Page 1

Cr os s i ngt heI r i s hSea wi t hHar bourShi ppi ngLt d

EUROPE’ SMOSTVERSATI LEFERRYSERVI CE

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Cr ossi ngTheI r i shSeaWi t hHar bourShi ppi ngLt d Har bourShi ppi ngLt dof f er sar angeofs er v i c esac r os st heI r i s hSeat odes t i nat i onPor t si nbot h Nor t her nI r el andandTheRepubl i c .Thenet wor kofr out esands er v i c espr ov i dedmeet st hedemandsofa wi dev ar i et yofv ehi c l eoper at or st r av el l i ngt oandf r om t heEmer al dI s l e. I nor dert ot r yt oas s i s ty oui ndec i di ngwhi c hs er v i c ewoul dbes ts ui ty ourj our ney ,wehav ec ompi l ed det ai l sonal l t hePor t sands er v i c est hatar eav ai l abl et oy ou.Wehav ec onc ent r at edont her out esdi r ec t l y t oandf r om t heUKmai nl and.Ther ear ehowev eras el ec t i onofr out esdi r ec tf r om t heCont i nentt ot he Republ i cofI r el andands houl dy ouwi s ht of i ndoutmor eaboutt hes epl eas ec al l ours al esdepar t menton 01304200910.

Republ i cofI r el and Dubl i n ThePor tofDubl i ni ss i t uat edwi t hi nt hec i t yont heRi v erLi f f y .Ther e ar eupt ot enc r os s i ngsonadai l ybas i si nt oDubl i nf r om t heUK mai nl andf r om t hepor t sofHol y head( Angl es ey ) ,Li v er pool and Hey s ham wi t hs er v i c esoper at edbySt enaLi ne,I r i s hFer r i esand Seat r uc k .Cr os s i ngt i mesf r om Hol y headar eal i t t l eov er3hour s whi l et hec r os s i ngf r om Hey s ham t ak es8hour s .Al l oft heRepubl i c ’ s mot or waynet wor kl eadst o/ f r om Dubl i nc i t ys oi ti sagoodal t er nat i v e f oranydes t i nat i ont hr oughoutSout her nI r el and.

DunLaoghai r e

DunLaoghai r ePor ti ss i t uat edont heEas tc oas toft heI r i s hRepubl i c about8mi l ess out hoft hec i t yofDubl i n.Af r ei ghts er v i c e,oper at i ng hi ghs peedv es s el sandof f er i ngc r os s i ngt i mesof2hour s ,r uns bet weenDunLaoghai r eandHol y headdur i ngt hemont hsofApr i l t o Sept ember ,butout s i deoft hi sper i odt her out eof f er sapas s enger onl ys er v i c e.Aswi t hDubl i nPor t ,i fy ouc hoos et ous eDunLaoghai r e y ouar ev er yqui c k l yont ot heI r i s hmot or waynet wor ks oi ti sagood opt i onf ordes t i nat i onsal l ov erI r el and.

Ros s l ar e ThePor tofRos s l ar ei sont heSout hEas tc oas tofI r el and,al i t t l e under100mi l ess out hofDubl i nand10mi l ess out hofWex f or d. Ther ear edai l ys er v i c esf r om t heWel s hPor t sofFi s hguar dand Pembr ok e.Ros s l ar e’ sl oc at i onmak esi tagoodopt i onf ort r av el l i ng t oorf r om Li mer i c korCor kandal l ar easi nt heSout handSout h Wes toft heRepubl i c .


Cor k ThePor tofCor ki sf oundont heRi v erLeei nt hec i t yofCor kaf ew mi l esf r om wher ei tj oi nst heI r i s hSea.Anov er ni ghts er v i c er unsf r om t heWel s hPor tofSwans eat hr eet i mesaweeki neac hdi r ec t i on depar t i ngonal t er nat eev eni ngswi t ht heex c ept i onofMonday .Cor k i sagoodopt i onf ort r av el l i ngt hr oughoutt hef arSout hoft heI r i s h Republ i c .

Nor t her nI r el and Bel f as t

Lar ne

Thec api t al c i t yoft hepr ov i nc ei swel l s er v edbyav ar i et yofPor t si n nor t her nEngl andors out her nSc ot l and.ThePor tj oi nst heM2 mot or wayatj unc t i on1andy out henhav eeas yac c es st ot hewhol eof Bel f as tc i t yort her es tofNor t her nI r el and.Youc ans ai l t oBel f as tf r om Bi r k enheadorHey s ham ont heNor t hWes tc oas tofEngl andorf r om Cai r nr y anont heWes tc oas tofSc ot l andwi t hac ombi nat i onofupt o9 s ai l i ngsaday .Cr os s i ngt i mesr angef r om asl i t t l eas2hour st o8hour s ont hev ar i ousr out es .

ThePor tofLar nei ss i t uat edont heEas tCoas tofNor t her nI r el and wher et heI r i s hSeameet sLar neLough.Dai l ys er v i c esar eav ai l abl e f r om t heSc ot t i s hPor t sofCai r nr y an,of f er i ngupt o6c r os s i ngsaday , andTr oon,whi c hof f er s1s ai l i ngperdayi neac hdi r ec t i on.Lar ne pr ov i desagoodopt i onf ordel i v er i est ot heBal l y menaandLondonder r y ar easandt hr oughoutt henor t her nar eaofNor t her nI r el andaswel l as av oi di ngt heBel f as tar eai fy ous owi s h.

War r enPoi nt War r enpoi ntPor ti sl oc at ed7mi l ess out hofNewr yneart hebor derof Nor t her nI r el andandt heI r i s hRepubl i c .As er v i c er unst oandf r om Hey s ham ont heNor t hWes tc oas tofEngl andof f er i ngupt ot wo c r os s i ngsadayi neac hdi r ec t i on.


Thec r os s i ngt i mesandnumberofdai l ydepar t ur esac r os st heI r i s hSeav ar yf r om Por tt oPor t .T oas s i s ty ou i ndet er mi ni ngwhi c hs er v i c ebes ts ui t sy ourr equi r ement sbel owi sat abl edet ai l i ngt henumberofc r os s i ngs perdayoneac hr out eandt het i met hati tt ak est oc r os s :

Por tof Des t i nat i on

Por tof Depar t ur e

Max i mum Sai l i ngsPerDay

Cr os s i ng Ti me

Hol y head Li v er pool

8 7

3Hour s15Mi nut es 8Hour s

DunLoaghai r e

Hol y head

1

2Hour s

Ros s l ar e

Fi s hguar d Pembr ok e

2 2

3Hour s30Mi nut es 3Hour s15Mi nut es

Bel f as t

Bi r k enhead Hey s ham Cai r nr y an

3 2 6

8Hour s30Mi nut es 8Hour s 2Hour s20Mi nut es

Lar ne

Cai r nr y an Tr oon

7 1

2Hour s15Mi nut es 4Hour s30Mi nut es

Hey s ham

2

9Hour s

Dubl i n

War r enpoi nt

Shoul dy our equi r eanyf ur t heri nf or mat i onc onc er ni nganyoft heabov ement i onedc r os s i ngsorr equi r ea quot at i onf oranyoft hes es er v i c es ,pl eas ec ont ac toneofours al est eam whowi l l bepl eas edt obeof as s i s t anc e.

UKSal es Mi c hael For d I l onaKeps k a

T el :01304200908 T el :01304200932

Emai l :mf or d@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :i k eps k a@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Ger mans peak i ng Mi c hael T s c hi r s c h Dor ot heaDoy l e

T el :01304200935 T el :01304200933

Emai l :mt s c hi r s c h@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :ddoy l e@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Sl ov eni ans peak i ng RokNer ed

T el :01304200934

Emai l :r ner ed@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Pol i s hSpeak i ng J oannaDabr ows k a

T el :01304200938

Emai l :j dabr ows k a@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Eur opeanSal es


Har bourShi ppi ngLt d

Eas tCamberOf f i c eBui l di ng Eas t er nDoc k s Dov er Kent CT161J A 0) 130421 1919 Tel :+44( 0) 1304215066 Fax:+44( es @har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :sal

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919

Profile for Star Cargo

Harbour Shipping Ltds - Irish Sea Services  

Harbour Shipping Limited's guide to crossing the Irish Sea for More information call 01304 200 911

Harbour Shipping Ltds - Irish Sea Services  

Harbour Shipping Limited's guide to crossing the Irish Sea for More information call 01304 200 911

Profile for starcargo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded