Page 1

BUDGETFORLIG 2013

Budget 2013


BUDGETFORLIG 2013

Biblioteket fl ind i midtbye Biblioteket er et mødested for rigtig mange af kommunens borgere. Med vidensamfundet lige uden for døren stilles der imidlertid helt nye krav til biblioteket. Både, når det gælder indhold og placering. Forligspartierne har derfor aftalt, at der skal etableres et tidssvarende og topmoderne bibliotek i bymidten i den bygning, der indtil for et års tid siden husede blandt andet et supermarked og en skobutik på adressen Østergade 8.

Forventningen hos forligsparterne er, at en flytning af biblioteket til Herning midtb vil opfylde et stort ønske blan mange brugere af biblioteket og blandt borgerne generelt Herning Kommune.

Et stort løft Med en mere central placerin bliver der alt andet lige letter adgang for flere, også med of fentlig transport. Samtidig vil flytningen i si selv give et stort løft til midtbyen. Der kommer simpelthe

Nye lokaler til Koloritten - og en Der har længe været arbejdet med planerne om at finde nye lokaler til Koloritten. Nu er der fundet en løsning i Herning midtby.

Med Budget 2013 er der nu en samlet plan for, hvordan udflytningen af Koloritten kan realiseres. Planerne om at flytte Koloritten væk fra Nørregade 7 har været længe undervejs. Med

budgetforliget er det nu en kendsgerning, at Kolorittens ti daghjemspladser flytter til Fuglsangtoft, mens resten af Kolorittens aktiviteter får hjemme på 1. salen i Dalgashus. Her indrettes aktivitetsrum, trænings-


BUDGETFORLIG 2013

flytter en

-

by ndt t i

ng re f-

ig en

Budgetforliget betyder, at der etableres et nyt og topmoderne bibliotek i den bygning over for Tinghuset, som nu har stået tom i noget tid.

mere liv i city, når alle bibliotekets mange - og forskellige - brugere besøger det nye bibliotek. Flytningen af biblioteket finansieres blandt andet af kommunens udvikiklingsfond og ved hjælp af de penge, der i forvejen var sat af til vedligeholdelse af det nuværende bibliotek. Fokus på Brændgårdvej Samtidig med indretningen af det nye bibliotek, skal der gennemføres en ny planlægning for

Tinghuspladsen, Smedegades parkeringsplads og Nørregade. Parterne bag budgetforliget understreger samtidig, at det skal undersøges nøje, hvad der er af muligheder på adressen Brændgårdvej 2, hvor biblioteket for øjeblikket er placeret. Forligspartierne er opmærksomme på, at biblioteket med sin nuværende placering fungerer som omdrejningspunkt og mødested for ikke mindst mange unge i området.

ndnu mere liv i Nørregade 7 lokaler, værksteder og café og samlingslokale. Flytningen giver dermed mulighed for bevare sammenhængskraften i den Koloritten, vi kender i dag. Når Koloritten flytter fra Nørregade 7A, skal der ses nærmere

på de nye muligheder for Kulturhuset på samme adresse. Her skal der skabes endnu mere liv med aktiviteter, der henvender sig til alle byens borgere - også børn og studerende. Som en del af planen flytter

Herning Billedskole fra Knudsvej til Nørregade 7A. Pengene til driften af kulturhuset i Nørregade 7A samles i en kommunal institution med reference til Kultur & Fritid.


BUDGETFORLIG 2013

Herning får ny si Detailhandlen i Hernings centrum er udfordret i disse år. Forligsparterne vil fortsat have fokus på city med en række nye initiativer i 2013. Allerede i år har byrådet haft fokus på udviklingen i centrum af Herning, hvor de forretningsdrivende har det svært. Kommunen kan og skal naturligvis ikke drive detailhandel. Men rammerne for butikslivet betyder noget, og derfor rummer Budget 2013 også en håndfuld nye iniativer, som forhåbentlig kan sætte ekstra

gang i bymidten. For at styrke butikslivet i den vestlige del af gågaden rummer Budget 2013 en beslutning om at etablere en såkaldt sivegade på strækningen Dalgasgade til Møllegade via Jyllandsgade og Bredgade. Dermed skabes der mulighed for, at butikkerne i gågadens vestlige del kan tiltrække kunder ”lige til døren.” Åbningen for trafik bliver fra øst mod vest og gælder kun for personog varebiler under 3500 kilo. Der afsættes en kvart million kroner til sivegaden. Samtidig genåbnes bus-

slusen i Dalgasgade, som har været meget omdiskuteret, for kørsel i begge retninger. Men der etableres samtidig hastighedsdæmpende foranstaltninger, så farten ikke bliver for høj. En perfekt anledning I den anden ende af centrum, mod øst, skal Herning Vand i gang med at udskifte kloakkerne. Det giver en perfekt anledning til at få gjort noget ved den meget slidte strækning fra Kampmannsgade til krydset syd for Kaj Munksvej.


BUDGETFORLIG 2013

Nu skal der investeres for energiens skyld Herning Kommunes ejendomme er blevet energimærket. Nu sætter byrådet gang i en lang række renoveringer på baggrund af mærkningen.

ivegade Derfor afsættes 8,7 millioner kroner til over de næste to år at få udskiftet vejasfalt, cykelsti, fortove, beplantning og belysning på strækningen. Arbejdet tilrettelægges parallelt med kloakarbejdet. Endelig er der også som vanligt afsat penge til at renovere en del af gågadenettet. Til næste år gælder det gågaden fra Poulsens Plads mod øst. Der er reserveret fem millioner kroner til det arbejde. En del af pengene skal finansiere initiativet vedrørende busslusen og sivegaden.

Forligspartierne sætter med Budget 2013 gang i en lang række energi-renoveringer, som vil give store besparelser på energi-regningerne. Udgifterne til investeringerne i en bedre udnyttelse af energien fordeles over hele budgetperioden fra 2013-2016. Samlet set er der tale om investeringer i størrelsesordenen 20 millioner kroner. Pengene hentes hjem via lån. Beregninger

viser nemlig, at de penge, der fremover spares på energiregningen, snildt kan betale lånene tilbage over en relativt kort årrække. Perfekt udgangspunkt Baggrunden er den energimærkning af kommunens ejendomme, som allerede er gennemført. Det overblik, energimærkningen giver, er det perfekte udgangspunkt for at investere i nye energiløsninger. Det arbejde, der nu sættes i gang, drejer sig blandt andet om udskiftning af pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring og isolering.


BUDGETFORLIG 2013

Mange flere timer til skoleeleverne Budget 2013 sætter penge af til at give folkeskolen i Herning Kommune et gevaldigt løft. Det er ikke sikkert, alle skoleeleverne vil elske aftalen - men det er så nok også de eneste, som ikke er tilfredse med, at timetallet i Herning Kommunes folkeskoler nu får et gevaldigt løft. Herning Kommune og Herningegnens Lærerforening forhandlede sig for nylig frem til en aftale, som sikrer de ældste elever fra 6.-9. klassetrin tilsammen syv ekstra undervisningstimer hver uge. Den aftale har forligspartierne valgt at supplere med yderligere et løft for 3., 4. og 5.

årgang, som hver får yderligere 0, 75 lektion om ugen. Dermed kommer også disse årgange op på det såkaldt vejledende timetal fra ministeriet. Denne del af aftalen realiseres fra skoleåret 2014/2015. Her er pengene I budgettet for 2013 har forligspartierne afsat en million kroner til de ekstra undervisningstimer for de ældste klassetrin, som indføres fra skoleårets start 2013/2014. Fra 2014 og frem afsættes knap 2,5 millioner kroner om

året til at videreføre ordningen. Timeløftet for mellemtrinnet koster fuldt implementeret 1,5 millioner kroner om året. Herningegnens Lærerforening bidrager på lige fod med Herning Kommune til at finde pengene til de mange ekstra undervisningstimer for de ældste elever. Aftalen om mere undervisning til de ældste skolebørn er meget vigtig i en tid, hvor der er bred enighed om, at jo mere tid, et barn har med sin lærer, jo mere lærer barnet. Samtidig har regeringen fokus på, at flere unge end i dag skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.


