Page 1

Eas tCoas tNor t hSeaRout es wi t hHar bourShi ppi ngLt d

EUROPE’ SMOSTVERSATI LEFERRYSERVI CE

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


EastCoastPor t s-Nor t hSeaRout esWi t hHar bourShi ppi ngLt d Har bourShi ppi ngi sabl et opr ov i deawi dev ar i et yoff er r yr out esf orv ehi c l eoper at or st r av el l i ngi nt o Ger manyorBenel uxwhowi s ht of i ndanal t er nat i v et ot heSout hEas tc oas ts er v i c est hats ai l f r om t he Eas tc oas tofBr i t ai nt odes t i nat i onpor t ss i t uat edbet weent heNor t her nc oas tofGer manydowni nt o TheNet her l andsandt hec oas tofBel gi um. I nor dert ohel py oudec i dei ft her ei sawor t hwhi l eopt i onf ory ou,wehav ec ompi l eddet ai l soft hepor t s ands er v i c esav ai l abl et oy ouandhopet hati twi l l mak ey ourdec i s i onal i t t l eeas i er .Wehav eonl ydet ai l ed t her out esi nt oGer many ,Hol l andandBel gi um,t her ear eal s os er v i c esav ai l abl ef r om s ev er al oft hes eUK por t st oSc andi nav i aandt heBal t i cRegi on.Shoul dy our equi r ef ur t heri nf or mat i onont hes er out espl eas e c al l ours al esdepar t menton01304200910.

EastCoast Ros y t h Thepor tofRos y t hi ss i t uat edi nt heFi r t hofFor t h14mi l esf r om Edi nbur ghac r os st heA90For t hRoadBr i dge.Ther ei sas er v i c e of f er i ngt hr ees ai l i ngsperweeki neac hdi r ec t i onbet weenRos y t h andZeebr uggei nBel gi um whi c hi si deal f oranyc ol l ec t i oni n Sc ot l andandt hef arNor t hofEngl andanddel i v er yt hr oughoutt he whol eofEur ope.

Newc as t l e

Thepor tr ef er r edt oasNewc as t l e,i sac t ual l ybas edi nt het ownof Nor t hShi el dsi nt hemout hoft heRi v erTy newher ei tmeet st heNor t h Sea,ei ghtmi l esEas toft hec ent r eofNewc as t l euponTy ne.Adai l y s er v i c eoper at est oandf r om t hepor tofAms t er dam ( I j mui den)whi c h of f er sagoodopt i onf ormov ement st oNor t her nHol l and,t heNor t hof Ger manyandi nt oSc andi nav i a.

T ees por t T ees por ti ss i t uat edont heRi v erT ees ,t hr eemi l esf r om t het ownof Mi ddl es br oughandf i v emi l esf r om wher et heT eesmeet st heNor t h Sea.Ov er ni ghts er v i c esoper at es i xday saweekt oRot t er dam i n Hol l andandZeebr uggei nBel gi um whi c hal l owsy ourdr i v ergood r es tper i odsandt heabi l i t yt ogetaf ul l day ’ sdr i v i nguponar r i v al .

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Hul l

Ki l l i nghol me

Thepor tofHul l i ss i t uat edont heedgeoft hec i t yandi sont he nor t her ns i deofes t uar yoft heRi v erHumberwher ei tmeet st he Nor t hSea.Dai l yov er ni ghts er v i c esoper at et oZeebr uggeand Rot t er dam of f er i ngy ourdr i v ergoodr es tper i odsandt heabi l i t yt oget af ul l day ’ sdr i v i ngf ordes t i nat i onst hr oughEur ope.

Ki l l i nghol mePor ti ss i t uat edont hes out her ns i deoft hees t uar yoft he Ri v erHumberwher ei tmeet st heNor t hSeaj us tf ourmi l esf r om t he t ownofI mmi ngham onHumber s i de.Anumberofs er v i c esar e oper at edbyv ar i ousf er r yc ompani est oandf r om Rot t er dam andt he HookofHol l andi nTheNet her l andsandt oZeebr uggei nBel gi um. Res tper i odsf ory ourdr i v er sandgoodr oadnet wor k sf ordel i v er i es t hr oughoutEur opear et headv ant agesof f er edbyt hes er v i c ef r om t hi s por t .

I mmi ngham Ac oupl eofmi l esf r om t hepor tofKi l l i nghol mei sI mmi ngham Doc kand s er v i c esoper at ef r om her et oandf r om Cux hav eni nNor t her n Ger many ,andt oVl aar di ngeni nTheNet her l ands .Of f er i ngt hes ame adv ant agesf ory ourdr i v erasKi l l i nghol me,t her out esof f ergood opt i onst odel i v er i est hr oughoutBenel ux ,Ger manyandNor t her n Eur ope.

Fel i x s t owe Thepor tofFel i x s t owei ss i t uat edont heSuf f ol kNor t hSeac oas tatt he endoft heA14wi t hgoodr oadl i nk st ot heMi dl ands .Adai l ys er v i c e, of f er i ngupt ot hr eedepar t ur esaday ,oper at est oandf r om Vl aar di ngen( Rot t er dam)i nTheNet her l andspr ov i di ngi nc r eas ed f r equenc yt oi t sr i v al s er v i c es .

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Har wi c h Thepor tofHar wi c hi ss i t uat edont heEs s exc oas twher et hees t uar i esoft her i v er sSt ourandOr wel l meett heNor t hSea.Dai l ys er v i c es t ot heDut c hpor t sofEur opor t( Rot t er dam)andt heHookofHol l and oper at eof f er i ngs ev er al c r os s i ngsperday .I ti sanot heropt i ont hat of f er sgoodr es tper i odsf ory ourdr i v er sands ai l i ngs c hedul est hat meany ouc anopt i mi s et hedr i v i nghour sy ourdr i v er sc anac hi ev e.

Ti l bur y

Loc at edappr ox i mat el y20mi l esf r om t hec ent r eofLondoni nSout h Es s ex ,t her ei sadai l ys er v i c ebet weenpor tofTi l bur yandZeebr ugge i nBel gi um of f er i ngt ens ai l i ngsaweeki nbot hdi r ec t i ons .Spac esf or ac c ompani edv ehi c l esar el i mi t edbuts ai l i ngt i mesof f er edwi l l al l ow y out oopt i mi s ey ourdr i v er s ’ r es tt i mesanddr i v i nghour s .

Pur f l eet

Thepor tofPur f l eeti sl oc at edappr ox i mat el y20mi l esf r om t hec ent r eof Londonj us tof ft heM25mot or waywi t hi ns i ghtoft heDar t f or dBr i dge. Ser v i c esoper at et ot hepor t sofRot t er dam andZeebr uggewi t hl i mi t ed s pac ef orac c ompani edv ehi c l esbutof f ers ai l i ngt i mest oal l owy our dr i v ergoodr es tper i odsandt heoppor t uni t yt omax i mi z edr i v i nghour s uponar r i v al .

Thec r os s i ngt i mesandnumberofdai l ydepar t ur esac r os st heNor t hSeav ar yf r om Por tt oPor t .T oas s i s ty ou i ndet er mi ni ngwhi c hs er v i c ebes ts ui t sy ourr equi r ement s ,t het abl eont hef ol l owi ngpagedet ai l st henumber ofc r os s i ngsperdayoneac hr out eandt het i met hati tt ak est oc r os s :

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919


Por tof Depar t ur e

Por tof Max i mum Des t i nat i on Sai l i ngsPerDay

Cr os s i ng Ti me

Ros y t h

Zeebr ugge

1

23Hour s

Newc as t l e

I j mui den

1

16Hour s

T ees por t

Rot t er dam Zeebr ugge

1 1

14Hour s 14Hour s

Hul l

Rot t er dam Zeebr ugge

1 1

1 1Hour s 12Hour s

Ki l l i nghol me

Rot t er dam HookofHol l and Zeebr ugge

1 1 1

12. 5Hour s 12Hour s 13Hour s

I mmi ngham

Cux hav en Vl aar di ngen

1 1

22Hour s 14Hour s

Fel i x s t owe

Vl aar di ngen

1

Har wi c h

Eur opor t HookofHol l and Zeebr ugge Rot t er dam Zeebr ugge

1 2

8Hour s 8Hour s 8Hour s

Ti l bur y Pur f l eet

1 1 1

9Hour s 12Hour s 9Hour s

Shoul dy our equi r eanyf ur t heri nf or mat i onc onc er ni nganyoft heabov ement i onedc r os s i ngsorr equi r ea quot at i onf oranyoft hes es er v i c es ,pl eas ec ont ac toneofours al est eam whowi l l bepl eas edt obeof as s i s t anc e.

UKSal es Mi c hael For d I l onaKeps k a

T el :01304200908 T el :01304200932

Emai l :mf or d@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :i k eps k a@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Ger mans peak i ng Mi c hael T s c hi r s c h Dor ot heaDoy l e

T el :01304200935 T el :01304200933

Emai l :mt s c hi r s c h@har bour s hi ppi ng. c o. uk Emai l :ddoy l e@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Sl ov eni ans peak i ng RokNer ed

T el :01304200934

Emai l :r ner ed@har bour s hi ppi ng. c o. uk

Pol i s hSpeak i ng J oannaDabr ows k a

T el :01304200938

Emai l :j dabr ows k a@har bour s hi ppi ng. c o. u

Eur opeanSal es

www. har bour shi ppi ng. co. uk

Tel :01304211919

Profile for Star Cargo

Harbour Shipping Ltd - East coast north sea services  

Harbour Shipping Limited's East coast north sea services. For more information please call 01304 200 911

Harbour Shipping Ltd - East coast north sea services  

Harbour Shipping Limited's East coast north sea services. For more information please call 01304 200 911

Profile for starcargo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded