Page 1

TARO TURIANSK Y

2019

18. november, od 8.00 – 10.00 h, kaviareň DK Javorina

16. november, 13.00 h, kaviareň DK Javorina

Salsa a Bachata

KONCERT

23. november, od 13.00 h, DK Javorina

KURZY

14. november, 19.00 h, DK Javorina

Ekodielne

www.staratura.sk

Kváskový chlieb poctivo a s láskou

Odber krvi

ZDRAVIE

Sedem bez záruky

KREATÍVNE PODUJATIE

SPOLOČENSKÉ PODUJATIE

11

Cena 0,19 €  |  XXVII. ročník

24. november, 18.00 – 20.00 h, DK Javorinav

30. výročie nežnej revolúcie

17. november, 17.00 h, Námestie slobody

Vo vnútri čísla Podporte novú aleju k Dubníku

str. 2

Nový život pre vnútroblok

str. 3

Kamerový systém v meste Stará Turá

str. 4

Október – mesiac úcty k starším

str. 5

V dávnej minulosti nemali ľudia veľa možností na stretnutia a informovanosť o tom, čo sa udialo v blízkej, či vzdialenejšej dedine, či meste. Celý deň pracovali na svojom políčku, či gazdovstve, na priedomie vychádzali až po práci. Lavičky pred domami slúžili, ako miesto na stretnutia so susedmi, či okoloidúcimi pocestnými. Príležitosťou na stretnutie s ľuďmi z iného chotára boli trhy a jarmoky. Tie boli miestom na kúpu tovaru rôzneho druhu, od poľnohospodárskych prebytkov, domácich zvierat až po remeselné výrobky. Ľudia sa vyobliekali najlepšie, ako sa len dalo. Schádzali sa zo širokého okolia, aby nakupovali a rozprávali sa známi i neznámi, ženičky mali priestor na klebetenie. Trh bol dôležitou spoločenskou udalosťou. Aj keď za obdobie niekoľkých storočí prešli jarmoky výraznými zmenami, jedna vec je však nemenná. Atmosféra.

Novinky zo ZŠ, CVČ

str. 6

Zvedavé včeličky opäť v septembri...

str. 7

Dom kultúry Javorina

str. 8

I náš staroturanský Kopaničársky jar- 70 remeselníkov, predajcov občerstvenia mek má svoju nezameniteľnú atmosféru. obsadil priestor pred budovou a rozmiestTen tohtoročný sa uskutočnil 18. októbra nili sa vo všetkých priestoroch domu kultúry. 2019. Je to jediný jarmok, ktorý sa koná v interiéri pod jednou strechou. Takmer pokračovanie na str. 12

Kopaničársky jarmek

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9 Rodičia deťom...

str. 10

Športová jeseň v materskej škole

str. 11

Dúha rozohriala všetky srdcia

str. 13

Pomôžme deťom s autizmom

str. 14

Lásky a nelásky spod líp

str. 15

Ekodielne

str. 16


2  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu V letných mesiacoch sme sa po dlhej dobe spoločne dočkali novej cesty a chodníka do rekreačnej oblasti Dubník. Popri ceste stála celé desaťročia topoľová aleja, ktorú však muselo mesto pre prestárnutosť a chorobu stromov vyrúbať, nakoľko dochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti návštevníkov danej lokality. V súčasnosti sa mesto chystá na jej obnovu a výsadbou 100 kusov dubov chce opäť vytvoriť dôstojnú bránu k obľúbenému Dubníku. Podľa vzoru iných miest ponúkame aj v našom meste možnosť obyvateľom podporiť výsadbu stromov ich adoptovaním. Adoptovanie jednotlivých stromov bude realizované poukázaním finančného daru vo výške 90 eur za jeden dub na účet mesta pričom všetkú starostlivosť preberú Technické služby mesta Stará Turá. Ako symbolický vlastník teda nebudete mať so stromom žiadne starosti. Technické služby mesta zabezpečia v druhej polovici novembra vysadenie stromov, aj následnú starostlivosť o ne. Každý obyvateľ, ktorý si strom adoptuje, dostane od mesta ako poďakovanie certifikát o symbolickom vlastníctve

(adopcii). Taktiež bude vytvorená virtuálna mapa na webovom sídle mesta, na ktorej budú zapísaní virtuálni vlastníci konkrétneho stromu. Reálne však zostane strom v majetku mesta. Možnosť získať týmto spôsobom strom popri ceste na Dubník trvá do 15. novembra 2019. Ak máte záujem o svoj „vlastný“ strom, prosím napíšte nám na email: kancelaria@staratura.sk a uveďte svoje kontaktné údaje alebo nás navštívte na oddelení kancelárie primátora mesta na 1. poschodí MsÚ, č. d. 201, kde Vám poskytneme bližšie informácie. Lívia Boorová, kancelária primátora mesta

Mesto Stará Turá

SNP 1/2, 916 01 Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta podľa § 5 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v y h l a suj e výberové konanie na obsadenie funkcie

Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí Kvalifikačné predpoklady • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného smeru Iné kritériá a požiadavky • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy pre oblasť školstva a sociálnych vecí (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a znalosť právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy, • odborná prax najmenej 5 rokov, prax pri výkone práce vo verejnom záujme (verejná služba) alebo v štátnej službe je výhodou, • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť a osobné predpoklady na výkon funkcie, • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť, • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • vodičský preukaz skupiny B Zoznam požadovaných dokladov • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov • profesijný štruktúrovaný životopis • motivačný list • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných stromov. Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie zanedbaných lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767. Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej techniky, kosenie záhrad a sadov. Ceny dohodou. Bližšie informácie na tel. č. 0949 339 169. Predám záhradu s murovanou chatkou a skleníkom na Chrástnatej v osade č. 3. Bližšie informácie na tel. č. +421 903 228 445

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a emailovej adresy spolu s požadovanými dokladmi je uchádzač povinný predložiť v termíne do 20.11. 2019 do 12.00 h na sekretariát Mestského úradu Stará Turá alebo poštou na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, s označením „Výberové konanie - vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí – “NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne. Stará Turá 21.10.2019

PharmDr. Leopold Barszcz primátor mesta


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  3

www.staratura.sk

Mesto Stará Turá sa stalo členom Únie miest Slovenska Členstvo v zoskupení, ktoré je obojstranným prínosom, je vždy príležitosť pre vzájomné učenie sa a obohacovanie. Dňa 23.10. som si prevzal z rúk prezidenta Únie miest Slovenska Richarda Rybníčka dekrét o členstve mesta Stará Turá v tomto zoskupení. Ako sme si v diskusii s ďalšími kolegami primátormi odkomunikovali, chceme byť súčasťou koordinovaných krokov a aktivít, ktoré majú iniciovať ďalší rozvoj samosprávy, ale najmä obozretnosti pri čoraz väčšom množstve nepodarkov vychádzajúcich z Národnej rady SR, ktoré majú zásadný (negatívny) dopad na fungovanie samospráv. Primátor mesta

Nový život pre vnútroblok Koncom leta 2019 sa mesto Stará Turá zapojilo do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výzva sa týkala grantového programu Zelené oči, zameraného na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Ide o program, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Jeho účelom je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na našom území. Mesto vypracovalo a následne predložilo Žiadosť o grant na realizáciu projektu „Nový život pre vnútroblok“. TSK vyhodnotil projekt ako úspešný a schválil na jeho realizáciu grant vo výške 2 000 €. Cieľom projektu je dobudovať sídliskový vnútroblok na ulici Hurbanova a vdýchnuť mu život vysadením bylinkového záhonu. Jeho základom budú trvalky ako mäta, medovka, šalvia, materina dúška... teda bylinky, ktoré sú užitočné v kuchyni i domácej lekárni. Budú určené pre Vás, milí občania, ktorí nemáte možnosť

ilustračné foto

dopestovať si ich vo vlastných bytoch. Okolie bylinkovej záhradky plánujeme doplniť niekoľkými drevenými prvkami, ktoré poslúžia najmä deťom pre zábavu. Pridanou hodnotou projektu bude skutočnosť, že ide o priestor v priamom susedstve s materskou i základnou školou, ktoré ho môžu využívať či už na vzdelávanie svojich detí v oblasti prírodovedy alebo na obyčajné detské šantenie v príjemnom prostredí. Celkové náklady na projekt sú odhadované na necelých 2 700 €, pričom zvyšné výdavky po vyčerpaní grantu dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. Veríme, že sa nám vnútroblok podarí dobudovať tak, aby priniesol radosť nielen jeho najbližším obyvateľom ale i ostatným okoloidúcim a všetkým, ktorí majú chuť tráviť voľné chvíle v príjemnom prostredí. Ing. Marcela Černá, riadenie projektov


4  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Kamerový systém v meste Stará Turá Koncom roka 2018 bola nášmu mestu schválená dotácia na projekt s názvom „Kamero- premiestniť sídlo Mestskej Polície (MsP) vý systém v meste Stará Turá“. Ide o dotáciu Ministerstva vnútra SR určenú na projekty do iných priestorov bol proces kompletnej inštalácie o niečo zložitejší. Dodávateľ sysv oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. tému musel okrem súčasného sídla pracovať Cieľom projektu je i s verziou napojenia pre budúce priestory vybudovanie kame- MsP. Podmienkou pre odovzdanie diela bolo rového systému, ako vykonanie všetkých komplexných skúšok prostriedku preven- funkčnosti predpísaných osobitnými predcie kriminality, ktorý pismi a technickými normami. Súčasťou umožní monitorovať inštalácie bolo i zaškolenie pracovníkov MsP verejné priestranstvá na obsluhu kamerového systému. Poslednou a strategické objekty aktivitou v rámci inštalácie bolo doladenie v našom meste. presného nastavenia kamier pre zabezpečeÚčelom monitoro- nie čo najlepšieho pohľadu monitorovaných vania je zvýšiť pocit miest. Nový kamerový systém sleduje prosbezpečia u obyvateľov tredníctvom troch kamier oblasť kruhového a návštevníkov mesta, objazdu a priestory námestia. Zámerom ale najmä zefektív- MsP do budúcnosti je rozširovanie počtu niť zabezpečenia monitorovaných miest postupným dokupoverejného poriadku vaním kamier i v nasledujúcich rokoch. Celkové náklady na projekt dosiahli a celkovej bezpečnosti v meste. výšku 12 996 €, pričom hodnota dotácie V apríli tohto roku predstavuje 10 000 €. Zvyšných 2 996 € bolo sa začali rokovania so hradených z vlastných zdrojov ako spolufispoločnosťou Orym, nancovanie mesta. s. r. o. o konkrétnych Ing. Marcela Černá, riadenie projektov podmienkach inštalácie kamerového systému. Ide o spoločnosť, ktorá v rámci Projekt bol finančne podporený Radou zrealizovaného verejvlády Slovenskej republiky pre prevenciu ného obstarávania kriminality. predložila ponuku s najnižšou cenou. V nadväznosti na zámer mesta

Z denníka MsP

§

Dňa 13.8.2019 o 08:22 hod. bolo telefonicky oznámené, že pri OD Billa na kruhovom objazde stojí staršia pani s palicou a červenou šiltovkou a zastavuje autá mávajúc pri tom dákym preukazom. Na mieste bolo zistené, že opísaná pani práve nastupovala do auta na parkovisku pri Tescu. Išlo o pani L. K. zo Starej Turej. Menovaná chcela ísť niečo vybavovať na MsÚ a keďže je ZŤP tak chcela, aby ju nejaké auto zaviezlo na MsÚ. Pani bolo hliadkou vysvetlené, že takto nemôže ohrozovať premávku a svojvoľne zastavovať autá na kruhovom objazde. Pani povedala, že ani nevie čo robí, ale že druhý krát niečo takéto už nespraví. Dňa 22.8.2019 v čase o 16.59 hod. bolo na MsP telefonicky nahlásené, že na Hurbanovej ulici leží na chodníku muž s krvavou tvárou. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o V. K. zo Starej Turej, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nad okom mal veľkú krvavú ranu. Hliadka menovanému privolala RZP a zotrvala na mieste až do jej príchodu. Zdravotníci si následne muža prevzali na ošetrenie. Dňa 24.8.2019 v čase o 23:00 hod. nahlásil pán K., že sa mu nepozdáva chovanie

§

§

dvoch osôb chodiacich okolo vozidla s prívesom pred Evanjelickou farou. Na mieste bolo zistené, že okolo vozidla Mitsubishi s Trnavským evidenčným číslom s prívesom sa pohybujú dve osoby s baterkami, tzv. „čelovkami“. Po rozhovore s nimi bolo zistené, že vodič vozidla si prišiel prevziať včeliu rodinu a tie sa môžu prevážať len v noci. Z tohto dôvodu ich začali nakladať až keď nastala tma. Tým sa vysvetlilo ich záhadné počínanie. Dňa 1.9.2019 o 14:55 hod. požiadal operačný pracovník hasičského zboru o pomoc z dôvodu možného omeškania príchodu hasičskej hliadky pri otvorení vozidla Audi na Ulici SNP, v ktorom bolo uzamknuté dieťa a matka sa nevedela dostať dnu. Hliadka pomocou kladiva rozbila malé zadné okienko, cez ktoré vzhľadom na veľkosť vzniknutého otvoru do vozidla vliezla matka dieťaťa a otvorila ho diaľkovým ovládaním, ktoré mala v kabelke na prednom sedadle vo vnútri vozidla. Dieťa bolo nezranené, lekárska pomoc nebola potrebná. O vyriešení situácie bol následne spätne telefonický upovedomený operačný pracovník hasičského zboru v Novom Meste nad Váhom.

§

Oprava Mestská polícia v Starej Turej nižšie uvedeným textom opravuje informáciu, ktorú uviedla v Staroturianskom spravodajci č. 10/2019. Písali sme, že dňa 6.8.2019 v čase o 02:58 došlo k rušeniu nočného pokoja v zariadení KC Tu. Bohužiaľ až neskôr sme zistili, že KC Tu. už v tej dobe nevykonávalo svoje aktivity v priestoroch objektu na Ulici SNP, vedľa domu služieb. KC Tu. nie je v žiadnom spojení s popisovanou udalosťou z predmetného dňa. Za chybnú informáciu sa ospravedlňujeme.

MsP Stará Turá

MsP Stará Turá


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  5

www.staratura.sk

Október – mesiac úcty k starším Október je mesiac plný farieb, blíži sa zima, je krásny a plnými dúškami si vychutnávame posledné teplé slnečné lúče. Október je predovšetkým mesiacom, ktorý sa traduje ako mesiac úcty k starším. V našom meste sa venuje pozornosť našim seniorom nielen v októbri. Samozrejme, že intenzita podujatí pre seniorov je v tomto mesiaci vyššia, ale aktívny život seniorov v našom meste môžeme vidieť po celý rok. Mesto každoročne vynakladá nemalé prostriedky na chod Denného centra pre seniorov v Starej Turej a Papradi. V Dennom centre seniorov v Starej Turej sa seniori stretávajú každý týždeň. A nie je to len o tom, že sa stretnú a porozprávajú, ale majú veľa zaujímavých diskusií s pozvanými hosťami, alebo si pripravia program sami. Taktiež navštevujú rôzne kultúrne podujatia, kúpanie v Dunajskej Stredy a spolu realizujú výlety po blízkom okolí. V mesiaci október mesto Stará Turá zabezpečilo hudobný program pre všetkých seniorov „Mesto seniorom“ v podaní hudobnej skupiny „Duo Sonet“, kde mali seniori možnosť sa kultúrne vyžiť a vypočuť si zmes známych melódií. V jedno ešte slnečné popoludnie primátor mesta so zástupkyňou mesta navštívili Zariadenie opatrovateľskej služby, kde so seniormi spolu prešli azda všetkými témami. V príjemnej atmosfére vedenie mesta

informovalo o rôznych aktivitách, ktoré sa aktuálne v meste realizujú a taktiež si vypočuli problémy, ktoré zasa „kvária“ seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby, ktorého zriaďovateľom je mesto. Taktiež sme navštívili seniorov na stretnutí Jednoty dôchodcov, kde sme ich informovali o možnostiach a využití sociálnych služieb nielen v našom meste. Ďalšie stretnutie so seniormi sa konalo v Dennom centre seniorov, kde súčasťou bola i zaujímavá prednáška pre seniorov v zmysle, ako sa chrániť pred možnými podvodníkmi, ktorých obeťou sa najčastejšie práve stáva senior. Prednáška bola zaujímavá a niesla sa ďalej v duchu plodnej diskusie. Neobišli sme ani našich seniorov umiestnených v neďalekých zariadeniach sociálnych služieb, ktorých každoročne navštevujeme s členkami sociálnej komisie. Pri takýchto návštevách sme takmer každému seniorovi vyčarili úsmev na tvári i napriek ich ťažkému zdravotnému stavu a ťažkej situácii. Nielen v mesiaci október sa v našom meste venuje seniorom pozornosť, ale po celý rok. Úcta k starším by mala byť hlavne

spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života. sociálne oddelenie MsÚ

Poklonili sme sa pamiatke najväčšieho Slováka Stalo sa už tradíciou, že Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Starej Turej sa okrem účasti pietnej spomienky 4. mája na Bradle, ide pokloniť pamiatke M. R. Štefánika i pri príležitosti vzniku Československej republiky na Veľkú Javorinu.

