Page 1

Детско правосъдие Коментар: •

Един от сериозните ангажименти на правителството е създаването и оборудването на

специализирани помещения, в които да се провеждат правните процедури с деца. Специализираните помещения са съобразени със съществуващи международни стандарти и предпазват децата от психични и емоционални травми и стрес. Към декември 2012 г. у нас има изградени шест помещения, а в процес на изграждане са други пет помещения за разпит на деца. •

Законите се прилагат различно от структурите на полицията, прокуратурата, съда и

отделите за закрила на детето. Това показва, че дори да има изискване за закрила на децата в хода на досъдебното и съдебното производства (например – да се намали броят на разпити на детето, да се защити психиката му от допълнителни травми и стрес), това на практика не се случва. Създаването и въвеждането на единни стандарти за разпит на деца гарантира в по-голяма степен защита на правата и превръща правосъдието у нас в истински приветливо към детето. •

Повишаване на квалификацията на работещите в системата на правосъдието за деца е

един от основни фактори за гарантиране на правата на децата, участващи в правни процедури. Специализацията на професионалистите в системата е ключ към повишаване на ефективността и качеството на правоприлагащата система у нас. Обособяването на съдии, прокурори, следователи и т.н., които приоритетно работят с дела на малолетни и непълнолетни лица, е изключително важен процес. •

Децата се нуждаят от достъп до процедури за подаване на жалби във всички сфери на

техния живот. В България на този етап липсват вътрешни механизми и процедури за гарантиране правата на децата и подаване на сигнали за нарушени права. Особено тежки са случаите на спорове между родители и нарушаване правото на детето да поддържа връзка с единия от двамата си родители.

Препоръки: •

изграждане на специализирани помещения за разпит поне във всичките 28 области;

предприемането на допълнителни мерки за разработване и утвърждаване на специални,

леснодостъпни за деца процедури за подаване на жалби, отнасящи се до нарушения на правата им; •

да се заяви ясно, че въвеждането на специализираните състави, разглеждащи дела,

свързани с деца, е само първата стъпка в реформата и че крайната цел е въвеждане на специализиран детски съд.

1

child_justice