Issuu on Google+

KONTRATYP EKSPERYMENTU POZNAWCZEGO CANNABIS HOUSE Art. 27. Kodeksu karnego § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyśd ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowośd oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. § 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieostwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Art. 73. Konstytucji Każdemu zapewnia się wolnośd twórczości artystycznej, badao naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolnośd nauczania, a także wolnośd korzystania z dóbr kultury. Twierdzenie, jakoby taki eksperymenty mogła przeprowadzad wyłącznie instytucja, nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Posłużenie się przez Konstytucję wyrazem „Każdemu” nie pozostawia co do tego wątpliwości. Zakres eksperymentu (okoliczności kontratypu) Spodziewana korzyśd – rozwiązanie problemu nielegalnej podaży i popytu na najpopularniejszy z zakazanych środków odurzających – konopi indyjskich; 1. Istotne znaczenie poznawcze – eksperyment dostarczy informacji o liczbie osób używających konopi indyjskich, gotowych podjąd działania na rzecz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych - eksperyment dostarczy informacji o celowości przyjęcia regulacji prawnych w zakresie dopuszczenia do obrotu konopi indyjskich jako rekreacyjnej używki – eksperyment dostarczy informacji o zmniejszeniu się przestępczości związanej z używaniem tej konkretnej rośliny (nielegalne uprawy, posiadanie, udostępnianie), 2. Istotne znaczenie ekonomiczne - eksperyment dostarczy informacji o celowości przyjęcia regulacji prawnych w zakresie dopuszczenia do obrotu konopi indyjskich jako rekreacyjnej używki, pod kątem stwierdzenia gospodarczych przesłanek legalizacji (również w kontekście zmiany Konwencji ONZ w zakresie w jakim dotyczą konopi) 3. Istotne znaczenie medyczne Eksperyment sam w sobie nie ma charakteru stricte medycznego (medyczne działanie konopi jest bowiem dobrze poznane i dobrze udokumentowane, więc nie wchodzi w zakres eksperymentu), ale korzyśd medyczna w postaci poprawy stanu bezpieczeostwa i zdrowia osób używających marihuany-


(poprzez znacznie zwiększoną możliwośd dotarcia z ofertą terapeutyczną do osób zagrożonych uzależnieniem w celu ratowania ich zdrowia), a pośrednio również - poprawa stanu bezpieczeostwa i zdrowia publicznego – nie może pozostad tu niezauważona. To właśnie ta korzyśd może byd najistotniejszą korzyścią z eksperymentu. Zasadnośd w świetle aktualnego stanu wiedzy Celowośd i oczekiwanie osiągnięcia zdefiniowanej wyżej korzyści Dotychczasowe regulacje tak polskie, jak międzynarodowe od ponad dekady nie sprawdzają się w osiąganiu założonego celu. Nie dośd, że zamiast przeciwdziaład narkomanii przyczyniają się do jej rozpowszechnieniu, to jeszcze powodują szereg skutków ubocznych w postaci piętnowania osób chorych i zagrożonych chorobą, której paostwo nie potrafi przeciwdziaład, ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, utrudnienia dostępu do oferty terapeutycznej osobom potrzebującym. Ponadto, najbardziej ucierpiały osoby używające konopi – najmniej szkodliwej, kulturowo zintegrowanej używki, będącej w istocie rośliną obecną na ziemi od tysięcy lat, o składzie i działaniu dobrze poznanym, a przy tym znajdującą udokumentowane zastosowanie medyczne zarówno współcześnie jak i w starożytności. Aktualny stan wiedzy na temat prohibicji i konopi w pełni uzasadnia przeprowadzenie eksperymentu. Eksperyment może wreszcie dostarczyd danych pozwalających rozważad zmianę regulacji w obszarze antynarkotykowych konwencji ONZ, w zakresie w jakim dotyczą konopi, z uwagi na rzucające się w oczy wątpliwości konstytucyjne ich kryminalizacji. Sposób przeprowadzenia eksperymentu - utworzenie grupy samopomocy w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach - zgłoszenie faktu organom ścigania aby umożliwid pełen nadzór nad warunkami eksperymentu z punktu widzenia ochrony dóbr prawnych i jednocześnie powstrzymad organy od reagowania jak na przestępstwo – będące ich naruszeniem czy sprowadzeniem zagrożenia. - dobrowolny udział w programie profilaktycznym, finansowanym ze środków stowarzyszenia (rozważana jest współpraca z gminą) ma należycie poinformowad uczestników o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieostwie ich powstania. W świetle aktualnego stanu wiedzy ani zdrowie konkretnych uczestników ani zdrowie publiczne nie doznają uszczerbku, przeciwnie – należy z wysokim prawdopodobieostwem spodziewad się zwiększenia poziomu ich ochrony.

Policja i prokuratura żadnego szczebla nie podważą skutecznie powyższej argumentacji. Wszczęcie postępowania karnego w przypadku tak zorganizowanego eksperymentu, będzie nadużyciem uprawnieo penalizowanych przez art. 231kk.


Podstawy merytoryczne, prawne, celowość Cannabis House