Page 1

Inicijativa za za{titu ba{tine

Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana

U hrvatskoj povijesti nema tako malene ni tako skromne knjige s tako dubokim i s toliko dalekose`nim posljedicama kao {to je Gajeva Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana. Knjiga je na hrvatskokajkavskom i njema~kom jeziku iza{la u Budimu 1830. godine i ozna~ava po~etak narodnog preporodnog gibanja u Hrvatskoj u prvoj polovini XIX. stolje}a (...) Ljudevit Gaj (1809-1872) napisao je Kraku osnovu kad mu je bila 21 godina (...) Osobito je velik utjecaj na njegovo poimanje pravopisa i povijesnog polo`aja Hrvatske izvr{io Andrija Jambre{i}, ~iji je Lexicon latinum (1742) jo{ u Gajevo doba upotrebljavanko kao {kolska knjiga. Ni{ta manje zna~enje nisu bila ni razmi{ljanja Pavla Rittera Vitezovi}a. Planovima o pravopisu Gaj je bio zabavljen 1828. i osobito 1829. kad se u Zagrebu dru`io s poljakom Andrijom Kucharskim (...) Pravopisna osnova kakvu je Gaj predlo`io 1830. trebala je hrvatsku knji`evnost objediniti i pribli`iti je ostalim slavenskim narodima, osobito onima koji pi{u latinicom. Nejedinstvenost pravopisne prakse u hrvatskoj knji`evnosti poku{avali su ve} ranije prevladati [ime Budini} (1583), Barlot Ka{i} (1640), Rajmund \amanji} (1639), Pavao Ritter Vitezovi} (prije 1702), Andrija Jambre{i} (1732), Lovro Bra~uljevi} (1730), a zatim pravopisna komisija imenovana od Josipa II (potkraj XVIII. st) i pravopisna komisija za ure|enje pravopisa u Dalmaciji (1820)... akademik Josip Bratuli}


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slovenskoga pravopisana


Inicijativa za za{titu ba{tine www.starine.com.hr

Gaj Ljudevit: Kratka osnova  

Ljudevit Gaj (1809-1872) napisao je Kraku osnovu kad mu je bila 21 godina. Osobito je velik utjecaj na njegovo poimanje pravopisa i povijesn...

Gaj Ljudevit: Kratka osnova  

Ljudevit Gaj (1809-1872) napisao je Kraku osnovu kad mu je bila 21 godina. Osobito je velik utjecaj na njegovo poimanje pravopisa i povijesn...

Advertisement