Page 1

FORUM B2B BR ANŻY BUDOWLANE J

(01) STYCZEŃ 2010

19-22.01. POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY

BUDOWNICTWO PASYWNE – wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI – czyli Dzień Architektury na Budmie BUDOWNICZOWIE POLSKIEGO SPORTU

2010

WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994


W NUMERZE

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bud

Zrównoważona Budma

strona 6

Zrównoważony roz wój jest jednym z najbardziej aktualnych zagadnień we wsz ystk ich dziedzinach działalności człowiek a i funkcjonowania gospodark i. Odpowiedzią na tę tendencję jest hasło przewodnie zbliżającej się, dziewiętnastej edycji targów BUDMA: „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, człowiek ”.

Pasywna przyszłość budownictwa

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie specjalne Poznańskiego Magazynu Targowego dedykowane najważniejszym w Polsce i Nowej Europie targom branży budowlanej: Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA, Międzynarodowym Targom Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ oraz CBS – Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i SPA. strona 8

Ogrzewanie domu o powierzchni 150 mkw może kosztować rocznie mniej niż 300 złotych, jeśli tylko zaprojektujemy i wybudujemy lub wyremontujemy budynek w zgodzie z zasadami budownictwa pasywnego. Dziś możliwe jest postawienie obiektu, który w naszym klimacie nie wymaga niemal w ogóle dodatkowego ogrzewania. Idea budownictwa pasywnego jest niezwykle popularna w Europie Zachodniej i to tylko kwestia czasu, kiedy rozpowszechni się ona w Polsce.

Poznań po godzinach

Szanowni Państwo!

strona 28

Przeciętnemu Polakowi Poznań jawi się jako miasto biznesu, turystycznie raczej mało atrakcyjne. Kojarzy się z ratuszowymi koziołkami, targami i ewentualnie rogalami świętomarcińskimi. Tymczasem stolica Wielkopolski oferuje przybyszom moc przeróżnych atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Wystarczy tylko wyjść z hotelu.

Zadyszka koniunktury – analiza prof. Zofii Bolkowskiej.......................... 4 Nowa wartość budownictwa – rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury..................................................................................................................... 5 Zrównoważona Budma.............................................................................................. 6 Pasywna przyszłość budownictwa...................................................................... 8 BudShow, czyli dom zrównoważony...............................................................10 Wioska Domów Drewnianych..............................................................................10 Dzień Architektury.......................................................................................................12 Życie między budynkami........................................................................................13 Budowniczowie polskiego sportu.....................................................................14 Branża rozwija się dynamicznie...........................................................................16 Technologie dla budownictwa w zasięgu ręki..........................................17 Nowości targów: Budma.................................................................................................................................18 Bumasz ..............................................................................................................................27 CBS .......................................................................................................................................27 Poznań po godzinach................................................................................................28 Informator dla zwiedzających..............................................................................30

Styczniowe targi branży budowlanej będą miejscem ważnych spotkań i rozmów biznesowych na targowych stoiskach oraz podczas konferencji, forów branżowych, a także spotkań organizowanych w ramach projektów specjalnych. Mamy nadzieję, że zawarte w tym wydaniu informacje przybliżą Państwu program wydarzeń targowych. Już dziś zachęcamy do zaplanowania swojego udziału w licznych seminariach, panelach dyskusyjnych, pokazach maszyn, technologii i mistrzowskiego kunsztu rzemieślniczego. Przygotowania do odwiedzenia targów z pewnością ułatwi zamieszczony w tym wydaniu plan ekspozycji oraz terminarz wydarzeń. Życząc Państwu satysfakcjonujących spotkań biznesowych oraz udanego pobytu w Poznaniu zachęcamy do zwiedzania ekspozycji targów BUDMA, BUMASZ i CBS oraz odbywających się po raz pierwszy w tym samym czasie Targów Branży Szklarskiej GLASS. Redakcja

Redaktor naczelna: Halina Buczkowska Redakcja: Natalia Filipiak, Tomasz Wojciechowski Projekt graficzny i skład: Double Brand Sp. z o.o. Fotografie: Piotr Piosik, Mariusz Forecki, Maciej Kuszela, archiwum Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.,

Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska

Tel. 61869 2000, fax 61869 2999

e-mail: info@mtp.pl, www.mtp.pl

BUDMA NEWS 3


0

ANALIZA

I-VI.08

I-VI.09

I-X.09

2009

* * szacunki

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

WZROST W BUDOWNICTWIE WYNIÓSŁ W 2009 R. OKOŁO 5 PROC.

WZROST BUDOWNICTWA

20

Zadyszka koniunktury

15

W 2009 roku nie ma kryzysu w budownictwie, ale występuje znaczne zmniejszenie dynamiki wzrostu. W obecnej sytuacji wszelkie prognozy są ryzykowne, ponieważ zmiany w gospodarce następują szybko i często są zaskakujące. Wiele wskazuje jednak na to, że budownictwo infrastrukturalne podobnie jak w 2009 r. również w najbliższych latach może i powinno wzrastać. W budownictwie mieszkaniowym regres w latach 2010–2011 jest jednak nieunikniony. W 2008 r. wzrost rynku budowlanego wynosił 11 proc., ale w pierwszych miesiącach 2009 r. zmniejszało się tempo wzrostu budownictwa. Wpływ na to miały pojawiające się już wcześniej niesprzyjające uwarunkowania organizacyjne i systemowe sektora, a nałożył się na nie kryzys na rynkach finansowych światowych, a zwłaszcza europejskich.

Diagnoza sektorowa Konsekwencje kryzysu w różnym stopniu występują w poszczególnych rodzajach budownictwa; najszybciej na kryzys zareagował rynek obrotu mieszkaniami. Developerzy sprzedawali coraz mniej mieszkań, coraz większe były problemy z uzyskaniem kredytów. Konsekwencją tego jest coraz mniej rozpoczynanych mieszkań. Zmniejszyła się w 2009 r. realizacja budownictwa niemieszkalnego (obiekty handlowe, logistyczno – magazynowe, hotele) uzależnionego głównie od inwestorów zagranicznych. Inna jest sytuacja w budownictwie infrastrukturalnym finansowanym w znacznym stopniu pomocowymi funduszami Unii Europejskiej. Tutaj kryzys na rynkach finansowych ma znaczenie relatywnie mniejsze, natomiast przygotowanie zadań do realizacji trwa zbyt długo. Wprawdzie nie rezygnuje się z prestiżowych projektów, ale następuje przesuwanie terminów ich zakończenia.

ka płac, maleją ceny większości materiałów, co ogranicza ceny produkcji budowlanej. Notuje się bardzo wysoki wzrost realizacji budownictwa infrastrukturalnego, głównie drogowego. Spadek ma miejsce w robotach wykończeniowych i instalacyjnych, a stabilizacja lub ograniczenie działalności w budownictwie usługowym. Zmieniło się znaczenie barier utrudniających realizację zadań. Podczas gdy rok temu przedsiębiorstwa najczęściej wymieniały brak zatrudnienia, to obecnie na pierwszych miejscach znajduje się: konkurencja między przedsiębiorstwami, wysokie koszty pracy i brak popytu. Zwraca uwagę, że wśród barier wzrostu budownictwa przedsiębiorstwa nie wymieniają „długiego okresu” przygotowania zadania do realizacji.

Kryzys kryzysowi nierówny Budownictwo w minionych latach przechodziło co 8–10 lat kryzysy. W zależności od skali można to określać jako osłabienie tempa wzrostu lub dekoniunkturę. Każdy z występujących w przeszłości kryzysów w budownictwie miał inne źródła, a w czasie trwania kryzysów były one potęgowane lub osłabiane czynnikami charakterystycznymi dla działalności budowlanej. Głęboki kryzys w budownictwie miał miejsce

Podstawowe wskaźniki ilustrujące sytuację w budownictwie 2007 1-6.08 2008 1-6.09 1-10.09 Produkcja budowlana; rok poprzedni = 100

115,7

118,2

111,0

101,4

104,4

Ceny produkcji budowlanej; rok poprzedni =100 107,4 Wzrost płac w budownictwie w % 15,5 Rentowność netto w budownictwie w % 5,5

106,5 16,5 4,2

104,8 13,0 5,7

101,1 4,5 4,2

100,5 3,3 5,3

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne, dane z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób.

W pierwszym półroczu 2009 produkcja budowlana była wyższa tylko o 1,4 proc. w porównaniu z wysokim poziomem pierwszego półrocza roku ubiegłego. Trzeci kwartał 2009 r. przyniósł dobre informacje o sektorze, produkcja budowlana wzrosła o ponad 8 proc. Ostatnie miesiące 2009 powinny być dla budownictwa korzystne. W sektorze budownictwa odnotowuje się wzrost zatrudnienia. Po problemach w ubiegłych latach spowodowanych emigracją zarobkową przedsiębiorstwa uzupełniają kadry. Zmniejsza się bardzo wysoka w 2008 r. dynami4 NEWS BUDMA

2008

5

4.4

1.4

w latach 2000–2003. Osłabienie koniunktury w gospodarce szczególnie gwałtownie odbiło się na rynku budowlanym. Wolumen produkcji budowlanej zmniejszył się o prawie jedną czwartą. Brak popytu na roboty budowlane w okresie kryzysu wykorzystano na przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji sektora: zmodernizowano większość przedsiębiorstw, ograniczono zatrudnienie stwarzając warunki do wzrostu wydajności. Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej rozpoczął się dynamiczny rozwój budow-

18.2 10 11 5 1.4

0 I-VI.08

2008

dane w proc. do roku poprzedniego

I-VI.09

4.4 I-X.09

5 2009

(szacunki)

nictwa; napływ (lub perspektywa napływu) środków pomocowych z UE, otwarcie granic i zwiększenie współpracy z inwestorami zagranicznymi stały się impulsem rozwojowym dla budownictwa. Obecna sytuacja w budownictwie jest inna niż w latach 2000–2003 zarówno pod względem finansowania projektów, wyposażenia technicznego przedsiębiorstw, kwalifikacji kadr, otwarcia na rynki europejskie. Pozostał brak sprawności przygotowania projektów do realizacji.

Spojrzenie w przyszłość W 2009 roku nie ma kryzysu w budownictwie, ale występuje znaczne zmniejszenie dynamiki wzrostu. W obecnej sytuacji wszelkie prognozy są ryzykowne, ponieważ zmiany w gospodarce następują szybko i często są zaskakujące. Jednak obserwując sytuację na polskim rynku budowlanym można przedstawić spodziewane tendencje w najbliższych 2–3 latach. Rok 2009 jest już „przesądzony” – z kilkuprocentowym wzrostem. Po wcześniejszych wątpliwościach wiele wskazuje na to, że budownictwo infrastrukturalne podobnie jak w 2009 r. również w najbliższych latach może i powinno wzrastać. Zadecyduje to o sytuacji całego sektora nie tylko ze względu na dominujący udział budownictwa infrastrukturalnego, ale też na szanse rozwoju. Za dominującą rolą i szansą dalszego rozwoju budownictwa infrastrukturalnego w sektorze przemawia znaczenie funduszy unijnych, które są przewidziane na rozwój infrastruktury oraz niewielkie możliwości wzrostu innych rodzajów budownictwa w najbliższych latach. Nie należy jednak lekceważyć sygnałów o braku środków własnych na finansowanie rozwoju, co może się nasilać w kolejnych latach i utrudniać wykorzystywanie środków unijnych. Dla budownictwa infrastrukturalnego najważniejszym problemem jest eliminowanie przyczyn organizacyjnych w przygotowaniu, a potem realizacji projektów inwestycyjnych. Budownictwo niemieszkalne (usługowe) nie wzrasta i ta tendencja zmieni się, jeżeli „wrócą” na rynek budowlany inwestorzy zagraniczni. W budownictwie mieszkaniowym regres w latach 2010-2011 jest nieunikniony. Prof. dr Zofia Bolkowska Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji


u d m a . p l • w w w . b u d m a . p l • w w w . b u d m a . p l • w w w . b u d m a . p l • w w wWYWIAD .budma.pl CZARNE SCENARIUSZE Z POCZĄTKU ROKU NA SZCZĘŚCIE NIE SPRAWDZIŁY SIĘ DLA CAŁEGO SEKTORA

Nowa wartość budownictwa Rozmowa z OLGIERDEM DZIEKOŃSKIM, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Branża budowlana dość mocno odczuła obecny kryzys gospodarczy. Czy widać już jakieś symptomy poprawy sytuacji? Przedstawiciele branży budowlanej w Polsce zareagowali bardzo racjonalnie, a więc bardzo elastycznie na pojawiające się zapowiedzi spowolnienia gospodarczego. Wiele firm substytuowało zauważalny spadek popytu na rozpoczęcie nowych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe poprzez przebudowę portfela zamówień - przede wszystkim pozyskanie wykonawstwa inwestycji infrastrukturalnych. Czarne scenariusze ogłaszane na początku roku na szczęście nie sprawdziły się dla całego sektora. W budownictwie mieszkaniowym pod względem rozpoczynanych inwestycji jest gorzej, ale też warto zwrócić uwagę na pojawiające się tendencje wzrostowe. Według przewidywań prof. Zofii Bolkowskiej także w roku 2010 wzrost budownictwa infrastrukturalnego może zadecydować o sytuacji całego sektora - nie tylko ze względu na dominujący udział, ale też na szanse rozwoju. Jakie są przewidywania dotyczące sytuacji budownictwa w przyszłym roku? W przyszłym roku oczekuję dalszego zwiększenia udziału w rynku budownictwa infrastrukturalnego i odtwarzania się dynamicznej równowagi na rynku budownictwa mieszkaniowego. Ostatnio zwracał na siebie uwagę rządowy program „Rodzina na swoim”. Cieszące się dużym zainteresowaniem dopłaty pokazują realne zapotrzebowanie na mieszkania o określonych parametrach powierzchni i ceny - mieszkania, które w najbliższym czasie będą wybudowane lub są już na rynku wtórnym. Dlatego należy sądzić, że prognozy dotyczące budownictwa w roku 2010 nie powinny być złe. Natomiast rok 2010 nie będzie „nudny” - pojawią się wyzwania związane z funkcjonowaniem budownictwa jako innowacyjnego składnika gospodarki, tak jak jest to widziane w Unii Europejskiej. Jakie działania podejmuje rząd, aby pomóc branży pokonać kryzys? Podstawowe działanie, które rząd podejmuje, to jest utrzymanie tempa wzrostu inwestycji infrastrukturalnych w wymiarze finansowym i ułatwień prawnych oraz rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, które mają wspierać budownictwo infrastrukturalne.

mechanizm badania opinii publicznej. Bo przecież ustawa nie tylko mówi o tym, że podnosimy standardy informacyjne, ale również ma tworzyć mechanizm promocji budownictwa energooszczędnego i chcemy zobaczyć, na ile ta promocja odbiła się na postawach uczestników rynku budowlanego, konsumentów – czy szukają mieszkań tańszych energetycznie, mieszkań „z certyfikatami energetycznymi”, czy świadectwo stało się ważną informacją w obrocie - decydującą lub nie o zakupie mieszkania. A po drugie…? … ważne jest by budownictwo zrównoważone miało odpowiednie podstawy regulacyjne. Podstawy, które w sposób systematyczny i planowy pozwolą dojść do nowych, coraz ostrzejszych wymagań proponowanych przez Unię Europejską. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki ustawę o efektywności energetycznej, gdzie Budownictwo zrównoważone – hasło mówi się o efektywności budynków i oszczędprzewodnie targów Budma 2010 – to coraz nym gospodarowaniu energią, gdzie wiodącą popularniejszy temat. Jakie plany ma rząd rolę odgrywać będzie administracja publiczna, w tym zakresie? co wynika z dyrektywy w sprawie efekBudownictwo zrówtywności końcowego noważone staje się W NAJBLIŻSZYM CZASIE wykorzystania energii istotnym składnikiem i usług energetyczwolumenu na rynku PRZEKONAMY SIĘ, NA ILE nych. Wynika to takbudownictwa i nową BUDOWNICTWO ZRÓWNOże z prac nad odnowartością budownicwą (recast) dyrektywy twa. To po pierwsze WAŻONE BĘDZIE ATRAKCYJNE w sprawie charakteobszar regulacji oraz rystyki energetyczwiedzy technicznej, W SENSIE RYNKOWYM. nej budynków, któktóra powinna być ra zakłada, że w roku reprezentowana przez 2020 nowo wznoszone budynki powinny spełśrodowisko zawodowe, ale też i pojawiające się niać wysokie standardy oszczędności energii zainteresowanie inwestorów, którzy zechcieliby i zasilania z odnawialnych źródeł energii. Dla wydać - zainwestować więcej pieniędzy w lepbudynków budowanych lub wynajmowanych szy standard z punktu widzenia ekologicznego. przez władze publiczne wymagania te pojawią Na ile budownictwo zrównoważone - w sensie się dwa lata wcześniej. To oczywiście powoduje, rynkowym - będzie budownictwem bardziej że ze strony ministerstwa zostały wszczęte praatrakcyjnym przekonamy się w najbliższym czace dotyczące ścieżki dojścia do tego poziomu sie. Jeżeli mówimy o rynkowym wymiarze, to projektowego, jak również pewnych przepisów, wkrótce będziemy wiedzieć, na ile są skuteczktóre powinny funkcjonować na rynku odpone świadectwa charakterystyki energetycznej wiednio wcześnie. budynków. Obowiązek posiadania świadectw będzie przetestowany przez Ministerstwo Infrastruktury po rocznym funkcjonowaniu poprzez rozmawiał Kacper Maćkowiak BUDMA NEWS 5


NEWS

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

NAJNOWSZE TRENDY W BUDOWNICTWIE NA TARGACH BUDMA 2010

Dogonić Europę

Zrównoważona Budma

Współczesne budownictwo staje się obecnie sektorem gospodarki, nad którym skupiają się zespoły naukowców, inżynierów, architektów, aby świadomie wdrażać zasady ekologii, ekonomii i ergonomii w tym dziale gospodarki. Zrównoważone budownictwo, bo o nim przecież mowa w praktyce oznacza projektowanie, wznoszenie i użytkowanie budynków przyjaznych człowiekowi i środowisku z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień we wszystkich dziedzinach działalności człowieka i funkcjonowania gospodarki. Odpowiedzią na tę tendencję jest hasło przewodnie zbliżającej się, dziewiętnastej edycji targów BUDMA: „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, człowiek”. Ekspozycja i program wydarzeń targów koncentrować będą się wokół bezpiecznych dla człowieka, ekologicznych materiałów budowlanych, technologii zapewniających wysoką sprawność energetyczną, komfort i funkcjonalność budynku.

- Zmiany w zakresie technologii budowlanych dowodzą, że zrównoważone budownictwo nie jest tylko chwilową modą. To stały, coraz popularniejszy trend, wymuszony po części przez rosnące koszty energii, jak i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zbliżające się targi Budma będą dla tysięcy odwiedzających je specjalistów dobrą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie – mówi dyrektor targów Budma 2010 Violetta Pastwa. Ekspozycja i program wydarzeń targów koncentrować będą się wokół bezpiecznych dla człowieka, ekologicznych materiałów budowlanych, technologii zapewniających wysoką sprawność energetyczną, komfort i funkcjonalność budynku przy zminimalizowaniu skutków jego oddziaływania na środowisko naturalne, a także projektowania w harmonii z kontekstem kulturowym i krajobrazowym.

Ekologiczne ekspozycje Hasło zrównoważonego budownictwa będzie tematem ekspozycji targowej, jak i myślą przewodnią programu wydarzeń. Jednym z nowatorskich projektów na targach Budma 2010 6 NEWS BUDMA

jest Budownictwo Pasywne, w ramach którego zaprezentowane zostaną innowacyjne materiały i technologie budowlane. Planowana jest również prezentacja wzorcowego dachu pasywnego. Wystawie towarzyszyć będzie cykl seminariów i warsztatów dwudniowego Międzynarodowego Forum Budownictwa Pasywnego. Z kolei w ramach projektu BudShow zostanie wybudowany modelowy dom spełniający wymogi zrównoważonego budownictwa. Rosnące zainteresowanie budowaniem w technologii drewnianej stało się inspiracją do zorganizowania specjalnej ekspozycji Wioski Domów Drewnianych, gdzie zaprezentowane zostaną przykłady najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w budownictwie drewnianym. Tematyce zrównoważonego budownictwa poświęcona będzie debata organizowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas tego wydarzenia omówione zostaną nowe wyzwania, jakie ta forma budownictwa stawia przed nauką i przemysłem, a także europejskie inicjatywy kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych zgodnych z ideą zrównoważonego budownictwa. Tema-

Nowoczesne technologie umożliwiają wznoszenie takich obiektów, które dzięki zastosowaniu innowacji projektowych prof. Zbigniew Grabowski na przykład prezes Krajowej Rady wykorzystaPolskiej Izby Inżynierów niu energii Budownictwa s ł o n e c z n e j, wiatrowej, geotermalnej itp. czy też instalowaniu inteligentnych systemów zarządzania energią w mieszkaniach przynoszą długofalowe korzyści ekologiczne i ekonomiczne przyszłym ich użytkownikom. Wymienić tu należy zmniejszanie emisji dwutlenku węgla z jednej strony, a z drugiej obniżanie wysokości rachunków za media takie, jak prąd, wodę i gaz. Istotne jest także wykorzystywanie zrównoważonych materiałów, czyli surowców bezpiecznych i przyjaznych zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Materiały te powinny być także biodegradowalne albo też nadające się do wykorzystania po rozbiórce danego obiektu. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że o ile w Europie i na świecie wiele miejsca poświęca się budownictwu zrównoważonemu, o tyle w Polsce ten temat nadal nie jest jeszcze odpowiednio nagłaśniany i stosowany. Wystarczy zwrócić uwagę na projekty większości realizowanych budynków w Warszawie czy innych polskich miastach, by stwierdzić, że nie są one kulminacją ekologicznych standardów europejskich, poczynając od konstrukcji, poprzez wyposażenie, na dbałości o otoczenie kończąc. Dlatego tak ważne jest informowanie opinii publicznej o długofalowych korzyściach ekonomicznych i społecznych wynikających ze stosowania proekologicznych technologii budowlanych przy planowaniu i realizacji wszelkich projektów budowlanych oraz stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Warto też pamiętać, że „zrównoważony rozwój to rozwój, który odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia, nie zagrażając możliwościom przyszłych pokoleń, zaspokajając potrzeby obecne i przyszłe”, jak zapisano w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1987 r.


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl

Targi Budma 2009 zwiedziło 65 tysięcy osób.

tem dyskusji będzie również wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, a zwłaszcza potrzeba wprowadzenia strategicznego planu działań na forum krajowym.

Budownictwo od A do Z Styczniowe targi budowlane w Poznaniu to około 1500 czołowych producentów i dystrybutorów na przestrzeni blisko 40.000 mkw. Wśród rozwiązań prezentowanych na targach nie zabraknie nowości i premier rynkowych. Budma rozszerzyła swój profil tematyczny. Ekspozycja koncentrująca się przede wszystkim na rozwiązaniach dla budownictwa mieszkaniowego uzupełniona została o ofertę obejmującą pozostałe sektory budownictwa - w tym budownictwo drogowe. Podczas najbliższej edycji oferta wystawców podzielona będzie na następujące segmenty: Budownictwo mieszkaniowe, infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej (fundamenty, ściany, izolacje, okna, drzwi, dachy, drewno, kamień, chemia, narzędzia), Budownictwo przemysłowe (posadzki, konstrukcje stalowe, hale) i Budownictwo drogowe (projektowanie, geotechnika, kruszywa, nawierzchnie, infrastruktura drogowa). Dodatkowo ekspozycję Budmy, wzbogaci oferta wystawców Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych i  Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego BUMASZ, które odbywają się w cyklu dwuletnim. Po raz piąty w ramach Budmy zostaną zorganizowane targi CBS – Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i SPA koncentrujące się wokół zagadnień budownictwa sportowego. Po raz pierwszy targom budowlanym towarzyszyć będą także Targi Branży Szklarskiej GLASS.

Platforma spotkań i edukacji Bogaty program targów Budma stanowi dobrą okazję do spotkań i wymiany doświadczeń między specjalistami z branży budowlanej oraz cenne źródło wiedzy o najnowszych trendach w sektorze budowlanym. W programie znajdują Szczegółowy program targów Budma 2010 znajduje się na stronie www.budma.pl.

się liczne konferencje i debaty przygotowywane z myślą o poszczególnych grupach zwiedzających, jak Dni Inżyniera Budownictwa, Dzień Urbanisty, Kongres Dekarzy Polskich, Rzemieślnicze Forum Budowlane czy Dzień Architektury. Wielu emocji dostarczą Mistrzostwa Polski Młodych Parkieciarzy, będące eliminacjami do Mistrzostw Europy oraz Ogólnopolskie Mistrzostwa Glazurników. Kacper Maćkowiak

ITB dla zrównoważonego budownictwa Marek Kaproń

Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne kryteria zrównoważonego rozwoju mają bezpośrednie odniesienie do budownictwa. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zastosowanie „czystych” technologii, ograniczenie ilości odpadów, oszczędność wody i poprawa jakości powietrza wnętrz to przykłady kryteriów zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Kryteria te nabierają w Unii Europejskiej znaczenia wiodących wymagań stawianych obiektom i wyrobom budowlanym. Instytut Techniki Budowlanej poszerza zatem stopniowo zakres działań na rzecz partnerów z przemysłu w obszarze zrównoważonego budownictwa. W ofercie instytutu są: certyfikacja wyrobów budowlanych na znak EKO-ITB, deklaracje środowiskowe wyrobów wg metodyki oceny pełnego cyklu życia wyrobów (LCA), weryfikacja deklaracji środowiskowych składanych przez producenta, certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, system oceny zrównoważenia budynków oraz ekspertyzy z zakresu efektywności energetycznej budynków, izolacyjności cieplnej wyrobów, akustyki, jakości powietrza wnętrz itd. Narzędzia wypracowywane w ITB uwzględniają doświadczenia wynikające z udziału w europejskich programach badawczych ManuBuild (ochrona przed hałasem i wpływem drgań) oraz EnVie (jakość powietrza wewnętrznego budynków). ITB przewodniczy pracom UEAtc nad włączeniem kryteriów środowiskowych do

oceny przydatności wyrobów budowlanych. Obecnie ITB uczestniczy w programie OPEN HOUSE, zmierzającym do wypracowania europejskiego, ogólnie dostępnego narzędzia oceny zrównoważenia budynków. We współpracy z przemysłem ITB uczestniczy w projekcie celowym Miejski Budynek Jutra 2030, w ramach którego powstanie budynek wzniesiony zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Przedstawiciele ITB uczestniczą w pracach Grupy Sterującej Komisji Europejskiej zajmującej się zrównoważonym budownictwem w zakresie oceny ram prawnych i normalizacyjnych, kosztów cyklu życia, kryteriów zamówień publicznych oraz strategii zrównoważonego budownictwa. Potrzebę opracowania założeń do krajowej strategii zrównoważonego budownictwa eksperci ITB przedstawili na połączonym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu w październiku br., podkreślając potrzebę koordynacji działań i wypracowania spójnego stanowiska w odniesieniu do wielu nowych inicjatyw legislacyjnych UE w tym obszarze. Problematyce zrównoważonego budownictwa ITB poświęca wiele miejsca w swych programach badawczych, na seminariach i szkoleniach. Elektroniczny biuletyn ITB pt. Zrównoważone budownictwo dociera do ponad 300 adresatów z przemysłu, nauki i administracji publicznej. POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BUDOWNICTWIE organizator: Instytut Techniki Budowlanej 19 stycznia, pawilon 3, Sala Zielona godz. 14.00-16.00

BUDMA NEWS 7


NEWS

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

WYBUDOWANIE DOMU PASYWNEGO NIE JEST DUŻO DROŻSZE OD TRADYCYJNEGO

Pasywna przyszłość budownictwa Czy ogrzewanie domu o powierzchni 150 mkw. może kosztować rocznie mniej niż 300 złotych? Tak, jeśli budynek zaprojektujemy i wybudujemy lub wyremontujemy w zgodzie z zasadami budownictwa pasywnego. Na targach Budma 2010 będzie można zapoznać się z tajnikami budowy w tej coraz popularniejszej, ekologicznej i oszczędnej technologii. Potrzeby ochrony środowiska oraz wysokie koszty energii przyczyniają się do dynamicznego rozwoju budownictwa energooszczędnego. Najwięcej energii w tradycyjnej technologii budowania zużywa się na ogrzewanie. Dlatego specjaliści od wielu lat pracują nad poprawieniem izolacyjności termicznej budynków, dzięki czemu możliwe jest dziś wybudowanie obiektu, który w klimacie środkowoeuropejskim nie wymaga niemal w ogóle dodatkowego ogrzewania. Ogrzejmy się własnym ciałem W budynkach pasywnych straty ciepła są ograniczone tak znacząco, że do ich wyrównania wystarczają tzw. pasywne źródła energii, takie jak energia słoneczna przenikająca przez okna, ciepło wytwarzane przez mieszkańców czy będące ubocznym skutkiem działania urządzeń gospodarstwa domowego. Tylko w okresie mrozów stosuje się dodatkowe ogrzewanie uzupełniające – najczęściej ogrzanym powietrzem doprowadzanym przez instalację wentylacyjną. Budownictwo pasywne oznacza ogromne oszczędności w wydatkach na energię i zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Dla porównania budynki budowane w Polsce do 1966 r. zużywają 240-350 kWh/m2 na ogrzewanie rocznie – czyli 16-23 razy więcej niż domy pasywne. Nowsze mieszkania, które powstały w latach 1993-1997 muszą być ogrzewane energią w ilości 120-160 kWh/(m2a), czyli 8-10-krotnie większą. Nawet budynki uznawane za energooszczędne zużywają 5-krotnie więcej energii niż domy pasywne. Należy podkreślić, że oszczędność energii grzewczej w żadnym stopniu nie powoduje dyskomfortu cieplnego. Temperatura jest przez cały rok utrzymywana na optymalnym poziomie, mimo że nie ma specjalnych instalacji grzewczych ani klimatyzacyjnych. Budynek pasywny przez cały rok zapewnia mieszkańcom odpowiedni mikroklimat, wynikający z odczuwanego komfortu cieplnego oraz optymalnego przewietrzania na skutek stałego doprowadzania świeżego powietrza. Znajduje to potwierdzenie w opiniach osób zamieszkujących domy pasywne. W standardzie tym można obecnie zrealizować prawie każdy, zarówno nowo budowany, jak i modernizowany obiekt, a więc budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, komunalne, biurowe, handlowe, hotele, szkoły, hale sportowe, pływalnie i baseny oraz obiekty na potrzeby przemysłu. Zatrzymać ciepło Budynki pasywne charakteryzują się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną dla ogrzewania, wynoszącym 15 kWh/m2, czyli 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 powierzchni, a w przypad8 NEWS BUDMA

w budownictwie tradycyjnym, są nie do przyku zastosowania pompy ciepła - 5 kWh prądu jęcia w pasywnym. Tutaj ogromne znaczenie w skali roku. Aby osiągnąć takie wyniki trzeba mają detale, które rzutują na całkowitą izolacyjzastosować zalecane rozwiązania oraz izolacje ność termiczną domu. o grubości nie mniejszej niż podane poniżej dla poszczególnych przegród budowlanych: Szczelność absolutna • ściana zewnętrzna: cegła silikatowa gr. 18 cm, izolacja gr. 34 cm (styropian, λ= 0,035 W/(mK) ) Szczególna dbałość o detale w budownictwie • dach: izolacja gr. 40 cm (wełna mineralna), to również kwestia uzyskania odpowiedniej • posadzka na gruncie: izolacja gr. 25 cm szczelności zewnętrznej bryły budynku. Szczel (styrodur l.p.), ność jest jedną z charakterystycznych cech • okna: rama o współczynniku przenikania ciepła domu pasywnego. Praktycy tego typu budow U = 0,8 W/(m2K), szyba o U = 0,6 W/(m2K) nictwa nie zgadzają się z powszechnie panują (stolarka trójszybowa, gaz wypełniający - krypton), cym przekonaniem, że szczeliny w budynku są • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pożyteczne i konieczne do niezbędnej wenty o sprawności przynajmniej 80%, lacji pomieszczeń. Ilość powietrza przedostają• zapewnienie szczelności powłoki zewnętrznej cego się przez nie do wewnątrz jest zależna od budynku, siły wiatru. W przypadku dużej różnicy ciśnień • pasywne wykorzystanie energii słonecznej wymiana powietrza jest zbyt gwałtowna, nato poprzez okna o współczynniku przenikania miast przy słabym wietrze najczęściej niewy ciepła U < 0,8 W/(m2K) i dużej przenikalności starczająca. Poza tym ciepłe powietrze, prze energii słonecznej g>50%. dostając się przez nieszczelności na zewnątrz, Do wyboru jest wiele ochładza się, przepropozycji konstrukkracza punkt rosy cyjnych ocieplania i doprowadza do BUDYNKI UZNAWANE ZA ścian zewnętrznych wewnętrznego zawili ciągle pojawiają się gocenia ścian. Wilgoć ENERGOOSZCZĘDNE nowe. Wykorzystuje wnika przez szczelisię zarówno popularną ny również podczas ZUŻYWAJĄ 5-KROTNIE metodę BSO (dawniej deszczu, szczególnie zwaną lekką mokrą), przy silnym wietrze, WIĘCEJ ENERGII NIŻ DOMY jak i mniej znane techpowodując pogorszeniki, takie jak budownie izolacyjności terPASYWNE. nictwo z bel słomy czy micznej i akustycznej zaawansowaną techprzegrody, zwiększanologicznie izolację jąc ryzyko powstania próżniową. Technologia jest zasadniczo dowolpleśni oraz przyczyniając się do powstawania na, pod warunkiem osiągnięcia celu, jakim jest szkód budowlanych. izolacja termiczna na wymaganym dla budowOdzysk energii nictwa pasywnego poziomie. Poza prawidłową izolacją prostych ścian i dachu niezwykle istotne jest unikanie występowania mostków termicznych. Straty ciepła nimi powodowane można jednakże w dużym stopniu ograniczyć poprzez staranne zaprojektowanie i sumienne wykonanie budynku. Pozornie drobne usterki, do których nie przywiązuje się wagi

Tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie sprawdza się w budownictwie pasywnym. Tutaj potrzebną wymianę powietrza uzyskuje się poprzez wentylację mechaniczną. Ten sposób wentylacji wiąże się ze zużyciem energii na pracę wentylatorów (tylko 0,4 W na m³/h tłoczone-


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl

Wartość energii końcowej w kWh

go powietrza), jednak koszty te są rekompennajlepszego okna zaledwie U = 0,6 W/(m2K). sowane poprzez odzysk energii cieplnej (zysk Zwiększenie powierzchni okien mające na celu wynosi 1:10). Wentylacja mechaniczna budzi pasywne wykorzystanie energii słonecznej propewne obawy użytkowników, ponieważ kojawadzi tym samym do podwyższenia strat cierzy się z koniecznością zamykania okien. Jednak pła. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę prawidłowo zaprojektowana i wykonana instana fakt, iż prawdziwe pasywne zyski energii słolacja wentylacji z odzyskiem ciepła w późniejnecznej otrzymuje się dopiero po zastosowaszym okresie zyskuje akceptację. Użytkownicy niu przeszkleń ciepłochronnych wysokiej jakoodczuwają znaczną poprawę komfortu mieszści (okna trójszybowe wypełnione argonem lub kania dzięki stałemu dopływowi świeżego kryptonem), zorientowanych na południe oraz powietrza do pomieszczeń oraz niedocieraniu niezacienionych. Dopiero po spełnieniu tych odgłosów z zewnątrz. warunków możliwe jest obniżenie wskaźników energetycznych o połowę w stosunku do Wskutek mechanicznego i regulowanedobrze ocieplonej przegrody budowlanej nieWzrost budownictwa (w % do roku poprzedniego) go dopływu świeżego powietrza dochodzi przezroczystej. do znaczącej poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu, jakiej nie można uzyskać w Innowacyjne źródła ciepła 20 sposób grawitacyjny w budynkach o podwyższonej szczelności. Należy również podkreślić, W budynkach pasywnych roczne zapotrzeboiż zastosowanie wentylacji mechanicznej nie wanie na ciepło do celów ogrzewczych jest co oznacza15 rezygnacji z otwierania okien; trzeba prawda znikome, ale nie zerowe. W tych waruntylko pamiętać o wyłączeniu wentylacji. Jest kach przy ekstremalnie niskim zapotrzebo18.2 to możliwe poza okresem grzewczym i stanowaniu na moc zastosowanie normalnego syswi wtedy dodatkowe uzupełnienie wietrze10 temu ogrzewania byłoby zbędną inwestycją; nia pomieszczeń. Obligatoryjnym elementem standard budynku pasywnego jest o tyle intesystemu wentylacyjnego w domu 11 pasywnym resujący, że umożliwia zmniejszenie nakładów jest wymiennik ciepła (rekuperator), w któzwiązanych zarówno z instalacją systemów rym zużyte 5 ciepłe powietrze odprowadzane grzewczych, jak i ich późniejszą eksploatacją. ogrzewa powietrze doprowadzane. W budowCiepło do podgrzewania powietrza nawiewa5 z systemu podgrzewanictwie pasywnym odzysk ciepła z wentylacji 4.4 pochodzić nego może przekracza 75%, a w przypadku zastosowania 1.4 nia c.w.u., gdzie szczytowe obciążenie jest kil0 przeciwprądowych kanaliko- kakrotnie wyższe. Źródłem ciepła w budynkach wymienników wych nowej generacjiI-VI.08 osiąga nawet do 95%. 2008 I-VI.09pasywnych I-X.09mogą2009 więc * być połączone syste* szacunki Dodatkowym elementem systemu wentylamy wykorzystujące kocioł kondensacyjny oraz cji w domu pasywnym jest gruntowy wymienpompę ciepła wspomagane kolektorami słonik powietrza w postaci systemu kanałów ułonecznymi, służące jednocześnie do ogrzewania żonych w gruncie. Zimą temperatura podłoża i wytwarzania c.w.u.

300

energia gospodarstwa domowego

wentylacja

ciepła woda

ogrzewanie

250 200 150 100 50 0

nowe budynki dotychczasowe zasoby mieszkaniowe

jest wyższa niż temperatura powietrza, zatem wymiennik ziemny służy do wstępnego ogrzania powietrza. Latem jest odwrotnie - schłodzone powietrze obchodzi specjalnym bajpasem rekuperator i ochładza pomieszczenia, działając podobnie jak prosty układ klimatyzacyjny. Okna w budownictwie pasywnym Newralgicznym elementem domu pasywnego są okna, które odgrywają niezwykle istotną rolę, ponieważ działają jak kolektory słoneczne: pasywnie uzyskana energia słoneczna ma znaczący udział w kompensowaniu strat ciepła. Ostatecznym jednak celem nie jest pozyskanie jak największej ilości energii słonecznej za każdą cenę, znacznie ważniejszą sprawą jest utrzymanie możliwie znikomego pozostałego zapotrzebowania na energię cieplną. W budynku pasywnym średni współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wynosi 0,1 W/(m2K), podczas gdy dla

budynki energooszczędne

domy pasywne

Czy to się opłaca? Na koniec pozostaje pytanie o opłacalność budownictwa pasywnego. Wbrew pozorom, wybudowanie domu pasywnego nie jest dużo droższe od tradycyjnego. W Europie Zachodniej budownictwo pasywne w roku 2009 jest droższe o około 5-7 %, np. okna trójszybowe kosztują prawie tyle samo co okna z U= 1,1 W/(m2K). W Polsce dodatkowe koszty są szacowane na 10-15% w zależności od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, dodatkowego wyposażenia i wielu innych czynników. Dom pasywny wymaga większych nakładów na docieplenie, specjalną stolarkę okienną czy system wentylacji. Oszczędza się natomiast na osobnym systemie ogrzewania, którego w domu pasywnym najczęściej po prostu nie ma. Ocieplenie ścian, okna i wentylacja są potrzebne w każdym budynku. Budynek pasywny, przy podanych na

początku cenach nośników energii, oszczędza w ciągu roku przeciętnie około 230 zł/m2. Pieniądze te można zainwestować w polepszenie budynku, podwyższenie komfortu mieszkania a tym samym stworzenie lepszych warunków dla utrzymania swojego zdrowia. Jednak w domach pasywnych wszystkie te elementy muszą być zoptymalizowane pod kątem oszczędności energii. Rosnąca popularność budownictwa pasywnego sprawia, że stają się one coraz bardziej dostępne, trafiają do masowej produkcji, a przez to są tańsze. Ciągle trwają prace nad obniżaniem kosztów budownictwa pasywnego tak, aby stało się ono powszechniejsze. Różnice między kosztem budowy domu tradycyjnego a pasywnego z biegiem czasu z pewnością będą malały. Zyski, jakie osiąga się podczas eksploatacji, są natomiast ogromne na rosnące koszty energii, będą się 20i,z zważywszy biegiem czasu zwiększały. Idea budownictwa pasywnego jest niezwykle popularna w Europie Zachodniej i to tyl15ko kwestia czasu, kiedy rozpowszechni się ona w Polsce. Za budownictwem pasywnym przemawiają kalkulacja ekonomiczna, wysoki komużytkowania tego typu domów oraz dba10fort łość o ochronę środowiska. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby idea budownictwa pasywnego mogła się rozwijać. Potrzebna jest tyl5ko jej popularyzacja, zarówno wśród profesjonalistów branży budowlanej, jak i tych, którzy w domach pasywnych zechcą, z korzyścią dla siebie, zamieszkać. 0Budownictwo pasywne to nie tylko idea, ale od roku 1991 (wtedy oddano do użytku pierwszy dom pasywny) rzeczywistość dla aktywnych ludzi. Stosując technologię pasywną w termomodernizacji starego budownictwa, można zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie do wartości 15 do 30 kWh/(m2rok). Po takiej modernizacji wykorzystującej dzisiejszą wiedzę, prawie nie będzie różnicy pomiędzy budynkami nowymi i starymi, zarówno pod względem komfortu mieszkania, jak i kosztów energetycznych. Jeżeli to, co wyżej powiedziano poważnie rozważymy, to dojdziemy do wniosku, że dzisiaj nie wolno budować inaczej. Tylko budując w technologii pasywnej możemy naszym następnym pokoleniom zostawić ziemię w lepszym stanie niż jest ona dzisiaj. Wykorzystajmy tę szansę! Günter Schlagowski Polski Instytut Budownictwa Pasywnego

Wzrost b

20 15

1 10

Budownictwo pasywne na Budmie 2010 Zalety budowy domów w tej zgodnej z ideą zrównoważonego budownictwa technologii prezentowane będą w ramach specjalnej ekspozycji firm oferujących materiały i rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym oraz dwudniowego cyklu seminariów i prezentacji Międzynarodowej Konferencji Transferu Wiedzy – Budownictwo pasywne od A do Z. Podczas konferencji przedstawione zostaną udane realizacje budynków pasywnych w różnych krajach Europy. Pierwszy dzień forum (20 stycznia) przeznaczony jest dla przedstawicieli biur marszałkowskich, biur wojewodów, samorządów miast i gmin, a także uczelni i inwestorów. Na drugi dzień forum (21 stycznia) organizatorzy zapraszają architektów, projektantów, inżynierów budownictwa i środowiska, deweloperów, firmy wykonawcze, inspektorów nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości, przedstawicieli TBS-ów, audytorów termomodernizacji oraz producentów materiałów i komponentów dla budownictwa pasywnego. Projekt „Budownictwo Pasywne" Międzynarodowe Targi Poznańskie realizują wraz z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego. BUDMA NEWS 9

5 0


WYDARZENIA

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

ZOBACZ BUDOWĘ MODELOWEGO DOMU NA ŻYWO

BudShow czyli dom zrównoważony Specjalne, interaktywne ekspozycje sprawiają, że targi przestają być tylko statyczną prezentacją oferty rynku, ale nowoczesnym eventem marketingowym umożliwiającym skuteczną komunikację między wystawcami a zwiedzającymi. Na targach Budma rolę tę spełnia m. in. projekt BudShow. Wydarzenie organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Agencję Komunikacji Marketingowej ARDO odbędzie się już po raz piąty. Wcześniejsze edycje tej imprezy zostały bardzo wysoko ocenione, zarówno przez partnerów, media jak i przede wszystkim zwiedzających. Dlatego organizatorzy postanowili kontynuować to wydarzenie w nowej, jeszcze ciekawszej i bogatszej odsłonie. W ramach projektu BudShow na targach Budma 2010 wybudowany zostanie modelowy dom spełniający wymogi zrównoważonego budownictwa, czyli ekologiczny, ergonomiczny, energooszczędny, zasilany energią odnawialną, niezanieczyszczający otoczenia i gwarantujący domownikom komfortowy wypoczynek i zdrowe warunki życia. Do budowy zastosowane zostaną tradycyjne materiały w połączeniu w nowoczesną technologią. Atrakcyjna formuła BudShow umożliwia wystawcom innowacyjną, dynamiczną formę przedstawienia produktów, a zwiedzającym aktywny udział w projekcie. Prezentacja domu modelowego odbywać się będzie w trzech różnych obszarach. Pierwszy to ekspozycja „Dom w budowie” – specjalnie przygotowane przekroje konstrukcji i poszczególnych elementów pozwolą uczestnikom zapoznać się z zastoso-

wanymi produktami, technologiami Atrakcyjna formuła BudShow i ich prawidłową umożliwia zwiedzającym aktywny udział w projekcie. aplikacją. Towarzyszyć temu będą pokazy montażu elementów dostarczonych przez partnerów projektu komentowane na bieżąco przez moderatora. Będą się one odbywać wielokrotnie każdego dnia targów według wcześniej ustalonego harmonogramu. Ostatnim elemenlacji, stolarki otworowej, chemii budowlanej, tem tej przestrzeni specjalnej będzie ekspozymateriałów instalacyjnych, nowoczesnych syscja gotowej do zamieszkania części domu. temów grzewczych (w tym solarnych), materiałów wykończeniowych (sucha zabudowa, farby, Partnerami projektu BudShow są firmy z branży płytki ceramiczne, podłogi, wyposażenie łazienbudowlanej, instalacyjnej i wyposażenia wnętrz, ki i innych pomieszczeń), małej architektury, producenci i dostawcy budowlanych materiaelementów wyposażenia wnętrz i ogrodów. łów konstrukcyjnych, pokryć dachowych, izo-

BUDOWNICTWO DREWNIANE WRACA DO ŁASK

Wioska Domów Drewnianych Drewno jako naturalny materiał budowlany cieszy się ponownie rosnącym zainteresowaniem inwestorów, zwłaszcza prywatnych. Wnętrza domów drewnianych mają niepowtarzalny klimat, działający na człowieka kojąco. Co istotne, budynki z drewna są w pełni biodegradowalne, a więc wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Przykłady najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w budownictwie drewnianym będzie można zobaczyć w ramach niezwykłej w skali europejskiej ekspozycji specjalnej Wioska Domów Drewnianych. Powoli przełamywane są stereotypy mówiące o wysokim koszcie i łatwopalności drewnianych konstrukcji, a przede wszystkim twierdzenie, że budownictwo oparte na materiałach drewnianych wyczerpuje zasoby środowiska. Wykorzystując drewnopochodne materiały do budowy domu warto sprawdzić, czy pochodzą one z lasów certyfikowanych, czyli takich, gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi. Dzięki temu zyskuje się pewność, że budowa domu drewnianego jest nieszkodliwa dla środowiska. Co więcej, podczas 10 NEWS BUDMA

takiej inwestycji zużywana jest stosunkowo niewielka ilość energii, w porównaniu z innymi, tradycyjnymi metodami budowania. W ramach ekspozycji Wioska Domów Drewnianych podczas Budmy na głównym placu targów staną domy z drewna wybudowane w różnych technologiach. Prezentację rozwiązań z zakresu budownictwa drewnianego przygotowuje także Stowarzyszenie Domów Drewnianych. Pod jego patronatem powstanie na targach dom modelowy w technice szkieletowej.

Podczas Budmy na głównym placu targów staną domy z drewna wybudowane w różnych technologiach.


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl Budma pod dachem

Glazurnicze Mistrzostwa Polski

Polskie Zrzeszenie Płytkarzy po raz trzeci organizuje Glazurnicze Mistrzostwa Polski. Dzięki uprzejmości MTP odbywają się one tradycyjnie na targach Budma. Trzydziestu sześciu zawodników, wyłonionych w trakcie dziewięciu regionalnych eliminacji, będzie walczyć o zwycięski laur .

Blisko tysiąc dekarzy z całej Polski zjedzie w styczniu do Poznania, by zapoznać się z nowościami w technologiach dekarskich prezentowanymi w ramach ekspozycji targów Budma i podczas specjalistycznych konferencji. Dla branży dachowej głównym wydarzeniem targów będzie jak co roku Kongres Dekarzy Polskich.

Parlament dekarzy Kongres organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy towarzyszy Budmie od 2002 roku. Tym razem odbędzie się on trzeciego dnia targów, 21 stycznia. Co roku motywem przewodnim kongresu są najbardziej aktualne zagadnienia zajmujące środowisko dekarskie. Wiodącym tematem tegorocznego spotkania będzie „Szkolnictwo zawodowe w Polsce i rola Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy”. Na Kongresie wręczone zostaną certyfikaty kwalifikacji blacharsko-dekarskich PSD. Firmy uhonorowane certyfikatami są rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy jako świadczące usługi najwyższej jakości. Pokazy dekarskie Ekspozycja targów Budma obfitować będzie w najnowsze rozwiązania z zakresu projektowania i budowy dachów. Ciekawostką będzie prezentacja wzorcowego dachu pasywnego planowana w ramach projektu Budownictwo pasywne. Podczas Pokazów Sztuki Dekarskiej fachowcy przedstawią szeroką gamę materiałów pokryciowych, izolacyjnych i konstrukcyjnych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowej izolacji dachów, mon-

Atrakcją targów będzie potężny, ważący 10 ton most z giętego na zimno szkła.

tażu pokryć i mocowania systemów odwadniających, a także okien. Najnowsze rozwiązania stosowane w budowie dachów prezentowane będą także w ramach codziennych pokazów Nowoczesny Warsztat Cieśli. Swoją ofertę przedstawią m.in. producenci więźby dachowej, pokryć dachowych i wind dekarskich.

Młodzi mistrzowie parkietu

20 stycznia 2010 roku, przez cały targowy dzień będą trwały zmagania. Formuła tegorocznej edycji mistrzostw pozostała bez zmian, zawodnicy otrzymali jednakowe zadanie konkursowe miesiąc wcześniej i przygotowują prace z własnych materiałów. Należy się spodziewać, że prace konkursowe będą równie interesujące, jak w latach ubiegłych, a sama impreza emocjonująca. Nowością będzie plebiscyt publiczności. Zwiedzający Targi będą mieli możliwość wybrać i nagrodzić najpiękniejszą pracę. Zarówno eliminacje, jak i zawody finałowe odbywają się dzięki partnerowi, który na co dzień wspiera działania PZP, producent chemii budowlanej dla glazurników, nasz Główny Sponsor ATLAS Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich organizuje na targach Budma Mistrzostwa Polski Młodych Parkieciarzy. Podczas dwudniowych zmagań zawodnicy muszą ułożyć wzór konkursowy na płycie o powierzchni 1 mkw. Impreza odbędzie się w dniach 20-21 stycznia na antresoli pawilonu 3A. Zwycięzca zawodów, oprócz tytułu Mistrza Polski zdobędzie prawo do reprezentowania Polski na Europejskich Mistrzostw Młodych Parkieciarzy, które organizowane są w maju 2010 roku w Poznaniu.

Przemysł szklarski w Polsce – branża z potencjałem Polski przemysł szklarski obejmuje przeszło 100 przedsiębiorstw. Zajmują się one produkcją m.in.: szkła płaskiego i ich wyrobów, szkła oświetleniowego, luksferów. Produktem polskiego rynku szklarskiego są również znakomite materiały izolacyjne (wełna szklana i mineralna), których zastosowanie w budownictwie przyczynia się do znaczących oszczędność energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo polskie huty szkła artystycznego i gospodarczego – o szerokim asortymencie wyrobów - mają znakomitą markę w świecie. Czynnikiem stymulującym rozwój produkcji szkła jest dalszy rozkwit budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, a także przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Polska posiadając dobrej jakości surowce, odpowiednie zasoby ludzkie, centralne położenie oraz nienasycony jeszcze rynek daje ogromny potencjał do rozwoju przemysłu szklarskiego. Świat szkła na targach w Poznaniu Z myślą o branży szklarskiej Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowały projekt pod nazwą Targi Branży Szklarskiej GLASS. Jest to kontynuacja projektu GLASS&STONE z 2008

roku. Liczne rozmowy i spotkania z wystawcami oraz sygnały ze strony branży skłoniły organizatorów do wydzielenia tego projektu jako osobnego wydarzenia i zorganizowania go razem z największymi w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej targami dla sektora budowlanego – BUDMA. Projekt realizowany jest w bliskiej współpracy ze Związkiem Pracodawców POLSKIE SZKŁO zrzeszającym firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem szkła. Szklany most Wystawcy Targów GLASS zaprezentują produkty z takich grup branżowych jak: maszyny, urządzenia i narzędzia, technologie a dopełnieniem oferty będą usługi dla branży szklarskiej. Targi Branży Szklarskiej to nie tylko ekspozycja ale również program wykładów, seminariów dla architektów, przedstawicieli branży szklarskiej, projektantów i przedstawicieli środowiska naukowego oraz ekspozycje specjalne. Jedną z największych atrakcji tej edycji targów będzie niewątpliwie nowinka technologiczna – potężny, ważący 10 ton most z giętego na zimno szkła, wykonany przez firmę SEELE z Niemiec. BUDMA NEWS 11


WYDARZENIA

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu Prezentacje, warsztaty, wystawy

DZIEŃ ARCHITEKTURY

Budma dla architektów Podczas styczniowych targów Budma architekci i urbaniści będą mieli niepowtarzalną okazję do spotkania specjalistów światowego formatu oraz wzięcia udziału w ciekawych wydarzeniach tematycznych. Życie między budynkami to hasło Dnia Architektury, wydarzenia, które odbędzie się 20 stycznia 2010 roku. Jest to również tytuł znanej publikacji prof. Jana Gehla, duńskiego stratega urbanistycznego, architekta i profesora architektury. Jego książka „Life Beetween Buildings” została wydana po raz pierwszy w Danii w 1971 roku i zyskała rozgłos na całym świecie. W swoich pracach autor przedstawia m. in. przekształcenie w ciągu 40 lat Kopenhagi z miasta zdominowanego przez samochody w miasto nastawione na pieszych. Gehl brał udział i doradzał w wielu miejskich projektach na całym świecie, m. in. w Londynie, Nowym Jorku i kilku miastach australijskich. Jan Gehl wykładał na uniwersytetach na całym świecie, jest laureatem prestiżowych nagród oraz odznaczeń. Organizator targów Budma i Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes” zapraszają na wykład prof. Gehla oraz na promocję jego książki.

Architektura innowacyjna

Architektura a środowisko

Coraz powszechniej, chociaż bez oczekiwanego intensywnego wsparcia ze strony władz, dostępne są rozwiązania techniczne pozwalające na oszczędzanie wody i energii ale także „pozyskiwanie energii z otoczenia” bez uszczerbku dla globalnych zasobów. Nagradzane i stymulowane powinny być najlepsze rozwiązania techniczne i działania innowacyjne, chociaż dziś do innowacji można zaliczyć także mądrą kontynuację tradycji (często oznacza to zauważenie, wykorzystanie zjawisk i procesów występujących w naturze). Przeprowadzane zmiany nie muszą wcale powodować nadzwyczajnych kosztów. Przemyślane, korzystne ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania w dziedzinie oszczędzania zasobów znajdują się zarówno w generującym większe koszty obszarze „hightech” ale i „low-tech”. Oszczędzanie powinno być zasadą, wszystko jedno, czy odnoszącą się do obiektów dopiero projektowanych i wznoszonych, istniejących (przebudowywanych, remontowanych), ale także do codziennego użytkowania budynków i mieszkań. W każdej z tych specyficznych sytuacji możliwa jest poprawa, chociaż największy potencjał „mądrych rozwiązań” występuje przy projektowaniu budynków od nowa.

W ostatnich latach coraz powszechniej uświadamiana jest współzależność ekonomii, standardu i jakości środowiska życia człowieka – na skalę globalną i lokalną. Rozciągnięte w różnych perspektywach czasowych decyzje związane z tworzeniem, rozbudową i eksploatacją ludzkich siedzib wpływają na ekosystem naszej planety. W krajowym bilansie, budynki (wraz gospodarstwami domowymi) zużywają około 40% energii a jednocześnie są w podobnych proporcjach źródłem emisji szkodliwych gazów do atmosfery. PodDariusz Śmiechowski noszenie standardu cywilizacyjnego sekretarz generalny SARP w kadencji wymaga szczegól2006-2009. nie uświadomionego podejścia do wykorzystywania bogactw środowiska. Szeroko dostępne informacje związane ze współczesnymi problemami ekologicznymi i ekonomicznymi mogą w każdym momencie służyć podejmowaniu własnych, racjonalnych działań dla poprawy sytuacji. Dopiero od niedawna w Polsce daje się zauważyć wpływ idei zrównoważonego budownictwa na wymagania dotyczące tworzenia i eksploatacji budynków. Zwiększają się wymagania dotyczące ochrony cieplnej, ale też coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzania myślenia całościowego (holistycznego). 12 NEWS BUDMA

„Życie między budynkami” to również hasło IV edycji konkursu o nagrodę im. Macieja Nowickiego, którego organizatorem jest miesięcznik „Architektura i biznes”, a patronat nad nim objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania polskich architektów problemem innowacyjności w  architekturze. W  konkursie zostaną nagrodzone najciekawsze realizacje architektoniczne z  wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Wydarzeniu temu będzie towarzyszyć „Laboratorium architektury”, które zostało pomyślane jako forma dyskusji skierowanej do studentów architektury, urbanistyki i innych kierunków artystycznych.

Szczególnie jednak należy pokreślić wagę technicznej modernizacji obiektów istniejących, które już stanowią „kapitał budowlany” i w których zmiany powinny być przeprowadzane w sposób umiejętny (przede wszystkim tak, aby nie wpłynęły negatywnie na mikroklimat wnętrz, ale i na istniejące wartości architektoniczne).

W ramach Dnia Architektury odbędzie się ponadto szereg prezentacji i wykładów, między innymi prezentacja Młodej Architektury Śląskiej, prezentacja projektu Hafen-City Hamburg oraz wykład Adriana Joyce’a, doradcy w Radzie Architektów Europy ACE z siedzibą w Brukseli. Organizatorami Dnia Architektury są SARP – Zarząd Główny i oddziały w Poznaniu i Katowicach oraz Izba Architektów RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie a partnerami: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes”, a także Fundacja Twórców Architektury. Patronat honorowy nad Dniem Architektury objęło Warszawskie Biuro ONZ HABITAT, a patronat medialny – Komunikat SARP.

ARCHISPACE

Archispace to od kilku lat nieodłączny element targów BUDMA. To miejsce, stoisko, idea, a także platforma informatyczna skierowana do dwóch najważniejszych grup związanych z budownictwem: producentów materiałów budowlanych i projektantów-architektów. Archispace to efekt współpracy firmy PROCAD i Międzynarodowych Targów Poznańskich, to przestrzeń, w której architekt-konstruktor będzie mógł zapoznać się z najnowszymi trendami w projektowaniu CAD oraz dowiedzieć się jak efektywnie projektować korzystając z bibliotek (także parametrycznych) gotowych rysunków i modeli produktów producentów. Podczas najbliższej Budmy na największym stoisku w historii tego przedsięwzięcia powstanie siedem konsultacyjnych boksów producenckich. Zdecydowana większość pokazów na żywo będzie przedstawiała wykorzystanie konkretnego produktu potencjalnie możliwego do zastosowania w projekcie i inwestycji. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, na stoisku Archispace aktywnie działający projektanci będą mogli otrzymać płytę CD przygotowaną specjalnie na tę okazję i dystrybuowaną wyłącznie w czasie targów. Znajdą się na niej m. in.: oferta producentów: biblioteki rysunków CAD, materiały informacyjne i prezentacyjne, program Asystent Projektanta - umożliwiający wygodne zarządzanie bibliotekami rysunków CAD, biblioteka rysunków typowych 3D oraz materiały szkoleniowe “Pierwszy projekt” dla wybranych systemów CAD.


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl „PRZESTRZENIE PUBLICZNE SĄ BARDZIEJ UŻYTKOWANE, GDY MAJĄ WYMAGANĄ JAKOŚĆ“

Życie między budynkami Nie jest przypadkiem, że krytyka funkcjonalizmu, krytyka nowych terenów miejskich i rozciągających się wszędzie przedmieść, została początkowo skierowana szczególnie ku zaniedbanym, zniszczonym i nie istniejącym przestrzeniom publicznym.

Jan Gehl Aktywne uczestnictwo czy pasywna konsumpcja? Telefon, telewizja, wideo, komputery domowe i tym podobne wprowadziły nowe sposoby interakcji. Bezpośrednie spotkania w przestrzeniach miejskich można zastąpić teraz pośrednią komunikacją elektroniczną. Aktywna obecność, partycypacja i doświadczenie zastępowane zostają pasywnym oglądaniem obrazków, spoglądaniem na to, co w innych miejscach przytrafiło się innym. Samochód umożliwił zastąpienie aktywnej partycypacji w spontanicznych działaniach lokalnych przez podróż z wizytą do wybranych znajomych czy do wybranych atrakcji.

że skład populacji. Generalnie rzecz biorąc, jest mniej dzieci i więcej dorosłych. W wielu krajach przemysłowych powszechna staje się sytuacja, w której 20 procent populacji składa się z osób starszych o dobrym zdrowiu, które mają przed sobą 10, 20 czy 30 lat korzystania z emerytury. W Skandynawii ta właśnie grupa, posiadająca mnóstwo wolnego czasu, jest najczęstszym użytkownikiem przestrzeni miejskich. Jeśli te przestrzenie są warte tego, by z nich korzystać, są użytkowane. I wreszcie, zmienia się także raptownie sytuacja w miejscu pracy. Wiele zawodów zostało pozbawionych komponentu społecznego czy twórczego poprzez technologię i procedury zwiększające efektywność. Postęp technologiczny znaczy zaś zwykle redukcję tak nakładu,

Istnieją liczne możliwości kompensacji tego, co zostało utracone. Z tego właśnie powodu skłania do myślenia fakt, że wciąż istnieje jednak rozpowszechniona krytyka zaniedbanych przestrzeni publicznych. Czegoś nam brakuje.

Fakt, że czegoś brak wyraziła też nowa generacja architektów i planistów w zderzeniu z modernizmem i rozpełzającymi się przedmieściami. Samo ożywienie idei miasta jako głównego celu architektury, włączając w to uważne planowanie przestrzeni publicznych – ulic, placów, parków, interpretuje i ukierunkowuje zarazem falę protestów.

