Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

9 – 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..………………….......4 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...……………………………………………………………...34 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate …………………………………………...………………………..…........................................44 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...…………………………………45 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Erate la standarde moldovene …………………………………………………………………………………...…….……..........47 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..50 nr. 0031-M din12.09.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………..……52 nr. 0032-M din 22.09.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..53 nr. 0033-M din 23.07.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………….55 nr. 0034-M din 02.08.2011 Nomenclatorul. entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare. Situaţia pe trimestrul III anul 2011 ………………………………………….…………………56 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemelor de management al calităţii .…………………………………………...58 Impactul standardelor asupra calităţii fructelor şi legumelor proaspete …….....……………………………………………….…61 Contribuţia standardelor în susţinerea creşterii competitivităţii …………………………………………………………………...64

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (septembrie 2011) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.120 CBP 1-16:2011 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea regulilor şi recomandărilor de standardizare interstatală ca coduri de bună practică în domeniul standardizării – Принципы и методология стандартизации. Принятие правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации в качестве кодексов установившейся практики.

01.040.17 SM SR EN 14255-4:2011 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţii optice incoerente. Partea 4: Terminologie şi mărimi utilizate pentru măsurarea expunerii la radiaţie ultravioletă, vizibilă şi infraroşu – Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 4: Терминология и величины, используемые при измерениях под воздействием ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений (SR EN 14255-4:2007, IDT)

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.080.10

01.040.03 SM SR Ghid ISO 73:2011 Managementul riscului. Vocabular – Менеджмент рисков. Словарь (SR Ghid ISO 73:2010, IDT)

SM SR EN 13460:2011 Mentenanţă. Documentaţie pentru mentenanţă – Техническое обслуживание. Документация по техническому обслуживанию (SR EN 13460:2009, IDT)

01.040.91

03.100.01

SM SR EN 12440:2011 Piatră naturală. Criterii de denumire природный. Критерии обозначения (SR EN 12440:2008, IDT)

SM SR Ghid ISO 73:2011 Managementul riscului. Vocabular – Менеджмент рисков. Словарь (SR Ghid ISO 73:2010, IDT)

Камень

01.120

03.100.30

SM SR Ghid ISO 73:2011 Managementul riscului. Vocabular – Менеджмент рисков. Словарь (SR Ghid ISO 73:2010, IDT)

SM SR CEN ISO/TS 22475 -3:2011 Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformităţii firmelor şi personalului de către o terţă parte – Исследования и испытания геотехнические. Методы отбора проб и замеры подземных вод. Часть 3: Оценка соответствия предприятий и персонала третьей стороной (SR CEN ISO/TS 22475-3:2009, IDT)

01.110 SM SR EN 13460:2011 Mentenanţă. Documentaţie pentru mentenanţă – Техническое обслуживание. Документация по техническому обслуживанию (SR EN 13460:2009, IDT)

4


activitatea apei mai mare de 0,95 – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95 (ISO 21527-1:2008, IDT)

03.120.20 SM SR CEN ISO/TS 22475-3:2011 Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformităţii firmelor şi personalului de către o terţă parte – Исследования и испытания геотехнические. Методы отбора проб и замеры подземных вод. Часть 3: Оценка соответствия предприятий и персонала третьей стороной (SR CEN ISO/TS 22475-3:2009, IDT) 07

SM ISO 21527-2:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95 – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95 (ISO 21527-2:2008, IDT)

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.060 SM SR EN 15927-6:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferenţe de temperatură cumulate (grade-zi) – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 6: Аккумулированные разности температуры (градусо-дни) (SR EN 15927-6:2008, IDT)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.080.01

SM SR EN 15927-5:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termică de proiectare pentru încălzirea spaţiilor – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 5: Данные расчетной тепловой нагрузки для отопления помещений (SR EN 15927-5:2006, IDT)

SMV EN ISO 11737-2:2011 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea şi mentenanţa unui proces de sterilizare – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации (EN ISO 11737-2:2009, IDT)

07.100.10

11.180.10

SMV EN ISO 11737-2:2011 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice. Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea şi mentenanţa unui proces de sterilizare – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации (EN ISO 11737-2:2009, IDT)

SMV EN 81-40:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 40: Ascensoare cu scări şi platforme de ridicat înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 40: Лестничные подъемники и наклонные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью (EN 81-40:2008, IDT)

07.100.30 SMV ISO/TS 11133-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 1: Ghid general de asigurare a calităţii pentru prepararea mediilor de cultură în laborator – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководство по подготовке и производству питательных сред. Часть 1: Общее руководство по обеспечению качества подготовки питательных сред в лаборатории (ISO/TS 11133-1:2009, IDT)

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.060.50 SM SR EN 13577:2011 Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon agresiv din apă – Химическая атака на бетон. Определение содержания агрессивного диоксида углерода в воде (SR EN 13577:2007, IDT)

SM ISO 21527-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu 5


SMV EN 13463-1:2011 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă de bază şi cerinţe – Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Основной метод и требования (EN 13463-1:2009, IDT)

13.110 SMV EN ISO 11161:2011 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază – Безопасность машин. Интегрированные производственные системы. Основные требования (EN ISO 11161:2007, IDT)

SMV EN 15089:2011 Sisteme de izolare a exploziei – Взрывоизолирующие системы (EN 15089:2009, IDT)

13.180 SM SR EN 12464-2:2011 Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare – Освещение рабочих мест. Часть 2: Рабочие места вне помещения (SR EN 12464-2:2007, IDT)

13.310 SM SR EN 14383-1:2011 Prevenirea infracţionalităţii. Urbanism şi clădirilor. Partea 1: Definirea termenilor Предупреждение преступлений. планирование и проектирование зданий. Определение специальных терминов (SR EN 14383-1:2006, IDT)

13.220.10 SMV EN 1846-2:2011 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţă – Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 2: Общие требования. Безопасность и рабочие характеристики (EN 1846-2:2009, IDT)

17

SMV EN ISO 16852:2011 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare – Пламегасители. Требования к рабочим характеристикам, методы испытаний и ограничения по использованию (EN ISO 16852:2010, IDT)

proiectarea specifici – Городское Часть 1:

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.140.01 SMV EN ISO 3741:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberaţie – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер (EN ISO 3741:2010, IDT)

13.220.50 SM SR EN 15423:2011 Instalaţii de ventilare a clădirilor. Măsuri de precauţie împotriva incendiilor pentru instalaţiile de distribuţie a aerului în clădiri – Вентиляция в зданиях. Противопожарная защита систем распределения воздуха в здан (SR EN 15423:2008, IDT)

SMV EN ISO 3743-1:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode tehnice în cîmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparaţiei în camere de încercare cu pereţi duri – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательных камер с жесткими стенами (EN ISO 3743-1:2010, IDT)

13.230 SM SR EN 13123-1:2011 Ferestre, uşi şi obloane. Rezistenţă la explozie. Condiţii şi clasificare. Partea 1: Tub cu efect de suflu (tub şoc) Окна, двери и жалюзи. Взрывобезопасность. Требования и классификация. Часть 1. Ударная (аэродинамическая) труба (SR EN 13123-1:2004, IDT)

SMV EN ISO 3744:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui cîmp liber deasupra unui plan reflectant – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы в условиях свободного звукового поля над отражающей плоскостью (EN ISO 3744:2010, IDT)

SM SR EN 13123-2:2011 Ferestre, uşi şi elemente de închidere. Rezistenţă la explozie. Condiţii şi clasificare. Partea 2: Încercare în aer liber – Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Требования и классификация Часть 2: Испыания под открытым небом. (SR EN 13123-2:2004, IDT)

6


звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, с применением точных поправок на воздействие окружающей среды (EN ISO 11204:2010, IDT)

SMV EN ISO 3746:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Контрольный метод с использованием огибающей измерительной поверхности над отражающей плоскостью (EN ISO 3746:2010, IDT)

17.140.30 SMV EN 1501-4:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor – Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум мусоровозов (EN 1501-4:2007, IDT)

17.140.20 SM SR EN 14366:2011 Măsurarea în laborator a zgomotului emis de instalaţiile de evacuare a apelor uzate – Лабораторное измерение уровня шума, производимого установками отвода сточных вод (SR EN 14366:2006, IDT)

17.180.20 SM SR EN 13032-1:2011 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor – Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 1:Измерение и формат данных (SR EN 13032-1:2004, IDT)

SMV EN 415-9:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate, clasa de exactitate 2 şi 3 – Безопасность упаковочных машин. Часть 9: Методы измерений уровня шума упаковочных машин, упаковочных линий и связанного с ними оборудования, класс точности 2 и 3 (EN 415-9:2009, IDT)

SM SR EN 13032-2:2011 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de muncă interioare şi exterioare – Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 2: Представление данных о внутренних и наружных рабочих местах (SR EN 13032-2:2006, IDT)

SMV EN ISO 11201:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate în condiţii apropiate de cele ale unui cîmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установленных местах свободного звукового поля над отражающей плоскостью, с пренебрегаемыми поправками на воздействия окружающей среды (EN ISO 11201:2010, IDT)

SM SR EN 13032-3:2011 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranţă al locurilor de muncă – Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 3:Представление данных для аварийного освещения рабочих мест (SR EN 13032-3:2008, IDT)

SMV EN ISO 11202:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu aproximative – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, c применением приближенных поправок на воздействие окружающей среды (EN ISO 11202:2010, IDT)

SM SR EN 13363-2:2011 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 2: Metodă detaliată de calcul – Солнцезащитные устройства, скомбированные с остеклением. Расчет общей энергии солнечного и светового пропускания. Часть 2: Метод детального расчета (SR EN 13363-2:2006, IDT)

SMV EN ISO 11204:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu exacte – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней 7


23.060.30

SM SR EN 14255-4:2011 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţii optice incoerente. Partea 4: Terminologie şi mărimi utilizate pentru măsurarea expunerii la radiaţie ultravioletă, vizibilă şi infraroşu – Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 4: Терминология и величины, используемые при измерениях под воздействием ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений (SR EN 14255-4:2007, IDT)

SM SR EN 12288:2011 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru – Клапаны промышленные. Задвижки из медного сплава (SR EN 12288:2010, IDT) 23.060.40 SM SR EN 1349:2011 Robinete de reglare pentru procese industriale – Клапаны управления производственными процессами (SR EN 1349:2010, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN 1349:2010)

17.200.20 SM SR EN 14597:2011 Dispozitive de reglare şi de limitare a temperaturii pentru sisteme generatoare de căldură – Регуляторы и ограничители температур для теплогенерирующих систем (SR EN 14597:2006, IDT)

SMV EN 1106:2011 Robinete cu comandă manuală pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi – Краны с ручным управлением для газовых аппаратов (EN 1106:2010, IDT)

17.240

23.080

SM SR EN 14255-1:2011 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţia optică necoerentă. Partea 1: Radiaţie ultravioletă emisă de surse artificiale la locul de muncă – Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 1: Ультрафиолетовое излучение, вызванное искусственными источниками на рабочем месте (SR EN 14255-1:2005, IDT)

SM SR EN 809+A1:2011 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate – Насосы и насосные агрегаты для жидкостей. Общие требования безопасности (SR EN 809+A1:2010, IDT) SM SR EN 60335-2-67:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-67: Частные требования к машинам для обработки и чистки полов для коммерческого использования (SR EN 60335-2-67:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-2-67:2010)

SM SR EN 14255-4:2011 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţii optice incoerente. Partea 4: Terminologie şi mărimi utilizate pentru măsurarea expunerii la radiaţie ultravioletă, vizibilă şi infraroşu – Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 4: Терминология и величины, используемые при измерениях под воздействием ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений (SR EN 14255-4:2007, IDT) 23

23.120 SM SR EN 13141-4:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 4: Ventilatoare utilizate în instalaţiile de ventilare a clădirilor de locuit – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 4. Вентиляторы, используемые в вентиляционных системах жилых помещений (SR EN 13141-4:2004, IDT)

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.60

SM SR EN 13181:2011 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Determinarea performanţelor prin încercări cu nisip – Вентиляция в зданиях. Воздухоприемники (вытяжной системы). Испытание эксплуатационных характеристик вентиляционных решеток под воздействием предварительно смоделированного песка (SR EN 13181:2002, IDT)

SM SR EN 12220:2011 Ventilarea în clădiri. Reţele de canale de aer. Flanşe circulare pentru ventilare generală. Dimensiuni – Вентиляция зданий. Воздуховоды. Круглые фланцы для общей вентиляции. Размеры (SR EN 12220:2002, IDT)

8


27.080

SM SR EN 13182:2011 Ventilarea în clădiri. Caracteristicile aparatelor de măsurare a vitezei aerului în spaţiile ventilate – Вентиляция в зданиях. Требования к контрольноизмерительным приборам для измерения скорости воздуха в вентилируемых участках (SR EN 13182:2002, IDT)

SM SR EN 15450:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de încălzire cu pompă de căldură – Системы отопления в зданиях. Проектирование отопительных систем с тепловым насосом (SR EN 15450:2008, IDT)

25.120.20 27.160 SMV EN 201:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Машины для литья под давлением. Требования безопасности (EN 201:2009, IDT) 25

SM SR EN 12975-2:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Captatoare solare. Partea 2: Metode de încercare – Установки солнечные термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 12975-2:2006, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

SM SR EN 12976-2:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii prefabricate. Partea 2: Metode de încercare – Установки солнечные термические и их компоненты. Установки, изготовленные в заводских условиях. Часть 2: Методы испытаний. (SR EN 12976-2:2006, IDT)

25.040.01 SMV EN ISO 11161:2011 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază – Безопасность машин. Интегрированные производственные системы. Основные требования (EN ISO 11161:2007, IDT)

SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei – Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (SR EN 12977-3:2009, IDT)

25.120.20 SMV EN 201:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Машины для литья под давлением. Требования безопасности (EN 201:2009, IDT)

29

25.180.01

29.260.20

SMV EN 746-1+A1:2011 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate pentru echipamente pentru procese termice industriale – Установки термические промышленные. Часть 1: Общие требования безопасности к промышленным термическим установкам (EN 746-1:1997+A1:2009, IDT) 27

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

SMV EN 60079-7:2011 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e” – Взрывоопасные среды. Часть 7: Защита оборудования посредством повышенной защиты вида „e” (EN 60079-7:2007, IDT) SMV EN 60079-11:2011 Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i” – Взрывоопасные среды. Часть 11: Защита оборудования посредством внутренней безопасности „i” (EN 60079-11:2007, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.060.20 SMV EN 257:2011 Termostate mecanice pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi – Термостаты механические для газовых аппаратов. (EN 257:2010, IDT)

SMV EN 60079-28:2011 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţie a echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică – Взрывоопасные среды. Часть 28: Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение (EN 60079-28:2007, IDT)

9


prelucrare a hîrtiei. Partea 1: Cerinţe comune – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин для переработки бумаги. Часть 1: Общие требования (EN 1010-1:2004+A1:2010, IDT)

SMV EN 60079-30-1:2011 Atmosfere explozive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Cerinţe generale şi de încercare – Взрывоопасные среды. Часть 30-1: Резистивный распределительный электронагрев. Общие требованиия и требования к испытанию (EN 60079-30-1:2007, IDT)

SMV EN 1010-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин для переработки бумаги. Часть 2: Печатные и лакировочные машины, включая машины предварительного прессования (EN 1010-2:2006+A1:2010, IDT)

SMV EN 61241-4:2011 Aparatură electrică pentru utilizare în prezenţa prafului combustibil. Partea 4: Tip de protecţie „pD” – Электрооборудованиe для применения в присутствии горючей пыли. Часть 4: Тип защиты „pD” (EN 61241-4:2006, IDT) SMV EN 61241-11:2011 Aparatură electrică pentru utilizare în prezenţa prafului combustibil. Partea 11: Protecţie prin securitate intrinsecă „iD” – Электрооборудованиe для применения в присутствии горючей пыли. Часть 11: Защита посредством внутренней безопасности „iD” (EN 61241-11:2006, IDT) 35

SM SR EN 1010-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hîrtie – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 3: Машины резальные (SR EN 1010-3+A1:2010, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.240.99

SM SR EN 1010-4+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hîrtiei – Бзопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 4: Переплетные, бумагоперерабатывающие и отделочные машины (SR EN 1010-4+A1:2010, IDT)

SM SR EN 13321-1:2011 Reţele deschise de comunicaţii de date pentru automatizarea, reglarea şi managementul tehnic al clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 1: Specificaţii pentru produse şi sisteme – Отркрытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 1: Требования к изделию и системе (SR EN 13321-1:2006, IDT

SM SR EN 13321-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP – Отркрытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2. Связь KNXnet/IP (SR EN 13321-2:2007, IDT)

SM SR EN ISO 16484-2:2011 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 2: Echipamente – Системы автоматизации и контроля в строительстве (BACS). Часть 2: Техническое обеспечение (SR EN ISO 16484-2:2004, IDT) SM SR EN ISO 16484-3:2011 Sisteme de gestionare tehnică a clădirilor (BACS). Partea 3: Funcţii – Системы автоматизации и контроля в строительстве (BACS). Часть3: Функции (SR EN ISO 16484-3:2006, IDT) 37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

SM SR EN 14908-3:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 3: Specificaţie pentru canalul de comunicaţie pe linia de alimentare (cu energie electrică) – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 3: Технические условия канала шины питания (SR EN 14908-3:2007, IDT)

ПОЛУЧЕНИЯ

37.100.10 SMV EN 1010-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de 10


53

SM SR EN 14908-4:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 4 : Comunicaţie IP – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 4: Связь IP (SR EN 14908-4:2007, IDT)

53.020.20 SMV EN 81-43:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 43: Лифты для кранов (EN 81-43:2009, IDT)

SM SR CEN/TS 15231:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, reglarea şi gestionarea tehnică a clădirii. Mapare între LONWORKS şi BACnet – Открытый обмен данными в процессе строительной автоматизации, надзора за строительством и управления строительными работами. Преобразование данных между LONWORKS и BACnet (SR CEN/TS 15231:2007, IDT) 43

