Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

9 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Septembrie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional.

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне.

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 1


INSM Septembrie 2012

STANDARDIZARE Hotărîrea INSM nr. 959-A-ST din 25.07.2012

3

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

6

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

22

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

28

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

30

Modificări aprobate la standarde moldovene Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы

33

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

35

METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0031-M din 06.09.2012

39

Hotărîrea INSM nr. 0032-M din 21.09.2012

41

Hotărîrea INSM nr. 0033-M din 28.09.2012

42

Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie, deţinătoare de avize tehnice de înregistrare. Situaţia pe trimestrul III anul 2012

43

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012

48

Mediul înconjurător şi eficienţa standardelor

49

2


INSM Septembrie 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 959-A - ST din 25.07.2012 Cu privire la constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 590-XIII din 22.09.95 cu privire la standardizare şi ale CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, în baza demersului nr. 06/2-3847 al Ministerului Economiei din 11.07.2012, privind înfiinţarea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Biocombustibili”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta

HOTĂRÎRE:

1. A aproba constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Biocombustibili”, cu domeniul de activitate – standardizarea în domeniul biocombustibililor. Comitetului Tehnic de standardizare „Biocombustibili” i se atribuie numărul 32. În continuare, fiind numit Comitet Tehnic de standardizare CT 32 „Biocombustibili”. 2. Secretariatul Comitetului Tehnic de Standardizare va fi deţinut de către Organismul Naţional de Standardizare (ONS), cu sediul Chişinău, Str. E. Coca, 28, MD 2064. 3. A aproba lista membrilor Comitetului Tehnic naţional de standardizare CT 32 „Biocombustibili”, conform anexei.

3


INSM Septembrie 2012 Anexă la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 959-A - ST din 25.07.2012 LISTA membrilor CT 32 „Biocombustibili” №

Denumirea unităţii factorului interesat Agenţia pentru Eficienţa Energetică

Prenumele şi Numele Lupu Mihail

2. Asociaţia Obştească a

Donoaga Oleg

Şef serviciu monitorizare a eficienţii energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă Preşedintele Asociaţiei

Gangura Gheorghe

Şef serviciu standardizare;

membru

Ţurcan Ana

Şef adjunct serviciu standardizare;

membru

Tel. 218 – 402; Email: ana.turcan@standard.md; Adresa: Chişinău, str. E. Coca, 28.

Bostan Lilian

Consilier al directorului general

membru

Tel. 218 – 433; Email: bostan@standard.md; Adresa: Chişinău, str. E. Coca, 28.

Rusu Tatiana

Şef sector dezvoltare şi cooperare internaţională;

membru

Tel. 218 – 491; Email: tatiana.rusu@standard.md; Adresa: Chişinău, str. E. Coca, 28.

1.

3.

Producătorilor de Biocombustibili din Moldova Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

4. Agenţia pentru

Eficienţa Energetică

Funcţia

Funcţia în cadrul CT Preşedinte

Vicepreşedinte

Donici Valentina

Specialist – grup coordonare tehnică, programe, relaţii Comitete tehnice

Reprezentant ONS, secretar

Colun Valerian

Specialist principal

Membru

Date de contact Tel. 31-00-12, 067430431; Email: mihai.lupu@aee.md; Adresa: Chişinău, str. Alecu Russo,1, et.10. Tel. 079714848; Email: oleg_donoaga@mail.ru; Adresa: mun.Chişinău, str. V. Belinschi, 18/5. Tel. 218 – 408; Email: ons@standard.md; Adresa: Chişinău, str. E. Coca, 28.

Tel. 218 – 401; Email: valentina.donici@standard.md; Adresa: Chişinău, str. E. Coca, 28. Tel. 31-00-12; Email: valerian.colun@aee.md; Adresa: Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et.10.

4


INSM Septembrie 2012

5.

Denumirea unităţii factorului interesat Universitatea Agrară de Stat, Facultatea de inginerie agrară şi transport auto

Prenumele şi Numele Muntean Alexandru

Funcţia

6.

ÎS ,,ASELTEH”

Cuiban Mihail Managerul Incubatorului de Inovare ,,Inovatorul”

7.

Ministerul Mediului

8.

S.R.L. ,,AgroBioBrichet”

Lector universitar

Funcţia în cadrul CT Membru

Date de contact

Membru

Tel. 88-25-14, 069371741; Email: bioprodagro@mail.ru; Adresa: Chişinău, str. Mioriţa, 5. Tel. 72-35-44; Email: mogîldea.vl@yahoo.com; Adresa: Chişinău, str. Academiei, 1, bir 445.

Mogîldea Vladimir

Doctor, Institutul de Ecologie şi Geografie

Membru

Pascal Serghei

Administrator – S.R.L. ,,AgroBioBrichet”

Membru

Tel. 079551498; Email: alexmuntean@inbox.ru; Adresa: Chişinău, str.Mirceşti, 56.

Tel. 079111344; Email: agrobiobrichet@mail.com; Adresa: mun. Chisinau, Durleşti, str. Cartusa 58.

or.

S.R.L. ,,TolmarService”.

Dumitraşcu Ion

Director adjunct – S.R.L. ,,Tolmar-Service”

Membru

Tel. 079470195; Email: aopbm@mail.com.

10.

S.R.L. ,,Ecoenergplus”

Gheorghiţă Călin

Administrator S.R.L.,,Ecoenergplus”

Membru

11.

SRL ,,Sinteh-Service”

Alexandru Ciudin

Director – S.R.L. ,,Sinteh-service”

Membru

12.

Compania II Ciorici Ion

Mihai Ciorici

Director Adjunct – Compania II Ciorici Ion

Membru

Tel. 079101010; Email: c.gheorghita@ecoenergy.md; Adresa: Chişinău, str. Alba-Iulia 200, ap. 138. Tel. 069649599, 079601599, Email: bio200955@mail.ru; Adresa:r-ul Cimişlia, sat. Gura-Galbenei. Tel. 069002693, 079002693, Email: mihai.mihai@mail.ru; Adresa: Or. Şoldăneşti, str. Trandafirilor 12.

9.

13. Se aprobă ca observator în cadrul CT 32, domnul Zaharia Nicolae reprezentant al proiectului ,,United Nations Development Programe”(UNDP), cu funcţia Project Officer on Business Development, telefon 83-99-82, 069713636, email: nicolae.zaharia@undp.org.

5


INSM Septembrie 2012 LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Septembrie 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.53 SM SR ISO 2331:2012 Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu agăţători. Vocabular – Погрузчики вилочные. Вилочные захваты с крюками. Словарь (SR ISO 2331:1998, IDT) SM SR ISO 9851:2012 Mijloace de transport continuu. Monoraiuri cu cărucioare acţionate electric. Definiţii şi reguli de securitate – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Подвесные электрические монорельсовые конвейеры. Определения и правила безопасности (SR ISO 9851:1994, IDT) 03

SOCIOLOGIE.SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.100.30 SM SR ISO 9926-1:2012 Instalaţii de ridicat. Instruirea conductorilor. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков. Часть 1: Общие положения (SR ISO 9926-1:1994, IDT)

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.20 SM SR EN 26461-1:2012 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia). Partea 1: Metoda îmbogăţirii într-un mediu lichid – Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитвосстанавливающих анаэробных микроорганизмов (clostridia). Часть 1: Метод обогащения в жидкой среде (SR EN 26461-1:2002, IDT)

SM SR EN 26461-2:2012 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia). Partea 2: Metoda prin filtrare prin membrane – Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитвосстанавливающих анаэробных микроорганизмов (clostridia). Часть 2: Метод мембранной фильтрации (SR EN 26461-2:2002, IDT) 07.130 SM 307:2012 Culturi bacteriene concentrate liofilizate pentru produse lactate fermentate. Condiţii tehnice – Бактериальные культуры концентрированные лиофилизированные для молочнокислых продуктов. Технические условия 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

17.140.30 SM SR EN ISO 14509-1:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 1: Методики измерения шума во внешнем контуре (SR EN ISO 14509-1:2009, IDT) SM SR EN ISO 14509-3:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 3: Оценка звука с помощью методик расчета и измерения (SR EN ISO 14509-3:2010, IDT) 17.140.50 SM SR EN 60645-7:2012 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 7: Instrumente pentru măsurarea răspunsurilor trunchiului cerebral la o stimulare auditivă – Электроакустика. Аудиометры. Часть 7: Приборы для измерения реакции ствола мозга, вызванной слуховым раздражением (SR EN 60645-7:2010, IDT)

6


INSM Septembrie 2012 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.15 SM SR EN 12735-1:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de racier. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 1: Трубы для трубопроводных систем (SR EN 12735-1:2011, IDT) SM SR EN 12735-2:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de racier. Partea 2: Ţevi pentru echipamente – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 2: Трубы для оборудования (SR EN 12735-2:2011, IDT) 23.060.30 SM SR EN 593+A1:2012 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture – Клапаны промышленные. Металлические дроссельные клапаны (SR EN 593+A1:2011, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.160.30 SM SR EN 25822:2012 Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice – Оборудование для точечной сварки. Конические калибры-пробки и конические калибрыкольца (SR EN 25822:2002, IDT) SM SR EN 25827:2012 Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strîngere – Сварка точечная. Электродные подкладки и зажимы (SR EN 25827:2002, IDT) 25.160.40 SM SR EN ISO 6520-1:2012 Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire – Сварка и родственные процессы. Классификация геометрических дефектов в сварных соединениях металлических материалов. Часть 1: Сварка плавлением (SR EN ISO 6520-1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 6947:2012 Sudare şi procedee conexe. Poziţii de sudare – Сварка и родственные процессы. Позиции при сварке (SR EN ISO 6947:2011, IDT) SM SR EN ISO 7963:2012 Examinări nedistructive. Examinare cu ultrasunete. Specificaţii pentru blocul de calibrare nr. 2 – Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические условия для калибровочного образца № 2 (SR EN ISO 7963:2011, IDT) SM SR EN ISO 9016:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Испытание на ударный изгиб. Расположение образца для испытания, ориентация надреза и испытание (SR EN ISO 9016:2011, IDT) SM SR EN ISO 9692-1:2012 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu radiaţii a oţelurilor – Сварка и родственные процессы. Рекомендации по подготовке соединения. Часть 1: Ручная дуговая сварка покрытым электродом, дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитного газа, газовая сварка, сварка вольфрамовым электродом в инертном газе (WIG) и лучевая сварка сталей (SR EN ISO 9692-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 10042:2012 Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu arc electric. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni – Сварка. Соединения из алюминия и алюминиевых сплавов, выполненные дуговой сваркой. Уровни качества дефектов (SR EN ISO 10042:2006, IDT) SM SR EN ISO 11666:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare – Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль. Уровни приемки (SR EN ISO 11666:2011, IDT) SM SR EN 12517-1:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Partea 1: Evaluarea radiografică a îmbinărilor sudate din oţel, nichel, titan şi aliaje ale acestora. Niveluri de acceptare – Неразрушающий контроль сварных швов. Часть 1: Оценка сварных соединений стали, никеля, титана и их сплавов радиографическим методом. Уровни приемки (SR EN 12517-1:2006, IDT)

7


INSM Septembrie 2012 SM SR EN 12732:2012 Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de oţel. Prescripţii funcţionale – Системы газоснабжения. Сварка стальных трубопроводов. Функциональные требования (SR EN 12732:2004, IDT) SM SR EN 13100-2:2012 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografică cu radiaţii X – Неразрушающий контроль сварных соединений полуфабрикатов из термопластичных материалов. Часть 2: Контроль рентгеновским излучением (SR EN 13100-2:2005, IDT) SM SR EN 13100-3:2012 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete – Неразрушающий контроль сварных соединений полуфабрикатов из термопластичных материалов. Часть 3: Ультразвуковой контроль (SR EN 13100-3:2005, IDT) SM SR EN ISO 13919-1:2012 Sudare. Îmbinări sudate cu fascicul de electroni şi laser. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor. Partea 1: Oţel – Сварка. Соединения, выполненные электроннолучевой и лазерной сваркой. Руководство по уровням качества для дефектов. Часть 1: Сталь (SR EN ISO 13919-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 17638:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice – Контроль неразрушающий сварных швов. Контроль магнитопорошковым методом (SR EN ISO 17638:2010, IDT) SM SR EN ISO 17640:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare – Контроль неразрушающий сварных швов. Ультразвуковой контроль. Методы, уровни контроля и оценка (SR EN ISO 17640:2011, IDT) SM SR EN ISO 17653:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la răsucire a sudurilor executate electric prin presiune în puncte – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Испытание на кручение швов, выполненных контактной точечной сваркой (SR EN ISO 17653:2003, IDT) SM SR EN ISO 17654:2012 Sudare electrică prin presiune. Încercări distructive ale sudurilor. Încercarea la presiune a sudurilor executate electric prin presiune în linie – Сварка контактная. Испытания разрушающие сварных швов. Испытание под давлением швов, выполненных контактной роликовой сваркой (SR EN ISO 17654:2012, IDT)

SM SR EN ISO 17655:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Metoda de eşantionare pentru măsurarea feritei delta – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Метод отбора образцов для измерения дельта-феррита (SR EN ISO 17655:2003, IDT) SM SR EN ISO 23277:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare – Неразрушающий контроль сварных швов. Контроль сварных швов методом проникающих жидкостей. Уровни приемки (SR EN ISO 23277:2010, IDT) SM SR EN ISO 23278:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare – Неразрушающий контроль сварных швов. Контроль сварных швов магнитопорошковым методом. Уровни приемки (SR EN ISO 23278:2010, IDT) SM SR EN ISO 23279:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri – Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль. Характеристика показаний в сварных швах (SR EN ISO 23279:2010, IDT) 25.160.50 SM SR EN 1045:2012 Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare şi condiţii tehnice de livrare – Пайка твердым припоем. Флюсы для пайки твердым припоем. Классификация и технические условия поставки (SR EN 1045:1999, IDT) SM SR EN 1326:2012 Echipament pentru sudare cu gaz. Echipamente mici pentru lipire tare şi sudare cu gaze – Оборудование для газовой сварки. Комплекты оборудования малых размеров для газовой пайки и сварки (SR EN 1326:1996, IDT) SM SR EN ISO 3677:2012 Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare – Металлы присадочные для пайки мягким припоем, пайки твердым припоем и пайки-сварки. Обозначение (SR EN ISO 3677:2002, IDT) SM SR EN 12797:2012 Lipire tare. Încercări distructive ale îmbinărilor prin lipire tare – Пайка твердым припоем. Разрушающие испытания соединений, паяных твердым припоем (SR EN 12797:2002, IDT) SM SR EN 12799:2012 Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare – Пайка твердым припоем. Неразрушающий контроль соединений, паяных твердым припоем (SR EN 12799:2002, IDT)

8


INSM Septembrie 2012 SM SR EN 29454-1:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare şi caracteristici. Partea 1: Clasificare, marcare şi ambalare – Флюсы для пайки мягким припоем. Классификация и характеристики. Часть 1: Классификация, маркировка и упаковка (SR EN 29454-1:1994, IDT) SM SR EN 29455-1:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda gravimetrică – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 1: Определение содержания нелетучих веществ гравиметрическим методом (SR EN 29455-1:1994, IDT) SM SR EN 29455-5:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 5: Încercarea cu oglindă de cupru – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 5: Испытание с применением медного зеркала (SR EN 29455-5:1994, IDT) SM SR EN 29455-11:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 11: Solubilitatea reziduurilor de flux – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 11: Растворимость остатков флюса (SR EN 29455-11:1994, IDT) SM SR EN 29455-14:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 14: Determinarea adezivităţii reziduurilor de flux – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 14: Определение липкости остатков флюса (SR EN 29455-14:1996, IDT) 25.180.01 SM SR EN 746-4:2012 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 4: Cerinţe speciale de securitate pentru echipamente termice industriale pentru galvanizare la cald – Установки термические промышленные. Часть 4: Частные требования безопасности к оборудованию для горячей гальванизации (SR EN 746-4:2003, IDT) SM SR EN 746-5:2012 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 5: Cerinţe speciale de securitate pentru echipamente termice industriale cu baie de sare – Установки термические промышленные. Часть 5: Частные требования безопасности к оборудованию для термообработки в соляной ванне (SR EN 746-5:2003, IDT) SM SR EN 746-8:2012 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 8: Cerinţe speciale de securitate pentru echipamente de călire – Установки термические промышленные. Часть 8: Частные требования безопасности к оборудованию для закалки (SR EN 746-8:2003, IDT)

25.220.10 SM SR EN ISO 3861:2012 Furtunuri de cauciuc pentru sablare cu nisip şi pietriş. Specificaţii – Рукава резиновые для пескоструйной и дробеструйной обработки. Технические условия (SR EN ISO 3861:2009, IDT) 25.220.20 SM SR EN 582:2012 Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la aderenţă prin încercarea la tracţiune – Напыление термическое. Определение прочности сцепления испытанием на растяжении( SR EN 582:1995, IDT) 25.220.40 SM SR EN ISO 2081:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oţel, cu tratament suplimentar – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические цинковые покрытия с дополнительной обработкой по чугуну или стали (SR EN ISO 2081:2009, IDT) SM SR EN ISO 2082:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de cadmiu, cu tratament suplimentar, pe fontă sau oţel – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические кадмиевые покрытия с дополнительной обработкой по чугуну или стали (SR EN ISO 2082:2009, IDT) SM SR EN ISO 2177:2012 Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii. Metoda coulometrică prin dizolvare anodică – Покрытия металлические. Измерение толщины покрытия. Кулонометрический метод с применением анодного растворения (SR EN ISO 2177:2004, IDT) SM SR EN ISO 2819:2012 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice şi chimice. Lista metodelor de verificare a aderenţei – Покрытия металлические на металлической подложке. Электролитические и химические покрытия. Обзор методов испытаний на прочность сцепления (SR EN ISO 2819:1996, IDT) SM SR EN ISO 3497:2012 Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii acoperirii. Metode prin spectrometrie cu radiaţii X – Покрытия металлические. Измерение толщины покрытия. Спектрометрические рентгеновские методы (SR EN ISO 3497:2002, IDT)

9


INSM Septembrie 2012 25.220.50 SM SR ISO 2747:2012 Emailuri vitrifiate. Vase de gătit emailate. Determinarea rezistenţei la şoc termic – Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару (SR ISO 2747:2011, IDT) SM SR EN ISO 12683:2012 Acoperiri mecanice de zinc. Specificaţii şi metode de verificare – Цинковые покрытия, нанесенные механическим способом. Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 12683:2005, IDT) SM SR EN 14430:2012 Emailuri vitrifiate. Încercarea la tensiune înaltă – Эмали стекловидные и фарфоровые. Высоковольтное испытание (SR EN 14430:2005, IDT) SM SR EN ISO 28762:2012 Emailuri vitrifiate. Emailuri aplicate pe suprafeţe metalice destinate scrierii. Specificaţie – Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалевые покрытия, наносимые на стальных поверхностях для записи. Технические условия (SR EN ISO 28762:2011, IDT) SM SR EN ISO 28764:2012 Emailuri vitrifiate. Executarea epruvetelor pentru încercarea stratului de email aplicat pe table de oţel, table de aluminiu şi pe fontă – Эмали стекловидные и фарфоровые. Изготовление образцов для испытаний эмали, наносимой на листовую сталь, листовой алюминий и чугун (SR EN ISO 28764:2011, IDT) 27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.060.20 SM SR EN 257:2012 Termostate mecanice pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi – Термостаты механические для газовых аппаратов (SR EN 257:2011, IDT) 27.160 SM SR EN 62109-1:2012 Securitatea convertoarelor de putere utilizate în sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie electrică. Partea 1: Cerinţe generale. Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах энергоснабжения. Часть 1: Общие требования (SR EN 62109-1:2011, IDT)

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 62493:2012 Evaluarea echipamentului de iluminat în raport cu expunerea corpului uman la cîmpuri electromagnetice – Оценка осветительного оборудования в отношении воздействия на человека электромагнитных полей (SR EN 62493:2010, IDT) 29.120 SM SR EN 62423:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B) – Выключатели автоматические типа В, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (тип B RCCB и тип B RCBO) (SR EN 62423:2010, IDT) 29.120.10 SM SR EN 61386-24:2012 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 24: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie îngropate în pămînt – Системы каблепроводов для организации кабельной проводки. Часть 24: Частные требования. Подземные системы кабелепроводов (SR EN 61386-24:2011, IDT) 29.120.20 SM SR EN 61210:2012 Dispozitive de conectare. Borne plate de conectare rapidă a conductoarelor de cupru. Prescripţii de securitate – Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности (SR EN 61210:2011, IDT) SM SR EN 61995-1:2012 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 1: Prescripţii generale – Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного применения. Часть 1: Общие требования (SR EN 61995-1:2009, IDT) 29.120.40 SM SR EN 61058-2-1:2012 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru întreruptoarele pentru cabluri flexibile – Выключатели для электроприборов. Часть 2-1: Частные требования к шнуровым выключателям (SR EN 61058-2-1:2011, IDT)

10


INSM Septembrie 2012 29.120.50

29.240.10

SM SR EN 62423:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B) – Выключатели автоматические типа В, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (тип B RCCB и тип B RCBO) (SR EN 62423:2010, IDT)

SM SR EN 61643-11:2012 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări – Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным распределительным системам. Требования и испытания (SR EN 61643-11:2003, IDT)

SM SR EN 62026-3:2012 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandăaparate (CDI). Partea 3: DeviceNet – Аппаратура низковольтная. Интерфейсы между контролерами и приборами (CDI). Часть 3: DeviceNet (SR EN 62026-3:2009, IDT)

SM SR EN 61643-21:2012 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii şi de transmisie a semnalelor. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercare – Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. (SR EN 61643-21:2003, IDT)

29.140

29.260.20

SM SR EN 62493:2012 Evaluarea echipamentului de iluminat în raport cu expunerea corpului uman la cîmpuri electromagnetice – Оценка осветительного оборудования в отношении воздействия на человека электромагнитных полей (SR EN 62493:2010, IDT)

SM SR EN 60079-0:2012 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale – Взрывоопасные среды. Часть 0: Оборудование. Общие требования (SR EN 60079-0:2010, IDT)

29.130.20

29.140.40 SM SR EN 61995-1:2012 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 1: Prescripţii generale – Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного применения. Часть 1: Общие требования (SR EN 61995-1:2009, IDT) SM SR EN 60598-2-20:2012 Corpuri de iluminat. Partea 2-20: Cerinţe particulare. Ghirlande luminoase – Светильники. Часть 2-20: Частные требования. Гирлянды световые (SR EN 60598-2-20:2010, IDT) 29.240 SM SR EN 61643-21:2012 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii şi de transmisie a semnalelor. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercare – Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (SR EN 61643-21:2003, IDT)

SM SR EN 60079-1:2012 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d” – Взрывоопасные среды. Часть 1: Оборудование с видом взрывозащиты „взрывонепроницаемые оболочки „d”” (SR EN 60079-1:2008, IDT) SM SR EN 60079-2:2012 Atmosfere explozive .Partea 2: Echipament protejat prin carcasă presurizată „p” – Взрывоопасные среды. Часть 2: Оборудование с защитой вида заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением „p” (SR EN 60079-2:2008, IDT) SM SR EN 60079-7:2012 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e” – Взрывоопасные среды. Часть 7: Защита оборудования посредством повышенной защиты вида „e” (SR EN 60079-7:2007, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.060.30 SM SR EN 60252-1:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1: Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные значения.

11


INSM Septembrie 2012 Требования безопасности. Руководство по установке и применению (SR EN 60252-1:2011, IDT) SM SR EN 60252-2:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2011, IDT) 31.060.70 SM SR EN 60252-1:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1: Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные значения. Требования безопасности. Руководство по установке и применению (SR EN 60252-1:2011, IDT)

33.160.60 SM SR HD 549 S1:2012 Sisteme pentru conferinţe. Cerinţe electrice şi audio – Системы, используемые на конференциях. Требования к электрическим и звуковым характеристикам (SR HD 549 S1:2001, IDT) 47

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

47.020.10 SM SR EN ISO 12215-5:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 5: Расчетные давления для монокорпусов, расчетные напряжения, определение наборов корпусов (SR EN ISO 12215-5:2008, IDT) 47.020.20

SM SR EN 60252-2:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2011, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА

33.020 SM SR EN 301 489-33 V1.1.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 33: Condiţii specifice pentru dispozitive de comunicaţii de bandă ultra largă (UWB) – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Стандарт на электромагнитную совместимость для радиооборудования и услуг. Часть 33: Специфические условия для сверхширокополосных устройств связи (UWB) (SR EN 301 489-33 V1.1.1:2010, IDT) 33.060.40 SM SR EN 60728-11:2012 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 11: Securitate – Кабельные сети для телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11: Безопасность (SR EN 60728-11:2011, IDT)

SM SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni. Cerinţe de instalare – Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов. Требование к установке (SR EN 15609:2009, IDT) 47.080 SM SR EN ISO 10088:2012 Nave mici. Sisteme de alimentare cu combustibil, instalate permanent – Суда малые. Стационарные топливные системы (SR EN ISO 10088:2010, IDT) SM SR EN ISO 10239:2012 Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) – Суда малые. Системы сжиженного нефтяного газа (LPG) (SR EN ISO 10239:2008, IDT) SM SR EN ISO 12215-5:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 5: Расчетные давления для монокорпусов, расчетные напряжения, определение наборов корпусов (SR EN ISO 12215-5:2008, IDT) SM SR EN ISO 12215-6:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detaliile structurii – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 6: Расположение конструкций и элементы конструкций (SR EN ISO 12215-6:2008, IDT)

12


INSM Septembrie 2012 SM SR EN ISO 14509-1:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 1: Методики измерения шума во внешнем контуре (SR EN ISO 14509-1:2009, IDT)

людей и грузов. Часть 43: Лифты для кранов (SR EN 81-43:2009, IDT)

SM SR EN ISO 14509-3:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 3: Оценка звука с помощью методик расчета и измерения (SR EN ISO 14509-3:2010, IDT)

SM SR ISO 4301-4:2012 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 4: Macarale cu braţ – Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 4: Краны с поворотной стрелой (SR ISO 4301-4:1998, IDT)

SM SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni. Cerinţe de instalare – Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов. Требование к установке (SR EN 15609:2009, IDT) 53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020.01 SM SR ISO 2374:2012 Instalaţii de ridicat. Gama sarcinilor nominale pentru modele de bază – Краны грузоподъемные. Диапазон наибольшей грузоподъемности для базовых моделей (SR ISO 2374:1994, IDT) SM SR ISO 4301-1:2012 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4301-1:1994, IDT) SM SR ISO 7363:2012 Instalaţii de ridicat. Caracteristici tehnice şi documente de acceptare – Краны грузоподъемные. Технические характеристики и приемочные документы (SR ISO 7363:1998, IDT)

SM SR ISO 4301-3:2012 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 3: Macarale turn – Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 3: Башенные краны (SR ISO 4301-3:1996, IDT)

SM SR ISO 4301-5:2012 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal – Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 5: Мостовые и козловые краны (SR ISO 4301-5:1994, IDT) SM SR ISO 4302:2012 Instalaţii de ridicat. Încărcări determinate de acţiunea vîntului – Краны грузоподъемные. Расчет ветровых нагрузок (SR ISO 4302:1998, IDT) SM SR ISO 4304:2012 Instalaţii de ridicat, altele decît macarale mobile şi macarale plutitoare. Condiţii generale privitoare la stabilitate – Краны грузоподъемные, кроме самоходных кранов и плавучих кранов. Общие требования к устойчивости (SR ISO 4304:1994, IDT) SM SR ISO 4305:2012 Macarale mobile. Verificarea stabilităţii самоходные. Определение устойчивости (SR ISO 4305:1994, IDT)

Краны

SM SR ISO 7752-4:2012 Instalaţii de ridicat. Organe de comandă. Amplasare şi caracteristici. Partea 4: Macarale cu braţ – Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 4: Краны с поворотной стрелой (SR ISO 7752-4:1996, IDT) SM SR ISO 7752-5:2012 Instalaţii de ridicat. Organe de comandă. Amplasare şi caracteristici . Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal – Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 5: Мостовые и козловые краны (SR ISO 7752-5:1996, IDT)

53.020.20 SM SR EN 81-43:2012 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de material. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки

SM SR ISO 8087:2012 Macarale mobile. Tambure şi role, dimensiuni – Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков (SR ISO 8087:1996, IDT)

13


INSM Septembrie 2012 SM SR ISO 8566-5:2012 Instalaţii de ridicat. Cabine. Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal – Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 5: Мостовые и козловые краны (SR ISO 8566-5:1996, IDT)

SM SR ISO 11629:2012 Instalaţii de ridicat. Măsurarea masei unei instalaţii de ridicat şi a componentelor acesteia – Краны грузоподъемные. Измерение массы крана и его компонентов (SR ISO 11629:2009, IDT)

SM SR ISO 8686-5:2012 Instalaţii de ridicat. Principii de calcul ale încărcărilor şi ale grupărilor de încercări. Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal – Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и сочетаний нагрузок. Часть 5: Мостовые и козловые краны (SR ISO 8686-5:2000, IDT)

SM SR ISO 11661:2012 Macarale mobile. Prezentarea diagramelor de sarcini nominale – Краны самоходные. Представление схем номинальной грузоподъемности (SR ISO 11661:2009, IDT

SM SR ISO 9373:2012 Instalaţii de ridicat şi echipament asociat. Condiţii de exactitate la măsurarea parametrilor pe durata încercărilor – Краны грузоподъемные и аналогичные устройства. Требования к точности измерения параметров при испытаниях (SR ISO 9373:1997, IDT)

SM SR ISO 11662-1:2012 Macarale mobile. Determinarea experimentală a performanţelor macaralelor. Partea 1: Sarcini de basculare şi raze de acţiune – Краны самоходные. Экспериментальное определение рабочих характеристик кранов. Часть 1: Опрокидывающие нагрузки и вылеты (SR ISO 11662-1:2000, IDT)

SM SR ISO 9926-1:2012 Instalaţii de ridicat. Instruirea conductorilor. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков. Часть 1: Общие положения (SR ISO 9926-1:1994, IDT)

SM SR ISO 12478-1:2012 Instalaţii de ridicat. Manual de mentenanţă. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Руководство по техническому обслуживанию. Часть 1. Общие положения (SR ISO 12478-1:2009, IDT)

SM SR ISO 9928-1:2012 Instalaţii de ridicat. Manual pentru uzul conductorilor. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Руководство по управлению. Часть 1: Общие положения (SR ISO 9928-1:1994, IDT)

SM SR ISO 12485:2012 Macarale turn. Cerinţe de stabilitate – Краны башенные. Требования к устойчивости (SR ISO 12485:2009, IDT)

SM SR ISO 9928-2:2012 Instalaţii de ridicat. Manual pentru uzul conductorilor. Partea 2: Conductori de macarale mobile – Краны грузоподъемные. Руководство по управлению. Часть 2: Операторы самоходных кранов (SR ISO 9928-2:2009, IDT) SM SR ISO 9942-1:2012 Instalaţii de ridicat. Etichete de informare. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Таблички с информационными данными. Часть 1: Общие положения (SR ISO 9942-1:1999, IDT) SM SR ISO 10245-2:2012 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de limitare şi de indicare. Partea 2: Macarale mobile – Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 2: Cамоходные краны (SR ISO 10245-2:2002, IDT) SM SR ISO 10245-5:2012 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de limitare şi de indicare. Partea 5: Poduri rulante şi macarale portal – Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 5: Мостовые и козловые краны (SR ISO 10245-5:2002, IDT) SM SR ISO 10973:2012 Instalaţii de ridicat. Manualul pieselor de schimb – Краны грузоподъемные. Руководство по запасным деталям (SR ISO 10973:2002, IDT)

SM SR CEN/TS 13001-3-1:2012 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice – Краны грузоподъемные. Общее проектирование . Часть 3-1: Предельные состояния и проверка устойчивости стальных конструкций (SR CEN/TS 13001-3-1:2005, IDT) SM SR ISO 14518:2012 Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru sarcinile de încercare – Краны грузоподъемные. Требования к испытательным нагрузкам (SR ISO 14518:2009, IDT) SM SR EN 14985:2012 Instalaţii de ridicat. Macarale rotitoare cu braţ – Краны грузоподъемные. Краны с поворотной стрелой (SR EN 14985:2007, IDT) SM SR ISO 23815-1:2012 Instalaţii de ridicat. Mentenanţă. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Техническое обслуживание. Часть 1: Общие положения (SR ISO 23815-1:2009, IDT) 53.020.30 SM SR ISO 2262:2012 Rodanţe de uz general pentru cabluri de oţel. Condiţii tehnice – Коуши общего назначения для стальных канатов. Технические условия (SR ISO 2262:1994, IDT)

14


INSM Septembrie 2012 SM SR EN 14502-1:2012 Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 1: Nacele suspendate – Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Часть 1: Подвесные люльки (SR EN 14502-1:2010, IDT)

trapezoidale – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Конвейеры качающиеся или инерционные и питатели вибрационные или с возвратно-поступательным ходом с прямоугольными или трапецеидальными желобами (SR ISO 1807:1995, IDT)

53.040.01 SM SR ISO 1819:2012 Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Правила техники безопасности. Общие правила (SR ISO 1819:1994, IDT)

SM SR ISO 1815:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Alimentatoare şi transportoare vibratoare cu jgheaburi tubulare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Вибрационные питатели и конвейеры с трубчатыми желобами (SR ISO 1815:1995, IDT)

SM SR ISO 3435:2012 Mijloace de transport continuu. Clasificare şi simbolizare pentru materiale în vrac – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия. Классификация и условные обозначения сыпучих материалов (SR ISO 3435:1994, IDT)

SM SR ISO 2109:2012 Mijloace de transport continuu. Transportoare cu bandă pentru produse în vrac, pentru regim uşor – Механизмы `погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Ленточные конвейеры малой мощности для сыпучих материалов (SR ISO 2109:1995, IDT)

SM SR ISO 3569:2012 Mijloace de transport continuu. Clasificarea sarcinilor unitare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Классификация штучных грузов (SR ISO 3569:1995, IDT)

SM SR ISO 2139:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare oscilante sau cu inerţie şi alimentatoare cu mişcare alternativă cu jgheaburi tubulare – Машины погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Конвейеры качающиеся или инерционные и питатели с возвратнопоступательным ходом с трубчатыми желобами (SR ISO 2139:1995, IDT)

SM SR ISO 7149:2012 Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli specific – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Правила техники безопасности. Специальные правила (SR ISO 7149:1996, IDT) 53.040.10 SM SR ISO 1049:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Alimentatoare şi transportoare vibratoare cu jgheaburi dreptunghiulare sau trapezoidale – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Вибрационные конвейеры и питатели с прямоугольными или трапецеидальными желобами (SR ISO 1049:1995, IDT) SM SR ISO 1050:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare elicoidale – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Винтовые конвейеры (SR ISO 1050:1994, IDT) SM SR ISO 1807:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare oscilante sau cu inerţie şi alimentatoare cu mişcare alternativă cu jgheaburi dreptunghiulare sau

SM SR ISO 2140:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare cu plăci metalice – Машины погрузочноразгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Пластинчатые конвейеры (SR ISO 2140:1995, IDT) SM SR ISO/TR 5047:2012 Mijloace de transport continuu. Conveiere cu lanţuri cu dispozitive purtătoare sau sisteme de antrenare. Exemple de măsuri de protecţie contra accidentelor corporale provocate de împingătoare sau sisteme de antrenare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Цепные конвейеры с несущими или подвесными устройствами. Примеры обеспечения защиты от травм, наносимых толкателями или подвесками (SR ISO/TR 5047:2001, IDT) SM SR ISO 7119:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare cu melc. Reguli pentru calculul puterii de antrenare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Винтовые конвейеры. Правила расчета мощности привода (SR ISO 7119:1995, IDT)

15


INSM Septembrie 2012 SM SR ISO 7189:2012 Mijloace de transport continuu. Transportoare cu plăci articulate. Reguli de calcul – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия. Пластинчатые конвейеры. Правила расчета (SR ISO 7189:2001, IDT) SM SR ISO 9851:2012 Mijloace de transport continuu. Monoraiuri cu cărucioare acţionate electric. Definiţii şi reguli de securitate – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Подвесные электрические монорельсовые конвейеры. Определения и правила безопасности (SR ISO 9851:1994, IDT) SM SR EN ISO 21179:2012 Benzi de transport uşoare. Determinarea cîmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare – Ленты конвейерные легкие. Определение электростатического поля, генерируемого движущейся легкой конвейерной лентой (SR EN ISO 21179:2007, IDT) 53.040.20 SM SR ISO 251:2012 Benzi transportoare cu carcasă textilă. Lăţimi şi lungimi – Ленты конвейерные c текстильным каркасом. Ширина и длина (SR ISO 251:2011, IDT) SM SR ISO 282:2012 Benzi transportoare. Eşantionare – Ленты конвейерные. Отбор образцов (SR ISO 282:2011, IDT) SM SR EN ISO 283:2012 Benzi transportoare textile. Rezistenţă la tracţiune, alungire la rupere şi alungire la sarcina de referinţă pe toată grosimea. Metodă de încercare – Ленты конвейерные текстильные. Прочность на растяжение по всей толщине, удлинение при разрыве и удлинение при базовой нагрузке. Метод испытания (SR EN ISO 283:2007, IDT) SM SR EN ISO 284:2012 Benzi transportoare. Conductibilitate electrică. Specificaţie şi metodă de încercare – Ленты конвейерные. Электропроводность. Технические условия и метод испытания (SR EN ISO 284:2004, IDT) SM SR ISO 433:2012 Benzi transportoare. Marcare – Ленты конвейерные. Маркировка (SR ISO 433:1994, IDT) SM SR EN ISO 583:2012 Benzi transportoare cu carcasă textilă. Grosimea totală a benzii şi grosimea elementelor constitutive. Metodă de încercare – Ленты конвейерные с текстильным каркасом. Общая толщина ленты и толщина составляющих элементов. Метод испытания (SR EN ISO 583:2007, IDT)

SM SR EN ISO 1120:2012 Benzi de transport. Determinarea rezistenţei asamblărilor cu agrafe. Metodă de încercare static – Ленты конвейерные. Определение прочности механических креплений. Метод статических испытаний (SR EN ISO 1120:2003, IDT) SM SR ISO 1535:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare cu bandă în albie (mai puţin cele mobile). Benzi transportoare – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Желобчатые ленточные конвейеры (кроме передвижных). Ленты конвейерные (SR ISO 1535:1994, IDT) SM SR ISO 1536:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare cu bandă în albie (altele decît cele mobile). Tambure – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Желобчатые ленточные конвейеры (кроме передвижных). Барабаны (SR ISO 1536:1995, IDT) SM SR ISO 1537:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Transportoare cu bandă în albie (altele decît cele mobile). Role de susţinere – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Желобчатые ленточные конвейеры (кроме передвижных). Поддерживающие ролики (SR ISO 1537:1995, IDT) SM SR ISO 1816:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac şi pentru sarcini unitare. Transportoare cu bandă. Caracteristici de bază ale tamburelor de antrenare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов и штучных грузов. Ленточные конвейеры. Основные характеристики приводных барабанов (SR ISO 1816:1995, IDT) SM SR ISO 5285:2012 Benzi transportoare. Ghid pentru depozitare şi manipulare – Ленты конвейерные. Руководство по хранению и транспортировке (SR ISO 5285:2008, IDT) SM SR EN ISO 7622-1:2012 Benzi de transport cu cabluri de oţel. Încercare la tracţiune în sens longitudinal. Partea 1: Măsurarea alungirii – Ленты конвейерные со стальным кордом. Испытание на продольное растяжение. Часть 1: Измерение удлинения (SR EN ISO 7622-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 7622-2:2012 Benzi de transport cu cabluri de oţel. Încercare la tracţiune în sens longitudinal. Partea 2: Măsurarea rezistenţei la rupere – Ленты конвейерные со стальным кордом. Испытание на продольное растяжение. Часть 2: Измерение прочности на разрыв (SR EN ISO 7622-2:1999, IDT)

16


INSM Septembrie 2012 SM SR EN ISO 15236-1:2012 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 1: Cerinţe de proiectare, de dimensiuni şi mecanice pentru benzi transportoare de uz general – Ленты конвейерные со стальным кордом. Часть 1: Конструкция, размеры и механические требования к конвейерным лентам общего назначения (SR EN ISO 15236-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 15236-3:2012 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 3: Cerinţe de securitate particulare pentru benzile transportatoare utilizate în subteran – Ленты конвейерные со стальным кордом. Часть 3: Специальные требования безопасности к конвейерным лентам, применяемым в подземных установках (SR EN ISO 15236-3:2008, IDT) SM SR EN ISO 21183-1:2012 Benzi de transport uşoare. Partea 1: Caracteristici şi aplicaţii principale – Ленты конвейерные легкие. Часть 1: Основные характеристики и применения (SR EN ISO 21183-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 22721:2012 Benzi transportoare. Specificaţii pentru benzile transportoare textile acoperite cu cauciuc sau material plastic, utilizate în minele subterane – Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные конвейерные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием для подземных шахт (SR EN ISO 22721:2007, IDT)

Transportoare pneumogravitaţionale – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Аэрожелоба (SR ISO 2326:1999, IDT) SM SR ISO 3265:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Culbutoare pentru vagoane (rotative sau cu descărcare laterală sau longitudinală). Reguli de securitate – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Механизмы опрокидывающие для разгрузки рельсовых вагонов (вращающиеся, с торцевой или боковой разгрузкой). Правила техники безопасности (SR ISO 3265:1995, IDT) SM SR ISO 5050:2012 Mijloace de transport continuu. Elevatoare verticale cu cupe, cu lanţuri calibrate de oţel rotund. Caracteristici generale – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Вертикальные ковшовые элеваторы с калиброванными стальными круглозвенными цепями. Общие характеристики (SR ISO 5050:1995, IDT)

53.040.30

SM SR ISO 5051:2012 Mijloace de transport continuu. Cupe adînci cu perete spate drept, pentru elevatoare. Dimensiuni principale – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Глубокие ковши элеваторов с плоской задней стенкой. Основные размеры (SR ISO 5051:1996, IDT)

SM SR ISO 2327:2012 Mijloace pneumatice de transport pentru produse în vrac. Tubulatură – Механизмы погрузочно-разгрузочные пневматические для сыпучих материалов. Трубопроводы (SR ISO 2327:1999, IDT)

SM SR ISO 7190:2012 Mijloace de transport continuu. Elevatoare cu cupe. Clasificare – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Ковшовые элеваторы. Классификация (SR ISO 7190:1996, IDT)

SM SR ISO 3284:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Dimensiuni de coturi pentru transportul pneumatic – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Размеры патрубков, используемых в пневмотранспорте (SR ISO 3284:1994, IDT)

53.060

SM SR ISO 5031:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac. Tubulaturi flexibile şi racorduri utilizate în transportul pneumatic. Reguli de securitate – Механизмы погрузочноразгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов. Соединительные и шланговые элементы, используемые в пневмотранспорте. Правила техники безопасности (SR ISO 5031:1995, IDT)

SM SR ISO 1044:2012 Cărucioare de manipulare. Acumulatoare de tracţiune, cu plumb, pentru cărucioare electrice. Tensiuni preferenţiale – Тележки грузовые. Тяговые батареи свинцовых аккумуляторов для электрокар. Предпочтительные напряжения (SR ISO 1044:2000, IDT)

53.040.99 SM SR ISO 2326:2012 Mijloace de transport continuu pentru produse în vrac.

SM SR ISO 938:2012 Cărucioare elevatoare manuale pentru manipularea platformelor. Dimensiuni principale – Тележки стеллажные ручные. Основные размеры (SR ISO 938:2000, IDT)

SMV EN 1459+A3:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ retractabil variabil autopropulsate – Безопасность промышленных грузовых тележек. Самоходные тележки с изменяющимся вылетом (EN 1459:1998+A3:2012, IDT)

17


INSM Septembrie 2012 SM SR EN 1525:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare fără conductor şi sistemele lor – Безопасность грузовых тележек. Тележки без водителя и их системы (SR EN 1525:2003,IDT)

SM SR ISO 22915-1:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 1: Generalităţi – Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 1: Общие положения (SR ISO 22915-1:2009, IDT)

SM SR EN 1551:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitatea peste 10 000 kg – Безопасность грузовых тележек. Самоходные тележки грузоподъемностью свыше 10 000 kg (SR EN 1551:2002,IDT)

SM SR ISO 22915-2:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 2: Cărucioare cu furca în consolă şi cu catarg – Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 2: Погрузчики с противовесом и грузоподъемником (SR ISO 22915-2:2009, IDT)

SM SR EN 1726-2:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitatea pînă la 10000 kg, inclusiv şi tractoare cu efort la cîrlig pînă la 20000 N, inclusive. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru cărucioarele cu postul de conducere ridicabil şi pentru cărucioare proiectate special pentru a circula cu sarcina în poziţie ridicată – Безопасность грузовых тележек. Самоходные тележки грузоподъемностью до 10000 kg включительно и тракторы с тяговым усилием до 20000 N включительно. Часть 2: Дополнительные требования к грузовым тележкам с поднимаемым рабочим местом и тележкам, сконструированным для перемещения с поднятым грузом (SR EN 1726-2:2003, IDT)

SM SR ISO 22915-3:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 3: Cărucioare cu catarg sau cu furcă retractabile şi cărucioare cu furca între lonjeroane – Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 3: Погрузчики с выдвижным грузоподъемником и погрузчики для длинномерных материалов (SR ISO 22915-3:2009, IDT)

SM SR ISO 2331:2012 Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu agăţători. Vocabular – Погрузчики вилочные. Вилочные захваты с крюками. Словарь (SR ISO 2331:1998, IDT) SM SR EN ISO 3691-5:2012 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor – Тележки грузовые. Требования безопасности и верификация. Часть 5: Тележки, приводимые в движение рядом идущим оператором (SR EN ISO 3691-5:2010, IDT) SM SR ISO 3691+A1:2012 Cărucioare autopropulsate. Reguli de securitate – Тележки грузовые самоходные. Руководство по технике безопасности (SR ISO 3691+A1:1997, IDT) SM SR ISO 5057:2012 Cărucioare de manipulare. Controlul şi repararea braţelor de furcă în serviciu pe cărucioarele elevatoare cu furcă – Тележки грузовые. Технический осмотр и ремонт вилочных захватов в условиях эксплуатации на вилочных погрузчиках (SR ISO 5057:2000, IDT) SM SR EN ISO 21281:2012 Execuţia şi forma pedalelor cărucioarelor de manipulare autopropulsate cu conducător şezînd. Reguli de execuţie şi de amplasare a pedalelor – Конструкция и раположение педалей самоходных грузовых тележек, управляемых сидящим водителем. Правила конструирования и расположения педалей (SR EN ISO 21281:2005, IDT)

SM SR ISO 22915-8:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 8: Încercări suplimentare la stabilitate pentru cărucioarele care funcţionează în condiţii speciale de stivuire, cu catargul înclinat spre înainte şi sarcina ridicată – Часть 8: Дополнительные испытания на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях штабелирования, с наклоненным вперед грузоподъемником и поднятым грузом. Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. (SR ISO 22915-8:2009, IDT) SM SR ISO 22915-10:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 10: Încercări suplimentare la stabilitate pentru cărucioarele care funcţionează în condiţii speciale cu sarcina descentrată lateral cu ajutorul unor dispozitive acţionate – Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 10: Дополнительные испытания на устойчивость для погрузчиков, оснащенных приводными устройствами и работающих в особых условиях штабелирования со смещаемым вбок грузом (SR ISO 22915-10:2009, IDT) SM SR ISO 22915-20:2012 Cărucioare industriale. Verificarea stabilităţii. Partea 20: Încercări suplimentare la stabilitate pentru cărucioarele care funcţionează în condiţii speciale cu sarcina descentrată, descentrare determinată de utilizare – Погрузчики промышленные. Проверка устойчивости. Часть 20: Дополнительные испытания на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях со смещенной нагрузкой, смещение вызванное использованием (SR ISO 22915-20:2009, IDT)

18


INSM Septembrie 2012 53.080

71

SM SR ISO 8456:2012 Echipamente de depozitare a produselor în vrac. Reguli de securitate – Оборудование складское для сыпучих материалов. Руководство по технике безопасности (SR ISO 8456:1994, IDT) SM SR EN 12195-3:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 3: Lanţuri de arimare – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3: Цепи для крепления (SR EN 12195-3:2002, IDT)

71.100.10 SM SR ISO 1617:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de sodiu. Metoda prin spectrometrie de emisie în flacără – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания натрия. Спектрофотометрический метод эмиссии в пламени (SR ISO 1617:1996, IDT) 73

SM SR EN 12195-4:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 4: Cabluri de arimare de oţel – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 4: Стальные тросы для крепления (SR EN 12195-4:2004, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

MINE ŞI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

73.100.40 SM SR EN ISO 22721:2012 Benzi transportoare Specificaţii pentru benzile transportoare textile acoperite cu cauciuc sau material plastic, utilizate în minele subterane – Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные конвейерные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием для подземных шахт (SR EN ISO 22721:2007, IDT)

55.180.99 75 SM SR EN 12195-3:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 3: Lanţuri de arimare – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3: Цепи для крепления (SR EN 12195-3:2002, IDT) SM SR EN 12195-4:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 4: Cabluri de arimare de oţel – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 4: Стальные тросы для крепления (SR EN 12195-4:2004, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.100.10 SM 308:2012 Băuturi lactate combinate pe bază de iaurt şi lapte acru. Condiţii tehnice – Напитки молочные комбинированные на основе йогурта и простокваши. Технические условия 67.120.20 SM 306:2012 Semifabricate mixte din carne de pasăre tocată cu adaosuri vegetale. Condiţii tehnice – Полуфабрикаты, комбинированные из мяса птицы рубленого c растительными добавками. Технические условия

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM SR EN 12766-1:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 1: Separarea şi determinarea PCB selectaţi prin cromatografie în fază gazoasă (GC) utilizînd un detector cu captură de electroni – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 1: Выделение и определение выбранных РСВ методом газовой хроматографии с использованием электронозахватного детектора (SR EN 12766-1:2003, IDT) SM SR EN 12766-2:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 2: Calculul conţinutului de bifenil policlorurat (PCB) – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 2: Расчет содержания полихлорбифенилов (РСВ) (SR EN 12766-2:2003, IDT) SM SR EN 12766-3:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 3: Determinarea şi cuantificarea terfenililor policloruraţi (PCT) şi benziltoluenilor policloruraţi

19


INSM Septembrie 2012 (PCBT) prin cromatografie în fază gazoasă (CFG) cu utilizarea unui detector cu captură de electroni (DCE) – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 3: Определение содержания и количества полихлортерфенилов (РСТ) и полихлорбензилтолуолов (РСВT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD) (SR EN 12766-3:2005, IDT) 75.100 SM SR EN 12766-1:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 1: Separarea şi determinarea PCB selectaţi prin cromatografie în fază gazoasă (GC) utilizînd un detector cu captură de electroni – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 1: Выделение и определение выбранных РСВ методом газовой хроматографии с использованием электронозахватного детектора (SR EN 12766-1:2003, IDT) SM SR EN 12766-2:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 2: Calculul conţinutului de bifenil policlorurat (PCB) – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 2: Расчет содержания полихлорбифенилов (РСВ) (SR EN 12766-2:2003, IDT) SM SR EN 12766-3:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 3: Determinarea şi cuantificarea terfenililor policloruraţi (PCT) şi benziltoluenilor policloruraţi (PCBT) prin cromatografie în fază gazoasă (CFG) cu utilizarea unui detector cu captură de electroni (DCE) – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 3: Определение содержания и количества полихлортерфенилов (РСТ) и полихлорбензилтолуолов (РСВT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD) (SR EN 12766-3:2005, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.060.01 SM SR EN 323:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a masei volumice – Плиты древесные. Определение плотности (SR EN 323:1996, IDT)

SM SR EN 324-1:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a dimensiunilor plăcilor Partea 1: Determinare a grosimii, a lăţimii şi a lungimii – Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 1: Определение толщины, ширины и длины (SR EN 324-1:1996, IDT) SM SR EN 324-2:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a dimensiunilor plăcilor Partea 2: Determinare a perpendicularităţii şi a rectilinităţii marginilor – Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2: Определение прямоугольности и прямолинейности кромок (SR EN 324-2:1996, IDT) SM SR EN 326-1:2012 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi verificare. Partea 1: Eşantionare şi debitare a epruvetelor şi exprimare a rezultatelor încercării – Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 1: Отбор и разрезание образцов для испытаний и оценка результатов испытаний (SR EN 326-1:1996, IDT) SM SR EN 326-2:2012 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 2: Încercare iniţială de tip şi controlul producţiei în fabrică – Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 2: Предварительные типовые испытания и заводской производственный контроль (SR EN 326-2:2011, IDT) SM SR EN 1058:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea valorilor caracteristice corespunzătoare cuantilei de 5% excludere şi valorilor caracteristice medii – Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений (SR EN 1058:2010, IDT) SM SR EN 12871:2012 Plăci pe bază de lemn. Specificaţii şi cerinţe funcţionale pentru plăci portante utilizate în pardoseli, pereţi şi acoperişuri – Плиты древесные. Технические характеристики и требования к несущим плитам для пола, стен и крыш (SR EN 12871:2010, IDT) SM SR ENV 1156:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a sarcinii şi de curgere lentă – Плиты древесные. Определение длительной прочности и коэффициента ползучести (SR ENV 1156:2003, IDT) SM SR ENV 12038:2012 Durabilitatea lemnului şi a produselor derivate din lemn Plăci pe bază de lemn. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la ciuperci lignicole basidiomycete Стойкость древесины и изделий из древесины. Плиты древесные. Определение стойкости к разрушающим древесину базидиальным грибам (SR ENV 12038:2003, IDT)

20


INSM Septembrie 2012 79.060.20 SM SR EN 12369-1:2012 Plăci pe bază de lemn. Valori caracteristice pentru proiectare în construcţii. Partea 1: OSB, plăci de aşchii şi plăci de fibre – Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 1: OSB, древесностружечные и древесноволокнистые плиты (SR EN 12369-1:2002, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

97 ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.040.60 SM SR ISO 2747:2012 Emailuri vitrifiate. Vase de gătit emailate. Determinarea rezistenţei la şoc termic – Эмали стекловидные и фарфоровые. Эмалированная кухонная посуда. Определение стойкости к тепловому удару (SR ISO 2747:2011, IDT)

83.140.40 SM SR EN ISO 3861:2012 Furtunuri de cauciuc pentru sablare cu nisip şi pietriş. Specificaţii – Рукава резиновые для пескоструйной и дробеструйной обработки. Технические условия (SR EN ISO 3861:2009, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.060.40 SM SR EN 1857:2012 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton – Трубы дымовые. Компоненты. Бетонная футеровка (SR EN 1857:2010, IDT) 91.100.30 SM SR EN 206-1:2012 Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate – Бетон. Часть 1: Технические условия, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия (SR EN 206-1:2002, IDT) 91.140.90 SM SR EN 81-43:2012 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de material. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 43: Лифты для кранов (SR EN 81-43:2009, IDT)

21


INSM Septembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Septembrie 2012)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde SMV EN 1459+A3:2012

53.060 Standarde

în limba engleză 17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

în limba de stat

SM 306:2012

67.120.20

30.11.2012

968 – ST din 17.09.2012

SM 307:2012

07.130

26.11.2012

970 – ST din 17.09.2012

SM 308:2012

67.100.10

26.11.2012

970 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 81-43:2012

53.020.20 91.140.90

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 206-1:2012

91.100.30

30.11.2012

983 – ST din 25.09.2012

SM SR EN 257:2012

27.060.20

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 323:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 324-1:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 324-2:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 326-1:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 326-2:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 582:2012

25.220.20

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 593+A1:2012

23.060.30

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 746-4:2012

25.180.01

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 746-5:2012

25.180.01

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 746-8:2012

25.180.01

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 1045:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 1058:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 12369-1:2012

79.060.20

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 12871:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN 1326:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 1857:2012

91.060.40

30.11.2012

983 – ST din 25.09.2012

SM SR EN 1525:2012

53.060

17.12.2012

979– ST din 21.09.2012

SM SR EN 1726-2:2012

22


INSM Septembrie 2012

1

2

3

4

53.060

17.12.2012

979– ST din 21.09.2012

SM SR EN 12195-3:2012

53.080 55.180.99

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12195-4:2012

53.080 55.180.99

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12517-1:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 12732:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 12735-1:2012

23.040.15

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12735-2:2012

23.040.15

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12766-1:2012

75.080 75.100

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12766-2:2012

75.080 75.100

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12766-3:2012

75.080 75.100

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 12797:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 12799:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 13100-2:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 13100-3:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 14430:2012

25.220.50

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 14502-1:2012

53.020.30

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR EN 14985:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR EN 15609:2012

47.020.20 47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 15609:2012

47.020.20 47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 25822:2012

25.160.30

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 25827:2012

25.160.30

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 26461-1:2012

07.100.20

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 26461-2:2012

07.100.20

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN 29454-1:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 29455-1:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 29455-5:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 29455-11:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 29455-14:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN 60079-0:2012

29.260.20

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR EN 60079-1:2012

29.260.20

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR EN 60079-2:2012

29.260.20

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR EN 60079-7:2012

29.260.20

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR EN 1551:2012

23


INSM Septembrie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 60252-1:2012

31.060.30 31.060.70

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60252-2:2012

31.060.30 31.060.70

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60598-2-20:2012

29.140.40

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60645-7:2012

17.140.50

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60728-11:2012

33.060.40

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61058-2-1:2012

29.140.40

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61210:2012

29.120.20

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61386-24:2012

29.120.10

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61643-11:2012

29.140.10

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61643-21:2012

29.240 29.240.10

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61995-1:2012

29.120.20 29.140.40

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 62026-3:2012

29.130.20

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 62109-1:2012

27.160

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 62423:2012

29.120 29.120.50

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 62493:2012

29.020 29.140

17.12.2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 301 489-33 v1.1.1:2012

33.020

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ENV 1156:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR ENV 12038:2012

79.060.01

01.03.2013

984 – ST din 26.09.2012

SM SR EN ISO 283:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 284:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 583:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 1120:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 2081:2012

25.220.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 2082:2012

25.220.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 2177:2012

25.220.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 2819:2012

25.220.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 3497:2012

25.220.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 3677:2012

25.160.50

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 3861:2012

25.220.10 83.140.40

17.12.2012

977 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 6520-1:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 6947:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 3691-5:2012

24


INSM Septembrie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 7622-1:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 7622-2:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 7963:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 9016:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 9692-1:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 10042:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 10088:2012

47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 10239:2012

47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 11666:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 12215-5:2012

47.020.10 47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 12215-6:2012

47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 13919-1:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 12683:2012

25.220.50

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 14509-1:2012

17.140.30

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 14509-3:2012

17.140.30 47.080

17.12.2012

975 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 15236-1:2012

53.040.20

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 15236-3:2012

53.040.20

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 17638:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 17640:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 17630:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 17653:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 17654:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 17655:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 21179:2012

53.040.10

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 21183-1:2012

53.040.20

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 21281:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 22721:2012

53.040.20 73.100.40

17.12.2012

971 – ST din 17.09.2012

SM SR EN ISO 23277:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 23278:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 23279:2012

25.160.40

17.12.2012

976 – ST din 20.09.2012

SM SR EN ISO 28762:2012

25.220.50

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR EN ISO 28764:2012

25.220.50

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR CEN/TS 13001-3-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 251:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR ISO 282:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR ISO 433:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

25


INSM Septembrie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 938:2012

53.060

17.12.2012

979– ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1036:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1037:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1044:2012

53.060

17.12.2012

979– ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1049:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1050:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1535:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1536:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1537:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1617:2012

71.100.10

30.11.2012

983 – ST din 25.09.2012

SM SR ISO 1807:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1815:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1816:2012

53.040.20

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 1819:2012

53.040.01

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2109:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2139:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2140:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2262:2012

53.020.30

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 2331:2012

01.040.53 53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 2326:2012

53.040.99

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2327:2012

53.040.30

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 2374:2012

53.020.01

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 2747:2012

25.220.50 97.040.60

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 3265:2012

53.040.99

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 3284:2012

53.040.30

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 3435:2012

53.040.01

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 3569:2012

53.040.01

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 4301-1:2012

53.020.01

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4301-3:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4301-4:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4301-5:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4302:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4304:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 4305:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 5031:2012

53.040.30

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 5050:2012

53.040.99

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 5051:2012

53.040.99

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 3691+A1:2012

26


INSM Septembrie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 5057:2012

53.060

17.12.2012

972– ST din 17.09.2012

SM SR ISO 5285:2012

53.040.20

17.12.2012

971– ST din 17.09.2012

SM SR ISO 7119:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 7149:2012

53.040.01

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 7189:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 7190:2012

53.040.99

17.12.2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 7363:2012

53.020.01

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 7752-4:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 7752-5:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 8087:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 8456:2012

53.080

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 8566-5:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 8686-5:2012

53.020.20

17.12.2012

974 – ST din 19.09.2012

SM SR ISO 9373:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 9851:2012

01.040.53 53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR ISO 9926-1:2012

03.100.30 53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 9928-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 9928-2:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 9928-2:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 9942-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 10245-2:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 10245-5:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 10973:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 11629:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 11661:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 11662-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 12478-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 12485:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 14518:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO 22915-1:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 22915-2:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 22915-3:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 22915-8:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 22915-10:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 22915-20:2012

53.060

17.12.2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR ISO 23815-1:2012

53.020.20

17.12.2012

973 – ST din 18.09.2012

SM SR ISO/TR 5047:2012

53.040.10

17.12.2012

978 – ST din 21.09.2012

SM SR HD 549 S1:2012

33.160.60

17.12.2012

980 – ST din 24.09.2012

27


INSM Septembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (Septembrie 2012)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

1

Codul CSM Код CSM

2

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SMV EN 81-43:2011

53.020,20 91.140.90

01.09.2013

SM SR EN 81-43:2012

974 – ST din 17.09.2012

SMV EN 206-1+A1+A2:2011

91.100.30

01.06.2013

SM SR EN 206-1:2012

983 – ST din 25.09.2012

SMV EN 257:2011

27.060.20

01.09.2013

SM SR EN 257:2012

972 – ST din 17.09.2012

SMV EN 12735-1:2011

23.040.15

01.09.2013

SM SR EN 12735-1:2012

972 – ST din 17.09.2012

SMV EN 12735-2:2011

23.040.15

01.09.2013

SM SR EN 12735-2:2012

972 – ST din 17.09.2012

SMV EN 61643-11:2010

33.060.40

01.02.2014

SM SR EN 60728-11:2012

980 – ST din 24.09.2012

SMV EN 61643-21:2010

33.060.40

01.02.2014

SM SR EN 60728-21:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 593:2011

23.060.30

01.09.2013

SM SR EN 593+A1:2012

972 – ST din 17.09.2012

SM SR EN 50086-2-4:2011

29.120.10

01.09.2014

SM SR EN 61386-24:2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60079-7:2011

29.260.20

01.09.2013

SM SR EN 60079-7:2012

979 – ST din 21.09.2012

SM SR EN 60252-1:2010

31.060.30 31.060.70

01.02.2014

SM SR EN 60252-1:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60252-2:2010

31.060.30 31.060.70

01.02.2014

SM SR EN 60252-2:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60252-20:2010

29.140.40

01.02.2014

SM SR EN 60252-20:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60598-2-20:2010

29.140.40

01.02.2014

SM SR EN 60598-2-20:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 60728-11:2010

29.140.40

01.02.2014

SM SR EN 60728-11:2012

980 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61058-2-1:2010

29.120.40

01.09.2014

SM SR EN 61058-2-1:2012

981 – ST din 24.09.2012

SM SR EN 61210:2010

29.120.30

01.09.2014

SM SR EN 61210:2012

981 – ST din 24.09.2012

SM STB EN 1714:2010

25.160.40

01.09.2013

SM SR EN ISO 17640:2012

976 – ST din 20.09.2012

GOST EN 25817-2002

25.160.01

01.09.2013

SM SR EN ISO 5817:2012

975 – ST din 19.09.2012

GOST 27914-88 (ISO 8087-85)

53.020.20

01.09.2013

SM SR ISO 8087:2012

974 – ST din 19.09.2012

GOST 19248-90 (ISO 3677-76)

25.160.50

01.10.2013

SM SR EN ISO 3677:2012

977 – ST din 20.09.2012

GOST 29266-91 (ISO 9373-89)

53.020.20

01.09.2013

SM SR ISO 9373:2012

973 – ST din 18.09.2012

28


INSM Septembrie 2012

1 GOST 30871 (ISO 3691:1980)

2 53.060

3

4

5

01.09.2013

SM SR ISO 3691+A1:2012

972 – ST din 17.09.2012

GOST 30934-2002 (ISO 9928-1:1990)

03.100.30 53.020.20

01.09.2013

SM SR ISO 9928-1:2012

973 – ST din 18.09.2012

GOST 31272.1-2002 (ISO 9926-1:1990)

03.100.30 53.020.20

01.09.2013

SM SR ISO 9926-1:2012

973 – ST din 18.09.2012

GOST CEI 730-1-95/GOST R CEI 730-1-94

97.120

01.02.2014

SM SR EN 60730-1:2010

980 – ST din 24.09.2012

GOST CEI 730-2-1-95/GOST R CEI 730-2-1-94

97.120

01.02.2014

SM SR EN 60730-1:2010

980 – ST din 24.09.2012

GOST CEI 60598-2-20

29.140.40

01.02.2014

SM SR EN 60598-2-20:2012

980 – ST din 24.09.2012

29


INSM Septembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Septembrie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

2

3

4

5

SM SR EN 206-1:2012/A1:2012

91.100.30

A1

983 – ST din 25.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 206-1:2012/A2:2012

91.100.30

A2

983 – ST din 25.09.2012

Nu se publică

SM SR HD 639 S1:2010/A2:2012

29.120.50

A2

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 50117-1:2010/A1:2012

33.120.10

A1

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 50290-2-21:2011/A1:2012

29.035.20 33.120.20

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 50290-2-22:2011/A1:2012

29.035.20 33.120.10

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 50290-2-24:2011/A1:2012

29.035.20 33.120.10

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-1:2006/A14:2012

13.120 97.030

A14

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SREN 60335-2-2:2010/A11:2012

13.120 97.080

A11

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-7:2010/A11:2012

13.120 97.060

A11

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-29:2006/A2:2012

29.200 97.180

A2

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-73:2010/A2:2012

91.140.65

A2

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SREN 60335-2-75:2010/A12:2012

55.230

A12

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-76:2010/A12:2012

65.040.99

A12

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-90:2010/A1:2012

97.040.20

A1

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60664-3:2010/A1:2012

29.080.30

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60669-2-1:2010/A1:2012

29.120.40

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60669-2-1:2010/A12:2012

29.120.40

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60947-1:2010/A1:2012

29.130.20

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60950-1:2010/A11:2012

35.020 35.260

A11

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61008-1:2010/A12:2012

29.120.50

A12

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61009-1:2010/A11:2012

29.120.50

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61009-1:2010/A12:2012

29.120.50

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61009-1:2010/A13:2012

29.120.50

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

1

Codul CSM Код CSM

30


INSM Septembrie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 61347-2-12:2010/A1:2012

29.140.99

A1

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61386-21:2010/A11:2012

29.120.10

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61386-22:2010/A11:2012

29.120.10

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61386-23:2010/A11:2012

29.120.10

A1

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61549:2010/A2:2012

29.140.20; 29.140.30

A2

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61643-11:2012/A11:2012

29.240.10

A11

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61643-21:2012/A1:2012

29.240 29.240.10

A1

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM GOST 13272:2011/A1:2012

67.120.30

A1

982– ST din 25.09.2012

33

GOST 20022.0-93

71.100.10

A2

969– ST din 17.09.2012

35

SM SR EN 206-1:2012/C91:2012

91.100.30

C91

983 – ST din 25.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 206-1:2012/C92:2012

91.100.30

C92

983 – ST din 25.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60950-1:2010/AC:2012

35.020 35.260

AC

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 60950-1:2010/C91:2012

35.020 35.260

C91

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 61770:2012/AC:2012

91.140.60 97.030

AC

980 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN 8317:2012/AC:2012

55.020

AC

983 – ST din 25.09.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 21487:2011/AC:2012

47.080

AC

975 – ST din 19.09.2012

Nu se publică

29.120.40

AC

981 – ST din 24.09.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 60669-1:2010/C91:2012

5

31


INSM Septembrie 2012

32


INSM Septembrie 2012 MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.120.30

MODIFICARE

SM GOST 13272:2011/A1:2012

Conserve din ficat de peşte. Condiţii tehnice

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 982 – ST din 25.09.2012 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul interstatal GOST 13272-2009 „Консервы из печени рыб. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST 13272:2011. Nota * nu trebuie citită. Nota ** trebuie citită “Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică reglementarea tehnică “Lapte şi produse lactate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 05.07.2010”. Nota *** trebuie citită “Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică reglementarea tehnică “Fructe şi legume uscate (deshidratate)”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1523 din 29.12.2007”. Nota *4 trebuie citită “Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică reglementarea tehnică “Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 27.05.2010”. Nota *5 trebuie citită “Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică reglementarea tehnică “Lapte şi produse lactate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 05.07.2010”. Nota *6 nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 32)

33


INSM Septembrie 2012

[BS nr. 9 - 2012]

34


INSM Septembrie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CSM 71.100.10

(Продолжение см. с. 33)

35


INSM Septembrie 2012

(Продолжение см. с. 34)

36


INSM Septembrie 2012

(Продолжение см. с. 34)

37


INSM Septembrie 2012

[BS nr. 9 - 2012]

38


INSM Septembrie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0031-M din 06.09.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip FX-7102 cu numerele de fabricaţie: 50004071, 50004072, 50000506, 50004263, 50004257, 50004264 producător „Fukuda Denshi Co., Ltd”, Japonia, solicitant F.C.P.C. „DATACONTROL” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0284:2012. A elibera F.C.P.C. „DATACONTROL” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0242U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0222:2000 în scopul includerii traductoarelor tip 1022 producător Vishay Precision Group Tedea-Huntleigh; tip SL-A 20-40 kg, producător GSS SCALE (SUZHOU) CO., LTD, Republica Populară Chineză; tip L6E3, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1P3, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1E, producător Zhonghang Electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1G, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip SQB, producător Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd., Republica Populară Chineză; tip LN, producător Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd., Republica Populară Chineză.

3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BX, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:

39


INSM Septembrie 2012 a) A aproba completările la descrierea de model pentru balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0221:2000 în scopul includerii traductoarelor tip 1022 producător Vishay Precision Group Tedea-Huntleigh; tip SL-A 20-40 kg, producător GSS SCALE (SUZHOU) CO., LTD, Republica Populară Chineză; tip L6E3, producător Zhonghang Electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1P3, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1E, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip Tianhan L1G, producător Zhonghang electronic Measuring Instrument Co., Ltd. (Zemic), Republica Populară Chineză; tip SQB, producător Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd., Republica Populară Chineză; tip LN, producător Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd., Republica Populară Chineză.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

40


INSM Septembrie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0032-M din 21.09.2012

Expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul efectuarării expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către S.R.L. „IaloveniGaz”, or. Ialoveni, s-a hotărît: A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 019K-01/12, pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip РЛ, nr. de fabricaţie 1218, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1216, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 040K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip РЛ, nr de fabricaţie 1217, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 19.07.2012. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 046K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur, tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 229, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 03.08.2012. e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 012K-07/12 pentru contorul etalon de gaz cu turbină, tip ТЕМПО-400, nr. de fabricaţie 120601, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.07.2012. a)

Director general

Vitalie DRAGANCEA

41


INSM Septembrie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0033-M din 28.09.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul efectuării expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la echipamentul ENV 216 2-LINE V-NETWORK tip ENV216 deţinut de către Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţă Radio”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 17-360232, pentru ENV 216 2-LINE V-NETWORK tip ENV216, producător „Rohde & Schwarz”, Republica Federală Germania, cu numărul de fabricaţie 101381, eliberat de către „Rohde & Schwarz zavod Vimperec, s.r.o.”, Republica Cehă, la 02.12.2011.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

42


03.08.2012

03.08.2017

V/C nr. 00253

Vînzare

162 din 03.08.2012

Aparate de cîntărit

03.08.2012

03.08.2017

V/C nr. 000254

Vînzare

162 din 03.08.2012

Aparate de cîntărit

Societatea cu Întreprinderea Răspundere Limitată Individuală “Guţu Igor “ALITEX-COM”, V.”, MD-2068, bd. Moscova, MD-5001, str. Mihai 15/3, ap. (of.) 94, Viteazul, 7, ap. 30, or. mun.Chişinău Floreşti, r-l Floreşti

3.

4.

8

Societatea cu Răspundere Limitată „FARMACIA ACASĂ”, MD-2044, str. Petru Zadnipru, 19/4, mun.Chişinău

Î.M. „BECOR” S.R.L., MD-2020, str. Calea Orheiului, 111/5 mun. Chişinău, Republica Moldova

6

5

4

3

2

1

7

149 din 13.07.2012

Vînzare

V/C nr. 000251

13.07.2017

13.07.2012

1.

Aparate pentru Aparate pentru măsurarea măsurarea presiunii presiunii arteriale, arteriale, termometre termometre

149 din 13.07.2012

Reparare, Vînzare

RV/C nr. 000252

13.07.2017

13.07.2012

2.

Note

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Numărul ordinului privind înregistrarea

Genul de activitate

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

Data înregistrării avizului

Nr. crt.

INSM Septembrie 2012

NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE Situaţia pe trimestrul III anul 2012

eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

43


22.08.2012

22.08.2017

V/C nr.000259

Vînzare

175a din 22.08.2012

22.08.2012

22.08.2017

V/C nr. 000260

Vînzare

175a din 22.08.2012

175a din 22.08.2012

Import, reparare, vînzare

IRV/C nr. 000258

22.08.2017

22.08.2012

8.

171 din 17.08.2012

Reparare, închiriere

RÎ/C nr. 000257

17.08.2017

17.08.2012

7.

S.R.L. “LIRUCOLA”, S.R.L.„BIOFLORES”, S.R.L. „ORION MD-4301, str. Mihai MD-4401, str. Mihai GS”, Eminescu, 27, Eminescu, 23, MD-2068, s or. Căuşeni, or.Călăraşi tr. Moscova bd., Republica Moldova Republica Moldova 14/1 mun. Chişinău, Republica Moldova

Contoare de gaz

167 din 16.08.2012

Reparare

R/V nr. 000256

16.08.2017

16.08.2012

6.

F.P.C. „MIUID” S.R.L., S.R.L. „Orhei-Gaz” MD-2003, str. Vladimirescu MD-3501, str. Mahu Tudor, 62/1, or. Durleşti Vasile, 121, or. Orhei, mun. Chişinău, Republica Moldova Republica Moldova

Termometre, Aparate pentru Contoare de gaz, Măsuri de volum, cisterne aparate pentru măsurarea presiunii corectoare de auto, rezervoare staţionare, măsurarea presiunii arteriale, volum tije metrice, distribuitoare arteriale termometre de combustibil, comparator micrometric, panglică

9.

10.

8

7

Contoare de gaz, corectoare de volum

S.R.L. „GHELAS”, MD-2025, str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, 92, mun. Chişinău, Republica Moldova

6

5

Import, montare, punere în funcţiune, reparare, vînzare 167 din 16.08.2012

4

3

2

1

IMRV/C nr. 000255

16.08.2017

16.08.2012

5.

INSM Septembrie 2012

44


06.09.2012

06.09.2017

V/C nr.000266

Vînzare

177 din 06.09.2012

06.09.2012

06.09.2017

V/C nr.000267

Vînzare

177 din 06.09.2012

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr.000265

06.09.2017

06.09.2012

15.

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr.000264

06.09.2017

06.09.2012

14.

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr.000263

06.09.2012

06.09.2012

13.

S.C.„MIDOFARM” Firma „AMOFARMS.R.L., DIVERSE” S.R.L., MD-2001, str. MD-2065, str. Ştefan Ştefan cel Mare şi cel Mare şi Sfînt Sfînt bd., 62, bd.,62 mun. Chişinău, mun. Chişinău, Republica Moldova Republica Moldova

176 din 23.08.2012 Traductor de presiune excedentară

Traductor de presiune excedentară

Reparare, vînzare, producere

PRV/C nr. 000261

23.08.2017

23.08.2012

11.

176 din 23.08.2012

Reparare, vînzare

RV/C nr. 000262

23.08.2017

23.08.2012

12.

„BIRIVOFARM” Firma de Producţie şi S.C.„GRIN - FARM” Institutul de Inginerie Firma S.R.L., Comerţ „AMOFARM” S.R.L., Electronică şi Nanotehnologii “LABORMED” MD-2012, str. S.R.L., MD-2015, str. “D.GHIŢU” al Academiei de S.R.L., str. Puşkin A., 28, MD-2012, str. Ştefan Decebal bd., 19, Ştiinţe a Moldovei Independenţei, ap.16 cel Mare şi Sfînt bd., mun. Chişinău, MD-2028, str. Academiei, 3/3, 6/1, of.308 mun. Chişinău, 128, ap. (of.) 8 Republica Moldova mun Chişinău, Republica mun. Chişinău, Republica mun. Chişinău, Moldova Republica Moldova Moldova Republica Moldova

Aparate pentru Aparate pentru Aparate pentru Aparate pentru Aparate pentru măsurarea măsurarea presiunii măsurarea măsurarea presiunii măsurarea presiunii presiunii arteriale, arteriale, termometre presiunii arteriale, termometre arteriale, termometre arteriale, termometre termometre

16.

17.

8

7

6

5

4

3

2

1

INSM Septembrie 2012

45


18.09.2017

Î/C nr.000271

Închiriere

184 din 18.09.2012 Balanţe, greutăţi

25.09.2012

PRV/C nr.000272

Producere, reparare, vînzare

187 din 25.09.2012

Defectoscoape, grosimetre ultrasonice, aparat ultrasonic, set de mostre de control, generatoare, voltmetre, oscilografe, aparate pentru cercetarea caracteristicilor amplitudine-frecvenţă, măsurătoare de spectru, magazin de atenuare, selector, ampermetre, cutii de rezistenţe de curent continuu, aparate combinate, surse de alimentare.

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr.000269

06.09.2017

06.09.2012

19.

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr. 000268

06.09.2017

06.09.2012

18.

Aparate pentru Aparate pentru Termometre, măsurarea presiunii măsurarea presiunii aparate pentru arteriale, arteriale, termometre măsurarea termometre presiunii arteriale

177 din 06.09.2012

Vînzare

V/C nr.000270

06.09.2017

06.09.2012

20.

Întreprinderea S.R.L. „VIRIMS.R.L.„ECONORD - IND”, Societatea cu Municipală „PIAŢA IMPEX”, MD-2012, str. Puşkin Răspundere CENTRALĂ”, MD-2028, Alexandr, 28, ap. (of.) Limitată MD-2001, str. str. Dokuceaev, 16 “VICASON” Mitropolitul Varlaam, Vasilii, 2 ap. (of.) 65 mun. Chişinău, MD-2012, str. 63 mun. Chişinău, Republica Moldova Puşkin A., 28, mun. Chişinău, Republica Moldova ap.16, Republica Moldova mun. Chişinău, Republica Moldova

18.09.2012

25.09.2012

S.A. „INTROSCOP”, MD-2044, str. Meşterul Manole, 20 mun. Chişinău, Republica Moldova

21.

22.

8

7

6

5

4

3

2

1

INSM Septembrie 2012

46


47

str.V.Lupu, 62

,

Plus"or.Floreşlti

Centru

SRL "Business

apă rece

Contoare de

5

vinzare

Reparare,

nr. 005

RV/B

10.09.15

10.09.12

1.

Note

8

Genul de activitate

5

7

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat

4

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

3

Numărul ordinului privind înregistrarea

Data înregistrării avizului

2

6

Nr. crt.

1

02.10.2017

V/C nr. 000274

02.10.2017

V/C nr. 000275

191 din 02.10.2012 Aparat pentru Aparat pentru măsurarea presiunii măsurarea presiunii arteriale, termometre arteriale

191 din 02.10.2012

Vînzare, reparare, import

VRI/C nr. 000273

02.10.2017

02.10.2012

23.

Societatea cu Răspundere Societatea cu Societatea Comercială Limitată “AUDIOTONRăspundere Limitată “RAILSMED” S.R.L. SERVICE” “UNIMED FARMA” MD-2023, str. Drăgan MD-2051, str. Floreşti, 40, MD-2023, str. Maria, 19 A, mun. mun. Chişinău, Uzinelor, 10 Chişinău, Republica Republica Moldova mun.Chişinău, Moldova Republica Moldova

mun. Chişinău, Republica Moldova

191 din 02.10.2012

Vînzare

02.10.2012

02.10.2012

Vînzare

24.

25.

8

7

6

5

4

3

2

1

INSM Septembrie 2012

NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE Situaţia pe trimestrul III anul 2012

eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi


INSM Septembrie 2012

Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012

Mai puține deșeuri, rezultate mai bune – Eficiență prin utilizarea standardelor Standardele international, precum cele elaborate de IEC, ISO și ITU, sînt esențiale pentru sporirea eficienței. Această problemă a ieșit în evidență atunci cînd au apărut astfel de provocări globale ca durabilitatea și incertitudinea financiară, ceea ce înseamnă că organizațiile sînt motivate să obțină rezultate mai bune, producînd mai puține deșeuri. Destul de simplu, eficiența indică abilitatea de a atinge obiectivele prin implementarea proceselor de elaborare a produselor sau serviciilor în scopul obținerii calității optimale cu mai puține deșeuri, cheltuieli sau eforturi inutile. Ea ajută organizațiile să mărească profiturile și să-și atingă scopurile și este esențială pentru obținerea succesului în actualul mediu economic competitiv. În lumea complexă și concurențială din prezent, problema durabilității, văzută din perspectiva economică, socială și de mediu, provoacă mediul de afaceri să fie mai eficient într-o gamă vastă de măsuri și probleme. Standardele internaționale reprezintă instrumente puternice în suportul organizațiilor pentru valorificarea pieței globale. Elaborate de experți din toată lumea, ele conțin cele mai bune practici internaționale armonizate, care pot fi utilizate pentru măsurarea, compararea și sporirea eficienței, precum și la reducerea deșeurilor. De exemplu, prin oferirea specificațiilor comune, standardele internaționale permit produselor, serviciilor și tehnologiilor diferitor producători să se potrivească împreună ca piesele unui puzzle. Ele susțin interoperabilitatea și compatibilitatea, oferind o bază solidă pentru inovații și facilitînd accesul noilor produse pe piață. Standardele asigură ca țările, organizațiile, autoritățile de reglementare și cercetătorii să nu fie nevoiți să reinventeze roata, astfel investind în alte priorități. Cunoștințele moderne incluse în standarde sînt accesibile tuturor, inclusiv statelor în curs de dezvoltare, promovînd utilizarea corectă a resurselor umane și materiale. Procesele industriale și de afaceri mai eficiente, facilitate de utilizarea standardelor, permit companiilor să concureze la nivel global și să producă cu costuri reduse mai rapid și pentru mai multe pieți de desfacere. Astfel, standardele ajută organizațiile să satisfacă necesitățile consumatorilor, concentrîndu-se asupra optimizării proceselor companiilor. Autoritățile de reglementare pot utiliza standardele ca mijloc de conformare și ca bază pentru elaborarea unor reglementări tehnice orientate spre beneficiul pieței și consumatorilor. Iar consumatorii pot fi siguri că standardele promovează eficiența în probleme ce îi afectează, precum etichetarea sau siguranța. Idea de bază este că standardele internaționale ale IEC, ISO și ITU nu doar îmbunătățesc afacerile, dar și ajută societatea să utilizeze mai eficient resursele sale, contribuind la o lume mai durabilă.

48


INSM Septembrie 2012

Mediul înconjurător şi eficienţa standardelor

Consolidarea economiei mondiale şi creşterea numărului populaţiei globale au ca rezultat consumul rapid al resurselor naturale ale Pămîntului. Fie că vorbim despre apă, sol sau aer curat – resurse vitale pentru calitatea vieţii şi sănătatea oamenilor – trebuie să ţinem cont de faptul că ele sînt disponibile în cantităţi limitate şi trebuie utilizate într-un mod cît mai eficient.

Există cinci reguli de aur pentru creşterea economică, concomitent cu eficientizarea modului de folosire a resurselor naturale: -

Economisirea resurselor oricînd este posibil;

-

Reciclarea materialelor şi reutilizarea elementelor componente ale produselor;

-

Substituirea resurselor principale cu unele alternative, care au un impact mai mic asupra mediului;

-

Reducerea consumului de resurse prin schimbarea modului de satisfacere a necesităţilor oamenilor;

-

Evaluarea corectă a resurselor naturale, facilitînd astfel o gestionare mai bună a rezervelor de resurse naturale.

De asemenea, eficienţa poate fi sporită prin utilizarea standardelor. Acestea permit implementarea proceselor de elaborare a produselor sau serviciilor de calitate cu deşeuri minime, cheltuieli reduse şi cu cît mai puţin efort, ele reprezentînd surse globale de cunoştinţe şi soluţii acceptabile. Astfel, standardele contribuie la reducerea deşeurilor prin consolidarea economiei globale, paralel cu optimizarea utilizării resurselor.

La momentul actual, peste 250 000 de companii din întreaga lume utilizează standardele seriei ISO 14000, Managementul de mediu. Pentru multe state în curs de dezvoltare, precum Republica Moldova, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, standardele trebuie să fie cost-eficiente, clare şi transparente. Printre beneficiile standardelor ISO 14000 se numără reducerea impactului asupra mediului înconjurător, scăderea costurilor materiilor prime, limitarea consumului de energie, micşorarea costurilor de depozitare şi transport, diminuarea riscului de îmbolnăvire etc. De asemenea, companiile îşi pot îmbunătăţi imaginea publică, spori încrederea clienţilor şi utiliza mai eficient resursele financiare. Totodată, organizaţiile ce implementează standarde din această serie au posibilitatea de a optimiza condiţiile de muncă şi de viaţă ale angajaţilor, contribuind la sănătatea şi la calitatea vieţii oamenilor.

49


INSM Septembrie 2012

La sediul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie pot fi găsite în limba de stat următoarele standarde internaţionale din seria ISO 14000, adoptate în calitate de standarde moldovene pe teritoriul Republicii Moldova:

SM SR EN ISO 14001:2006 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

SM SR EN ISO 14004:2012 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare

SM SR EN ISO 14015:2012 Management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO)

SM SR EN ISO 14020:2007 Etichete şi declaraţii de mediu. Principii generale

SM SR EN ISO 14031:2007 Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid

SM SR EN ISO 14040:2011 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru

SM SR EN ISO 14050:2011 Management de mediu. Vocabular

SM SR EN ISO 14063:2012 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple

SM SR ISO 14064-1:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru cuantificarea şi raportarea emisiilor şi cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de seră

SM SR ISO 14064-2:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră

SM SR ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră

Trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon va facilita ameliorarea sau chiar prevenirea schimbărilor climatice, aducînd numeroase alte beneficii. Acest lucru poate fi realizat prin îmbunătăţirea şi modernizarea tehnologiilor existente, precum sursele de energie regenerabilă şi vehiculele electrice. Pe lîngă reducerea considerabilă a importurilor de petrol şi gaz, aceasta ar diminua substanţial poluarea aerului, ducînd la economisiri majore ale cheltuielilor legate de sănătate şi de măsurile de control al poluării mediului înconjurător.

50


INSM Septembrie 2012

PreลŸedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Chiciuc Elena Russu

Secretar

Silvia Macovei

51

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement