Page 1

TRYBUNA WOLNYCH KONOPI str 4 - MARSZ WYZWOLENIA KONOPI 2010 JUŻ ZA NAMI. W TYM ROKU, WEDŁUG NASZYCH SZACUNKÓW, SZEREGI POCHODU ZASILIŁO OK. 12 TYSIęCY...

DZIęKI ŁASKAWOŚCI BYŁEGO MARSZAŁKA SEJMU, OBECNEGO PREZYDENTA, MAMY TROCHę WIęCEJ CZASU NA ZEBRANIE 100 TYSIęCY PODPISÓW POD PROJEKTEM USTAWY. PRÓBA REJESTRACJI KOMITETU ZAKOńCZYŁA SIę WEZWANIEM DO USUNIęCIA BRAKÓW FORMALNYCH. TYCH MARSZAŁEK STWIERDZIŁ NAWET KILKA, WŚRÓD NICH KONIECZNOŚć PRZEDSTAWIENIA OPINII WYBRANYCH INSTYTUCJI. OCZYWIŚCIE CAŁOŚć UKNUTA BYŁA TAK, ABYŚMY USTAWOWEGO TERMINU USUNIęCIA BRAKÓW NIE DOTRZYMALI. ZARAZ NASTęPNEGO DNIA POWOŁALIŚMY NOWY KOMITET. WSKAZANYM PRZEZ MARSZAŁKA INSTYTUCJOM PRZEKAZALIŚMY DO ZAOPINIOWANIA PROJEKT USTAWY. Tekst Niepajacuj REKLAMA

ISSN: 2081-7460

SIERPIE¡ 2010 NAKŁAD 100 000

str 6 - W STYCZNIU 2009 R. SąD NAJWYŻSZY WYDAŁ ORZECZENIE, W KTÓRYM PODJąŁ PRÓBę ROZGRANICZENIA POMIęDZY KARALNYMI PRZYPADKAMI ...

TWÓj POdPiS W TWOjej SPRaWie

str 15 - WOLNE KONOPIE ZAPRASZAJą DO ODSŁUCHANIA KOLEJNEJ EDYCJI PROPAGANJI! “NATURALNA MOC SŁOWA”...

Z

daniem Marszałka Sejmu, pierwszy złożony tysiąc podpisów jest NIEWAŻNY. Po prostu, udzielone przez nas poparcie nie odpowiada warunkom tej szlachetnej instytucji. Na szczęście, na razie to tylko zdanie Marszałka, niepodparte żadnym autorytetem. Zdanie Marszałka zweryfikuje dopiero siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Bracia i Siostry, jako Wolne Konopie będziemy pierwszym w historii obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej komitetem, który złoży do Sądu Najwyższego skargę na Marszałka Sejmu. Wolne Konopie coraz gęściej oplatają mury i gabinety najważniejszych instytucji publicznych. Kochacie nas za to, prawda?

Mocne strony straconeJ pozycJi nAdAl mAmy 3 miesiące nA zebrAnie wymAgAnych 100 tysięcy… I nie chodzi tu już o 100 tysięcy. Chodzi o to, żeby podpisów było jak najwięcej. Naturalnie – chodzi nam o UNIKALNYCH użytkowników, tj. nie podpisujemy się dwa razy, albo za kogoś, bo to głupota. Po rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego uruchomimy procedurę informowania osób, które mogą po raz wtóry złożyć podpis, o ile będzie to konieczne. Teraz zbierajmy, podpisujmy się, akcja trwa i będzie trwała tak długo aż zaczną liczyć się z naszym zdaniem.

str 16 - 17 - CZESKIE STRONY W IDEALISTCE... PAMTUJETE SI ROK 1995? NĚKTEŘÍ Z VÁŠ ŠLI DO PRVNÍ TŘÍDY, NĚKTEŘÍ SI ŠLI NA ÚŘAD PRO OBČANKU ...

Spójrz na sprawę w ten sposób:

uŻytkowników konoPi są w Polsce nA Pewno setki tysięcy. gdyby kAŻdy z nich wydrukowAł sobie FormulArz, sAm osobiście PodPisAł się i PodesłAł nAm – mielibyśmy setki tysięcy PodPisów bez PodejmowAniA jAkichkolwiek dziAłAń. twój PodPis – twojA sPrAwA. zAmiAst nAmAwiAć – umoŻliwiAmy !!!

Tak powinna przebiegać ta inicjatywa. Dyskretnie, bez zbędnego pajacowania. Każdy sam odpowiedzialny za siebie, w zaciszu swego mieszkania i swej poczty udziela poparcia proponowanym przez nas zmianom. Ale my oferujemy znacznie więcej. Wychodzimy do ludzi, mówiąc: TUmożna się podpisać! Tu i teraz. Kolejny „pierwszy 1000” podpisów zebraliśmy w tydzień, a w zasadzie – już w następny weekend, po rozmowie z Biurem Marszałka. Akcja trwa, i tym razem doprowadzimy ją do końca.

Jeszcze raz pokrótce o zaŁo˚eniacH proJektu: 30 grAmów mArihuAny bez konsekwencji PrAwnych

po prostu, torba suszu w kieszeni bez żadnego stresu, bez konfiskaty, ani nawet mandatu w przypadku zatrzymania przez Policję.

niekArAlność domowej uPrAwy

o ile tylko z okien nie zaczną wyrastać Ci liście i kwiaty, nikt nawet nie zwróci uwagi na słodkawą woń unoszącą się wokół twojej chaty. No chyba, że jakaś urocza sąsiadka albo młody przystojny listonosz zaczną witać Cię promiennym uśmiechem, tudzież chętniej do Ciebie zaglądać. CD NA STRONIE 3

- ideaLISTKA nr 3/2010 str.1-

Profile for Stanisław Przymiotnik

IdeaListka sierpień 2010  

Pierwsza niezależna Gazeta Konopna Inicjatywy Wolne Konopie.

IdeaListka sierpień 2010  

Pierwsza niezależna Gazeta Konopna Inicjatywy Wolne Konopie.

Profile for stasiex
Advertisement