__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Art.nr. 8800117 • Produktion: Bravissimo, Kristianstad • Foto: Mats Persson, Malmö • Tryck: Tryckfolket, Malmö 201306

BETONG – DET NATURLIGA VALET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Namnlöst-4 1 2013-06-25 13.49


02

Namnlรถst-4 2

2013-06-25 13.49


NATURLIGT MATERIAL SOM HÅLLER I LÄNGDEN - MED GOTT MILJÖSAMVETE

03

Vi arbetar med ett naturligt material. Det är vi väldigt glada över. Betongens beståndsdelar, cement, vatten och ballast, kommer direkt från vår natur och kan, efter användning, återvända dit i form av återvinning. Alternativt kan det återanvändas som fyllnadsmaterial och därmed bli en del av ett naturligt kretslopp. Och de utsläpp som görs under tillverkningen kompenserar materialet för under sin livstid genom att ta upp koldioxid. Betong är som ett värmebatteri. En byggnad i betong värmer på natten och kyler på dagen, vilket minimerar uppvärmningskostnaderna. Där har vi ytterligare en stor miljövinst. Materialet är dessutom stabilt och tåligt. Livslängden är lång och ger miljöfördelar i form av en längre livscykel. Ett exempel på det är Pantheon i Rom, Italien, en byggnad vi inte kan låta bli att imponeras av. Detta antika tempel är en av få byggnader som varit i bruk sedan det uppfördes – för drygt 2000 år sedan. Och materialet? Betong, såklart. Att bygga med betong ger en snabb och säker byggmetod. Det ställer vi gärna upp på. Men vi

Namnlöst-4 3

tummar aldrig på kvaliteten och vårt hantverk - vår betong ska inspireras av romarnas föregångare under antiken. Den ska med andra ord hålla länge.

-8%

NY CEMENT MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 8 %

Ny cement introduceras Vi introducerar ny cement i vår betong för att möta dagens högre ställda krav på ett hållbart byggande. Denna ger en lägre koldioxidbelastning – motsvarande en minskning på 8 % av utsläppen vid tillverkningen. Ytterligare förbättringar är ökad prestanda, till exempel högre 28-dygnshållfasthet, bättre arbetbarhet och mindre behov av vatten och tillsatsmedel.

2013-06-25 13.49


04

SVART PÅ VITT: ETT MILJÖARBETE VI KAN VARA STOLTA ÖVER Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet så att den blir så miljövänlig som det bara går. Ett steg på vägen, och något vi är mycket glada över, är vårt miljöcertifikat ISO 14001.

Våra produkter är även med i BASTA-registret, dvs byggvaror som uppfyller vissa egenskapskriterier med avseende på miljö- och hälsofarlighet. Dessutom är vi med i FTI. Tjänsten innebär att våra kunder uppfyller sitt lagstadgade producentansvar – att tillhandahålla sina kunder ett rikstäckande insamlingssystem för förpackningar.

Namnlöst-4 4

2013-06-25 13.49


05

Ett miljöarbete får aldrig stå stilla, det måste ständigt gå framåt. Men hur utvecklas vi då i arbetet med att vår natur ska må bättre? Ett av sätten är att medverka i miljöprojekt som på olika sätt arbetar innovativt och med framåtanda för att utveckla det senaste inom miljöarbetet. På så sätt får vi externa kontakter och kan nätverka med andra som brinner för miljön - samtidigt som vi kan bidra med vårt intresse i debatten om betongen som ett miljövänligt alternativ. Vi arbetar bland annat med ett EU-finansierat projekt, Light2Cat, som syftar till att utveckla ljuskänsliga material som sedan implementeras i cementbaserade produkter. Med denna teknik blir det möjligt att bygga offentliga infrastrukturer och byggnader som kan minska luftföroreningar i inom- och utomhusmiljön. Ett annat exempel är våra EcoNox-produkter (läs mer om EcoNox på sidan 12). Dessa analyseras regelbundet med nya mätningar i vårt ständiga arbete med att förbättra den reducering av kväveoxider som teknologin är känd för. Vårt samarbete med både Malmö Stad och Köpenhamns kommun har gett oss fördelaktiga möjligheter att optimera EcoNox-produkterna på platser där de verkligen gör nytta och vi började med en reducering på ca 20 % av bilarnas avgaser. Den stora frågan och det vi arbetar med är: Hur kan vi göra mer?

Namnlöst-4 5

TILLSAMMANS ÄR MAN ÄNNU STARKARE Vi samarbetar även med nationellt kända aktörer inom miljöengagemang. Ett exempel är Ekocentrum i Göteborg – en stiftelse som ska bidra med kunskap Natentem oditati pro velliqui solot och inspiration inom ämnetfugit miljö. HosautEkocentrum har vår EcoNox-platta också en egen utställning.

2013-06-25 13.50


06

Namnlรถst-4 6

2013-06-25 13.50


MÅLMEDVETET ARBETE MED SIKTE PÅ HÖGVINSTER FÖR MILJÖN

07

Det interna arbetet ligger till grund för hur vårt miljöarbete yttrar sig på marknaden. Medarbetarna på Starka arbetar både individuellt och i grupp för att verksamheten ska utvecklas med en tydlig miljöinriktning för ett hållbarare samhälle. Vi har också ett miljöutvecklingsråd som arbetar dedikerat med dessa frågor. Genom att först lyssna av resten av organisationen och ta tillvara på våra medarbetares funderingar och frågor kan rådet sedan få till stånd något aktivt och konkret som syns i vår verksamhet och ute på marknaden. Fokus ligger alltid på miljövinsten – de åtgärder som ger mest utdelning för miljön. Konkret arbetar vi efter en treårsplan med fokus på följande:

Namnlöst-4 7

Cement – minska koldioxidutsläppen med 25 % Transporter – alternativa transportsätt och lättare produkter som är lättare att frakta El – effektivare processer

2013-06-25 13.50


08

Vi arbetar både med att optimera våra transporter och hitta alternativa transportmöjligheter. Det gäller alla affärsområden och kan innefatta alltifrån vår nya moderna maskinpark inom fabriksbetong till hur vi fraktar våra betongelement. Exempelvis testar vi sjöfarten för att frakta betongväggar i landet som ett alternativ till vägtransporter.

FRÅN A TILL B MED MINSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN

Namnlöst-4 8

2013-06-25 13.50


09

ARBETSMILJÖ OCH MILJÖARBETE GÅR HAND I HAND Ett bra miljöarbete börjar med en god arbetsmiljö. Att våra medarbetare mår bra är viktigt för oss och när vi värnar om vår personal vinner vi samtidigt också många miljöfördelar. Med andra ord två flugor i en smäll. Exempel på när arbetsmiljön och miljöarbetet drar nytta av varandra är speciellt

Namnlöst-4 9

avsedda avfallskärl, en genomarbetad och väl implementerad kemikaliehantering samt truckar som är moderna och därmed mer anpassade för tidens krav. Konkreta och mindre, men väl så viktiga, aktiviteter som ger ett direkt utslag för både medarbetare och natur.

2013-06-25 13.50


10

Namnlรถst-4 10

2013-06-25 13.50


11

Namnlรถst-4 11

2013-06-25 13.50


12

BETONGPLATTAN SOM RENAR LUFTEN PÅ EGEN HAND Vår EcoNox har fått mycket positiv uppmärksamhet och gett konkreta utfall med dokumenterad effekt när det gäller produktens luftrenande egenskaper. Vad innebär då våra EcoNox-produkter? Teknologin kan med hjälp av solljuset omvandla kväveoxid (Nox) från bilarnas avgaser till ofarliga ämnen som sköljs bort av regn. Det är ett faktum att de hälsofarliga avgasernas inverkan på människan är ett stort problem. Framförallt kan skadliga ämnen som kväveoxider irritera luftvägar och orsaka sjukdomar. Eftersom den största mängden kväveoxider kommer från gatutrafiken frigörs de i de områden där mycket människor uppehåller sig och allt strängare miljömål kräver fortsatt kraftfulla åtgärder. Vi erbjuder EcoNox i våra markprodukter (Byasten och Siena) samt i våra betongelement, stödmurar och VA-produkter (brunnslock).

Namnlöst-4 12

2013-06-25 13.50


13

MÄTNINGAR Malmö stad har gjort mätningar utmed den hårt trafikerade Amiralsgatan i Malmö. Denna visade en reducering av avgaser motsvarande de från var femte bil. Mätningar som vi gör i Köpenhamn, tillsammans med Köpenhamns kommun, visar liknande resultat.

Namnlöst-4 13

2013-06-25 13.50


14

Namnlรถst-4 14

2013-06-25 13.50


VA-LÖSNINGAR SOM SKYDDAR VÅRA VATTENDRAG FRÅN MILJÖBOVAR

15

50 % av de enskilda avloppen i privathushållen i Sverige är idag underdimensionerade och bidrar på så sätt till övergödda vattendrag. Totalt släpper våra enskilda avlopp ut cirka 160 ton fosfor och cirka 1100 ton kväve per år till våra sjöar och hav. Det vill vi ändra på. Starkas VA-lösningar erbjuder kompletta system med tillräckliga steg för att klara reningen på ett sätt som gör att vattnet som släpps ut inte påverkar våra vattendrag negativt. Vi utvecklar ständigt de olika komponenter som används mellan toaletter och våra vattendrag. Förutom reningsanläggningar för enskilda avlopp så erbjuder vi idag avskiljare som renar spill- och dagvatten från till exempel bensin, olja, fett och slam. Exempel på användningsområden är vattenåtervinning till fordonstvättar eller avskiljning av fett ur spillvatten från restauranger och livsmedelsindustrin. Tack vare att avskiljarna renar vattnet tas föroreningen om hand innan den når de kommunala

Namnlöst-4 15

systemen. I sortimentet finns bland annat sandoch slamavskiljare, koalescensoljeavskiljare, bensinoch oljeavskiljare, lamelloljeavskiljare, slam- och oljeavskiljare, fettavskiljare. I sortimentet finns även utjämningsmagasin, som kan användas för att ta hand om de ökande och mer intensiva regnmängder som klimatförändringarna medför. Via vårt utvecklingsarbete kommer också nya produkter med biologisk rening att lanseras. Produkterna har lång hållbarhet, vilket är en fördel för både brukaren och miljön. Och vi står redo att byta ut alla de otillräckliga avlopp och avskiljare som finns i Sverige och som bidrar till den problematiska övergödningen.

2013-06-25 13.50


16

ETT NATURLIGT KRETSLOPP AV VATTNET I VÅR STADSMILJÖ Många av vår stadsmiljös trafikerade ytor är idag täckta med asfalt eller betong utan några förutsättningar för ett naturligt kretslopp där vattnet kan cirkulera. Detta är olyckligt eftersom de allra bästa förutsättningarna uppkommer när man kan åstadkomma en naturlig avrinning med naturliga ytor. För att råda bot på problemet har vi tagit fram den dränerande markbeläggningen med uppgift att få regnvattnet att rinna ner genom beläggningen, ner till ett underliggande grovkornigt lager. Detta lager samlar sedan upp vattnet som en reservoar. Härifrån dräneras vattnet sakta ner i marken eller till ett dräneringssystem. Metoden bidrar till att mängden föroreningar i vattnet minskar eftersom vattnet filtreras och de farliga partiklarna fastnar i sättsanden.

Namnlöst-4 16

2013-06-25 13.50


INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING MED MILJÖN SOM LEDSTJÄRNA

17

Vi kan uppnå stora miljövinster om vi lyckas minska transporterna och reducera våra koldioxidutsläpp. Därför arbetar vi på Starka med projekt som gäller den rent konkreta betongen som material. Vad händer om våra betongprodukter väger lite mindre? Om dess beståndsdelar har en lite annorlunda innehållsförteckning? Våra miljömål ska vi uppnå och detta är sätt att komma dit. Därför satsar vi på modernare och smartare materialval i kombination med innovativ tillverkningsteknik.

Namnlöst-4 17

2013-06-25 13.50


18

Namnlรถst-4 18

2013-06-25 13.50


19

DET ÄR I VARDAGEN DE RIKTIGA FÖRÄNDRINGARNA SKER Genom ett väl genomtänkt dagligt arbete drar vi vårt strå till stacken. För lika gärna som vi arbetar med de större miljöprojekten kan vi vinna miljöfördelar i vardagen. Rent konkret gör vi bland annat detta:

Namnlöst-4 19

Elen vi köper kommer till 90% från vattenkraft Vi sänker värmen på våra kontor och i våra fabriker Vi släcker när vi lämnar våra kontorsrum Vi ökar vår användning av LED-lampor Vi källsorterar Vi är sparsamma med utskrifter

2013-06-25 13.50


2013-06-25 13.49

Tryckfolket_svanen_vanster_transbak_svart.eps

Tryckfolket_svanen_vanster_transbak_pms347.eps

Art.nr. 8800117 • Produktion: Bravissimo, Kristianstad • Foto: Mats Persson, Malmö • Tryck: Tryckfolket, Malmö 201306

Tryckfolket_svanen_vanster_transbak_4f.eps

Tryckfolket_svanen_centr_ transbak_svart.eps

Namnlöst-4 20

FAC E B O O K .C O M /STAR K AB ETO N G

Tryckfolket_svanen_centr_ transbak_pms347.eps

425

WWW.STA R KA .S E | I N FO@STAR K A. S E

Tryckfolket_svanen_centr_ transbak_4f.eps

Starka skapar i betong för hus och mark. Ända sedan 30-talet har våra ledord varit kvalitet, engagemang och ett gediget hantverkskunnande. Med ett naturligt och återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över.

Profile for Starka Betong

Miljöfolder 2013  

Betong, det naturliga valet för en hållbar framtid Starka, betongproducent i tredje generationen, berättar nu om sitt utvecklingsarbete på...

Miljöfolder 2013  

Betong, det naturliga valet för en hållbar framtid Starka, betongproducent i tredje generationen, berättar nu om sitt utvecklingsarbete på...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded