Page 1

samen

SPELEN IN GESPREK VIEREN WERKEN JENAPLANSCHOOL D E PA N D E L A A r


Ieder kind mag groeien en bloeien.


Uw kind naar onze jenaplanschool De Pandelaar. Waarom? De Pandelaar is een basisschool die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht ras, geslacht, sociaal milieu, handicap, levensbeschouwing, nationaliteit.

Jan van der Veen (directeur) Inge van Horen (adjunct directeur)

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en zijn eigen leerstijl. Het jenaplanonderwijs wil het unieke van ieder kind benadrukken. Elk kind krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo te leren en zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij zien de school als een oefenplaats voor het latere leven als verantwoordelijke mens. Wij zijn trots om dit vorm te kunnen geven met een enthousiast en betrokken team. Dus: SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN.

Taal en rekenen zijn landelijke speerpunten voor het onderwijs. De Pandelaar onderstreept dit en hecht ook grote waarde aan het zo breed mogelijkontwikkelen van kinderen. De Pandelaar wil kinderen stimuleren om te presteren. Alleen aandacht voor de resultaten van rekenen en taal, gaat voorbij aan de totale kijk op het kind in onze samenleving. Kinderen worden de hele dag opgevoed. Onze pedagogische uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag. Opvoeden en onderwijs geven kunnen je niet los van elkaar zien.


Hoe doen wij dat op De Pandelaar? Jenaplanscholen werken met stamgroepen. In deze stamgroepen zitten kinderen van 3 leerjaren bij elkaar in de groep, zodat ieder kind een keer de rol van jongste, middelste en oudste ervaart. Ook willen we de kinderen hiermee een sterke, sociale omgeving aanbieden waarin ze van elkaar kunnen leren en de ruimte hebben om te spelen en te leren met de leeftijdsgroep waar zij het beste aansluiting bij vinden. Door deze omgeving zal ieder kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op een jenaplanschool staan vier basisactiviteiten centraal • Samen in gesprek • Samen spelen • Samen werken • Samen vieren

Samen in gesprek

Samen werken

Dit betreft zowel gesprekken in de kring, als in kleinere

Onder werken verstaan we het leren werken onder eigen verant-

groepen, formeel en informeel. De kinderen overleggen

woordelijkheid. Dit betekent leren plannen, uitvoeren, evalueren, hulp

en beslissen, filosoferen, vormen meningen en bespreken

geven en hulp leren ontvangen. Dit doen we ten behoeve van het

hun ervaringen. Ze ontwikkelen communicatieve vaar-

verwerken van kennis en vaardigheden. Het is gericht op het vergroten

digheden. Er is veel aandacht voor gespreksdoelen, regels

van de persoonlijke expertise van een kind. Om het zelfstandig werken

en taken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen onze

goed te laten verlopen wordt er structuur en rust geboden. Hierover

boodschap ontvangen en wij die van de kinderen. Geen

worden met de kinderen duidelijk afspraken gemaakt.

prestatie zonder relatie.

Samen vieren Samen spelen

Wij vinden het belangrijk om samen de ervaringen te delen en aan

Spelen zien wij als een oervorm van leren. Spel en onder-

elkaar te laten zien wat we geleerd, ontdekt of gemaakt hebben. Met

zoek gaan vaak in elkaar over. Spelen brengt de taalont-

vieringen werken wij op onze school aan een leef- en werkgemeen-

wikkeling op gang en draagt bij aan de motorische- en

schap van kinderen, ouders en team. We zitten dan bij elkaar in een

sociaal-emotionele ontwikkeling. Het bevordert ook

stamgroep of in de vieringruimte en genieten vaak van de verbinding

zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, problemen

en de momenten van kleine en grote activiteiten. Vieringen zijn een

oplossen, plannen, fantasie en creativiteit.

plaats van ontmoeting op De Pandelaar.


Ouders van De Pandelaar Voor mij was een van de

Ik wilde graag deel uit blijven

belangrijkste redenen om onze

maken van de tijd die mijn kind

kinderen bij De Pandelaar op

op school zit. Op deze school

te geven, dat ik naast het leren

ben je als ouder zeer welkom

rekenen en taal, veel aandacht

in kringen. De deur van de

zag voor het bevorderen van

groepsleiding staat altijd open

creativiteit, sociaal emotionele

voor een gesprekje over je kind.

ontwikkeling en het leren op een podium te staan. Ook vind

Er wordt naar je geluisterd, de mening van ouders doet er toe. Ik

ik het fijn dat de kinderen extra uitdaging krijgen en daar

vind het ook heel goed dat de kinderen zelf leren plannen. Mijn

waar nodig is verdieping. Dat is ook zo goed in te passen in

dochter vindt het fijn haar weektaak af te krijgen. Ik zie vooral

de heterogene stamgroepen. Ze zijn veel minder snel een

dat ze geniet op school. Met name leuke, creatieve projecten

buitenbeentje.

zoals het kunstproject en nu op dit moment techniek inspireren en enthousiasmeren ons kind en maken de schooltijd voor haar bijzonder. Wendy Colen

Karin van Dommelen

Wij hebben bewust deze school gekozen voor onze dochter. Als klein meisje vond ze het al leuk om op te treden, veel te vertellen en contact met anderen te leggen. Op De Pandelaar is hiervoor alle ruimte en kan ze haar talenten nog meer ontwikkelen. De leerkrachten zijn zeer professioneel en bezitten de kwaliteit om ieder kind op zijn of haar niveau te benaderen. Zij bieden een luisterend oor aan zowel kind als ouder en zetten zich bijzonder goed in om een veilige leeromgeving te creĂŤren. Op het moment dat er een functie vrij kwam in het bestuur van de school, twijfelde ik geen moment. Ik ben trots op het team en de directie en ben blij dat ik als bestuurslid mag meewerken aan de toekomst van De Pandelaar! Mirella Jacobs (voorzitter)


De Pandelaar wil de kinderen uitdrukkelijk opvoeden met respect voor mens, milieu en natuur. Wij willen levend leren. Dat betekent dat we de wereld in de school willen halen. Tijdens wereldoriĂŤntatie wordt zelfstandig leren en spelen afgewisseld door gestuurd en begeleid leren. Er is veel ruimte voor initiatieven en sociale ontwikkeling van kinderen. Al 25 jaar gaan de kinderen van de bovenbouw op de fiets naar hun eigen schooltuin. Op deskundige wijze worden zij begeleidt door mensen van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT). Ook ouders spelen hierbij een actieve rol.

St. MichaĂŤlstraat 30 | 5421 NK Gemert T 0492-364031 | E info@depandelaar.nl | I www.depandelaar.nl

Flyer De Pandelaar  

Informatie over Jenaplanschool de Pandelaar