Page 8

Dragør Nyt

Side 8 Vi har modtaget:

Nu må det være nok Jeg ser, at Birgit Buddegård, journalist ved Dragør Nyt i nr. 04, har lagt et CV ud i avisen af en endnu ikke, af sin egen vælgerforening, valgt som borgmesterkandidat. Jeg mener ellers, at den slags hører til i et internet foreningsblad eller i en jobansøgning, men en halv side med det. Nå – øøø, ja? Men det, mener Birgit Buddegård åbentbart, er relevant for Dragør Nyt, og for at anskueliggøre sit åbenbare tilhørsforhold til konservativ vælgerforening i Dragør, slutter hun CV’et med: »Se også artiklen om kandidatudvalgets indstilling af borgmesterkandidat andet steds i avisen.« Når man så ser denne artikel, slutter den med: »Se også interview med Kenneth Gøtterup på side 5.« Vi er så ikke i tvivl om, at her er der serveret valgflæsk og konservativ propaganda på bordet, værsgo og spis. Min generelle opfattelse af den lokale konservative vælgerforenings fremtidsplaner for Dragør Kommune er, at de er: Imod Dragørs selvstændighed, imod kommunens ejerskab af fast ejendom, imod fredningen af kommunens grønne arealer, imod erhvervslivet på havnen, da boliger og erhvervsvirksomhed ikke kan fungere i et så tæt område, imod TænkeTankens udmærkede forslag, imod andet, end det de vil – f.eks. boliger på havnen – i det hele taget er de ret meget imod udviklin-

gen i Dragør. Problemet blandt de konservative ligger nok i et Messias-kompleks, forstået på den måde, at »jeg alene vide«. Denne tendens ses blandt andet i et svar fra Claus Ehlers til Pia Osbæck i Dragør Nyt nr. 02, hvor Claus Ehlers utvetydigt går ind for en kommunesammenlægning med Tårnby, til borgernes bedste? I Kenneth Gøtterups CV står der, at vi skal bevare Dragørs selvstændighed? Vi havde en konservativ borgmester, der i fire år brugte oceaner af tid på at kritisere sin forgænger, med stor forargelse over et tocifret millionbeløb, som skulle være et underskud i den kommunale pengekasse, samme konservative borgmester går så efter sin borgmesterperiode ud i pressen og reklamere med, at nu skylder kommunen et trecifret millionbeløb? Samtidig blev vi belært om de store tunge skyer, der ville opsluge og udslette Dragør for evigt. Men Dragør ligger her sandelig endnu – og er ikke blevet til et »Søndre Tårnby«. Når man samler så mange bedrevidende folk, er det absolut svært at have den samme mening om noget som helst, alt respekt for det, så det vil nok være en god ide at vente nogle år, til I er blevet enige om, hvad det egentlig er, I vil. I alt for mange år har vi bare hørt: En sammenlægning er uundgåelig, nu er boliger på

havnen en realitet, nu er kommunekassen tom, og nu går det hele ad H. til – og så videre. Problemer, problemer – der er gudskelov andre politiske partier, der ser lidt lysere på tingene.

Havnen Konservative bliver ved med drømmen om boliger på havnen. Hvem er de boliger til? Hvorfor, som Kenneth Gøtterup udtrykker det, skal de ligge »i det fjerneste hjørne af kommunen« (i hvert fald når det drejer sig om en svømmehal). Skal der absolut ligge boliger i den havn, og hvorfor? Økonomisk set kan jeg ikke se den langsigtede gevinst ved boliger på havnen, der kan højst være tale om et engangsbeløb, og jo flere borgere, jo mere skal vi betale til den kommunale udligningsordning. Var det så ikke en god konservativ ide at sælge Søvang fra til Tårnby, så bliver vi færre borgere i Dragør, og Dragør slipper for at betale til udligningsordningen? Men det kan man vel heller ikke blive enige om. Hvis man skulle gøre en langsigtet investering, skal man satse på erhvervslivet på havnen. Lad værftet få den plads, de har brug for, lad røgeriet få den plads, de har brug for, og udstyk det store areal mellem den nye havn og Strandlinien til mindre lodder, hvor der vil være rigelig plads til glaspusteri, keramikværksted, et par små barer, cafeer eller kunstværksteder – kun fantasien sætter grænser for mulighederne. Så har alle vores

Vi har modtaget:

Støt kommunalbestyrelsen – del 2 Til Dr. Stig Ekkert (borgmesteren, kommunalbestyrelsen, velfærdsministeren samt medlemmerne af handicaprådene i Tårnby og Dragør Kommune er velkommen til at læse med)

Kære Stig Ekkert. Tak for et dejligt positivt indlæg, hvor du beskriver din indstilling til en evt. sammenlægning med Tårnby Kommune. Du har ret, der er kommet en gnist af samarbejde ind i vores kommune. Herligt! Det skal vi bakke op om. Økonomi og stordrift har jeg ikke forstand på, men vil kommentere dit afsnit.: »Dragør Kommune fungerede bedst.« Hvilket også jeg er enig i. Her beskriver du din hverdag som læge, med de problemer du støder ind i med dine patienters ventetider, når de skal søge eksempelvis hjælpemidler. Disse sagsbehandlings-

Lukkedage: Konsultationen er lukket fra og med fredag d. 6. februar til og med fredag d. 13. februar 2009.

Med venlig hilsen Niels Anker Lund Speciallæge i almen medicin Borgervænget 18 B 2791 Dragør

frister er der lovgivning om. De findes i Retssikkerhedsloven §3 stk. 2, som blev vedtaget af Folketinget 1. juli 1998. Til denne § er der kommet mange vejledninger for at fortolke, hvordan loven skal virke. Men selv i skrivende stund findes der kommuner, der overtræder lovgivningen. Herunder hører Tårnby Kommune. Både juridisk og moralsk. Lad mig forklare. Efter at jeg selv havnede i en fin kørestol, mødte jeg en scleroseramt kvinde, der tillod sig at søge om genbevilling af sin nødvendige invalidebil iht. gældende lov. Sagsbehandlingstiden var 2 år og 7 mdr. Raske borgere vil jeg opfordre til at finde den følelse af utålmodighed frem, når I selv står i kø i Netto. Denne uhyrlighed besluttede jeg at gøre noget ved. Jeg begyndte at sætte mig ind i lovgivningen og ringede til en del kommuner, herunder Tårnby, for at spørge ind til, hvor og hvordan jeg kunne få oplyst disse frister. Svaret fra Tårnby på daværende tidspunkt var, at »de overholdt lovgivningen, da de i 1998 havde vedtaget sags-

behandlingsfrister og hængt dem op på en opslagstavle i kælderetagen.« Jeg fik vist nævnt, at jeg sidder i kørestol. Efter adskillige brevvekslinger kan jeg blot konstatere, at Tårnby Kommune ikke overholder lovgivningen desangående – men én lovstridig generel svarfrist på 4 uger har jeg dog fået dem til at offentliggøre på deres hjemmeside. For at forstå hvordan borgeren skal mødes, når denne ønsker at modtage hjælp fra sin kommune og ønsker at vide, hvordan ens sag evt. forløber, bedes læseren gå ind på www. middelfart.dk og søge på »sagsbehandlingsfrister« og finde den fine brochure frem. Overholder Dragør Kommune lovgivningen? Ja, der er jeg kommet lidt i tvivl. For tilbage i ca. 2003 forsøgte jeg forgæves gennem forvaltningen at få oplyst disse krævede frister. Først da jeg inviterede mig selv på en kop kaffe hos daværende borgmester Asger Larsen blev problemet løst. Allerede medens vi sad og drak kaffe, igangsatte han arbejdet med at vedtage sagsbehandlingsfrister. Efter et år havde vi, som

Dragør Kommune & 32 89 01 00

Det er i hvert fald den opfattelse, man får, når man læser om de stærkt divergerende meninger fra de konservative medlemmer af Dragør Konservative Vælgerforening. Her har vi også en forklaring på store C og lille C – der mangler nu bare mellem C, men det skal nok komme. Der er i øvrigt udmærkede borgmesterkandidater nok, indtil Konservative bliver mindre stivnakkede i deres stejle meninger. Jo, der er mange ting, der kan lade sig gøre på et konservativt skrivebord, men når det når til den virkelige verden, holder det ikke så længe og bliver gerne noget bras – og det kan forvolde uoprettelige skader på grund af uvidenhed og stædighed. Se f.eks. den såkaldte vellyk-

I Dragør Havn har der været stor aktivitet lige siden sildemarkedernes tid, og før i tiden var mange store sejlskibe hjemmehørende her. Senere kom færgerne til, de er borte nu, men der er stadig en del fiskere på havnen. Lodserne har vi endnu, og de mange lystsejlere præger havnen i dag. Man kan glæde sig over duften i røgeriet og få en god røget fisk med hjem derfra. Det er hyggeligt at gå en tur mellem de små røde fiskerhuse eller betragte bådene på værftets beddinger. Desværre henligger hele

området, hvor færgerne holdt til, som en ødemark. Der er i Danmark et stort antal bevaringsværdige træskibe, og Dragør kunne sagtens rumme et større antal af dem i området ved de gamle færgelejer. Det vil skabe interesse for havnen og skabe omsætning på værftet. Landarealet kunne udvikles med virksomheder, der fortrinsvis har relationer for det maritime som f.eks. sejlloft, motorværksteder og servering af røgeriets produkter. Værftet kunne få opfyldt ønsker om udvidelse og få stor

fornøjelse af de gamle træskibes tilstedeværelse. Det er af yderste vigtighed, at vi bevarer vor havn som et maritimt område og undlader at opfylde arealet med ligegyldigheder. Endnu vigtigere er det, at vi undlader at bygge boliger på havnen. Vi behøver blot at se, hvorledes nogle provinsbyer totalt har spoleret deres havnemiljø ved at sælge ud af arvesølvet og bygge nogle få boliger for at få lidt penge i kassen. Når først udsigten er spoleret, og grundene er solgt, er der ingen vej tilbage.

Middelfart er et af eksemplerne, hvor der på den mest dominerende plads ved havnen med udsigt over Lillebælt er bygget 25 boliger. Venstre i Dragør støtter i det store hele ideerne fra TænkeTanken. Der ikke på nuværende tidspunkt truffet nogen beslutning om havnens udvikling, men sagen forventes taget op på et møde i kommunalbestyrelsen den 19. februar. Lad os håbe at vi kommer et skridt videre der. Palle Christoffersen Drogdensvej 29

Middelfart Kommune, opfyldt lovens krav. Men da jeg ville checke disse frister, kunne jeg ikke finde dem mere. Så hvis de er fjernet, er jeg sikker på, at vores nuværende borgmester, Allan Holst snarligt inviterer mig på en kop kaffe, for at vi kan drøfte problematikken. Grundet det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune er det Dragør Kommune, der tager sig af sagsforberedende arbejde og indstilling til sagsbehandling. Afgørelser og selve sagsbehandlingen foregår i Tårnby Kommune. Forvirret? Nu har vi en kommune, der ikke overholder loven, og vores egen, der muligvis ikke overholder den mere. Alt efter, om jeg ikke er dygtig nok til at finde fristerne, eller de er fjernet fra Dragør Kommunes hjemmeside. Velfærdsministeren har skrevet til mig, at hun bl.a. grundet mine henvendelser har en lovændring på vej (lovforslag 117) netop i disse dage. For at indskærpe og umuliggøre misfortolkninger af loven, som siger: Kommunalbestyrelsen har pligt til at vedtage sagsbehandlingsfrister, hvor der ikke i anden lov er nævnt en frist, inden for hvert område, hvor det udmunder i en afgørelse. Disse politiske vedtagne sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres, men loven beskriver ikke på hvilken måde. Disse afgørelser skal i 80–90% af tilfældene ligge inden for de offentliggjorte fri-

ster. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, skal de offentliggjorte frister justeres. Hvis en frist, undtagelsesvis, ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftligt besked, om hvorfor og hvornår ens sag da kan afsluttes. At velfærdsministeren har besluttet, at denne lovændring først skal have retsvirkning en gang i 2010, kan undre, da den oprindelige lov jo blev vedtaget i 1998. Nå, men demokrati er jo en besværlig størrelse.

