Page 1

Ê" -Êۈ˜`ÌÊÕÊÊ ,/, ÊÊ «Àœ`ÕVÌi˜Ê

iʏ>LiÊ`ÕÊVœ““iÀViÊ jµÕˆÌ>Li° œÕÃÊ ˜iÊ Ûi˜`œ˜ÃÊ Àˆi˜Ê ˜œÕǓk“iÃ]Ê ˜œÌÀiÊ ÀžiÊ iÃÌÊ `iÊ ÛjÀˆwiÀʵս£]xʓˆˆœ˜Ê`iÊv>“ˆiÃÊÀj«>À̈iÃÊ`>˜ÃÊx™Ê«>ÞÃÊ i˜ÊۜˆiÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊÀiXœˆÛi˜ÌÊ՘ʫÀˆÝʼjµÕˆÌ>Li½Ê «œÕÀʏiÕÀÃÊ«Àœ`ՈÌðÊ

 ]ʘœÕÃÊ«Àœ«œÃœ˜ÃÊ `iÃÊ«Àœ`ՈÌÃÊ +1/  -

iÊ «ÕÃ]Ê iÊ >LiÊ >ˆÀÌÀ>`iÊ >ÝÊ >Ûi>>ÀÊ }>À>˜ÌˆÌÊ µÕiÊ ViÃÊ «Àœ`ՈÌÃÊ œ˜ÌÊ jÌjÊ œLÌi˜ÕÃÊ `iÊ v>Xœ˜Ê ÜVˆ>i“i˜ÌÊ iÌÊ jVœœ}ˆµÕi“i˜ÌÊ Ài뜘Ã>Li°Ê Ê «iÕÌÊ Ã½>}ˆÀÊ `iÊ V>vj]Ê “>ˆÃÊ >ÕÃÈÊ`iÊۈ˜]Ê`iÊVœÌœ˜ÊœÕÊ`iÊvÀՈÌÃÊ«>ÀÊiÝi“«i°Ê*ÕÃÊ`iÊ£ääÊ “>ÀµÕiÃÊ Vœ““iÀVˆ>ˆÃi˜ÌÊ >ՍœÕÀ`½…ÕˆÊ `jDÊ `iÃÊ «Àœ`ՈÌÃÊ Àj«œ˜`>˜ÌÊ>ÕÝÊVÀˆÌmÀiÃÊÌÀmÃÊÃÌÀˆVÌÃÊ`ÕÊÃÞÃÌm“iÊ>ˆÀÌÀ>`i°

Concepción Farias Bananenproducent Appbosa, Peru. « Dankzij Fairtrade krijgen we een betere prijs, en kunnen we nu onze ziekenhuiskosten betalen! »

Het keurmerk voor Fairtrade

© : Max Havelaar

iÌʎiÕÀ“iÀŽÊۜœÀÊ >ˆÀÌÀ>`i°

Productrice de coton Dougourakoroba, Mali « Grâce à la prime équitable, nous avons pu investir dans des nouveaux locaux scolaires »

7ˆÊ ÛiÀŽœ«i˜Ê âivÊ ˜ˆiÌÃ]Ê ÜˆÊ Vœ˜ÌÀœiÀi˜Ê ÜjÊ `>ÌÊ £]xÊ “ˆœi˜Êv>“ˆˆiÃʈ˜Êx™Êœ˜Ì܈ŽŽiˆ˜}Ï>˜`i˜Êii˜ÊiiÀˆŽiÊ «ÀˆÃʎÀˆ}i˜ÊۜœÀʅ՘ʫÀœ`ÕVÌi˜°Ê œÛi˜`ˆi˜Ê }>À>˜`iiÀÌÊ …iÌÊ >ˆÀÌÀ>`iÊ ŽiÕÀ“iÀŽÊ `>ÌÊ `iâiÊ «Àœ`ÕVÌi˜Ê œ«Ê ii˜Ê ÜVˆ>>Ê i˜Ê iVœœ}ˆÃV…Ê ÛiÀ>˜ÌܜœÀ`iÊ “>˜ˆiÀÊ ÌœÌÊ ÃÌ>˜`Ê ŽÜ>“i˜°Ê >ÌÊ Ž>˜Ê }>>˜Ê œÛiÀÊ Žœvwi]Ê “>>ÀÊ ˜iÌÊ âœÊ }œi`Ê œÛiÀÊ Üˆ˜]Ê Ž>̜i˜Ê œvÊ vÀÕˆÌ°Ê iiÀÊ `>˜Ê …œ˜`iÀ`ʓiÀŽi˜ÊÛiÀŽœ«i˜Ê«Àœ`ÕVÌi˜Ê`ˆiÊ>>˜Ê`iÊÃÌÀi˜}iÊ >ˆÀÌÀ>`iVÀˆÌiÀˆ>Êۜ`œi˜°

www.maxhavelaar.be

Le label du commerce équitable

© : Frederic Raevens

Fanta Souko

/MaxHavelaar_Triptyque_2009_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/MaxHavelaar_Triptyque_2009_0.pdf

/MaxHavelaar_Triptyque_2009_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/MaxHavelaar_Triptyque_2009_0.pdf

Advertisement