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM SR EN 14492-1+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate – Краны грузоподъемные. Лебедки и тали с механическим приводом. Часть 1: Лебедки с механическим приводом (SR EN 14492-1+A1:2010, IDT)

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.160

53.020.99

SM SR EN 1501-1+A2:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate – Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 1: Мусоровозы с тыльной загрузкой (SR EN 1501-1+A2:2010, IDT) (Înlocuieşte SM GOST EN 1501-1:2009)

SM SR EN 14492-1+A1:2011 Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate – Краны грузоподъемные. Лебедки и тали с механическим приводом. Часть 1: Лебедки с механическим приводом (SR EN 14492-1+A1:2010, IDT) 55

SM SR EN 1501-2+A1:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală – Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 2: Мусоровозы с боковой загрузкой (SR EN 1501-2+A1:2010, IDT)

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOE УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.200 SMV EN 415-3+A1:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis – Безопасность упаковочных машин. Часть 3: Машины для формирования, наполнения и запечатывания (EN 415-3:1999+A1:2009, IDT) SMV EN 415-5+A1:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat – Безопасность упаковочных машин. Часть 5: Оберточные машины (EN 415-5:2006+A1:2009, IDT)

SMV EN 1501-3:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală – Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 3: Мусоровозы с фронтальной загрузкой (EN 1501-3:2008, IDT)

SMV EN 415-6+A1:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi – Безопасность упаковочных машин. Часть 6: Машины для обертывания поддонов (EN 415-6:2006+A1:2009, IDT)

SMV EN 1501-4:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor – Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум мусоровозов (EN 1501-4:2007, IDT)

SMV EN 415-8:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme – Безопасность упаковочных машин. Часть 8: Обвязывающие машины (EN 415-8:2008, IDT)

11


59

SM SR EN 14576:2011 Geosintetice. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei barierelor geosintetice polimerice la fisurare din condiţii de mediu – Геосинтетика. Метод определения устойчивости полимерных геосинтетических барьеров к трещинообразованию под воздействием окружающей среды (SR EN 14576:2005, IDT)

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.080.70 SM SR EN ISO 12957-2:2011 Geosintetice. Determinarea caracteristicilor de frecare. Partea 2: Încercarea pe plan înclinat – Геотекстиль. Определение характеристик трения. Часть 2: Испытание на наклонной плоскости (SR EN ISO 12957-2:2005, IDT)

59.120.01 SMV EN ISO 11111-1:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 1: Общие требования (EN ISO 11111-1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 12236:2011 Geosintetice. Încercarea de perforare statică (încercarea CBR) – Геосинтетика. Испытание на статический прокол (испытание CBR) (SR EN ISO 12236:2007, IDT)

59.140.40 SM SR EN ISO 13426-2:2011 Geotextile şi produse înrudite. Rezistenţa îmbinărilor structurale interne. Partea 2: Geocompozite – Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Прочность внутренних конструкционных соединений. Часть 2: Геокомпозиционные материалы (SR EN ISO 13426-2:2005, IDT)

SMV EN 930+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Машины для шершевания, машины для стекления, полировочные машины и машины для обработки кромок. Требования безопасности (EN 930:1997+A2:2009, IDT)

SM SR EN ISO 13428:2011 Geosintetice. Determinarea eficacităţii protecţiei unui geosintetic la deteriorarea prin impact – Геосинтетика. Определение эффективности защиты геосинтетики от повреждения при ударе (SR EN ISO 13428:2005, IDT)

61

SM SR EN ISO 13433:2011 Geosintetice. Încercarea de perforare dinamică (încercare prin căderea unui con) – Геосинтетика. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом) (SR EN ISO 13433:2007, IDT)

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.060 SMV EN 930+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Машины для шершевания, машины для стекления, полировочные машины и машины для обработки кромок. Требования безопасности (EN 930:1997+A2:2009, IDT)

SM SR EN 14150:2011 Bariere geosintetice. Determinarea permeabilităţii la lichide – Барьеры геосинтетические. Определение проницаемости для жидкостей (SR EN 14150:2006, IDT) SM SR EN 14574:2011 Geosintetice. Determinarea rezistenţei la perforarea cu piramida a geosinteticelor aşezate pe un suport – Геосинтетика. Определение сопротивления пирамидальному прокалыванию геосинтетических материалов с подложкой (SR EN 14574:2005, IDT)

SMV EN 931+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви. Затяжные машины. Требования безопасности (EN 931:1997+A2:2009, IDT) SMV EN 1845:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви. Машины для формования обуви. Требования безопасности (EN 1845:2007, IDT)

SM SR EN 14575:2011 Bariere geosintetice. Metodă selectivă de încercare pentru determinarea rezistenţei la oxidare – Барьеры геосинтетические. Отбраковочный метод по определению устойчивости к окислению (SR EN 14575:2005, IDT)

12


65

SMV EN ISO 10517:2011 Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate – Машины для подрезки живой изгороди переносные с приводом. Безопасность (EN ISO 10517:2009, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.10 SMV EN 1853+A1:2011 Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Прицепы с опрокидывающимся кузовом. Безопасность (EN 1853:1999+A1:2009, IDT)

65.060.80 SMV EN 609-1+A2:2011 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Безопасность дровокольных станков. Часть 1: Клиновые дровокольные станки (EN 609-1:1999+A2:2009, IDT)

65.060.25 SMV EN 707+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Цистерны для перевозки жидких удобрений. Безопасность (EN 707:1999+A1:2009, IDT)

SM SR EN 14861+A1:2011 Maşini forestiere. Maşini autopropulsate. Cerinţe de securitate – Машины для лесного хозяйства. Самоходные машины. Требования безопасности (SR EN 14861+A1:2010, IDT)

65.060.30

SMV EN ISO 11681-1:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere – Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 1: Цепные пилы для лесных работ (EN ISO 11681-1:2008, IDT)

SM SR EN 14018+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Semănători. Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Сеялки. Безопасность (SR EN 14018+A1:2010, IDT) 65.060.50 SMV EN 745+A1:2011 Maşini agricole. Cositori rotative şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители роторные. Безопасность (EN 745:1999+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 11681-2:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor – Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2: Цепные пилы для обрезки деревьев (EN ISO 11681-2:2008, IDT)

SM SR EN 13140+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de recoltat sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Безопасность (SR EN 13140+A1:2010, IDT)

SMV EN ISO 11806:2011 Maşini agricole şi forestiere. Aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Securitate – Машины сельскозяйственные и машины для лесного хозяйства. Переносные ручные кусторезы и газонокосилки с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Безопасность (EN ISO 11806:2008, IDT)

65.060.80 SM SR EN 13525+A2:2011 Maşini forestiere. Tocătoare. Securitate – Машины для лесного хозяйства. Дробилки древесины. Безопасность (SR EN 13525+A2:2010, IDT)

65.060.99 SMV EN 703+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Машины для отгрузки и погрузки, перемешивания и/или измельчения и распределения силоса. Безопасность (EN 703:2004+A1:2009, IDT)

65.060.70 SM SR EN 786+A2:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon şi maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică – Оборудование садовое. Газонокосилки и машинки для подрезки кромок газонов с электроприводом, управляемые идущим сзади оператором. Механическая безопасность (SR EN 786+A2:2010, IDT)

13


67

динамической упругости (посредством измерения основной резонансной частоты) (SR EN 14146:2004, IDT)

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.100.99 SM SR EN 14205:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea durităţii Knoop – Методы испытаний природного камня. Определение твердости по Кнупу (SR EN 14205:2004, IDT)

SMV EN ISO 17678:2011 Lapte şi produse lactate. Determinarea purităţii grăsimilor din lapte prin analiză cromatografică gazoasă a trigliceridelor (Metoda de referinţă) – Молоко и молочные продукты. Определение чистоты молочного жира посредством газохроматографического анализа триглицеридов (контрольный метод) (EN ISO 17678:2010, IDT)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

67.200.10

75.160.20

SMV EN ISO 17678:2011 Lapte şi produse lactate. Determinarea purităţii grăsimilor din lapte prin analiză cromatografică gazoasă a trigliceridelor (Metoda de referinţă) – Молоко и молочные продукты. Определение чистоты молочного жира посредством газохроматографического анализа триглицеридов (контрольный метод) (EN ISO 17678:2010, IDT)

SMV EN 15794:2011 Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile – Определение точeк взрыва воспламеняемых жидкостей (EN 15794:2009, IDT)

73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

И

75.200 SMV EN 15268:2011 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate referitoare la construcţia ansamblurilor de pompe submersibile – Топливозаправочные станции. Требования безопасности к конструкции агрегатов погружных насосов (EN 15268:2008, IDT)

ПОЛЕЗНЫЕ

73.020

77

SM SR EN 12407:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică – Методы испытаний природного камня. Петрографический анализ (SR EN 12407:2007, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.180 SMV EN 14677:2011 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid – Безопасность машин. Вторичное производство стали. Машины и оборудование для обработки жидкой стали (EN 14677:2008, IDT)

SM SR EN 13161:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la flexiune sub moment constant – Методы испытаний природного камня. Определение стойкости к изгибу при постоянном моменте (SR EN 13161:2008, IDT)

79

SM SR EN 13755:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea absorbţiei de apă la presiune atmosferică – Методы испытаний природного камня. Определение водопоглощения при атмосферном давлении (SR EN 13755:2008, IDT)

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.120.10 SM SR EN 848-1+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical – Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 1: Одношпиндельные вертикальные фрезерные станки (SR EN 848-1+A1:2010, IDT)

SM SR EN 14158:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea energiei la rupere prin şoc – Методы испытаний природного камня. Определение энергии разрыва (SR EN 14158:2004, IDT) SM SR EN 14146:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea modulului de elasticitate dinamic (prin măsurarea frecvenţei de rezonanţă fundamentală) – Методы испытаний природного камня. Определение модулей 14


SMV EN 1807+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică – Безопасность деревообрабатывающих станков. Ленточнопильные станки (EN 1807:1999+A1:2009, IDT)

SM SR EN 848-2+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic – Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 2: Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механической подачей (SR EN 848-2+A1:2010, IDT)

SMV EN 1870-8+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pînză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8: Станки круглопильные однополотные для окантовки с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-8:2001+A1:2009, IDT)

SMV EN 859+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual – Безопасность деревообрабатывающих станков. Горизонтальнострогальные станки с ручной подачей (EN 859:2007+A1:2009, IDT)

SMV EN 1870-9+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pînze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9: Станки круглопильные двухполотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-9:2000+A1:2009, IDT)

SMV EN 940:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки деревообрабатывающие комбинированные (EN 940:2009, IDT) SMV EN 1218-1+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masa mobilă – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 1: Односторонние шипорезные станки с передвижным столом (EN 1218-1:1999+A1:2009, IDT)

SMV EN 1870-10+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10: Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх (EN 1870-10:2003+A1:2009, IDT)

SMV EN 1218-3+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiş – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 3: Станки с ручной подачей и подвижным столом для резки деревянных конструкций для крыш (EN 1218-3:2001+A1:2009, IDT)

SMV EN 1870-11+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate şi automate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11: Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные) (EN 1870-11:2003+A1:2009, IDT)

SMV EN 1218-4+A2:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri) – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 4: Гнутарные кромочные станки с подающей цепью (цепями) (EN 1218-4:2004+A2:2009, IDT)

SMV EN 1870-12+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12: Станки поперечно-отрезные маятниковые (EN 1870-12:2003+A1:2009, IDT)

SMV EN 1218-5+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi acţionate prin role sau prin lanţ – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 5: Односторонние профильные станки с неподвижным столом и подающими роликами или цепью (EN 1218-5:2004+A1:2009, IDT)

15


SMV EN 422:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Машины для формования выдуванием. Требования безопасности (EN 422-9:2009, IDT)

SMV EN 1870-13+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 13: Станки с горизонтальными панелями с прессующим устройством (EN 1870-13:2007+A1:2009, IDT)

SMV EN 1114-3+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Extrudere şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare – Машины для пластмасс и резины. Экструдеры и экструзионные линии. Часть 3: Требования безопасности к экстракторам (EN 1114-3:2001+A1:2008, IDT)

SMV EN 1870-14+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 14: Станки с вертикальными панелями (EN 1870-14:2007+A1:2009, IDT)

85

SMV EN 1870-17+A2:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 17: Горизонтальные станки поперечно-отрезные однополотные с ручным управлением (станки радиально-отрезные с ручным управлением) (EN 1870-17:2007+A2:2009, IDT) 83

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

85.100 SMV EN 1010-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 1: Cerinţe comune – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин для переработки бумаги. Часть 1: Общие требования (EN 1010-1:2004+A1:2010, IDT)

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SMV EN 1010-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин для переработки бумаги. Часть 2: Печатные и лакировочные машины, включая машины предварительного прессования (EN 1010-2:2006+A1:2010, IDT)

83.140 SM SR EN 1013-3:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 3: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policlorură de vinil (PVC) – Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 3: Частные требования и методы испытаний для листов из поливинилхлорида (PVC) (SR EN 1013-3:2001, IDT)

SM SR EN 1010-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hîrtie – Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 3: Машины резальные (SR EN 1010-3+A1:2010, IDT)

83.180 SM SR EN 14259:2011 Adezivi pentru îmbrăcăminte de pardoseală. Cerinţe pentru performanţă mecanică şi electrică – Клеи для половых покрытий. Требования к механическим и электротехническим характеристикам (SR EN 14259:2004, IDT)

SM SR EN 1010-4+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hîrtiei - Бзопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 4: Переплетные, бумагоперерабатывающие и отделочные машины (SR EN 1010-4+A1:2010, IDT)

83.200 SMV EN 201:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Машины для литья под давлением. Требования безопасности (EN 201:2009, IDT) 16


CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Determinarea coeficientului de transmisie termică prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame – Теплоизоляционные характеристики окон, дверей и жалюзи. Определение коэффициента теплопередачи с помощью нагревательной камеры. Часть 2: Рамы (SR EN 12412-2:2004, IDT)

SM SR EN ISO 13793:2011 Performanţa termică a clădirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundaţiilor pentru evitarea umflării din cauza îngheţului – Характеристика тепловая зданий. Тепловой расчет фундамента для предупреждения морозного пучения (SR EN ISO 13793:2002, IDT)

SM SR EN 12412-4:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termică prin metoda cutiei calde Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante – Теплоизоляционные характеристики окон, дверей и жалюзи. Определение коэффициента теплопередачи с помощью нагревательной камеры. Часть 4: Коробки для свертывающихся жалюзи (SR EN 12412-4:2004, IDT)

91

91.020

91.040.20

91.060.01

SM SR EN ISO 12567-2:2011 Performanţa termică a ferestrelor şi uşilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde Partea 2: Ferestre de acoperiş şi alte ferestre în relief – Тепловая характеристика окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 2: Чердачные окна и другие выступающие окна (SR EN ISO 12567-2:2006, IDT)

SM SR EN ISO 13786:2011 Performanţa termică a elementelor de construcţie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul – Характеристика тепловая строительных компонентов. Динамические тепловые характеристики. Методы расчета (SR EN ISO 13786:2008, IDT)

SM SR EN 13123-1:2011 Ferestre, uşi şi obloane. Rezistenţă la explozie. Condiţii şi clasificare. Partea 1: Tub cu efect de suflu (tub şoc) Окна, двери и жалюзи. Взрывобезопасность. Требования и классификация. Часть 1. Ударная (аэродинамическая) труба (SR EN 13123-1:2004, IDT)

91.060.10

SM SR EN 13123-2:2011 Ferestre, uşi şi elemente de închidere. Rezistenţă la explozie. Condiţii şi clasificare. Partea 2: Încercare în aer liber – Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Требования и классификация Часть 2: Испыания под открытым небом. (SR EN 13123-2:2004, IDT)

SM SR EN 14383-1:2011 Prevenirea infracţionalităţii. Urbanism şi clădirilor. Partea 1: Definirea termenilor Предупреждение преступлений. планирование и проектирование зданий. Определение специальных терминов (SR EN 14383-1:2006, IDT)

proiectarea specifici – Городское Часть 1:

SM SR EN 13947:2011 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic – Характеристика тепловая экранных стен. Расчет теплопропускания (SR EN 13947:2007, IDT)

SM SR EN 14500:2011 Storuri şi obloane. Confort termic şi luminos. Metode de încercare şi de calcul – Жалюзи и ставни. Тепловой и зрительный комфорт. Методы испытания и расчета (SR EN 14500:2008, IDT)

91.060.20 SM SR EN 14437:2011 Determinarea rezistenţei la ridicare a ţiglelor de argilă arsă sau de beton montate pe acoperiş. Metodă de încercare a sistemului de acoperiş – Определение устойчивости к противодавлению установленной кровельной глиняной или бетонной черепицы. Метод испытания кровельных систем (SR EN 14437:2006, IDT)

SM SR EN 14501:2011 Storuri şi obloane. Confort termic şi luminos. Caracteristici de performanţă şi clasificare – Ставни и жалюзи. Тепловой и зрительный комфорт. Эксплуатационные характеристики и классификация (SR EN 14501:2006, IDT)

91.060.40 SM SR EN 13084-1:2011 Coşuri independente. Partea 1: Condiţii generale – Трубы дымовые самонесущие. Часть 1:Общие требования (SR EN 13084-1:2007, IDT)

SM SR EN 14600:2011 Seturi de uşi şi ferestre mobile, rezistente la foc şi/sau etanşe la fum. Cerinţe şi clasificare – Двери с дверными коробками и открываемые окна огнестойкие и/или дымозащитные. Требования и классификация (SR EN 14600:2006, IDT)

91.060.50 SM SR EN 12412-2:2011 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor 17


SM SR EN 14158:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea energiei la rupere prin şoc – Методы испытаний природного камня. Определение энергии разрыва (SR EN 14158:2004, IDT)

91.080.01 SM SR EN 15026:2011 Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor clădirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin simulare numerică – Характеристики гигротепловые компонентов и строительных элементов. Оценка влагопередачи посредством численного моделирования (SR EN 15026:2007, IDT)

91.100.10 SM SR EN 196-7:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment – Методы испытаний цемента. Часть 7: Методы отбора образцов цемента (SR EN 196-7:2008, IDT)

91.080.40 SM SR EN 13791:2011 Evaluarea in-situ a rezistenţei la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate – Оценка прочности на сжатие структур и компонентов сборного бетона в реальных условиях (SR EN 13791:2007, IDT)

SM SR EN 13892-5:2011 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 5: Determinarea rezistenţei la uzură cu rola pivotantă a materialului de şape pentru stratul de uzură – Методы испытаний материалов для цементной стяжки. Часть 5: Определение износостойкости ровнительных материалов к катку, применяемых для слоя износа (SR EN 13892-5:2004, IDT)

91.100. 01 SM SR EN ISO 12571:2011 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea caracteristicilor de sorbţie higroscopică – Гигротермические свойства строительных материалов и изделий. Определение свойств гигроскопической сорбции (SR EN ISO 12571:2001, IDT)

SM SR EN 13892-7:2011 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 7: Determinarea rezistenţei la uzură cu rola pivotantă a materialului de şape cu îmbrăcăminte de pardoseală – Определение износостойкости ровнительных материалов к катку, применяемых для половых покрытий (SR EN 13892-7:2004, IDT)

SM SR EN 12664:2011 Performanţa termică a materialelor şi a produselor pentru clădiri Determinarea rezistenţei termice prin metoda plăcii calde gardate şi prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate şi umede cu rezistenţă termică medie şi mică – Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий для зданий. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче (SR EN 12664:2002, IDT)

SM SR EN 13914-1:2011 Proiectarea, prepararea şi aplicarea tencuielilor exterioare şi interioare. Partea 1: Tencuieli exterioare – Проектирование, приготовление и нанесение наружной и внутренней штукатурки. Наружные штукатурные работы (SR EN 13914-1:2006, IDT) SM SR EN 13914-2:2011 Proiectarea, prepararea şi aplicarea tencuielilor interioare şi exterioare. Partea 2: Prevederi de proiectare şi principii de bază pentru tencuiala interioară – Проектирование, приготовление и нанесение внутренней и наружной штукатурки. Часть 2: Общие положения проектирования и основные принципы внутренних штукатурных работ (SR EN 13914-2:2005, IDT)

SM SR EN 12667:2011 Performanţa termică a materialelor şi produselor de construcţie Determinarea rezistenţei termice prin metoda plăcii calde gardate şi prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie – Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Изделия с высоким и средним сопротивлением теплопередаче (SR EN 12667:2002 , IDT)

SM SR EN 15318:2011 Proiectarea şi aplicarea plăcilor din ipsos Проектирование и применение гипсовых блоков (SR EN 15318:2008, IDT)

SM SR EN 13009:2011 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea coeficientului de expansiune higrică – Гигротермические характеристики материалов и изделий для строительства. Определение коэффициента гигрометрического расширения (SR EN 13009:2004, IDT)

SM SR EN 15319:2011 Principii generale de proiectare a lucrărilor din ipsos cu fibre – Общие принципы проектирования штукатурных работ из фиброгипса (SR EN 15319:2007, IDT)

18


SM SR EN 15167-2:2011 Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 2: Evaluarea conformităţii – Шлак молотый гранулированный доменный для использования в бетоне, строительном и цементном растворах. Часть 2: Оценка соответствия (SR EN 15167-2:2007, IDT)

91.100.15 SM SR EN 12326-2:2011 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori de acoperiş şi placări discontinue. Partea 2: Metode de încercare – Шифер и другие изделия из натурального камня для кровельных покрытий и наружной облицовки стен. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 12326-2:2001, IDT)

SM SR EN 15388:2011 Piatră aglomerată. Placaje şi produse tăiate la dimensiune pentru blaturi de toaletă şi de bucătărie – Камень спеченный. Плиты и нарезные изделия для раковин и туалетных столиков (SR EN 15388:2008, IDT)

SM SR EN 12407:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică – Методы испытаний природного камня. Петрографический анализ (SR EN 12407:2007, IDT)

91.100.25 SM SR EN 12440:2011 Piatră naturală. Criterii de denumire природный. Критерии обозначения (SR EN 12440:2008, IDT

Камень

SM SR EN 14437:2011 Determinarea rezistenţei la ridicare a ţiglelor de argilă arsă sau de beton montate pe acoperiş. Metodă de încercare a sistemului de acoperiş – Определение устойчивости к противодавлению установленной кровельной глиняной или бетонной черепицы. Метод испытания кровельных систем (SR EN 14437:2006, IDT)

SM SR EN 13161:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la flexiune sub moment constant – Методы испытаний природного камня. Определение стойкости к изгибу при постоянном моменте (SR EN 13161:2008, IDT)

SM SR EN 14891:2011 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Изделия водонепроницаемые жидкие для использования под адгезивно связанной керамической плиткой. Требования, методы испытаний, оценка соответствия, классификация и обозначение SR EN 14891:2008, IDT)

SM SR EN 13755:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea absorbţiei de apă la presiune atmosferică – Методы испытаний природного камня. Определение водопоглощения при атмосферном давлении (SR EN 13755:2008, IDT) SM SR EN 14146:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea modulului de elasticitate dinamic (prin măsurarea frecvenţei de rezonanţă fundamentală) – Методы испытаний природного камня. Определение модулей динамической упругости (посредством измерения основной резонансной частоты) (SR EN 14146:2004, IDT)

91.100.30 SM SR CEN/TR 196-4:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativă a componentelor – Методы испытаний цемента. Часть 4: Количественное определение компонентов (SR CEN/TR 196-4:2008, IDT)

SM SR EN 14205:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea durităţii Knoop – Методы испытаний природного камня. Определение твердости по Кнупу (SR EN 14205:2004, IDT)

SM SR EN 12390-1:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare – Испытания затвердевшего бетона. Часть 1: Форма, размеры и другие требования к образцам и пресс-формам (SR EN 12390-1:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12390-1:2011)

SM SR EN 14617-2:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la flexiune (tracţiune) – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 2: Определение прочности на изгиб (SR EN 14617-2:2008, IDT)

SM SR EN 12390-2:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistenţă – Испытания затвердевшего бетона. Часть 2: Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность (SR EN 12390-2:2009, IDT)

SM SR EN 14617-8:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea rezistenţei la fixare (gaura de agrafare) – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 8: Определение сопротивления креплению (отверстия под штыри) (SR EN 14617-8:2008, IDT) 19


SM SR EN 14487-1:2011 Beton torcretat. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi conformitate – Торкретбетон. Часть 1: Определения, технические условия и соответствие требованиям (SR EN 14487-1:2006, IDT)

SM SR EN 12390-8:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adîncimea de pătrundere a apei sub presiune – Испытания затвердевшего бетона. Часть 8: Глубина проникновения воды под давлением (SR EN 12390-8:2009, IDT)

SM SR EN 14487-2:2011 Beton torcretat. Partea 2: Executare – Торкретбетон. Часть 2: Выполнение (SR EN 14487-2:2007, IDT)

SM SR EN 12504-1:2011 Încercări pe beton în structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare şi încercări la compresiune – Испытание бетона в конструкциях. Часть 1: Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии (SR EN 12504-1:2009, IDT)

SM SR EN 14629:2011 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor din beton. Metode de încercare. Determinarea conţinutului de cloruri din betonul întărit – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение содержания хлорида в затвердевшем бетоне (SR EN 14629:2007, IDT)

SM SR EN 12504-2:2011 Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Încercări nedistructive. Determinarea indicelui de recul – Испытание бетона в конструкциях. Часть 2: Неразрушающий контроль. Определение критерия отскока (SR EN 12504-2:2002, IDT)

SM SR EN 14630:2011 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea adîncimii de carbonatare în betonul întărit prin metoda cu fenolftaleină – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение глубины карбонизации в затвердевшем бетоне фенолфталеиновым методом (SR EN 14630:2007, IDT)

SM SR EN 12602:2011 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat – Железобетонные компоненты заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона (SR EN 12602:2008, IDT)

SM SR EN 14651+A1:2011 Metode de încercare a betonului cu fibre metalice. Măsurarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere (limită de proporţionalitate (LOP), rezistenţă reziduală) – Метод испытания металлического фибробетона. Измерение прочности на разрыв при изгибе (предел пропорциональности (LOP), остаточный) (SR EN 14651+A1:2008, IDT)

SM SR 13535:2011 Metodă de încercare pentru conţinutul de aer din betonul proaspăt prin metoda volumetrică – Методы испытаний на содержание воздуха свежего бетона объемным методом (SR 13535:2009, IDT) SM SR EN 13577:2011 Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon agresiv din apă – Химическая атака на бетон. Определение содержания агрессивного диоксида углерода в воде (SR EN 13577:2007, IDT)

SM SR EN 14721+A1:2011 Metodă de încercare pentru beton cu fibre metalice. Măsurarea conţinutului de fibre în betonul proaspăt şi întărit – Метод испытания металлического фибробетона. Измерение содержания волокна в свежеуложенном и затвердевшем бетоне (SR EN 14721+A1:2008, IDT)

SM SR EN 14437:2011 Determinarea rezistenţei la ridicare a ţiglelor de argilă arsă sau de beton montate pe acoperiş. Metodă de încercare a sistemului de acoperiş – Определение устойчивости к противодавлению установленной кровельной глиняной или бетонной черепицы. Метод испытания кровельных систем (SR EN 14437:2006, IDT)

SM SR EN 14845-1:2011 Metode de încercări pentru fibrele din beton. Partea 1: Betoane de referinţă – Методы испытаний волокон в бетоне. Часть 1: Эталонные бетоны (SR EN 14845-1:2007, IDT) SM SR EN 14845-2:2011 Metode de încercări pentru fibrele din beton. Partea 2: Influenţa asupra betonului – Методы испытаний волокон в бетоне. Часть 2: Влияние на бетон (SR EN 14845-2:2007, IDT)

SM SR EN 14474:2011 Produse prefabricate de beton. Beton cu aşchii de lemn ca agregat. Condiţii şi metode de încercare – Изделия сборные железобетонные. Бетон с древесностружечным заполнителем. Требования и методы испытаний (SR EN 14474:2006, IDT)

20


поверхностей для движения автотранспорта. Подготовка испытательных образцов (SR EN 13375:2006, IDT)

SM SR EN 15361:2011 Determinarea influenţei acoperirilor de protecţie împotriva coroziunii asupra capacităţii de ancorare a barelor de ancorare transversale în elementele prefabricate armate de beton celular autoclavizat – Определение влияния антикоррозионных покрытий на прочность якорного крепления поперечных якорных балок из компонентов заводского изготовления автоклавного ячеистого бетона (SR EN 15361:2007, IDT)

SM SR EN 13596:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea aderenţei – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция настила мостов и других бетонных поверхностей для движения автотранспорта. Определение прочности связи (SR EN 13596:2006, IDT)

SM SR EN 15422:2011 Produse prefabricate de beton. Specificaţii pentru fibrele de sticlă destinate armării mortarelor şi betoanelor – Бетонные изделия промышленного производства. Технические условия для стекловолокна предназначенного для армирования строительного раствора и бетона (SR EN 15422:2008, IDT)

SM SR EN 13653:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea rezistenţei la forfecare – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция настила мостов и других бетонных поверхностей для движения автотранспорта. Определение прочности на сдвиг (SR EN 13653:2006, IDT)

91.100.50 SM SR EN 12310-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la sfîşiere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Листы гибкие гидроизоляционные. Определение прочности на разрыв. Часть 2: Кровельные гидроизоляционные пластмассовые и резиновые листы (SR EN 12310-2:2001, IDT)

91.100.60 SM SR EN ISO 13787:2011 Produse pentru izolarea termică a echipamentelor din clădiri şi a instalaţiilor industriale. Determinarea conductivităţii termice declarate – Материалы теплоизоляционные для строительного оборудования и промышленных установок. Определение заявленной теплопроводности (SR EN ISO 13787:2004, IDT)

SM SR EN 12316-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Листы гибкие гидроизоляционные. Определение сопротивления отслаиванию стыковочных швов. Часть 2: Кровельные гидроизоляционные пластмассовые и резиновые листы (SR EN 12316-2:2001, IDT)

SM SR EN 13948:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea rezistenţei la pătrunderea rădăcinilor – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определение стойкости к проникновению корней (SR EN 13948:2007, IDT)

SM SR EN 12691:2011 Foi flexibile hidroizolante. Foi bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea rezistenţei la impact – Листы гибкие кровельные гидроизоляционные. Битумные, пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Определение стойкости к удару (SR EN 12691:2006 , IDT)

SM SR EN 13897:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea etanşeităţii la apă după întindere la temperatură scăzută – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение водонепроницаемости после растяжения при низкой температуре (SR EN 13897:2006, IDT)

SM SR EN 12730:2011 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la sarcină statică – Листы гибкие кровельные гидроизоляционные. Битумные, пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Определение стойкости к статическим нагрузкам (SR EN 12730:2003 , IDT)

SM SR EN 14223:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolaţii pentru poduri de beton şi alte suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea absorbţiei de apă – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция бетонных мостовых настилов и других бетонных поверхностей, открытых для движения транспортных средств. Определение водопоглощения (SR EN 14223:2006, IDT)

SM SR EN 13375:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Pregătirea epruvetelor – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция настила мостов и других бетонных 21


давлении воздуха (SR EN 12865:2002 , IDT)

SM SR EN 14575:2011 Bariere geosintetice. Metodă selectivă de încercare pentru determinarea rezistenţei la oxidare – Барьеры геосинтетические. Отбраковочный метод по определению устойчивости к окислению (SR EN 14575:2005, IDT)

SM SR EN 12939:2011 Performanţa termică a materialelor şi produselor de construcţie Determinarea rezistenţei termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate şi a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenţă termică mare şi medie – Тепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение теплопроницаемости по методу закрытой горячей плиты и с помощью измерителей теплового потока. Толстые изделия с высокой и средней теплопроницаемостью (SR EN 12939:2002, IDT)

SM SR EN 14691:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea compatibilităţii prin condiţionare termică – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция мостов с бетонным настилом и других бетонных поверхностей, открытых для движения транспортных средств. Совместимость по температурному режиму (SR EN 14691:2005, IDT)

SM SR EN 14706:2011 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea temperaturii de exploatare maxime – Изделия теплоизоляционные для строительного оборудования и промышленных установок. Определение максимальной температуры эксплуатации (SR EN 14706:2006, IDT)

SM SR EN 14692:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea rezistenţei la compactare a stratului bituminos – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция бетонных мостовых настилов и других бетонных поверхностей, по которым проезжают транспортные средства. Определение сопротивления сжатию асфальтового слоя (SR EN 14692:2005, IDT)

91.100.99 SM SR EN 13872:2011 Metode de încercare a mortarelor de finisare şi/sau de nivelare. Determinarea concentraţiei – Метод испытания полирующих и/или выравнивающих смесей. Определение усадки (SR EN 13872:2004, IDT)

SM SR EN 14693:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolaţii la tabliere de pod de beton şi alte suprafeţe de beton cu circulaţie rutieră. Determinarea comportării foilor bituminoase în timpul aplicării masticului asfaltic – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция бетонных мостовых настилов и других бетонных поверхностей, по которым проезжают транспортные средства. Определение состояния битумных листов при нанесении асфальтовой мастики (SR EN 14693:2007, IDT)

91.120.01 SM SR EN ISO 13793:2011 Performanţa termică a clădirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundaţiilor pentru evitarea umflării din cauza îngheţului – Характеристика тепловая зданий. Тепловой расчет фундамента для предупреждения морозного пучения (SR EN ISO 13793:2002, IDT)

SM SR EN 14694:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea rezistenţei la presiunea dinamică a apei după degradare prin pretratare – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция бетонных мостовых настилов и других бетонных поверхностей, по которым проезжают транспортные средства. Определение сопротивления динамическому давлению воды после повреждения, вызванного предварительной обработкой (SR EN 14694:2005, IDT)

91.120.10 SM SR EN ISO 12241:2011 Izolarea termică a instalaţiilor pentru construcţii şi a instalaţiilor industriale. Reguli de calcul – Теплоизоляция для строительного оборудования и промышленных установок. Правила расчета (SR EN ISO 12241:2008, IDT) SM SR EN 12430:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării sub încărcare punctuală – Материалы строительные теплоизоляционные. Определение показателей при сосредоточенной нагрузке (SR EN 12430:2002, IDT) (Înlocuişte SM SR EN 12430:2011)

91.100.60 SM SR EN 12865:2011 Performanţa higrotermică a componentelor şi a elementelor de clădire Determinarea rezistenţei sistemelor de pereţi exteriori la ploaie în rafale cu presiunea pulsatorie a aerului – Компоненты и элементы строительные. Гигрои теплотехнические характеристики. Определение стойкости системы наружных стен к сильному дождю при пульсирующем 22


SM SR EN ISO 13789:2011 Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin transmisie şi prin ventilare. Metodă de calcul – Характеристика тепловая зданий. Коэффициенты теплопередачи при пропускании и вентиляции. Метод расчета (SR EN ISO 13789:2008, IDT)

SM SR EN ISO 12567-2:2011 Performanţa termică a ferestrelor şi uşilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde Partea 2: Ferestre de acoperiş şi alte ferestre în relief – Тепловая характеристика окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 2: Чердачные окна и другие выступающие окна (SR EN ISO 12567-2:2006, IDT)

SM SR EN ISO 13790:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor – Характеристики зданий энергетические. Расчет потребления энергии для отопления и охлаждения помещений (SR EN ISO 13790:2008, IDT)

SM SR EN ISO 12569:2011 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea schimbului de aer în clădiri. Metoda diluării gazului trasor – Характеристика тепловая зданий. Определение обмена воздуха. Метод изотопных индикаторов разжижения газа (SR EN ISO 12569:2003, IDT)

SM SR EN ISO 13791:2011 Performanţa termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi fără climatizare în timpul verii. Criterii generale şi proceduri de validare – Характеристика тепловая зданий. Расчет температур внутри помещения летом без механического охлаждения. Общие критерии и процедуры валидации (SR EN ISO 13791:2006, IDT)

SM SR EN 12664:2011 Performanţa termică a materialelor şi a produselor pentru clădiri Determinarea rezistenţei termice prin metoda plăcii calde gardate şi prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate şi umede cu rezistenţă termică medie şi mică – Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий для зданий. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче (SR EN 12664:2002, IDT)

SM SR EN ISO 13792:2011 Performanţa termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi fără climatizare în timpul verii. Metode de calcul simplificate – Характеристика тепловая зданий. Расчет температур внутри помещения летом без механического охлаждения. Упрощенные методы (SR EN ISO 13792:2004, IDT)

SM SR EN 12667:2011 Performanţa termică a materialelor şi produselor de construcţie Determinarea rezistenţei termice prin metoda plăcii calde gardate şi prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie – Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Изделия с высоким и средним сопротивлением теплопередаче (SR EN 12667:2002 , IDT)

SM SR EN 13947:2011 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic – Характеристика тепловая экранных стен. Расчет теплопропускания (SR EN 13947:2007, IDT) SM SR EN 14016-2:2011 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 2: Metode de încercare – Вещества связующие для магнезитовых разравнивающих брусов (маяков). Каустическая магнезия и хлорид магния. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 14016-2:2004, IDT)

SM SR EN 13363-2:2011 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 2: Metodă detaliată de calcul – Солнцезащитные устройства, скомбированные с остеклением. Расчет общей энергии солнечного и светового пропускания. Часть 2: Метод детального расчета (SR EN 13363-2:2006, IDT)

SM SR EN ISO 14683:2011 Punţi termice în clădiri. Coeficient de transfer termic liniar. Metode simplificate şi valori implicite – Мостики тепловые в зданиях. Линейный коэффициент теплопередачи. Упрощенные методы и значения по умолчанию (SR EN ISO 14683:2008, IDT)

SM SR EN ISO 13370:2011 Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul – Характеристика тепловая зданий. Теплообмен через землю. Методы расчета (SR EN ISO 13370:2008, IDT) SM SR EN ISO 13786:2011 Performanţa termică a elementelor de construcţie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul – Характеристика тепловая строительных компонентов. Динамические тепловые характеристики. Методы расчета (SR EN ISO 13786:2008, IDT) 23


SM SR EN 12098-3:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 3: Echipamente de reglare în funcţie de temperaturaexterioară pentru sistemele de încălzire electrică – Устройства управления системами отопления. Часть 3: Устройства для систем электрического отопления, регулирующие воздействие внешних температур (SR EN 12098-3:2004, IDT)

91.120.10 SM SR EN ISO 15927-1:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare şi anuale ale elementelor meteorologice simple – Гигротермальные характеристики зданий. Расчет и представление климатических данных. Часть 1: Среднемесячные и среднегодовые значения отдельных метеорологических элементов (SR EN ISO 15927-1:2004, IDT)

SM SR EN 12098-5:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 5: Programatoare de pornire-oprire pentru sisteme de încălzire – Устройства управления системами отопления. Часть 5: Программирующие устройства пуска и останова систем отопления (SR EN 12098-5:2006, IDT)

SM SR EN 15927-5:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termică de proiectare pentru încălzirea spaţiilor – Характеристики зданий гигротермические. Расчет и представление климатических данных. Часть 5: Данные расчетной тепловой нагрузки для отопления помещений (SR EN 15927-5:2006, IDT)

SM SR EN 12170:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Procedură pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanţă şi utilizare. Instalaţii de încălzire care necesită un operator calificat – Системы отопления зданий. Методика подготовки документации по функционированию, техническому обслуживанию и использованию. Системы отопления, требующие квалифицированного обслуживающего персонала (SR EN 12170:2003, IDT)

91.120.30 SM SR EN ISO 15927-1:2011 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare şi anuale ale elementelor meteorologice simple – Гигротермальные характеристики зданий. Расчет и представление климатических данных. Часть 1: Среднемесячные и среднегодовые значения отдельных метеорологических элементов (SR EN ISO 15927-1:2004, IDT)

SM SR EN 12171:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Procedură pentru elaborarea documentelor pentru exploatare, mentenanţă şi utilizare. Instalaţii de încălzire care nu necesită un operator calificat – Системы отопления зданий. Методика подготовки документации по функционированию, техническому обслуживанию и использованию. Системы отопления, не требующие квалифицированного обслуживающего персонала (SR EN 12171:2003, IDT)

91.140.01 SM SR EN ISO 12241:2011 Izolarea termică a instalaţiilor pentru construcţii şi a instalaţiilor industriale. Reguli de calcul – Теплоизоляция для строительного оборудования и промышленных установок. Правила расчета (SR EN ISO 12241:2008, IDT)

SM SR EN 12828:2011 Sisteme de încălzire a clădirilor. Proiectarea sistemelor de încălzire cu apă caldă – Системы отопления зданий. Проектирование систем водяного отопления (SR EN 12828:2004, IDT)

SM SR EN 15251:2011 Parametrii ambianţei interioare pentru proiectarea şi evaluarea performanţei energetice a clădirilor, care se referă la calitatea aerului interior, confort termic, iluminat şi acustică – Параметры внутренней среды для проектирования и оценки энергетической характеристики зданий относительно качества воздуха внутри помещения, тепловой среды, освещения и акустики (SR EN 15251:2007, IDT)

SM SR EN 12831:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al sarcinii termice de calcul – Системы отопления в зданиях. Метод расчета тепловой нагрузки (SR EN 12831:2004, IDT) SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei – Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (SR EN 12977-3:2009, IDT)

91.140.10 SM SR EN 12098-2:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 2: Optimizoare de întreruperi pentru sistemele de încălzire cu apă caldă – Устройства управления системами отопления. Часть 2: Устройства для оптимального контроля запуска и остановки систем водяного отопления (SR EN 12098-2:2002, IDT) 24


SM SR EN 15316-3-2:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 3-2: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, distribuţie – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 3-2: Бытовые системы горячего водоснабжения, распределение SR EN 15316-3-2:2008, IDT)

SM SR EN 14336:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire cu apă caldă – Системы отопления зданий. Установка и ввод в эксплуатацию водных систем отопления (SR EN 14336:2004, IDT) SM SR EN 14337:2011 Instalaţii de încălzire ale clădirilor. Proiectare şi execuţie a instalaţiilor cu încălzire electrică directă a încăperilor – Системы отопления зданий. Проектирование и установка систем прямого электрического отопления (SR EN 14337:2006, IDT)

SM SR EN 15316-3-3:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 3-3: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, generare – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 3-3: Бытовые системы горячего водоснабжения, формирование (SR EN 15316-3-3:2008, IDT)

SM SR EN 15232:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi managementului tehnic al clădirii – Энергетические характеристики зданий. Влияние автоматизации, средств управления и менеджмента зданий (SR EN 15232:2007, IDT)

SM SR EN 15316-4-3:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-3: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii termice solare – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-3: Системы отопления помещений, тепловые солнечные системы (SR EN 15316-4-3:2007, IDT)

SM SR EN 15316-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 1: Общие требования (SR EN 15316-1:2007, IDT) SM SR EN 15316-2-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 2-1: Instalaţii de emisie pentru încălzirea spaţiilor – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 2-1: Системы отопления помещений (SR EN 15316-2-1:2007, IDT)

SM SR EN 15316-4-4:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-4: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii de cogenerare integrate în clădiri – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-4. Системы отопления помещений, встроенные системы комбинированной выработки тепла (SR EN 15316-4-4:2007, IDT)

SM SR EN 15316-2-3:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 2-3: Instalaţii de distribuţie pentru încălzirea spaţiilor – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 2-3: Распределительные системы отопления (SR EN 15316-2-3:2007, IDT)

SM SR EN 15316-4-5:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-5: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, performanţa şi calitatea instalaţiilor de încălzire urbană şi a instalaţiilor de volum mare – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-5: Системы выработки тепла для отопления помещений, характеристики и качество систем отопления района и систем большого объема (SR EN 15316-4-5:2007, IDT)

SM SR EN 15316-3-1:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 3-1: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, caracterizarea necesarului (cerinţe referitoare la consum) – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 3-1: Бытовые системы горячего водоснабжения, характеристика потребностей (требования к отверстиям) (SR EN 15316-3-1:2008, IDT)

25


SM SR EN 12237:2011 Ventilarea în clădiri. Reţea de canale de aer. Rezistenţa şi etanşeitatea canalelor de aer circulare de tablă – Вентиляция зданий. Воздуховод. Прочность и герметичность круглого воздуховода из листового металла (SR EN 12237:2004, IDT)

SM SR EN 15316-4-6:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 4-6: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii fotovoltaice – Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-6: Системы выработки тепла для отопления помещений, фотоэлектрические системы (SR EN 15316-4-6:2007, IDT)

SM SR EN 12238:2011 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru determinarea difuziei aerului – Вентиляция зданий. Отверстия для выхода воздуха. Аэродинамические испытания и оценка для применения при смешанном потоке (SR EN 12238:2002, IDT)

SM SR EN 15378:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Inspecţia cazanelor şi a instalaţiilor de încălzire – Системы отопления зданий. Контроль бойлеров и отопительных систем (SR EN 15378:2008, IDT)

SM SR EN 12239:2011 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru determinarea deplasării aerului – Вентиляция зданий. Отверстия для выхода воздуха. Аэродинамические испытания и оценка для применения при вытеснительном потоке (SR EN 12239:2002, IDT)

SM SR EN 15377-3:2011 Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de încălzire şi de răcire integrate cu agent termic apă. Partea 3: Optimizare pentru utilizarea surselor de energie regenerabile – Системы отопления в зданиях. Проектирование водных систем отопления и охлождения. Часть 3: Оптимизация для использования восстанавливаемых источников энергии (SR EN 15377-3:2008, IDT)

SM SR EN 12589:2011 Ventilarea în clădiri. Unităţi terminale. Încercări aerodinamice şi evaluarea performanţelor pentru elementele de introducere a aerului în încăpere, cu debit constant şi variabil – Вентиляция в зданиях. Конструкции для пропускания воздуха. Аэродинамические испытания и оценка конструкций для пропускания воздуха с постоянным или переменным потоком воздуха (SR EN 12589:2002, IDT)

SM SR EN 15459:2011 Performanţa energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a sistemelor energetice din clădiri – Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки энергетических систем в зданиях (SR EN 15459:2008, IDT)

SM SR EN 12599:2011 Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare şi metode de măsurare pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi de condiţionare a aerului – Вентиляция зданий. Методики испытаний и методы измерения для приемки вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха (SR EN 12599:2002 , IDT)

91.140.30 SM SR EN 12097:2011 Ventilarea în clădiri. Canale de era. Cerinţe pentru elementele componente ale canalelor de aer în scopul uşurării întreţinerii reţelelor de canale de era – Вентиляция в зданиях. Воздуховоды. Требования к компонентам воздуховодов, предназначенным облегчить техническое обслуживание систем воздуховодов (SR EN 12097:2007, IDT)

SM SR EN 13030:2011 Ventilarea in clădiri. Guri de era. Încercare pentru stabilirea performanţelor gurilor de aer exterioare supuse la ploi simulate – Вентиляция в зданиях. Оконечные устройства. Испытание технических характеристик жалюзийных вытяжных устройств под воздействием имитированного дождя (SR EN 13030:2002, IDT)

SM SR EN 12220:2011 Ventilarea în clădiri. Reţele de canale de aer. Flanşe circulare pentru ventilare generală. Dimensiuni – Вентиляция зданий. Воздуховоды. Круглые фланцы для общей вентиляции. Размеры (SR EN 12220:2002, IDT)

SM SR EN 13053:2011 Ventilarea în clădiri. Unităţi de tratare a aerului. Clasificarea şi performanţele unităţilor, ale elementelor componente şi ale secţiunilor – Вентиляция зданий. Воздухозаборные установки. Номинальные и технические характеристики установок, компонентов и секций (SR EN 13053:2007, IDT)

SM SR EN 12236:2011 Ventilarea în clădiri. Elemente pentru susţinerea şi fixarea canalelor de aer pentru ventilare. Condiţii de rezistenţă Вентиляция зданий. Кронштейны и опоры воздуховода. Требования к прочности (SR EN 12236:2002, IDT)

26


higroreglabil montat în exterior – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 9. Наружная установка подачи воздуха с регулируемой влажностью (SR EN 13141-9:2008, IDT)

SM SR EN 13141-1:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate în exterior şi în interior – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 1: Наружные и внутренние установки подачи воздуха (SR EN 13141-1:2004, IDT)

SM SR EN 13141-10:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 10: Gură de extracţie a aerului higroreglabilă – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 10: Распределительное устройство отработанного воздуха с регулируемой влажностью (SR EN 13141-10:2008, IDT)

SM SR EN 13141-3:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 3: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 3: Вытяжные шкафы в жилых помещениях (SR EN 13141-3:2004, IDT)

SM SR EN 13180:2011 Ventilarea în clădiri. Reţea de canale. Dimensiuni şi cerinţe mecanice pentru canale flexibile – Вентиляция зданий. Вентиляционный канал. Размеры и механические требования для гибкого канала (SR EN 13180:2002, IDT)

SM SR EN 13141-4:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 4: Ventilatoare utilizate în instalaţiile de ventilare a clădirilor de locuit – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 4. Вентиляторы, используемые в вентиляционных системах жилых помещений (SR EN 13141-4:2004, IDT)

SM SR EN 13779:2011 Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decît de locuit. Cerinţe de performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de condiţionare a aerului – Вентиляция в нежилых зданиях. Требования к эксплуатационным характеристикам систем вентиляции и кондиционирования помещений (SR EN 13779:2007, IDT)

SM SR EN 13141-6:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 6: Instalaţii de ventilare prin extracţie utilizate în clădirile individuale – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 6: Сборная вытяжная вентиляционная система одноквартирных зданий (SR EN 13141-6:2004, IDT)

SM SR EN 14134:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţelor şi verificări la punerea în funcţiune a sistemelor de ventilare a clădirilor de locuit – Вентиляция в зданиях. Испытание рабочих характеристик и контроль установки вентиляционных систем жилых помещений (SR EN 14134:2004, IDT) SM SR EN 14277:2011 Ventilarea în clădiri. Guri de era. Metodă de măsurare a debitului de aer cu senzori etalonaţi în interiorul sau în imediata apropiere a gurilor de era – Вентиляция зданий. Воздухораспределители. Метод измерения воздушного потока калиброванными датчиками в ATD/смесительных камерах или около них (SR EN 14277:2007, IDT)

SM SR EN 13141-8:2011 Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 8: Încercări ale performanţelor gurilor de aspiraţie şi de evacuare (inclusiv recuperarea căldurii) pentru instalaţiile de ventilare mecanică destinate unei singure încăperi – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 8: Испытание эксплуатационных характеристик неканальных установок приточновытяжной вентиляции (включая регенерацию тепла) для систем вентиляции с механическим побуждением, предназначенных для отдельной комнаты (SR EN 13141-8:2006, IDT)

SM SR EN 14518:2011 Ventilarea în clădiri. Grinzi reci. Încercările şi evaluarea grinzilor reci pasive – Вентиляция в зданиях. Охлажденные балки. Испытания и характеристика ненагруженных охлажденных балок (SR EN 14518:2005, IDT) SM SR EN 15116:2011 Ventilarea în clădiri. Grinzi reci. Încercările şi evaluarea grinzilor reci active – Вентиляция в зданиях. Охлажденные балки. Испытания и характеристика нагруженных охлажденных балок (SR EN 15116:2008, IDT)

SM SR EN 13141-9:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 9: Dispozitiv de trecere a aerului 27


SM SR EN 14240:2011 Ventilare în clădiri. Plafoane răcite. Încercări şi evaluare – Вентиляция в зданиях. Холодные потолки. Испытание и номинальная характеристика (SR EN 14240:2004, IDT)

SM SR EN 15239:2011 Ventilarea în clădiri. Performanţa energetică a clădirilor. Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare – Вентиляция в зданиях. Энергетические характеристики зданий. Руководство по контролю вентиляционных систем (SR EN 15239:2007, IDT)

SM SR EN 15423:2011 Instalaţii de ventilare a clădirilor. Măsuri de precauţie împotriva incendiilor pentru instalaţiile de distribuţie a aerului în clădiri – Вентиляция в зданиях. Противопожарная защита систем распределения воздуха в здан (SR EN 15423:2008, IDT)

SM SR EN 15240:2011 Ventilarea în clădiri. Performanţa energetică a clădirilor. Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de climatizare – Вентиляция в зданиях. Энергетические характеристики зданий. Руководство по контролю систем воздушного кондиционирования (SR EN 15240:2007, IDT)

91.140.65 SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei – Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (SR EN 12977-3:2009, IDT)

SM SR EN 15241:2011 Ventilarea în clădiri. Metode de calcul al pierderilor de energie datorită ventilării şi infiltraţiei în clădirile comerciale – Вентиляция в зданиях. Методы расчета потерь энергии по причине вентиляции и инфильтрации в коммерческих зданиях (SR EN 15241:2007, IDT) SM SR EN 15242:2011 Ventilarea în clădiri. Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv infiltraţia – Вентиляция в зданиях. Методы расчета для определения скорости воздушного потока в зданиях, включая инфильтрацию (SR EN 15242:2007, IDT)

SM SR EN 60335-2-67:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-67: Частные требования к машинам для обработки и чистки полов для коммерческого использования (SR EN 60335-2-67:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-2-67:2010)

SM SR EN 15243:2011 Ventilarea în clădiri. Calculul temperaturilor din încăperi, a sarcinii şi energiei pentru clădiri cu instalaţii de condiţionare a aerului – Вентиляция в зданиях. Расчет комнатных температур, нагрузки и энергии для зданий с системами комнатного кондиционирования (SR EN 15243:2008, IDT)

91.140.80 SM SR EN 14366:2011 Măsurarea în laborator a zgomotului emis de instalaţiile de evacuare a apelor uzate – Лабораторное измерение уровня шума, производимого установками отвода сточных вод (SR EN 14366:2006, IDT)

91.140.30 SM SR EN 13264:2011 Ventilarea în clădiri. Guri de aer montate în pardoseală. Încercări la solicitări mecanice – Вентиляция в зданиях. Установки распределения воздуха, монтируемые на полу. Испытания конструкций с учетом их возможного применения (SR EN 13264:2002, IDT)

91.140.90 SM SR EN 81-1+A3:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Часть 1: Лифты электрические (SR EN 81-1+A3:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 81-1+A1+A2:2009)

SM SR EN 13403:2011 Ventilare în clădiri. Canale nemetalice. Reţele de distribuţie realizate din panouri izolante – Вентиляция в зданиях. Неметаллические каналы. Трубопроводы из изолирующих панелей (SR EN 13403:2004, IDT)

SM SR EN 81-2+A3:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Часть 2: Гидравлические лифты (SR EN 81-2+A3:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 81-2+A1+A2:2009)

SM SR EN 14239:2011 Ventilare în clădiri. Reţele de canale de era. Măsurarea ariei laterale a canalelor – Вентиляция в зданиях. Вентиляционный канал. Измерение площади поверхности вентиляционного канала (SR EN 14239:2004, IDT)

28


Zăvoare – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний оконной фурнитуры и фурнитуры застекленных дверей. Часть 7: Пальцевые защелки (SR EN 13126-7:2008, IDT)

SMV EN 81-43:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 43: Лифты для кранов (EN 81-43:2009, IDT)

SM SR EN 13126-8:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantă, basculant-oscilantă şi pivotantă – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний оконной фурнитуры и фурнитуры для застекленных дверей. Часть 8: Скобяные изделия наклонно-поворотные, только наклонные и только поворотные (SR EN 13126-8:2006, IDT)

SM SR EN 115-1+A1:2011 Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 1: Construcţie şi montare – Безопасность эскалаторов и пассажирских конвейеров. Часть 1: Конструкция и монтаж (SR EN 115-1+A1:2010, IDT) 91.160.01

SM SR EN 13126-15:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 15: Rulmenţi pentru ferestre şi uşi pentru balcon culisante orizontal şi pliant-culisante – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний оконной фурнитуры и фурнитуры для застекленных дверей. Часть 15. Ролики для раздвижных и створчатых окон и дверей (SR EN 13126-15:2008, IDT)

SM SR EN 12193:2011 Lumină şi iluminat. Iluminatul sportiv – Свет и освещение. Освещение спортивных сооружений (SR EN 12193:2008, IDT) 91.160.10 SM SR EN 12114:2011 Performanţa termică a clădirilor. Permeabilitatea la aer a părţilor şi elementelor de clădire. Metoda de încercare în laborator – Теплотехнические свойства зданий и сооружений. Воздухопроницаемость строительных конструкций и их элементов. Лабораторный метод испытания (SR EN 12114:2004, IDT)

SM SR EN 13126-16:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 16: Feronerii pentru ferestre şi uşi pentru balcon culisantbasculante – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний оконной фурнитуры и фурнитуры для застекленных дверей. Часть 16: Скобяные изделия для подъемно-раздвижных окон и дверей (SR EN 13126-16:2008, IDT)

SM SR EN 12464-2:2011 Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare – Освещение рабочих мест. Часть 2: Рабочие места вне помещения (SR EN 12464-2:2007, IDT)

SM SR EN 13126-17:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 17: Feronerii pentru ferestre şi uşi pentru balcon oscilobasculante – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний оконной фурнитуры и фурнитуры для застекленных дверей. Часть 17: Скобяные изделия для наклонно-скользящих окон и дверей (SR EN 13126-17:2008, IDT)

SM SR EN 13032-3:2011 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranţă al locurilor de muncă – Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 3:Представление данных для аварийного освещения рабочих мест (SR EN 13032-3:2008, IDT) 91.190

SM SR EN 14846:2011 Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare – Изделия строительные скобяные. Замки и задвижки. Электромеханические замки и замочные дверные пластины. Требования и методы испытаний (SR EN 14846:2009, IDT)

SM SR EN 13126-1:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 1: Cerinţe comune pentru toate tipurile de feronerie – Изделия строительные скобяные. Требования и методы испытаний окон и застекленных дверей. Часть 1:Общие требования ко всем типам фурнитуры (SR EN 13126-1:2006, IDT) SM SR EN 13126-7:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 7: 29


93

испытания. Часть 2: Динамическое зондирование (SR EN ISO 22476-2:2006, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

SM SR EN ISO 22476-3:2011 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercare de penetrare standard – Исследования и испытания геотехнические. Полевые испытания. Часть 3: Стандартное испытание проникающей способности (SR EN ISO 22476-3:2006, IDT)

93.020 SM SR EN 14199:2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Micropiloţi – Проведение специальных геотехнических работ. Микросваи (SR EN 14199:2006, IDT)

93.025

SM SR EN 14475:2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Umpluturi armate – Проведение специальных геотехнических работ. Армированное заполнение (SR EN 14475:2006, IDT)

SM SR EN 14801:2011 Condiţii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare – Условия классификации по давлению продуктов для водопроводов и канализационных трубопроводов (SR EN 14801:2007, IDT)

SM SR EN ISO 14688-1:2011 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pămînturilor. Partea 1: Identificare şi descriere – Исследования и испытания геотехнические. Идентификация и классификация почв. Часть 1: Идентификация и описание (SR EN ISO 14688-1:2004, IDT)

93.030 SM SR EN 13380:2011 Cerinţe generale pentru componentele utilizate pentru renovarea şi repararea racordurilor şi reţelelor de canalizare în exteriorul clădirilor – Компоненты для реконструкции и ремонта дренажных и канализационных систем вне зданий. Общие требования (SR EN 13380:2002, IDT)

SM SR EN 14731:2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Îmbunătăţirea pămînturilor prin vibrare de adîncime – Проведение специальных геотехнических работ. Обработка почвы глубокой вибрацией (SR EN 14731:2006, IDT)

SM SR EN 14654-1:2011 Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de canalizare. Partea 1: Curăţarea reţelelor – Управление и контроль операций очистки канализационных труб и коллекторов. Часть 1: Очистка коллекторов (SR EN 14654-1:2006, IDT)

SM SR EN ISO 22475-1:2011 Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuţie –Геотехнические исследования и испытания. Методы отбора проб и измерения грунтовых вод. Часть 1: Технические принципы выполнения (SR EN ISO 22475-1:2007, IDT)

SM SR EN 14679:2011 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Stabilizarea în adîncime a pămînturilor prin malaxare – Проведение специальных геотехнических работ. Подземное перемешивание (SR EN 14679:2005, IDT)

SM SR CEN ISO/TS 22475-2:2011 Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme şi personal – Исследования и испытания геотехнические. Методы отбора проб и замеры подземных вод. Часть 2: Критерии квалификации предприятий и персонала (SR CEN ISO/TS 22475-2:2009, IDT)

SM SR EN 14801:2011 Condiţii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare – Условия классификации по давлению продуктов для водопроводов и канализационных трубопроводов (SR EN 14801:2007, IDT)

SM SR CEN ISO/TS 22475-3:2011 Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformităţii firmelor şi personalului de către o terţă parte – Исследования и испытания геотехнические. Методы отбора проб и замеры подземных вод. Часть 3: Оценка соответствия предприятий и персонала третьей стороной (SR CEN ISO/TS 22475-3:2009, IDT)

93.080.20 SM SR EN 13286-48:2011 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 48 : Metodă de încercare pentru determinarea gradului de răspândire – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 48: Метод испытания для определения степени распыления (SR EN 13286-48:2006, IDT)

SM SR EN ISO 22476-2:2011 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică – Исследования и испытания геотехнические. Полевые 30


связанные. Технические условия. Часть 10: Грунт, обработанный цементом (SR EN 14227-10:2006, IDT)

SM SR EN 13286-50:2011 Amestecuri de agregate tratate şi netratate cu lianţi hidraulici. Partea 50: Metoda de confecţionare prin compactare cu un aparat Proctor sau o masă vibratoare a epruvetelor din agregate tratate cu lianţi hidraulici – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 50: Метод подготовки испытательных образцов гидравлически связанных смесей с применением оборудования Проктора или посредством прессования на вибрационном столе (SR EN 13286-50:2006, IDT)

SM SR EN 14227-11:2011 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 11: Pămînt tratat cu var – Смеси гидравлически связанные. Технические условия. Часть 11: Грунт, обработанный известью (SR EN 14227-11:2006, IDT) SM SR EN 14227-12:2011 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 12: Pămînt tratat cu zgură – Смеси гидравлически связанные. Технические условия. Часть 12: Грунт, обработанный шлаком (SR EN 14227-12:2006, IDT)

SM SR EN 13286-51:2011 Amestecuri de agregate tratate şi netratate cu lianţi hidraulici. Partea 51: Metoda de confecţionare prin compactare cu ciocan vibrator a epruvetelor din agregate tratate cu lianţi hidraulici – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 51: Методы подготовки испытательных образцов гидравлически связанных смесей, используя пневматический молоток (SR EN 13286-51:2006, IDT)

SM SR EN 14227-13:2011 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 13: Pămînt tratat cu liant hidraulic rutier – Смеси гидравлически связанные. Технические условия. Часть 13: Грунт, обработанный гидравлическим дорожным связующим веществом (SR EN 14227-13:2006, IDT)

SM SR EN 13286-52:2011 Amestecuri de agregate tratate şi netratate cu lianţi hidraulici. Partea 52: Metoda de confecţionare prin vibrocompresiune a epruvetelor din agregate tratate cu lianţi hidraulici – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 52: Методы подготовки испытательных образцов гидравлически связанных смесей, используя вибрационное прессование (SR EN 13286-52:2006, IDT)

SM SR EN 14227-14:2011 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 14: Pămînt tratat cu cenuşă volantă – Смеси гидравлически связанные. Технические условия. Часть 14: Грунт, обработанный зольной пылью (SR EN 14227-14:2006, IDT)

SM SR EN 13286-53:2011 Amestecuri de agregate tratate şi netratate cu lianţi hidraulici. Partea 53: Metoda de confecţionare prin compresiune axială a epruvetelor din amestecuri tratate cu lianţi hidraulici – Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 53: Методы подготовки испытательных образцов гидравлически связанных смесей, используя осевое прессование (SR EN 13286-53:2006, IDT)

SM SR EN 14840:2011 Produse de umplere şi colmatare a rosturilor. Metode de încercare a rosturilor de etanşeitate prefabricate – Наполнители швов и уплотнители. Методы испытания готовых уплотнений швов (SR EN 14840:2006, IDT) 93.080.40 SM SR EN 13201-2:2011 Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă – Освещение уличное. Часть 2:Технические требования (SR EN 13201-2:2004, IDT)

SM SR EN 13596:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolarea podurilor şi a altor suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea aderenţei – Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Гидроизоляция настила мостов и других бетонных поверхностей для движения автотранспорта. Определение прочности связи (SR EN 13596:2006, IDT)

SM SR EN 13201-3:2011 Iluminatul public. Partea 3: Calculul performanţelor – Освещение уличное. Часть 3. Расчет рабочих характеристик (SR EN 13201-3:2004, IDT)

SM SR EN 14187-9:2011 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Metode de încercare. Partea 9: Încercarea funcţionalităţii masticurilor pentru colmatare – Герметики холодного нанесения. Методы испытания. Часть 9: Функциональные испытания герметиков (SR EN 14187-9:2006, IDT)

SM SR EN 13201-4:2011 Iluminatul public. Partea 4: Metode de măsurare a performanţelor fotometrice – Освещение уличное. Часть 4: Методы измерений освещенности (SR EN 13201-4:2004, IDT)

SM SR EN 14227-10:2011 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 10: Pămînt tratat cu ciment – Смеси гидравлически 31


97

97.100.10

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

SM SR EN 12098-4:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 4: Optimizatoare de pornire-oprire pentru sistemele de încălzire electrică – Устройства управления системами отопления. Часть 4: Устройства для оптимального управления пуском и остановом электрических систем (SR EN 12098-4:2006, IDT)

97.020 SM SR EN 60335-2-68:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-68: Частные требования к распылительным приборам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-68:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-2-68:2010)

SM SR EN 14337:2011 Instalaţii de încălzire ale clădirilor. Proiectare şi execuţie a instalaţiilor cu încălzire electrică directă a încăperilor – Системы отопления зданий. Проектирование и установка систем прямого электрического отопления (SR EN 14337:2006, IDT)

97.040.20 97.100.20 SM SR EN 13141-3:2011 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 3: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică – Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений. Часть 3: Вытяжные шкафы в жилых помещениях (SR EN 13141-3:2004, IDT)

SM SR EN 778:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere – Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода отработанных газов (SR EN 778:2010, IDT)

97.080 SMV EN 1829-1:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini – Водометы высокого давления. Требования безопасности. Часть 1: Машины (EN 1829-1:2010, IDT)

SM SR EN 1020:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere – Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 kW с вентилятором для подачи воздуха в зону горения или отвода отработанных газов (SR EN 1020:2010, IDT)

SMV EN 1829-2:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare – Водометы высокого давления. Требования безопасности. Часть 2: Шланги, шланговые линии и соединительные устройства (EN 1829-2:2008, IDT)

SM SR EN 1319:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, echipate cu arzătoare cu ventilator, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW – Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 kW с вентиляторными газовыми горелками (SR EN 1319:2010, IDT)

SM SR EN 60335-2-79:2011 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-79: Частные требования к очистителям высокого давления и пароочистителям (SR EN 60335-2-79:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-2-79:2010)

97.120 SM SR EN 12098-1:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 1: Echipamente de reglare în funcţie de temperatura exterioară pentru sistemele de încălzire cu apă caldă – 32


Устройства управления системами отопления. Часть 1: Устройства для систем водяного отопления, регулирующие воздействие внешних температур (SR EN 12098-1:2002, IDT)

SM SR EN 14597:2011 Dispozitive de reglare şi de limitare a temperaturii pentru sisteme generatoare de căldură – Регуляторы и ограничители температур для теплогенерирующих систем (SR EN 14597:2006, IDT)

SM SR EN 12098-2:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 2: Optimizoare de întreruperi pentru sistemele de încălzire cu apă caldă – Устройства управления системами отопления. Часть 2: Устройства для оптимального контроля запуска и остановки систем водяного отопления (SR EN 12098-2:2002, IDT)

SM SR EN 14908-1:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 1: Stivă de protocol – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 1: Накопитель протоколов (SR EN 14908-1:2006, IDT)

SM SR EN 12098-3:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 3: Echipamente de reglare în funcţie de temperaturaexterioară pentru sistemele de încălzire electrică – Устройства управления системами отопления. Часть 3: Устройства для систем электрического отопления, регулирующие воздействие внешних температур (SR EN 12098-3:2004, IDT)

SM SR EN 14908-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 2: Comunicaţii prin perechi torsadate – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 2: Передача скрученной парой (SR EN 14908-2:2006, IDT)

SM SR EN 12098-4:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 4: Optimizatoare de pornire-oprire pentru sistemele de încălzire electrică – Устройства управления системами отопления. Часть 4: Устройства для оптимального управления пуском и остановом электрических систем (SR EN 12098-4:2006, IDT)

SM SR EN 14908-3:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 3: Specificaţie pentru canalul de comunicaţie pe linia de alimentare (cu energie electrică) – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 3: Технические условия канала шины питания (SR EN 14908-3:2007, IDT)

SM SR EN 12098-5:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 5: Programatoare de pornire-oprire pentru sisteme de încălzire – Устройства управления системами отопления. Часть 5: Программирующие устройства пуска и останова систем отопления (SR EN 12098-5:2006, IDT)

SM SR EN 14908-4:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 4 : Comunicaţie IP – Открытая сеть передачи данных при автоматизации зданий и сооружений, устройства регулирования и менеджмент. Создание сетевого протокола. Часть 4: Связь IP (SR EN 14908-4:2007, IDT)

SM SR EN 13321-1:2011 Reţele deschise de comunicaţii de date pentru automatizarea, reglarea şi managementul tehnic al clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 1: Specificaţii pentru produse şi sisteme – Отркрытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 1: Требования к изделию и системе (SR EN 13321-1:2006, IDT)

SM SR EN ISO 16484-2:2011 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 2: Echipamente – Системы автоматизации и контроля в строительстве (BACS). Часть 2: Техническое обеспечение (SR EN ISO 16484-2:2004, IDT)

SM SR EN 13321-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP – Отркрытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2. Связь KNXnet/IP (SR EN 13321-2:2007, IDT)

SM SR EN ISO 16484-3:2011 Sisteme de gestionare tehnică a clădirilor (BACS). Partea 3: Funcţii – Системы автоматизации и контроля в строительстве (BACS). Часть3: Функции (SR EN ISO 16484-3:2006, IDT)

33


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (septembrie 2011) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

01.120

19.09.2011

655 – ST din 02.09.2011

SMV EN 81-40:2011

11.180.10

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 81-43:2011

53.020.20 91.140.90

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 201:2011

25.120.20 83.200

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN 257:2011

27.060.20

26.10.2011

683 – ST din 16.09.2011

SMV EN 415-3+A1:2011

55.200

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN 415-5+A1:2011

55.200

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN 415-6+A1:2011

55.200

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN 415-8:2011

55.200

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 415-9:2011

17.140.20 55.200

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

83.200

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 609-1+A2:2011

05.060.80

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 703+A1:2011

65.060.99

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 707+A1:2011

65.060.25

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 745+A1:2011

65.060.50

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 746-1+A1:2011

25.180.01

20.10.2011

681 – ST din 16.09.2011

SMV EN 859+A1:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 930+A2:2011

59.140.40 61.060

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 931+A2:2011

61.060

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 940:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1010-1+A1:2011:2011

37.100.10 85.100

31.10.2011

686 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1010-2+A1:2011

37.100.10 85.100

31.10.2011

686 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1106:2011

23.060.40

26.10.2011

683 – ST din 16.09.2011

SMV EN 1114-3+A1:2011

83.200

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1218-1+A1:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1218-3+A1:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1218-4+A2:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1218-5+A1:2011

79.120.10

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

43.160

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

CBP 1-16:2011

SMV EN 422:2011

SMV EN 1501-3:2011

34


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 1501-4:2011

17.140.30 43.160

31.10.2011

685 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1807+A1:2011

79.120.10

03.11.2011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN 1829-1:2011

97.080

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1829-2:2011

97.080

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1845:2011

61.060

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1846-2:2011

13.220.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1853+A1:2011

65.060.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-8+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-9+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-10+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-11+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-12+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-13+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-14+A1:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 1870-17+A2:2011

79.120.10

07.11.2011

689 – ST din 22.09.2011

SMV EN 13463-1:2011

13.230

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 14677:2011

77.180

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 15089:2011

13.230

31.10.2011

686 – ST din 19.09.2011

SMV EN 15268:2011

75.200

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 15794:2011:2011

75.160.20

31.10.2011

686 – ST din 19.09.2011

SMV EN 60079-7:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 60079-11:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 60079-28:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 60079-30-1:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 61241-4:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN 61241-11:2011

29.260.20

17.10.2011

680– ST din 16.09.2011

SMV EN ISO 3743-1:2011

17.140.01

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN ISO 3744:2011

17.140.01

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN ISO 3746:2011

17.140.01

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN ISO 10517:2011

65.060.70

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11111-1:2011

59.120.01

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11161:2011

13.110 25.040.01

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11201:2011

17.140.20

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11202:2011

17.140.20

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11204:2011

17.140.20

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11681-1:2011

17.140.20

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

35


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN ISO 11681-2:2011

17.140.20

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 11737-2:2011

07.100.10 11.080.01

21.10.2011

682 – ST din 16.09.2011

SMV EN ISO 11806:2011

65.060.80

14.11.2011

690 – ST din 22.09.2011

SMV EN ISO 17678:2011

67.100.99 67.200.10

20.09.2011

661 – ST din 06.09.2011

SMV ISO/TS 11133-1:2011

07.100.30

31.10.2011

684– ST din 16.09.2011

SM SR 13535:2011

91.100.30

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 71-8+A4:2011

97.200.50

19.09.2011

657 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 81-1+A3:2011

91.140.90

23.09.2011

659 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 81-2+A3:2011

91.140.90

23.09.2011

659 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 196-7:2011

91.100.10

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN 115-1+A1:2011

91.140.99

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 778:2011

97.100.20

26.09.2011

660 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 786+A2:2011

65.060.70

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 809+A1:2011

23.080

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 848-1+A1:2011

79.120.10

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 848-2+A1:2011

79.120.10

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 1010-3+A1:2011

37.100.10 85.100

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 1010-4+A1:2011

37.100.10 85.100

14.09.2011

653 – ST din 02.09.2011

83.140

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN 1319:2011

97.100.20

26.09.2011

660 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 1020:2011

97.100.20

26.09.2011

660 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 1501-1+A2:2011

43.160

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 1501-2+A2:2011

43.160

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 1349:2011

23.060.40

21.09.2011

658 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 12097:2011

91.140.30

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12098-1:2011

97.120

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12098-2:2011

91.140.10 97.120

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12098-3:2011

97.140.10 97.120

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12098-4:2011

97.100.10 97.120

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12098-5:2011

91.140.10 97.120

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12114:2011

91.160.10

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12170:2011

97.140.10

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12171:2011

97.140.10

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 1013-3:2011

36


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 12193:2011

91.160.01

03.10.2011

662 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12220:2011

23.040.60 91.140.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SMV EN 12288:2011

23.060.30

21.09.2011

658 – ST din 05.09.2011

SMV EN ISO 3744:2011

17.140.01

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SMV EN ISO 3746:2011

17.140.01

03.112011

687 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 12237:2011

91.140.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12238:2011

91.140.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12239:2011

91.140.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12310-2:2011

91.100.50

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN12316-2:2011

91.100.50

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12326-2:2011

91.100.15

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12390-1:2011

91.100.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12390-2:2011

91.100.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12390-8:2011

91.100.30

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12407:2011

73.020 91.100.15

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12288:2011

23.060.30

21.09.2011

658 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 12412-2:2011

91.060.50

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12412-4:2011

91.060.50

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12430:2011

91.120.10

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12440:2011

01.040.91 91.100.15

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12464-2:2011

91.160 13.180

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12504-1:2011

91.100.30

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12504-2:2011

91.100.30

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 12589:2011

91.140.30

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12599:2011

91.140.30

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12602:2011

91.100.30

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12664:2011

91.100.01 91.120.10

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12667:2011

91.100.01 91.120.10

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12691:2011

91.100.50

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12730:2011

91.100.50

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12828:2011

91.140.10

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12831:2011

91.140.10

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

37


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 12865:2011

91.100.60

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12939:2011

91.100.60

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12975-2:2011

59.080.70

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12976-2:2011

27.160

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 12977-3:2011

91.140.10 91.140.65 27.160

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13009:2011

91.100.01

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13030:2011

91.140.30

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13032-1:2011

17.180.20

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13032-2:2011

17.180.20 91.160.10

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13032-32011

17.180.20 91.160.10

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13053:2011

91.140.30

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13084-1:2011

91.060.40

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13123-1:2011

13.230 91.060.50

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13123-2:2011

13.230 91.060.50

01.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13126-1:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13126-7:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13126-8:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13126-15:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13126-16:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13126-17:2011

91.190

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13140+A1:2011

65.060.50

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 13141-1:2011

91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-3:2011

91.140.30 97.040.20.

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-4:2011

23.120 91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-6:2011

91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-8:2011

91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-9:2011

91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13141-10:2011

91.140.30

01.10.2011

673 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13161:2011

91.100.15 73.020

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13180:2011

91.140.30

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13181:2011

23.120

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13182:2011

23.120

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

38


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 13201-2:2011

93.080.40

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13201-3:2011

93.080.40

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13201-4:2011

93.080.40

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13264:2011

91.140.30

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13286-48:2011

91.140.30

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13286-50:2011

93.080.20

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13286-51:2011

93.080.20

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13286-52:2011

93.080.20

01.10.2011

674 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13321-1:2011

35.240.99 97.120

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13321-2:2011

35.240.99 97.120

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13363-2:2011

17.180.20 91.120.10

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13375:2011

91.100.50

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13380:2011

93.080

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13403:2011

91.140.30

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN 13460:2011

01.110 13.080.10

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN 13525+A2:2011

65.060.80

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 13577:2011

13.060.50 91.100.30

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13596:2011

91.100.50 93.080.20

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13653:2011

91.100.50

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13755:2011

73.020 91.100.15

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13779:2011

91.140.30

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13791:2011

91.080.40

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 13892-5 :2011

91.100.10

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13892-7 :2011

91.100.10

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13897 :2011

91.100.50

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13914-1 :2011

91.100.10

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13914-2 :2011

91.100.10

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13947 :2011

91.060.10 91.120.10

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 13948 :2011

91.100.50

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14016-2 :2011

91.100.50

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14134:2011

91.140.30

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14146 :2011

73.020 91.100.15

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

39


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14150:2011

59.080.70

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14158 :2011

73.020 91.100.01

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14187-9 :2011

93.080.20

20.10.2011

678 – ST din 10.09.2011

SM SR EN 14199:2011

93.020

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14205:2011

73.020 91.100.15

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14223:2011

91.100.50

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14227-10:2011

93.080.20

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14227-11:2011

93.080.20

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14227-12:2011

93.080.20

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14227-13:2011

93.080.20

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14227-14:2011

93.080.20

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14239:2011

91.140.30

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14240:2011

93.140.30

15.10.2011

677 – ST din 08.09.2011

SM SR EN 14255-1:2011

17.240

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14255-4:2011

01.040.17 17.180.20 17.240

05.10.2011

665 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 14259:2011

83.180

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14277:2011

91.140.30

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14336:2011

91.140.10

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14337:2011

91.140.10 97.100.10

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14366:2011

17.140.20 91.140.80

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14383-1:2011

13.310 91.040.20

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14437:2011

91.060.20 91.100.25 91.100.30

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14474:2011

91.100.30

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14475:2011

93.020

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14487-1:2011

91.100.30 01.040.91

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14487-2:2011

91.100.30

05.10.2011

665– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14492-1+A1:2011

53.020.20 53.020.99

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 14500:2011

91.060.50

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14501:2011

91.060.50

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14518:2011

91.140.30

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14574:2011

59.080.70

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

40


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 14575:2011

59.080.70 91.100.50

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14576:2011

59.080.70

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14597:2011

17.200.20 97.120

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14600:2011

91.060.50

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14617-2:2011

91.100.15

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14617-8:2011

91.100.15

06.10.2011

666– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14629:2011

91.100.30

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14630:2011

91.100.30

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14651+A1:2011

93.080

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14654-1:2011

93.030

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14679:2011

93.020

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14691:2011

91.100.50

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14692:2011

91.100.50

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14693:2011

91.100.50

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14694:2011

93.020

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14706:2011

91.100.60

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 14721+A1:2011

91.100.30

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14731:2011

93.020

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14801:2011

93.025 93.030

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14840:2011

93.080.20

16.09.2011

654 – ST din 02.09.2011

SM SR EN 14845-1:2011

91.100.30

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14845-2:2011

91.100.30

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

91.190

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14861+A1:2011

65.060.80

16.09.2011

654– ST din 02.09.2011

SM SR EN 14891:2011

91.100.25

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14908-1:2011

97.120

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14908-2:2011

97.120

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14908-3:2011

35.240.99 97.120

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 14908-4:2011

35.240.99 97.120

07.10.2011

668– ST din 07.09.2011

SM SR EN 15026:2011

91.80.01

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15116:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15167-2:2011

91.100.15

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN 15232:2011

91.140.10

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15239:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15240:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 14846:2011

41


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 15241:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15242:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15243:2011

91.140.30

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15251:2011

91.140.01

07.10.2011

667 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-1:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-2-1:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-2-3:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-3-1:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-3-2:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-3-3:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-4-3:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-4-4:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-4-5:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15316-4-6:2011

91.140.10

10.10.2011

669 – ST din 07.09.2011

SM SR EN 15318:2011

91.100.10

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15319:2011

91.100.10

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 15361:2011

91.100.30

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 15378:2011

91.140.10

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 15377-3:2011

91.140.10

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15388:2011

91.100.15

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15422:2011

91.100.30

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15423:2011

13.220.50 91.140.30

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15450:2011

27.080

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15459:2011

91.140.10

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN 15927-4:2011

91.140.10

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 15927-5:2011

07.060 91.120.10

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 15927-6:2011

07.060 91.120.10

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN 60335-2-67:2011

23.080 91.140.65

20.09.2011

656 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 60335-2-68:2011

97.020

20.09.2011

656 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 60335-2-79:2011

97.080

20.09.2011

656 – ST din 05.09.2011

SM SR CEN/TS 15231:2011

35.240.99

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR CEN/TR 196-4:2011

91.100.30

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 12236:2011

59.080.70

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

SM SR EN ISO 12241:2011

91.12010 91.140.01

05.10.2011

664 – ST din 06.09.2011

42


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN ISO 12567-2:2011

91.120.10 91.060.50

04.10.2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN ISO 12569:2011

91.120.10

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 12571:2011

91.100.01

10.10.2011

671 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 12957-2:2011

59.080.70

10.10.2011

672 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13370:2011

91.120.10

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 13375:2011

91.100.50

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 13426-2:2011

59.080.70

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 13428:2011

59.080.70

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 13433:2011

59.080.70

01.10.2011

675 – ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 13786 :2011

91.060.01 91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13787:2011

91.100.60

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 13789:2011

91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13790:2011

91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13791:2011

91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13792:2011

91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13793:2011

91.020 91.120.10

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 13872:2011

91.100.99

15.10.2011

670 – ST din 08.09.2011

SM SR EN ISO 14683:2011

91.120.10

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 14688-1:2011

93.020

10.10.2011

676– ST din 09.09.2011

SM SR EN ISO 15927-1:2011

91.120.10 91.120.30

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 16484-2:2011

35.240.99 97.120

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 16484-3:2011

35.240.99 97.120

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 22475-1:2011

93.020

31.10.2011

691 – ST din 23.09.2011

SM SR EN ISO 22476-2:2011

93.020

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR EN ISO 22476-3:2011

93.020

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR CEN ISO/TS 22475-2:2011

93.020

10.10.2011

676 – ST din 09.09.2011

SM SR CEN ISO/TS 22475-3:2011

03.120.20 93.100.30 93.020

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR CEN TS 15231:2011:2011

35.240.99

31.10.2011

688 – ST din 19.09.2011

SM SR Ghid ISO 73:2011

01.040.30 01.120 03.100.01

01.11.2011

692– ST din 23.09.2011

SM ISO 21527-1:2011

07.100.30

31.10.2011

684– ST din 16.09.2011

SM ISO 21527-2:2011

07.100.30

31.10.2011

684– ST din 16.09.2011

43


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕСТАНДАРТОВ (septembrie 2011) Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 809+A1:2011

23.080

01.11.2011

SM SR EN 809+A1:2011

653 – ST din 02.09.2011

SMV EN 848-1+A1:2011

79.120.10

01.11.2011

SM SR EN 848-1+A1:2011

653 – ST din 02.09.2011

SMV EN 848-2+A1:2011

79.120.10

01.11.2011

SM SR EN 848-2+A1:2011

653 – ST din 02.09.2011

SMV EN 12390-2:2011

91.100.30

01.12.2011

SM SR EN 12390-2:2011

664 – ST din 06.09.2011

SM GOST R EN 12430:2010

91.120.10

15.12.2011

SM SR EN 12430:2011

663 – ST din 06.09.2011

SM SR EN 71-8:2006

97.200.50

01.01.2012

SM SR EN 71-8+A4:2011

657 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 60335-2-67 :2010

23.080 91.140.65

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-67:2011

656 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 60335-2-68 :2010

97.020

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-68:2011

656 – ST din 05.09.2011

SM SR EN 60335-2-79 :2010

97.080

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-79:2011

656 – ST din 05.09.2011

SM STB EN 1349 :2009

23.060.40

01.01.2012

SM SR EN 1349:2011

658 – ST din 05.09.2011

SM GOST EN 1501-1:2009

43.160

01.01.2012

SM SR EN 1501-1+A2:2011

654 – ST din 02.09.2011

SMV CEI 60335-2-67 :2009

23.080 91.140.65

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-67:2011

656 – ST din 05.09.2011

SMV CEI 60335-2-68 :2009

97.020

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-68:2011

656 – ST din 05.09.2011

SMV CEI 60335-2-79 :2009

97.080

01.01.2012

SM SR EN 60335-2-79:2011

656 – ST din 05.09.2011

SMV EN 81-1+A1+A2:2011

91.140.90

01.03.2012

SM SR EN 81-1+A3:2011

659 – ST din 05.09.2011

SMV EN 81-2+A1+A2:2011

91.140.90

01.03.2012

SM SR EN 81-2+A3:2011

659 – ST din 05.09.2011

SM GOST R EN 257:2008

27.060.20

01.02.2012

SM SR EN 257:2011

683 – ST din 16.09.2011

GOST 2492-84

29.120.40

01.01.2012

SM SR EN 60947-5-1:2010

679 – ST din 15.09.2011

GOST 9601-84

29.120.40

01.01.2012

SM SR EN 60947-5-1:2010

679 – ST din 15.09.2011

GOST 30011.5-93

29.120.40

01.01.2012

SM SR EN 60947-5-1:2010

679 – ST din 15.09.2011

44


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (septembrie 2011) Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SMV EN ISO 11161:2011/A1:2011

13.110 25.040.01

A1

690 – ST din 22.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 12326-2:2011/A1:2011

91.100.15

A1

664 – ST din 06.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 12430:2011/A1:2011

91.120.10

A1

663 – ST din 06.09.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 1829-2:2011/AC:2011

97.080

AC

689 – ST din 22.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 12390-1:2011/AC:2011

91.100.30

AC

664 – ST din 06.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 13032-1:2011/AC:2011

17.180.20

AC

672– ST din 08.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 14475:2006/AC:2007

93.020

AC

665– ST din 07.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 14679:2011/AC:2011

93.020

AC

676– ST din 09.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 14891:2011/AC:2011

91.100.25

AC

665– ST din 07.09.2011

Nu se publică

SM SR EN 13363-2:2011/AC:2011

17.180.20 91.120.10

AC

675– ST din 09.09.2011

Nu se publică

93.020

AC

676– ST din 09.09.2011

Nu se publică

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

SM SR EN ISO 14688-1:2011/AC:2011

45


46


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

CSM 91.100.30 Erată la SM 300:2011 Stîlpi din beton armat pentru reazemele, suporturile reţelelor electrice şi de telecomunicaţii, de pichet, însemnarea reţelelor de cablu. Condiţii tehnice În ce loc Punctul 3.4

Este tipărit Conform documentaţiei de proiect în conformitate cu [1].

Trebuie citit Conform documentaţiei de proiect aprobată în modul stabilit

(BS nr. 8:2011)

47


48


ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr – 7 : 2011 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ”BULETINUL DE STANDARDIZARE” № – 7 : 2011 În ce loc Pag. 56, tab. 3: - rîndul 15 (высота падения изделия, мм), coloana 3 (для общественных помещений) - rîndul 15 (высота падения изделия, мм), coloana 4 (для театрально-зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств)

Este tipărit

Trebuie citit

150

200

150

300

- rîndul 24 (Жесткого) coloana 4 (для театральнозрелищных предприятий, спортивных со-оружений, залов ожидания транспортных средств)

-

- rîndul 25 (из ткани,), coloana 4 (для театральнозрелищных предприятий, спортивных со-оружений, залов ожидания транспортных средств) Pag. 57, tab.3: - rîndul 8, (кроватей с опорными спинками), coloana 4;

-

-

- rîndul 21 (Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направлении: «вперед», «назад», «влево», «вправо» ), coloana 4. Pag. 59, tab.3: - rîndul 21 (для изделий с боковинами (подлокотниками) под действием груза массой 35 кг многоместных изделий для сидения в направлениях) , coloanele 2 şi 4

-

Устойчиво

- rîndul 23 (трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов массой 60 кг каждый), coloanele 2 şi 4

Устойчиво

Pag. 60, tab.3, rîndul 7 (спального места, циклы нагружения): - coloana 2

5000

- coloana 3

10000

Pag. 61, tab.3, rîndul 1, (Функциональные размеры*Применяемые материалы):

- coloana 2,

-

- coloana 3 - coloana 4 ++ - coloana 5

49

+ +


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0031-M din 12.09.2011 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” traductorul de temperatură cu rezistenţă din platină tip TR, producător SRL Endress+Hauser Sicestherm, Republica Italiană, solicitant „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0782:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 787 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 12.09.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru traductorul de temperatură cu rezistenţă din platină tip TR verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip ME172 producător „ISKRAEMECO” d.d., Republica Slovenia, solicitant „VESTA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0783:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 788 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „VESTA” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 12.09.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul static monofazat de energie electrică activă tip ME172 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 789 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip MT17… producător „ISKRAEMECO” d.d., Republica Slovenia, solicitant „VESTA” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I– 0601:2008 pe un termen pînă la 12.09.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 790 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip MT83… producător „ISKRAEMECO” d.d., Republica Slovenia, solicitant „VESTA” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0616:2008 pe un termen de pînă la 12.09.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 791 pentru corectorul electronic de volum de gaz tip FLUX-1 producător şi solicitant „ROMANY GAZ GROUP” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. 0327:2003 pe un termen de pînă la 12.09.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – în conformitate cu perioada de verificare a mijlocului de măsurare cu care se utilizează în complet. 6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 792 pentru defectoscopul ultrasonic tip УДС1-РДМ-1М1 producător şi solicitant Î.C.P. „RDM” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. 0289:2002 pe un termen de pînă la 12.09.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 793 pentru defectoscopul ultrasonic tip УДС2-РДМ-33 producător şi solicitant Î.C.P. „RDM” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. 0295:2003 pe un termen de pînă la 12.09.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru transformatorul de curent cu tensiunea nominală 0.66 kV tip ТTИ, producător Dixen Electrical Co., LTD, China solicitant ÎCS „IEK Moldova” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse inclus anterior în 50


“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. 0543:2007. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 275R pentru transformatorul de curent cu tensiunea nominală 0.66 kV tip ТTИ pe un termen de pînă la 01.07.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru manometru tip ДМ 05; manometru cu termometru tip ДМТ 05; manometru cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetru tip ДВ 05; manovacuummetru tip ДА 05; manovacuummetru cu semnalizare tip ДА Сг 05, producător ОАО Стеклоприбор, Ucraina, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I -0733:2010. A prelungi certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 258R pentru manometru tip ДМ 05; manometru cu termometru tip ДМТ 05; manometru cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetru tip ДВ 05; manovacuummetru tip ДА 05; manovacuummetru cu semnalizare tip ДА Сг 05 pe un termen de pînă la 14.02.2014, solicitant S:R:L „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 276R pentru manometru tip ДМ 05; manometru cu termometru tip ДМТ 05; manometru cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetru tip ДВ 05; manovacuummetru tip ДА 05; manovacuummetru cu semnalizare tip ДА Сг 05 pe un termen de pînă la 14.02.2014, solicitant S.R.L „ELECTROTEST-GRUP”, mun. Chişinău. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru semnalizatorul tip BAPTA 1-03, BAPTA 1-03.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер”, producător ЗАО TEMIO, Ucraina solicitant S.C. „CHEMITRANS” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I -0714:2010. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 277R pentru semnalizator tip BAPTA 1-03, BAPTA 103.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер”, pe un termen de pînă la 25.06.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru semnalizatorul pentru măsurarea gazelor inflamabile şi vaporilor termochimici tip ЩИТ-2, producător ОАО „РОСС”, Ucraina, solicitant F.P.C. „DVAN” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul pentru măsurarea gazelor inflamabile şi vaporilor termochimici tip ЩИТ-2 cu nr. I-0784:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 278R pentru semnalizatorul pentru măsurarea gazelor inflamabile şi vaporilor termochimici tip ЩИТ-2 pe un termen de pînă la 17.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru semnalizatorul-explozimetru termochimic tip CTX-17, producător ОАО „РОСС”, Ucraina, solicitant F.P.C. „DVAN” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul-explozimetru termochimic tip CTX-17 cu nr. I-0785:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 279R pentru semnalizatorul-explozimetru termochimic pe un termen de pînă la 16.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru semnalizatorul tip CГ-1, СГБ-1 producător ОАО „РОСС”, Ucraina, solicitant F.P.C. „DVAN” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul tip CГ-1, СГБ-1 cu nr. I-0786:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 280R pentru semnalizatorul-explozimetru termochimic pe un termen de pînă la 03.07.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

51


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0032-M din 22.09.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip CARDIOLINE modificarea AR600ADV cu numărul de fabricaţie 17640924 producător et medical devices Sp, Italia, solicitant IMSP „Centrul de Sănătate Budeşti”, c. Budeşti, cu nr. III0241:2011. A elibera IMSP „Centrul de Sănătate Budeşti”, c. Budeşti, certificatul de aprobare de model nr. 0209U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În urma efectuării încercărilor metrologice a electrocardiografului tip BTL -08 (modificările Holter H100, Holter H300, Holter H600), producător BTL Industries, Ltd., Marea Britanie, solicitant S.C. „GLAVIRUX” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru electrocardiograful tip BTL-08 (modificările SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub I–0767:2011. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la traductorul tip 7724-1 şi tip 7723-3, producător Eduard Willw GmbH&co.KG, Republica Federală Germania, solicitant ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, r-nul. Floreşti, s. Lunga, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7724-1, nr. de fabricaţie 510432025 eliberat la 29.10.10. b) A recunoaşte certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7723-3, nr. de fabricaţie 511022010 eliberat la 13.01.10.

52


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0033-M din 23.09.2011 Referitor la expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE:

În urma efectuării expertizei metrologice a descrierilor de model a contoarelor de gaz menţionate în anexa 1 la prezenta hotărîre şi în scopul posibilităţii aplicării mărcilor de verificare metrologică distructibile prin dezlipire, s-a hotărît: A aproba modificările la descrierile de model a contoarelor de gaz menţionate.

53


Anexa 1

Nr. 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tipul contorului Contor de gaz cu membrană tip NPM (G 1,6; G2,5; G4) NPMT (G 1,6; G2,5; G4) Contor de gaz tip „SAMGAS” RS/2001 LA G4 Contor de gaz tip „SAMGAS” RS/2001 LA G4 Contor de gaz tip „SAMGAS” RS/2001 LA G4 (T) Contor de gaz cu membrană Tip BK-G1,6; BK-G2,5; BK-G4; BK-G10; BK-G16; BK-G25; BK-G40; BK-G65; BKG100 Contor de gaz cu dispozitiv încorporat de conversie a temperaturii tip BK-G1,6T; BK-G2,5T; BK-G4T; BKG6T; BK-G10T; BK-G16T; BK-G25T; BKG40T; BK-G65T; BK-G100T Contor de gaz tip BK6T G4; G6 Contor de gaz cu membrană tip BK 2,5T G1,6; G2,5; G4 Contor de gaz tip „Gallus 2000” G4 Contor de gaz cu membrană tip BK-G1,6; BK-G2,5; BK-G4; BK-G6; BK-G10; BKG16; BK-G25; BK-G40; BK-G65; BK-G100 Contor de gaz cu membrană tip BK-G1,6; G2,5, G4 Contor de gaz cu membrană tip BK-G1,6T; G2,5T, G4T Contor de gaz cu membrană tip BK-G6T; G10T Contor de gaz cu membrană tip G1,6 Contor de gaz cu turbină tip G1000; G1600 Contor de gaz cu membrană tip GALLUS 2000 (G 1,6; G2,5; G4)

17

Contor de gaz tip „Gallus 2000” G1,6; G4

18

Contor de gaz tip „Gallus 2000” G4

19

Contor de gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U (G1,6 (T); G2,5(T); G4(T)) Contor de gaz cu membrană tip G1,6; G2,5; G4; G6; G6T; G10; G10T; G10TS Contor de gaz cu membrană tip AM (G16; G16T; G16TS) şi G25; G40, G65

20 21

Producătorul

Importatorul

Nr.de înregistrare I-0254:2001

ЗАО „Газдевайс”, Rusia

„CUB GAZ” SRL, mun. Chişinău

SC „SAMGAS”, Romania SC „SAMGAS”, Romania SC „SAMGAS”, Romania „ELSTER HANDEL GmbH”, Germania

„Laiola” SRL, mun. Chişinău „FANI” SRL, mun. Chişinău ÎI „VICTORIAVASILIU”, mun. Chişinău „ORION-GS” SRL, mun. Chişinău

„ELSTER HANDEL GmbH”, Germania

„ORION-GS” SRL, mun. Chişinău

0331:2003

„PREMAGAS” s.r.o., Slovacia „PREMAGAS” s.r.o., Slovacia „Schlumberger Industriez”, Franţa „ELSTER Handel GmbH”, Germania

„ELISIO” SRL, mun. Chişinău „ELISIO” SRL, mun. Chişinău ÎI „Erohin Iurii”, mun. Chişinău „ORION-GS” SRL, mun. Chişinău

0408:2005

„Elster s.r.o”, Slovacia „Elster s.r.o”, Slovacia „Elster s.r.o”, Slovacia „ELSTER Handel GmbH”, Germania „ELSTER Handel GmbH”, Germania „Chongqing Schlumberger” Ltd, Slovacia „Schlumberger Industries”, Franţa „Schlumberger Industries”, Franţa „Apator Metrix” S.A., Polonia „Apator Metrix” S.A., Polonia „Apator Metrix” S A., Polonia

„Elisio” SRL, mun. Chişinău „Elisio” SRL, mun. Chişinău „Elisio” SRL, or. Chişinău „Chişinău-Gaz” SRL, mun. Chişinău „Chişinău-Gaz” SRL, mun. Chişinău Î.I. „Erohin Iurii” SRL, mun. Chişinău

I-003796

54

„Chişinău-Gaz” SRL, or. Chişinău „Levin” SRL, mun. Chişinău „ValdaS-Com” SRL, mun. Chişinău „Valdas-Com” SRL, mun. Chişinău „Valdas-Com” SRL, mun. Chişinău

009797 009797 009797

0321:2003

0409:2005 004297 0321:2003

I-0409:2005 I-0646:2008 008797 008997 0298:2003

000994 004297 I-0744:2010 I-0745:2010 I-0746:2010


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0034-M din 27.09.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip BD BL 200 (modificările CPA 623S-OCE, CPA 323S-OCE, CPA 223S-OCE) cu numerele de fabricaţie pentru modificarea CPA 623S-OCE-,25311531, pentru modificare CPA 323S-OCE-25311042, pentru modificarea CPA 223SOCE-25311532, 25311533, 25311534 producător Sartorius AG, Republica Federală Germania, solicitant „FARMAPRIM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0242:2011. A elibera „FARMAPRIM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0210U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de produse petroliere tip MASER 363 cu numerele de fabricaţie 1347/1346, 1282/1283, 1280/1281, 993239/993238, 1479 producător „Maser” SRL, Republica Italiană, solicitant S.C. „Basapetrol” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0243:2011. A elibera S.C. „Basapetrol” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0211U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul UV VIS tip DR 5000 cu numărul de fabricaţie 1220613 producător firma HACH LANGE Gmbh, Republica Federală Germania, solicitant „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0244:2011. A elibera „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0212U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip EG/EW (modificările EG 220-3NM, EW 6002M) cu numerele de fabricaţie pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip EW 600-2M – 107570790, 107570807 şi pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip EG 220-3NM – 111205032, 111205048, BL111204025, BL111204026, BL111204027, BL111204028, BL111204029, BL111204030 producător KERN&SOHN GmbH, Republica Federală Germania, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0245:2011. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0213U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

55


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

Situaţia pe trimestrul III anul 2011

eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Nr.

Data

Data

crt.

înregistrării

expirării

avizului

termenului de valabilitate a avizului

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat

Numărul ordinului privind activitate înregistrarea Genul de

1 1.

2 05.07.2011

3 05.07.2014

4 V/C nr.000194

5 Vînzare

2.

05.07.2011

05.07.2014

V/C nr.000195

Vînzare

3.

05.07.2011

05.07.2014

V/C nr.000196

Vînzare

4.

05.07.2011

05.07.2014

RMV/C nr.000197

Reparare, montare, punere în funcţiune, vînzare

5.

12.07.2011

12.07.2014

E/C nr.000198

Etalonare

6.

12.07.2011

12.07.2014

V/C nr.000199

Vînzare

6

Note

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

7

8

204– ONM Aparate de cîntărit cu Societatea cu Răspundere Limitată „LASCOM”, din funcţionare MD-2012, bd. Ştefan cel 05.07.2011 neautomată Mare, 136, mun. Chişinău 204– ONM Aparate de cîntărit cu Societatea cu Răspundere din Limitată „LEXARAT”, funcţionare 05.07.2011 MD-2065, str. Varlaam neautomată Mitropolit, 65. of. 03/2, mun. Chişinău Aparate pentru 204– ONM Întreprinderea Mixtă măsurarea presiunii „GEDEON RICHTER – din 05.07.2011 arteriale, termometre REŢEA FARMACEUTICĂ” S.R.L., str. Calea Ieşilor, 1/B mun. Chişinău 204– ONM Contoare de energie Societatea cu Răspundere termică Limitată „SIMOMET”, din MD-2025, str. 05.07.2011 Lomonosov M., 51/1, ap.7 mun. Chişinău INSTITUŢIA PUBLICĂ Ampermetre, 216– ONM NAŢIONALĂ A voltmetre, din AUDIVIZUALULUI ampervoltohmetre, 12.07.2011 COMPANIA generatoare, „TELERADIOoscilografe MOLDOVA”, MD-2028, mun.Chişinău, str. Mioriţa,1 216– ONM din 12.07.2011

56

Aparate pentru Societatea cu Răspundere măsurarea presiunii Limitată „RECETA arteriale, termometre FARM”, MD-2042, bd. Mircea cel Bătrîn, 3, mun. Chişinău


1 7.

2 12.07.2011

3 12.07.2014

4 V/C nr.000200

5 Vînzare

6 216– ONM din 12.07.2011

8.

19.07.2011

19.07.2014

V/C nr.000201

Vînzare

224– ONM din 19.07.2011

9.

26.07.2011

26.07.2014

E/C nr.000202

Etalonare

227– ONM din 26.07.2011

10.

05.08.2011

05.08.2014

R/C nr.000203

Reparare

242– ONM din 05.08.2011

11.

27.09.2011

27.09.2014

V/C nr.000204

Vînzare

277– ONM din 27.09.2011

57

7 8 Aparate pentru Întreprinderea Mixtă măsurarea presiunii „FARMACIA arteriale, termometre FAMILIEI”, S.R.L., MD2032, mun. Chişinău, str. Burebista, 23 Aparate pentru Societatea pe Acţiuni măsurarea presiunii FARMACIA arteriale, termometre „CENTROFARM”, MD-2062, mun. Chişinău, bd. Dacia, 40/3 Traductoare de Societatea pe Acţiuni „TERMOCOM” – presiune, manometre, indicatoare de tiraj, ÎN PROCEDURA logometre PLANULUI, MD-2024, electromagnetice mun. Chişinău, str. Vladimirescu Tudor, 6 Contoare de gaz Societatea cu Răspundere Limitată „CIMIŞLIA GAZ”, or. Cimişlia, str. Cetatea Albă, 4 Aparate pentru Întreprinderea Individuală măsurarea presiunii „GAVRILOVICI arteriale, termometre MARIA”, r-l Căuşeni, s. Chircăieşti


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemelor de management al calităţii Standardizarea reprezintă activitatea care se bazează pe rezultatele obţinute de ştiinţă, de tehnică şi de experienţă. Ea nu stabileşte doar bazele pentru prezent, ci şi pe cele pentru o dezvoltare continuă şi este întotdeauna într-un pas cu progresul. Organizaţiile de standardizare sînt implicate în elaborarea a două tipuri de standarde: standarde care detaliază modul în care produsele interconectează unele cu altele şi standarde de calitate şi de securitate care stabilesc caracteristicile cerute pentru un produs pentru a fi certificat sau introdus pe o anumită piaţă. În economia globală de astăzi, organizaţiile sînt chemate să demonstreze conştientizarea necesităţii managementului în toate sferele de activitate: economice, sociale şi de mediu. Un sistem de management reprezintă o serie de procese, proceduri, structuri, resurse utilizate de către o organizaţie, cu scopul de a realiza acele sarcini care conduc la atingerea obiectivelor propuse. Implementarea unui sistem de management în activitatea organizaţiei, contribuie la obţinerea avantajelor în ceea ce priveşte finanţele, asigurarea, marketingul, logistică şi aprovizionare şi multe altele. Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemului de management al calităţii (SMC) O categorie aparte de standarde care a fost elaborată în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) reprezintă „standardele de calitate" atît cele generale, cu aplicare în orice tip de firmă, cît şi cele speciale, pentru anumite sectoare. Utilizarea acestor standarde conduce la implementarea unui sistem al calităţii care la rîndul său influenţează indirect calitatea finală a produsului. De asemenea, implementarea standardelor de management este un instrument care contribuie la menţinerea controlului intern al activităţii organizaţiei. Un sistem de management eficace trebuie să evolueze progresiv prin aplicarea tehnicilor avansate, metodelor şi principiilor referitoare la calitate, competitivitate şi managementul riscului. Cînd ne referim la seria SM SR EN ISO 9000, de fapt ne referim la standardele: SM SR EN ISO 9000:2011 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; · SM SR EN ISO 9001:2011 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; · SM SR EN ISO 9004:2011 - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii. ·

Toate aceste standarde se utilizează pentru implementarea sistemului de management într-o organizaţie, dar certificarea sistemului se face în conformitate cu SM SR EN ISO 9001:2011. Acestea furnizează principiile generale de management, punînd accent mai mult pe cerinţele unui asemenea sistem şi mai puţin pe cerinţele referitoare la documentaţie. Standardul promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia. Implementarea SMC în activitatea organizaţiei contribuie la identificarea şi conducerea unui ansamblu de activităţi coordonate, efectuate pentru a orienta şi a controla, introduce şi menţine sub control o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. 58


Certificarea sistemului de management al calităţii reprezintă atestarea de către un organism de certificare acreditat a conformităţii SMC cu standardul SM SR EN ISO 9001:2011. ·

Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemului de management al mediului (SMM)

Pentru a îmbunătăţi continuu calitatea mediului, organizaţiile de toate tipurile şi dimensiunile acordă o importanţă tot mai mare impactului produs de activităţile, produsele şi serviciile lor asupra mediului. Performanţa de mediu a unei organizaţii este importantă pentru părţile interesate, interne şi externe. Obţinerea unei bune performanţe în acest sens necesită angajamentul organizaţiei pentru o abordare sistematică şi o îmbunătăţire continuă a unui sistem de management de mediu. Un SMM este o structură de elemente conectate care definesc modul în care o organizaţie abordează impactul asupra mediului. Aceste elemente includ politici, scopuri şi obiective şi definesc procese. Pentru a fi eficiente, toate acestea trebuie să lucreze împreună şi să fie parte a întregului sistem de management al afacerii. Mulţi agenţi au deja o parte din aceste elemente active, dar, adesea, ei nu le îmbină într-un sistem coerent. Standardul ISO 14001, adoptat în calitate de naţional, SM SR EN ISO 14001:2006 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare, este cadrul cel mai recunoscut în lume, care ajută organizaţiile să conducă mai bine impactul activităţilor lor asupra mediului şi să demonstreze beneficiile managementului de mediu. Prin concepţia sa, ISO 14001 este conceput să fie suficient de flexibil pentru a putea fi aplicat în organizaţii de orice mărime din ambele sectoare, privat şi public, permiţînd accesul pe piaţa internaţională unde performanţele de afaceri şi mediu merg mînă în mînă. Certificarea sistemului de management al mediului se realizează în conformitate cu SM SR EN ISO 14001:2006, dar pentru implementarea corectă a acestuia este necesară utilizarea unei întregi familii de standarde ISO 14000 care furnizează instrumente de management pentru organizaţii, pentru a controla aspectele de mediu şi a implementa performanţele de mediu. Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ·

O atenţie tot mai mare este acordată specificaţiei OHSAS 18001:2011 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Acest standard internaţional stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS), pentru a permite unei organizaţii să-şi ţină sub control propriile riscuri şi să-şi îmbunătăţească performanţa. Este un sistem de management care ajută compania să ţină sub control, să elimine sau să minimizeze riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate care ar putea fi expuse pericolelor asociate cu activităţile sale. Acest standard poate fi utilizat de orice organizaţie care doreşte: · · · · ·

Crearea unui cadru unic şi coerent pentru eliminarea pericolelor şi riscurilor legate de muncă; Creşterea competitivităţii pe piaţa naţională şi internaţională; Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţi; Crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională; Îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii de afaceri şi organismul de certificare.

59


·

Utilizarea standardelor pentru implementarea sistemului de management al siguranţei alimentului

Legislaţia europeana şi internaţională privind producţia de alimente, prevede aplicarea în toate unităţile implicate în producţia, transportul, depozitarea şi servirea alimentelor a principiilor unui sistem de asigurare a calităţii igienice bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor, deci implementarea standardului ISO 22000 – Sisteme de management al siguranţei alimentului care reprezintă un standard internaţional elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial, cuprinzînd principiile şi planul HACCP (Analiza Riscurilor în Cadrul Sistemelor de Management al Igienei) şi cerinţele referitoare la managementul siguranţei alimentare (comunicarea din interiorul organizaţiei, comunicarea cu furnizorii şi clienţii, condiţii de depozitare, accesul la informaţiile cu privire la produsele/serviciile furnizate, dezvoltarea de noi produse/servicii alimentare). Cărui segment i se adresează? · ISO 22000 se poate aplica oricărei organizaţii ce are ca obiect de activitate producerea, prepararea, transportul, depozitarea şi vînzarea produselor alimentare; · De asemenea, se mai poate aplica acelor organizaţii care produc ambalaje, împachetează şi pregătesc produsele alimentare pentru comercializare.

Aceste norme se adresează în principiu întreprinderilor care produc şi comercializează produse alimentare şi echipamente pentru industria alimentară. Studiile arătă că organizaţiile care ţin cont atît de factorii economici, cît şi de factorii de calitate, mediu şi sociali care le afectează afacerile, prezintă performanţe financiare mai mari decît cele care nu urmăresc întreg procesul. De aceea, certificarea sistemului integrat de management aduce avantaje pe toate planurile şi pe timp îndelungat. Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402

60


Impactul standardelor asupra calităţii fructelor şi legumelor proaspete Actualmente, se remarcă o creştere a cererii de fructe şi legume în stare proaspătă atît pe piaţa autohtonă, cît şi pe cea externă. Este binecunoscut faptul că fructele şi legumele proaspete conţin mai multe elemente necesare organismului uman, însă condiţiile de păstrare specifice pot genera alterarea şi/sau pierderea nutrienţilor şi/sau degenerarea aromelor şi chiar pot constitui motiv de îmbolnăvire. Cu atît mai mult că fructele şi legumele au un rol important în alimentaţie, constituind principala sursă de vitamina A, C, E, glucoză, celuloză, minerale ca: seleniu, zinc, magneziu, fier, doar dacă sînt cumpărate proaspete şi păstrate în condiţii optime. O alimentaţie igienică şi completă presupune fructe şi legume întregi, viu colorate, proaspete. În prezent, stabilirea unor cerinţe privind efectuarea controlului conformității cerinţe de calitate şi comercializare, metodele de control al fructelor şi legumelor proaspete destinate consumului uman, raportate la cerinţele pieţei interne și externe sînt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete". Există o serie de standarde naţionale armonizate cu cele internaţionale de calitate, aplicabile fructelor şi legumelor proaspete. Standardele naţionale de calitate stabilesc metodele de control şi prelevare a probelor, cerinţele minime de calitate, de măsurare, de calibrare, de prezentare, de marcare şi toleranţele acestora pentru fructele şi legumele proaspete. Unele standarde naţionale de calitate, aplicabile fructelor şi legumelor proaspete prevăzute în reglementare, sînt armonizate cu standardele europene care periodic sînt revizuite, modificate sau abrogate. Astfel, producerea şi comercializarea fructelor şi legumelor, conform standardelor naţionale, europene sau internaţionale, oferă un plus de încredere în faptul că, produsele respectă şi sînt conforme unor norme bine stabilite. Însă pentru a face faţă concurenţei care astăzi este din ce în mai mare, este necesar ca producătorii să se conformeze cerinţelor de calitate şi siguranţă prevăzute în standarde, deoarece principalul atu al întreprinzătorilor este „calitatea". Calitatea înseamnă satisfacerea așteptărilor pe care le au consumatorii. Cerinţele de calitate şi comercializare pentru fructele şi legumele proaspete sînt determinate de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vînzare, prin caracteristicile vizuale (prospeţime, calibru, formă şi culoare) şi de condiţionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora, pe care un producător dorește să le promoveze, iar consumatorul dorește să le cunoască. Prin urmare, prevederile standardelor de calitate asigură uniformitatea clasificării legumelor şi fructelor proaspete, în funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse. Toate aceste cerinţe pot fi consultate în standardele din domeniul dat pentru diferite tipuri de fructe şi legume. Consumatorii doresc produse alimentare la preţuri accesibile și cu un bun raport calitate-preţ, însă, dincolo de preţ, atît consumatorii, cît și comercianţii au multe alte cerinţe în ceea ce privește valoarea şi calitatea produselor pe care le cumpără. Astfel, producerea şi comercializarea legumelor şi fructelor conform standardelor naţionale, europene sau internaţionale oferă posibilitatea de: · A fabrica produse „de calitate superioară" care oferă consumatorilor un plus de siguranţă faţă de standardele de bază; · Să cîştige încrederea consumatorilor prin sisteme de promovare a calităţii superioare a produselor; · Să ajute consumatorii să aleagă şi/sau să decidă dacă merită să plătească mai mult pentru un anumit produs. 61


De aceea, pentru ca producţia autohtonă să corespundă nu doar cerinţelor impuse de piaţa naţională, dar şi de cea europeană şi internaţională este important să fie produse conform standardelor europene şi respectiv internaţionale. Controlul de conformitate realizat după prevederile acestor standarde asigură respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să le întrunească legumele şi fructele proaspete pe întreaga filieră de comercializare pînă la consumatorul final. Lista standardelor naţionale de calitate aplicabile fructelor şi legumelor proaspete Indicativul

Titlul

SM 57:2009

Fructe proaspete. Zizifus. Condiţii tehnice

SM 58:2009

Fructe proaspete. Zarzăre. Condiţii tehnice

SM 120:2011

Fructe proaspete. Zmeură. Condiţii tehnice

SM 211:2000

Legume proaspete. Verdeţuri condimentate. Condiţii tehnice

SM 212:2000

Legume proaspete. Rădăcini de legume. Condiţii tehnice

SM 243:2004

Legume. Ceapă. Condiţii tehnice

SM 244:2004

Legume. Usturoi. Condiţii tehnice

SM 245:2005

Legume proaspete. Tomate. Condiţii tehnice

SM SR 1416:2006

Fructe şi legume proaspete. Castraveţi

SM SR 1417:2006

Fructe şi legume proaspete. Dovleci

SM SR 1418:2006

Fructe şi legume. Varză

SM SR 1422:2006

Fructe şi legume proaspete. Ardei dulci

SM SR 1423:2006

Fructe şi legume proaspete. Vinete

SM SR 1490:2006

Fructe şi legume proaspete. Struguri de masă

SM SR 2197:2006

Fructe şi legume proaspete. Prune

SM SR 2324:2006

Fructe şi legume proaspete. Pere

SM SR 2714:2006

Fructe şi legume proaspete. Mere

SM SR 3155:2006

Fructe şi legume proaspete. Cireşe şi vişine

SM SR 3156:2006

Fructe şi legume proaspete. Piersici şi nectarine

SM SR 3178:2006

Fructe şi legume proaspete. Caise

SM SR 3179:2006

Fructe şi legume proaspete. Căpşune

SM SR 3278:2006

Fructe şi legume proaspete. Morcov

SM SR 3653:2006

Fructe şi legume proaspete. Pepeni galbeni

SM SR 3654:2006

Fructe şi legume proaspete. Pepeni verzi

SM SR 3678:2006

Fructe şi legume proaspete. Conopidă

SM SR 5767:2006

Fructe şi legume proaspete. Praz

SM SR 7164:2006

Fructe şi legume proaspete. Spanac

SM SR 7216:2006

Fructe şi legume proaspete. Andive 62


SM SR 7217:2006

Fructe şi legume proaspete. Salată, cicoare, creaţă şi scarolă

SM SR 8947:2006

Fructe şi legume proaspete. Mazăre verde

SM SR 8948:2006

Fructe şi legume proaspete. Fasole păstăi

SM SR 11084:2006

Fructe şi legume proaspete. Fructe citrice

SM STAS 11414-2005 Măsline de masă SM SR11583:2006

Fructe şi legume proaspete. Sparanghel

SM SR 11981:2006

Fructe şi legume proaspete. Varză de Bruxelles

SM SR 13487:2006

Fructe şi legume proaspete. Fructe Kiwi

SM SR 13489:2006

Fructe şi legume proaspete. Avocado

GOST 1726-85

Огурцы свежие. Технические условия

GOST 6829-89

Смородина чёрная свежая. поставках и реализации

GOST 6830-89

Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации

GOST 7975-68

Тыква продовольственная свежая. Технические условия

GOST 16524-70

Кизил свежий

GOST 19215-73

Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации

GOST 20450-75

Брусника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации

GOST 21405-75

Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия

GOST 21715-76

Айва свежая. Технические условия

GOST 26545-85

Картофель свежий продовольственный, реализуемый розничной торговой сети. Технические условия

GOST 26766-85

Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия

GOST 27573-87

Плоды граната свежие. Технические условия

Требования

при

заготовках,

в

Organismul Naţional de Standardizare Vă oferă servicii de vînzare/adoptare de standarde europene, internaţionale cît şi consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii în domeniu pe care suntem deschişi să Vi le oferim! Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402

63


Contribuţia standardelor în susţinerea creşterii competitivităţii intreprinderilor Din experienţa organizaţiilor din întreaga lume, se cunoaşte că nu toţi producătorii sau distribuitorii iau în consideraţie introducerea şi comercializarea pe piaţă doar a produselor sigure. De asemenea, instrucţiunile de utilizare, marcare şi etichetare sau anumite certificate nu respectă întocmai cerinţele documentaţiei necesare. De aceea, supravegherea pieţei prin schimbul de informaţii este o necesitate atît pentru piaţa internă, cît şi pentru piaţa externă. Prin „produs sigur" trebuie să se înţeleagă orice produs care nu prezintă nici un risc sau numai un minimum de riscuri compatibile cu utilizarea produsului, considerat a fi acceptabil şi corespunzător unui nivel ridicat de protecţie pentru securitatea şi sănătatea persoanelor, în condiţii normale de utilizare, incluzînd şi durata de funcţionare, punerea în funcţiune şi întreţinerea, în cazurile cînd este necesar. Obţinerea produselor sigure se poate realiza prin utilizarea standardelor de securitate care se adresează diferitelor tipuri de produse. Datorită acestor standarde se pot identifica, atît pericolele care pot fi generate în timpul utilizării, cît şi măsurile care se pot lua pentru evitarea acestora. Standardele ne asigură că utilajele electrice pe care le utilizăm sînt sigure, produsele pe care le consumăm sînt de o calitate corespunzătoare şi, de asemenea, standardele prezintă soluţii pentru protecţia mediului înconjurător. Un produs de calitate trebuie să corespundă nevoilor consumatorilor, dar nu trebuie să pună în pericol sănătatea sau viaţa lor, a animalelor şi a mediului. În realitate, standardele se regăsesc în tot ce ne înconjoară. Standardizarea reprezintă, cu certitudine, principalul mod de organizare a relaţiilor economice, deoarece este utilizată şi poate fi regăsită în diferite domenii de activitate: în industrie, în relaţii comerciale şi, ca referinţă, în relaţii publice. Standardizarea unei game largi de produse contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor şi satisface nevoile reale ale consumatorilor, contribuind la ridicarea nivelului lor de viaţă. De asemenea, standardizarea oferă soluţii noi pentru industrie, prin armonizare tehnică, oferind un limbaj tehnic comun. Activitatea de standardizare este determinată de o serie de reguli înscrise în legi, reglementări tehnice, standarde internaţionale, europene, regionale, naţionale, coduri de bună practică, ghiduri ale unor organisme sau standarde de firmă. Standardele sînt elaborate, dacă există o necesitate semnificativă pentru industrie, piaţă sau societate: · ·

De exemplu, industria poate avea nevoie de un standard care să asigure compatibilitatea unui produs sau serviciu; Piaţa poate utiliza un standard pentru a asigura o competiţie corectă;

·

Societatea poate beneficia de un standard care îmbunătăţeşte calitatea şi siguranţa unui produs sau serviciu;

·

De asemenea, standardele reprezintă un suport pentru agenţii economici în respectarea legislaţiei (reglementărilor tehnice).

64


De fapt, cele mai multe standarde sînt elaborate din mai multe motive şi aduc diverse beneficii pentru utilizatori: · · · · ·

Standardele reprezintă instrumente puternice în creşterea competitivităţii întreprinderilor; Standardele contribuie la protejarea sănătăţii, securităţii şi mediului; Standardele oferă soluţii tehnice unor probleme şi facilitează comerţul; Standardele ajută la transferul şi dezvoltarea tehnologilor; Standardele contribuie la eficientizarea politicilor privind protecţia consumatorilor şi protecţia mediului ş.a.

Organismul Naţional de Standardizare (ONS) fiind membru al organizaţiilor internaţionale şi regionale (europene şi interstatale) de standardizare încearcă să simplifice, să perfecţioneze activitatea agenţilor economici, armonizînd standardele naţionale cu cele europene, internaţionale şi interstatale. Astfel, ONS le oferă întreprinzătorilor servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe). Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402

65


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E:

Preşedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Macovei

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Serghei Ceapa Violina Rîbacova

66

Buletinul de Standardizare septembrie 2011  
Buletinul de Standardizare septembrie 2011  
Advertisement