Page 1

Stath.lleSkolekrets 17.MaiZO|Z

d ,.;"\'


pi StathelleBarneskole FLAGGHEISING S t a t h e l l eS k o l e m u s i k k o r spps i l l e r

08:00

i -*r"'@ MUSIKKPARADE - t7-mai komiteen- Speiderne- StathelleSkojemusi'kk Flaggborg

08:10

R u t e :S k o l e n- O r e l i a- F a l k d s v e i e- nK r a b b e r @ d v e -j e nO v r e g a t e D a l e n- S t r a n d g a t-a P a r k e n 08:45

MINNETALE N e d l e g g i nagv k r a n sv e d m i n n e s t @ t t e n S k o l e m u s i k k o r spps i l l e r Stathelle

10:30

GUDSTJENESTE StathelIeKirKe KjellStorakerforretter. Kirkekaffemed blotkake.

10:30

OPPVISNING e ev e d B a m b l eS y k ejhe m Stathelle S k o l e m u s i k k o r spps i l l e rf o r b e b o e r n , pdSundby i,,'i 1X

,.; BARNE OGBORGERTOG b u s s ho l de p l a s s e)n Moteplass: Parkeringsplass vedNAV(gamle

h

,.9|

12:00

- Barneskolen - 17.:fnai PolitiBt- Flaggborg komiteen- StathelleSkolemusikkorps M u s i k k o r p-s B a r n { r ; i g e n e( k o m m e rp â‚Ź y e d p a r k e n ) - S t a t h e l l eD r i l l k o r p s S t a t h e l l e * gfffi$SRtiien.d.lE;Oereg6ende skoler SolL Foreninger Borgere

{,{# /)t;,

(stopp vedservicesenteret)Da'rnveien NAY-rr.uu"rgfi;,gd; rafiSyeien Ridhusbakken Strandgata Hekfiensmyrv"i'5ilr<pfiberdffin Skolegata - KlUbibhusdffinngang hjornet ku.nstgressbanen fra sOr-@stre KjellestpdbEkken

'',

p6kuqptgresrs,ffien hvortalenvilholdes. rollt avstYttes 'i

{t Fi

,,

13:00

!

hri$erfktebrukesp5 kunstgressbanen, da trtdlviJUerom at spisse " , : d e t l q o d e l e g g e r d e k k' e, 1t ' pAfesten selges til ballongfritt barnetog. Gassballonger rr .'",Vi.drppfordrer ' ,: p6ibarneskoletl-, 1 '

7,

t : ' : :!

- FEST STATHFIIF-BARNESKOLE sinrn

Konfercl -**ro*_.-*-ru6e"

R o a rH a n s e n r m ' u s i k k o r pssp i l l e r

' * rorsbqu"dCo.r" Bergolsen i r . . I : l

:

* A p p e l lV Q dS t a t h e l l eB a r n e s k p l ,Rbe: b e c c a Ditlefse7 n 4 , E l l e nM a r i e Gunderse7 r l8 , S u n n i v aK .V a t l e7 C !' 4 T a l ev e d G l a s m y rU n g d o m s s k o l E e :l m i n eS t r @ m s v i9gb , Karianne UtI H o l t hT h o m m e s e 6 . pbo, E m i l i eA h l g r e nO l s e n1 0 a ";\ * O p p v i s n i nm g e d S t a t h e l l eD r i l l k o r pps 5 k u n s t g r e g s b a n e n * S t o l e r . t i l g j e n g eilni gn eo g u t e

I

13:00

LEKER/AKTIVITETER for barna K i o s k em r e d s a l ga v p @ l s e irs, ,b r u s ,k a k e ro g k a f f e . S a l ga v g a s s b a l l o n g ker 5 0 1 7 . m a i - l o t t efrh[ e d l y k k e h j Iu ,{ ;

15:30

I STATH ELLESERVICESENTER 1 7 . m a i V e l f e r d s f o r e n i n ga e vnh o l d e sr i t t a : r r a n g e m efnotr e l d r ep 5 StathelleServicesenter med kaffeog b l o t k ak e . U n d e r h o l d n i no gg l o d d s a l g .

