Page 1

SOCIÁLNA POMOC V POĽSKU Prehľad súčasného stavu a krátky poľsko-slovenský terminologický slovník Potreba vytvorenia tejto príručky vznikla v kontexte prehlbujúcich sa kontaktov medzi Katedrou vzdelávania dospelých a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Katedry sociálnej pedagogiky Uniwersytetu Łódżzkiego v Łodzi, ale iste poslúži aj v širších súvislostiach spolupráce poľských a slovenských odborníkov z oblasti sociálnej práce, sociálnej politiky a pod. Pôvodným zámerom bolo len spracovanie poľsko-slovenského slovníka z oblasti sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnej politiky. Pri jeho spracovávaní sa však ukazovalo, že niektoré pojmy je potrebné vysvetliť, pretože neexistuje ich dostatočne presný slovenský ekvivalent. Slovník takto dostával čiastočne výkladový charakter a neprehľadnú štruktúru. Preto padlo rozhodnutie spracovať celkový systémový prehľad súčasného stavu organizačného usporiadania a jednotlivých nástrojov sociálnej pomoci, ktoré platia v súčasnosti v Poľsku a vrátiť slovníku len jeho pôvodný rozsah a obsah. Napriek rozšírenému názoru, že Slovák rozumie Poliakovi a Poliak Slovákovi aj bez slovníka, existuje aj dostatok dôkazov, že sú situácie, keď zdanie môže klamať. Priam čítankovým príkladom sú slová „nebeská láska“, ktoré Poliak „preloží“ ako „modrá palica“ (niebieski = modrý; laska = lieskovica, palica) – a opačne. Ale ani „przysposobienie“ nie je prispôsobenie, „starosta“ nie je starosta, „kościół“ nie je kostol, „okres“ nie je okres a „rząd“ nie je rad, hoci vo vývoji oboch jazykov asi mali spoločné korene. Takýchto príkladov, ktoré môžu zamotať aj odborný dialóg sociálnych pracovníkov, je veľa. Aj preto vznikol tento slovník. Pretože chcel byť slovníkom praktickým, použiteľným aj pri bežnom rozhovore bez dlhého listovania, má tento slovník niekoľko špecifických čŕt. Nie je dielom lingvistov, ale praktikov, ovládajúcich tento blízky slovanský jazyk aj v jeho odbornej terminológii a zároveň ovládajú aj odbornú terminológiu slovenskú v oblasti sociálnej práce. Možno tento pokus nie je dokonalý, ale je potrebný. Tam, kde slovenský termín je približným ekvivalentom, obdobou poľského – napríklad pri podobnom type dávok, služieb a pod., používame označenie (eq.).

1


Slovná zásoba (heslár) tohoto stručného slovníka je zameraná selektívne na problematiku sociálnej práce, najmä na jej prax. Základom heslára sa stal poľský zákon o sociálnej pomoci z 11. novembra 1990, z ktorého sme excerpovali cca 200 odborných pojmov, ale aj slová, ktoré sú dôležité v odbornom štýle (napr. rozwiązywanie, obowiązek a pod.). Ďalšie slová sme vybrali z niektorých poľských odborných publikácií. Významnou mierou sa na vzniku slovníka podieľali kolegovia z Łodże, ktorí navrhli zaradiť ďalších skoro 200 pojmov, pre ktoré bolo treba tiež nájsť slovenské ekvivalenty. Slovník má takto v konečnej podobe 455 základných hesiel. Do slovníka pritom neboli zaradené slová, ktoré znejú podobne a majú aj rovnaký alebo veľmi podobný význam, napr. zaspokajanie (uspokojovanie), potrzeba (potreba), rodzina (rodina), osoba (osoba), umożliwianie (umožňovanie) a pod. Boli doň ale zaradené niektoré slová, pri ktorých by mohla vzniknúť pochybnosť, či naozaj znamenajú to isté (napr. bieda). Neboli doň zaradené ani všetky významy daného poľského slova, ale len tie, ktoré sa vzťahujú k našej tematickej oblasti. Slová ani neuvádzame v tradičnej slovníkovej forme – napríklad namiesto warunek (podmienka) používame množné číslo warunki, lebo v praxi sa vyskytuje oveľa častejšie práve takto (napr. warunki życiowe = životné podmienky). Výslovnosť, ktorú uvádzame pri niektorých výslovnostne komplikovanejších slovách v hranatých zátvorkách, je veľmi zjednodušená. Zjednodušená je najmä výslovnosť niektorých hlások: ł = prepisujeme ako „l“, ale častejšie ako „u“, lebo jeho výslovnosť skôr pripomína „u“ (poľské „l“ sa vyslovuje mäkkšie ako naše „l“); ą = prepisujeme ako „an“ (niekedy aj ako „on“), ale jeho výslovnosť skôr pripomína francúzske nosovky; ę = podobne; ó = nie je dlhé „o“, ale skôr „u“; rz = prepisujeme ako „rž“, aj keď trochu pripomína české „ř“; sz = prepisujeme ako „š“, aj keď poľština má okrem toho aj „ś“ (to je také ľahké „š“); cz = podobne (je aj „ć“); ź = prepisujeme ako „ž“, hoci poľština má aj „ż“ (tiež je také „ľahšie“); i = zmäkčuje predchádzajúce „c“ („ci“ = „či“), „z“ („zi“ = „ži“) a pod., niekedy vyslovujeme len zmäkčenú spoluhlásku a samotné „i“ sa už ani nevyslovuje, ale pozor: „e“ v poľštine nezmäkčuje! Pripomienky, doplnenia, poznámky či iné návrhy na zdokonalenie nasledujúceho textu sú vítané a očakávané na adrese stanokonecny@post.sk.

2


Krótki polsko-slowacki słownik pomocy społecznej Krátky poľsko-slovenský slovník sociálnej pomoci Poľsky:

Slovensky:

* hviezdičkou označené heslá sú podrobnejšie vysvetlené v nasledujúcom texte abolicja omilostenie, odpustenie (napr. pokuty) adnotacja poznámka (k textu) afirmować súhlasiť, schvaľovať, potvrdzovať alimenty výživné animator animátor, organizátor ankieta dotazník, anketa aprobata uznanie, schválenie, súhlas artykuł (w ustawie) článok, paragraf (v zákone) badać skúmať, bádať bezapelacyjny (wyrok) neodvolateľný, nezmeniteľný (rozhodnutie) bezdomność bezdomovectvo bezdomny bezdomovec bezpodstawny (wniosek) neopodstatnený, neodôvodnený (návrh) bezradność (wyuczona) (naučená) bezmocnosť bezrobocie [bezrobočie] nezamestnanosť bezrobotny nezamestnaný biblioteka knižnica bieda bieda biegły [bieguy] (sądowy) znalec (súdny), expert [sondovy] bierny pasívny bilet kredytowany (na pociąg poukážka (zľavnený lístok na vlak, autobus) [počong], autobus) biurko písací stôl blankiet (formularz) tlačivo, formulár błąd [buond] chyba bodziec [bodžiec] podnet, impulz, popud bon żywnościowy potravinový lístok brak nedostatok brudny špinavý bunt (społeczny) vzbura (sociálny výbuch) burmistrz starosta bytowy (warunki bytowe) existenčný, bytové podmienky, existenčné podmienky cel cieľ, zámer celny (trafny) presný, trefný choroba (przewlekła, choroba, nemoc, (somatická, telesná, psychická) somatyczna, psychiczna) ciąża [čonža] tehotenstvo codzienny [codžienny] každodenný czas wolny voľný čas 3


czasopismo Czerwony krzyż czesne [česne] częstotliwość [čenstotlivošč] (występowania) czuć [čuč] (odczuwać) czytelnik ćwiczenie (kształtowanie) dane (osobowe, statystyczne) dbać decyzja (odmowna) deficyt (rozwojowy, budżetowy) degradacja (społeczna, materialna, zawodowa) Deklaracja Praw Człowieka demoralizacja deprywacja (potrzeb) diagnoza (społeczna) doba dochód [dochud] dogadać się dojrzałość dokształcanie [dokštaucenie] dom dziecka dom dziennego pobytu dom kultury dom pomocy społecznej dom pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dom pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży [čionžy] dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych dom pomocy społecznej dla osób starych

časopis Červený kríž školné častosť, frekvencia (výskytu) cítiť, pociťovať čitateľ cvičenie, výcvik (vzdelávanie) údaje (osobné, štatistické) dbať, starať sa rozhodnutie (zamietavé) deficit, schodok, nedostatok (vývojový nedostatok, rozpočtový deficit) degradácia (sociálna, materiálna, odborná, profesionálna) Deklarácia ľudských práv demoralizácia, úpadok deprivácia (neuspokojovanie potrieb) diagnóza (sociálna) dvadsaťštyri hodín, deň a noc príjem dohovoriť sa zrelosť, dospelosť doplnenie vzdelávania detský domov, útulok denný stacionár kultúrny dom * dom sociálnej pomoci; domov sociálnych služieb (eq.) * domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých (eq.) * domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a mládež (eq.) * domov sociálnych služieb pre matky s maloletými deťmi a pre nastávajúce matky * domov sociálnych služieb pre fyzicky postihnuté osoby * domov sociálnych služieb pre dlhodobo psychicky chorých * domov sociálnych služieb pre dlhodobo somaticky chorých * domov sociálnych služieb pre staršie osoby; domov dôchodcov (eq.) 4


doradca doraźny dorosły doświadczenie działacz społeczny [džialač] działać działanie (społeczne) dzieci ulicy dziecięcy [džiečiency] dziecko specjalnej troski dziecko z zaburzeniami w zachowaniu dziedziczenie (społeczne, genetyczne) [džiedžičenie] dzielnica (miasta) edukacja ekstremalny (sport) emeryt emerytura ewidencja (ludności) ferie (świąteczne [švjontečne], zimowe [žimove]) filar (ubezpieczeniowy) forsować fundacja fundusz alimentacyjny gmina godność (człowieka) GOPS (gminny ośrodek pomocy społecznej) gospodarstwo domowe grupa gwałt gwarancja (społeczna) gwarantowany zasiłek okresowy hospicjum humanitarny (akcja) indywidualne podejście inwalida istota (sedno, esencja sprawy) jakość (życia, opieki) jawny (wywiad) jednorazowe odszkodowanie

poradca okamžitý dospelý, zrelý skúsenosť, pokus, experiment verejný činiteľ pôsobiť činnosť (sociálna) deti ulice detský dieťa, ktoré potrebuje osobitnú starostlivosť dieťa s poruchami správania dedičnosť (sociálna, genetická) štvrť (mesta) výchova, vzdelávanie extrémny (šport) dôchodca starobný dôchodok evidencia (obyvateľstva) prázdniny (sviatočné, zimné) piliere dôchodkového poistenia: I. pilier – povinný, priebežný; II. pilier – povinný, kapitalizačný; III. pilier – dobrovoľné sporenie (v Poľsku napr. podnikové penzie) uprednostňovať nadácia * fond (náhradného) výživného obec dôstojnosť (ľudská dôstojnosť) obecné stredisko sociálnej pomoci domácnosť skupina násilie, nátlak záruka (spoločenská) * garantovaný dočasný príspevok hospic humanitný, humanitárny (humantitárna akcia) individuálny prístup invalid skutočnosť (podstata, jadro veci) kvalita, akosť zjavný, verejný (verejný rozhovor) dávka úrazového poistenia – jednorazové odškodnenie poistenca pri trvalých následkoch úrazu, alebo členov rodiny po úmrtí poistenca alebo

5


poberateľa úrazového poistenia jednostka jedinec język (ojczysty [ojčysty] polski, jazyk (materinský, poľský, cudzí, vedného odboru, obcy, dyscypliny, ciała [čiaua]) reč tela) kalectwo mrzáctvo, zmrzačenie klęska [kľenska] (żywiołowa) pohroma (živelná) klub seniora klub dôchodcov kobieta žena kodeks (rodzinny, cywilny, zákonník (z. práce, občiansky z., trestný z.) karny) konkluzja záver korzystający [koržystajoncy] (z využívajúci (niečo) niečoho) korzystny osožný, prospešný koszty utrzymania náklady (existenčné, výživy) kościół [koščjul] cirkev kryterium dochodowe príjmové kritérium (príjmová hranica), určené taxatívne zákonom v absolútnej výške kryzys kríza kształcenie [kštaučenie] vzdelávanie (odborné, všeobecné, permanentné) (zawodowe, ogólne, permanentne..) kształcić się vzdelávať, rozvíjať, zdokonaľovať kurs (dokształcający kurz (ďalšieho vzdelávania) [dokštaucajoncy]) kwestia (społeczna) otázka (sociálna) kwestionariusz dotazník lęk [lenk] obava, strach liczba [ličba] (podopiecznych, počet (opatrovaných, obyvateľov) mieszkańców) lokal mieszkalny [mieškaľny] byt, bytový priestor lokalne (środowisko) lokálne (prostredie) lustracja kontrola, revízia ładunek (emocjonalny) zaťaženie (emocionálne) łożyć (na coś) vynakladať, vydávať (na niečo) macierzyński [mačieržyňski] * materský dočasný príspevok zasiłek okresowy maltretowanie trápenie, trýznenie małoletni maloletý marnotrawstwo nehospodárnosť, márnotratnosť mąż [monž] muž mediacja (rodzinna, sądowa) mediácia (rodinná, súdna) meldunek hlásenie metoda (metoda metóda (metóda prípadovej štúdie, metóda indywidualnych przypadków, skupinovej práce, metóda komunitnej práce) metoda pracy grupowej, metoda pracy ze społecznością lokalną) miejsce zamieszkania bydlisko

6


mieszkać mieszkaniec mieszkanie [mieškanie] (np. chronione, socjalne) miłość młodociany (przestępca) mniejszość (etniczna, kulturowa, narodowa) molestowanie nadkompensacja nadopiekuńczość nadzieja nadzór [nadzur] (pedagogiczny) narkotyk nastawienie (złe) nauczanie nauczyciel nauka nazwisko niedojrzałość (emocjonalna, społeczna) niedorozwój (funkcji poznawczych, intelektualnych) niedostosowanie społeczne niekompetencja nieletni niepełnosprawność niepełnosprawny nieprzystosowany niesamodzielność nietolerancja niezdolność (do pracy) noclegownia obcokrajowiec obowiązek [obovjonzek] (alimentacyjny) obywatelstwo ochrona (prawna, danych) oddział (męski [menski], kobiecy) oddziaływanie [oddžiauyvanie] odmowa odpowiedzialność (prawna) odrzucenie (emocjonalne, czegoś) oferta pracy ofiara (przemocy) ognisko przedszkolne

bývať bývajúci byt (* chránený byt; chránené bývanie (eq.), sociálny byt) láska mladistvý (páchateľ) menšina, minorita (etnická, kultúrna, národnostná) trápenie, obťažovanie prehnaná kompenzácia prehnaná starostlivosť nádej dozor, supervízia (pedagogická) narkotikum postoj (negatívny) učenie, výuka učiteľ veda, vyučovanie, štúdium, učenie priezvisko nezrelosť, (emocionálna, sociálna) nevyvinutosť (funkcií poznávacích, intelektuálnych) spoločenská neprispôsobenosť nekompetentnosť neplnoletý postihnutie postihnutý neprispôsobivý nesamostatnosť neznášanlivosť neschopnosť (pracovná) nocľaháreň (eq.) cudzinec záväzok, povinnosť (alimenty, výživné) občianstvo (štátne) ochrana (právna, údajov) oddelenie (mužské, ženské) pôsobenie odmietnutie zodpovednosť (právna) odmietnutie (emocionálne, niečoho) ponuka práce obeť (násilia) predškolské centrum

7


ognisko pracy pozaszkolnej ognisko wychowawcze ograniczenie praw rodzicielskich określony omawianie (problemu, przypadku) opieka opieka nad dzieckiem opieka paliatywna opieka społeczna opiekun opiekun społeczny opinia opóźnienie ( w rozwoju) organizacja pozarządowa [pozaržondova] organizacja społeczna orzeczenie [oržečenie] (sądowe) osamotnienie osiągnięcie [ošongnienčie] (dojście do czegoś) osoba (starsza , sędziwa [sendživa]) ośrodek adaptacyjny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy ośrodek interwencji kryzysowej ośrodek pomocy społecznej ośrodek szkolnowychowawczy ośrodek wsparcia [vsparčja] oświata otoczenie społeczne państwo (opiekuńcze) pedagog społeczny pedagog szkolny pedagogika społeczna pedagogika ulicy pielęgnacja [pielengnacia] pielęgnacja (rozwoju) pielęgniarka (środowiskowa) pilna konieczność placówka [pľacuvka] interwencyjna placówka opiekuńczowychowawcza placówka oświatowa

centrum mimoškolskej práce, centrum voľného času výchovné stredisko, školská družina (eq.) obmedzenie rodičovských práv určený, definovaný prediskutovávanie, prerokovávanie (problému, prípadu) opatera, starostlivosť starostlivosť o dieťa paliatívna starostlivosť sociálna starostlivosť opatrovník sociálny kurátor názor, mienka oneskorenie (vývojové) mimovládna organizácia spoločenská organizácia rozsudok (súdny) samota, opustenosť výsledok (dosiahnutie niečoho) osoba (staršia , prestárla) adaptačné centrum * stredisko adopcie a starostlivosti * stredisko krízovej intervencie; krízové centrum (eq.) * stredisko sociálnej pomoci vzdelávaco-výchovné centrum * stredisko podpory osveta sociálne prostredie štát (sociálny – welfare state) sociálny pedagóg školský pedagóg sociálna pedagogika pedagogika ulice (venuje sa deťom, žijúcim na ulici) ošetrovanie starostlivosť (o rozvoj) sestra (obvodná) neodkladná, akútna nevyhnutnosť * intervenčné pracovisko * pracovisko starostlivosti a výchovy osvetové pracovisko

8


placówka resocjalizacyjna placówka rodzinna placówka socjalizacyjna placówka specjalistycznego poradnictwa placówka wsparcia dziennego pochodzenie (społeczne) podatek podjęcie (sprawy) z urzędu podopieczny pogotowie opiekuńcze policyjna izba dziecka polityka społeczna [spouečna] pomoc (finansowa, rzeczowa, materialna, niematerialna) pomoc społeczna [spouečna] pomoc w rozwoju poradnia psychologicznopedagogiczna poradnictwo porzucenie (dziecka) posiłek [pošiuek] postanowienie (sądu) postawy (rodzicielskie, roszczeniowe) potrzeby (bytowe, społeczne, rozwoju) powiat powiatowe centrum pomocy rodzinie powództwo (cywilne, karne) pozbawienie praw rodzicielskich poziom [požium] (życia, kształcenia, dochodów) praca socjalna praca społeczna praca w środowisku otwartym pracodawca pracownik socjalny praktyka (zawodowa) prezydent miasta problem społeczny profesja społeczna profesjonalista (fachowiec) profesjonalne działanie profilaktyka (np. uzależnień)

* resocializačné pracovisko; resocializačné stredisko (eq.) * pracovisko pre rodinu * socializačné pracovisko * pracovisko špecializovaného poradenstva; pracovisko CPPS (eq.) * pracovisko dennej podpory pôvod (sociálny) daň ujatie sa (veci) z úradnej moci chránenec, zverená osoba pohotovostná starostlivosť detské záchytné pracovisko polície sociálna politika pomoc (finančná, vecná, materiálna, nehmotná) sociálna pomoc pomoc pri rozvoji pedagogicko-psychologická poradňa poradenstvo opustenie (dieťaťa) jedlo rozhodnutie (súdu) postoje (rodičovské, náročné) potreby (životné, sociálne, vývojové) (samosprávny) okres * okresné centrá pomoci rodine žaloba (občianskoprávna, trestnoprávna) zbavenie rodičovských práv úroveň (životná, vzdelania, príjmov) sociálna práca (v Poľsku priamo nezahŕňa rodinnú terapiu a rodinné poradenstvo) sociálna práca terénna práca zamestnávateľ sociálny pracovník prax (odborná) primátor sociálny problém sociálna profesia odborník, špecialista profesionálna činnosť prevencia (napr. závislostí)

9


profilaktyka społeczna prognoza (rozwoju, stanu) projekt socjalny przedszkole przemoc przestępczość [pržestempčošč] (nieletnich, zorganizowana) przestrzeganie (prawa, reguł, norm) przysposobienie przystosowanie ratownictwo refleksyjne działanie regionalny ośrodek polityki społecznej rekompensata relacja społeczna renta rodzinna [rodžinna] renta socjalna renta szkoleniowa

renta z tytułu niezdolności do pracy resocjalizacja rewalidacja rodzina dysfunkcyjna (zdezorganizowana) rodzina niepełna rodzina wielodzietna rodzina wieloproblemowa rodzina zastępczca [zastempča] rodzina zrekonstruowana rodzinna opieka zastępcza rola społeczna roszczenie [roščenie] (z tytułu) rozporządzenie [rozporžondzenie] rozpoznawanie (potrzeb) rozprawa (sądowa) rozwiązywanie [rozvjonzyvanie] (problemów) rynek zatrudnienia rząd [ržond] rzecznik [ržečnik] praw

sociálna prevencia prognóza (vývoja, stavu) sociálny projekt materská škola násilie kriminalita (maloletých, organizovaná) rešpektovanie (práva, pravidiel, noriem) adopcia, ale aj výcvik (vojenský) adaptácia * záchranná služba reflexné pôsobenie * regionálne stredisko sociálnej politiky rekompenzácia, odškodnenie spoločenský vzťah dávka úrazového poistenia – pozostalostný dôchodok po poberateľovi invalidného dôchodku * sociálna renta dávka úrazového poistenia, vyplácaná po úraze osobám, ktoré sa musia rekvalifikovať, pretože stav po úraze (resp. v dôsledku choroby z povolania) sa nemôžu vrátiť na pôvodné pracovné miesto dávka úrazového poistenia, vyplácaná počas práceneschopnosti po úraze resocializácia revalidácia disfunkčná rodina (dezorganizovaná) neúplná rodina viacdetná rodina problémová rodina náhradná rodina (eq.) zrekonštruovaná rodina (rodina s macochou a pod.) náhradná rodinná starostlivosť (eq.) sociálna rola nárok (na niečo) nariadenie rozlišovanie (potrieb) (súdne) pojednávanie riešenie (problémov) trh práce vláda, štátna správa verejný ochranca práv (dieťaťa, občianskych),

10


(dziecka, obywatelskich) samodzielność samokształcenie samopoczucie samopomoc samorząd [samoržond] sąd [sond] sąsiedztwo [sonšiedstvo] schronienie schronisko sieroctwo (naturalne, społeczne) sierota [šierota] siły społeczne skierowanie składki ubezpieczeniowe służba społeczna socjalizacja specialny zasiłek celowy specjalny zasiłek okresowy spokrewniona (osoba) społeczeństwo obywatelskie społeczność (lokalna) sprawność w działaniu stan (rzeczy, cywilny) starosta

ombudsman samostatnosť, nezávislosť sebavzdelávanie nálada, rozpoloženie svojpomoc samospráva súd susedstvo prístrešie útulok sirotstvo, (prirodzené, sociálne)

sirota sociálne sily nasmerovanie odvody do poisťovní sociálna služba socializácia * špeciálny adresný príspevok * špeciálny dočasný príspevok (pokrvný) príbuzný občianska spoločnosť spoločnosť, spoločenstvo (miestne) efektivita činnosti stav (veci, rodinný stav) prednosta (orgánu miestnej štátnej správy, u nás v súč. obvodného úradu) starość staroba stawka sadzba stosunki społeczne spoločenské vzťahy stowarzyszenie [stovaržyšenie] spolok, združenie struktura społeczna sociálna štruktúra syndrom cech syndróm, pri ktorom sú vlastnosti vnímané ako vzájomne previazané (dominantná vlastnosť ovplyvňuje vnímanie ďalších) syndrom dziecka syndróm týraného dieťaťa maltretowanego sytuacja społeczna sociálna situácia szkoła policealna pracowników nadstavbová odborná škola środki (komunikacji, łączności prostriedky (komunikačné, telekomunikačné, [uončnošči], masowego masovej informácie, existenčné) przekazu, utrzymania) środowisko (wychowawcze, prostredie (výchovné, prírodné, miestne, sociálne, naturalne, lokalne, społeczne, životné) życia) świadczenie dávka, plnenie (tiež služba alebo úkon) świadczenie przedemerytalne preddôchodková dávka; vypláca sa podľa zákona o zamestnanosti osobám, ktoré sa stali nezamestnanými dva roky pred odchodom do

11


świadczenie rehabilitacyjne

świadczenie socjalne świadczenie w naturze świadczeniobiórca [švjadčeniobjurca] świetlica środowiskowa (socjoterapeutyczna, szkolna) talon żywnościowy towarzyszenie (w rozwoju) tożsamość traumatyczne doświadczenia troska trudna sytuacja życiowa [žyčiova] tryb (ustawowy) ubezpieczenie chorobowe ubezpieczenie dobrowolne ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie obowiązkowe

ubezpieczenie rentowe ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie wypadkowe ubezpieczenie zdrowotne ubezwłasnowolnienie ubóstwo [ubustvo] uchodżca uchwała uczeń umiejętności umowa (społeczna) upośledzenie umysłowe

dôchodku; predčasný dôchodok (eq.) rehabilitačná dávka; dávka úrazového poistenia, vyplácaná po vyčerpaní práva na poberanie nemocenského ak je nádej na obnovenie práceschopnosti, najdlhšie však 1 rok vo výške 75% príjmu sociálna dávka vecná dávka poberateľ dávky miestna (socioterapeutická, školská) klubovňa potravinová poukážka kamarátstvo, partnerstvo (vo vývoji) totožnosť, identita traumatizujúce skúsenosti trápenie (v zmysle intenzívne prežívanej starostlivosti) ťažká životná situácia; sociálna udalosť spôsob (zákonný) poistenie pre prípad choroby a materstva (platí ho poistenec sám, je povinné len pre zamestnancov a členov družstiev) dobrovoľné poistenie (možné pre niektoré osoby na ktoré sa nevzťahuje povinnosť sociálneho poistenia) starobné poistenie (platí ho napoly poistenec a jeho zamestnávateľ, vklad poistenca je kapitalizovaný v II. pilieri) – pozri filary systemu emerytalnego povinné poistenie (týka sa len p. starobného a p. pre prípad invalidity) pre vymedzený okruh osôb: zamestnancov, členov roľníckych družstiev, zmluvných pracovníkov ale aj poberateľov sociálnych dávok, materských dávok a pod. poistenie pre prípad invalidity (platí ho napoly poistenec a jeho zamestnávateľ, vklad poistenca je kapitalizovaný) sociálne poistenie (zahŕňa p. starobné, p. pre prípad choroby a materstva, p. pre prípad invalidity, úrazové p., nezahŕňa zdravotné p.) úrazové poistenie (platí ho výlučne zamestnávateľ) zdravotné poistenie (nepatrí do sociálneho p.) zbavenie svojprávnosti chudoba (ale pozor bieda = bieda) utečenec uznesenie žiak, učeň zručnosti dohoda, zmluva (spoločenská) mentálna zaostalosť 12


urlop macierzyński

urlop wychowawczy urząd pracy usamodzielnienie [usamodžielnienie] usługi opiekuńcze uspołecznienie ustawa utrata (pracy, praw) utrzymanie [utržymanie] (kogoś) uwarunkowania społeczne uzależnenie uzasadnienie merytoryczne wada (rozwojowa, wrodzona) wartości warunki (życia, społeczne) wiek społeczny wielodzietność więzienie [vieženie] więź [vienž] społeczna władza rodzicielska włączanie społeczne włóczęgostwo [vučengostvo] wniosek województwo [vojevuctvo] wolontariusz wójt [vujt] wsparcie społeczne wspólnota współdziałanie współpraca wychowanie wychowywać wykluczenie społeczne wykolejenie społeczne wykształcenie (niepełne podstawowe, podstawowe, zasadnicze zawodowe średnie, wyższe) wyłączenie społeczne wyobcowanie wyobrażenia społeczne wyprawka

materská dovolenka (nárok vyplýva zo zákonníka práce), trvá pri prvom pôrode 16 týždňov, pri každom ďalšom 18, pri viacnásobnom pôrode 26, pri prevzatí dieťaťa mladšieho ako 1 rok do výchovy 8 – 16 týždňov ďalšia materská dovolenka (eq.) úrad práce osamostatnenie, nadobudnutie samostatnosti opatrovateľská služba (eq.) zospoločenštienie, socializácia zákon strata (zamestnania, práv) vyživovanie (niekoho) sociálne podmienky závislosť zásadný dôvod, dôkaz chyba (vývojová, vrodená) hodnoty podmienky (životné, sociálne) sociálny vek mnohodetnosť vezenie spoločenský vzťah rodičovské práva sociálne včlenenie, inklúzia tuláctvo návrh (ale niekedy aj záver: wyciągać wnioski = robiť závery) vojvodstvo, kraj dobrovoľník starosta sociálna podpora spoločenstvo spolupracovať spolupráca výchova vychovať sociálne vyradenie sociálne vyšinutie vzdelanie (neúplné základné vzdelanie, základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, vyššie) sociálne vylúčenie, exklúzia vyobcovanie, vyhnanie spoločenské predstavy (detská) výbavička

13


wywiad środowiskowy (rodzinny) zabezpieczenie społeczne

šetrenie na mieste (v rodine) (eq.)

sociálne zabezpečenie (zahŕňa sociálne poistenie, sociálnu pomoc atď.) zaburzenia w rozwoju vývojová porucha zaburzenie psychiczne psychická porucha zachowanie (postępowanie) spôsoby, správanie (jednanie, konanie) zadania (własne, zlecone) úlohy (vlastné, prenesené), napr. originálne a prenesené kompetencie obce zagrożenie (życia, rozwoju) ohrozenie (života, vývoja) zahamowania zábrany zakład karny väzenie zakład poprawczy polepšovňa zakres okruh, rozmer zalecenie doraźne neodkladné opatrenie zaniedbanie zanedbanie, pozabudnutie zapobieganie predchádzanie zapobiegawczy (środek) preventívny, ochranný (prostriedok) zaradność dôvtipnosť, šikovnosť zasiłek [zašiuek] alimentacyjny * náhradné výživné (eq.) zasiłek celowy * adresný príspevok zasiłek celowy specjalny * špeciálny adresný príspevok zasiłek chorobowy nemocenské (eq.); dávka poistenia pre prípad choroby a materstva, vyplácaná zamestnancom od 34. dňa práceneschopnosti v roku (prvých 33 dní hradí zamestnávateľ) max. 6 mesiacov (pri TBC 9 mes.) vo výške 80% mzdy alebo dávka úrazového poistenia – od 1. dňa po úraze alebo choroby z povolania zasiłek dla bezrobotnych podpora v nezamestnanosti zasiłek macierzyński materská dávka; dávka poistenia pre prípad choroby a materstva vyplácaná poistenkyni, ktorej sa narodilo dieťa, alebo ktorá prijala dieťa do výchovy v pestúnskej alebo náhradnej rodine; vypláca sa počas materskej dovolenky vo výške približne 81% predchádzajúcej mzdy zasiłek macierzyński * jednorazový materský príspevok jednorazowy zasiłek okresowy * dočasný príspevok zasiłek okresowy * garantovaný dočasný príspevok gwarantowany zasiłek okresowy macierzynski * materský dočasný príspevok zasiłek opiekuńczy ošetrovné; dávka poistenia pre prípad choroby a materstva, poskytuje sa poistenému, ospravedlnenému v práci z dôvodu nutnosti osobnej starostlivosti o zdravé dieťa do 8 r., o choré do 14 r. (max. 60 dní ročne) alebo iným chorým členom rodiny (max. 14, spolu však max. 60) vo výške 80% mzdy; príspevok na ošetrovanie člena rodiny (eq.) zasiłek pielęgnacyjny príspevok na opatrovanie: dávka sociálneho 14


zasiłek pogrzebowy zasiłek porodowy zasiłek rodzinny

zasiłek stały zasiłek stały wyrównawczy zasiłek wychowawczy

zasiłek wyrównawczy

zasoby (ludzkie, społeczne, lokalne) zastrzeżenie zatrudnienie zatwierdzenie zawieszenie (władzy rodzicielskiej, pomocy) zawód [zavud] zażalenie

poistenia, poskytuje sa do veku 16 rokov ak dieťa potrebuje stálu starostlivosť alebo zdravotnú opateru, nad 16 rokov iba ak ide o ťažké postihnutie, poskytuje sa aj na manželského partnera, staršieho ako 75 rokov; poskytuje sa vo výške 142 zł bez ohľadu na výšku príjmu rodiny pohrebné (eq.); dávka vyplácaná v prípade úmrtia poistenca alebo člena jeho rodiny vo výške 4460 zł (dvojnásobok priemrnej mzdy) pôrodné (eq.) rodinný príspevok: dávka sociálneho poistenia, poskytuje sa do 16. roku veku dieťaťa (ak sa pripravuje na povolanie, do 20.), na manželského partnera ak sa stará o choré dieťa ak sa naň poberá príspevok na opatrovanie, ak je tento partner nesvojprávny, alebo ak má viac ako 60 r. (žena) alebo 65 r. (muž), vypláca sa len vtedy, ak príjem v rodine neprekračuje 548 zł na osobu, vo výške 42 zł na 1. a 2. dieťa alebo manžela, 53 zł. na 3. dieťa a 66 zł. na 4 a ďalšie dieťa (2003), k tomu sa vyplácajú niektoré príplatky (90 zł na začiatku škol. roku, 80 zł ak sa vzdeláva mimo bydliska atď.) * stály príspevok * stály vyrovnávací príspevok príspevok na výchovu; dávka sociálneho poistenia vyplácaná počas ďalšej materskej (rodičovskej) dovolenky, najviac však 2 roky (3 ak ide o viac detí spoločne narodené, 6 ak ide o dieťa s osobitnými potrebami), vypláca sa len vtedy, ak príjem v rodine neprekračuje 548 zł na osobu, vydatej žene vo výške 318 zł, slobodnej matke/otcovi vo výške 506 zł (2003), popri tom možno mať pracovný príjem do 1280 zł brutto vyrovnávací príspevok; dávka úrazového poistenia, ktorou sa vyrovnáva trvalý alebo dlhodobý pokles pracovného príjmu v dôsledku úrazu alebo dávka poistenia pre prípad choroby a materstva, vyplácaná zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorého príjem poklesol v dôsledku pracovnej rehabilitácie (vypláca sa počas rehabilitácie, max. 2 roky) zdroje (ľudské, sociálne, miestne) výhrada zamestnanie, zamestnanosť schválenie pozbavenie (rodičovských práv, pomoci) profesia sťažnosť

15


zdarzenie losowe zespołowa praca socjalna zespół (środków) zespół interdyscyplinarny zgoda zlecenie zróżnicowanie społeczne związki [zvionzki] zawodowe źródło [žruduo] utrzymania żłobek [žuobek] życie [žyčie]

nepredvídaná udalosť skupinová (tímová) sociálna práca združenie (prostriedkov) interdisciplinárny tím súhlas povolenie sociálna diferenciácia odborová organizácia zdroj príjmov, zdroj obživy jasle život

SÚČASNÝ STAV SOCIÁLNEJ POMOCI V POĽSKU (Stručný prehľad) 1. PRÁVNY RÁMEC Základnú právnu normu, upravujúcu sociálnu pomoc v Poľsku, predstavuje zákon o sociálnej pomoci (ustawa o pomocy społecznej) z roku 1990 v úplnom znení zákona č. 64 z roku 1998 s neskoršími zmenami. Pokiaľ ide o niektoré čiastkové otázky, upravujú ich nariadenia ministra práce a sociálnej politiky (rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej), napr. č. 80 z roku 2000 o pracoviskách staroslivosti a výchovy, č. 82 z roku 2000 o domoch sociálnej pomoci, č. 109 z roku 2000 o zásadách poskytovania pomoci utečencom, č. 14 z roku 2001 o strediskách adopcie a starostlivosti, č. 120 z roku 2001 o poskytovaní pomoci na osamostatnenie, č. 131 z roku 2001 o určovaní sadzieb na bežné fungovanie rodinného pracoviska atď., resp. oznámenia ministra (obwieszczenia Ministra), napr. o valorizácii niektorých sadzieb. Zbierka zákonov Poľskej republiky (Dziennik Ustaw) je dostupná na viacerých internetových adresách, napr. www.pb.pl (položky Przedsiębiorca; Dziennik Ustaw) www.cokprm.gov.pl/mm/sklep/dziust.htm, www.abc.com.pl/serwis/publik.htm, a pod. Celkový prehľad záujemca môže nájsť aj na www.infoobywatel.gov.pl, odkiaľ sme čerpali základné informácie aj pre nasledujúci text. 2. ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE Sociálna pomoc je v Poľsku organizovaná v nasledovných organizačných formách: 2.1 STREDISKÁ SOCIÁLNEJ POMOCI (OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ) Sú to rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, s vysokou mierou samostatnosti, sústreďujúce všetky úlohy v oblasti sociálnej pomoci, objavujúce sa na úrovni obce1. Vyplácajú dávky sociálnej pomoci.

1

Treba vziať do úvahy, že priemerná veľkosť poľskej obce je 15500 obyvateľov, zatiaľčo na Slovensku je to len 1800 obyvateľov, teda priemerná poľská obec je takmer 9x väčšia ako slovenská.

16


2.2 OKRESNÉ CENTRÁ POMOCI RODINE (POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE) Sú tvorcami lokálnych stratégií, na základe existujúcich právnych predpisov. Týmto spôsobom majú byť účelne a racionálne podporované najslabšie skupiny v lokálnych spoločenstvách. Funkcie okresu v sociálnej pomoci majú doplňujúci a vyrovnávajúci charakter v porovnaní s funkciami obcí. 2.3 REGIONÁLNE STREDISKÁ SOCIÁLNEJ POLITIKY (REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ) Na úrovni kraja (vojvodstva) existujú dva organizačné systémy – štátna administratíva a administratíva samosprávna. 2.3.1 Úlohy štátu plní vojvoda (wojewoda), realizujú ich oddelenia sociálnej pomoci vojvodských úradov. 2.3.2 Úlohy samosprávy plní maršalek (marszałek) alebo špeciálne zriadená organizačná jednotka – regionálne stredisko sociálnej politiky. 2.4 DOMY SOCIÁLNEJ POMOCI (DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ) Poskytujú osobám, ktoré potrebujú z dôvodu veku alebo nemoci nepretržité služby, týkajúce sa bývania, starostlivosti, podpory a vzdelávania na úrovni záväzného štandardu, vo formách a v rozsahu podľa individuálnych potrieb a umožňujú prijímanie dávok a služieb, náležiacich týmto osobám zo všeobecného zdravotného zabezpečenia. Delia sa na domy pre: 2.4.1 staršie osoby 2.4.2 osoby dlhodobo somaticky choré 2.4.3 osoby dlhodobo psychicky choré 2.4.4 mentálne postihnutých dospelých 2.4.5 mentálne postihnuté deti a mládež 2.4.6 osoby postihnuté fyzicky 2.4.7 matky s maloletými deťmi a tehotné ženy 2.5 PRACOVISKÁ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVY (PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE) Poskytujú deťom a mládeži, ktoré sú celkom alebo úplne bez rodičovskej starostlivosti alebo spoločensky neprispôsobeným dennú alebo nepretržitú starostlivosť, trvalú alebo prechodnú starostlivosť a výchovu. Podporujú tiež rodičov pri výchove a starostlivosti. Delia sa na 2.5.1 Pracoviská dennej podpory (Placówki wsparcia dziennego) • podporujú rodiny pri výkone ich základných funkcií; • zabezpečujú pomoc rodinám a deťom s výchovnými problémami, ohrozenými demoralizáciou, kriminalitou alebo závislosťami; • spolupracujú so školou, strediskom sociálnej pomoci a inými inštitúciami pri riešení výchovných problémov. 2.5.2 Intervenčné pracoviská (Placówki interwencyjne) • zabezpečujú dieťaťu, ktorému čiastočne alebo úplne chýba rodičovská starostlivosť, nachádzajúcemu sa v krízovej situácii • okamžitú, nepretržitú starostlivosť, • vzdelávanie primerané jeho veku a rozvojovým možnostiam,

17


• starostlivosť a výchovu do jeho návratu do rodiny alebo umiestnenia v náhradnej rodine alebo socializačnom pracovisku, • pripravujú diagnózu psychofyzického stavu a životnej situácie dieťaťa a dávajú pokyny pre ďalšiu prácu s dieťaťom. 2.5.3 Pracoviská pre rodinu (Placówki rodzinne) • zabezpečujú deťom, čiastočne alebo úplne pozbaveným rodičovskej starostlivosti, nepretržitú starostlivosť a výchovu v podmienkach podobných rodinne ako aj starostlivosť do času jeho návratu do rodiny, jeho umiestnenia v adoptívnej rodine alebo jeho osamostatnenia. 2.5.4 Socializačné pracoviská (Placówki socjalizacyjne) • zabezpečujú nepretržitú starostlivosť a výchovu deťom, čiastočne alebo úplne pozbaveným rodičovskej starostlivosti, pre ktoré nebolo možné nájsť náhradnú rodinnú starostlivosť. 2.5.5 Resocializačné pracoviská (Placówki resocjalizacyjne) • zabezpečujú deťom spoločensky neprispôsobeným • starostlivosť a výchovu, • resocializáciu a obnovu hodnôt (revalidáciu), • možnosť liečenia závislostí, • nadobudnutie odborného vzdelania. 2.6 STREDISKÁ OPIEKUŃCZE)

ADOPCIE

A

STAROSTLIVOSTI

(OŚRODKI

ADOPCYJNO-

2.6.1 Stredisko alebo skupina pre podporu prirodzenej rodiny vykonáva poradenstvo pre deti a rodičov, ako aj rodinnú terapiu, vrátane rodičov detí, umiestnených v strediskách adopcie a starostlivosti. 2.6.2 Stredisko alebo skupina pred podporu náhradnej rodiny alebo rodiny adoptívnej, iniciujúce a podporujúce náhradné formy starostlivosti a rodinnej výchovy, školiaci a kvalifikujúci kandidátov pre náhradné alebo adoptívne rodiny, uskutočňujúci rodinné poradenstvo a rodinnú terapiu pre deti a rodičov detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti. 2.7 STREDISKÁ PODPORY (OŚRODKI WSPARCIA) Je formou polostacionárnej pomoci, umožňujúcej udržanie osoby v jej prirodzenom prostredí a nahradzujúcej jej umiestnenie v zariadeniach s dlhodobým pobytom. Väčšinou poskytujú celodenný pobyt, jedlo, základné opatrovateľské služby, ako aj služby rekreačno-kultúrne, vzdelávacie, rehabilitačné. Patria medzi ne osobitne miestne svojpomocné domy (środowiskowe domy samopomocy), denné domy pomoci (dzienne domy pomocy) ale aj nocľahárne (noclegownie), strediská starostlivosti (ośrodki opiekuńcze) a pod. Zriaďovanie miestnych svojpomocných domov patrí medzi úlohy, ktoré na obce preniesol štát, ostatné sú zriaďované vo vlastnej pôsobnosti obce. 2.8 CHRÁNENÉ BÝVANIE (MIESZKANIA CHRONIONE) Sú to byty, určené pre osoby, ktoré s primeranou podporou môžu žiť samostatne v danom prostredí, osobitne pre osoby s psychickými poruchami, ako aj

18


pre osoby, ktoré opustili pracoviská starostlivosti a výchovy, resocializačné pracoviská, ústavy pre maloletých a náhradné rodiny. Zriaďuje ich obec v rámci vlastných kompetencií. 2.9 STREDISKÁ KRÍZOVEJ INTERVENCIE (OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ) Ich úlohou je poskytovanie špecializovaných služieb, najmä psychologických, právnych, ubytovacích, duchovných, medicínskych atď. ktoré sú dostupné nepretržite osobám, rodinám a spoločenstvám, ktoré sa stali obeťami násilia alebo nachádzajúcimi sa v inej krízovej situácii, s cieľom zabrániť vzniku alebo prehlbovania sa disfunkčnosti týchto osôb, rodín a spoločenstiev. Osoby, využívajúce služby týchto zariadení si samé upratujú, varia, nakupujú atď. Pobyt je limitovaný dĺžkou troch mesiacov. 3. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI Veľmi dôležitou súčasťou sociálnej pomoci v Poľsku je systém dávok sociálnej pomoci. Okrem nich existujú aj ďalšie dávky, ktoré patria do systému dôchodkového poistenia, resp. do systému rodinných dávok, ktoré sme aspoň čiastočne zaradili do nasledujúcej slovníkovej časti. 3.1 KRITÉRIÁ POSKYTOVANIA Právo na dávky patrí osobám a rodinám, ktorých príjmy nepresahujú kritériá podľa nižšie uvedenej tabuľky ak sa ich týka najmenej jedna z týchto udalostí: a) chudoby, b) sirotstva, c) bezdomovectva, d) potreby ochrany materstva alebo mnohodetnosti, e) nezamestnanosti, f) postihnutia, g) alkoholizmu alebo narkománie, h) ťažkostí v prispôsobení sa životu po opustení väznice, i) prírodnej alebo ekologickej katastrofy, j) dlhodobej choroby, k) nesamostatnosť vo veciach starostlivosti a výchovy, vedenia domácnosti, najmä v neúplných alebo mnohodetných rodinách. Kategória: Max. výška príjmov, oprávňujúca na dávky sociálnej pomoci • pre samostatne hospodáriacu osobu • pre prvú osobu v rodine • pre druhú a ďalšiu osobu v rodine, staršiu ako 15 r. • pre každú osobu v rodine, mladšiu ako 15 r. Stály príspevok Sociálna renta Minimálna výška dočasného príspevku Minimálna výška stáleho vyrovnávacieho príspevok Minimálna výška materského dočasného príspevku Materský jednorazový príspevok

19

Výška v zł. 461 418 294 210 418 418 19 19 52 201


Hodnota príjmu zodpovedajúca prepočítanému mesačnému príjmu z 1 ha poľnohospodárskej pôdy 210 Suma predstavujúca základ určovania peňažnej pomoci pre náhradnú rodinu, plniacu úlohu rodinnej pohotovosti alebo peňažnej pomoci na osamostatnenie sa alebo na pokračovanie vo vzdelávaní pre osoby opúšťajúce náhradné rodiny, pracoviská starostlivosti a výchovy, resocializačné pracoviská, ústavy pre maloletých alebo špeciálne strediská školiaco-výchovné 1621 Suma peňažných dávok na existenciu, prislúchajúca utečencom 420 – 1200 priemerná mzda v Poľsku (2003) cca 2230 zł, 1 zł = 8,2 Sk (marec 2004) • • • • • • • • •

• • •

• • • • •

Celá škála peňažných dávok sociálnej pomoci zahŕňa: sociálnu rentu, prídavok k sociálnej rente, stály príspevok, prídavok k sociálnemu príspevku, stály vyrovnávací príspevok, prídavok k stálemu vyrovnávaciemu príspevku, garantovaný dočasný príspevok, špeciálny dočasný príspevok, dočasný príspevok z dôvodu • nedostatku možnosti zamestnania, • dlhodobej nemoci, • postihnutia, adresný príspevok vo forme poukážky na nákup tovaru (zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego), adresný príspevok na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku živelnej alebo ekologickej katastrofy, splácanie splátok sociálneho poistenia za osoby, poberajúce stály alebo garantovaný dočasný príspevok i za osoby, ktoré sa vzdali zamestnania z dôvodu vykonávania bezprostrednej, osobnej starostlivosti o ťažko chorého člena rodiny, alebo o matku, otca alebo príbuzného, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, adresný príspevok, špeciálny adresný príspevok, finančná pomoc na pokrytie nákladov na zdravotnícke služby vo verejných zdravotníckych zariadeniach, adresný príspevok na pokrytie nákladov náhodných udalostí, peňažná pomoc na osamostatnenie sa ako aj na pokrytie nákladov spojených s pokračovaním v príprave na povolanie osobám, opúšťajúcim niektoré typy pracovísk starostlivosti a výchovy, útulky, polepšovne, domy sociálnej pomoci a náhradné rodiny. V ďalšom texte si všimneme podrobnejšie aspoň rozhodujúce z týchto dávok:

3.2 DÁVKY OBLIGATÓRNE (ŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE) 3.2.1 Stály príspevok (Zasiłek stały) Obligatórna dávka sociálnej pomoci, prislúchajúca práceschopnej osobe, ktorá je však nezamestnaná z dôvodu starostlivosti o dieťa, vyžadujúcim si stálu

20


opateru a systematickú spoluprácu pri liečebných, rehabilitačných a vzdelávacích postupoch, pokiaľ príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) neprekračuje dvojnásobok zákonom stanovenej výšky, pričom dieťa poberá prídavok na opatrovanie. Stály príspevok z titulu starostlivosti o dieťa sa neposkytuje osobe, ktorej dieťa je umiestnené v celodennom rehabilitačnom stredisku alebo v inom zariadení, zabezpečujúcom starostlivosť aspoň 5 dní v týždni, ako ani osobám, ktoré poberajú podporu v nezamestnanosti, preddôchodkový prídavok alebo preddôchodkovú dávku. 3.2.2 Stály vyrovnávací príspevok (Zasiłek stały wyrównawczy) Obligatórna dávka sociálnej pomoci, prislúchajúca osamelej osobe, celkom neschopnej pracovať z dôvodu veku alebo invalidity, ak jej príjem je nižší ako zákonom stanovená výška. Vyplácajú ju strediská sociálnej politiky. Ak oprávnená osoba nemá žiadny príjem, je tento príspevok vyplácaný až do výšky stanovenej zákonom, inak do výšky rozdielu. 3.2.3 Sociálna renta (Renta socjalna) Obligatórna dávka sociálnej pomoci, prislúchajúca plnoletej osobe celkom neschopnej pracovať z dôvodu invalidity, získanej pred 18. roku veku. Vypláca sa vo výške 462 zł, pričom je poberateľ smie mať pracovný príjem do 1/3 výšky priemernej mzdy. 3.2.4 Garantovaný dočasný príspevok (Gwarantowany zasiłek okresowy) Obligatórna dávka sociálnej pomoci, prislúchajúca osobe, ktorá stratila nárok na príspevok v nezamestnanosti z dôvodu dosiahnutia časovej hranice jej vyplácania, ak v tom čase vychováva aspoň jedno dieťa vo veku do 7 rokov. Vypláca sa max 3 roky: 1. rok 461 zł, ďalšie 2 roky 367 zł, pokiaľ príjem samostatne hospodáriacej osoby neprekročí 461 zł, na 1. osobu v rodine 418 zł, na 2. a ďalšiu osobu v rodine staršiu ako 15 rokov 294 zł a na každú osobu mladšiu ako 15 rokov 210 zł. 3.2.5 Materský dočasný príspevok (Macierzyński zasiłek okresowy) Obligatórna dávka sociálnej pomoci, prislúchajúca žene od 8. mesiaca tehotenstva do 2. mesiaca veku dieťaťa, pokiaľ príjem v rodine neprekračuje maximálnu výšku príjmov, oprávňujúcu na dávky sociálnej pomoci (podľa tabuľky). Fakultatívne (na základe žiadosti) môže tehotná žena alebo vychovávajúca dieťa dostať počas najviac 4 mesiacov mesačné peňažné príspevky (miesięczne zasiłki pieniężne) vo výške rozdielu medzi maximálnou výškou príjmov, oprávňujúcou na dávky sociálnej pomoci a skutočným príjmom. Žene, ktorá sa stará o dieťa, prislúcha tiež jednorazový peňažný príspevok (jednorazowy zasiłek pieniężny) na každé dieťa, ktoré priviedla na svet počas posledného pôrodu. Patrí jej tiež vecný príspevok (wyprawka), pokrývajúci nevyhnutné potreby každého dieťaťa, narodeného počas posledného pôrodu. 3.2.6 Príspevok na výživu (Zasiłek alimentacyjny) Podľa zákona o fonde výživného patrí príspevok na výživu osobe, ktorej súd priznal nárok na výživné, ak toto výživné je nedobytné dieťaťu do 18 roku veku.

21


Príspevok sa vypláca vo výške, určenej súdom, nie však viac ako 618 zł (pokiaľ príjem v rodine nepresahuje 612 zł). 3.3 DÁVKY FAKULTATÍVNE 3.3.1 Dočasný príspevok (Zasiłek okresowy) Dávka sociálnej pomoci, poskytovaná fakultatívne osobám alebo rodinám, ktorých príjem nedosahuje maximálnu výšku príjmov, oprávňujúcou na dávky sociálnej pomoci, pričom ich príjmy alebo peňažné rezervy nestačia na uspokojovanie ich nevyhnutných potrieb z dôvodu • dlhodobej choroby, • postihnutia, • nemožnosti zamestnania, • nemožnosť získania pozostalostného dôchodku (renty rodzinnej) po osobe povinnej výživou, • možnosti udržania alebo nadobudnutia práv na plnenie z iných systémov sociálneho zabezpečenia. Dávka sa priznáva na obdobie podľa potreby do výšky súm, uvedených v tabuľke, nie však menej ako 19 zł na rodinu. 3.3.2 Špeciálny dočasný príspevok (Specjalny zasiłek okresowy) Fakultatívna dávka sociálnej pomoci, ktorá môže byť priznaná v osobitne odôvodnených prípadoch osobe alebo rodine, prekračujúcej maximálnu výšku príjmov, oprávňujúcou na dávky sociálnej pomoci (príjem však ani v takomto prípade nesmie byť vyšší ako 461 zł). 3.3.3 Adresné príspevky (Zasiłki celowe) Adresný príspevok je fakultatívna dávka sociálnej pomoci, poskytovaná na uspokojenie nevyhnutnej existenčnej potreby, osobitne • na pokrytie časti alebo celej ceny liekov a liečenia, opravy bytu, kúrenia, oblečenia, pobytu dieťaťa v jasliach alebo materskej škôlke, ako aj nákladov pohrebu, • osobe a rodine, ktoré utrpeli nepredvídanú udalosť, • osobe a rodine, ktoré utrpeli v dôsledku živelnej alebo ekologickej katastrofy. Adresný príspevok sa poskytuje bez ohľadu na výšku príjmov a nemusí byť návratný. Môže byť poskytnutý formou poukážky na nákup tovaru. Ak je žiadosť o príspevok zamietnutá, musí rozhodnutiu predchádzať šetrenie v rodine. 3.3.4 Špeciálny adresný príspevok (Specialny zasiłek celowy) Fakultatívna dávka sociálnej pomoci, ktorá môže byť priznaná v osobitne odôvodnených prípadoch osobe alebo rodine, prekračujúcej maximálnu výšku príjmov, oprávňujúcou na dávky sociálnej pomoci (príjem však ani v takomto prípade nesmie byť vyšší ako 461 zł). 3.3.5 Pomoc v podobe prístrešia, jedla, oblečenia, detskej výbavičky (Pomóc w postaci schronienia, posiłku, odzieży, wyprawki) Strediská sociálnej pomoci poskytujú prístrešie, jedlo a nevyhnutné oblečenie osobám, ktoré o to prídu, formou ich odporúčania do nocľahárni, domovov pre bezdomovcov a iných miest, poskytujúcich prístrešie (napríklad krízové centrá, ubytovne) ako aj poskytnutím bielizne, oblečenia, obuvi primeraných rozmerov a vhodných pre dané ročné obdobie. Pomoc vo forme jedného teplého jedla denne sa 22


poskytuje deťom a mládeži v priebehu školského roka. Matkám, ktorým sa narodilo dieťa a nemajú nárok na pôrodné, sa poskytuje aj detská výbavička. 3.3.6 Vystrojenie pohrebu (Sprawianie pogrzebu) Sociálna pomoc zahŕňa tiež povinnosť vystrojenia pohrebu bežným spôsobom obcou, v súlade s vierovyznaním zomrelého. Vystrojenie pohrebu je vlastnou povinnosťou obce. Náklady pohrebu sa uhrádzajú úplne alebo čiastočne z dedičstva. Ak je nárok zo sociálneho zabezpečenia, pokrývajú sa náklady z týchto dávok. Ak zomrelý nemal zdroje obživy zo sociálneho poistenia a neexistujú osoby povinné výživou, náklady pohrebu znáša obec. 3.3.7 Poradenstvo a polostacionárna pomoc (Poradnictwo i pomoc półstacjonarna) Stredisko sociálnej pomoci ponúka osobám a rodinám pomoc v podobe socálnej práce, špecializovaného poradenstva (osobitne právneho, psychologického, pedagogického). Sociálni pracovníci poskytujú tiež pomoc vo vybavovaní úradných záležitostí, ako aj v udržiavaní kontaktov so sociálnym prostredím. Ak nie je možné zabezpečiť pre klienta opatrovateľské služby v mieste jeho bydliska, sociálni pracovníci zabezpečujú jeho umiestnenie v domove sociálnych služieb, t.j. v organizácii trvalého pobytu, zabezpečujúcej nepretržité služby. Ak si to individuálna situácia vyžaduje, osamelým osobám, ktoré z dôvodu veku, choroby alebo iných príčin potrebujú cudziu pomoc a nemajú ju k dispozícii, prislúcha pomoc vo forme opatrovateľskej služby alebo špecializovaných služieb. Ak nie je možné zabezpečiť tieto služby ani prostredníctvom rodiny a obce, môže sa osoba, ktorá potrebuje celodennú starostlivosť, uchádzať o umiestnenie v domove sociálnych služieb. V rámci systému sociálnej pomoci však pôsobia tiež pracoviská, zabezpečujúce miestnu polostacionárnu pomoc – strediská podpory. Inú formu predstavuje chránené bývanie. Tieto služby majú fakultatívny charakter. 4. INŠTITUCIONALIZOVANÁ POMOC (POMOC INSTYTUCJONALNA) Do rámca inštitucionalizovanej pomoci sú zaraďované 4.1 STREDISKÁ PODPORY (POZRI 1.7) 4.2 DOMY SOCIÁLNEJ POMOCI (POZRI 1.4) 4.3 STREDISKÁ KRÍZOVEJ INTERVENCIE (POZRI 1.9) 4.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU A MIESTNE KLUBY DETÍ (ŚWIETLICE, KLUBY ŚRODOWISKOWE) Zriaďujú ich obce pre deti a mládež povinne v rámci vlastných kompetencií (tie, ktoré majú nadmiestny charakter, zriaďuje okres) 5. INDIVIDUÁLNA POMOC (POMOC DLA INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW) Do rámca pomoci pre individuálnych klientov sú zaraďované

23


5.1 CHRÁNENÉ BÝVANIE (POZRI 1.8) 5.2 OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY (USŁUGI OPIEKUŃCZE) Osamelým osobám, ktoré z dôvodu veku, choroby alebo iných príčin potrebujú pomoc iných osôb a nemajú ju k dispozícii, prislúcha pomoc vo forme opatrovateľských služieb. Opatrovateľské služby zahŕňajú pomoc pri uspokojovaní bežných životných potrieb, hygienickú starostlivosť, lekárom odporúčané ošetrovanie ako aj podľa možnosti zabezpečenie kontaktov s okolím. Špecializované opatrovateľské služby sú prispôsobené jednotlivým potrebám, vyplývajúcim z druhu ochorenia alebo postihnutia, poskytované osobami so špeciálnou prípravou. Poskytovanie opatrovateľských služieb (vrátane špecializovaných) v mieste bydliska patrí medzi vlastné úlohy obcí. Obce tiež určujú rozsah a miesto poskytovania. Obec formou uznesenia určuje zásady poskytovania a spoplatňovania príp. oslobodzovania od poplatkov za poskytované opatrovateľské služby. 5.3 VECNÁ POMOC (POMOC RZECZOWA) Priznávanie vecnej pomoci je vo vlastnej kompetencii obce v sociálnej pomoci. Vecnú pomoc poskytuje stredisko sociálnej pomoci, predovšetkým formou poskytovania prístrešia, jedla či nevyhnutného oblečenia. Poskytovanie prístrešia sa uskutočňuje formou dočasného nocľahu v nocľahárni alebo útulku pre bezdomovcov. Pomoc vo forme jedného teplého jedla denne patrí osobe, ktorá si ho nemôže zabezpečiť vlastným úsilím – môže byť plnením neodkladným alebo dočasným. Pomoc pre deti a mládež v čase ich školskej výučby sa môže realizovať formou nákupu obedov. Stredisko sociálnej pomoci alebo škola sú povinné podieľať sa na zabezpečení stravovania žiaka základnej školy alebo študenta strednej školy ak rodičia alebo opatrovníci nedokážu zabezpečiť prípravu alebo nákup jedla (vyplýva to z vládneho programu podpory obcí pri stravovaní žiakov). Zabezpečenie vareného jedla sa zabezpečuje jeho výdajom vo vývarovniach zriaďovaných obcami alebo mimovládnymi organizáciami alebo jeho rozvozom do domácností. Nevyhnutné oblečenie sa poskytuje odkázanej osobe formou bielizne, oblečenia a obuvi, zodpovedajúcich jej individuálnym vlastnostiam a ročnej dobe. Vecná pomoc je poskytovaná tiež formou stravných lístkov, sviatočných balíčkov, lôžkovín, vecí dennej potreby, uhlia na zimu. 5.4 POMOC NA EKONOMICKÉ OSAMOSTATNENIE (POMÓC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE) Obec môže poskytnúť pomoc, ktorej cieľom je ekonomické osamostatnenie sa osoby alebo rodiny. 5.4.1 Vecná pomoc (Pomoc w naturze) Táto pomoc je poskytovaná vo forme strojov a pracovných nástrojov, vytvárajúcich možnosť zorganizovania vlastného pracoviska alebo zariadení, umožňujúcim prácu postihnutým. Tieto predmety a zariadenia sú poskytované na základe dohody o zapožičaní podľa občianskeho zákonníka. 5.4.2 Peňažná pomoc (Pomoc peniężna) Táto pomoc je poskytovaná formou jednorazového adresného príspevku alebo bezúročnej pôžičky. Pôžička môže byť odpustená úplne alebo čiastočne, ak sa rýchlejšie dosiahne cieľ sociálnej pomoci. Obec uzatvára dohodu, v ktorej sa 24


stanovujú podmienky poskytnutia pôžičky, spôsob splácania a je zabezpečenie. Obecné zastupiteľstvo stanovuje formou uznesenia výšku alebo osobitné podmienky poskytovania alebo navracania jednorazového adresného príspevku na ekonomické osamostatnenie. 5.5 PEŇAŽNÁ POMOC NA POKRAČOVANIE VO VZDELÁVANÍ (POMÓC PENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI) O peňažnú pomoc na osamostatnenie a na pokračovanie vo vzdelávaní sa môžu uchádzať osoby, ktoré dosiahli plnoletosť v náhradnej rodine ako aj osoby, opúšťajúce niektoré typy pracovísk starostlivosti a výchovy a domov sociálnej pomoci, alebo útulky pre neplnoletých, polepšovne a osobitné školsko-výchovné strediská. Táto forma pomoci sa poskytuje osobám v hmotnej núdzi. Pomoc poskytuje prednosta okresného úradu, územne príslušný podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa pred jeho umiestnením do náhradnej rodiny alebo inštitúcie. Peňažná pomoc na pokračovanie vzdelávania je poskytovaná osobám, pokračujúcim vo vzdelávaní na strednej škole, v pomaturitnom vzdelávaní alebo na vysokej škole až do ukončenia vzdelávania, najdlhšie však do ukončeného 25. roku veku. 6. SOCIÁLNA PRÁCA A TERAPIA 6.1 SOCIÁLNA PRÁCA Sociálna pomoc je odborná činnosť, zameraná na pomoc osobám a rodinám na posilnenie alebo získanie ich schopnosti fungovania v spoločnosti ako aj na vytvorenie podmienok podporujúcich tento cieľ. Sociálna práca má byť realizovaná predovšetkým v rámci sociálnej pomoci miestnej (v mieste bydliska) alebo inštitucionálnej. Zahŕňa všetky druhy poradenstva právneho, ekonomického, psychologického, pedagogického ako aj pomoc v zabezpečovaní ťažkých životných záležitostí. Sociálni pracovníci, ako profesionáli, realizujúci tieto úlohy, tým vytvárajú základný personál inštitúcií sociálnej pomoci, hoci môžu byť zamestnávaní aj stále častejšie v mimovládnych organizáciách, občianskych združeniach a všetkých inštitúciách, ktorých úlohou je pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Najdôležitejšími formami sociálnej práce sú • záchranná služba (ratownictwo) – neodkladná činnosť, ktorá je okamžitou reakciou na vzniknuvšiu krízovú situáciu. Príkladom je organizovanie prístrešia pre obete povodní alebo činnosť nocľahární pre bezdomovcov; • opatera (opieka) – individualizovaná činnosť, zahŕňajúca všetky životné situácie, v ktorých ľudia nie sú schopní sami si dať rady pri nešťastí, chorobe a ďalších nepredvídaných udalostiach. Príkladom sú zariadenia pre dlhodobo chorých, dojčenské ústavy a pod.; • pomoc (pomoc) – činnosti, ktoré majú podporovať správny rozvoj osôb sociálne ohrozených, ako aj ostatných členov danej pospolitosti. Príkladom sú kluby dôchodcov, sociálnoterapeutické pracoviská a pod.; • kompenzácia (kompensacja) – špecifická forma sociálnej práce, spočívajúca na vyrovnávaní nedostatkov, sťažujúcich správny rozvoj a fungovanie osoby. Klasických príkladom je náhradná rodina.

25

SOCIÁLNA POMOC ... - Doplneny slovnik z Polska_def  

Prehľad súčasného stavu a krátky poľsko-slovenský terminologický slovník 1 2

SOCIÁLNA POMOC ... - Doplneny slovnik z Polska_def  

Prehľad súčasného stavu a krátky poľsko-slovenský terminologický slovník 1 2