Page 1

? k

e l

m e

l a k s

in d

a s

a t

v

H

Studentvalget 2011

Information in english inside


Hva stemmer du på? Hva gjør Studentparlamentet? Studentparlamentet representerer alle studentene ved Universitetet i Agder (UiA), og er Studentorganisasjonen i Agders (STA) øverste beslutningsorgan. Studentparlamentet blir spurt til råds av både UiA og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Dette gjør Studentparlamentet til en viktig kanal for å legge frem og ivareta studentenes interesser. Studentparlamentet har tidligere uttalt seg om blant annet disse sakene: kvalitetssikringssystemet, endringer i Forskrift for studier og eksamen, praksiskrav.

• STA Grimstad: en forlenget arm til STA med eget styre i Grimstad.

Studentparlamentet velger også studentrepresentanter til ulike råd, styrer og utvalg ved UiA, STA og NSO.

Velferdstinget i Agder Det velges også representanter til Velferdstinget i Agder. De studentene med flest stemmer ved valget får muligheten til å representere sitt fakultet i Velferdstinget.

Hva gjør fakultetsstyrene? Fakultetsstyrene er hvert fakultets øverste besluttende organ ved UiA. Hvert enkelt fakultetsstyre består av representanter fra de faglig ansatte, de administrativt ansatte og studentene ved samme fakultet. Det er også eksterne representanter i fakultetsstyrene. Styret behandler alle saker som vedrører fakultetet: vedtar budsjett, anbefaler tilsettinger og behandler fagplaner. Fakultetsstyrene er også høringsinstans for viktige beslutninger som tas på høyere nivå. De to studentene (en gutt og en jente) som får flest stemmer ved hvert fakultet, går inn i fakultetsstyret i tillegg til Studentparlamentet. Studentrepresentantene er med på å påvirke, bestemme og fremme studentenes synspunkt i de ulike sakene som blir tatt opp i fakultetsstyret.

Velferdstinget velger studenter til: • SiA-styret som er det øverste organet ved Studentsamskipnaden i Agder, der studentene har flertall i styret. Styret ledes av en av de valgte studentene. • Sørbok Kulturfond som har som formål å fremme et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer. • Det fordeles midler til ulike studentaktiviteter og foreninger.

Styret for lærerutdanningene Styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at universitetets lærerutdanninger holder høy kvalitet og drives i overensstemmelse med lov, forskrifter, rammeplaner og annet regelverk. Styret består av to studenter (en gutt og en jente), alle dekanene ved UiA, 2 eksterne repr., 1 adm.ansatt, 2 faglærer repr. og er ledet av viserektor.

Hvorfor er Studentparlamentet viktig? Studentorganisasjonen i Agder (STA) er det lokale studentdemokrati tilknyttet Universitetet i Agder. STA drives etter demokratiske prinsipper. Studentdemokratiet er regulert gjennom Universitets- og høgskoleloven, og UiA er pliktig til å legge til rette for et studentdemokrati. Gjennom samme lov er det nedfelt at studentene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. Studentparlamentet er organet som representerer studentene når disse skal høres, og er dermed viktig for deg som student!

Hvorfor stemme? Din stemme i valget til Studentparlamentet og fakultetsstyre er vesentlig, fordi de studentene som blir valgt representerer alle studentene, også deg! De personene du stemmer på skal ivareta også dine interesser og meninger, og kjempe for din sak. Stem på to kandidater ved ditt fakultet i perioden 17.- 28. oktober. Uten å stemme har du ingenting å klage over!

Ved universitetet velges studentene blant annet til følgende råd, styrer og utvalg: • Universitetsstyret som er øverste organ ved UiA. • Studieutvalget som forbereder, behandler og setter sammen studieprogram. • Læringsmiljøutvalget som ivaretar læringsmiljøet for studentene og kommer med forslag til forbedringer. • Klagenemnd hvor man i praksis kan klage inn alt mulig. Klagenemda fatter endelig vedtak i klagesaker. • Tilsettingsutvalget forbereder, behandler og innstiller i personal- og ansettelsessaker. Til STA velges det representanter blant annet til: • STA-styret som er underlagt Studentparlamentet. Hvert styremedlem velges personlig på valgforsamling. Leder og nestleder er lønnede stillinger. STA-styret forbereder, behandler og innstiller i saker til Studentparlamentet. • Valgkomiteen som tar seg av forberedelsesarbeid i valgsaker til Studentparlamentet.

Til Norsk studentorganisasjon velges det blant annet representanter til: • Landsmøtet: øverste organ i NSO som gjennomføres en gang i året. STA er et av de største studentdemokratiene, og har stor påvirkningskraft i saker av nasjonal betydning som behandles på landsmøtet. • Landsstyret: det øverste organet i NSO mellom hvert landsmøte hvor STA har to representanter.

Hilsen fra rektor og sta-leder

Torunn Lauvdal Rektor

Kjære student! Er du fornøyd med studiene her på Universitetet i Agder? Eller er det noe du ønsker å få endret? Uansett: Bruk stemmeretten din! At studentene er med i styrer og råd er en forutsetning for at vi skal ta de rette beslutninger og bli et godt universitet. Det er dere som har erfaringen, vi trenger at dere deltar. Løp og stem!

Kjære kandidater og studenter bruk 45 sekunder av studietiden din og stem ved valget! For at studentdemokratiet skal fungere trenger vi i Studentorganisasjonen i Agder(STA) engasjerte studenter som kan tale studentenes sak. For at de skal føle at de har dere i ryggen er vi avhengige av at alle studenter bruker stemmeretten sin. I denne valgavisa kan du lese om de Øyvind Berdal, leder STA forskjellige kandidatene. Gjør opp din mening om hvem du vil ha med til å tale din sak, og gå så inn på Fronter og stem på dem. Å stemme er viktig, jo større oppslutning en har å vise til, jo sterkere står studentene og de valgte representanter. Vi i STA oppfordrer deg til å bruke den tiden på å bry deg. Å ha mange goder er et privilegium vi har, men det betyr ikke at de er en selvfølge! Godt valg :-)

Utgitt av Studentorganisasjonen i Agder (STA) Telefon 38 14 20 10 E-post sta@stastudent.no Redaksjon: Lars Martin Bogen Layout & design: Lars Martin Bogen


Dekan Ernst Håkon Jahr Kjære studenter ved Hum-ped! Studentene må delta i utviklinga av studiene våre, av læringsmiljøet og ellers i den videre oppbygginga av Universitetet i Agder! Studenttillitsvalgte er viktige som bindeledd mellom våre hundrevis av studenter og hver enkelt faglærer. Dere er viktige i instituttråd og studieråd på våre fire institutter: Institutt for nordisk og mediefag, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Institutt for pedagogikk og Institutt for religion, filosofi og historie.

Kandidatene

Rolf Bjarne Larsen Historie, bachelor 1. Fordi jeg kjenner systemet godt og har vært med i styrer og utvalg i snart et år. Også fordi jeg er villig til å bruke mye av min tid til å arbeide for studentenes beste i styresaker og utvalg og andre relasjoner som måtte tjene studentenes ve og vel. 2. Jeg vil hele tiden kjempe for at relasjonen student/ lærer skal bli optimal og at det legges vekt på gode pedagogiske prinsipper som kan gjøre læresituasjonen god for begge parter. Bidra til å skape dialog mellom student/lærer og student/ administrasjon. 3. Jeg synes det er å bli tatt på alvor og skape relasjoner som legger et godt grunnlag for trivsel i studenthverdagen. Arbeide for at studentene får en god boligsituasjon og at preisene på lærebøker blir prisgunstige. 4. Jeg er villig til å stå på og ikke gi opp før den beste løsningen er funnet for begge parter.

Tom Børge Belsaas Histori, bachelor 1. Jeg er den som ikke er redd for å grave tungt for å fremme studenters krav og rettigheter. 2. Alle saker er like viktige og jeg vil gjøre mitt ytterste for å sørge for et best mulig resultat i enhver situasjon som gagner studentene 3. Kronisk pengemangel 4. Jeg vil tilføre god gammeldags trøndersk selvtillit og stå på vilje.

Dere er viktige som pådrivere for gode emne- og studieevalueringer. Dere er viktige i Fakultetsstyret. Dere er viktige i Studentparlamentet. Og derfor bør ALLE dere studenter bruker stemmeretten for å få fram dyktige og engasjerte studentrepresentanter. Det er gjennom de tillitsvalgte at dere blir hørt og får innflytelse. GODT VALG!

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Sondre Rimstad Engelsk årsstudium 1. Fordi jeg er en jovial mann. 2. Billigere mat i kantina 3. Jeg synder for lite. 4. Politisk tyngde og god stemning.

Erika Ramona Erdos Engelsk, bachelor To vote or not to vote? That is the question!! Jeg har egentlig ikke svaret. Når jeg tenker på hvorfor du skal stemme på meg er det første jeg tenker på: Forskjeller. Jeg tror vi alle er forskjellige, og det får oss alle til å gløde i forskjellige farger under den samme solen. Forskjellige mennesker har forskjellige behov, og det forstår jeg veldig godt. Jeg er en utlending, jeg kom til Norge med håp om at dette er et bedre sted for meg, for drømmene mine. Det er ikke fullt så enkelt som jeg trodde i begynnelsen. Først så er det et kulturelt sjokk. Så hører jeg stadig snakk om janteloven. Jeg har blitt fortalt at jeg må roe meg ned, at jeg har for sterke meninger. For sterke sammenlignet med hva? Vær stille og ikke tro at du er noe bedre enn andre, men forskjeller betyr ikke å være bedre . Nordmenn liker å være integrerte og ikke stikke seg ut fra mengden med å være forskjellig, men er virkeligheten slik? Jeg har tenkt mye på hvordan jeg skal oppføre meg. og jeg har bestemt meg for å være meg selv og ignorere meninger som vil kutte svære stykker av min personlighet. Meninger som ikke ser forskjell på integrasjon og assimilering. Norge er ikke fylt med like mennesker, men mennesker med potensial og ressurser. Vakre sinn som trenger oppmuntring til å utvikle seg, ideer som venter på den rette stemmen til å materialisere dem og gi dem

liv. Varme og entusiasme, lidenskap og styrke. Det er derfor du skal stemme på meg, fordi jeg har et større perspektiv på hva det betyr å være forskjellige, hva forskjeller er og hvordan forskjeller påvirker deg om du ikke er sterk nok og i balanse. Jeg sier ikke at jeg kan gjøre store endringer, men som Ghandi sa: Vær den endringen som du vil se i verden. Og jeg vil være et eksempel, jeg vil være der for deg om jeg kan hjelpe. Jeg har blitt ignorert, avvist, kritisert. Folk har vært urettferdige med meg og tankene deres har vært påvirket av stereotyper og fordommer, men jeg er fremdeles den jeg alltid har vært, sterk og åpensinnet, klar til å representere deg, studenten på Uia, klar til å være en modig stemme som ønsker og vil gjøre en forskjell! Jeg er klar til å gjøre alt jeg kan for at ditt liv som student eller venn blir bedre, hvis du bare kan lytte til denne beskjeden og gi meg en sjanse.

Humaniora og pedagogikk

HILSEN FRA FAKULTETET


Dekan Stephen Seiler Jeg er dekan for Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Her studerer og arbeider over 1500 studenter og vel 130 tilsatte. Fakultetet har virksomhet på to steder, - Grimstad og Kristiansand. Vi har tre institutter og navnene avslører mye om hva vi driver med: Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse.

Kandidatene

Silje Linnerud Syekepleie, bachelor 1. Jeg er engasjert. Jeg er ikke redd for å prøve nye ting og tar utfordringer på strak arm. Samtidig ser jeg en potensiell løsning i de fleste problemer, og ønsker å bidra til å gjøre studenters hverdag bedre. Jeg vil utbedre det som bør og må bedres. Jeg har tidligere hatt flere verv i elevrådsarbeid og lignende, og har engasjert meg innenfor dette. Dette trives jeg med, og er også noe jeg ønsker å fortsette med. 2. Trivsel. Trivsel er viktig for et godt læringsmiljø. Dette kan påvirkes av flere faktorer, og studentene veit selv hva som påvirker deres egen trivsel. Jeg vil fronte studenters saker og ta de videre i systemet, slik at studenthverdagen blir best mulig. 3. Pensum. Som ny student har jeg ikke fått innarbeidet alle studierutiner enda, men ser at dette bedrer seg med tiden. 4. Jeg vil beskrive meg selv som rettferdig, arbeidsom og engasjert. Er positiv og blir glad av å se at folk rundt meg trives. Jeg vil si det finnes en løsning på de aller fleste problemer, og vil derfor være kreativ ved løsninger av disse. Samtidig liker jeg å se fremgang og at det man jobber med kommer til nytte.

Ann Iren Torgersen Sykepleie, bachelor 1. Jeg har mye å bidra med for å bedre studenthverdagen og har noe erfaring fra andre verv. Jeg liker å engasjere meg og jeg syns det er viktig at alle saker blir tatt på alvor. Jeg er genuint opptatt av å ivareta studentenes interesser her på universitetet, uansett campus. 2. Bedre utdanningskvalitet, flere parkeringsplasser ved universitetet, flere studentboliger og økt trivsel. 3.Det er mye som skal læres og leses på kort tid og det er ikke alltid like lett å henge med i svingene. Eksamenspresset øker for hver dag som går, men med en positiv innstilling så får man til det meste! 4. Jeg er ikke redd for å si det jeg mener, men på en god måte. Jeg kan gi konstruktive tilbakemeldinger. Jeg er sosial og positiv, og tar saker på alvor.

Vi sender en takk til dere studenter som har påtatt dere verv i fakultetet eller sentralt i UiA, og en oppfordrende hilsen til dere som lurer på om dere skal stille til valg eller si ja til oppdrag: Go For It! Du kommer ikke til å angre.

Det er studentene som er våre viktigste ”arbeidsgivere” og vi ønsker å ha dere med der viktige avgjørelser tas. Dere vet ”hvor skoen trykker” og da er det viktig med engasjement og klar tale både fra Kristiansand og Grimstad studenter. Lykke til!!

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Helse og idrett

HILSEN FRA FAKULTETET


Dekan Birte Simonsen Det kan nok være en behagelig tilstand ikke å engasjere seg i noe som helst, bare henge rundt, og så legge skylda på noen andre hvis verden ikke går din vei. Men det holder bare ikke. Som lærerstudent skal du snart ut blant barn og unge og oppfordre dem til å vise samfunnsengasjement og til ta standpunkt. Da blir du en rollemodell, og den modellen

Kandidatene

Ellen Marie Holten Allmennlærer (stiller bare til styret for lærerutdanningene) 1. For jeg har engasjement og erfaring til å tale studentenes sak! 2. At praksis ikke skal være 100% oppmøte uansett om man har gyldig fravær eller ikke. Våren 2011 ble det bestemt at all praksis krever 100% obligatorisk oppmøte. Dette skaper MYE unødvendig trøbbel ved evt sykdom, legebesøk, begravelse el.l. Våren 2012 skal denne bestemmelsen opp til vurdering – og det vil jeg være med å vurdere! Jeg vil jobbe for at man ikke skal trenge å ta igjen absolutt alt det gyldige fraværet man evt har. 3. Å få pengene å strekke til til alt jeg ønsker. 4. Lett for å snakke og å si mine meninger.

Per Anders Gogstad Allmennlærer 1. For jeg bryr meg om deg som student, og jeg har engasjement som vil komme deg til gode. 2. Muligheten til å få tilbake en sykedag i praksisen for lærerstudentene. Flere faste grupperom. Flere skrivere 3. Å finne en pc og en skriver som fungerer slik at jeg kan få ut forelesningsnotatene før forelesningen. 4. Det kommer litt an på hvilke egenskaper vervet krever, men jeg vil tilføre det engasjement, vilje og interesse.

Synne Berdal GLU 1-7 1.Fordi jeg har lyst til å kjempe for saker som angår lærerutdanningen og studentene generelt. 2.At de sakene som lærerstudentene kommer frem til blir hørt, og vurdert av de som kan bidra til at disse sakene blir gjort noe med. 3. Den største utfordringen er å få tid til alt, komme seg gjennom pensum før eksamen men også å ha tid til andre ting. 4. Jeg er presis, selvstendig, og god til å jobbe i team.

har du en glimrende anledning til å utvikle her på universitetet gjennom ditt eget engasjement. Utdanning, enten det gjelder barn eller voksne, handler ikke om enkeltfag. Det handler om å forstå helheter og sammenhenger og om å være en deltaker. Bare slik kan utdanningsinstitusjoner utvikle seg. Så, enten du rakk å stille til valg eller ikke i denne omgangen, har du en

viktig handling foran deg: Innta valglokalet på Fronter og STEM!

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Vegard Snaunes Allmennlærer 1. Veldig engasjert student som vil tale din sak. Føler også at jeg har god kjennskap til hva dette vervet går ut på fordi at jeg har sittet der før. 2. Følge nøye med saken om praksis som skal opp til evaluering til vinteren. 3. Så lenge man er strukturert kan vel man si at det er nesten som å være på ferie hele tiden. 4. Jeg er en person som kan tilføye noe ekstra til vervet fordi jeg har vært i arbeidslivet før. Det kan være greit ved at man ser mer realistisk på saker.

Trine Blomholm Gausland PPU-A 1. Jeg er på mitt 4. år som student ved UiA og har god kjennskap til universitetet. Jeg har tidligere verv i studentorganisasjon og har vært aktiv i StudentForum som er ei samarbeidsgruppe mellom studentorganisasjonene på UiA. Jeg ønsker å være engasjert og jeg kommer til å gjøre en bra jobb i å representere studentene og våres meninger. 2. Jeg vil jobbe for et godt samarbeid mellom studentene og fakultetet for lærerutdanningen, at studentene skal ha en stemme og bli hørt i spørsmålet om hva som er viktig i lærerutdanningen. 3. Balansen mellom studier, jobb, studentorganisasjoner og fritid. 4. Positivitet, energi og engasjement. Jeg gir meg aldri.

Jo Tore Berg PPU-A 1.Eg er ein engasjert student og har erfaring frå styreog organisasjonsarbeid. I 2002 var eg representant i studentparlamentet før eg flytta til Island for vidare studiar. I Reykjavik var eg nestleiar og PRansvarleg for Skeive Studentar på universitetet. På UIA er eg nå aktiv i lokallaget til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). 2. Me som er studentar er universitetets største brukargruppa, men har likevel liten formell makt over undervisninga. Det viktigaste studentrepresentantar kan gjera er å argumentera for saker frå studentanes synspunkt i ulike fora. UIA må ha fokus på studentane og kvalitet i undervisninga! 3. Obligatorisk oppmøte på undervisning, spesielt når ikkje all undervisning er av like god kvalitet. 4. Eg er ein engasjert og aktiv student. Eg er flink til å argumentera og finna løysningar.

Lærerutdanning

HILSEN FRA AVDELINGEN


Dekan Alf Kjetil Igland Å bruke stemmeretten er et stort privilegium, en demokratisk ordning mange mennesker i verden misunner oss. Det er derfor med stor frimodighet jeg ber dere studenter bruke denne rettigheten ved å legge en stemmeseddel i urnen i det kommende valg. Slik kan du være med å gjøre en forskjell for deg selv og dine medstudenter, og du kan påvirke universitetets utvikling i årene fremover.

Kandidatene

Hilde Marie Holsen Faglærer musikk 1.Fordi eg er engasjert, ikkje redd for å kjempe for studentane sine saker. Eg meiner eg er flink til å samle meiningane til mine medstudentar ned til noko konkret og sakleg. 2. At studentane får det dei har krav på med tanke på undervisning og veiledning, og få til gode studentordningar óg utanom universitetet, eit breiare kulturtilbod retta mot studentar og ein månad ekstra med stipend. 3. Ved fakultet for kunstfag har vi svært mange praktiske fag, som krever ressurser på ein annan måte enn for studentar som studerer meir teoretiske retningar. Undervisninga føregår individuelt eller i mindre grupper, noko som kan gjere det vanskeleg å kome med tilbakemelding til lærar for å utvikle undervisninga i faget vidare. 4. - Engasjert, standhaftig og arbeidsam.

Julie Falkevik Tungevåg Utøvende musikk, bachelor 1. Jeg er en engasjert person som vil jobbe for at jeg og mine medstudenter blir hørt. Jeg har vært engasjert i flere studentrelaterte verv, blant annet på Pir6/Østsia, og jeg satt også i styret i årets studentfestival KULTOPIA. Studentene er en viktig del av bybildet i Kristiansand, og vi er ikke bare opptatt av billig fyll. Jeg synes det er viktig å være engasjert, og å være åpen for samarbeid og kommunikasjon på tvers av studielinjer, og mellom Universitetet og byen ellers. 2.-Mer studieveiledning på kunstfag -Samarbeid med kulturbyen Kristiansand. Studentene er en viktig del av Kristiansand! -Samarbeid og kommunikasjon mellom studenter og administrasjon -Boliger til studenter. Det er fortsatt mange studenter som sliter med å finne bolig. -Kvalitetssikring av undervisning 3.Den typiske tidsklemma 4. -Engasjert -Ansvarsfull

Hvis UiA skal bli et studiested kjent for sitt gode læringsmiljø og sine spennende studier, trenger vi aktive studenter som deltar i det studentpolitiske arbeid og institusjonens styrende organer med fynd og klem. Det er min erfaring etter noen år på UiA at studentpolitikerne og de tillitsvalgte bidrar konstruktivt med sine synspunkter og erfaringer i ulike fora, De representerer studentene på en positiv måte.

Og vi som skal undervise og lede, trenger innspillene og forslagene deres. Samfunnet er i endring, og det begynner å bli noen år siden en del av oss ansatte var studenter. Deres representanter på de ulike nivåene får fram studentperspektivet og studentenes synspunkter basert på dagens erfaringer og virkelighet for unge mennesker. Dette er ikke tiden for “hjemmesittere”. Godt valg!

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Marit Lid Bjerkvik Faglærer i musikk 1. Fordi jeg vil være en aktiv studentrepresentant, som arbeider for et enda bedre studietilbud og setter studentenes behov og ønsker som første prioritet. Som student ved avdeling for musikk, vil jeg dessuten representere fakultetet for kunstfag og gi dem en viktig stemme i studentparlamentet. 2. Det er mange utfordringer i en students hverdag. Jeg vil kjempe for gode støtteordninger for studentene, økonomisk, kreativt, personlighetsutviklende, helsemessig og sosialt. 3. Den største utfordringen er god, konkret og målbevisst kommunikasjon mellom studenter og universitet. Å få formidlet våre ønsker og behov på en god og effektiv måte er avgjørende for tilfredsstillende resultat. Vet studentene hva de vil, må universitetet lytte. 4. Jeg er strukturert og nøye, og satser på effektiv kommunikasjon og god stemning. Man skal ha det bra når man jobber!

Kunstfag

HILSEN FRA FAKULTETET


Brigitte Leona Løvlie Kunst og håndtverk

Jenny Bergan Øverli Faglærer drama 1. Som studentrepresentant for kunstfag synes jeg det er viktig at studentenes ønsker og meninger på alle fagområder blir hørt, og jeg vil ha fokus på å videreformidle disse. Jeg har selv bakgrunn innen både musikk og drama, noe jeg tror er et pluss når det gjelder å representere blant andre disse studieretningene. 2. Jeg ønsker blant annet å jobbe for at studentene på kunstfag kan få flere arenaer å jobbe på i tillegg til på campus, noe som kan bidra til et større nettverk og forhåpentligvis flere jobbmuligheter etter endte studier. Jeg tror også at en større eksponering av hva studentene på kunstfag egentlig driver med, kan gi andre studenter et bedre innblikk i hva disse studiene går ut på. 3. Som de fleste andre studenter synes jeg det kan være vanskelig å få økonomien til å strekke til. Det er ikke alltid like lett å få det til å klaffe med jobb i tillegg til skole og eventuelle fritidsaktiviteter, og da blir det desto vanskeligere å få pengene til å gå rundt. En annen sak jeg vil rette litt fokus mot, er at det ønskes flere tilbud om motivasjonskurs, kurs i studieteknikk etc. gjennom skoleåret. Når eksamen nærmer seg er ikke motivasjonen like fullt tilstede som den kanskje er ved studiestart, og det synes jeg vi burde gjøre noe med. 4. Jeg er engasjert, motivert og pliktoppfyllende. Jeg ønsker å bidra til en god dialog mellom studentene og styret, og vil gjøre mitt beste for å få til dette. Jeg er ikke redd for å ta ordet for å videreformidle studentenes ønsker.

Øystein Nerland Flemmen Faglærer drama 1.Jeg har en fot innenfor både musikk og drama, og har studert ved UIA i tre år. Føler derfor jeg kan snakke på vegne av flere studieretninger. Jeg vet hva som foregår i alle etasjene på både G og K bygget og vil sette stor fokus på å videreformidle problemstillinger og visjoner fra studenter på alle kunstfagstudiene. 2. Jeg legger stor vekt på studentenes muligheter til kunstnerisk utfoldelse, og vil derfor jobbe for en enda bedre dialog kunstfagene seg i mellom, og med scener i og rundt Kristiansand. Jeg vil jobbe for at kunstfagene blir gjort tilgjengelig for absolutt alle studenter på UIA, og ser behovet for formidling via flere informasjonskanaler på campus. Jeg vil også jobbe for studentenes muligheter til å kunne ta en ekstrajobb selv i tidkrevende studier med mye obligatorisk oppmøte. 3. Motivasjon rundt eksamenstid, informasjon rundt planer/pensumlister og generelt tid er utfordringer i min studenthverdag. Økonomi vil likevel for de aller fleste studenter alltid være en av de største utfordringene, og jeg er ikke noe annerledes. Selv om dette kan virke som en oppbrukt sak i disse sammenhenger, ser jeg det som viktig at studentrepresentantene alltid jobber for bedre økonomiske vilkår i en trang studietid. 4. Jeg engasjert og imøtekommende. Vil derfor være tilgjengelig for kunstfagstudenter, og ta opp saker du engasjerer deg for. Argumenterer gladlig i debatter, og opptrer saklig. Gjør aldri en jobb halvveis, og vil gi alt som representant for kunstfag.

Kunstfag

Følgende stiller også til valg:


Dekan Sigbjørn Sødal Kjære studentrepresentanter og studenter ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Flere studier ved fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap handler om rollen som ulike samfunnsinstitusjoner og ordninger spiller for den politiske og økonomiske utviklingen. Dette dreier seg ikke minst om hvem som har innflytelse på de viktige beslutningene og hvordan beslutningsprosessene foregår. Historien viser at dette er viktig. De fleste institusjoner og samfunn forvitrer ganske raskt hvis

Kandidatene

Jan Kåre Jernslett Arbeid og velferd, bachelor 1. Fordi jeg vil gjøre en forskjell! 2. Studenters rett til praksis, studiefinansieringen 3. Nok tid til alle prosjekter jeg ønsker å delta i. 4. 25 års erfaringer fra arbeidsliv og familieliv –( har 4 barn, 7 mnd, 3 år, 19 år og 20 år).

Magne Barlett Statsvitenskap. bachelor 1. Fordi at jeg er opptatt av å gjøre studenttilværelsen bedre. Som leder av Liberale Studenter kommer jeg til å orientere meg mest mulig i den liberale retningen i alle saker. I tillegg er jeg opptatt av at jeg representerer studenter og ønsker derfor at studentene skal ta kontakt om det er noe de mener burde bli tatt opp i Studentparlamentet. 2. De viktigste sakene for meg er billigere busskort, billigere priser i kantina og at studentaktivitene får den støtten de trenger for å drive. Vil også kjempe for 11 måneders studiestøtte og studentforsikring. 3. Den største utfordringen for meg som student er det økonomiske, det er en trang økonomisk hverdag for oss studenter, og møte til alle forelesninger og være flink student å lese jevnlig. 4. Jeg tilfører erfaring fra mange politiske verv, en liberal holdning og det at jeg snakker rett fra leveren.

ikke de styres godt. I et samfunn som vårt - der vi heldigvis bygger på demokratiske ordninger med frie valg − blir sjelden beslutningene gode hvis ikke vi velger gode representanter til å påvirke eller ta beslutninger for oss. Ved Universitetet i Agder og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ønsker vi som ansatte å være lydhøre overfor alle studenter enten vi møter dere i auditoriet, i studieråd, på fakultetsstyremøter eller i andre sammenhenger. På et fakultet med et par tusen studenter og

gjennomgående svært etterspurte studier og til dels store studentgrupper, må likevel mye av kommunikasjonen med studentene nødvendigvis gå gjennom studentrepresentanene. Derfor, bruk stemmen din for å velge frem gode studentrepresentanter. Se gjerne på det som både et privilegium og en plikt å delta i valget. Det er viktig ikke bare for deg, men også for dine medstudenter og for utviklingen av hele universitetet. Godt valg!

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Christina Malén Staulen Rettsvitenskap, bachelor 1. Fordi jeg vil jobbe for deg og din hverdag! 2. Jeg vil kjempe for de sakene du ønsker, samt en billigere studenthverdag med flere tilbud enn det som finnes i dag. 3. Min største utfordring som student er å få studielånet til å dekke til – og det ønsker jeg å gjøre noe med! 4.Stå – på kraft, viljestyrke og tidligere erfaring med verv.

Cecilie Sjøberg Siviløkonom, master 1. Du skal stemme på meg fordi jeg er målrettet og engasjert. Jeg har erfaring fra mange verv her på UiA, deriblant Studentparlamentet og Fakultetstyret, derfor vet jeg at jeg kan gjøre en god jobb for mine medstudenter. Studentenes interesser er viktig for meg, og dette vil jeg fortsette å arbeide med. Det er mye som kan gjøres bedre med hensyn til studentene, og her vil jeg kjempe for at ting skal bli bedre. 2. Jeg vil kjempe for de sakene studentene synes er viktig. Ikke bare de store tingene, men også de små tingene som gjør studiehverdagen enklere. Det er viktig at studentenes meninger kommer frem til de rette styrer og utvalg, og dette vil jeg arbeide for. Jeg vil kjempe for at kvaliteten på vår utdanning skal bli bedre, og at studentenes velferd skal bli bedre. 3. Den største utfordringen er selvføgelig å leve på lånet og stidendet fra lånekassen – ja til 11 måneders studiestøtte og ja til flere studentboliger! Ja til bedre og billigere mat i kantina! 4. Først og fremst så har jeg opparbeidet meg masse erfaring, noe jeg mener kommer godt med. Jeg er ikke redd for å tale studentenes sak, og jeg er blid engasjert og sist men ikke minst; jeg bryr meg! Godt valg.

Mats Blystad Siviløkonom master (stiller kun til fakultetsstyret) 1. Jeg er svært aktiv i spørsmål som angår studenters hverdag og trivsel, og svært engasjert i studentaktiviteter som vi har ved UiA. Dessuten har jeg erfaring med å sitte i slike styrer som fakultetstyret. Har blant annet sittet tre år i driftsstyret ved min tidligere videregående skole. 2. I fakultetstyret vil jeg jobbe for at det blir tatt kloke beslutninger som studentene ved fakultet kan nyte godt av. Jeg vil arbeide for at kvaliteten på studiene blir enda bedre, at vi får flere leseplasser og grupperom og at studiene vi har på fakultetet blir godt anerkjent av næringslivet, men også for eventuelle nye studenter. 3. Tja, tror ikke jeg har noen større utfordringer enn andre studenter. Det er vel det samme for oss alle; Prøve å få økonomien til å gå rundt, ofte krevende hverdager med mye lesing og liknende. 4. Synes selv at jeg er en blid person, som er flink til å lytte, men som også kan få frem mine synspunkter på en god måte. Jeg er en engasjert og strukturert person som gir alt av meg selv når jeg går inn for noe. Du får ikke en halvveis jobb hvis du stemmer på meg!

Økonomi og samfunn

HILSEN FRA FAKULTETET


Hege Lovise Lundgreen Development managment, master 1.Som mastergrads student har jeg god erfaring med studenttilværelsen, både her ved UiA og ved andre universiteter i Norge og i utlandet. Jeg er arbeidsom og god til å få andre til å forstå mine hensikter og legge fram saker. Jeg er også studentrepresentant på mitt studium og er dermed kjent med å kommunisere mellom studenter og andre ansatte ved UiA. I flere år har jeg studert sammen med mennesker fra hele verden og dette har gitt meg mange perspektiver og erfaringer som jeg drar nytte av i mange sammenhenger. 2. •Bedre veiledning og oppfølging. Dette har jeg opplevd svært godt på mine studier, men jeg har venner som sier noe annet og jeg ser det som viktig at alle studentene kan få godt utbytte av dette for å unngå frustrasjon i studiehverdagen, samt styrke kvaliteten på f.eks. bacheloroppgave. •Varierte eksamensog vurderingsformer. Eksamensformer og arbeidsmetoder mer tilpasset de enkelte studiene og med sikte på særlig relevans for arbeidslivet og praktiseringen av oppnådd kunnskap. •Bedre lesesalfasiliteter og grupperom. I tiden før eksamener er det ofte trangt om plassen mange steder, og konkurransen om grupperommene stor. Det er lagt opp til kollokviesamarbeid ved universiteter og mange studier fokuserer sterkt på dette, så fasilitetene bør gjenspeile dette. Selv har utbytte av slikt samarbeid hatt stor nytte for meg i mine år som student her og jeg tror flere vil sette pris på bedre tilrettelegging for å kunne styrke sine resultater gjennom et slikt samarbeid. I tillegg til disse sakene er det viktig for meg at studenter kan komme til meg og ta opp saker de syns det er viktig at jeg jobber for. 3. Det er tidspress mellom studier og deltidsjobb og det å ha en fritid i tillegg. Det å være student er for meg et fulltids engasjement. Samtidig ønsker jeg å jobbe ved siden av både for å styrke økonomien, men også for å få arbeidserfaring og variasjon.

4. For å få tid til det jeg vil er jeg blitt svært god til å planlegge egen tid når jeg har mange ”baller i lufta”. Ofte opplever jeg at jo mer jeg har å gjøre jo mer får jeg gjort, mens for mye fritid heller virker motsatt. Tanken min er at utfordringer er til for å løses, og erfaringer fra slike prosesser gir en styrke og karakter. Derfor syns jeg det er spennende å gå inn i nye situasjoner, verv, og engasjere meg i omgivelsene mine. Jeg er levende interessert i det jeg holder på med og mener dette vil være gode egenskaper for en studentrepresentant. Ettersom jeg går på et internasjonalt studieprogram gir det meg også andre erfaringer som kan være nyttige. Spesielt innen kommunikasjon, organisering, samarbeid og det å være systematisk og løsningsorientert.

Lars S. Jørgensen Off.pol.ledelse, master 1. Det å stemme er en god mulighet for å kunne påvirke sin egen studiehverdag gjennom motiverte studentrepresentanter. Jeg er motivert, sosial og vil gjerne høre fra deg om du skulle ha noe på hjertet (følg meg gjerne på twitter @gullreven). 2. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har en god oppsummering av UiAs strategiplan, hvor det bl.a. vektlegger regionalt samarbeid, teknologi/infrastruktur og miljøbetingelsene for ansatte og studenter. Dette synes jeg er interessante områder å fokusere på, som vil komme studentene til gode! 3. Det kan jeg ikke svare på enda. Det er mange gode tilbud ved universitetet, men jeg ønsker gjerne å bli kontaktet av dem som opplever at studenthverdagen kunne vært bedre tilrettelagt, eller som har ideer om ting som kunne vært gjort annerledes. 4. Jeg er en kommunikativ og utadvendt person som liker å arbeide mot mål som fører noe bedre med seg. Ønsker å være en representant for studentene ved fakultetet, ikke bare som en formell rolleinnehaver, men som en faktisk bidragsyter på dere studenters vegne. PS! – flere statsvitenskapsstudenter burde sjekke ut den nye siden for «Master i Offentlig Politikk og Ledelse (UiA)») på facebook! Den har potensiale for noe mer…

Økonomi og samfunn

Isabelle-Louise Aabel Off.pol..ledelse, master 1. Du skal stemme på meg fordi jeg er en veldig engasjert student. Jeg elsker å jobbe med studentpolitikk, og jeg har vært med i Studentparlamentet som vara i ett år allerede. Jeg har møtt på nesten samtlige møter, og har veldig lyst å delta videre. Jeg sitter også i studieutvalget, og i bystyre i Kristiansand, og er medlem i oppvekstkomiteen Jeg tror det er viktig å kunne sitte som representant i ulike verv, for å få bred erfaring. Jeg har gått på UiA i fire år, og går nå master i Offentlig Politikk og Ledelse. Politikk er min store lidenskap, og jeg ser meg selv som en god studentrepresentant for å bedre vilkårene studenter og bidra til at kunnskap og kompetanse blir det beste grunnlaget for videre utvikling av vårt samfunn. 2. Mitt store mål i året som kommer er å korte avstanden mellom student på UiA, næringslivet og det offentlige, og å gjøre relasjonen mer synlig. Jeg vil være et bindeledd mellom UiAs studentparlament for studentene og bystyre i Kristiansand. Jeg ønsker at byen skal se og utnytte den ressurs vi som studenter er for byen vi bor i. Jeg vil selvfølgelig også konkret kjempe for flere studentboliger og 11 måneders utbetaling fra Lånekassen. Det er noen av de punktene NSO også kjemper for nasjonalt. 3. Min største utfordring er å få tiden til å stekke til. Jeg ønsker å kunne være heltidsstudent uten jobb ved siden av. Det tar mye tid, som jeg skulle ønske å kunne bruke de på studier og verv. Det har høy prioritet å få lagt mer press på Lånekassen og flere studentboliger. Jeg ønsker å ta den kampen. 4. Jeg er positiv, veldig engasjert og tar gjerne utfordringer. Dessuten har jeg en stor lidenskap for politikk og verv. Jeg er ikke redd for å ta en diskusjon, og er ikke redd for å ta feil. For meg er det viktig at studentene får den beste hverdagen og fremtiden de kan få, og jeg ønsker å bidra for å oppfylle dette. Jeg er alltid åpen for en prat i kantina eller andre steder for innspill fra flest mulig. Jeg vil gjerne få vise deg at jeg tilliten verdig :)


Følgende stiller også til valg: Hashim Bhatti Siviløkonom, master

Økonomi og samfunn

Karl Sindre Baath Englestad Statsvitenskap, bachelor 1. Jeg vil at dere skal stemme på meg fordi jeg personlig mener jeg er en person som kan ta ansvar, og til syvende sist fremme interesser for studentene på vårt universitet. Jeg vil at du skal stemme på meg også fordi at jeg har erfaring med diskusjoner fra videregående, og at dette kan brukes til studentenes fordel i enhver sak. Ved å stemme på meg får du med andre ord potensielt bedre vilkår og rettigheter. 2. De viktigste sakene jeg vil kjempe for er at studentene skal få mulighet til å få mer kontakt med sine forelesere utenom undervisning, og at enhver student blir hørt. Av erfaring kjenner jeg til en jordnær overordnet er lettere å kommunisere med enn om den overordnede er på “det andre nivå”. En synlig forskjell mellom universiteter og høyskoler er at vi er litt “usosiale”. Ved å bedre kontakten mellom foreleser og student, og arrangere aktiviteter med begge parter, kan vi kanskje forandre på det! En annen sak som jeg også fatter interesse for, er best mulig tilrettelegging for personer med læringsvansker. 3. Min største utfordring i min hverdag er hovedsakelig å overkomme de krav og verdier som min utdanning representerer, samtidig som jeg prøver å ha et jordnært forhold til det å leve og ha det gøy utenfor skoletiden. Det er ikke alltid like lett å leve “to liv” samtidig, men jeg føler jeg klarer det fint så langt. Det gode som SiA gir oss studenter gjør studentlivet lettere, men det er alltids rom for forbedringer. 4. Jeg er en person som kan både le og føre en seriøs samtale på samme tid. Jeg er en person kjent av min familie og mine nærmeste venner for å ha god humor, og jeg har lett for å spre latter og glede blant grupper. Jeg føler dette er kvaliteter som kan være til god nytte under en parlamentssak. Jeg er samtidig også en god lytter som er flittig i dialog med andre.


Dekan, Frank Reichert Kjære studenter ved Fakultet for teknologi og realfag! Mange avgjørelser ved fakultetet berører dere studenter, studiene og forskningen ved fakultetet. Studentrepresentantene i fakultetsstyret og studentpar-

Kandidatene

Eline Fredriksen Byggdesign, bachelor 1. Fordi jeg ønsker å få fortsette mitt verv i Studentparlamentet! Jeg vet hvor viktig dette vervet er, og ønsker derfor å gjøre mitt ytterste for å tale studentenes sak! Dette er noe jeg virkelig ønsker, og håper derfor at akkurat DU vil stemme på meg! 2. Jeg ønsker å tale studentenes sak. Jeg synes det er viktig at UiA som universitet kommer godt frem, og jeg ønsker å være med i denne prosessen. 3. Min største utfordring som student er å få en fin balanse mellom studier, jobb og fritid. 4. Jeg er positiv og motivert og ønsker å engasjere meg i studentpolitikken. Jeg har hatt dette vervet i ett år og ønsker virkelig å fortsette! Bruk stemmeretten din, det handler om din hverdag!

Inger Elise Omundsen Byggdesign, bachelor 1. Hvis du vil at dine meninger som student skal høres på, hvis du vil ha en som bryr seg om andre og en som vil jobbe både dag og natt for å få frem studentenes ønsker - så stemmer du på meg! 2. Jeg kommer til å kjempe for at studentene skal være bevisst på alle tilbudene på sosiale aktiviteter som tilbys rundt campus. Jeg vil også kjempe for at studentene får gode kontakter med arbeidslivet, gjennom bedrifter, ved hjelp av besøk/ foredrag osv. 3. Min største utfordring, som student, er å føle meg klar til å gå ut i arbeidslivet. Jeg ønsker muligheten til å skaffe meg gode kontakter gjennom skolen. Min erfaring er at det er kjempe mange bedrifter som deler mitt synspunkt, så derfor bør vi absolutt bruke de. 4. Jeg er en tålmodig og positiv person. Er generelt glad i alle mennesker. Har en stor lidenskap for at vi som studenter skal bli godt kjent å ha de beste årene i livet vårt her. Vil bare at alle skal ha noen konge år!!!! P.S – Ifølge de rundt meg så er jeg ikke veldig sjenert så jeg har en fabelaktig evne til å komme i kontakt med folk og få de til å føle seg som en del av gjengen ;)

lamentet har stor innflytelse på disse avgjørelsene. Din stemme har betydning for valget av representanter og bidrar dermed til at universitetet utvikler seg i den retningen du ønsker.

å bruke tid på arbeid for å representere interessen til alle studentene. La oss få inn flest mulig stemmer for å styrke posisjonen til de studentrepresentantene som blir valgt.

En stor takk til alle kandidatene som stiller til valg og er villig til

Hvorfor skal jeg stemme på deg? Hva er de viktigste sakene du vil kjempe for hvis du blir valgt? Hva er den største utfordringen i din hverdag som student? Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?

Marius Wormnæs Flyteknikk, bachelor 1. Jeg har flere års yrkeserfaring, internasjonal erfaring, erfaring med studentpolitikk, undervisning og fagforeningsarbeid – alt dette gir en god plattform for å ivareta våre interesser som studenter. Jeg vil representere alle studentene, gjennom samhold kan vi dyrke individene. Og ikke minst: jeg er motivert for oppgaven! 2. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med forbedring av studentenes hverdag på campus, som gode auditorier og grupperom, faglig samarbeid mellom lærere og studenter, rimelig kantine med riktig utvalg og åpningstid, fornuftige parkeringsforhold, fasiliteter tilpasset studenter med spesielle behov, og tilrettelegging for studerende foreldre. Det er viktig å styrke internasjonale forbindelser, og å gjøre UiA kjent og studiene attraktive for å ha god rekruttering av nye studenter. UiA må tilpasse seg dagens studentsituasjon og morgendagens arbeidsmarked, og dette kan og skal studentene bidra til. Vi bør også videreutvikle og forbedre studiestarten. Vi studenter har et ansvar for å si ifra, og en rett til å bli hørt! 3. Å tilpasse hverdagen til den tiden som er tilgjengelig, og å balansere det faglige og det sosiale.

4. Jeg tør å si ifra, tør å trekke saker fram og å stille spørsmål, og jeg liker å sette meg godt inn i saker som skal diskuteres og avgjøres. Jeg er opptatt av å lytte til dem jeg representerer, og å være realistisk og løsningsorientert, og å holde målet i sikte gjennom beslutningsprosesser. Jeg ønsker alle et godt studieår, og lykke til med valget!

Teknologi og realfag

HILSEN FRA FAKULTETET


4. As a student representative I will introduce these special qualities : Decisiveness, cooperativeness, creativity, increase hard work, and above all a sense of humility will just do fine. [Som student-representant vil jeg introdusere disse spesielle kvaliteter: Besluttsomhet, samarbeidsvilje, kreativitet, øke hardt arbeid, og fremfor alt en følelse av ydmykhet vil bare gjøre det bra.]

Inge Smeland Byggdesign, bachelor 1. Fordi jeg har gjennomslagskraft. Jeg har jobbet noen år og er vant med å ta opp ting med ledelsen, som eksempelvis mangler, utfordringer, alt som kan forbedres og faktisk få dette gjennomført. Jeg vil jobbe for at studentene skal få det de har krav på og sørge for at dette blir gjennomført 2. Hjelp til de som trenger det. Øvingstimene er en god måte å få hjelp på, men det er dessverre for få stud. assistenter og for få timer til disposisjon. Flere faglige aktiviteter, dette er noe som virkelig kan motivere studentene. Gjesteforelesere fra næringslivet er også noe som virkelig kan bidra til å inspirere og motivere studentene, samt åpne dørene og gjøre det lettere å komme i kontakt med bedrifter. Dersom jeg blir valgt vil jeg selvsagt kartlegge hva studentene ønsker, og gjøre mitt beste for at disse ønskene blir oppfylt. 3. Å tilegne seg ny kunnskap og få hjelp dersom problemer dukker opp. Vi er mange studenter, spesielt i fellesfag, og her er det ikke lett å få svar på alle spørsmål når det kun er én foreleser til stede. Det er altfor få grupperom på universitetet, tilbudet er langt mindre enn etterspørselen. 4. • Godt humør. • God arbeidsmoral. • Liker å jobbe i team. • Målbevisst. • Tar ansvar. • Stå på vilje

Teknologi og realfag

John David Cooper Informasjon og kommunikasjonsteknologi, master 1. I have served as student repræsentative in my previous university and I know chanlenge and effort it entails and also it take experience and hardwork to serve in this capacity. Vote for me because I have a wealth of experience in this office and dedicated and realiable person. [Jeg har fungert som student representant i mitt forrige universitetet og jeg vetchanlenge og krefter det innebærer, og også det ta erfaring og hardwork å tjene idenne kapasiteten. Stem på meg fordi jeg har et vell av erfaring i dette kontoret ogdedikert og realiable person] 2. As a student most of our problems lies from social,economic, and welfare. I will be serving as an intermediary between the students and the university’s administration in solving these problems. I will also bridge the gap between the international student and that of the Norwegian society since i’m also an international student. [Som student fleste av våre problemer ligger fra sosiale, økonomiske og velferd. Jeg vil være servering som et mellomledd mellom studentene og universitetetsadministrasjon i å løse disse problemene. Jeg vil også bygge bro over gapetmellom den internasjonale student og at av det norske samfunnet siden jeg er også en internasjonal student.] 3. The biggest challenge in my life as a student is acquiring successful time managment skills. I have tried to solve this problem by continously improving on it and trying to meet deadlines and by wasting little or no time in my daily life. [Den største utfordringen i mitt liv som student kjøper vellykket tid lederegenskaper. Jeg har forsøkt å løse dette problemet ved å kontinuerlig forbedre på det og prøver å møte tidsfrister og ved å sløse med liten eller ingen tid i mitt daglige liv.]


Nils Petter Nilsen Fornybar Energi, bachelor 1. Jeg tar meg tid til de problemstillingene studentene har og prøver så godt jeg kan å finne løsninger. Gjennom mange års erfaring i arbeidslivet har jeg blitt en god problemløser. Jeg legger alltid frem mine saker på en saklig og konstruktiv måte, men jeg legger ikke noe i mellom. Er også en familiefar og kjenner godt til de problemstillingene mødre og fedre har i studenttilværelsen, her er det nok å ta tak i. Og sist, men ikke minst, jeg snakker ett «språk» folk forstår. 2. En fagplan man faktisk kan dra nytte av i arbeidslivet, litt større valgfrihet for studentene, og desto mer ansvar. Bedre kommunikasjon mellom fakultetene og studentene i alle de medier som skolen tilbyr. 3. Å være forsøkskanin på den nye fagplanen, her synes jeg nok skolen kunne gjort en bedre jobb i forkant av studiestart. Det går vel gjevnt over at det er ett noe unødvendig pensum man skal gjennom. Dvs at enkelte områder får mye fokus (hvor det ikke er nødvendig) og omvendt. (Noe man fikk bekreftet under midtveisevalueringen) 4. Jeg har 16 års erfaring fra arbeidslivet og vet litt om hva man bør kunne forvente fra en institusjon som denne. Selv om man denne gangen er student så «betaler» man for en vare. Jeg er ansvarsbevisst og holder meg oppdatert og lytter til studentene, det er ikke så mange som har en mening før de blir spurt om den, derfor er det viktig å følge med.

Teknologi og realfag

Sindre Lauritzen Byggdesign, bachelor 1. Jeg er en engasjert student som trives veldig godt på UiA. Men jeg ser også stort forbedringspotensialet på mange ting her på skolen. Som administrering av linjene, overopptak og lite praksis. Som representant i studentparlamentet vil jeg gjøre mitt beste for en bedre skole, og for å representere teknologi og realfag på en tilfredsstillende måte. 2. -Poengfordeling = arbeidsmengde i fag. -Strengere opptak på teknologi og realfag studier så vi ikke får overfylte forelesningssaler og frafall på grunn av det. -Bedre økonomi for studenter. 3. For meg så er økonomien det verste med studenttilværelsen. Jeg har med tiden funnet ut at man må beregne mye mer enn 40 timer i uka på studier for å hevde seg i toppen. Og når du i tillegg har noen verv ved siden av er det vanskelig å finne tid til jobb. 4. Positiv og er glad i å være student. Jeg syns det er veldig gøy å jobbe for studentene og har gjort det i form av verv i linjeforeningen til byggdesign. Jeg har sterke meninger, men tåler å gå på trynet.


International student? Vote in the election at the University of Agder (UiA) from the 18th to the 29th of October. Why vote? All students at the University of Agder are members of Student Organization of Agder (Studentorganisasjonen i Agder). The Student Parliament is the main governing body of the Student Organization at UiA. The Parliament consists of 18 members from UiA’s five faculties and the Department of Teacher Education. These members are elected directly by their fellow students at their faculty. How to vote? You can vote in the election as long as you have registered for one or more exams at the university. You vote in ClassFronter. Log in as usual and find the room called “Valglokale – fakultet for….” (“Election room – faculty of….”), place your vote by marking two of the candidates. What to vote? There are several candidates to choose from on your faculty. You will find short presentations of each candidate in this paper. Ask your classmates or the Student Organization for information about the candidates.

More information? If you have any questions do not hesitate to ask us at the Student Organization office. We can give you more information about the candidates, the Student Organization or the Student Parliament. You can contact us at: 38 14 20 10 (office hours between 10 am and 3 pm) or on sta@stastudent.no. Our website address is: www. stastudent.no. You are also more than welcome to visit us at our office which is situated at Gimlemoen 24, the green building on the hill behind “Stiften” and “Alibiet” at Gimlemoen. Or if in Grimstad at Bluebox. Student Organization of Agder (Studentorganisasjonen i Agder) Student Organization of Agder is the students’ main interest organization at the University of Agder. We represent your interests, and are responsible for the students that sit in different committees, boards and panels at the university. Over 60 student activities are also members of Student Organization of Agder. These vary from choirs, sports clubs to different charity organizations.

Hvordan stemme? 1. Gå til romvelgeren din i Fronter, og finn rommet med navnet ”Valglokale -” etterfulgt av navnet på et fakultet eller en avdeling. 2. Velg dette rommet. Du kommer da direkte til stemmeseddelen for valget ved aktuelt fakultet/aktuell avdeling. Du finner et eksempel på en stemmeseddel nedenfor:


Ikke helt fornøyd?

Stem i dag! www.uia.no/fronter

Valgavis 2011  

Valgavisen for Studentparlamentsvalget 17. – 28. oktober 2011