BUDGETFORLIG 2013

Så er der fod på hallerne En række aktive lokalsamfund i Herning Kommune får nu endnu mere at være fælles om. Med i budgetforliget for 2013 er en række halbyggerier. Seks haller udvides eller renoveres i de kommende år. Det drejer sig om hallerne i Aulum, Vildbjerg, Sdr. Felding, Skarrild, Arnborg og Lind -

sidstnævnte blev allerede sat på budgettet sidste år. Velfungerende lokalsamfund, hvor der er et højt aktivitetsniveau, og hvor der er muligheder for udfoldelse, er af stor betydning for hele Herning Kommune. Derfor har forligspartierne valgt at bakke op om rækken af halprojekter, hvor lokal medfinansiering udgør en del af

det økonomiske grundlag. Når lokalsamfundene har fundet deres del af pengene, er forligspartierne klar til at frigive de penge, Herning Kommune nu reserverer til formålene. I alt er forligspartierne med budgetaftalen parate til at investere i omegnen af 40 millioner kroner i de seks hal-projekter i perioden 2013-2016.


Det rummer Budg Et budgetforlig er en stor og kompliceret størrelse. Udover de hovedpunkter, som er udførligt omtalt på de foregående sider, er der naturligvis også en lang række andre elementer.

til at søge de gode erfaringer fra knæk-kurven-projektet overført til dagtilbudsområdet, og der er penge til at satse på velfærdsteknologi, forebyggelse og it-udvikling på børneområdet.

Her er et lille udpluk: Det økonomiske råderum, der blev skabt med strukturændringerne på dagtilbudsområdet, skal forblive på børne- og ungeområdet. Det bekræftes af budgetforliget. Der er penge

Budgetforliget afsætter 13,5 millioner kroner til investeringer i it-infrastrukturen på børne- og ungeområdet. Herning har siden 2005 været frontløber inden for både trådløst internet og skole-pc’er, og

det ønsker kommunen fortsat at være. Flere unge end hidtil skal igennem den såkaldte EGU - en to-årig og primært praktisk erhvervsgrunduddannelse, som er målrettet unge, der ikke er parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Budgetforliget afsætter 800.000 kroner til at få etableret i alt 26 nye EGU-pladser, så der samlet set bliver 40 pladser.


get 2013 også... Der er for alvor styr på pengene på ældreområdet efter år med markante merforbrug. Gælden er betalt tilbage hurtigere end forudsat. På den baggrund afsætter budgetforligspartierne ti millioner kroner i 2013, som skal bruges til udviklingsinitiativer inden for ældre, handicap og psykiatri, ikke mindst med sigte på velfærdsteknologi. Trafiksikkerheden får et løft, når der anlægges cykelsti ved

Frølundvej i Hammerum og en markeret fodgængerovergang i forbindelse med Aulum Friskole. Planerne om et skov-oplevelsescenter i Feldborg Nørreskov er spændende, og Herning Kommune er fortsat interesserede i at støtte projektet. Men der skal arbejdes mere med modellen for finansiering, slår budgetforliget fast. Forebyggelse og det sunde liv

står allerede højt på dagsordenen hos Herning Kommune, og det arbejde fortsætter med fokus på effekterne af de indsatser, der er sat i gang. På sundhedsområdet afsætter budgetforliget penge til drift af et aktivitets- og sundhedscenter på Ågården i Vildbjerg fra 2015, og 800.000 kroner reserveres til indførelse af såkaldt fritidspas for udsatte unge samt et Sport2Go-idrætspas, også til unge.

Budgetmagasin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you