Disse frister kan være forskellige fra kommune til kommune, fordi det netop viser, hvilket serviceniveau politikerne har valgt til sine borgere. Derfor er det direkte ulovligt, når en sagsbehandler/socialrådgiver i egne sager overskrider disse frister. Det er det, vi kalder retssikkerhed for de svageste. Jeg håber, vi i fællesskab finder vores frister på Dragør Kommunes hjemmeside igen – frister, som Tårnby Kommunes

sagsbehandlere skal rette sig efter. Forvirret? Så kære Stig Ekkert – med ovenstående håber jeg at have givet dig lidt viden, som du fremover kan bruge til glæde for dine patienter. Da vi desværre ikke har socialrådgiver Hanne Reintoft og Susanne Lyngsø mere på den sociale rådgivning på DR P1, kan jeg anbefale alle at se på www.k10.dk – som er en frivillig rådgivning. Her kan man få et lille indblik i negative

sociale sager. Klik evt. ind under »Statusrapport Svarfrister«. Selv velfærdministeren, beskæftigelsesministeren og andre politikere følger med her. Stig Ekkert, du skal videre med dine patienter – og jeg vil afvente at blive inviteret på kaffe af vores nuværende borgmester, Allan Holst. Det vil jeg glæde mig til. Med venlig hilsen Peter Hansen Ndr. Kinkelgade 17 M

Orgelløve gæster Dragør

ansvarlig for de dagligt transmitterede morgenandagter. I 2005 blev han ansat som organist ved Grundtvigskirken. Ud over at være en fremragende orgelspiller komponerer Mads Høck herlig musik. Ved koncerten spiller han et fuldstændig virtuost orgelstykke, »Procession«, som med sine moderne, spændstige rytmer får orglet til at swinge og rummet til at vibrere af energi. Desuden spiller han musik af Bach og af Mendelsohn, som i år ville være fyldt 200 år.

Der er fri entré til koncerten.

Tårnby Kommune og får nu den besked, at det absolut ikke kan lade sig gøre at komme på fysiocentret på Løjtegårdsvej, da man har aftale med Københavns Kommune, når man har for mange patienter. I mellemtiden får jeg nu brev om, at jeg skal til genoptræning i Brønshøj-Husum Træningscenter ... Har frasagt mig min ret til genoptræning – finder selv en løsning.

værst tænkelige ... nu måske under Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam? Mulighed ... hvis Tårnby ikke vil have os. Dragør Rådhus kan da sikkert bygges om til ældreboliger – fin beliggenhed, med gode busforbindelser. Venlig hilsen Mogens Toft Rødtjørnen 25

Åbningstid: Mandag–onsdag kl. 8–15, tirsdag–torsdag kl. 8–18, fredag kl. 8–14

Børneinstitutionen Harevænget søger 2 vikarer til vuggestueafdelingen

Midlertidige hastigheds­ nedsættelser på Kirkevej ved Hartkornsvej

Tiltrædelse snarest.

I forbindelse med opførelse af Føtex Food butik på Maglebytorv bliver der i den kommende tid leveret lange/store elementer til byggeriet. Til- og frakørsel til byggeplads med de lange transporter vil primært foregå med adgang direkte til byggeplads fra Kirkevej.

Vikarstillingerne er på hhv. 25 og 30 timer. Harevænget er en integreret institution med ca. 100 børn i alderen 0–6 år. Vi er opdelt i vuggestue og børnehave med hver tre stuer. Hvis dette har vakt din interesse, kan du kontakte Karin Rosenvard på 32 53 38 63 eller mail karinr@dragoer.dk Ansøgning kan sendes senest den 20. februar på mail eller til: Børneinstitutionen Harevænget Harevænget 1 2791 Dragør

Børnehaven kornblomsten søger snarest en frisk tilkaldevikar, der kan træde til i forbindelse med ferieafvikling og kursusdage i perioden februar til starten af maj måned. Vi er 48 børn og 7 voksne. Vi • • • •

lægger bl.a. vægt på: børns leg og venskaber nærvær og tryghed gensidig respekt traditioner

Vi forventer, du kan »tage fat«, har overblik og er initiativrig. Har vi vakt din interesse, så ring hurtigst muligt og aftal tid til et besøg ... Halvejen 1 2791 Dragør Tlf. 32 53 83 89

kede politireform, som ingen lige pludselig vil tage ansvaret for. Der kunne skrives tykke bøger om den form for uansvarlighed. Til skade for de lovlydige og glæde for de lovløse. Man får lyst til at være imod dem, der er imod – de kan jo så være imod dem, der er imod dem, der er imod. Til sidst vil jeg takke Dragør Nyt for, at I for alt i verden forhåbentlig vil beholde jeres alsidighed og politiske uafhængighed. Nogen forsøgte at købe jer, nogen forsøgte at udkonkurrere jer, udelukkende for at tilgodese ensporede interesser og kunne sidde på de »rigtige meninger«. Venlig hilsen Preben von Eggers Stationsvej

Onsdag den 11. februar kl. 20 holdes den sidste af vinterens orgelaftener i Dragør Kirke. Denne gang er der tale om en traditionel orgelkoncert, hvor de to tidligere aftener var foredragsaftener med orglet og orgelmusikken i centrum. Organisten Mads Høck er aftenens solist. Han er organist ved en af Danmarks største og mest berømte kirker, Grundtvigskirken, som med sin placering øverst på Bispe-

bjerg Bakke kan ses viden om. Mads Høck tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1993 og havde debutkoncert i 1995. Siden har han videreuddannet sig hos nogle af Frankrigs og Englands største organister. Han har givet koncerter i store dele af Europa og har gennem over ti år næsten hver dag kunnet høres i radioen, idet han fra 1994–2005 var organistassistent ved Københavns Domkirke og dermed med-

Vi har modtaget:

Jeg er forvirret!!!

Efter endt og meget vellykket hofteoperation på Frederiksberg Hospital (meget dygtig og professionelt personale) er jeg tilbage i gode gamle Dragør igen. To dage efter min hjemkomst modtog jeg et brev fra Tårnby Kommune angående genoptræning. I brevet stod, at jeg ville modtage besked om genoptræning på fysiocenter Hans Knudsens Plads plus tre forskellige klagemuligheder. Det må være en misforståelse – jeg bor jo ikke i Lyngby, men i Dragør – fat i telefonen, ringer til Tårnby Kommune. Det var fuldstændig korrekt ...

Jamen, der ligger jo et fysiocenter på Løjtegårdsvej. Svar: »Der er overbooket, så der kan du ikke komme til ... Tak for svaret. Derefter ringer jeg selvfølgelig til fysiocentret på Løjtegårdsvej. »Er der mulighed for at komme til genoptræning hos jer?« Og svaret lyder: »Ja, det kan vi nok finde plads til, men du skal have kommunens accept.« Fint, kommune ... det kan kun være min kommune, Dragør – ringer dertil og får prompte svar – som var det en telefonsvarer: »Det er ikke os – ring til Tårnby Kommune. Selvfølgelig ringer jeg til

Cykelmyggen og dansemyggen Søndag d. 8. februar kl. 11.00 og kl. 14.00. Forestillingen varer ca. 1 time og 15 min. Filmen vises i Dragør Biograf HUSK MEDLEMSKORT

Konklusionen på alt dette må være, at Dragør Kommune efterhånden har frasagt sig alt. Er vi »Dragørboere« eller »Tårnbygensere« eller det

Ole Miller var en god skolelærer, en fin kollega, en sanger, der kunne være blevet en stor tenor, en filosof og dermed et klogt menneske at være sammen med, rektor på universitetet under Lodstårnet, en trofast vinterbader og en uforlignelig Kong Neptun ved dåben af vinterbaderne i Vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde. Ole Miller vil være savnet og ikke blive glemt. Flemming Brylle

Nye kurser i Dragør februar 2009

PC-kursus for begyndere hold 88207 Løvegården tirsdage kl.12.00 starter 17.feb.

Mads Høck.

dragør KirKe Onsdag den 4. feb. kl. 19.30: Sognegården – Bispekandidat Anders Gadegaard Søndag den 8. feb. kl. 10.00: Jens Bach Pedersen Onsdag den 11. feb. kl. 12.00: Orgelkoncert ved Mads Høck

H

Kong Neptun er her ikke mere

Børnefilmklubben for 8 år og opefter viser filmen

Børnefilmklubben for de 3–7 årige viser filmen

Nu er målet efterhånden nået

Mindeord om Ole Miller:

Med venlig hilsen

Torsdag d. 5. februar og fredag d. 6. februar kl. 15.00–16.30

en service over for læseren. Denne service anvendes også i andre sammenhænge. Og at emnet ikke er helt uvæsentligt fremgår jo af dit indlæg, hvor du beskriver din opfattelse af den konservative politik. Det er jo faktisk den, der ikke er ganske enighed om – og en del af dine opfattelser deles da givet af blandt andre Kenneth Gøtterup. Derimod må mit påståede tilknytningsforhold til Det Konservative Folkeparti stå helt for din egen regning, for jeg kan ikke genkende det – og det kan vælgerforeningen givet heller ikke. Med venlig hilsen Birgit Buddegård

Havnen er med til at gøre Dragør attraktiv

På dage, hvor der leveres elementer, vil hastigheden på strækningen på Kirkevej mellem Jægervej og H/F Maglebylund efter aftale med Københavns Politi blive nedsat til 40 km/t. Når elementvogne skal ind og ud fra byggepladsen, vil trafikken på Kirkevej midlertidigt blive dirigeret og holdt tilbage. Det forventes typisk at medføre forsinkelser for trafikanterne på mellem ½ til 2 minutter ved en leverance.

Shrek den tredje

Når en strid i en byrådsgruppe – konservativ eller anden partifave – fører til en sprængning af gruppen, en ekstraordinær generalforsamling, en væltet bestyrelse, et aflyst opstillingsmøde samt kampvalg om spidskandidaturen, så anses det fra en journalistisk vinkel som en sag af almen interesse. Ikke mindst når den ene kandidat er kommunens tidligere borgmester. Derfor valgte vi at tegne et portræt af udfordreren. Og med vi, mener jeg redaktionen og undertegnede, for det er jo faktisk en redaktionel beslutning, hvad der bringes i avisen. At der henvises til andre artikler om samme emne, er

Vi har modtaget:

Plan og Teknik

Tilkaldevikar søges snarest

Kære Preben von Eggers

gæstesejlere og turister noget at komme efter og har måske lyst til at blive nogle dage længere og dermed bruge lidt flere skillinger – de skal ikke komme til en dødsyg bolighavn. Se i andre havnebyer, der ligger døde hen – hvor kun beboerne har glæde af deres haver og havemøbler. Se Cafe Espersen og Dragør Sejlsports gode blomstrende forretninger. Mere af det ville give en glad og udadvendt havn. Alt det vrøvl om brandveje, til- og frakørselsveje, der skulle være en uoverskuelig udgift, er jo det rene vås. Uanset hvilken løsning, man finder på i den færgehavn, ville det være uundgåeligt, at der skal være til- og frakørselsveje. Tilsyneladende stopper Konservative for alle andre løsninger end bolig på havnen, derfor kommer vi ikke videre. Den afgåede konservative borgmester formåede ikke andet end at bruge en masse skattekroner på unødige konsulentudregninger, undersøgelser og en arkitektkonkurrence – for han vidste bedre. Har man tænkt sig, at hr. og fru et-eller-andet skulle sidde i en liggestol med sommerhat og solparasol og sole sine blegfede kroppe midt i havnens idyl, med et skilt hvorpå der står: Privat – ingen adgang, eller skal det hele pakkes ind i ligusterhække? Nej, den slags hører ikke til på en havn, det skal langt ind i kommunen, hvor alle andre udmærket kan bo. Alt det valgflæsk med samarbejde på tværs af partierne er det rene vrøvl.

www.dragoer.dk

Personlig hen­ vendelse fra kl. 10

3. februar 2009

Gitte Ameland * 21.05.1964 har vi mistet den 24.01.2009 Bente Tina, Thomas, Tobias og Sebastian Søren Bisættelsen har fundet sted. Hjertelig tak for blomster og venlig deltagelse.

Vores kære far, svigerfar og bedstefar

Tom Gervø * 21.01.1939 er stille sovet ind den 27.01.2009 Elsket og savnet

SMS kursus hold 88253 Løvegården onsdage kl.12.00 srarter 25.feb

Susanne og Christian svigerbørn og børnebørn

AOF-Amager Tårnby Torv 5, 2770 Kastrup 32 51 14 95 www.aof-amager.dk

Bisættelsen finder sted i Store Magleby Kirke fredag den 6. februar kl. 14.00

Store magleby KirKe Søndag den 8. feb. kl. 10.00: Elsebeth Jans Tirsdag den 10. feb. kl. 17.00: Skumringsgudtjeneste Elsebeth Jans Tirsdag den 10. feb. kl. 18.00: Menighedsrådsmøde Torsdag den 12. feb. kl. 11.00: Bibelhistorie for børn ved Andreas Sylvest Wille

Vor kære hustru, mor og farmor

Lillian Fabricius Har fået fred efter kort tids sygdom Familien

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Hilda Margrethe Schmidt Født 23.07.1914 Død 22.01.2009 Familien Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Dragør Nyt nr. 6 - 2009  

Dragør Nyt den 3. februar 2009

Dragør Nyt nr. 6 - 2009  

Dragør Nyt den 3. februar 2009

Advertisement