Page 1

Budgetforlig budget 2013 Forord Med denne budgetaftale tager budgetforligspartierne ansvar for at opretholde balancen i Herning Kommunes økonomi. Samtidig bekræfter budgetforligspartierne rammerne og samarbejdsrelationerne for denne periodes budgetarbejde, som en fortsættelse af de sidste to års budgetforlig. Forlig, der peger fremad og er udviklingsorienterede. Budgetaftalen indebærer en lang række nye initiativer, der skal understøtte udviklingen af Herning Kommune, og som kommer borgerne til gavn. Det drejer sig både om nye anlægsprojekter og nye forretningsområder/nye tilbud til borgerne. Budgetforligspartierne prioriterer med denne aftale en yderligere udvikling af børne-, skole- og socialområdet – de kommunale kerneopgaver. Borgerne kan herudover blandt andet se frem til større muligheder for digital selvbetjening, udvikling af velfærdsteknologi m.v. Med aftalen er besluttet en udviklingstakt og finansiering i forhold til plejeboligplanen. På skoleområdet fortsætter den massive investering i renovering af skolerne og nybyggeri, og med aftalen er der også afsat penge til at investere i flere undervisningstimer. Budgettet rummer også seks haludvidelses- og renoveringsprojekter, som skal hjælpe med til at fastholde det høje aktivitetsniveau, som kendetegner både center- og landsbyer på Herning-egnen. Budgetforliget rummer også en aftale om at etablere et nyt, og topmoderne, bibliotek i Herning midtby. Energirenovering er med denne aftale kommet på landkortet. Efter en energimærkning af alle de kommunale bygninger er der nu med denne aftale sat penge af til at foretage de nødvendige og nyttige investeringer i kølvandet på energimærkningen, så der både spares energi og kroner.

Børn og unge Flere undervisningstimer i folkeskolen Børns indlæring påvirkes naturligt nok af den tid, de er sammen med en lærer. Samtidig er der fra regeringens side fokus på at øge antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor øger parterne bag Budget 2013 nu timetallet i Herning Kommunes folkeskoler markant for en lang række årgange. Med aftalen tager skolevæsnet i Herning Kommune et historisk stort skridt fremad. Herning Kommune og Herningegnens Lærerforening har forhandlet sig frem til en aftale, som sikrer eleverne fra 6.-9. årgang tilsammen syv ekstra undervisningstimer om ugen. I budgettet for 2013 har forligspartierne afsat en million kroner til de ekstra undervisningstimer, som kommer på skoleskemaerne i 6.-9. årgang fra august 2013. Samtidig afsættes fra 2014 og frem 2,45 millioner kroner om året til at videreføre ordningen. Samtidig afsætter forligspartierne 1,5 millioner kroner årligt – med start fra skoleåret 2014/1015 – til at øge timetallet på 3., 4. og 5. årgang med 0,75 lektion om ugen. Dermed kommer også disse årgange op på det såkaldt vejledende timetal, som ministeriet fastlægger.

Herning, den 23. september 2012

Side 1 af 11


Budgetforlig budget 2013 Dermed ligger Herning Kommune nu på eller over det vejledende timetal for samtlige årgange i folkeskolen. Og 5,25 over det vejledende timetal, når man ser 0.-9. klasse under ét. Sagt på en anden måde: Herning Kommune giver, over et helt skoleforløb fra 0.-9. klasse, næsten et års undervisning mere til et barn sammenlignet med en skole, hvor der er minimumstimetal. Endvidere afsættes fremadrettet flere penge til renovering af kommunens folkeskoler. En mio. kr. i 2013, 2014 og 2015 stigende til to mio. kr. i 2016 og frem.

Kvalitetsudvikling af folkeskolen Der er i de senere år taget væsentlige initiativer for at forbedre vilkårene i folkeskolen. Dette budgetforlig fortsætter den udvikling med fokus på både bygningsmassen og antallet af undervisningstimer. For at sikre en fortsat kvalitetsudvikling af folkeskolen, ønsker budgetforligspartierne en opdateret skolestruktur-analyse. Opdateringen skal blandt andet indeholde følgende elementer: • • • • •

Kvalitativ udvikling Økonomiske og faglige bæredygtige enheder Geografisk sammenhængskraft Forholdet mellem specialtilbud og inklusion Ledelsesorganisering, herunder strategisk og faglig ledelse

Opdateringen skal præsenteres på budgetkonferencen foråret 2013, så partierne har mulighed for at forholde sig til eventuelle ændringer forud for kommunalvalget.

Nye initiativer på børne- og ungeområdet Budgetforligspartierne er fortsat enige om, at det økonomiske råderum fra strukturændringerne på dagtilbudsområdet fastholdes på børne- og ungeområdet. Blandt andet skal de gode erfaringer med knæk-kurven på skoleområdet forsøges overført til dagtilbudsområdet – jævnfør sidste års budgetforlig. Konkret anvendes 2,25 mio. kr. til at understøtte en udbredelse af de gode erfaringer med knæk-kurven pr. år i årene 2013-2016 til dagtilbudsområdet. Endvidere bekræftes, at en del af pengene bruges til at gennemføre en satsning på udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger, en mio. kr., og forebyggelse, 1,5 mio. kr. I alt er der allerede disponeret 6,45 mio. kr. Tilbage er 5,75 mio. kr. Budgetforligspartierne er enige om, at en del af de ikke-disponerede midler skal anvendes således: •

0,250 mio. kr. til Forebyggelsesudvalget til initiativer på børneområdet

Herning, den 23. september 2012

Side 2 af 11


Budgetforlig budget 2013 •

1,6 mio. kr. prioriteres til et udvidet inklusions- og rummelighedstiltag i form af projekt ”Tidlig Indsats”, hvortil der sammen med tidligere midler fra rummelighedspuljen i alt prioriteres 4,9 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i årene fremover. 2,0 mio. kr. prioriteres til IT-udvikling på børneområdet i årene 2013-2015

Herefter resterer fortsat et råderum fra de nævnte strukturændringer i 2014 og 2015 på 1,9 mio. kr. og 3,9 mio. kr. fra 2016. Penge, som fortsat kan bruges på børne- og ungeområdet, herunder evt. til projekt ”Tidlig Indsats”.

IT på børne- og ungeområdet Herning har siden 2005 været frontløber inden for såvel trådløst internet til eleverne i folkeskolen som skolepc’er i klasserne. Det ønsker vi fortsat at være. Regeringen har en målsætning om, at alle folkeskoler skal have stabilt, trådløst internet i 2014. Budgetforligspartierne er enige i denne målsætning og har med aftalen afsat de nødvendige penge til at realisere en opdatering og opgradering på området. Således er der afsat i alt 13,5 mio. kr. til investeringer i itinfrastrukturen på børne- og ungeområdet.

EGU Unge mennesker skal have en god start på arbejdslivet, og den får de allerbedst ved at tage en uddannelse. For uddannelse er mere end noget andet det, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked. Regeringens overordnede målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er i Herning konkretiseret til handlingsorienterede mål og delmål, blandt andet at flere skal i gang med en ungdomsuddannelse. Her kommer EGU ind i billedet. EGU er en to-årig, primært praktisk ungdomsuddannelse målrettet unge, der ikke umiddelbart er parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. EGU-uddannelsen er et vigtigt middel i bestræbelserne på, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Budgetforligspartierne er enige om at etablere flere EGU-forløb. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til formålet. Det skaber 26 nye pladser – samlet i alt 40 pladser.

Kultur- og Fritid En række halbyggerier skyder op Velfungerende lokalsamfund med stor sammenhængskraft er af afgørende betydning for Herning som kommune.

Herning, den 23. september 2012

Side 3 af 11


Budgetforlig budget 2013 Seks haludvidelses- og renoveringsprojekter, som byrådet nu har sat på budgettet for de kommende år, skal hjælpe med til at fastholde det høje aktivitetsniveau, som kendetegner både center- og landsbyer på Herningegnen. Byggerier i Aulum, Vildbjerg, Sdr. Felding, Skarrild, Arnborg og Lind er nu på budgettet for perioden fra 2013-2016. Haludvidelsen i Lind blev allerede sat på budgettet sidste år. Budgetforligspartierne er enige om, at såfremt de nødvendige lokale midler samles ind før end forudsat, kan de kommunale penge til byggerierne også bevilges tidligere end forudsat i denne aftale.

Flytning af bibliotek Biblioteket er borgernes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Borgernes behov for livslang læring i vidensamfundet stiller helt nye krav til et bibliotek. Både til indhold og til placering. Biblioteket skal ikke kun være ramme om udlån af bøger og andre materialer, men også understøtte interaktiv videnformidling, læring og oplevelser. Samtidig er det en national tendens, at et bibliotek også fungerer som et socialt rum, hvor mennesker mødes. Bibliotekets nuværende placering betyder, at der ikke kommer mange ”strøgkunder”. En mere central placering vil gøre det nemmere at komme på biblioteket, som vil være placeret langt mere hensigtsmæssigt, også i forhold til offentlig transport. Budgetforligspartierne ønsker derfor, at der etableres et tidssvarende og topmoderne bibliotek i bymidten. Budgetforligspartierne har en klar forventning om, at flytningen holdes inden for bibliotekets nuværende driftsramme. Budgetforligspartierne finder, at en flytning af Biblioteket til bymidten er opfyldelsen af et stort ønske blandt mange brugere af biblioteket og borgere i Herning Kommune. Flytningen af biblioteket vil også være med til at give nyt liv i city alene ved det antal borgere, som i fremtiden vil benytte et topmoderne bibliotekstilbud. Budgetforligspartierne ønsker endvidere, at der inden for Byplanudvalgets ramme til bymidten gennemføres en ny planlægning for Tinghuspladsen, Smedegades Parkeringsplads og Nørregade. Det skal ske, for at der i umiddelbar tilknytning til bibliotekets flytning kan gennemføres en fornyelse af gågadebelægningen på Tinghuspladsen, samt byfornyelse i karreerne, som grænser op til Tinghuspladsen, der tillige vil styrke Herning bymidtes udvikling. I forbindelse med åbningen af det nye bibliotek lukkes Biblioteket i Midtbyen/Mediateket. Budgetforligspartierne vil parallelt med, at ombygning, indretning og flytning af Biblioteket til Østergade bliver gennemført, nøje undersøge hvilke alternative anvendelser, der kan findes til bygningerne på Brændgårdvej 2. Forligspartierne er opmærksomme på, at biblioteket med sin nuværende placering fungerer som omdrejningspunkt og mødested for ikke mindst mange unge i området. Forligspartierne vurderer umiddelbart, at opgaven fremadrettet kan løses i samarbejde med helhedsplanen for Brændgårdsparken/Fruehøjgård. Men dette skal vurderes nøjere i dialog med relevante aktører.

Herning, den 23. september 2012

Side 4 af 11


Budgetforlig budget 2013 Nyt tilbud til unge Der etableres en pulje på 50.000 kr. , som finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb. Puljen er en initiativpulje, som skal fremme nye tiltag på kulturområdet primært initieret af unge. Puljen skal administreres smidigt og ubureaukratisk og være let tilgængelig. Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter retningslinjer for administration af puljen.

Studenter-rabat på aftenskoleundervisning Aftenskolernes Samråd fordeler i dag selv rammen til aftenskoleundervisning og har hidtil ikke prioriteret midler til studenterrabat. Budgetforligspartierne ser gerne, at Herning i lighed med andre større universitetsbyer, som Århus og Odense, yder tilskud til studerende. Der prioriteres 0,1 mio. kr., som anvendes til Aftenskolernes Samråd som rammebevilling til formålet.

Center for Sundhed og Eliteidræt Forvaltningen bedes forud for næste års budgetlægning belyse mulighederne yderligere for at skabe rammerne for fyrtårnsprojektet Center for Sundhed og Eliteidræt forankret i Herning Elite og placeret i Sportscenter Herning med henblik på at realisere projektet. Centret skal have til formål at fremme det tværfaglige samarbejde i forbindelse med innovation, udvikling og forskning inden for sundhed og forebyggelse samt i forhold til kommunens talent- og elitesatsning på idrætsområdet med afsæt i følgende indsatser: • • •

Viden og testmuligheder i forbindelse med udredning og forskning på talent- og eliteidrætsområdet i regionen. Borgerrettede forebyggelsesprojekter og forebyggelse af mere generel karakter. Patient-rettede, forebyggende indsatser.

CSE forankres i Herning Elite og huses i sammenhæng med opførelse af ny tilbygning til opvarmning i Sportscenter Herning. Driften forventes at være selvfinansierende via indtægter fra testcenter og lejeindtægter fra klubber og øvrige brugere. Den samlede etableringsudgift på 3 mio. kr. forudsættes finansieret med midler fra Herning Kommune, fonde samt samarbejdspartnere i projektet. Arbejdet med at finde økonomiske bidragsydere kan igangsættes nu, og etablering af centret skal realiseres senest i 2017. Forvaltningen skal præsentere et oplæg på byrådets budgetkonference i foråret.

