Page 1

ŠKOLSKÝ PORIADOK

2009/2010


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010 ÚVOD

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava je výberovou strednou školou, ktorú si ţiak volí dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie SPŠE zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu ţivota študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol efektívne vyuţitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako ţiakmi, ako aj učiteľmi. Škola dôsledne dodrţiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k ţiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Školský poriadok Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢIAKA 1. Ţiak má právo: a) byť zvolený do Rady školy a pôsobiť v nej, b) prostredníctvom zvoleného zástupcu ţiakov spolupodieľať sa na činnosti Rady školy (predkladať pripomienky, návrhy, podnety, opatrenia...) a ţiackej rady, c) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, d) na komunikáciu s pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi školy v duchu zásad humanity a tolerancie, e) vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebratej téme, f) na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, g) poţiadať o komisionálne skúšanie (pri neplnoletosti prostredníctvom zákonného zástupcu), h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa moţností školy a počtu prihlásených ţiakov, i) poţiadať o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovy na základe odporúčania lekára, j) zapojiť sa podľa vlastného záujmu do niektorej z foriem záujmovej činnosti (športové súťaţe, tvorba a vydávanie časopisu, účasť v literárnych súťaţiach, SOČ, ZENIT a iné), k) vyuţívať priestory školy na mimoškolskú činnosť (posilňovňa, učebne VYT, kniţnica) v prípade záujmu a ochoty vyučujúcich vykonávať dozor nad touto činnosťou financovaný zo zdruţenia Rodičia škole.

2. Ţiak má povinnosť: a) ihneď po príchode do budovy školy prihlásiť sa ISIC-kartou do elektronickej databázy a rovnako sa pred odchodom z databázy odhlásiť, b) chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený, c) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity a demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, d) osvojovať si vedomosti a zručnosti a na vyučovanie sa pripravovať tak, aby dosahoval čo najlepšie výsledky, e) dodrţiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo Školskom poriadku, f) nosiť si na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, na telesnú výchovu úbor podľa pokynov vyučujúcich TEV, g) prezúvať sa v objekte školy do otvorenej a zdravotne vhodnej obuvi, h) udrţiavať poriadok v triede počas vyučovania, dbať o kompletnosť a stav prideleného inventára, pred opustením triedy urobiť okolo svojho miesta poriadok, vyloţiť stoličku na lavicu, udrţiavať poriadok v celom areáli školy, i) počas prestávok sa riadiť pokynmi sluţbukonajúcich učiteľov, j) pred odbornými učebňami čakať disciplinovane na príchod vyučujúceho a riadiť sa v nich osobitnými predpismi k) zdraviť všetkých zamestnancov školy a na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pozdraviť vyučujúceho postavením sa, l) správať sa disciplinovane v školskej jedálni, m) slušne sa správať aj mimo školy, a to i v dňoch voľna a v čase prázdnin,

3


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

n) počas odbornej praxe, ktorá sa realizuje v inej organizácii, správať sa podľa školského poriadku a ďalších interných pokynov vyučujúcich praxe, po úmyselnom poškodení majetku i tu okamţite uhradiť škodu, o) v hromadných dopravných prostriedkoch sa správať disciplinovane, byť zdvorilý k starším, p) prejavovať úctu svojim rodičom, mať kladný vzťah ku všetkým členom rodiny, vhodným a primeraným spôsobom im pomáhať.

3. Ţiakovi nie je dovolené:  fajčiť, poţívať alkoholické nápoje, uţívať drogy a iné zdraviu škodlivé látky v objekte školy alebo pri činnostiach organizovaných školou,  nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie a ţivot (zbrane, výbušniny a pod.), cenné predmety, veci nesúvisiace s vyučovaním a rozptyľujúce pozornosť pri vyučovaní (drahé šperky, vyššie sumy peňazí, zariadenia spotrebnej elektroniky); za prípadnú stratu alebo poškodenie nenesie škola zodpovednosť,  pouţívať na vyučovacích hodinách notebook bez súhlasu vyučujúceho,  pouţívať počas vyučovacích hodín mobilný telefón (počas vyučovacej hodiny musí byť mobilný telefón vypnutý), prehrávač MP3 so slúchadlami,  zhotovovať fotografie a videozáznamy v priestoroch školy počas vyučovania ako aj prestávok a ich zverejňovanie na internete alebo v iných médiách,  poškodzovať učebnice a majetok školy - úmyselne poškodené časti inventára hradí vinník v zostatkovej cene,  manipulovať v priestoroch školy s otvoreným ohňom,  manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,  znečisťovať steny, ničiť zariadenia v priestoroch školy,  vyhadzovať z okien odpadky a iné predmety,  opúšťať počas prestávok budovu školy,  po vyučovaní sa bezdôvodne zdrţiavať v priestoroch školy a v jej okolí,  pouţívať vulgárne výrazy.

4. Náplň práce týţdenníkov: pred vyučovaním zabezpečia kriedu a potrebné učebné pomôcky, počas prestávok vetrajú triedu a pred hodinou zotrú namokro tabuľu, hlásia na začiatku kaţdej hodiny neprítomných ţiakov, dbajú na poriadok a čistotu v triede počas i po skončení vyučovania, po uplynutí 5 minút od zvonenia na hodinu hlásia neprítomnosť vyučujúceho na hodine zástupcovi riaditeľa, prípadne riaditeľovi školy,  spolu s týţdenníkmi iných tried dohliadajú na poriadok na spoločných chodbách,  po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dohliadajú na poriadok v triede, povykladané stoličky na laviciach, pozatvárané okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá.     

4


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok II. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať kaţdý ţiak a pedagogický pracovník. 2. Dopoludňajšie vyučovanie začína spravidla o 8.00 h (najskôr o 7.00 hod) a končí o 14.30 h, v ojedinelých prípadoch o 15.20 h. Vyučovací čas a prestávky: Vyučovací čas

Prestávka

0. hodina

7.10 -

7.55

5 minút

1. hodina

8.00 -

8.45

5 minút

2. hodina

8.50 -

9.35

10 minút

3. hodina

9.45 - 10.30

15 minút

4. hodina

10.45 - 11.30

10 minút

5. hodina

11.40 - 12.25

30 minút

6. hodina

12.55 - 13.40

5 minút

7. hodina

13.45 - 14.30

5 minút

8. hodina

14.35 - 15.20

Vyučovací čas a prestávky v prípade skráteného vyučovania: Vyučovací čas

Prestávka

0. hodina

7.20 -

7.55

5 minút

1. hodina

8.00 -

8.35

5 minút

2. hodina

8.40 -

9.15

5 minút

3. hodina

9.20 - 9.55

15 minút

4. hodina

10.10 - 10.45

5 minút

5. hodina

10.50 - 11.25

5 minút

6. hodina

11.30 - 12.05

5 minút

7. hodina

12.10 - 12.45

3. Sluţbu pri vchode do školy má zodpovedný pracovník školy podľa rozpisu sluţieb. Jeho úlohou je usmerňovať ţiakov a návštevníkov školy. 4. Budovu školy a učebne otvára školník o 7.30 h; v prípade nultej hodiny otvára ţiakom budovu školy a učebňu príslušný vyučujúci o 7.00 h. 5. Kaţdá trieda má pridelenú šatňu, za ktorú sú zodpovední ţiaci počas celého školského roka. V šatni si ţiak odloţí iba obuv a vrchné oblečenie. V priebehu vyučovacieho dňa ţiak nechodí do šatne, s výnimkou, ak ho triedny učiteľ uvoľní z vyučovania a súhlas s odchodom mu potvrdí podpisom do absenčného slovníčka. 6. Všetky poţiadavky voči škole (potvrdenia, ţiadosti a pod.) predkladajú ţiaci prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľovi, zástupcovi, prípadne tajomníčke školy počas stránkových hodín. 7. Rodičia môţu úradné záleţitosti vybavovať denne na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní ţiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve Rodičovského zdruţenia trikrát v priebehu školského roka, prípadne kaţdý vyučujúci pri osobnej návšteve rodiča v škole.

5


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok III. VÝCHOVNÉ OPATRENIA Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny ţiakov. 1. POCHVALY 1.1 Pochvala triednym učiteľom a) za veľmi dobrý prospech - do prospechového priemeru 2,00; b) najviac za 10 ospravedlnených vymeškaných hodín v polroku podľa posúdenia triedneho učiteľa, c) za reprezentáciu triedy, d) za príkladné slušné správanie, utváranie dobrých vzťahov v triede, aktivitu. 1.2 Pochvala riaditeľom školy a) b) c)

za prospech s vyznamenaním - do prospechového priemeru 1,50; za vzornú dochádzku 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich ţiakov, za úspešnú reprezentáciu školy, verejné uznanie inou osobou ...

2. POKARHANIA 1. Pokarhanie triednym učiteľom a) za 3 neospravedlnené hodiny, b) za menej závaţné porušenia vnútorného poriadku školy (opakované neplnenie si týţdenníckych povinností, neprezúvanie sa, neúmyselné nevhodné správanie sa voči zamestnancom školy, vyrušovanie na hodinách, nenosenie si učebných pomôcok ...).

2. Pokarhanie riaditeľom školy a) za 4 - 6 neospravedlnených hodín, b) za viacnásobné menej závaţné porušenia alebo za závaţný priestupok voči VPŠ (za podvádzanie, arogantné správanie, za fajčenie, poţívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách). 3. ZNÍŢENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 1. Zníţenie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) a) za 7-13 neospravedlnených hodín, b) za opakované fajčenie v objekte školy alebo na činnostiach organizovaných školou, poţívanie alkoholických nápojov alebo iných druhov toxikománie, za prinášanie do školy vecí ohrozujúcich ţivot a zdravie, za znemoţňovanie vyučovacieho procesu, c) za opakované menej závaţné porušovanie Školského poriadku. 2. Zníţenie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) a) za 14 - 20 neospravedlnených hodín b) za opakujúce sa závaţné priestupky závaţných priestupkov.

6

alebo viacnásobné opakovanie menej


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

7


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

4. PODMIENEČNÉ VYLÚČENIE ZO ŠKOLY (3. STUPEŇ ZO SPRÁVANIA) a) za 21 - 40 neospravedlnených hodín, b) za viacnásobné opakujúce sa závaţné priestupky, za krádeţ, úmyselné ublíţenie na zdraví, za šikanovanie a vydieranie, za vandalizmus. 5. VYLÚČENIE ZO ŠKOLY (4. STUPEŇ ZO SPRÁVANIA) a) za viac ako 40 hodín neospravedlnenej absencie, b) za nesplnenie podmienky uloţenej pri podmienečnom vylúčení zo školy, c) za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných ţiakov. TRIEDNY UČITEĽ INDIVIDUÁLNE POSUDZUJE A HODNOTÍ ZÁVAŢNOSŤ PRIESTUPKU A NAVRHUJE PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA. KOMBINÁCIA NEOSPRAVEDLNENÝCH HODÍN A PORUŠOVANIE VPŠ SA HODNOTÍ ĎALŠÍM NASLEDUJÚCIM STUPŇOM VÝCHOVNÉHO OPATRENIA.

8


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok IV. PREVENCIA PATOLOGICKÉHO SPRÁVANIA ŢIAKOV Pedagogickí pracovníci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou a koordinátorom drogovej prevencie s cieľom zabrániť patologickému správaniu ţiakov. Škola realizuje rad systémových krokov a to najmä: a) spolupráca s PPP a CVVP na Hrobákovej 3 v Bratislave, b) oboznámenie ţiakov s Chartou proti šikanovaniu na začiatku kaţdého školského roka, c) pedagogický dozor v priebehu ranného vstupu ţiakov do budovy školy, d) pedagogický dozor počas prestávok, e) kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú v priebehu celého vyučovania pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci, f) námatkové prehliadky ţiakov a tried v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Bratislava 5, g) prevencia drogových závislostí formou DVD pre kaţdého ţiaka školy, h) vypracovanie a vyhodnotenie dotazníka „Pomoc sebe i spoluţiakom“, i) účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou problematikou, j) premietanie filmu „Deti a drogy“ vo všetkých triedach, k) organizovanie športových súťaţí s cieľom plnohodnotného vyuţívania voľného času, l) organizovanie mimoškolských aktivít v rámci krúţkovej činnosti.

9


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok V. DOCHÁDZKA ŢIAKOV DO ŠKOLY 1. Ţiak dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil. 2. Za neskorý príchod na vyučovanie sa povaţuje príchod ţiaka do budovy školy po 7.55 h. Evidencia neskorých príchodov sa vykonáva na vrátnici školy po odobratí študentského preukazu a následne v triednej knihe. Za kaţdé 3 neskoré príchody na vyučovanie vykazuje triedny učiteľ ţiakovi jednu hodinu neospravedlnenej absencie. 3. Ţiaci sa uvoľňujú z vyučovania priepustkou v absenčnom slovníčku: a) na 1 vyučovaciu hodinu triednym učiteľom, resp vyučujúcim danej hodiny, b) na viac hodín, na lekárske vyšetrenie, najviac na jeden deň triednym učiteľom. 4. Ak ţiak mieni vynechať vyučovanie pre vopred známy dôvod, vyţiada si povolenie a) na 1 deň od triedneho učiteľa, b) na viac ako 1 deň od riaditeľa školy ţiadosťou podpísanou zákonným zástupcom a triednym učiteľom. 5. Ak sa neplnoletý ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní a) pre vopred známy dôvod - zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi zápisom do absenčného slovníčka ţiaka najneskôr jeden deň pred plánovanou absenciou s uvedením jej dôvodu; b) pre nepredvídaný dôvod - zákonný zástupca oznámi najneskôr do dvoch dní od začiatku absencie dôvod neprítomnosti ţiaka na vyučovaní telefonicky alebo osobne triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy. Ţiak je povinný predloţiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie prvý deň nástupu na vyučovanie po absencii. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť ţiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. V prípade choroby trvajúcej viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni akceptuje triedny učiteľ výlučne potvrdenie podpísané lekárom. Ak sa neprítomnosť ţiaka pre chorobu opakuje častejšie, triedny učiteľ vyţaduje od ţiaka potvrdenie lekára o jeho chorobe aj za kratšie obdobie. Z rodinných dôvodov môţe triedny učiteľ ospravedlniť ţiakovi maximálne dva dni v jednom polroku, kaţdý ďalší deň ospravedlňuje riaditeľ školy. 6. Ak sa plnoletý ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní a) pre vopred známy dôvod - oznámi ţiak túto skutočnosť triednemu učiteľovi zápisom vo svojom absenčnom slovníčku najneskôr jeden deň pred plánovanou absenciou s uvedením jej dôvodu; b) pre nepredvídaný dôvod - ţiak alebo zákonný zástupca oznámi najneskôr do dvoch dní od začiatku absencie dôvod neprítomnosti telefonicky alebo osobne triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy. Ţiak je povinný predloţiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie prvý deň nástupu na vyučovanie po absencii. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť plnoletého ţiaka na vyučovaní zo zdravotných dôvodov bez ohľadu na dobu trvania absencie výlučne na základe ospravedlnenia podpísaného lekárom.

10


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť plnoletého ţiaka na vyučovaní výnimočne zo závaţných rodinných dôvodov na základe ospravedlnenia podpísaného ţiakom a zákonným zástupcom. Z rodinných dôvodov môţe triedny učiteľ ospravedlniť ţiakovi maximálne dva dni v jednom polroku, kaţdý ďalší deň ospravedlňuje riaditeľ školy. 7. Ak sa ţiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve ţiaka, ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenom čase doloţil dôvod ţiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, ţe v opačnom prípade sa ţiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy ţiak do školy nenastúpi alebo nie je doloţený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal. 8. Keď ţiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je neplnoletý, predloţí aj vyjadrenie zákonného zástupcu. 9. Ak ţiak zamešká v jednom polroku viac ako 1/3 z odučeného počtu hodín v danom predmete, môţe mu byť na podnet riaditeľa školy po upozornení daným vyučujúcim nariadené absolvovať komisionálnu skúšku.

11


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

Článok VI. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY 1. Ţiak môţe byť po rozhodnutí riaditeľom školy klasifikovaný na základe výsledkov

komisionálnej skúšky a) keď ţiak alebo zákonný zástupca poţiada o preskúšanie ţiaka, b) na podnet riaditeľa školy i v prípade zameškania v jednom klasifikačnom období viac ako 1/3 z odučeného počtu hodín v danom predmete, c) keď koná rozdielovú skúšku, d) keď je skúšaný v náhradnom termíne, e) keď koná opravné skúšky. Ak o preskúšanie ţiaka poţiadal ţiak alebo jeho zákonný zástupca, ţiak uţ nemá právo na ďalšiu komisionálnu (opravnú) skúšku.

2. Ţiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môţe poţiadať riaditeľa školy, v prípade, ţe ide o neplnoletého ţiaka prostredníctvom zákonného zástupcu, o vykonanie opravnej skúšky. Riaditeľ školy môţe nepovoliť ţiakovi opravnú skúšku, ak má ţiak na konci klasifikačného obdobia: a) zníţenú známku zo správania, b) prospechový priemer horší neţ 3,00.

12


SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Školský poriadok 2009/2010

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE Po zváţení a zapracovaní konštruktívnych pripomienok bol Školský poriadok prerokovaný v Rade školy, v Ţiackej rade a schválený na zasadnutí pedagogickej rady 28. augusta 2009 s účinnosťou od 1. septembra 2009. I keď je súčasné znenie Školského poriadku záväzné pre pedagogických pracovníkov a ţiakov školy, ide o otvorený materiál. Preto radi prijmeme pripomienky pedagogických pracovníkov, rodičov i ţiakov školy. Je v našom záujme vytvoriť fungujúce, humánne a demokratické spoločenské normy tak, aby sme ich dodrţiavaním vytvorili atmosféru pokojného, tvorivého a humánneho prostredia a vyhli sa zbytočným nedorozumeniam, konfliktom a stresom.

V Bratislave 28. 08. 2009

Ing. Iveta Šafránková riaditeľka, v. r.

13

lol  
lol  

neviem co to je