Page 1

KONTRATYP EKSPERYMENTU POZNAWCZEGO CANNABIS HOUSE Art. 27. Kodeksu karnego § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyśd ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowośd oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. § 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieostwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Art. 73. Konstytucji Każdemu zapewnia się wolnośd twórczości artystycznej, badao naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolnośd nauczania, a także wolnośd korzystania z dóbr kultury. Twierdzenie, jakoby taki eksperymenty mogła przeprowadzad wyłącznie instytucja, nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Posłużenie się przez Konstytucję wyrazem „Każdemu” nie pozostawia co do tego wątpliwości. Zakres eksperymentu (okoliczności kontratypu) Spodziewana korzyśd – rozwiązanie problemu nielegalnej podaży i popytu na najpopularniejszy z zakazanych środków odurzających – konopi indyjskich; 1. Istotne znaczenie poznawcze – eksperyment dostarczy informacji o liczbie osób używających konopi indyjskich, gotowych podjąd działania na rzecz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych - eksperyment dostarczy informacji o celowości przyjęcia regulacji prawnych w zakresie dopuszczenia do obrotu konopi indyjskich jako rekreacyjnej używki – eksperyment dostarczy informacji o zmniejszeniu się przestępczości związanej z używaniem tej konkretnej rośliny (nielegalne uprawy, posiadanie, udostępnianie), 2. Istotne znaczenie ekonomiczne - eksperyment dostarczy informacji o celowości przyjęcia regulacji prawnych w zakresie dopuszczenia do obrotu konopi indyjskich jako rekreacyjnej używki, pod kątem stwierdzenia gospodarczych przesłanek legalizacji (również w kontekście zmiany Konwencji ONZ w zakresie w jakim dotyczą konopi) 3. Istotne znaczenie medyczne Eksperyment sam w sobie nie ma charakteru stricte medycznego (medyczne działanie konopi jest bowiem dobrze poznane i dobrze udokumentowane, więc nie wchodzi w zakres eksperymentu), ale korzyśd medyczna w postaci poprawy stanu bezpieczeostwa i zdrowia osób używających marihuany-


(poprzez znacznie zwiększoną możliwośd dotarcia z ofertą terapeutyczną do osób zagrożonych uzależnieniem w celu ratowania ich zdrowia), a pośrednio również - poprawa stanu bezpieczeostwa i zdrowia publicznego – nie może pozostad tu niezauważona. To właśnie ta korzyśd może byd najistotniejszą korzyścią z eksperymentu. Zasadnośd w świetle aktualnego stanu wiedzy Celowośd i oczekiwanie osiągnięcia zdefiniowanej wyżej korzyści Dotychczasowe regulacje tak polskie, jak międzynarodowe od ponad dekady nie sprawdzają się w osiąganiu założonego celu. Nie dośd, że zamiast przeciwdziaład narkomanii przyczyniają się do jej rozpowszechnieniu, to jeszcze powodują szereg skutków ubocznych w postaci piętnowania osób chorych i zagrożonych chorobą, której paostwo nie potrafi przeciwdziaład, ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, utrudnienia dostępu do oferty terapeutycznej osobom potrzebującym. Ponadto, najbardziej ucierpiały osoby używające konopi – najmniej szkodliwej, kulturowo zintegrowanej używki, będącej w istocie rośliną obecną na ziemi od tysięcy lat, o składzie i działaniu dobrze poznanym, a przy tym znajdującą udokumentowane zastosowanie medyczne zarówno współcześnie jak i w starożytności. Aktualny stan wiedzy na temat prohibicji i konopi w pełni uzasadnia przeprowadzenie eksperymentu. Eksperyment może wreszcie dostarczyd danych pozwalających rozważad zmianę regulacji w obszarze antynarkotykowych konwencji ONZ, w zakresie w jakim dotyczą konopi, z uwagi na rzucające się w oczy wątpliwości konstytucyjne ich kryminalizacji. Sposób przeprowadzenia eksperymentu - utworzenie grupy samopomocy w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach - zgłoszenie faktu organom ścigania aby umożliwid pełen nadzór nad warunkami eksperymentu z punktu widzenia ochrony dóbr prawnych i jednocześnie powstrzymad organy od reagowania jak na przestępstwo – będące ich naruszeniem czy sprowadzeniem zagrożenia. - dobrowolny udział w programie profilaktycznym, finansowanym ze środków stowarzyszenia (rozważana jest współpraca z gminą) ma należycie poinformowad uczestników o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieostwie ich powstania. W świetle aktualnego stanu wiedzy ani zdrowie konkretnych uczestników ani zdrowie publiczne nie doznają uszczerbku, przeciwnie – należy z wysokim prawdopodobieostwem spodziewad się zwiększenia poziomu ich ochrony.

Policja i prokuratura żadnego szczebla nie podważą skutecznie powyższej argumentacji. Wszczęcie postępowania karnego w przypadku tak zorganizowanego eksperymentu, będzie nadużyciem uprawnieo penalizowanych przez art. 231kk.

Podstawy merytoryczne, prawne, celowość Cannabis House  

Różne wywody teoretyczno prawne na temat Cananbis House

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you