Page 1

CarĂ cter Propi


IDENTITAT La Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, des que va ser fundada l'any 1874 per Sant Josep Manyanet ajudat per la M. Encarnació Colomina ha volgut i vol donar resposta a una de les necessitats més urgents de tots els temps: "La formació de famílies cristianes, mitjançant l'educació de la infància i de la joventut" tot educant la intel·ligència i el cor de cadascun dels alumnes. Els més de cent anys que configuren la història de la Congregació han fet créixer el nostre patrimoni cultural i educatiu i han enriquit la forma de transmetre la identitat. Educar per a la família, tot col·laborant amb ella i des d'un àmbit de família ens remet a Natzaret que significa i resumeix la nostra peculiar manera d'educar. Perquè a Natzaret es va viure l'Evangeli abans que fos proclamat, la vitalitat dels Col·legis de la Congregació neix de l'Evangeli que presenta Jesucrist com a model per a tot ésser humà, i que respecta, té en el centre i creu en el valor de tota persona. A fi que els centres educatius de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret puguin portar a terme eficaçment el seu projecte educatiu, la seva identitat ha de ser reconeguda i acceptada per tots aquells que intervenen en l'activitat educativa, segons la seva funció i el seu nivell de responsabilitat; i a aquesta identitat han d'adaptar el seu comportament personal. No solament els qui imparteixen l'educació, sinó també les famílies i els alumnes en la mesura de la seva edat i maduresa han de conèixer acceptar la identitat del centre que han escollit. Caràcter Propi


CARÀCTER PROPI Tots els Col·legis de la Titularitat de la Congregació de las Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret participen de la missió educadora de l'Església i són plataformes privilegiades per a l'evangelització, de manera especial i distintiva, perquè porten a terme la seva missió segons I'estil peculiar del propi carisma. Estan al servei de la societat a la qual ofereixen una educació cristiana de qualitat. Mantenen els seus centres oberts a totes les classes socials. Volen ser i actuar com a Comunitats educatives en les quals tots els membres que la formen assumeixen amb responsabilitat la formació integral i harmònica dels seus alumnes mitjançant: Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que l'encamini a créixer en la veritat i en la llibertat, a la vegada que per la seva condició de membre actiu de la societat, el comprometi progressivament a una voluntat decidida d'acció en favor de la justícia, el bé comú i la pacífica convivència. La capacitació professional, facilitant l'adquisició de les tècniques més adequades per al treball intel·lectual i artesà com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal. La inserció en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement i valoració de la diversitat cultural. Una concepció transcendent de l'home i del món proposant Jesucrist com a plena realització de la persona, presentant el missatge de l'Evangeli inserit en les peculiars situacions sòcioculturals, personals o de grup i ajudants i cadascú a trobar-lo en la pròpia experiència de fe.

Caràcter Propi


VALORS L'acció educativa dels nostres Col·legis, fonamentada en la rica tradició cristiana, i atenta a les millors pedagogies del moment cultural en la que viu, té com a punt de partida un sistema de valors que precisament perquè són cristians, són plenament humans i tenen validesa perenne: L'Amor que ens dóna la seguretat, filla de I'experiència de saber-se estimat per Déu i fruit del seu Amor que ens ha donat la família i que ens capacita per a estimar. La Bellesa que, en educar la sensibilitat, fa créixer i madurar la persona a la vegada que la dota per a la creativitat. La Bondat que, a força de decantar-se cap al bé, va modelant el cor fins a apropar-lo cada vegada més al model de I'Evangeli. La Veritat que ens ajuda a descobrir i acceptar la pròpia realitat i la dels altres i ens aplana el camí de la llibertat. El sentit de Filiació que en fer-nos sentir fills de Déu ens porta a sentir-nos germans amb tots els homes i ens obliga a una més compromesa solidaritat. La Responsabilitat com a ús adequat de la pròpia llibertat que ens ofereix la possibilitat de créixer, portant les regnes de la pròpia vida i de participar en la millora de la societat a la que pertanyem. La Justícia que ens fa ser conscients del valor de cada persona humana i de la seva peculiar manera de ser que la fa distinta i ens porta a respectar tothom, procurant donar a cadascú el que li correspon. Ens obliga també al compromís de posar tot allò que estigui de la nostra part per a aconseguir-la per a tothom. L'Amor al treball ben fet que inclou el valor de començar, la Caràcter Propi


prudència per a discernir, la tenacitat per a superar les dificultats, la confiança per a continuar i el rigor per a portar a terme I'obra, juntament amb la humilitat suficient per a corregir-la i la serenitat per a tornar a començar-la si és necessari.