Trendy Ten brak został też podkreślony w ostatnich latach przez szereg trendów rozwojowych w zachodnich społeczeństwach przemysłowych. Zmieniają się wzory rodziny. Zmniejszeniu uległa wielkość przeciętnej rodziny. W Skandynawii spadła do 2,2 osoby. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na łatwo dostępne formy aktywności społecznej poza domem. Zmienia się tak-

W porównywalny sposób, przestrzenie publiczne w nowych obszarach mieszkalnych są bardziej użytkowane wtedy, gdy mają wymaganą jakość. Przestrzenie publiczne są potrzebne. Oczywista jest potrzeba przestrzeni wszelkich typów i wielkości – od małej uliczki mieszkalnej do placu wielkomiejskiego.

Życie między budynkami – niezależna jakość i, być może, początek Podstawę do poniższego badania fizycznych ram życia między budynkami stanowią krytyka, reakcje i wizje tyczące poprawy warunków mieszkania i [jakości] miast. Jako punkt wyjścia nie zostanie sformułowany tu złożony, ambitny program. Wręcz przeciwnie, podstawową koncepcją jest to, że codzienne życie, zwykłe sytuacje i przestrzenie, w których żyje się na co dzień muszą stanowić centrum uwagi i starań. Koncepcję tę wyrażają trzy skromne, a jednak dość szerokie wymagania co do przestrzeni publicznych:

Protesty To, że czegoś brak dobitnie ilustrują powszechne protesty przeciwko fizycznemu planowaniu w takiej formie, w jakiej jest ono praktykowane. Dowodzą tego debaty na temat miasta i dzielnic mieszkaniowych, jak i organizowanie się mieszkańców w sprawie żądań dotyczących poprawy środowiska zbudowanego. Typowe postulaty to m.in. lepsze warunki dla ruchu pieszego i rowerowego, lepsze warunki dla dzieci oraz osób starszych i, generalnie, lepszy standard rekreacji oraz funkcji komunalnych.

Na przykład w Kopenhadze transformacja ta zaczęła się w roku 1962. Od tego czasu utworzono wiele ulic pieszych. Rok po roku życie miejskie rosło – w sensie zakresu, twórczego charakteru i pomysłowości. Pojawiły się różne festiwale folkowe i ogromny, bardzo popularny karnawał. Nikt nie wierzył, że takie wydarzenia będą możliwe w Skandynawii. Teraz istnieją, bo są potrzebne. Co ważniejsze, wzrosły codzienne formy aktywności – tak co do zakresu, jak i liczby. Studium z roku 1995, dokumentujące życie miejskie w centrum Kopenhagi, ukazuje, że aktywność społeczna i rekreacyjna zwiększyła się czterokrotnie w czasie ostatnich dwóch dekad. Miasto nie urosło w tym okresie, ale życie uliczne definitywnie tak.

– pożądane warunki dla koniecznych typów aktywności pozadomowej; – pożądane warunki dla działań opcjonalnych i rekreacyjnych; – pożądane warunki dla działań społecznych. jak i czasu pracy. Więcej ludzi ma więcej czasu, a jednocześnie pewna ilość potrzeb społecznych i twórczych musi zostać zaspokojona przez kanały inne niż tradycyjne miejsce pracy. Tereny mieszkalne, miasto i przestrzenie publiczne – od okolicznego centrum komunalnego do głównego placu – tworzą możliwe ramy przestrzenne dla zaspokojenia szeregu tych nowych potrzeb.

Nowe wzory życia ulicznego Kondycja społeczności miejskich po przemianach wyraża się najbardziej przejrzyście w zmianach wzorów życia ulicznego. W wielu miejscach świata centra zdominowane przez samochody zostały przekształcone w systemy ulic pieszych. Wzrosło zauważalnie życie w przestrzeniach publicznych, zdecydowanie ponad i poza szeroko rozumianą aktywnością komercyjną. Rozwinęło się szeroko rozumiane społeczne i rekreacyjne życie miejskie.

Możliwość poruszania się wokół siebie w sposób swobodny i pewny, możliwość przebywania w miastach i na terenach mieszkalnych, czerpania przyjemności z przestrzeni, budowli i życia miejskiego, a także możliwość spotykania innych ludzi – nieformalnie, czy też w sposób bardziej zorganizowany – to fundamentalne zasady dobrych miast oraz dobrych przedsięwzięć budowlanych tak dzisiaj, jak i w przeszłości. Ważności tych wymagań nie sposób przecenić. To skromne żądania zmierzające do lepszych i bardziej użytecznych ram dla codziennych działań. Z drugiej strony, dobre fizyczne ramy dla życia między budynkami i dla komunalnej aktywności są w każdych warunkach wartością niezależną i – być może – początkiem. Artykuł jest fragmentem książki duńskiego stratega urbanistycznego, architekta i profesora architektury Jana Gehla „Życie między budynkami – Użytkowanie przestrzeni publicznej” wydanej ostatnio przez wydawnictwo RAM. Wykład profesora Gehla będzie częścią „Dnia Architektury” podczas targów Budma (20 stycznia 2010 r.).

BUDMA NEWS 13


NEWS

w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.c

CBS | Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa

Budowniczowie polskiego sportu Równolegle do Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA tradycyjnie odbędzie się CBS Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa współorganizowane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. To już piąta edycja tego wydarzenia.

Na targach CBS Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa ekspozycja blisko 100 firm zajmie powierzchnię 2800 m2.

Tematyka CBS to największe w Polsce targi poświęcone branży budownictwa sportowego. Od początku wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem firm oferujących najnowsze rozwiązania w tym zakresie. W styczniu 2010 ekspozycja blisko 100 firm zajmie powierzchnię 2800 mkw. netto. Tematyka projektu obejmuje hale i stadiony, baseny, wellness i spa, rekreację, sprzęt sportowy, wyposażenie obiektów sportowych, oświetlenie i nagłośnienie obiektów sportowych, bezpieczeństwo obiektów sportowych, systemy kontroli dostępu, specjalistyczne materiały i technologie budowlane, projektowanie, finansowanie, budowa i eksploatacja obiektów sportowych. Na stoiskach CBS swoje produkty i najnowsze osiągnięcia materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne zaprezentują producenci i dystrybutorzy z sektora budownictwa sportowego i rekreacyjnego oraz producenci materiałów, technologii i  wyposażenia mających zastosowanie w obiektach sportowych, rekre14 NEWS BUDMA

acyjnych i turystycznych, wellness i spa. W gronie zwiedzających znajdą się nie tylko przedstawiciele firm handlowych i wykonawczych, ale także inwestorzy z licznymi przedstawicielami samorządów lokalnych.

Wymiana doświadczeń, porady ekspertów Ekspozycję CBS dopełnią spotkania prowadzone przez ekspertów i praktyków z branży infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Udział w tych wydarzeniach gwarantuje zdobycie wiedzy, która jest niezbędna przy planowaniu inwestycji – zapewnia Tomasz Stachowiak, dyrektor CBS. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym na stoisku Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, wystawcy i zwiedzający będą mogli uzyskać bezpłatne porady. Przez wszystkie dni targów profesjonaliści z branży budownictwa sportowego przekażą cenne wskazówki jak planować, organizować i  brać udział w przetargach. Podzielą się doświadczeniem w zakresie

finansowania, projektowania, budowy i wyposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz podpowiedzą jak najlepiej nimi zarządzać.

Wzorcowe realizacje W ramach ekspozycji zorganizowana zostanie wystawa związana z konkursem „Budowniczy Polskiego Sportu”. Jest to jedyny tego typu konkurs w Polsce, w którym w sposób kompleksowy analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje wyróżnienia osobom, samorządom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych. Podczas targów CBS przedstawieni zostaną laureaci wyróżnień „Firma na Medal” i statuetek „Budowniczy Polskiego Sportu”. Na plakatach przedstawione będą nagrodzone obiekty: stadiony, boiska, hale sportowe, centra sportoworekreacyjne, pływalnie, baseny, ośrodki sportu i rekreacji, lodowiska, tory kajakarskie i inne obiekty oraz materiały, technologie i wyposażenie do tych obiektów.


cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.p

Finansowanie inwestycji sportowych okiem eksperta W ostatnich latach sektor sportu i rekreacji rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Z oczywistych względów największą barierę budowy i modernizacji obiektów sportowych stanowi brak wystarczających środków finansowych. Praktyka Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz od kilku lat koncentruje się właśnie na pozyskiwaniu finansowania tego typu inwestycji. Jako członek Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej mamy możliwość dokonywania bieżącej analizy i oceny rynku inwestycji sportowych, a także prowadzenia w tym zakresie stałej współpracy z samorządami na terenie całego kraju. Obecnie, przygotowywane i rekomendowane przez nas montaże finansowe projektów sportowo-rekreacyjnych, obejmują:

Z doświadczeń Kancelarii wynika, że największym powodzeniem cieszy się obecnie budowa krytych pływalni, boisk i stadionów oraz infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Decyzję o sposobie realizacji i finansowania konkretnego projektu powinno podejmować się dopiero po przeprowadzeniu rzetelnej analizy dostępnych źródeł i metod finansowania inwestycji.

• środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które umożliwiają dofinansowanie nawet do 85% kosztów inwestycji, finansowanie z odroczonym terminem płatności, nieobciążające długu publicznego i wykorzystywane zwłaszcza w mniejszych projektach,

Rafał Cieślak

• partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego, sektor sportu ma szansę rozwijać się jeszcze dynamiczniej. Ponadto, na uwagę zasługują inicjatywy rządowe, takie jak Moje Boisko Orlik 2012, czy środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także fundusze dostępne w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Autor jest wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii D oradz t wa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, członkiem zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, ekspertem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Specjalizuje się w projektach związanych z finansowaniem inwestycji, komercjalizacją i prywatyzacją oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. W Kancelarii odpowiedzialny jest za obsługę podmiotów sektora publicznego.

Z doświadczeń inwestora Gmina i miasto Żnin wyróżnia się dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą sportową i turystyczną. Zostały podjęte działania związane z modernizacją istnieją- Aleksandra Nowakowska cych w mieście zastępca burmistrza Żnina obiektów, wybudowano Miejski Ośrodek Sportu wraz z siłownią fitness, remontowany jest stadion miejski oraz powstał skate park. Na terenie Zespołu Publicznych Szkół nr 1 rozpoczęto budowę nowoczesnej sali gimnastycznej. Gmina ambitnie przystąpiła do budowy trzech kompleksów boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, z których pierwsze zostało oddane do użytku w roku 2008. Drugi właśnie został wybudowany przy Miejskim Ośrodku Sportu, a trzeci powstanie przy wspomnianym wcześniej Zespole Publicznych Szkół nr 1. W planach samorządu jest wybudowanie basenu, nowej hali sportowej oraz bazy żeglarskiej, zlokalizowanej przy Jeziorze Dużym Żnińskim. Działania te pozwolą na podwyższenie standardu bazy sportowej oraz na pełniejsze jej wykorzystanie, nie tylko przez uczniów gminnych szkół, ale również przez innych mieszkańców miasta. W trosce o ich zdrowie, rozwój oraz bezpieczeństwo gmina dba o budowę nowej i modernizację już istniejącej bazy sportowej. Szkoła, przy której nastąpiło otwarcie boiska położona jest wśród osiedla bloków wielorodzinnych. Zapewni to jego pełne wykorzystanie. Pamiętamy też o środowisku wiejskim, budujemy boiska i miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi. Gmina Żnin, jako inwestor licznych, jak na tak niewielką gminę miejsko-wiejską, przedsięwzięć sportowych, ma już wypracowane doświadczenia w realizacji tego typu inwestycji. Czasem napotykamy na różnego rodzaju przeszkody, ale wykonanie kolejnych działań pozwala na wyciąganie wniosków przy realizacji kolejnych inwestycji. Biorąc pod uwagę kryzys, który dotyka każdą gałąź gospodarki w naszym kraju, w tym również rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej, cieszy mnie fakt, iż w Gminie Żnin powstały już dwa obiekty, trzeci zostanie oddany do użytku w roku 2010. Patrząc więc na liczbę wybudowanych orlików w województwie kujawsko-pomorskim widzimy, że samorządy poradziły sobie z trudnościami wynikającymi z dekoniunktury gospodarczej.

BUDMA NEWS 15


AKTUALNOŚCI

w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.cbs.mtp.pl

Branża rozwija się dynamicznie Rozmowa z Markiem Zdziebłowskim, prezesem zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej Jak przedstawia się bieżąca działalność Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej? W chwili obecnej Klub tworzy blisko 350 osób reprezentujących ponad 200 podmiotów z czego połowę stanowią inwestorzy, a pozostałą część firmy. PKIS współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Polskim Komitetem Olimpijskim, Związkiem Miast Polskich, Polskim Związkiem Piłki Nożnej czy Polskim Związkiem Pływackim czy Stowarzyszeniem „Parafiada”. Prowadzimy kilka ogólnopolskich projektów. Jednym z nich jest 3. Międzynarodowy Kongres Infrastruktury Sportowej, którego trzecia edycja odbyła się pod koniec października w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Kolejnym ważnym naszym przedsięwzięciem jest Centrum Budownictwa Sportowego – impreza organizowana przez Klub wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA. Poza tym realizujemy cykl ogólnopolskich konferencji „Sportowa Gmina”, których celem jest propagowanie wiedzy o infrastrukturze sportowej i możliwość konsultacji z ekspertami. W przyszłym roku będziemy kontynuowali ten projekt pod nazwą „Sportowa Polska”, z tym że konferencje odbędą się w dużych miastach i będą skierowane do inwestorów z większych ośrodków.

w ostatnich latach, brakuje też infrastruktury do uprawiania sportów zimowych.

Jakie są główne bariery w pełnym rozwoju infrastruktury sportowej?

O wielu brakach można by też mówić w kontekście sportu wyczynowego - właściwie każdy Ale to nie wszystko – bieżąca działalność Kluzwiązek sportowy mógłby zgłosić jakieś potrzebu to także konsultacje ekspertów, kojarzenie by odnośnie brakującej bazy sportowej. Ale biznesowe, odpowiedzi na dziesiątki zapytań, generalnie z infrastrukturą sportową w Polsce a przede wszystkim promowanie nowoczesnej jest ostatnio coraz lepiej. To wielki sukces samoi bezpiecznej infrastruktury sportowej. Temu rządów, które – często nie zważając na przeciwteż służą dwa projekty nad którymi PKIS objął ności – decydują się na tego typu inwestycje. patronat: „Pingwin” i „Rybka”. Ich ideą jest budoJest to o tyle łatwiejsze, że w ostatnich latach wa małych lodowisk na niewykorzystywanych bardzo wzmocniły się działające na naszym rynzimą boiskach wielofunkcyjnych oraz nowoku firmy, które dysponują wszystkimi najnowoczesnych i tanich płycześniejszymi i sprawwalni przyszkolnych. dzonymi na świecie Zależy nam, aby ta technologiami. infrastrukturasportowa KATALOG ŹRÓDEŁ Jednym z najważbyła blisko ludzi i byniejszych punktów ła dostępna przede procesu inwestywszystkim dla dzieci FINANSOWANIA INWESTYCJI cyjnego jest kwei młodzieży. To po stia finansowania. prostu współczesny SPORTOWYCH JEST Z jakimi problemawymóg cywilizacyjny. mi spotykają się tutaj Klub powstał mięinwestorzy? Z jakich CORAZ SZERSZY. dzy innymi w odpoźródeł finansowania wiedzi na potrzeby mogą korzystać? samorządów lokalŚrodków na infrastrukturę sportonych, które szukają nowych rozwiązań wą jest znacznie mniej niż pomysłów w dziedzinie infrastruktury sportowej. Obecna ich wykorzystanie. Szczególnie teraz, nie obserwujemy rosnącą liczbę inwestycji w czasach spowolnienia gospodarczego, dostęp sportowych. Jakich obiektów poza stadiodo różnych form finansowania jest utrudniony. nami, brakuje nam najbardziej? A przecież inwestorzy mają też inne, poza inweChoć w ostatnich latach dokonał się w Polsce stycjami sportowymi, wydatki. gigantyczny postęp, to wciąż brakuje obiekJeśli chodzi o katalog źródeł finansowania tów do uprawiania sportu na poziomie podinwestycji sportowych, jest on coraz szerszy. stawowym, szczególnie w mniejszych miejscoObok środków własnych są to kredyty komerwościach. Wciąż za mało jest pływalni, gdzie cyjne i kredyty kupieckie – tak zwana metomożna by organizować powszechną naukę płyda trzeciej strony finansującej, dotacje celowe wania dla dzieci, a sztuczne lodowiska to domez resortu sportu oraz środki z dużych prona wyłącznie większych miast. W Polsce mimo gramów unijnych np. na rewitalizację miast, kilku ciekawych kompleksów, które powstały a nawet leasing.

Trudno mówić o barierach, skoro branża rozwija się w ostatnich latach tak dynamicznie, a nowoczesnych obiektów sportowych jest coraz więcej. W końcu nawet w czasach kryzysu ten sektor, na tle innych, radzi sobie całkiem dobrze.

16 NEWS BUDMA

Pewnym problemem – i nie dotyczy to wyłącznie naszej branży – jest to, że często jedynym wyznacznikiem przy wyborze oferty w procedurze zamówień publicznych jest cena. To należałoby zmienić. Podobnie jak regulacje dotyczące wspólnych inwestycji sektora publicznego i prywatnego, które – pomimo wielokrotnych nowelizacji Ustawy o PPP – wciąż nie stymulują do takich inwestycji. Warto wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Brakuje - szczególnie przy inwestycjach dla sportu wyczynowego – odpowiedniego planowania. Często zdarza się, że inwestycje powstają na hurra, na przykład po sukcesach w danej dyscyplinie sportu. Gdy dobra passa się kończy, kończy się też zainteresowanie obiektami, a nawet są problemy z dokończeniem budowy. Uważam, że dalszy tak dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej zależy w dużej mierze od tego, jak będą wykorzystywane obiekty sportowe budowane obecnie. Dobrze zarządzane i powszechnie dostępne obiekty sportowe to gwarancja dalszego rozwoju. Dlatego Klub tak dużo uwagi również poświęca propagowaniu wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi. W jakim kierunku, zdaniem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej podąża infrastruktura sportowa? W dobrym i wierzę, że będzie tak dalej.


w w w.bumasz.pl• w w w.bumasz

Bumasz 2010

Technologie dla budownictwa w zasięgu ręki Odbywające się w cyklu dwuletnim Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego Bumasz organizowane są w tym samym terminie co Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma (19-22 stycznia 2010). Zakres tematyczny ekspozycji obejmuje szeroką ofertę maszyn budowlanych, a także najnowsze pojazdy dla budownictwa, dźwigi i urządzenia transportowe. Na stoiskach wystawców będzie można zapoznać się również z ofertą specjalistycznych maszyn i urządzeń do budowy, konserwacji i utrzymania dróg. Zwiedzających przyciągną zapewne innowacje w zakresie maszyn i urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania surowców oraz produkcji materiałów budowlanych, jak również nowości w sprzęcie budowlanym. Uczestników targów Bumasz w szczególności zainteresuje seminarium na temat bezpieczeń-

stwa pracy w budownictwie, które odbędzie się 19 stycznia 2010 r. Podczas tego wydarzenia podjęte zostaną tematy dotyczące zagrożeń i ich wpływu na wypadki w budownictwie, a także zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmach budowlanych. Będzie można też usłyszeć wykład eksperta na temat głównych problemów i możliwości zmian w zakresie budowy i eksploatacji rusztowań na małych budowach. Seminarium organizuje Państwowa Inspekcja Pracy wraz z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Budownictwo drogowe Dni Inżyniera Budownictwa poświęcone będą problematyce budownictwa drogowego. Patronat nad tym kluczowym wydarzeniem Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2010 objął Minister Infrastruktury oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Pierwszego dnia targów mowa będzie o przyjaznych dla środowiska technologiach i inwestycjach drogowych oraz kosztach inwestycji drogowych realizowanych w ramach budownictwa zrównoważonego z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska. Na seminarium poświęconym infrastrukturze kolejowej, które odbędzie się 20 stycznia jednym z podejmowanych zagadnień będzie transport w aglomeracjach miejskich zintegrowany z infrastrukturą kolejową. Ponadto, Izba Projektowania Budowlanego przedstawi swoje 20-letnie doświadczenie w zakresie zrównoważonego budownictwa komunikacyjnego. Dni Inżyniera Budownictwa 19 stycznia, godz. 11.00-13.00, 20 stycznia, godz. 10.00-12.00 paw. 3, sala niebieska

Budownictwo, jako jedna z największych, ale zarazem i najbardziej niebezpiecznych pod względem zagrożenia wypadkami dziedzin naszej gospodarki, stanowi przedmiot szczególnej troski Państwowej Inspekcji Pracy i objęte jest jej stałym nadzorem.

Tadeusz J. Zajac główny inspektor pracy

Inspektorzy pracy wnikliwie analizują okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy w budownictwie, a także katastrof budowlanych. Wnioski z tego płynące uwzględniane są przy ustalaniu naszych priorytetów i kierunków działania. Państwowa Inspekcja Pracy realizuje aktualnie pierwszy etap 3-letniej kampanii w budownictwie, której głównym celem jest powstrzymanie wzrostu liczby wypadków przy pracy. W ramach kampanii, do końca sierpnia 2009 roku, inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 4 tysiące kontroli na ponad 2 tysiącach placów budów, dróg i mostów. Analiza wyników kontroli wskazuje, że najwięcej nieprawidłowości towarzyszy pracom na wysokości. Problemem pozostaje kwestia wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Wielu pracodawców zatrudnia pracowników bez odpowiedniego przeszkolenia, wymaganych kwalifikacji, nie zapewnia zatrudnionym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Budownictwo ma również priorytet w planie działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2010-2012. W nadchodzącym roku, w ramach realizacji I etapu tego programu będziemy prowadzić kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych, kontrole dot. budowy i remontów dróg, kontrole inwestycji związanych z EURO 2012 oraz kampanię informacyjno–prewencyjną. Kontroli podlegać będą w szczególności małe przedsiębiorstwa, w których występują największe problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Powtarzane będą również kontrole u pracodawców lekceważących obowiązki bhp, a w odniesieniu do bardzo dużych inwestycji, na których mogą wystąpić istotne zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, prowadzony będzie przez okręgowe inspektoraty pracy bieżący monitoring.

Budownictwo infrastrukturalne i drogowe odgrywa coraz istotniejszą rolę w tematyce Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma. Wynika to z rozszerzenia profilu tematycznego tych targów, który oprócz budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej obejmuje również budownictwo przemysłowe i drogowe. W ramach ekspozycji nie zabraknie zatem najnowszych rozwiązań dla firm projektujących i budujących drogi, mosty i inne obiekty infrastruktury drogowej.

Podstawowym celem wszystkich zaplanowanych działań prewencyjno–kontrolnych w budownictwie jest dążenie do obniżenia, zgodnie z unijną strategią w dziedzinie bhp, liczby wypadków o 25% oraz promocja standardów bezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie 19 stycznia, godz. 12.00-13.30 paw. 7, sala H BUDMA NEWS 17


NOWOŚĆI

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

Targowe nowości Targi to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. To właśnie na nowościach koncentruje się zawsze uwaga obecnych na targach handlowców, klientów detalicznych i przedstawicieli mediów. Oto szczegółowa lista nowych produktów zgłoszonych przez firmy uczestniczące w najbliższej edycji targów BUDMA, BUMASZ i CBS. Materiały wiążące str. 24 Beton str. 24 Elementy ścienne str. 24 Elewacje str. 24 Systemy dociepleń i termorenowacji str. 25 Technika zacieniania i wentylacji str. 25 Stropy str. 25 Posadzki str. 26 Okna str. 26 Ogrody zimowe i patio str. 27 Osłony str. 27

Materiały Materiały wiążące wiążące AUTOMATYCZNY SYSTEM TRANSPORTU System transportu pneumatycznego przeznaczony dla zbiorników ciśnieniowych z wbudowanym blokiem przenośnikowym i automatycznym układem regulacji ciśnienia. MORTEC SYSTEM SRI Paw. 3, St. 88

PLASTERIADY 230V POWER Agregat tynkarski, 230V, jednofazowy. MORTEC SYSTEM SRI Paw. 3, St. 88

Materiały wiążące Beton

SIEDZISKO DWUPOZIOMOWE LUNA Stabilne, dwupoziomowe siedzisko betonowo-drewniane do zastosowania na terenie zewnętrznym jako bryła wolnostojąca. Cechą nadrzędną wyrobu jest jego modułowość. Zestawienie siedziska Luna z pozostałymi produktami serii Largo umożliwia kreowanie ciekawych architektonicznie form w przestrzeni. STYL – BET Przedsiębiorstwo wielobranżowe Jurkiewicz i Paradowski sp. jawna Paw. 9, St. 14a

Materiały Elementy wiążące ścienne

ABSOLUTECAP – farba w soczystych kolorach Farba ścienna wodorozcieńczalna o bardzo dobrych właściwościach kryjących, odporna na zmywanie; właściwości: doskonałe krycie trudnych kolorów dobra przepuszczalność pary wodnej 18 NEWS BUDMA

Drzwi Bramy i ogrodzenia Windy, schody ruchome, balustrady Pokrycia dachowe System odwodnień Systemy kominowe Osprzęt dekarski Konstrukcje stalowe Drewno w budownictwie Kamień w budownictwie

str. 27 str. 27 str. 27 str. 27 str. 28 str. 28 str. 28 str. 28 str. 28 str. 29

podwyższony punkt bieli E C O R S O N - SYSTEMY FARB I TYNKÓW DEKORACYJNYCH Paw. 3, St. 59

AVIGNON dostępne kolory: sahara, grafit; zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz; układanie: bezfugowo; system mocowania: grunt, klej (klej do kamienia i glazury; klej dyspersyjny Elastomer), impregnat Stonesil; narożniki: brak STONE MASTER S.A. Paw. 3, St. 95

K81 – farba akrylowa Farba wodna matowa z zawartością żywic akrylowych, doskonale nadająca się do wnętrz i powierzchni zewnętrznych. Tworzy twardą elastyczna powłokę o wysokiej odporności na przenikanie brudu, pozwalającą na łatwe czyszczenie detergentami. E C O R S O N - SYSTEMY FARB I TYNKÓW DEKORACYJNYCH Paw. 3, St. 59

NIAGARA – kamień elewacyjny zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz; układanie: bezfugowo; system mocowania: grunt, klej (klej do kamienia i glazury Stone Master; klej dyspersyjny Elastomer), impregnat Stonesil; narożniki: brak STONE MASTER S.A. Paw. 3, St. 95

SAHARA – farba dekoracyjna Efekt dekoracyjny Sahara to wodorozcieńczalne wykończenie z metalicznymi dodatkami pig-

Informatyka w budownictwie str. 29 Narzędzia budowlane str. 30 Wyroby chemii budowlanej str. 30 Pomocniczy sprzęt budowlany str. 30 Projektowanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich str. 30 Infrastruktura drogowa str. 30 Inne str. 30 BUMASZ CBS

str. 31 str. 31

mentów. Dostępny w wersji srebrnej lub złotej. Efekt przypomina wygląd zabytkowej tkaniny. Doskonale nadaje się do nowoczesnych jak i klasycznych pomieszczeń. E C O R S O N - SYSTEMY FARB I TYNKÓW DEKORACYJNYCH Paw. 3, St. 59

SILOMUR – preparat Preparat mineralny siloksanowy chemicznie stabilny na alkalia, dlatego powierzchnie są odporne na penetrację wody. Nie tworzy powłoki, chroni mury przed wilgocią pozwalając im oddychać bez zmian wyglądu i barwy. E C O R S O N - SYSTEMY FARB I TYNKÓW DEKORACYJNYCH Paw. 3, St. 59

TURGRAN® SYSTEM – zdrowy, ciepły dom Zalety systemu: znakomita izolacyjność cieplna λ=0,17 W/mK; wysoka odporność ogniowa – niepalny; dobra izolacyjność akustyczna; oddychające ściany; skrócenie czasu budowy; możliwość budowy do 2 kondygnacji PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WERMAT DARIUSZ DUBECKI Paw. 3A, St. 83a

Elewacje PŁYTA WARSTWOWA CORTIZO Nowe, skuteczne rozwiązania konstrukcyjne służące do wzmocnienia elewacji budynków. Ekonomiczne, estetyczne i bezpieczne dla środowiska płyty składają się z dwóch warstw aluminium spojonych żywicami termoplastycznymi. Płyta warstwowa CORTIZO składa się z zewnętrznej warstwy ze stopu aluminium 3005-H22,


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl dwukrotnie powlekanego farbą PVDF (polifluorek winylidenu), aby zagwarantować zwiększoną odporność na korozję oraz starzenie. Wewnętrzna warstwa jest zbudowana z żywic termoplastycznych (polietylen). ALUMINIOS CORTIZO, S.A. Paw. 3, St. 70

Systemy dociepleń i termorenowacji GRZEJNIKI WYKONANE Z WTRYSKIWANEGO ALUMINIUM PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO FFOGO jedyny taki grzejnik, którego konstrukcja wyróżnia się doskonałym wykończeniem oraz wyjątkowymi parametrami. Powstał w wyniku połączenia najbardziej zaawansowanej technologii oraz wysiłków wysoce wykwalifikowanego personelu. FFOGO – sensacja grzewcza. ASMA YECT SL Paw. 3, St. 70

MATHERMIC® System dociepleń ścian za pomocą gotowych modułów z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej, w którą wtopione są elewacyjne płytki klinkierowe. Moduły szybko mocuje się do podłoża łącznikami z trzpieniem metalowym. Można mocować na betonowe, blaszane i drewniane podłoża. M.A.T. Sp. z o.o. Paw. 3, St. 16

MODUŁ WENTYLACYJNY NIBE FLM Moduł wentylacyjny z odzyskiem energii został zaprojektowany do współpracy z gruntowymi pompami ciepła nowej generacji (NIBE F1145 i F1245; z pompami typu FIGHTER 1140, 1240 oraz FIGHTER 1150 i 1250 współpracują moduły FLM 30 i FLM 40). Zapewnia wentylacje mechaniczną z odzyskiem energii, zamiast wentylacji grawitacyjnej lub systemu z rekuperatorem. NIBE – BIAWAR Sp. z o. o. Paw. 15B, St. 11

ISOBOOSTER® Najnowszej generacji materiał izolacyjny o niespotykanych dotąd na rynku właściwościach cieplnych. Potwierdzone normami europejskimi wartości oporu cieplnego: R=3,4 (m2*K/W) dla gr. 40mm i R=2,4 (m2*K/W) dla gr. 24mm (λ=0,0100÷0,0118). Niezastąpiony w budownictwie i termomodernizacji. PPHU ANAR Paw. 3, St. 2

POMPA CIEPŁA NIBE F1245 Kompaktowa pompa ciepła nowej generacji, przeznaczona do ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jednorodzinnych. Urządzenie posiada zintegrowany zbiornik ciepłej wody o pojemności 180 litrów. Nowoczesny, intuicyjny panel sterowania z menu w języku polskim, umożliwia pełną kontrolę parametrów pracy pompy ciepła. NIBE – BIAWAR Sp. z o. o. Paw. 15 B, St. 11

POROGEL MINUS CRYOGEL Elastyczna izolacja przemysłowa posiadająca barierę przeciw parowaniu do zastosowań w warunkach niskich i kriogenicznych temperatur. Jest skonstruowany tak, by zapewniać maksymalną ochronę termiczną przy minimalnej wadze i grubości oraz zerowej przepuszczalności pary wodnej. Niezwykle niska przewodność obniża przenikanie ciepła, forma blankietu minimalizuje wkład pracy, a jego elastyczność sprawia, że produkt jest trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Stosuje się go w temperaturach od -270 °C do +90 °C. AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY Sp. z o. o. Paw. 3, St. 94

TERMIZOLACJA ODBLASKOWA współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62201) 0,034 W/mK; współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85%; jest bezpieczna w montażu (nie sypie się do oczu ani za kołnierz); jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego; obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną ALUFOX Sylwester Sikora Paw. 4, St. 48

POROGEL MEDIUM SPACELOFT Jest elastyczną, nanoporowatą matą izolacyjną aerożelu, stworzoną aby spełnić wysokie wymagania przemysłowych, komercyjnych oraz mieszkalnych zastosowań. Unikalne właściwości Porogel Medium Spaceloft – bardzo niskie przewodnictwo termiczne λ=0,014, wyjątkowa elastyczność, odporność na nacisk, hydrofobowość, oraz łatwość użycia – sprawiają, że jest to rzecz niezbędna dla osób poszukujących najlepszej jakości w ochronie termicznej. Produkt posiada aprobatę techniczną nr: ITB AT-15-8184/2009. AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY Sp. z o. o. Paw. 3, St. 94

POROGEL PLUS PYROGEL Elastyczna izolacja przemysłowa do zastosowań w wysokich temperaturach. Jest to mata izolacyjna do wysokich temperatur utworzona z krzemionki aerożelu i wzmocniony nietkaną watą z włókna szklanego. Krzemionka aerożelu posiada najniższą przewodność cieplną z wszystkich znanych ciał stałych. Porogel Plus Pyrogel zapewnia wiodącą w branży przemysłowej wydajność cieplną w postaci elastycznego, przyjaznego środowisku i łatwego w użyciu produktu. Idealny do izolacji rurociągów, zbiorników, cystern i sprzętu. Zakres stosowania od -200 °C do +650 °C. AEROGELS POLAND NANOTECHNOLOGY Sp. z o. o. Paw. 3, St. 94

REKUPERATOR AERIS CA 550 Najnowszej generacji rekuperator przeciwprądowy przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego o sprawności powyżej 95% i minimalnym zużyciu energii. REKUPERATORY Sp. z o.o. Paw. 15B, St. 25

SUPWERWAND DS. Płyty izolacyjne to poliuretanowa, paroszczelna, twarda pianka, obustronnie „zagruntowa-

na” papierem z warstwą folii aluminiowej do naklejania na ściany, stabilna i łatwa w użyciu. Stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie wyglądu fasady i gdzie izolacja zewnętrzna nie jest możliwa. Zapobiega powtórnemu zagrzybieniu ścian, zajmuje mało miejsca, obniża koszty energii, nie ma konieczności przebudowy otworów okiennych i drzwiowych, pozwala na dowolne tapetowanie, malowanie i tynkowanie ścian. KORFF ISOLMATIC Sp. z o.o. Paw. 15B, St. 17

THERMOBLOK Płyta izolacyjna z naturalnego włókna drzewnego to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie izolacji budynków i pomieszczeń. Naturalny materiał do izolacji cieplnej dachów, ścian i stropów. Thermoblok zatrzymuje ciepło zimą, chroni przed upałami latem, a dzięki doskonałej izolacji akustycznej, zapewnia komfort mieszkania i pracy. UNICO sp z o.o. Paw. 3, St. 90

ZBIORNIK AKUMULACYJNY NIBE VPB Jest to nowa generacja zbiorników akumulacyjnych c.w.u. Wężownicowy zbiornik o pojemności 200 litrów może być podłączony na kilka różnych sposobów np. do pompy ciepła NIBE F1145. Może też współpracować z kolektorami słonecznymi. NIBE – BIAWAR Sp. z o.o. Paw. 15B, St. 11

Technika zacieniania i wentylacji

CU-LT FIRE DAMPER

Najnowszy produkt, który został przebadany na zgodność z polskimi i europejskimi normami. Stalowa przepustnica przeciwpożarowa CU-LT, dzięki swym niewielkim rozmiarom doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Przepustnica wyróżnia się także bardzo niskim spadkiem ciśnienia (dzięki super cienkiej zasuwie), małym ciężarem oraz hermetycznością. RF – TECHNOLOGIES SA Paw. 5b, St. 24

SENTINEL – niskoenergetyczna wentylacja mieszkań, na żądanie Sentinel (Strażnik) to inteligentny i energooszczędny system mechanicznej wentylacji mieszkań, hoteli, klas szkolnych, dostosowujący intensywność wentylacji do aktualnego zapotrzebowania na nią; silniki EC- DC; wydajność do 5300 m3/h i spręż do 700 Pa; klasa akustyczna wentylatorów „0”; wersje dachowe IPX5 i wewnętrzne IPX2 FLOP SYSTEM sp. z o.o. Paw. 5c, St. 80

Stropy KSZTAŁTKA BUDOWLANA NAROŻNIKA WIEŃCA STROPOWEGO Prezentowana kształtka stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, umożliwiające wykonawcy m.in.: – zmniejszenie pracochłonności i kosztów wykonania narożnika dzięki wyeliminowaniu konieczności cięcia kształtek lub szalowania – podniesienie wytrzymałości szalunku w samym narożniku wieńca BUDMA NEWS 19


NOWOŚĆI

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

– zwiększenie bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac budowlanych – poprawę estetyki i dokładności wykonania wieńca stropowego KONBET Sp. z o.o. Sp. K. Paw. 3, St. 62

PŁYTA STROPOWA STRUNOBETONOWA Wymiary płyty: szerokość 45cm, wysokość 20cm, rozpiętość do 12m Cechy kluczowe dla użytkownika: – unikatowa modułowość – jedyna na polskim rynku płyta o szerokości 45cm umożliwiająca budowę stropów o różnorodnych szerokościach bez konieczności cięcia płyty – niska masa własna – umożliwiająca łatwy i szybki montaż przy użyciu lekkiego sprzętu dźwigowego – bezpieczny transport i składowanie dzięki zastosowaniu tzw. górnego sprężenia betonu KONBET Sp. z o.o. Sp. K. Paw. 3, St. 62

PUSTAK TERIVA DWUNASTOKOMOROWY Unikalna geometria (zróżnicowany kształt komór) i najwyższej jakości wykonanie, składa się na wyrób odznaczający się następującymi właściwościami: – wysokimi parametrami wytrzymałościowymi – podwyższoną izolacją termiczną – zwiększonymi własnościami akustycznymi – niską masą własną KONBET Sp. z o.o. Sp. K Paw. 3, St. 62

SYSTEMY STROPOWE RECTOLIGHT Jest to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie stropów gęstożebrowych. Systemy te przeznaczone są do budownictwa mieszkaniowego. Ich innowacyjnością jest wypełnienie stropowe wykonane z bardzo lekkiego, ale silnie dopasowanego drewna, którego wytrzymałość jest większa od popularnych pustaków. Mały ciężar, duże wymiary oraz łatwość obróbki skracają czas montażu. RECTOR POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3, St. 17

Posadzki CONTOPP® FASERCOMPOUND DUREMIT Dzięki zastosowaniu wytrzymałość posadzki zwiększa się o 4 klasy. Zalety: oszczędność cementu, mikrozbrojenia oraz plastyfikatorów, zastępuje stalowe maty zbrojeniowe, redukuje skurcze, pęknięcia i odkształcenia posadzek, ułatwia zacieranie i układanie zaprawy, wersja hydro – znakomita pod systemy tarasowe HAROX TECHNOLOGIE JASTRYCHÓW Paw. 3, St. 108

CORIUM Podłogi skórzane wyznaczają moment przełomowy w projektowaniu pomieszczeń. Powierzchnia zrobiona jest ze 100 % naturalnej skóry oraz korka – materiału ekologicznego – podnosi uczucie komfortu, ciepła oraz spokoju we wnętrzu pomieszczenia. EGEN S.A Paw. 2, St. 23

20 NEWS BUDMA

EKO-DUR Wodorozcieńczalna farba dwuskładnikowa, epoksydowa do malowania posadzek budowlanych. AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 87

LINIA DO USZLACHETNIANIA POWIERZCHNI – TYP LUP Służy do nanoszenia oleju, wosku, UV oleju, bejcy itp. na płaskie materiały drzewne i drewnopochodne. Modułowa budowa pozwala na rozbudowę linii o nowe sposoby uszlachetniania powierzchni np. sztucznego starzenia deski podłogowej. Zastosowane narzędzia oraz regulowane parametry pracy pozwalają na wykonanie powierzchni uszlachetnionych z dużą dokładnością powtarzania, nadając im nową jakość powierzchni. FAMAD – FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH S.A. Paw. 5d, St. 106

PODKŁAD POD PANELE Z OCHRONĄ MICROBAHN Technologia Microban® wdrażana jest podczas produkcji podkładu, aby zapewnić ochronę antybakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Kiedy mikroby takie jak bakterie lub pleśń dostaną się do pomieszczenia, ochrona Microban przeniknie do produktu tak aby mikroby nie mogły funkcjonować, rozrastać się lub rozmnażać. EGEN S.A. Paw. 2, St. 23

SILVADEC Kompozytowa deska tarasowa o pełnym przekroju z zastosowaniem polimerów HDPE (nowej generacji polimer o zdecydowanie wyższej wytrzymałości). PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PODŁOGI-POSADZKI” Paw. 2, St. 13

SAIMA Podłogi drewniane promieniują dorobkiem kulturowym Finlandii oraz głębokim nastrojem fińskich lasów. Piękny wygląd perfekcyjnie współgra z doskonałym użytkowaniem, zarówno na ścianie jak również na podłodze. Styl podłóg Saima oraz bezkompromisowa jakość otwiera ogromnie możliwości dla współczesnej architektury wnętrz. EGEN S.A. Paw. 2, St. 23

TERRAZA Podłoga tarasowa o spokojnej nawierzchni w naturalnych tonacjach. Jest odporna na działanie wilgoci i zimna, kwaśnych deszczy, soli i chlorowanej wody. Nawet podczas opadów podłoga nie pęcznieje i nie jest śliska. Jest miła dla stóp i łatwa w pielęgnacji. WERZALIT GmbH + Co. KG Paw. 5b, st. 50

Okna OKNO BALKONOWE Okno dwuskrzydłowe, w którym górne skrzydło otwierane jest w sposób uchylny, płynnie do kąta 45°. Dolne otwierane jest do przodu wraz

z bocznymi barierkami. Otwarte skrzydła tworzą balkon na poddaszu. Duży rozmiar okna balkonowego zapewnia znakomite doświetlenia wnętrza. Duży kąt otwarcia górnego skrzydła oraz wysuwane dolne, umożliwiają swobodne podejście do krawędzi balkonu. Przy zamkniętym oknie barierki balkonu chowają się w oknie i nie wystają ponad dach. Schowane są pod blachami kryjącymi okna, przez co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie psują estetyki dachu. FAKRO sp. z o.o. Paw. 5c, St. 59

OKNA DACHOWE Nowe drewniane okna dachowe KEYLITE® są to jedne z najgłębiej osadzonych okien dachowych wśród wszystkich standardowo dostępnych na rynku. Nowy, innowacyjny sposób montażu oraz nowe kołnierze pozwalają na nowatorskie wykończenie dachu. KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. Paw. 5b, St. 36

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Prawdziwe okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła Uw=0,77W/m2K (potwierdzone certyfikatem IFT Rosenheim). DREWEXIM Sp. z o.o. Paw. 5d, St. 113

OKNO PCV Z TECHNOLOGIĄ SUPER SPACER® Innowacyjna technologia, dzięki której współczynnik przenikania ciepła UW jest lepszy o 15%, hałas niższy o 2dB. Kondensacja pary wodnej o 70%, żywotność szyby do 20 lat. P.P.H.U. EUROCOLOR Sp. j. Paw. 5b, St. 51

OKNA PICASSO Okna Picasso dedykowane są szczególnie dzieciom (chociaż nie tylko). Od strony zewnętrznej wyglądają jak typowe okna, ale od strony wewnętrznej powierzchnia ramiaków jest niepomalowana. Daje to możliwość dowolnego kształtowania wnętrza poprzez samodzielne pomalowanie ram według swoich fantazji. DREWEXIM Sp. z o.o. Paw. 5d, St. 113

POSTARZONE OKNA DĘBOWE Zupełna nowość, każdy egzemplarz tego okna jest unikatowy. DREWEXIM Sp. z o.o. Paw. 5d, St. 113

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY COR-URBAN– ukryte skrzydło Aluminiowe skrzydło zespolone izolowane termicznie o głębokości ościeżnicy 122mm. Pozwala na zastosowanie podwójnego pakietu szyb w celu uzyskania wysokiej izolacyjności akustycznej oraz termicznej. Możliwość montażu żaluzji. Izolacyjność termiczna – U (W/m2 . K) = 1,35 Izolacyjność akustyczna – Rw 50 dBA (C-2;Ctr -5) ALUMINIOS CORTIZO, S.A. Paw. 3, St. 70

VETREX ALPHALINE 90 PLUS System 6-cio komorowy, głębokość zabudowy 90mm, szyba o współczynniku U=0,7 W/m2K,


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl okucie Roto NT Designo, izolacja termiczna o wartościach U=0,8 W/m2K przy użyciu klinu izolacyjnego, 3 poziomy uszczelek z uszczelką środkową, lepsza izolacja akustyczna, większa szczelność i lepsza izolacja przenikania ciepła. VETREX Sp. z o.o. Paw. 5b , St. 32

BRANŻOWA GRUPA MEDIALNA INTEROKNOSERWIS Ukazujący się od piętnastu lat kwartalnik OKNO (najstarsze pismo branżowe) oraz internetowe Centrum Prasowe Branży Stolarki Otworowej – portal OknoSerwis.pl oraz e-targi interOknaiDrzwi.pl – tworzą jednolitą platformę informacyjno-promocyjną umożliwiającą równoczesne korzystanie z całkowicie odmiennych i synergicznie się wzmacniających form edukacji, informacji i prezentacji. BUD MEDIA Sp. z o.o. Paw. 5a, St. 17

Ogrody zimowe i patio DACHY DO OGRODÓW ZIMOWYCH Dachy pasują do każdego profilu okiennego. Szkielet jest z aluminium, na który nakłada się nakładki z PCV. Taki system pozwala firmom produkującym okna z PCV na rozszerzenie swojej działalności oferując klientom całe ogrody zimowe. MAGNO Paw. 5b, St. 42

OGRODY ZIMOWE Z PCV Konstrukcja ścian i dachu w całości wykonana z PCV w okleinie drewnopodobnej. OGRODY ZIMOWE ZAŁANOWSKI HENRYK Paw. 5b, St. 41

Osłony ZESPÓŁ NAPĘDOWO – PLANETARNY DO STEROWANIA ŻALUZJĄ Poprawia skuteczność sterowania żaluzją. Hamulec służy do zatrzymania pakietu lameli w dowolnym położeniu. Spełnia rolę mechanizmu operacyjnego, za pomocą którego możemy sterować żaluzjami – zamykać, otwierać oraz podnosić lub opuszczać lamele. ANWIS A.G. Wiśniewscy Sp. j. Paw. 5b, St. 53

Drzwi ART NOUVEAU BY IOSA GHINI Linia Art Nouveau charakteryzuje się kwiatowym motywem wzbogaconym lekką i wyróżniającą się kreską. Kręte linie, które nakładają się na siebie, rzeźbią drzwi niczym dzieło sztuki. Na płaskich drzwiach (Fiorella P), białe wykończenie jeszcze bardziej uwidacznia element dekoracyjny na płaskorzeźbie, który dodaje konsystencji drzwiom. Wersja drzwi oszklonych (Fiorella V) jest jak gra świateł i cieni, które ślizgając się po powierzchni perfekcyjnych płatków, niczym zbiór przezroczystych elementów opowiadają o wiecznej wiośnie. BARAUSSE POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 35

CENTRUM OBRÓBCZE DO ELEMENTÓW OŚCIEŻNIC ORAZ OPASEK DRZWIOWYCH, MOD. CLF (STEMAS) Wysokowydajna maszyna dwustronna CNC do wykonywania operacji cięcia i wiercenia pod

kątami 450 i 900 oraz frezowania pionowego i poziomego gniazd i otworów pod zamek i zawiasy. Dodatkowe zamontowane wrzeciona wiertarskie pozwalają na wykonanie otworów pod złącze w opaskach. Wyposażona w podajnik i odbiornik elementów, obsługiwana przez jednego operatora. Posiada górną bazę dla obrabianych elementów, co gwarantuje wysoką jakość i precyzję obróbki. IMAC Sp. z o.o. Paw. 5d, St. 122

DOLCE VITA BY IOSA GHINI Massimo Iosa Ghini interpretuje w sobie właściwy sposób Tetrix® - linię drzwi z modułowym opatentowanym skrzydłem - pokrywa ją skóra i tworzy element dekoracyjny o wyjątkowym pięknie i elegancji. Żaden szczegół nie został pominięty. Skórzane panele otoczone zostały ozdobnym, wypukłym ściegiem, a klamkę umieszczono w specjalnie przystosowanym otworze. Mistrzowskie użycie materiałów. Chłodna aluminiowa rama stanowi kontrast wobec ciepłego pokrycia drzwi, tworząc jakby delikatny i dynamiczny spór materiałów. Kolekcję przewidziano w odcieniach beżu (Pia B) i czerni (Pia N). BARAUSSE POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 35

DRZWI KOMPOZYTOWE ZBROJONE WŁÓKNEM SZKLANYM Surowe skrzydła drzwiowe, komponenty, witraże, kompletna technologia. Specjalistyczne wsparcie merytoryczne i technologiczne przy wdrażaniu technologii produkcji oraz lakierowania drzwi wejściowych z ościeżnicą drewnianą, metalową i PCV komorową. PW VIKKING KTS Paw. 3A, St. 53

INFINITY Stymulować, zaskoczyć, przekroczyć rutynę, drzwi, które nie pozostawią nikogo obojętnym. Infinity, nowa marka narodziła się z innowacyjnego powołania. Dla tych, którzy szukają drzwi czarujących, eleganckich, zmysłowych, oryginalnych. TOLEDOOR S.L. Paw. 3A, St. 65

MATERIA BY IOSA GHINI Charakter i naturalność są elementami, które sprawiają, że pierwsze drzwi Graffiata linii Materia to jedyny i wyjątkowy element dekoracyjny. Ciepłe odcienie naturalnego dębu są żłobione, co stwarza wrażenie odcieni ciemnych i jasnych, dodających drzwiom głębi. Drewno tych drzwi ma wyrytą swoją historię, jest niczym żywa materia, która się eksponuje poprzez ukazanie swojej esencji. Wyposażone we wspaniałą sceniczność, drzwi Graffiata są w stanie określać przestrzenie tak, by wydobyć z nich prawdziwą atmosferę wnętrz, bez względu na to, czy są one nowoczesne czy klasyczne. BARAUSSE POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 35

SECRET – SZTUKA MIMESIS Drzwi bez widocznych ościeżnic, elementów maskujących i ramek. Secret dopasowuje się i łączy ze ścianą, stosując zasadę mimesis, by dostosować się do każdego wymagania projektowego związanego ze stylem i dekoracją. Secret jest dostępny w wersji lakierowanej, we

wszystkich odcieniach kolorów przewidzianych przez skalę RAL. Na żądanie Klienta, możliwe jest dostarczenie drzwi w stanie surowym, a następnie wykończenie ich w taki sposób, by korelowały ze ścianami (malowanie, dekoracja, tapeta, inne). BARAUSSE POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 35

Bramy i ogrodzenia PŁYTY WARSTWOWE DO BRAM SEGMENTOWYCH Firma Marcegaglia, mająca doświadczenie jako lider w sektorze produkcji płyt warstwowych dla budownictwa, wprowadziła do swojej gamy produktów płyty na bramy segmentowe przemysłowe i do budownictwa mieszkaniowego. Płyty wykonane są z ocynkowanej i pomalowanej blachy o gwarantowanej jakości, dostępne są również z powłokami z tworzyw sztucznych, dla szerokiego zakresu wykończeń architektonicznych. MARCEGAGLIA Paw. 9, St. 20

Windy, schody ruchome, balustrady

EASY GLASS SYSTEM EVO

Innowacyjny system profili aluminiowych do balustrad całoszklonych. Zastosowanie wkładek z tworzywa i gumy pozwala uniknąć wiercenia w szkle. Możliwe dwa sposoby montażu. Grubość szkła 12,76 – 21,52mm. Q-RAILING EUROPE HOLDING Sp. z o.o. Paw. 5c, St. 71

Pokrycia dachowe COROTOP X-TREAM Trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa z niezwykle odpornej na wszelkie uszkodzenia włókniny poliestrowej. Produkt do stosowania na pełnym deskowaniu dachów skośnych, ocieplonych lub bezpośrednio na izolacji. Obok znakomitych parametrów wytrzymałościowych produkt jest odporny na działanie ekstremalnych temperatur i na promieniowanie UV aż do 12 miesięcy. Właściwości membrany Corotop X-tream gwarantują niezmienność znakomitych parametrów pod wpływem działania czynników atmosferycznych i czasu. CB S.A. Paw. 5e , St. 142

MEMBRANA DACHOWA DACHGAM Materiał wielowarstwowy otrzymywany ze zmiękczonego polichlorku winylu, produkowany w oparciu o jedną z najnowocześniejszych metod – metodę prasowania. Posiada również współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej na najlepszym poziomie 20 000 – parametr odpowiedzialny za przenikanie przez strukturę materiału wilgoci zmagazynowanej w budynku. Szczególne znaczenie ma on przy renowacji starych dachów krytych papą ponieważ wilgoć jest odprowadzona, nie tylko przez kominki wentylacyjne, ale również przez właściwą połać dachu. Podstawowy kolor tego asortymentu to kolor szary. W nowej kolekcji pojawiły się nowe kolory: zielony, biały, miedziany. ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT S.A. Paw. 5e, St. 142

BUDMA NEWS 21


NOWOŚĆI

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO PRODUKCJI NAROŻNIKÓW ALU I PCV

KLESZCZE DO KSZTAŁTOWANIA ZAKOŃCZEŃ RĄBKA – SCHGZ MASC

Sitaka z włókna szklanego w pasach służy do produkcji narożników do wykonania elewacji w systemach dociepleń. Jakość tego produktu została potwierdzona przez największych producentów narożników w kraju. PROXIM Sp. z o.o Paw. 4, St. 43

Doskonałe kleszcze do wyznaczania i kształtowania krzywizny zakończenia rąbka. Krawędzie ukształtowane w łuk i skos 45o. Dzięki niezawodnemu mechanizmowi ViseGrip bardzo mocno trzymają się na krawędzi kształtowanych blach i możliwe jest zaklepanie blachy bezpośrednio na kleszczach. Używając tych kleszczy uzyskujemy estetyczne, powtarzalne zakończenia rąbków na dachu. DEKARZE.PL (ZI-CO Sp. z o.o.) Paw. 4, St. 39

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO DOCIEPLEŃ 145 PROXIM Siatka z włókna szklanego jest jednym z elementów każdego systemu dociepleń. Produkt ten jest ceniony przez fachowców na rynku krajowym i zagranicznym. Wieloletnie doświadczenie w imporcie i sprzedaży jest gwarancją jego jakości. PROXIM Sp. z o.o. Paw. 4, St. 43

Systemy odwodnień RYNNY METALOWE CIĄGŁE W KSZTAŁCIE GZYMSU Rynny aluminiowe i stalowe ciągłe to jeden z najlepszych systemów odwadniających na rynku światowym. Produkowane są z wysokiej jakości blach aluminiowych i stalowych powlekanych. Doskonały efekt estetyczny zapewnia elegancka forma – rynny profilowane są na kształt gzymsu. ROYAL SEAMLESS Sp. z o.o. Paw. 4, St. 31

Systemy kominowe UNIWERSALNY SYSTEM KOMINOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ System kominowy JAWAR-I dopuszczony jest do pracy ciągłej w temperaturze 600°C, odporny jest na pożar sadzy w odległości 50mm od materiałów palnych. Uzyskanie tak dobrych rezultatów możliwe było dzięki zastosowaniu nowatorskiej izolacji włókien glinokrzemianowych. System został przebadany w 60-minutowej próbie ogniowej. JAWAR Sp. z o.o. Paw. 3, St. 76

Osprzęt dekarski ELEKTRYCZNA FALCOWNICA WUKO SPRINTER Nowa wersja urządzenia. Teraz z dwukomponentowymi rękojeściami i nową elektroniką. Falcownica służy do zamykania blachy na pojedynczy lub podwójny rąbek stojący także na powierzchniach łukowych. Maszyna daje możliwość pracy w obu kierunkach z możliwością nastawienia siły nacisku. Specjalne wałki formujące służą zaginaniu różnego rodzaju blach bez ich uszkodzenia. Minimalny promień zaginania: 0,6m. Maksymalna grubość blachy stalowej, aluminiowej, miedzianej i tytancynkowej: 0,8mm, stali nierdzewnej: 0,5mm. DEKARZE.PL (ZI-CO Sp. z o.o.) Paw. 4, St. 39

MŁOTEK CIESIELSKI ZE SKÓRZANYM TRZONKIEM PICARD Młotek odkuwany z jednego kawałka stali, zaopatrzony w wysokiej jakości skórzaną rękojeść z możliwością docisku śruby znajdującej się w trzonku, dzięki czemu zapewnia zawsze pewny chwyt. Powierzchnia wbijania w kratkę lub gładka. DEKARZE.PL (ZI-CO Sp. z o.o.) Paw. 4, St. 39

22 NEWS BUDMA

ROZPÓRKA UNIWERSALNA PIHER Wszechstronna w zastosowaniu, łatwa w użyciu rozpórka do blokowania ładunków w transporcie, wykorzystywana również jako stempel do prac remontowo-budowlanych i dekarskich. Dzięki gumowanym, uchylnym podkładkom doskonale sprawdza się w trudnych warunkach. Dwustopniowa blokada zapewnia bezpieczeństwo pracy. Istnieje możliwość wymiany stopek na podkładki pokryte pianką neoprenową o wymiarach: 6x20, 6x35, lub 6x70cm. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest hak mocowany do segmentu blokowanego lub zawiesie z dwoma hakami, umożliwiające montaż do dowolnego elementu rozpórki. DEKARZE.PL (ZI-CO Sp. z o.o.) Paw. 4, St. 39

WCIĄGARKA ZĘBATKOWA GEDA 200 Z Mała, lekka, łatwa w transporcie wyciągarka GEDA 200 Z. Jest to idealne urządzenie do prac na budowach przy rusztowaniach lub ścianach. Urządzenie montuje się bezpośrednio do rusztowania lub ściany. Jednostka wymaga jedynie 1,5 m x 1,5 m miejsca do posadowienia, co pozwala na umieszczenie wyciągarki przy samym budynku bez najmniejszych komplikacji. Dzięki obrotowemu mechanizmowi platformy, rozładunek na obu poziomach (górnym i dolnym) odbywa się wyjątkowo łatwo. DEKARZE.PL (ZI-CO Sp. z o.o.) Paw. 4, St. 39

Konstrukcje stalowe EVOLUTIONCROSS-LASER 8P POWERBRIGHT RX Wysoce precyzyjny, laserowy niwelator liniowokrzyżowy z 8 super-jasnymi promieniami lasera, pionem laserowym i odbiornikiem lasera. 4 poziome diody wyświetlają jednolite linie lasera 360°, 4 pionowe lasery ustawione są względem siebie pod kątem prostym. GEOMATIX Sp. z o.o. Paw. 8A, St. 14

NAMIOT PRZEMYSŁOWY ALUFLEX – izolowany Dostępny w dwóch wersjach z dachem z izolowaną podsufitką lub z dachem z płyt warstwowych. Możliwość dowolnego wyposażenia w bramy, drzwi, okna, świetliki. Montaż bez fundamentów. HALTEC HALE Sp. z o.o. Teren otwarty, Sektor 5

NOVACEL 4151 – 4152 Nowa bezrozpuszczalnikowa folia do ochrony wstępnie pomalowanych blach metalowych oraz sztywnego PCV. Folia NOVACEL 4151 i NOVACEL 4152 osłania blachy metalowe z połyskiem lub półmatowe i zapewnia wysoką odporność na ścieranie podczas procesu produkcji płyt warstwowych. Te oba produkty mogą być również stosowane do ochrony płyt ze sztywnego PCV.

4151 / błękitna przezroczysta folia - 4152 / bezbarwna przezroczysta folia. Wodorozcieńczalna masa adhezyjna. Odporność na warunki atmosferyczne: 3 miesiące. NOVACEL Paw. 9, St. 40

NOVACEL 4199 Nowa bezrozpuszczalnikowa folia do zabezpieczania profili z PCV. Bezbarwna przezroczysta folia, 45 μm. Wodna masa adhezyjna. Odporność na warunki atmosferyczne: 6 miesięcy NOVACEL Paw. 9, St. 40

NOVACEL 9230 Nowa bezrozpuszczalnikowa folia do zabezpieczania laminatów przeznaczonych do postformingu. NOVACEL 9230 została zaprojektowana do ochrony gładkich i błyszczących laminatów przed zniszczeniem w wysokotemperaturowych procesach postformingu. Bezbarwna przezroczysta folia, 25 μm. Masa adhezyjna: akrylowa, wodorozcieńczalna. NOVACEL Paw. 9, St. 40

NOVACEL 9379 Nowa folia do stali nierdzewnej głębokotłocznej. NOVACEL 9379 to innowacyjna, łatwo-zdzieralna folia stosowana w ulepszonym wieloetapowym procesie głębokiego tłoczenia stali na linii automatycznej. Błękitna przezroczysta folia, 60 μm. Masa adhezyjna: akrylowa, wodorozcieńczalna. NOVACEL Paw. 9, St. 40

Drewno w budownictwie DOMY MODUŁOWE UNIHOUSE Moduły – przestrzenne elementy o wymiarach: dł. do 14m, szer. do 4,2m, wys. do 3,7m wykonane w technologii szkieletu drewnianego, zmontowane i wykończone „pod klucz” w fabryce domów. Zastosowanie: budownictwo wielorodzinne (do 8 kondygnacji) i osiedla domów jednorodzinnych. Wysoka jakość, błyskawiczny cykl budowy. UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A. Paw. 2, St. 47

KEBONY (drewno modyfikowane) Jest to opatentowana, innowacyjna metoda modyfikacji drewna. Polega ona na impregnacji drewna, przyjaznym dla środowiska, płynnym ekstraktem z odpadów biologicznych, następnie wygrzewaniu i utwardzaniu. Substancja wchodzi w reakcję z komórkami drewna nadając mu wyjątkowe właściwości. Dzięki temu, jest odporne na wilgoć i działanie warunków atmosferycznych oraz na intensywną eksploatację. Jest trwałe, wytrzymałe, stabilne i niezwykle estetyczne. Nie wymaga żadnych prac konserwujących. Obecnie najczęściej stosowanymi gatunkami w kebonizacji są: sosna, sosna żółta, buk i klon- pospolite, odnawialne gatunki drewna. SCANDINAVIUM Sp. z o.o. Paw. 2, St. 55

KNOCK WOOD Lekkość konstrukcji w schodach Knock Wood zapewnia wykorzystanie klasycznych, drewnianych surowców. Luksusowy styl nadają stopnie


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl

Weź udział w największych targach kamieniarskich w tej części Europy - Ponad 300 firm - dostawców dla branży kamieniarskiej - Około 15.000 m2 ekspozycji wystawienniczej - Nowoczesna infrastruktura targowa - Szeroki wachlarz usług dodatkowych - Promocja nowych produktów

Przyślij zgłoszenie do 30.IV.2010

BUDMA NEWS 23


NOWOŚĆI

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

wykonane z mozaiki bukowej oraz unikatowe poręcze autorstwa Giugiaro Architettura. Smaku dodają stalowe balustrady i gładkie powierzchnie, lśniące dzięki wykorzystaniu technologii LED. RINTAL POLSKA Sp. z o.o. Paw. 5a, St. 14

PŁYTA Z DREWNA KLEJONEGO 3-S-LAYER PLUS® Uniwersalna, ekologiczna i praktyczna. Wielkoformatowe płyty warstwowe przeznaczone dla nowoczesnego budownictwa drewnianego. Wyprodukowane w najwyższym reżimie technologicznym, posiadają jednocześnie wszystkie właściwości surowca naturalnego jakim jest drewno i zalety nowoczesnego kompozytu. RETTENMEIER HOLDING AG Paw. 2, St. 41

PRIMA Schody Prima to wynik twórczej pasji Rintal i Giugiaro Architettura, uznanego włoskiego projektanta samochodów. O ekstrawagancji świadczą cena, wydłużony czas oczekiwania oraz produkcja na indywidualne zamówienie. Elegancji dodają unikatowe poręcze, aluminiowa konstrukcja oraz zastosowanie technologii LED. RINTAL POLSKA Sp. z o.o. Paw. 5a, St. 14

Informatyka w budownictwie MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 dla branży budowlanej Najnowsze rozwiązanie ERP dla budownictwa. System obejmuje wszystkie obszary biznesowe wraz z zagadnieniami branżowymi, takimi jak: budżetowanie, analiza realizacji, ofertowanie, elektroniczny obieg dokumentów, rozliczanie prac maszyn i ludzi itp. XPLUS S.A. Paw. 1, St. 27

Norma EXPERT Jest to system wyznaczający nowy standard oprogramowania do kosztorysowania. Cechy systemu: sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych, tworzenie pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji, rozliczanie utylizacji odpadów, rozbudowana graficzna prezentacja wyników obliczeń, rozbudowany mechanizm sprawdzania kosztorysów, rozbudowana komunikacja on-line z ogólnopolską bazą cen w budownictwie INTERCENBUD. ATHENASOFT Sp. z o.o. Paw. 1, St. 23

PROGRAM KOMPUTEROWY R3D3 RAMA 3D 8.0; R2D2 RAMA 2D 8.0; EUROSTAL 1.0

Prefabrykowane drewniane konstrukcje wiązarowe na płytki kolczaste na szwedzkim drewnie suszonym, struganym C24 dla budowy marketów, hal, magazynów, wiat, poddaszy użytkowych budynków mieszkalnych. NORPOLHAUS Sp. z o. o. Paw. 2, St. 16

Analiza statyczna dowolnie obciążonych, trójwymiarowych układów prętowych o dowolnej geometrii i dowolnych warunkach podparcia układu. Wersja 2D służy do przeprowadzenia obliczeń statycznych płaskich układów prętowych. EuroStal służy do wymiarowania elementów stalowych wg normy PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 czerwiec 2006. ArCADiasoft / INTERsoft Sp. z o.o. Paw. 1, St. 40

STOPNIE NA SCHODY W KLASIE AC-LITEJ

PROGRAM KOMPUTEROWY ARCADIA-TERMO 2.0

PREFABRYKOWANE DREWNIANE KONSTRUKCJE WIĄZAROWE

Stopnie te wykonane są wyłącznie z jednolitych elementów drewna (nie łączonych na długości). Na prawej (wierzchniej) stronie: możliwe najmniejsze różnice kolorystyczne oraz brak występowania bieli. Dopuszczalne są jedynie sporadycznie występujące pojedyncze sęki do 5mm. W tym materiale stopnie mają grubość 30 i 40mm. Szerokość pojedynczej lameli wynosi 40-50mm. POL-KRES EDWOOD Paw. 2, St. 53

Kamień w budownictwie DAMPMASTER PLUS Profesjonalny instrument do badania wilgoci w drewnie, tynku i materiałach budowlanych. Przejrzyście zorganizowany, funkcjonalny wyświetlacz i gumowe zabezpieczenie obudowy czyni to urządzenie odpowiednim do użytku profesjonalnego, w trudnych warunkach. GEOMATIX Sp. z o.o. Paw. 8A, St. 14

RZEMYKOWA ŁUPANKA KAMIENNA Produkt dekoracyjny najwyższej jakości, ekologiczny, wykonany z kamienia naturalnego według najnowszych trendów wzornictwa. Piękna kolorystyka oraz ciekawa struktura powierzchni tworzą niepowtarzalny klimat wnętrz, dają także możliwość aranżacji przestrzeni wokół domu, w ogrodzie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, prosty montaż. GRANMAR Sp. z o. o. Paw. 12, St. 17 24 NEWS BUDMA

Nowa wersja najpopularniejszego na polskim rynku programu do sporządzania: charakterystyki energetycznej wymaganej w projekcie budowlanym, świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego i remontowego oraz obliczeń, zapotrzebowania na ciepło, potrzebnych do doboru grzejników w pomieszczeniach. Poprzednia wersja programu została nagrodzona Złotym Medalem BUDMA 2009 oraz wieloma innymi wyróżnieniami. ArCADiasoft / INTERsoft Sp. z o.o. Paw. 1, St. 40

PROGRAM KOMPUTEROWY ARCADIA-GRAF Specjalistyczne narzędzie dla branży budowlanej, w którym przy pomocy narzędzi kreślarskich oraz trójwymiarowych obiektów, takich jak np. ściany, schody, stropy tworzone są rzuty kondygnacji. Program ma możliwość czytania i zapisu plików DWG oraz współpracuje z wszystkimi programami systemu ArCADia. ArCADiasoft / INTERsoft Sp. z o.o. Paw. 1, St. 40

PROGRAM KOMPUTEROWY ARCADIA-SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0 Narzędzie rozszerzające program AutoCAD oraz ArCADia-IntelliCAD o funkcje niezbędne do sporządzania dokumentacji technicznej zewnętrznych sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych niskiego napięcia oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiektach budowla-

nych wraz z dokonaniem niezbędnych obliczeń i sprawdzeń. ArCADiasoft / INTERsoft Sp. z o.o. Paw. 1, St. 40

PROGRAM KOMPUTEROWY ARCON 13 Kolejna wersja sprawdzonego i powszechnie używanego przez architektów programu, który pod względem szybkości i łatwości tworzenia koncepcji, rzutów, przekrojów, wizualizacji oraz wykonania aranżacji wnętrza nie ma sobie równych na polskim rynku. Zaprojektowaną w ArConie bryłę budynku można przenieść poprzez ArCADia-Architektura praktycznie do każdego innego liczącego się programu na rynku. ArCADiasoft / INTERsoft Sp. z o.o. Paw. 1, St. 40

SAMOLICZ ® KOSZTORYSOWY E-JEDYNY Jedyny w Polsce prawdziwie „komputerowy” system, który sam liczy kosztorysy. Jedyny z kompletną bazą norm wypełnioną „w pełni” indeksami mat/sprz, powiązaną z „wbudowanymi” aktualnymi cennikami. STANEK - Instytut Organizacji i Ekonomiki Budownictwa S.A. Paw. 1, St. 56

SEKO PRIX 4.2 Umożliwia tworzenie wszelkich rodzajów kosztorysów, sprawdzanie ich oraz obsługę przetargów. Pozwala na szacowanie nieruchomości i likwidację szkód w firmach ubezpieczeniowych (SeKo PRIX Plus). Współpracuje z cennikami SEKOCENBUD na CD. Ponad 260 katalogów oraz Wspólny Słownik Zamówień (CPV). OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZNOORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA PROMOCJA Sp. z o.o. Paw. 1, St. 45

SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU DOMINTELL Umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami domu, m.in. ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, oświetleniem, roletami i żaluzjami, podlewaniem ogrodu, nagłośnieniem, sprzętem audio-video oraz wieloma innymi, za pomocą paneli, przycisków, pilotów, telefonów GSM, Internetu. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POZELM Jacek Zart Paw. 1, St. 22

TENADO METALL 2010 Tenado METALL jest „skrojonym na miarę“ rozwiązaniem programowym przeznaczonym dla ślusarzy, kowali i rzemieślników. Oferuje on pełną gamę branżowych narzędzi i funkcji, których używanie nie wymaga szczególnych umiejętności posługiwania się programami CAD. TECHNOBOX GMBH Paw. 5d, St. 121

ZWCAD Nowoczesny program przeznaczony do wspomagania projektowania. Umożliwia tworzenie płaskiej dokumentacji (2D) jak i modeli przestrzennych (3D). Zapewnia wysoki poziom zgodności z plikami DWG, łatwość i intuicyjność obsługi i wysoką jakość za bardzo atrakcyjną cenę. USŁUGI INFORMATYCZNE „SZANSA” Gabriela Ciszyńska-Matuszek Paw. 1, St. 37


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl Narzędzia budowlane NIWELATOR LASEROWY GAT 220HV Automatyczny rotacyjny niwelator laserowy AGATEC GAT 220HV, wyświetla linie i płaszczyzny poziome, pionowe, pochyłe oraz kąty proste. Elektroniczny system poziomowania, zasięg Ø300m, dokładność ± 10mm/100m, dioda laserowa 635 nm o mocy < 5mW, klasa lasera 3R, funkcja kontroli stabilności, wyznaczanie stromych skosów, wodoodporny IP 64. P.H.U. BIMEX B. BLOCH, J. MICKOWSKI sp.j. Paw. 8A, St. 38

tycznych. Zaprawa ta stosowana jest do napraw powierzchni elementów konstrukcji (np. krawędzi płyt balkonowych, stropowych, narożników słupów i belek) a także tuneli, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych, w tym powierzchni mających stały kontakt z wodą do picia. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może się wahać między 5 a 35mm. Planitop 430 odpowiada wymaganiom normy EN 1504-3 w zakresie klasy wytrzymałości R3. MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 28

SILANCOLOR TONACHINO

Bardzo wysoka czułość – najmniejsze wychylenie od razu widoczne, najwyższa dokładność 3mm/m dzięki libellom wspawanym ultradźwiękami, 4 - komorowy profil, bezodblaskowa libella pozioma z efektem lupy, wysokokauczukowe pochłaniacze wstrząsów. Najwyższa bawarska jakość BMI. P.H.U. BIMEX B. BLOCH, J. MICKOWSKI sp.j Paw. 8A, st. 38

Silikonowy tynk cienkowarstwowy jest gotową do użycia masą tynkarską, produkowaną na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy i pigmentów odpornych na warunki atmosferyczne. Jest przeznaczony do wykonania wypraw tynkarskich w systemach ociepleniowych z wełną mineralną, styropianem lub na typowych podłożach mineralnych. Tynk ten przeznaczony jest do stosowania na ścianach i sufitach, za zewnątrz i wewnątrz budynków. MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 28

REVOLUTION 400 S

ULTRACOAT P 925

POZIOMICA PRECYZYJNA SUPER-ROBUST R1000

Solidny, w pełni automatyczny niwelator obrotowy, o dokładności 1mm/10m. Dodatkowe funkcje: AntiShake do szybkiego ustawiania na powierzchniach ulegających drganiom oraz przy silnym wietrze. Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania nachyleń osi. GEOMATIX Sp. z o.o. Paw. 8A, St. 14

TARCZA A 46 VZ DUPLEX Supercienka tarcza do skutecznego cięcia i bezpiecznego szlifowania jednym narzędziem o bardzo dobrych parametrach pracy. Szczególnie przydatna do obróbki cienkich rur, profili i blach ze stali szlachetnej oraz metali niezależnych. KLINGSPOR Sp. z o.o. Paw. 8A, St. 15

4226REN nowa folia do cięcia laserowego 4226REN skraca czas wykrawania laserowego i chroni powierzchnię wykrawanych detali podczas całego cyklu obróbki mechanicznej. Folia biało/biała, 100 μm Masa adhezyjna kauczukowa, rozpuszczalnikowa. Przyczepność: 140 cN/cm Odporność na warunki atmosferyczne: 6 miesięcy NOVACEL Paw. 9, St. 40

Wyroby chemii budowlanej NANOCRIL W oparciu o nanotechnologię, IBERSA wypuszcza na rynek farbę akrylową do elewacji. Jej właściwości wyraźnie przewyższają właściwości farb konwencjonalnych. Zapewnia ona lepszą ochronę przed wilgocią oraz lepszą przepuszczalność pary wodnej. Zapewnia ochronę przed promieniami UV. INDUSTRIAS QUIMICAS GALLEGAS S.A. Paw. 3, St. 70

PLANITOP 430 Normalnie wiążąca, tiksotropowa zaprawa naprawcza o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 30 N/mm2, z dodatkiem włókien synte-

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier wodny, przeznaczony do posadzek drewnianych o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), nie zawiera NMP. Zakres zastosowania: wykonanie powłok ochronnych odpornych na zarysowania i ścieranie, na tradycyjnych posadzkach drewnianych, wymagających wstępnego przeszlifowania, w budynkach użyteczności publicznej i centrach handlowych. MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 28

51m i rozstawie osiowym od 1,00m do 2,50m. Belka Mostowa Typu ERGON przeznaczona jest do budowy obiektów mostowych (tj.: mosty, wiadukty, kładki, estakady) o rozpiętościach przęseł od 9m do 51m. Może być również z powodzeniem wykorzystywana w budownictwie lądowym jako konstrukcja mocno obciążonych stropów i dachów o dużych rozpiętościach. Jest jedyną na rynku polskim belką mostową umożliwiającą pokonanie przeszkody terenowej szerokości ponad 27m. Umożliwia osiągnięcie rozpiętości przęsła do 51m. ERGON POLAND Sp. z o.o.   Paw. 3, St. 61

SYSTEM DROGOWY DURA-TRACK Jest to polski wynalazek i produkt innowacyjny na skalę światową, stosowany w stabilizacji nie utwardzonego podłoża w transporcie technologicznym. Jego innowacyjność została nagrodzona w konkursie „Liderzy Branży Infrastruktury 2009”. INTERGEO REAL ESTATE DEVELOPMENT Sp. z o.o. Paw. 9, St. 49

Infrastruktura drogowa LATARNIA ULICZNA ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ Efektowna, samowystarczalna latarnia uliczna zasilana energią słoneczną, wykonana w technologii LED. Nie tylko skutecznie oświetla, ale także stanowi: doskonałą ozdobę ulic, placów, parków, nowoczesnych rezydencji, a także wizytówkę firmy. ACTION ENERGY Sp. z o.o. Paw. 9, St. 14b

Inne

UNI-FIX Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS POLIMERU (modyfikowanych silanów) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w gospodarstwie domowym, budownictwie, przemyśle. DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o. Paw. 3A, St. 17

Pomocniczy sprzęt budowlany DIGILEVEL PRO 120 – cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem Stosowana jako optyczne przedłużenie wspomagające precyzyjne wyznaczanie wysokości i kąta. Funkcja flip-display w sposób automatyczny obraca widok na ekranie podczas wykonywania pomiarów nad głową. Wyposażona w magnesy mocujące na dolnej krawędzi. GEOMATIX Sp. z o.o. Paw. 8A, St. 14

TEKTURA MALARSKO – BUDOWLANA Tektura malarsko-budowlana z dodatkiem włókien tekstylnych stanowi doskonałą ochronę powierzchni podczas prac budowlanych. Jest to ekologiczna i skuteczna alternatywa dla każdego rodzaju folii. Wytrzymałość, a także bezpieczeństwo i komfort pracy gwarantują ciągły wzrost popularności tego produktu. FABRYKA PAPIERU I TEKTURY „BESKIDY” S. A. Paw. 3A, St. 72a

Projektowanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

BELKA MOSTOWA TYPU ERGON

SERIA FIESTA Meble o niewielkich gabarytach. Fronty występują w czterech wersjach: wesołe choć eleganckie kółeczka, stonowane ale pogodne paseczki oraz klasyczna biel i wenge. W szafkach zamontowano system „push to open”. Bezuchwytowe szafki podumywalkowe są wyposażone w reling na ręcznik. ANTADO sp. z o.o. Paw. 3A, St. 3

SERIA MADERA Praktyczne meble na kółkach, które umożliwiają aranżację wnętrza w zależności od potrzeb. Dodatki typu porządkujący wkład do szuflady czy dołączony wiklinowy koszyk pomagają funkcjonalnie wykorzystać przestrzeń. System cichego zamykania oraz lampka w regale podwyższają komfort użytkowania. ANTADO sp. z o.o. Paw. 3A, St. 3

SERIA CASSO Casso to unikatowa seria dwukolorowych mebli. Akcent wzorniczy został położony na asymetrię i podkreślony nowoczesnym, chromowanym uchwytem. Geometryczna umywalka idealnie komponuje się z minimalistycznymi szafkami. Szafki pod umywalkę w trzech rozmiarach ułatwiają zagospodarowanie przestrzeni. ANTADO sp. z o.o. Paw. 3A, St. 3

Projektowane są o długościach od 9m do nawet BUDMA NEWS 25


AKTUALNOŚCI

26 NEWS BUDMA


• w w w.bumasz.pl • w w w.cbs.mtp.pl • w w w.bumasz.pl • w w w.cbs.mtp.pl wytwarzania, zwarta budowa, niski poziom emitowanego hałasu, konkurencyjna cena. TECHMATIK S.A. Paw. 8, St. 9

HYDRAULICZNE OBUDOWY RAMOWE

OBUDOWY PANELOWE – LEKKIE

Główną i zarazem najważniejszą cechą tej serii jest jej uniwersalność. Obudowy ramowe pozwalają na prowadzenie prac ziemnych, wykopów, remontów w miejscach o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej, umożliwiając jej sprawne ominięcie w przeciwieństwie do pełnej płyty. LIFTON POLSKA Sp. j. Paw. 7 , St. 38

Panele przy użyciu łączników i szpilek spinających oraz rozpór mechanicznych montowane są w klatkę. Lekkie panele mogą być z łatwością transportowane samochodem osobowym. Panele można łatwo dostosować do wymaganych potrzeb dzięki mechanicznym rozporom, które umożliwiają szybką regulację i zmianę konfiguracji. LIFTON POLSKA Sp. j. Paw. 7, St. 38

KONSTRUKCJE SPECJALNE

PIONOWE ROZPORY

Konstrukcje specjalne umożliwiają rozwiązanie najróżniejszych problemów w zakresie wchodzenia, względnie prowadzenia prac na wysokości. Konstrukcje specjalne są „szyte na miarę” z uwzględnieniem wymagań Klienta. KRAUSE Sp. z o. o. Paw. 7A, St. 7

Zostały zaprojektowane tak, aby zapobiec osunięciom wykopów poprzez wspieranie ścian bocznych z wykorzystaniem ciśnienia hydraulicznego. Pionowe rozpory może zamontować jedna osoba z poziomu gruntu. LIFTON POLSKA Sp. j. Paw. 7, St. 38

LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ I GALANTERII BETONOWEJ z WIBROPRASĄ TECHMATIK SHP 5000 C

RUSZTOWANIE MONTAŻOWE – PRZEGUBOWE

Niezawodność, energooszczędność, uniwersalność zastosowania, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, nowoczesne technologie

Rusztowanie montażowe – przegubowe to wszechstronny produkt: stosowany jako rusztowanie jezdne lub drabina wolnostojąca, dwustronna 2x7 szczebli lub przystawna 14 szczebli. Użyte przeguby zapewniają wznoszenie ruszto-

EAGLE TURF

AQA DRINK

Najnowszy na rynku dystrybutor do wody. Podłączany do sieci, wyposażony w system filtracyjny. Atrakcyjny design sprawia, że AQA drink pasuje do nowoczesnych wnętrz ośrodków sportu i rekreacji, wellness i SPA, klubów fitness oraz miejsc dla osób ceniących sobie zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. BWT – Polska Sp. z o.o. Paw. 6, St. 1

AQUATRAINER FX

Aquatrainer Fx pierwsze samooczyszczające Swim Spa na świecie. Basen pływacki z przeciwprądem wody, posiadający dolny system filtracji, eliminujący zanieczyszczenia z dna basenu. Aquatrainer FX ma długość aż 5,6m i głębokość 1,35m, co zwiększyło przestrzeń do pływania przy jednoczesnym umiejscowieniu aż 4 siedzisk z profesjonalnym hydromasażem. HYDROPOOL Paw. 6, St. 17

B-INTENSE

Eleganckie i nowoczesne sauny infrared. Ekskluzywne wersje kabin b-intense dla hoteli, SPA i ośrodków sportu i rekreacji oraz łazienkowe sauny do apartamentów hotelowych i domowych łazienek. Promienie nowoczesnych lamp Philips VITAE przyjemnie ogrzewają ciało od wewnątrz i poprawiają samopoczucie. BWT – Polska Sp. z o.o. Paw. 6, St. 1

Innowacyjny model trawy stworzony został w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Dzięki zaawansowanej technologii i wnikliwym badaniom stworzony został produkt najwyższej jakości. TILIA Sp. z o.o. Paw. 6A , St. 29

FONTANNY BWT

Nowoczesne fontanny z systemem uzdatniania wody oraz systemami różnorodnej choreografii kolorowego, zmiennego podświetlenia strumieni wody oraz systemem dźwiękowym. Fontanny w klasycznych oraz nowoczesnych kształtach przy zastosowaniu wysokiej jakości dysz pozwalają wyczarować z wody wymarzone kształty. BWT – Polska Sp. z o.o. Paw. 6, St. 1

DIMENSION ONE SPA

Nowoczesne wanny z hydromasażem do prywatnych rezydencji, własnego SPA. Wanny z hydromasażem to możliwość odpoczynku i relaksu w zaciszu własnego domu, w oazie, z dala od biegu dnia codziennego. Aquatic Fitness System to wanny z oprzyrządowaniem do ćwiczeń w wodzie, wanny dla osób odpoczywających aktywnie. BWT – Polska Sp. z o.o. Paw. 6, St. 1

NAWOZY INDIGROW

Indigrow - linie innowacyjnych nawozów tradycyjnych, mieszanych o wolnym i kontrolowanym okresie uwalniania, dostępnych zarówno w postaci płynnej jak i w granulacie. Są to zaawansowane technologicznie środki przeciwko hydrofobii gleby oraz specjalistyczne

wania bezpośrednio z podłoża i w krótkim czasie. Rusztowanie wyróżnia się kompaktowymi wymiarami transportowymi. KRAUSE Sp. z o. o. Paw. 7A, St. 7

STABILO® 5500 - PROFESJONALNE RUSZTOWANIE JEZDNE ZE SCHODAMI Innowacyjne rusztowanie STABILO® 5500 zapewnia najlepsze bezpieczeństwo pracy do 12,5m wysokości roboczej i jest niezastąpionym rozwiązaniem dla profesjonalistów z branży budowlanej. Zastosowanie szerokich schodów z poręczą gwarantuje bezpieczne wejście oraz wygodny transport przez jedną osobę materiałów i narzędzi na szeroką górną platformę roboczą, której nośność wynosi 500kg. KRAUSE Sp. z o. o. Paw. 7A, St. 7

WIBROPRASA TECHMATIK SHP 5000 C Umożliwia produkcję szerokiej gamy wyrobów, o wys. 40 mm - 500 mm; zmniejsza pobór energii; cichszą pracę; przystosowana do produkcji na blatach stalowych – pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wyrobów betonowych; zestaw urządzeń COLORMIX do produkcji wyrobów z wielokolorową warstwą wierzchnią. TECHMATIK S.A. Paw. 8, St. 9

produkty do pielęgnacji murawy sportowej. Linia nawozów mieszanych powstała w oparciu o technologię Zeoltów pozwalając na podwyższenie potencjału magazynowania składników odżywczych oraz została uzupełniona o unikatowy ekstrakt z wodorostów podwyższający potencjał absorpcji roślin i translokacji składników odżywczych. PROGRASS POLSKA Sp. z o.o. Paw. 6A, St. 24

PROMIENNIKI INFRA RED

Promienniki INFRA-RED dają wiele energii i mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Znakomite dla basenów i SPA, na tarasach, w ogrodach zimowych. Promienniki są wodoodporne, można je montować we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Pobór mocy 1-2 kW, żywotność : 5000 godzin, nie emitują CO2 . FIRMA BUDOWLANO HANDLOWA „MAT” Paw. 6, St. 8

SYSTEM SZTUCZNEJ TRAWY BEZZASYPOWEJ XL PRO

Produkt XL PRO składa się z shock – padów (NEOPOLEN) i sztucznej trawy. XL PRO spełnia normę EN 15330 i kryteria FIFA 1. P.W. AG-POL Paw. 6A, St. 48

TKANA SZTUCZNA TRAWA

Sztuczna trawa, tkana, na nawierzchnie sportowe. Sztuczna trawa, tkana, dekoracyjna (ogrody, miejsca rekreacyjne, tereny miejskie, zielone). DYWILAN S.A. Paw. 6A, St. 31

BUDMA NEWS 27


TURYSTYKA

w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

ODKRYJ PRAWDZIWE OBLICZE STOLICY WIELKOPOLSKI

Poznań po godzinach Przeciętnemu Polakowi Poznań jawi się jako miasto biznesu, turystycznie raczej mało atrakcyjne. Kojarzy się z ratuszowymi koziołkami, targami i ewentualnie rogalami świętomarcińskimi. Tymczasem stolica Wielkopolski oferuje przybyszom moc przeróżnych atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Wystarczy tylko wyjść z hotelu.

Fot. Mariusz Forecki

dzięki współpracy z poznańskimi naukowcami od fazy projektowania makiety, aż po ostatnie drzewko wbite w królewskim lesie. Makieta pokazuje także życie mieszkańców ówczesnego Poznania. Gród wręcz nim tętni, po rzece pływają łodzie towarowe i rybackie, kowal w podgrodziu podkuwa konia, a budowniczowie pod pilnym okiem siwego staruszka chodzącego o lasce kończą jeden z wałów. Makieta, która powstawała przez trzy lata, nie jest tylko zwyczajnym zbiorem modeli budynków, jakie można podziwiać w wielu miastach świata. Jest prawdziwym spektaklem z użyciem światła, dźwięku i efektów specjalnych. Pokaz trwa około pół godziny i jest opowieścią o początku polskiej państwowości. Prezentacje rozpoczynają się co 45 minut (od 9.30). Ostatni pokaz odbywa się o godz. 17.00. Kto nie zdąży, może umówić się na specjalny pokaz poza zwykłymi godzinami. Renesansowy ratusz projektu Jana Baptysty di Quadro z Lugano

Poznań zaskakuje różnorodnością propozycji. To miasto, gdzie nowoczesność styka się z tradycją i historią, tworząc jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną mozaikę. Dla tych, którzy chcą odkryć historyczne oblicze miasta, idealną propozycją jest spacer Traktem Królewsko-Cesarskim. Wędrując śladem królów i cesarzy, którzy upodobali sobie gród nad Wartą, zobaczyć można zabytki europejskiej klasy, zwiedzić galerie i muzea, uczestniczyć w unikatowych imprezach kulturalnych. Trakt prowadzi z odległej przeszłości prosto do współczesnego Poznania, tętniącego życiem i czekającego na turystów. Poznawanie historycznego Poznania zaczynamy na Ostrowie Tumskim, gdzie znajdował się jeden z pierwszych grodów stołecznych państwa Piastów. W wybudowanej w 968 r. katedrze zachowały się relikty architektury przedromańskiej i romańskiej. W Złotej Kaplicy mieści się grobowiec Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pierwszych władców Polski.

Gorące noce na Starym Rynku Stary Rynek z renesansowym ratuszem to kolejny ważny punkt na trasie traktu. Otoczony pierzeją średniowiecznych kamieniczek jest perełką na skalę europejską. To miejsce o nie28 NEWS BUDMA

Dzielnica cesarska

zwykłym klimacie. Przypomina tętniące życiem włoskie miasteczka. Zabawa w blisko setce przeróżnych knajpek, pubów, klubów, piwnicznych tawern czy przytulnych kawiarenek, rozsianych po rynku i pobliskich uliczkach, trwa często do białego rana. Miłośnikom architektury warto polecić wizytę w kościele farnym św. Stanisława, znajdującym się na jednej z uliczek dochodzących do Starego Rynku. Jest to jeden z najbardziej monumentalnych barokowych kościołów w Polsce, którego bogate dekoracje wzbudzają zachwyt turystów z całego świata.

Idąc dalej na zachód dotrzemy do części cesarskiej traktu. Spacerując ulicą Fredry możemy podziwiać architektoniczne pamiątki pruskiej obecności w mieście. W skład „Dzielnicy cesarskiej” zaprojektowanej na początku XX wieku przez jednego z największych ówczesnych urbanistów Europy, Josepha Stübbena, wchodzi potężny neoromański Zamek Cesarski (najmłodszy zamek w Europie wybudowany dla cesarza Wilhelma II będący w okresie II wojny światowej oficjalną rezydencją Adolfa Hitle-

Makieta średniowiecznego grodu Zaledwie 150 m od ratusza na Górze Przemysła w podziemiach klasztoru Franciszkanów podziwiać można makietę przedstawiającą wygląd Poznania z czasów pierwszych Piastów. Wierne odwzorowanie zabudowy sprzed tysiąca lat było możliwie

Stary Rynek otoczony pierzeją średniowiecznych kamieniczek jest perełką na skalę europejską. Fot. Mariusz Forecki


udma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl porę zimową. Sprzęt narciarski można wypożyczyć bezpłatnie w wypożyczalni kompleksu Malta Ski.

Wpadnij do browaru Wielbicieli innych nietypowych atrakcji z pewnością zainteresuje możliwość zwiedzenia najnowocześniejszego browaru w Europie należącego do Kompanii Piwowarskiej, w którym ważony jest m.in. słynny poznański Lech. Można tu zobaczyć, jak powstają piwne bąbel-

Budynki „Dzielnicy cesarskiej” w nocnej iluminacji robią niesamowite wrażenie.

Do Poznania na narty Ci, których zwiedzanie nie pasjonuje, powinni wybrać się nad położone w pobliżu centrum miasta jezioro Maltańskie. Wokół znajdują się wspaniałe tereny rekreacyjne – idealne na spacery czy też do gry w minigolfa. Największą atrakcją jest całoroczny sztuczny, oświetlony stok narciarski w kompleksie Malta Ski. Stok główny o średnim nachyleniu 23 stopnie, długości 150 m i szerokości od 15 do 30 m dysponuje dwoma wyciągami: krzesełkowym oraz talerzykowym. Dla adeptów sztuki narciarskiej przygotowano też mały, łagodny stok o długości 30 m z wyciągiem talerzykowym o regulowanej szybkości. Sztuczna nawierzchnia, którą pokryte są stoki, uniezależnia od kaprysów pogody i umożliwia korzystanie z uroków białego szaleństwa nawet wtedy, gdy w sezonie zimowym brakuje śniegu. Nowoczesny system naśnieżania, ratrak oraz oświetlenie stoku pozwalają maksymalnie wykorzystać

Poznań City Card Korzystając z różnorodnych atrakcji jakie oferuje Poznań, warto zaopatrzyć się w Poznań City Card. Dzięki karcie można zaoszczędzić czas i pieniądze. Zapewnia ona bowiem bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, nawet 100-procentowe zniżki do muzeów i wybranych obiektów turystycznych i gastronomicznych. Karta

ki, jak przebiegają wszystkie etapy jego produkcji, a także miło spędzić czas w tamtejszym pubie i spróbować piwa niemal prosto z kadzi. Jest w Poznaniu też inny obiekt związany ze sztuką piwowarską, który w krótkim czasie stał się jedną z najlepiej rozpoznawanych wizyNiespotykana architektura Starego Browaru doceniana była tówek miasta. To już wielokrotnie przez międzynarodowe gremia. Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar powstałe na miejscu XIX-wiecznego brodostępna jest w wersji jedno-, dwu- i trzydniowej. waru Huggera. Jego atutem jest niespotykana Można ją nabyć w punktach informacji turyarchitektura doceniana już wielokrotnie przez stycznej i niektórych hotelach. międzynarodowe gremia. Dzięki rewitalizacji Stary Browar umiejętnie łączy stare z nowym, Kacper Maćkowiak historię z nowoczesnym designem, a poprzez Marta Stawińska prezentację stałej kolekcji sztuki tworzy nową

Fot. Maciej Kuszela

ra), budynki Collegium Maius i Minus Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Opera, budynek Akademii Muzycznej i kościół Najświętszego Zbawiciela. Budynki te w nocnej iluminacji robią niesamowite wrażenie.

jakość miejsca, w którym „biznes rozwija sztukę, a sztuka rozwija biznes”. Ponad 200 sklepów, 15 restauracji, 13 kawiarni, teatr, sala koncertowa, kilkanaście wnętrz wystawienniczych, 8 sal kinowych, luksusowy i elitarny hotel, 3 kluby muzyczne i zabytkowy park – a wszystko to w ścisłym centrum Poznania, zaledwie 2 przystanki tramwajowe od terenów targowych.

Największą atrakcją poznańskiej Malty jest caloroczny sztuczny stok narciarski.

BUDMA NEWS 29


w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

PODZIAŁ BRANŻOWY:

Pawilon 1:

Wyroby metalowe i elementy mocujące Informatyka w budownictwie Pawilon 2: Drewno w budownictwie Pawilon 3: Elementy ścienne Systemy dociepleń i termorenowcji Beton Posadzki Pawilon 3A – parter i antresola: Drzwi Okucia okienne i drzwiowe Wyroby chemii budowlanej Elementy ścienne Systemy dociepleń i termorenowacji Beton Posadzki Pawilon 4: Systemy odwodnień Akcesoria dachowe Pawilon 5: Okna Osłony Bramy i ogrodzenia Windy, balustrady Pokrycia dachowe Pawilon 8A: Narzędzia budowlane Pawilon 9: Pokrycia dachowe Budownictwo drogowe: Nawierzchnie drogowe Budownictwo przemysłowe: Konstrukcje stalowe Wykonawstwo i doradztwo budowlane Pawilon 12: BudShow Kamień w budownictwie Pawilon 15A: Ekspozycja chińska Pawilon 15B: Budownictwo pasywne 30 NEWS BUDMA

WARTO ZOBACZYĆ! Pawilon 7:

Maszyny budowlane i drogowe Akcesoria, części zamienne do maszyn Usługi budowlane Pawilon 7A: Dźwigi i urządzenia transportowe Szalunki i rusztowania Pawilon 8: Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, transportu i przesyłania betonu i zapraw; zagęszczanie betonu Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych

Pawilony 6 i 6A: Baseny, wellness i SPA Hale i stadiony Nawierzchnie sportowe Sprzęt sportowy Wyposażenie obiektów sportowych Projektowanie, finansowanie, budowa i eksploatacja obiektów sportowych

WIOSKA DOMÓW DREWNIANYCH BUDSHOW ARCHISPACE POKAZY SZTUKI DEKARSKIEJ NOWOCZESNY WARSZTAT CIEŚLI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA GLAZURNIKÓW – 20-21.01.2010 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH PARKIECIARZY – 20-21.01.2010 BUDOWNICTWO PASYWNE MOST ZE SZKŁA – SEELE

Pawilon 4 Stan na dzień 15 grudnia 2009


SKRÓCONY PROGRAM WYDARZEŃ

Stan na dzień 15.12.2009

u d m a . p l • w w w .Wtorek budm a.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.budma.pl 19.01.2010 11:00-13:00

11.00-15.00

DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA Inwestycje i technologie drogowe przyjazne środowisku Koszty inwestycji drogowych realizowanych w ramach budownictwa zrównoważonego z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, MTP

paw. 3 sala niebieska

CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO Seminaria i wykłady Organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP

paw. 6, sala konfekcyjna

12:00-13:30

paw. 7, BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE sala H Zagrożenia i ich wpływ na wypadki w budownictwie Budowa i eksploatacja rusztowań na małych budowach – główne problemy i możliwości zmian Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w firmach budowlanych – stosowanie dobrych praktyk organizator: Państwowa Inspekcja Pracy współorganizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, MTP

14:00-16:00

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BUDOWNICTWIE Zrównoważone budownictwo jako branża oparta na wiedzy – nowe wyzwanie dla świata nauki i przemysłu Zrównoważony rozwój w budownictwie – inicjatywy europejskie kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie – potrzeba strategicznego podejścia na forum krajowym organizatorzy: Instytut Techniki Budowlanej, MTP

paw. 3 sala zielona

11:00-18:00

paw. 3 DZIEŃ ARCHITEKTURY – sala zielona Życie między budynkami Prezentacja Młodej Architektury Śląskiej Projekt Hafen-City Hamburg – od wizji do realizacji Stan budownictwa ekologicznego w Europie – wyzwania zapobiegające konieczności transformacji w sektorze budowlanym

13:00-14:30

Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu o nagrodę im. Macieja Nowickiego Wernisaż wystaw Nagroda Roku SARP oraz „Młoda Architektura Śląska”

14:30-18:00

Budownictwo zrównoważone – tradycja, ekonomia, paw. 3 sala zielona zmiany Wykład i promocja książki „Życie między budynkami” – prof. Jan Gehl, Dania Laboratorium architektury ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI – dyskusja z udziałem studentów architektury, urbanistyki organizatorzy: SARP – Zarząd Główny i oddziały w Poznaniu i Katowicach współorganizatorzy: Izba Architektów RP, MTP partnerzy: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes”; Fundacja Twórców Architektury patronat honorowy: Warszawskie Biuro ONZ HABITAT patronat medialny: Komunikat SARP

11:00-14:00

Nowoczesne metody badań i symulacji na tle wymagań podstawowych. Bezpieczeństwo konstrukcji Bezpieczeństwo pożarowe Oszczędność energii i izolacyjność cieplna organizator: Instytut Techniki Budowlanej

paw. 14 B, I ptr.

11:00-15:00

CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO Seminaria i wykłady Organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP

paw. 6, sala konfekcyjna

9:30-17:00

MIĘDZYNARODOWE FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO organizator: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie „Bezpieczny obiekt budowlany przyjazny jego użytkownikom” organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Zgłoszenie uczestnictwa na www.sitp.poznan.pl lub www.psp.wlkp.pl DZIEŃ URBANISTY Eko-Urbanistyka organizatorzy: Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Poznaniu, MTP IX KONGRES DEKARZY POLSKICH Szkolnictwo zawodowe w Polsce i rola Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, MTP CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO Seminaria i wykłady Organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP Właściwości użytkowe i jakość okien w świetle nowelizacji prawa. organizator: Instytut Techniki Budowlanej, MTP RZEMIEŚLNICZE FORUM BUDOWLANE organizatorzy: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych, MTP

Czwartek 21.01.2010

Środa 20.01.2010 9:30-17:00

10:00-12:00

paw. 15 MIĘDZYNARODOWE FORUM sala BUDOWNICTWA PASYWNEGO kongresowa w programie m.in.: Budownictwo pasywne sposobem na rozwiązanie problemów energetycznych w Europie Osiągnięcia budownictwa pasywnego w Polsce Zalety budownictwa pasywnego Finansowe sposoby wspierania budownictwa pasywnego i ich koszty Dyskusja organizator: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na www.pibp.pl DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA Mosty i wiadukty kolejowe Transport w aglomeracjach miejskich zintegrowany z infrastrukturą kolejową 20 lat doświadczeń Izby Projektowania Budowlanego dla zrównoważonego budownictwa komunikacyjnego patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Izba Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, MTP

Wydarzenie płatne

hol wschodni, antresola

paw. 3 sala niebieska

10:30-13:30

11:00-16:00

11:00-14:00

11.00-15.00

12:00-13:00

13:00-14:30

Wydarzenie płatne

paw. 15 sala kongresowa paw. 14 B sala ABC

paw.3 sala zielona

paw. 11

paw. 6, sala konfekcyjna paw. 7, sala G paw. 14A sala duża

Szczegółowy program wydarzeń www.budma.pl BUDMA na NEWS 31


19-22 STYCZNIA 2010 w w w.b udma.pl AKTUALNOŚCI

• w w w.budma.pl • w w w.budma.pl • w w w.bu

GODZINY OTWARCIA 9.00-17.00 CENY BILETÓW

Bilet elektroniczny: Jednorazowy – 13 zł Na całe wydarzenie – 47 zł Aby otrzymać fakturę za bilet zakupiony on-line proszę przesłać dane do faktury wraz z numerem biletu na adres izabela.karalus@mtp.pl. Faktura zostanie przesłana pocztą.

Bilet zakupiony w kasie, po rejestracji: Jednorazowy – 15 zł Na całe wydarzenie – 52 zł Bilet zakupiony w kasie, bez rejestracji: Jednorazowy – 40 zł Na całe wydarzenie – 115 zł

WEJŚCIA NA TERENY TARGOWE Wejście wschodnie – ul. Głogowska Wejście północne – ul. Bukowska Wejście zachodnie – ul. Śniadeckich

KASY BILETOWE

czynne w godzinach 8.30-16.00 znajdują się przy wejściach na teren MTP

PARKING Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. oferują swoim gościom 24 godzinny, strzeżony parking (850 miejsc parkingowych) oddalony o 350 metrów od terenów wystawowych. Parking obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy. Na teren parkingu można wjechać dwoma bramami: od ulicy Matejki (brama główna, czynna przez wszystkie dni w roku), oraz od ulicy Ułańskiej. Samochody osobowe – 3 zł/godz.

ELEKTRONICZNA SPRZEDAŻ BILETÓW

Wejdź na

www.mtp24.pl Kupując ON-LINE płacisz mniej!

SZUKAJ PRODUKTÓW OZNACZONYCH TYM ZNAKIEM

Wszystkie nowości znajdują się na: www.budma.pl | www.bumasz.pl | www.cbs.mtp.pl

32 NEWS BUDMA

Profile for Międzynarodowe Targi Poznańskie

FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ  

Miedzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzetu Budowlanego

FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ  

Miedzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzetu Budowlanego

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded