Dragør Nyt nr. 40 – 2015

Page 9

29. september 2015

Dragør Nyt

Vi har modtaget – åbent brev til lokalpolitikere og Dragør Kommune:

Reflex 15 – et flygtigt møde Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse vores forenings kunstudstilling i år – Reflex 15. Udstillingen skulle efter planen åbne den 14. august. Nærværende indlæg er skrevet som en reaktion på, hvad vi finder er en yderst uhensigtsmæssig sagsbehandling i Dragør Kommune. I det følgende giver vi et overordnet rids af sagsforløbet og spotter nogle områder, hvormed kommunen fremover kan skabe bedre vilkår for foreningslivet i Dragør.

Midler bevilges I februar og marts i år bevilger kommunen midler fra henholdsvis markedsføring- og kulturpuljen til en kunstinstallation af den danske lydkunstner Christian Hansen. Vi kontakter herefter Plan og Teknik, der oplyser, at vores ansøgning om tilladelse til opsætning af værket skal politisk behandles primo april, hvorefter Refleksioner straks ansøger kommunen. En smal sag at sige ja eller nej til, skulle man tro.

Kontrameldinger Sagen bliver imidlertid ikke behandlet i april. Refleksioner retter derfor henvendelse til kommunen for at høre, hvornår vi kan forvente en afgørelse. Vi betoner vigtigheden af at få et snarligt svar af hensynet til samarbejdet med kunstneren. Dette indebærer blandt andet at sikre værkmaterialer og assistance til opbygning af værket, sponsoraftaler samt formidlingstekster, grafisk identitet, markedsføring og pressearbejde. Men tiden går med kontrameldinger fra kommunen, der gang på gang udskyder sagen – fra april til maj og fra maj til juni.

Udstillingen aflyses Den 29. juni kulminerer forløbet med udmelding fra kommunen om, at ansøgningen nu er overgået fra Plan og Teknik til Kulturforvaltningen, samt at ansøgningen skal behandles politisk på et møde den 11. august – altså kun to dage før planlagt pressemøde.

Vi har med disse tidsfrister ingen mulighed at kunne kuratere en professionel udstilling med den usikkerhedsfaktor om, ansøgningen overhovedet imødekommes. Derfor meddeler vi medarbejderen i Kulturforvaltningen, at dette tvinger os til at aflyse udstillingen, samt at vi vil skrive et offentligt indlæg om sagsforløbet. Herefter kan vi forstå, at chefer og udvalgsformænd kontaktes. Den 2. juli bliver vi ringet op med beskeden, at nu har vi fået tilladelsen. På det tidspunkt har vi indstillet samarbejdet med kunstneren og orienteret vores sponsorer.

25 opringninger En gennemgang af udskrifter fra vores teleselskab viser, at vi har været i kontakt med kommunen intet mindre end 25 gange i løbet af de fire måneder, hvor enkelte opringninger ganske vist er endt blindt. Igennem hele forløbet har vi gentagne gange bedt vores kontaktpersoner i kommunen om at blive orienteret om situationen, men med undtagelse af kontakten hhv. den 29. juni og den 2. juli, er det ikke sket på et eneste tidspunkt.

Bedre indsigt i processen Refleksioners kunstprojekter har mange milepæle. På mange måder minder det at lave kunstprojekter derfor om byggeprojekter. Uden en byggetilladelse – intet hus. Vi tror, at kommunens håndtering af sagen måske afspejler en manglende indsigt i og forståelse for det arbejde, vi laver. For det første – fordi ansøgningen ikke behandles i første ombæring, og for det andet – fordi tilladelsen alligevel gives »over night« på et tidspunkt, hvor det er helt urealistisk at nå at producere, formidle og markedsføre en udstilling. Vi lægger en høj faglighed i vores projekter, planlægger i god tid og forventer derfor en tilsvarende høj faglighed fra dem, vi samarbejder med.

mange ressourcer i de indledende faser. Det har derfor store konsekvenser både økonomisk og ressourcemæssigt, når et projekt, som Christian Hansens, bliver aflyst. Først og fremmest for kunstneren, som har investeret tid i værkprocessen, og som ikke har kunnet takke ja til andre opgaver, hernæst for udstillingens kuratorer og endelig for medlemmer og sponsorer, der har givet en håndsrækning til kulturen. I lyset af den store udstilling, foreningen lavede i Drag­ør sidste år, har vi alle involveret os i god tro og med den forventning, at den fornødne tilladelse blot var en formsag. Det er meget vanskeligt for os at se logikken i, at politikerne på den ene side udtaler, at det skal være nemt at være frivillig i Dragør, at man gerne ser et aktivt medborgerskab, og at der samtidig bevilges penge til kulturprojekter – og så på den anden side, at forvaltningen ikke viser vilje til at behandle en helt basal – for os at se – ansøgning om tilladelse til at opføre et værk.

Tid til forandringer Vi vil rose politikerne med ansættelsen af en ny erhvervs- og turistchef, Claus Rex, som vi

Side 9

jektet kunne realiseres. Hvordan forholder kommunen sig til denne form for samarbejde fremover? En principiel afklaring på disse spørgsmål vil gavne alle parter næste gang, der kommer et nyt initiativ om brug af byens rum, så man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.

for nylig har haft et konstruktivt møde med for at diskutere sagen og kulturlivet i Dragør. Vi har store forventninger til, at Dragørs udvikling og de forskellige aktørers vilkår får mere bevågenhed fremover. I vores verden hænger kultur, turisme og erhvervslivet uvægerligt sammen. I de tre år Refleksioner har eksisteret, har vi haft både gode og knap så gode erfaringer med livet som folkeoplysende forening. I det følgende identificerer vi en række områder, som vi savner en diskussion af, og foreslår ændringer, som vil gøre livet som kulturaktør mindre besværligt. En uddybning af de enkelte punkter er sendt direkte til kommunen.

Hvad kan gøres bedre? 1.) God kommunikation er et fælles ansvar. Det handler i bund og grund om gensidig respekt. En statusmail på få linjer kan eksempelvis være lige præcis det, der skal til for at skabe vished. Derfor bør kommunens kommunikation internt og eksternt optimeres. 2.) Kortere sagsbehandlingstid og oplysning om svartider. 3.) Mere langsigtede bevillinger f.eks. mulighed for ansøgning i et år til afholdelse af projektet det kommende år eller en rammeaftale på en given sum i f.eks. tre år. 4.) Forudbetaling af støtten fra markedsføringspuljen. 5.) Afklaring i hvilket regi sager, der ligger i gråzonen mellem kulturområdet og ByErhvervs- og Planudvalgets beføjelser er placeret. 6.) Kontaktperson for hver sag. 7.) God skik at offentliggøre referater om støtte. 8.) Forslag om at arbejde på

Kunst i offentligt rum Først og fremmest opfordrer vi jer politikere til at diskutere og reflektere over, hvad kunst i offentligt rum – både permanent og temporær – kan give af værdi for Dragør. Hernæst savner vi, at der udfærdiges retningslinjer for brug af byrummet, og foreslår, at kulturpolitikken afspejles i retningslinjerne for kulturpuljen. Til Reflex-udstillingen sidste år udgjorde Vej & Gartnerafdelingens assistance en væsentlig medfinansiering, som var forudsætningen for, at pro-

en digital infostander ved St. Magleby-krydset til glæde for kommunen, erhvervslivet, foreningslivet og museerne.

Revanche Kære politikere og Dragør Kommune. Vi håber, at nærværende indlæg giver et billede af hvilke udfordringer, vi møder som kulturaktører, og håber, at den kritik, vi har rejst, giver anledning til, at kommunen evaluerer interne procedurer og øger den interne og eksterne kommunikation. Ved flere lejligheder har vi opfordret jer til at bruge Reflex som case dels for at afprøve kommunens turist- og kulturstrategier, men også for at diskutere og afklare, hvordan I griber kunst, events og andre fremtidige tiltag i offentligt rum an. Med tanke på misalliancen i år håber vi, at I vil udvise konduite og lade de bevilgede beløb til foreningen overføre til 2016 – alternativt behandle vores ansøgning i efteråret, der vedrører næste års kunstprogram. På den måde giver I os en reel chance for at rejse de sidste midler. Vi er overbeviste om, at I oprigtigt ønsker, at »det skal være nemt at se mulighederne for at være frivillig« i Dragør, og også gerne ser nye kulturturister besøge byen.

Den danske og internationale performancekunstner Molly Haslund har sagt ja til at lave en performancerække i skulpturen Kuglen, men da projektet kræver yderligere finansiering, fordi kunstneren ønsker at invitere udenlandske gæsteperformere med, er projektet rykket til medio juni 2016. Statens Kunstfond og lokale sponsorer har generøst indvilget i at overføre deres støtte til næste år. Vil I være med?

Molly Haslund deltog i øvrigt på Folkemødet i år med en interaktiv gynge med otte siddepladser, hvor man skal samarbejde for at gynge i takt. Måske en idé til en workshop for politikere, forvaltninger og foreningsliv? Med venlig hilsen Mette Bache, Vibeke Cramer, Hanne Wanscher, Monica Nielsen, Lisbeth Anker og Annette Lindroos Bestyrelsen i Refleksioner

Forever Aloe Amager Ring og hør nærm

ere

50 38 00 38

www.facebook.com/foreveraloeamager www.myaloevera.dk/amager/da/start foreveraloe.amager@gmail.com

Vi er distrubutør for:

WELLNESS

POOL & SPA

Vi har erfaring med wellness produkter siden 2003 og startede i 2012 distribution af det fantastiske brand Jacuzzi® For os er service, kvalitet og konkurrencedygtig pris vores top prioritet. Kom og besøg vores showroom.

I anledning af min 60 års fødselsdag den 6. oktober har Jacuzzi valgt at give min alder i rabat.

Store konsekvenser Det kræver lang tid at kuratere et kunstprojekt, og der lægges

»Hvad skete der med de jøder, der ikke kom til Sverige?«

Kom til ÅBENT HUS* Tirsdag den 6. oktober kl. 10 - 16.30

Foredrag ved Ebbe Kyrø med klip fra minde­ sejladsen i oktober 2013 og fra hans tv­produktion »Danskere i KZ-lejre – de sidste vidner« Arrangeret af Dragør Museumsforening

Tirsdag den 6. oktober kl. 19 i Havnepakhuset, Dragør Havn Gratis adgang – alle er velkomne

* Kom gerne forbi og se vores store udstilling allerede i dag

Koncert med

J-500

J-400

PRIS EKSEMPEL - J-575 LUXURY SERIEN

PRIS EKSEMPEL - J- 480 AUDIO SMARTSEAL

DKK 259.000 * (VEJL.PRIS)

DKK 236.320 * (VEJL.PRIS)

NU 103.600 NU 94.528

J-300

J-200

PRIS EKSEMPEL - J-375 SMARTSEAL

PRIS EKSEMPEL - J-235 STD

DKK 171.240 * (VEJL.PRIS)

DKK 141.420 * (VEJL.PRIS)

NU 68.496

NU 56.568

DESIGNER

SASHA

El-guitar & Orgel i Dragør Kirke onsdag den 30. sept. kl. 19.30 Simon Rabenhøj, guitar Christoffer Steffansen, orgel Transskriptioner af klassiske værker samt improvisation over salmer og sange Fri entré

ENERGY

OPALIA

FRAME

PRIS EKSEMPEL - ENERGY 180X80 DISI MED FRONT

PRIS EKSEMPEL - OPALIA CORIAN TOP

PRIS EKSEMPEL - FR AME TOP HJØRNE

PRIS EKSEMPEL - PROFILE TOP

PRIS EKSEMPEL - SASHA-MI - SAUNA , DAMP & BRUS

DKK 34.980 * (VEJL.PRIS)

DKK 115.410 * (VEJL.PRIS)

DKK 147.550 * (VEJL.PRIS)

DKK 239.790 * (VEJL.PRIS)

DKK 141.420 * (VEJL.PRIS)

NU 13.992

NU 46.164

NU 59.020

NU 95.916

NU 56.568

®

DRAGØR - ST. MAGLEBY

»livet skal leves – hele livet«

KERNEFROKOST Torsdag den 8. oktober kl. 11.30 til 14.30 i St. Magleby Borgerforenings hus Ndr. Kinkelgade 18

Frokost samt kaffe og kage

Pris: 100 kr. Kun for medlemmer.

Tilmelding fredag d. 2. oktober mellem kl. 9 og 10 til: Rita Frost tlf. 32 53 16 95 Venlig hilsen Bestyrelsen

AURA

SHARP

CLOUD

PRIS EKSEMPEL - AUR A CORNER 160 CORIAN ® TOP

PRIS EKSEMPEL - SHARP DOUBLE TOP AKRYL FRONT

PRIS EKSEMPEL - CLOUD 120 HOME SPA

DKK 142.860 *

DKK 68.880 *

DKK 85.440 * (VEJL.PRIS)

(VEJL.PRIS)

NU 57.144

(VEJL.PRIS)

NU 27.520

NU 34.176

Englandsvej 401 - 2770 Kastrup Tlf 3250 8281 - www.udespa.dk Tlf 3961 3131 - www.jacuzzi.eu info@udespa.dk kl 12:00 - 17:30 alle hverdage kl 10:00 - 14:00 Lørdag

For at opnå 60% rabat på vejl. pris skal den bestilles inden 9.10 og modtages indenfor 6 måneder. Der betales kontant 50% ved bestilling og resten ved leveringen.

Åbenthus 6.10 kl. 10:00 -16:30

Ønsker du delvis finansiering af dit køb kan dette arrangeres, men vil påvirke rabatten.

RÅDGIVNING - UDSTYR - RESERVEDELE - SERVICE

Tal med vores konsulenter om den løsning der passer dig.

*) alle priser er inkl moms, men ekslusiv levering, montering mm.

se hele udvalget på www.jacuzzi.eu det bliver aldrig billigere! Du kan vælge fra Jacuzzi® store program af indespa, udespa, damp- og brusekabiner, sauna og brusehoveder.

Netop nu

60 % RABAT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.