Page 1

J JEGLI^EV DIJA[KI DOM

J Dramati~en Dekli{ki De{ki Drugi Deciziven Daljnoviden Delaven Deloholi~en Druga~en Dober Dominanten Dlakocepski Dejaven Dajmimir Debatni Daljnose`ni Didakti~en Duhovit Dobrotljiv Dru`aben Dragi Dvonadstropen Do`ivljajo~ Dovr{en Doselitven Dobrodelen Dopustni{ki Dojemljiv De{ifriran Di{e~ Duhoven Delavoljen Dosmrten Dragocen Dobronameren Dinami~en

D

12 VPRA[ANJ O JEGLI^EVEM DIJA[KEM DOMU JEGLI^EV DIJA[KI DOM

DOM S STOLETNO TRADICIJO


A C

Zavod sv. Stanislava [tula 23 1210 Ljubljana [entvid tel: 01/58-22-200 faks: 01/51-21-065 http://www.stanislav.si

Publikacijo pripravili v Jegli~evem dija{kem domu

Jegli~ev dija{ki dom tel: 01/58-22-255 http://jdd.stanislav.si Ravnateljica doma: Marta [u{tar tel: 01/58-22-256 jdd@stanislav.si

Zbrali in uredili: Marta [u{tar, Irena @nidar{i~ Horvat, Tone ^esen Sodelavci: Anica Ba{a, Sa{o Braz, Marija Leskovec, Federico V. Poto~nik, Jasna @erjav Lektoriranje: Matija Mitja [tih Oblikovanje: Stanislav Ora`em Fotografije: arhiv JDD Tisk: Naklada: 1000 izvodov Ljubljana, junij 2006


Drage dijakinje in dijaki, spo{tovani star{i! Pred vami je knji`ica, v kateri vam na kratko predstavljamo `ivljenje in delo v Jegli~evem dija{kem domu. V na{em domu bivajo dijaki, ki so se odlo~ili, da bodo po kon~ani osnovni {oli nadaljevali {olanje na [kofijski klasi~ni gimnaziji v [entvidu nad Ljubljano. V domu imajo dijaki celotno oskrbo in dobre pogoje za bivanje in u~enje ter {tevilne mo`nosti za vklju~evanje v interesne dejavnosti {ole in doma. Bistveno za `ivljenje v domu pa je, da se dijaki nau~ijo `iveti v skupnosti, kar je {e kako pomembno pozneje v `ivljenju – tako v dru`ini kot na delovnem mestu. Posebnost na{ega doma je, da smo katoli{ki dija{ki dom, kar pomeni, da `ivimo in delamo v skladu s kr{~anskimi vrednotami. Dijaki imajo mo`nost sodelovanja pri verskih obredih in {tevilne mo`nosti in spodbude za duhovno zorenje in osebnostno rast. Dom ima svojega duhovnika, ki je na razpolago za duhovni pogovor. Vsi zaposleni se trudimo za po{ten in profesionalen odnos do dela, za dobre medsebojne odnose in prijetno po~utje v domu. Jegli~ev dija{ki dom je v letu 2005 praznoval 10-letnico delovanja. V tem ~asu smo iz nekaterih dru`in sprejeli `e drugega, tretjega in celo ~etrtega otroka. To nam je najve~ja pohvala in dokaz, da delamo dobro in da nam zaupate. Vsem dijakinjam in dijakom `elim, da bi v ~asu bivanja v domu uspe{no prebrodili nemirna leta mladosti, kar najbolje izkoristili svoje darove v svoje dobro in v dobro {ir{e skupnosti in uresni~ili svoja pri~akovanja v {oli in v osebnem `ivljenju. Marta [u{tar ravnateljica

1


1. »Hvalimo torej slove~e mo`e, rodoljube na{e, obnavljajmo njihov spomin!« (A. M. Slom{ek)

2

KAKO SE JE VSE ZA^ELO IN [E KAR TRAJA? »Komaj je leta 1898 dr. Anton Bonaventura Jegli~ zasedel stolico ljubljanske {kofije, `e je snoval velikopotezne na~rte, kako bi v smislu tridentinskega cerkvenega zbora in sklepov I. katoli{kega shoda v Ljubljani ustanovil velik zavod za one mladeni~e, katere kli~e Gospod v duhovni stan. Te`ko je ~util pomanjkanje iz{olanih Slovencev, {e te`je pa pomanjkanje duhovnikov.« (Anton Koritnik, Ob srebrnem jubileju Zavoda sv. Stanislava, [t. Vid nad Ljubljano 1930)


Ali je JDD star `e 100 let? »Slogo, napredek v resnici in pravo kr{~ansko ljubezen naj pomenja napis na ~elo zavodov KRISTUSU, ZVELI^ARJU SVETA«. Tako je nagovor ob blagoslovitvi te velike stavbe zaklju~il njen ustanovitelj, ljubljanski {kof Anton Bonaventura Jegli~. Rodil se je 29. maja 1850 v Begunjah na Gorenjskem. Po {estnajstih letih bivanja v Sarajevu, kjer je pokazal veliko zavzetosti za delo z ljudmi in pripomogel h gradnji tamkaj{njih {kofijskih ustanov, je bil leta 1898 posve~en v ljubljanskega {kofa. Ves ~as je imel vizijo, da bo naredil nekaj velikega. In res. Opazil je, da na Slovenskem potrebujemo katoli{ko gimnazijo, kjer se bo pou~evalo v materinem jeziku. Duhovno pomo~ pri gradnji je iskal v Lurdu in Rimu, finan~no pa ve~inoma pri ljudstvu. Zavod je imel zelo rad. Pri poslovilnem govoru leta 1930 je dejal: »Zavod, moja ljubezen, dosti bole~in, pa tudi veselja sem imel z njim.« Umrl je 2. julija 1937 v Sti~ni. Za slovenski narod je bil pomemben kot mecen {olstva, branilec narodnih pravic ter pisatelj knjig z versko in versko-vzgojno vsebino. Na njegovo delo nas bo vedno znova spominjala monumentalna stavba na [tuli 23. Jasna @erjav

3


Jegli~ev dija{ki dom od ustanovitve do II. svetovne vojne 16. 7. 1901 Polo`en je temelji kamen Zavoda sv. Stanislava, katerega sestavni del je `e od vsega za~etka tudi internat (danes dija{ki dom).

17. 9. 1905 Prvi {olski dan v novi gimnaziji.

8. 6. 1908 Slovesnost v ~ast desetletnici imenovanja knezo{kofa A. B. Jegli~a.

14. 12. 1918 Slovesna proslavitev narodnega praznika Zedinjenja troimenskega naroda.

Januar 1929 Huda epidemija gripe nekatere razrede za nekaj ~asa prepolovi.

30 7. 1930 Prevzvi{eni A. B. Jegli~ se poslovi od zavoda.

28. 4. 1941 Profesorji in dijaki morajo zapustiti prostore zavoda v dveh urah. Za~asne prostore najdejo v nedokon~anem Baragovem semeni{~u.

3. oz. 4. 6. 1945 Ministrstvo za prosveto do nadaljnjega ukine vsako delo na vseh zasebnih {olah.

4


In kak{en je JDD danes? 31. 5 1993 Slovenski nad{kof in metropolit dr. Alojzij [u{tar izda odlok za ustanovitev sveta za vzpostavitev Jegli~evega dija{kega doma.

31. 8. 1993 Prvi dan enoletnega gostovanja JDD v dija{kem domu Tabor.

30. 8. 1994 Jegli~ev dija{ki dom dobi obnovljene prostore v zavodu, v katere se vseli 111 dijakov prvega in drugega letnika.

9. 1. 1995 JDD pristopi k Skupnosti dija{kih domov Slovenije.

18. 5. 1995 Obisk pape`a Janeza Pavla II. in sre~anje z zaposlenimi in dijaki.

[olsko leto 1995/1996 Nastanek orkestra Jegli~evega dija{kega doma.

[olsko leto 1997/19978 JDD dobi nov vhod in novo zbornico v SZ delu/krilu stavbe.

[olsko leto 1998/1999 S pridobitvijo novih upravnih prostorov postane JDD zaokro`ena celota.

7. – 10. 3. 2005 Teden JDD posve~en 10-letnici delovanja doma (po ponovni ustanovitvi).

jedilnica

spalnica

5


C JEGLI^EV DIJA[KI DOM

2. »Poslu{ajte in poglejte, kaj se po svetu godi!« (A. M. Slom{ek)

6

KJE NAS NAJDETE?


KAJ JE NA[E VODILO IN KAJ NAS USMERJA? • @ivljenje in delo v domu ureja Pravilnik o domskem redu, ki obvezuje vse dijake in delavce doma. • Medsebojni odnosi temeljijo na kr{~anskih vrednotah, spo{tovanju osnovnih ~lovekovih pravic in pravil lepega vedenja. • Dijaki redno obiskujejo {olo, izpolnjujejo {olske obveznosti in sodelujejo v vzgojno-izobra`evalnem delu doma. • Dijaki in delavci doma varujemo svoje osebno zdravje in skrbimo, da ne ogro`amo zdravja drugih. Zato v domu ni dovoljeno kajenje, posedovanje in u`ivanje alkoholnih pija~ in drugih drog.

3. »Prizadevamo si vsako, {e tako majhno delo zvesto opraviti.« (A. M. Slom{ek)

• Vsi skrbimo za urejenost in ~isto~o bivalnih prostorov ter skupnih prostorov doma, zavoda in njegove okolice. • Upo{tevamo hi{ni in sobni red. • Varujemo ugled in premo`enje doma. Ob sprejemu v dom in vsako leto ob pri~etku {olskega leta vsak dijak skupaj s star{i podpi{e posebno IZJAVO, da se strinja s pravili in svobodno sprejema kr{~ansko in vzgojno usmeritev doma. Tako `elimo, da se svobodno odlo~ite za bivanje v na{em domu in s tem omogo~ite bolj{e pogoje za bivanje in delo vsakega posameznika in celotne skupnosti doma.

7


4. »Ni dobro za ~loveka, ~e se mu hitro predobro godi. Prelahko se dobrega razvadi, te`ko, te`ko pa odvadi.« (A. M. Slom{ek)

KAJ NAM JE DANO IN KAJ DELAMO? Jegli~ev dija{ki dom je organizacijska enota Zavoda sv. Stanislava, ki zdru`uje {e [kofijsko klasi~no gimnazijo, Glasbeno {olo, [tudentski dom Janeza F. Gnidovca, Slovenski dom in Studia Slovenica. Nahaja se na robu mesta sredi zelenja. V neposredni bli`ini je Celov{ka cesta, kjer je z mestnim avtobusom {t. 1 dobra povezava s centrom Ljubljane.

V domu imamo: • cerkev, malo kapelo in prostor za pogovor z duhovnikom, • 70 spalnic z 210 le`i{~i v dvoposteljnih, troposteljnih in {tiriposteljnih sobah s kopalnicami, • prostore za u~enje: 3 u~ilnice v domu in {olske u~ilnice in knji`nica v popoldanskem ~asu, • ra~unalni{ko u~ilnico, • TV sobo, • pogovorno sobo,

8


• ~ajno kuhinjo, • ve~namenski hodnik: mo`nost individualnega u~enja oz. u~enja v manj{ih skupinah, {ahovske mizice, • ve~namenski dru`abni prostor: namizni nogomet, biljard, plesi, praznovanja ... • kreativno delavnico – atelje, • glasbeno sobo in mo`nost vadbe in izposoje in{trumentov v glasbeni {oli Zavoda sv. Stanislava, • prostore za rekreacijo in {port: souporaba velike in male {olske telovadnice s plezalno steno, igri{~e, fitnes, prostor za namizni tenis, • vzgojiteljsko zbornico, 3 vzgojiteljske sobe, pisarno ravnateljice in sobo za sestanke. JDD je kot nemirna `oga. Niti sekunde ne more biti pri miru. Isto~asno se dogaja obilica stvari. Poleg glasbeno obarvanih kro`kov se pod na{o streho odvijajo tudi dru`abna sre~anja, {portne dejavnosti in ogromno smeha.

9


5. »Prizadevajmo si vsak po svojem stanu po{teno in prav kr{~ansko `iveti.« (A. M. Slom{ek)

ZA KAJ SE TRUDIMO? Jegli~ev dija{ki dom je katoli{ki dija{ki dom, namenjen dekletom in fantom, ki po kon~ani osnovni {oli (praviloma) nadaljujejo {olanje na [kofijski klasi~ni gimnaziji. Vzgojno delo v domu temelji na Vzgojnem programu za dija{ke domove, ki ga je sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobra`evanje Republike Slovenije in je v skladu z Letnim delovnim na~rtom doma. Pri tem se vsi zaposleni trudimo, da bi dijakom omogo~ili: • spo{tovanje kr{~anskih vrednot in ~lovekovega dostojanstva, • versko in osebnostno rast, • dobre pogoje za bivanje in u~enje, • oblikovanje lepega vedenja in dobrih navad, • dobre medsebojne odnose in varnost med sovrstniki, • strokovno svetovanje in pomo~ v stiskah in osebnih te`avah, • odkrivanje in razvijanje osebnih darov, • vklju~evanje v interesne dejavnosti {ole in doma, • pogoje za ustvarjalno in kreativno izra`anje, • zdrav na~in `ivljenja brez odvisnosti, • redno in zdravo prehrano.

10


OD KOD IN KAM? JDD je drugi dom. Ve~ina dijakov, ki `ivi v JDD je iz daljnih krajev. Ker jih je »uka `eja« privedla v Ljubljano, potrebujejo kraj, kjer se bodo lahko razvili iz mladcev in mladenk v zrele in odgovorne ljudi. Vsak dijak ima svoje `elje in cilje in sklepamo, da bo ve~ina postala pomemben ~len dru`be in bo poskrbela za pozitiven razvoj v vseh razse`nostih `ivljenja. »Per aspera ad astram«, ali po doma~e, prek trnja do zvezd. JDD neutrudno vzpodbuja razvoj osebnosti, ki bodo v `ivljenju dosegle zastavljene visoke cilje. Svoje dijake JDD u~i, da naj v zastavljanju svojih ciljev ne bodo preskromni in da se s sodelovanjem lahko naredi karkoli. Gremo torej novim uspehom naproti.

6. »@e zarana za~ne `gati, kar kopriva ho~e ostati.« (A. M. Slom{ek)

Sa{o Braz

11


7. »Prijateljev nam je treba kakor vsakdanjega kruha.« (A. M. Slom{ek)

KAKO SE IMAMO? JDD ima ve~ delov uprave. Kot kapitanka na{e ladje dom krmari gospa Marta [u{tar. Da vse te~e kot namazano, skrbijo vzgojiteljske enote. Vsak letnik ima dva »{efa«. Za prepre~evanje skrivnostnih in nadvse zlove{~ih zarot poskrbi Domska skupnost, v sklopu katere »Izbranci« organizirajo raznovrstne dogodke in prosto~asne poslastice za dijake. Imamo se ambiciozno, bombasti~no, carsko, dejavno, eksplozivno, fantasti~no, graciozno, huronsko, imenitno, Jegli~evo, kvartopirsko, lepo, muzikalno, noro, OK, pisano, razgibano, samosvoje, trinitroluensko (TNT), u`iva{ko, veselo, zabavno. In nazadnje preprosto in nadvse »d-best«. Sa{o Braz

Dijaki imajo na voljo dodatne dejavnosti z mentorstvom: • ministrantska skupina (Tone ^esen) • dramski kro`ek (Anica Ba{a in Marta [u{tar) • te~aj kitare (Klemen Banko) • Domska skupnost (Irena @nidar{i~ Horvat) • misijonski kro`ek (Marija Leskovec) • gospodinjski kro`ek (Zalka Pintar) • VIS – vokalno instrumentalna skupina (Rok Poga~ar) • {port in {ah (Jo`e @ugec) • namizni tenis (Klemen Banko) • kreativne tehnike (Tatjana Kapuralin) • skupina Kri`potje (Tone ^esen)

12


13


Moja pot od fazana do maturanta ali izpoved nekega maturanta 30. 8. 2002, dopoldne. Prihod v Jegli~ev dija{ki dom. Spoznavni dan, izlet in ~isto nov svet. V Sloveniji sem bil komaj tri mesece, tako da mi slovenska beseda ni {la gladko iz ust, ~eprav sem jo govoril `e od rojstva v daljni Argentini. Ta novi svet se mi je predstavil v obliki dolgih in belih hodnikov, katerih konca skorajda ne vidi{ s prostim o~esom. Ogromna stavba mi je odvzemala sapo vsaki~, ko sva se po kratkem vikendu spet sre~ala. Najprej se je v meni vzbujalo strahospo{tovanje pred mogo~nimi dvokrilnimi vrati, dvojnimi okni in veli~ino prav vsake sobe ter u~ilnice, ampak po~asi je strahospo{tovanje prehajalo v spo{tovanje brez strahu in skrivoma tudi v tiho navdu{enost. Vsak za~etek je te`ak. In tudi za~etek gimnazije ni nobena izjema. ^isto novi ljudje, katerim zgolj ra~unalnik dolo~a razred in posledi~no tudi dru`bo za nadaljnja {tiri leta. Kar naenkrat se znajdem med vrstniki, ki govorijo jezik, ki mi {e ni popolnoma doma~, ki imajo navade, o katerih sem sli{al le preko knjig, in sestavljajo celoto, katere {e nisem dodobra razumel. Tudi sama {ola je zahtevala svoj dele`, kar se je poznalo na stolu za pisalno mizo v JDD, kjer sem pre`ivel toliko in toliko ur. V vsakem primeru se je izkazalo bivanje v dija{kem domu za prednost. Ne samo zaradi tega, ker sem si lahko privo{~il vstajanje kar celo uro kasneje od Âťvoza~evÂŤ in sem lahko hodil v {olo v hi{nih copatih, ampak tudi zaradi marsi~esa drugega. Neko~ je moja so{olka izjavila, da je `ivljenje v dija{kem domu kot ve~na duhovna obnova, kjer se na vsakem koraku sre~a{ s so{olci in prijatelji, kjer se vedno nekoga najde za kavo in klepet in kjer za osamljenost ni prostora. In je res tako. Prvo leto je bilo vsekakor podobno hoji po `erjavici, saj smo bili pozorni na vsako izjavo in na vsako neumnost, ki bi nam lahko stala v opomin ali posmeh. Pridnost je stalno poveljevala nad nami, kar se je z leti izkazalo za tipi~no lastnost fazanov. Kar hitro je bilo leto naokrog in vstopali smo v drugi letnik. In potem v tretji, in kar naenkrat sem se 1. septembra 2005 usedel v drugo vrsto v 4. d razredu, od katerega se zdaj poslavljam. Minilo je izjemno hitro, in to je tipi~na izjava maturanta. Ko gledam nazaj se najprej spominjam ve~erov, ko smo bili vsi cimri skupaj in smo se lahko pogovarjali. Najbolj zanimive debate so se dogajale krepko

14


po deseti uri, ko smo se spra{evali, ali naj se pogovarjamo naprej ali naj gremo spat. To se je vleklo v pozne ve~erne ure, na kar nas je neutrudno spominjal vzgojitelj Mirko in njegovi {tevil~ni zapisi v dnevnik. ^eprav smo ÂťdomciÂŤ kar pet dni na teden v domu, nikoli nimamo dovolj ~asa. Ob nastopu no~nega miru ob pol desetih, ko se mno`i~no branimo pred slovesom od prijateljev, se pojavlja najbolj izgovorjena fraza v JDD: Âť{e 5 minut!ÂŤ, ki jih nikoli, vsaj pri meni, ni bilo manj kot deset. Dvomim, da bom kdaj pozabil ocenjevanje sob. Na seznamu je bila na{a soba vedno takoj za sobami pridnih prvih letnic, tako da smo svojo oceno vedno na{li tako, da smo gledali prvo oceno, ki NI bila ~ista desetka. Ali pa glasbene `elje. Te`ko najdem nekoga, ki si ob poslu{anju budnice ni potihoma `elel biti dele`en kak{nega pozdrava ali misli in kak{ne pesmi za lep{i dan. [tiri leta je za mano in zdaj odhajam. V mislih in v srcu nosim Zavod, od katerega se te`ko poslavljam, saj mi je prinesel toliko lepih trenutkov. Ker sem pre`ivel toliko ~asa v tem okolju, sem nedvomno zaznamovan za vedno. Najbolj{e je to, da me te zaznamovanosti ni `al in se je ne sramujem, ampak se je veselim in v njej neskon~no u`ivam.

Federico V. Poto~nik

15


8.

KAKO IZKORISTIMO DAN, DA IMAMO ZA VSE DOVOLJ ^ASA? Urnik delovnega dne: • bujenje z glasbo ob 6.30, • vstajanje med 6.30 in 6.50,

»Na{e najdra`je blago je ~as. In vendar ga najve~ izgubimo.« (A. M. Slom{ek)

• zajtrk od 6.30 do 7.00, • jutranja molitev ob 7.00 v jedilnici, • dom je zaprt od 7.45 do 14.00 (pouk od 7.49 do 14.06), • kosilo od 14.15 do 15.00, • prosti ~as do pri~etka u~nih ur: vklju~evanje v interesne dejavnosti {ole, dru`abnost, rekreacija, po~itek ... • obvezne u~ne ure od 16.00 do 17.30 in od 17.45 do 19.00 (odmor od 17.30 do 17.45),

16


• sveta ma{a ob 18.30 (tudi zjutraj ob 7.15), • molitev v skupini (~as in kraj po dogovoru v vzgojni skupini), • ve~erja od 19.00 do 20.00, • dom zapiramo ob 21.00. uri, • prosti ~as od 19.00 do 21.30: interesne dejavnosti v domu, obisk prireditev, dru`abnost, rekreacija, u~enje ... • ve~erna molitev v mali kapeli 21.00, • konec obiskov po sobah ob 21.30, • priprava na spanje do 22.00, • no~ni mir in po~itek od 22.00 do 6.30.

17


9. ÂťU~enost brez pobo`nosti ~loveka napihuje, da se prevzame in pogubi.ÂŤ (A. M. Slom{ek)

KAKO SE V KRATKEM POPOLDNEVU ^IM VE^ NAU^IMO IN NAM JE PRI TEM LEPO? V domu so organizirane obvezne u~ne ure, ki se izvajajo v u~ilnicah ob prisotnosti vzgojitelja, maturantje se lahko u~ijo v sobah. Izven u~nih ur se dijaki lahko u~ijo v sobah ali v u~ilnicah {e do 22. ure. Po 22. uri je mo`no u~enje pod posebnimi pogoji, ki jih dolo~a hi{ni red. Med u~nimi urami se dijaki u~ijo, delajo naloge in opravljajo druge obveznosti, ki so povezane s pripravo na {olo. Vzgojitelji nudijo dijakom pomo~ pri u~enju, pri organizaciji u~enja in in{trukcij.

18


KAKO LAHKO IZKORISTIMO SVOJ PROSTI ^AS? Prosti ~as je namenjen sprostitvenim dejavnostim: dru`enje v skupnih prostorih, pogovori, branje, poslu{anje glasbe, sprehodi, po~itek ... Dijaki imajo {tevilne spodbude in mo`nosti za aktivno pre`ivljanje prostega ~asa. Po kosilu so organizirani kro`ki in interesne dejavnosti v {oli (pevske vaje, {portni treningi, predmetni kro`ki idr.), veliko dijakov obiskuje glasbeno {olo. V ve~ernem ~asu so organizirane interesne dejavnosti in kro`ki v domu, sre~anja skupin, rekreacija, kulturne prireditve, filmi, plesi. Dijaki imajo mo`nost obiska glasbenih, gledali{kih in drugih kulturnih prireditev, ki se odvijajo v zavodski dvorani, in ogleda razstav priznanih likovnih umetnikov v Slovenskem domu.

10. Âť^im ve~ja je svoboda, tem ve~ja je na{a odgovornost pred Bogom.ÂŤ (A. Martin Slom{ek)

19


11. ÂťBerite in kar ste prebrali, dobro preudarite.ÂŤ (A. M. Slom{ek)

IN KAKO JE Z ... Izhodi Izhodi iz doma so mo`ni v prostem ~asu vsak dan do 21.00, podalj{an izhod z dovolilnico vzgojitelja do 22.00 oz. do 23.00 ure. Dalj{e izhode dovoljuje ravnateljica v soglasju s star{i.

Izostanki od pouka in odsotnost iz doma ^e dijak zboli ali iz drugega upravi~enega razloga ne more k pouku, o tem obvesti de`urnega vzgojitelja, ki ga po potrebi napoti k zdravniku. Preno~evanje izven doma ni dovoljeno. Kadar mora dijak med tednom nujno domov, se mati~ni vzgojitelj dogovori s star{i. Dijaki odhajajo domov ob koncu tedna, ko je dom praviloma zaprt. Izjeme so delovne sobote in maturitetni izpiti. Ravnateljica v Letnem delovnem na~rtu ob za~etku {olskega leta dolo~i, kdaj bo dom izjemoma odprt.

ALI VE^ERJA

^e dijak, ki gre konec tedna domov, iz kakr{nih koli razlogov ostane doma, morajo star{i o tem takoj obvestiti vzgojitelja. Odsotnost dijaka iz doma vzgojitelj javi star{em.

Prehrana, oskrbnina in odjava hrane V oskrbnino so v{teti trije obroki dnevno (zajtrk, kosilo, ve~erja), pri vsakem obroku lahko dijaki dobijo sadje in sok, postopoma uvajamo tudi solatni bar. [olsko malico dijaki naro~ajo posebej. V primeru odsotnosti dijaka tri dni in ve~ se od{tejejo stro{ki `ivil. Dijak mora odjaviti hrano pri svojem vzgojitelju do 8.00 zjutraj, v primeru zadr`anosti doma pa sporo~iti odjavo po telefonu. Ra~unovodstvo izda skupno polo`nico za oskrbnino in nadstandard v gimnaziji. Dijaki oz. star{i so dol`ni pla~ati oskrbnino do 15. v mesecu. Bivanje v domu brez prehrane ni mo`no.

20


Vpis in izpis dijakov Dijaki se vpi{ejo v dom za eno {olsko leto na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za {olstvo in {port. V domu lahko biva dijak, ki: • odda izpolnjeno prijavnico – obrazec DZS 1,74 v predpisanem roku, • se strinja z domskim redom in ga je pripravljeni upo{tevati, • se zave`e, da bo redno pla~eval oskrbnino. Prednost pri sprejemu v dom imajo: • dijaki [kofijske klasi~ne gimnazije, • dosedanji dijaki doma, ~e so v preteklem {olskem letu upo{tevali domska pravila, • novinci. O kandidatih za sprejem odlo~a komisija za sprejem dijakov. Med {olskim letom lahko dijak izstopi iz doma le s soglasjem star{ev, ki podpi{ejo izpisnico. Odpovedni rok je mesec dni.

21


12. ÂťPriden vrtnar mora neprenehoma trebiti, obirati in obrezovati svoje mlado drevje.ÂŤ (A. M. Slom{ek)

KAKO SMO ORGANIZIRANI? Zavod sv. Stanislava

[kofijska klasi~na gimnazija

Direktor zavoda Svet zavoda Kolegij zavoda

OSTALE ENOTE ZAVODA SV. STANISLAVA: [kofijska klasi~na gimnazija Ravnatelj: prof. Jo`ef Mlakar tel: 01/58-22-213 http://skg.stanislav.si

