Startersbeurs Nederland

Page 1

Startersbeurs Nederland

Innovatief instrument voor werkzoekende jongeren

Onder redactie van drs. Jacky Manuhutu en Naniek Lenderink BComn


Colofon De Startersbeurs Innovatief instrument voor werkzoekende jongeren Uitgever Funding Groep Redactie drs. Jacky Manuhutu en Naniek Lenderink BComn ISBN 978-90-824696-0-8 Grafisch concept, illustraties en dtp Jeroen van Oijen Fotografie Fotografie: Schellekens & Cleijsen Foto HM Koningin Máxima gemaakt door Tilburg University Gemeentenkaart Jan-Willem van Aalst, Imergis Open Geodata, Creative Commons CC-BY © 2015, Funding Groep, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


Innovatief instrument voor werkzoekende jongeren

Onder redactie van drs. Jacky Manuhutu en Naniek Lenderink BComn


drs. Jacky Manuhutu Directeur Startersbeurs

“Succesvol, dankzij de inzet van velen.” De Startersbeurs is van start gegaan in gemeente Tilburg, april 2013. Het is een succesvol instrument gebleken om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en te bestrijden. De Startersbeurs heeft landelijke bekendheid gekregen door de inzet van veel organisaties en personen. Daardoor hebben rond de 3.000 jongeren in circa 150 gemeenten gebruik kunnen maken van de Startersbeurs. Graag wil ik een aantal personen en organisaties bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de Startersbeurs en dit boek, te weten; • Prof. dr. Ton Wilthagen, de bedenker van het idee Startersbeurs; • FNV Jong en CNV Jongeren, voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de Startersbeurs; • Marc Bevers, senior beleidsmedewerker van de gemeente Tilburg, voor zijn inhoudelijke bijdrage; • Ronald Lievens voor de uitwerking van het competentiemodel; • Mirjam Sterk, ex-ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en het ‘Sterk Team’ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), voor het bekendmaken van de Startersbeurs in de diverse arbeidsmarktregio’s;

4


• ReflecT - Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University - voor het onderzoek dat zij uitvoeren naar de effecten van de Startersbeurs; • Force Fusion en Nederdesign voor de bouw, hosting en beveiliging van het digitaal platform van de Startersbeurs; • Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen, voor het beheer van de derdengeldrekening en het uitvoeren van de duizenden financiële transacties aan de leerbedrijven; • de vele jongeren die met hun blogs ervaringen hebben gedeeld; • de leerbedrijven die een Startersbeurs aan jongeren beschikbaar hebben gesteld; • de gemeenten die werkzoekende jongeren perspectief bieden, om aan de slag te gaan met een Startersbeurs. ‘Last but not least’ mijn gewaardeerde collega’s (Erik Nierijnck, Naniek Lenderink, Isabeau Brinkman, Veronique de Milliano en Linsey Thielen) die elke dag met veel enthousiasme en inzet de Startersbeurs vormgeven. Een speciaal woord van dank aan Naniek. Zij heeft gezorgd voor de coördinatie en afstemming van de vele afspraken met betrokken personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek. 5


Inhoudsopgave

6

06

drs. Jacky Manuhutu Directeur Startersbeurs

20

HM Koningin Mรกxima Bezoekt Startersbeurs

10

Prof. dr. Ton Wilthagen Bedenker Startersbeurs

22

Chester Brugmans Blogger Startersbeurs

13

Thijs Brok Blogger Startersbeurs

24

Vista Projectmanagement Interview Leerbedrijf

15

drs. Mirjam Sterk Ex-ambassadeur Jeugdwerkloosheid

26

Cindy Sanders Blogger Startersbeurs

18

Celeste Flores Blogger Startersbeurs

28

drs. Erik de Ridder Wethouder gemeente Tilburg


30

Concetta Croese Blogger Startersbeurs

42

Medivus/thuispoli Interview Leerbedrijf

32

Kijkje achter de schermen van Startersbeurs

44

Statistieken Startersbeurs

36

Gaetana Ferla Blogger Startersbeurs

50

Overzicht deelnemende gemeenten

38

mr. Michel Hietkamp Voorzitter CNV Jong

40

Cleijssen & Schellekens Bloggers Startersbeurs

www.startersbeurs.nu 7


Prof. dr. Ton Wilthagen Hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University

“Op naar een jeugdgarantiestelsel.” Het CPB, economisch adviesorgaan van de regering, heeft in 2010 een interessante scenariostudie uitgebracht naar de toekomst van Nederland met 2040 als horizon. De conclusie luidt als volgt: “de toekomst staat of valt met slimme mensen en sterke steden. Beleidsmakers staan voor strategische keuzes om de Nederlandse economie klaar te stomen voor de toekomst.” Met slimme mensen blijkt het CPB specifiek te doelen op de aanwezigheid van goed opgeleide jongeren in de steden en netwerken van steden. Waarom is deze aanwezigheid van belang? Het CPB licht dat als volgt toe: menselijk kapitaal leidt tot innovatie en productiviteit, met als sociaal gevolg vertrouwen. Dat draagt weer bij aan een goed vestigingsklimaat en aan investeringen in onderwijs en innovatie. Er is dan sprake van een positieve, ‘virtueuze’ cirkel. Er is dus ook een negatieve, vicieuze cirkel mogelijk, als er minder jongeren of slecht opgeleide en slecht geïntegreerde jongeren in de regio voorkomen. Maatschappelijke kosten Dat jongeren ‘goede’ transities maken en geen valse start is een cruciale maatschappelijke opgave. Langdurige werkloosheid in de startfase van je loopbaan kan leiden tot jarenlange schade – littekeneffec-

8


ten – zoals een lager inkomen, noodgedwongen langer thuis wonen, het uitstellen van relatie- en gezinsvorming, ontmoediging, depressiviteit en ‘ondergronds gaan’, het zich afkeren van de maatschappij. Jeugdwerkloosheid, een positie op de reservebank, waar talent roest, is niet alleen slecht voor de jongeren zelf, maar ook voor de regionale samenleving. Werkloosheid leidt tot hoge maatschappelijke kosten voor zorg en uitkeringen, desinvesteringen in onderwijs, mogelijk criminaliteit en radicalisering. Daarnaast vinden we het zowel maatschappelijk als economisch onaanvaardbaar dat we bankzitters creëren in plaats van vakmensen voor bedrijven en instellingen. Hiaten in de benadering De toekomst staat dus op het spel voor zowel individuele jongeren als voor de samenleving en de regio als zodanig. Hun toekomst is onze toekomst. Tegen deze achtergrond is in 2012 de Startersbeurs ontwikkeld, een initiatief voor sociale innovatie in een samenwerking van Tilburg University met de jongerenvakbonden FNV en CNV, de gemeente Tilburg en de Funding Groep. Ondanks dat er in het begin van de crisis een Nationaal Actieplan Jeugdwerkloosheid werd gelanceerd en er regionaal ook 9


diverse projecten werden gestart, zagen we een duidelijk hiaat in de vigerende benadering. Dat hiaat kende de volgende aspecten: • Veel plannen en nationale beleidsinitiatieven hebben een lange aanlooptijd. Nadat er in het begin van de crisis actie werd ondernomen, gebeurde er lange tijd niets. Het kabinet viel, er volgde een lange formatieperiode en er waren door de bezuinigingen weinig middelen. Veel beleidsmakers gingen uit van de comfortabele veronderstelling dat de jeugdwerkloosheid zich ‘vanzelf’ oplost als de economie aantrekt. Zij hadden op dat moment niet het voorstellingsvermogen dat deze Grote Recessie zo’n zeven jaar zou gaan duren en op de arbeidsmarkt nog steeds niet voorbij is. Er moest dus iets worden ontwikkeld dat snel kon worden gerealiseerd. • Beleid voor jongeren maakt hen vaak eerder passief dan actief. Een bijstandsuitkering bijvoorbeeld leidt tot verplicht werkloos thuis zitten en wachten tot iemand met een mogelijk passende vacature komt. Ook is de uitkeringssituatie doorspekt met de dreiging van sancties en maatregelen. Wat 10

nodig was, was een regeling die jongeren op een positieve manier zou stimuleren om zelf initiatief te nemen. Als je studeert, krijg je een studiebeurs. Waarom dan geen beurs om werkervaring op te doen als je die tekort komt? • Bij arbeidsmarktmaatregelen voor doelgroepen als jongeren is het uitgangspunt veelal dat werkgevers ‘iets’ krijgen, bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, maar dan ook op korte termijn een (vaste) baan moeten garanderen. In een langdurige crisis werkt dat niet en bevordert dat een risico-afkerige opstelling van werkgevers. Belangrijk is dat werkgevers zich willen inspannen om jongeren sterker te maken door hen te helpen hun competenties te ontwikkelen, werkervaring op te doen en een professioneel netwerk te verkrijgen. Alleen dan kun je de vicieuze cirkel doorbreken die we in de praktijk zagen optreden: een jongere heeft onvoldoende werkervaring en geen goed netwerk, vindt daardoor geen baan en verkrijgt noch werkervaring noch netwerk, enzovoort. Dat betekende ook dat in een nieuw initiatief de competentie-ontwikkeling van jongeren centraal zou moeten staan.

• Veel arbeidsmarkregelingen kennen geen lage maar een hoge drempel voor de deelnemers, zowel voor werkgevers als voor jongeren. Men moet zich melden bij een loket, gesprekken voeren en ‘papierwerk’ doen. Een innovatieve regeling zou juist gemakkelijk moeten werken: digitaal, online, maar ook helder en zorgvuldig. Ook dat was essentieel in het ontwerp van de Startersbeurs. Conclusie Terugkijkend op de afgelopen jaren lijken deze uitgangspunten door de inspanningen van alle betrokken partijen in behoorlijke mate te zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd mogen we niet achterover leunen en blijft het laveren en bijsturen, want de Startersbeurs is alleen succesvol als jongeren er duurzaam van profiteren, als de kwetsbaarste groepen ook worden bereikt en als verdringing en misbruik worden voorkomen. En bovendien: elke innovatie moet tijdig weer verder worden geïnnoveerd. Wat mij betreft gaat de Startersbeurs op in een breed jeugdgarantiestelsel, zoals dat door alle lidstaten van de Europese Unie is overeengekomen.


Blog Naam Thijs Brok Leeftijd 26 Opleiding Hbo Communicatie Leerbedrijf Citydwellers, Eindhoven

maanden doorkwam als postbode, begon ik aan mijn tweede studententijd. Mijn keuze viel op het Belgische Leuven. Want door recente bezuinigingsmaatregelen was een nieuwe bachelor, deze keer op wo-niveau, in Nederland niet te betalen. Sterker nog: in België betaalde ik nog geen tiende van wat ik in Nederland zou betalen. Makkelijke keuze.

In 2010 - op het hoogtepunt van de crisis - afstuderen aan je Hbo-opleiding Communicatie, met een specialisatie in jongerencommunicatie. Vers en zonder werkervaring de concurrentie aangaan met alle door de wol geverfde communicatieprofessionals die zojuist op straat zijn komen staan. Dan zie je de bui al hangen. „Maar ik ben nog jong! Ik ga gewoon verder studeren!”

Leerervaring Dat viel tegen. Het meer theoretische Belgische schoolsysteem is voor de meeste Nederlandse studenten al pittig. Tel daarbij op de overstap van Hbo naar universitair onderwijs en de achterstand in veel vakken - zoals moderne Belgische geschiedenis bij op en je verlangen om van je simpele bijbaantje je beroep te maken, groeit harder dan de wens om door te studeren. Dit had geen zin.

Zo dacht ik, de toen 21 jaar oude Thijs Brok uit Eindhoven, terwijl de inkt op mijn bachelorsdiploma nog niet droog was. Dus na een jaar van zoveel mogelijk diensten draaien bij mijn bijbaan (toen nog servicemedewerker bij De Effenaar) en een paar maanden solliciteren, waarna ik de laatste

Werkervaring opdoen Terug naar Nederland met een illusie armer en heel veel ervaring rijker. Uitzendbureaus af, waar voormalig studiegenoten met hun Hbo-diploma’s intercedent zijn. Opgeleid om grote bedrijven te adviseren over hoe ze hun miljoenenbudgetten uit moeten geven, 11


maar nu met die bedrijven aan de telefoon over de plaatsing van een bijrijder. Maar zij hebben tenminste werk! Ik sta ook maar, na mijn promotie van de garderobe naar de bar, baco’s te maken om mijn rekeningen te betalen. Grootste punt waar ik tegenaan liep: niet alleen had ik nog geen relevante werkervaring, mijn diploma was ook nog verouderd. Social media? Het social media-plan dat ik schreef voor mijn afstudeeropdracht focuste zich nog op Hyves. Gigantische verandering Toen kwam ik de Startersbeurs tegen. En een vacature die mij meteen aansprak. Via de Startersbeurs kwam ik terecht bij Citydwellers. Hier ging ik aan de slag als ‘de communicatieman’. Insteek: gewoon aan de slag. Ik verzorg mailings, nieuwsbrieven en promotiemateriaal en ik onderhoud de website en social media. Maar ik draai ook mee in projecten en ga naar netwerkbijeenkomsten. ’s Ochtends zet ik mijn eerste stappen in fotobewerking en ’s middags praat ik met marketingmanagers over deelname aan Glow (een Eindhovens lichtfestival met meer dan een half miljoen bezoekers) en grote budgetten. Dat kaliber. 12

Als ik terugkijk op mijn Startersbeurs zie ik een gigantische verandering, zowel bij mijzelf als het bedrijf. Toen ik begon was het een winkel waarvan de verkoopopbrengst werd aangewend om stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. Nu is het veel meer een kenniscentrum op het gebied van social design en slow fashion, dat - voornamelijk jongeren - een kans wil geven zich te ontwikkelen en samen mooie initiatieven op te zetten. Je krijgt er de ruimte om jezelf te ontplooien, maar op professioneel niveau. Veel gebeurt op projectbasis. Goed bezig Zo zet ik nu in het kader van DESIGN@WORK kids-workshops op die Citydwellers in aanloop naar de Dutch Design Week aanbiedt. Deze workshops draaien helemaal om de creativiteit van kinderen, duurzaamheid en innovatie. Samen met de VJ van mijn band, waar ik drummer en audiotechnicus van ben, heb ik een prachtig project uitgedacht waarbij kinderen letterlijk kunnen tekenen met licht en geluid, getiteld SPARC. Daarnaast werk ik mee aan een ander project genaamd Modpon, dat zich focust op verticaal en

duurzaam tuinieren bij mensen thuis. Beide zijn te bewonderen bij Design For Kids tijdens de Dutch Design Week, te vinden op het Stadhuisplein in Eindhoven. Wellicht biedt het mij de kans een bedrijfje op te richten. De contacten die ik bij Citydwellers heb opgedaan kunnen hier enorm bij helpen. Ondernemen En dat is misschien wel het belangrijkste wat ik aan mijn tijd bij Citydwellers overhoud; wil om te ondernemen. Hier word je gestimuleerd om zelf een plan te maken, je eigen tijd in te delen, te bedenken waar je beter in wilt worden en dat doel na te streven. Ik dacht dat zelfstandig ondernemen niets voor mij zou zijn, dat ik er niet het overzicht voor zou hebben en de discipline. Maar vaste contracten zijn, zeker in mijn sector, niet meer van deze tijd. En ik zie hier hoeveel voldoening eigen baas zijn kan geven. Mijn volgende stap is dus nog niet helemaal duidelijk. Maar dat hoeft ook niet. De ervaring die ik hier heb opgedaan neem ik mee en zal een rol spelen in wat ik ook ga doen.


drs. Mirjam Sterk Ex-ambassadeur Jeugdwerkloosheid

“Knelpunten worden zo actief weggenomen.” Ik ontmoette ze op verschillende plekken. Jongeren, vers afgestudeerd, klaar om te gaan starten met hun eerste baan. Vol goede moed begonnen met solliciteren. De eerste afwijzing. De tweede afwijzing. Na de tweede afwijzing volgen er soms nog tientallen. De arbeidsmarkt blijkt niet op hen te wachten. Frustratie. Probeer dan maar de moed erin te houden… In de analyse die ik als Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met mijn SterkTeam maakte, vonden we drie knelpunten die de oorzaak zijn dat jongeren soms moeilijk aan een baan komen. Knelpunt 1: mismatch Het eerste knelpunt is de mismatch tussen studiekeuze en het aanbod in banen. Jongeren blijken soms gekozen te hebben voor studies waar het baanperspectief niet groot is. Dat komt soms, omdat er teveel jongeren voor een bepaalde studie kiezen. Dat verkleint hun kans op werk. Soms blijkt er onderweg een ontwikkeling te zijn die de kansen drastisch veranderen, zoals het geval was bij de kinderopvang of in de zorg. Knelpunt 2: missen van vaardigheden Het tweede knelpunt zit op het missen van bepaalde vaardigheden. 13


Er zijn vier vaardigheden van belang bij het vinden van werk. De eerste competentie is communicatieve vaardigheden. Allereerst neemt het belang van communicatieve vaardigheden, servicegerichtheid en motivatie toe als gevolg van de polarisering van de arbeidsmarkt. Robots kunnen routinematige taken overnemen, maar interactieve vaardigheden niet. Ten tweede is het belangrijk dat leerlingen begrijpen en respecteren dat ieder mens anders is, dus bijvoorbeeld een ander geloof heeft of een andere seksuele gerichtheid. Dat is niet alleen belangrijk omdat de huidige generatie jongeren meer etnisch divers is dan vorige generaties, maar het is ook belangrijk, omdat Nederland een handelsland is en samenwerkt met culturen van over de hele wereld. Een derde werknemersvaardigheid waarvan het belang toeneemt, zijn digitale (basis) vaardigheden; vergelijkbaar met het belang van taalbeheersing en rekenvaardigheid. De beheersing van digitale vaardigheden van deze generatie wordt vaak overschat, denk aan de term ‘digital natives’. Hoewel com14

puters en internet een grote plaats innemen in het dagelijks leven van jongeren, laten de meeste leerlingen slechts een vaardigheid op basisniveau zien. Het vermogen om digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen, wordt ondermaats onderwezen, stelde de KNAW. Dat is ook terug te zien tijdens sollicitaties: lang niet alle jongeren zijn zich bewust van hun online identiteit. Tot slot, het ontwikkelen van een ondernemende houding. Meer aandacht voor ondernemen in het onderwijs is in de eerste plaats nuttig voor jongeren die uiteindelijk een eigen onderneming willen starten. Zij groeien in aantal. Het zou goed zijn, als die trend doorzet. Het aanleren van een ondernemende houding is echter ook nuttig voor werknemers. Waarom? Organisaties veranderen, omdat ze moeten inspelen op een veranderende economie. Werknemers krijgen hierdoor soms een gevoel van onmacht, ze hebben het idee dat ze geleefd worden. Met een ondernemende houding is elke verandering een kans; het is een mogelijkheid en geen belemmering. Werknemers met een

ondernemende houding gaan bij een reorganisatie op zoek naar een manier waarbij persoonlijke doelen en wensen gecombineerd kunnen worden met de doelen van de veranderende organisatie. En voor een kwart van de werkgevers is een ondernemende houding de belangrijkste vereiste bij sollicitanten. Knelpunt 3: ontbreken werkervaring Het derde knelpunt is het ontbreken van werkervaring. Bij grote werkloosheid zijn er altijd anderen die meer ervaring hebben die ook op zoek zijn naar een baan. Dan delven jongeren vaak het onderspit. Startersbeurs De Startersbeurs biedt met name de mogelijkheid om te werken aan de knelpunten als het ontwikkelen van hun soft skills en werkervaring. Daarmee was het voor ons een voorbeeld van een instrument dat de kans op werk voor jongeren kon vergroten. De laagdrempeligheid van het initiatief maakte het aantrekkelijk voor jongeren en werkgevers om in te stappen: via een simpele website kon contact worden gelegd en een contract worden gesloten. Geen onnodige bureaucratie dus. Daarbij werd het initiatief ook vanuit


de wetenschap gevolgd. Dat vond ik heel belangrijk. Teveel projecten en initiatieven op het terrein van de arbeidsmarkt zijn niet of nauwelijks onderzocht op hun daadwerkelijke bijdrage om mensen aan het werk te helpen. Daarom hebben wij het initiatief van de Startersbeurs geïntroduceerd bij de projectleiders Jeugdwerkloosheid die werkzaam zijn in de 35 arbeidsmarktregio’s. Ik bracht het onder de aandacht van wethouders met wie ik sprak en zo droegen we bij aan de bekendheid van dit instrument. De voorlopig eerste conclusies van het onderzoek tonen aan dat het werkt. Meer dan de helft van de jongeren met de Startersbeurs vindt gemakkelijker werk. Soms mogen ze aan de slag bij de werkgevers waar ze hun Startersbeurs kregen. Soms komen ze via het netwerk dat ze daar opbouwden verder bij een volgende werkgever. Dat is fantastisch. Een kritische noot Belangrijk blijft dat het werk dat jongeren doen niet concurreert met ander werk. Het is een ‘leerbaan’. Jongeren moeten de kans krijgen hun competenties te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Het kan niet zo zijn dat het zij een goedkope arbeidskracht zijn voor de werkgever. Het biedt echter wel de kans aan de werkgever te kijken of er wellicht een klik is en een mogelijkheid om langer bij elkaar te blijven. Ik heb gelukkige jongeren gesproken die door de Startersbeurs aan het werk zijn gekomen en begonnen zijn met hun eerste baan. Dat er maar heel veel mogen volgen! 15


Blog Naam Celeste Flores Leeftijd 26 Opleiding Master Geopolitiek Leerbedrijf IRC, Den Haag

Toen ik ruim een jaar geleden de website van de Startersbeurs tegenkwam, en zag dat ik aan alle eisen voldeed om in aanmerking te komen voor de beurs, begonnen de ideeën over de mogelijkheden als vanzelf binnen te stromen. Sinds ik was afgestudeerd voor mijn Master’s in Geopolitiek, had ik een paar doelstellingen voor mezelf vastgesteld om mijn professionele aantrekkelijkheid op het gebied van internationale samenwerking te verhogen.

drs. Jacky Manuhutu Algemeen directeur Startersbeurs

16

Dus heb ik mij, naast andere doelstellingen, vol overgave gewijd aan een intensieve cursus Frans, een taal die een wereld voor mij zou openen, omdat Frans een officiële, administratieve of werktaal in verschillende landen en internationale organisaties is. Toen kwam

hét idee: hoe fantastisch zou het zijn als ik werkervaring op het gebied van internationale samenwerking op zou kunnen doen én tegelijkertijd mijn Frans zou kunnen verbeteren naar een professioneel werkniveau!? Burkina Faso Ik besloot IRC te benaderen. IRC is een Nederlandse organisatie in Den Haag met kantoren over de hele wereld die werkt aan de verbetering van water en sanitaire voorzieningen en diensten in ontwikkelingslanden. Na verschillende gesprekken hebben we een tailor-made werkplan uitgewerkt voor een werkervaring van zes maanden op het IRCkantoor in Burkina Faso. Het idee was dat mijn inzet in Burkina Faso een win-win zou opleveren voor IRC en voor mijzelf. Ik zou het IRC-kantoor in Burkina Faso helpen met het verbeteren en aanvullen van het Engelstalig communicatiemateriaal op kantoor, en daarbij de kans krijgen om in een Franstalige omgeving te helpen aan allerlei andere opdrachten. Ook kreeg ik de mogelijkheid om onderzoek te doen, een vaardigheid die ik verder wilde ontwikkelen. Na de inwerkperiode van een maand


bij het IRC in Den Haag, heb ik vijf maanden op het kantoor in Ouagadougou in Burkina Faso gewerkt. Van dagen op kantoor in Ouagadougou, gesprekken met ministriële ambtenaren, en het bijwonen van ceremoniën met chefs de villages, tot het meedoen in workshops en het interviewen van vrouwen in dorpjes – ik heb heel veel mee kunnen maken tijdens mijn startersbeurs bij IRC. Onderzoek sanitatie Toegang tot veilig drinkwater en hygiënische sanitatievoorzieningen is internationaal erkend als één van de belangrijkste mensenrechten. Toch zijn de meeste mensen in Burkina Faso hiervan ontstoken. Mijn onderzoek was daarom vooral gericht op het tekort aan toiletten op het platteland, hoe dit vooral vrouwen in hun dagelijkse leven negatief beinvloedt, en hoe dit nauw verbonden is met de lage stand van vrouwenrechten in het land. Zoals mijn onderzoek laat zien, is het gebrek

aan toiletten meer dan alleen ‘lastig’, omdat de tijd die elke dag verloren gaat aan het zoeken naar een privéplekje in de buitenlucht ook

in Burkina Faso mijn Startersbeurs te doen, heb ik door middel van workshops, interviews en gesprekken, mijn deskresearch hier heel goed kunnen aanvullen. Vervolg op Startersbeurs Ondertussen heb ik mijn Startersbeurs afgerond, en ben ik aan de slag gegaan voor het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, een organisatie die handel bevordert tussen Nederland en de rest van de wereld. Ik denk vaak terug aan mijn tijd bij IRC, en ben ervan overtuigd dat de vaardigheden die ik tijdens mijn Startersbeurs heb geleerd heel belangrijk zijn geweest voor mijn internationale carrière, vooral gezien het huidige Nederlandse Aid & Trade beleid voor internationale samenwerking.

andere rechten schendt, zoals het recht op gezondheid, onderwijs en veiligheid. Omdat IRC mij de mogelijkheid heeft gegeven om

Benieuwd naar mijn onderzoek? Het is te vinden op de website van het IRC, net als de blogs die ik voor IRC heb geschreven. 17


HM Koningin Mรกxima In gesprek met starters en leerbedrijven

18


Bezoek HM Koningin Máxima Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht op dinsdag 18 maart de gemeente Tilburg en Tilburg University, waar regionale bestuurders van overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hun handtekening zetten onder een gezamenlijk ontwikkeld programma op het gebied van Social Innovation. Koningin Máxima was daarbij aanwezig en bekeek vervolgens enkele succesvolle projecten over zorg, duurzaamheid en werk. Een van die projecten was de Startersbeurs: een innovatief project gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

De regio Midden-Brabant kenmerkt zich in het economisch profiel bij uitstek door sociale innovatie. Dit biedt grote kansen om bij te dragen aan slimme, duurzame en inclusieve ontwikkeling, die door de Europese Unie terecht als basis voor toekomstige groei wordt gezien. Startersbeurs Koningin Máxima werd onder andere geïnformeerd over het project Startersbeurs

voor werkzoekende jongeren - één van de voorbeeldprojecten. Tilburg is de eerste gemeente in Nederland die de Startersbeurs heeft omarmd. Het is een initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University en de jongerenvakbonden FNV en CNV en stelt jongeren in staat om als starter een half jaar lang bij bedrijven op een leerwerkplek aan de slag te gaan. Daardoor wordt de positie van de jongere op de arbeidsmarkt versterkt.

Social Innovation Social Innovation betreft de eigentijdse samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en instellingen van het openbaar bestuur, die leidt tot nieuwe markten, producten of maatschappelijke diensten waar de burger bij voorkeur bij is betrokken.

19


Blog Naam Chester Brugmans Leeftijd 25 Opleiding Hbo Small Business & Retail Management Leerbedrijf 100.nl/PostAds, Breda

Even voorstellen. Mijn naam is Chester Brugmans, 25 jaar oud en ik ben de Startersbeurs aangegaan in 2014. Ik vertel je graag hoe de Startersbeurs voor mij het verschil heeft gemaakt. Waar het allemaal begon Begin 2014 heb ik mijn Hbo-bachelor behaald aan de opleiding Small Business & Retail Management bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Een opleiding die ik aan iedereen zou willen aanbevelen!

drs. Jacky Manuhutu Algemeen directeur Startersbeurs

20

Je krijgt les van een leuke, maar ook zeker professionele club docenten met ĂŠchte praktijkervaring die zij graag met je delen. En projecten voer je uit voor toonaangevende organisaties.

Opleiding in the pocket. En nu? En dan ben je opeens afgestudeerd. Ik kreeg het aanbod om als marketingmedewerker aan de slag te gaan bij het bedrijf waar ik mijn afstudeerscriptie heb uitgevoerd. Tegelijkertijd kreeg ik ook een aanbod vanuit mijn bijbaan om door te groeien en deel te nemen aan een opleidingstraject. Genoeg mooie kansen, maar strategisch gezien nog niet de juiste. Ik wilde alles leren op het gebied van online marketing. Waarom? Daar ligt de toekomst! Theoretisch heeft mijn opleiding veel kunnen bijdragen op het gebied van online marketing, maar ik had weinig tot geen praktijkervaring. Om snel stappen te kunnen maken moest ik dus praktijkervaring opdoen. Ervaring is waar het uiteindelijk om draait. Maar hoe dan!? Aan de slag met de Startersbeurs Ik ben getipt over de Startersbeurs door een oud-klasgenoot, die ik bij toeval tegenkwam op een festival. Ik was direct enthousiast en ben me gaan verdiepen in de mogelijkheden. Zo gezegd, zo gedaan, heb ik destijds gesolliciteerd op de vacature van 100.nl webbureau + ontwerpstudio.


Op basis van mijn sollicitatie werd ik uitgenodigd en mocht ik op gesprek komen. De sfeer voelde meteen goed, een no-nonsenseclub met echte slimmeriken en passie voor hun vak. Het gevoel was blijkbaar wederzijds, want diezelfde dag kreeg ik een 2e uitnodiging om de sollicitatie rond te krijgen. Na een wederzijds goed gesprek, ben ik in 2014 mijn Startersbeurs aangegaan met 100.nl webbureau + ontwerpstudio. Waar ben ik terecht gekomen? Bij 100.nl werd de dienst ‘Sitemanager’ aangeboden als online-marketingdienst. Er ontstond een steeds grotere vraag naar de Sitemanager. De Sitemanager groeide zo hard, dat er behoefte was aan extra ondersteuning. En daar was ik! Het ging in mijn periode zelfs zo snel dat de online-marketingdienst die vanuit 100.nl werd aangeboden, door zijn succes en enorme vraag uitgegroeid is tot een aparte organisatie, genaamd PostAds. PostAds is een online-marketingbureau in Breda, gericht op het behalen van online rendement. Onze organisatie is hard gegroeid en het mooie daarvan is dat ik hierin heb mogen bijdragen. Ik ben bij PostAds werk-

zaam als online marketeer. Ik ben omringd met slimme collega’s in een creatieve omgeving en mag werken voor toonaangevende organisaties en partners. Erik Hermeler (eigenaar PostAds), is tijdens mijn Startersbeurs mijn leermeester geweest en heeft mij alle ins-and-outs van het vak geleerd. Wat zijn mijn werkzaamheden? Hoe kan mijn business groeien door de inzet van online marketing? Die vraag houdt veel ondernemers bijna dagelijks bezig. Wij mogen deze vraag beantwoorden en uitvoeren. Ik heb een veelzijdige functie met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Mijn werkzaamheden bestaan uit het bedenken, opzetten, uitvoeren en beheren van online strategieën en online marketingplannen met bijpassende campagnes voor onze klanten. Hiervoor zetten wij verschillende middelen en kanalen in.

ère. Nu ik erover schrijf, stroom ik alweer over van enthousiasme, dus inderdaad ik heb de beste keuze gemaakt voor mijn carrière. Mijn ambitie is om uit te groeien tot dé marketingspecialist! Ik ben er nog lang niet, maar mijn gedrevenheid en streven gaan mij daar wel brengen. Ik geef jullie graag de volgende tip mee: het succes van de Startersbeurs valt of staat met jouw eigen inzet en initiatieven. Ik meen het! Nieuwsgierig? Volg ons of bezoek ons online marketingbureau in Breda Tot dusver heb ik een (super)baan dankzij de Startersbeurs! Ik wil je bedanken voor het lezen van mijn verhaal en ben benieuwd naar het jouwe!

Heb ik een juiste keuze gemaakt? Ik geef toe dat het zwaar is. Financieel word je er ook niet wijzer van, maar de Startersbeurs geeft je het fundament voor jouw carri21


Interview leerbedrijf Naam bedrijf Vista Projectmanagement BV Naam begeleider Erik Fransen Functie begeleider Bedrijfsleider Naam starter Wesley Hendriks Opleiding starter Mbo 2 Schilderopleiding

Hoe is Vista in aanraking gekomen met de Startersbeurs? Wesley heeft ons meerdere keren benaderd voor werk. Als re誰ntegratiebedrijf hadden wij al toegang tot het jongerenloket van de gemeente Nijmegen en stelden Wesley voor om zich daar te melden. Nadat Wesley zich aangemeld had voor een uitkering, kreeg hij toestemming van het jongerenloket om bij ons, zonder loon, werkervaring op te doen. Een contactpersoon van een sociale organisatie die Wesley begeleidt, heeft ons op de hoogte gebracht van het bestaan van de Startersbeurs. Binnen de kortste keren was Wesley met een Startersbeurs bij ons aan het werk. Waarom maakt uw bedrijf gebruik van de Startersbeurs? Om jonge mensen een kans te geven bij ons bedrijf. Welke meerwaarde heeft de Startersbeurs voor uw bedrijf? De meerwaarde voor deelname aan de Startersbeurs is dat het wordt uitgevoerd door een externe organisatie, en niet door ambtenaren. Het aanmeldproces verliep erg soepel. 22


Wat kunnen starters bij jullie leren? Aan welke competenties kunnen ze werken? Starters leren bij ons sociale omgang met elkaar en met de klant. We delen de ervaring van vakmensen die al jaren in ons bedrijf werken. Door samenwerking met collega’s is Wesley op allerlei terreinen vooruit geholpen. Wat zijn uw ervaringen met de Startersbeurs tot nu toe? Ervaringen zijn goed. Wesley nam in het begin nog wat weinig initiatief en nam een wat afwachtende houding aan, maar zijn zelfbewustzijn is groeiende en ondertussen kan hij zelfstandig wonen en heeft hij een eigen inkomen. Zou u vaker gebruik maken van de Startersbeursregeling? En waarom? Graag willen wij vaker gebruik maken van de Startersbeursregeling. Door de Startersbeurs beschikken wij over een goede schilder, iets wat via de gemeente niet lukte. Wesley heeft nu een vaste baan bij ons.

23


Blog

Mijn naam is Cindy Sanders en ik ben begin september 2014, met de Startersbeurs, gaan werken als psycholoog bij Novadic-Kentron in Eindhoven. Voor de zomervakantie heb ik de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid afgerond.

Werken in de verslavingszorg Novadic-Kentron is dé expert voor verslavingszorg in Brabant. Mensen kunnen hier terecht met lichte, matige en ernstige problemen en met elk type verslaving. Novadic-Kentron heeft een breed behandelaanbod, van preventie tot intensieve klinische behandeling en nazorg. Daarnaast werkt Novadic-Kentron samen met andere hulpverlenings- en zorginstellingen, zoals de GGzE, om alle problematieken effectief aan te pakken. Wat mij aanspreekt in de benadering van Novadic-Kentron is dat men werkt vanuit de CRA-methodiek (Community Reinforcement Approach). CRA is een bewezen effectieve methode om verslaving en daarmee samenhangende problemen te behandelen.

Tijdens deze studie heb ik stage gelopen als psycholoog in opleiding, in het forensisch team van Novadic-Kentron Eindhoven. Toen een collega mij wees op de Startersbeurs, dacht ik direct: ‘Dit is een unieke kans om werkervaring op te doen binnen de verslavingszorg!’. Het concept van de Startersbeurs biedt de ideale mogelijkheden om ervaring op te doen, jezelf verder te ontwikkelen door gebruik te maken van het opleidingsbudget dat je mag gebruiken om een opleiding of cursus te gaan volgen.

Bij CRA proberen we een andere leefstijl aan te leren, die méér beloningen oplevert dan het gebruik van middelen. We zoeken andere bekrachtigers of beloningen die een positieve invloed hebben, maar niet schadelijk zijn zoals het middelengebruik. Denk aan het plezier bij een nieuwe hobby of sociale contacten. Uit onderzoek blijkt dat als cliënten meer alternatieve activiteiten hebben, hun middelengebruik afneemt. Wat ik zo ontzettend leuk vind aan het werken in de verslavingszorg, is dat ver-

Naam Cindy Sanders Leeftijd 26 Opleiding Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Leerbedrijf Novadic-Kentron, Eindhoven

drs. Jacky Manuhutu Algemeen directeur Startersbeurs

24


slaving zich in verschillende gradaties en verschijningsvormen kan voor doen. Alle cliënten hebben een verslaving, maar elke verslaafde heeft een eigen reden waardoor hij of zij is gaan gebruiken en verslaafd is geworden. Het gaat vaak om psychische problemen of klachten op somatisch gebied en/of traumatische gebeurtenissen, problemen op het werk en ga zo maar verder. Dit betekent dat verslavingsproblematiek slechts zelden (of nooit) op zichzelf staat. In de verslavingszorg werk je dus met een grote diversiteit aan mensen in een dynamische omgeving. Leerervaringen Tijdens mijn werkervaringsplek heb ik mij vooral bezig gehouden met het voeren van intakegesprekken, het uitvoeren van (neuro) psychologische onderzoeken, de forensische indicatiecommissie, psychologische- en verslavingsbehandelingen. Zeer leuke en leerzame ervaringen! Ik leerde steeds meer over de verschillende problematieken en hoe deze bij iedereen anders tot uiting komen. Hierdoor weet je steeds beter wat voor persoon je voor je hebt zitten en welke aanpak effectief is. Het is leuk om te zien hoe cliënten opknappen van hun behandeling. Ook merkte ik dat mijn iden-

titeit als psycholoog steeds meer inhoud kreeg. Ik ontdekte wat ik leuk vond, waar mijn sterke kanten en mijn valkuilen liggen. Iedere dag verheugde ik me weer op de volgende dag en ik ging met een glimlach naar mijn werk toe. Ik had fijne collega’s die me hielpen wanneer dat nodig was. Ook de begeleiding die ik kreeg was zeer goed geregeld. Ik kreeg iedere week een uur supervisie van een GZ-psycholoog en nam deel aan een diagnostiek supervisiegroepje. Deze werkervaringsplaats heeft mij alles geboden wat ik zoek in een baan: afwisselde en uitdagende werkzaamheden, een complexe maar interessante doelgroep en een leuk team met gezellige collega’s van wie ik dagelijks veel leer. Nieuwe baan Het besef dat mijn Startersbeurs weer af zou lopen kwam snel dichterbij. Door de verschuivingen en veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg is het in deze tijd ontzettend moeilijk om als startend psycholoog een baan te vinden. Toen ik te horen kreeg dat ik bij Novadic-Kentron niet als interne kandidaat gezien zou worden bij sollicitaties zakte de moed mij even in de schoenen. Ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en ben gaan informeren naar de mogelijkheid voor een tweede

Startersbeurs, een stageplaats of vrijwilligerswerk. Ondanks de mooie kans van de Startersbeurs, heb ik gemerkt dat het solliciteren op zowel interne als externe vacatures moeizaam verliep. Maar geef niet op, en blijf kijken naar de mogelijkheden! Onverwachts is mij eind december gevraagd of ik op sollicitatiegesprek wilde komen bij Kentra24 voor de functie van sociotherapeut in combinatie met psychologenuren. Kentra24 is de jeugdkliniek van Novadic-Kentron in Sint-Oedenrode. Ik was blij verrast door de uitnodiging. Het sollicitatiegesprek verliep positief en op de eerste dag van het nieuwe jaar kreeg ik te horen dat ik was aangenomen. Ik was hier ontzettend blij mee en voor mij had 2015 dan ook niet beter kunnen beginnen. Begin maart kon ik aan deze nieuwe uitdaging beginnen. Zonder de Startersbeurs en de hulp van mijn collega’s van Novadic-Kentron had ik dit resultaat niet kunnen behalen. Tot slot wil ik starters en toekomstige starters meegeven: geef niet op en jaag je dromen na. Want zoals het gezegde luidt ‘Meerdere wegen leiden naar Rome!’. Dus zoek naar mogelijkheden en kansen en benut deze! Je goede wil en doorzettingsvermogen worden uiteindelijk beloond. 25


drs. Erik de Ridder Wethouder gemeente Tilburg

“Ik zie een positieve wending.� Sinds het uitbreken van de economische crisis is in Europa, maar ook in Nederland is de (jeugd)werkloosheid fors gestegen. De regio Midden-Brabant gaat voor een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Dat is een stevige ambitie. Het is een veelomvattend plan, ondertekend door het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het gaat daarbij om een stelselmatige, integrale en vooral preventieve aanpak die ervoor moet zorgen dat jongeren niet werkloos thuis komen te zitten. In de projecten staat de eigen verantwoordelijkheid van jongeren zoveel mogelijk voorop. Werk blijft het onbetwiste doel en om die reden moet de koek op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk worden. Als er op enig moment te weinig werk is, moet worden vermeden dat jongeren de verkeerde afslag nemen en op de reservebank belanden. De preventie van jeugdwerkloosheid begint op school, zelfs al op de basisschool. Voorkomen van schooluitval staat voorop. Valse start Uit onderzoek blijkt dat jongeren littekens oplopen bij een valse start op de arbeidsmarkt. Die littekens kunnen zeven tot acht jaar zichtbaar blijven. Uitkeringsafhankelijkheid, lang zoeken naar een baan,

26


een lager inkomen, later beginnen aan relaties en aan gezinsvorming en geen eigen woning zijn de gevolgen. Alle vormen van werkloosheid hebben een enorme impact op iemands bestaan, maar jeugdwerkloosheid voegt daar nog iets aan toe: je krijgt niet eens de kans om iets op te bouwen. Natuurlijk zijn jongeren verantwoordelijk voor hun eigen leven en carrière, maar het oplossen van jeugdwerkloosheid is een gemeenschappelijke opdracht. De basis van de preventie en aanpak van jeugdwerkloosheid ligt bij onderwijs en het behalen van een startkwalificatie. Naast het behalen van een startkwalificatie zijn een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Ook aandacht voor hoger opgeleiden Maar ook de positie van hoogopgeleide werkloze jongeren baart mij zorgen. Want ook voor hen geldt dat ze een valse start maken in hun carrière met alle gevolgen van dien. Het is een probleem voor de gehele arbeidsmarkt als hoogopgeleiden niet aan het werk komen. Het verdienen van een inkomen staat op een gege-

ven moment voorop; er moeten rekeningen worden betaald. Er worden dan banen geaccepteerd die niet aansluiten bij het opleidingsniveau. Dat zorgt dat andere, kwetsbare, jongeren in de verdrukking komen. Dit willen we voorkomen. Daarom wilden wij instappen bij de ontwikkeling van een instrument dat meer aandacht geeft voor de hoger opgeleide, werkloze jongeren. Social innovation De gemeente Tilburg werkt al lang intensief samen met Tilburg University bij de ontwikkeling van sociale innovaties. Midden-Brabant is de regio van Social Innovation. Social Innovation is gericht op vernieuwing van arbeid(sprocessen), beter en anders ondernemen, gedragsverandering, innovatieve en inclusieve benadering van grote maatschappelijke opgaven. Deze opgaven pakken wij samen op met onderwijs, overheid en ondernemers. De Startersbeurs is een uitstekend voorbeeld hoe Social Innovation bijdraagt aan de oplossing van lastige (arbeids)vraagstukken. Het idee van de Startersbeurs is afkomstig van Ton Wilthagen. Samen

met de jongerenbonden van FNV en CNV Jongeren is hij het gesprek aangegaan met werkgevers en de gemeente Tilburg. Met de Startersbeurs wisten we dat we zouden voorzien in de behoefte van veel jongeren en werkgevers. Jongeren willen ervaring opdoen en graag doorstromen naar een ‘vaste’ baan. Ondernemers hebben behoefte aan goed opgeleid personeel, maar willen een laag financieel risico lopen. De evaluatie van de Startersbeurs laat zien dat de regeling bijdraagt aan het versterken van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, omdat het gemakkelijker is om vanuit een leerwerkplek een baan te vinden dan vanuit werkloosheid. 57% van de jongeren is na het beëindigen of afronden van de Startersbeurs een contract aangeboden. We hebben aan de wieg gestaan van de Startersbeurs en wisten dat we een waardevol product in handen hadden. Toch hadden we niet durven dromen dat dit concept door zoveel gemeenten zou worden overgenomen en ontzettend veel jongeren zou helpen hun leven een positieve wending te geven. 27


Blog Naam Concetta Croese Leeftijd 27 Opleiding Hbo Toegepaste Psychologie Leerbedrijf De Jonge Krijger, Nieuwerkerk aan den IJssel

drs. Jacky Manuhutu Algemeen directeur Startersbeurs

28

It’s about the journey, not the destination Toen ik in juli 2014 afstudeerde, groeide het besef dat het binnen de sociale sector niet heel gemakkelijk zou worden om aan een baan te komen. Toen een zoektocht van ruim vijf maanden niets opleverde, ben ik gaan zoeken naar andere mogelijkheden. Om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, wilde ik graag eerst meer relevante werkervaring opdoen. In het bijzonder wilde ik mijn coachingsvaardigheden vergroten. Met behulp van de Startersbeurs ben ik aan de slag gegaan met de competenties begeleiden, leren, en plannen en organiseren. Studiekeuze-adviseur Ik wil later graag aan de slag als studiekeu-

ze-adviseur. In mijn zoektocht naar de juiste werkervaringsplek ben ik in aanraking gekomen met de organisatie De Jonge Krijger. De Jonge Krijger is een projectbureau dat jongeren begeleidt richting een opleiding en/of een (leerwerk)plek. Bij deze organisatie heb ik niet alleen de mogelijkheid gekregen om mij te gaan ontwikkelen op het vlak van coaching, maar ook in de richting die ik graag op wil. Dit sluit goed aan bij het streven van De Jonge Krijger; ieder individu verbinden met wat hij of zij het allerliefste wil doen. Aan het werk! Bij De Jonge Krijger ben ik als coach in opleiding werkzaam geweest binnen het project RMC Rijnmond Zuid en Oost. Zij houden jongeren van 18-23 jaar in de gaten die zijn gestopt met school, voordat zij een havo-, vwo- of mbo 2-diploma (startkwalificatie) hebben behaald. Aan het begin van mijn werkervaringsperiode heb ik voornamelijk in de keuken van De Jonge Krijger meegekeken. Na twee maanden ben ik ook, onder begeleiding, volledig zelf mee gaan draaien en heb ik jongeren begeleid naar een opleiding die


aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Behalve de begeleiding van een jongere, was ik ook medeverantwoordelijk voor het in kaart brengen van de situatie van een jongere, het opstellen en coördineren van een behandelplan, de evaluatie en de administratie van gegevens. Einddoel Om het meeste uit mijn werkervaringsperiode te halen, heb ik voor mezelf een einddoel gesteld. Ik wilde aan het einde van mijn werkervaringsperiode in staat zijn om een kleine caseload zelfstandig te kunnen draaien. Het behalen van dit einddoel is ook wel te vergelijken met het lopen van een marathon. Het gaat niet alleen om het behalen van het einddoel, maar ook om de weg ernaar toe.

dat ik dit wel moest kunnen. Vooral toen mijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheden groeiden. Ik heb dan ook geleerd dat vallen en opstaan erbij horen, als je op eigen benen wilt staan. Dit zijn echter wel de momenten geweest, waardoor ik dichter tot mezelf ben gekomen en waarvan ik ontzettend veel heb geleerd. Wat ik jullie dus eigenlijk mee wil geven, is dat

het niet zozeer gaat om het behalen van een doel, maar juist ook om de reis ernaar toe! Hoewel mijn werkervaringsperiode bij De Jonge Krijger helaas tot een einde is gekomen, heb ik de nodige werkervaring en coachingsvaardigheden opgedaan voor mijn verdere reis naar het bereiken van mijn ultieme droombaan als studiekeuze-adviseur.

Een marathon lopen vraagt om de nodige voorbereiding, discipline, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en mensen die aan zijlijn staan (zoals mijn coach) die je aanmoedigen. Aangezien je zonder te trainen ook niet direct een marathon kan uitlopen, kon ik ook niet van mezelf verwachten dat ik in één keer mijn einddoel zou halen. Al zijn er soms momenten geweest, waarop ik van mezelf verlangde 29


Medewerkers Startersbeurs In vergadering bijeen

30


Kijkje achter de schermen drs. Jacky Manuhutu

geautomatiseerd platform te ontwikkelen, sloot aan bij de behoefte van de gemeente Tilburg. Het digitaal instrument van de Startersbeurs had tot doel een effectieve en efficiënte wijze van aanmelden en controles te realiseren, waarbij starters en bedrijven zonder bureaucratische rompslomp zich konden inschrijven en snel van start konden gaan.

Directeur Startersbeurs

In alle leeftijdsgroepen nam in januari 2013 de werkloosheid toe. Bij jongeren kwam het aandeel werklozen in die periode uit op 15 procent. Door de economische en financiële crisis konden zij moeilijk aan een baan komen. Het gebrek aan werkervaring speelde hierbij een grote rol en is voor werkgevers een veelgebruikte reden voor afwijzing. Vaak is dit oneerlijk, omdat jongeren die hun school verlaten (met of zonder diploma) niet de kans hebben gehad om deze ervaring op te doen. De gemeente Tilburg, voor wie wij ESF-aanvragen verantwoordden, informeerde ons over de Startersbeurs. Een idee van Ton Wilthagen en de jongerenvakbonden (FNV en CNV), waar werkzoekende jongeren gedurende 6 maanden, 32 uur per week werkervaring kunnen opdoen bij een leerbedrijf tegen een vergoeding van 500 euro netto per maand. De ontwikkeling van beroepscompetenties staat centraal tijdens de Startersbeurs. De gemeente Tilburg vroeg ons op welke wijze wij de Startersbeurs administratief inhoud zouden geven. Ons idee hiervoor een digitaal

Betrouwbare ICT Gelet op de vele ICT-projecten, die bij veel overheidsinstanties tot problemen hebben geleid, was de opdracht geen sinecure. Om die reden heeft de Funding Groep veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en het testen van het instrument. Voordat de Startersbeurs ‘live’ ging, heeft de gemeente Tilburg een extern bedrijf ingehuurd, dat een test heeft uitgevoerd om de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit te toetsen. Het instrument doorstond de test succesvol. Kick-off In april 2013 vond de Kick-Off van de Startersbeurs plaats bij de gemeente Tilburg. De Startersbeurs sloeg aan en veel werkzoekende jongeren en geïnteresseerde bedrijven wisten het webportal snel te vinden en gingen aan de slag met hun Startersbeurs. Veel gemeenten (150) volgden en zetten het instrument in voor de werkzoekende jongeren in hun gemeente. Onderdelen van de applicatie van de Startersbeurs zijn: • De digitale inschrijving; • De digitale totstandkoming van de verschillende (leer)overeenkomsten en verklaringen; • De digitale ondertekening van overeenkomsten; 31


• Upload van essentiële documenten voor de controle en ESF-verantwoording; • Het competentiemodel waarin de ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd; • De uitvoering van (terug)betalingen via een derdengeldrekening bij een notaris; • Het gebruik van een payroll-constructie; • De enquête voor wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van de Startersbeurs; • Real-time rapportages; • Een logsysteem waar elke stap in het proces van de starter en het leerbedrijf gevolgd kan worden. Naast het digitaal systeem voeren de medewerksters van het servicebureau een controle uit op de gegevens van de starter en het leerbedrijf. De controle vindt plaats op de deelnamevoorwaarden en het voorkomen van misbruik. Een meedenkend dashboard, geeft exact aan in welke fase de starter en het leerbedrijf zich bevinden en welke acties en/of controles het servicebureau moet ondernemen.

Servicebureau Isabeau in gesprek met leerbedrijven en starters

32

Misbruik wordt voorkomen door: • Het nagaan of het leerbedrijf een geregistreerd bedrijf is bij de Kamer van Koophandel; • Het toetsen of de ondertekenaar van de overeenkomsten tekenbevoegd is volgens registratie bij de Kamer van Koophandel; • Het tegengaan van arbeidsverdringing. Nagegaan wordt of het leeraspect en de begeleiding centraal staat bij de ingediende vacatures;


• Het controleren of de activiteiten additioneel van aard zijn; • Het controleren of de jongere voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt (woonplaats, leeftijd, opleidingsniveau, wel/geen uitkering). Indien een starter gedurende zijn Startersbeurs wordt ingezet voor reguliere werkzaamheden en het servicebureau daarvan in kennis wordt gesteld, wordt de overeenkomst direct ontbonden en komt het leerbedrijf niet meer in aanmerking voor een Startersbeurs. In de afgelopen 2,5 jaar is dat incidenteel voorgekomen. Conclusie Op dit moment zijn er rond de 3.000 jongeren die gebruik maken van een Startersbeurs en heeft bijna 60% na afloop een arbeidscontract gekregen. Afgezet tegen de resultaten van andere trajecten die de toeleiding naar arbeid willen vergroten, kan de conclusie worden getrokken dat de Startersbeurs een effectief succesvol instrument is. Ondanks het pril economisch herstel is de Jeugdwerkloosheid met 161.000 werkzoekende jongeren nog steeds erg hoog. Er is sinds juni tot en met september 2015, zelfs weer sprake van een toename van 11.1 % naar 11.5 %. (+3.000 werkzoekende jongeren) De toekomst van de Startersbeurs, in beginsel ontstaan als crisismaatregel, blijkt een effectief instrument te zijn. Wij zijn van mening dat in de toekomst er altijd jongeren zullen zijn, die een schakeltraject à la de Startersbeurs nodig hebben, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Medewerkers Startersbeurs Boven: Linsey Thielen, Erik Nierijnck en Isabeau Brinkman. Onder: Veronique de Milliano, Jacky Manuhutu en Naniek Lenderink.

33


Blog Naam Gaetana Ferla Leeftijd 23 Opleiding Hbo Journalistiek Leerbedrijf Sallcon, Deventer

Aangenaam. Mijn naam is Gaetana Ferla en ik ben een sociale, nieuwsgierige jongedame die graag van (bijna) alles op de hoogte is. Een jaar geleden studeerde ik af aan de Hogeschool voor Journalistiek in Zwolle en stortte ik mij vol goede moed op de arbeidsmarkt.

drs. Jacky Manuhutu Algemeen directeur Startersbeurs

34

kelen en ook op ander, niet-journalistiek, gebied. Ik heb gekozen voor de Startersbeurs, omdat ik graag direct aan de slag wilde gaan in mijn vakgebied. De Startersbeurs bood mij de kans om meer ervaring op te doen. Daarnaast ben ik niet iemand die graag thuiszit, terwijl ik aan de lopende band sollicitaties schrijf. Ik wilde meteen aan de slag! Na mijn afstuderen zocht ik naar vacatures, kansen en mogelijkheden en ĂŠĂŠn van die mogelijkheden werd mij geboden via de Startersbeurs.

Ik heb een cv met hier en daar ervaring, maar niet genoeg. Mijn grootste passie? Werken bij de landelijke radio. Al tijdens mijn opleiding wist ik dat dit een weg vol hobbels, kuilen en struikrovers zou zijn en daarom richtte ik mij ook op mijn andere passie: schrijven.

Sallcon en Deventer Werktalent Ik begon mijn Startersbeurs bij Sallcon, een SW-bedrijf in Deventer, als junior redacteur. In deze functie versterk ik de afdeling Marketing & Communicatie bij het schrijven van teksten. Het mooie aan de leerwerkplek is dat ik niet de hele dag voor het beeldscherm zit, maar dat ik voor deze artikelen erop uit mag trekken. Heerlijk om in contact te komen met mensen en hun verhalen te horen.

Direct aan de slag Hoewel de radio nooit uit mijn gedachten verdwijnt, heb ik door de Startersbeurs mijn schrijfkwaliteiten wel verder kunnen ontwik-

Sallcon zit in de top drie van grote werkgevers in de regio Stedendriehoek. Het heeft verschillende productieafdelingen. Op deze eigen werkvloer werken mensen met afstand


tot werk, vaak met een beperking. Daarnaast valt onder Sallcon tevens een reïntegratiebedrijf, genaamd Deventer Werktalent. Deze kant helpt werkzoekenden aan een baan die bij hen past. Sallcon is een groot bedrijf en daarom is er altijd wel iets gaande. Iedere week loop ik eens door het hele gebouw om op de hoogte te blijven van de nieuwtjes en praat ik met collega’s. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen mijn gezicht kent en weet dat ze met mij altijd een gesprek aan kunnen gaan. Sallcon en Deventer Werktalent zijn twee organisaties die zich bezighouden met onderwerpen waar ik bar weinig van afwist en die in eerste instantie niet mijn interesse hadden. Ik schep er echter wel genoegen in om te blijven leren. Inmiddels weet ik alles over de Participatiewet, SROI, MVO en duurzaam ondernemen. Het zijn voor mij de verhalen die het interessant maken. Drie blogs in zes maanden Toen de Startersbeurs de mogelijkheid bood om blogs te schrijven over mijn ervaringen, twijfelde ik geen moment. Voor mijn werk schrijf ik, maar privé doe ik dit net zo graag.

Drie blogs in zes maanden tijd was een leuke aanvulling. In de eerste paar weken na mijn eerste blog had ik de wethouder van de gemeente Deventer geïnterviewd, een interview afgenomen in een ondergrondse bunker in Oosterbeek, een webshop met tekst gevuld, de tekst bedacht voor een interne kerstboomadvertentie, meegedacht over het nieuwe intranet en was het voor mij geen verrassing meer wat er in mijn kerstpakket zat: ik had erover geschreven! Startersbeurs is goed initiatief De Startersbeurs heb ik aan een aantal mensen in mijn nabije omgeving aangeraden. Zelf vind ik het nog steeds een mooie opstap naar werk of werkervaring. Dat je niet thuis blijft zitten, terwijl je aan de lopende band sollicitatiebrieven verstuurt, is met name waarom ik de Startersbeurs een goed initiatief vind. Inmiddels heb ik een jaarcontract gekregen en werk ik alweer een tijd als junior redacteur bij het Deventer bedrijf. Stukken voor in de krant, nieuwsberichten voor op de website, persberichten, teksten voor social media en meer. In zes maanden tijd heb ik laten zien wat ik in huis heb en is mij de kans geboden om te blijven.

Dat ik meteen aan de slag kon, veel nieuwe mensen heb leren kennen, mijn netwerk heb uitgebreid, aan mooie projecten mee heb mogen werken én mijn communicatieve vaardigheden verder kon ontwikkelen is voor mij een win-winsituatie. Mijn werk is blij met mij en ik ben blij met mijn werk. Als je nog twijfelt om aan de slag te gaan via een Startersbeurs: begrijpelijk. Bedenk echter ook wat het jou zou kunnen opleveren en hoe erg je het nodig hebt. Niet geschoten is altijd mis, maar dan mis je ook je kansen.

35


mr. Michel Hietkamp Voorzitter CNV-Jong

“Tijd voor een startersbaan.� De Startersbeurs is een crisismaatregel. Alle jongeren die gebruik hebben gemaakt van de Startersbeurs hebben last gehad van de crisis. De jeugdwerkloosheid steeg in de laatste jaren tot grote hoogte. Nu staat de jeugdwerkloosheid met een percentage van 11,2% nog steeds te hoog, maar het kan slechter. De Startersbeurs zal dan ook nooit een doel op zich zijn, maar juist een middel. Een middel om uiteindelijk die felbegeerde baan te krijgen. Daarom heeft CNV Jongeren de Startersbeurs altijd gesteund: het biedt perspectief op een baan in donkere dagen. Slagingskans rond 60% De Startersbeurs heeft ervoor gezorgd dat jongeren hun werkervaring uit kunnen bouwen op een laagdrempelige manier. Met een Startersbeurs kom je veel gemakkelijker bin-

36

nen bij werkgevers. Dit is erg nuttig in tijden waarin werkgevers weinig werk hebben. De Startersbeurs heeft binnen de crisis gezorgd voor een mooi pad naar werkgelegenheid. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat rond 60% van de jongeren een jaar na de Startersbeurs betaald werk heeft. Ook in vervolgonderzoeken blijkt dat het een uiterst nuttig instrument is. In een crisis zijn jongeren dan ook zeer gebaat bij de Startersbeurs in een crisis. Ervaring opdoen en keuzevrijheid De meeste werkgevers vragen in een crisis om iemand met 3, 5 of zelfs 7 jaar ervaring. Er is zelfs een verhaal bekend van een kledingzaak die iemand zocht met 10 jaar ervaring, maar nog wel een paar jaar minimumjeugdloon verdiende. Dat zou betekenen dat iemand op zijn 11e al in een kledingzaak stond. Gelukkig hoeft dat niet bij de Startersbeurs. Hiermee kom je binnen op een laagdrempelige manier. Bovenal is het een keuze van de werkgever en starter, zonder dat er een derde partij tussen zit. Dit laatste argument is voor ons van groot belang. Juist doordat de starter en de werkgever zelf kunnen beslissen om met elkaar in zee te gaan. Juist in tijden waarin werkgelegenheid ver


te zoeken is. Ook zijn onze tijden niet meer zoals de tijden van vroeger waarin een park of kanaal werd aangelegd. Of waarin jongeren in strafkampen werden gezet, wanneer ze werkloos raakten. De verwachting is dat zoiets alleen in de middeleeuwen gebeurde, maar in Engeland kijken ze hier weer serieus naar. De Startersbeurs geeft gelukkig keuze aan de jongeren. De keuze om te gaan werken in het werkveld waarin ze hebben gestudeerd of waar hun passie ligt.

Overgang school naar bedrijf De Startersbeurs geeft ook invulling aan een behoefte. Nog steeds is de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt niet goed. Dit heeft deels te maken met het onderwijs. Nog te vaak krijgen jongeren de dagelijkse praktijk en de nieuwe technologie毛n vaak niet goed mee in het onderwijs. Toch zal het onderwijs nooit panklare producten voor het bedrijfsleven opleveren. Er zal altijd ook een investering van het bedrijf nodig zijn voor de bedrijfsspecifieke kennis. Juist de bereidheid om te investeren is in een crisis minder en heeft dan ook extra stimulans nodig. Beloning op niveau Met de Startersbeurs legt iedereen een deel in om de ontwikkeling van jongeren verder te brengen. De werkgever, de overheid en natuurlijk de starter. CNV Jongeren heeft vaak kritiek gehad op de vergoeding die soms zelfs onder bijstandsniveau ligt. Ook zou de Startersbeurs echte banen verdringen. Deze argumenten hebben we altijd kunnen weerleggen door te zeggen dat de Startersbeurs een crisismaatregel is. Het alternatief: geen werk, geen activering en ook geen inkomen. De jongeren die de laatste jaren zijn afge-

studeerd hebben een lastig begin gehad. Je merkt aan veel jongeren dat ze 贸f veel thuis hebben gezeten, 贸f onder hun niveau hebben gewerkt 贸f onder het minimumloon hebben gewerkt. Het is dan ook belangrijk er de komende tijd voor te zorgen dat genoeg jongeren kunnen leven van de baan die bij hen past. Startersbaan Nu de crisis voorbij is, zet CNV Jongeren in op werk met een volwaardig inkomen en zorgt voor een verdere ontwikkeling. Onze lobby richt zich voornamelijk op leerwerkplekken, persoonlijke begeleiding en startersbanen. Dat is ook waar de komende tijd onze focus moet liggen. Niet meer op een Startersbeurs, maar op een Startersbaan. Een baan waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, maar waar ze wel genoeg verdienen om van te leven. Ik weet zeker dat het bedrijfsleven hier geld voor heeft en ik weet zeker dat de overheid iedereen wil laten participeren. Er zijn nog 161.000 jongeren op zoek naar werk. We moeten dus nog een paar stappen zetten! 37


Blog Naam Yori Cleijssen & Jantien Schellekens Leeftijd Allebei 25 Opleiding Mbo 4 Fotografie Leerbedrijf Bram Delmee Fotografie & Film, Berkel-Enschot Eigen bedrijf Schellekens&Cleijsen, Photography and Film Website www.schellekens-cleijsen.nl

Het was 2009 en we begonnen allebei aan de 4-jarige opleiding ‘Fotografie’ aan het Koning Willem I College. De één uit Riel, de ander uit Goirle. Ons hele leven hadden we maar drie kilometer van elkaar vandaan gewoond, maar gek genoeg hadden we elkaar nooit eerder ontmoet. Yori had dat jaar twee knieoperaties, en een jaar in een rolstoel in het vooruitzicht. En omdat Jantien de enige was die uit de buurt kwam, werd zij de aangewezen persoon om haar in ‘dat ding’ naar school te begeleiden. Al met al heeft het hele ‘rolstoelavontuur’ geleid tot een hechte band. De plannen om samen een bedrijf te starten kwamen dan ook al snel op tafel en hier hebben we dan ook onze gehele studietijd naar toegewerkt. Omdat een samenwerking op school heel anders is dan in de praktijk, besloten we dit op de proef te stellen door samen stage te gaan lopen. Eerst bij een fotograaf in Berkel-Enschot, en het laatste jaar in 38


Amsterdam. Omdat dat niet bij de deur was, besloten we daar te gaan wonen, samen. En dan studeer je af. De plannen voor een bedrijf zijn er, maar waar moet je in godsnaam beginnen? Die zomer kwam de Startersbeurs in beeld, precies op het goede moment

interesse. Omdat we onszelf ervan bewust werden dat we het met enkel fotografie niet zouden gaan redden, besloten we hierop in te haken. Zo konden we ons goed verdiepen in film, wat zijn vruchten heeft afgeworpen.

Startersbeurs & stage We konden terecht bij ons eerste stagebedrijf, Bram Delmee Fotografie, waar we ons het eerste half jaar hebben gericht op fotografie. Ook kregen we de kans van daaruit ons eigen bedrijf op te starten. Op deze manier hadden we een vaste werkplek, begeleiding waar nodig, én - al was het niet heel veel - een vast inkomen. Om zoveel mogelijk te investeren in ons bedrijf besloten we allebei weer thuis te gaan wonen. Met de Startersbeurs konden we onszelf onderhouden, en konden we alle inkomsten van het bedrijf weer investeren om te groeien. Hierdoor hebben we nooit hoeven te lenen.

Eigen bedrijf Sinds ruim een jaar staan we helemaal op eigen benen en loopt ons bedrijf ontzettend goed. Onze inkomsten komen voor 80% binnen op filmgebied, dus we zijn ontzettend blij met de kans die we gekregen hebben. We werken vanuit ons eigen kantoor en begeleiden nu zelf stagiaires. Toen de Startersbeurs ons benaderde voor de fotografie van dit boek hoefden we daar dan ook niet lang over na te denken. Heel inspirerend ook om te zien hoeveel jongeren de Startersbeurs heeft gemotiveerd en ‘op weg’ heeft geholpen.

Film leidt tot verlenging Het begon ons op te vallen dat film steeds populairder werd. Ook onze werkgever ging uitbreiden op dit gebied, en dat wekte onze

Al met al zijn wij heel dankbaar voor waar we op dit moment staan, en voor de kansen die we via de Startersbeurs hebben gekregen. 39


Interview leerbedrijf Naam bedrijf Medivus/ThuisPoli Naam begeleider Simone Pieterson Functie begeleider Eigenaresse/directeur Naam starter Laila Rabai Opleiding starter Sociaal Cultureel Werk (SCW)

Medivus Zorgopleidingen en stichting ThuisPoli, het leer-werkbedrijf van Medivus, vormen gezamenlijk onmiskenbaar een twee-eenheid. De twee organisaties bieden gezamenlijk veelvuldig kansen aan werkzoekende jongeren. Beide organisaties zijn gevestigd in de zuidelijke wijken van Den Haag en dat zijn met name de wijken met een hoge werkloosheid, onder veelal allochtone jongeren. Dikwijls zijn het jongeren met een goede opleiding, maar met nog weinig echte werkervaring. Die specifieke groep jongeren kon - en ook vooral dankzij de Startersbeurs - aan de slag bij de genoemde bedrijven. Succesvol werkervaringstraject Eigenaresse en directeur van de stichting, Simone Pieterson, verklaart zich graag nader. “Dankzij de Startersbeurs heb ik in de afgelopen perioden veel allochtone jongeren een werkervaringsplek kunnen bieden. En dat niet zonder succes!�. In totaal hebben vijf personen, na hun werkervaringstraject, direct een baan aangeboden gekregen bij 40


Medivus en respectievelijk stichting ThuisPoli. Vijf anderen zijn nog tijdens hun werkervaringstraject doorgestroomd naar een baan buiten de genoemde ondernemingen en in slechts twee gevallen zijn de jongeren helaas weer richting de bijstand gegaan. Win-win-win situatie Hoe keek Simone als ondernemer naar het concept Startersbeurs? “Voor mijn bedrijven en mijn gevoel, als sociaal betrokken ondernemer, is de Startersbeurs echt een oplossing geweest. Zakelijk gezien heb ik er ook best veel baat bij gehad, omdat de gemeente Den Haag de Startersbeurs-plekken volledig subsidieerde. Ik heb bij deze trajecten zeer lage loonkosten gehad en dat maakt dan al snel dat je jonge mensen gemakkelijk een plekje kunt gunnen. En dat resulteerde nagenoeg enkel in winnaars. De jonge werkloze deed op een wezenlijk niveau zinvolle werkervaring op en kreeg ook écht zicht op een serieuze baan. En de gemeente was uiteindelijk ook spekkoper.” Van scepsis naar vestigingsleidster Het was voor de jongere dan ook dikwijls een inspirerende eerste werkdag. Met name omdat Simone de betreffende persoon altijd even nadrukkelijk voorstelde aan medewerkers die ook via de Startersbeurs waren binnengekomen en inmiddels een baan hadden gekregen. “Aanvankelijk waren sommige jongeren best sceptisch en hadden ze het idee dat ze als draaideurwerkloze na zes maanden weer linea recta naar de bijstand zouden gaan. Gek genoeg is degene die destijds bij het eerste gesprek het meest sceptisch was, nu het verst opgeklommen in mijn organisatie. Ze is inmiddels vestigingsleidster van stichting ThuisPoli en is door de intern aangeboden opleiding Verzorgende-IG

