Page 1

Institutul Național de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

PUBLICAȚIE OFICIALĂ 8 - 2013

Chișinău 2013


Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile tuturor părților interesate. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele reprezintă documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INS, 2013

STIMAŢI UTILIZATORI! „Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii veridice privind activitatea de standardizare la nivel naţional.  • Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, in-terstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Standarde, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în incinta Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, blocul 1, mun. Chişinău.

У В А Ж А Е М Ы Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

www.standard.md standard@standard.md

str. E. Coca, 28, blocul 1, mun. Chișinău

tel: (022) 905-303 fax: 905-333

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, на национальном уровне.  • Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд стандартов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, 1 корпус, г. Кишинэу.    •

INS  Septembrie 2013 3


CUPRINS Lista standardelor moldovene aprobate . . . . . . . . . 5 Перечень утвержденных стандартов Молдовы Indicativele standardelor moldovene . . . . . . . . . . 47 aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы Indicativele standardelor pentru care sînt . . . . . . . 59 aprobate modificări și erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки Lista standardelor anulate și înlocuite . . . . . . . . . . 60 Перечень отмененных и замененных стандартов Indicativele standardelor anulate și . . . . . . . . . . . 68 înlocuite Обозначения отмененных и замененных стандартов Ancheta publică a standardelor . . . . . . . . . . . . . 72 Стандарты для публичного обсуждения

4 INS  Septembrie 2013


LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (septembrie 2013)

Abrevieri utilizate; Аббревиатуры : HD – Document de armonizare; Гарманизированный документ TS – Specificație tehnică; Техническая спецификация TR – Raport tehnic; Технический отчет ENV – Prestandard european; Европейский престандарт 01 GENERALITĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

efectuează inspecţii - Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции (SR EN ISO/CEI 17020:2012, IDT)

01.040.23 SM SR EN ISO 13349:2013 Ventilatoare. Vocabular şi definiţii ale categoriilor - Вентиляторы. Словарь и определения категорий (SR EN ISO 13349:2010, IDT)

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii - Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг (SR EN ISO/CEI 17065:2013, IDT)

01.040.87 SM SR EN ISO 4618:2013 Vopsele şi lacuri. Termeni şi definiţii - Краски и лаки. Термины и определения (SR EN ISO 4618:2007, IDT) 01.040.91 SM SR EN 12665:2013 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat - Свет и освещение. Основные термины и критерии для установления требований к освещению (SR EN 12665:2011, IDT)

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTRPRINDERII, MANAGEMENT ȘI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЯ 03.120.10 SM EN 16247-1:2013 Audit energetic. Partea 1: Cerinţe generale - Аудит энергии. Часть 1. Общие требования (EN 16247-1:2012, IDT) 03.120.20 SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care

13 MEDIU. PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.060.70 SM SR 13328:2013 Calitatea apei. Teste cu organisme acvatice. Determinarea toxicităţii impurificatorilor faţă de algele verzi - Качество воды. Испытание водных организмов. Определение влияния токсичности загрязнителей на зеленых водорослей (SR 13328:1996, IDT) 13.140 SM SR ISO 1996-1:2013 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de evaluare - Акустика. Описание, измерение и оценка окружающего шума. Часть 1: Основные величины и методы оценки (SR ISO 1996-1:2008, IDT) SM SR ISO 1996-2:2013 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant - Акустика. Описание, измерение и оценка окружающего шума. Часть 2: Определение уровней окружающих шумов (SR ISO 1996-2:2008, IDT)

INS  Septembrie 2013 5


13.220.40

SM SR EN 50289-4-11:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare Partea 4-11: Metode de încercări de mediu. Metodă integrată de încercare orizontală la foc - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-11: Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Горизонтальный интегрированный метод испытания на огнестойкость (SR EN 50289-4-11:2003, IDT)

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.040.01 SM SR EN ISO 9311-2:2013 Adezivi pentru reţele de ţevi de materiale plastice. Partea 2: Determinarea rezistenţei la forfecare - Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 2: Определение предела прочности при сдвиге (SR EN ISO 9311-2:2012, IDT) SM SR EN 14419:2013 Conducte pentru încălzire urbană. Sisteme de conducte fixate preizolate pentru reţele de apă caldă îngropate direct. Sisteme de supraveghere - Участки трубопроводов для горячего водоснабжения. Предварительно изолированные системы труб для непосредственно уложенных в землю сетей горячего водоснабжения. Системы надзора (SR EN 14419:2009, IDT) 23. 040.10 SM SR EN ISO 1127:2013 Ţevi de oţel inoxidabil. Dimensiuni, toleranţe şi mase liniare convenţionale - Трубы из нержавеющей стали. Размеры, допуски и условная масса на единицу длины (SR EN ISO 1127:2002, IDT) SM SR EN 13941+A1:2013 Proiectarea şi montarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru reţelele subterane de apă caldă - Проектирование и укладка систем трубопроводов с предварительно нанесенной изоляцией для районного теплоснабжения (SR EN 13941+A1:2010, IDT) 23.040.45 SM SR ISO 9623:2013 Fitinguri de adaptare de metal pentru ţevi de polietilenă (PE) şi polipropilenă (PP) destinate fluidelor sub presiune. Lungimi de proiectare şi dimensiuni de filete. Serie metrică - Фитинги для соединения

6 INS  Septembrie 2013

полиэтиленовых (PE) и полипропиленовых (PP) напорных труб с металлическими напорными трубами. Расчетные длины и размеры резьб. Метрическая серия (SR ISO 9623:2000, IDT) 23.040.60 SM SR EN ISO 8795:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru transportul apei destinate consumului uman. Evaluarea migrării. Determinarea valorilor migrării la ţevi, fitinguri şi îmbinările acestora - Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования воды, предназначенной для потребления человеком. Оценка миграции. Определение значений миграции для пластмассовых труб, фитингов и их соединений (SR EN ISO 8795:2002, IDT) SM SR EN ISO 19879:2013 Racorduri de ţevi metalice pentru transmisii hidraulice şi pneumatice şi aplicaţii generale. Metode de încercare a racordurilor pentru transmisii hidraulice - Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов (SR EN ISO 19879:2011, IDT) 23.040.70 SM SR EN ISO 4671:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi de materiale plastice. Metode de măsurare a dimensiunilor furtunurilor şi a lungimii furtunurilor cu racorduri la capete - Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе (SR EN ISO 4671:2008, IDT) 23.040.90 SM SR ISO 3501:2013 Asamblări între fitinguri şi ţevi de polietilenă (PE) sub presiune. Încercarea de rezistenţă la smulgere Cоединения cборные между фитингами и напорными трубами из полиэтилена (РЕ). Определение прочности соединений при растяжении (SR ISO 3501:1995, IDT) 23.100.40 SM SR ISO 1436:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri hidraulice, ranforsate cu împletitură de sîrmă, pentru fluide pe bază de ulei sau apă. Specificaţie - Рукава и рукава резиновые в сборе. Рукава гидравлические с металлической оплеткой для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические условия (SR ISO 1436:2010, IDT)


SM SR ISO/TR 11340:2013 Cauciuc şi produse de cauciuc. Furtunuri hidraulice. Clasificarea scurgerilor externe ale instalaţiilor hidraulice - Резина и изделия из резины. Гидравлические рукава в сборе. Классификация наружных утечек гидравлических систем (SR ISO/TR 11340:1995, IDT) SM SR EN ISO 19879:2013 Racorduri de ţevi metalice pentru transmisii hidraulice şi pneumatice şi aplicaţii generale. Metode de încercare a racordurilor pentru transmisii hidraulice - Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов (SR EN ISO 19879:2011, IDT) 23.100.99 SM SR ISO 3939:2013 Acţionări hidraulice şi pneumatice. Garnituri cu muchii multiple. Metode de măsurare a înălţimii ansamblului - Гидроприводы и пневмоприводы. Уплотнения из нескольких манжет в комплекте. Методы измерения высоты пакета (SR ISO 3939:2000, IDT) 23.120 SM SR EN ISO 5802:2013 Ventilatoare industriale. Încercare de performanţă in situ - Вентиляторы промышленные. Испытание рабочих характеристик на месте (SR EN ISO 5802:2009, IDT) SM SR EN ISO 12499:2013 Ventilatoare industriale. Securitatea mecanică a ventilatoarelor. Protectori - Вентиляторы промышленные. Механическая безопасность вентиляторов. Защитные устройства (SR EN ISO 12499:2009, IDT) SM SR EN ISO 13349:2013 Ventilatoare. Vocabular şi definiţii ale categoriilor - Вентиляторы. Словарь и определения категорий (SR EN ISO 13349:2010, IDT) SM SR EN ISO 13350:2013 Ventilatoare industriale. Încercare de performanţă a ventilatoarelor cu jet - Вентиляторы промышленные. Испытание на определение рабочих характеристик струйных вентиляторов (SR EN ISO 13350:2009, IDT) SM SR EN ISO 13351:2013 Ventilatoare. Dimensiuni - Вентиляторы. Размеры (SR EN ISO 13351:2010, IDT)

25 TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.160.50 SM SR EN 29455-8:2013 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea conţinutului de zinc - Флюксы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 8: Определение содержания цинка (SR EN 29455-8:1994, IDT) 25.220.10 SM SR EN ISO 11125-1:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 1: Eşantionare - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 1: Отбор образцов (SR EN ISO 11125-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 11125-2:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 2: Analiza granulometrică - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 2: Определение гранулометрического состава (SR EN ISO 11125-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 11125-3:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 3: Determinarea durităţii - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 3: Определение твердости (SR EN ISO 11125-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 11125-4:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 4: Determinarea densităţii aparente - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 4: Определение объемной плотности (SR EN ISO 11125-4:2003, IDT)

INS  Septembrie 2013 7


SM SR EN ISO 11125-5:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 5: Determinarea procentului de particule cu defecte şi a microstructurii - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 5: Определение процента дефектных частиц и микроструктуры (SR EN ISO 11125-5:2003, IDT) SM SR EN ISO 11125-6:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 6: Determinarea substanţelor străine - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 6: Определение посторонних веществ (SR EN ISO 11125-6:2003, IDT) SM SR EN ISO 11125-7:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 7: Determinarea umidităţii - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний металлических абразивов для дробеструйной очистки. Часть 7: Определение содержания влаги (SR EN ISO 11125-7:2003, IDT) SM SR EN ISO 11127-1:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 1: Eşantionare - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 1: Отбор образцов (SR EN ISO 11127-1:2012, IDT) SM SR EN ISO 11127-2:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 2: Analiza granulometrică - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 2: Определение гранулометрического состава (SR EN ISO 11127-2:2012, IDT)

8 INS  Septembrie 2013

SM SR EN ISO 11127-3:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 3: Determinarea densităţii aparente - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 3: Определение объемной плотности (SR EN ISO 11127-3:2012, IDT) SM SR EN ISO 11127-4:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 4: Evaluarea durităţii printr-o încercare cu lama de sticlă - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 4: Оценка твердости путем испытания с использованием предметных стекол (SR EN ISO 11127-4:2012, IDT) SM SR EN ISO 11127-5:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 5: Determinarea umidităţii - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 5: Определение содержания влаги (SR EN ISO 11127-5:2012, IDT) SM SR EN ISO 11127-6:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 6: Determinarea impurităţilor solubile în apă prin conductometrie - Подготовка стальных поверхностей перед нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/ дробеструйной очистки. Часть 6: Определение растворимых в воде загрязняющих веществ посредством измерения удельной проводимости (SR EN ISO 11127-6:2012, IDT) SM SR EN ISO 11127-7:2013 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de încercare pentru materiale abrazive nemetalice utilizate la decapare. Partea 7: Determinarea clorurilor solubile în apă - Подготовка стальных поверхностей перед


нанесением красок и аналогичных материалов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 7: Определение растворимых в воде хлоридов (SR EN ISO 11127-7:2012, IDT)

27 ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.010 SM EN 16247-1:2013 Audit energetic. Partea 1: Cerinţe generale - Аудит энергии. Часть 1. Общие требования (EN 16247-1:2012, IDT)

31 ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА 31.140 SM SR EN 50324-2:2013 Proprietăţile piezoelectrice ale materialelor şi componentelor ceramice. Partea 2: Metode de măsurare. De joasă putere - Пьезоэлектрические свойства керамических материалов и компонентов. Часть 2:Методы измерений. Малая мощность (SR EN 50324-2:2003, IDT) SM SR EN 50324-3:2013 Proprietăţile piezoelectrice ale materialelor şi componentelor ceramice. Partea 3: Metode de măsurare. De mare putere - Пьезоэлектрические свойства керамических материалов и компонентов. Часть 3: Методы измерений. Высокая мощность (SR EN 50324-3:2002, IDT) SM SR EN 60444-6:2013 Măsurarea parametrilor rezonatoarelor cu cuarţ. Partea 6: Măsurarea dependenţei de nivelul de excitaţie (DNE) - Измерение параметров кварцевых резонаторов. Часть 6: Измерение зависимости уровня возбуждения (DLD) (SR EN 60444-6:2003, IDT) SM SR EN 60679-4:2013 Asigurarea calităţii oscilatoarelor controlate de rezonatoare cu cuarţ. Partea 4: Specificaţie intermediară. Aprobarea capabilităţii - Генераторы кварцевые заданного качества. Часть 4: Групповые технические условия. Признание возможностей изготовителя (SR EN 60679-4:2003, IDT) SM SR EN 60679-4-1:2013 Asigurarea calităţii oscilatoarelor controlate de rezonatoare cu cuarţ. Partea 4-1: Specificaţie particulară

cadru. Aprobarea capabilităţii - Генераторы кварцевые заданного качества. Часть 4-1. Форма частных технических условий. Признание возможностей изготовителя (SR EN 60679-4-1:2003, IDT) SM SR EN 61019-2:2013 Rezonatoare cu unde acustice de suprafaţă (UAS). Partea 2: Ghid de utilizare - Резонаторы на поверхностных акустических волнах (SAW). Часть 2: Руководство по применению (SR EN 61019-2:2006, IDT) SM SR CEI 61088:2013 Caracteristici şi măsurări ale transductoarelor piezoceramice ultrasonice - Характеристики и измерения ультразвуковых пьезокерамических преобразователей (SR CEI 61088:1993, IDT) SM SR CEI 61253-1:2013 Rezonatoare ceramice piezoelectrice. Specificaţie în sistemul CEI de asigurare a calităţii componentelor electronice (IECQ). Partea 1: Specificaţie generală. Certificare - Резонаторы пьезоэлектрические керамические. Технические условия в системе оценки качества IEC для электронных компонент (IECQ). Часть 1: Общие технические условия. Сертификация (SR CEI 61253-1:2000, IDT) SM SR CEI 61261-1:2013 Filtre ceramice piezoelectrice utilizate în echipamente electronice. Specificaţie în sistemul CEI de asigurare a calităţii componentelor electronice (IECQ). Partea 1: Specificaţie generală. Omologare Фильтры керамические пьезоэлектрические для электронной аппаратуры. Технические условия в системе оценки качества IEC для электронных компонентов (IECQ). Часть 1: Общие технические условия. Подтверждение соотвествия (SR CEI 61261-1:1999, IDT) SM SR EN 61338-2:2013 Rezonatoare dielectrice tip ghid de undă. Partea 2: Ghid pentru aplicaţii cu filtre şi oscilatoare Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 2: Руководство по применению осциллятора и фильтра (SR CEI 61338-2:2005, IDT) SM SR EN 169200:2013 Specificaţie intermediară. Oscilatoare comandate de rezonatoare cu cuarţ (Aprobarea calificării) - Групповые технические условия. Генераторы кварцевые (Признание квалификации изготовителя) (SR EN 169200:2003, IDT) SM SR EN 169201:2013 Specificaţie particulară cadru. Oscilatoare comandate de rezonatoare cu cuarţ (Aprobarea

INS  Septembrie 2013 9


calificării) - Форма частных технических условий. Генераторы кварцевые (Признание квалификации изготовителя) (SR EN 169201:2003, IDT) 31.160 SM SR EN 50065-4-1:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-1: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Specificaţie generală - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-1: Развязывающие фильтры низкого напряжения. Общие технические условия (SR EN 50065-4-1:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-3:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-3: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de intrare - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-3: Низковольтные развязывающие фильтры. Входящие фильтры (SR EN 50065-4-3:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-4:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-4: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de impedanţă - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-4: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры полного сопротивления (SR EN 50065-4-4:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-5:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-5: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtru de segmentare - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-5: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры сегментации (SR EN 50065-4-5:2004, IDT) SM SR CEI 61261-1:2013 Filtre ceramice piezoelectrice utilizate în echipamente electronice. Specificaţie în sistemul CEI de asigurare a calităţii componentelor electronice (IECQ). Partea 1: Specificaţie generală. Omologare Фильтры керамические пьезоэлектрические для электронной аппаратуры. Технические условия в системе оценки качества IEC для электронных компонентов (IECQ). Часть 1: Общие технические условия. Подтверждение соотвествия (SR CEI 61261-1:1999, IDT)

10 INS  Septembrie 2013

31.220.10 SM SR EN 60512-14-2:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 14-2: Încercări de etanşeitate. Încercarea 14b: Etanşeitate. Scăpări uşoare de aer - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-2: Испытания на герметичность. Испытание 14b: Герметизация. Малые утечки воздуха (SR EN 60512-14-2:2006,IDT) SM SR EN 60512-14-4:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 14-4: Încercări de etanşeitate. Încercarea 14d: Imersie sub presiunea apei - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-4: Испытания на герметичность. Испытание 14d: Погружение под давлением воды (SR EN 60512-14-4:2006, IDT) SM SR EN 60512-14-5:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 14-5: Încercări de etanşeitate. Încercarea 14e: Imersie la presiune atmosferică joasă - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 145: Испытания на герметичность. Испытание 14e: Погружение при низком атмосферном давлении (SR EN 60512-14-5:2006, IDT) SM SR EN 60512-14-6:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 14-6: Încercări de etanşeitate. Încercarea 14f: Etanşeitate între feţe - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-6: Испытания на герметичность. Испытание 14f: Граничная герметизация (SR EN 60512-14-6:2006, IDT) SM SR EN 60512-15-1:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-1: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15a: Reţinerea contactului în izolant - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-1: Испытания соединителей (механические). Испытание 15a: Удержание контакта во вставке (SR EN 60512-15-1:2009, IDT) SM SR EN 60512-15-2:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-2: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15b: Reţinerea izolantului în carcasă (axial) - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-2: Испытания соединителей (механические). Испытание 15b: Удерживание вставки в корпусе (аксиальное) (SR EN 60512-15-2:2009, IDT)


SM SR EN 60512-15-3:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-3: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15c: Reţinerea izolantului în carcasă (torsiune) - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-3: Испытания соединителей (механические). Испытание 15c: Удерживание вставки в корпусе (торсионное) (SR EN 60512-15-3:2009, IDT) SM SR EN 60512-15-4:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-4: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15d: Forţă de inserţie, de deblocare şi de extracţie a contactelor - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-4: Испытания соединителей (механические). Испытание 15d: Усилия вставления, деблокирования и извлечения контактов (SR EN 60512-15-4:2009, IDT) SM SR EN 60512-15-5:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-5: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15e: Reţinerea contactului în izolant prin nutaţia cablului - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-5: Испытания соединителей (механические). Испытание 15e: Удерживание контакта во вставке, нутация кабеля (SR EN 60512-15-5:2009, IDT) SM SR EN 60512-15-6:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-6: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15f: Eficacitatea dispozitivelor de cuplare a conectoarelor - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-6: Испытания соединителей (механические). Испытание 15f: Эффективность устройств сцепления соединителей (SR EN 60512-15-6:2009, IDT) SM SR EN 60512-15-7:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 15-7: Încercări (mecanice) ale conectoarelor. Încercarea 15g: Robusteţea prinderii capacului protector - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-7: Испытания соединителей (механические). Испытание 15g: Прочность крепления защитной крышки (SR EN 60512-15-7:2009,IDT) SM SR EN 60512-16-1:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-1: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16a:

Deteriorare prin sonda de încercare - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-1: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16a: Повреждение испытательным зондом (SR EN 60512-16-1:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-2:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-2: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16b: Intrări restrictive - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-2: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16b: Ограниченный вход (SR EN 60512-16-2:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-3:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-3: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16c: Rezistenţa la îndoire a contactelor - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-3: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16c: Прочность контактов на изгиб (SR EN 60512-16-3:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-4:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-4: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16d: Rezistenţa la tracţiune a contactelor (conexiuni sertizate) Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-4: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16d: Прочность на растяжение (обжимные соединения) (SR EN 60512-16-4:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-5:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-5: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16e: Forţă de reţinere a calibrului (contacte elastice) - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-5: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16e: Усилие удержания калибра (упругие контакты) (SR EN 60512-16-5:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-6:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-6: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16f: Robusteţea terminalelor - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-6: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16f: Прочность выводов (SR EN 60512-16-6:2009, IDT)

INS  Septembrie 2013 11


SM SR EN 60512-16-7:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-7: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16g: Măsurarea deformării contactului după sertizare - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-7: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16g: Измерение деформации контакта после обжима (SR EN 60512-16-7:2009, IDT)

SM SR EN 60512-16-14:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-14: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16n: Rezistenţa la flexiune a terminalelor fixe - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-14: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16n: Прочность при изгибе закрепленных наружных выводов (SR EN 60512-16-14:2009, IDT)

SM SR EN 60512-16-8:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-8: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16h: Eficacitatea manşonului electroizolant (conexiuni sertizate) - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-8: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16h: Эффективность изоляционного зажима (обжимные соединения) (SR EN 60512-16-8:2009, IDT)

SM SR EN 60512-16-16:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-16: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16p: Rezistenţă la torsiune a terminalelor fixe - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-16: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16p: Прочность при кручении закрепленных наружных выводов (SR EN 60512-16-16:2009, IDT)

SM SR EN 60512-16-9:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-9: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16i: Forţa de reţinere a contactului arcuitor de punere la masă - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-9: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16i: Усилие удержания заземляющей контактной пружины (SR EN 60512-16-9:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-11:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-11: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16k: Forţa de smulgere, conexiuni înfăşurate fără lipire - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-11: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16k: Усилие отрыва, соединения накруткой без пайки (SR EN 60512-16-11:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-13:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-13: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16m: Desfăşurare, conexiuni înfăşurate fără lipire - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-13: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16m: Развертывание, соединения накруткой без пайки (SR EN 60512-16-13:2009, IDT)

12 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 60512-16-17:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-17: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16q: Rezistenţă la tracţiune şi la compresiune a terminalelor fixe - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-17: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16q: Прочность при растяжении и сжатии закрепленных наружных выводов (SR EN 60512-16-17:2009, IDT) SM SR EN 60512-16-18:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 16-18: Încercări mecanice ale contactelor şi terminalelor. Încercarea 16r: Deplasarea contactelor, simulare - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-18: Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16r: Отклонение контактов, имитация (SR EN 60512-16-18:2009, IDT) SM SR EN 60512-25-1:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-1: Încercarea 25a: Raport de diafonie - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-1: Испытание 25a: Отношение перекрестных помех (SR EN 60512-25-1:2003, IDT) SM SR EN 60512-25-2:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-2: Încercarea 25b: Atenuare (pierdere de inserţie) - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения.


Часть 25-2: Испытание 25b: Затухание (потери вставки) (SR EN 60512-25-2:2003, IDT) SM SR EN 60512-25-3:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-3: Încercarea 25c: Degradarea timpului de creştere - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-3: Испытание 25c: Уменьшение времени нарастания (SR EN 60512-25-3:2003, IDT) SM SR EN 60512-25-4:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-4: Încercarea 25d: Întîrzierea propagării - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-4: Испытание 25d: Время задержки распространения сигнала (SR EN 60512-25-4:2003, IDT) SM SR EN 60512-25-5:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-5: Încercarea 25e: Pierdere prin reflexie - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-5: Испытание 25e: Потери на отражение (SR EN 60512-25-5:2005,IDT) SM SR EN 60512-25-6:2013 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 25-6: Încercarea 25f: Diagrama ochiului şi jitter - Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-6: Испытание 25f: Глазковая диаграмма и дрожание (SR EN 60512-25-6:2005, IDT)

33 TELECOMUNICAȚII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА 33.020 SM SR EN 61334-4-1:2013 Automatizarea distribuţiei prin utilizarea de sisteme de curenţi purtători pe linii de distribuţie a energiei electrice. Partea 4: Protocoale de comunicaţie de date.Secţiunea 1: Model de referinţă al sistemului de comunicaţie - Автоматизация распределения с использованием систем каналов связи на несущей по распределительной сети. Часть 4: Протоколы передачи данных. Раздел 1: Эталонная модель системы связи (SR EN 61334-4-1:2003, IDT) 33.040.01 SM SR EN 60728-7-1:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-1:

Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul fizic (PHY) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация физического уровня (PHY) (SR EN 60728-7-1:2005, IDT) SM SR EN 60728-7-2:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-2: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride. Fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul MAC (Controlul Accesului la Mediu) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация уровня управления доступом к среде (MAC) (SR EN 60728-7-2:2005, IDT) 33.040.30 SM SR EN 50065-4-1:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-1: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Specificaţie generală - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-1: Развязывающие фильтры низкого напряжения. Общие технические условия (SR EN 50065-4-1:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-3:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-3: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de intrare - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-3: Низковольтные развязывающие фильтры. Входящие фильтры (SR EN 50065-4-3:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-4:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-4: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de impedanţă - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-4: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры полного сопротивления (SR EN 50065-4-4:2004, IDT)

INS  Septembrie 2013 13


SM SR EN 50065-4-5:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-5: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtru de segmentare - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-5: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры сегментации (SR EN 50065-4-5:2004, IDT) 33.040.40 SM SR EN 61334-4-1:2013 Automatizarea distribuţiei prin utilizarea de sisteme de curenţi purtători pe linii de distribuţie a energiei electrice. Partea 4: Protocoale de comunicaţie de date. Secţiunea 1: Model de referinţă al sistemului de comunicaţie - Автоматизация распределения с использованием систем каналов связи на несущей по распределительной сети. Часть 4: Протоколы передачи данных. Раздел 1: Эталонная модель системы связи (SR EN 61334-4-1:2003, IDT) SM SR EN 62056-31:2013 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 31: Utilizarea reţelelor locale pe fire torsadate cu semnal de purtătoare Измерение электропотребления. Обмен данными для контроля показаний измерительных приборов, тарифов и нагрузки. Часть 31: Использование локальных вычислительных сетей на витой паре с передачей несущего сигнала (SR EN 62056-31:2003, IDT) 33.040.50 SM SR EN 50173-4:2013 Tehnologia informaţiei. Sisteme generice de cablare. Partea 4: Locuinţe - Информационные технологии. Общие кабельные системы. Часть 4: Дома (SR EN 50173-4:2008, IDT) SM SR EN 50174-3:2013 Tehnologia informaţiei. Instalaţie de cablare. Partea 3: Planificare şi tehnici de instalare la exteriorul clădirilor - Информационные технологии. Кабельный монтаж. Часть 3: Планирование монтажа и практика снаружи зданий (SR EN 50174-3:2004, IDT) SM SR EN 60495:2013 Echipamente terminale de curenţi purtători pe linii de energie, bandă laterală unică - Аппаратура ВЧ связи по высоковольтным линиям с одной боковой полосой (SR EN 60495:2003, IDT) 33.050.10 SM SR EN 62209-1:2013 Expunerea corpului uman

14 INS  Septembrie 2013

la

cîmpuri

de

radiofrecvenţă produse de dispozitive de comunicaţii fără fir, ţinute în mînă sau utilizate fixate de ureche. Modele de corpuri umane, instrumente şi proceduri. Partea 1: Determinarea debitului de absorbţie specific (SAR) pentru dispozitive ţinute în mînă sau utilizate fixate pe ureche (în domeniul de frecvenţă de la 300 MHz pînă la 3 GHz) - Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле беспроводных коммуникационных устройств. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 1: Процедуры для определения скорости удельного поглощения для ручных устройств, используемых близко к уху (частотный диапазон от 300 MHz дo 3 GHz) (SR EN 62209-1:2007, IDT) 33.060.20 SM SR CEI 60315-1:2013 Metode de măsurare aplicabile radioreceptoarelor pentru diferite clase de emisie. Partea 1: Consideraţii generale şi metode de măsurare, inclusiv măsurări în audiofrecvenţă - Методы измерений параметров радиоприемников различных классов передач. Часть 1: Общие положения и методы измерений, включая измерения в диапазоне радиочастот (SR CEI 60315-1:1999, IDT) SM SR CEI 60315-6:2013 Metode de măsurare aplicabile radioreceptoarelor pentru diferite clase de emisie. Partea 6: Receptoare de comunicaţii de uz general - Методы измерений параметров радиоприемников различных классов передач. Часть 6: Радиоприемники связные общего назначения (SR CEI 60315-6:1996, IDT) SM SR CEI 60489-1+A1:2013 Metode de măsurare pentru echipamentul de radiocomunicaţii utilizat în serviciile mobile. Partea 1: Definiţii generale şi condiţii standard de măsurare Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 1: Общие определения и стандартные условия измерения (SR CEI 60489-1+A1:2001, IDT) SM SR CEI 60489-4:2013 Metode de măsurare pentru echipamente radio folosite în serviciile mobile. Partea 4: Emiţătoare care folosesc emisia cu bandă laterală unică (R3E, H3E sau J3E) - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 4: Передатчики излучений с одной боковой полосой (R3E, H3E или J3E) (SR CEI 60489-4:1995, IDT) SM SR CEI 61097-7:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 7: Transmiţătoare şi receptoare radio


în unde metrice (VHF). Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 7: Судовые радиотелефонные СВЧ-передатчики. Эксплуатационные и функциональные требования, методы испытаний и требуемые результаты (SR CEI 61097-7:2007, IDT) SM SR CEI 61097-8:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 8: Receptoare de ascultare la bordul navelor pentru recepţia apelului selectiv numeric (DSC) în benzile de frecvenţă navale MF, MF/HF şi VHF. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 8: Судовые вахтовые приемники для приема цифрового селективного вызова, работающие на средних, средних/высоких и очень высоких частотах. Требования к рабочим характеристикам и эксплуатации. Методы и требуемые результаты испытаний (SR CEI 61097-8:2007, IDT) SM SR CEI 61097-12:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 12: Radiotelefon emiţător-receptor portabil VHF pentru bărcile de salvare. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 12: Переносимая радиотелефонная приемо-передаточная СВЧ-аппаратура для спасательных судов. Требования к эксплуатации и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний (SR CEI 61097-12:2007, IDT) 33.060.30 SM SR CEI 60489-1+A1:2013 Metode de măsurare pentru echipamentul de radiocomunicaţii utilizat în serviciile mobile. Partea 1: Definiţii generale şi condiţii standard de măsurare Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 1: Общие определения и стандартные условия измерения (SR CEI 60489-1+A1:2001, IDT) SM SR EN 60315-7:2013 Metode de măsurare aplicabile radioreceptoarelor pentru diverse clase de emisie. Partea 7: Metode de măsurare pentru receptoarele de radiodifuziune sonoră digitală prin satelit (DSR) - Методы измерения на радиоприемниках для различных классов излучения. Часть 7: Методы измерения на цифровых спутниковых радиоприемниках (SR EN 60315-7:1997, IDT)

SM SR CEI 60510-1:2013 Metode de măsurare pentru echipamentele radio utilizate în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 1: Generalităţi - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1: Общие положения (SR CEI 60510-1:1993, IDT) SM SR CEI 60510-1-3+A1:2013 Metode de măsurare pentru echipamente radio utilizate în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 1: Măsurări comune subansamblurilor şi combinaţiilor lor. Secţiunea 3: Măsurări în banda de frecvenţe intermediare - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1: Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 3: Измерения в диапазоне промежуточных частот (SR CEI 60510-1-3+A1:1997, IDT) SM SR CEI 60510-1-4:2013 Metode de măsurare pentru echipamente radio folosite în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 1: Măsurări comune subansamblurilor şi combinaţiilor lor. Secţiunea 4: Măsurări în banda de bază - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1: Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 4: Измерения в полосе частот модулирующих сигналов (SR CEI 60510-1-4:1997, IDT) SM SR CEI 60510-2-1+A1:2013 Metode de măsurare pentru echipamentele radioelectrice folosite în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 2: Măsurări asupra subansamblurilor. Secţiunea1: Generalităţi. Secţiunea 2: Antena, inclusiv ansamblu de excitaţie în hiperfrecvenţă - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2: Измерения подсистем. Раздел 1: Общие положения. Раздел 2: Антенна (включая систему питания) (SR CEI 60510-2-1+A1:1999, IDT) SM SR CEI 60510-3-1:2013 Metode de măsurare pentru echipamente radio utilizate în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 3: Metode de măsurare aplicabile combinaţiilor de subansambluri. Secţiunea 1: Generalităţi - Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3: Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 1: Общие положения (SR CEI 60510-3-1:1996, IDT)

INS  Septembrie 2013 15


SM SR EN 60835-1-1:2013 Metode de măsurare pentru echipamentul folosit în sistemele de transmisie digitală radio în microunde. Partea 1: Măsurări comune sistemelor terestre de radiorelee şi staţiilor terestre de telecomunicaţii prin satelit. Secţiunea 1: Generalităţi - Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1: Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 1: Общие положения (SR EN 60835-1-1:1999, IDT) SM SR EN 300 631:2013 Sisteme radio fixe Antene Punct-la-Punct. Antene pentru sisteme de radio fixe Punct-la-Punct în banda de la 1 GHz pînă la 3 GHz - Радиосистемы стационарные. Антенны направленные. Антенны для направленных радиосистем в диапазоне частот 1-3 GHz (SR EN 300 631:2003, IDT) 33.060.40 SM SR EN 50083-2:2013 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente - Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2: Электромагнитная совместимость оборудования (SR EN 50083-2:2012, IDT) SM SR EN 50083-9:2013 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 9: Interfeţe pentru capete de reţea CATV/SMATV şi pentru echipamente profesionale similare pentru fluxuri de transport DVB/ MPEG-2 - Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 9: Интерфейсы для головных станций CATV/SMATV и аналогичного профессионального оборудования для транспортных потоков DVB/MPEG-2 (SR EN 50083-9:2004, IDT) SM SR EN 50098-1:2013 Cablare pentru tehnologia informaţiei în locaţiile utilizatorului. Partea 1: Acces de bază la ISDN Прокладка кабеля в абонентских зданиях для оборудования информационных технологий. Часть 1: Базовый доступ ISDN (SR EN 50098-1:2003, IDT) 33.080 SM SR EN 50098-1:2013 Cablare pentru tehnologia informaţiei în locaţiile utilizatorului. Partea 1: Acces de bază la ISDN -

16 INS  Septembrie 2013

Прокладка кабеля в абонентских зданиях для оборудования информационных технологий. Часть 1: Базовый доступ ISDN (SR EN 50098-1:2003, IDT) 33.100.01 SM SR CEI 60533:2013 Instalaţii electrice şi electronice la bordul navelor. Compatibilitate electromagnetică - Установки электрические и электронные на судах. Электромагнитная совместимость (SR CEI 60533:2007, IDT) SM SR CEI 61000-2-1:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2: Mediu înconjurător. Secţiunea 1: Descrierea mediului înconjurător. Mediu electromagnetic pentru perturbaţii de joasă frecvenţă propagate prin conducţie şi transmisia de semnale pe reţelele publice de alimentare - Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 2: Условия окружающей среды. Раздел 1: Описание условий окружающей среды. Электромагнитная обстановка, влияющая на низкочастотные проводимые помехи и прохождение сигналов в системах коммунального энергоснабжения (SR CEI 61000-2-1:1996, IDT) SM SR EN 61000-4-1:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-1: Tehnici de încercare şi măsurare. Vedere de ansam­ blu asupra seriei CEI 61000-4 - Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 4-1: Методы испытаний и измерений. Общий обзор серии стандартов IEC 61000-4 (SR EN 61000-4-1:2007, IDT) SM SR EN 61000-4-9:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 9: Încercare de imunitate la cîmp magnetic de impuls. Standard de bază în CEM - Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 9: Испытание на помехоустойчивость в условиях импульсного магнитного поля (SR EN 61000-4-9:2003,IDT) SM SR EN 61000-5-7:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 5-7: Ghid de instalare şi de atenuare. Grade ale protecţiei contra perturbaţiilor electromagnetice asigurată de incinte (Cod EM). Standard de bază în CEM - Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 5-7: Руководство по установке и подавлению. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками против электромагнитных помех (код ЕМ). Основной стандарт в ЭМС (SR EN 61000-5-7:2003, IDT)


33.100.20 SM SR EN 61000-4-1:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-1: Tehnici de încercare şi măsurare. Vedere de ansamblu asupra seriei CEI 61000-4 - Электромагнитная совместимость (ЭMC). Часть 4-1: Методы испытаний и измерений. Общий обзор серии стандартов IEC 61000-4 (SR EN 61000-4-1:2007, IDT) SM SR EN 61000-4-2:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la descărcări electrostatice Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-2: Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическому разряду (SR EN 61000-4-2:2009, IDT) 33.120.10 SM SR EN 50289-1-6:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-6: Metode de încercări electrice. Performanţe electromagnetice - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-6: Методы электрических испытаний. Электромагнитная характеристика (SR EN 50289-1-6:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-1:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-1: Metode de încercări mecanice. Prescripţii generale - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-1: Методы механических испытаний. Общие требования (SR EN 50289-3-1:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-2:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-2: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la tracţiune şi la alungire a conductoarelor - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-2: Методы механических испытаний. Прочность на растяжение и удлинение для проводников (SR EN 50289-3-2:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-4:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-4: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la tracţiune, la alungire şi la contracţie a izolaţiei şi mantalei - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-4: Методы механических испытаний. Прочность на растяжение, удлинение и усадку изоляции и оболочки (SR EN 50289-3-4:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-5:2013 Cabluri de comunicaţii.

Specificaţii

pentru

metodele de încercare. Partea 3-5: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la strivire a cablului - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-5: Методы механических испытаний. Сопротивление кабеля раздавливанию (SR EN 50289-3-5:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-6:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-6: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la impact a cablului - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-6: Методы механических испытаний. Сопротивление кабеля удару (SR EN 50289-3-6:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-7:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-7: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la abraziune a mantalei cablului - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-7: Методы механических испытаний. Сопротивление оболочки кабеля истиранию (SR EN 50289-3-7:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-8:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-8: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la abraziune a marcajului mantalei - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-8: Методы механических испытаний. Прочность маркировок оболочки кабеля на истирание (SR EN 50289-3-8:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-9:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-9: Metode de încercări mecanice. Încercări de îndoire - Кабели связи. Технические усло-вия на методы испытаний. Часть 3-9: Методы ме-ханических испытаний. Испытания на изгиб (SR EN 50289-3-9:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-11:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-11: Metode de încercări mecanice. Rezistenţa la penetrare a cablului - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-11: Методы механических испытаний. Прочность кабеля на разрез (SR EN 50289-3-11:2003, IDT) SM SR EN 50289-3-12:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-12: Metode de încercări mecanice. Deteriorări prin foc de armă - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-12: Методы механических испытаний. Повреждение от дробовых зарядов (SR EN 50289-3-12:2003, IDT)

INS  Septembrie 2013 17


SM SR EN 50289-3-16:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-16: Metode de încercări mecanice. Performanţa la tracţiune a cablului - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-16: Методы механических испытаний. Характеристика натяжения кабеля (SR EN 50289-3-16:2003, IDT)

воздействие окружающей среды. Горизонтальный интегрированный метод испытания на огнестойкость (SR EN 50289-4-11:2003, IDT)

SM SR EN 50289-3-17:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 3-17: Metode de încercări mecanice. Aderenţa dielectricului şi mantalei - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 3-17: Методы механических испытаний. Адгезия диэлектрика и оболочки (SR EN 50289-3-17:2003, IDT)

SM SR EN 60966-1:2013 Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă. Partea 1: Specificaţie generică. Prescripţii generale şi metode de încercare - Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 1: Общие технические условия. Общие требования и методы испытаний (SR EN 60966-1:2003, IDT)

SM SR EN 50289-4-1:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 4-1: Metode de încercări de mediu. Prescripţii generale - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-1: Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Общие требования (SR EN 50289-4-1:2003, IDT) SM SR EN 50289-4-2:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 4-2: Metode de încercări de mediu. Pătrunderea apei - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-2: Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Проникновение воды (SR EN 50289-4-2:2003, IDT) SM SR EN 50289-4-6:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 4-6: Metode de încercări de mediu. Temperatură ciclică - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-6: Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Температурные циклы (SR EN 50289-4-6:2003, IDT) SM SR EN 50289-4-9:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 4-9: Metode de încercări de mediu. Rezistenţă pneumatică - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-9: Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Пневматическое сопротивление (SR EN 50289-4-9:2003, IDT) SM SR EN 50289-4-11:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 4-11: Metode de încercări de mediu. Metodă integrată de încercare orizontală la foc - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 4-11: Методы испытаний на

18 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 50290-1-1:2013 Cabluri de comunicaţii. Partea 1-1: Generalităţi Кабели связи. Часть 1-1: Общие положения (SR EN 50290-1-1:2002, IDT)

SM SR EN 60966-2-2:2013 Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă. Partea 2-2: Specificaţie particulară cadru pentru cordoane coaxiale flexibile Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-2: Типовая форма частных технических условий на гибкие кабельные коаксиальные сборки (SR EN 60966-2-2:2004, IDT) SM SR EN 60966-3-2:2013 Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă. Partea 3-2: Specificaţie particulară pentru cordoane coaxiale semiflexibile pentru aplicaţii GSM (0,8 GHz – 1 GHz) - Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3-2: Частные технические условия на полугибкие кабельные коаксиальные сборки для использования в GSM (0,8 GHz – 1 GHz) (SR EN 60966-3-2:2004, IDT) SM SR EN 60966-4:2013 Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă. Partea 4: Specificaţie intermediară pentru cordoane coaxiale semirigide Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4: Групповые технические условия на полужесткие кабельные коаксиальные сборки (SR EN 60966-4:2004, IDT) SM SR EN 60966-4-1:2013 Ansambluri de cordoane coaxiale şi cordoane pentru radiofrecvenţă. Partea 4-1: Specificaţie particulară cadru pentru cordoane coaxiale semirigide - Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4-1: Типовая форма частных технических условий на полужесткие кабельные коаксиальные сборки (SR EN 60966-4-1:2004, IDT) SM SR EN 61196-3:2013 Cabluri pentru radiofrecvenţă. Partea 3: Specificaţie intermediară pentru cabluri coaxiale pentru reţele


locale - Кабели радиочастотные. Часть 3: Групповые технические условия на коаксиальные кабели для локальных сетей (SR EN 61196-3:2003, IDT) SM SR EN 61196-3-2:2013 Cabluri pentru radiofrecvenţă. Partea 3-2: Cabluri coaxiale pentru transmisii numerice destinate cablajului orizontal al clădirilor. Specificaţie particulară pentru cabluri coaxiale cu dielectric solid pentru reţele locale pînă la 185 m şi cu rata de transfer a datelor pînă la 10 Mb/s - Кабели радиочастотные. Часть 3-3: Коаксиальные кабели для цифровой передачи при горизонтальной проводке в зданиях. Частные технические условия на коаксиальные кабели с твердым диэлектриком для локальных сетей длиной до 185 m и пропускной способностью до 10 Мb/s (SR EN 61196-3-2:2003, IDT) SM SR EN 61196-3-3:2013 Cabluri pentru radiofrecvenţă. Partea 3-3: Cabluri coaxiale pentru transmisii numerice destinate cablajului orizontal al clădirilor. Specificaţie particulară pentru cabluri coaxiale cu dielectric expandat pentru reţele locale pînă la 185 m şi cu rata de transfer a datelor pînă la 10 Mb/s - Кабели радиочастотные. Часть 3-3: Коаксиальные кабели для цифровой передачи при горизонтальной проводке в зданиях. Частные технические условия на коаксиальные кабели с пенистым диэлектриком для локальных сетей длиной до 185 m и пропускной способностью до 10 Мb/s (SR EN 61196-3-3:2003,IDT) 33.120.20 SM SR EN 50289-1-1:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-1: Metode de încercări electrice. Prescripţii generale - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-1: Методы электрических испытаний. Общие требования (SR EN 50289-1-1:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-2:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-2: Metode de încercări electrice. Rezistenţa în curent continuu - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-2: Методы электрических испытаний. Сопротивление постоянному току (SR EN 50289-1-2:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-5:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-5: Metode de încercări electrice. Capacitate - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-5: Методы электрических испытаний. Емкость (SR EN 50289-1-5:2003, IDT)

SM SR EN 50289-1-7:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-7: Metode de încercări electrice. Viteză de propagare - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-7: Методы электрических испытаний. Скорость распространения (SR EN 50289-1-7:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-8:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-8: Metode de încercări electrice. Atenuare - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-8: Методы электрических испытаний. Затухание (SR EN 50289-1-8:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-9:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-9: Metode de încercări electrice. Atenuare de nesimetrie (pierdere de conversie longitudinală, pierdere de transfer de conversie longitudinală) - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-9: Методы электрических испытаний. Разбалансированное затухание (потеря продольного преобразования, потеря передачи продольного преобразования) (SR EN 50289-1-9:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-10:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-10: Metode de încercări electrice. Atenuare de diafonie - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-10: Методы электрических испытаний. Перекрестные искажения (SR EN 50289-1-10:2003, IDT) SM SR EN 50289-1-11:2013 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de încercare. Partea 1-11: Metode de încercări electrice. Impedanţă caracteristică, impedanţă de intrare, atenuare de reflexie - Кабели связи. Технические условия на методы испытаний. Часть 1-11: Методы электрических испытаний. Характерный импеданс, входной импеданс, обратные потери (SR EN 50289-1-11:2003, IDT) 33.120.30 SM SR EN 61169-1:2013 Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 1: Specificaţie generică. Prescripţii generale şi metode de măsurare - Соединители радиочастотные. Часть 1: Общие технические условия. Общие требования и методы измерений (SR EN 61169-1:2002, IDT)

INS  Septembrie 2013 19


SM SR EN 61169-1-1:2013 Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 1-1: Specificaţie particulară cadru unică pentru mai multe serii de conectoare - Соединители радиочастотные. Часть 1-1: Единая форма двуязычных частных технических условий на соединители различных серий (SR EN 61169-1-1:2003, IDT) 33.160.01 SM SR EN 50514:2013 Echipamente audio, video şi pentru tehnologia informaţiei. Încercări individuale de serie, în producţie, privind securitatea electrică - Оборудование аудио-, видео- и информационных технологий. Серийные испытания на электробезопасность в процессе производства (SR EN 50514:2009, IDT) SM SR CEI 60268-1+A1+A2:2013 Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 1: Generalităţi - Оборудование звуковых систем. Часть 1: Общие положения (SR CEI 60268-1+A1+A2:2000, IDT) SM SR EN 60728-7-1:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-1: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul fizic (PHY) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация физического уровня (PHY) (SR EN 60728-7-1:2005, IDT) SM SR EN 62075:2013 Echipamente audio/video, pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii. Proiectare care ţine seama de mediu - Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационное и техники связи. Проектирование с учетом воздействия окружающей среды (SR EN 62075:2008, IDT) SM SR EN 60728-7-2:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-2: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride. Fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul MAC (Controlul Accesului la Mediu) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация уровня управления доступом к среде (MAC) (SR EN 60728-7-2:2005, IDT)

20 INS  Septembrie 2013

33.160.20 SM SR EN 50080:2013 Caracteristici RF ale receptoarelor MAC MA/BLR pentru televiziunea prin cablu - Характеристики радиочастот приемников типа МАС сигналов амплитудной модуляции с частично подавленной боковой полосой для кабельного телевидения. (SR EN 50080:2003, IDT) SM SR EN 60107-7:2013 Metode de măsurare aplicabile receptoarelor de televiziune. Partea 7: Dispozitive de vizualizare HDTV - Методы измерений параметров телевизионных приемников. Часть 7: Телевизионные экраны высокого разрешения (HDTV) (SR EN 60107-7:2002, IDT) SM SR CEI 60315-6:2013 Metode de măsurare aplicabile radioreceptoarelor pentru diferite clase de emisie. Partea 6: Receptoare de comunicaţii de uz general - Методы измерений параметров радиоприемников различных классов передач. Часть 6: Радиоприемники связные общего назначения (SR CEI 60315-6:1996, IDT) 33.160.30 SM SR EN 60094-1:2013 Sisteme de înregistrare şi de redare a sunetului pe benzi magnetice. Partea 1: Condiţii generale şi specificaţii - Устройства записи и воспроизведения звука на магнитной ленте. Часть 1: Общие условия и требования (SR EN 60094-1:2003, IDT) SM SR EN 60094-2:2013 Sisteme de înregistrare şi de redare a sunetului pe benzi magnetice. Partea 2: Benzi magnetice etalon - Устройства записи и воспроизведения звука на магнитной ленте. Часть 2: Калибровочные магнитные ленты (SR EN 60094-2:2003, IDT) SM SR EN 60094-4:2013 Sisteme de înregistrare şi de redare a sunetului pe benzi magnetice. Partea 4: Proprietăţile mecanice ale benzilor magnetice - Устройства записи и воспроизведения звука на магнитной ленте. Часть 4: Механические свойства магнитных лент (SR EN 60094-4:2003, IDT) SM SR EN 60315-3:2013 Metode de măsurare a radioreceptoarelor pentru diverse clase de emisie. Partea 3: Receptoare pentru emisii de radiodifuziune cu modulaţie în amplitudine Методы измерений параметров радиоприемников различных классов передач. Часть 3: Приемники передач радиовещания с амплитудной модуляцией (SR EN 60315-3:2003, IDT)


33.160.40 SM SR EN 61041-2:2013 Magnetoscoape destinate utilizării în afara serviciului de televiziune. Metode de măsurare. Partea 2: Caracteristici video de crominanţă în SECAM - Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 2: Характеристики цветности видеозаписи в системе SECAM (SR EN 61041-2:2003, IDT) SM SR EN 61041-3:2013 Magnetoscoape destinate utilizării în afara serviciului de televiziune. Metode de măsurare. Partea 3: Caracteristici audio pentru înregistrarea cu modulaţie de frecvenţă (MF) - Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 3: Аудио характеристики записи с частотной модуляцией (SR EN 61041-3:2003, IDT) SM SR EN 61041-4:2013 Magnetoscoape destinate utilizării în afara serviciului de televiziune. Metode de măsurare. Partea 4: Bandă etalon (NTSC/PAL/SECAM) Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 4: Калибровочная лента (NTSC/ PAL/SECAM) (SR EN 61041-4:2003, IDT) 33.160.99 SM SR EN 62300:2013 Interfaţă digitală cu fibră optică plastic pentru echipamente audio/video destinate publicului larg Цифровой интерфейс с пластиковым оптическим волокном для потребительского аудио/видео оборудования (SR EN 62300:2005, IDT) 33.180.01 SM SR EN 61280-1-1:2013 Metode de încercare fundamentale ale subsistemelor de comunicaţie cu fibre optice. Partea 1-1: Metode de încercare pentru subsisteme generale de comunicaţii. Măsurarea puterii optice a emiţătorului de ieşire pentru cablu cu fibre optice monomod - Методы основных испытаний волоконнооптических подсистем связи. Часть 1-1: Методы испытаний для общих подсистем связи. Измерение выходной оптической мощности передатчика для одномодового оптического волоконного кабеля (SR EN 61280-1-1:2003, IDT) SM SR EN 61280-2-2:2013 Proceduri de încercare pentru subsisteme de comunicaţii cu fibre optice. Partea 2-2: Sisteme digitale. Măsurarea diagramei ochiului optică, a formei de undă şi a ratei de extincţie - Методики испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 2-2: Системы цифровые. Определение оптической глазковой диаграммы, формы волны и коэффициента затухания (SR EN 61280-2-2:2009, IDT)

SM SR EN 61280-4-2:2013 Proceduri de încercare de bază pentru subsistem de comunicaţii cu fibre optice. Partea 4-2: Instalaţie de cabluri cu fibre optice. Atenuarea instalaţiei de cabluri cu fibre optice monomod - Методики основных испытаний волоконно-оптических подсистем связи. Часть 4-2: Волоконно-оптическая кабельная установка. Затухание одномодового волоконнооптической кабельной установки (SR EN 61280-4-2:2003, IDT) SM SR EN 61281-1:2013 Subsistem de comunicaţii cu fibre optice. Partea 1: Specificaţie generic - Подсистемы волоконнооптической связи. Часть 1: Общие технические условия (SR EN 61281-1:2003, IDT) 33.180.20 SM SR EN 62149-4:2013 Componente şi dispozitive active pentru fibre optice. Standarde de performanţă. Partea 4: Emiţătoarereceptoare cu fibre optice de 1 300 nm pentru aplicaţii Gigabit Ethernet - Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты на эксплуатационные характеристики. Часть 4: Волоконно-оптические приемопередатчики 1 300 nm для применения в сетевой технологии Gigabit Ethernet (SR EN 62149-4:2011, IDT) SM SR EN 62300:2013 Interfaţă digitală cu fibră optică plastic pentru echipamente audio/video destinate publicului larg Цифровой интерфейс с пластиковым оптическим волокном для потребительского аудио/видео оборудования (SR EN 62300:2005, IDT) SM SR EN 62343-3-1:2013 Module dinamice. Partea 3-1: Modele de specificaţie de performanţă. Egalizoare pentru canale de transmisie dinamice - Модули динамические. Часть 3-1. Образцы эксплуатационных требований. Динамические канальные эквалайзеры (SR EN 62343-3-1:2011, IDT) 33.200 SM SR HD 546.4 S1:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 4: Prescripţii relative la performanţe - Аппаратура и системы телеуправления. Часть 4: Требования к эксплуатационным характеристикам (SR HD 546.4 S1:2002, IDT) SM SR EN 13757-1:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 1: Schimb de date - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 1: Обмен данными (SR EN 13757-1:2004, IDT)

INS  Septembrie 2013 21


SM SR EN 13757-2:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel legătură de date - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 2: Физический и канальный уровень (SR EN 13757-2:2005, IDT)

SM SR EN 60870-5-1:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secţiunea 1: Formate de structuri de transmisie - Устройства и системы телеуправления. Часть 5: Протоколы передачи данных. Раздел 1: Форматы кадров передаваемых данных (SR EN 60870-5-1:2002, IDT)

SM SR EN 13757-3:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 3: Nivel aplicaţie dedicat - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 3: Выведенный уровень применения (SR EN 13757-3:2005, IDT)

SM SR EN 60870-5-2:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secţiunea 2: Proceduri de transmisie de legătură de date - Устройства и системы телеуправления. Часть 5: Протоколы передачи данных. Раздел 2: Процедуры передачи данных по каналам передачи (SR EN 60870-5-2:1996, IDT) SM SR EN 60870-5-3:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secţiunea 3: Structura generală a datelor de aplicaţie - Устройства и системы телеуправления. Часть 5: Протоколы передачи данных. Раздел 3: Общая структура применяемых данных (SR EN 60870-5-3:1996, IDT)

SM SR EN 50239:2013 Aplicaţii feroviare. Sistem de comandă la distanţă prin radio a vehiculelor de tracţiune pentru traficul de marfă - Железные дороги. Система дистанционного радиоуправления для грузовых тяговых транспортных средств (SR EN 50239:2003, IDT) SM SR CLC/TR 50452:2013 Aplicaţii feroviare. Sistem de comandă prin unde radio a vehiculelor de tracţiune pentru transportul de marfă cu funcţionare în tracţiune multiplă - Железные дороги. Система радиоуправления тяговых средств для грузовых перевозок при функционировании распределенной тяги (SR CLC/TR 50452:2007, IDT) SM SR CEI 60870-1-1:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 1: Consideraţii generale. Secţiunea 1: Principii generale - Устройства и системы телеуправления. Часть1: Общие вопросы. Раздел 1: Основные принципы (SR CEI 60870-1-1:1995, IDT) SM SR CEI 60870-1-2:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 1: Consideraţii generale. Secţiunea 2: Ghid pentru specificaţii - Устройства и системы телеуправления. Часть1: Общие вопросы. Раздел 2: Руководство по составлению технических условий (SR CEI 60870-1-2:1995, IDT) SM SR EN 60870-2-2:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiţii de funcţionare. Secţiunea 2: Condiţii de mediu (influenţe climatice, mecanice şi alte influenţe neelectrice) - Устройства и системы телеуправления. Часть 2: Эксплуатационные условия. Раздел 2: Условия окружающей среды (климатические, механические и другие неэлектрические воздействия) (SR EN 60870-2-2:2003, IDT)

22 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 60870-5-4:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secţiunea 4: Definirea şi codificarea elementelor de informaţie a aplicaţiei Устройства и системы телеуправления. Часть 5: Протоколы передачи данных. Раздел 4: Определение и кодирование элементов прикладной информации (SR EN 60870-5-4:1998, IDT) SM SR EN 60870-5-102:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5: Protocoale de transmisie. Secţiunea 102: Standard de însoţire pentru transmisia totalurilor integrate într-un sistem electric de putere - Устройства и системы телеуправления. Часть 5: Протоколы передачи данных. Раздел 102: Сопроводительный стандарт для передачи интегральных сумм в электроэнергетических системах (SR EN 60870-5-102:2000, IDT) SM SR EN 60870-5-103:2013 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5-103: Protocoale de transmisie. Standard asociat pentru interfaţa de comunicaţii de informaţii a echipamentelor de protecţie - Устройства и системы телеуправления. Часть 5-103: Протоколы передачи данных. Сопроводительный стандарт для информационного интерфейса защитных устройств (SR EN 60870-5-103:2003, IDT) SM SR EN 61297:2013 Sisteme de comandă a proceselor industriale. Clasificarea regulatoarelor adaptive în vederea


evaluării lor - Системы управления промышленными процессами. Классификация адаптивных регуляторов для их оценки (SR EN 61297:2002, IDT) SM SR CEI/TS 61850-2:2013 Reţele şi sisteme de comunicaţii în staţii electrice. Partea 2: Glosar - Сети и системы связи в подстанциях. Часть 2: Словарь (SR CEI/TS 61850-2:2006, IDT) SM SR CEI/TS 61970-2:2013 Sistem de management al energiei. Aplicaţia de interfaţă program (EMS-API). Partea 2: Glosar - Интерфейс прикладной программы системы управления энергией (EMS-API). Часть 2: Словарь (SR CEI/TS 61970-2:2006, IDT) 33.180.30 SM SR EN 61290-1-3:2013 Amplificatoare cu fibră optică. Metode de încercare. Partea 1-3: Parametrii de amplificare. Metoda aparatului de măsurat puterea optică Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 1-3: Силовые параметры и параметры усиления. Метод с применением измерителя мощности оптического излучения (SR EN 61290-1-3:2006, IDT) SM SR EN 61290-5-1:2013 Amplificatoare optice. Metode de încercare. Partea 5-1: Parametrii de reflectanţă. Metoda analizorului de spectru optic - Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 5-1: Параметры отражательной способности. Метод анализатора оптического спектра (SR EN 61290-5-1:2007, IDT) SM SR EN 61290-5-3:2013 Amplificatoare de fibră optică. Specificaţie de bază. Partea 5-3: Metode de încercare pentru parametrii de reflectanţă. Toleranţă de reflectanţă utilizînd un analizor de spectru electric - Усилители волоконнооптические. Основные технические условия. Часть 5-3: Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение при применении электрического анализатора спектра (SR EN 61290-5-3:2003, IDT) SM SR EN 61290-6-1:2013 Amplificatoare de fibră optică. Specificaţie de bază. Partea 6-1: Metode de încercare a parametrilor optici reziduali ai circuitului optic de intrare sau ieşire pentru amplificatoare de fibră optică. Demultiplexor optic Усилители волоконно-оптические. Основные технические условия. Часть 6-1: Методы испытания для определения оптических параметров утечки при оптическом цикле входвыход для волоконно-оптических усилителей. Оптический демультиплексор (SR EN 61290-6-1:2003, IDT)

35 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.100.10 SM SR EN 13757-2:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel legătură de date - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 2: Физический и канальный уровень (SR EN 13757-2:2005, IDT) SM SR EN 60728-7-1:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-1: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul fizic (PHY) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация физического уровня (PHY) (SR EN 60728-7-1:2005, IDT) 35.100.20 SM SR EN 13757-2:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 2: Nivel fizic şi nivel legătură de date - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 2: Физический и канальный уровень (SR EN 13757-2:2005, IDT) SM SR EN 60728-7-2:2013 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-2: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride. Fibră optică-cablu coaxial. Specificaţie pentru stratul MAC (Controlul Accesului la Mediu) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация уровня управления доступом к среде (MAC) (SR EN 60728-7-2:2005, IDT) 35.100.70 SM SR EN 13757-1:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 1: Schimb de date - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 1: Обмен данными (SR EN 13757-1:2004, IDT)

INS  Septembrie 2013 23


SM SR EN 13757-3:2013 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 3: Nivel aplicaţie dedicat - Системы связи для измерительных приборов и дистанционное считывание показаний с измерительных приборов. Часть 3: Выведенный уровень применения (SR EN 13757-3:2005, IDT) 35.110 SM SR EN 50174-3:2013 Tehnologia informaţiei. Instalaţie de cablare. Partea 3: Planificare şi tehnici de instalare la exteriorul clădirilor - Информационные технологии. Кабельный монтаж. Часть 3: Планирование монтажа и практика снаружи зданий (SR EN 50174-3:2004, IDT)

45 INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 45.020 SM SR CLC/TR 50452:2013 Aplicaţii feroviare. Sistem de comandă prin unde radio a vehiculelor de tracţiune pentru transportul de marfă cu funcţionare în tracţiune multiplă - Железные дороги. Система радиоуправления тяговых средств для грузовых перевозок при функционировании распределенной тяги (SR CLC/TR 50452:2007, IDT) 45. 060.10 SM SR EN 50239:2013 Aplicaţii feroviare. Sistem de comandă la distanţă prin radio a vehiculelor de tracţiune pentru traficul de marfă - Железные дороги. Система дистанционного радиоуправления для грузовых тяговых транспортных средств (SR EN 50239:2003, IDT)

47 CONSTRUCȚII NAVALE ȘI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 47.020.30 SM SR EN ISO 15540:2013 Nave şi tehnologie maritimă. Rezistenţa la foc a racordurilor flexibile. Metode de încercare - Суда и морская технология. Огнестойкость шлангов в сборе. Методы испытаний (SR EN ISO 15540:2003, IDT) SM SR EN ISO 15541:2013 Nave şi tehnologie maritimă. Rezistenţa la foc a racordurilor flexibile. Cerinţe pentru standul de încercări - Суда и морская технология. Огнестойкость шлангов в сборе. Требования к испытательному стенду (SR EN ISO 15541:2002, IDT)

24 INS  Septembrie 2013

47.020.60 SM SR CEI 60533:2013 Instalaţii electrice şi electronice la bordul navelor. Compatibilitate electromagnetică - Установки электрические и электронные на судах. Электромагнитная совместимость (SR CEI 60533:2007, IDT) 47.020.70 SM SR CEI 61097-7:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 7: Transmiţătoare şi receptoare radio în unde metrice (VHF). Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 7: Судовые радиотелефонные СВЧ-передатчики. Эксплуатационные и функциональные требования, методы испытаний и требуемые результаты (SR CEI 61097-7:2007, IDT) SM SR CEI 61097-8:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 8: Receptoare de ascultare la bordul navelor pentru recepţia apelului selectiv numeric (DSC) în benzile de frecvenţă navale MF, MF/HF şi VHF. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 8: Судовые вахтовые приемники для приема цифрового селективного вызова, работающие на средних, средних/высоких и очень высоких частотах. Требования к рабочим характеристикам и эксплуатации. Методы и требуемые результаты испытаний (SR CEI 61097-8:2007, IDT) SM SR CEI 61097-12:2013 Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS). Partea 12: Radiotelefon emiţător-receptor portabil VHF pentru bărcile de salvare. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse - Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 12: Переносимая радиотелефонная приемо-передаточная СВЧ-аппаратура для спасательных судов. Требования к эксплуатации и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний (SR CEI 61097-12:2007, IDT)


49 AERONAUTICĂ ȘI SPAȚIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

49.080 SM SR ISO 7258:2013 Tuburi de politetrafluoretilenă (PTFE) pentru utilizări în aeronautică. Metode de determinare a masei volumice şi a densităţii - Трубки политетрафторэтиленовые (ПТФЭ) для авиакосмических целей. Методы определения плотности и относительной плотности (SR ISO 7258:1996, IDT)

71.100.50 SM EN 927-1:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 1: Clasificare şi selecţie - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 1: Классификация и выбор (EN 927-1:2013, IDT)

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.120.30 SM EN 14332:2013 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenului din fructe de mare prin spectrometria de adsorbţie atomică cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestie cu microunde Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Определение мышьяка в морепродуктах методом атомной абсорбционной спектрометрии в графитной печи (GFAAS) после микроволнового гидролиза (EN 14332:2004 , IDT) SM EN 14526:2013 Produse alimentare. Determinarea saxitoxinei şi dcsaxitoxinei din moluşte. Metoda HPLC cu derivatizare pre-coloană prin oxidare la peroxid sau periodat Продукты пищевые. Определение сакситоксина и dc-сакситоксина в мидиях. Метод HPLC с использованием предколонной дериватизации с пероксидным или периодатным окислением (EN 14526:2004, IDT) SM CEN/TS 16233-1:2013 Produse alimentare. Metoda HPLC de determinare a xantofilelor în carnea de peşte. Partea 1: Determinarea astaxantinei şi cantaxantinei - Продукты пищевые. Метод HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) для определения ксантофиллов в мясе рыб. Часть 1: Определение астаксантина и кантаксантина (CEN/TS 16233-1:2011, IDT) SM CEN/TS 16233-2:2013 Produse alimentare. Metoda HPLC de determinare a xantofilelor în carnea de peşte. Partea 2: Identificarea distribuţiei enantiomerice a astaxantinei - Продукты пищевые. Метод HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) для определения ксантофиллов в мясе рыб. Часть 2: Идентификация энантиомерного соотношения астаксантина (CEN/TS 16233-2:2011, IDT)

SM EN 927-2:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 2: Criterii de performanţă - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам (EN 927-2:2006, IDT) SM SR EN 927-6:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 6: Îmbătrînirea artificială a straturilor de acoperire pentru lemn folosind lămpile UV fluorescente şi apă - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 6: Искусственное старение деревянных покрытий под воздействием флюоресцентных ультрафиолетовых ламп и воды (SR EN 927-6:2007, IDT)

73 MINE ȘI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 73.020 SM SR EN 1925:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin capilaritate - Методы испытаний природного камня. Определение коэффициента водопоглощения вследствие капиллярного действия (SR EN 1925:2000, IDT) SM SR EN 1926:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la compresiune uniaxială - Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления при сжатии по одной оси (SR EN 1926:2007, IDT) SM SR EN 1936:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea densităţii reale şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi deschise - Методы испытаний

INS  Septembrie 2013 25


природного камня. Определение истинной и кажущейся плотности и общей и открытой пористости (SR EN 1936:2007, IDT) SM SR EN 12371:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îngheţ - Методы испытаний природного камня. Определение морозоустойчивости (SR EN 12371:2010, IDT) SM SR EN 13373:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor - Методы испытаний природного камня. Определение геометрических характеристик элементов (SR EN 13373:2003, IDT) SM SR EN 14066:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrînire prin şoc termic - Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления старению посредством теплового удара (SR EN 14066:2003, IDT)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.080 SM SR EN ISO 1516:2013 Determinarea punctului de inflamabilitate de tip trece/nu trece. Metoda la echilibru în vas închis - Определение вспышки/отсутствия вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии (SR EN ISO 1516:2002, IDT) 75.200 SM SR ISO 6447:2013 Cauciuc. Garnituri de etanşare pentru asamblări de canalizări pentru gaze. Condiţii tehnice ale materialelor - Уплотнения резиновые. Уплотняющие кольца для газопроводных труб и фитингов. Технические условия на материалы (SR ISO 6447:1995, IDT) SM SR EN ISO 6808:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de material plastic, pentru aspiraţia şi refularea la presiune joasă a lichidelor petroliere. Specificaţie - Рукава и рукава в сборе пластмассовые для всасывания и слива нефтяных жидкостей при низком давлении. Технические условия (SR EN ISO 6808:2002, IDT)

26 INS  Septembrie 2013

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬРЕ 83.080.20 SM SR EN ISO 306:2013 Materiale plastice. Materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) - Пластмассы. Термопластичные материалы. Определение температуры размягчения по Вика (VST) (SR EN ISO 306:2005, IDT) SM SR EN ISO 307:2013 Materiale plastice. Poliamide. Determinarea indicelui de viscozitate - Пластмассы. Полиамиды. Определение числа вязкости (SR EN ISO 307:2007, IDT) SM SR EN ISO 1264:2013 Materiale plastice. Răşini homopolimerice şi copolimerice ale clorurii de vinil. Determinarea pH-ului extractului apos - Пластмассы. Смолы гомополимерные и сополимерные винилхлорида. Определение рН водного экстракта (SR EN ISO 1264:1999, IDT) SM SR EN ISO 1265:2013 Materiale plastice. Răşini de policlorură de vinil .Determinarea numărului de impurităţi şi corpuri străine - Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. Опрделение количества примесей и инородных частиц (SR EN ISO 1265:2007, IDT) SM SR EN ISO 1624:2013 Materiale plastice. Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil. Analiza granulometrică prin cernere sub curent de apă - Пластмассы. Смолы на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Ситовый анализ в водной среде (SR EN ISO 1624:2003, IDT) SM SR EN ISO 1872-1:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de polietilenă (PE) pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii Пластмассы. Материалы на основе полиэтилена (PE) для формования и экструзии. Часть 1: Система обозначений и основа для технических условий (SR EN ISO 1872-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 1872-2:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de polietilenă (PE) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor Пластмассы. Материалы на основе полипропилена


(PP) для формования и экструзии. Часть 2: Подготовка образцов для испытаний и определение свойств (SR EN ISO 1872-2:2007,IDT) SM SR EN ISO 1873-1:2013 Materiale plastice. Polipropilenă (PP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii - Пластмассы. Материалы на основе полипропилена (PP) для формования и экструзии. Часть 1: Система обозначения и основа для составления технических условий (SR EN ISO 1873-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 1873-2:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de polipropilenă (PP) pentru injecţie şi extrudare .Partea 2: Pregătirea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor - Пластмассы. Материалы на основе полипропилена (PP) для формования и экструзии. Часть 2: Подготовка образцов для испытаний и определение свойств (SR EN ISO 1873-2:2008, IDT) SM SR EN ISO 2580-1:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de acrilonitril-butadien-stiren (ABS) pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii - Пластмассы. Материалы на основе акрилонитрилбутадиенстирола для формования и экструзии. Часть 1: Система обозначения и основа для технических условий (SR EN ISO 2580-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 3451-5:2013 Materiale plastice. Determinarea conţinutului de cenuşă. Partea 5: Policlorură de vinil - Пластмассы. Определение содержания золы. Часть 5: Поливинилхлорид (SR EN ISO 3451-5:2003, IDT) SM SR EN ISO 4608:2013 Materiale plastice. Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil pentru utilizări generale. Determinarea absorbţiei de plastifiant la temperatura ambiantă - Пластмассы. Смолы на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Определение поглощения пластификатора при комнатной температуре (SR EN ISO 4608:2002, IDT) SM SR EN ISO 4610:2013 Materiale plastice. Răşini de homopolimeri şi copolimeri ai clorurii de vinil. Analiza granulometrică cu aparatul de cernere cu depresiune de aer Пластмассы. Смолы на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Ситовый анализ на приборе с воздушной струей (SR EN ISO 4610:2003, IDT)

SM SR EN ISO 4613-2:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de etilenă/ acetat de vinil (E/VAC) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor - Пластмассы. Материалы на основе этилена и винилацетата для литья и экструзии. Часть 2: Приготовление образцов для испытаний и определение характеристик (SR EN ISO 4613-2:2000,IDT) SM SR EN ISO 6401:2013 Materiale plastice. Policlorură de vinil. Determinarea clorurii de vinil monomere reziduale. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă Пластмассы. Поли(винилхлорид). Определение остаточного мономера винилхлорида. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 6401:2009, IDT) SM SR EN 12118:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Determinarea conţinutului de umiditate din materialele termoplastice prin culometrie - Системы пластмассовых трубопроводов. Определение содержания влаги в термопластах с помощью кулометрии (SR EN 12118:1999, IDT) SM SR EN ISO 15103-2:2013 Materiale plastice. Materiale polifenileneterice (PPE) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor - Пластмассы. Материалы на основе поли(фениленэфира) (PPE) для литья и экструзии. Часть 2: Приготовление образцов для испытаний и определение свойств (SR EN ISO 15103-2:2007, IDT) SM SR EN ISO 28941-1:2013 Materiale plastice. Materiale pe bază de polifenileneter (PPE) pentru formare şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii - Пластмассы. Материалы на основе поли(фениленэфира) (PPE) для литья и экструзии. Часть 1: Система обозначений и основа для составления технических условий (SR EN ISO 28941-1:2009, IDT) 83.140.20 SM SR EN 438-1:2013 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 1: Introducere şi informaţii generale - Ламинат декоративный высокого давления (HPL). Пластики листовые на основе термореактивных смол (обычно называемые ламинатом). Часть 1: Введение и общая информация (SR EN 438-1:2009, IDT)

INS  Septembrie 2013 27


83.140.30 SM SR EN 728:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de poliolefine. Determinarea timpului de inducţie a oxidării - Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из полиолефинов. Определение индукционного времени окисления (SR EN 728:1998, IDT) SM SR ISO 8283-2:2013 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Dimensiunile mufelor şi cepurilor pentru sistemele de evacuare din interiorul clădirilor. Partea 2: Polietilenă (PE) - Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 2: Полиэтилен (PE) (SR ISO 8283-2:1996, IDT) SM SR EN 12118:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Determinarea conţinutului de umiditate din materialele termoplastice prin culometrie - Системы пластмассовых трубопроводов. Определение содержания влаги в термопластах с помощью кулометрии (SR EN 12118:1999, IDT) SM SR EN 12099:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Materiale şi componente de tubulatură de polietilenă. Determinarea conţinutului de materii volatile - Системы пластмассовых трубопроводов. Материалы и детали полиэтиленовых трубопроводов. Определение содержания летучих компонентов (SR EN 12099:1999, IDT) 83.140.40 SM SR ISO 1436:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri hidraulice, ranforsate cu împletitură de sîrmă, pentru fluide pe bază de ulei sau apă. Specificaţie - Рукава и рукава резиновые в сборе. Рукава гидравлические с металлической оплеткой для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические условия (SR ISO 1436:2010, IDT) SM SR EN ISO 4671:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi de materiale plastice. Metode de măsurare a dimensiunilor furtunurilor şi a lungimii furtunurilor cu racorduri la capete - Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе (SR EN ISO 4671:2008, IDT) SM SR EN ISO 6808:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de material plastic, pentru aspiraţia şi refularea la presiune

28 INS  Septembrie 2013

joasă a lichidelor petroliere. Specificaţie - Рукава и рукава в сборе пластмассовые для всасывания и слива нефтяных жидкостей при низком давлении. Технические условия (SR EN ISO 6808:2002, IDT) SM SR ISO 7258:2013 Tuburi de politetrafluoretilenă (PTFE) pentru utilizări în aeronautică. Metode de determinare a masei volumice şi a densităţii - Трубки политетрафторэтиленовые (ПТФЭ) для авиакосмических целей. Методы определения плотности и относительной плотности (SR ISO 7258:1996, IDT) SM SR EN ISO 8028:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi/sau materiale plastice, pentru vopsire prin pulverizare tip „airless”. Specificaţie - Рукава и рукава в сборе резиновые и/или пластмассовые для безвоздушного распыления краски. Технические условия (SR EN ISO 8028:2002, IDT) SM SR ISO/TR 11340:2013 Cauciuc şi produse de cauciuc. Furtunuri hidraulice. Clasificarea scurgerilor externe ale instalaţiilor hidraulice - Резина и изделия из резины. Гидравлические рукава в сборе. Классификация наружных утечек гидравлических систем (SR ISO/TR 11340:1995, IDT) SM SR EN ISO 15540:2013 Nave şi tehnologie maritimă. Rezistenţa la foc a racordurilor flexibile. Metode de încercare - Суда и морская технология. Огнестойкость шлангов в сборе. Методы испытаний (SR EN ISO 15540:2003, IDT) SM SR EN ISO 15541:2013 Nave şi tehnologie maritimă. Rezistenţa la foc a racordurilor flexibile. Cerinţe pentru standul de încercări - Суда и морская технология. Огнестойкость шлангов в сборе. Требования к испытательному стенду (SR EN ISO 15541:2002, IDT) 83.140.50 SM SR ISO 3939:2013 Acţionări hidraulice şi pneumatice. Garnituri cu muchii multiple. Metode de măsurare a înălţimii ansamblului - Гидроприводы и пневмоприводы. Уплотнения из нескольких манжет в комплекте. Методы измерения высоты пакета (SR ISO 3939:2000, IDT SM SR ISO 6447:2013 Cauciuc. Garnituri de etanşare pentru asamblări de canalizări pentru gaze. Condiţii tehnice ale materialelor - Уплотнения резиновые. Уплотняющие кольца для газопроводных труб и фитингов. Технические условия на материалы (SR ISO 6447:1995, IDT)


83.140.99 SM SR EN 12608:2013 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare - Профили из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для изготовления окон и дверей. Классификация, требования и методы испытаний (SR EN 12608:2004, IDT) SM SR EN 13245-1:2013 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 1: Codificarea profilelor de PVC-U Пластмассы. Профили из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для зданий. Часть 1: Обозначение профилей PVC-U (SR EN 13245-1:2011, IDT) 83.160.01 SM SR ISO 13326:2013 Metode de măsurare a uniformităţii anvelopelor Методы испытаний на определение постоянства характеристик шин (SR ISO 13326:2001, IDT) 83. 160.10 SM SR ISO 4249-1:2013 Anvelope şi jante de motocicletă (serii notate prin coduri). Partea 1: Anvelope - Шины и ободья мотоциклов (серия с кодовым обозначением). Часть 1: Шины (SR ISO 4249-1:2001, IDT) SM SR ISO 5775-1:2013 Anvelope şi jante de bicicletă. Partea 1: Notarea şi dimensiunile anvelopelor - Шины и ободья велосипедов. Часть 1: Обозначения и размеры шин (SR ISO 5775-1:2002, IDT) SM SR ISO 10454:2013 Anvelope pentru autocamioane şi autobuze. Verificarea capabilităţii anvelopelor. Metode de încercare în laborator - Шины грузовых автомобилей и автобусов. Проверка характеристик шин. Методы лабораторных испытаний (SR ISO 10454:2000, IDT) 83.160.30 SM SR ISO 4251-5+A1:2013 Anvelope (serii marcate cu “PLY RATING”) şi jante pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 5: Anvelope pentru utilaje forestiere de transportat şi exploatări forestiere - Шины (серия с маркировкой числа слоев корда) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 5: Шины трелевочных машин (SR ISO 4251-5+A1:2001, IDT)

SM SR ISO 11795:2013 Anvelope pentru roţi motoare de tractoare agricole. Metodă de măsurare a circumferinţei de rulare - Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракторов. Метод измерения окружности качения шины (SR ISO 11795:2000, IDT) 83. 160.99 SM SR ISO 3739-2:2013 Anvelope şi jante pentru vehicule industriale. Partea 2: Anvelope (serie milimetrică) montate pe jante conice de 5º sau cu baza plată. Capacităţi de încărcare - Шины и ободья промышленные. Часть 2: Шины пневматические (метрическая серия ) на ободьях с 5° конусной или плоской базе. Номинальные нагрузки (SR ISO 3739-2:2001, IDT) 83.180 SM SR EN 204:2013 Clasificarea adezivilor termoplastici pentru lemn cu aplicaţii nestructurale - Классификация клеев конструкционных термопластичных для дерева (SR EN 204:2002, IDT) SM SR EN 302-1:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea rezistenţei îmbinării la forfecare prin tracţiune longitudinală - Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 1: Определение прочности на сдвиг клеевого соединения при продольном растяжении (SR EN 302-1:2004, IDT) SM SR EN 302-2:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la delaminare - Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 2: Определение стойкости к расслоению (SR EN 302-2:2004, IDT) SM SR EN 302-3:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea influenţei atacului acid al fibrelor de lemn, ca rezultat al tratamentelor ciclice la temperatură şi umiditate, asupra rezistenţei la tracţiune transversală - Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 3: Определение влияния кислотных повреждений древесных волокон при циклическом изменении температуры и влажности на прочность при поперечном растяжении (SR EN 302-3:2004, IDT) SM SR ENV 302-5:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea duratei convenţionale de asamblare - Клеи для несущих

INS  Septembrie 2013 29


деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 5: Определение стандартного времени сборки (SR ENV 302-5:2003, IDT) SM EN 828:2013 Adezivi. Capacitatea de umectare. Determinare prin măsurarea unghiului de contact şi a energiei superficiale libere a suprafeţei solide - Клеи. Смачиваемость. Определение путем измерения угла контакта и свободной поверхностной энергии твердых поверхностей (EN 828:2013, IDT) SM SR EN 924:2013 Adezivi. Adezivi pe bază de solvent şi fără solvent. Determinarea punctului de inflamabilitate - Клеи. Клеи на базе растворителя и несодержащие растворитель. Определение точки возгорания (SR EN 924:2003, IDT) SM SR EN 1067:2013 Adezivi. Examinare şi pregătire a eşantioanelor pentru încercare - Клеи. Осмотр и подготовка образцов для испытания (SR EN 1067:2006, IDT) SM SR EN 1241:2013 Adezivi. Determinarea indicelui de aciditate - Клеи. Определение коэффициента кислотности (SR EN 1241:2003, IDT) SM SR EN 1242:2013 Adezivi. Determinarea conţinutului de izocianat Клеи. Определение содержания изоционата (SR EN 1242:2006, IDT) SM SR EN 1244:2013 Adezivi. Determinarea culorii şi/sau a schimbării de culoare a acoperirilor adezive sub influenţa luminii - Клеи. Определение цвета и/или изменений цвета клеевых веществ под воздействием света (SR EN 1244:2001, IDT) SM SR EN 1246:2013 Adezivi. Determinarea cenuşii şi cenuşii sulfatate Клеи. Определение содержания золы и сульфатной золы (SR EN 1246:2001, IDT) SM SR EN 1464:2013 Adezivi. Determinarea rezistenţei la desprindere a îmbinărilor adezive. Metodă cu role mobile - Клеи. Определение устойчивости к отслаиванию клеевых соединений. Метод подвижных роликов (SR EN 1464:2010, IDT) SM SR EN 1465:2013 Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a asamblărilor realizate prin suprapunere simplă - Клеи. Определение прочности на сдвиг при

30 INS  Septembrie 2013

растягивающем усилии клеевых внахлестку (SR EN 1465:2009, IDT)

соединений

SM SR EN 1841:2013 Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru îmbrăcăminţi pentru pardoseală şi îmbrăcăminţi pentru pereţi. Determinarea variaţiilor dimensionale ale unei îmbrăcăminţi de pardoseală din linoleum în contact cu un adeziv - Клеи. Методы испытаний клеев для покрытий пола и стен. Определение изменения размеров покрытий из линолиума в контакте с клеем (SR EN 1841:2001, IDT) SM SR EN 1895:2013 Adezivi pentru hîrtie şi carton, ambalaje şi produse sanitare nerecuperabile. Încercare de desprindere în „T” la 180º pentru un ansamblu flexibil pe flexibil Клеи для бумаги, картона, упаковок и санитарных изделий одноразового пользования. Испытание на отслаивание „T” под углом 180° клеевого соединения двух гибких материалов (SR EN 1895:2003, IDT) SM SR EN 1943:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea puterii adezive tangenţiale - Ленты самоприклеивающиеся. Измерение статической адгезии при сдвиге (SR EN 1943:2003, IDT) SM SR EN ISO 9311-1:2013 Adezivi pentru reţele de ţevi de materiale plastice. Partea 1: Determinarea proprietăţilor filmului - Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 1: Определение свойств пленки (SR EN ISO 9311-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 9311-2:2013 Adezivi pentru reţele de ţevi de materiale plastice. Partea 2: Determinarea rezistenţei la forfecare - Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 2: Определение предела прочности при сдвиге (SR EN ISO 9311-2:2012, IDT SM SR EN ISO 9664:2013 Adezivi. Metode de încercare a rezistenţei la oboseală a adezivilor structurali la tracţiune-forfecare Клеи. Методы испытаний на сдвиг при растяжении для определения усталостной прочности конструкционных клеев (SR EN ISO 9664:1999, IDT) SM SR EN ISO 10363:2013 Adezivi termofuzibili. Determinarea stabilităţii termice - Клеи термоплавкие. Определение термостойкости (SR EN ISO 10363:1999, IDT) SM SR EN ISO 10365:2013 Adezivi. Clasificarea principalelor tipuri de rupere Клеи. Обозначение основных типов разрушений (SR EN ISO 10365:2000, IDT)


SM SR EN 12023:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea transmisiei vaporilor de apă în atmosferă caldă şi umedă - Ленты самоприклеивающиеся. Измерение проницаемости водяных паров во влажной теплой атмосфере (SR EN 12023:2001, IDT) SM SR EN 12024:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea stabilităţii la temperatură şi umiditate ridicate - Ленты самоприклеивающиеся. Измерение стойкости к воздействию высоких температур и повышенной влажности воздуха (SR EN 12024:2001, IDT) SM SR EN 12027:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea rezistenţei la flacără - Ленты клейкие. Измерение стойкости к возгоранию (SR EN 12027:2003, IDT) SM SR EN 12029:2013 Benzi autoadezive. Determinarea ionilor corozivi solubili în apă – Ленты клейкие. Определение водорастворимых корродирующих ионов (SR EN 12029:2003, IDT) SM SR EN 12032:2013 Benzi autoadezive. Măsurare a separării legăturii benzilor adezive termorigide în timpul tratamentului termic - Ленты клейкие. Измерение сопротивления продавливанию термоотверждающих клейких лент во время термообработки (SR EN 12032:2003, IDT) SM SR EN 12033:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea separării legăturii benzilor adezive termorigide după tratamentul termic - Ленты клейкие. Измерение сопротивления продавливанию термоотверждающих клейких лент после термообработки (SR EN 12033:2003, IDT) SM SR EN 12034:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea lungimii unui rulou de bandă adezivă - Ленты клейкие. Измерение длины рулона клейкой ленты (SR EN 12034:2003, IDT) SM SR EN 12035:2013 Benzi autoadezive. Desfăşurarea benzii adezive Ленты клейкие. Отклеивание концов ленты (SR EN 12035:2003, IDT) SM SR EN 12036:2013 Benzi autoadezive. Măsurarea penetrării solvenţilor în benzile adezive de acoperire - Ленты клейкие. Проникновение растворителей в маскировочную клейкую ленту (SR EN 12036:2003, IDT)

SM SR EN 12092:2013 Adezivi. Determinarea viscozităţii - Клеи. Определение вязкости (SR EN 12092:2002, IDT) SM SR EN 12436:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Adezivi pe bază de cazeină. Clasificare şi cerinţe de performanţă - Клеи для деревянных грузонесущих конструкций. Казеиновые клеи. Классификация и технические требования (SR EN 12436:2002, IDT) SM SR EN 12808-4:2013 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei - Растворы для керамической плитки. Часть 4: Определение усадки (SR EN 12808-4:2009, IDT) SM SR EN 12961:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Determinarea temperaturilor optime de activare şi a duratei maxime de activare a adezivilor pe bază de solvenţi şi în dispersie - Клеи для кожи и материалов для обуви. Определение оптимальной температуры активации и максимальной продолжительности активации клеев на основе растворителя и дисперсионных клеев (SR EN 12961:2002, IDT) SM SR EN 12964:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Adezivi pentru tras pe calapod. Încercare a rezistenţei la cald a îmbinărilor lipite la temperatură ridicată - Клеи для кожи и материалов для обуви. Клеи, применяемые при затяжных операциях. Определение термостойкости при повышенной температуре (SR EN 12964:2002, IDT) SM SR EN 13415:2013 Adezivi. Metode de încercare a adezivilor pentru acoperitoare de sol. Determinarea rezistenţei electrice a peliculei de adeziv şi a compozitelor - Клеи. Испытание клеев для покрытий пола. Определение электрического сопротивления клейких пленок и композитов (SR EN 13415:2010, IDT) SM SR EN 13999-1:2013 Adezivi. Metoda rapidă de măsurare a emisiilor caracteristice după aplicare a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent. Partea 1: Procedură generală - Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 1: Общая методика (SR EN 13999-1:2007, IDT)

INS  Septembrie 2013 31


SM SR EN 13999-3+A1:2013 Adezivi. Metoda rapidă de măsurare a emisiilor caracteristice după aplicare a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent. Partea 3: Determinarea aldehidelor volatile - Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 3: Определение летучести альдегидов (SR EN 13999-3+A1:2009, IDT) SM SR EN 13999-4+A1:2013 Adezivi. Metoda rapidă de măsurare a emisiilor caracteristice după aplicare a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent. Partea 4: Determinarea diizocianaţilor volatili - Клеи. Ускоренный метод измерения свойств распространения после применения клеев, с низким содержанием растворителя или не содержащими растворитель. Часть 4: Определение летучих диизоцианатов (SR EN 13999-4+A1:2009) SM SR EN 14256:2013 Adezivi pentru lemn la utilizări nestructurale. Metode de încercare şi cerinţe pentru rezistenţa la încărcare statică - Клеи для древесины, неприменяемой в производстве конструкционного бруса. Метод испытания и требования к устойчивости к статической нагрузке (SR EN 14256:2008, IDT) SM SR EN 14257:2013 Adezivi. Adezivi pentru lemn. Determinarea rezistenţei la tracţiune a îmbinărilor prin suprapunere la temperatură ridicată (WATT `91) - Клеи. Клеи для дерева. Определение прочности на разрыв соединений внахлестку при повышенной температуре (WATT`91) (SR EN 14257:2006, IDT) SM SR EN 14258:2013 Adezivi structurali. Comportarea mecanică a îmbinărilor lipite supuse la expuneri cu durate scurte şi lungi în condiţii specificate de temperatură - Клеи монтажные. Механические свойства клеевых соединений, подвергаемых кратковременному и длительному воздействию при определенном температурном режиме (SR EN 14258:2005, IDT) SM SR EN 14294:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Pregătirea epruvetelor lipite prin procesul de formare - Клеи для кожи и обувных материалов. Подготовка клеевых образцов для испытаний посредством приформовки (SR EN 14294:2010, IDT) SM SR EN 14444:2013 Adezivi structurali. Evaluarea calitativă a durabilităţii ansamblurilor lipite. Încercare la desprindere cu pană -

32 INS  Septembrie 2013

Клеи строительные. Оценка качества прочности склеенных сборных конструкций. Испытание с применением клина (SR EN 14444:2006, IDT) SM SR EN 14510:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Adezivi pe bază de solvenţi şi în dispersie. Determinarea prizei la fixarea tălpii (priza instantanee) - Клеи для кожи и обувных материалов. Клеи на основе растворителя и дисперсионные клеи. Определение позиционной клейкости (точечной клейкости) (SR EN 14510:2005, IDT) SM SR EN 15062:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Adezivi pe bază de solvenţi şi în dispersie. Încercarea la îmbătrînire a îmbinărilor lipite în condiţii specificate - Клеи для кожи и обувных материалов. Клеи дисперсионные и на основе растворителя. Испытание на старение соединений при установленных условий (SR EN 15062:2006, IDT) SM SR ISO 15166-1:2013 Adezivi. Metode de pregătire a epruvetelor turnate. Partea 1: Sisteme bicomponente - Клеи. Методы приготовления групповых образцов. Часть 1: Двухкомпонентные системы (SR ISO 15166-1:2000, IDT) SM SR EN 15190:2013 Adezivi structurali. Metode de încercare pentru evaluarea durabilităţii pe termen lung a structurilor metalice lipite - Клеи структурные. Методы испытаний для оценки долговременности склеянных металлических конструкций (SR EN 15190:2008, IDT) SM SR EN 15307:2013 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Lipiri faţă-talpă. Cerinţe minime de rezistenţă - Клеи для кожи и обувных материалов. Соединение подошвы с верхней частью обуви. Минимальные требования прочности (SR EN 15307:2007, IDT) SM SR EN 15416-4:2013 Adezivi pentru structuri portante din lemn, alţii decît fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea timpului de asamblare deschis pentru adezivii pe bază de poliuretani monocomponenţi - Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытания. Часть 4: Определение оптимального времени выдержки перед склеиванием для однокомпонентных полиуретановых клеев (SR EN 15416-4:2007,IDT)


SM SR EN 15416-5:2013 Adezivi pentru structuri portante din lemn, alţii decît fenolici şi aminoplastici. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea timpului de presare convenţional Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытаний. Часть 5: Определение принятой продолжительности прессования (SR EN 15416-5:2007, IDT) SM SR EN 15870:2013 Adezivi Determinarea rezistenţei la tracţiune a unei îmbinări adezive la capete - Клеи. Определение предела прочности при растяжении стыковых соединений (SR EN 15870:2009, IDT) 83.200 SM SR EN ISO 483:2013 Materiale plastice. Incinte mici de condiţionare şi încercare, care utilizează soluţii apoase pentru menţinerea umidităţii relative la valoare constantă - Пластмассы. Небольшие камеры для кондиционирования и испытаний с применением водных растворов для поддержания относительной влажности на постоянном уровне (SR EN ISO 483:2006, IDT)

87 INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.020 SM SR EN ISO 12944-1:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală - Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 1: Общие положения (SR EN ISO 12944-1:2002, IDT) SM SR EN ISO 12944-2:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 2: Clasificare a mediului - Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 2: Классификация окружающих сред (SR EN ISO 12944-2:2002, IDT) SM SR EN ISO 12944-4:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 4: Tipuri de suprafeţe şi de pregătire a suprafeţelor - Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных

систем. Часть 4: Типы поверхности и подготовка поверхности (SR EN ISO 12944-4:2002, IDT) SM SR EN ISO 12944-5:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de vopsire - Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 5: Лакокрасочные системы (SR EN ISO 12944-5:2008, IDT) SM SR EN ISO 12944-8:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 8: Specificaţii pentru lucrări noi şi pentru lucrări de întreţinere - Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 8: Разработка технических условий на новые виды работ и технического обслуживания (SR EN ISO 12944-8:2002, IDT) 87.040 SM EN 927-1:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 1: Clasificare şi selecţie - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 1: Классификация и выбор (EN 927-1:2013, IDT) SM EN 927-2:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 2: Criterii de performanţă - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам (EN 927-2:2006, IDT) SM SR EN 927-6:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 6: Îmbătrînirea artificială a straturilor de acoperire pentru lemn folosind lămpile UV fluorescente şi apă - Краски и лаки. Материалы и системы покрытий для дерева наружного применения. Часть 6: Искусственное старение деревянных покрытий под воздействием флюоресцентных ультрафиолетовых ламп и воды (SR EN 927-6:2007, IDT) SM SR EN 1062-1:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 1: Clasificare - Краски и лаки. Материалы покрытия и системы покрытия для наружной каменной кладки и бетонных поверхностей. Часть 1: Классификация (SR EN 1062-1:2004, IDT)

INS  Septembrie 2013 33


SM SR EN 1062-3:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 3: Determinarea permeabilităţii la apă lichidă - Краски и лаки. Материалы покрытия и системы покрытия для наружной каменной кладки и бетонных поверхностей. Часть 3: Определение степени проницаемости для воды в жидком состоянии (SR EN 1062-3:2008, IDT) SM SR EN 1062-6:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 6: Determinarea permeabilităţii la dioxid de carbon - Краски и лаки. Материалы покрытия и системы покрытия для наружной каменной кладки и бетонных поверхностей. Часть 6: Определение проницаемости диоксида углерода (SR EN 1062-6:2003, IDT) SM SR EN 1062-7:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 7: Determinarea rezistenţei la fisurare - Краски и лаки. Материалы покрытия и системы покрытия для наружной каменной кладки и бетонных поверхностей. Часть 7: Определение способности перекрывать трещины (SR EN 1062-7:2004, IDT) SM SR EN 1062-11:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 11: Metode de condiţionare înainte de încercări - Краски и лаки. Материалы покрытия и системы покрытия для наружной каменной кладки и бетонных поверхностей. Часть 11: Методы кондиционирования перед испытаниями (SR EN 1062-11:2003, IDT) SM SR EN ISO 1513:2013 Vopsele şi lacuri. Examinarea şi pregătirea eşantioanelor pentru încercare - Краски и лаки. Контроль и подготовка образцов для испытаний (SR EN ISO 1513:2003, IDT) SM SR EN ISO 1514:2013 Vopsele şi lacuri. Epruvete standardizate pentru încercări - Краски и лаки. Cтандартные пластины для испытаний (SR EN ISO 1514:2005, IDT) SM SR EN ISO 1516:2013 Determinarea punctului de inflamabilitate de tip trece/nu trece. Metoda la echilibru în vas închis - Определение вспышки/отсутствия вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии (SR EN ISO 1516:2002, IDT)

34 INS  Septembrie 2013

SM SR EN ISO 1522:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea de amortizare a pendulului - Краски и лаки. Определение твердости по времени затухания колебаний маятника (SR EN ISO 1522:2007, IDT) SM SR EN ISO 1524:2013 Vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice. Determinarea fineţii de dispersie - Краски, лаки и полиграфические краски. Определение степени перетира (SR EN ISO 1524:2002, IDT) SM SR EN ISO 2409:2013 Vopsele şi lacuri. Încercare la caroiaj - Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза (SR EN ISO 2409:2007, IDT) SM SR EN ISO 2808:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei Краски и лаки. Определение толщины пленки (SR EN ISO 2808:2007, IDT) SM SR EN ISO 2812-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide .Partea 1: Metoda prin imersiune în lichide, altele decît apa - Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 1: Метод погружения в жидкости, за исключением воды (SR EN ISO 2812-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 2812-2:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune în apă - Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 2: Метод погружения в воду (SR EN ISO 2812-2:2007, IDT) SM SR EN ISO 2813:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de vopsea nemetalizată la 20 grade, 60 grade şi 85 grade - Краски и лаки. Определение блеска лакоокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° (SR EN ISO 2813:2003, IDT) SM SR EN ISO 2814:2013 Vopsele şi lacuri. Compararea raportului de contrast (putere de acoperire) al vopselelor de acelaşi tip şi de aceeaşi culoare - Краски и лаки. Метод сравнения коэффициента контрастности (укрывистости) красок одного типа и цвета (SR EN ISO 2814:2006, IDT) SM SR EN ISO 3248:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea efectelor căldurii - Краски и лаки. Метод определения теплового воздействия (SR EN ISO 3248:2001, IDT)


SM SR EN ISO 3668:2013 Vopsele şi lacuri. Compararea vizuală a culorii vopselelor - Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок (SR EN ISO 3668:2002, IDT)

Определение содержания шестивалентного хрома в пигментной части жидкой или порошковой краски. Метод спектрофотометрический с применением дифенилкарбазида (SR ISO 3856-5:2001, IDT)

SM SR ISO 3856-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 1: Determinarea conţinutului de plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără şi metoda spectrofotometrică cu ditizonă - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 1: Определение содержания свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с применением дитизона (SR ISO 3856-1:2000, IDT)

SM SR ISO 3856-6:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”.Partea 6: Determinarea conţinutului total de crom din fracţia lichidă de vopsea. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără - Краски и лаки. Определение массовой доли “растворенного” металла. Часть 6: Определение общего содержания хрома в жидкой части краски. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (SR ISO 3856-6:2001, IDT)

SM SR ISO 3856-2:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 2: Determinarea conţinutului de stibiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără şi metoda spectrofotometrică cu rodamina B - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 2: Определение содержания сурьмы. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с применением родамина В (SR ISO 3856-2:2000, IDT)

SM SR ISO 3856-7:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 7: Determinarea conţinutului de mercur în pigment şi în fracţia lichidă a vopselelor pe bază de apă. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică fără flacără - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 7: Определение содержания ртути в пигментной части краски и жидкой части водорастворимых красок. Метод беспламенной атомноабсорбционной спектрометрии (SR ISO 3856-7:2001, IDT)

SM SR ISO 3856-3:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 3: Determinarea conţinutului de bariu. Metoda prin spectrometrie de emisie atomică în flacără - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 3: Определение содержания бария. Метод пламенной атомноэмиссионной спектрометрии (SR ISO 3856-3:2001, IDT)

SM SR EN ISO 4618:2013 Vopsele şi lacuri. Termeni şi definiţii - Краски и лаки. Термины и определения (SR EN ISO 4618:2007, IDT)

SM SR ISO 3856-4:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 4: Determinarea conţinutului de cadmiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără şi metoda polarografică - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 4: Определение содержания кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод (SR ISO 3856-4:2001, IDT)

SM SR EN ISO 6270-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 1: Condensare continuă - Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 1: Постоянная конденсация (SR EN ISO 6270-1:2002, IDT)

SM SR ISO 3856-5:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de metale „solubile”. Partea 5: Determinarea conţinutului de crom hexavalent din pigmentul de vopsea lichidă sau de vopsea pulbere. Metoda spectrofotometrică cu difenilcarbazidă - Краски и лаки. Определение массовой доли „растворенного” металла. Часть 5:

SM SR EN ISO 4624:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea la tracţiune - Краски и лаки. Определение адгезии методом отрыва (SR EN ISO 4624:2003, IDT)

SM SR EN ISO 6270-2:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate. Partea 2: Procedură pentru expunerea epruvetelor în atmosferă de apă de condens - Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 2: Методика выдерживания испытательных образцов в атмосферах конденсационной воды (SR EN ISO 6270-2:2006, IDT)

INS  Septembrie 2013 35


SM SR EN ISO 6504-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea puterii de acoperire. Partea 1: Metoda Kubelka - Munk pentru vopsele albe şi vopsele deschise - Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 1: Метод Кубелка-Мунка для красок белых и светлых тонов (SR EN ISO 6504-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 6504-3:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea puterii de acoperire. Partea 3: Determinarea raportului de contrast al vopselelor deschise la un randament de aplicare determinat - Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 3: Определение коэффициента контрастности красок светлых тонов при установленном расходе (SR EN ISO 6504-3:2007, IDT) SM SR ISO 6713:2013 Vopsele şi lacuri. Prepararea extractelor acide de vopsea lichidă şi vopsea sub formă de pulbere - Краски и лаки. Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошковых красок (SR ISO 6713:2001, IDT) SM SR EN ISO 6860:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea la îndoire (mandrină conică) - Краски и лаки. Испытание на изгиб (методом с использованием конического стержня) (SR EN ISO 6860:2006, IDT) SM SR EN ISO 8130-1:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 1: Determinarea distribuţiei granulometrice prin cernere - Порошки для покрытий. Часть 1: Определение гранулометрического состава методом просеивания (SR EN ISO 8130-1:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-2:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 2: Determinarea masei volumice cu ajutorul unui picnometru cu gaz (metoda de referinţă) - Порошки для покрытий. Часть 2: Определение плотности с применением газового пикнометра (контрольный метод) (SR EN ISO 8130-2:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-3:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 3: Determinarea masei volumice cu ajutorul unui picnometru cu deplasare de lichid - Порошки для покрытий. Часть 3: Определение плотности с применением жидкостного пикнометра (SR EN ISO 8130-3:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-4:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 4: Calculul limitei inferioare de explozie - Порошки для

36 INS  Septembrie 2013

покрытий. Часть 4: Расчет нижнего предела взрываемости (SR EN ISO 8130-4:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-7:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 7: Determinarea pierderii de masă la coacere - Порошки для покрытий. Часть 7: Определение потери массы при горячей сушке (SR EN ISO 8130-7:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-8:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 8: Evaluarea stabilităţii la depozitare a vopselelor pulbere termoreactive - Порошки для покрытий. Часть 8: Оценка стабильности при хранении термоотверждающихся порошков (SR EN ISO 8130-8:2011, IDT) SM SR EN ISO 9117-1:2013 Lacuri şi vopsele. Încercări de uscare. Partea 1: Determinarea uscării în adîncime şi a timpului de uscare în adîncime - Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 1: Определение состояния полного высыхания по всей толщине и времени полного высыхания (SR EN ISO 9117-1:2009, IDT) SM SR EN ISO 9117-2:2013 Lacuri şi vopsele. Încercări de uscare. Partea 2: Încercarea la presiune pentru determinarea capacităţii de stivuire - Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 2: Испытание давлением с целью определения способности к табелированию (SR EN ISO 9117-2:2010, IDT) SM SR EN ISO 9117-3:2013 Lacuri şi vopsele. Încercări de uscare. Partea 3: Încercare de uscare la suprafaţă cu ajutorul unor bile de sticlă - Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 3: Испытание на высушивание поверхности с использованием баллотини (SR EN ISO 9117-3:2010, IDT) SM SR EN ISO 8130-5:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 5: Determinarea capacităţii de fluidizare a unui amestec vopsea pulbere/aer - Порошки для покрытий. Часть 5: Определение свойств текучести смеси порошка и воздуха (SR EN ISO 8130-5:2011, IDT) SM SR EN ISO 8130-6:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 6: Determinarea timpului de gelifiere a vopselelor pulbere termoreactive la o temperatură dată - Порошки для покрытий. Часть 6: Определение времени гелеобразования термоотверждаемых порошков при заданной температуре (SR EN ISO 8130-6:2011, IDT)


SM SR EN ISO 8130-9:2013 Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 9: Eşantionare - Порошки для покрытий. Часть 9: Отбор образцов (SR EN ISO 8130-9:2003, IDT) SM SR EN ISO 9514:2013 Lacuri şi vopsele. Determinarea duratei de viaţă a sistemelor de acoperire multicomponente. Pregătirea şi condiţionarea eşantioanelor şi linii directoare pentru încercare - Краски и лаки. Определение жизнеспособности многокомпонентных систем. Подготовка и кондиционирование образцов и руководящие положения по испытаниям (SR EN ISO 9514:2005, IDT) SM SR EN ISO 11341:2013 Vopsele şi lacuri. Îmbătrînire artificială şi expunere la iradiere artificială. Expunere la radiaţiile filtrate ale unei lămpi cu arc cu xenon - Краски и лаки. Искусственное атмосферное воздействие и воздействие искусственного излучения. Воздействие излучения дуговой ксеноновой лампы, снабженной фильтром (SR EN ISO11341:2005, IDT) SM SR ISO 11503:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la umiditate (condensare repetată) - Краски и лаки. Определение влагостойкости (периодическая конденсация) (SR ISO 11503:1997, IDT) SM SR EN ISO 11890-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de compuşi organici volatili (COV). Partea 1: Metoda prin diferenţă - Краски и лаки. Определение содержания летучих органических веществ (VOC). Часть 1. Разностный метод (SR EN ISO 11890-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 11890-2:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea conţinutului de compuşi organici volatili (COV). Partea 2: Metoda prin cromatografie de gaze - Краски и лаки. Определение содержания летучих органических веществ (VOC). Часть 2:. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 11890-2:2007, IDT) SM SR EN ISO 11998:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei la frecare umedă şi a aptitudinii de curăţare a acoperirilor - Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и очистке покрытий (SR EN ISO 11998:2007, IDT) SM SR EN 15060:2013 Vopsele şi lacuri. Ghid de clasificare şi de selecţionare a sistemelor de vopsire pentru materiale pe bază de lemn pentru mobilierul de uz casnic Краски и лаки. Руководство по классификации и

отбору систем покрытия для материалов на основе древесины для мебели, используемой внутри помещений (SR EN 15060:2007, IDT) SM SR EN ISO 15181-1:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea vitezei de extracţie a biocidelor conţinute în vopseaua antivegetativă. Partea 1: Metodă generală de extracţie a biocidelor - Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 1: Общий метод экстрагирования пестицидов (SR EN ISO 15181-1:2007, IDT ) SM SR EN ISO 15181-2:2013 Vopsele şi lacuri. Determinarea vitezei de extracţie a biocidelor conţinute în vopseaua antivegetativă. Partea 2: Determinarea concentratiei de ioni de cupru din extract şi calcularea vitezei de extracţie - Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 2: Определение концентрации ионов меди в экстракте и расчет скорости выделения (SR EN ISO 15181-2:2007, IDT) SM SR EN 15457:2013 Vopsele şi lacuri. Metodă de laborator pentru încercarea eficienţei agenţilor de conservare ai filmului unei acoperiri împotriva fungilor - Краски и лаки. Лабораторный метод определения эффективности пленочных консервантов в покрытии против образования плесени (SR EN 15457:2007, IDT) SM SR EN 15458:2013 Vopsele şi lacuri. Metodă de laborator pentru încercarea eficienţei agenţilor de conservare ai filmului unei acoperiri împotriva algelor - Краски и лаки. Лабораторный метод определения эффективности пленочных консервантов в покрытии от водорослей (SR EN 15458:2007, IDT) SM SR EN ISO 15528:2013 Vopsele, lacuri şi materii prime pentru vopsele şi lacuri. Eşantionare - Краски, лаки и сырье для красок и лаков. Отбор проб (SR EN ISO 15528:2001, IDT) SM SR EN ISO 17132:2013 Vopsele şi lacuri. Încercare la încovoierea în T Краски и лаки. Испытание на Т-изгиб (SR EN ISO 17132:2008, IDT) SM SR EN ISO 21227-2:2013 Vopsele şi lacuri. Evaluarea defectelor suprafeţelor acoperite utilizînd formarea imaginii optice. Partea 2: Procedura de evaluare pentru încercări de impact multiplu cu pietre sfărîmate mărunt - Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием,

INS  Septembrie 2013 37


используя оптическое формирование изображений. Часть 2: Процедура оценки при испытании множественными ударами каменной мелочью (SR EN ISO 21227-2:2007, IDT) SM SR EN 23270:2013 Vopsele şi lacuri şi materiile lor prime. Temperaturi şi umidităţi pentru condiţionare şi încercare - Краски, лаки и сырье для них. Температура и влажность для кондиционирования и испытаний (SR EN 23270:2003, IDT) 87.060.10 SM SR EN ISO 591-1:2013 Pigmenţi de dioxid de titan pentru vopsele. Partea 1: Specificaţii şi metode de încercare - Пигменты для красок на основе диоксида титана. Часть 1: Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 591-1:2002, IDT) SM SR ISO 787-1:2013 Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 1: Compararea culorii pigmenţilor - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 1: Сравнение цвета пигментов (SR ISO 787-1:1993, IDT) SM SR EN ISO 787-2:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 2: Determinarea substanţelor volatile la 105° C - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 2: Определение летучего вещества при 105°С (SR EN ISO 787-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 787-3:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 3: Determinarea substanţelor solubile în apă. Metoda prin extracţie la cald - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 3: Определение содержания веществ, растворимых в воде. Метод горячей экстракции (SR EN ISO 787-3:2001, IDT) SM SR ISO 787-4:2013 Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 4: Определение кислотности или щелочности водного экстракта (SR ISO 787-4:1994, IDT) SM SR EN ISO 787-5:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 5: Determinarea indicelui de absorbţie de ulei - Общие методы

38 INS  Septembrie 2013

испытаний пигментов и наполнителей. Часть 5: Метод определения показателя маслопоглощения (SR EN ISO 787-5:2003, IDT) SM SR EN ISO 787-7:2013 Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 7: Determinarea reziduului pe sită. Metode cu apă. Metodă manuală - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 7: Определение остатка на сите. Метод с применением воды. Ручной метод (SR EN ISO 787-7:2010, IDT) SM SR EN ISO 787-8:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 8: Determinarea substanţelor solubile în apă. Metoda prin extracţie la rece - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 8: Определение содержания веществ, растворимых в воде. Метод холодной экстракции (SR EN ISO 787-8:2001, IDT) SM SR EN ISO 787-9:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 9: Determinarea pH-ului unei suspensii apoase - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 9: Определение pH водной суспензии (SR EN ISO 787-9:2003, IDT) SM SR EN ISO 787-10:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 10: Determinarea masei volumice. Metoda cu picnometru - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 10: Определение плотности. Метод с применением пикнометра (SR EN ISO 787-10:2003, IDT) SM SR EN ISO 787-11:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 11: Determinarea volumului masic aparent şi a masei volumice aparente după tasare - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 11: Определение уплотненного объема и кажущейся плотности после уплотнения (SR EN ISO 787-11:2003, IDT) SM SR EN ISO 787-15:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 15: Compararea rezistenţei la lumină a pigmenţilor coloraţi de tipuri asemănătoare - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 15: Сравнение светостойкости цветных пигментов аналогичного типа (SR EN ISO 787-15:2003, IDT)


SM SR EN ISO 787-16:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 16: Determinarea puterii relative de colorare (sau valoare echivalentă de colorare) şi a culorii în degradeu a pigmenţilor coloraţi. Metoda de comparare vizuală - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 16. Определение относительной красящей способности (или эквивалентной красящей силы) и цвета при растирании цветных пигментов. Метод визуального сравнения (SR EN ISO 787-16:2003, IDT)

Specificaţii şi metode de analiză - Пигменты на основе фосфата цинка для красок. Технические условия и методы испытаний (SR ISO 6745:1996, IDT)

SM SR EN ISO 787-19:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi. Partea 19: Determinarea azotaţilor solubili în apă (Metoda cu acid salicilic) - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 19: Метод определения содержания водорастворимых нитратов (метод салициловой кислоты) (SR EN ISO 787-19:2003, IDT)

SM SR EN ISO 8780-1:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 1: Introducere - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 1: Введение (SR EN ISO 8780-1:2003, IDT)

SM SR ISO 787-22:2013 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 22: Compararea rezistenţei la sîngerare a pigmenţilor - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 22: Сравнение стойкости пигментов к миграции (SR ISO 787-22:1998, IDT) SM SR EN ISO 2495:2013 Pigment albastru de fier. Specificaţii şi metode de încercare - Лазурь железная для красок. Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 2495:2002, IDT) SM SR EN ISO 3549:2013 Pigmenţi pulbere de zinc pentru vopsele. Specificaţii şi metode de încercare - Пигменты на основе цинка в порошке для красок. Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 3549:2003, IDT) SM SR ISO 3711:2013 Pigmenţi pe bază de cromat şi cromomolibdat de plumb. Specificaţii şi metode de analiză - Пигменты на основе хромата свинца и хроматомолибдата свинца. Технические условия и методы испытаний (SR ISO 3711:1996, IDT) SM SR ISO 4621:2013 Pigmenţi verzi de oxid de crom. Specificaţii şi metode de analiză - Пигменты окиси хрома зеленые. Технические условия и методы испытаний (SR ISO 4621:1996, IDT) SM SR ISO 6745:2013 Pigmenţi de fosfat de zinc pentru vopsele.

SM SR EN ISO 7579:2013 Coloranţi. Determinarea solubilităţii în solvenţi organici. Metode gravimetrică şi fotometrică Красители. Определение растворимости в органических растворителях. Гравиметрический и фотометрический методы (SR EN ISO 7579:2010, IDT)

SM SR EN ISO 8780-2:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 2: Dispersare cu ajutorul unei mori vibratorii - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 2: Диспергирование с применением колебательной вибрационной машины (SR EN ISO 8780-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 8780-3:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 3: Dispersare cu ajutorul unei turbine de mare viteză - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 3: Диспергирование с применением быстроходной ножевой мельницы (SR EN ISO 8780-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 8780-4:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 4: Dispersare cu ajutorul unei mori cu bile - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 4: Диспергирование с применением бисерной мельницы (SR EN ISO 8780-4:2003) SM SR EN ISO 8780-5:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 5: Dispersare cu ajutorul unei mori automate cu discuri - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 5: Диспергирование с применением автоматических дробильных валков (SR EN ISO 8780-5:2003, IDT)

INS  Septembrie 2013 39


SM SR EN ISO 8780-6:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 6: Dispersare cu ajutorul unei mori cu trei valţuri - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 6: Диспергирование с применением трехвалковой мельницы (SR EN ISO 8780-6:2003, IDT)

87.060.30 SM SR ISO 787-4:2013 Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos - Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Часть 4: Определение кислотности или щелочности водного экстракта (SR ISO 787-4:1994, IDT)

SM SR EN ISO 8781-1:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 1: Evaluare pornind de la variaţia puterii de colorare - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 1: Оценка по изменению красящей способности цветных пигментов (SR EN ISO 8781-1:2003, IDT)

87.100 SM SR EN ISO 8028:2013 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi/sau materiale plastice, pentru vopsire prin pulverizare tip „airless”. Specificaţie - Рукава и рукава в сборе резиновые и/или пластмассовые для безвоздушного распыления краски. Технические условия (SR EN ISO 8028:2002, IDT)

SM SR EN ISO 8781-2:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 2: Evaluare pornind de la variaţia fineţii de frecare - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 2: Оценка по изменению тонины помола (SR EN ISO 8781-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 8781-3:2013 Pigmenţi şi materiale de umplutură. Metode de dispersare pentru evaluarea dispersabilităţii. Partea 3: Evaluare pornind de la variaţia luciului - Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки дисперсионных характеристик. Часть 3: Оценка по изменению блеска (SR EN ISO 8781-3:2003, IDT) 87.060.20 SM SR EN ISO 4629:2013 Lianţi pentru vopsele şi lacuri. Determinarea indicelui de hidroxil. Metoda titrimetrică - Связующие для красок и лаков. Определение гидроксильного числа. Титриметрический метод (SR EN ISO 4629:2003, IDT) SM SR EN ISO 10283:2013 Lianţi pentru vopsele şi lacuri. Determinarea diizocianaţilor monomerici în răşini pe bază de izocianaţi - Связующие для красок и лаков. Определение содержания мономерных диизоцианатов в полиизоцианатных смолах (SR EN ISO 10283:2008, IDT) SM SR EN ISO 11908:2013 Lianţi pentru vopsele şi lacuri. Răşini aminoplaste. Metode generale de încercare - Связующие для красок и лаков. Аминосмолы. Общие методы испытаний (SR EN ISO 11908:2000, IDT)

40 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 13966-1:2013 Determinarea eficienţei de transfer a echipamentelor de pulverizare şi stropire pentru produse de acoperire lichide. Partea 1: Plăci plane - Определение эффективности распыляющего и разбрызгивающего оборудования в нанесении жидких материалов покрытия. Часть 1: Плоские панели (SR EN 13966-1:2004, IDT) SM SR EN 50059:2013 Specificaţii pentru echipamente manuale de pulverizare electrostatică a materialelor neinflamabile pentru vopsire şi finisare - Распылители электростатические ручные для нанесения невоспламеняющихся материалов при окраске и отделке. Технические условия (SR EN 50059:2004, IDT)

91 CONSTRUCȚII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.040.01 SM SR ISO 21931-1:2013 Dezvoltare durabilă în construcţii. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanţei de mediu pentru lucrări de construcţii. Partea 1: Clădiri - Способность к устойчивому развитию в домостроении. Структура методов оценки экологической характеристики строительных работ. Часть 1: Здания (SR ISO 21931-1:2011, IDT) 91.060.01 SM EN ISO 13788:2013 Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatura superficială


interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi a condensului interior. Metode de calcul Гигротермические характеристики строительных деталей и элементов. Температура внутренней поверхности во избежание критической влажности поверхности и внутренней паровой конденсации. Методы расчета (EN ISO 13788:2012, IDT) 91.060.10 SM SR ISO 7892:2013 Elemente verticale de construcţie. Încercări de rezistenţă la şocuri. Corpuri de şoc şi metode generale de încercare - Элементы строительные вертикальные. Испытания на удар. Применяемое оборудование и общие методы испытаний (SR ISO 7892:1998, IDT) 91.060.50 SM SR EN 12608:2013 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare - Профили из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для изготовления окон и дверей. Классификация, требования и методы испытаний (SR EN 12608:2004, IDT) 91.080.40 SM SR EN 1504-8:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 8: Controlul de calitate şi evaluarea conformităţii - Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 8: Контроль качества и оценка соответствия (SR EN 1504-8:2006, IDT) 91.100.01 SM SR EN ISO 12570:2013 Performanţa higrotermică a materialelor de construcţie. Determinarea conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată - Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий. Определение содержания влаги путем высушивания при повышенной температуре (SR EN ISO 12570:2001, IDT) SM SR EN ISO 15148:2013 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin scufundare parţială - Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий. Определение коэффициента водопоглощения посредством частичного погружения (SR EN ISO 15148:2004, IDT)

91.100.10 SM SR EN 12808-4:2013 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 4: Determinarea contracţiei - Растворы для керамической плитки. Часть 4: Определение усадки (SR EN 12808-4:2009, IDT) 91.100.15 SM SR EN 1925:2013 Metode de încercare a pietrei naturale .Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin capilaritate - Методы испытаний природного камня. Определение коэффициента водопоглощения вследствие капиллярного действия (SR EN 1925:2000, IDT) SM SR EN 1926:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la compresiune uniaxială - Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления при сжатии по одной оси (SR EN 1926:2007, IDT) SM SR EN 1936:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea densităţii reale şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi deschise - Методы испытаний природного камня. Определение истинной и кажущейся плотности и общей и открытой пористости (SR EN 1936:2007, IDT) SM SR EN 12371:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îngheţ - Методы испытаний природного камня. Определение морозоустойчивости (SR EN 12371:2010, IDT) SM SR EN 13373:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor - Методы испытаний природного камня. Определение геометрических характеристик элементов (SR EN 13373:2003, IDT) SM SR EN 14066:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrînire prin şoc termic - Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления старению посредством теплового удара (SR EN 14066:2003, IDT) 91.100.60 SM SR EN 13467:2013 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea dimensiunilor, perpendicularităţii şi liniarităţii

INS  Septembrie 2013 41


cochiliilor izolante preformate Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Определение размеров, прямоугольности и линейности предварительно формованной изоляционной скорлупы (SR EN 13467:2002, IDT)

SM SR EN 29053:2013 Acustică. Materiale pentru aplicaţii acustice. Determinarea rezistenţei la flux de aer - Акустика. Звукоизоляционные материалы. Определение сопротивления воздушному потоку (SR EN 29053:2001,IDT)

SM SR EN 13468:2013 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea cantităţilor în urme de ioni solubili în apă, de cloruri, fluoruri, silicaţi şi sodiu şi măsurarea pH-ului Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Определение содержания водорастворимых ионов хлорида, фторида, силиката, натрия и значения pH (SR EN 13468:2002, IDT)

91.120.10 SM SR EN ISO 12572:2013 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor de construcţie. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий. Определение свойств водопаропроницаемости (SR EN ISO 12572:2002, IDT)

SM SR EN 13470:2013 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea densităţii aparente a cochiliilor izolatoare preformate - Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Определение видимой плотности предварительно формованной изоляционной скорлупы (SR EN 13470:2002, IDT) SM SR EN 13471:2013 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea coeficientului de dilatare termică - Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Определение коэффициента теплового расширения (SR EN 13471:2002, IDT) SM SR EN 13494:2013 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea aderenţei prin tracţiune a adezivilor şi a stratului de bază la materialul termoizolant Термоизоляционные изделия для строительства. Определение прочности сдвига и разрыва клеящего материала и основного покрытия к теплоизоляционному материалу (SR EN 13494:2003, IDT) SM SR EN 13497:2013 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la impact a sistemelor compozite de izolare termică la exterior (ETICS) Термоизоляционные изделия для строительства. Определение прочности к удару наружных теплоизоляционных композитных систем (ETICS) (SR EN 13497:2004, IDT)

42 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 13829:2013 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea permeabilităţii la aer a clădirilor. Metoda de presurizare prin ventilare - Тепловые характеристики зданий. Определение воздухонепроницаемости зданий. Метод нагнетания воздуха вентилятором (SR EN 13829:2002, IDT) SM EN ISO 13788:2013 Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi a condensului interior. Metode de calcul Гигротермические характеристики строительных деталей и элементов. Температура внутренней поверхности во избежание критической влажности поверхности и внутренней паровой конденсации. Методы расчета (EN ISO 13788:2012, IDT) SM SR EN 14114:2013 Performanţa higrotermică a echipamentelor pentru construcţii şi instalaţii industriale. Calculul difuziei vaporilor de apă. Sisteme de izolare a conductelor reci Гигротермические характеристики строительного оборудования и промышленных установок. Расчет диффузии водяного пара. Системы изоляции холодных труб (SR EN 14114:2002, IDT) 91.120.20 SM SR EN 29052-1:2013 Acustică. Determinarea rigidităţii dinamice. Partea 1: Materiale folosite sub dale flotante în clădiri de locuit - Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1: Материалы, используемые в жилых домах под полом с воздушной прослойкой (SR EN 29052-1:2001, IDT)


91.140.10 SM EN 1264-2+A1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 2: Încălzire prin pardoseală: Metode de verificare pentru determinarea emisiei termice prin utilizarea metodelor de calcul şi de încercare - Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 2: Отопление пола: Методы проверки для определения теплоотдачи с использованием методов расчета и испытания (EN 1264-2:2008+A1:2012, IDT) SM SR EN 13941+A1:2013 Proiectarea şi montarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru reţelele subterane de apă caldă - Проектирование и укладка систем трубопроводов с предварительно нанесенной изоляцией для районного теплоснабжения (SR EN 13941+A1:2010, IDT) 91.140.30 SM SR EN 13141-2:2013 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 2: Guri pentru evacuarea şi introducerea aerului - Вентиляция в зданиях. Испытание рабочих характеристик компонентов/ изделий для вентиляции в жилых зданиях. Часть 2: Вытяжные и подающие конечные устройства (SR EN 13141-2:2011, IDT) SM SR EN 13141-7:2013 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 7: Încercări de performanţă a centralelor cu dublu flux (inclusiv recuperarea căldurii) pentru instalaţiile de ventilare mecanică prevăzute pentru locuinţe individuale - Вентиляция в зданиях. Испытание рабочих характеристик компонентов/ изделий для вентиляции в жилых зданиях. Часть 7: Испытание рабочих характеристик подающих и вытяжных вентиляционных установок (включая регенерацию тепла) для механических вентиляционных систем, предназначенных для односемейных жилых зданий (SR EN 13141-7:2011, IDT) SM SR EN 15650:2013 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc - Вентиляция в зданиях. Противопожарные заслонки (SR EN 15650:2010, IDT) 91.140.40 SM SR ISO 6447:2013 Cauciuc. Garnituri de etanşare pentru asamblări de canalizări pentru gaze. Condiţii tehnice ale materialelor - Уплотнения резиновые. Уплотняющие кольца

для газопроводных труб и фитингов. Технические условия на материалы (SR ISO 6447:1995, IDT) 91.140.50 SM SR EN 62056-31:2013 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 31: Utilizarea reţelelor locale pe fire torsadate cu semnal de purtătoare Измерение электропотребления. Обмен данными для контроля показаний измерительных приборов, тарифов и нагрузки. Часть 31: Использование локальных вычислительных сетей на витой паре с передачей несущего сигнала (SR EN 62056-31:2003, IDT) 91.140.60 SM SR EN ISO 8795:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru transportul apei destinate consumului uman. Evaluarea migrării. Determinarea valorilor migrării la ţevi, fitinguri şi îmbinările acestora - Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования воды, предназначенной для потребления человеком. Оценка миграции. Определение значений миграции для пластмассовых труб, фитингов и их соединений (SR EN ISO 8795:2002, IDT) 91.140.80 SM SR ISO 8283-2:2013 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Dimensiunile mufelor şi cepurilor pentru sistemele de evacuare din interiorul clădirilor. Partea 2: Polietilenă (PE) - Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 2: Полиэтилен (PE) (SR ISO 8283-2:1996, IDT) 91.160.01 SM SR EN 12665:2013 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat - Свет и освещение. Основные термины и критерии для установления требований к освещению (SR EN 12665:2011, IDT) 91.160.10 SM SR EN 12464-1:2013 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare - Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1: Рабочие места в помещении (SR EN 12464-1:2011, IDT)

INS  Septembrie 2013 43


93 CONSTRUCȚII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.080.01 SM SR 1848-7:2013 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere - Дорожная сигнализация. Дорожная разметка (SR 1848-7:2004, IDT) 93.080.10 SM SR 4032-1:2013 Lucrări de drumuri. Terminologie - Дорожные работы. Терминология (SR 4032-1:2001, IDT) SM SR 10144-4:2013 Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificare şi prescripţii de proiectare - Расположение перекрестков улиц. Классификация и проектные спецификации (SR 10144-4:1995, IDT) SM SR EN 13036-6:2013 Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 6: Măsurarea profilurilor transversale şi longitudinale în domeniul de lungimi de undă al planeităţii şi macrotexturii - Характеристики дорожного и аэродромного покрытия. Методы испытаний. Часть 6: Измерение поперечных и продольных профилей в диапазонах длин волн равномерности и мегаструктуры (SR EN 13036-6:2008, IDT) SM SR EN 13036-8:2013 Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversal Характеристики дорожного и аэродромного покрытия. Методы испытаний. Часть 8: Определение показателей поперечной неравномености (SR EN 13036-8:2008, IDT) 93.080.20 SM SR EN 1424:2013 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate - Материалы для дорожной разметки. Премиксы на основе стеклянных шариков (SR EN 1424:1999, IDT) SM SR EN 1463-2:2013 Produse pentru marcarea rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 2: Încercare rutieră Материалы для дорожной разметки. Разметка со светоотражающим покрытием в виде кнопок. Часть 2: Дорожные испытания (SR EN 1463-2:2002, IDT)

44 INS  Septembrie 2013

SM SR EN 1790:2013 Produse pentru marcare rutieră. Marcaje rutiere prefabricate - Материалы для дорожной разметки. Дорожная разметка заводского изготовления (SR EN 1790:1999, IDT) SM SR EN 1824:2013 Produse pentru marcare rutieră. Încercări rutiere - Материалы для дорожной разметки. Дорожные испытания (SR EN 1824:2012, IDT) SM SR EN 12272-1:2013 Tratamente bituminoase. Metode de încercare .Partea 1: Grad de răspîndire şi uniformitate a răspîndirii liantului şi agregatelor - Поверхностная обработка. Методы испытаний. Часть 1: Норма распределения и точность распределения вяжущего и щебня (SR EN 12272-1:2002 , IDT) SM SR EN 12272-2:2013 Tratamente bituminoase. Metode de încercare. Partea 2: Evaluarea vizuală a defectelor Поверхностная обработка. Методы испытаний. Часть 2: Визуальная оценка дефектов (SR EN 12272-2:2004, IDT) SM SR EN 12272-3:2013 Tratamente bituminoase. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea adezivităţii liant-agregat prin încercare cu placa Vialit - Поверхностная обработка. Методы испытаний. Часть 3: Определение адгезии вяжущих с минеральным заполнителем методом испытания на удар с применением плиты Vialit (SR EN 12272-3:2004, IDT) SM SR EN 12274-1:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 1: Prelevare de probe pentru extracţia liantului - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 1: Отбор проб для выделения вяжущего (SR EN 12274-1:2002, IDT) SM SR EN 12274-2:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de bitum rezidual - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 2: Определение остаточного содержания вяжущего (SR EN 12274-2:2004, IDT) SM SR EN 12274-3:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 3: Consistenţa - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 3: Консистенция (SR EN 12274-3:2002, IDT)


SM SR EN 12274-4:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 4: Определение когезии смеси (SR EN 12274-4:2004, IDT) SM SR EN 12274-5:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea uzurii - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 5: Определение износа (SR EN 12274-5:2004, IDT) SM SR EN 12274-6:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 6: Grad de aşternere - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 6: Нормы расхода при нанесении (SR EN 12274-6:2002, IDT) SM SR EN 12274-7:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 7: Metoda de încercare la abraziune prin agitare - Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 7: Испытание на истирание встряхиванием (SR EN 12274-7:2006, IDT) SM SR EN 12274-8:2013 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 8: Evaluare vizuală a defectelor Покрытие дорожное шламом. Методы испытания. Часть 8: Визуальная оценка дефектов (SR EN 12274-8:2006, IDT) SM EN 13877-1:2013 Structuri rutiere de beton. Partea 1: Materiale - Покрытия дорожные бетонные. Часть 1: Материалы (EN 13877-1:2013, IDT) SM EN 13877-2:2013 Structuri rutiere de beton. Partea 2: Cerinţe funcţionale pentru structurile rutiere de beton - Покрытия дорожные бетонные. Часть 2: Функциональные требования к бетонным дорожным покрытиям (EN 13877-2:2013, IDT) 93.080.30 SM SR EN 1436+A1:2013 Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului Материалы для дорожной разметки. Эксплуатационные качества маркировки для пользователей дорог (SR EN 1436+A1:2009, IDT) SM SR 10795-2:2013 Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare - Техника

дорожного движения. Устройства для регистрации дорожного движения. Классификация (SR 10795-2:2001, IDT) SM SR EN 12899-5:2013 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 5: Încercare iniţială de tip - Знаки дорожные стационарные вертикальные для регулирования движения. Часть 5: Испытание исходных типов (SR EN 12899-5:2007, IDT) SM SR EN 13422+A1:2013 Semnalizare rutieră verticală. Semnalizare temporară. Mijloace de semnalizare mobile. Conuri de dirijare şi stîlpi de dirijare - Знаки дорожные вертикальные. Временные знаки. Переносные дорожные знаки. Конусы и столбы для управления (SR EN 13422+A1:2009, IDT) 93.080.40 SM SR EN 40-2:2013 Stîlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe generale şi dimensiuni - Столбы фонарные. Часть 2: Общие требования и размеры (SR EN 40-2:2006,IDT) SM SR CEN/TR 13201-1:2013 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat - Освещение уличное. Часть 1: Выбор классов освещения (SR CEN/TR 13201-1:2011, IDT) SM SR 13433:2013 Iluminatul căilor de circulaţie. Condiţii de iluminat pentru căi de circulaţie destinate traficului rutier, pietonal şi/sau cicliştilor şi tunelurilor/pasajelor subterane rutiere - Освещение уличное. Условия для освещения дороги для автомобильного, пешеходного движения и/или велосипедистов и туннели / подземные переходы (SR 13433:1999, IDT) 93.120 SM SR EN 13036-6:2013 Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 6: Măsurarea profilurilor transversale şi longitudinale în domeniul de lungimi de undă al planeităţii şi macrotexturii - Характеристики дорожного и аэродромного покрытия. Методы испытаний. Часть 6: Измерение поперечных и продольных профилей в диапазонах длин волн равномерности и мегаструктуры (SR EN 13036-6:2008, IDT) SM SR EN 13036-8:2013 Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversal Характеристики дорожного и аэродромного покрытия. Методы испытаний. Часть

INS  Septembrie 2013 45


8: Определение показателей поперечной неравномености (SR EN 13036-8:2008, IDT)

97 ECHIPAMENT PENTRU IZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.120 SM SR EN 50065-4-4:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-4: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de impedanţă - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-4: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры полного сопротивления (SR EN 50065-4-4:2004, IDT) SM SR EN 50065-4-5:2013 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 4-5: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtru de segmentare - Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 4-5: Низковольтные развязывающие фильтры. Фильтры сегментации (SR EN 50065-4-5:2004, IDT)

46 INS  Septembrie 2013


INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (septembrie 2013) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde în limba română SM SR EN 40-2:2013

93.080.40

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 204:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 302-1:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 302-2:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 302-3:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 438-1:2013

83.140.20

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN 728:2013

83.140.30

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN 924:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 927-6:2013

71.100.50 87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1062-1:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1062-3:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1062-6:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1062-7:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1062-11:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN 1067:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1241:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1242:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1244:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1246:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1424:2013

93.080.20

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 1436+A1:2013

93.080.30

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 1463-2:2013

93.080.20

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 1464:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1465:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1504-8:2013

91.080.40

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 1790:2013

93.080.20

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 1824:2013

93.080.20

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 1841:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1895:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 1925:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 1926:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

INS  Septembrie 2013 47


SM SR EN 1936:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 1943:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 12023:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 12024:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN 12027:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12029:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12032:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12033:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12034:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12035:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12036:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12092:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12099:2013

83.140.30

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN 12118:2013

83.080.20 83.140.30

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN 12272-1:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12272-2:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12272-3:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-1:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-2:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-3:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-4:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-5:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-6:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-7:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12274-8:2013

93.080.20

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN 12371:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 12436:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12464-1:2013

91.160.10

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN 12608:2013

83.140.99 91.060.50

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 12665:2013

01.040.91 91.160.01

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN 12808-4:2013

83.180 91.100.10

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12899-5:2013

93.080.30

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 12961:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 12964:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 13036-6:2013

93.080.10 93.120

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13036-8:2013

93.080.10 93.120

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13141-2:2013

91.140.30

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN 13141-7:2013

91.140.30

09.09.2013

136 din 09.09.2013

48 INS  Septembrie 2013


SM SR EN 13245-1:2013

83.140.99

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR EN 13373:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 13415:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 13422+A1:2013

93.080.30

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR EN 13467:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13468:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13470:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13471:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13494:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13497:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 13757-1:2013

33.200 35.100.70

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 13757-2:2013

33.200 35.100.10 35.100.20

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 13757-3:2013

33.200 35.100.70

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 13829:2013

91.120.10

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN 13941+A1:2013

23.040.10 91.140.10

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 13966-1:2013

87.100

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN 13999-1:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 13999-3+A1:2013

83.180

05.09.2013

131 din 05.09.2013

SM SR EN 13999-4+A1:2013

83.180

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 14066:2013

73.020 91.100.15

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 14114:2013

91.120.10

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 14256:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 14257:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 14258:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 14294:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 14419:2013

23.040.01

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN 14444:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 14510:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15060:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN 15062:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15190:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15307:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15416-4:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15416-5:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 15457:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN 15458:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN 15650:2013

91.140.30

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN 15870:2013

83.180

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN 23270:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

INS  Septembrie 2013 49


SM SR EN 29052-1:2013

91.120.20

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 29053:2013

91.100.60

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR EN 29455-8:2013

25.160.50

09.09.2013

136 din 09.09.2013

87.100

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN 50065-4-1:2013

31.160 33.040.30

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50065-4-3:2013

31.160 33.040.30

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50065-4-4:2013

31.160 33.040.30 97.120

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50065-4-5:2013

31.160 33.040.30 97.120

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50080:2013

33.160.20

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 50083-2:2013

33.060.40

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 50083-9:2013

33.060.40

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 50098-1:2013

33.060.40 33.080

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 50173-4:2013

33.040.50

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 50174-3:2013

33.040.50 35.110

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 50239:2013

33.200 45.060.10

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 50289-1-1:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-2:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-5:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-6:2013

33.120.10

03.09.2013

123 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-7:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-8:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-9:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-10:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-1-11:2013

33.120.20

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-1:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-2:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-4:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-5:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-6:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-7:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-8:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-9:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-11:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-12:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-16:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-3-17:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-4-1:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50059:2013

50 INS  Septembrie 2013


SM SR EN 50289-4-2:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-4-6:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-4-9:2013

33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50289-4-11:2013

13.220.40 33.120.10

03.09.2013

124 din 03.09.2013

SM SR EN 50290-1-1:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 50324-2:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50324-3:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 50514:2013

33.160.01

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 60094-1:2013

33.160.30

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60094-2:2013

33.160.30

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60094-4:2013

33.160.30

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60107-7:2013

33.160.20

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60315-3:2013

33.160.30

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60315-7:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 60444-6:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 60495:2013

33.040.50

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-14-2:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-14-4:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-14-5:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-14-6:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-1:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-2:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-3:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-4:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-5:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-6:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-15-7:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-16-1:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-2:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-3:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-4:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-5:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-6:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-7:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-8:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-9:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-11:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-13:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-14:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-16:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-17:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-16-18:2013

31.220.10

03.09.2013

125 din 03.09.2013

SM SR EN 60512-25-1:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-25-2:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

INS  Septembrie 2013 51


SM SR EN 60512-25-3:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-25-4:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-25-5:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60512-25-6:2013

31.220.10

02.09.2013

122 din 02.09.2013

SM SR EN 60679-4:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 60679-4-1:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 60728-7-1:2013

33.040.01 33.160.01 35.100.10

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 60728-7-2:2013

33.040.01 33.160.01 35.100.20

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 60835-1-1:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 60870-2-2:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-1:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-2:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-3:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-4:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-102:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60870-5-103:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN 60966-1:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 60966-2-2:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 60966-3-2:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 60966-4:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 60966-4-1:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61000-4-1:2013

33.100.01 33.100.20

05.09. 2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 61000-4-2:2013

33.100.20

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 61000-4-9:2013

33.100.01

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 61000-5-7:2013

33.100.01

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR EN 61019-2:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 61041-2:2013

33.160.40

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 61041-3:2013

33.160.40

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 61041-4:2013

33.160.40

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 61169-1:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61169-1-1:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61196-3:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61196-3-2:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61196-3-3:2013

33.120.10

05.09.2013

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61280-1-1:2013

33.180.01

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61280-2-2:2013

33.180.01

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61280-4-2:2013

33.180.01

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61281-1:2013

33.180.01

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61290-1-3:2013

33.180.30

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61290-5-1:2013

33.180.30

06.09.2013

132 din 06.09.2013

52 INS  Septembrie 2013


SM SR EN 61290-5-3:2013

33.180.30

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 61290-6-1:2013

33.180.30

06.09.2013

132 din 06.09.2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

33.020 33.040.40

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 61338-2:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 62056-31:2013

33.040.40 91.140.50

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 62075:2013

33.160.01

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 62149-4:2013

33.180.20

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 62209-1:2013

35.050.10

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR EN 62300:2013

33.160.99 33.180.20

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR EN 62343-3-1:2013

33.180.20

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR EN 169200:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 169201:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR EN 300 631:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR ISO 787-1:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR ISO 787-4:2013

87.060.10 87.060.30

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR ISO 1436:2013

23.100.40 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR ISO 1996-1:2013

13.140

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 1996-2:2013

13.140

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 3501:2013

23.040.90

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 3711:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR ISO 3739-2:2013

83.160.99

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 3856-1:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-2:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-3:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-4:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-5:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-6:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3856-7:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR ISO 3939:201

23.100.99 83.140.50

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR ISO 4249-1:2013

83.160.10

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 4251-5+A1:2013

83.160.30

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 4621:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR ISO 5775-1:2013

83.160.10

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 6447:2013

75.200 83.140.50 91.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR ISO 6713:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR ISO 6745:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN 61297:2013 SM SR EN 61334-4-1:2013

INS  Septembrie 2013 53


SM SR ISO 7258:2013

49.080 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR ISO 8283-2:2013

83.140.30 91.140.80

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR ISO 9623:2013

23.040.45

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 10454:2013

83.160.10

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 11503:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR ISO 11795:2013

83.160.30

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 13326:2013

83.160.01

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR ISO 15166-1:2013

83.180.00

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR ISO 21931-1:2013

91.040.01

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR CEI 602681+A1+A2:2013

33.160.01

04.09.2013

128 din 04.09.2013

SM SR CEI 60315-1:2013

33.060.20

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 60315-6:2013

33.060.20 33.160.20

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 60489-1+A1:2013

33.060.20 33.060.30

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 60489-4:2013

33.060.20

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 60510-1:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60510-1-3+A1:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60510-1-4:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60510-2-1+A1:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60510-3-1:2013

33.060.30

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60533:2013

33.100.01 47.020.60

05.09.2013

130 din 05.09.2013

SM SR CEI 60870-1-1:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR CEI 60870-1-2:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR CEI 61000-2-1:2013

33.100.01

05.09.2013

130 din 05.09.2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR CEI 61097-7:2013

33.060.20 47.020.70

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 61097-8:2013

33.060.20 47.020.70

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 61097-12:2013

33.060.20 47.020.70

02.09.2013

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 61253-1:2013

31.140

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR CEI 61261-1:2013

31.140 31.160

09.09.2013

135 din 09.09.2013

SM SR CEI/TS 61850-2:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR CEI/TS 61970-2:2013

33.200

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR EN ISO 306:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 307:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 483:2013

83.200

09.09.2013

137 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 591-1:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-2:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR CEI 61088:2013

54 INS  Septembrie 2013


SM SR EN ISO 787-3:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-5:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-7:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-8:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-9:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-10:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-11:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-15:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-16:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-19:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 787-22:2013

87.060.10

27.09.2013

151 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 1127:2013

23.040.10

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR EN ISO 1264:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1265:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1513:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 1514:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 1516:2013

75.080 87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 1522:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 1524:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 1624:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1872-1:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1872-2:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1873-1:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 1873-2:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 2409:2013

87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 2495:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 2580-1:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 2808:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 2812-1:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 2812-2:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 2813:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 2814:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 3248:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 3451-5:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 3549:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 3668:2013

87.040

27.09.2013

150 din 27.09.2013

SM SR EN ISO 4608:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 4610:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 4613-2:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 4618:2013

87.040 01.040.87

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 4624:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 4629:2013

87.060.20

30.09.2013

152 din 30.09.2013

INS  Septembrie 2013 55


SM SR EN ISO 4671:2013

23.040.70 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 5802:2013

23.120

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 6270-1:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 6270-2:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 6504-1:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 6504-3:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 6808:2013

75.200 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 6860:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 7579:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8028:2013

83.140.40 87.100

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-1:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-2:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-3:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-4:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-5:2013

87.040

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 8130-6:2013

87.040

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 8130-7:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-8:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8130-9:2013

87.040

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 8780-1:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8780-2:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8780-3:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8780-4:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8780-5:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8780-6:2013

87.060.10

23.09.2013

147 din 23.09.2013

SM SR EN ISO 8781-1:2013

87.060.10

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8781-2:2013

87.060.10

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8781-3:2013

87.060.10

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 8795:2013

23.040.60 91.140.60

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR EN ISO 9117-1:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 9117-2:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 9117-3:2013

87.040

30.09.2013

153 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 9311-1:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 9311-2:2013

23.040.01 83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 9514:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 9664:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 10283:2013

87.060.20

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 10363:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 10365:2013

83.180

04.09.2013

127 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 6401:2013

56 INS  Septembrie 2013


SM SR EN ISO 11125-1:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-2:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-3:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-4:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-5:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-6:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11125-7:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-1:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-2:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-3:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-4:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-5:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-6:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11127-7:2013

25.220.10

12.09.2013

140 din 12.09.2013

SM SR EN ISO 11341:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 11890-1:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 11890-2:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 11908:2013

87.060.20

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM SR EN ISO 11998:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 12499:2013

23.120

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 12570:2013

91.100.01

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 12572:2013

91.120.10

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN ISO 12944-1:2013

87.020

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 12944-2:2013

87.020

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 12944-4:2013

87.020

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 12944-5:2013

87.020

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 12944-8:2013

87.020

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM SR EN ISO 13349:2013

01.040.23 23.120

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 13350:2013

23.120

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM SR EN ISO 13351:2013

23.120

09.09.2013

136 din 09.09.2013

SM EN ISO 13788:2013

91.060.01 91.120.10

18.09.2013

144 din 18.09.2013

SM SR EN ISO 15103-2:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 15148:2013

91.100.01

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM SR EN ISO 15181-1:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 15181-2:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 15528:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 15540:2013

47.020.30 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 15541:2013

47.020.30 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR EN ISO 17132:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 19879:2013

23.040.60 23.100.40

18.09.2013

144 din 18.09.2013

INS  Septembrie 2013 57


SM SR EN ISO 21227-2:2013

87.040

20.09.2013

146 din 20.09.2013

SM SR EN ISO 28941-1:2013

83.080.20

02.09.2013

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013

03.120.20

26.09.2013

149 din 26.09.2013

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013

03.120.20

26.09.2013

149 din 26.09.2013

33.200

06.09.2013

132 din 06.09.2013

SM SR ISO/TR 11340:2013

23.100.40 83.140.40

04.09.2013

126 din 04.09.2013

SM SR CLC/TR 50452:2013

33.200 45.020

06.09.2013

134 din 06.09.2013

SM SR ENV 302-5:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM SR 1848-7:2013

93.080.01

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR 4032-1:2013

93.080.10

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR 10144-4:2013

93.080.10

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR 10795-2:2013

93.080.30

16.09.2013

142 din 16.09.2013

SM SR 13328:2013

13.060.70

13.09.2013

141 din 13.09.2013

SM SR 13433:2013

93.080.40

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR CEN/TR 13201-1:2013

93.080.40

11.09.2013

139 din 11.09.2013

SM SR HD 546.4 S1:2013

Standarde în limba engleză SM EN 828:2013

83.180

06.09.2013

133 din 06.09.2013

SM EN 927-1:2013

71.100.50 87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM EN 927-2:2013

71.100.50 87.040

17.09.2013

143 din 17.09.2013

SM EN 1264-2+A1:2013

91.140.10

19.09.2013

145 din 19.09.2013

SM EN 14332:2013

67.120.30

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM EN 14526:2013

67.120.30

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM CEN/TS 16233-1:2013

67.120.30

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM CEN/TS 16233-2:2013

67.120.30

30.09.2013

152 din 30.09.2013

SM EN 16247-1:2013

03.120.10, 27.010

20.09.2013

146 din 20.09.2013

58 INS  Septembrie 2013


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ (septembrie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Nr. mod. /eratei № изм. /попр.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM SR EN ISO 4613-2:2013/A1:2013

83.080.20

A1

120 din 02.09.2013

SM SR EN ISO 5173:2012/ A1:2013

25.160.40

A1

136 din 09.09.2013

SM SR ISO 1996-1:2013/C91:2013

13.140

C91

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 1996-2:2013/C91:2013

13.140

C91

144 din 18.09.2013

SM SR ISO 8283-2:2013/C1:2013

23.040.20 23.040.45 91.140.80

C1

126 din 04.09.2013

SM SR EN 682:2010/A1:2013

83.140.50

A1

126 din 04.09.2013

SM SR EN 1062-11:2013/AC:2013

87.040

AC

143 din 17.09.2013

SM SR EN 12676-1:2010/C91:2013

31.140

C91

142 din 16.09.2013

SM SR EN 12766-3:2012/AC:2013

75.080 75.100

AC

136 din 09.09.2013

SM SR EN 12961:2013/A1:2013

83.180

A1

131 din 05.09.2013

SM SR EN 60094-4:2013/A1:2013

33.160.30

A1

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60315-3:2013/A1:2013

33.160.20

A1

128 din 04.09.2013

SM SR EN 60870-5-4:2013/C1:2013

33.200

C1

134 din 06.09.2013

SM SR EN 61000-4-9:2013/A1:2013

33.100.20

A1

130 din 05.09.2013

SM SR EN 61169-1:2013/A1:2013

33.120.30

A1

129 din 05.09.2013

SM SR EN 61169-1:2013/A2:2013

33.120.30

A2

129 din 05.09.2013

SM SR EN 169201:2013/C91:2013

31.140

C91

135 din 09.09.2013

33.060.20 33.060.30

A2

121 din 02.09.2013

SM SR CEI 60489-1+A1:2013/A2:2013

INS  Septembrie 2013 59


LISTA STANDARDELOR ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕНЕННЫХ И ОТМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ (septembrie 2013) 01 GENERALITĂȚI.TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.07, 07.030 GOST 22491-87 Ускорители заряженных частиц. Термины и определения 01.040.27, 27.120.10 GOST 17137-87 Система контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения GOST 23082-78 Реакторы ядерные. Термины и определения 01.040.87, 87.040 GOST 28246-89 (ISO 4618-1-3-84) Краски и лаки. Термины и определения (În vigoare SM SR EN ISO 4618:2013)

03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.120.20 SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii (Înlocuit cu SM SR EN ISO/CEI 17020:2013) SM EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii (Înlocuit cu SM SR EN ISO/CEI 17065:2013)

07 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.040, 01.040.07 GOST 25645.104-84 Лучи космические. Термины и определения GOST 25645.105-84 Лучи космические солнечные. Термины и определения GOST 25645.108-84 Излучение рентгеновское и гамма-излучение космические. Термины и определения GOST 25645.116-84 Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Термины и определения GOST 25645.117-84 Излучение рентгеновское и гамма-излучение диффузные внегалактические. Характеристики углового и энергетического распределений

60 INS  Septembrie 2013


GOST 25645.118-84 Излучение космическое рентгеновское дискретных источников. Энергетические спектры и угловые координаты GOST 25645.119-84 Излучения в магнитосфере волновые. Пространственно-временные и спектральные характеристики GOST 25645.121-85 Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Граница проникновения протонов GOST 25645.129-86 Излучение рентгеновское солнечное. Временные характеристики GOST 25645.130-86 Излучение рентгеновское солнечное. Амплитудные характеристики GOST 25645.131-86 Излучение рентгеновское и гамма-излучение диффузные галактические. Характеристики углового и энергетического распределений GOST 25645.132-86 Гамма-излучение космическое дискретных источников. Энергетические спектры и угловые координаты GOST 25645.134-86 Лучи космические солнечные. Характеристики потоков протонов GOST 25645.135-86 Поле магнитное межпланетное. Пространственная модель регулярного поля GOST 25645.136-86 Ветер солнечный. Состав, концентрация частиц и скорость GOST 25645.143-88 Атмосферы планет. Термины и определения GOST 25645.148-89 Гамма-излучение солнечное. Энергетический спектр GOST 25645.150-90 Лучи космические галактические. Модель изменения потоков частиц GOST 25645.155-91 Излучение в геомагнитном поле. Модель потоков протонов и электронов низких энергий GOST 25645.156-91 Частицы заряженные квазизахваченные и высыпающиеся. Временные и энергетические характеристики

13 MEDIU. PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.030.30 GOST 22901-78 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Типы и основные параметры GOST 25461-82 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Требования к методам расчета ядерной безопасности GOST 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические требования 13.280 GOST 25645.202-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Требования к индивидуальному и бортовому дозиметрическому контролю

INS  Septembrie 2013 61


GOST 25645.203-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель тела человека для расчета тканевой дозы GOST 25645.204-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Методика расчета экранированности точек внутри фантома GOST 25645.211-85 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Характеристики ядерного взаимодействия протонов GOST 25645.212-85 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Характеристики ядерных взаимодействий многозарядных ионов GOST 25645.214-85 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель обобщенного радиобиологического эффекта GOST 25645.215-85 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Нормы безопасности при продолжительности полетов до трех лет GOST 25645.218-90 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Зависимость коэффициента качества космических излучений от линейной энергии GOST 25645.219-90 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель учета влияния пространственной неравномерности радиационного воздействия на обобщенный радиобиологический эффект

17 METROLOGIE ȘI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.240 GOST 8.105-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках GOST 26846-86 Метрологическоe обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения 17.240, 27.120.20 GOST 17138-81 Аппаратура контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов атомных станций. Общие технические требования и методы испытаний GOST 26344.0-84 Аппаратура ядерного приборостроения для атомных станций. Основные положения GOST 27297-87 Изделия ядерного приборостроения. Аппаратура контроля состояния оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Общие технические требования и методы испытаний GOST 27445-87 Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования GOST 27452-87 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования GOST 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования

62 INS  Septembrie 2013


23 SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.040.60, 27.120.20 GOST 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 23.120 GOST ISO 13351–2002 Промышленные вентиляторы. Размеры (În vigoare SM SR EN ISO 13351:2013)

25 TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.220.60, 13.280 GOST 27891-88 (ISO 4624-78) Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Метод определения качества снимаемости (În vigoare SM SR EN ISO 4624:2013)

27 ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.120, 35.240.50 GOST 34.340-91 (CEI 935-90) ФАСТБАС. Модульная быстродействующая система сбора данных 27.120.10, 17.240 GOST 20250-83 Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Правила приемки и методы испытаний GOST 24693-81 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе борного регулирования GOST 24722-81 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением (ВВЭР). Общие технические требования GOST 24789-81 Каналы измерительные системы внутриреакторного контроля ядерных энергетических корпусных реакторов с водой под давлением. Общие технические требования GOST 26635-85 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля GOST 28506-90 Сборки тепловыделяющие ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов

INS  Septembrie 2013 63


27.120.020, 17.240 GOST 23765-79 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования к каналу передачи данных GOST 25804.1-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Основные положения GOST 25804.2-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по надежности GOST 25804.3-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам GOST 25804.4-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно-технические требования GOST 25804.5-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие правила проведения испытаний и приемки опытных образцов и серийной продукции GOST 25804.6-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по надежности GOST 25804.7-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам GOST 25804.8-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия общим конструктивно-техническим требованиям GOST 26083-84 Материалы ионообменные фильтрующие систем очистки водного теплоносителя атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности. Общие технические требования GOST 26280-84 Режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности водно-химический. Показатели качества воды вспомогательных систем GOST 26291-84 Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей GOST 26841-86 Режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности водно-химический. Нормы качества водного теплоносителя основного контура и контура системы управления и защиты, средства их обеспечения GOST 26843-86 Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты 27.120.30 GOST 25057-81 Криптон-85 газообразный. Технические условия GOST 26335-84 Соединения и изделия со стабильными изотопами. Марки GOST 27206-87 E Соединения и изделия со стабильными изотопами. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

64 INS  Septembrie 2013


29 ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.020, 33.06.40 SM SR EN 50083-2:2010 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii inter active. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente (Înlocuit cu SM SR EN 50083-2:2013)

31 ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА 31.180 GOST 31149-2002 (ISO 2409:1992) Платы печатные. Метод определения адгезии покрытий защитных и маркировочных композиций (În vigoare SM SR EN ISO 2409:2013)

33 TELECOMUNICAȚII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА 33.100 SM GOST R 51317.4.2:2003 (CEI 61000-4-2-95) Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Stabilitatea la descărcări electrostatice. Cerinţe şi metode de încercări (Înlocuit cu SM SR EN 61000-4-2:2013) 33.160.30 GOST 23963-94 Ленты магнитные для бытовой звукозаписи. Технические требования. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60094-1:2013) GOST CEI 60094-2-2002 Ленты магнитные измерительные для бытовых магнитофонов. Параметры. Технические требования. Методы измерений (În vigoare SM SR EN 60094-2:2013)

35 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.200, 27.120 GOST 26.201.1-94 (CEI 552-77) Система КАМАК. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейтконтроллеру КАМАК типа А1 GOST 26.201.2-94 (CEI 640-79) Система КАМАК. Последовательная магистраль интерфейсной системы

INS  Septembrie 2013 65


65 AGRICULTURA СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 65.020.30 SM 89:1996 Avicultură. Ouă de găină pentru consum alimentar. Condiţii tehnice.

71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 71.040.40, 87.040 GOST 30763-2001 (ISO 8130-92) Краски порошковые. Отбор проб (În vigoare SM SR EN ISO 8130-9:2013)

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 83.080.20 GOST 25138-93 (ISO 1265-79) Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. Определение примесей и инородных частиц (În vigoare SM SR EN ISO 1265:2013) GOST 25265-91 (ISO 4608-84) Пластмассы. ПВХ-смолы общего назначения. Определение поглощения пластификатора при комнатной температуре (În vigoare SM SR EN ISO 4608:2013) GOST 25737-91 (ISO 6401-85) Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод (În vigoare SM SR EN ISO 6401:2013) 83.200 GOST 29244-91 (ISO 483-88) Пластмассы. Небольшие контейнеры для кондиционирования и испытания с использованием водных растворов для поддержания постоянного значения относительной влажности (În vigoare SM SR EN ISO 483:2013)

87 INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.020, 13.280 GOST 27891-88 (ISO 4624-78) Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Метод определения качества снимаемости (În vigoare SM SR EN ISO 4624:2013)

66 INS  Septembrie 2013


GOST 27890-88 (ISO 4624-78) Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом (În vigoare SM SR EN ISO 4624:2013) GOST 27891-88 (ISO 4624-78) Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Метод определения качества снимаемости (În vigoare SM SR EN ISO 4624:2013) 87.040 GOST 5233-89 (ISO 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору (În vigoare SM SR EN ISO 1522:2013) GOST 8832-76 (ISO 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания (În vigoare SM SR EN ISO 1514:2013) GOST 29319-92 (ISO 3668-76) Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета (În vigoare SM SR EN ISO 3668:2013) 87.060.10 GOST 16873-92 (ISO 787-1-82) Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны (În vigoare SM SR ISO 787-1:2013) GOST 21119.1-75 (ISO 787-2-81) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ (În vigoare SM SR EN ISO 787-2:2013) GOST 21119.2-75 (ISO 787-3-79, ISO 787-8-79) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли веществ, растворимых в воде (În vigoare SM SR EN ISO 787-3:2013 şi SM SR EN ISO 787-8:2013) GOST 21119.3-91 (ISO 787-9-81) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение рН водной суспензии (În vigoare SM SR EN ISO 787-9:2013) GOST 21119.4-75 (ISO 787-18-83, ISO 787-7-81) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Метод определения остатка на сите (În vigoare SM SR EN ISO 787-7:2013) GOST 21119.6-92 (ISO 787-11-81) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности после уплотнения и насыпного объема (În vigoare SM SR EN ISO 787-11:2013) GOST 21119.8-75 (ISO 787-5-80) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслоемкости (În vigoare SM SR EN ISO 787-5:2013) GOST 21119.12-92 (ISO 787-4-81) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного экстракта (În vigoare SM SR ISO 787-4:2013)

INS  Septembrie 2013 67


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDADELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ (septembrie 2013) Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Data anulării Дата отмены

1

2

3

SM 89:1996

65.020.30

10.09.2013

SM EN ISO/CEI 17020:2013

03.120.20

26.09.2013

SM SR EN ISO/CEI 17020:2013

149 din 26.09.2013

SM EN ISO/CEI 17065:2013

03.120.20

26.09.2013

SM SR EN ISO/CEI 17065:2013

149 din 26.09.2013

SM SR EN 50083-2:2010

29.020 33.060.40

05.09.2013

SM SR EN 500832:2013

130 din 05.09.2013

SM GOST R 51317.4.2:2003 (CEI 61000-4-2-95)

33.100

05.09.2013

SM SR EN 61000-42:2013

130 din 05.09.2013

GOST 8.105-80

17.240

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26.201.1-94 (CEI 552-77)

35.200 27.120

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26.201.2-94 (CEI 640-79)

35.200 27.120

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 34.340-91 (CEI 935-90)

27.120 35.240.50

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 5233-89 (ISO 1522-73)

87.040

17.09.2013

SM SR EN ISO 1522:2013

143 din 17.09.2013

GOST 8832-76 (ISO 1514-84)

87.040

17.09.2013

SM SR EN ISO 1514:2013

143 din 17.09.2013

GOST 16873-92 (ISO 787-1-82)

87.060.10

27.09.2013

SM SR ISO 787-1:2013

151 din 27.09.2013

GOST 17137-87

01.040.27 27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 17138-81

17.240 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 20250-83

27.120.10 17.240

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 21119.1-75 (ISO 787-2-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7872:2013

151 din 27.09.2013

(ISO 787-3-79, ISO 787-8-79)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7873:2013 SM SR EN ISO 787-8:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.3-91 (ISO 787-9-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7879:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.4-75 (ISO 787-18-83, ISO 787-7-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7877:2013

151 din 27.09.2013

5 138 din 10.09.2013

GOST 21119.2-75

68 INS  Septembrie 2013


GOST 21119.3-91 (ISO 787-9-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7879:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.4-75 (ISO 787-18-83, ISO 787-7-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7877:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.6-92 (ISO 787-11-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 78711:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.8-75 (ISO 787-5-80)

87.060.10

27.09.2013

SM SR EN ISO 7875:2013

151 din 27.09.2013

GOST 21119.12-92 (ISO 787-4-81)

87.060.10

27.09.2013

SM SR ISO 787-4:2013

151 din 27.09.2013

GOST 22491-87

01.040.07 07.030

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 22901-78

13.030.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 23082-78

01.040.27 27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 23304-78

23.040.60 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 23765-79

27.120.20 17.240

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 23963-94

33.160.30

04.09.2013

GOST 24693-81

27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 24722-81

27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 24789-81

27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25057-81

27.120.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25138-93 (ISO 1265-79)

83.080.20

02.09.2013

SM SR EN ISO 1265:2013

120 din 02.09.2013

GOST 25265-91 (ISO 4608-84)

83.080.20

02.09.2013

SM SR EN ISO 4608:2013

120 din 02.09.2013

GOST 25461-82

13.030.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.104-84

07.040 01.040.07

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.105-84

07.040 01.040.07

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.108-84

07.040 01.040.07

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.116-84

07.040 01.040.07

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.117-84

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.118-84

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.119-84

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.121-85

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.129-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.130-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.131-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

SM SR EN 600941:2013

128 din 04.09.2013

INS  Septembrie 2013 69


GOST 25645.131-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.132-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.134-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.135-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.136-86

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.143-88

07.040 01.040.07

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.148-89

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.150-90

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.155-91

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.156-91

07.040

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.202-83

13.280

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.203-83

13.280

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.204-83

13.280

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.211-85

13.280

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.212-85

13.280

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.214-85

13.280 49.140

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25645.215-85

13.280 49.140

148 din 24.09.2013

GOST 25645.218-90

13.280 49.140

148 din 24.09.2013

GOST 25645.219-90

13.280 49.140

148 din 24.09.2013

GOST 25737-91 (ISO 6401-85)

83.080.20

GOST 25804.1-83

27.120.20

GOST 25804.2-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.3-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.4-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.5-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.6-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.7-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 25804.8-83

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26013-83

13.030.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26083-84

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26280-84

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26291-84

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26335-84

27.120.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26344.0-84

17.240 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26635-85

27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26841-86

27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

70 INS  Septembrie 2013

SM SR EN ISO 6401:2013

120 din 02.09.2013 148 din 24.09.2013


GOST 26843-86

27.120.10

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 26846-86

17.240

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 27206-87 E

27.120.30

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 27297-87

17.240 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 27445-87

17.240 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 27452-87

17.240 27.120.20

24.09.2013

148 din 24.09.2013

GOST 27890-88 (ISO 4624-78)

87.020 13.280

30.09.2013

SM SR EN ISO 4624:2013

153 din 30.09.2013

GOST 27891-88 (ISO 4624-78)

25.220.60 13.280

30.09.2013

SM SR EN ISO 4624:2013

153 din 30.09.2013

GOST 28506-90

27.120.10

24.09.2013

GOST 28246-89 (ISO 4618-1-3-84)

01.040.87 87.040

30.09.2013

GOST 29075-91

17.240 27.120.20

24.09.2013

GOST 29244-91 (ISO 483-88)

83.200

09.09.2013

SM SR EN ISO 483:2013

137 din 09.09.2013

GOST 29319-92(ISO 3668-76)

87.040

27.09.2013

SM SR EN ISO 3668:2013

150 din 27.09.2013

GOST 30763-2001 (ISO 8130-92)

71.040.40 87.040

12.09.2013

SM SR EN ISO 81309:2013

140 din 12.09.2013

GOST 31149-2002 (ISO 2409:1992)

31.180

17.09.2013

SM SR EN ISO 2409:2013

143 din 17.09.2013

GOST ISO 13351–2002

23.120

09.09.2013

SM SR EN ISO 13351:2013

136 din 09.09.2013

GOST CEI 60094-2-2002

33.160.30

04.09.2013

SM SR EN 600942:2013

128 din 04.09.2013

148 din 24.09.2013 SM SR EN ISO 4618:2013

153 din 30.09.2013 148 din 24.09.2013

INS  Septembrie 2013 71


Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul minereurilor metalifere, a unor metale şi a elementelor rare Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde din domeniul minereurilor metalice, a unor metale şi elemente rare, pentru care consideră relevantă anularea aplicării în Republica Moldova. Propunerea de anulare vine avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a industriei extracției metalelor şi elementelor rare sau a industriei semiconductorilor, respectiv a fost constatată lipsa aplicabilităţii practice a acestor standarde. Prin aplicabilitate practică se înţelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referinţă pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referinţe în contractele semnate între părţi sau în caietele de sarcini pentru licitaţii etc. În general, conform practicilor statelor UE, se propune anularea aplicării standardelor din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare şi cele care au un grad redus de relevanţă industrială. Standardele din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare la anulare nu se înlocuiesc, deoarece acestea şi-au epuizat semnificaţia tehnologică şi ştiinţifică. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil oricui pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.01.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se va considera necesară păstrarea în vigoare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

Indicativul

Titlul

GOST 12645.1-77

Индий. Спектральный метод определения галлия, железа, меди, никеля, олова, свинца, таллия и цинка

GOST 12645.2-77

Индий. Спектральный метод определения ртути и кадмия

GOST 12645.3-77

Индий. Спектральный метод определения кадмия

GOST 12645.4-77

Индий. Химико-спектральный метод определения алюминия, висмута, кадмия, меди, магния, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка

GOST 12645.5-77

Индий. Методы определения мышьяка

GOST 12645.6-77

Индий. Методы определения железа

GOST 12645.7-77

Индий. Метод определения цинка

GOST 12645.8-82

Индий. Химико-спектральный метод определения олова

GOST 12645.9-83

Индий. Химико-спектральный метод определения таллия

GOST 12645.10-86

Индий. Метод определения серы

GOST 12645.11-86

Индий. Метод определения селена

GOST 12645.12-86

Индий. Метод определения теллура

GOST 12645.13-87

Индий. Химико-спектральный метод определения галлия

GOST 22720.1-77

Редкие металлы и сплавы на их основе. Методы определения кислорода, водорода, азота и углерода

GOST 22720.2-77

Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения кислорода

GOST 22720.3-77

Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения углерода

GOST 22720.4-77

Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения азота

GOST 20996.1-82

Селен технический. Методы определения селена

GOST 20996.2-82

Селен технический. Методы определения серы

72 INS  Septembrie 2013


GOST 20996.3-82

Селен технический. Метод определения свинца

GOST 20996.4-82

Селен технический. Метод определения мышьяка

GOST 20996.5-82

Селен технический. Метод определения органических веществ

GOST 20996.6-82

Селен технический. Метод определения железа

GOST 20996.7-82

Селен технический. Методы определения алюминия

GOST 20996.8-82

Селен технический. Метод определения меди

GOST 20996.9-82

Селен технический. Метод определения сурьмы

GOST 20996.10-82

Селен технический. Методы определения теллура

GOST 20996.11-82

Селен технический. Метод определения ртути

GOST 20996.12-82

Селен технический. Атомно-абсорбционный метод определения меди, железа, теллура и свинца

GOST 12797-77

Галлий технический. Технические условия

GOST 12645.0-83

Индий. Общие требования к методам анализа

GOST 13098-2006

Родий. Марки

GOST 13099-2006

Иридий. Марки

GOST 1367.0-83

Сурьма. Общие требования к методам анализа

GOST 1367.1-83

Сурьма. Спектральный метод определения примесей без предварительного обогащения

GOST 1367.2-83

Сурьма. Методы определения железа

GOST 1367.3-83

Сурьма. Метод определения золота

GOST 1367.4-83

Сурьма. Методы определения мышьяка

GOST 1367.5-83

Сурьма. Методы определения свинца

GOST 1367.6-83

Сурьма. Методы определения никеля

GOST 1367.7-83

Сурьма. Методы определения серы

GOST 1367.8-83

Сурьма. Метод определения селена

GOST 1367.9-83

Сурьма. Метод определения теллура

GOST 1367.10-83

Сурьма. Метод определения натрия

GOST 1367.11-83

Сурьма. Химико-спектральный метод анализа

GOST 12338-81 E

Иридий в порошке. Технические условия

GOST 12339-79

Осмий в порошке. Технические условия

GOST 12342-81

Родий в порошке. Технические условия

GOST 12343-79

Рутений в порошке. Технические условия

GOST 12550.1-82

Сплавы палладиево-иридиевые. Метод определения палладия

GOST 12550.2-82

Сплавы палладиево-иридиевые. Методы спектрального анализа

GOST 12551.1-82

Сплавы платино-медные. Методы определения меди

GOST 12551.2-82

Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа

GOST 12552.1-77

Сплавы платино-никелевые. Метод определения никеля

GOST 12552.2-77

Сплавы платино-никелевые. Метод спектрального анализа

GOST 12553.1-77

Сплавы платиново-палладиевые. Метод определения палладия

GOST 12553.2-77

Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа

GOST 12554.1-83

Сплавы платино-рутениевые. Метод определения рутения

GOST 12554.2-83

Сплавы платино-рутениевые. Метод спектрального анализа

GOST 12555.1-83

Сплавы серебряно-платиновые. Метод определения серебра

GOST 12555.2-83

Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа

GOST 12556.1-82

Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия

INS  Septembrie 2013 73


GOST 12556.2-82

Сплавы платино-родиевые. Методы спектрального анализа

GOST 12558.1-78

Сплавы палладиево-серебряные. Метод определения серебра

GOST 12558.2-78

Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа

GOST 12559.1-82

Сплавы платино-иридиевые. Метод определения иридия

GOST 12559.2-82

Сплавы платино-иридиевые. Методы спектрального анализа

GOST 12560.1-78

Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод определения кобальта и серебра

GOST 12560.2-78

Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа

GOST 12561.1-78

Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод определения меди и серебра

GOST 12561.2-78

Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа

GOST 13637.0-93

Галлий. Общие требования к методам анализа

GOST 13637.1-93

Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, железа, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, хрома и цинка

GOST 13637.2-93

Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения кадмия, свинца, цинка

GOST 13637.3-93

Галлий. Химико-атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, индия, кадмия, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома, цинка и железа

GOST 13637.4-93

Галлий. Метод определения железа

GOST 13637.5-93

Галлий. Метод определения олова

GOST 13637.6-93

Галлий. Метод определения селена

GOST 13637.7-93

Галлий. Метод определения серы

GOST 13637.8-93

Галлий. Метод определения теллура

GOST 13637.9-93

Галлий. Метод определения фосфора

GOST 1089-82 E

Сурьма. Технические условия

GOST 1209-90

Баббиты кальциевые в чушках. Технические условия

GOST 1219.0-74

Баббиты кальциевые. Общие требования к методам химического анализа

GOST 1219.1-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания кальция

GOST 1219.2-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания натрия

GOST 1219.3-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания алюминия

GOST 1219.4-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания магния

GOST 1219.5-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания олова

GOST 1219.6-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания сурьмы

GOST 1219.7-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания висмута

GOST 1219.8-74

Баббиты кальциевые. Метод определения содержания меди

GOST 15515-70

Ленты никелевые электролизные. Технические условия

GOST 16099-80

Ниобий в слитках. Технические условия

GOST 16100-79

Ниобий в штабиках. Технические условия

GOST 16153-80

Германий монокристаллический. Технические условия

GOST 16273.0-85

Селен технический. Общие требования к методу спектрального анализа

GOST 16273.1-85

Селен технический. Метод спектрального анализа

GOST 16274.0-77

Висмут. Общие требования к методам анализа

GOST 16274.1-77

Висмут. Метод химико-спектрального анализа

GOST 16274.2-77

Висмут. Метод определения содержания сурьмы

74 INS  Septembrie 2013


GOST 16274.3-77

Висмут. Метод определения содержания меди

GOST 16274.4-77

Висмут. Метод определения содержания свинца

GOST 16274.5-77

Висмут. Метод определения содержания серебра

GOST 16274.6-77

Висмут. Метод определения содержания железа

GOST 16274.7-77

Висмут. Метод определения содержания цинка

GOST 16274.8-77

Висмут. Спектральные методы анализа

GOST 16274.9-77

Висмут. Химико-спектральный метод определения содержания золота

GOST 16274.10-77

Висмут. Спектральный метод определения содержания ртути

GOST 1049-74

Проволока из марганцевого никеля. Технические условия

GOST 17262.3-78

Кадмий. Метод спектрального определения мышьяка, сурьмы и олова

GOST 17262.4-78

Кадмий. Метод спектрографического определения цинка и железа

GOST 17614-80 E

Теллур технический. Технические условия

GOST 18385.0-89

Ниобий. Общие требования к методам анализа

GOST 18385.1-79

Ниобий. Методы определения вольфрама

GOST 18385.2-79

Ниобий. Спектральный метод определения кремния, титана и железа

GOST 18385.3-79

Ниобий. Методы определения молибдена

GOST 18385.4-79

Ниобий. Метод определения тантала

GOST 18385.5-89

Ниобий. Метод определения кремния

GOST 18385.6-89

Ниобий. Спектральный метод определения вольфрама и молибдена

GOST 18385.7-89

Ниобий. Спектральный метод определения тантала

GOST 18898-89 (ISO 2738-87)

Изделия порошковые. Методы определения плотности, содержания масла и пористости

GOST 18904.0-89

Тантал и его окись. Общие требования к методам анализа

GOST 18904.1-89

Тантал и его окись. Фотометрический метод определения молибдена и вольфрама

GOST 1468-90

Аноды кадмиевые. Технические условия

GOST 1762.0-71

Силумин в чушках. Общие требования к методам анализа

GOST 1762.1-71

Силумин в чушках. Методы определения кремния

GOST 1762.2-71

Силумин в чушках. Методы определения железа

GOST 1762.3-71

Силумин в чушках. Методы определения кальция

GOST 1762.4-71

Силумин в чушках. Методы определения титана

GOST 1762.5-71

Силумин в чушках. Методы определения марганца

GOST 1762.6-71

Силумин в чушках. Методы определения меди

GOST 1762.7-71

Силумин в чушках. Методы определения цинка

GOST 2132-90

Аноды никелевые. Технические условия

GOST 3193-74

Сетки катализаторные из платиновых сплавов. Технические условия

GOST 3882-74 (ISO 513-75)

Сплавы твердые спеченные. Марки

GOST 18904.6-89

Тантал и его окись. Спектральный метод определения алюминия, ванадия, железа, кальция, кремния, магния, марганца, меди, никеля, ниобия, олова, титана, хрома и циркония

GOST 18904.8-89

Тантал и его окись. Спектральный метод определения вольфрама, кальция, кобальта, меди, молибдена и натрия

GOST 18905-73

Проволока молибденовая. Сортамент

GOST 19674-74

Кадмий высокой чистоты. Метод определения содержания ртути

GOST 19709.1-83

Теллур высокой чистоты. Метод определения серы

INS  Septembrie 2013 75


GOST 19709.2-83

Теллур высокой чистоты. Методы определения селена

GOST 20997.0-81

Таллий. Общие требования к методам спектрального анализа

GOST 20997.1-81

Таллий. Метод спектрального определения ртути

GOST 20997.2-81

Таллий. Метод спектрального определения алюминия, железа, меди, никеля, олова, серебра и свинца

GOST 20997.3-81

Таллий. Метод спектрального определения кадмия и цинка

GOST 20997.4-81

Таллий. Метод химико-спектрального определения алюминия, железа, висмута, кадмия, индия, меди, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка

GOST 20997.5-81

Таллий. Метод химико-спектрального определения олова

GOST 4762-71 E

Силикокальций. Технические условия

GOST 6563-75

Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

GOST 7480-73

Проволока полиграфическая. Технические условия

GOST 8320.6-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала-шестерни. Сортамент

GOST 8320.7-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для тракторов. Сортамент

GOST 8320.8-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для автостроения. Сортамент

GOST 8320.9-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для балки передней оси автобуса. Сортамент

GOST 8320.10-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для дорожных машин. Сортамент

GOST 8320.11-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала револьверной головки станка модели 1341. Сортамент

GOST 8320.12-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для осей вагонов узкой колеи. Сортамент

GOST 8320.13-83

Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для цапф мукомольных валков. Сортамент

GOST 8774-75

Литий. Технические условия

GOST 8775.0-87

Литий. Общие требования к методам анализа

GOST 8775.1-87

Литий. Методы определения лития

GOST 8775.2-87

Литий. Метод определения натрия, калия и кальция

GOST 8775.3-87

Литий. Метод определения магния, марганца, железа, алюминия, кремния, бария

GOST 8775.4-87

Литий. Метод определения азота

GOST 9519.0-82

Баббиты кальциевые. Общие требования к методам спектрального анализа

GOST 9519.1-77

Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по литым металлическим стандартным образцам

GOST 9519.2-77

Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по синтетическим стандартным образцам

GOST 9519.3-77

Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа

GOST 9721-79

Порошок кобальтовый. Технические условия

GOST 9722-97

Порошок никелевый. Технические условия

GOST 9723-73

Порошок оловянный. Технические условия

GOST 9816.0-84

Теллур технический. Общие требования к методам анализа

76 INS  Septembrie 2013


GOST 9816.1-84

Теллур технический. Метод определения теллура

GOST 9816.2-84

Теллур технический. Методы определения селена

GOST 9816.3-84

Теллур технический. Методы определения серы

GOST 9816.4-84

Теллур технический. Метод спектрального анализа

GOST 9816.5-84

Теллур технический. Метод атомно-абсорбционного анализа

GOST 10297-94

Индий. Технические условия

GOST 10298-79 E

Селен технический. Технические условия

GOST 12072.0-79

Кадмий. Общие требования к методам анализа

GOST 12072.1-79

Кадмий. Методы определения таллия

GOST 12072.2-79

Кадмий. Методы определения железа

GOST 12072.3-79

Кадмий. Методы определения цинка

GOST 12072.4-79

Кадмий. Методы определения меди

GOST 12072.5-79

Кадмий. Метод определения мышьяка

GOST 12072.6-79

Кадмий. Методы определения сурьмы

GOST 12072.7-79

Кадмий. Методы определения олова

GOST 12072.8-79

Кадмий. Методы определения никеля

GOST 12072.10-79

Кадмий. Методы определения свинца

GOST 12223.0-76

Иридий. Метод спектрального анализа

GOST 12223.1-76

Иридий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании

GOST 12224.1-78

Осмий. Химико-спектральный метод анализа

GOST 12225-80

Палладий. Методы анализа

GOST 12227.0-76

Родий. Метод спектрального анализа

GOST 12227.1-76

Родий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании

GOST 12228.1-78

Рутений. Метод спектрального анализа

GOST 12228.2-78

Рутений. Метод определения летучих примесей

GOST 21007-75

Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления. Технические условия

GOST 22517-77

Гафний йодидный. Технические условия

GOST 22518.1-77

Свинец высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей

GOST 22518.2-77

Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения натрия, кальция, магния, алюминия, железа и таллия

GOST 22518.3-77

Свинец высокой чистоты. Колориметрический метод определения ртути

GOST 22518.4-77

Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения ртути

GOST 22519.0-77

Таллий. Общие требования к методам анализа

GOST 22519.1-77

Таллий. Метод определения железа

GOST 22519.2-77

Таллий. Метод определения никеля

GOST 22519.3-77

Таллий. Метод определения серебра

GOST 22519.4-77

Таллий. Метод определения серы

GOST 22519.5-77

Таллий. Метод определения меди, кадмия и цинка

GOST 22519.6-77

Таллий. Метод определения свинца и индия

GOST 22519.7-77

Таллий. Метод определения олова

INS  Septembrie 2013 77


GOST 22720.0-77

Редкие металлы и сплавы на их основе. Общие требования к методам определения кислорода, водорода, азота и углерода

GOST 22860-93

Кадмий высокой чистоты. Технические условия

GOST 22861-93

Свинец высокой чистоты. Технические условия

GOST 23116.0-83

Кадмий высокой чистоты. Общие требования к методам спектрального анализа

GOST 23116.1-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения алюминия, висмута, железа, индия, кобальта, меди, марганца, мышьяка, никеля, олова, свинца, сурьмы и серебра

GOST 23116.2-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения ртути

GOST 23116.3-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения железа, меди, никеля, олова и свинца

GOST 23116.4-78

Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка

GOST 23116.5-78

Кадмий высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения таллия

GOST 23401-90

Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение удельной поверхности

GOST 23862.0-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Общие требования к методам анализа

GOST 23862.1-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.2-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Прямой спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.3-79

Самарий, европий, гадолиний, тербий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.4-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кобальта, кремния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома

GOST 23862.5-79

Лантан, церий, европий, гадолиний, лютеций, иттрий и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка и циркония

GOST 23862.6-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения натрия, калия и кальция

GOST 23862.7-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральные методы определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.8-79

Лантан, церий, иттербий, лютеций, иттрий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.9-79

Неодим, гадолиний, диспрозий, тербий, гольмий, эрбий, тулий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.10-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральные методы определения примесей ванадия, вольфрама, железа, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, ниобия, свинца, тантала, титана и хрома

GOST 23862.11-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей ванадия, железа, кобальта, марганца, меди, никеля

GOST 23862.12-79

Церий и его двуокись. Химико-спектральный метод определения железа, кобальта, марганца, меди и никеля

GOST 23862.13-79

Лантан, неодим, гадолиний, диспрозий, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия

78 INS  Septembrie 2013


GOST 23862.14-79

Лантан, гадолиний, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей неодима, самария, европия и эрбия

GOST 23862.15-79

Иттрий и его окись. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия и иттербия

GOST 23862.16-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения церия и тербия

GOST 23862.17-79

Празеодим и его окись. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.18-79

Неодим, гадолиний и их окиси. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.19-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения титана

GOST 23862.20-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ванадия

GOST 23862.21-79

Лантан, самарий, европий, гадолиний, диспрозий, тулий, иттербий, иттрий и их окиси. Метод определения хрома

GOST 23862.22-79

Празеодим, неодим, тербий, гольмий, эрбий и их окиси. Метод определения хрома

GOST 23862.23-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения марганца

GOST 23862.24-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения железа и меди

GOST 23862.25-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения кобальта и никеля

GOST 23862.26-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения никеля

GOST 23862.27-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ниобия

GOST 23862.28-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена и вольфрама

GOST 23862.29-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена

GOST 23862.30-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения тантала

GOST 23862.31-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения тория и празеодима

GOST 23862.32-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения фтора

GOST 23862.33-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения кремния

GOST 23862.34-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения фосфора

GOST 23862.35-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения серы, цинка, церия и европия

GOST 23862.36-79

Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения хлора

GOST 23886-91

Листы и плиты кадмиевые. Технические условия

GOST 24977.1-81

Теллур высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей

GOST 24977.2-81

Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения примесей

GOST 24977.3-81

Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения мышьяка, сурьмы, ртути и кадмия

GOST 25278.1-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения алюминия

GOST 25278.2-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения ванадия

GOST 25278.3-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения гафния

GOST 25278.4-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения иттрия

GOST 25278.5-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения кобальта

GOST 25278.6-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения молибдена

GOST 25278.7-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения ниобия

INS  Septembrie 2013 79


GOST 25278.8-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения самария

GOST 25278.9-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения титана

GOST 25278.10-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения циркония

GOST 25278.11-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, титана и кальция в сплавах на основе ниобия

GOST 25278.12-82

Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, марганца и хрома в сплавах на основе ванадия

GOST 25278.13-87

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения вольфрама

GOST 25278.14-87

Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения тантала

GOST 25278.15-87

Сплавы и лигатуры редких металлов. Рентгенофлуоресцентный метод определения циркония, молибдена, вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия

GOST 25278.16-87

Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения рения

GOST 25278.17-87

Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный (с индукционной высококачественной плазмой) метод определения компонентов и примесей в сплавах на основе ниобия

GOST 25442-82

Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия

GOST 25474-82

Аноды серебряные. Технические условия

GOST 25475-82

Аноды золотые. Технические условия

GOST 25536-82

Металлы. Масштабы изображений на фотоснимках при металлографических методах исследования

GOST 25702.10-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы редкоземельных элементов (РЗЭ)

GOST 25948-83

Арсенид галлия и фосфид галлия монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления и коэффициента Холла

GOST 26252-84

Порошок ниобиевый. Технические условия

GOST 26469-85

Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия

GOST 27225-87

Бабиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения магния, меди и алюминия

GOST 29103-91

Вольфрам, молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа

GOST 31290-2005

Платина аффинированная. Технические условия

GOST 31291-2005

Палладий аффинированный. Технические условия

GOST 12612-79

Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

GOST 12613-79

Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры

GOST 12614-79

Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры

GOST 7358-78

Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей

GOST 28407.1-89

Концентрат висмутовый. Методы определения висмута

GOST 28407.2-89

Концентрат висмутовый. Методы определения свинца

GOST 28407.3-89

Концентрат висмутовый. Методы определения меди

GOST 28407.4-89

Концентрат висмутовый. Методы определения золота и серебра

GOST 28407.5-89

Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения висмута, свинца и меди

GOST 28407.6-89

Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения серебра

GOST 28407.7-89

Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения золота

80 INS  Septembrie 2013


GOST 15848.0-90 (ISO 662981)

Руды хромовые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа

GOST 15848.1-90 (ISO 633183)

Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида хрома (III)

GOST 15848.2-90 (ISO 613085)

Руды хромовые и концентраты. Методы определения железа общего

GOST 15848.3-90

Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида железа (II)

GOST 15848.4-70

Руды хромовые и концентраты. Методы определения общего углерода

GOST 15848.6-70

Руды хромовые и концентраты. Методы определения серы

GOST 15848.10-90 (ISO 888988)

Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида алюминия

GOST 15848.11-90 (ISO 597588)

Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида кальция и оксида магния

GOST 15848.12-90 (ISO 599784)

Руды хромовые и концентраты. Методы определения диоксида кремния

GOST 15848.14-90 (ISO 612781)

Руды хромовые и концентраты. Методы определения фосфора

GOST 15848.17-70

Руды хромовые и концентраты. Метод определения ванадия

GOST 15848.21-90 (ISO 612981)

Руды хромовые и концентраты. Метод определения гигроскопической влаги

GOST 212-76

Концентрат молибденовый. Технические условия

GOST 213-83

Концентрат вольфрамовый. Технические условия

GOST 2082.0-81

Концентраты молибденовые. Общие требования к методам химического анализа

GOST 2082.1-81

Концентраты молибденовые. Метод определения влаги

GOST 2082.2-81

Концентраты молибденовые. Метод определения суммы влаги и масла

GOST 2082.3-81

Концентраты молибденовые. Методы определения молибдена

GOST 2082.4-81

Концентраты молибденовые. Методы определения двуокиси кремния

GOST 2082.5-81

Концентраты молибденовые. Методы определения мышьяка

GOST 2082.6-81

Концентраты молибденовые. Методы определения олова

GOST 2082.7-81

Концентраты молибденовые. Метод определения фосфора

GOST 2082.8-81

Концентраты молибденовые. Методы определения меди

GOST 2082.9-81

Концентраты молибденовые. Метод определения натрия и калия

GOST 2082.10-81

Концентраты молибденовые. Метод определения вольфрамового ангидрида

GOST 2082.11-81

Концентраты молибденовые. Метод определения сурьмы

GOST 2082.12-81

Концентраты молибденовые. Метод определения цинка

GOST 2082.13-81

Концентраты молибденовые. Методы определения железа

GOST 2082.14-81

Концентраты молибденовые. Метод определения висмута

GOST 2082.15-81

Концентраты молибденовые. Методы определения углерода

GOST 2082.16-81

Концентраты молибденовые. Метод определения рения

GOST 2082.17-81

Концентраты молибденовые. Метод определения свинца

GOST 4418-75

Концентрат марганцеворудный для покрытия электродов. Технические условия

GOST 4421-73

Концентрат плавикошпатовый для сварочных материалов. Технические условия

INS  Septembrie 2013 81


GOST 11884.1-78

Концентрат вольфрамовый. Методы определения вольфрамового ангидрида

GOST 11884.2-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения закиси марганца

GOST 11884.3-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения двуокиси кремния

GOST 11884.4-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения фосфора

GOST 11884.5-78

Концентрат вольфрамовый. Методы определения серы

GOST 11884.6-78

Концентрат вольфрамовый. Методы определения мышьяка

GOST 11884.7-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения олова

GOST 11884.8-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения меди

GOST 11884.9-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения молибдена

GOST 11884.10-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения окиси кальция

GOST 11884.11-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения свинца

GOST 11884.12-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения сурьмы

GOST 11884.13-78

Концентрат вольфрамовый. Метод определения висмута

GOST 11884.14-78

Концентрат вольфрамовый. Атомно-абсорбционный метод определения меди и свинца

GOST 11884.15-82

Концентрат вольфрамовый. Общие требования к методам спектрального анализа

GOST 11884.16-82

Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения закиси марганца

GOST 11884.17-82

Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения окиси кальция

GOST 14047.1-93

Концентраты свинцовые. Метод определения свинца

GOST 14047.2-78

Концентраты свинцовые. Полярографические, комплексонометрический и атомно-абсорбционный методы определения меди и цинка

GOST 14047.4-78

Концентраты свинцовые. Фотометрические, полярографический и атомноабсорбционный методы определения висмута

GOST 14047.10-78

Концентраты свинцовые. Фотометрический и гравиметрический методы определения диоксида кремния

GOST 14047.11-78

Концентраты свинцовые. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения оксида алюминия

GOST 14047.12-78

Концентраты свинцовые. Титриметрический, гравиметрический и атомноабсорбционный методы определения оксида кальция и оксида магния

GOST 14047.13-78

Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения германия

GOST 14048.1-93

Концентраты цинковые. Метод определения цинка

GOST 14048.3-78

Концентраты цинковые. Методы определения меди, свинца и кадмия

GOST 14048.7-80

Концентраты цинковые. Метод определения фтора

GOST 14048.9-80

Концентраты цинковые. Метод определения сурьмы

GOST 14048.10-80

Концентраты цинковые. Метод определения марганца

GOST 14048.11-80

Концентраты цинковые. Метод определения оксидов кальция, магния и алюминия

GOST 14048.12-80

Концентраты цинковые. Метод определения кобальта

GOST 14048.14-80

Концентраты цинковые. Метод определения оксида алюминия

GOST 14048.15-80

Концентраты цинковые. Методы определения оксидов кальция и магния

GOST 14048.16-80

Концентраты цинковые. Метод определения галлия

GOST 14048.17-77

Концентраты цинковые. Метод определения индия

82 INS  Septembrie 2013


GOST 15934.1-91

Концентраты медные. Методы определения меди

GOST 15934.2-80

Концентраты медные. Методы определения свинца, цинка и кадмия

GOST 15934.3-80

Концентраты медные. Метод определения молибдена

GOST 15934.4-80

Концентраты медные. Методы определения двуокиси кремния

GOST 15934.5-80

Концентраты медные. Метод определения железа

GOST 15934.6-80

Концентраты медные. Методы определения окиси алюминия

GOST 15934.7-80

Концентраты медные. Метод определения окисей кальция и магния

GOST 15934.8-80

Концентраты медные. Методы определения серы

GOST 15934.9-80

Концентраты медные. Методы определения мышьяка

GOST 15934.10-82

Концентраты медные. Методы определения золота и серебра

GOST 15934.11-80

Концентраты медные. Метод определения кобальта

GOST 15934.12-80

Концентраты медные. Методы определения висмута

GOST 15934.13-80

Концентраты медные. Метод определения никеля

GOST 15934.14-80

Концентраты медные. Метод определения таллия

GOST 15934.15-80

Концентраты медные. Метод определения сурьмы

GOST 15934.16-80

Концентраты медные. Методы определения селена (теллура)

GOST 15934.17-80

Концентраты медные. Методы определения теллура

GOST 16108-80

Концентрат датолитовый. Технические условия

GOST 20784-75

Концентраты и агломераты марганцеворудные. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического состава и механической прочности

GOST 22221.1-76

Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли олова

GOST 22221.2-76

Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли вольфрама

GOST 22221.3-76

Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли серы

GOST 22221.4-76

Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли мышьяка

GOST 22221.5-76

Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли меди и цинка

GOST 22221.6-76

Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли свинца

GOST 22221.7-76

Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли фтора

GOST 22221.8-76

Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли висмута

GOST 22275-90

Концентрат апатитовый. Технические условия

GOST 22938-78

Концентрат рутиловый. Технические условия

GOST 22939.2-78

Концентрат рутиловый. Метод определения содержания влаги

GOST 22939.5-78

Концентрат рутиловый. Метод определения гранулометрического состава

GOST 24938-85

Концентраты цинковые. Спектрографический метод определения галлия, германия, индия, мышьяка, олова, сурьмы, таллия

GOST 25702.0-83

Концентраты редкометаллические. Общие требования к методам анализа

GOST 25702.1-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси алюминия

GOST 25702.2-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси бария

GOST 25702.3-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения закисного железа

GOST 25702.4-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения железа (общего)

GOST 25702.5-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси иттрия

GOST 25702.6-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси кальция

GOST 25702.7-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси кремния

GOST 25702.8-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси ниобия

INS  Septembrie 2013 83


GOST 25702.9-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы пятиокисей ниобия и тантала

GOST 25702.10-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы редкоземельных элементов (РЗЭ)

GOST 25702.11-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения серы

GOST 25702.12-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения сернокислого стронция

GOST 25702.13-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси тантала

GOST 25702.14-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси титана

GOST 25702.15-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси фосфора

GOST 25702.16-83

Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси хрома

GOST 25702.17-83

Концентраты редкометаллические. Метод определения двуокиси циркония

GOST 25702.18-83

Концентраты редкометаллические. Спектральные методы определения окисей алюминия, бария, железа, кальция, кремния, магния, ниобия, тантала, титана, циркония и хрома

GOST 26100-84

Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, цинка, кадмия

GOST 26418-85

Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения окисей кальция и магния

GOST 27236-87

Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения железа, кобальта, никеля

GOST 28407.0-89

Концентрат висмутовый. Общие требования к методам анализа

GOST 29219-91

Концентраты плавикошпатовые кислотные и керамические. Технические условия

GOST 29220-91

Концентраты плавиковошпатовые металлургические. Технические условия

GOST 30240.0-95

Концентрат баритовый. Общие требования к методам анализа

GOST 30240.1-95

Концентрат баритовый. Методы определения сульфата бария

GOST 30240.2-95

Концентрат баритовый. Фотометрический метод определения двуокиси кремния

GOST 30240.3-95

Концентрат баритовый. Метод определения железа, суммы кальция и магния

GOST 30240.4-95

Концентрат баритовый. Метод определения водорастворимых солей и водорастворимого кальция

GOST 30240.5-95

Концентрат баритовый. Метод определения плотности

GOST 30240.6-95

Концентрат баритовый. Метод определения массовой доли фракции 6 мкм

GOST 30240.7-95

Концентрат баритовый. Метод определения рН водной вытяжки

GOST 30240.8-95

Концентрат баритовый. Метод определения пирита

GOST 30240.9-95

Концентрат баритовый. Метод определения фтора

GOST 24765-81

Окатыши железорудные. Метод определения прочности на сжатие

GOST 26135-84

Окатыши железорудные. Метод определения набухания при восстановлении

GOST 26318.0-84

Материалы неметаллорудные. Общие требования к методам анализа

GOST 26318.1-84

Материалы неметаллорудные. Приготовление основных анализируемых растворов и растворов холостых (контрольных) опытов

GOST 26318.2-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли двуокиси кремния

84 INS  Septembrie 2013


GOST 26318.3-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли окиси железа (III)

GOST 26318.4-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида алюминия

GOST 26318.5-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли диоксида титана

GOST 26318.6-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовых долей оксидов кальция и магния

GOST 26318.7-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовых долей оксидов калия и натрия

GOST 26318.8-84

Материалы неметаллорудные. Радиометрический метод определения массовой доли оксида калия

GOST 26318.9-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида серы (VI)

GOST 26318.10-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида фосфора (V)

GOST 26318.11-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли влаги

GOST 26318.12-84

Материалы неметаллорудные. Инфракрасный метод определения массовой доли влаги

GOST 26318.13-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли кварца

GOST 26318.14-84

Материалы неметаллорудные. Метод определения потери массы при прокаливании

GOST 26475-85

Продукция железорудная и марганцеворудная. Термины и определения

GOST 12409-66

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы

GOST 12764-73

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения влаги

GOST 13170-80

Руды и концентраты цветных металлов. Метод определения влаги

GOST 14180-80

Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги

GOST 15054-80

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги

GOST 15137-77

Руды железные и марганцевые, агломераты и окатыши. Метод определения прочности во вращающемся барабане

GOST 16589-86

Руды железные типа железистых кварцитов. Метод определения железа магнетита

GOST 16598-80

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги

GOST 17212-84

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения восстановимости

GOST 17495-80

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для гранулометрического анализа

GOST 18262.0-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Общие требования к методам химического анализа

GOST 18262.1-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения гигроскопической влаги

GOST 18262.2-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа

INS  Septembrie 2013 85


GOST 18262.3-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения закиси железа

GOST 18262.4-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа металлического

GOST 18262.5-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси кремния

GOST 18262.6-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси алюминия

GOST 18262.7-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси кальция и окиси магния

GOST 18262.8-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси титана

GOST 18262.9-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения пятиокиси ванадия

GOST 18262.10-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения хрома

GOST 18262.11-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения закиси марганца

GOST 18262.12-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения фосфора

GOST 18262.13-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения серы

GOST 18262.14-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения окиси калия и окиси натрия

GOST 18262.15-88

Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения потери массы при прокаливании

GOST 19187-83

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси бария

GOST 19575-84

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности в процессе восстановления

GOST 21043-87

Руды железные и концентраты. Метод определения внешней удельной поверхности

GOST 21707-76

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения газопроницаемости и усадки слоя при восстановлении

GOST 22772.0-96 (ISO 429778)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Общие требования к методам химического анализа

GOST 22772.1-96 (ISO 310-81)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения гигроскопической влаги

GOST 22772.2-96 (ISO 429884)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения марганца общего

GOST 22772.3-96 (ISO 312-86)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси марганца

GOST 22772.4-96 (ISO 799085)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения железа общего

GOST 22772.5-90 (ISO 589081)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния

GOST 22772.6-96 (ISO 429382)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения фосфора

GOST 22772.7-96 (ISO 320-81)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения серы

86 INS  Septembrie 2013


GOST 22772.8-90 (ISO 315-84)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля

GOST 22772.9-90 (ISO 429484, ISO 5889-83)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди

GOST 22772.10-90 (ISO 429588, ISO 5889-83)

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси алюминия

GOST 23581.0-80

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа

GOST 23581.1-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги

GOST 23581.2-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания закиси марганца

GOST 23581.3-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись

GOST 23581.4-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания двуокиси титана

GOST 23581.5-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания хрома

GOST 23581.6-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди

GOST 23581.7-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца

GOST 23581.8-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка

GOST 23581.9-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода

GOST 23581.10-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия

GOST 23581.11-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания железа металлического

GOST 23581.12-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды

GOST 23581.13-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери массы при прокаливании

GOST 23581.14-79

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка

GOST 23581.15-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния

GOST 23581.16-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния

GOST 23581.17-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия

GOST 23581.18-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения железа (общего)

GOST 23581.19-91(ISO 259983)

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения фосфора

GOST 23581.20-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы

GOST 23581.21-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия

INS  Septembrie 2013 87


GOST 23581.22-81

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения закиси никеля

GOST 24236-80

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Ситовый метод определения гранулометрического состава

GOST 24598-81

Руды и концентраты цветных металлов. Ситовый и седиментационный методы определения гранулометрического состава

GOST 24937-81

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси кальция и окиси магния

GOST 25114-82

Руды железные. Метод магнитного анализа

GOST 25464-82

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составам

GOST 25470-82

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составу

GOST 25471-82

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности на сбрасывание

GOST 25472-82

Руды железные. Метод определения коэффициента размолоспособности

GOST 25473-82

Руды железные и концентраты. Метод определения минералогического типа

GOST 25498-82

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического состава

GOST 25732-88

Руды железные и марганцевые, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения истинной, объемной, насыпной плотности и пористости

GOST 26136-84

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для физических испытаний

GOST 26482-90

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа

GOST 26517-85

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения температуры начала размягчения и температурного интервала размягчения

GOST 26628-85

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения кобальта

GOST 27099-86

Стандартный образец ильменит-магнетитовой руды IMJ

GOST 27308-87

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения свинца

GOST 27309-87

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения окиси бария

GOST 27329-87

Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам химического анализа

GOST 27446-87

Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности после статического восстановления при низких температурах

GOST 27561-87

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Определение содержания влаги гравиметрическим методом

GOST 27562-87

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение гранулометрического состава методом ситового анализа

GOST 28069-89

Руды марганцевые и концентраты. Метод определения карбоната марганца

GOST 28077-89

Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения потери массы при прокаливании

GOST 28657-90 (ISO 4695-84)

Руды железные. Метод определения восстановимости

GOST 28658-90 (ISO 7215-85)

Руды железные. Метод определения относительной восстановимости

88 INS  Septembrie 2013


COLEGIUL DE REDACȚIE: Președintele colegiului:

Iurii Socol

Membrii colegiului:

Lilian Bostan Tatiana Crotic Cristina Cușchevici

Secretar:

Alina Șincarenco

Machetator:

Ana Gavril

INS  Septembrie 2013 89


Buletinul de standardizare septembrie 2013  
Buletinul de standardizare septembrie 2013  
Advertisement