Glasbena {ola

[tudentski dom Janeza F. Gnidovca

ORGANIZACIJA ZAVODA SV. STANISLAVA Svet zavoda: predstavniki ustanovitelja, predstavniki star{ev, predstavniki delavcev zavoda in predstavnik dijakov Direktor zavoda: dr. Roman Globokar Kolegij zavoda: direktor, ravnatelji in vodje vseh organizacijskih enot

Svetovalna slu`ba

22

Svetovalna slu`ba: Darja Burger, dipl. psihologinja


Glasbena {ola Ravnateljica: prg. Vlasta Dole`al Rus Tel: 01/58-22-241 http://gs.stanislav.si

Slovenski dom Majda Rozman Tel: 01/58-22-151 http://sd.stanislav.si

[tudentski dom Janeza F. Gnidovca Ravnatelj: mag. p. Marko Zupanc SJ Tel: 01/58-22-300 http://sdjfg.stanislav.si

Studia Slovenica

Jegli~ev dija{ki dom

Slovenski dom

Ravnateljica

duhovni vodja

Vzgojiteljski zbor

8 vzgojitelji

Domska skupnost

varnostnik za no~no varstvo

Svet star{ev

Studia Slovenica

ORGANIZACIJA DOMA: Ravnateljica dija{kega doma: Marta [u{tar Vzgojiteljski zbor: duhovni vodja, 8 vzgojiteljev in 1 varnostnik za no~no varstvo Domska skupnost: predstavniki dijakov vseh vzgojnih skupin Svet star{ev: predstavniki star{ev vseh vzgojnih skupin

23


STROKOVNI DELAVCI JEGLI^EVEGA DIJA[KEGA DOMA V LETU 2005/2006: Ravnateljica: Marta [u{tar, specialni pedagog, svetovalka Duhovni vodja: mag. Tone ^esen, duhovnik Vzgojitelji: • Anica Ba{a, prof. pedagogike in sociologije, svetovalka • Klemen Banko, diplomirani teolog, mentor • Irena @nidar{i~ Horvat, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike • mag. Marija Leskovec, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike, svetovalka • Jo`e @ugec, profesor razrednega pouka, mentor • Tatjana Kapuralin, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike, mentorica • Rok Poga~ar, dipl. teolog, mentor • Zalka Pintar, diplomantka PF. Varnostnik za no~no varstvo: Mirko Klobu~ar, socialni delavec.

24


A C

Zavod sv. Stanislava [tula 23 1210 Ljubljana [entvid tel: 01/58-22-200 faks: 01/51-21-065 http://www.stanislav.si

Publikacijo pripravili v Jegli~evem dija{kem domu

Jegli~ev dija{ki dom tel: 01/58-22-255 http://jdd.stanislav.si Ravnateljica doma: Marta [u{tar tel: 01/58-22-256 jdd@stanislav.si

Zbrali in uredili: Marta [u{tar, Irena @nidar{i~ Horvat, Tone ^esen Sodelavci: Anica Ba{a, Sa{o Braz, Marija Leskovec, Federico V. Poto~nik, Jasna @erjav Lektoriranje: Matija Mitja [tih Oblikovanje: Stanislav Ora`em Fotografije: arhiv JDD Tisk: Naklada: 1000 izvodov Ljubljana, junij 2006


J JEGLI^EV DIJA[KI DOM

J Dramati~en Dekli{ki De{ki Drugi Deciziven Daljnoviden Delaven Deloholi~en Druga~en Dober Dominanten Dlakocepski Dejaven Dajmimir Debatni Daljnose`ni Didakti~en Duhovit Dobrotljiv Dru`aben Dragi Dvonadstropen Do`ivljajo~ Dovr{en Doselitven Dobrodelen Dopustni{ki Dojemljiv De{ifriran Di{e~ Duhoven Delavoljen Dosmrten Dragocen Dobronameren Dinami~en

D

12 VPRA[ANJ O JEGLI^EVEM DIJA[KEM DOMU JEGLI^EV DIJA[KI DOM

DOM S STOLETNO TRADICIJO

12 vprašanj JDD 2008  
12 vprašanj JDD 2008  

12 vprašanj JDD 2008

Advertisement