Page 1

NOWOŚCI TARGÓW INVEST–HOTEL 2011


ADA Cosmetics International

z

Paw. / Hall 7, St. 27

Jungle Kids – pielêgnacja i zabawa dla najm³odszych Goœci / Jungle Kids – care and fun for the youngest Guests

Ulepszona seria Jungle Kids firmy ADA sprawia, ¿e mycie staje siê zabaw¹. Lotion do mycia cia³a i w³osów o zapachu melona, banana i jab³ek myje szczególnie delikatnie. Zabawê gwarantuj¹: rêkawica do mycia w kszta³cie tygryska, zielone myde³ko w kszta³cie krokodyla, rêcznik z rysunkiem tygryska oraz zestaw do zabawy.

The improved Jungle Kids line by ADA turns bath time into fun time. Hair and body wash with melon, banana and apple fragrance offers extra delicate skin care. Tiger–shaped bathing glove, crocodile–shaped green soap, a towel with the tiger image and a playing set guarantee great fun.

87


Nowoœci z New products

z

ECO by Green Culture

Ciesz¹ca siê uznaniem seria kosmetyków naturalnych firmy ADA otrzyma³a znak ekologiczny Unii Europejskiej. Goœcie maj¹ pewnoœæ, ¿e kosmetyki s¹ przyjazne dla skóry i œrodowiska. Seria zawiera ¿el do k¹pieli, szampon, od¿ywkê i balsam do cia³a we flakonikach 42 ml lub w dozownikach press + wash. Wy³¹cznie 100% œwie¿ej natury.

This popular line of natural cosmetics by ADA has been awarded the EU eco mark. The Guests can be sure that those cosmetics are both skin– and environment–friendly. The line contains bathing gel, shampoo, hair conditioner and body lotion in 42 ml bottles or press + wash type dispensers. 100% of fresh nature only.

z

Travel Line – ta podró¿ bêdzie przyjemnoœci¹ / Travel Line – it’s going to be a wonderful trip…

„Travel Line” – nowa seria kosmetyków hotelowych firmy ADA zachwyca zapachami najbardziej egzotycznych zak¹tków œwiata. Piêæ kosmetyków pielêgnuj¹cych zachwyca modnymi, kolorowymi tubkami odpowiednio do ich zapachów: algi, kiwi, kumkwat, pitanga oraz figi. Zachwycaj¹ce kwiatowo–owocowe wspomnienia z podró¿y. “Travel Line“ – a new line of hotel cosmetics by ADA delights with fragrances of the most exotic parts of the world. Five care cosmetics in modern–looking, colourful tubes matching their content: algae, kiwi, kumquat, pitanga and figs. Travel memories permeated with enticing fragrances of fruit and flowers.

88


ASTAT – DYLOG POLSKA

Paw. / Hall 7, St. 16A

DYLOG POLSKA System rozwi¹zañ dla zarz¹dzania rezerwacj¹ w sieci on line. DYLOG POLSKA – Hotel Booking Solutions for on line reservations.

89


Nowoœci z New products

BH WANDEX

Paw. / Hall 7, St. 46

Automatyka Hotelowa System ON –LINE – g³ówne zadanie to informowanie recepcji o obecnoœci goœcia w pokoju oraz o dostêpnoœci pokoi w obiekcie. System w 100 procentach ogranicza nierejestrowan¹ sprzeda¿. Dodatkowo umo¿liwia zdalne w³¹czanie urz¹dzeñ elektrycznych (grzejnik, klimatyzacja, sauna) za pomoc¹ jednego klikniêcia myszk¹.

ON–LINE Hotel Automation System – its main task is to inform the reception desk about guests’ presence in rooms, and about the availability of hotel rooms. The system prevents 100 percent of unregistered sales. Additionally, it enables remote activation of electrical appliances (radiator, air conditioning system, sauna) with a single mouse click.

90


Biosana Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 11

Ageless

Terapia tlenem hiperbarycznym – nowoczesna metoda bezinwazyjnego odm³adzania skóry. Dzia³a kompleksowo na skórê: regeneruje, liftinguje, wyg³adza, redukuje zmarszczki, blizny i rozstêpy, nawil¿a, rozjaœnia przebarwienia, poprawia koloryt skóry, wspomaga leczenie stanów tr¹dzikowych i kuperozy.

Hyperbaric oxygen therapy – an innovative method of non–invasive skin rejuvenation. It has a comprehensive effect on the skin: regenerates, lifts, smoothes, reduces wrinkles, scars and stretch marks, moisturizes, lightens blemishes, improves skin colour, facilitates the treatment of acne conditions and couperose.

z

OXY System

Wysoko zaawansowany i bezpieczny system do zabiegów na twarz i cia³o, ³¹cz¹cy 3 technologie: mikrodermabrazjê diamentow¹, terapiê tlenem hiperbarycznym i endomasa¿. Czysty tlen przyspiesza cyrkulacjê krwi, poprawia metabolizm komórkowy oraz stymuluje produkcjê kolagenu i fibroblastów. Highly advanced and safe system for face and body treatments, combining 3 technologies: diamond microdermabrasia, hyperbaric oxygen treatment and endomassage. Pure oxygen speeds up blood circulation, improves cell metabolism and stimulates the production of collagen and fi- broblasts.

91


Nowoœci z New products

z

Beautytek AIO All–In–One

Kompletny system zabiegów na twarz i cia³o, w³¹czaj¹c lifting biustu. 4 techniki w jednym urz¹dzeniu: biocybernetyczny system regeneracji tkanki + zaawansowana kawitacja (4 g³owice) + radiofrekwencja (3 g³owice) + bezinwazyjna aplikacja kwasu hialuronowego za pomoc¹ zimnego lasera.

A complete system of face and body treatments, including bust lifting. Four techniques in a single device: biocybernetic system of tissue regeneration + advanced cavitation (4 heads) + radiofrequency (3 heads) + non–invasive application of hyaluronic acid with cold laser.

92


BKF

z

Paw. / Hall 7, St. 39 Baby BX – zmywarka do posadzek / Baby BX – Floor cleaning machine

Najmniejsza zmywarka w ofercie BKF. Nadaje siê do codziennej pielêgnacji i zamiatania ma³ych obiektów, w¹skich przejœæ itp. Pozwala na pracê na bateriach oraz ³adowanie ich podczas pracy na kablu.

BKF’s smallest floor cleaning machine designed for everyday maintenance cleaning and sweeping of small facilities, narrow passageways, etc. Battery–powered operation with a charging function when powered from the grid.

z

BKF Style – odœwie¿ona linia odkurzaczy BKF / BKF Style – Refreshed line of BKF vacuum cleaners

Nowy, atrakcyjny wygl¹d dziêki ujednoliconej kolorystyce. Sprawdzona konstrukcja odkurzaczy zapewnia doskona³¹ wytrzyma³oœæ, wolnoobrotowe silniki przemys³owe gwarantuj¹ wysok¹ niezawodnoœæ, a wszystkie akcesoria i czêœci zamienne pozostaj¹ w pe³ni kompatybilne z dotychczasowymi modelami.

New, attractive design with uniform colours. Tried and tested construction ensuring excellent endurance, low–speed industrial motors for top reliability; all accessories and space parts fully compatible with previous models.

93


Nowoœci z New products

BTL POLSKA Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 28

Luksusowe wanny do spa&wellness / Luxury spa&wellness bathtubs

Luksusowe wanny do hydroterapii i spa&wellness charakteryzuj¹ siê najnowoczeœniejszymi rozwi¹zaniami, presti¿owym designem oraz najwy¿szej klasy wykonaniem. Te i wiele innych czynników sprawiaj¹, i¿ spe³niaj¹ one oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych Klientów.

Luxury bathtubs for hydrotherapy and spa&wellness feature the most modern solutions, prestigious design and top class workmanship. For those and many other reasons our bathtubs meet the expectation of most demanding Customers.

z

HydraFacial™ – hydradermabrazja / HydraFacial™ – hydradermabrasion Najnowoczeœniejsze systemy do hydra- dermabrazji, jednoczesnej eksfoliacji naskórka z g³êbokim nawil¿aniem dziêki, którym od¿ywiamy i regenerujemy cerê i to bez okresu rekonwalescencji. S¹ jednym z najczêœciej wybieranych i dochodowych zabiegów w profesjonalnych medispa. Widoczny efekt ju¿ po pierwszym zabiegu. State–of–the–art systems for hydradermabrasion treatment, simultaneous exfoliation of epidermis with deep moisturizing that nourishes and regenerates the skin without any convalescence period. Those treatments are among the most popular ones in professional medispa centres and they are also among the most profitable. The result is visible after the first treatment.

94


z

EAT™ SkinShock – fala elektro – akustyczna / EAT™ SkinShock – electro–acoustic wave

Urz¹dzenie EAT™ SkinShock to idealne rozwi¹zanie do spa&wellness. Doskonale poprawia kondycjê skóry, ujêdrnia oraz wyg³adza nierównoœci. Ponadto urz¹dzenie wzmaga równie¿ drena¿ limfatyczny. Widoczna poprawa ju¿ po kilku zabiegach. W odpowiedniej konfiguracji mo¿e byæ równie¿ stosowany w fizjoterapii.

EAT™ SkinShock is an ideal solution for spa&wellness. It improves skin condition, firms and evens out the skin. The device also enhances lymphatic drainage. Visible improvement is achieved already after several treatments. In a suitable configuration, it can also be used in physiotherapy.

95


Nowoœci z New products

Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 47

Beauty Water

Nowy nektar m³odoœci zawiera rozpuszczony w wodzie Q10 i witaminê E. Beautywater Q10 przywraca wymagany poziom Q10 w komórkach i w konsekwencji zabezpiecza produkcjê energii w Twoim ciele. Natomiast witamina E, chroni komórki przeciwko wolnym rodnikom, które powoduj¹ starzenie siê skóry i dewastacjê komórek. Koenzym Q10 jest odpowiedzialny za 95% ca³ej energii produkowanej przez komórki. 30 mg Q10 + 6 mg witaminy E, grejpfrutowy smak, niskokaloryczny, niegazowany, najwy¿sza mo¿liwa przyswajalnoœæ Q10.

Beauty Water – a new nectar of youth, contains Q10 dissolved in water and vitamin E. Beautywater Q10 restores the required level of Q10 in the cells and thus ensures energy production in your body. Vitamin E protects cells against free radicals, which cause skin ageing and cell devastation. Coenzyme Q10 is responsible for 95% of the entire energy generated by the cells. 30 mg Q10 plus 6 mg of vitamin E, grapefruit taste, low in calories, still (non–sparkling), highest possible Q10 assimilability.

96


Ceramika Parady¿ Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 29

TON

Nowoczesna kolekcja p³ytek œciennych w atrakcyjnym rozmiarze 9,8 x 9,8 cm. To nie tylko b³yszcz¹ce p³ytki bazowe, struktury o niecodziennych geometrycznych kszta³tach, ale tak¿e szklane dekory. Modularnoœæ i zastosowanie ró¿norodnych faktur pozwala na ciekawe kombinacje, nie tylko kolorystyczne.

A new line of wall tiles with an attractive size: 9.8 x 9.8 cm. The collection comprises glossy base tiles, structures with unique geometric shapes, but also decorative glass elements. Modular design with a wide variety of textures translates into interesting combinations based on more than just colour.

97


Nowoœci z New products

z

TARANTO

Gres szkliwiony w szerokiej gamie formatów. Minimalistyczny charakter i kolorystyka pozwalaj¹ na zaprojektowanie nowoczesnego wnêtrza salonu mieszkalnego. Natomiast doskona³e parametry i barwiona masa sprawdz¹ siê w pomieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej, salonach, sklepach, hotelach.

Glazed stoneware tiles in a wide range of formats. Minimalist design and colour range help create truly modern living room spaces, while excellent technical parameters and the coloured base are obvious choices for public buildings, showrooms, stores and hotels.

z

CALACATTA by MY WAY

Stanowi niezwyk³¹ propozycjê wype³nienia wnêtrza wysokiej klasy ceramik¹ inspirowan¹ wyj¹tkowym urokiem marmuru. Wierne odwzorowanie rysunku ska³y za pomoc¹ zaawansowanej techniki cyfrowej zapewni oryginalnoœæ i niepowtarzalnoœæ dekoracji.

This is a unique way to decorate interiors with high quality ceramic tiles inspired by the charm of marble. The faithful reproduction of rock pattern using advanced digital solutions ensures originality and unique looks.

98


Decora Collection Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7A, St. 8

Nowa Kolekcja trudnopalnych Blackoutów Extra Line / Extra Line – New collection of flame retardant Blackout curtains

Idealnie nadaj¹ siê do pokoi hotelowych, powoduj¹c 99% zaciemnienia w pomieszczeniu. Posiadaj¹ europejski certyfikat trudnopalnoœci M1. Cechuje ja bardzo wysoka jakoœæ oraz ³atwoœæ pielêgnacji. Tworz¹ niepowtarzalny klimat we wnêtrzu. Mo¿na uszyæ z nich ró¿nego rodzaju dekoracje. W ofercie Blackouty jednobarwne w olbrzymiej palecie kolorów, a tak¿e wzory geometryczne czy florystyczne. Dowolny wzór na zamówienie od 300 m. Szerokoœæ – 150 cm, 280 cm.

Ideal for hotel rooms, ensuring 99% blackout. Carrying the European M1 fire rating, they are characterised by high quality and easy maintenance. These curtains create a unique atmosphere in an interior, serving as the base material for various decorations. Our portfolio includes a wide variety of monochromatic blackout curtains as well as products with geometric and floral patterns. Custom designs available for orders above 300 m. Widths – 150 cm, 280 cm.

99


Nowoœci z New products

DESIO BARBARA BILL

z

Paw. / Hall 7A, St. 43

HUWA SAN roztwór srebra koloidalnego w nadtlenku wodoru / HUWA SAN solution of colloidal silver in hydrogen peroxide

Rewolucja w dziedzinie dezynfekcji i uzdatniania wody. K¹piel z zastosowaniem HUWA SAN to ogromna przyjemnoœæ: chroni i pielêgnuje skórê. Astma i alergia nie s¹ przeszkod¹ w skorzystaniu z k¹pieli. Bezbarwny, bezwonny, bakteriobójczy, grzybobójczy, pr¹dkobójczy, wirusobójczy i sporobójczy.

Breakthrough in the field of water disinfection and treatment. With HUWA SAN every bath is a real pleasure; it protects and nourishes skin. Neither asthma and allergy are an obstacle to take a bath. Colourless, odourless, bactericidal, fungicidal, bacillicidal, virucidal and sporicidal properties.

100


DMC Sp. z o.o.

Paw. / Hall 7A, St. 20

DipLine kreatywny bezprzewodowy system oœwietlenia. G³ównym elementem DipLine jest p³yta poliuretanowa przewodz¹ca elektrycznoœæ, do której wk³uwane s¹ punktowo œwietliki i/lub ledy, co daje mo¿liwoœæ aran¿acji wg w³asnego gustu, a szeroka gama opraw œwietlnych umo¿liwia ich wszechstronne zastosowanie. DipLine is a creative wireless lighting system. DipLine’s core is an electrically conductive polyurethane plate with spot applied LED’s and/or spotlights, which create wide arrangement possibilities, according to one’s taste, while the rich selection of light fittings enables multiple application options.

101


Nowoœci z New products

Elecpol Sp. z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 23

Wanna Caracalla / Caracalla bathtub – a joyful experience for the most demanding

Doznanie pe³ne radoœci dla najbardziej wymagaj¹cych. Caracalla stwarza, dziêki zastosowaniu 260 dysz wodnych, 50 dysz powietrznych i 150 punktów œwietlnych w 8 zmieniaj¹cych siê kolorach, ró¿norodne mo¿liwoœci terapii dopasowane do indywidualnych potrzeb – od intensywnego masa¿u po delikatne odprê¿enie.

Through the use of 260 water nozzles, 50 air nozzles and 150 light points in 8 changing colours, Caracalla offers various therapy possibilities suited to individual needs – from intense massage to delicate relaxation.

z

£ó¿ko Jouvence – osi¹gniêcie spokoju w stanie zawieszenia i lekkoœci / Jouvence bed – attaining peace in the state of suspension and lightness

Powierzchnia Jouvence dopasowuje siê do poszczególnych etapów terapii . Na pocz¹tku u¿ytkownik le¿y na stabilnym materacu powietrznym, stanowi¹cym idealne pod³o¿e masa¿u lub ok³adów kosmetycznych. Po na³o¿eniu ok³adu materac powietrzny ³agodnie opuszcza siê i u¿ytkownik odprê¿a siê na przyjemnej ciep³ej poduszce wodnej.

102


The surface of Jouvence adjusts to particular therapy phases. At first, the user lies on a stable air mattress which makes an ideal surface for massage or cosmetic compresses. After compress application the air mattress gently moves down and the user relaxes on a pleasant warm water cushion.

z

Le¿anka Balance – kultura mokrego masa¿u / Balance couch – wet massage culture

Obs³uga Balance jest prosta i odbywa siê przy pomocy 6 przycisków. Jednym przyciskiem mo¿na uruchomiæ wytwarzanie piany mydlanej do masa¿u hammam, zmieniæ temperaturê wody, w³¹czyæ koloroterapiê, podnieœæ le¿ankê od 72 do 87 cm. Olejek stosowany w masa¿ach ayurwedyjskich jest zbierany w specjalnej szufladzie, któr¹ mo¿na opró¿niæ .

The Balance couch is easy operated with 6 buttons. It just takes pressing one button to activate soap foam generation for a hammam massage, change water temperature, switch on the colour therapy function, lift the couch from 72 to 87 cm. The oil used for Ayurvedic massages is collected in a special drawer which may later be emptied.

103


Nowoœci z New products

EmMa MEBLE OGRODOWE I KAWIARNIANE / FURNITURE FOR GARDENS AND CAFES

z

Paw. / Hall 7A, St. 16

Meble z serii Salt i Salt II / Salt and Salt II furniture

Modu³owe meble z serii Salt i Salt II to maksymalny komfort siedzenia i jednoczeœnie zupe³nie wyj¹tkowy projekt. Fotele oraz sofy budowane s¹ na stela¿u ze stali nierdzewnej, na którym po³o¿one s¹ siedziska. Oparcie jest wykonane z plecionki z tworzywa sztucznego (technorattanu). Dziêki opatentowanemu systemowi wtyczek, oparcia wystarczy pod³¹czyæ do stela¿a. Ten sam system zapewnia wygodne mocowanie pod³okietników. Poduszka na oparciu jest mocowana do niego na dwa rzepy. Poduszki s¹ wykonane z pianki QuickDry z pokryciem z bia³ego Textilenu lub szarej tkaniny. To wype³nienie zapewnia, ¿e poduszki mog¹ byæ pozostawione na zewn¹trz w deszczu, poniewa¿ bardzo szybko wysychaj¹. Stela¿ jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne, meble mo¿na pozostawiæ bezpiecznie przez d³u¿szy czas na dworze.

The function furniture Salt and Salt II offer maximum seating comfort and at the same time totally unique design. The chair consists of a stainless steel base to which you simply hang up the seat cushion. The backrest is made ??of white plastic mesh, thanks to the patented plug–in system, simply plug the base. The back cushion is secured with two Velcro straps on the back. The cushions are made of a Quick Dry Foam with a covering of white or grey sling. This filling ensures that the cushions can be left outdoors in light rain, because they dry very quickly. Since the base is very weather resistant, you can leave the chair safely over a longer time in the outdoors. The cushion and backrest are included.

104


FG POLAND S.A.

z

Paw. / Hall 7, St. 49

Telewizor hotelowy ORION TV46LB2000 / ORION TV46LB2000 Hotel TV

46–calowy telewizor LED Full HD japoñskiej marki ORION. Wybrane cechy: technologia Pro–Motion 100 Hz, tunery DVB–T/ DVB–C, g³oœniki stereo 2 x 10 W oraz subwoofer 15W, 4 x HDMI, 1 x USB, tryb hotelowy, superp³aska obudowa – tylko 3 cm gruboœci. Doskona³a propozycja dla obiektów hotelowych i konferencyjnych.