(Individuele Gezondheidszorg), sinds kort ook actief in de terminale zorg. Dat maakt me echt supertrots.” Zoeken wordt beloond Over de goede samenwerking met de Startersbeurs wilde Simone ook nog graag het een en ander benadrukken. “Het was best zoeken naar een goede modus. Met name omdat in het begin nogal wat van onze vacatures werden afgekeurd. Dat leidde wel eens tot wat frustratie. Als ik terugkijk, lag dat met name aan het feit dat we onvoldoende hadden aangegeven wat de leerdoelen en mogelijkheden tot begeleiding waren. Maar goed, dat was de beginfase. We weten nu hoe we een goede vacature voor een werkervaringsplek moeten opstellen.” Mooie toekomst De toekomst en Startersbeurzen? Volgens Simone is het systeem van de Startersbeurzen een zeer welkome manier om werkloze jongeren serieuze kansen te bieden op een goede werkervaringsplek. Ten tweede biedt het ondernemers een mooie kans om op een laagdrempelige wijze, zonder veel arbeidsrechtelijke haken en ogen, kennis te laten maken met de genoemde doelgroep. “Als ondernemer zit je, bij een eventuele mismatch, namelijk niet meteen vast aan een aanzienlijke, maandelijkse kostenpost. Daarnaast is het concept ook heel helder, wat maakt dat jongeren en werkgevers een gezamenlijk belang hebben. Dat moet echt benadrukt worden.” En ja, als het aan Simone zou liggen, dan zou het systeem van Startersbeurzen nog jaren mogen blijven bestaan.

41


Wendy Wesseling MSc (Res) Junior onderzoeker bij ReflecT (Tilburg University)

De Startersbeurs onderzocht De Startersbeurs heeft het doel de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten door: 1) het opdoen van relevante werkervaring en competenties; 2) het uitbreiden van het professioneel netwerk van jongeren. Onderzoeksinstituut ReflecT van Tilburg University doet doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Startersbeurs. Aan de deelnemers wordt gevraagd om vier keer een vragenlijst in te vullen. De eerste enquĂŞte is bij aanvang van de Startersbeurs. Hierin komen onder andere achtergrondkenmerken (opleiding, bijbaantjes, etc.) aan bod. De tweede vragenlijst wordt ingevuld na afloop van de Startersbeursperiode en hierin reflecteert de deelnemer op zijn of haar Startersbeursperiode. Door een vergelijking van de eerste twee vragenlijsten kan de ontwikkeling van de jongere in kaart worden gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren door deelname aan de Startersbeurs hun competenties verbeteren en hun professioneel netwerk vergroten. We weten dan nog niet of dit hun arbeidskansen beĂŻnvloedt. Daarom worden deelnemers die al klaar zijn met hun Startersbeurs verzocht om nog twee vragenlijsten in te vullen: een vragenlijst drie maanden na uitstroom en een vragenlijst een jaar na uitstroom. In beide gevallen wordt gevraagd naar de arbeidsmarktpositie van de deelnemer. Door een koppeling van de vragenlijsten kan de loopbaan van deze jongeren in kaart worden gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de deelnemers na afloop een baan heeft, waarvan circa een derde bij het leerbedrijf. In de toekomst zullen we de loopbanen van de deelnemers afzetten tegen een groep jongeren die niet aan de Startersbeurs heeft deelgenomen. Deze studie zal antwoord geven op de vraag of de Startersbeursregeling haar doel heeft bereikt: namelijk het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van haar deelnemers.

42


Statistieken

Hoeveel procent van alle deelnemers is vrouw en hoeveel procent is man?

vanaf april 2014 In welke gemeenten zijn de meeste inschrijvingen van deelnemers (top 3)? +1 Nijmegen +2 Rotterdam +3 Tilburg

69% 31%

Hoe oud zijn deelnemers bij aanvang van de Startersbeurs?

20

0,3%

1,9%

3,6%

8,2%

12%

19,8%

19,9%

17,3%

16,0%

0,9%

0,1%

0,1%

15 10 5 0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 43


Hoeveel maanden zijn de deelnemers gemiddeld werkzoekend v贸贸r deelname aan de Startersbeurs? N = 1.762.

Wat is het opleidingsniveau van deelnemers bij aanvang van de Startersbeurs?

1,57

Aantal maanden werkzoekend

40

Hoeveel maanden heb je naar werk gezocht voordat je besloot via de Startersbeurs te solliciteren?

25,8%

31,2%

22,0%

13,1%

6,9%

35

1,0%

30

30

25

25

20

20

15

15

10

0,3%

0,8%

18,2%

39,7%

40,4%

0,6%

5

<1

44

1-3

3-6

6 - 12

> 12

?

0

10 5

vmbo

havo vwo

mbo

hbo

wo

?

0


Wat zijn de 3 meest voorkomende opleidingen van deelnemers die deelnemen aan de Startersbeurs?

Wat zijn de 3 meest voorkomende Startersbeursfuncties?

Wat zijn de 3 meest voorkomende manieren hoe deelnemers in aanraking zijn gekomen met de Startersbeurs?

Economie, management en administratie

355

Gezondheidszorg, verzorging, sociale dienstverlening

279

Taal, geschiedenis, kunst, sociaal

266

Marketing / PR / Communicatie

396

Creatief / Design

183

Administratief / Secretarieel

152

via via

772

Google

263

jongerenloket

138

0

250

500

750

1762 45


Hoeveel procent van alle deelnemers werkt nog extra naast de Startersbeurs?

als werknemer

als zelfstandige

niet

30%

6,3%

62%

geen antwoord 1,7%

Hoeveel procent van alle deelnemers krijgt een contract aangeboden tijdens de Startersbeurs?

Van alle afgeronde en tussentijds beĂŤindigde beurzen heeft 57% een contract gekregen (peildatum 15-10-2015).

46

57%


Waar zijn deelnemers na hun Startersbeurs werkzaam? Drie maanden na de Startersbeurs

leerbedrijf

ander bedrijf

terug naar onderwijs

niet in loondienst

24,5%

43,6%

6,4%

(zzp, werkloos, etc.) 25,5%

Twaalf maanden na de Startersbeurs leerbedrijf

ander bedrijf

22,7%

56%

terug naar onderwijs

niet in loondienst

10,6%

10,7%

47


Deelnemende gemeenten Deze gemeenten verstrekken of hebben een vergoeding verstrekt aan leerbedrijven t.b.v. de begeleiding.

Alblasserdam Almere Alphen-Chaam Amsterdam Apeldoorn Asten Baarle-Nassau Beek Bergeijk Bernheze Best Beuningen Beverwijk Bladel Blaricum Bloemendaal Boekel Boxmeer Boxtel Breda 48

Brummen Brunssum Bussum Cranendonck Cuijk Den Bosch Den Haag Deurne Deventer Dongen Dordrecht Drimmelen Dronten Druten Echt-Susteren Eemnes Eersel Eindhoven Elburg Epe

Ermelo Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Giessenlanden Gilze en Rijen Goirle Gorinchem Grave Groesbeek Haaren (NB) Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Heemskerk Heemstede Heeze-Leende Helmond Hendrik-Ido-Ambacht Heumen Heusden

Hilvarenbeek Hilversum Huizen Kerkrade Laarbeek Landerd Landgraaf Laren Leerdam Lelystad Leudal Lingewaal Lochem Loon op Zand Maasdonk Maasgouw Maastricht Mill-en-Sint Hubert Millingen aan de Rijn Molenwaard Mook en Middelaar Muiden Naarden Nederweert

Nijmegen Noordoostpolder Nuenen Nunspeet Nuth Oirschot Oisterwijk Olst-Wijhe Onderbanken Oss Papendrecht Putten Reusel-De Mierden Roerdalen Roermond Rotterdam Schijndel Schinnen Simpelveld Sint-Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Sittard-Geleen Sliedrecht Someren

Son en Breugel Stein Tilburg Uden Uitgeest Urk Valkenswaard Veghel Veldhoven Velsen Voerendaal Voorst Vught Waalre Waalwijk Weert Weesp Wijchen Wijdemeren Zandvoort Zederik Zeewolde Zutphen Zwijndrecht ZwolleInnovatief instrument voor werkzoekende jongeren Onder redactie van drs. Jacky Manuhutu en Naniek Lenderink BComn

Prof. dr. T. Wilthagen, FNV Jong en CNV Jongeren hebben in 2012 het instrument ‘Startersbeurs’ bedacht om de hoge jeugdwerkloosheid aan te pakken en te bestrijden. Het idee is door de gemeente Tilburg als eerste gemeente in Nederland ingevoerd en heeft navolging gekregen in circa 150 andere Nederlandse gemeenten. De Funding Groep, gevestigd in Tilburg, heeft het idee omgezet in een digitaal innovatief concept, waardoor starters en leerbedrijven snel aan de slag konden gaan. Rond de 3.000 jongeren hebben inmiddels gebruik gemaakt van een Starters-

beurs en bijna 60% van de jongeren hebben na, of tijdens hun Startersbeurs een arbeidsovereenkomst gekregen. Geconcludeerd kan worden dat het een succesvol instrument is. In dit boek worden de ervaringen van jongeren, de bedenkers en betrokken personen beschreven. Daarnaast worden de resultaten van de Startersbeurs door ReflecT (Tilburg University) uiteengezet. Naast de positieve verhalen hebben wij, zoals bij elke innovatie, ook aandacht besteed aan de kritische kanttekeningen die bij de Startersbeurs gemaakt

kunnen worden. Hierbij valt te denken aan arbeidsverdringing en misbruik. Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de Startersbeurs en overige brugtrajecten, die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen. E-mail: info@startersbeurs.nu Telefoon: 0900 - 46 00 000 Stationsstraat 29, 5038 EC Tilburg www.startersbeurs.nu