Page 1

Príloha 14c:

Prehľad o počte subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov určených na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 a o výške týchto finančných prostriedkov rok 2002 % podiel na celkovom objeme Počet Suma finančných prostriedkov Štátne subjekty 20 23,7 35,0 Neštátne subjekty 55 35,6 52,5 Občianske združenia v 23 8,5 12,5 pôsobnosti MPSVR SR Spolu*: 98 67,8 100,0 * pre úrad MPSVR SR na ostatné aktivity podľa uznesenia vlády SR č. 183/2002 a 770/2002 Požiadavky na rozdelenie prostriedkov štátneho rozočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v roku 2002 Počet žiadateľov Požadovaná suma Neštátne subjekty 167 199,3 Štátne subjekty 138 278,5 Spolu 305 477,8

PRILOHA14C  

Príloha 14c: