Page 1

Cr os s i ngt heI r i s hSea wi t hHar bourShi ppi ngLt d

EUROPE’ SMOSTVERSATI LEFERRYSERVI CE

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Cr ossi ngTheI r i shSeaWi t hHar bourShi ppi ngLt d Har bourShi ppi ngLt dof f er sar angeofs er v i c esac r os st heI r i s hSeat odes t i nat i onPor t si nbot h Nor t her nI r el andandTheRepubl i c .Thenet wor kofr out esands er v i c espr ov i dedmeet st hedemandsofa wi dev ar i et yofv ehi c l eoper at or st r av el l i ngt oandf r om t heEmer al dI s l e. I nor dert ot r yt oas s i s ty oui ndec i di ngwhi c hs er v i c ewoul dbes ts ui ty ourj our ney ,wehav ec ompi l ed det ai l sonal l t hePor t sands er v i c est hatar eav ai l abl et oy ou.Wehav ec onc ent r at edont her out esdi r ec t l y t oandf r om t heUKmai nl and.Ther ear ehowev eras el ec t i onofr out esdi r ec tf r om t heCont i nentt ot he Republ i cofI r el andands houl dy ouwi s ht of i ndoutmor eaboutt hes epl eas ec al l ours al esdepar t menton 01304200910.

Republ i cofI r el and Dubl i n ThePor tofDubl i ni ss i t uat edwi t hi nt hec i t yont heRi v erLi f f y .Ther e ar eupt ot enc r os s i ngsonadai l ybas i si nt oDubl i nf r om t heUK mai nl andf r om t hepor t sofHol y head( Angl es ey ) ,Li v er pool and Hey s ham wi t hs er v i c esoper at edbySt enaLi ne,I r i s hFer r i esand Seat r uc k .Cr os s i ngt i mesf r om Hol y headar eal i t t l eov er3hour s whi l et hec r os s i ngf r om Hey s ham t ak es8hour s .Al l oft heRepubl i c ’ s mot or waynet wor kl eadst o/ f r om Dubl i nc i t ys oi ti sagoodal t er nat i v e f oranydes t i nat i ont hr oughoutSout her nI r el and.

DunLaoghai r e

DunLaoghai r ePor ti ss i t uat edont heEas tc oas toft heI r i s hRepubl i c about8mi l ess out hoft hec i t yofDubl i n.Af r ei ghts er v i c e,oper at i ng hi ghs peedv es s el sandof f er i ngc r os s i ngt i mesof2hour s ,r uns bet weenDunLaoghai r eandHol y headdur i ngt hemont hsofApr i l t o Sept ember ,butout s i deoft hi sper i odt her out eof f er sapas s enger onl ys er v i c e.Aswi t hDubl i nPor t ,i fy ouc hoos et ous eDunLaoghai r e y ouar ev er yqui c k l yont ot heI r i s hmot or waynet wor ks oi ti sagood opt i onf ordes t i nat i onsal l ov erI r el and.

Ros s l ar e ThePor tofRos s l ar ei sont heSout hEas tc oas tofI r el and,al i t t l e under100mi l ess out hofDubl i nand10mi l ess out hofWex f or d. Ther ear edai l ys er v i c esf r om t heWel s hPor t sofFi s hguar dand Pembr ok e.Ros s l ar e’ sl oc at i onmak esi tagoodopt i onf ort r av el l i ng t oorf r om Li mer i c korCor kandal l ar easi nt heSout handSout h Wes toft heRepubl i c .


Cor k ThePor tofCor ki sf oundont heRi v erLeei nt hec i t yofCor kaf ew mi l esf r om wher ei tj oi nst heI r i s hSea.Anov er ni ghts er v i c er unsf r om t heWel s hPor tofSwans eat hr eet i mesaweeki neac hdi r ec t i on depar t i ngonal t er nat eev eni ngswi t ht heex c ept i onofMonday .Cor k i sagoodopt i onf ort r av el l i ngt hr oughoutt hef arSout hoft heI r i s h Republ i c .

Nor t her nI r el and Bel f as t

Lar ne

Thec api t al c i t yoft hepr ov i nc ei swel l s er v edbyav ar i et yofPor t si n nor t her nEngl andors out her nSc ot l and.ThePor tj oi nst heM2 mot or wayatj unc t i on1andy out henhav eeas yac c es st ot hewhol eof Bel f as tc i t yort her es tofNor t her nI r el and.Youc ans ai l t oBel f as tf r om Bi r k enheadorHey s ham ont heNor t hWes tc oas tofEngl andorf r om Cai r nr y anont heWes tc oas tofSc ot l andwi t hac ombi nat i onofupt o9 s ai l i ngsaday .Cr os s i ngt i mesr angef r om asl i t t l eas2hour st o8hour s ont hev ar i ousr out es .

ThePor tofLar nei ss i t uat edont heEas tCoas tofNor t her nI r el and wher et heI r i s hSeameet sLar neLough.Dai l ys er v i c esar eav ai l abl e f r om t heSc ot t i s hPor t sofCai r nr y an,of f er i ngupt o6c r os s i ngsaday , andTr oon,whi c hof f er s1s ai l i ngperdayi neac hdi r ec t i on.Lar ne pr ov i desagoodopt i onf ordel i v er i est ot heBal l y menaandLondonder r y ar easandt hr oughoutt henor t her nar eaofNor t her nI r el andaswel l as av oi di ngt heBel f as tar eai fy ous owi s h.

War r enPoi nt War r enpoi ntPor ti sl oc at ed7mi l ess out hofNewr yneart hebor derof Nor t her nI r el andandt heI r i s hRepubl i c .As er v i c er unst oandf r om Hey s ham ont heNor t hWes tc oas tofEngl andof f er i ngupt ot wo c r os s i ngsadayi neac hdi r ec t i on.


Thec r os s i ngt i mesandnumberofdai l ydepar t ur esac r os st heI r i s hSeav ar yf r om Por tt oPor t .T oas s i s ty ou i ndet er mi ni ngwhi c hs er v i c ebes ts ui t sy ourr equi r ement sbel owi sat abl edet ai l i ngt henumberofc r os s i ngs perdayoneac hr out eandt het i met hati tt ak est oc r os s :

Por tof Des t i nat i on

Por tof Depar t ur e

Max i mum Sai l i ngsPerDay

Cr os s i ng Ti me

Hol y head Li v er pool

8 7

3Hour s15Mi nut es 8Hour s

DunLoaghai r e

Hol y head

1

2Hour s

Ros s l ar e

Fi s hguar d Pembr ok e

2 2

3Hour s30Mi nut es 3Hour s15Mi nut es

Bel f as t

Bi r k enhead Hey s ham Cai r nr y an

3 2 6

8Hour s30Mi nut es 8Hour s 2Hour s20Mi nut es

Lar ne

Cai r nr y an Tr oon

7 1

2Hour s15Mi nut es 4Hour s30Mi nut es

Hey s ham

2

9Hour s

Dubl i n

War r enpoi nt

Shoul dy our equi r eanyf ur t heri nf or mat i onc onc er ni nganyoft heabov ement i onedc r os s i ngsorr equi r ea quot at i onf oranyoft hes es er v i c es ,pl eas ec ont ac toneofours al est eam whowi l l bepl eas edt obeof as s i s t anc e.

UKSal es Mi c hael For d I l onaKeps k a

T el :01304200908 T el :01304200932

Emai l :mf or d@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :i k eps k a@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Ger mans peak i ng Mi c hael T s c hi r s c h Dor ot heaDoy l e

T el :01304200935 T el :01304200933

Emai l :mt s c hi r s c h@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :ddoy l e@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Sl ov eni ans peak i ng RokNer ed

T el :01304200934

Emai l :r ner ed@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Pol i s hSpeak i ng J oannaDabr ows k a

T el :01304200938

Emai l :j dabr ows k a@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Eur opeanSal es


Har bourShi ppi ngLt d

Eas tCamberOf f i c eBui l di ng Eas t er nDoc k s Dov er Kent CT161J A 0) 130421 1919 Tel :+44( 0) 1304215066 Fax:+44( es @har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :sal

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919

Harbour Shipping Ltds - Irish Sea Services  

Harbour Shipping Limited's guide to crossing the Irish Sea for More information call 01304 200 911

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you