Page 1

Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb Agronomski fakultet Faculty of Agriculture Šumarski fakultet Faculty of Forestry

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća... BISHOP’S ESTATE of the 19th century... SVEUČILIŠTE U ZAGREBU / AGRONOMSKI FAKULTET & ŠUMARSKI FAKULTET

KAMPUS za 21. stoljeće CAMPUS for the 21 century st

3LHD

UNIVERSITY OF ZAGREB / FACULTY OF AGRICULTURE & FACULTY OF FORESTRY

ZAGREB MMXIV


Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb

1

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća... BISHOP’S ESTATE of the 19th century... SVEUČILIŠTE

U

ZAGREBU

/

AGRONOMSKI

FAKULTET

&

ŠUMARSKI FAKULTET


Agronomski fakultet Faculty of Agriculture Poštovani djelatnici Agronomskog i Šumarskog fakulteta!

Šumarski fakultet Faculty of Forestry

Poštovani gosti!

Dear employees of the Faculty of Agriculture and Faculty of Forestry! Dear students of the Faculty of Agriculture and Faculty of Forestry! Dear guests!

Poštovani čitatelji!

Dear readers!

Poštovani studenti Agronomskog i Šumarskog fakulteta!

Pripala nam je iznimna čast da Vam prezentiramo Katalog izgradnje: 1. Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2. Obnova “Stare štale“ za potrebe Biotehničkog inovacijskog centra Agronomskog, Prehrambeno-biotehničkog, Šumarskog i Veterinarskog fakulteta 3. Obnova “Pčelinjaka“ Agronomskog fakulteta kao dijela hrvatske baštine 4. Obnova “Haulikovog ljetnikovca“ Agronomskog fakulteta kao dijela hrvatske baštine. Početak razvoja ideje o važnosti utemeljenja Gospodarskošumarskog fakulteta datira još od 1892. godine kada je Oton Frangeš, dipl. ing. agr. iznio javno obrazloženje potrebe utemeljenja u Narodnim novinama.

KAMPUS za 21. stoljeće CAMPUS for the 21st century UNIVERSITY OF ZAGREB / FACULTY OF AGRICULTURE & FACULTY OF FORESTRY

It is our distinct honor to present the Building Catalogue: 1. Student Restaurant of the Faculty of Agriculture and Faculty of Forestry at the University of Zagreb; 2. Renovation of the “Old Stable” for the needs of Biotechnical Innovation Centre for the needs of Faculty of Agriculture, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Faculty of Forestry and Faculty of Veterinary Medicine; 3. Renovation of the Faculty of Agriculture’s “Apiary” as a part of the Croatian heritage; 4. Renovation of the Faculty of Agriculture’s “Haulik Villa” as a part of the Croatian heritage. The necessity of founding the Faculty of Agriculture and Forestry started to develop as an idea as early as 1892, when Oton Frangeš, bachelor of agriculture, published an explanation of the need for this in Narodne novine, the official national newspaper.

2


3

Gospodarsko-šumarski fakultet utemeljen je kao peti fakultet Sveučilišta u Zagrebu 26. rujna 1919. godine temeljem Kraljevske odluke. U organizacijskom smislu, Fakultet je bio jedinstvena ustanova sa zajedničkim profesorskim zborom te zajedničkim dekanom i prodekanom. U nastavnom pogledu postojala su dva odjela: Gospodarski i Šumarski s posebnim nastavnim planom i znanstvenom osnovicom. Tako je ostalo do 1959. godine kad su od Poljoprivrednošumarskog fakulteta nastali Poljoprivredni fakultet i Šumarski fakultet. Međutim, nastavno-znanstvena ostvarenja predstavljala su dobar temelj za daljnji razvoj međusobne suradnje sve do danas. Takva suradnja rezultirala je i zajedničkom izgradnjom Studentskog restorana.

The Faculty of Agriculture and Forestry was founded as the fifth Faculty of the University of Zagreb on September 26, 1919, by the King’s decree. As an organization, this Faculty was a separate institution with a communal faculty, a dean and a vice-dean. As for education, there were two departments: The Department of Agriculture and Department of Forestry, with distinct education plans and scientific base. This remained unchanged till 1959, when the Faculty of Agriculture and Forestry was divided into the Faculty of Agriculture and the Faculty of Forestry. However, the educational and scientific achievements represented a good foundation for further development of mutual cooperation until today. This cooperation resulted in joint building of the Student restaurant.

Zato nam je obveza zahvaliti svima koji su pomogli da dođe do realizacije ovog projekta. Zahvalili bismo najprije Sveučilištu u Zagrebu, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Studentskom centru na financijskoj potpori, kao i Studiju 3LHD na izradi projekta.

This is why we consider it our obligation to thank everybody who helped complete this project. Firstly, we would like to thank the University of Zagreb, the Croatian Ministry of Science, Education and Sports and the Student Centre for its financial support, as well as Studio 3LHD for the architectural design.

Agronomski fakultet je u suradnji sa Šumarskim, Prehrambeno-biotehnološkim i Veterinarskim fakultetom, uz podršku Sveučilišta te Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pokrenuo projekt osnivanja Biotehničkog inovacijskog centra s ciljem širenja znanstveno-istraživačke, obrazovne i gospodarske djelatnosti. Zadatak ovog Centra je kreirati

The Faculty of Agriculture, in cooperation with the Faculty of Forestry, Faculty of Food Technology and Biotechnology and Faculty of Veterinary Medicine, and the support of the University of Zagreb and Ministry of Agriculture and Ministry of Science, Education and Sports initiated the project of Biotechnological Innovation Centre foundation, with the goal of stimulating scientific, research, edu-

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća... BISHOP’S ESTATE of the 19th century... SVEUČILIŠTE

U

ZAGREBU

/

AGRONOMSKI

FAKULTET

&

ŠUMARSKI FAKULTET


inovacijske tehnologije u biotehničkim i srodnim znanostima i preporučiti primjenu u stručnoj praksi, a s ciljem samozapošljavanja mladih znanstvenika i stručnjaka. Za pokretanje Biotehničkog inovacijskog centra Agronomski fakultet namijenio je prostor „Stare štale“ na kojoj je započeta rekonstrukcija već prije desetak godina, a nastavit će se u ovoj, 2014. godini. Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prepoznali su projekt kao interesantan i financijski ga podržali na čemu im posebno zahvaljujemo. Objekt “Pčelinjak“ kulturno je dobro Agronomskog fakulteta smješteno u parku Maksimir koje je pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika. Sprečavanje daljnjeg propadanja objekta, uvođenje u prvotnu funkciju (prostor za paviljonski smještaj 30-ak pčelinjih zajednica) i djelomična prenamjena objekta u laboratorijski i studentski prostor, bili su osnovni ciljevi prijedloga razvojnog projekta. Pri tome, svrha sanacije objekta bila je omogućiti odgovarajući radni prostor za izvođenje praktične nastave i istraživački rad sa studentima Agronomskog fakulteta, kao i za provedbu aktualnih istraživanja. Ovu prelijepu, ali derutnu zgradu, kao dio hrvatske baštine prepoznalo je, kao projekt, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb i financijski podržalo rekonstrukciju zgrade za što im najiskrenije zahvaljujemo. Uz predstavljena prethodna tri projekta, želja nam je skrenuti pažnju i na još jednu hrvatsku baštinu – “Haulikov ljetnikovac“.

KAMPUS za 21. stoljeće CAMPUS for the 21st century UNIVERSITY OF ZAGREB / FACULTY OF AGRICULTURE & FACULTY OF FORESTRY

cational and economic activities. This Centre’s task is to create innovative technologies in biotechnical and related branches of science, as well as to recommend application in professional use, with the goal of young scientists’ and experts’ self-employment. As a place for Biotechnical Innovation Centre the Faculty of Agriculture picked the premises of the “Old Stable”. Its reconstruction started ten years ago, and will continue in 2014. Ministry of Agriculture and Ministry of Science, Education and Sports recognized this project as interesting and financially supported it, for which we are especially thankful. The “Apiary” building is the Faculty of Agriculture’s cultural asset situated in Maksimir Park, and it is under the protection of the Regional Office for Monument Protection. The basic goals of the proposal for the development project included stopping further deterioration of the building, putting it back into its original function (space for gazebolike accommodation for some 30 beehives), as well as the partial repurposing of the building as a laboratory and student space. Another purpose of the renovation was to create adequate work space for practical learning and research for the Faculty of Agriculture’s students, and for conducting current research. The University of Zagreb and the City of Zagreb recognized this extraordinarily beautiful, but decrepit building, which is also a part of Croatian cultural heritage, as a project and financially supported the reconstruction of the building, for which we are most sincerely thankful.

4


Naime, 1921. godine nadbiskup dr. Antun Bauer prodao je Vladi Kraljevine SHS gospodarsko dobro Maksimir na kojem se nalazio i navedeni ljetnikovac, a Kraljevina je dodijelila isti Gospodarsko-šumarskom fakultetu. Želja nam je vratiti mu prijašnji sjaj i zato ga i uvrštavamo u Katalog pred Vama. Posebna hvala Ministru znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr.sc. Željku Jovanoviću i Ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini, dipl.ing.agr. na ukazanom povjerenju i potpori projektima u ovim teškim vremenima. Zahvala Rektoru Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Aleksi Bjelišu za podršku koju nam pruža. Zahvaljujemo gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću, dipl. polit. na pomoći koju je pružio Sveučilištu i našim fakultetima. Posebna zahvala prorektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Bojanu Baletiću, pomoćnici ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Ružici Beljo Lučić, pomoćnici ministra poljoprivrede Božici Rukavini, univ.spec.techn. alimenti, zamjenici gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Sandri Švaljek, koji su dali glavni doprinos za pokretanje ovih projekata. Izražavamo zahvalnost i izv.prof.art. Stanku Stergaršeku, dr.sc. Ivi Rechner Dika i arhitektu Saši Begoviću iz Studija 3LHD koji su osmislili izložbu, kao i Katalog projekata.

5

Along with the three presented projects, we wish to direct your attention to one more piece of Croatian cultural heritage – the “Haulik Villa”. In 1921, archbishop dr. Ante Bauer sold to the government of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians the estate Maksimir, where the aforementioned villa was, and the Kingdom granted it to the Faculty of Agriculture and Forestry. Our wish is to restore it to its previous splendor, and this is why it is included in the Catalogue before you. We especially thank the Minister of Science, Education and Sports, Assistant Professor Željko Jovanović, PhD, and Minister of Agriculture Tihomir Jakovina, bachelor of agriculture, for their trust in and support for these projects in these difficult times. We thank the Rector of University of Zagreb Professor Aleksa Bjeliš, PhD, for his support. We also thank the Mayor of Zagreb Milan Bandić, bachelor of political science, for the help he has provided to the University and our Faculties. We especially thank the Vice-Rector of the University of Zagreb Professor Bojan Baletić, PhD, Assistant Minister of Science, Education and Sports Professor Ružica Beljo Lučić, PhD, Assistant Minister of Agriculture Božica Rukavina, univ.spec.techn.alimenti, Deputy Mayor of Zagreb Sandra Švaljek, PhD, who contributed greatly to the launching of these projects.

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća... BISHOP’S ESTATE of the 19th century... SVEUČILIŠTE

U

ZAGREBU

/

AGRONOMSKI

FAKULTET

&

ŠUMARSKI FAKULTET


Svim institucijama i osobama koje smo naveli, željeli bismo reći velika hvala za svesrdnu pomoć i suradnju. Nadamo se da će projekti zaživjeti i služiti dobru našim strukama, kao i Lijepoj našoj u cjelini.

We also thank Professor Stanko Stergaršek, Iva Rechner Dika, PhD, and architect Saša Begović from Studio 3LHD who devised the exhibition and the Catalogue of these projects.

Hvala!

To all the institutions and people we mentioned we wish to express our gratitude for all their help and support. We hope these projects will become reality and serve a good cause in our academic disciplines, as well as our country as a whole. Thank you!

Dekanica / Dean Agronomski fakultet / Faculty of Agriculture prof.dr.sc. Tajana Krička

Dekan / Dean Šumarski fakultet / Faculty of Forestry prof.dr.sc. Milan Oršanić

Zagreb, 22. travnja 2014. / April 22nd 2014

KAMPUS za 21. stoljeće CAMPUS for the 21st century UNIVERSITY OF ZAGREB / FACULTY OF AGRICULTURE & FACULTY OF FORESTRY

6


Ivan Zache: “Pogled na ljetnikovac i glorijetu“ / “A view to the villa and a gloriette” (Litografija / Litography, 1853), Hrvatski državni arhiv Zagreb / The Croatian State Archives Zagreb

Maksimir - prvi javni park u Hrvatskoj, uz njega Majur, biskupsko dobro - Maksimilijan Vrhovec, Aleksandar Alagović, Juraj Haulik (“Jurjaves”). Maksimir - first public park in Croatia, Majur, bishop’s estate property - Maksimilijan Vrhovec, Aleksandar Alagović, Juraj Haulik (“Jurjaves”). Juraj Haulik gradi ljetnikovac, pčelinjak, štale, Bubaru, Svilanu, jezerce za kornjače... Projekti: krajobraz - M.S. Riedl, građevine - F. Schücht, skulpture - J. Kassman. Juraj Haulik builds a villa, an apiary, a stable, silk worm house, a turtle pond... Projects: Landscape - M. S. Riedl, Buildings - F. Schücht, Statues - J. Kassman. Nadbiskup dr. Antun Bauer dodjeljuje Majur Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Archbishop Anton Bauer, PhD grants “Majur” to Faculty of Agriculture and Forestry. 1932-40 I, II, III pav. (Radna grupa Zagreb) 1942-49 IV. pav. (R. Nikšić) 1975-79 V. pav. (H. Auf-Franić, L. Pleština, B. Radimir) 1997-02 VI. pav. (H. Auf-Franić, V. Oluić) 1992-99 VII. pav. (Arhitekti Vulin - Ileković)

1794

1843

1921 1932-2002

Zornberg, 1846 /// Marijan Kadi, 1989 (NSB) /// Katastar / Cadastre, 2014

7

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća... BISHOP’S ESTATE of the 19th century... SVEUČILIŠTE

U

ZAGREBU

/

AGRONOMSKI

FAKULTET

&

ŠUMARSKI FAKULTET


RESTORAN Zeleni paviljon RESTAURANT Green Pavilion Agronomski fakultet & Šumarski fakultet Faculty of Agriculture & Faculty of Forestry

Projekt / Project: 2010-2013 Izvedba / Construction: 2014Površina parcele / Site area: 4536 m2 Bruto površina / Gross floor surface: 1600 m2 Izgrađena površina / Footprint: 1702 m2

Autor / Author: 3LHD arhitekti

KAMPUS za 21. stoljeće CAMPUS for the 21st century UNIVERSITY OF ZAGREB / FACULTY OF AGRICULTURE & FACULTY OF FORESTRY

3LHD

Projektni tim / Project team: Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Nevena Kuzmanić, Sanja Jasika Lovrić, Vesna Šoić, Leon Lazaneo, Eugen Popović, Nives Krsnik Rister, Koraljka Brebrić Kleončić, Anna Kocsis 3D: Boris Goreta Krajobraz / Landscape: Ines Hrdalo

8


9

3LHD


3LHD

KAMPUS za 21. stoljeće ... STUDENTSKI RESTORAN CAMPUS for the 21st century ... STUDENT’S RESTAURANT SVEUČILIŠTE

U

ZAGREBU

/

AGRONOMSKI FAKULTET

&

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERSITY

OF

ZAGREB

/

FACULTY OF AGRICULTURE

&

FACULTY OF FORESTRY

10


STARA ŠTALA OLD STABLE

Biotehnološki inovacijski centar - BIC Biotechnological Innovation Centre - BIC

1840

Juraj Haulik u sklopu Majura, oko 1840., gradi štalu vjerojatno prema nacrtima F. Schüchta. Within Majur, around 1840, Juraj Haulik builds a stable, probably according to F. Schücht’s plans. Projekt / Project: 2006 - 2008 Bruto površina / Gross floor surface: 1700 m2 Rekonstrukcija zgrade / Building reconstruction: 2008 - 2010 Interijer 1. faza / Interior 1st phase: 350 m2 Izvedba / Construction: 2010 - 2011 Autor / Author: Cardo doo / Ranko Mažuran

11

Osnivanje Biotehnološkog inovacijskog centra Agronomski fakultet u suradnji sa Šumarskim, Prehrambeno-biotehnološkim i Veterinarskim fakultetom i uz podršku Sveučilišta, Ministarstava: Poljoprivrede i Znanosti, obrazovanja i sporta. Establishing a Biotechnological Innovation Centre - Faculty of Agriculture in cooperation with Faculties of Forestry; Food Technology and Biotechnology; Veterinary Medicine, with the support of Ministries of Agriculture; Science, Education and Sports.


PČELINJAK APIARY

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Department of Fisheries, Apiculture and Special Zoology

1840

Juraj Haulik u sklopu Majura, oko 1840., gradi i pčelinjak vjerojatno prema nacrtima F. Schüchta. Within Majur, around 1840, Juraj Haulik builds an apiary, probably according to F. Schücht’s plans. Fond za razvoj Sveučilišta - program “Prostor” odobrio sredstva za program Sanacija kulturnog dobra „Pčelinjak“ (prof.dr.sc. Dragan Bubalo). University development fund – program “Space” granted a financial resources for the program of Cultural heritage restauration “Apiary” (prof. Dragan Bubalo, PhD). Konzervatorsko restauratorska istraživanja Conservation and restauration research: 2012 Projekt / Project: 2012 - 2013 Neto površina / Net floor surface: 165 m2 Izvedba / Construction: 2014 Autor / Author: Modra doo / Tatjana Đuranec Za obnovu sredstva odobrilo Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Gradom Zagrebom. University of Zagreb in cooperation with the City of Zagreb granted financial resources for the reconstruction.

12


HAULIKOV LJETNIKOVAC HAULIK’S VILLA Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost / Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art

1840

Juraj Haulik, 1839-40. gradi svoj ljetnikovac prema nacrtima Franza Schüchta. Juraj Haulik builds a villa, according to Franz Schücht’s plans in 1839-40. Neto površina / Net floor surface: 240 m2 Sanacija / Building improvement: 1990 Prostor Studija krajobrazna arhitektura / School of landscape architecture: 1990-2004 & 2009Konzervatorsko restauratorska istraživanja / Conservation and restauration research: 2010-2014

13

Istraživanja se odvijaju zahvaljujući suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti - OKIRU, kroz studentsku praksu - mentori: prof. Suzana Damiani, doc. Alen Novoselec, prof. Egidio Budicin - sondiranje zidova, istraživanja: zidnih oslika, vlage u podrumu, pročelja, itd. Research is performed thanks to the cooperation with The Academy of Fine Arts - OKIRU, through student practice work - mentors: prof. Suzana Damiani, doc. Alen Novoselec, prof. Egidio Budicin wall sounding, survey of: wall paintings, basement humidity, facades, etc.


HAULIKOV LJETNIKOVAC / HAULIK’S VILLA Zidni oslik u luneti salona / Lunette wall painting in the main room Nepoznati autor / Unknown author (~ 1840)

BISKUPSKI MAJUR 19. stoljeća ... KAMPUS za 21. stoljeće BISHOPS’ ESTATE of 19th century ... CAMPUS for the 21st century Izdavač /Publisher: AGRONOMSKI FAKULTET - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, 2014. FACULTY OF AGRICULTURE - UNIVERSITY OF ZAGREB, 2014 Urednici / Editors: Stanko Stergaršek & Iva Rechner Dika

Obnova (diplomski rad) / Restoration (diploma work): Ana Jukić (2011-2013) Akademija likovnih umjetnosti / Academy of fine Arts Mentorica / Mentor: prof.mr.art. Suzana Damiani Foto / Photo: Ana Jukić

Priprema i oblikovanje / Prepress and design: Stanko Stergaršek & Iva Rechner Dika Fotografije / Photo: Stanko Stergaršek Prijevod / Translation: Gordana Mijatović, Iva Rechner Dika Grafička prezentacija Restorana / Restaurant graphic presentation: Studio 3LHD Tisak / Print: Motiv Zagreb /// Naklada / Edition: 300 ISBN 978-953-7878-16-0 14


ANA ŽMIRE V Bs KA, 2011

IVANA TOMAŠEVIĆ III Ms KA, 2013 RESTORAN / RESTAURANT

ANDREA BAUS III Ms KA, 2014 ŠKOLA K.A.“SVILANA” / SCHOOL OF L.A.“SILKHOUSE”

IVANA BUNJAK PAJDEK III Ms KA, 2014 ŠKOLA K.A.“SVILANA” / SCHOOL OF L.A.“SILKHOUSE”

ANA ŽMIRE III Ms KA, 2014 ŠKOLA K.A.“HAULIK” / SCHOOL OF L.A.“HAULIK”

IVANA BUNJAK PAJDEK V Bs KA, 2011 BOTANIČKI VRT / BOTANICAL GARDEN

MIHAELA MEŠTROVIĆ III Ms KA, 2013 RESTORAN / RESTAURANT

MENTORI / MENTORS: STANKO STERGARŠEK, IVA RECHNER DIKA

NIKOLINA MALBAŠA III Ms KA, 2014 ŠKOLA K.A.“POTOK” / SCHOOL OF L.A.“STREAM”

REINTERPRETACIJA HAULIKOVOG VRTA HAULIKS’ GARDEN REINTERPRETATION

ANDREA BAUS, OZANA BULJAN, MARIJA KUŠAN, NIKOLINA MALBAŠA, MARTINA ŠEKUTOR KRAJOBRAZNO OBLIKOVANJE CENTRALNOG PROSTORA AGRONOMSKOG FAKULTETA FACULTY OF AGRICULTURE CENTRAL OPEN SPACE DESIGN V Bs KA, 2011

L

ANA-MARIJA VAŠIČEK II Ms KA, 2011 RESTORAN / RESTAURANT

STUDENTSKI PROJEKTI STUDENTS’ PROJECTS

Pogled u budućnost Looking into the Future

AGRONOMSKI FAKULTET / STUDIJ KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA FACULTY OF AGRICULTURE / SHOOL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

SILVIJA GLAŽAR III Ms KA, 2013 RESTORAN / RESTAURANT

ANDREJA BENČIĆ III Ms KA, 2014

L ŠKOLA K.A.“STAKLENIK” / SCHOOL OF L.A.“GREENHOUSE”

SARA STOJAKOVIĆ, III Ms KA, 2012

L L L L VANJSKA PREDAVAONICA / OPEN AIR AUDITORY

Kampus za 21 st *** Campus for the 21st century  

Agronomski fakultet - ZAGREB - Faculty of Agriculture *** BOOKLET

Kampus za 21 st *** Campus for the 21st century  

Agronomski fakultet - ZAGREB - Faculty of Agriculture *** BOOKLET

Advertisement