Page 1

Príloha 6: ŠTATÚT FONDU MLÁDEŽE Zastupiteľstvo mesta Skalica na základe predloženia návrhu na vykonanie niektorých opatrení v oblasti práce s mládežou z 22.10.1992, rozhodlo svojím uznesením č.148/1992 zriadiť "FOND MLÁDEŽE SKALICA". Fond je účelovo zriadený na podporu aktivít v oblasti práces mládežou, zameranou na znižovanie vplyvu nega-tívnych javov spoločnosti, a realizáciu projektov, ktoré nejakým spôsobom dlhodobopôsobia, prípadne zlepšujú podmienky života mladých ľudí v Skalici. Jeho určenie je výhradne zamerané na dlhodobé aktivity, ktoré majú trvalý pozitívny dopad na využitie voľného času mládeževo všetkých oblastiach jej života a zároveň rozvíjajú konaniemladých v duchu morálky a humanity, čím sa sleduje predovšetkýmznižovanie trestnej a priestupkovej činnosti detí a mládežea ochrana tejto vekovej skupiny pred negatívnymi javmi spoločnosti. Z uvedených dôvodov je nosnou časťou príjmu fondu predisponovanie časti z celkového objemu príjmov mesta získaných za poplatky z predaja alkoholu tabaku a tabakových výrobkov, ako i poplatkov z výherných automatov. Fond nie je právnickou osobou a jeho hospodárenie je vedené ako osobitný podúčet Mesta Skalica. 1. Názov fondu Fond bude prezentovaný pod názvom: Fond mládeže skalica 2. Cieľ zriadenia fondu Cieľom zriadenia fondu je pomoc pri vytváraní podmienok pre účinnejšiu podporu a ochranu mládeže, ako i podmienok pre realizáciu projektov, ktoré sa nejakým spôsobom snažia dlhodobo, prípadne trvale riešiť, prípadne zlepšovať podmienky života mladýchľudí v Skalici, v týchto oblastiach: - ochrana mládeže pred negat. javmi (alkohol, drogy, gemblérstvo) - sociálna ochrana zdravotne postihnutej mládeže (rozvojové pro gramy) - záujmové programy pre deti a mládež a využitie voľného času - participáciamládeže v mestských podmienkach - ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt - podpora rozvojových a investičných programov 3. Zdroje fondu Činnosť fondu je finančne zaisťovaná najmä: - paušálnou dotáciou z rozpočtu mesta Skalica (ročne podľa výšky rozpočtu mesta najmenej však 100 000 Sk) - predisponovaním časti z celkového objemu príjmov mesta získa ných za poplatky z predaja alkoholu tabaku a tabakových výrobkov podľa možností rozpočtu mesta (minimálne 10%) - predisponovaním časti z celkového objemu príjmov mesta získaných za poplatky z užívania výherných automatov podľa možností rozpočtu mesta (minimálne 5%) - darmi a inými príspevkami od fyzických a právnických osôb - z iných zdrojov (štátne príspevky) 4. Vyhlásienie konkurzu Správca fondu minimálne raz ročne vyhlasuje konkurz na projekty programov ochrany a podpory mládeže. Vyhlásenie konkurzu oznámi v regionálnych masmé-diách, spolu s podmienkami konkurzu, prípadne Štatútom fondu. Správca fondu stanoví každoročne záväzné podmienky konkurzu, ktorú spolu s oznamom uverejní v regionálnych médiách. Správca Fondu mládeže Skalica, prostredníctvom Mestského úradu v Skalici písomne oznámi vyhlásenie konkurzu všetkým mládežníckym organizáciám, školám a spol. organizáciám, podľa cieľov fondu. Finančné prostriedky fondu nemožno použiť na všeobecné hospodársko-správne výdavky predkladateľa, prípadne realizátora. Možno ich použiť len na tie hospodársko-správne výdavky predkladateľa, prípadne realizátora, ktoré sú priamo súčasťou projektu, bez ktorých by nemohol byť projekt realizovaný.


5. Použitie prostriedkov fondu Projekty môžu predkladať právnické a fyzické osoby. Z prostriedkov môžu byť hradené iba programy právnických a fyzických osôb, určené pre mládež mesta Skalica a mládež v Skalici študujúcu, ktoré spĺnajú podmienky určené štatútom fondu, ako i konkurznými podmienkami. Pod pojmom dlhodobosť projektu je myslené zabezpečenie pokračovania práce s uvedenou skupinou detí a mládeže z projektui v budúcnosti, prípadne jeho rozvýjanie. Pokiaľ fond disponuje účelovými prostriedkami od fyzických alebo právnických osôb je možné tieto zdroje použiť iba v súlade s ich účelovým viazaním od darcu. Pridelená dotácia je podmienená zmluvou o účelovej dotácii, ktorá musí obsahovať určenie účelového viazania, výšku dotáciea spôsob termín vyúčtovania. V prípade nedodržania podmienok zmluvy o pridelení účelovej dotácie, je predkladateľ povinný dotáciu vrátiť. 6. Hodnotenie projektov v konkurze. Projekty v konkurze hodnotí správca fondu na základe doporučenia členov konkurznej komisie pre posudzovanie projektov "Fondu mládeže" a vydáva doporučujúci návrh o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým projektom s určením účelového viazania. Tento návrh podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Skalici. Pri posudzovaní projektov prihlásených do konkurzu, majú prioritu projekty, ktoré preukážu získanie finančných prostriedkov i z iných zdrojov. Predseda Komisie mládeže a športu pri MZ v Skalici, spolu s finančným oddelením Mestského úradu v Skalici, k jednaniu konzultačného zboru ako i pre správcu fondu pripraví rozbor dotácií za predchádzajúci rok, ktorý bude obsahovať: - názov predkladateľa - výšku žiadanej dotácie v minulom roku - výšku pridelenia dotácie z fondu minulého roku - vyjadrenie či bolo vykonané vyúčtovanie dotácie podľa zmluvy - záznam z kontroly projektu Správca fondu je povinní do 15 dní po rozhodnutí o pridelení finančných prostriedkov schválených Mestským zastupiteľstvom oznámiť všetkým účastníkom konkurzu jeho výsledky. 7. Dôvody vyradenia projektov z konkurzu. Z konkurzu sú automaticky vylúčené projekty: - nesplnajúce podnieky stanovené štatútom a konkurz-nými podmienkami fondu - ktoré sú dotované z iných prostriedkov Mesta Skalica - jednorazového zamerania 8. Hodnotenie realizácie projektov. Správca fondu vykonáva kontroly projektov, ktoré sú predovšetkým zamerané na úroveň realizovaných projektov (odbornosť, adresný záber, odbornosť personálu realizujúceho projekt, ap.). Správca fondu je povinný kontrolovať realizáciu každého projektu, ktorému bola schválená dotácia, zo zameraním na plnenie cieľa, adresáta a účelového využitia pridelených finančných prostriedkov. O kontrole a jej výsledkoch vyhotoví písomnú správu, ktorá spolu s ostanými bude prerokovaná pri celkovom hodnotení jednotlivých projektov za rok. 9. Správca fondu Správcom fondu je komisia mládeže a športu pri MZ Skalica. Zriaďovateľ fondu (MZ Skalica) vymenováva a odvoláva správcu fondu. Správca fondu zaisťuje organizačné potreby fondu a určuje v prípade potreby svoje orgány, napr. predsedu fondu, tajomníka fondu a pokladníka fondu.


Správca fondu je zodpovedný voči Mestkému zastupitelstvu za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a dodržiavanie ustanovení tohto štatútu. Správca fondu sa podieľa na formovaní politiky mesta voči mládeži ako poradný orgán MZ, súčasne sa aktívne podieľa na riešení problematiky života mládeže v meste Skalica. Dôležitou súčasťou aktívneho riešenia je pozná-vanie problematiky života mládeže v meste Skalica. 10. Poradný orgán.

Poradným orgánom správcu fondu je konzultačný zbor, ktorý je zložený takto: A. Stabilní členovia: - poverený zástupca MÚ Skalica - predseda komisie mládeže a športu pri MZ Skalica - predseda sociálnej a zdravotnej komisie pri MZ Skalica - poverený zástupca štátnej správy B. Variabilní členovia: - delegovaný zástupca mládežníckeho združenia zo Skalice - delegovaný zástupca materských škôl - delegovaný zástupca základných škôl v Skalici - delegovaný zástupca stredných škôl v Skalici - delegovaný zástupca ostatných zariadení zaoberajúcich sa prácou s deťmi a mládežou Konzultačný zbor fondu je povinný všetky svoje opat-renia, ktoré sa vzťahujú k posudzovaniu jednotlivých projektov alebo k rozhodovaniu o poskytnutých čiastkach z fondu, predkladať na vyjadrenie správcovi fondu. 11. Zrušenie fondu Fond môže zaniknúť iba rozhodnutím zakladateľa a to iba v prípade, ak sa finančné prostriedky nebudú používať podľa cieľa zriadenia fondu a situácia v oblasti v práci s mládežov bude na takej úrovni, že existencia fondu prestane mať svoje opodstatnenie. O zrušení fondu musí o rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina prítomných platných členov mestského zastupiteľstva Skalica. Návrh na zrušenie fondu predkladá správca fondu, alebo jeho ktorýkoľvek člen. Pre tento prípad platí, že prípadné aktíva, ktoré zostanú po vysporiadaní všetkých záväzkov fondu sa predisponujú na účet mesta Skalica s tým, že použitie týchto prostried-kov je možné iba na účely podpory a ochrany mládeže. 12. Tento štatút bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6.11.1997 a nadobúda účinnosť 1.1.1998. 13. Tento štatút zrušuje ŠFM schálený dňa 16.12.1992 uznesením č. 148/1992 a zmenu čl. III. zo dňa 3.3.1994 schválená uznesením č. 5/1994. Ing. Michal Srholec v.r., primátor mesta

PRILOHA6  

ŠTATÚT FONDU MLÁDEŽE Zastupiteľstvo mesta Skalica na základe predloženia návrhu na vykonanie niektorých opatrení v oblasti práce s mládežou...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you