Page 1

Príloha 14a:

Žiadosť o príspevok z výťažku lotérií a iných podobných hier pre štátne subjekty na rok 2002 VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: Príloha Členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie (v tis. Sk) • Funkčná klasifikácia ( trieda, podtrieda) • Ekonomická klasifikácia Výdavky spolu (600-700) v tom : A. Bežné výdavky (600) z toho : A.1. bežné transfery (640) B. Kapitálové výdavky (700) B.1. obstarávanie kapitálových aktív (710) z toho : - systémové výdavky - výdavky na bežnú investičnú činnosť Z bodu B. - kapitálové výdavky na financovanie investičných programov (uviesť evidenčné číslo investičného programu)

PRILOHA14A  
PRILOHA14A  

Príloha 14a: