Page 1

BookOnl i neWi t h Har bourShi ppi ng

EUROPE’ SMOSTVERSATI LEFERRYSERVI CE

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Wel comeToTheHar bourShi ppi ngOnl i neBooki ngPor t al Har bourShi ppi ngi spl eas edt obeabl et oof f eranal t er nat i v emet hodt opl ac i ngy ourf er r ybook i ngswi t hus .

I naddi t i ont obook i ngbyphone,f axoremai l y oumaymak ey ourbook i ngsonl i neaty ourownc onv eni enc e.

Thi sf r ei ghtonl ybook i ngf ac i l i t yi sc ur r ent l yav ai l abl et oc l i ent shol di ngac r edi tac c ountandont hes er v i c esof P&O Dov er –Cal ai s ,DFDSDov er –Dunk er que,Eur ot unnel ,I r i s hFer r i es ,St enaLi neandSc andl i nesDeut s c hl and.

Al l y ouneedt odot out i l i s et hebook i ngpor t al i sr egi s t erwi t husv i aourwebs i t eandt heny ouar ei napos i t i on t omak ey ourownbook i ngs24hour saday ,7day saweek . I nor dert or egi s t er ,al l y ouneedt odoi sv i s i tourwebs i t es el ec tt her egi s t r at i onopt i on

Choos et heNoAc c ount ?Si gnupt odayandy ouwi l l beas k edt opr ov i det hei nf or mat i onont her egi s t r at i on page

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Regi st r at i on

Onc ey ouhav er egi s t er edf oronl i nebook i ngsy ouwi l l needt opr ov i dey ouremai l addr es sandpas s wor dt o beabl et ol ogi nt ot hepor t al Ac c es swi l l beav ai l abl et oasmany ,orasf ew,emai l addr es s esasy ouwi s handonl yonepas s wor dper c ompanywi l l ber equi r edt oac c es sy ourac c ount . Youwi l l t henbei napos i t i ont ol ogi nt ot hepor t al andmak ebook i ngsont hos es er v i c esf orwhi c hy ouhav e agr eedr at es .Forv ehi c l el engt hst haty ouhav enotobt ai nedapr i c ef r om usy ouwi l l hav et odos opr i ort o bei ngabl et obookt hes ec r os s i ngsonl i ne. Foral l ot herf er r yoper at or s ,book i ngswi l l s t i l l hav et obemadet hr oughourbook i ngs t af fon0130421 1919 Onc ey ouhav el oggedi nwi t hy ouremai l addr es sandpas s wor dy ouwi l l bet ak ent oy ourmai npageoft he por t al wher ey ouc anmak ebook i ngs ,s ear c hbook i ngst hathav ebeenmadeandmak eamendment st oy our c ompanypr of i l e.


YourPr of i l e Youmayaddasmanyc ont ac t sasy ouwi s ht oy ourpr of i l epagewhi c hwi l l enabl et hem t omak ebook i ngson y ourac c ount .

Thepr i mar yc ont ac tdet ai l sar et hos ehel donourbook i ngs y s t em andy ouc anupdat eanyoft hes edet ai l sby amendi ngt hei nf or mat i oni nt her el ev antboxandc l i c k i ngont he“ Updat ePr of i l e”but t on. Wheny ouar ei s s uedwi t hy ouri ni t i al pas s wor dbyt hes y s t em y oumustc hangei t .Thi si sdonebygoi ngt o t heupdat epas s wor dopt i onandt henent er i ngt heor i gi nal pas s wor dy ouhav ebeeni s s ued.Thenent ert he newpas s wor dy ouwi s ht ous ei nt he“ NewPas s wor d”boxandc onf i r mi ti nt he“ Conf i r m Pas s wor d”boxand t henc l i c kt he“ Updat ePas s wor d”but t on. Pas s wor dsneedt obeatl eas t8c har ac t er sl ongwi t honeormor eal phabet i c( az )andoneormor enumer i c ( 09) hor i s edus er sar el i s t edatt hebot t om oft hepageandy ouc anaddasmanyus er sasy ouwi s hby Youraut c l i c k i ngont he“ AddNewUs er ”but t onandent er i ngt her equi r eddet ai l si nt hef i el dsatt hebot t om oft he s c r een.Youar eabl et oaut hor i s eus er st omak ebook i ngsand/ oramendt hec ompanypr of i l eandc anal s o unaut hor i s eus er sbyunt i c k i ngt he“ ac t i v e”box .

Maki ng ABooki ng Youar enows etupt omak ebook i ngsv i at hewebpor t al andt odot hi sy oumus tc l i c kont he“ Cr eat eNew Book i ng”box . Yourc ompanynameandHSLac c ountnumberwi l l appeari nt het opboxont hes c r eenwi t ht her out esand s er v i c esav ai l abl ev i at heonl i nes y s t em i nt henex tdr opdownbox–( i . e.Cal ai s Fol k es t one( Eur ot unnel )or Cal ai s Dov er( P&O Fer r i esFr ei ght ) . Out war dr out e Choos ef r om t hedr opdownl i s tandc l i c kont hedes i r edr out eands el ec t ,t ot her i ghtoft hes er v i c e/ r out el i s t , whet hery ouwi s ht obookaonewayc r os s i ngorar oundt r i p.Pl eas enot et hati fy ouar es el ec t i ngaoneway c r os s i ng,f ori ns t anc ebac kt ot heUKf r om Fr anc e,t hi swi l l s t i l l ber ef er r edt oast heOut war dr out e. Youmus tent ert hedat er equi r edf ort hec r os s i ngands el ec tas ai l i ngt i mef r om t hedr opdownboxt ot he r i ght .Pl eas enot et hatonc r os s c hannel s er v i c esy ouar enotobl i gedt ous et hes ai l i ngt i mer eques t ed.


Vehi cl eI nf or mat i on–Out war dr out e Lengt h( m) :Youar er equi r edt oent ert hev ehi c l edet ai l sf ort hec r os s i ng.Vehi c l el engt hsf orwhi c hy ouhav e agr eedr at esont her eques t edr out ewi l l appearandy oumus ts el ec tt her el ev antv ehi c l el engt hasl i s t ed. Vehi cl er egi st r at i on:Pl eas eent ert her egi s t r at i onnumberoft hev ehi c l e Loaddet ai l s:Pl eas es el ec tf r om t heopt i onswhet hert hev ehi c l ei sl aden,empt yorc ar r y t i nghaz ar dous goods No.ofper sons:Pl eas es el ec tt henumberofdr i v er s / ot her swi t ht hev ehi c l e

Ot herI nf or mat i on Ther ear eanumberofi t emsofi nf or mat i ont haty ouc anaddi nor dert oobt ai nac onf i r mat i onandaddaj ob r ef er enc es ot haty ouc ani dent i f yt hemov ementmor eeas i l y . Cl i entr ef er ence:Opt i onal f i el di nwhi c hy ouc anaddy ourj obr ef er enc ef ort hec r os s i ng

Emai lAddr essf orConf i r mat i on:Choos ef r om t hedr opdownl i s tt heemai l addr es sy ouwi s ht hec onf i r mat i ont obes entt o Addi t i onalEMai lAddr ess:Youc anaddanaddi t i onal emai l addr es st hatwi l l r ec ei v eac opyoft hebook i ng c onf i r mat i onbutwi l l notbes t or edf orf ut ur eus e. Mobi l eCount r yCode:Sel ec tf r om t hedr opdownl i s t Mobi l eNumberf orSMSconf i r mat i on:Ent eramobi l enumbert or ec ei v eaf r eebook i ngc onf i r mat i onby SMS Att hi st i met he“ Pay ment ”opt i onswi l l onl ys howas“ OnAc c ount ”ast hi sf ac i l i t yhasnotbeenmadeav ai l abl e t oourc as hc l i ent s . Youmus tt het i c kt heboxi ndi c at i ngt hatt hev ehi c l ei swi t hi nnor mal l engt handwi dt hl i mi t sandi sc ar r y i ng gener al c ar go omak et hebook i ngpl eas ec l i c kont he“ Cl i c kHer et oBook ”but t onandourc omput ers y s t em wi l l s enda T book i ngr eques tt ot her el ev ants uppl i erand,uponr ec ei ptofabook i ngr ef er enc ef r om t hem,wi l l s endy oua book i ngc onf i r mat i onbyemai l and/ orSMS. Thebook i ngwi l l t henappearonours y s t em s ot hatwear eawar eofi t .


Sear chBooki ngs I nor dert oas s i s ty oui nt r ac i ngbook i ngsy ouhav emadet hr ought hewebpor t al ,y oumaymak eas ear c h us i nganyoft hef ol l owi ngc r i t er i a: Booki ngRef er ence–pl eas et y pei nr el ev antuni quer ef er enc e Cl i entRef er ence–pl eas et y pei ny ourr ef er enc e Sear chRout es–c hoos ef r om t her out esands er v i c esl i s t edi nt hedr opdownbox

Booki ngSt at us–s el ec tCONFI RMED/SHI PPED/PENDI NG orFAI LEDf r om t hedr opdownboxandi twi l l l i s tal l book i ngsoft hats t at us cl eNumber–ent erav ehi c l er egi s t r at i onandi twi l l l i s tal l book i ngsmadef ort hatv ehi c l et hr ought he Vehi por t al Vehi cl eLoad–y ouc anl i s tal l v ehi c l est hathav es hi ppedei t herLadenorEmpt y Booki ngCr eat edBet ween–s el ec tas t ar tandenddat ef r om t hec al endar sandal l book i ngsc r eat edv i at he webpor t al bet weent hos edat eswi l l bel i s t ed

Tr avelDat ef r om -s el ec tas t ar tandenddat ef r om t hec al endar sandal l s hi pment st hathav et ak enpl ac ef or book i ngsc r eat edv i at hewebpor t al bet weent hos edat eswi l l bel i s t ed Cl i c kont he“ Sear c h”but t onandal l j obsf oundwi l l bel i s t edbel ow. Cl i c kon“ Pr i ntSear c hRes ul t s ”f orawr i t t enr epor t


I t emsThatMayNotBeBookedThr oughThePor t al Pl easebeadvi sedt hat ,att hepr esentt i me,t hef ol l owi ngi t emsmaynotbebookedvi at heonl i ne booki ngpor t al : Abnor mal Loads Haz ar dousGoods Li v es t oc korBl oods t oc k T our i s tBook i ngs Chi l dr enasaddi t i onal pas s enger s Vehi c l ess t at i ngTBAasav ehi c l er egi s t r at i onnumber–av al i dr egi s t r at i onnumbermus tbeent er ed. Booki ngsf ort heabovewi l lhavet obemadet hr ought hemember sofourf er r ybooki ngt eam att hi s t i me.

Amendment s Youar eunabl et oamendabooki ngt hr ought hepor t al ,shoul dyouwi sht omakeanamendmentyou wi l lneedt ospeakt oourof f i cest af f .

Dr i verNumber s

Themaxi mum numberofdr i ver st hatyouar eabl et obookwi t hP&O ont hei rDover–Cal ai sser vi ceor wi t hEur ot unnelont hei rFol kest one–Cal ai sser vi cei sf our .

Profile for Star Cargo

Online booking  

Harbour Shipping Ltd's instructions to use are online services - find out more at www.harbourshipping.co.uk

Online booking  

Harbour Shipping Ltd's instructions to use are online services - find out more at www.harbourshipping.co.uk

Profile for starcargo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded