Page 1

Príloha 1: Napríklad mesto Šahy vo svojom všeobecne záväznom nariadení č. 3/1995 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami mesta • v §3 ods. 1 ukladá komisiám mestekého zastupiteľstva sústreďovať v rámci svojej pôsobnosti požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov mesta, právnických a fyzických osôb, • v §4 ods. 3 Výdavky rozpočtu mesta uvádza taxatívne okrem iných aj výdavky a príspevky pre mestom riadené príspevkové organizácie dotácie a návratné finančné výpomoci právnickym a fyzickým osobám činným na spravovanom území príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov

PRILOHA1  

príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov výdavky a príspevky pre mestom riadené príspevkové organizácie Príloha 1: - -...

PRILOHA1  

príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov výdavky a príspevky pre mestom riadené príspevkové organizácie Príloha 1: - -...