Page 1

Trenčianska nadácia Mládežnícka 2, 0903-175863

911 01 T R E N Č Í N,

tel.: 032/7445500,

Žiadosť o poskytnutie grantu A. Informácie o žiadateľovi 1.

Názov

organizácie .................................................................................................................... ..... 2. Adresa............................................................................................................................ ...............

3. Telefón...............................................................

e-

mail: ...........................................................

4. Štatutárny

zástupca

org.:

………………………………………………………………………….

5. Meno

a

adresa

kontaktnej

osoby.................................................................................................... .................... ................................................................................................................................

6. Telefón...............................................................

e-

mail: ...........................................................

B.

Informácie o projekte

1.

Názov

projektu........................................................................................................................... .... 2.

Cieľ

projektu

(čo

konkrétne

chcete

projektom

dosiahnuť?).....

…………………………………...... ....................................................................................................................................... ................... 3. Stručný popis aktivít projektu (tj. akým spôsobom chcete cieľ projektu dosiahnuť?):...................... ....................................................................................................................................... ................... ....................................................................................................................................... ....................


4. Predpokladaný začiatok a koniec projektu: .....................................................................................

5. Súhrnný rozpočet projektu (v Sk): popis žiadanej položky:

suma žiadaná od TNN:

suma z iných zdrojov:

__________________________________

____________

_____________

__________________________________

____________

_____________

__________________________________

____________

_____________

__________________________________

____________

_____________

__________________________________

____________

_____________

V......................................... dňa....................... Podpis:...........................................................

PRILOHA12  
PRILOHA12  

A. Informácie o žiadateľovi 1. Názov organizácie ..............................................................................................