Page 1

Príloha 16: Podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu občianskym združeniam, ktoré zabezpečujú činnosť vo vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Podľa § 16 ods. 1. písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky určujem tieto podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu občianskym združeniam, ktoré zabezpečujú činnosť vo vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čl. I 1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu (ďalej len "dotáciu") občianskemu združeniu1) v rámci výdavkov rozpočtovej kapitoly na príslušný rok. 2) Dotáciu možno poskytnúť len občianskym združeniam, ktoré zabezpečujú činnosť vo vecnej pôsobnosti ministerstva. 3) Dotáciu možno poskytnúť na: a) priority určené ministerstvom na príslušný rok b) poradenskú činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia c) rekondično-rehabilitačné pobyty d) vydávanie časopisov e) letné tábory pre deti f) protidrogové aktivity g) úhrady členských príspevkov v medzinárodných organizáciách h) kapitálové výdavky (výnimočne). 4) Dotácia sa môže poskytnúť na realizáciu konkrétnych projektov v súlade so štatútom občianskeho združenia a vecnou pôsobnosťou ministerstva. 5) Dotácia sa môže poskytnúť najviac do výšky výdavkov nepokrytých príjmami z predpokladanej realizácie projektov. 6) V rámci projektov na poradenskú činnosť môžu byť výnimočne zohľadnené v dotácii prostriedky aj na odmeňovanie - na mzdy a poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP zamestnancov, ktorí zabezpečujú odborné činnosti a zamestnancov, ktorí vykonávajú účtovníctvo, - na odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pri realizácii projektov, ktoré nie je možné zabezpečiť vlastnými odbornými zamestnancami. 7) Činnosť občianskych združení sa musí zabezpečovať s minimálnym počtom zamestnancov a administratívou. 8) Pri realizácii projektu je možné poskytnúť úhradu cestovných nákladov na základe cestovného príkazu podľa platného právneho predpisu o cestovných náhradách 2). 9) Dotácia sa musí použiť v stanovenom termíne, v určenom rozsahu a len na účely, na ktoré bola poskytnutá. O prípadnej zmene účelu alebo presune medzi položkami vymedzených výdavkov a o zmene počtu účastníkov a počtu dní rozhoduje ministerstvo na základe zdôvodnenej žiadosti občianskeho združenia. O prípadnej zmene termínu a miesta konania akcie občianske združenie informuje ministerstvo. 10) Na poskytnutie dotácie občianske združenie nemá právny nárok. Čl. II 1) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti (podľa prílohy) najvyššieho orgánu občianskeho združenia, ktoré zabezpečuje činnosť vo vecnej pôsobnosti ministerstva. 2) Žiadosť o dotáciu okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať: a) vecný projekt, b) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s jeho realizáciou, c) doklad o registrácii občianskeho združenia (stanovy). 3) Žiadosť, ktorá nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 2), nebude zaradená na rokovanie komisie. 4) Žiadosti sa predkladajú v 11 vyhotoveniach. 5) Žiadosti občianskych združení o poskytnutie dotácií posudzuje Komisia na posudzovanie žiadostí občianskych združení o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR. Komisia je poradným orgánom ministra. Spôsob rokovania a zloženie komisie upravuje Rokovací poriadok komisie. 6) O poskytnutí dotácie rozhoduje minister na návrh komisie. 7) Na bežné výdavky ministerstvo poskytne dotáciu rozpisovým listom a úhradu vykoná na osobitný účet združenia na štátne dotácie. V liste uvedie výšku dotácie, konkrétny účel dotácie, podmienky poskytnutia dotácie, termín a spôsob vyúčtovania dotácie, číslo účtu, na ktorý je občianske združenie


povinné vrátiť nepoužité finančné prostriedky a upozornenie na povinnosť občianskeho združenia dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 3). 8) Na kapitálové výdavky uzatvorí ministerstvo s občianskym združením písomnú zmluvu. 9) Zmluva o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky z hľadiska zachovania účelu okrem náležitostí uvedených v bode 2) musí obsahovať: a) záväzok občianskeho združenia nepreviesť vlastnícke práva k veci, na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla, na iné osoby, b) záväzok občianskeho združenia nepoužiť vec, na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla, ako vklad do obchodnej spoločnosti, c) záväzok občianskeho združenia vylúčiť vec, na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla zo zabezpečovacích prostriedkov pri zabezpečovaní iných jeho záväzkov, d) záväzok občianskeho združenia používať vec, na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla, len na v zmluve vymedzený účel. Čl. III 1) Poskytnutá dotácia môže byť použitá iba do konca rozpočtového roka, t. j. do 31. 12. vrátane zúčtovania bankou. 2) Vyúčtovanie dotácie pri celoročných projektoch predloží občianske združenie do 31. 1. nasledujúceho roka, vyúčtovanie poskytnutých dotácií na konkrétnu akciu najneskôr do 60 dní po jej ukončení. 3) Vyúčtovanie musí obsahovať vecné vyhodnotenie projektu, finančné čerpanie s uvedením čísiel dokladov, pod ktorými sú výdavky zaúčtované v účtovnej evidencii a zoznam účastníkov akcie. Doklady zostávajú v občianskom združení. 4) Vyúčtovanie dotácie na základe vykonanej kontroly potvrdzuje predseda kontrolného orgánu občianskeho združenia. 5) Nevyčerpané finančné prostriedky musí občianske združenie vrátiť na účet ministerstva najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roka. Nedodržanie termínu sa sankcionuje podľa Čl. IV. Čl. IV 1) Občianske združenie zodpovedá za účelové a hospodárne použitie rozpočtových prostriedkov 4), za ich riadne vedenie v účtovnej evidencii a za dodržanie podmienok, za ktorých sa poskytli. 2) Kontrolu použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu, vrátane dodržiavania určených podmienok vykonáva ministerstvo a ďalšie orgány v súlade s osobitnými predpismi 5). 3) Ak ministerstvo zistí porušenie určených podmienok použitia dotácie alebo neoprávnené použitie prostriedkov a) postupuje ako v prípadoch porušenia rozpočtovej disciplíny podľa osobitných predpisov 6), b) neposkytne dotáciu v nasledujúcom roku. Čl. V Výnimky z týchto podmienok môže povoliť v odôvodnených prípadoch ministerstvo po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR. Čl. VI Zrušujú sa podmienky poskytovania dotácií občianskym združeniam, ktoré zabezpečujú činnosť vo vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorých sa postupovalo od 1. apríla 1996. Čl. VII Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. mája 1999. Peter Magvaši, v. r. 1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 2) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 3) Napr. zákon NR SR č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov 4) Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 5) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 6) § 47 ods. 1 až 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z.

PRILOHA16  

Príloha 16: § 47 ods. 1 až 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Zákon č....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you