Page 1

Príloha 9: Nitriansky komunitný fond je mimovládna organizácia, ktorá pomáha občanom mesta, ktorí majú záujem o svoje okolie a ešte chuť urobiť niečo naviac finančnou podporou ich projektov z viacerých oblastí – život na sídliskách, voľný čas detí a mládeže, kultúrne a vzdelávacie aktivity, ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora duchovných hodnôt, rozvoj komunitných iniciatív a mimovládnych organizácií. Nitriansky Komunitný Fond bol založený v roku 1999 na základe dohody medzi občianskym združením Nitrianskou komunitnou iniciatívou a mestom Nitra. Je to mimovládna nezisková organizácia. Cieľom fondu je zlepšiť kvalitu života v Nitre a motivovať občanov, aby sa zapájali do riešenia verejných problémov. Je finančným nástrojom, ktorý umožňuje prevziať zodpovednosť za svoje okolie, a tiež motivačným nástrojom rozvoja miestnej filantropie. Fond prideľuje financie, spravidla štyrikrát do roka na projekty z rôznych oblastí: život na sídliskách voľný čas detí a mládeže životného prostredia ochrana a podpora zdravia rozvoj a podpora duchovných hodnôt kultúrne a vzdelávacie aktivity rozvoj komunitných iniciatív a mimovládnych organizácii Projekt môže byť predložený mimovládnymi organizáciami, štátnymi a mestskými rozpočtovými príspevkovými organizáciami (napr. školy, kultúrne skupiny, škôlky...), alebo neformálnymi občianskymi skupinami ( zloženej z najmenej troch občanov). Fond nepodporuje financovanie činnosti politických strán, hnutí a podnikateľské aktivity. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 000,- Sk. Výber projektov je nezávislý a transparentný proces. Grantová komisia pozostávajúca z piatich nezávislých profesionálov. Posudzuje návrhy projektov v prvej fáze a odporúča ich správnej rade na schválenie. Správna rada pozostáva z deviatich ľudí. Štyria z nich boli nominovaní mestom Nitra, štyria ďalší boli nominovaní Nitrianskou komunitnou iniciatívou. Rada má nezávislého predsedu. Na základe odporučení grantovej komisie, Správna Rada schvaľuje projekty, ktorým bude poskytnutý grant. Kritériá hodnotenia projektov: Projekt musí byť prospešný pre komunitu mesta - fond nepodporuje inštitucionálny rozvoj organizácii ani neprimerané výdavky. Projekt musí mať jasne určené ciele, nástroje a harmonogram. Projekt musí zahrňovať prácu dobrovoľníkov pri jeho realizácii. Projekt musí obsahovať doplnkové zdroje alebo príspevky. Podmienky pre poskytovanie grantov z prostriedkov Nitrianskeho komunitného fondu, n.f. 1. Granty sa poskytujú spravidla 4 krát do roka podľa článku II. , III. a IV. Štatútu Nitrianskeho komunitného fondu, n.f.. Okrem toho môžu byť vyhlásené mimoriadne grantové kolo určené pre špeciálne programy. 2. Každé grantové kolo vyhlasuje správna rada prostredníctvom zverejnenia informácií o uzávierke a podmienkach grantového kola v lokálnych médiách. 3. Granty sa poskytujú maximálne vo výške 15 000 Sk na jeden projekt. 4. Rozhodnutie o konkrétnej výške poskytnutých finančných prostriedkov na konkrétny projekt stanovuje správna rada. 5. Prevod finančných prostriedkov na schválené projekty sa realizuje na základe

podpísania zmluvy medzi predkladateľom projektu a fondom 6. Prostriedky na projekty sa vyplácajú v dvoch splátkach a to 70% do 15 dní po podpise zmluvy a 30% po ukončení projektu a predložení správy. Správna rada môže rozhodnúť aj o vyplatení v splátkach v pomere 80% a 20% alebo v pomere 50% a 50% podľa charakteru schváleného projektu. 7. Predkladateľ projektu je po jeho ukončení povinný v stanovenom termíne (najneskôr do 90 dní) predložiť správu o priebehu projektu, vyúčtovanie a pripojiť fotodokumentáciu.


8. Na pridelenie finančných prostriedkov nie je právny nárok. Podmienky pre predkladanie projektov na Nitriansky komunitný fond

Každý projekt predkladaný na Nitriansky komunitný fond MUSÍ spĺňať nasledujúce kritéria: 1. Žiadosť musí byť riadne čitateľne vyplnená 2. V položke rozpočet musia byť uvedené a špecifikované aj iné zdroje, nielen tie, ktoré sú žiadané od NKF. Rozpočet musí byť rozpísaný na položky (nie uviesť 1 položku na celý projekt). Všetky položky musia byť riadne čitateľné. 3. Všetky predložené projekty musia byť vopred prekonzultované. 4. V prípade, že ide o investičný projekt, ktorý sa realizuje na verejnom priestranstve (napr. ihrisko), žiadosť musí byť doplnená o potvrdenie z MSÚ oddelenia životného prostredia 5. Prekonzultované projekty sa predkladajú v 14 exemplároch. Nitriansky komunitný fond, Piaristická 2, 949 01 Nitra, tel/ fax 037 / 6542 446, nkf@fondnr.sk

INŠTRUKCIE na vypracovanie vyúčtovania grantu NKF Podľa grantovej zmluvy ste sa zaviazali predložiť NKF najneskôr do 90 dní od podpísania zmluvy záverečné vyúčtovanie, záverečnú správu a kópie dokladov spolu s fotodokumentáciou z realizácie projektu. Vyúčtovanie musí obsahovať obsahuje : 1. formulár, 2. prílohy : kópie účtovných dokladov a originály k nahliadnutiu, záverečnú hodnotiacu správu a fotodokumentáciu. Vypracujte ho podľa týchto inštrukcií : 1. FORMULÁR (ZÚČTOVANIE GRANTU) Príjemca grantu : Uviesť úplný názov predkladateľa projektu podľa prvej strany grantovej zmluvy. (Organizácia, neformálna skupina...) Názov projektu : Presný názov projektu uvedený v grantovej zmluve. Číslo grantovej zmluvy : Uviesť celé číslo grantovej zmluvy. Dátum podpísania zmluvy : Dátum uvedený v grantovej zmluve. Stručný popis realizácie projektu : Stručné zhodnotenie naplnenia účelu grantu uvedeného v zmluve a dosiahnutia cieľov uvedených v projekte. Finančné čerpanie prostriedkov : Uviesť skutočné výdavky na projekt z grantu. Musia byť v súlade so schváleným rozpočtom. Rozdiel v čerpaní : Uviesť rozdiel medzi pridelenými a reálne vyčerpanými prostriedkami z grantu a zdôvodnenie Prílohy obsahujúce kópie účtovných dokladov, originály k nahliadnutiu, záverečnú hodnotiacu správu a fotodokumentáciu. * Podpis zodpovedného zástupcu. *Prílohy : Kópie účtovných dokladov a originály k nahliadnutiu : Predkladajú sa súčasne a zároveň sa kontrolujú a porovnávajú. Účtovné doklady rozčleniť podľa jednotlivých položiek rozpočtu. K položkám hradeným prevodným príkazom je potrebné priložiť doklad o platbe(výpis). Záverečná hodnotiaca správa : V prípade, že v zmluve nie je uvedené inak, bude obsahovať podrobné zhodnotenie projektu, najmä : -priebeh realizácie, časový harmonogram, -hodnotenie úspešnosti, -kto sa podieľal na realizácii, -perspektíva projektu do budúcnosti. -Ak je v zmluve uvedená forma propagácie NKF na letáčikoch, plagátoch, pozvánkach, alebo v tlači, je potrebné priložiť ich ukážky k záverečnej hodnotiacej správe.


Fotodokumentácia : K záverečnej hodnotiacej správe priložiť najmenej 4 fotografie realizácie projektu.

PRILOHA9  

rozvoj a podpora duchovných hodnôt kultúrne a vzdelávacie aktivity Príloha 9: - - - INŠTRUKCIE Každý projekt predkladaný na Nitriansky komun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you