f


L7,rk

Ja vi elskerdette landet BiOrnsonM: Richard (T: Bj@rnstierne Nordroak) J a ,v i e l s k e rd e t t e l a n d e t , som det stigerfrem, furet, verbitt over vannet, m e d d e t u s e nh j e m . E l s k e re, l s k e rd e t o g t e n k e r P i v 6 rf a r o g m o r O g d e n s a g a n a tst o m s e n k e r d r @ m m ePr 5v A rj o r d . N o r s k em a n n i h u so g h Y t t e , t a k k d i n s t o r eG u d l L a n d e vt i l l eh a n b e s k y t t e , skjontdet m@rktsa ut' A l t h v af e d r e n eh a r k j e m P e t , m O d r e n eh a r g r e t t , h a r d e n H e r r es t i l l el e m P e t si vi vant vAr rett.

, *,r.$"njH,*t \-

$#rf t.{'

Ja,vi elskerdette landet, som det stigerfrem, furet, verbitt overvannet, m e d d e t u s e nh j e m . O g s o mf e d r e sk a m Ph a r h e v e t d e t a v n @ do g s e i r , o g s i v i , n 6 rd e t b l i r k r e v e t , f o r d e t sf r e d s l S rl e i r .

Kongesangen (Tekst NikoloiFogtmon Melodi Jean-BoptisteLully)

-

G u ds i g nv 6 r k o n g eg o d ! Signham med kraft og mot signhjem og slott! L y sf o r h a mv e d d i n A n d , k n y t t m e d d i n s t e r k eh 6 n d h e l l i g et r o s k a P s b i n d om folk og drott!

N\ Odjd

$il4mt= \_

H @ yst v e r g e rN o r g e sm a n n h v e ri s i t t k a l l ,s i ns t a n d , t r o s k a Ps i nd r o t t . Trofasti liv og d@d, t a p p e ri k r i go g n @ d , a l l t i dv i r t N o r g el @ d G u do g s i nd r o t t '

,ii

," '{{ I

,\

il

ii

.f-

IE

+11 -\-/

IF ;\

'll tl

u'

'{ F-c

lIl l l '

qtr s

./\, u lr .-v: .t1

l/s'fp 0) 0\

,r*


Norgei rodt hvitt og blitt (T: Finn BA M: Lors Erik Larsen)

H v o r h e nd u 9 6 r i l i o g f j e l l , e n v i n t e r d a ge, n s o m m e r k v e l d med fjord og fossevell, f r a e n go g m o m e d f u r u t r a r f r a h a v e t sb r v n m e d f i s k e v e r o g t i l d e h v i t es k j e r , m @ t edr u l a n d e ti t r e f a r v e td r a k t , sv@pti et gjenskinnav flaggets fa rveo rakt. S e ,e n h v i t s t a m m ebt j e r ko p p i h e i e n , r a m m e rs t r i p e nm e d b l S k l o k k ei nr n m o t d e n r o d m a l t es t u e nv e d v e i e n , d e t e r f l a g g e ts o m v a i e ri v i n d . J a ,s i h v i t s o m d e t h v i t ee r s n e e n , o g d e t r o d e h a r k v e l d s s o l efni t t , o g d e t b l 3g a s i nf a r v et i l b r e e n , det er Norgei rodt, hvitt og bl6tt.

E nv i r d a g i e n s o l s k i n n s s t u n d p i b e n k e ni S t u d e n t e r l u n d d e r s i t t e rh a n o g h u n , t o u n g e ,n y u t s p r u n g nreu s s , t o g a n s k en y l i gt e n t e b l u s s , i 2 0 g r a d e rp l u s s . H u ne r s o m e n g r y e n d ef o r s o m m e r d a g s o mf a r v e sa v g j e n s k i n n eat v d e t n o r s k e ftagg. J a ,s 6 h v i t s o m d e t h v i t ee r k j o l e n , o g s 5 r @ d st o m d e t r @ h ' e n n e sk i n n , h e n n e s@ y n e r b l i s o mf i o l e n , h u n e r f l a g g e ts o m v a i e ri v i n d . H a nh a r f r e i d i go g h v i t l u g g ept a n n e , o g e n l u e i r @ dh t a r h a nf i t t . M e d e n l y s e b l 6t i l t r o t i l l a n d e t s t S rv 6 r u n g d o mi r @ d th, v i t t o g b l 6 t t .

D e k j e m p e tb 6 d eh u n o g h a n ! N d l y s e rs e i r e n sb a u n e b r a n n , u t o v e rN o r g e sl a n d . M o t h i m l e ns t i g e rf l a g gv e d f l a g g l ag, s o mt u s e ng l e d e s b Si d f o r a l l ev u n n es l a g . Det knitrersom f@rover hytte og slott, etflammende m e r k ei rldt og hvitt og blett. S o me n r e g n b u e ntse g n u n d e rs k y e n , s k a ld e t e v i gi f r e m t i d e ns t 6 . S e ,d e t g l i t r e rp i n y o v e rb y e n , i d e t r o d eo g h v i t eo g b l 6 . Ladet rungefra gatenog torget, o v e rl a n d e ts o m n o r d m e n nh a rf i t t : D u e r v i r t , d u e r v A r t ,g a m l eN o r g e ! V i v i l k l ed e g i r @ d th, v i t t o g b l a t t l

ffin*uoo Fog Hoaeiw,f tlva$N Ponr [Joao89

Vi gnsker alle hiertelig velkommen til t7 . mai fest pfl Stathelle! 1 7 .m a ik o m i t e e n

M o n i c al s a k s e nN, i n aB O h nA , n i t aB @ r v eB, e a t h eU n d r u m , G u r oM a u s e t J, a nl s n e sA , n t o nT o l o ,G r o K v i t n e sK, j e t i lL a r s e n , A n n e L e n eT a n g e nT, o v eK l e i v e nG, r e t h eN e n s e t h

F r a m s i dear t e g n e ta v P e rO l a v6 b . A n d r eb i d r a ge r t e g n e ta v M e l a n i e6 a ,s a b i n eo s b e r gN i l s e n6 c ,M a t h i a sZ K l e i v e n6 b , E m m aR N 6 b .


Grillkafeen 6. tlf 35 96 t9 99 Krabbersdveien Brevik og Bomble Trofikkskole Storgoto 13, tlf; 35 57 Ol 47

Livets Vonn 11, tlf : 35 96 ?3 tl Reidunsvei

LYs IDE Pedellen t7, tlf t 35 96 24 80

Expert Brotorvet Tlf : 35 96 64 77 Stothelle Auto AS post@stothelleouto.no,tlf : 35 96 88 90

BombleToxi Tlf : 35 96 OZ20 Boze Technology AS Heroya Industriprk, tlf 94 800 600

LongesundP,arleggerAS Skofegongen1, tlf : 35 96 77 77

Telemork-Svingenos Stokkevonnvelen3. tlf: 35 96 39 35

ROGN Belysning og Tnterior AS Strondgato 4, tlft 35 96 05 ?O

tlf : 35 96 05 24

AS HANSBN & ARNTZEN CO 'dokk tre . plast. mek. verksted . kran - et begrep innen norsk bAtbyggerhistorie -

I-J'M ,<JETT'NG

Felix lnva*t Ads eicnderrs$*t$ka$


$ratorviit HAVNA Sundbysenteret, SkoleganBen 2 3960 Stathelle Apent' t-u. 9-t4 www.bmhavna.no

BYGGMAKKER 8y tlORolCCHOICE HOIELS. aonEGAr rr0ll}o l,t{lol CERT|FIIOactELs

NBt?trEM

INETOS

i{ EIDELBERGCEMENTCroup

INEOSBamble- INEOSNorge- Noretyl

t;,t\.1*l t rx'; t.4N{i[{lltrt)

srAt{r s[N K

fiaPD

B*mpffiASO '*s

RoYrtcLiltN

Du flr si mye mer S t a t h e l lAep, n i n g s t i d0e8r- 2 3( 2 0 )

nl0ri00 REfy6lA bare

lave

pniser

Apni ngstider : 7 -23(8-21,)

St)(osv

Stathelle: 17. mai 2012  

Program for Stathelle Skolekrets 17. mai 2012 13:00 STATHELLE BARNESKOLE – FEST Konfransier: Stig Roar Hansen* Stathelle Musikkorps spiller...