Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

10 – 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………….…..4 nr. 714-ST din 27.10.2011 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..…………………........6 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...………………………………………………………….…..18 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate …………………………………………...………………………..….........................................23 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...…………………………………24 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Erate la standarde moldovene …………………………………………………………………………………...…….……...........25 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale ………………………………………………………………………………...…….……..............27 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Proiecte de standarde în anchetă publică …………………………………..………………………………………………………41 Octombrie 2011 METROLOGIE

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..42 nr. 0035-M din 07.10.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………..……44 nr. 0036-M din 19.10.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..45 nr. 0037-M din 27.10.2011 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Standardele – un ghid în gestionarea deşeurilor ………………………………………………………………………………......46 Standardele contribuie la inofensivitatea ambalajelor pentru produsele alimentare …………………………………………......48 Dezvoltarea industriei agroalimentare prin aplicarea standardelor europene şi internaţionale ……………………………..........50

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 714-ST din 27.10.2011 Cu privire la actualizarea componenţei CT 21

În temeiul art.7 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în urma examinării setului de documente prezentate de către comitetul tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” privind actualizarea informaţiilor referitor la componenţa membrilor comitetutului tehnic, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de organism naţional de standardizare, adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 1885-ST din 20.02.2006, referitor la componenţa, preşedintele şi secretarul CT 21 „Pîine, produse de panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” după cum urmează:

1. A aproba în calitate de preşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” pe dl Alexandru Hmelniţchii – director tehnic şi de producere, Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” ( S.A. „Franzeluţa”). 2. A aproba în calitate de vicepreşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” pe dna Olga Niculica – şef Laborator Central de Încercări, S.A. „Franzeluţa”. 3. A aproba în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de

panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” pe dna Augustina Răileanu – tehnolog, S.A. „Franzeluţa”.

4. A aproba noua componenţă a comitetului tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de

panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe”, conform anexei.

4


ANEXĂ la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 714 din 27.10.2011

Componenţa Comitetului Tehnic de standardizare CT 21 „Pîine, produse de panificaţie, cofetărie, paste făinoase, făină şi crupe” Nr.

Denumirea unităţii, factorului interesat

Funcţia Director tehnic şi de producere Şef Laborator Central de Încercări

Numele, prenumele Hmelniţchii Alexandru

1.

S.A. „Franzeluţa”

2.

S.A. „Franzeluţa”

3.

S.A. „Franzeluţa”

4.

Institutul Naţional de Specialist coordonator Siloci Rodica Standardizare şi Metrologie Tehnolog Argint Ecaterina S.A. „Franzeluţa” Inspectoratul Principal de Stat Inspector Principal din pentru Supravegherea Pieţei, cadrul Inspectoratului Costriţchi Iolanta metrologiei şi protecţiei a Produse Alimentare şi consumatorilor Servicii Centrul Naţional de Sănătate Inginer-tehnolog în Publică secţia Siguranţa Tărîţă Violeta Alimentelor Ministerul Agriculturii şi Consultant secţia Industriei Alimentare al reglementarea calităţii Mocanu Mihai Republicii Moldova produselor alimentare Uniunea Centrală a Director Întreprinderea Cooperativelor de Consum din Cooperatistă de Cazacu Vasile Republica Moldova Panificaţie „Panifcoop” a Urecoop din Străşeni Centrul Naţional de Cercetător ştiinţific Mocanu Maria Terminologie S.A. „Combinatul de Pîine din Director de producţie Covaliciuc B. F. Bălţi” S.A. Combinatul de pîine din Şef laborator Cahul „CAHULPAN” tehnologic de Platon Valentina producere

5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Tehnolog

S.A. „Combinatul de Produse Prim vicedirector la Cerealiere din Chişinău” S.A. „CPC din Chişinău”

5

Funcţia în cadrul CT Preşedinte

Niculica Olga

Vicepreşedinte

Răileanu Augustina

Secretar

Bălan Iurie

Reprezentant ONS Membru Membru

Membru Membru

Membru Membru Membru Membru

Membru


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (octombrie 2011) 01

03.100.90

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

SMV EN 15341:2011 Mentenanţă. Indicatori-cheie de performanţă în materie de mentenanţă – Техническое обслуживание. Ключевые показатели эффективности технического обслуживания (EN 15341:2007, IDT)

01.040.03 SMV EN 13306:2011 Mentenanţă. Terminologia mentenanţei – Техническое обслуживание. Терминология (EN 13306:2010, IDT)

07

07.100.01

01.040.91

SMV CWA 15793:2011 Standard privind managementul riscurilor biologice în laborator – Стандарт для управления биологическими рисками в лаборатории (CWA 15793:2008, IDT)

SMV EN 12792:2011 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice – Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (EN 12792:2003, IDT)

11

01.075

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.160

SMV EN 12792:2011 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice – Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (EN 12792:2003, IDT) 03

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

SMV EN 13731:2011 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri şi de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă – Системы подъемных мешков для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (EN 13731:2007, IDT)

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

13

03.080.10 SMV EN 13306:2011 Mentenanţă. Terminologia mentenanţei – Техническое обслуживание. Терминология (EN 13306:2010, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.110 SMV EN ISO 13849-2:2011 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare – Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 2: Валидация (EN ISO 13849-2:2008, IDT)

SMV EN 13269:2011 Mentenanţă. Linii directoare pentru pregătirea contractelor de mentenanţă – Техническое обслуживание. Руководство по подготовке контрактов на техническое обслуживание (EN 13269:2006, IDT)

SMV EN ISO 13857:2011 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru a preveni atingerea zonelor periculoase cu membrele superioare şi inferioare – Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасные зоны (EN ISO 13857:2008, IDT)

03.100.40 SMV EN 12973:2011 Managementul prin valoare – Менеджмент ценности (EN 12973:2000, IDT) 6


SMV EN ISO 28927-7:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Unelte de ştanţat şi unelte tip foarfecă – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 7: Вырубные ножницы и ножницы (EN ISO 28927-7:2009, IDT)

SMV EN ISO 14159:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor – Безопасность машин. Гигиенические требования к проектированию машин (EN ISO 14159:2008, IDT) 13.160 SMV EN ISO 13753:2011 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mînă-braţ – Вибрация и удар механические. Вибрация, передаваемая на руки. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой кисть- рука (EN ISO 13753:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-8:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Unelte tip ferăstrău, unelte de polizat şi unelte de pilit cu mişcare alternativă şi unelte tip ferăstrău cu mişcare oscilantă sau de rotaţie – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 8: Пилы, полировальные и опиловочные станки с возвратно-поступательным движением и небольшие пилы с колебательным или вращательным движением (EN ISO 28927-8:2009, IDT)

