Page 1

Príloha 4: Zásady poskytovania príspevkov neziskovým organizáciám (ďalej len Zásady) určujú pravidlá poskytovania príspevkov pre oblasť školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnospoločenskú oblasť. Zásady sa nevzťahujú na účelove vyčlenené príspevky v rozpočte (príspevok pre UMB, príspevok na žiaka ZŠ, príspevok pre SČK, Horský film, . . .). Príspevky môžu byť priame (finančná dotácia) alebo nepriame (zľavy na nájomnom, na prevádzkových nákladoch, na poplatku za prenájom). Finančné príspevky sa poskytujú z rozpočtových prostriedkov, schválených v príslušnom roku pre: A) kultúru - posudzuje Komisia kultúrna pri MsZ B) zdravotníctvo - posudzuje Komisia zdravotná pri MsZ C) školy a šport - posudzuje Komisia pre školy a šport pri MsZ Žiadosti organizácií o príspevok na činnosť, ktorá nie je predmetom posudzovania v uvedených komisiách (vzdelávanie, charita), posudzuje Mestská rada.

Priame príspevky I. Základné pravidlá 1. príspevok môže požiadať len organizácia s právnou subjektivitou, pôsobiaca v Meste Poprad. V prípade subjektov bez právnej subjektivity, podáva žiadosť o príspevok jeho zriaďovateľ s právnou subjektivitou.

2. Príspevok môže byť poskytovaný aj formou získania grantu, ktorý sa vyhlasuje príslušným odborom MsÚ v Poprade. Grant slúži na komplexné zabezpečenie požadovanej akcie (programu) na území mesta. Informácie o možnosti podávania žiadosti na príspevok alebo grant budú poskytované prostredníctvom regionálnych médií, internetu a na príslušných odboroch MsÚ v Poprade. 4. Príspevok na projekty je určený v zmysle platných predpisov a zásad, pričom na jeho poskytnutie nie je právny nárok. 3.

II. Použitie príspevku A/ Oblasť kultúry 1. Príspevok, grant je určený na podporu projektov zameraných na tvorbu, rozvoj a šírenie kultúrnych hodnôt predovšetkým na území mesta.

2. Účelové prostriedky poskytované Mestom Poprad sú určené na podporu a rozvoj kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít.

3. Predložený konkrétny projekt musí spĺňať tieto kritéria: - prezentuje vlastnú umeleckú tvorbu, - je nekomerčného zamerania, - je určený významnému počtu obyvateľov mesta, - je realizovaný predovšetkým na území Mesta Poprad Realizátor projektu: - zodpovedá za účelné a hospodárne využitie poskytnutého príspevku - je schopný organizačne, technicky a personálne zabezpečiť schválený projekt - schválené finančné prostriedky použije efektívne na konkrétny projekt - je schopný preukázať úspešnosť projektu a jeho prínos v oblasti kultúry. 4. Výška príspevku na projekt môže byť maximálne 20 000,- Sk, maximálne však do výšky 60 % nákladov na projekt.

B/ Oblasť zdravotníctva 1. Finančné príspevky môžu byť použité na rekondičné pobyty po chemoterapii, rehabilitačné pomôcky, kompenzačné pomôcky, zdravotnícky materiál, na klubovú činnosť a na pomoc pre telesne oslabené deti. 2. O finančný príspevok sa môže prednostne uchádzať NsP - Poprad a ÚTaRCH Kvetnica v prípade riešenia havarijného stavu. Finančný príspevok môžu žiadať na zakúpenie resp. opravu prístroja, ktorý je nevyhnutný na ďalší chod zdravotníckeho zariadenia. 3. O finančný príspevok môže byť poskytnutý aj Inštitútu Krista Veľkňaza - Žakovce, ak sa preukáže, že v predchádzajúcom kalendárnom roku umiestnil vo svojom zariadení aj občanov z Mesta Poprad.

C/ Oblasť školy a šport 1. Pri prijatí športovcov, ktorí dosiahli tituly Majstra Slovenska, Európy, sveta, olympijského víťaza, dostávajú športovci 500, 3 000, 5 000 a 10 000,- Sk, resp. vecný dar.

2. Na ceny a prípadne na nevyhnutné technické zabezpečenie pri organizovaní športových podujatí v Meste Poprad počas celého roka podľa rozsahu súťaží je poskytovaný finančný príspevok od 1 000,-Sk do 5 000,Sk.


3. Usporiadanie rôznych športových akcií, najmä športová olympiáda detí a mládeže Mesta Poprad - zimná a letná časť, Challenge Day, športové akcie v rámci Behu olympijského dňa, "Dňa Popradu", Celoštátnych "Dni športu", športové podujatia v rámci družobných miest, anketa športovcov na záver roka atď.. 4. Podpora tzv. mestských lig v kolektívnych športoch - malý futbal, hokejbal, streetball. 5. Zabezpečenie zhotovenia bežeckej lyžiarskej stopy v prímestskej oblasti pre občanov mesta, pomoc pri zhotovení bežeckoturistickej trasy v tzv. Zóne oddychu - lesopark Kvetnica. 6. Komisie pre školy a šport v prípade dostatku prostriedkov podporí športové kluby (prednosť majú začínajúce kluby), telovýchovné jednoty príspevkom na zakúpenie výstroja, výzbroje najmä pre mládež, nie však na činnosť klubu.

III. Posudzovanie a výber projektu 1. Projekt musí byť doručený do vyhláseného termínu výberového kola. V prípade nedodržania termínu žiadosť automaticky postupuje do nasledujúceho kola.

2. Projekt musí obsahovať: - požiadavku na oficiálnom formulári, - spracovanú obsahovú časť podľa osnovy - rozpočet projektu s kalkuláciou jednotlivých položiek v príjmovej a výdavkovej časti - údaje o predkladateľovi (doklad o platnej registrácii, stanovy, príp. štátút organizácie) Do výberového konania nebudú zaradené projekty, ktoré: - nesplnia požadované náležitosti pre predkladanie projektov - sú v rozpore s platnými rozpočtovými pravidlami mesta - nie je možné ich zaradiť k jednotlivým typom podporovaných projektov - nespĺňajú niektoré ďalšie ustanovenie týchto zásad. 3. Odporúčanie poskytnúť príspevok a návrh na jeho výšku posudzujú na základe žiadostí poradné orgány mesta (MsZ) - komisie. 4. Komisia posudzuje žiadosti všetkých predkladateľov a osobne prekonzultuje s nimi predložený projekt a reálnosť ekonomických kalkulácií. 5. Komisia hodnotí jednotlivé projekty podľa ich potreby, spoločenského významu, profesionálnej úrovne. 6. Výsledky svojho rokovania a návrhy na pridelenie príspevkov predkladá komisia prostredníctvom predsedu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad. 7. Termíny uzávierok žiadosti o pridelenie príspevkov sú: 1. kolo do 31. 3. 2001 2. kolo do 31. 5. 2001 3. kolo do 31. 8. 2001 8. Schvaľovacie konanie bude prebiehať v troch kolách: apríl 2001 jún 2001 september 2001 9. Žiadatelia o príspevok budú upovedomení o výsledku schvaľovacieho konania do 10 dní od schválenia MsZ Poprad. 10. Žiadateľ, ktorému bol schválený príspevok, podpíše s Mestom zmluvu o poskytnutí príspevku, forme jeho použitia a spôsobe zúčtovania. 11. Zmluvy sa vyhotovujú v troch originálnych výtlačkoch, pričom jeden výtlačok obdrží žiadateľ a dva Mesto Poprad. 12. Mesto zašle žiadateľovi úspešného projektu schválený príspevok prevodom na účet najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy oboma stranami. 13. Z príspevku nie je možné hradiť mzdové náklady zamestnancom žiadateľa. 14. Žiadateľ je povinný zdokladovať použitie finančných prostriedkov na predložený projekt do 30 dní od ukončenia projektu. Príslušná komisia má právo kontrolovať realizáciu a použitie finančných prostriedkov na schválený projekt. Pri nedodržaní účelu použitia finančných prostriedkov nebudú už žiadateľovi v budúcnosti poskytnuté ďalšie príspevky.

Nepriame príspevky Mesto môže poskytnúť žiadateľovi tzv. nepriamy príspevok na jeho činnosť formou zliav: a) na nájomnom a prevádzkových nákladoch v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva v zmysle Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenia minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov b) na poplatku za prenájom hnuteľného majetku mesta c) na poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov mesta. Zľavy sa môžu poskytnúť na základe písomnej žiadosti žiadateľa:

Typ

Nájomné

Prevádzkové náklady


Charitatívne ogranizácie do 99 % do 100 % Neziskové organizácie do 80 % do 80 % Športové kluby a združenia do 100 % do 100 % ZŤP združenia do 100 % do 50 % Pre organizácie s prvkom podnikani a v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry a vzdelania do 50 % 0% zo stanovených cien za nájom a skutočných prevádzkových nákladov. Zľavy schvaľuje Mestská rada na odporúčanie príslušných komisií maximálne na jeden rok. Zľavy z poplatkov v prípade b) a c) určuje prednosta Mestského úradu v Poprade na odporúčanie príslušných komisií maximálne na jeden rok. Zľavy z poplatkov v prípade b) a c) určuje prednosta Mestského úradu v Poprade na odporúčanie príslušného zodpovedného zamestnanca mesta, maximálne však do výšky: 80 % poplatku za prenájom hnuteľného majetku mesta, minimálny poplatok 100,- Sk/akciu 99 % poplatku za krátkodobý prenájom nebytových priestorov, minimálny poplatok vo výške nákladov na upratovanie/akciu.

Záverečné ustanovenia 1. 2. 3.

Jednotlivé ustanovenia Zásad platia primerane pre poskytovanie prostriedkov z Fondu starostlivosti pre deti a mládež v Meste Poprad. Zásady poskytovania príspevkov neziskovým organizáciám v roku 2001 boli schválené Uznesením č. 28/2001, pod bodom 432 a) zo zasadania Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21. februára 2001. Dňom schválenia Zásad poskytovania príspevkov neziskovým organizáciám strácajú platnosť Zásady financovania nositeľov kultúry v Meste Poprad z 1. marca 2000.

Ing. Štefan Kubík, v.r. ------------- - ------------------------Ing. Jozef Karniš, CSc., v.r. --primátor mesta ------------------------------------------------------ prednosta MsÚ

PRILOHA4  

havarijného stavu. Finančný príspevok môžu žiadať na zakúpenie resp. opravu prístroja, ktorý je nevyhnutný na ďalší chod zdravotníckeho zari...