Herning, den 23. september 2012

Side 5 af 11


Budgetforlig budget 2013 Socialområdet Nytænkning og udvikling af ældreområdet og handicapområdet Ældreområdet har de seneste år været præget af økonomisk uro. Efter år med markante merforbrug er der igen styr på økonomien, og gælden er betalt tilbage hurtigere end forudsat. Der afsættes på den baggrund 10 mio. kr. i 2013. Pengene disponeres af Social- og Sundhedsudvalget og skal bruges til udviklingsinitiativer inden for ældre, handicap og psykiatri. Herunder særligt velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri til gavn for borgerne. Budgetforligspartierne er samtidig enige om at tilføre ældreområdet 2,5 mio. kr. i 2012, som konsekvens af revideret baseline i 2012.

Flytning af Koloritten og etablering af Kulturhuset Nørregade Jævnfør tidligere budgetforlig foreligger der nu en endelig plan for udflytning af Koloritten fra Nørregade 7 til henholdsvis Fuglsangtoft (ti daghjemspladser) og henholdsvis til 1. salen i Dalgashus (resten af Kolorittens aktiviteter). Dalgashus’ 1. sal indrettes med aktivitetsrum, træningslokaler, værksteder og cafe/samlingslokale. Flytningen giver mulighed for at fortsætte de gode tiltag, og fastholde den sammenhængskraft, der i dag er i det samlede Koloritten i lokaler i midtbyen. Det er en forudsætning, at der herefter kigges grundigt på aktiviteterne i kulturhuset Nørregade 7A. Kulturhuset revitaliseres som et tidssvarende, urbant hus med aktiviteter, der henvender sig til alle byens borgere, herunder børn og studerende. Som et element i revitaliseringen af kulturhuset Nørregade 7A til et moderne kulturhus, flyttes Herning Billedskole fra Knudsvej 12 til Nørregade 7A, ligesom pengene til driften af kulturhuset i Nørregade samles i en kommunal kulturinstitution med reference til Kultur & Fritid. Derved bortfalder tilskuddet til Aktivitetshusforeningen Kulturellen. Det undersøges desuden, hvorvidt Herning Husflids behov kan indeholdes på Nørregade 7A, hvorved de kommunalt ejede bygninger Knudsvej 10-12, kan afhændes. Provenuet herfra bruges på at realisere planerne for nyt gårdrum på Nørregade 7.

Herning, den 23. september 2012

Side 6 af 11


Budgetforlig budget 2013 Sundhed Kommunerne har en central opgave i forhold til at skabe rammerne for det sunde liv og sikre, at færrest mulige får behov for det specialiserede sundhedsvæsen. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver anledning til at sætte fokus på kvalitetsudvikling af den fremadrettede indsats over for kronikere. Budgetforligspartierne er enige om, at arbejdet med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt kommunens indsats over for mennesker med kronisk sygdom, fortsat har høj prioritet. Herning Kommune har gennem de senere år opprioriteret indsatsen på forebyggelsesområdet. Vi er godt på vej, men der er behov for at vurdere effekterne af indsatserne, før der sker en videreudbygning. Der er endvidere på sundhedsområdet afsat penge til etablering af et aktivitets- og sundhedscenter på Ågården i Vildbjerg med drift fra 2015. Desuden afsættes en ramme på 800.000 kroner til indførelse af et fritidspas for udsatte unge samt et Sport2Go-idrætspas, også til unge.

Teknik- og Miljø Energirenoveringer og klima Herning Kommunes ejendomme er på baggrund af en tidligere byrådsbeslutning blevet energimærket. Forligspartierne sætter nu gang i en lang række energiforbedrende tiltag, som tager udgangspunkt i energimærkningen. Det drejer sig blandt andet om udskiftning af pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring og isolering. Udgifterne til energiinvesteringerne fordeles over 2013, 2014 og 2015. Samlet er der tale om investeringer for ca. 20 millioner kroner, som hentes hjem via lån. Cirka halvdelen af pengene forventes investeret på børneog ungeområdet. Beregninger viser, at de penge, der spares på energien, kan betale lånene tilbage over en relativt kort årrække. Herefter tilføres provenuet kommunekassen. Samtidig vil byrådet i de kommende år have fokus på udviklingen omkring solenergi/solceller. Særlig opmærksomhed vil der være omkring pris- og teknologiudviklingen på området. Forligspartierne er åbne over for eventuelle, konkrete projekter og ønsker en nærmere oversigt over potentialet for energirenoveringer inden for det takstfinansierede område. Med disse tiltag bidrager Herning Kommune til opfyldelsen af en række samfundsmæssige målsætninger omkring klimapolitik. Byrådet vil allerede i 2013 følge op på økonomiaftalen mellem KL og regeringen og gøre noget konkret for at forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringerne. Initiativerne gennemføres i samarbejde med Herning Vand.

Herning, den 23. september 2012

Side 7 af 11


Budgetforlig budget 2013 Byrådet godkender senere i 2012 en klimatilpasningsstrategi, som i 2013 skal følges op af en handlingsplan. Den skal indeholde konkrete klimatilpasningsprojekter, der blandt andet skal omfatte tilbageholdelse af regnvand ved store regnskyl. Byrådet har i forslaget til ny kommuneplan 2013 peget på tre konkrete steder, hvor der kan gennemføres klimatilpasningsprojekter. Byrådet prioriterer, at der gennemføres et klimatilpasningsprojekt ved Hammerum Bæk, da det meget hurtigt vil have den nødvendige effekt for en del af Herning By, nedstrøms landbrugsarealer og golfbane. Investeringen forudsættes gennemført i henhold til årets økonomiaftale mellem KL og regeringen, altså via Herning Vand.

Kollektiv trafik – forbedrede muligheder Med henblik på at supplere og dermed forbedre den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund samt for handicappede skal den såkaldte Flex-ordning undersøges nærmere. Ordningen indebærer rabat for brugerne, således at prisen pr. kilometer støttes. Dermed nedbringes prisen. De samlede fordele, ulemper og konsekvenser ønskes belyst på byrådets budgetkonference i foråret 2013.

Trafiksikkerheden får et løft Det er til stadighed en kommunal opgave at forsøge at forbedre trafiksikkerheden mest muligt inden for de givne, økonomiske rammer. I dette års budgetforlig prioriterer forligspartierne blandt andet, at der anlægges cykelsti ved Frølundvej i Hammerum. Desuden skal en markeret fodgængerovergang skabe en mere sikker skolevej ved Aulum Friskole.

Flere byggegrunde Budgetforligspartierne er fortsat enige om, at der skal være et bredt sortiment af parcelhusgrunde i kommunen. Åbrinken i Sørvad skal indarbejdes inden for den nuværende, samlede ramme i 2013 og frem.

Oplevelsescenter i Feldborg Der er lavet et spændende oplæg til etablering af et skov-oplevelsescenter i Feldborg Nørreskov. Der er imidlertid fortsat en række usikkerheder, ikke mindst omkring projektets finansiering. Herning Kommune er fortsat interesseret i at støtte projektet, men der skal forinden laves en holdbar model for finansieringen, både når det gælder anlægs- og driftsfasen.

Herning, den 23. september 2012

Side 8 af 11


Budgetforlig budget 2013 Hurtigere anlægsprojekter Anlægsarbejder i Herning Kommune udføres som udgangspunkt inden for normal arbejdstid. Natarbejde er fordyrende og kan skabe støjgener. Omvendt kan der være situationer, hvor det kan være relevant at speede arbejdet op for at give færrest mulige gener ved anlægsarbejdet. En anden måde at sikre, at arbejdet gennemføres hurtigst muligt, er ved udbud, hvor der - udover at der konkurreres på pris - også kan konkurreres på tidsplan. Budgetforligspartierne er enige om, at Teknik og Miljøudvalget ved konkrete sager og især ved arbejde i trafikknudepunkter skal vurdere muligheden for to-holdsskift og udvidet arbejdstid, herunder muligheden for at konkurrere på tidsplan.

Fortsat fokus på Herning bymidte Byrådet har fokus på, at et velfungerende og dynamisk Herning City er en forudsætning for, at Herning og Herning-egnen fremstår som et attraktivt sted at besøge og bosætte sig. Kommunen har allerede i 2012 sat en række projekter i gang, som skal sætte skub i en positiv udvikling i city. En bymidtekoordinator er ansat, og det er gennem BrugByen-projektet blevet væsentligt lettere for borgere og projektmagere at skabe aktiviteter i city. Også i 2013 vil byrådet have fokus på udviklingen i centrum af Herning. For at justere og styrke butikslivet i den vestlige del af gågaden etableres en ensrettet såkaldt "sivegade" fra øst mod vest på strækningen Dalgasgade til Møllegade via Jyllandsgade og Bredgade. Dermed skabes der mulighed for, at butikkerne i gågadens vestlige ende kan tiltrække kunder lige "til døren". Den officielle skiltning for den del af Bredgade vil fremover blive "gågade med kørsel tilladt", idet trafikåbningen kun gælder person- og varebiler under 3500 kg. Omkring Poulsens Plads kan det blive nødvendigt med for eksempel glasafskærmning af hensyn til blandt andet udendørs servering. Muligheden for afskærmning og en egentlig taxa-holdeplads skal undersøges, da området rummer flere caféer, restaurationer og spillested. Der afsættes i første omgang 250.000 kroner til at etablere sivegaden. Samtidig genåbnes busslusen i Dalgasgade for kørsel i begge retninger. Hastighedsdæmpende foranstaltninger skal af hensyn til cyklisterne sørge for, at der ikke bliver kørt for hurtigt på strækningen. Der afsættes 275.000 kroner til genåbningen. Pengene til ovenstående prioriteres af midlerne afsat til bymidteplanen. Ændringerne skal etableres snarest muligt. I den anden ende af centrum, mod øst, skal Herning Vand i gang med at udskifte kloakkerne. Derfor afsættes 8,7 millioner kroner over de næste to år til at udskifte vejasfalt, cykelsti, fortove, beplantning og belysning på den meget slidte strækning fra Kampmannsgade til krydset syd for Kaj Munksvej. Arbejdet tilrettelægges parallelt med kloak-arbejdet samme sted, således at projektet begynder ved Kaj Munksvej.

Herning, den 23. september 2012

Side 9 af 11


Budgetforlig budget 2013 Økonomi- og Erhverv Jobrotation Herning Kommune gennemførte i 2011 et jobrotationsprojekt for teknisk service-medarbejdere på skoleområdet i Herning Kommune. Projektet gentages i 2. halvår af 2012. Tanken i et jobrotationsprojekt er at hjælpe dem, der er uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet. Og samtidig opkvalificeres den arbejdsstyrke, der rent faktisk er. For den ansatte og kommunen er dette med til at sikre kvalificeret arbejdskraft. For den ledige giver det en mulighed for at vise sig frem i et ordinært job og udvide netværket. Jobrotation er et højt prioriteret redskab i beskæftigelsesindsatsen – både i relation til at sikre såvel Herningborgernes deltagelse på arbejdsmarkedet, som at sikre virksomhederne i Herning kvalificeret arbejdskraft. Konkret er der i beskæftigelsesplanen for 2013 fastsat to mål, der specifikt er rettet med at prioritere brugen af jobrotation. Der skal i 2013 iværksættes jobrotationsprojekter, der omfatter mindst 20 projekter med mindst 150 deltagere. Der gennemføres i 2013 et markedsføringsinitiativ, som skal synliggøre jobrotationsmulighederne over for de lokale virksomheder, faglige organisationer og a-kasser. Budgetforligspartierne er enige om, at det skal undersøges nærmere, om der med fordel kan etableres flere jobrotationsprojekter i Herning Kommune (arbejdsgiverdelen), eksempelvis på ældreområdet eller daginstitutionsområdet.

EGJ-penge Budgetforligspartierne er enige om, at når sagen vedrørende salg af EGJ-varme bliver endegyldigt godkendt i diverse instanser, mødes budgetforligspartierne umiddelbart herefter for at tage stilling til anvendelse af provenuet under hovedoverskrifterne: • Folkeskoler • 50 meter svømmebassin (jf. arbejdsgrundlaget for byrådsperioden) • Styrkelse af likviditeten

Herning, den 23. september 2012

Side 10 af 11


Budgetforlig budget 2013 Herning, den 23. september 2012

Borgmester

Venstre

Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Det Radikale Venstre

Konservative

Kristendemokraterne

Uden for parti – Birgit Jonassen

Uden for parti – Line Hillerup

Herning, den 23. september 2012

Side 11 af 11

Forligstekst  
Forligstekst  

Forligstekst 2013

Advertisement