COMUNITAT EDUCATIVA L'entitat titular, I'equip directiu, el professorat, els alumnes, els pares de família i tot el personal d'administració i serveis formen la Comunitat educativa dels nostres Centres. El vincle que la conforma és la comunió amb la identitat i amb els mateixos valors i objectius, en una línia de participació activa i responsable en l’àmbit de les funcions específiques de cada estament. Col·labora amb la realització del projecte educatiu i té com a missió conèixer, respectar i fer vida la identitat del centre, en la seva qualitat de corresponsable de l'acció educativa. Tots els membres de la comunitat educativa són responsables de crear un ambient fratern i familiar que ajudi els alumnes a forjar i integrar una personalitat ben definida, fonamentada en els valors esmentats. La Comunitat educativa ha de ser una comunitat d’aprenentatges, els membres de la qual aporten el millor d’ells mateixos al treball en equip que s’ha de dur a terme a cada centre. No hi pot haver aprenentatge d’una comunitat, sense l’aprenentatge cada un dels seus membres. Així mateix, la comunitat educativa ha de ser capaç, en la mesura que sigui possible, d’integrar els alumnes que tinguin alguna necessitat educativa especial, fent realitat el desig del P. Manyanet la recomanació de l’Església de fer una opció preferent per als qui més ho necessiten. Haurà d’acollir tots els alumnes, sense discriminar-ne cap, manifestant-se sempre oberta al diàleg i al servei de la comunitat ciutadana i eclesial en la que està situat el Centre.

Caràcter Propi


Per a portar a terme la missió de la Comunitat educativa cada Col·legi ha de: Afavorir el coneixement personal i professional entre tots els estaments del centre, amb la finalitat de facilitar les relacions humanes, expressió dels valors de la nostra identitat. Organitzar la formació permanent sobre temes i continguts humans, pedagògics socials i posar atenció al perfeccionament humà, professional i cristià de tots els qui treballen en el centre. Promoure convivències, recessos que faciliten la reflexió i la vivència de la fe i ajuden als membres de la comunitat educativa a la identificació amb la identitat del Col·legi. Facilitar trobades informals de comunicació espontània que generen un bon clima de confiança. Crear àmbits de formació per a les famílies on se les ajudi a trobar resposta a les seves dificultats personals, pedagògiques i socials. Tots els membres de la comunitat educativa han de ser conscients què s'és mestre no solament per la ciència que s’imparteix sinó pel testimoni de vida que s’ofereix: L'Equip directiu presidit pel director titular i format pels responsables dels disferents nivells educatius del centre és l’òrgan ordinari que dirigeix el col·legi; elabora, porta a terme i avalua el projecte educatiu. El Claustre de professors, tenint com a base els plans legals d’estudi, ha de promoure iniciatives, elaborar projectes , estar oberta tot el que ajudi i faciliti la tasca educativa i el creixement de cada alumne i ser capaç no només de treballar en equip sinó a més a més d’aprendre en equip. Els pares dels alumnes en la seva qualitat de membres actius del centre, col·laboren i participen en la formació integral dels seus fills. Han de sintonitzar amb la identitat del Col·legi, en favor del bon

Caràcter Propi


desenvolupament de la tasca educativa de la qual els seus fills en són els beneficiaris. Els alumnes, en ser els principals agents de la seva educació, han de participar de manera gradual i activa en la vida del centre. Han d’assolir el sentit de pertinença al col·legi. EI personal d’administració i serveis comparteix ideals, valors i el projecte educatiu del centre. Participa en la funció educativa de manera activa segons les seves funcions específiques.

FONAMENTS DE LA PEDAGOGÍA MANYANETIANA La pedagogia dels Col·legis de la Congregació té com a punt de partida els principis expressats pel P. Manyanet en les seves obres: 1. Fe. Els nostres col·legis són plataformes privilegiades evangelització mitjançant les quals volem preparar els alumnes per a fer que gradualment siguin capaços d’optar de manera progressiva, lliure, explícita i madura per la fe cristiana. Els mestres som cooperadors, auxiliars de Déu. 2. Autoritat, que inclou l’amor, la paciència i la fermesa i que ajuda a complir les normes a la convivència, estudi activitats d’àmbit escolar. 3. Llibertat que porti a cada alumne a créixer en responsabilitat li ofereixi possibilitats d’expressió i iniciativa d’acord amb la seva edat i capacitats. 4. Unitat. És la totalitat de la persona de l’alumne que volem educar, acceptant, valorant i promovent de cadascú el màxim desenvolupament de totes les seves potencialitats.

Caràcter Propi


5. En família. La Comunitat educativa dels nostres centres representa el seu paper en funció de l’alumne, que és I'agent primordial de la seva pròpia formació i al qui hem d’ajudar perquè participi gradualment en la vida del centre, mitjançant els canals de participació col·legial.

Perquè els nostres Col·legis són Centres vius, atents a la situació concreta i amb la mirada en el futur, viuen en constant renovació, a partir de la gran herència rebuda. Són àmbits privilegiats per a la formació i creixement d’homes i dones capaces de transformar la societat on viuen. Són escoles integradores i de qualitat, el Projecte Educatiu de les quals inclou i valora la dimensió acadèmica a la qual destina els millors recursos, potencia la formació i expressió de la dimensió humana i social i inclou totes aquelles activitats complementàries i paraescolars que han de facilitar la formació integral de I'alumne. Integradores: parteixen de la visió transcendent de l’ésser humà i

proposen Jesucrist com a la plena realització de la persona, i perquè estan atentes a la identitat única de cada alumne, facilitant-li la seva bona organització neuronal per mitjà de l’estimulació primerenca i potenciant-li les intel·ligències múltiples que el portaran a l’excel·lència. De Qualitat: són escoles dinàmiques, atentes a les necessitats de

cada moment i preparades per a un procés de renovació constant.

Caràcter Propi


Els nostres col·legis es distingeixen per I'educació, I'amabilitat, el respecte i I'ambient de família. Són trets diferencials que ens identifiquen: La Formació, espai diari de reflexió que ensenya a valorar les persones, esdeveniments i situacions que incideixen en la seva vida amb criteris evangèlics, que ajuda a participar en la vida social i capacita per a prendre decisions i assumir conseqüències. L’Acollida que en els primers cursos marca el ritme del dia, afavoreix la creativitat i facilita I'espai per a I'oració, els poemes, els contes, les cançons. L'Estimulació Primerenca que col·labora en la bona organització neurològica i prevé de possibles dificultats futures. L'Atenció a la Diversitat mitjançant les agrupacions flexibles i l'atenció a les Intel·ligències Múltiples que, partint del convenciment que tots els alumnes són diferents, ajuda a cadascun d'ells a aconseguir la seva pròpia excel·lència, Els Programes de Competència Social que permeten que els alumnes s'integrin en la societat i la millorin. La presència i col·laboració dels pares, perquè estem convençuts que ells són els primers i indiscutibles mestres dels seus fills. Un Projecte Educatiu molt ric que inclou projectes de comprensió, programes d'enriquiment instrumental, treball cooperatiu, estudi de llengües estrangeres, bona educació musical, tecnologies de la informació i comunicació. Les Activitats Pastorals que han d'afavorir I'opció progressiva i lliure de la seva fe explicitada en compromís.

Caràcter Propi


VALOR DEL DOCUMENT La Congregació de es Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret a la Delegació d’Espanya-Cameroun és únic intèrpret de la identitat dels seus Centres i exerceix aquesta funció en diàleg entre els diversos membres de la comunitat educativa, per mitjà del seu legítim representant de cada Centre, Aquest document té valor normatiu i és el marc de referència adequat i obligat de cada Centre, tant per a l’elaboració del projecte educatiu, com per a l’avaluació del funcionament i resultats de la seva activitat educativa.

Caràcter Propi


Centres Natzaret d’Espanya BARCELONA Col·legi Montserrat (Telf. 93 203 88 00) Col·legi Mare de Déu dels Àngels (Telf. 93 352 30 09) Col·legi Natzaret, Esplugues (Telf. 93 371 01 21) Col·legi Sant Andreu, Badalona (Telf. 93 384 77 10)

MADRID Colegio Nazaret- Oporto (Telf. 91 471 49 02) Colegio Nazaret-San Blas (Telf. 91 304 93 68)

TENERIFE Colegio Santo Domingo, Güímar (Telf. 922 51 01 06) Colegio Nazaret, Los Realejos (Telf. 922 25 17 40) Residencia Universitaria Nazaret (Telf. 922 25 17 40)

LA PALMA Colegio Sagrada Familia, Los llanos de Aridane (Telf. 922 51 35 41)

LANZAROTE ColegioSanta María de los Volcanes, Arrecife (Telf. 928 81 08 98) www.nazaretti.org

Caràcter Propi

Caracter propi natzaret  

Caracter Propi del Centres de les Missioneres de Natzaret

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you