Page 1

Príloha 10a: Žiadosť o poskytnutie grantu (z komunitného neinvestičného fondu) (organizácia) Informácie o žiadateľovi 1. Názov organizácie ....................................................................................... 2. Typ organizácie.................................... IČO: .............................................. 3. Meno štatutárneho zástupcu: ....................................................................... 4. Telefón ................................................ fax................................................... 5. Názov banky a číslo účtu ............................................................................. B. Informácie o projekte 1. Názov projektu ............................................................................................ 2. Ciele projektu .............................................................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3. Cieľová skupina projektu ............................................................................. 4. Lokalizácia projektu ..................................................................................... 5. Predpokladaný časový harmonogram projektu ............................................ 6.Rozpočet Názov položky

Náklady Celkové

Žiadané od NKF

Iné zdroje

7. Opis projektu .............................................................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Vyjadrenie MsÚ (v prípade potreby): ..........................................................................................................................

V Nitre.......................................................... ................................................... Podpis štatutárneho zástupcu Prílohy ...............................................

Od koho

PRILOHA10A  

V Nitre.......................................................... ................................................... Podpis štatutárneho zá...