Page 1

standarde pentru sisteme de management


Familia de standarde SM SR EN ISO 9000 reprezinta un set de standarde care au fost elaborate cu scopul de a oferi suport organizatiilor de toate tipurile ?i dimensiunile sa-?i sporeasca capabilitatea de a satisface In mod continuu cerintele ?i a?teptarile clientului referitoare Ia calitate, precum ?i cerintele de reglementare aplicabile In vederea cre?terii satisfactiei clientului ?i lmbunatatirii continue a propriilor performante In realizarea acestor obiective. ~

SM SR EN ISO 9000 descrie principiile fundamentale ale sistemelor de managemental calitatii ?i specifica terminologia pentru sistemele de managemental calitatii.

~

SM SR EN ISO 9001 specifica cerinte pentru un sistem de managemental calitatii atunci clnd o organizatie are nevoie sa-?i demonstreze abilitatea de a furniza prod use ?i servicii care lndeplinesc cerintele clientului ?i ale reglementarilor aplicabile ?i urmare?te sa sporeasca satisfactia clientului.

~

SM SR EN ISO 9004 furnizeaza linii directoare care iau In considerare atlt eficacitatea, cit ?i eficienta sistemului de managemental calitatii. Scopul acestui standard este lmbunatatirea performantei organizatiei ?i satisfactiei clientilor, precum ?i a altar parti interesate.

~

SM SR EN ISO 19011 furnizeaza lndrumari referitoare Ia auditarea sistemelor de managemental calitatii ?i al mediului.

lmplementarea sistemului de managemental calitatii contribuie Ia definirea, reorganizarea ?i documentarea proceselor In vederea realizarii unui prod us sau prestarii unui serviciu acceptabil pentru client. Tinlnd cant de faptul ca necesitatile ?i a?teptarile clientului se modifica datorita presiunilor competitiei ?i progresului tehnic, organizatiile slnt determinate sa-?i sporeasca calitatea produselor, serviciilor ?i proceselor. Un sistem de managemental calitatii asigura o lmbunatatire continua, sporind astfel satisfactia clientului, precum ?i anticiparea a?teptarilor acestora. De asemenea, unul dintre principiile sistemului de managemental calitatii este glndirea pe baza de rise, ceea ce li permite unei organizatii sa l?i identifice riscurile ?i oportun Ia fiecare etapa a procesului.


Standardul SM SR EN ISO 22000:2006 reprezinta o integrare a cerintelor standardului SM SR EN ISO 9001:2015 ?i cerintele Analizei riscurilor 1>i controlului punctelor critice (HACCP). Scopul elaborarii acestui standard a fast de a asigura calitatea ?i siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar plna Ia momentul consumului final.

Principiile sistemului HACCP, elaborate de comisia Codex Alimentarius, se regasesc In cerin,tele standardului SM SR EN ISO 22000. Printre aces tea slnt: ~

Coordonarea unei analize a riscului; Determinarea Punctelor critice de control (PCC); ~ Stabilirea limitelor critice; ~ Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului PCC; ~ Stabilirea unei ac~iuni corective care trebuie intreprinsa atunci cind monitorizarea indica ca un anum it PCC nu este sub control; ~ Stabilirea unor metode 1>i procedee de verificare, rezultatele carora ar demonstra ca sistemul HACCP func~ioneaza eficient; ~ Stabilirea documenta~iei cu privire Ia toate procedurile 1>i inregistrarile corespunzatoare acestor principii 1>i aplicarea lor. ~

Aplicarea principii/or enumerate mai sus contribuie Ia identificarea, evaluarea ~i controlul tuturor pericolelor (fizice, chimice sou biologice) care pot sa apara In produsul alimentar pe lntreg lantul alimentar.


• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lmplementarea sistemului de managemental sigurantei alimentelor contribuie Ia integrarea procedurilor moderne ale analizei riscului ?i conceptului de prevenire a riscurilor sub aspectul protectiei sanatatii consumatorului In sistemul de management existent, precum ?i ofera o mai mare siguranta a produsului ?i riscuri scazute Ia realizarea acestuia. Un sistem de managemental sigurantei alimentelor implementat cu succes va duce Ia lmbunatatirea semnificativa a comunicarii ?i Ia cre?terea nivelului de lncredere lntre clienti, furnizori ?i autoritatile de supraveghere, de asemenea, va lnlesni prevenirea problemelor, care pot aparea, referitoare Ia securitatea produselor, evitlnd astfel situatiile In care produsele alimentare nesigure pot ajunge Ia consumator, acesta stabilind metode clare ?i rapide de retragere de pe piata .


de mediu

Standardul internationa!SM SR EN ISO 14001:2016 stabile?te cerinte pentru sistemu! de management de mediu ?i a fast conceput astfel, lnclt sa poata fi aplicat de to ate organizatiile, indiferent de tip, marime, conditii geografice, cu!tura!e ?i sociale. Scopu! acestui standard international este de a sustine protectia mediului ?ide a preveni po!uarea, In echilibru cu necesitatile socio-economice. Standardul contine doar ace/e cerinte, ce pot fi auditate In mod obiectiv In scopu! certificarii ?i lnregistrarii. Standardu/SM SR EN ISO 14001:2016 se aplica doar ace/or aspecte de mediu, pe care organizatia !e poate contra/a ?i asupra carora ar putea avea o inf!uenta.


lmplementarea standardului SM SR EN ISO 14001:2016 ajuta organizatia sa demonstreze ?i altora conformitatea obiectivelor sale cu cerintele legale In ceea ce prive?te protectia mediului In con jurator, sa l?i asume un angajament real pentru prevenirea poluarii, precum ?i sa con?tientizeze importanta reducerii Ia minimum a impactului produselor asupra mediului atlt Ia etapa de concepere, cit ?i pe parcursul ciclului de fabricare, precum ?i pe perioada folosirii lor ?i ulterior a lndepartarii lor. Standardul specifica, de asemenea, ca organizatia trebuie sa fie responsabila de educarea ?i instruirea personalului In ceea ce prive?te protectia mediului.

Avantajele implementarii sistemului de management de mediu G

Optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie);

G

imbunatatirea managementului de!jieurilor !jii reducerea costurilor aferente unor

eventuale incidente de mediu;

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

G

Simplificarea demersurilor de obtinere a acordurilor !jii autorizatiilor de mediu;

G

imbunatatirea relatiilor publice;

G

Obtinerea de beneficii evidente !jii imediate, cum ar fi: o mai buna respectare a

legislatiei de mediu, utilizarea eficienta a materiilor prime !jii a energiei, scaderea consumului de apa etc.; G

imbunatatirea imaginii !jii cre!jiterea prezentei pe piata, indeosebi pe piata

internationala; G

Obtinerea unor conditii mai avantajoase de acordare a asigurarilor !jii a creditelor;

G

O!jitigarea increderii partilor interesate;

G

imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor;

G

Satisfacerea cerintelor actuale ale pietei privind realizarea de produse ecologice .


Standardu/SM SR OHSAS 18001:2011 reprezintiJ un sistem de management care asiguriJ siJniJtatea c;i securitatea ocupafionaliJ. Acesta promoveaziJ siguranta Ia locul de munciJ c;i respectarea lui asiguriJ un mediu de lucru cit mai pliJcut c;i mai confortabil, care respectiJ toate normele legislative c;i care duce Ia o afacere de succes. Standardu/SM SR OHSAS 18001:2011 a fast elaborat avlnd Ia baziJ cerinfele standardelor pentru sistemele de management a/ calitatii (SM SR EN ISO 9001) c;i mediului (SM SR EN ISO 14001). Aceasta oferind posibilitatea organizatiilor de a implementa un sistem de management integrat. Ca c;i standardele pentru Calitate c;i Mediu, standardul pentru SiJniJtate c;i Securitate OcupafionaliJ se bazeaziJ pe integra rea proceselor ciclului PDCA (PianificiJ-DeruleaziJ-ControleaziJ-ActioneaziJ), punlnd un accent deosebit pe lmbuniJtiJtirea continua.


lmplementarea corecta a standardului SM SR OHSAS 18001:2011 contribuie Ia reducerea incidentelor de munca ?i a bali lor infectioase, reducerea costurilor asociate cu incidentele ?i bolile profesionale, lmbunatatirea performantelor companiei prin aplicarea procedurilor sistemului de managemental sanatatii ?i securitatii ocupationale, oferind astfel conformitatea cu prevederile legislatiei In vigoare ?i reducerea riscului de amenzi ?i penalitati legale. Companiile care implementeaza acest standard beneficiaza de un control foarte eficient al riscurilor de accidente sau de lmbolnavire Ia locul de munca ?ide costuri mai mici In ceea ce prive?te asigurarea sanatatii ?i cre?terea productivitatii muncii, bazata pe siguranta ?i lncredere.

Republica Moldova,MD 2064, ._. mun. Chi!?inau, str. E. Coca, 28

info@standard.md

8

Tel.: (+373 22) 905 300

www.standard.md

II

Fax: (+373 22) 905 310

www.facebook.com/standard.md

Profile for standard.md

Standarde pentru sisteme de management  

Standarde pentru sisteme de management  

Advertisement