Československej republiky – Milan Rastislav Štefánik, v ktorom tak mocne horela myšlienka VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ

Počas malého občerstvenia v chate pri čaji a kávičke nás Oľga Pagáčová poinformovala v mimoriadne zaujímanej prednáške o živote M. R. Štefánika o jeho celosvetových vedeckých úspechoch z oblasti astronómie. Na Mont Blanc vystúpil tento útly a chorľavý vedec veľakrát. Za desaťročie svojej astronomickej činnosti precestoval takmer celý svet. Robil pozorovania i v Ázii, Afrike, severnej a južnej Amerike, v Tichom oceáne. Svoje astronomické pozorovania rozšíril o objavy z oblasti optiky. Prednášal ich na mnohých medzinárodných konferenciách. Tridsaťročný Štefánik bol už človek z veľkého sveta, známa, vedecky erudovaná osobnosť. Táto príjemne strávená polhodinka nám veľa dala, no v každom prípade pocit hrdosti, že na takom malom Slovensku sa narodil taký veľký človek, ktorý bol astronóm, politik, generál francúzskej armády, organizátor česko-slovenských légií a hlavný zakladateľ

P.S Ďakujeme MsÚ za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli absolvovať tento zájazd.

Bolo tak i tento rok. V sobotu 26. októbra sa členovia tejto spoločnosti zúčastnili autobusového zájazdu na Veľkú Javorinu, ktorý organizoval jej predseda pán Viliam Pagáč. Najskôr sa celá skupinka vybrala na hrebeň Veľkej Javoriny k pamätníku Československej vzájomnosti, kde sme položili kytičku a pán Viliam Pagáč zaspomínal na Jozefa Vavrouška, federálneho ministra životného prostredia, ktorý tragicky zahynul i so svojou dcérou vo Vysokých Tatrách 18.3.1995. Potom celá skupinka zaspievala Českú a Slovenskú hymnu. Krásne slnečné počasie nás nútilo pobudnúť na hrebeni Veľkej Javoriny, aby sme sa pokochali nádhernými výhľadmi na slovenskú a moravskú stranu. Potom sme sa všetci presunuli k Holubyho chate, aby sme položili venček k pamätnej tabuli, ktorá vyjadruje symboliku spojenectva Čechov, Moravanov a Slovákov.

Z.Z.


6  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Pozvánka do Centra voľného času • V piatok 8.11. o 17.00 hod. pozývame verejnosť na prednášku • V piatok 15.11. sa o 17.00 hod. v zrkadlovej učebni v CVČ uskuKariéra a profesijný úspech podľa temperamentu. Je určená toční Orientálne tancovanie pri sviečkach. Vítané sú dievčatá pre všetkých, ktorí si povolanie ešte len vyberajú i tých, ktorí sú a ženy všetkých vekových i váhových kategórií, ktoré si chcú vyskúšať čaro a blahodarné účinky brušných tancov na vlastnom už síce zamestnaní, ale nie sú spokojní so svojim zamestnaním a túžia po zmene. Prednáška sa uskutoční v kaviarni DK Javorina tele. Nie je potrebné nosiť si žiadne pomôcky ani vybavenie, všetko a vstup je bezplatný. vám zapožičiame priamo na mieste. Stačí sa pohodlne obliecť, na prezutie si zobrať cvičky alebo hrubé ponožky (cvičí sa na koberci). • V stredu 13.11. ponúkame možnosť rodičom a ich deťom navštíviť zookútik v CVČ. Sprievodcov vám na akcii Zvieratká tety Janky Vstupné: 2,- €/hod. Potrebné je nahlásiť sa vopred, najneskôr do budú robiť deti z chovateľských krúžkov. Vstupné je dobrovoľné 13.11.2019 (stačí telefonicky). v podobe krmiva pre zvieratká (zelenina, ovocie, suché pečivo, ...). Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ Po dvojmesačnom oddychu sa opäť otvorili brány našej školy – leto sa skončilo a našich žiakov čaká desať mesiacov usilovnej práce pri získavaní nových vedomostí. 2.9. sme slávnostne otvorili nový školský rok na Komenského ulici. Tento deň bol určite výnimočný najmä pre 72 nových prváčikov, ktorí začínajú svoju náročnú, dobrodružnú a krásnu cestu za vzdelaním, tiež pre 114 piatakov, ktorí sa stali “veľkými druhostupniarmi” a samozrejme pre 71 deviatakov, pre ktorých bude tento školský rok na ZŠ tým posledným. Za sebou máme prvý mesiac, september, ktorý so sebou priniesol nielen nové informácie, vstupné písomky a testy, ale aj zaujímavé a podnetné zážitky a rôzne tvorivé aktivity. Dňa 23.9. sa v rámci Medzinárodného týždňa športu žiaci 2. stupňa zúčastnili športových aktivít na čerstvom vzduchu, ktoré im pripravili ich vyučujúci v spolupráci s CVČ. Prvostupniari sa do tohto športového týždňa zapojili tiež, a to formou tanečnej školy v triedach i na školskom dvore. Od 23.9 – 27.9. mali žiaci 2. stupňa možnosť aktívne komunikovať a precvičovať si znalosti angličtiny s (už dobre známym a obľúbeným) lektorom Rayom Sikorskim. 26.9. sme si pripomenuli Európsky deň

jazykov – učitelia cudzích jazykov spolu so staršími žiakmi pripravili pre všetkých žiakov 2.stupňa zaujímavé úlohy v niekoľkých jazykoch, a to: v nemčine, ruštine, angličtine, francúzštine a slovenčine. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z reálií týchto krajín, ba mohli sme i ochutnať ich obľúbené pochúťky. V rámci výchovných predmetov sme navštívili výstavu v DK Javorina – Zvyky a tradície nášho kraja. Výstava sa žiakom veľmi páčila a zanechala v nich mnoho podnetných dojmov. Niektoré tradície sme si i zdramatizovali. Na 1. stupni si zasa žiaci pripomenuli kreatívnymi aktivitami Svetový deň mlieka. Prvostupniari sa tiež tešia z bylinkovej záhradky, ktorú minulý šk. rok vytvorili a teraz sa rozrastá a krásne prospieva. Onedlho sa v škole rozbehne i krúžková činnosť – žiaci majú možnosť vybrať si z bohatej ponuky rôznorodých vedomostných, tvorivých či športových krúžkov. Mgr. K. Medňanská

Dňa 7. 10. 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 15 základných škôl. Naši žiaci dosiahli nasledujúce výsledky. Umiestnenie žiačok:

5. miesto Durcová Zuzana 10. miesto Vidová Agáta 12. miesto Gadušová Lenka Družstvo žiačok sa umiestnilo na 2. mieste. Umiestnenie žiakov: 5. miesto Vávra Patrik 10. miesto Chudík Marián 12. miesto Báleš Samuel Družstvo žiakov sa umiestnilo na 2. mieste. Vážení rodičia, dňa 20.11.2019 sa Vaše dieťa – žiak 5.ročníka povinne zúčastní celoslovenského testovania T5-2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie prebehne na našej škole v čase od 8,00 do 11,15 hod. Bližšie informácie o testovaní sú v každej triede, pred školou vo vitríne a na internetovej stránke www.nucem.sk časť Merania Testovanie 5. Mgr. Lenka Durcová Autor foto: ZŠ Stará Turá

Ilustračné foto


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  7

www.staratura.sk

Zvedavé včeličky opäť v septembri... Materská škola sa premenila na gaštanové kráľovstvo. V rámci Európskeho týždňa športu nás pani učiteľky vyšportovali na školskom diskotéke. O skvele prežitý deň sa postarala dvore formou Malej olympiády. Ako najrodina Halinárová. Uvidíme, kto to bude starší sme každú športovú disciplínu zvládli najmenej dvakrát. A práve zato sme si vyslúnabudúce!? Vybehať, vyskákať a vylietať sa so šar- žili od rodičov Olexových sladučkú odmenu. kanom sme mohli na Drahách popoludní Využili sme i naše nové náčinie na trojboj, i s rodičmi. Odmenou za našu aktivitu a lie- ktoré nám naše pani učiteľky zakúpili pri prítajúce šarkany nám bolo sladučké jabĺčko ležitosti Hviezdičkovej olympiády. Zasúťažili sme si vo volejbale, v badmintone a v tenise. a džús. V mesiaci október by sme chceli pokraSilný jesenný vietor sa postaral o to, aby sme mali dostatok napadaných gaštanov čovať v spolupráci s našimi rodičmi, v špora mohli tvoriť Gaštančekov. V spolupráci tových a iných aktivitách, o ktorých vás s rodičmi sme vyrobili podmorský svet budeme informovať. plný chobotníc a morských koníkov, zvieZvedavé včeličky ratká ZOO, postavičky, dokonca celú rodinu Autor foto: MŠ Stará Turá – priam neuveriteľné množstvo výrobkov.

Začal sa náš posledný škôlkarský september, do ktorého sme po letných prázdninách skočili rovnými nohami. Do nášho kolektívu pribudli dvaja noví kamaráti, ktorí hneď medzi nás zapadli. Hneď v prvý týždeň sme na triednom rodičovskom združení oboznámili rodičov s našimi plánovanými aktivitami. Všetci sme si zároveň uvedomili dôležitosť plnenia predškoláckych povinností. Varenie slivkového lekváru sme si vychutnali na Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Septembrové slniečko nás vylákalo do prírody. Na branno-turistickej vychádzke sme pozorovali hmyz, rastliny, súťažili v behu, skokoch, slalome a obdivovali krásu prichádzajúcej jesene. Tretí septembrový týždeň sme sa oboznamovali s vodou, osvojovali si základy plávania, precvičovali si rôzne hry s ponáraním do vody na plaveckom výcviku na plavárni v Starej Turej pod vedením inštruktorov zo športového klubu Penquin. Naša imunita bola naštartovaná, ale potrebovali sme pridať ešte zopár vitamínov, o čo sa postarali naši šikovní rodičia. Priniesli pre nás do triedy jablká, hrozno, hrušky,.... jednoducho veľa, veľa ovocia. Takto sme odohnali všetky choroby, čo vidno na našej dochádzke do MŠ, kam chodíme veľmi radi. Vitamíny sme si vypestovali i samy na komunitnom políčku v škôlke. Pozberali sme úrodu rajčín, jahôd, kalerábov. Zároveň sme zasadili nové korene jahôd a byliniek. Vďaka výbornej spolupráci s rodinou sme mohli zažiť „DEŇ PLNÝ RADOSTI“ v našej triede. Pani učiteľky z nás vytvorili princov a princezné, pretekárov a spoločne sme si „zatrsali“, zasúťažili a zabavili sa na


8  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

DOM KULTÚRY JAVORINA VÁS POZÝVA • 14. novembra 2019 o 19:00 – na talkshow Sedem bez záruky. Skvelé vystúpenie 4 známych glosátorov – Elena VACVALOVÁ, Oľga FELDEKOVÁ, Boris FARKAŠ a Milan LASICA. Nenechajte si ujsť neopakovateľné vtipné postrehy a komentáre na udalosti z domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a všetkého, čo život prináša.Vstupné: 15 € a 17 € • 18. novembra 2019 od 08:00 do 10:00 – ODBER KRVI mobilnou jednotkou Národnej transfúznej stanice v kaviarni Domu kultúry Javorina Stará Turá.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE Beletria Martinezová, Aly: Najjasnejší súmrak • Huarache Mamani, Hernán: Kurandera – hľadanie podstaty ženskej sily • Mokrý, Erika: Tak trocha inak Detektívky Dán, Dominik: Pochovaní zaživa • Connelly, Michael: Čierny ľad Náučná literatúra Mandžuková, Jarmila: Štíhla bez hladovania • Majling, Vojtech: Slovensko, rodný náš kraj Detská literatúra Cibulka, Ondřej: Origami • Brachmachari, Sita: Už zase lietam

• 17. decembra 2019 o 19:00 – na koncert Mária Čírová – Vianoce 2019. Slovenská speváčka, klaviristka a skladateľka Mária Čírová pokračuje vo svojej najkrajšej tradícii a aj tento rok pripravila pre svojich fanúšikov Vianočné turné 2019. Obľúbený vianočný koncert je neopakovateľnou zmesou hovoreného slova a hudby so špičkovými muzikantami. Na koncerte sa môžete tešiť na Máriu v akustickej verzii v sprievode sláčikového kvarteta. Vstupné: 17 € a 19 €

ZÁJAZDY • 15. novembra 2019 – pozývame Vás na autobusový zájazd na Valašský krajkársky a remeselný trh. Príďte sa pozrieť na predvádzanie tradičných remesiel ako paličkovanie, háčkovanie, pletenie, rezbárstvo, maľovanie skla, keramikárstvo, drotárstvo a mnoho ďalších.  Poplatok za dopravu: 10 €

TEPOVANIE

• 30. november 2019 – autobusový zájazd na Novú scénu Bratislava na pôvodný slovenský muzikál Mária Terézia # posledná milosť. Panovníčka, ktorá ovplyvnila chod dejín a bola nositeľkou hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa. Bola mocnou političkou medzi mužmi-panovníkmi, ale aj ľúbiacou a zraniteľnou ženou medzi mužmi-slabochmi. Účinkujú: Sisa Lelkes Sklovská, Tomáš Majláth, Branislav Deák, Marcel Ochránek, Jana Lieskovská a ďalší.Vstupné a doprava: 30 € alebo 27 €

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 985

• 7. decembra 2019 – autobusový zájazd na Valašský mikulášsky jarmek do Valašských Kloboukov. V poradí 28. ročník pozýva návštevníkov na ukážky starodávnych remesiel, naláka na vynikajúce valašské dobroty a chýbať nebudú mikulášske obchôdzky s čertovou družinou  Poplatok za dopravu: 10 €

KURZY • Naučte sa pripraviť materský kvások a upiecť kváskový chlieb podľa starodávneho receptu na kurze Kváskový chlieb poctivo a s láskou, ktorý sa bude konať dňa 16. novembra 2019 o 13:00 hod. v kaviarni DK Javorina. Každý účastník kurzu si domov odnesie vlastnoručne vyrobený kváskový chlieb, materský kvások, príjemný zážitok, vedomosti k správnej výrobe domáceho chleba a možnosť zakúpiť si originálnu ošatku pre ďalšie pečenie. V cene kurzu je zahrnuté aj malé občerstvenie. Poplatok za osobu: 28 € • Všetkých tanečných nadšencov srdečne pozývame na workshop latinsko-amerických tancov SALSA A BACHATA. Pod vedením skúsených tanečných lektorov zo školy Cubano Project sa počas dvojhodinového workshopu naučíte základné tanečné prvky oboch tancov. Workshop sa bude konať 24.11.2019 o 18:00 (Salsa) a o 19:00 (Bachata).  Poplatok za osobu: 5 € Salsa; 5 € Bachata; celý workshop 10 € • Milé dámy, pozývame Vás na 4-týždňový tanečný kurz LATINO LADY STYLING, kde sa pod vedením skúsenej tanečnej lektorky zo školy Cubano Project naučíte základy Salsy a Bachaty, jednoduché choreografie pre ženy, vycibríte si svoj styling, techniku pohybu, prácu rúk a celého tela. Kurz bude prebiehať jedenkrát do týždňa. Začiatok kurzu bude v novembri 2019 (dátum upresníme dodatočne). Poplatok za osobu: 15 €

sedačiek, kobercov, postelí, áut

upratovacie služby

Premiéra muzikálu O nespokojnej halúzke v Dome kultúry Javorina Stará Turá už 24. 11. 2019 o 16.00 Deti z detského spevokolu Lastovičky si aj tento rok pre vás pripravili nový muzikál. Umelecká vedúca Janka Feríková nacvičila spev, choreografka Barbora Janáková prispela scénickým stvárnením a Zuzana Slivková celkový dojem umocnila úžasnými rozprávkovými kostýmami. Scenár na motívy rovnomennej rozprávky od Márie Rafajovej O nespokojnej halúzke napísal Peter Ferík. Diváci sa opäť môžu tešiť na nezabudnuteľný zážitok v prevedení našich ratolestí. Deti pravidelne nacvičovali a venovali svoj voľný čas, aby nám mohli v predvianočnom čase priniesť krásne posolstvo lásky a nádeje. Vstupné je dobrovoľné a slúži na podporu aktivít OZ Sluha. Srdečne vás pozývame! -it-

KINO

Informácie o podujatiach a vstupenkách

• 8. novembra 2019 o 19.00 hod. – KTO JE ĎALŠÍ. Film o rizikách kyberšikanovani a ďalších aktuálnych hrozbách, ktoré internet so sebou prináša. Vstupné: 3 €

v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, e-mail: dkjavorina@gmail.com, www.dkjavorina.sk


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  9

www.staratura.sk

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky Slza za slzou padá a zmýva z tváre žiaľ, čas nikdy nevráti, čo nám už raz vzal. Osud ti neprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 5.12.2019 si pripomenieme 2. výročie, čo od nás odišiel tam odkiaľ už niet návratu môj milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor Ján JANSO vo veku 69 rokov. S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami a celá ostatná rodina.

• Dňa 11.11.2019 si pripomíname 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, brat a dedo Štefan PUTERA. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 16.9.2019 prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, dedom, bratom Jánom MICHALCOM, ktorý nás náhle a veľmi nečakane opustil dňa 12.9.2019 vo veku 78 rokov. Ďakujeme za vaše slová útechy, kvetinové dary a za dôstojnú rozlúčku p. Halásovi a p. Adamusovej. S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

• Čas plynie, roky ubiehajú, ale spomienky zostávajú. Dňa 9.11.2019 si pripomíname 7. výročie, čo nás opustil môj brat, ujo, švagor Miroslav MALÁR. S láskou spomína rodina.

V neznámy svet odišiel si spať zaplakal každý kto ťa mal rád. No vždy budeš v srdciach tých, čo ťa milovali a budú na teba spomínať.

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym a kamarátom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným otcom, manželom a bratom Ivanom HUČKOM, ktorý nás opustil dňa 17.09.2019 vo veku nedožitých 57 rokov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti a podpory, ktorými ste sa snažili zmierniť nás hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

So smútkom v srdci sme si dňa 25.10.2019 pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil môj manžel, brat, švagor, strýko Vladimír JAMRICH vo veku 57 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka a smútiaca rodina.

• Odišiel si tíško bez rozlúčky, nie si už medzi nami, no v našich srdciach stále ostaneš s nami. Dňa 22.11.2019 si pripomíname 3. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný syn Marián SAMEK. S láskou a úctou naňho spomínajú rodičia, sestra, bratranci s rodinami a ostatná rodina.

• Dňa 25.9.2019 sme sa rozlúčili s našim drahým zosnulým priateľom, bratom, švagrom, starým otcom, krstným otcom Milanom HARUSKOM, ktorý nás opustil vo veku 60 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste, za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina

Matričné okienko Vítame bábätká Počet narodených detí: 6 Levon Bukovčan, Lucia Vallášová, Richard Púčik

Idú spoločným životom Počet uzavretých manželstiev: 9 • Marián Miškovič (Stará Turá) a Petra Slašťanová (Žiar nad Hronom) • Daniel Lužný (Stará Turá) a Alexandra Redajová (Stará Turá) • Vojtech Mikéska (Stará Turá) a Mária Holičková (Bošáca) • Mgr. Miroslav Krč (Stará Turá) a Martina Hlubocká (Stará Turá)

Posledné rozlúčky Počet úmrtí: 2 Viliam Medňanský, Jarmila Nováková

• S tichou spomienkou ku hrobu chodíme. Pri plameni sviečky na teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie žiť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 9.11.2019 si pripomíname 2 roky, kedy nás opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, svokor, svat František KOSTKA. S láskou spomínajú manželka Marta s deťmi a vnúčatami.

Bolesť v srdci odchádza so slzami a zostane len spomienka. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 22.10.2019 s naším milovaným manželom, otcom a starým otcom Stanislavom KRÚPOM. Navždy nás opustil vo veku nedožitých 71 rokov. Smútiaca manželka, dcéra, syn a ostatná smútiaca rodina.

Tento rok v novembri si po prvý krát pripomíname nedožité narodeniny nášho drahého manžela a otca Ing. Gustáva Rumánka. Pracoval ako konštruktér, na svojom konte mal viac ako 30 patentov. Na dôchodku sa venoval písaniu básní, regionálnej publicistike a napríklad aj investigatívnej historiografii. Svojou intenzívnou spoločensky prospešnou činnosťou podstatne prispel k zveľaďovaniu kultúry v našom meste i regióne. Narodil sa 14. 11. 1937 a zomrel 3. 6. 2019. Česť jeho pamiatke!

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!


10  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Rodičia deťom... Už tradične, s príchodom nového školského roka, sa u nás, v ZŠ, rozbiehajú akcie, ktoré sú pre deti mimoriadne zaujímavé a to preto, lebo sa na vyučovaní zúčastňujú aj ich rodičia. Jedná sa o akciu, nazývanú “Rodičia deťom...” Jednotliví rodičia, ktorí dokážu niečo zaujímavé vytvoriť, porozprávať, naučiť, predvedú svoje zručnosti priamo na hodine s deťmi. Ako učiteľka viem, že nie je vôbec jednoduché, postaviť sa pred celú triedu a zaujať ich, udržať si ich pozornosť a zvládnuť ich rôzne nepredvídateľné reakcie na dianie počas celej hodiny. O to viac si vážim zanietenie rodičov terajšej 2. C triedy, ktorí od nástupu detí do 1. ročníka až dodnes prejavujú veľký záujem o túto akciu. Už vo vianočnom období k nám zavítala p. Maláriková, ktorá prišla spolu so starším synom Martinkom a za sprievodu gitary nám zaspievali vianočné koledy a priblížili vianočné zvyky a tradície. Toto stretnutie sa nieslo v znamení vianočnej atmosféry a veľkého nadšenia detí...

Neskôr, v čase častých chrípkových ochorení, naučila p. Psotná deti, ako ľahko si môžu doma vyrobiť “vitamínovú bombu” vo forme smoothie. Mixovali a ochutnávali sme rôzne kombinácie ovocia a zeleniny. Veľmi poučné bolo aj stretnutie s p. Bunovou, ktorá deťom porozprávala

o zdravých účinkoch byliniek. Ochutnávali sme rôzne čaje, vyfarbovali vymaľovánky s bylinkami, ktoré p. Bunová pre nás pripravila a na záver sme si vyrobili levanduľové vrecúška. Touto cestou jej chceme všetci veľmi poďakovať za niekoľko kníh-herbárov, ktoré nám darovala so želaním, aby sme ku každej bylinke, ktorá sa v herbári spomína, našli a vylisovali jeden ukážkový exemplár. Bola to pre deti veľká motivácie a v jarnom období sa začali preteky v hľadaní jednotlivých bylín, ktoré sa nachádzajú v našich záhradách a okolí. Deti potešilo aj stretnutie s p. Petrášovou, ktorá ich naučila, ako zaujímavo a chutne môžu vyzdobiť svoj narodeninový stôl. Deti pomáhali čistiť, šúpať a krájať ovocie. To následne ukladali na tácky v tvare rôznych kvetiniek, srdiečok, zvieratiek atď. Takouto nenásilnou a hravou formou zistili, aké je pravdivé tvrdenie, že “jedia aj oči”. Deti totiž priznali, že keď dostanú takto pekne naservírované ovocie alebo zeleninu, s chuťou zjedia aj to, čo im inokedy nechutí. Ku koncu školského roka patria už tradične rozlúčkové opekačky. Aj keď my sme sa lúčili len na dva mesiace, vďaka patrí našim mamičkám, p. Belákovej a p. Petrášovej, ktoré pre deti aj rodičov, pripravili v Topoleckej príjemné popoludnie, spojené s opekačkou, ochutnávkou domácich dobrôt a športovým vyžitím detí. Skončením 1. školského roka detí neskončili aktivity našich rodičov. Hneď po nástupe do 2. ročníka sme boli pozvaní v rámci športovo-náučného dňa k rodine Vakošovcov na Jazviny. Cestou deti plnili rôzne úlohy z oblasti dopravy, lúštili tajničky a doplňovačky, ktoré pre nich pripravila p. Viskupová. Za správne riešenia úloh ich v cieli cesty čakali čerstvo opečené špekačky, domáce koláčiky, pomazánkové chlebíky a domáce keksíky, na ktorých si deti veľmi pochutnávali... Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým rodičom, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas príprave a uskutočneniu spomínaných akcií. Verím, že takýto spôsob získavania vedomostí zostane deťom v spomienkach veľa rokov. S vďakou Jana Chudá, tried. uč. 2. C Autor foto: J. Chudá


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  11

www.staratura.sk

Športová jeseň v materskej škole Športovaniu a podpore pohybovej aktivity detí venujeme v našej materskej škole veľkú pozornosť. Preto sme hneď od začiatku školského roka začali športovo... KURZ PREDPLAVECKEJ PRÍPRAVY V dňoch 16.9. – 20.9.2019 sa 78 predškolákov zúčastnilo jesennej predplaveckej prípravy, ktorú naša MŠ každoročne organizuje v spolupráci s firmou Penquin Sport Club. Počas nej sa deti premenili na delfíny, kačky, chobotnice, žraloky či morské príšerky. Pod vedením skúsených a milých inštruktorov sa chlapci a dievčatá vo vode nemuseli ničoho obávať. S radosťou a odhodlaním sa oboznamovali s vodou, bazénom, učili sa ponárať, pohybovať správne nohami, pažami, precvičovali si základy splývania i kraulovania. K pobytu pri vode neodmysliteľne patrí i skákanie do vody, ktoré tí najodvážnejší zvládli na jednotku. Veríme, že si deti plávanie a pobyt vo vode obľúbili, a spolu s nimi sa budeme tešiť na pokračovanie predplaveckej prípravy v jarnom období. Nech im odhodlanie a spontánna radosť z cvičenia dlho vydrží, veď to všetko robia pre seba a pre svoje zdravie. EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU Do iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity sa naša materská škola zapojila už po tretí raz. V rámci Európskeho týždňa športu sme zaregistrovali a následne zrealizovali 3 podujatia: 1. Šarkaniáda: Veselé, usmiate deti z materských škôl, spolu s rodičmi a pani učiteľkami, opäť po roku vyšli na známe miesto na Drahách. A naozaj, kto v ten slnečný septembrový deň nebol s nami, ani neuverí, koľko šarkanov plávalo v povetrí. Pretekári lietali so svojimi pestrofarebnými drakmi, čo im sily stačili. Pomohol im i kamarát vetrík, ktorý ich vyzýval k zábave a šanteniu. Ale všetko má svoj koniec. I keď to bolo skvelo strávené popoludnie plné zábavy a pohybu v lone jesennej prírody, nakoniec sme sa museli rozlúčiť. Posilnení jabĺčkom a džúsom, sme unavení, ale spokojní a plní zážitkov vykračovali domov. Tešíme sa zasa o rok.

2. Malá olympiáda: Športového podujatia „Malá olympiáda“ sa zúčastnili deti všetkých vekových skupín. Súťažili v tradičných i menej tradičných športoch. Hod loptou cez preliezačku, strieľanie loptičky hokejkou cez bránku, preliezanie chodníkom odvahy, skoky podľa predlohy, hod kriketkou či „raketou“ do kruhu, beh s vyhýbaním a beh cez prekážky preverili možnosti, zručnosti a schopnosti všetkých detí. Počas cvičenia vládla na stanovištiach radostná atmosféra. Odmenou za aktívne strávené dopoludnie boli smiech, pneumatické nožnice určené na strihanie dobrá nálada, medaily a drobné sladkosti. plechu. Pre deti bolo zážitkom vyskúšať si 3. Beh Terryho Foxa: strihanie plechu i striekanie z hadice. Za túto Svoju kondíciu si mohli deti preveriť na možnosť ďakujeme pánovi S. Zigovi a jeho Behu Terryho Foxa. Úlohou každej triedy kolegom. Ak píšeme o športovej jeseni, nemôbolo prebehnúť stanovenú trasu na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici. žeme zabudnúť spomenúť aj turistické Zvládli to všetci – niektorí boli rýchlejší, nie- vychádzky do blízkeho prírodného okolia komu to trvalo dlhšie, ale každý nakoniec (Drahy, Hniliky), ktoré absolvovali jednotlivé triedy, využívajúc príjemné jesenné dobehol do cieľa. počasie. Každý takýto „výlet“ do prírody, Pohybovú aktivitu možno spájať aj s batôžkom na chrbte, sa pre deti stáva výnis učením. Spojením pohybu a získava- močnou udalosťou. Prináša im potešenie nia nových poznatkov bola aj EXKURZIA a pocit uspokojenia. V GAZDOVSKOM DVORE A U HASIČOV Prežívanie radostných pocitov pri šporTradície a zvyky našich predkov sme si tovaní a pohybovej aktivite vôbec vyplýva s deťmi najstarších vekových skupín pripo- z prirodzenej detskej potreby pohybu. Je menuli vďaka gazdinkám na Gazdovskom dôležité podchytiť a rozvíjať túto potrebu už dvore na Turej Lúke pri klasickom varení v ranom detstve. V opačnom prípade hrozí, slivkového lekváru v kotli. Deti si vyskúšali že ju začnú zatláčať do úzadia atraktívne nielen odkôstkovanie sliviek, ale aj miešanie podnety moderných informačných technoveľkou varechou. Medzi varením nechýbal lógií a cesta k vzniku civilizačných chorôb ani nácvik ľudovej piesne Šla Anička do zelí je otvorená... v spojení s jednoduchým tančekom a pohybová hra Na Kokeša. Na záver deti ochutnali Na zamyslenie pre nás dospelých: Pravidelným chlebík s chutným slivkovým lekvárom. Na pohybom a športovaním predídeme zdranávšteve u hasičov Hasičského a záchran- votným či psychickým problémom, preto sa ného zboru na Myjave mali možnosť zblízka zlepšujme nie podľa obrazu iných, ale podľa si pozrieť hasičskú techniku, výstroj hasi- svojho obrazu a učme to predovšetkým naše čov a plynové masky či vyskúšať hasičskú deti. V súčasnosti je táto téma naozaj aktuprilbu a odev. Obdivovali, ako vysoko sa dá álna. Želáme veľa chuti a motivácie do zlepvysunúť rebrík na hasičskom aute. Posedeli šenia kvality svojho života. kolektív MŠ si v hasičskom džípe, videli, ako fungujú


12  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Kopaničársky jarmek pokračovanie zo str. 1

Ponuka remeselných i handmade výrobkov bola široká. Najmä návštevníčky jemnejšieho pokolenia si prišli na svoje. Dekorácie do bytu, šperky, tašky, šály a mnohé ďalšie pekné vecičky sa núkali k predaju. Na jarmoku nechýbali ani tradičné jedlá. Pred budovou sa šírila vôňa trdelníkov, palaciniek, pečenej klobásy, lákavé boli párance na rôzne spôsoby. Návštevníci neobišli ani stánky s burčiakom, vínkom, či medovinou. Viacerí jarmočníci šli cielene na vychytené langoše, iní si pochutnali na zemiakových plackách, guláši, lokšoch, lievancoch, či vegetariánskych jedlách. Milým, oku lahodiacim, uvítaním pri vstupe do budovy bol kvietkomat. Stará truhlica plná krásnych kytičiek, či inak naaranžovaných kvetinových dekorácií. Zákazník sa sám obslúžil, vybral si tovar a do kasičky vhodil peniaze. Ďalším spestrením trhu bola retro kaviarnička, ktorú sme počas jarmoku vytvorili. Voňavá kávička, či výborný koláčik od firmy Kus koláča prilákal viacerých návštevníkov. V štýlovej izbičke tradičného bývania sa konalo fotografovanie v kroji. Množstvo voňavých naškrobených krojov z dielne pani Jitky Durcovej bolo k dispozícií pre návštevníkov, aby im na jarmok zostala milá spomienka v podobe vlastnej fotky. Zaujímavým sprievodným podujatím bola výstava ovocia a zeleniny, ktorú pripravila základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov zo Starej Turej. V tvorivých dielňach pod vedením p. učiteľky ZUŠ Olinky Medňanskej a jej skúsených žiačok sa vystriedalo veľa detí, či už prišli organizovane celé triedy, alebo individuálne s rodičmi. Modelovanie z hliny je vždy zaujímavou aktivitou a radosť s vlastnoručne vyrobeného dielka býva veľká. K jarmoku už tradične patrí vystúpenie folklórnych súborov. Pozvanie opäť prijal náš domáci detský folklórny súbor Turanček pôsobiaci v ZUŠ. Zo susednej Miškech Dedinky prišli účinkujúci z folklórnej skupiny Javorinka a z partnerských Kunovíc sa predstavil detský folklórny súbor Věneček. Všetky súbory boli detské, ale každý z nich bol iný. Vystúpenia boli milé, plné energie. Poďakovanie patrí vedúcim súborov, že deti od malička vedú k láske ku folklóru a zachovávaniu kultúrneho bohatstva. Bodkou za programom bolo vystúpenie domácej ľudovej hudby Polun, ktorá vždy zožne veľký úspech. S organizáciou a realizáciou samotného jarmoku je množstvo práce a preto vždy uvítame pomoc ochotných dobrovoľníkov, keďže všetky činnosti nedokážeme pokryť. Poďakovať by som chcela obetavej p. Jitke Durcovej za zapožičanie krojov, výborné koláčiky a atmosféru v izbičke, ktorú dotvárala s harmonikárom p. Rojkom a p. Salamonovou. Pri zabezpečovaní ďalších činnosti nám bola veľmi nápomocní p. Macúchová, p. Zigová a p. Hučková, p. Adámek a p. Mockovčiak. Ďakujem pracovníkom mestského úradu, ktorí boli ochotní sa zapojiť do tejto tradičnej akcie. A v neposlednom rade vďaka patrí všetkým kolegom z domu kultúry, za ochotu a obetavosť s akou podujatie pripravovali. Eva Adámková, Dom kultúry Javorina autor foto: DK Javorina


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  13

www.staratura.sk

Dúha rozohriala všetky srdcia Príchod jesene v Novom Meste nad Váhom už niekoľko rokov symbolizuje nielen zlatožlté lístie na stromoch, ale aj skvelé podujatie Dúha v srdci. Tento benefičný koncert, ktorý je prístupný širokej verejnosti chce napomôcť integrácii detí a mládeže s určitým handicapom z Trenčianskeho kraja. Podujatie, ktoré pripravuje a zabezpečuje CSS Nové Mesto nad Váhom, OZ Život s dúhou v srdci, OZ Milan Štefánik, zástupkyňa primátora Nového Mesta nad Váhom p. Hejbalová, poslankyňa TSK p. Halinárová a Júlia Bublavá je nádhernou príležitosťou precítiť a pochopiť svet detí, mládeže ale i dospelých ľudí, ktorí sa s úprimnou radosťou tešia z kvalitného koncertu. Ich spontánnosť a nadšenie môže byť inšpirujúce často krát aj pre bežnú populáciu. Každý ročník podujatia je naplnený bohatou hudobnou ponukou, tancom, tvorivými workshopmi a príjemnými aktivitami pre deti. Na ôsmom ročníku benefičného koncertu Dúha v srdci v Spoločenskej sále MsKS vystúpili v nedeľu 29. septembra 2019 také známe esá ako KRISTÍNA, PETER BIČ PROJEKT, v  našej oblasti menej známa prešovská kapela AKUSTIKA a  kapela z Banskej Bystrice STO MÚCH. Publikum všetkých vítalo vlastnoručne vyrobenými transparentmi a chuťou prežiť popoludnie plné tanca a zábavy. Moderátor podujatia ANDREJ BIČAN odpovedal na pomyselnú otázku - prečo Áčkoví umelci chodia na charitatívne podujatia. „Tieto deti si takýchto umelcov nevedia zaplatiť. Ich poďakovania sú v podobe transparentov - na bežnej akcii sa takéto niečo neudeje. Deti sa na podujatie pripravujú a  tešia aj tri mesiace dopredu.“ Originálne transparenty boli silným momentom pre viacerých umelcov. KRISTÍNA, ktorá sa na podujatí zúčastnila už viackrát, niektoré deti pozná

z predchádzajúcich podujatí. „Keď sa dá, teším sa na takéto podujatia. Títo ľudia sú veľmi vďačné a úprimné publikum. Oni sa tešia zo všetkých maličkostí a ja si to veľmi vážim. Keď som videla, s  akou láskou držali svoje transparenty, do ktorých vložili svoje srdcia, nesmierne to obdivujem.“ Originálna kapela STO MÚCH zaujala nielen svojou hudbou, ale aj originálnym oblečením speváčok, ktorým nám navrátili letnú pohodu a ležérnosť. Keďže boli na takomto koncerte po prvý krát, ich silné dojmy z podujatia vyjadrila speváčka Zuzka Hrvoľová „Myslím, že tieto deti sú niečím výnimočné. A možno všetko to, čo sa tu deje vnímajú ešte viac ako zdravé deti. Spievali a tancovali so mnou, nevidela som žiadne rozdiely. Jediný rozdiel bol v tom, že boli ešte viac srdečnejšie a ešte viac si to užívali, sú naozaj vďačné. Rodičia a opatrovatelia, ktorí sa starajú o tieto deti sú výnimoční a  keď im môžeme dopriať takýto skvelý deň, tak je to to najmenej, čo

môžeme urobiť!“ Podobné bolo aj vnímanie prešovskej kapely AKUSTIKA „Je to super! Deti prežívali s nami každý jeden tón, tešili sa, ako keby boli s nami na pódiu a tá radosť je najúprimnejšia aká môže byť!“ Kapela PETER BIČ PROJEKT je stálicou na takýchto podujatiach. Prichádzajú s hudbou, ktorá je príjemná nielen na počúvanie, ale dá sa pri nej skvele zatancovať. Známe hity potešili všetkých účastníkov koncertu a navodili dobrú pohodu. Peter Bič spolu s Victóriou zhodnotili atmosféru podujatia „... je tu vždy dobrá atmosféra, deti sa bavia a my s nimi, takže si to užívame. Pre mňa je fascinujúce, čo dokážu tieto deti urobiť. Odchádzame s mnohými darčekmi, ktoré si pre umelcov pripravia, Vždy nás to poteší, keď si to doma rozbaľujeme. Je to krásne, že sa deťom niekto venuje a oni svoju lásku dajú do tých predmetov, ktoré odovzdajú umelcom.“ Súčasťou koncertu je vždy aj krátka chvíľka poézie od Jurka Kohútika z  CSS z Nového Mesta nad Váhom. Žiaľ, tento rok nemohol zarecitovať svoju báseň osobne, predniesol ju moderátor Andrej Bičan. Ocenená bola tiež autorka návrhu plagátu Slavomíra Koščová zo ZUŠ Stará Turá, ktorý pripravila pod odborným vedením pani učiteľky Oľgy Medňanskej. Drobné darčeky potešili všetky deti, ktoré pripravili mávatká, ktorými potešili účinkujúcich. Benefičný koncert bol bohatý nielen na pestrú hudobnú ponuku. Tancachtiví nadšenci sa pred koncertom pripravili pod taktovkou Zumby tanečníčky Denisy z Nového Mesta nad Váhom, ktorá vo veselom rytme naladila a  uvoľnila telo a  myseľ všetkých zúčastnených. pokračovanie na str. 15


14  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

Pomôžme deťom s autizmom Už niekoľko rokov členovia Komisie pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej hľadajú formu pomoci rodinám, ktoré vychovávajú dieťa s určitým handicapom. Jedna z foriem pomoci je organizovanie víkendu pre rodiny s dieťaťom s autizmom. V krásnom prostredí v Tábore Podvišňové sa 27. – 29. 9. 2019 stretli tieto rodiny už po štvrtý krát. Cieľom podujatia bolo napomôcť rodičom k získaniu množstva zaujímavých a pre výchovu ich detí dôležitých informácií. K lepšiemu pochopeniu myslenia týchto detí a vhodnosti určitývch výchovných postupov napomohla rodičom prednáška spojená s diskusiou s odborníkmi z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva zo Spojenej školy na Myjave. Informačným obohatením bola i prednáška stomatológa MUDr. Monošíka, ktorý ošetruje deti s touto diagnózou už niekosľko rokov, snaží sa pochopiť a prijať tieto deti s ich špecifickým videním nášho sveta. Z jeho pohľadu je pre tieto deti najpodstatnejšia silná láska a prijatie ich odlišnosti. Žiaľ, naša spoločnosť nevytvára dostatok možností pre ideálny rozvoj a uplatnenie sa detí s touto diagnózou v reálnom živote. Inakosť týchto detí je často považovaná za nevychovanosť a matky sú často odsudzované verejnosťou za neschopnosť vychovať svoje dieťa. Povedomie širokej verejnosti o tejto diagnóze je stále minimálne. Do organizovania podujatia sa zapojilo aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického

poradenstva v Kálnici, členovia ktorého poskytovali individuálne poradenstvo a venovali sa aktivitám s deťmi. Rodičom sme okrem podnetných prednášok ponúkli aj chvíle realxu v podobe masáží, saunovania a relaxačného cvičenia. Program pre deti bol oveľa dynamickejší. Okrem športových aktivít sa deti potešili pri mnohých tvorivých činnostiach. Každé dieťa si vymaľovalo originálne tričko, šálku, drevené figúrky, ozdobilo šiltovku s flitrami. S nadšením s pustili do modelovania s hlinou, točenia na hrnčiarskom kruhu, ale najväčšiu radosť mali pri futbale. Stíšenie a ukľudnenie detí nastalo počas kanisterapie. Užili si chvíle relaxu a príjemnej pohody na tulivakoch, ktoré nám poskytol p. Hladík. Potrebnosť takýchto podujatí môžeme vyjadriť slovami jednej matky „ Ďakujeme za krásny víkend všetkým – odborníkom, maminkám aj detičkám! Veľmi si vážim vašu snahu pomôcť tým úžasným dušičkám...“ Za krásny a bohatosťou informácií a činností naplnený víkend ďakujeme finančnej podpore Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Nadácii ŽIVOT a Mestu Stará Turá, ktoré aktivitu podporilo z charitatívnemu účtu. Vďaka ich podpore sme zrealizovali podujatie, ktoré

napomôže zúčastneným rodinám nielen v informovanosti od odborníkov, ale aj vzájomnému spoznaniu sa a odovzádvaniu si vedomostí a skúseností. Pevne verím, že pre dvadsiatich členov rodín zo Starej Turej, pre ktorých bolo poduajtie plne hradené, ale aj pre osemnásť ľudí z okolia Myjavy a Nového Mesta nad Váhom, ktorí sa na podujatí finančne spolupodiaľali bolo skvelou príležitosťou rozšírenia vedomstí a spoznania ľudí v podobnej situácii.

Veľké poďakovanie patrí množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa venovali deťom – p. Sládkovej, p. Halinárovej, p. Gajarovej, p. Pevnej, pracovníkom zo Spojenej školy v Myjave a Špeciálno-pedagogického centra v Kálnici. A samozrejme presonálu v Tábore Podvišňové, ktorý bol maximálne ústretový a chápavý voči našim potrebám. Za Komisiu pre sociálne veci a bývanie pri MsÚ Stará Turá Júlia Bublavá Autor foto:G. Hučková


Staroturiansky Spravodajca  11/2019  15

www.staratura.sk

Lásky a nelásky spod líp Vo štvrtok, keď býva trhový deň a všade je plno ľudí, vykračujú si naši dvaja snúbenci, vtedy sa im hovorilo „oddánci“ rovno na faru. Budúci ženích zaplatil všetky tri ohlášky naraz a v nedeľu sa už kopaničársky národ dozvedel, že v sobotu (možno to tancovať s mládencami, tí sa jej otvorene bolo v utorok) uzavrú manželstvo poctivá vysmiali: „Čakáš na Štefana? Veď ten sa panna tá a tá a poctivý mládenec ten a ten. po Vianociach, na fašiangy žení. Vrátila sa Svadba to bola skromná, tichá – ako bez mu z Ameriky jeho starodávna z Dolných materí. Manželia žili ako žili – nevadili sa, nebili sa, nerozvádzali sa. Aj deti sa rodili. kopaníc.“ „A priniesla doláre!“ dodalo ďalší Ančin muž bol dobrák a Anču mal rád. Neraz sa urobil hluchým, alebo len mávol posmešník. Aničke zmizol úsmev z tváre a veselé rukou, keď chlapi v krčme alebo ženy na myšlienky vystriedali ťažké, preťažké chodníku klebetili a rozumy si lámali nad dohady. Nastal tichý advent, prácami v dome tým, čo sa ich vôbec, ale vôbec netýkalo: na zaháňala svoje trápenie a kula pomstu koho sa tie ich deti podobajú? A tak najmä práca, láska i neláska ich neverníkovi. Na štefanskej zábave si jednoducho pri- spájala a držala pod jednou strechou celé sadla k nepeknému gambatému mládencovi, roky, až ich našla smrť a tá ich spojila už čo vôbec netancoval, lebo sa dievkam nepá- večné veky. Možno tá láska prišla neskôr. čil. Bol už postarší a žil sám – gazdoval na Možno. A tak tu teraz ležia pod cintorínskymi svojom majetočku ako vedel. A Anča kula svoj plán zahorúca: za tohto sa vydá a bude lipami opäť vedľa seba a spia svoj večný sen. A. Cibulková mať, musí mať svadbu prv, ako Štefan.

Ach, to bolo leto! Aničke zakvitli ruže nielen v záhradke a na líčkach, ale aj v srdiečku. Kade chodí, tade spieva a usmieva sa. Neodvráva chorému otcovi, čo si z Ameriky priniesol akurát choré pľúca, bez slova poslúcha staršiu sestru Judu, ktorá čaká, kedy sa mamka vráti z Ameriky a prinesú doláre, aby sa ona mohla vydať za svojho Miša. Anča je milá aj na brata školáka, ba sem-tam mu pomôže aj s úlohami. „Čo sa stalo s našou Ančou, nevieš, Juda?“ spytuje sa medzi kašľom otec. „Čo by som nevedela. Už po dve nedele tancovala hen so Štefanom z Doliny a už si myslí, že bude robiť gazdinú na jeho majetku.“ „No, z tejto múky chlieb nebude“, odtušil otec. „Tam čakajú inakšiu nevestu, bohatú.“ Nedeľné muziky v krčmárovej záhrade boli pre Anču väčšou sviatosťou ako dopoludňajšie bohoslužby v kostole. Tam svojho Štefana len potajme videla od oltára, kde stála medzi ostatnými dievkami a on zas s mládencami na pavlačoch. No popoludní ju držal v náručí a muzika hrala akoby len pre nich dvoch a ona sa cítila ako v siedmom nebi. Prešlo leto, muziky sa nasťahovali do šenkov. Darmo tu Anča vystávala a čakala. kamarátky, ktoré jej v lete závideli, teraz sa škodoradostne uškŕňali. Keď odmietala

pustili do práce s horúcim voskom, maľovali si tričká a tašky podľa vlastnej fantázie, vytvárali šperky, košíky, ozdobovali šiltovky, maľovali medovníky a  drevené figúrky. Menší návštevníci sa tešili zo skákacieho hradu, ale i maľovaniu na tvár. Kto pokračovanie zo str. 13 mal pocit, že má v sebe ešte kus nespútanej I ona vníma energiu tohto podujatia slovami energie, ten sa mohol zapojiť do cvičebných „... tá radosť, ktorá z týchto ľudí ide a tú a tanečných kreácií pred budovou MsKS. radosť, ktorú ja im môžem dať je natoľko Deti a mládež s určitým druhom postihnuveľká, že sa každým rokom teším na túto tia boli obdarovaní tričkami s logom poduakciu.“ jatia. Nezabudlo sa ani na ich mlsné jazýčky Ten, kto si chcel vyskúšať svoju zručnosť vo forme koláčov, pagáčov, pizze, nanukov, a tvorivosť, mal možnosť popri hudobnom džúsov a malinoviek. programe zoznámiť sa s množstvom zaujíCelé podujatie sa už tradične koná pod mavých činností. Deti láka vytvoriť si vlastný záštitou predsedu samosprávneho kraja. originál, ktorý ich poteší a  prinavráti im Osobnou účasťou a taktiež finančnou pomov spomienkach krásne prežitý deň aj počas cou podujatie podporili podpredseda TSK chladných zimných období. S nadšením sa p. Trstenský, v  zastúpení predsedu TSK,

Dúha rozohriala všetky srdcia

spolu s predstaviteľmi TSK p. Halinárovou, p.  Horváthom, p. Nekorancovou, p. Hejbalovou, a spoluorganizátorky podujatia p. Mrázová, p. Bublavá a p. Sekerová. Aj vďaka tejto finančnej pomoci sa darí pripravovať jedno úžasné podujatie, ktoré umožní osobne zažiť koncertnú atmosféru deťom, ktoré sa z dôvodu svojich zdravotných alebo mentálnych problémov len ťažko dostanú na bežný koncert. O to viacej sa tešia z tejto ponuky a ich radosť a nadšenie je ťažko opísateľná. Úspešným ukončením ôsmeho ročníka zároveň pozývame všetkých na deviaty ročník krásneho podujatia Dúha v srdci. Text: Júlia Bublavá a Milan Štefánik Foto: Petra Sekáčová, Igor Frimmel, Milan Maršalka a Ján Vlk - Dreamwolf Arts


16  Staroturiansky Spravodajca 11/2019www.staratura.sk

ČIERNOBIELE SPOMIENKY Vŕzgli dvierka na skrini,

Na jednej sa zasmejete,

nos mi šteklí zvláštny vánok.

ďalšia tá Vám oči rosí.

Vytiahli ste spomienky,

Svadby, kary, dovolenky,

skryté v krabici od topánok.

na tej syn Vám behá bosý.

Položíte na stôl,

Spomeniete kamarátov,

na ten obrus vyšívaný.

jedných sestry, druhých bratov...

Sama ste ho vyšívala.

Tak rada Vás počúvam!

Mamka Vás to naučila

Vždy sa do tých príbehov

keď ste boli ešte malá.

tajne sama zatúlam.

Okuliare s hrubým rámom

Chrániť chcem tie obrázky

pred oči si dáte.

aj príbehy z Vašich úst.

Vezmete si zopár fotiek

Len nás, Ty, história,

čo na vrchu máte.

nikdy neopusť!

Vaša krásna ruka, vráskami je zdobená. Hľadíte ňou každú fotku

Katarína Holubeková

čo pre Vás moc znamená.

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA

mesačník obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XXVII., číslo 11/2019 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará Turá, www.staratura.sk. Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 312002, tel.: 032/7461 615, 7461 611, fax: 032/7764 276, e­‑mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk • Predsedníčka red. rady: Mgr. Lívia Boorová (kancelaria@staratura.sk) • Redakčná rada: Mgr. Miroslav Krč, Mgr. Danka Pribišová, Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra Tepličková, Mgr. Pavol Trúsik • Šéfredaktor: Mgr. Miroslav Krč (tel.: 032/7461 615, mobil: 0905 446 984, e­‑mail: media@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: T­‑štúdio, s. r. o. (www.t­‑studio.sk) • Vychádza začiatkom každého mesiaca, uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté inak • Registrácia: EV 2849/08. Cena reklamy: 0,49 €/1 cm2, 0,66 €/1 cm2 (16 str.). Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.

Profile for Marek Miklovic

Staroturiansky spravodajca č. 11/2019  

Staroturiansky spravodajca č. 11/2019  

Profile for staratura
Advertisement