Page 1

INSURANCE MONEY CONFERENCE 2012 11 Οκτωβρίου 2012, Athenaeum InterContinental, Αθήνα Αίθουσες: Ballroom ΙΙ & ΙΙΙ (Επίπεδο -2) (Τελευταία Ενηµέρωση: 8 Οκτωβρίου 2012)

08.30-09.00

09.00-09.15

09.15-09.30

09.30-09.40

Registration & Coffee Καλωσόρισµα: κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, Ethos Media S.A. Χαιρετισµός: κ. Γιάννης Βρούτσης*, Υπουργός, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Χαιρετισµός: κ. Γιώργος Κώτσαλος, Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Οµιλία:

09.40-09.45

09.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30 10.30-11.30

κ. Χαράλαµπος Βογιατζής, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος Οµιλία: Mr. Pierre Sonigo, Secretary General, Ferma Οµιλία: κ. Γιώργος Στεργίου, Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή Οµιλία: κα. ∆έσποινα Ξενάκη, Partner - Deloitte Insurance Leader Greece Panel I: Οι ασφαλιστικές εταιρείες µπροστά στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον -

Οι εστίες επιβράδυνσης των ασφαλιστικών εργασιών. Η σηµασία των συγχωνεύσεων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τρόποι συνεργασίας ασφαλιστικών – τραπεζών. Ο προσανατολισµός των ασφαλιστικών εργασιών εν µέσω χρηµατοοικονοµικής αστάθειας. Οι κινήσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών προϊόντων.

Συντονιστής: κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ethos Media S.A Οµιλητές: κ. Ανδρέας Βασιλείου, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εθνική Ασφαλιστική κ. Πάνος Ζαµπέλης, Αναλογιστής µέλος, ΕΑΕ (Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας), Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος , AON Hewitt Ελλάδας. κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ευρώπη Ασφαλιστική κ. Λάµπρος Τσόλκας, Partner, Accenture

1


11.30-11.45

Οµιλία: κ. Τζίτζικας Γιάννης, ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικών Ασφαλίσεων, Chartis Οµιλία:

11.45-12.00

12.00-13.00

κ. ∆ηµητρουλάκης Κωνσταντίνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Saint – Gobain Autover Hellas (Glassdrive) Panel II: H ετοιµότητα των ασφαλιστικών στις απαιτήσεις της Solvency II και της εποπτικής αρχής - Πόσο έχει ανταποκριθεί η ελληνική αγορά στις απαιτήσεις της Solvency II και της εποπτικής αρχής; - Μπορούν να ανταποκριθούν όλες οι εταιρείες στο νέο πλαίσιο λειτουργίας; - Ποιο είναι το επίπεδο εσωτερικής οργάνωσής τους; - Ποιες είναι οι αλλαγές στη δοµή λειτουργίας των ασφαλιστικών που ζητά η ΤτΕ. - Η διαφάνεια και η δηµοσιοποίηση στοιχείων ως παράγοντας διασφάλισης της φερεγγυότητας. - Οι νέοι κανόνες εκτίµησης των κινδύνων και η τήρηση των αποθεµατικών. - Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο χρηµατοοικονοµικής εποπτείας και το Συµβούλιο Προσφυγών Εποπτικών Αρχών. Συντονίστρια: κα. Ευγενία Τζώρτζη, ∆ηµοσιογράφος, Εφηµερίδα Καθηµερινή Οµιλητές: κ. Λάµπρος Γκόγκος, Partner Ασφαλιστικών & Αναλογιστικών Υπηρεσιών, Κεντρική & Νοτιανατολική Ευρώπη, Ernst & Young κ. Ερρίκος Μοάτσος*, ∆ιευθυντής λειτουργιών, ΑΧΑ κ. Βασίλης Νικηφοράκης, Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασµού & MIS, Eurolife Ασφαλιστική κα. Άλκηστις Χριστοφίλου, LSE Εταίρος, Ι. Κ. Ρόκας & Συνεργάτες

13.00-14.00

Buffet & Networking Break

14.00-15.00

Panel III: Τα οφέλη της συνεργασίας ιδιωτικής και δηµόσιας ασφάλισης - Οι προϋποθέσεις συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών µε το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης. - Σύνταξη και Υγεία, οι τοµείς σύγκλισης των δύο πλευρών - Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να αναλάβουν τον συµπληρωµατικό ή τον κύριο ρόλο του φορέα ασφάλισης. - Με ποιο τρόπο τα επαγγελµατικά ταµεία διασφαλίζουν το µέλλον των συντάξεων. - Ποια είναι η πρόταση της πολιτείας για τη συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Οµιλία: κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ∆ιοικητής, ΙΚΑ Συντονιστής: κ. Νεκτάριος Νώτης, ∆ηµοσιογράφος 24 H.gr Οµιλητές: κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική ∆ιευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ∆ρ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής Ζωής & Υγείας, Interamerican κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ∆ιοικητής, ΙΚΑ

15.00-16.00

Panel IV: Το µέλλον της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων: Agency, bankassurance ανεξάρτητο δίκτυο, direct πωλήσεις και άλλοι ανερχόµενοι µέθοδοι προώθησης εργασιών

2


- Ο καθοριστικός ρόλος του agency στην ασφαλιστική ανάπτυξη και το µέλλον του κλάδου ανάµεσα στα νέα κανάλια διανοµής. - Η σταδιακή διείσδυση του bancassurance και οι προοπτικές απόκτησης µεριδίων από ασφαλιστική πίτα. - Οι direct πωλήσεις στην ελληνική και παγκόσµια αγορά. - Οι νέες µέθοδοι προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων που αλλάζουν το ασφαλιστικό επάγγελµα. Συντονιστής: κ. Γιάννης Βερµισσώ, ∆ιευθυντής Σύνταξης, περιοδικό Insurance World Οµιλητές: κ. Θοδωρής Βαλσαµίδης, Key Account Manager, Carglass κ. Αντώνης Βαρσαµής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Easy Insurance Agency κα. Σοφία Καλλέργη, Head of Bankansurance, Τράπεζα Πειραιώς κ. Χρήστος Σταυρίδης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών κ. Γιώργος Φουφόπουλος, Επιθεωρητής, Εθνική Ασφαλιστική 16.00-17.00

Panel V: Οι αναγκαίοι προσανατολισµοί της διαµεσολάβησης για την ποιοτική αναβάθµιση και παραγωγική ανάπτυξη του κλάδου -

Τα εργαλεία εκπαίδευσης, social media, συγχωνεύσεις, νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, νέα προϊόντα - Οι αλλαγές οργάνωσης των γραφείων - Οι εξειδικευµένες εταιρείες µε προϊόντα tailor made - Η διαδικτυακή τεχνολογία - Οι συνέργιες µε τη δηµιουργία µεγάλων και µικρών σχηµάτων - Η στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως παράγων διαφοροποίησης από τον ανταγωνισµό Συντονιστής: κ. Γιάννης Βερµισσώ, ∆ιευθυντής Σύνταξης, περιοδικό Insurance World Οµιλητές: κ. ∆ηµήτρης Γαβαλάκης, Πρόεδρος, ΠΣΣΑΣ & ΕΑ∆Ε κ. ∆ηµήτρης Ζαφειρίου, Επίτιµος Πρόεδρος, Comergon SA Risk Managers Insurance Brokers κ. Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, Γενικός ∆ιευθυντής, PK Data κ. Παναγιώτης Ψαριανός, Οικονοµολόγος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εταιρία Ελεγκτών – Συµβούλων Επιχειρήσεων «Γραφείο Ψαριανού Α.Ε.» 17.00

End of Conference

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Αίθουσα: SIGMA-DELTA (Επίπεδο -2)

«Ασφαλιστική ∆ιαµεσολάβηση: ∆ιαχειριστείτε την Επιχείρησή σας ως Επαγγελµατίας» 11.30-13.00

13.30-14.15

14.15-15.00

(Αποτελεί µέρος της Φάσης 2 της Σειράς Ανάπτυξη Επαγγελµατιών της LIMRA) ∆ιοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) Εισηγητής: κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης, Μέλος ∆. Σ. ΕΙΑΣ

«∆ιατηρησιµότητα- Η Τέχνη της θωράκισης χαρτοφυλακίου» ∆ιοργάνωση: Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ) Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Λελεδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ι.ΧΟ.Σ

«Risk Sharing Plan: Ολοκληρωµένη µεθοδολογία διαχείρισης επιχειρηµατικών ασφαλίσεων» 3


∆ιοργάνωση: Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ) Εισηγήτρια: κα. Σταυρίδη Λάουρα, Γενική ∆ιευθύντρια Ι.ΧΟ.Σ

*έχουν προσκληθεί/ αναµένεται επιβεβαίωση ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α: - Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων - Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) - Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) - Σύνδεσµος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) - Πανελλήνια Οµοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών (ΠΟΑ∆) - Ένωση Επαγγελµατιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) - Πανελλήνιος Σύνδεσµος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συµβούλων (ΠΣΣΑΣ) - Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Συµβούλων (ΠΣΑΣ) - Ένωση Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβούντων Ελλάδος (ΕΑ∆Ε) - Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής (ΣΠΑΤΕ) - Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (ΕΘΕ) - Ένωση Εισηγµένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ)

SILVER SPONSORS: CHARTIS, ERNST & YOUNG, CARGLASS BRONZE SPONSORS: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, GLASSDRIVE, DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS DISTINGUISHED CORPORATE PARTICIPATION: ACCENTURE CORPORATE PARTICIPATIONS: EUROLIFE, INTERASCO ΑΕΓΑ, PK DATA, PWC, NET U. PRINT SPONSOR: PRESSIOUS ARVANITIDIS COURIER SPONSOR: ACS COMMUNICATION PARTNER: V+O COMMUNICATION SPONSORS: ΣΚΑΙ, ΣΚΑΙ 100,3, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ, ΚΕΡ∆ΟΣ, INSURANCE WORLD, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ, INSURANCEWORLD.GR, INSURANCEFORUM.GR, ΧΡΗΜΑ, PHARMA & HEALTH BUSINESS. Για

περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.moneyconferences.com/conference.asp?catid=1879 ή να επικοινωνήσουν µε την Υπεύθυνη Προγράµµατος κα. Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Communication & PR Manager, Ethos Media SA, στο τηλ: 210 9984901 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voulgaraki.s@ethosmedia.eu

4

03ff9d5ea01e4a75b1c466cc661c4318  
03ff9d5ea01e4a75b1c466cc661c4318  
Advertisement