46–inch LED Full HD TV by the Japanese ORION brand. Selected features: Pro–Motion 100Hz technology, DVB–T/ DVB–C tuners, 2x10W stereo speakers plus 15W subwoofer, 4x HDMI, 1x USB, hotel mode, super slim design – only 3 cm depth. Excellent choice for hotels and conference facilities.

z

Telewizor + DVD ORION TV26PL177DVD / ORION TV26PL177DVD TV + DVD

26–calowy telewizor LCD HD Ready japoñskiej marki ORION z wbudowanym odtwarzaczem DVD. Goœcie z pewnoœci¹ doceni¹ mo¿liwoœæ ogl¹dania ulubionych filmów b¹dŸ ods³uchania p³yt CD na hotelowym telewizorze. Model z DVD to równie¿ skuteczny noœnik informacji o charakterze reklamowym i autopromocyjnym.

26–inch LCD HD Ready TV by the Japanese ORION brand, with a built–in DVD player. Hotel guests will appreciate the possibility of watching their favourite movies or playing CD’s on a hotel TV unit. The DVD functionality also serves as an efficient carrier of advertising and promotional content.

105


Nowoœci z New products

INVADO Sp. z o.o

z

Paw. / Hall 7, St. 20

LIDO

Nowoczesna aran¿acja stawia na prost¹, niewymuszon¹ estetykê. Lido czerpie inspiracjê z natury, a jej nie potrzeba wymyœlnych dekoracji, aby olœniæ wyrafinowanym smakiem. Ekologiczny design, wzbogacony dyskretnymi akcentami aluminium, spe³nia marzenie o harmonii, która nie wymaga rezygnacji z wygody wielkomiejskiego trybu ¿ycia. Drzwi LIDI dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych okleinach: buk, d¹b, olcha, wiœnia, orzech, d¹b per³owy, wiœnia Santiago, combra, akacja, heban. Szerokoœæ paska alu – 8 mm. A modern interior is about simple, effortless looks. Lido takes its inspiration from nature, which does not need sophisticated decorations to make a dazzling effect with refined taste. Ecological design enriched by discrete accents of aluminum is a realization of harmony without having to give up on the comforts of a big city life. LIDI doors are available with the following veneers: beech, oak, alder, cherry, walnut, pearl oak, Santiago cherry, combra, acacia, ebony. Width of the aluminum bar – 8 mm.

z

QUADRO

Wielkomiejski zgie³k, który nadaje codziennoœci okreœlony rytm. Nowe wyzwania, marzenia oraz pasje. W poszukiwaniu w³asnego miejsca na ziemi warto spojrzeæ na œwiat w sposób, który ca³kiem go odmieni. Quadro to drzwi, które ³¹cz¹ w sobie temperament mieszkañców z harmoni¹ p³yn¹c¹ z natury. Nadaj¹ wnêtrzom nowy, niepowtarzalny wymiar. Dla tych, którzy w prostocie odnajduj¹ spokój i wewnêtrzn¹ równowagê. Dostêpne dekory – fornir modyfikowany: orzech miodowy, orzech boliwijski, orzech czekoladowy, d¹b bielony, wenge, orzech amerykañski. The hustle and bustle of a big city taps out the rhythm of daily routines. New challenges, dreams and passions. When searching for one’s own place on earth, it makes sense to take a look at the world in a way that will make it quite different. Quadro doors combine the vitality of inhabitants with the harmony of nature. They give a new, unique dimension to interiors. Designed for those for whom simplicity is the source of tranquility and inner balance. Available patterns – modified natural veneer: honey nut, Bolivian nut, chocolate nut, whitened oak, wenge, American nut.

z

PLANO

Spotkanie klasycznego drewna z nowoczesnymi akcentami metalu obfituje w zaskakuj¹ce niespodzianki. Szlachetne piêkno zaklête w naturalnej fakturze o¿ywia awangardowa nuta minimalistycznego designu. Drzwi Plano harmonijnie spajaj¹ ponadczasow¹ urodê tradycyjnego drewna z nowatorsk¹ estetyk¹ wspó³czesnych trendów. Te drzwi otwieraj¹ œwiat, w którym bezpretensjonalnoœæ formy ³¹czy siê z ciep³em. Dostêpne dekory – fornir modyfikowany: d¹b bielony, wenge, orzech amerykañski.

106


Astonishing surprises abound whenever classic wood meets modern accents of metal. A noble beauty captured in a natural texture is enlivened by an avant–garde touch of minimalist design. In a harmonious way, a Plano door embrace the eternal charm of traditional wood and the innovative aesthetics of contemporary trends. This door opens a world where unpretentious forms combine with warmth. Available patterns – modified natural veneer: whitened oak, wenge, American nut.

z

PLANO – drzwi fornirowane lakierowane na bia³o / PLANO – white varnished door with natural veneer

Eleganckie drzwi do wnêtrza przesyconego klimatem wyrafinowanego smaku i komfortu. Luksus, który nie przeradza siê w blichtr. W po³¹czeniu idealnie g³adkiej faktury ze spokojem œnie¿nej bieli kryje siê sekret stylowej aran¿acji. Dyskretne i pe³ne umiaru drzwi INVADO spe³niaj¹ marzenie o eleganckim designie, który kreuje atmosferê intymnoœci i wyciszenia. Kolor bia³y ze struktur¹, us³ojenia – fornir dêbowy, kolor bia³y bez struktury/g³adki – fornir bukowy. An elegant door to an interior saturated with the climate of refined taste and comfort. A luxury that does not turn into glitz. The combination of a perfectly smooth texture with the calmness of snow white hold the secret of a stylish arrangement. Discrete and restrained INVADO doors fulfill the dream of an elegant design that creates an atmosphere of intimacy and serenity. Textured white, grain pattern: natural oak veneer; smooth white – natural beech veneer.

107


Nowoœci z New products

LAMBFIELD

z

Paw. / Hall 7A, St. 53

f.a.n. KANSAS – ko³dry i poduszki / f.a.n. KANSAS – duvets and pillows

Bardzo miêkka i lekka ko³dra pokryta delikatn¹ w dotyku mikrofaz¹. Wype³nienie z w³ókien kanalikowych EUROfill® zapewnia doskona³¹ sprê¿ystoœæ i podnosi komfort snu. Mo¿liwoœæ prania w 95°C gwarantuje jeszcze wy¿szy poziom higieny. Trwa³e wyroby w korzystnej cenie.

Very soft and lightweight duvet covered with smooth microfiber. The EUROfill® hollow fiber filling ensures excellent flexibility and higher sleeping comfort. Washable in 95°C, it guarantees even better hygiene. Durable products at an attractive price.

z

f.a.n. MEDISAN – ko³dry i poduszki / f.a.n. MEDISAN – duvets and pillows

Wype³nienie z odpornych na gotowanie w³ókien f.a.n. Isofill®, szczególnie sprê¿ystych, o dzia³aniu bakteriostatycznym, pokryte sanforyzowan¹ tkanin¹ bawe³nian¹ nie wybielan¹ optycznie. Doskona³y produkt maj¹cy zastosowanie w dobrych hotelach oraz szpitalach.

108


Filling made of boiling–resistant f.a.n. Isofill® fiber – highly flexible, with bacteriostatic properties, covered with non–bleached sanforised cotton fabric. Excellent product designed for use in high quality hotels and hospitals.

z

f.a.n. NANO–fill® – ko³dry i poduszki / f.a.n. NANO–fill® – duvets and pillows

Dziêki nano–cz¹steczkom srebra w bawe³nianym pokryciu oraz w wype³nieniu, kolekcja f.a.n. NANO–fill® zapewnia œwietn¹ ochronê przeciwbakteryjn¹ i przeciwroztoczow¹. Certyfikat jakoœci Instytutu Badawczego Hohenstein. Oferta dla wymagaj¹cych odbiorców.

Owing to nano–silver particles in the cotton outer fabric and filling, f.a.n. NANO–fill® collection ensures excellent protection against bacteria and dust mite. It holds a quality certificate from the Hohenstein Research Institute, constituting an attractive offer for demanding customers.

109


Nowoœci z New products

Lech Piotrowski, dr – konsultant dla hoteli & wellness

Paw. / Hall 7, St. 42

ALLERGOFF® – s³u¿y do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych kurzu domowego i ich alergenów – w materacach, wyk³adzinach, zas³onach. Technologia Slow Relase zapewnia skutecznoœæ na pó³ roku. Specjalne pokoje dla alergików to nowoœæ w bran¿y hotelarskiej. ALLERGOFF® – control of all developmental stages of dust mite and related allergens – in mattresses, carpets and curtains. Slow Release technology ensures effectiveness over six months’ time. Special rooms for allergy sufferers are a new offer in the hotel industry.

110


LES Higiena Spó³ka z o.o.

z

Paw. / Hall 7, St. 56

SYSTEM MYD£A W PIANIE TORK S4 / TORK S4 FOAM SOAP SYSTEM

£atwy w u¿yciu, wydajny system dozowania, przyjazny dla skóry i œrodowiska naturalnego. Du¿a wydajnoœæ – 1 litr = 2500 dawek. Oszczêdnoœæ – dozownik dozuje tylko 0,4 ml myd³a za ka¿dym razem. 3 rodzaje myd³a w pianie, delikatne dla skóry r¹k, ekologiczne. Easy to use, efficient dosing system; skin–safe and environmentally–friendly. High efficiency – 1 litre = 2500 doses. High savings – the dispenser doses only 0.4 ml of soap at a time. 3 types of foam soap – sensitive for skin and eco–friendly.

z

LINIA WÓZKÓW HOTELOWYCH COMFORTSPLAST / COMFORTSPLAST LINE OF HOTEL TROLLEYS

To grupa wysokiej jakoœci produktów zaprojektowana w celu optymalizacji procesu sprz¹tania i transportu bielizny poœcielowej. Cechy: nowoczesny design, relingi, stal szlachetna, modu³owa konstrukcja, wysokiej jakoœci tworzywa sztuczne, elastomerowe odbojniki. A line of high quality products designed with a view to optimise the process of cleaning and handling of bed linen. Features: modern design, railings, stainless steel, modular structure, high quality plastics, elastomer bumpers.

z

VC 652 GASTRO–SPRINT

Gotowy do u¿ycia preparat w sprayu do usuwania silnego brudu i t³ustych, olejowych zanieczyszczeñ. Wzbogacony o limonow¹ nutê zapachow¹, formu³ê spray & wipe. Produkt dopuszczony do powierzchni maj¹cych kontakt z ¿ywnoœci¹. Gwarantuje wysok¹ skutecznoœæ bez ujemnego wp³ywu na myte powierzchnie. Ready to use spray cleaner for removing heavy dirt and oily residues. Lemon scent with a spray & wipe formula. Approved for use on food preparation surfaces, it guarantees high effectiveness without the risk of surface damage.

111


Nowoœci z New products

Maltzahn

Paw. / Hall 7, St. 1

Wyk³adziny dywanowe w p³ytkach – drukowane na zamówienie – wg indywidualnych wzorów. Carpet flooring tiles – printed on request – according to individual customer needs and designs.

112


Meble Jarocin Grupa Paged Meble

z

Paw. / Hall 7A, St. 11

Bodensee

Po 130 latach znów œwieci tryumfy. Znana z krzese³ i sto³ów tym razem w zupe³nie nowej ods³onie – giêcina, po raz pierwszy w Polsce wykorzystana w zestawie hotelowym. Wykonana rêcznie w jednej z niewielu fabryk na œwiecie, które do dziœ pracuj¹ w tej tradycyjnej unikalnej technologii. Doskona³y pomys³ na wyposa¿anie najwy¿szej klasy unikalnych hoteli. Zestaw jest tak skonstruowany, by ³atwo adaptowaæ go do ka¿dego wymiaru pokoju. Successful again after 130 years. Well known from applications in chair and table manufacturing, the bent wood technology has been applied in this hotel furniture line for the first time in Poland. Hand–made in one of the world’s few factories to still use this rare traditional technology. Excellent idea for high class exclusive hotels. Special set design enables easy adaptation for all room dimensions.

z

Villa ekero

Œwiatowy design w ofercie polskiego producenta. Najmodniejszy kolor orzecha, po³¹czony z wykoñczeniami na wysoki pomys³. Skandynawska prostota i w³oskie wyczucie formy. Kwintesencj¹ zestawu jest przygotowane przez projektantów Paged Meble, gêste pikowanie zag³owia ³ó¿ka, które czyni wnêtrze wyj¹tkowym i nowoczesnym. World–class design in the Polish manufacturer’s portfolio. The most fashionable walnut colour combined with high gloss finishing elements. Scandinavian simplicity and Italian sense of form. The essence of this set is the densely quilted headboard of the bed – specially developed by Paged Meble’s designers to make the interior unique and modern–looking.

113


Nowoœci z New products

z

FASHION Fotel i krzes³o Modo pierwszy raz pokazano w Mediolanie 2011. Swoj¹ stylistyk¹ nawi¹zuje do tak popularnych obecnie w œwiatowym designie lat piêædziesi¹tych. Okr¹g³e nó¿ki i zaoblone kszta³ty czyni¹ z niego arcydzie³o kunsztu meblarskiego. Modo, to tylko jedno z wielu krzese³ rodziny designe collectione – dostêpnej równie¿ w ofercie Meble Jarocin. First showcased in Milan in 2011, Modo armchair and chair refer to the style of the 1950’s, which is so popular nowadays in global design. Round legs and rounded shapes make this set a masterpiece of furniture–making. Modo is just one of many chairs comprising the “designe collectione” line, also available from Meble Jarocin.

114


NOTI

z

Paw. / Hall 7A, St. 10

Krzes³o SU—tradycyjny kszta³t w nowym, sprê¿ystym wydaniu. / SU Chairs – Classic in Contemporary Flexible Dress

Innowacyjna wariacja na temat krzes³a klasycznego. Autorska interpretacja najpopularniejszego typu krzes³a tapicerowanego, bestsellerowego produktu w ofercie ka¿dego producenta mebli. Charakterystyczne proporcje, nowoczesny sposób szycia i tapicerowania. Nowatorskie, bo w przeciwieñstwie do wszystkich tego typu krzese³, sprê¿yste ³¹czenie oparcia z siedziskiem. Krzes³o pod naciskiem delikatnie odchyla siê do ty³u daj¹c siedz¹cemu poczucie znacznie wiêkszego komfortu. W ofercie dwie wielkoœci: krzes³a niskie i szerokie oraz w¹skie i wysokie. Obicia dostêpne w wielu kolorach i ró¿nych wykoñczeniach, nogi tradycyjne drewniane lub nowoczesne metalowe. A classic in contemporary dress: Renata Kalarus’ interpretation of a traditional best seller, the upholstered chair. The SU chair preserves the well–recognized shape of the classic, but adds innovative comfort in this type of chairs, through a gently reclining back. Modern fabric and exposed stitching and hardware add flair. The SU chair comes in two formats: low and wide, favored by designers, and narrow and high, popular with customers. The SU is fully customizable with the choice or wood or metal legs and a wide range of color and fabric finishes.

z

PLUM, proj. Tomasz Augustyniak / PLUM designed by Tomasz Augustyniak

Rodzina stolików sprzedawanych osobno b¹dŸ jako uzupe³nienie kolekcji mebli tapicerowanych. Forma o asymetrycznym ukszta³towaniu blatu stolika. Intensywne cukierkowe kolory podkreœlaj¹ fantazyjn¹ formê stolików. Stoliki dostêpne w dwóch wielkoœciach, mog¹ byæ w ca³oœci wykonane z Corianu lub wyposa¿one w nogi z lakierowanej stali.

115


Nowoœci z New products A line of tables sold separately or accompanying a collection of upholstered furniture. Asymmetrical form of the table top. Intense candy colours emphasising the fancy form. Tables available in two sizes, either entirely made of Corian or featuring coated steel legs.

z

STONE Design:Tomek Augustyniak, 2011 / STONE Design: Tomek Augustyniak, 2011

Kolekcja STONE charakteryzuje siê oryginalnym i nowoczesnym kszta³tem, nawi¹zuj¹cym do klasyki Bauhaus. Rodzina sk³ada siê z sof i foteli w kilku wariantach, z pod³okietnikami lub bez oraz w wersji z metalow¹ ram¹. Mebel wyró¿nia siê modu³owoœci¹ i funkcj¹ regulacji d³ugoœci mebla. Bogactwo rozwi¹zañ pozwala na tworzenie przestrzeni publicznych, gabinetowych oraz wnêtrz mieszkalnych.

STONE collection is characteristic for its original and novel shapes, making a reference to classic Bauhaus. The whole family consists of sofas and armchairs (with or without armrests). A version with a metal frame is also available. This piece of furniture stands out for its modularity and length adjustment. The abundance of solutions makes it possible to arrange public, office and residential interiors.

116


PPHU Magdalena

z

Paw. / Hall 7A, St. 26

Firana woalowa z ozdobn¹ listw¹ / Voile curtain with an ornamental strip

Kompletna dekoracja okna w zestawie z narzut¹ i maskownic¹ do pokoju hotelowego . W sk³ad kompletu wchodzi szyna sufitowa z rolkami zamaskowana lambrekinem Dwa komplety zas³on w tym jedna do zas³aniania, a druga dekoracyjna podpiêta podwi¹zk¹. Firana woalowa z ozdobn¹ listw¹. Narzuta ¾ z ozdobnym od³o¿eniem i poduszkami, wraz z maskownic¹ ³ó¿ka.

A complete window decoration set with matching bedspread and bed masking for a hotel room. The set also includes ceiling–suspended rail with rollers, masked with a valance. Two sets of curtains, one for proper window curtaining and one with a purely decorative function (tied up with ties). A voile curtain with a decorative strip. A three quarter size bedspread with a decorative fold and cushions together with bed masking.

117


Nowoœci z New products

z

Firana woalowa podwieszana na boki / Side–attached voile curtains

Kompletna dekoracja okna w zestawie z narzut¹ i maskownic¹ do pokoju hotelowego W sk³ad kompletu wchodzi szyna sufitowa z rolkami zamaskowana lambrekinem. Dwa komplety zas³on, w tym jedna do zas³aniania, a druga dekoracyjna podpiêta podwi¹zk¹. Firana woalowa podwieszana na boki. Narzuta ¾ z ozdobnym od³o¿eniem i poduszkami wraz z maskownic¹ ³ó¿ka.

A complete window decoration set with matching bedspread and bed masking for a hotel room. The set also includes ceiling–suspended rail with rollers, masked with a valance. Two sets of curtains, one for proper window curtaining and one with a purely decorative function (tied up with ties). A voile curtain tied up at the sides. A three quarter size bedspread with a decorative fold and cushions together with bed masking.

118


PPH WANDEX

z

Paw. / Hall 7, St. 25

STREFA ODNOWY BIOLOGICZNEJ „KOMPAKT SPA” / “KOMPAKT SPA” BIOLOGICAL REGENERATION ZONE

3–modu³owy system sauny, ³aŸni parowej oraz natrysku wra¿eñ. To unikalny owoc najnowszej technologii, innowacyjnych materia³ów i nowoczesnego, ekskluzywnego design. Na powierzchni 8 m2 stworzyliúmy profesjonalne centrum odnowy biologicznej, które zaspokoi potrzeby najbardziej wyrafinowanych klientów. A 3–module system of sauna, steam bath and „impressions” shower. A unique outcome of the latest technologies, innovative materials and modern, exclusive design. Within the 8m2 area we have created a biological regeneration centre that will meet the needs of the most refined clients.

119


Nowoœci z New products

Saturn

z

Paw. / Hall 7A, St. 17

Lustro w ramie ozdobnej / Mirror in a decorative frame

Bogata oferta luster firmy Schuller, która mia³a swoj¹ premierê podczas targów Invest Hotel 2009 z roku na rok poszerzana jest o nowe wzory. Tegoroczn¹ nowoœci¹ jest lustro w ramie ozdobnej w kolorze srebrno czarnym o wymiarach 102 x 102 cm.

The abundance of mirrors by Schuller that premiered at Invest Hotel 2009 grows constantly, as new patterns are added each year. This year’s novelty is a mirror in a decorative silver and black frame, sized 102 x 102 cm.

z

Plafon z aba¿urem / Shade ceiling fixture

Oœwietlenie ogólne to bardzo wa¿ny element w dekoracji wnêtrz hotelowych. Prosta forma i elegancki design w po³¹czeniu z funkcjonalnoœci¹ to nowoœæ firmy Saturn. Plafon z aba¿urem wykonany jest z tkaniny, zamkniêty od do³u bia³¹ plexi. Na ca³oœæ kolekcji sk³adaj¹ siê plafony o œrednicach 45 cm, 75 cm i 100 cm oraz lampy wisz¹ce do wyboru z aba¿urem bia³ym lub czarnym, z wymiennymi Ÿród³ami œwiat³a w centralnej czêœci lampy (tu do wyboru: QR111, LED).

120


General lighting is a very important element in decorating hotel interiors. A simple form and an elegant design combined with functionality is one of the novelties from Saturn. The shade ceiling fixture is made of a fabric and has a white plexiglass sheet covering it from the bottom. The collection includes fixtures with diameters of 45 cm, 75 cm and 100 cm as well as hanging lamps with white or black shades, with replaceable light sources in the center (QR111 or LED).

z

Stolik nocny / Night table

Stolik nocny w kolorach popiel/bia³y. Kolekcja Saba. Tapicerowany z zewn¹trz bia³¹ imitacj¹ skóry, rama stalowa, pó³ki b³yszcz¹ce, jedna z nich zamkniêta jest tafl¹ lustrzan¹. Wœród nowoœci pojawi³ siê tak¿e rega³ na ksi¹¿ki o wymiarach: 210 x 100 x 38 cm, szafa garderobiana o wymiarach: 120 x 80 x 40 oraz szafka RTV o wymiarach wymiary: 200 x 50 x 42 cm.

A grey and white night table. Saba collection. White fake leather upholstery on the outside, steel frame, glossy shelves, one of which is closed behind a mirror door. Another novelty is a book rack sized 210 x 100 x 38 cm, a wardrobe sized 120 x 80 x 40 and a TV rack sized 200 x 50 x 42 cm.

121


Nowoœci z New products

Sprawdzaj.info.pl Sp. z o.o.

Paw. / Hall 7, St. 32

Pierwsza w tej czêœci Europy „Czarna i Bia³a Lista Klientów” dla bran¿y hotelowej. Pozwala zidentyfikowaæ osoby, firmy nierzetelne oraz te, zachowuj¹ce siê ponadnormatywnie. W ramach oferty zapewniamy opiekê prawn¹, szybk¹ windykacjê nale¿noœci. Baza funkcje przy wspó³pracy Biura Informacji Gospodarczych. “Black and White List of Customers” for the hotel industry – the first of this kind in our part of Europe. It helps identify unreliable individual customers and companies, as well as ones maintaining top standards. The offer includes legal counselling and fast debt recovery. Customer database is prepared in cooperation with Business Information Service.

122


SVILANIT POLSKA SP. Z O.O.

z

Paw. / Hall 7, St. 33

Kolekcja do sauny, spa, wellness PEGGY/FREYA FROTTE SAUNA / PEGGY/FREYA FROTTE SAUNA collection for saunas, spas, wellness centres

Kolekcja frotte zawiera: rêczniki, szlafroki, spódnice do sauny mêskie i damskie w ró¿nych rozmiarach. Wszystkie wyroby s¹ wykonane z naturalnej tkaniny frotte (bawe³na egipska, ecru) z haftem „SAUNA”. Wykorzystana tkanina frotte doskonale wch³ania wodê, daje przyjemne uczucie relaksu i masa¿u po k¹pieli i zabiegach. Tkanina specjalnie przygotowana dla wielokrotnego u¿ytku. Szczególnie rekomendowane dla w³aœcicieli salonów SPA i WELLNESS do u¿ytku klientów, a tak¿e dla producentów saun (jako dodatkowe akcesoria, prezenty i gratisy).

This collection contains terry towels, bathrobes, unisex sauna skirts for men and ladies in various sizes. All the products are made of natural terry fabric (Egyptian cotton, ecru) with the inscription „SAUNA” embroidered. The terry fabric used absorbs water excellently, gives a pleasant feeling of relaxation and massage after bath or treatment and is especially suited for multiple re–use. The products are particularly recommended for SPA & WELLNESS centres and also for sauna manufacturers (to be used as additional accessories and gifts).

z

Rêczniki z emblematami relief / Towels with relief pattern emblems Specjalna linia wyrobów z emblematami: rêczniki dla hoteli, pensjonatów, ³azienkowe dywaniki hotelowe. Wszystkie wyroby s¹ wykonane z naturalnej tkaniny frotte (bawe³na egipska, ró¿ne kolory). Relief wykonany wed³ug projektu klienta. Mo¿e to byæ logo, emblemat, has³o reklamowe itp. Produkt spe³nia rolê promocyjn¹, podkreœla klasê apartamentu, ale tak¿e ma znakomite walory u¿ytkowe. Bardzo ³atwe w konserwacji. Kolory z ochron¹ „chlororesistant” – trwa³e nawet przy praniu w temp.

123


Nowoœci z New products

95°C. A special line of products with emblems: towels for hotels and boarding houses, hotel bathroom mats. All the products are made of natural terry fabric (Egyptian cotton, various colours). The relief pattern is made according to the design provided by the client. It may be a logo, emblem, advertising slogan, etc. The product has a promotional function, emphasizes the class of the hotel suite, and also has excellent utility values. Very easy to wash. The colours are „chlororesistant” – durable even when washed at 95°C.

z

Kolekcja hotelowa z tkaniny gofrowanej / Hotel collection made of embossed fabric

Kolekcja obejmuje: rêczniki i szlafroki hotelowe. Wszystkie wyroby s¹ wykonane z naturalnej tkaniny frotte (bawe³na egipska, ró¿ne kolory). Specjalna tkanina doskonale wch³aniaj¹ca wodê, niezwykle przyjemna w dotyku i estetyczna w wygl¹dzie. Wyroby z tkaniny gofrowanej s¹ lekkie i dobrze siê uk³adaj¹, co jest niezwyk³¹ zalet¹ zw³aszcza dla szlafroków. Bardzo ³atwe w konserwacji. Kolory z ochron¹ „chlororesistant” – trwa³e nawet przy praniu w temp. 95°C.

The collection includes hotel towels and bathrobes. All the products are made of natural terry fabric (Egyptian cotton, various colours). This fabric absorbs water excellently, is very pleasant to touch and aesthetic in appearance. Products made of embossed fabric are light and fit perfectly, which is a great advantage especially for bathrobes. Very easy to wash. The colours are „chlororesistant” – durable even when washed at 95°C.

124


WBB Energy spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. k.

z

Paw. / Hall 7, St. 8

Energy Contracting

To zapewnienie ciep³a i ciep³ej wody u¿ytkowej z kot³owni ekologicznej zainstalowanej przez Dostawcê Energii. Kompleksowo zaopatrujemy hotele w ciep³o, zastêpujemy drogie i zu¿yte systemy grzewcze, budujemy w³asne kot³ownie w nowopowstaj¹cych obiektach. Odbiorca p³aci tylko za zu¿yt¹ energiê! heat and hot water provided from eco–friendly boiler facility installed by the Energy Supplier. We ensure comprehensive heat supply, replacing expensive and obsolete heating systems, as well as providing proprietary boiler systems in newly constructed facilities. The customer pays only for energy used!

z

GAS CHP (Gas Combined Heat and Power)

Projektujemy i dostarczamy gazowe uk³ady kogeneracyjne. GAS CHP daje mo¿liwoœæ wykorzystania prawie 100% energii zawartej w gazie ziemnym do produkcji ciep³a i energii elektrycznej. GAS CHP to doskona³e Ÿród³o oszczêdnoœci dla œrednich i du¿ych obiektów hotelowych! Design and supply of gas cogeneration systems. GAS CHP allows to use nearly 100% of natural gas energy for the purposes of heat and power generation. GAS CHP is an excellent source of savings for small and medium–sized hotels!

z

Pompy Ciep³a

ród³o energii XXI wieku! Dziêki du¿ej sprawnoœci pompy ciep³a znajduj¹ zastosowanie równie¿ w hotelach. Szczególnie polecane do nowobudowanych i energooszczêdnych obiektów. Pozwalaj¹ na ogrzanie obiektu i produkcjê ciep³ej wody u¿ytkowej przy mniejszym wydatku energetycznym. The energy source of the 21st century! Owing to their high efficiency, heat pumps can also be applied in hotel facilities. They are especially recommended for use in newly constructed and energy–efficient buildings, enabling heat and hot water production at lower energy consumption.

125


Nowoœci z New products

Wojnarowscy Sp. z o.o

z

Paw. / Hall 7A, St. 31

Keramos

Szeroka gama systemów oœwietleniowych Spectrum LED zosta³a wzbogacona o now¹ seriê lamp Keramos w obudowie ceramicznej, opartej na po³¹czeniu nowoczesnej technologii diodowej i tradycyjnego tworzywa, jakim jest ceramika. Diody wysokiej mocy gwarantuj¹ mocne i równomiernie rozpraszane œwiat³o. Kunsztownie wygl¹daj¹ca obudowa ceramiczna znakomicie izoluje i odprowadza ciep³o. Znikomy pobór energii (3,5–4 W) powoduje, ¿e lampy Keramos s¹ efektywnym zamiennikiem halogenów o mocy 25 W i pozwalaj¹ wygenerowaæ znaczne oszczêdnoœci na zu¿yciu pr¹du. Ich wysoka jakoœæ potwierdzona jest dwuletni¹ gwarancj¹. Dostêpne s¹ na tradycyjnych trzonkach GU10 (zasilanie 230 V) oraz GU 5,3 (zasilanie 12 V) w barwach bia³ej ciep³ej i zimnej.

The wide range of Spectrum LED lighting systems has recently been enriched with the new line of Keramos lamps in ceramic housings, combining cutting–edge LED technology with the traditional ceramic material. High power LED’s guarantee strong and evenly diffused light. Exquisitely designed ceramic housing provides superb insulation and heat removal. Extremely low energy consumption (3.5–4 W) makes Keramos lamps an effective replacement for 25 W halogen light sources, translating into substantial energy savings. High quality confirmed by a 2–year warranty. Available with conventional GU10 (230 V) fittings as well as GU 5.3 (12 V) fittings with both warm and cool white light versions.

z

Ceiline

Oprawy Spectrum LED Integra serii Ceiline idealnie sprawdzaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie najwa¿niejsz¹ cech¹, zawieszonego kilka metrów nad ziemi¹ oœwietlenia, jest trwa³oœæ i niezawodnoœæ. W porównaniu z oprawami na œwietlówki kompaktowe, Ceiline pozwalaj¹ zaoszczêdziæ nawet 50% energii. Przez ca³y okres u¿ytkowania utrzymuj¹ one identyczn¹ barwê, czym przewy¿szaj¹ metalohalogeny odbarwiaj¹ce siê ju¿ po 6000 h pracy. Energia w oprawach praktycznie w ca³oœci przetwarzana jest na œwiat³o, dziêki czemu nie wydobywa siê z nich du¿a iloœæ ciep³a, którego temperatura w metalohalogenach mo¿e siêgaæ nawet 400°C. Spectrum LED Integra lamps from the Ceiline line are ideal for places where durability and reliability of light sources suspended high above the floor is of crucial importance. Compared with systems using fluorescent tubes, Ceiline helps save up to 50% energy. This solution maintains its colour throughout the entire period of use, quite unlike metal halide lamps

126


whose colours fade as soon as after 6000 h of operation. Here, almost 100% of electric energy is converted to light, releasing little heat, whereas the temperature of metal halide lamps can reach up to 400°C.

z

Lava

Lava – nowa seria opraw oœwietleniowych marki Spectrum LED Integra montowanych w œcianie, dedykowanych do podœwietlania pomieszczeñ, schodów, ci¹gów komunikacyjnych. Cech¹ charakterystyczn¹ opraw jest bardzo niskie zu¿ycie energii (dostêpne s¹ w przedziale mocy 0,8 W a 1,5 W) oraz wysoka ¿ywotnoœæ, siêgaj¹ca nawet 50 000 h. Dziêki temu mog¹ byæ w³¹czone ca³y czas a ich wystarczaj¹co mocny strumieñ œwiat³a (80–90 lm) pozwoli skutecznie podœwietliæ korytarz lub schody. Oprawy dostêpne s¹ w barwie œwiat³a: bia³ej ciep³ej lub bia³ej zimnej.

Lava is a new line of Spectrum LED Integra wall–mounted lamps, dedicated for illuminating rooms, staircases and passageways. Their characteristic features include extremely low energy consumption (0.8 W–1.5 W) and long life – up to 50 000 h. As a result, they can stay on all the time, their light (80–90 lm) being strong enough to illuminate corridors or staircases. Available in both warm and cool white light versions.

127

Nowości Invest-Hotel  

NOWOŚCI INVEST-HOTEL 2011