Page 1

Międzynarodowe Targi Poznańskie jubileuszowe wydanie specjalne

POZN AŃSKI MAG AZYN TARGOW Y ISSN 1230-8994


prestiż

prestiż престиж prestige prestige Prestige

престиж

Międzynarodowe Targi Poznańskie

1. Targ Poznański 28 maja – 5 czerwca 1921 r.

N

Na Walnym Zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich 21 marca 1920 r. podjęto uchwałę o powołaniu do życia komitetu organizacyjnego targu w Poznaniu. W inicjatywę i starania Związku włączyły się władze samorządowe Poznania i Wielkopolski W wyniku uzgodnień został powołany tzw. Komitet Wystawy, w którego 44-osobowym składzie znaleźli się zarówno przedstawiciele władz miejskich, z ich prezydentem Jarogniewem Drwęskim na czele, jak i reprezentanci najbardziej kompetentnych instytucji i organizacji zawodowych i społecznych. Na posiedzeniu 4 października 1920 r. Komitet uchwalił nazwę instytucji – Targ Poznański. Targ Poznański był instytucją miejską, powołaną do życia uchwałą korporacji miejskiej, podporządkowaną Magistratowi m. Poznania i Radzie Miejskiej, z ramienia których jego działalność nadzorowała tzw. Deputacja Targu Poznańskiego. 1. Targ Poznański okazał się prawdziwym sukcesem. Wzięło w nim udział 1200 polskich wystawców, którzy zaprezentowali swoją ofertę na powierzchni 10 tys. m kw. Od 28 maja do 5 czerwca Targ zwiedziło 40 tys. osób.

Jubileusz 90-lecia to doskonała okazja do podsumowań, retrospekcji i refleksji, a jednocześnie próby spojrzenia w przyszłość. MTP uznawane są za lidera przemysłu targowego – co kryje się za tym określeniem, jakie są dzisiaj Międzynarodowe Targi Poznańskie?

J

Lider to przywódca. Z przywództwem zaś wiąże się umiejętność strategicznego myślenia i podejmowania odpowiednich działań. Popatrzmy w przeszłość – poznańskie Targi powstały w 1921 r. właśnie z poczucia konieczności zareagowania na nową rzeczywistość gospodarczą, którą stworzyła świeżo odzyskana niepodległość Polski. To od nich zaczęło się polskie wystawiennictwo XX wieku. W latach dwudziestych w Poznaniu odbył się kongres UFI, Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego, którego MTP są od 1927 r. członkiem założycielem. Po okresie międzywojnia i po odbudowie ze zniszczeń II wojny światowej targi szybko odnalazły swoje miejsce w gospodarce, stworzyły przestrzeń dla promocji polskiego eksportu, stając się krajowym centrum wystawienniczym. W ówczesnych realiach stanowiły doskonale funkcjonujące przedsiębiorstwo, zajmując pozycję monopolisty. Po przełomie gospodarczym 1989 r. utrzymały jednak swoją pozycję już w warunkach wolnego rynku – dzięki temu, że już wcześniej wprowadzały innowacyjne rozwiązania godne lidera. Takim rozwiązaniem była na przykład organizacja imprez poza swoimi własnymi terenami – w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu, a nawet poza granicami Polski, gdzie z MTP prezentowały się polskie przedsiębior-

- II -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011 rozmowa z dr. Andrzejem Byrtem, Prezesem Zarządu MTP

Jesteśmy przygotowani do śmiałych zmian… stwa eksportowe. Innowacyjny krok stanowiło również stopniowe wyodrębnianie z jednej czerwcowej ogromnej wystawy przemysłowej nowych, specjalistycznych targów, z których wywodzą się największe współcześnie imprezy wystawiennicze w Polsce. Dziś, ponad 20 lat po gospodarczej rewolucji, mamy już w Polsce dojrzały rynek targowy: targową konkurencję, nowych organizatorów imprez, nowe tereny wystawiennicze. Międzynarodowe Targi Poznańskie są już też zupełnie innym przedsiębiorstwem – jednak wciąż na pozycji lidera. Mogą się dziś pochwalić największą i najnowocześniejszą infrastrukturą targową, jeśli chodzi o powierzchnię wystawienniczą pod dachem, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Możemy dziś zaoferować wystawcom 16 pawilonów, w pełni klimatyzowanych i ogrzewanych, z bezpośrednimi łączami telekomunikacyjnymi, o posadzkach zdolnych przenieść największe naciski, dysponujących odpowiednią wysokością do prezentacji wielkogabarytowych eksponatów. Inwestycje infrastrukturalne w MTP to jeden z priorytetów. Nie były wstrzymywane nawet w latach kryzysu. Dziś corocznie ich wartość sięga 30-40 mln zł. Ostatnie 10 lat było też w MTP okresem intensywnych zmian struktury i procedur zarządzania. Dzięki nim byliśmy w stanie rozbudować kalendarz wydarzeń targowych już do niemal 100 pozycji. Za tymi zmianami podążały wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. Dziś mamy system logistyczny unikatowy nie tylko na skalę polską, ale i europejską. Uwzględnia on lata doświadczeń MTP w organizacji i obsłudze imprez masowych. Nasza sieć komputerowa jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Obsłużyła największą konferencję międzynarodową, jaka odbyła się w naszym w ydanie specjalne

kraju – konferencję klimatyczną ONZ COP 14 w grudniu 2008 r. I choć klienci MTP nie mają bezpośredniej styczności z wewnętrznymi systemami informatycznymi, to one właśnie decydują o płynności obsługi ich zleceń. Pozycja lidera pozwala nam na pewno umiejętnie reagować na sygnały płynące z rynku. Pogłębiamy specjalizację imprez w poszczególnych branżach, działając odpowiednio szybko – a to pozwala na organizację targów o randze premier w skali kraju.

90-letnie Targi są dynamicznym, elastycznym i bardzo skutecznym partnerem dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, zainteresowanych współpracą z Polską. Dziś należy do nas ponad połowa rynku targowego w Polsce, mierzonego wielkością dzierżawionej powierzchni wystawienniczej. Jesteśmy nadal prawdziwie wszechstronnym ośrodkiem targowo-kongresowym, wykonawcą wszystkich usług związanych z sektorem wystawienniczym, więcej – eksporterem tych usług. Mam tu na myśli organizację targów także w innych miastach: Warszawie, Kielcach, Katowicach czy Świebodzinie, a również przygotowywanie największych polskich wystąpień gospodarczych poza granicami kraju, zarówno w Europie, jak i poza naszym kontynentem, w szczególności w Azji. MTP są więc silnym, nowoczesnym przedsiębiorstwem. Co według Pana Prezesa stanowi jego największą wartość?

-1-

Prestiż Wymieniłbym ich kilka. Przede wszystkim – dynamikę działania, zdolność przewidywania rozwoju rynku i reagowania z wyprzedzeniem na nadchodzące tendencje zarówno w Polsce, jak i w regionie środkowoeuropejskim czy nawet na świecie. Umiejętność trafiania w sedno, jeśli idzie o promocję polskiego przemysłu, a więc przedsiębiorstw, na rzecz których MTP działają przez 90 lat swojego istnienia. Dzięki temu właśnie jesteśmy wartościowym partnerem dla naszych wystawców i zwiedzających. Nasza marka cieszy się zaufaniem, a namacalnym tego potwierdzeniem jest wysoka ocena jej wiarygodności w rankingach. Przypomnę, że według badań przeprowadzonych przez Pentor Research International za najsilniejszą markę wśród organizatorów targów w Polsce uznaje nas ponad 80% naszych wystawców i 60% klientów innych targów. Przypomnijmy tu także, że MTP są jednym z głównych udziałowców w spółce Międzynarodowe Targi Lubelskie. Ważna jest najwyższa jakość naszych usług w ich bardzo szerokiej palecie. Także tu jesteśmy prekursorami. Jako pierwsi wprowadziliśmy na przykład kompleksowy system informatyczny zarządzania wszystkim procesami w przedsiębiorstwie, dysponujemy największą, najbardziej rozbudowaną bazą danych o uczestnikach naszych imprez, co pozwala nam na utrzymywanie długofalowego kontaktu z nimi i odpowiadanie na ich potrzeby i oczekiwania. 90-letnie Targi są ciągle dynamicznym, elastycznym i bardzo skutecznym partnerem dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, zainteresowanych współpracą z Polską. Czy dziś jesteśmy firmą na miarę XXI wieku? Z perspektywy najbardziej sprawnego przedsiębiorstwa targowego w Polsce, o nieporównywalnej do innych skali działalności, możemy śmiało spoglądać na rozwój rynku targowego w nadchodzących dziesięcioleciach. A nie czekają go wyłącznie korzystne zmiany, jeśli chodzi o konkurencję technologiczną, organizacyjną czy koncepcyjną. W pierwszej dekadzie XXI wieku obserwujemy stan nasycenia, a w pewnych sektorach nawet nadwyżki mocy wystawienniczych, czy liczby podobnych imprez, których ostra wzajemna konkurencja doprowadziła do gwałtownej obniżki cen. Obniżyło to opłacalność działalności wystawienniczej, która nie należy - również w skali świata - do wysoce zyskownej. Ale właśnie w czasach takich wyzwań ujawniają się talenty zdolne im sprostać. Myślę, że Międzynarodowe Targi Poznańskie są do tego dobrze przygotowane.


prestiż

prestiż престиж prestige prestige Prestige

престиж

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Warszawa, czerwiec 2011 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezesie! Szanowni Państwo! Tradycyjne, uznane, nowoczesne – takie są Międzynarodowe Targi Poznańskie. To największe w Polsce przedsięwzięcie wystawiennicze już od 90 lat jest wizytówką naszych ekonomicznych osiągnięć. Szczególnie teraz, w czasie ostatnich dwóch dekad, gdy reguły wolnego rynku i otwarcie na świat ukształtowały nowe oblicze polskiej gospodarki, Targi Poznańskie stały się pasjonującą opowieścią o możliwościach rodzimego biznesu. Zasłynęły również jako miejsce, gdzie budowana jest współpraca – na skalę nie tylko regionalną czy krajową, ale również europejską. Z okazji jubileuszu 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich składam wszystkim ich organizatorom i uczestnikom najlepsze gratulacje. Serdecznie pozdrawiam pracowników MTP, władze Poznania i całą społeczność miasta, wszystkich wystawców i zwiedzających. Z wielką satysfakcją objąłem honorowy patronat nad jubileuszowymi obchodami 90-lecia Targów – bo jest to jeden z symboli polskiego rozwoju, potencjału modernizującej się Rzeczypospolitej. To znamienne, że na tej ziemi, która zaledwie dwa lata wcześniej dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu stała się częścią odrodzonej Rzeczypospolitej, z inicjatywy poznańskiego samorządu i kupiectwa została zorganizowana w 1921 roku wystawa o charakterze ogólnokrajowym, aby zaprezentować gospodarcze dokonania młodego państwa. Potem Targi rozkwitły jeszcze bardziej, stając się w latach trzydziestych ubiegłego wieku jedną z ważniejszych imprez handlowych w Europie. W roku 1956 w tym mieście bił puls historii, gdy właśnie podczas odbywających się Międzynarodowych Targów poznańscy robotnicy wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko niesprawiedliwościom systemu komunistycznego. W niepodległej Polsce MTP stały się świadectwem naszych przemian i sukcesów. Promują one polską gospodarkę. Goście Targów corocznie mogą uczestniczyć w blisko osiemdziesięciu imprezach targowych. Wiele z nich – jak Budma, Polagra, Poleko, Taropak – to największe tego typu przedsięwzięcia w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszy również, że nowoczesna infrastruktura MTP pozwala organizować w Poznaniu liczne sympozja, kongresy i spotkania, często rangi światowej i europejskiej, jak Konferencja Klimatyczna ONZ czy Spotkanie Młodzieży Taizé. W uroczystej chwili jubileuszu, chciałbym życzyć wszystkim, którym Międzynarodowe Targi Poznańskie zawdzięczają swoją świetność i rozwój, wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności, z pożytkiem dla całej Rzeczypospolitej. Życzę Poznaniowi, aby MTP niezmiennie rozsławiały to miasto i osiągnięcia jego mieszkańców. Wszystkim wystawcom, którzy podczas targów prezentują swoje wyroby i usługi, życzę, aby to miejsce zawsze kojarzyło się Państwu z satysfakcją, sukcesem, z otwieraniem się nowych możliwości. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

-2-

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Gratulacje

Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą 90. rocznicę istnienia. To jedna z najważniejszych instytucji przemysłu targowego w Polsce oraz jeden z najdłużej działających w Europie organizatorów targów. Pragnę złożyć wszystkim pracownikom MTP serdeczne podziękowania za efektywną pracę na rzecz promocji rodzimej gospodarki podczas licznych wystaw. Gratuluję także sukcesów w budowaniu potencjału naszych firm i ich pozycji na międzynarodowym rynku. Ministerstwo Gospodarki od wielu lat patronuje wydarzeniom targowym organizowanym przez MTP. Przedstawiciele resortu biorą również udział w konferencjach i spotkaniach branżowych odbywających się przy okazji wystaw. O poziomie konkurencyjności przedsiębiorstw w najbliższych latach zadecyduje zdolność do szybkiego wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Umiejętne przekształcanie tego potencjału w sukces komercyjny przełoży się na wzrost efektywności naszego systemu gospodarczego. Wierzę, że polskie firmy w pełni wykorzystają możliwości promocyjne, jakie dają im imprezy wystawiennicze organizowane właśnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Raz jeszcze dziękując za wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynku polskim i na arenie międzynarodowej, życzę Państwu wytrwałości, zaangażowania i pasji przy realizacji aktualnych i przyszłych zadań. Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki

Serdecznie gratuluję jubileuszu 90-lecia Międzynarodowym Targom Poznańskim! Z satysfakcją obserwuję rozwój tego największego centrum wystawienniczego w Polsce, będącego jednocześnie jednym ze znaczących punktów na europejskiej mapie targowej. Z roku na rok Targi, podobnie jak polska gospodarka, zmieniają swoje oblicze, są coraz większe i nowocześniejsze, przyciągają coraz większą rzeszę wystawców oraz gości. Krajowa Izba Gospodarcza od początku swojej działalności pomaga polskim przedsiębiorcom w poznawaniu nowych, nawet najodleglejszych rynków. Przez ten czas wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że dobrze przygotowany udział w targach i odpowiednia oraz mądrze zaplanowana promocja mogą być kluczem do sukcesu eksportowego. Wydawać by się mogło, że w dobie dynamicznego rozwoju e-biznesu tradycyjna forma nawiązywania kontaktów handlowych, jaką jest udział w targach – będzie tracić na znaczeniu. Nic bardziej mylnego. Bezpośredni kontakt z partnerem handlowym i możliwość zaprezentowania swojej oferty w szczególnej atmosferze, jaką stwarzają imprezy targowe, wciąż jest jednym z najlepszych sposobów na nawiązywanie relacji biznesowych. Życzę Dostojnemu Jubilatowi – bo tak wypada zwracać się do 90-latka – długich lat owocnej działalności na rzecz polskiej gospodarki.

Międzynarodowe Targi Poznańskie obchodzą w tym roku wyjątkowy jubileusz. Od 90 lat nieprzerwanie utrzymują wielką renomę, a znak MTP zawsze jest gwarancją profesjonalizmu i sukcesu. MTP, od lat uznawane za niekwestionowanego lidera przemysłu targowego w Polsce, są także ważnym centrum międzynarodowym. Dzięki nim Poznań, jako jedyne polskie miasto, został wpisany do światowego rankingu miast targowych AUMA. To w Poznaniu, na terenie MTP, odbyła się światowa konferencja klimatyczna ONZ COP 14 oraz Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Życząc wielu ciekawych i inspirujących wyzwań na nadchodzące lata, chcę podkreślić, że Targi zawsze były, są i będą naszym wspólnym dobrem. Powstały z inicjatywy poznańskich kupców, jako odpowiedź na oczekiwania zmieniającego się świata oraz jako wyraz ambicji nowo narodzonej polskiej państwowości. Sukces poznańskich Targów był sukcesem całego kraju. Długoletnia obecność Targów w krajobrazie miasta oraz ważna rola, jaką odegrały w historii Poznania i Polski sprawiła, że stały się one jednym z symboli stolicy Wielkopolski. Symbolem, który współtworzy poczucie identyfikacji i tożsamości lokalnej współczesnych poznaniaków. Dziś trudno wyobrazić sobie Poznań bez Targów – bez wspaniałej targowej Iglicy.

Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Wiceprezes Eurochambres

Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

w ydanie specjalne

-3-


Nagrody i wyróżnienia

M

Międzynarodowe Targi Poznańskie w uznaniu swoich zasług dla promocji polskiej gospodarki były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Wśród licznych nagród znajdują się tak prestiżowe wyróżnienia, jak: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, Teraz Polska, Certyfikat Marki Firmowej, Medal Europejski, statuetka Budowniczy Polskiego Sportu, Złoty Medal im. Jana Kilińskiego i wiele innych.

Geschichte

pozwala uznać Spółkę za Ambasadora Polskiej Gospodarki”. Nagrodę wręczył prezesowi MTP Andrzejowi Byrtowi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w 2009 roku.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nagroda pełniąca rolę polskiego gospodarczego Nobla przyznana została targom za szczególne zasługi dla promocji polskiej gospodarki. Kapituła Nagrody, w której skład wchodziły osoby zaproszone przez prezydenta, wyłaniała nominowanych, spośród których prezydent wybierał laureatów. MTP uzyskały tę nagrodę w 1998 roku, a wręczył ją w Poznaniu ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Geschichte

ИСТОРИЯ

history

history historia

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Ambasador Polskiej Gospodarki - Marka Europejska Z uzasadnienia jury: „Spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie uzyskała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska za prowadzenie od ok. 90 lat działalności wystawienniczo-targowej, promującej na świecie już nie tylko firmy polskie, ale też firmy z innych krajów europejskich. Spółka wykreowała markę Międzynarodowe Targi Poznańskie, która jest powszechnie znana w Europie i kojarzona z bardzo skutecznym marketingiem wystawienniczym, prowadzonym w oparciu o najwyższe standardy jakościowe i ta działalność

Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, której program ukierunkowany jest na wspieranie i propagowanie polskich osiągnięć, uhonorowała Międzynarodowe Targi Poznańskie wyróżnieniem honorowym Godła Promocyjnego Teraz Polska w roku 1993, za całokształt działań targowo-wystawienniczych oraz szeroką promocję polskich produktów i usług. Firma Dobrze Widziana Konkurs Firma Dobrze Widziana organizowany jest przez Związek Pracodawców Business Centre Club. Wyłania on firmy postrzegane jako najbardziej odpowiedzialne społecznie w danym regionie. Konkurs jest częścią projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”, realizowanego na terenie całej Polski przez ZP BCC w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Wybór MTP jako Firmy Dobrze Widzianej, czyli pozytywnie postrzeganej w regionie Wielkopolski, odbył się w roku 2009. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego Wyróżnienie dla MTP w uznaniu zasług dla rozwoju rzemiosła polskiego. Nagroda przyznana przez Związek Rzemiosła Polskiego w 2008 roku.

-4-

Medal Europejski MTP zostały laureatem XVI edycji Medalu Europejskiego w kategorii „Organizacja targów” w roku 2008. Nagroda ta przyznawana jest przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Międzynarodowe Targi Poznańskie zostały nagrodzone nie tylko za wysoki standard i jakość świadczonych usług, ale i wieloletnie działania na rynku usług targowych oraz duży wkład w rozwój wielu branż polskiej gospodarki. Certyfikat Marki Firmowej Jest to prestiżowy certyfikat, przyznawany przez Instytut Marki Polskiej instytucji, która ma atrybuty przynależne marce firmowej oraz cieszy się w Polsce reputacją kwalifikującą ją do grona firm markowych. Do grona takich firm MTP dołączyły w 2009 roku. Budowniczy Polskiego Sportu Tytułem i statuetką Budowniczy Polskiego Sportu, przyznawaną przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, wyróżniane są osoby, samorządy, instytucje i firmy zaangażowane w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych. MTP otrzymały to wyróżnienie za organizację Centrum Budownictwa Sportowego podczas targów budowlanych BUDMA w 2008 roku.

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Historia

TWÓRCY TARGÓW POZNAŃSKICH Jarogniew Drwęski

Edward Mazurkiewicz

Cyryl Ratajski

Prezydent miasta Poznania w latach 1918-1921. Orędownik organizacji Targów Poznańskich. Jego zdaniem w odradzającej się niepodległej Polsce konieczna była organizacja targów. Mówił: „Które miasto pierwsze urządzi targi, to będzie je miało".

Kupiec, prezes Związku Towarzystw Kupieckich w 1921 r. Nie tylko podsunął pomysł organizacji targów w Poznaniu, ale również przekonał do jego realizacji wiele wpływowych osób.

Prezydent Poznania w latach 1921-1934. Zapisał się w historii jako budowniczy Poznania i samych Targów. Pisano o nim: „Stale nie ma czasu. Pięć minut to już wiele. Serce Targu! Zawsze chętny swą szkatułą dla budowy Targów” .

9900 lat temu

Wszystko zaczęło się

Międzynarodowe Targi Poznańskie są dziś liderem przemysłu targowego w Polsce. Ich udział w polskim rynku targowym przekracza 53 proc. W rankingach organizatorów targów w Europie Środkowo-Wschodniej zajmują drugie miejsce, a w rankingach gigantów targowych świata plasują się na 33. pozycji. Ich historia zaczęła się w roku 1921…

T

„Wskutek nowego ukształtowania się granic oraz toczącej się jeszcze wojny Polski z Sowietami na wschodzie, życie gospodarcze zostało odcięte od naturalnych terenów importu i eksportu. Zdewastowana przez wojnę światową Polska zmuszona była tworzyć nowe warsztaty pracy i reorganizować zniszczone. Wobec hasła zjednoczenia gospodarczego Polski i wykazania się międzydzielnicową produkcją rodzimą, postanowiono urządzić w Poznaniu na wiosnę roku 1921 pierwszy targ wzorów. Na ten cel przeznaczono teren użyty na wschodnioniemiecką wystawę położony naprzeciw Dworca Głównego.”

Tak uzasadniano potrzebę organizacji 1. Targu Poznańskiego. Z materiałów Zjazdu Delegatów Towarzystw Kupieckich, Poznań 1920 r.

Tereny targowe w latach 20. ubiegłego wieku

w ydanie specjalne

-5-


Geschichte

DYREKTORZY MTP W LATACH 1920-1947

Mieczysław Krzyżankiewicz (1920-1939)

20. 20.

dr Stanisław Wachowiak dyrektor PeWuKi w 1929 r.

1921 – 1. Targ Poznański (28 maja – 5 czerwca 1921 r.) zorganizowany został z inicjatywy poznańskich kupców, pod przewodnictwem prezydenta miasta Jarogniewa Drwęskiego. Okazał się prawdziwym sukcesem. Wzięło w nim udział 1200 polskich wystawców, którzy przedstawili swoją ofertę na powierzchni 10 000 m kw., zwiedziło go 40 tys. osób. 1925 – Rada Ministrów RP potwierdziła międzynarodową rolę Targu Poznańskiego, dopuszczając

prof. Stefan de Ropp (1931-1939)

do udziału w nim także wystawców zagranicznych. W tym roku zaprezentowało się w Poznaniu 2100 wystawców z 16 krajów i trzech kontynentów. 1927 – to rok przystąpienia poznańskich Targów do Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego UFI oraz podjęcia współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową. 1928 – decyzją ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego Targ Poznański otrzymuje oficjalną nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie. W targach zorganizowanych w tym roku wzięły udział fir-

Józef Szłapczyński (1946-1947)

„PeWuKa jest wielkim przeglądem dorobku gospodarczego i kulturalnego całego Narodu oraz widomym symbolem jego zjednoczenia.” Słowa te powiedział Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 16 maja 1929 r., otwierając Powszechną Wystawę Krajową

Przez kolejne powojenne dziesięciolecia na targach prezentowano osiągnięcia naukowe i technologiczne, nowinki techniczne i najnowsze trendy w modzie…

Geschichte

ИСТОРИЯ

history

history historia

Międzynarodowe Targi Poznańskie

-6-

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Historia DYREKTORZY MTP W LATACH 1947-1982

W ostatnich latach przed II wojną światową Międzynarodowe Targi Poznańskie były w pierwszej czwórce międzynarodowych imprez handlowych w Europie. Stawiano je w jednym rzędzie z targami w Lipsku, Lyonie i Mediolanie. Podczas wojny tereny targowe zostały zniszczone w 80%.

Alfred Rosochowicz (1947-1950)

S

my z 17 państw, a wystawcy zagraniczni stanowili 40% uczestników imprezy – był to wówczas jeden z najwyższych wskaźników udziału zagranicy w targach europejskich. MTP dysponowały już 16 stałymi pawilonami wystawienniczymi o łącznej powierzchni 45 200 m kw. 1929 – w ramach obchodów 10-lecia odzyskania niepodległości z inicjatywy prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową, która stanowiła przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego odrodzonej Polski. Ekspozycję zwiedziło 4,5 mln osób, a MTP wzbogaciły się o kolejne obiekty wystawiennicze. Dysponowały już 17 pawilonami o powierzchni krytej 48 000 m kw., a łączna powierzchnia wynosiła prawie 100 000 m kw.

„Możecie panowie wytyczać jaką chcecie ulicę przez sam środek Pałacu Targowego, a ja i tak go odbuduję. A jeżeli za trzy lata każecie go zburzyć – to koszt jego odbudowy będzie już zamortyzowany…” Przyszłość pokazała, że odbudowa Pałacu Targowego zamortyzowała się w ciągu roku. Fragment wypowiedzi J. Szłapczyńskiego, pierwszego dyrektora naczelnego MTP po II wojnie światowej, podczas dyskusji z architektami o odbudowie terenów targowych.

decyzję o reaktywowaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Postanowiono, że MTP mają się odbywać corocznie jako impreza stała, obejmująca wszystkie dziedziny życia gospodarczego kraju i służąca nawiązywaniu stosunków Polski z zagranicą. W latach 1946-1950 – pomimo trwającej odbudowy i rozbudowy terenów – odbyło się pięć imprez targowych.

30. 30.

Mimo światowego kryzysu gospodarczego następuje dalszy rozwój poznańskich targów. Zajmują one czwarte miejsce w Europie jako organizator międzynarodowych wydarzeń handlowych. Z każdym rokiem wzrasta liczba państw wystawiających się w Poznaniu, rośnie też liczba prezentacji oficjalnych – organizowały je z reguły wszystkie najważniejsze państwa Europy.

Zygmunt Węgrzyk (1966-1973)

50. 50.

W latach 1951-1954 w Poznaniu nie organizowano targów. Międzynarodowe Targi Poznańskie wznowiły działalność w roku 1954. Podjęcie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego i ze związkami producentów poszczególnych branż zaowocowało wzrostem liczby zagranicznych wystawców i w konsekwencji koniecznością dalszej rozbudowy infrastruktury targowej. Targi znów zaczęły rosnąć w siłę. Cechą charakterystyczną tego

40. 40.

W latach 1939-1945 tereny targowe zostały zniszczone w 80%, ocalały jedynie mury zewnętrzne wypalonych hal. Lata 40. to okres odbudowy ze zniszczeń wojennych. W roku 1945 podjęto

w ydanie specjalne

Stefan Askanas (1954-1966)

-7-

dr Henryk Sitarek (1973-1982)


Geschichte

Geschichte

B

PREZESI ZARZĄDU MTP W LATACH 1982-2009

dr Andrzej Byrt (1982-1986)

H

ИСТОРИЯ

history

history historia

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Stanisław Laskowski (1986-1996)

„Dynamiczny rozwój gospodarki narodowej, stale rozszerzająca się sieć jej powiązań z gospodarką światową stwarzają potrzebę coraz bardziej intensywnego wykorzystania targów w Poznaniu. Temu właśnie celowi służy rozszerzenie programu Międzynarodowych Targów Poznańskich o specjalistyczne salony branżowe. Ich szybki rozwój to obecnie jeden z podstawowych kierunków działania Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Salony te organizowane są w dziedzinach, w których polski przemysł osiągnął już światowy poziom techniczny oraz w tych dziedzinach, w których przyspieszony rozwój jest dla kraju szczególnie pożądany – co stwarza uczestniczącym w nich zagranicznym wystawcom szanse nawiązania korzystnych kontaktów.”

Bogusław Zalewski (1996-2007)

70. 70.

Nadszedł czas na targi specjalistyczne. Już nie tylko organizowane dwa razy w roku Międzynarodowe Targi Techniczne i Międzynarodowe Targi Artykułów Konsumpcyjnych TAKON, ale również targi branżowe: POLIGRAFIA, TAROPAK, SALMED, DREMA, INTERMASZ,

Włodzimierz Wiśniewski, prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Warszawa 1978 r.

okresu w wystawiennictwie był narodowy układ ekspozycji, tzw. ekspozycje kolektywne.

60. 60.

To czas znacznego wzrostu zainteresowania targami zarówno ze strony wystawców krajowych, jak i zagranicznych. Zaczęło brakować powierzchni wystawienniczej, organizowano więc ekspozycje również na terenach pozatargowych. W 1966 roku, podczas 35. MTP, po raz pierwszy wyodrębniono z całości ekspozycji targowej dwie branże: samochodową i poligraficzną. W następnym roku wydzielono już cztery branże – były to pierwsze kroki zmierzające do specjalistycznego podziału targów.

Przewodniczący NSZZ Solidarność, późniejszy prezydent RP i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa podczas wizyty na targach w towarzystwie dyrektora MTP Henryka Sitarka i Jana Michny, założyciela ZZ Solidarność w MTP , Poznań 1981 r.

-8-

Przemysław Trawa (2007-2009)

A

które, choć w zmienionej formule, do dzisiaj widnieją w kalendarzu targowym. W 1979 r. odbył się pierwszy konkurs o Złoty Medal MTP.

80. 80.

Targi branżowe na stałe wpisały się w program MTP, choć nadal największą imprezą pozostały czerwcowe targi wielobranżowe, o coraz wyraźniej rysującym się profilu technicznym. Imprezy branżowe nabierały jednak coraz większego znaczenia i miały coraz bardziej precyzyjnie określony profil tematyczny. W tym czasie powstały między innymi targi: POLSKIE MEBLE – Proeksportowa Wystawa Polskich Mebli, POLAGRA – Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe oraz Krajowa Wystawa Ogrodnicza. 1990 – to rok przekształcenia MTP w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa. Zainteresowanie targami rosło. W 1995 r. zorganizowanych zostało 27 imprez branżowych i salonów specjalistycznych, wzięło w nich udział 15 tys. wystawców z kraju i zagranicy, a powierzchnia ekspozycyjna wyniosła prawie 412 tys. m kw. Wzrost licz-

90. 90.

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


B

1921-2011

Historia

„(…) Bezsporny sukces to wzorowa, najlepsza od wielu lat organizacja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Klimatu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. (…) Najwyższa jakość organizacyjna, logistyczna – to zasługa rządu, miasta Poznania i Międzynarodowych Targów Poznańskich.” Jerzy Buzek, były premier RP, obecnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Poznań 2008 r.

by wystawców spowodował konieczność dalszej rozbudowy i modernizacji bazy wystawienniczej. W miejsce małych, niefunkcjonalnych pawilonów powstawały nowoczesne hale wystawiennicze.

A

„(…) Choć w polskiej branży wystawienniczej mamy dziś do czynienia z silną konkurencją, Międzynarodowe Targi Poznańskie pozostają jej niekwestionowanym liderem. Świadczą o tym cyfry – liczba polskich i zagranicznych wystawców, wielkość sprzedanej powierzchni i liczba zwiedzających organizowane w Poznaniu imprezy. Międzynarodowe Targi Poznańskie stanowią więc bardzo istotny element polskiego życia gospodarczego, a Poznań należy do miast, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju międzynarodowego handlu. To niezwykle ważne miejsce spotkań z polskim przemysłem, nauką i kulturą, miejsce, w którym dzięki odbywającym się tu seminariom, kongresom i spotkaniom specjalistów ze wszystkich sektorów gospodarki umacnia się polski biznes.”

2011 2011

Zgodnie z postanowieniami statutu spółki 80% zysku netto przeznaczane jest na kolejne inwestycje targowe. Dzięki temu MTP to dziś nowoczesna instytucja, lider rynku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Poznański kompleks 16 hal wystawienniczych tworzy największe i najnowocześniejsze centrum targowo-wystawiennicze w Polsce. Każdego roku odbywa się tu prawie 100 wydarzeń targowych, w których uczestniczy ponad 11 tys. wystawców i pół miliona zwiedzających. Poznań Congress Center to najbardziej dynamiczne

centrum kongresowe w Polsce. Rocznie odbywa się w nim 1900 kongresów i konferencji. W roku 2008 MTP gościły uczestników XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 14, w której uczestniczyło ponad 12 tys. gości ze 189 państw świata. Najwyższa jakość organizacyjna MTP została doceniona przez przedstawicieli ONZ, rządu RP oraz uczestników tego wydarzenia. MTP są członkiem stowarzyszeń skupiających organizatorów targów: Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego UFI, Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej CENTREX i Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Obecnie Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich tworzą:

Prezes Zarządu dr Andrzej Byrt

Wiceprezes Zarządu Tomasz Kobierski

Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, Poznań 2001 r.

Wiceprezes Zarządu Przemysław Trawa

w ydanie specjalne

-9-


architektura

архитектура

architektura architecture Architektur

архитектура

Międzynarodowe Targi Poznańskie 10 NAJCIEKAWSZYCH BUDYNKÓW MTP

Architektura

Międzynarodowych Targów Poznańskich Targową infrastrukturę MTP tworzyli znakomici architekci. Projektując pawilony wystawiennicze, zawsze sięgali po najnowsze światowe trendy architektoniczne.

A

W okresie międzywojennym budynki wznoszono zgodnie z zasadami wczesnego modernizmu, empire i art déco, po wojnie także nie brakowało awangardowych rozwiązań. Na przestrzeni 90 lat nieustannej rozbudowy i modernizacji obiektów targowych wyburzano mniejsze lub mało funkcjonalne pawilony i zastępowano je nowszymi konstrukcjami. Dziś nowoczesna infrastruktura Międzynarodowych Targów Poznańskich to zarówno współczesne budynki, na miarę XXI wieku, jak i rewitalizowane, funkcjonalne perły architektoniczne sprzed lat. Oto kilka najciekawszych.

1

Wieża Górnośląska (dziś pawilon 11) – zaprojektowana przez Hansa Poelziga, zastąpiona później przez pawilon potocznie zwany Iglicą. Pochodzi z czasów wschodnioniemieckiej wystawy z 1911 r., kiedy to pełniła

1

dwie funkcje: wystawienniczą na parterze oraz wieży ciśnień na piętrze. Architekt umieścił bowiem na szczycie budowli olbrzymi jak na owe czasy zbiornik – o pojemności 4000 m³, który zapewniał okolicznym mieszkańcom dopływ bieżącej wody. Dziś na fundamencie dawnej Wieży stoi ażurowa iglica o wysokości 64 m. Jest symbolem targów. Została wzniesiona zaraz po II wojnie światowej. Do jej budowy wykorzystano oryginalną konstrukcję stalową, której połączenia nitowe były wzorowane na konstrukcji paryskiej Wieży Eiffla.

Iglica jest reprezentacyjnym pawilonem MTP, odbywają się tu różnorodne uroczystości targowe, spotkania, debaty, konferencje i koncerty.

2

Pałac Targowy (dziś pawilon nr 12) – dzieło architekta inż. Stefana Cybichowskiego, wybudowany w 1925 r. jako dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 8000 m². Monumentalna, klasyczna architektura w stylu empire została zwieńczona attyką z herbem Poznania. Wewnątrz budynku na słupach znajdowała się antresola, a Pałac dzięki specjalnie przeszklonej konstrukcji dachu oświetlony był światłem dziennym. W jego wnętrzu podejmowano delegacje i znamienitych gości z Polski i zagranicy. W latach 1946-1947 Pałac Targowy odbudowano w uproszczonej postaci. Dziś wpisany jest do rejestru zabytków.

HISTORIA PAWILONU 11

- 10 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Architektura

5

3

Dom Administracyjny (dziś pawilon 101) – kolejne dzieło inż. Stefana Cybichowskiego, powstałe w 1925 r. Dawniej Miejski Urząd Targowy, był siedzibą kierownictwa targów, rozbudowaną na potrzeby Powszechnej Wystawy Krajowej (1929). Przy głównym, wysokim budynku Domu Administracyjnego wzniesiono Restaurację Belweder oraz przeszkloną Salę Koncertową. Dziś w budynku tym mieszczą się biura administracji MTP.

4 Restauracja Belweder ze swą wspaniałą salą bankietową była najbardziej ekskluzywnym

miejscem w Poznaniu, oprócz targowych gości bawiła się w niej śmietanka towarzyska Poznania. Budynek odbudowano w 1948 r. Odtwarzając fasadę budynku, pominięto jednak w znacznym stopniu urokliwe detale architektoniczne. W latach 50. w Gmachu Administracyjnym powstało pierwsze poznańskie studio telewizyjne. 1 maja 1957 r. nadano stąd pierwszy program, oglądany wtedy w zaledwie 100 odbiornikach zarejestrowanych w mieście. Hala Przemysłu Ciężkiego (dziś pawilon 2) – zaprojektowana przez naczelnego architekta Powszechnej Wystawy Krajowej Rogera Sławskiego, utrzymana w stylu klasycznego polskiego empire, powstała

5

4

w ydanie specjalne

- 11 -

na przełomie lat 1928-1929. Ta podłużna, wieloprzęsłowa hala murowana o długości 130 m liczyła 5500 m². Miała trzy nawy. Wewnątrz hali ułożone były tory kolejowe, umożliwiające transport ciężkich eksponatów z dworca. Nowatorska konstrukcja dachu składała się z drewnianych kratownic o rozpiętości 24 m obitych jutą. Ozdobą pawilonu były dwie płaskorzeźby symbolizujące mechanikę i przemysł oraz trójkątne pilastry rozmieszczone co 10 m między półokrągłymi oknami, zwieńczone u góry barwnymi latarniami. Hala została odbudowana na przełomie lat 1946-1947. Dziś pełni nadal funkcję pawilonu wystawienniczego.


PLAC CENTRALNY – ŚWIADEK HISTORII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

8

architektura

архитектура

architektura architecture Architektur

архитектура

Międzynarodowe Targi Poznańskie

6 Hala Centralna (dziś część pawilonu 3a). Zaprojektowana przez architekta Rogera Sławskiego, powstała w 1929 r. Miała ona powierzch6 nię 1964 m² i mieściła salę koncertową, kongresową i reprezentacyjną. Stanowiła główne wejście na tereny Powszechnej Wystawy Krajowej. Urządzono ją z wielkim przepychem. Specjalnie do tego wnętrza zaprojektowano podwieszane, stylizowane sufity, eleganckie żyrandole, kinkiety i lampiony. Szyku dodawało umeblowanie ze szlachetnych gatunków drewna z metalowymi aplikacjami. Zainstalowano też stylizowane gazony i wazy z zielenią, wydzielono miejsca wypoczynku z siedziskami i ławami, a w aneksach rozłożone zos-

tały wykładziny dywanowe i dywany. Budynek wykonano w harmonijnym stylu, cechującym się umiarem, symetrią i spokojnym rytmem, łączącym elementy europejskiej klasyki architektonicznej o prostych układach form. Przód budowli został wyraźnie zaakcentowany przez monumentalny front z portykiem i umiejscowioną nad wejściem wieżą z orłem i symboliczną cyfrą rzymską X – mijało wówczas bowiem 10 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Elewacji frontowej nadano formę ryzalitu wspartego na czterech kolumnach doryckich. Wejście do hali miało trzy oszklone bramy, w oknach umieszczono barwne witraże harmonizujące ze stylistyką

- 12 -

wnętrz. Przy wejściu znajdowały się dwudziestometrowe maszty na flagi. Na wieży i w portyku widniały alegoryczne freski autorstwa Jana Piaseckiego, symbolizujące rolnictwo, handel oraz zespolenie ziem polskich. W latach 1947-1948 pawilon został odbudowany, z zachowaniem pierwotnej architektury i konstrukcji. Zabytkowa część pawilonu 3a została wpisana do rejestru zabytków.

7 Plac Centralny (dziś zwany Placem Marka) o wymiarach 80 x 270 m, zaprojektowany został w 1929 r. przez architekta Rogera Sławskiego. Elewacje przylegających hal z kolumnami tworzyły wokół placu kolumnadę. Elegancji nadawały tej przestrzeni 7 dwie imponujące fontan-

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

stylem do modernizmu. Pawilon ten przez wiele lat uznawany był za najlepszy przykład rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych w infrastrukturze MTP. Jego elewacja frontowa przez przerywaną perspektywę pionowych żaluzji daje wrażenie głębi „telewizyjnej” witryny, a wsparcie na smukłych podporach – poczucie lekkości.

ny: jedna autorstwa Marcina Rożka, ozdobiona aktem z delfinem na środku sadzawki oraz obelisk z czterema figurami faunów zaprojektowany przez Adolfa Berezowskiego i Jana Golińskiego. Dziś Plac Marka jest największą otwartą przestrzenią na terenach MTP. Właśnie tam w 2006 r. odbyła się prapremiera opery „Ça Ira” Rogera Watersa. Na placu zainstalowano trzy sceny, w tym jedną dwupoziomową, przygotowano widownię na 14 000 widzów. Rok później wystąpiła tu Shinead O’Connor. W 2009 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA na Placu Marka odbyły się koncerty zespołów Nine Inch Nails i Jane’s Addiction.

9

8 Pawilon 10 (dziś siedziba Centrum Prasowego) – zaprojektowany przez prof. Bolesława Szmidta w 1948 r. na zamówienie Ministerstwa Komunikacji, nawiązuje

1

102 103

Architektura

Wejście Wschodnie (potocznie zwane Akwarium) – zaprojektowane jako wejście główne na teren targów w poznańskim Studiu Architektonicznym ADS (główny etap prac zakończył się w 2003 r.). Obiekt wykonany został ze specjalnego kilkuwarstwowego szkła wzmocnionego folią. Cała konstrukcja jest przezroczysta, hol nie zasłania Iglicy (pawilonu 11), jedynie ujmuje ją w kadr.

7A

8A

14 B

7

8

13

2

9

12

6A

101

11

Infrastruktura Międzynarodowych Targów Poznańskich jest nieustannie unowocześniana i rozbudowywana. We wrześniu 2010 r. oddano do użytku nowy pawilon 6a. Obecnie trwają przygotowania do modernizacji Centrum Targowego i Centrum Kongreso10 wego Poznań.

P

15 ABC 14 A

10 Kompleks pawilonów 7, 7a, 8, 8a (potocznie zwany Czteropakiem). Autorem tego projektu jest Studio Architektoniczne ADS. Cztery pawilony (nr 7 z 1958 r., nr 7a z 1965 r., nr 8 z 1958 r. i nr 8a z 1977 r.) połączono zadaszonym, przeszklonym pasażem, tworząc nowoczesny kompleks wystawienniczy, w którym zachowano naturalny drzewostan. Czteropak, oddany do użytku na przełomie lat 2007 i 2008, został wykorzystany m.in. jako centrum obrad podczas światowej konferencji klimatycznej ONZ COP 14 w 2008 r.

10 5

6

4 3 3A

Plan współczesnych terenów targowych

w ydanie specjalne

- 13 -


jubilee jubileusz

юбилей

Międzynarodowe Targi Poznańskie

D

Jubiläum

jubilee

Jubileusze targów Dziś Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowują rocznie ponad 80 targów i wystaw. Niektóre z nich są obecne w poznańskim kalendarzu od dziesięcioleci, ale co roku pojawiają się także nowe propozycje, dla zupełnie nowych branż przemysłu. Często nowe imprezy mają swoje źródło w targach organizowanych w Poznaniu od lat. Oto niektóre z targów obchodzących swoje małe i większe jubileusze w roku jubileuszu 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich.

30-lecie MEBLI Polska Początki targów MEBLE POLSKA sięgają roku 1982. Wtedy po raz pierwszy zorganizowana została Proeksportowa Wystawa POLSKIE MEBLE. Dała ona początek znanym szeroko w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poznańskim targom meblowym. Przez trzydzieści lat przeszły one stopniową transformację. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby wystawców oraz oczekiwania rynku zmieniały zarówno swój kształt organizacyjny, wydarzenia, jak i termin. Punktem zwrotnym był rok 2009, kiedy to organizatorzy zaczęli poszukiwać nowej, lepiej dostosowanej do potrzeb wystawców formuły. Poznańskie targi meblowe przeszły wtedy prawdziwą metamorfozę; zmiana nazwy, terminu i identyfikacji wizualnej była wyrazem głębszych zmian, które zaszły w koncepcji i formule tego wydarzenia. Większą rangę zyskał handlowy i międzynarodowy aspekt targów, tym samym wróciły one w dużej mierze w swej koncepcji do pierwotnych założeń Wystawy Proeksportowej. Targi MEBLE Polska w roku 2011 odwiedziło ponad 10 tys. profesjonalistów z branży meblowej, kupców, przedstawicieli, salonów meblowych i hurtowni, projektantów i architektów wnętrz. Przyjechali na nie fachowcy z 33 krajów świata, m.in. z Niemiec, Francji, Czech, Holandii, Austrii, Belgii, Włoch, Anglii i Szwecji – państw będących największymi importerami polskich mebli.

meble.mtp.pl

25-lecie KWZH Przez lata Krajowa Wystawa 2009 Zwierząt Hodowlanych na stałe wpisała się w kalendarz najbardziej liczących się wydarzeń branży hodowlanej w Polsce. Od 25 lat to miejsce prezentacji najdoskonalszych okazów zwierząt niemal wszystkich ras gospodarskich i hodowlanych. W Poznaniu wystawy zwierząt hodowlanych organizowane są od 2001 r. Hodowcy z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Włoch i Holandii zaprezentowali tu w ciągu dziesięciu lat ponad 14 tysięcy zwierząt, a ekspozycję obejrzało w tym czasie blisko 420 tys. osób! KWZH wciąż zaskakuje bogactwem oferty. W tym roku będzie można zobaczyć wśród wielu gatunków i ras gospodarskich zwierząt hodowlanych najpiękniejsze okazy koni, bydła ras mięsnych i mlecznych, trzody chlewnej, owiec, kóz, kaczek i kur, strusi, zwierząt futerkowych (królików, szynszyli i nutrii), pszczół oraz ryb. Jak co roku nie zabraknie niezwykle interesującej wystawy polskich ras zachowawczych, organizowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Kluczową częścią KWZH jest ocena zwierząt na ringach, podczas której można podziwiać najbardziej wartościowe okazy, konkurujące o prestiżowe tytuły czempionów i wiceczempionów.

www.kwzh.pl

20-lecie BUDMY Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek MTP. W tym roku świętowała jubileusz dwudziestolecia. Pierwsza edycja tych targów odbyła się w 1992 r., ale jej początki sięgają lat 70., kiedy tematyka budowlana prezentowana była w ramach ówczesnych targów wielobranżowych. W latach 1988-1991 na terenie MTP kilkakrotnie odbyły się Targi Budownictwa INBUD, inicjowane przez poznański Urząd Wojewódzki. W 1991 r. MTP przejęły organizację targów budowlanych i nadały im nową nazwę – tak rozpoczęła się historia BUDMY. Rosnące lawinowo zainteresowanie targami BUDMA szło w parze z dynamicznym rozwojem rynku budowlanego w latach 90. W końcu tej dekady BUDMA regularnie odnotowywała 60 tys. m kw. wynajętej powierzchni wystawienniczej, szczelnie wypełniając ówczesne tereny targowe. Koniecznością stało się wydzielanie z tematyki targów niektórych branż i powoływanie dla nich samodzielnych imprez. I tak w 2000 r. branża maszyn i narzędzi zyskała własną imprezę – Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów i Sprzętu Budowlanego BUMASZ a branża instalacyjna targi INSTALACJE. W 2005 r. w osobne targi przeobraziło się Centrum Budownictwa Sportowego, a trzy lata później firmy branży wykończeniowej zaprezentowały się w ramach targów BUDMA Interior. Również w 2008 r. zorganizowane zostały osobne targi dla branży szklarskiej i kamieniarskiej – Glass & Stone (dziś Targi Branży Szklarskiej GLASS). W roku 2009 premierę miały Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-tech. W ten sposób, wraz ze zmieniającym się otoczeniem, na przestrzeni lat ewoluował charakter i zakres tematyczny targów BUDMA. Niezmiennie należą one jednak do grona wiodących spotkań biznesowych dla branży budowlanej w naszej części Europy. W ostatniej ich edycji wzięło udział niemal 1420 firm z 33 krajów, a ekspozycję zajmującą prawie 60 tys. m kw. zwiedziło 60 tys. gości.

www.budma.pl

- 14 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011 20-lecie EURO-REKLAMY

5-lecie POLAGRY-TECH

Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA już od 20 lat goszczą przedstawicieli agencji reklamowych, domów mediowych, samorządów, działów promocji miast, gmin i powiatów, regionalnych organizacji turystycznych, klientów sieciowych, a także środowisko marketingowe – specjalistów, dyrektorów i handlowców. Stanowią wyjątkowe miejsce integracji całego środowiska rynku reklamy i kreowania biznesu w tej branży z Polski i wielu krajów europejskich. To ważne spotkanie przedstawicieli takich dziedzin, jak: outdoorowa i indoorowa komunikacja wizualna, usługi reklamowe i wystawiennicze, ambient czy POS, firm oferujących materiały i urządzenia do produkcji reklamy, organizacji branżowych, wydawnictw specjalistycznych i portali branżowych. Targi EURO-REKLAMA dzięki swojej tworzonej przez 20 lat randze poza prezentacją najnowszych produktów i rozwiązań oraz nawiązywaniem kontaktów biznesowych pozwalają wypracowywać spójną koncepcję funkcjonowania nośników reklamowych w przestrzeni miejskiej. Ten rok to okazja do spojrzenia na dwie dekady dynamicznego rozwoju rynku reklamy w Polsce. Rezultaty działań branży rokrocznie prezentowane na poznańskich targach dają obraz jej ewolucji, którą oglądamy na ulicach polskich miast.

www.euro-reklama.pl

15-lecie Targów Edukacyjnych Świętujące jubileusz 15-lecia Targi Edukacyjne to dziś prawdziwe vademecum wiedzy o szkole i edukacji. Podczas wydarzenia kierowanego do uczniów i ich rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów swoją ofertę prezentują szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, policealne, instytucje oświatowe i placówki organizujące zajęcia pozalekcyjne, a także szkoły wyższe. Targi stanowią wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem ministra edukacji narodowej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Cechą wyróżniającą poznańskie Targi Edukacyjne jest interaktywna formuła, a jedynym ograniczeniem wystawców – ich pomysłowość. Zamiast tradycyjnych ulotek i broszur – rozmowy z pedagogami, studentami i uczniami, liczne pokazy, zajęcia sportowe i pokazowe lekcje. Targi te potwierdzają, że współczesna nauka i edukacja są w dużej mierze produktem rynkowym i podlegają prawom popytu i podaży.

edukacja.mtp.pl

10-lecie Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży to pierwsza w Polsce i jak dotąd jedyna impreza targowa w całości poświęcona literaturze dla młodych czytelników. Wydarzenie to skierowane jest w równym stopniu do specjalistów – pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, środowisk naukowych, jak i szerokiej publiczności – dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. Organizują je: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz poznańskie Centrum Kultury „Zamek”. Ich inicjatorką, a także komisarzem targów jest Olcha Sikorska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Targi odbywają się od 2001 r., ale od roku 2005 ich współorganizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Odbywają się one równolegle z Targami Edukacyjnymi, z korzyścią nie tylko dla wystawców, ale i wszystkich targowych gości. Tysiące młodych ludzi i ich rodziców, którzy odwiedzają hale targowe, mają okazję do spotkania nie tylko z samą książką, lecz również z ludźmi, którzy ją tworzą: wydawcami, pisarzami, ilustratorami. W tym roku targi zostały objęte honorowym patronatem: małżonki prezydenta RP, ministra edukacji narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa wielkopolskiego oraz prezydenta Poznania.

www.targiksiazki.pl

5-lecie GARDENII Początek Targom Ogrodniczym GARDENIA dał piknik ogrodniczy, zorganizowany pięć lat temu w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych FARMA. O organizacji samodzielnej wystawy zdecydował dynamiczny rozwój rynku ogrodniczego – związane z tą branżą firmy sygnalizowały, że czas już na profesjonalną imprezę targową. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2007 r. Formuła targów ewoluowała. Dzisiejsza GARDENIA to najważniejsze wydarzenie o tematyce ogrodniczej w Polsce. Coraz większa liczba wystawców i zwiedzających z Polski i z zagranicy sprawia, że targi stały się miejscem dialogu przedstawicieli branży z różnych zakątków świata. Wystawa przygotowana jest z myślą o przedstawicielach handlu z zakresu ogrodnictwa oraz o architektach krajobrazu i instytucjach odpowiedzialnych za tereny zielone w miastach i gminach. To miejsce prezentowania oferty firmom handlowym oraz hobbystom i miłośnikom zieleni. Tegoroczne targi były największe z dotychczasowych. Udział w nich wzięło blisko 400 wystawców z dziesięciu krajów, wystawę odwiedziło ponad 20 tys. zwiedzających, w tym 7 tys. profesjonalistów. W porównaniu z pierwszą edycją liczba wystawców zwiększyła się więc pięciokrotnie, a powierzchnia wystawiennicza o 8 tys. m kw. Jubileuszowej GARDENII 2011 towarzyszyła pierwsza odsłona Salonu Zoologicznego ANIMAL MARKET.

gardenia.mtp.pl w ydanie specjalne

Okrągłe rocznice

- 15 -

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH to dziś jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek MTP. Po pięciu latach istnienia jako specjalistyczna impreza targowa dla branży technologii spożywczych zalicza się już do grona największych spotkań przedstawicieli branży technologii spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ostatniej edycji wzięło udział 1300 wystawców, odwiedziło ich 45 tys. gości. Ale historia tych targów sięga roku 1985, kiedy to w Poznaniu organizowane były targi rolnicze POLAGRA-AGROEXPO. Z biegiem lat ulegały one specjalizacji i przekształceniom: najpierw w Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe POLAGRA, podzielone później na dwa specjalistyczne wydarzenia: Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM oraz Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD. W 2007 r. przyszedł drugi etap specjalizacji – zadebiutowały Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH z sześcioma specjalistycznymi salonami tematycznymi. Konsultacje z przedstawicielami branży pomogły usystematyzować cykliczność poszczególnych salonów. Dziś w latach nieparzystych odbywają się: Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego oraz Salon Maszyn i Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych, natomiast w latach parzystych: Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego oraz Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego. Co roku organizowany jest Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego oraz Salon Dodatków do Żywności.

www.polagra-tech.pl

5-lecie EXPOPOWER Jeszcze przed pięcioma laty w programie MTP forum prezentacji firm związanych z branżą energetyczną stanowił salon Energia, będący częścią czerwcowych targów nowoczesnych technologii przemysłowych ITM Polska. Decyzja o organizacji odrębnego wydarzenia targowego, czyli Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, była odpowiedzią na sugestie przedstawicieli tej branży. Okazały się strzałem w dziesiątkę. Już pierwsza edycja zgromadziła ponad 120 wystawców i firm reprezentowanych z Polski, Chin, Czech, Holandii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Każda kolejna była znacząco większa od poprzedniej. W tym roku w bloku majowych targów energetycznych w Poznaniu swoją ofertę zaprezentowało 400 firm z kilkunastu krajów. Każdego roku pojawia się na nich ponad 10 tys. profesjonalnych zwiedzających. EXPOPOWER jest dziś jednym z dwóch najważniejszych spotkań przedstawicieli branży energetycznej w kraju, a swój sukces zawdzięcza w znacznej mierze współpracy z przedstawicielami branży. Zgodnie z ich sugestią w tym roku po raz pierwszy ekspozycję targów wzbogacił salon Oświetlenie.

www.expopower.pl


prestiż

prestiż престиж prestige prestige Prestige

престиж

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Czerwiec z akcentem na Innowacje Innowacje – Technologie – Maszyny Polska to targi innowacyjnych projektów technologicznych, promujące ultranowoczesne rozwiązania dla gospodarki. Należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce, a ich korzenie sięgają pierwszych targów organizowanych w niepodległej Polsce. Symbolicznie jako czas ich powstania przyjęto rok 1928. Wtedy właśnie minister przemysłu i handlu w porozumieniu z ministrem rolnictwa wydali zezwolenie na organizację w Poznaniu corocznych międzynarodowych targów gospodarczych.

P

rzez lata targi wypracowały markę ważnego wydarzenia dla handlu na arenie międzynarodowej, a w świadomości społeczeństwa zapisały się jako niezwykłe miejsce spotkań handlowców z całego świata. Początkowo wielobranżowe, rozrastały się wraz z rozwojem i dywersyfikacją produkcji, aby w związku z organizacją przez MTP coraz liczniejszych targów branżowych ostatecznie przekształcić się w specjalistyczny salon nowoczesnych technologii. Dziś targi ITM Polska są świętem innowacji oraz zaawansowanej myśli technologicznej. Zajmują czołowe lokaty w rankingach wydarzeń targowych promujących nowoczesne technologie w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentowane są na nich najnowocześniejsze technologicznie maszyny i urządzenia dla takich gałęzi przemysłu, jak: spawalnictwo, metalurgia, obróbka skrawaniem, hutnictwo, lakiernictwo czy transport. Od lat są wydarzeniem pozytywnie ocenianym w środowisku nauki i biznesu. Cieszą się ogromnym poparciem instytucji i stowarzyszeń branżowych, a patronat nad targami rokrocznie obejmuje minister gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tegoroczna edycja tar-

gów ITM Polska odbywa się w szczególnie odświętnej odsłonie, bowiem one właśnie, w nawiązaniu do tradycji targów czerwcowych, są sceną głównych uroczystości związanych z jubileuszem 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi ITM Polska w 2011 r. zgromadziły około 900 wystawców i firm reprezentowanych z kilkudziesięciu krajów świata. Prezentowanych jest na nich ponad 100 premier rynkowych wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań dla przemysłu. Tematyczny podział na salony branżowe gwarantuje komfort zwiedzania, a niezwykle bogaty program wydarzeń, współtworzony wraz z partnerami – organizacjami, izbami, stowarzyszeniami branżowymi i ośrodkami naukowymi, stanowi cenne dopełnienie ekspozycji. Goście targowi mają szansę uczestniczyć w targach ITM Polska na wiele różnych sposobów – zwiedzając ekspozycje, uczestnicząc w wykładach bądź też biorąc udział w pokazach praktycznych. Dla zainte-

resowanych prezentacją najnowocześniejszych rozwiązań w ruchu sporą atrakcję stanowi: Akademia Spawania, organizowana w ramach salonu WELDING oraz Poligon Umiejętności (salon SURFEX) – pokazy lakiernictwa połączone z ciekawym programem wykładów. W propagowaniu innowac yjnych rozwiązań swój udział ma również Centrum Doradztwa – Innowacje dla Biznesu. Ideą tego wydarzenia, organizowanego przez MTP i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa prowadzona jest online przed targami oraz w czasie trwania targów na stoisku Centrum. Targi ITM Polska, dzięki ukierunkowaniu tematyki salonów branżowych na innowacje, są miernikiem kondycji polskiego i europejskiego przemysłu. Z każdym rokiem coraz ciekawsza jest oferta wystawców, rośnie liczba prezentowanych przez nich nowości i zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami. Targi – nazywane kiedyś oknem na świat – pomagały skrócić dystans, jaki dzielił Polskę od rozwiniętych krajów zachodniej części naszego kontynentu. Obecna specjalistyczna formuła targów ITM Polska także sprzyja osiągnięciu przez polski przemysł prawdziwie europejskiego poziomu.

www.itm-polska.pl - 16 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Najważniejsza z nagród

Wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w 2001 r.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

W 1998 r. prezes MTP Bogusław Zalewski odbiera z rąk ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego statuetkę nagrody dla MTP

14 czerwca 2011 r. podczas inauguracji targów ITM Polska prezydent RP Bronisław Komorowski wręczy najlepszym polskim przedsiębiorstwom oraz instytutom badawczym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Jest to kontynuacja nagrody przyznawanej w latach 1998-2005.

N

Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP otrzymają dyplom i nowo zaprojektowaną statuetkę

w ydanie specjalne

agroda Gospodarcza Prezydenta RP jest prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym, będącym formą uhonorowania i promocji najlepszych polskich firm oraz instytucji badawczych prowadzących działalność gospodarczą w sferze produkcji rynkowej. To nagroda honorowa. Laureaci otrzymają z rąk prezydenta dyplom i statuetkę. W tegorocznej edycji Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP zostanie przyznana w czterech kategoriach: • Innowacyjność, • Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, • Obecność na rynku globalnym, • Zielona gospodarka. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest formą podziękowania i uhonorowania firm i zespołów naukowych wnoszących ogromny wkład w rozwój gospodarczy

kraju oraz budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki. Poprzez promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku, będzie upowszechniać metody osiągania sukcesu w gospodarce. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 r. i przyznawana była do 2005 r. (przez osiem edycji). Była najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w Polsce, nazywanym przez media polskim gospodarczym Noblem. Powodem jej wysokiej pozycji był przede wszystkim prestiż prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako osoby przyznającej wyróżnienia oraz fakt, że kandydaci do nagrody zgłaszani byli przez najpoważniejsze organizacje gospodarcze i organizatorów konkursów o najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane w Polsce. Istotne były jasne,

- 17 -

czytelne i ostre kryteria przyznawania nagród, obejmujące całokształt działalności kandydatów – od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska. Nie bez znaczenia pozostawała godna oprawa uroczystości wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tradycyjnie odbywała się ona z okazji otwarcia czerwcowych targów technologii przemysłowych, dzisiaj noszących nazwę ITM Polska. Uświetniał je koncert w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podobnie i w tym roku Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wręczona zostanie podczas inauguracji targów ITM Polska. Uroczysta gala odbędzie się w auli uniwersyteckiej, a uświetni ją koncert laureata XVI edycji Konkursu Chopinowskiego Ingolfa Wundera z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.


всячина

Neuigkeiten

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targowe

rozmaitości Poznańskie Targi od chwili powołania ich do życia wiosną 1921 r. były miejscem wyjątkowym. Promieniowały z nich idee, o których często w innych miastach Polski nikomu się nie śniło. Obecność Targów w sposób ciągły i zauważalny „modyfikowała geny” Poznania. Bo losy Targów – jak żadnej innej poznańskiej firmy – splecione są z losami miasta i jego mieszkańców.

titbits

titbits

ciekawostki

P

Prezentujemy poniżej kilkanaście subiektywnie wybranych targowych ciekawostek z odległych lat ubiegłego wieku. To bardzo skromna, choć wymowna ilustracja niezwykłości Targów, które nigdy swej wyjątkowości tracić nie zamierzają.

1 Aero-Targ

Ta lotnicza spółka, powołana do życia z okazji 1. Targu Poznańskiego 28 maja 1921 r., była pierwszym polskim przewoźnikiem oferującym regularne przeloty krajowe i zagraniczne. Firma dysponowała flotą złożoną z sześciu samolotów Junkers F-13 – najnowocześniejszych w owym czasie latających maszyn na świecie, wypożyczonych od gdańskiej firmy Danziger Luftpost. W trakcie trwania targów wykonano 58 rejsów: 28 na krajowej trasie Poznań – Warszawa – Poznań i 30 na międzynarodowym szlaku do Wolnego Miasta Gdańska, przewożąc 100 pasażerów i 3 tony przesyłek. Rokująca wielkie nadzieje działalność przewoźnika przerwana została zaledwie po ośmiu dniach od inauguracyjnego lotu przez urzędników

z Ministerstwa Kolei Żelaznych (któremu wówczas podlegała komunikacja powietrzna). Zarzucili oni spółce Aero-Targ nielegalne korzystanie z samolotów niemieckiego przedsiębiorstwa lotniczego i cofnęli koncesję poznańskim pionierom regularnej awiacji.

2 Belweder

Belweder, czyli reprezentacyjna restauracja Targów Poznańskich, oddana do użytku z okazji piątej z rzędu, a zarazem ich pierwszej międzynarodowej edycji w 1925 r., uchodziła przez długi czas za najbardziej elitarną restaurację w mieście. W zaprojektowanym przez inż. Stefana Cybichowskiego lokalu dysponującym okazałą salą bankietową, który dyrekcja Targów odpłatnie udostępniała na rozmaite cele, urządzano wystawne imprezy. Najhuczniejsza z nich, w ścisłym znaczeniu tego słowa, odbyła się w listopadzie 1933 r. Wówczas to, kiedy w wynajętym na wiec wyborczy Stronnictwa Narodowego lokalu przemawiający z trybuny endecki

działacz Bogdan Jarochowski poddał miażdżącej krytyce sanacyjne rządy, „podniosła się wrzawa i zebrani na sali przeciwnicy endecji zaczęli krzykami, rzucaniem krzeseł i prowokowaniem bójki rozpędzać wiec”. Publiczność przez okna i drzwi rzuciła się do ucieczki, a pozostali goście stoczyli regularną bitwę na laski i kastety, która zakończyła się ciężkim zranieniem 19 uczestników. Przygotowany na wszelkie formy zbiorowej aktywności lokal po dwóch dniach gruntownych porządków wznowił gastronomiczną działalność. Dwadzieścia cztery lata później – w 1957 r. – udzielił tymczasowej gościny pierwszej poznańskiej rozgłośni telewizyjnej, z której ta skwapliwie korzystała przez kolejnych… 40 lat.

3 Blask

Blask lub inaczej Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna, znana z produkcji wysokiej jakości mydeł, proszków do prania i pasty

- 18 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Ciekawostki sprzed lat Z ARCHIWUM 3

Blask lub inaczej Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna, znana z produkcji wysokiej jakości mydeł, proszków do prania i pasty do obuwia

13

do obuwia, była jednym ze sprawców niespotykanego wcześniej ani później plenerowego pokazu, jaki zorganizowano 17 maja 1929 r. na terenach Targów, przy okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. Oczom wielotysięcznych tłumów ukazał się na wiosennym wieczornym niebie potężny – sięgający wysokością kilkudziesięciu metrów – portret marszałka Józefa Piłsudskiego, wyczarowany za pomocą sztucznych ogni. Był to największy konterfekt Naczelnika, jaki kiedykolwiek pokazano publiczności. Uczciwość każe wśród współtwórców udanej aranżacji wymienić również światowej sławy wiedeńską wytwórnię fajerwerków Sirius. Historyczny pokaz przetarł drogę innym wielkim artystycznym przedsięwzięciom – jak choćby spektaklom Festiwalu Malta, czy wielkim plenerowym koncertom, które od połowy lat 90. ubiegłego stulecia stale goszczą w targowych przestrzeniach.

w ydanie specjalne

Dla uciechy tłumów na terenie PeWuKi urządzono największy w Polsce park rozrywki, po raz pierwszy nazwany wówczas wesołym miasteczkiem

4 Diana Film

Ta poznańska wytwórnia filmowa, która w 1925 r. ulokowała się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, została trzy lata później uhonorowana Grand Prix i Złotym Medalem Wszechświatowej Wystawy w Paryżu za film pt. „Szaleńcy” (pod zmienionym tytułem znany jako „My, pierwsza brygada”), realizowany wespół z warszawską Narodową Wytwórnią Filmów Historycznych Klio-Film. Inna poznańska wytwórnia filmowa – Popfilm, ulokowana nieprzypadkowo tuż przy targowych terenach, dzięki Powszechnej Wystawie Krajowej z 1929 r. stała się czołowym polskim producentem filmów propagandowych i reklamowych. W 1928 r. hasło „Przez Poznań do poznania potęgi Polski” reklamowało fabularny obraz „Milionowy spadkobierca”, z Barbarą Ludwiżanką w jednej z głównych

- 19 -

5

ról, dzięki któremu cały kraj poznał poznańskie plenery – park Wilsona, tereny PeWuKi i największe w Polsce wesołe miasteczko.

5 Golfo-bilard

Golfo-bilard, czyli absolutnie nowatorską grę mechaniczną, przypominającą popularne w studenckich klu-

Golfo-bilard, czyli absolutnie nowatorska gra mechaniczna, przypominająca popularne w studenckich klubach lat 70. ubiegłego wieku flippery


bach lat 70. ubiegłego wieku flippery, lansował na targach poznańskich już w latach 50. poznański kupiec Kazimierz Falkiewicz. Wzorcowy egzemplarz urządzenia oblegany był przez tłumy mężczyzn, w tym również wystawców, nierzadko zapominających o klienteli własnych stoisk. Śmiały plan przedsiębiorcy, zmierzający do ożywienia nudnawego wyposażenia socjalistycznych świetlic Ludowego Wojska Polskiego pokazanymi na targach golfo-bilardami, zniweczyła niestety gomułkowska decyzja o likwidacji rozrywkowych lokali dla armii.

6 Międzynarodowe

titbits

drogowskazy

Znaki wskazujące damom i dżentelmenom drogę do właściwych toalet sprowadził w 1931 r. i zaprezentował na jubileuszowych X Targach Poznańskich kupiec Stanisław Czachowski, właściciel znanego w całej Polsce składu oferującego wyposażenie dla gastronomii. Składające się z powszechnie dziś znanych piktogramów – kółka i trójkąta – tabliczki były w owym czasie absolutnym novum, wzbudziły więc zrozumiały zachwyt nie tylko targowej publiczności, ale i czułej na nowinki prasy: „Ileż to krępowań przechodziły panie nasze – pisał targowy recenzent Domu Gościnnego – gdy w zakładzie nie było niewiast, a każda dowiedzieć się chciała, dokąd się udać, by znaleźć cel swoich życzeń. Naodwrót, często panowie chcący dojść do celu swoich

titbits

ciekawostki

всячина

Neuigkeiten

Międzynarodowe Targi Poznańskie potrzeb, nie wiedzieli jak rozpocząć z zakłopotania, jeśli personel był rodzaju żeńskiego. Dzisiaj te wszystkie niedomagania załatwia międzynarodowy drogowskaz. Są to znaki jak naprzykład koło, koło przecięte przez śpiczasty trójkąt i śpiczasty trójkąt sam. W pierwszym wypadku oznacza to dla pań, w drugim w ogóle do toalet, a w trzecim wypadku dla panów”.

7 Najpiękniejsze kobiety świata

Ta trzywyrazowa nazwa o niepodlegającej dyskusji wymowie miała zwabić do obejrzenia pierwszego w Polsce pokazu typu peep-show, oddanego do dyspozycji publiczności Powszechnej Wystawy Krajowej, urządzonej na terenach Targów Poznańskich w 1929 r. Atrakcja, zainspirowana podobnym pomysłem z paryskiego lunaparku, składała się z dwóch pomieszczeń przypominających klatki, urządzonych jak sypialne pokoje, oddzielonych od publiczności siatką ze sznurka i zasłoniętych kotarą, w których przebywały stale dwie niewiasty pozbawione jakiejkolwiek odzieży. Damy owe ukazywały się widzom po opadnięciu zasłony, co następowało wtedy, gdy spragniony obiecanego widoku dżentelmen, opanowawszy wstępnie drżenie rąk, trafił drewnianą kulą w specjalnie oznaczony punkt na kotarze. Śmiały obyczajowo i bez wątpienia nowatorski event wedle opinii dyrektora wystawy Stanisława Wachowiaka wprawdzie „wywołał duże zgorszenie w świecie kobiecym”, jednak „sam przez się nie był niemoralnym”.

8 Premiowanie okien

Pierwszy w dziejach polskiego kupiectwa konkurs wystroju sklepowych witryn, zorganizowany został z inspiracji poznańskiej Izby PrzemysłowoHandowej w 1924 r., z okazji IV Targu Poznańskiego. Na czele konkursowej komisji, której zadaniem było wybranie „najładniej, a zarazem najbardziej celowo dekorowanych okien” stanął ceniony w Poznaniu rzeźbiarz Władysław Marcinkowski, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Niestety, nie wszyscy spośród 77 uczestników konkursu z należytym zaangażowaniem podjęli wyzwanie: aż 57 kandydatur komisja zmuszona została odrzucić „jako nienadających się ze względów artystycznych i dekoracyjnych do nagrody”. Spośród pozostałej dwudziestki warto zapamiętać skład z jedwabiami Maksymiliana Gmurowskiego, on bowiem otrzymał nagrodę – obraz olejny ufundowany przez dyrekcję Miejskiego Urzędu Targu Poznańskiego.

9 Spódnice łowickie

Element ludowego stroju z Łowicza przypominały kieliszki wypełnione ory-

Zjazd na Targi Poznańskie – impreza automobilowa, która odbywała się corocznie począwszy od 27 lipca 1929 r.

- 20 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011 ginalnym drinkiem o tej właśnie nazwie, serwowane targowym gościom w latach międzywojennych przez Romana Kowalskiego – dzierżawcę lokalu z probiernią wódek Kantorowicza przy ulicy 27 Grudnia w Poznaniu. Sekret przygotowywania tych oryginalnych napitków polegał na znajomości ciężaru właściwego rozmaitych wódek, których kolejne warstwy zręczny restaurator po ostrzu noża wlewał do kieliszka, uzyskując efekt imitujący wzory z ludowych łowickich strojów. Popularność lokalu wśród targowej publiczności i wystawców sprawiła, że sława podawanych tam drinków rozlała się szerokim strumieniem po całej międzywojennej Polsce.

10 T.A.B.R.O.M.I.K.

Tak brzmiała popularna nazwa pierwszego w Polsce znaczka pocz-

ty lotniczej obsługiwanej przez spółkę AeroTarg, powołaną do życia dla obsługi gości i „interesantów” 1. Targu Poznańskiego w maju 1921 r. W porozumieniu z Ministerstwem Poczt i Telegrafów przewoźnik wprowadził dwie edycje znaczków, o nominałach 25 i 100 marek. Nazwa, która przylgnęła do tych unikatowych dziś znaczków, wzięła się od napisu T.A.B.R.O.M.I.K umieszczonego na każdym z nich, który w niezbyt czytelny sposób informował, że sponsorem przedsięwzięcia jest Tadeusz Bronisław Mikołajczak – właściciel poznańskiej fabryki wódek i likierów. Ofrankowaną TABROMIKAMI pierwszą w dziejach pocztę lotniczą dostarczono z Poznania do Warszawy już 29 maja 1921 r., w przeddzień podpisania stosownej umowy z ministerstwem. Nowość z Poznania przebijała się do mentalności warszawiaków dość opornie, bo pierwszego dnia wysłano do Poznania zaledwie jedną kartkę pocztową. Niewiele znaczków pierwszej polskiej poczty lotniczej zachowało się do dzisiaj.

w ydanie specjalne

Ciekawostki sprzed lat

11 Poznańska Wieża Eiffla

Miała zastąpić w 1929 r. nieszczególnie lubianą przez poznaniaków Wieżę Górnośląską, wzniesioną z okazji wschodnioniemieckiej wystawy przemysłowo-rolniczej z 1911 r., na której pozostałościach zbudowano w latach pięćdziesiątych XX wieku uznawaną do dziś za symbol Targów Poznańskich Iglicę. Plan zakładał skonstruowanie nowej wieży przy wejściu na targi, naprzeciwko Dworca Zachodniego. Obiekt miał być zwieńczony ruchomym dźwigiem z kilkudziesięciometrowym ramieniem, które na teren położonego po przeciwnej stronie ulicy dworca kolejowego spuszczałoby windę zabierającą podróżnych i przenosiło ich napowietrzną drogą na teren targów. Francuscy konstruktorzy, którzy mieli owo cudo postawić, byli pewni, że światowej rangi atrakcja – za którą miasto musiałoby zapłacić około 1 mln złotych – zwabi do Poznania setki tysięcy turystów. Konserwatywna, gdy chodzi o zbytkowne inwestycje natura poznaniaków ostatecznie zwyciężyła, skutkiem czego do 1939 r. nad targami wciąż górowała Wieża Górnośląska.

13

13 Wielkie, większe

12 Zjazd na Targi Poznańskie

Ta ogólnopolska „impreza automobilowa”, organizowana z okazji kolejnych targów, odbywała się corocznie począwszy od 27 lipca 1929 r. Na pierwszy samochodowy gwiaździsty zlot z Warszawy, Łodzi i Krakowa wyruszyło do Poznania 210 zawodników, ale tylko 156 samochodów dotarło do mety w regulaminowym czasie. Następnego dnia odbyła się największa w dziejach miasta automobilowa parada – w 180 samochodach zasiadło ponad siedmiuset entuzjastów motoryzacji. Specjalnością kolejnych edycji Zjazdów na Targi była tzw. pogoń za balonem. Samochody podążały w ślad za lecącym na wschód załogowym balonem, z którego zrzucano specjalnie oznaczone proporczyki. Ich znalezienie i dostarczenie komisji sędziowskiej było gwarancją zdobycia nagrody. W pierwszym wyścigu automobile przebyły prawie stukilometrowy dystans, docierając do wsi Wierzbocice (w ówczesnym województwie kaliskim), gdzie balon opadł na ziemię, kończąc rajdowe emocje.

- 21 -

i największe…

Dzięki poznańskim Targom i wystawom na ich terenie urządzanym poznaniacy jako pierwsi w Polsce widzieli wiele rzeczy i wiele rzeczy jako pierwsi mieli. Często owe pionierskie atrakcje przekraczały skalą i śmiałością rozwiązań ówczesne wyobrażenia o nowoczesności. Z rozmachem niespotykanym wcześniej i później urządzono w 1929 r. na terenie Targów, powiększonym do 65 hektarów, Powszechną Wystawę Krajową – największą wystawę zorganizowaną kiedykolwiek w Polsce. Przy jej okazji zbudowano w rekordowym czasie jednego roku największy w ówczesnej Polsce hotel Polonia. Do dyspozycji ponad 4 mln gości Wystawy oddano największą w Polsce restaurację, zdolną obsłużyć (dzięki 500 kelnerom) jednorazowo 2,5 tysiąca osób. Dla uciechy tłumów urządzono największy w Polsce park rozrywki, po raz pierwszy nazwany wówczas wesołym miasteczkiem (która to nazwa stała się odtąd polską nazwą dla obco brzmiącego lunaparku) oraz skonstruowano największą w Polsce fontannę, która tryskała w niebo na wysokość ponad 30 metrów. Z rozegranego wówczas w Poznaniu pojedynku drużyn Warty Poznań i Philipsa Eindhoven (5:2 dla Warty) przeprowadzono pierwszą w Polsce bezpośrednią transmisję piłkarskiego meczu. Na terenie Targów, które wzbogaciły się wówczas o 112 nowych pawilonów, urządzono ogromny, otoczony klasycystycznymi kolumnami plac nazwany imieniem św. Marka – jedyny plac świętego Marka w Polsce.

Największa w Polsce Restauracja Centralna P.W.K.

6

Znaki wskazujące damom i dżentelmenom drogę do właściwych toalet sprowadził w 1931 r. i zaprezentował na X jubileuszowych Targach Poznańskich kupiec Stanisław Czachowski

13 Największy w przedwojennej Polsce hotel Polonia

I na tym kończymy tę wyliczankę – choć można by ją ciągnąć o wiele dłużej… MARCIN J. JANUSZKIEWICZ W 2001 r. MTP były inicjatorem powstania książki Marcina J. Januszkiewicza i Adama Pleskaczyńskiego pt. „I haj vivat Poznańczanie”, nagrodzonej rok później przez Polski Klub Wydawców Książki. Wiosną 2011 r. autor zrealizował dokumentalny film telewizyjny „90 lat w stronę przyszłości”, poświęcony całej historii poznańskich Targów.

Targowa fontanna – podówczas również największa w kraju


Poznań to miasto pełne wspaniałych zabytków, a Stary Rynek i jego okolice to jedno z najciekawszych miejsc do zwiedzania

city of the fair

Messestadt targów miasto

город выставок

poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

- 22 -

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Miasto targów

poznań

miasto know-how Poznań to miasto o niezwykle bogatych dziejach – poczynając od tych najdawniejszych, sięgających średniowiecza, po czasy współczesne. Korzystając z wieków prosperity i pokonując zakręty historii, wyrósł na miasto w pełni nowoczesne, jeden z najbardziej liczących się pod względem ekonomicznym ośrodków w kraju. Miasto przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki.

Handlowe tradycje Impulsem do rozwoju życia handlowego w średniowiecznym Poznaniu był przywilej nadany miastu w  1231 roku przez księcia Władysława Odonicza. Dzięki niemu przybywający tu kupcy mogli korzystać z wolności celnej i zwolnień z myta. Przywilej ten dał początek organizacji regularnych jarmarków, z których największą sławę w  Europie zyskał jarmark Świętojański. W  1394 roku miasto otrzymało kolejny ważny przywilej –  prawo składu (zobowiązywało ono przybywających do Poznania kupców do wystawiania swoich towarów na sprzedaż). Ze względu na jego położenie była to niebagatelna kwestia. Przez Poznań z Krakowa do Szczecina prowadził wówczas węgiersko-bałtycki szlak handlowy. Tędy, drogą przez Wilno, przewożono z  Litwy i ziem północnoruskich towary zamówione przez kupców w Lipsku i Norymberdze. Również przez Poznań przebiegał trakt łączący Europę Środkową z Europą Wschodnią, prowadzący z Mołdawii i  Rusi Południowej przez Lwów i  Lublin do Lipska. Tędy wędrowały transporty z południa nad Bałtyk, do Gdańska, i z zachodu na Ruś Kijowską. Poznań miał więc wszystkie atuty, by stać się jednym z  głównych ośrodków międzynarodowej wymiany handlowej w Europie. Tak się też stało. Pozycję Poznania umacniały przywileje nadawane przez kolejnych władców Polski –  np. prawo budowy sukiennic czy prawo bicia własnej monety. Wiek XV był czasem prawdziwego rozkwitu miasta. Zjeżdżali tu kupcy z europejskich me-

w ydanie specjalne

tropolii, wielu osiadało na stałe. Świadectwem bogactwa ówczesnych poznańskich mieszczan jest przepiękna renesansowa zabudowa Starego Rynku. „Miasto wspaniale pięknością ulic i budynków i sławne w świecie jako emporium handlowe” –  pisał o  Poznaniu bawiący tu w  1474  r. wenecki dyplomata Ambrogio Contarini. Ta złota epoka trwała ponad 200 lat. Położył jej kres najazd szwedzki w  1655 roku. Za sprawą przetaczających się wojen i zaraz Poznań podupadł. Prowincjonalny ośrodek administracyjno-wojskowy pod panowaniem pruskim w  pierwszej połowie XIX wieku, odrodził się w  jego drugiej połowie –  za sprawą nowej światowej mody: wystaw przemysłowych. Jeszcze zanim epokę tę hucznie otworzyła londyńska Wielka Wystawa Przemysłowa Wszystkich Narodów, poznaniacy w 1850 roku zorganizowali własną. Od tej chwili wystawy weszły do stałego kalendarza ważnych imprez miejskich. W  1895  r., połączonym staraniem Niemców i Polaków, otwarto Prowincjonalną Wystawę Przemysłową. Wzniesiono dla niej imponujące hale. Stała się bezdyskusyjnym sukcesem, były dni, kiedy odwiedzało ją ponad 20 tys. osób. Kolejne duże przedsięwzięcie stanowiła dwutygodniowa wystawa polskiego przemysłu w 1908 r. W 1911 r. otwarta została Wystawa Wschodnioniemiecka. Jej obszar pokrywał się w dużej mierze z dzisiejszymi terenami Międzynarodowych Targów Poznańskich. 10 lat później: „Wobec hasła zjednoczenia gospodarczego Polski i wykazania się międzydzielnico-

- 23 -

wą produkcją rodzimą, postanowiono urządzić w Poznaniu na wiosnę roku 1921 pierwszy targ wzorów”. On właśnie dał początek MTP – firmie uważanej za symbol gospodarczego znaczenia Poznania na mapie Polski i Europy. Na skrzyżowaniu siedmiu dróg Dziś Poznań leży w jednym z ważniejszych korytarzy tranzytowych łączących zachodnią i wschodnią Europę, w połowie drogi pomiędzy Berlinem i  Warszawą. Krzyżuje się tu siedem dróg o  znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym. Lotnisko Ławica obsługuje ruch pasażerski i  towarowy, zapewniając regularne połączenia z europejskimi metropoliami: Londynem, Paryżem, Rzymem czy Frankfurtem nad Menem. W 2010 r. na lotnisku odprawiono 1,4 mln pasażerów. Miasto biznesu Wartość PKB wytworzonego w  Poznaniu dwukrotnie przewyższa średnią dla kraju i jest niższa jedynie od PKB wytworzonego w Warszawie. Dominuje zdecydowanie sektor usług – zatrudniający niemal trzy czwarte pracujących. Gospodarka miasta jest bardzo zróżnicowana – i strukturalnie, i branżowo. Wiele dużych poznańskich zakładów przemysłowych, jak należąca do światowej czołówki producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu stoczniowego fabryka H. Cegielski Poznań, przeszły udaną restrukturyzację. Dumą Poznania jest też niezwykle dynamiczny sektor małych i średnich przedsiębiorstw.


Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu to jedna z największych tego rodzaju instytucji w kraju. Każdego roku odbywa się tu około 700 imprez: wystaw, koncertów, seansów filmowych, spektakli teatralnych, spotkań i warsztatów edukacyjnych

Nowy Stadion Miejski – przyjazny, bezpieczny i nowocześnie wyposażony, sportowa wizytówka Poznania. To na nim za rok rozegrane zostaną mecze Euro 2012. Otwarcie stadionu we wrześniu 2010 r. uświetnił koncert Stinga

city of the fair

Messestadt targów miasto

город выставок

poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Priorytetem władz miasta w ostatnich dwudziestu latach jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do inwestycji – przede wszystkim w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną i w gospodarce opartej na wiedzy. Dzięki temu w Poznaniu mają dziś siedzibę tak liczące się koncerny, jak Beiersdorf, Bridgestone, GlaxoSmithKline, Grupa Dalkia, Exide, Kronospan Holding, Mars, Neinver, SABMiller, Unilever, Volkswagen oraz Van der Heyden Group. Poznań wyrasta też na centrum wysokospecjalistycznych usług, szczególnie w dziedzinie APS w reklamie, bankowości, konsultingu, ubezpieczeniach i zarządzaniu nieruchomościami. Działają tu centra usług informatycznych, finansowo-księgowych, obsługi klientów oraz B+R tak znanych firm, jak: ArvatoBertelsmann, Carlsberg, Ciber, Dalkia,

Duni, Franklin Templeton, GlaxoSmithKline, Grace, Kleffmann, MAN, Mentor Graphics, Microsoft, Open Text, Telcordia, TP SA, Unilever i Wikia. Otwarcie swoich ośrodków zapowiedzieli kolejni inwestorzy. W Poznaniu prowadzi działalność ponad 98 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego jest jedną z największych wśród dużych polskich miast. Wyjątkowy na skalę kraju jest rozwój poznańskiego instytucjonalnego systemu środowiska biznesu – to dziś prężnie działająca sieć instytucji finansowych, firm konsultingowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz uczelni i szkół o biznesowym profilu edukacji. W 2001 r. renomowana agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała Poznaniowi ocenę Baa1, najwyższą

- 24 -

możliwą wówczas do uzyskania w Polsce. Pięć lat później ocena ta została podwyższona do poziomu A3 i po Warszawie jest najwyższa wśród polskich miast poddanych ocenie wiarygodności kredytowej. Miasto nauki Poznań, liczący ponad pół miliona mieszkańców, stanowi silny ośrodek akademicki i naukowy, należący do ścisłej krajowej czołówki. Działa tu 27 szkół wyższych, kształcących 136 tys. studentów. Co trzeci z nich zdobywa wiedzę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Poznańscy studenci mają do wyboru ponad 200 kierunków. Działalność naukową prowadzi również niemal 50 placówek naukowo-badawczych i rozwojowych. W Poznaniu działają dwa parki technologiczne: Poznański Park Naukowo-

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y


1921-2011

Miasto targów

Jednym z symboli współczesnego Poznania jest Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. Był jedną z pierwszych w Polsce tak nowatorskich prób rewitalizacji dawnych obiektów przemysłowych

Tor regatowy z widokiem na centrum miasta, a obok całoroczny stok narciarski? Tylko w Poznaniu, tylko na Malcie

Przywilej Przemysła I z 1254 r. – najwcześniejsze zachowane do naszych czasów w oryginale świadectwo dawnych tradycji handlowych Poznania

Technologiczny przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz utworzony przez miasto Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy. Działający od czterech lat w strukturach PPNT Inkubator Technologiczny został uznany za jeden z  najlepszych na świecie, zwyciężając w  konkursie Best Science Based Incubator 2009. Lider e-samorządności Miano miasta know-how nie jest mianem na wyrost. Widać to również w  sferze zarządzania i spraw obywatelskich. Żadne inne miasto w Polsce nie może pochwalić się tak nowoczesną, przyjazną dla mieszkańców e-administracją. Za  wdrożenie wielu innowacyjnych usług elektronicznych dla mieszkańców Poznań został wyróżniony w  konkursie Ambasador Gospodarki Elektronicznej. Zdobył także tytuł Złotej @ – Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji.

w ydanie specjalne

Muzyka, teatr i taniec Poznań słynie z  muzyki –  działalności teatrów muzycznych, filharmonii, orkiestr i chórów. Jego wizytówką są chłopięce chóry – Poznańskie Słowiki i Polskie Słowiki, a także cykliczne festiwale i konkursy muzyczne – Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego czy Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat”. Znany jest także jako organizator uznanych międzynarodowych festiwali teatru alternatywnego: „maltafestival” i „Maski”. Miłośnicy tańca współczesnego, nie tylko w  Polsce, znają dobrze hasło Dancing Poznań, czyli międzynarodowe warsztaty i biennale tańca współczesnego W ramach cyklu koncertów „Poznań dla Ziemi” gościły w mieście, promując ekologię i ochronę środowiska, gwiazdy światowego formatu: Nelly Furtado, grupa Radiohead i Sting. Koncert Stinga z najnowszej, symfonicznej trasy uświetnił otwarcie nowoczesnego miejskiego stadionu, na którym rozegrane zostaną mecze Euro 2012.

- III -

Miasto sportu i rekreacji Niewiele miast może pochwalić się czterema jeziorami na swoim terenie –  do tego z  tak dobrze przygotowaną infrastrukturą rekreacyjną. Na  Jeziorze Maltańskim znajduje się jeden z  najnowocześniejszych w  Europie torów regatowych, a obok niego całoroczny stok narciarski oraz tor saneczkowy. To oczywiście nie koniec sportowych atrakcji. Poznań ma 10 stadionów, 16 pływalni, hipodrom, tor żużlowy i samochodowy, trzy tory łucznicze, pole golfowe, trzy sztuczne lodowiska i nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Miasto wyjątkowe Poznań tętni życiem przez cały rok – za sprawą targów, konferencji, wielości wydarzeń kulturalnych. Przez cały rok gości ponad 1,2 mln przyjezdnych. To miasto, które w wyjątkowy sposób łączy świat biznesu ze światem kultury, a prowadzenie interesów z prawdziwą przyjemnością.


Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań International Fair

Poznań International Fair

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie Głogowska 14, 60-734 Poznań tel.: 61 869 25 92, 61 869 20 00 fax: 61 869 29 99 e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY  
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY  

Jubileuszowe wydanie specjalne

Advertisement