SMV EN ISO 20643:2011 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii – Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (EN ISO 20643:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-9:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 9: Ciocane pentru înlăturarea ruginii şi unelte de curăţat cu ace – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 9: Зубильные и пучковые зачистные молотки (EN ISO 28927-9:2009, IDT)

SMV EN ISO 28927-2:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 2: Гаечные ключи, гайковерты и отвертки (EN ISO 28927-2:2009, IDT)

13.220.10 SMV EN 3-8:2011 Stingătoare de incediu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar – Огнетушители переносные. Часть 8: Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся конструкции, сопротивления сжатию и механических испытаний огнетушителей с максимально допустимым давлением 30 бар или ниже (EN 3-8:2006, IDT)

SMV EN ISO 28927-3:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 3: Maşini de lustruit şi maşini de şlefuit rotative, orbitale şi orbitale speciale – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 3: Полировальные машины и вращательные, орбитальные и орбитальные специальные шлифовальные машины (EN ISO 28927-3:2009, IDT)

SMV EN 13731:2011 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri şi de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă – Системы подъемных мешков для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (EN 13731:2007, IDT)

SMV EN ISO 28927-5:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 5: Дрели и дрели ударного действия (EN ISO 28927-5:2009, IDT)

SMV EN 14466+A1:2011 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi de performanţă, încercări – Насосы противопожарные. Насосы переносные. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам, испытания (EN 14466:2005+A1:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-6:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 6: Unelte de tasat – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 6: Трамбовки (EN ISO 28927-6:2009, IDT)

7


17

Часть 4: Дальномеры электрооптические (приборы EDM) (ISO 17123-4:2001, IDT)

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SMV ISO 17123-5:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 5: Taheometre electronice – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 5: Тахеометры электронные (ISO 17123-5:2005, IDT)

17.140.01 SMV EN ISO 3747:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровне звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические/контрольные методы для использования in situ в реверберационной среде (EN ISO 3747:2010, IDT)

SMV ISO 17123-6:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 6: Lasere rotative – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 6: Лазеры вращающиес (ISO 17123-6:2003, IDT)

17.140.20 SMV EN 13023+A1:2011 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hîrtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3 – Методы измерения шума печатных, бумагоперерабатывающих, бумагоделательных и отделочных машин. Степени точности 2 и 3 (EN 13023:2003+A1:2010, IDT)

SMV ISO 17123-7:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 7: Instrumente optice verticalizare – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 7: Оптические приборы для установки по вертикалия (ISO 17123-7:2005, IDT)

17.180.30

23

SMV ISO 17123-1:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 1: Teorie – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 1: Теория (ISO 17123-1:2010, IDT)

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.30 SMV EN 13445-3:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare – Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 3: Проектирование (EN 13445-3:2009, IDT)

SMV ISO 17123-2:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 2: Nivele – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 2: Нивелиры (ISO 17123-2:2001, IDT)

SMV EN 14276-1+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale – Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 1: Сосуды. Общие требования (EN 14276-1:2006+A1:2011, IDT)

SMV ISO 17123-3:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 3: Teodolite – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 3: Теодолиты (ISO 17123-3:2001, IDT)

SMV EN 14276-2+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinţe generale Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 2: Трубопроводы. Общие требования (EN 14276-2:2007+A1:2011, IDT)

SMV ISO 17123-4:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 4: Telemetre electro-optice (EDM instrumente) – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки.

8


23.040.15

25

SMV EN 12735-1:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de refrigerare. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 1: Трубы для трубопроводных систем (EN 12735-1:2010, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.080.60 SMV EN 15027+A1:2011 Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate – Переносные стеннорезные машины и проволочные пилы для стройплощадок. Безопасность (EN 15027:2007+A1:2009, IDT)

25.120.10

SMV EN 12735-2:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi de refrigerare. Partea 2:Ţevi pentru echipamente – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для техники кондиционирования воздуха и холодильной техники. Часть 2: Трубы для оборудования (EN 12735-2:2010, IDT)

SMV EN 12622:2011 Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit – Безопасность металлорежущих станков. Гидравлические прессы для гибки (EN 12622:2009, IDT) 25.140.01 SMV EN ISO 20643:2011 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii – Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (EN ISO 20643:2008, IDT)

23.040.99 SMV EN 14917:2011 Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune – Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением (EN 14917:2009, IDT)

25.140.10

23.060.01

SMV EN ISO 28927-2:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 2: Гаечные ключи, гайковерты и отвертки (EN ISO 28927-2:2009, IDT)

SMV EN 12516-4:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decît oţelul – Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 4: Метод расчета для кожуха клапана из металлических материалов, кроме стали (EN 12516-4:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-3:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 3: Maşini de lustruit şi maşini de şlefuit rotative, orbitale şi orbitale speciale – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 3: Полировальные машины и вращательные, орбитальные и орбитальные специальные шлифовальные машины (EN ISO 28927-3:2009, IDT)

23.100.99 SMV EN 14359+A1:2011 Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice – Аккумуляторы гидропневматические для гидравлических передач (EN 14359:2006+A1:2010, IDT) 23.140

25.140.10

SMV EN 12693:2011 Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice – Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (EN 12693:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-5:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 5: Дрели и дрели ударного действия (EN ISO 28927-5:2009, IDT)

9


27.080

SMV EN ISO 28927-6:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 6: Unelte de tasat – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 6: Трамбовки (EN ISO 28927-6:2009, IDT)

SMV EN 12693:2011 Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice – Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (EN 12693:2008, IDT)

SMV EN ISO 28927-7:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Unelte de ştanţat şi unelte tip foarfecă – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 7: Вырубные ножницы и ножницы (EN ISO 28927-7:2009, IDT)

SMV EN 14276-1+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale – Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 1: Сосуды. Общие требования (EN 14276-1:2006+A1:2011, IDT)

SMV EN ISO 28927-8:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Unelte tip ferăstrău, unelte de polizat şi unelte de pilit cu mişcare alternativă şi unelte tip ferăstrău cu mişcare oscilantă sau de rotaţie – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 8: Пилы, полировальные и опиловочные станки с возвратно-поступательным движением и небольшие пилы с колебательным или вращательным движением (EN ISO 28927-8:2009, IDT)

SMV EN 14276-2+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinţe generale Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 2: Трубопроводы. Общие требования (EN 14276-2:2007+A1:2011, IDT) 27.160 SM SR EN 12976-1:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii prefabricate. Partea 1: Cerinţe generale – Установки солнечные термические и их компоненты. Установки, изготовленные в заводских условиях. Часть 1: Общие требования (SR EN 12976-1:2006, IDT)

SMV EN ISO 28927-9:2011 Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 9: Ciocane pentru înlăturarea ruginii şi unelte de curăţat cu ace – Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 9: Зубильные и пучковые зачистные молотки (EN ISO 28927-9:2009, IDT) 27

27.200 SMV EN 14276-1+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale – Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 1: Сосуды. Общие требования (EN 14276-1:2006+A1:2011, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.040 SMV EN 12952-6:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata construcţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 6: Контроль при монтаже, документации и маркировки элементов котла, работающих под давлением (EN 12952-6:2011, IDT)

SMV EN 14276-2+A1:2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinţe generale Оборудование, работающее под давлением, для систем охлаждения и тепловых насосов. Часть 2: Трубопроводы. Общие требования (EN 14276-2:2007+A1:2011, IDT)

27.060.30

27.220

SMV EN 12953-6:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului – Котлы жаротрубные. Часть 6: Требования к оборудованию котла (EN 12953-6:2011, IDT)

SMV EN ISO 23993:2011 Produse de izolaţie termică pentru echipament în construcţii şi instalaţii industriale. Determinarea conductivităţii termice de proiectare – Теплоизоляционные изделия для строительного оборудования и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2010, IDT) 10


35

SMV EN ISO 6682:2011 Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă – Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления (EN ISO 6682:2008, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.240.99 59 SMV EN ISO 16484-5:2011 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocoale de comunicaţii de date – Системы автоматизации и технического контроля в строительстве. Часть 5: Протокол передачи данных (EN ISO 16484-5:2010, IDT) 37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

59.140.40 SMV EN 12044+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Резальные и дыропробиваемые машины. Требования безопасности (EN 12044:2005+A1:2009, IDT)

ПОЛУЧЕНИЯ

37.100.10 SMV EN 13023+A1:2011 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hîrtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3 – Методы измерения шума печатных, бумагоперерабатывающих, бумагоделательных и отделочных машин. Степени точности 2 и 3 (EN 13023:2003+A1:2010, IDT) 53

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

SMV EN 12203+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Прессы для изготовления обуви и изделий из кожи. Требования безопасности (EN 12203:2003+A1:2009, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.060

53.060

SMV EN 12044+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Резальные и дыропробиваемые машины. Требования безопасности (EN 12044:2005+A1:2009, IDT)

SMV EN 15000:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, cerinţe de performanţă şi de încercare pentru indicatorii momentului de sarcină longitudinal şi limitatorii momentului de sarcină longitudinal – Безопасность промышленных тележек. Самодвижущиеся тележки с изменяющимся вылетом. Технические условия, требования к рабочим характеристикам и испытаниям индикаторов продольного грузового момента и ограничителей продольного грузового момента (EN 15000:2008, IDT)

SMV EN 12203+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Прессы для изготовления обуви и изделий из кожи. Требования безопасности (EN 12203:2003+A1:2009, IDT)

53.100 SMV EN ISO 3457:2011 Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe – Машины землеройные. Защитные устройства. Определения и требования (EN ISO 3457:2008, IDT)

SMV EN 12387+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Модульное оборудование для ремонта обуви. Требования безопасности (EN 12387:2003+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 3471:2011 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă – Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования (EN ISO 3471:2008, IDT) 11


самодвижущиеся опрыскиватели. Защита оператора (водителя) от вредных веществ. Часть 2: Фильтры, требования и методы испытания (EN 15695-2:2009, IDT)

SMV EN 12653+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate – Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и из аналогичных материалов. Гвоздезабивочные машины. Требования безопасности (EN 12653:1999+A2:2009, IDT) 65

65.060.20 SMV EN ISO 4254-5:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate – Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 5: Почвообрабатывающие машины с активными рабочими органами (EN ISO 4254-5:2009, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020.20 SM 123:2011 Material săditor pomicol. Puieţi-portaltoi de nuc. Condiţii tehnice – Плодовый посадочный материал. Сеянцы ореха грецкого подвойные. Технические условия

SMV EN 15811:2011 Maşini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei – Машины сельскохозяйственные. Ограждения для движущихся частей механической передачи. Ограждение открывающееся с помощью инструмента (EN 15811:2009, IDT)

(Înlocuieşte SM 123:2005) SM 129:2011 Material săditor pomicol. Ramuri-altoi de nuc. Condiţii tehnice – Плодовый посадочный материал. Черенки ореха грецкого привойные. Технические условия (Înlocuieşte SM 129:2005)

65.060.40 SMV EN ISO 4254-6:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide – Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 6: Опрыскиватели и устройства для внесения жидких удобрений (EN ISO 4254-6:2009, IDT)

SM GOST R 53593:2011 Produse şi materii prime etero-oleaginoase, din plante erbacee şi flori Condiţii tehnice – Продукция и сырье эфиромасличное, травянистое и цветочное. Технические условия (GOST R 53593–2009, IDT) 65.060.01

SMV EN ISO 28139:2011 Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Ранцевые распылители с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования безопасности (EN ISO 28139:2009, IDT)

SMV EN ISO 4254-1:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (EN ISO 4254-1:2009, IDT) 65.060.10

65.060.50

SMV EN 12525+A2:2011 Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Фронтальные погрузчики. Безопасность (EN 12525:2000+A2:2010, IDT)

SMV EN ISO 4254-7:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac – Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 7: Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные (EN ISO 4254-7:2009, IDT)

SMV EN 15695-1:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare – Сельскохозяйственные тракторы и самодвижущиеся опрыскиватели. Защита оператора (водителя) от вредных веществ. Часть 1: Классификация кабины, требования и методы испытания (EN 15695-1:2009, IDT)

SMV EN ISO 4254-10:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini de întors fînul şi greble rotative – Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 10: Барабанные сеноворошилки и грабли (EN ISO 4254-10:2009, IDT) SMV EN 13118+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate – Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Безопасность (EN 13118:2000+A1:2009, IDT)

SMV EN 15695-2:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare – Сельскохозяйственные тракторы и 12


SMV ISO 24557:2011 Leguminoase. Determinarea umidităţii. Metoda prin uscare la etuvă – Бобовые. Определение содержания влаги. Воздушно-тепловой метод (ISO 24557:2009, IDT)

SMV EN 13448+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rînduri. Securitate – Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Междурядные косилки. Безопасность (EN 13448:2001+A1:2009, IDT)

67.080.10 65.060.70 SM 120:2011 Fructe proaspete. Zmeură. Condiţii tehnice – Фрукты свежие. Малина. Технические условия (Înlocuieşte SM 120:2005)

SMV EN 13684+A3:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare cu conducător pedestru. Securitate – Оборудование садовое. Аэраторы и культиваторырыхлители, управляемые рядом идущим оператором. Безопасность (EN 13684:2004+A3:2009, IDT)

SM 121:2011 Nuci verzi pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice – Орехи грецкие зелёные для промышленной переработки. Технические условия (Înlocuieşte SM 121:2005)

SMV EN 14910+A1:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate – Оборудование садовое. Машины для подрезки газонов с приводом от двигателя внутреннего сгорания, управляемые идущим сзади оператором. Безопасность (EN 14910:2007+A1:2009, IDT)

67.200.20 SMV ISO 658:2011 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi – Семена масличных культур. Определение содержания примесей (ISO 658:2002, IDT)

SMV EN 15503:2011 Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoare-suflătoare pentru grădinărit. Securitate – Садовое оборудование. Садовые вентиляторы, вакуумные установки и вентилятор/вакуумные установки. Безопасность (EN 15503:2009, IDT)

SMV ISO 664:2011 Seminţe oleaginoase. Reducerea eşantionului de laborator la eşantionul de analiză – Семена масличных культур. Разделение лабораторной пробы на пробы для испытаний (ISO 664:2008, IDT) SM GOST R 53593:2011 Produse şi materii prime etero-oleaginoase, din plante erbacee şi flori Condiţii tehnice – Продукция и сырье эфиромасличное, травянистое и цветочное. Технические условия (GOST R 53593–2009, IDT)

65.060.80 SMV EN ISO 22867:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşini portabile de mînă, cu motor cu ardere internă. Vibraţii la mînere – Машины для лесного хозяйства. Испытательный код по вибрации для переносных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация на рукоятке (EN ISO 22867:2008, IDT)

67.260

67.060

SMV EN 13288+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины для подъема и опрокидывания дежей. Требования безопасности и гигиены (EN 13288:2005+A1:2009, IDT)

SMV ISO 605:2011 Leguminoase. Determinarea impurităţilor, dimensiunilor, mirosurilor străine, insectelor şi a speciilor şi soiurilor. Metode de analiză – Бобовые. Определение примесей, размеров, посторонних запахов, насекомых, видов и разновидностей. Методы испытаний (ISO 605:1991, IDT)

SMV EN 13389+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Тестосмесители с горизонтальными валами. Требования безопасности и гигиены (EN 13389:2005+A1:2009, IDT)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

SMV EN 13886+A1:2011 Maşini pentru industrie alimentară. Marmite şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate Машины для пищевой промышленности. котлы с мешалкой с приводом и/или Требования безопасности и гигиены (EN 13886:2005+A1:2010, IDT)

SMV ISO 7970:2011 Grîu (Triticum aestivum L.). Specificaţii – Пшеница (Triticum aestivum L.). Технические условия (ISO 7970:2000, IDT)

13

cu agitator şi igienă – Варочные миксером.


– Машины и установки для добычи и обработки природного камня. Требования безопасности для многодисковых пил (EN 15162:2008, IDT)

SMV EN 13390+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов. Требования безопасности и гигиены (EN 13390:2002+A1:2009, IDT)

SMV EN 15163:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat – Машины и установки для добычи и обработки природного камня. Безопасность. Требования к алмазным проволочным пилам (EN 15163:2008, IDT)

SMV EN 13954+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pîine. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены (EN 13954:2005+A1:2010, IDT)

SMV EN 15164:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă – Машины и установки для добычи и обработки природного камня. Безопасность. Требования к цепным и ременно-долбежным станкам (EN 15164:2008, IDT)

SMV EN 14655+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat baghete. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины для резки багетов. Требования безопасности и гигиены (EN 14655:2005+A1:2010, IDT)

75 SMV EN 15166:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Автоматические разделочные машины мясных тушь. Требования безопасности и гигиены (EN 15166:2008, IDT) 71

75.160.20 SM SR EN 590+A1:2011 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru motoare diesel (motorină). Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытания (SR EN 590+A1:2010, IDT)

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.080.60

SMV CEN/TS 15293:2011 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru automobile etanol (E85). Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Требования и методы испытания (CEN/TS 15293:2011, IDT)

SMV CEN/TR 15993:2011 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi determinarea lor – Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (CEN/TR 15993:2010, IDT)

SMV CEN/TR 15993:2011 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi determinarea lor – Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (CEN/TR 15993:2010, IDT)

71.100.60 SM GOST R 53593:2011 Produse şi materii prime etero-oleaginoase, din plante erbacee şi flori Condiţii tehnice – Продукция и сырье эфиромасличное, травянистое и цветочное. Технические условия (GOST R 53593–2009, IDT) 73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.180 И

ПОЛЕЗНЫЕ

SMV EN 15061+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor – Безопасность машин. Требование безопасности для машин и оборудования по обработке полос (EN 15061:2007+A1:2008, IDT)

73.120 SMV EN 15162:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative 14


SMV EN 12012-4+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare – Машины для пластмасс и резины. Измельчительные машины. Часть 4: Требования безопасности к агломераторам (EN 12012-4:2006+A1:2008, IDT)

SMV EN 15093:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare la cald – Безопасность машин. Требования безопасности к станам для горячей прокатки (EN 15093:2008, IDT) SMV EN 15094:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare la rece – Безопасность машин. Требования безопасности к станам для холодной прокатки (EN 15094:2008, IDT) 81

SMV EN 12013+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Внутренние смесители. Требования безопасности (EN 12013:2000+A1:2008, IDT)

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SMV EN 12301+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Calandre. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Каландры. Требования безопасности (EN 12301:2000+A1:2008, IDT)

81.100 SMV EN 13035-1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 1: Оборудование для хранения, манипулирования и транспортировки внутри завода (EN 13035-1:2008, IDT)

SMV EN 12409:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Термоформовочные машины. Требования безопасности (EN 12409:2008, IDT) SMV EN 13418+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de bobinat pentru filme sau foi. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Намоточные машины для пленки или листов. Требования безопасности (EN 13418:2004+A1:2008, IDT)

SMV EN 13035-2:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 2: Оборудование для хранения, манипулирования и транспортировки вне завода (EN 13035-2:2008, IDT) 83

SMV EN 14886:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Ленточные резательные машины для пены в блоках. Требования безопасности (EN 14886:2008, IDT)

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SMV EN 15067:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate – Машины для пластмасс и резины. Машины по производству мешков и пакетов из пленки. Требования безопасности (EN 15067:2007, IDT)

83.200 SMV EN 12012-1+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame – Машины для пластмасс и резины. Измельчительные машины. Часть 1: Требования безопасности к ножевым дробилкам (EN 12012-1:2007+A1:2008, IDT)

85

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

85.100

SMV EN 12012-3+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri – Машины для пластмасс и резины. Измельчительные машины. Часть 3: Требования безопасности к барабанным измельчительным установкам (EN 12012-3:2001+A1:2008, IDT)

SMV EN 13023+A1:2011 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hîrtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3 – Методы измерения шума печатных, бумагоперерабатывающих, бумагоделательных и отделочных машин. Степени точности 2 и 3 (EN 13023:2003+A1:2010, IDT) 15


91

Часть 20. Определение плоскостности элементов каменной кладки из бетона с заполнителями, природного и исскуственного камня (EN 772-20:2000+A1:2005, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

SM GOST 31424:2011 Materiale de construcţie nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte Condiţii tehnice – Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия (GOST 31424–2010, IDT)

91.040.01 SMV EN ISO 16484-5:2011 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocoale de comunicaţii de date – Системы автоматизации и технического контроля в строительстве. Часть 5: Протокол передачи данных (EN ISO 16484-5:2010, IDT)

91.100.30

91.060.40

SMV EN 772-20+A1:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră naturală şi artificială – Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности элементов каменной кладки из бетона с заполнителями, природного и исскуственного камня (EN 772-20:2000+A1:2005, IDT)

SMV EN 1859:2011 Coşuri de fum. Coşuri metalice. Metode de încercare – Трубы дымовые. Металлические дымовые трубы. Методы испытаний (EN 1859:2009, IDT) 91.060.50 SMV EN 12978+A1:2011 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de siguranţă pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare – Двери и ворота для помещений промышленного и коммерческого назначения и гаражей. Устройства безопасности для дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытания (EN 12978:2003+A1:2009, IDT)

SMV EN 15304:2011 Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a betonului celular autoclavizat – Определение морозостойкости автоклавного ячеистого бетона (EN 15304:2010, IDT) 91.100.60 SM GOST 23499:2011 Materiale şi produse fonoizolante şi fonoabsorbante pentru construcţii. Condiţii tehnice generale – Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия (GOST 23499–2009, IDT)

91.080.30 SMV EN 846-4+A1:2011 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 4: Determinarea rezistenţei şi caracteristicile deformării sub sarcină a bridelor de fixare – Методы испытаний вспомогательных компонентов каменной кладки. Часть 4: Определение грузоподъемности и характеристик прогиба под нагрузкой хомутов (EN 846-4+A1:2004, IDT)

SMV EN ISO 23993:2011 Produse de izolaţie termică pentru echipament în construcţii şi instalaţii industriale. Determinarea conductivităţii termice de proiectare – Теплоизоляционные изделия для строительного оборудования и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2010, IDT)

91.080.40 SMV EN 14497:2011 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea stabilităţii infiltrării – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение фильтрационной устойчивости (EN 14497:2004, IDT)

91.120.10 SMV EN ISO 23993:2011 Produse de izolaţie termică pentru echipament în construcţii şi instalaţii industriale. Determinarea conductivităţii termice de proiectare – Теплоизоляционные изделия для строительного оборудования и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2010, IDT)

91.100.15 SMV EN 772-20+A1:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră naturală şi artificială – Методы испытаний элементов каменной кладки. 16


91.140.10

93.100

SMV EN 14394+A1:2011 Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 grade C – Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной тягой. Номинальная тепловая мощность не более 10 МW и максимальная рабочая температура 110 °С (EN 14394:2005+A1:2008, IDT)

SMV EN 14033-3:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate – Железные дороги. Рельсовый путь. Рельсовые ремонтно-строительные машины. Часть 3. Общие требования безопасности (EN 14033-3:2009, IDT) 97

91.140.30 SMV EN 12792:2011 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice – Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (EN 12792:2003, IDT)

97.040.40 SMV EN 14957+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Посудомоечные машины с конвейером. Требования безопасности и гигиены (EN 14957:2006+A1:2010, IDT)

91.140.90 SMV EN 12159+A1:2011 Ascensoare de şantier cu colivii ghidate vertical pentru persoane şi materiale – Подъемники строительные грузопассажирские с вертикальным перемещением кабины (EN 12159:2000+A1:2009, IDT)

97.060 SMV EN ISO 8230-1:2011 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate – Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 1: Общие требования безопасности (EN ISO 8230-1:2008, IDT)

91.220 SMV EN 12649+A1:2011 Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate – Машины для уплотнения и выравнивания бетона. Безопасность (EN 12649:2008+A1:2011, IDT)

SMV EN ISO 8230-2:2011 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizînd percloretilenă – Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 2: Машины с применением перхлорэтилена (EN ISO 8230-2:2008, IDT)

SMV EN 15027+A1:2011 Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate – Переносные стеннорезные машины и проволочные пилы для стройплощадок. Безопасность (EN 15027:2007+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 8230-3:2011 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizînd solvenţi combustibili – Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 3: Машины с применением горючих растворителей (EN ISO 8230-3:2008, IDT)

SMV EN ISO 19432:2011 Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internăl. Cerinţe de securitate şi încercare – Машины и оборудование строительные. Переносные ручные отрезные станки с двигателем внутреннего сгорания. Требования безопасности и испытания (EN ISO 19432:2008, IDT) 93

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.100.20 SMV EN 1196:2011 Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe suplimentare pentru generatoare de aer cald cu condensare – Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям (EN 1196:2011, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.030 SMV EN 476:2011 Cerinţe generale pentru componentele reţelelor de drenaj şi de canalizare – Общие требования к компонентам для дренажных и канализационных систем (EN 476:2011, IDT)

97.220.20 SMV EN 15059:2011 Echipamente pentru întreţinerea zăpezii. Cerinţe de securitate – Оборудование по уходу за снегом. Требования безопасности (EN 15059:2009, IDT) 17


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (octombrie 2011) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 3-8:2011

13.220.10

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 476:2011

93.030

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 722-20+A1:2011

91.100.15 91.100.30

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 846-4+A1:2011

91.080.30

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 1196:2011

97.100.20

23.11.2011

699 – ST din 10.10.2011

SMV EN 1859:2011

91.060.40

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 12012-1+A1:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12012-3+A1:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12012-4+A1:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12013+A1:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12044+A1:2011

59.140.40 61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12159+A1:2011

91.140.90

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12203+A1:2011

59.140.40 61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12301+A1:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12381+A1:2011

61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12409:2011

83.200

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12516-4:2011

23.060.01

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12525+A2:2011

65.060.10

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12622:2011

25.120.10

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12649+A1:2011

91.220

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12653+A2:2011

61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12693:2011

23.140 27.080

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12735-1:2011

23.040.15

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12735-2:2011

23.040.15

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12792:2011

01.040.91 01.075 91.140.30

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 12952-6:2011

27.040

22.11.2011

700 – ST din 10.10.2011

SMV EN 12953-6:2011

27.060.30

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12973:2011

03.100.40

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 12978:2011

91.060.50

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12387+A1:2011

18


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

17.140.20 37.11.10 85.100

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13035-1:2011

81.100

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13035-2:2011

81.100

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13118+A1:2011

65.060.50

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13288+A1:2011

67.260

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13269:2011

03.080.10

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 13306:2011

01.040.03 03.080.10

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 13389+A1:2011

67.260

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13390+A1:2011

67.260

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13418+A1:2011

83.200

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13445-3:2011

23.020.30

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13448+A1:2011

65.060.50

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13684+A3:2011

65.060.70

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13731:2011

11.160 13.220.10

21.11.2011

696 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13886+A1:2011

67.260

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 13954+A1:2011

67.260

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14033-3:2011

93.100

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14276-1+A1:2011

23.020.30 27.080 27.200

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 14276-2+A1:2011

23.020.30 27.080 27.200

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 14359+A1:2011

23.100.99

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 14394+A1:2011

91.140.10

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 14466+A1:2011

13.220.10

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14497:2011

91.080.40

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 14655+A1:2011

67.260

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14753:2011

77.180

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14886:2011

83.200

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 14910+A1:2011

65.060.70

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN14394:2011

23.040.99

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 14957+A1:2011

77.180

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN 15000:2011

53.060

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

23.040.99

15.11.2011

693 – ST din 03.10.2011

SMV EN 13023+A1:2011

SMV EN 14917

19


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 15027+A1:2011

25.060.80 91.220

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15059:2011

97.220.20

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15061+A1:2011

77.180

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15067:2011

83.200

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15093:2011

77.180

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15094:2011

77.180

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15162:2011

73.120

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15163:2011

73.120

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15164:2011

73.120

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15166:2011

67.260

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15304:2011

91.100.30

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 15341:2011

03.100.90

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN 15503:2011

65.060.70

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15695-1:2011

65.060.10

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15695-2:2011

65.060.10

21.11.2011

701 – ST din 10.10.2011

SMV EN 15811:2011

65.06.01

30.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV CEN/TS 15293:2011

75.160.20

30.11.2011

713 – ST din 24.10.2011

SMV CEN/TS 15993:2011

75.160.20 71.080.60

30.11.2011

713 – ST din 24.10.2011

SMV EN ISO 3457:2011

53.100

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 3471:2011

53.100

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 3747:2011

17.140.01

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 4254-1:2011

65.060.01

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 4254-5:2011

65.060.20

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 4254-6:2011

65.060.40

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 4254-7:2011

65.060.50

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 4254-10:2011

65.060.50

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 6682:2011

53.100

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 8230-1:2011

97.060

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 8230-2:2011

97.060

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 8230-3:2011

97.060

14.11.2011

695 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12649+A1:2011

91.220

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN 12653+A2:2011

61.060

18.11.2011

694 – ST din 03.10.2011

SMV EN ISO 13753:2011

13.160

14.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN ISO 13849-2:2011

13.110

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN ISO 13857:2011

13.110

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

SMV EN ISO 14159:2011

13.110

28.11.2011

702 – ST din 12.10.2011

35.240.99 91.040.01

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN ISO 16484-5:2011

20


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN ISO 19432:2011

91.220

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 20643:2011

13.160 25.140.01

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 22867:2011

65.060.80

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 23993:2011

27.220 91.120.10 91.100.60

14.11.2011

709 – ST din 18.10.2011

SMV EN ISO 28139:2011

65.060.40

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-2:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-3:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-5:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-6:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-7:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-8:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV EN ISO 28927-9:2011

13.160 25.140.10

30.11.2011

706 – ST din 13.10.2011

SMV ISO 605:2011

67.060

08.11.2011

707 – ST din 13.10.2011

SMV ISO 658:2011

67.200.20

08.11.2011

707 – ST din 13.10.2011

SMV ISO 664:2011

67.200.20

08.11.2011

707 – ST din 13.10.2011

SMV ISO 7970:2011

67.060

08.11.2011

707 – ST din 13.10.2011

SMV ISO 17123-1:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-2:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-3:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-4:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-5:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-6:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

SMV ISO 17123-7:2011

17.180.30

01.11.2011

712 – ST din 21.10.2011

67.060

08.11.2011

707 – ST din 13.10.2011

SMV CWA 15793:2011

07.100.01

20.10.2011

704 – ST din 12.10.2011

SM 120:2011

67.080.10

25.11.2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 121:2011

67.080.10

25.11.2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 123:2011

65.020.20

25.11.2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 129:2011

65.020.20

25.11.2011

708 – ST din 18.10.2011

SM SR EN 590+A1:2011

75.160.20

01.11.2011

703 – ST din 12.10.2011

SM SR EN 12976-1:2011

27.160

01.11.2011

703 – ST din 12.10.2011

SMV ISO 24557:2011

21


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM GOST 23499:2011

91.100.60

08.12.2011

711 – ST din 21.10.2011

SM GOST 31424:2011

91.100.15

08.12.2011

711 – ST din 21.10.2011

SM GOST R 53593:2011

65.020.20 67.200.20 71.100.60

31.10.2011

705 – ST din 12.10.2011

22


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (octombrie 2011) Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

SM 120:2005

67.080.10

01.03.2012

SM 120:2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 121:2005

67.080.10

01.03.2012

SM 121:2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 123:2005

65.020.20

01.03.2012

SM 123:2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 129:2005

65.020.20

01.03.2012

SM 129:2011

708 – ST din 18.10.2011

SM 196:1999

67.040 01.120

01.01.2012

----------------------------------

698 – ST din 10.10.2011

SM 197:1999

01.120

01.01.2012

----------------------------------

698 – ST din 10.10.2011

SMV EN 590+A1:2010

75.160.20

01.02.2012

SM SR EN 590+A1:2011

703 – ST din 12.10.2011

SMV EN 13043:2011

91.100.15 93.080.20

20.10.2011

SM SR EN 13043:2011

710 – ST din 20.10.2011

GOST 23499-79

91.100.60

01.02.2012

SM GOST 23499:2011

711 – ST din 21.10.2011

GOST 27243-2005 (ISO 3747:2000)

17.140.20

01.04.2012

SMV EN ISO 3747:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST 27258-87

53.100

01.04.2012

SMV EN ISO 6682:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 3457-2000

53.100

01.04.2012

SMV EN ISO 3457:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 3471-2002

53.100

01.04.2012

SMV EN ISO 3471:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-1-2003

65.060 13.110

01.04.2012

SMV EN ISO 4254-1:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-2-2002

65.060.25

01.04.2012

----------------------------------

697 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-3-2005

65.060.10

01.04.2012

----------------------------------

697 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-4-2002

13.110

01.04.2012

----------------------------------

697 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-6-2005

65.060.40

01.04.2012

SMV EN ISO 4254-6:2011

695 – ST din 03.10.2011

GOST ISO 4254-7-2005

65.060.50

01.04.2012

SMV EN ISO 4254-7:2011

695 – ST din 03.10.2011

Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

23


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (octombrie 2011) Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SMV EN 3-8:2011/AC:2011

13.220.10

AC

693 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

SMV EN 15811:2011/AC:2011

65.060.01

AC

706 – ST din 13.10.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 4254-1:2011/AC:2011

65.060.01

AC

695 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 4254-5:2011/AC:2011

65.060.20

AC

695 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 4254-6:2011/AC:2011

65.060.60

AC

695 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 4254-7:2011/AC:2011

65.060.50

AC

695 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

SMV EN ISO 4254-10:2011/AC:2011

65.060.50

AC

695 – ST din 03.10.2011

Nu se publică

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ прдестандарта

24


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ CSM 81.040.30, 81.060.20 Группа У19

SM GOST R ISO 6486-2:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile Поправка к ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей.Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы

В каком месте Пункт 3.16. четвертый абзацы

Третий,

Напечатано

Должно быть

- большие - вместимостью не более 1,1 л; - большие - вместимостью не - для хранения — вместимостью не более менее 1,1 л; 3 л; - для хранения — вместимостью не менее 3 л; (ИУС№ 9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

25


26


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ CSM 01.070; 31.040; 31.060 Группа У29

Поправка к ГОСТ 28883-90 (МЭК 62-74) Коды для маркировки резисторов и конденсаторов

В каком месте

Напечатано

Должно быть

-

± 0,05

Пункт 2.4. Таблица 1. Графа «Допуск, %», для цвета «Оранжевый»

(ИУС № 8 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ МКС 17.020 Поправка к ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

Место поправки Пункт 5.2.3.3, первый абзац Таблица 2, значение коэффициента В2 при А2 и при условии Примечание к формуле (6.1)

Напечатано

Должно быть

Диаметр а отдельных отверстий или ширины кольцевых щелей должен удовлетворять следующим условиям: В2 = 0,76477

Если расчет необходимой минимальной длины прямолинейных частков ИТ выполняют по данным, приведенным в колонках Б, то при отсутствии данных для β2 допускается значение L2 принимать равным значению, nриведенному в колонке А

27

Диаметр а отдельных отверстий ширина кольцевых щелей а (см. рисунок 4) должны удовлетворять следующим условиям: В2 = - 0,76477

или

Если расчет необходимой минимальной длины прямолинейных участков ИТ выполняют по данным, приведенным в колонках Б, то при отсутствии данных для β1 допускается значение L1 принимать равным значению, приведенному в колонке А


Место поправки

Напечатано

Должно быть

Пункт 6.2.8, перечисление а), подпункт 2), 3-я строка

…и вида второго МС, наиболее удаленного от диафрагмы)

…и вида второго МС, наиболее удаленного от диафрагмы

Пункт 6.2.8, перечисление в)

рекомендуется применение струевыпрямителя или УПП при использовании коллекторных систем [см. Б.5 (приложение Б)]

рекомендуется применение струевыпрямителя или УПП при использовании коллекторных систем [см.А.5 (приложение А)]

В пределах участка ИТ, расположенного между сечениями ИТ на расстоянии от диафрагмы 2D и 10D, разность значений диаметра смежных секций ИТ и высота уступа не должны превышать 0,003 D

В пределах участка ИТ, расположенного между сечениями ИТ на расстоянии от диафрагмы 2D и 10D, разность значений диаметра смежных секций ИТ и высота уступа в местах их стыка не должны превышать 0,003 D

Пункт 6.4.3, второй абзац

Рис. А.1 г), д), расстояние между двумя коленами

Рис. А.6, расстояние между коленом и тройником (см. А.2.1 – второе примечание)

(BS nr. 10 – 2011) 28


МКС 17.020 Поправка к ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования

Место поправки

Напечатано

Должно быть

1

11

39

49

Формула (5.5)

Рисунок 4, заменить индекс 2 на 1 при нижнем диаметре δ

Таблица 5, цифра на пересечении столбца «Б» для β=0,5 и строки для «запорного клапана или вентиля» Таблица 5, цифра на пересечении столбца «А» для β=0,8 и строки для «затвора заслонки)» Рис. А.6, расстояние между коленом и тройником (см. А.2.2)

(BS nr. 10 – 2011)

29


30


МКС 17.020 Поправка к ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования

Место поправки Формула (5.3)

Напечатано

Должно быть

при 2 104β <Re < 5-105β

при 4·104β <Re < 5·105β

Пункт 5.7.2

U'Со = 3,2- Re/(106β) при 2·104β < Re < 5·105β

U'Со = 3,2- Re/(106 β) при 4·104β < Re < 5·105β

Таблица 3, текст в первом столбце в одиннадцатой строке Пункт А.3.3, второй абзац

Переход от 0,5D до D на длине от D до 24)

Переход от 0,5D до D на длине от D до 2DA)

«Конфузор характеризуют конусностью Кг, которую рассчитывают по формуле (А.1), и отношением диаметра ИТ до диффузора к диаметру ИТ после диффузора.»

«Конфузор характеризуют конусностью Кг, которую рассчитывают по формуле (А.1) , и отношением диаметра ИТ до конфузора к диаметру ИТ после конфузора.»

Рис. А.4, расстояние между коленом и тройником

(см.

А.2.2)

(BS nr. 10 – 2011)

31


32


МКС 17.020 Поправка к ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

Место поправки

Напечатано

Должно быть

Пункт 8.1.2.2.

Процесс уточнения значений Re, C, Kш и q

Процесс уточнения значений Re, C, Kш

Перечисление е)

проводят до тех пор, пока значение

и q проводят до тех пор, пока значение

относительного

относительного

Формула (5.7)

Пункт 6.3.5. Перечисление б)

отклонения

между

полученным значением расхода qi и его будет

предыдущим значением удовлетворять условию Пункт 8.3.5.

Процесс

между

полученным значением расхода qi и его предыдущим значением

не будет

удовлетворять условию

уточнения

Перечисление е)

отклонения

значений

Процесс

уточнения

значений

, и Re проводят до тех

и Re проводят до тех

пор, пока значение относительного

пор, пока значение относительного

отклонения

отклонения

значением

между

полученным

расхода

и

предыдущим значением

его будет

удовлетворять

между

полученным

значением расхода qi и его предыдущим значением

не будет удовлетворять

условию

условию Пункт 8.4.2, формула (8.9) -

Пункт 10.1.5

относительная

неопределенность

стандартная результата

измерений величины у, рассчитанная без

учета

дополнительных

составляющих неопределенности, вызванных

внешними

влияющими

величинами;

Пункт 10.1.6, текст после формулы (10.11) 33

относительная стандартная неопределенность результата измерений величины у, рассчитанная без учета дополнительных составляющих неопределенности, вызванных внешними влияющими величинами;


Место поправки Подраздел

10.2,

Напечатано

Должно быть

формула

(10.16)

Пункт 10.3.3 вторая строка

ГОСТ 8.586.1 (подпункт 5.3.3.2) для ГОСТ 8.586.2 (подпункт 5.3.3.2) для

после формулы (10.18) Пункт 10.3.7, формула (10.26)

диафрагм

диафрагм

Пункт 10.3.7, второе пояснение после формулы (10.26) Таблица Е.2, третья колонка и третья строка

Таблица Е.2, третья колонка и четвертая строка

(BS nr. 10 – 2011)

34


21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 21.120.30 Группа Г14 Поправка к ГОСТ 1139-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски

В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 2.7. Формула Информационные Пункт 5

данные.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 1139-58

Пункт 6, таблица

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

-

ГОСТ 1139-58 | 2.8

(ИУС№ 9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 23.040.10 Группа В26

Поправка к ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холоднои теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия

В каком месте Пункт 2.4, таблица 3, графа «Марка стали»

Напечатано 08ХН28МДТ

Должно быть 06ХН28МДТ

(ИУС№9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

35


36


25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ МКС 25.100.30 Группа Г23

Поправка к ГОСТ 28321-89 Развертки машинные, оснащенные твердосплавными напаиваемыми пластинами. Типы, параметры и размеры

В каком месте Пункт

2, восьмой абзац

Пример условного обозна чения после таблицы 2 Пример условного обозначения после таблицы 4 Пример условного обозначения после таблицы 5 Пункт 6

Напечатано

Должно быть

типа 2 - на черт. 2 и в табл. 3 (для исполнений 1 и 2), в табл. 4 (для исполнений 3 и 4) развертки типа 1 исполнения 2

типа 2 - на черт. 2 и в таблицах 3 и 4 (для исполнений 1 и 2), в табл. 5 (для исполнений 3 и 4) развертки типа 1 исполне-ния 3

Развертка 2363-3969 Н7 ГОСТ 28321-89 Развертка 2363-3969 № 2 ГОСТ 28321-89 развертки типа 2 исполнения 2

Развертка 2363-2126 Н7 ГОСТ 28321-89 Развертка 2363-2126 № 2 ГОСТ 28321-89 развертки типа 2 исполнения 3

(допускается форма Р)

(допускается форма R)

(ИУС№9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

МКС 61.040 Группа М59 Поправка к ГОСТ 16218.5-93 Изделия текстильно-галантерейные. Ме-тод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении

В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 5.5 где /2 - величина перемещения активного захвата (по шкале удлинения), мм; А1 - стандартная высота рабочего пространства, равная 100 мм; А2 - длина рабочего участка пробы, подвергаемого растяжению (без учета длины концов пробы, зажатых в роликах), мм

где /2 - величина перемещения активного захвата (по шкале удлинения), мм; А2 - длина рабочего участка пробы, подвергаемого растяжению (без учета длины концов пробы, зажатых в роликах), мм

(ИУС№9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

37


38


71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МКС 71.060.20 Группа Л11

Поправка к ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

В каком месте Пункт Третий абзац

Напечатано

Должно быть

4.9.2. Через раствор в поглотителе в течение 30 Через раствор в поглотителе в мин пропускают 30 см3 двуокиси течение 30 мин пропускают 30 дм3 двууглерода окиси углерода (ИУС№9 2011г.) (BS nr. 10 – 2011)

39


40


Proiecte de standarde în anchetă publică Octombrie 2011 1. Proiect SM „Material săditor pomicol. Stoloni de căpşun. Condiţii tehnice” 2. Proiect SM „Seminţe de nuc comun. Calităţi germinative. Condiţii tehnice” Elaborator: Comitetul Tehnic de Standardizare CT-10 „Fructe proaspete” Instituţia Publică Instututul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, tel. 78-77-50 Textele standardelor pot fi consultate în incinta INSM. Opiniile şi obiecţiile dvs. rugăm să le transmiteţi pe site-ul :www.standard.md pînă la 26.12.2011. Telefoane de contact: 218-424; 218-426

41


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0035-M din 07.10.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, pH-metrul tip SevenEasy cu numărul de fabricaţie 1225526064 producător Mettler-Toledo GmbH, Republica Populară Chineză, solicitant ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0246:2011. A elibera ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0214U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, pH-metrul tip inoLab pH 730 cu numărul de fabricaţie 10280515 producător Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Republica Federală Germania, solicitant ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0247:2011. A elibera ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0215U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, pH-metrul tip pH3210 cu numerele de fabricaţie 10320994, 10320995, 10320999 şi 10321000 producător Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Republica Federală Germania, solicitant ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0248:2011. A elibera ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0216U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a analizatorului al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 cu numerele de fabricaţie al analizatorului al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 nr. 09090124 cu traductorul punctului de rouă nr. 277 şi al analizatorului al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 nr. 08070087 cu traductorul punctului 42


de rouă nr. 278 producător ООО „НПФ Вымпел”, Federaţia Rusă solicitant S.R.L. „Moldovatransgaz”, or. Drochia efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III analizatorul al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 cu nr. III-0249:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0037UR pentru analizatorul al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10. A recunoaşte verificarea metrologică iniţială şi periodică efectuată de către ФГУ «Саратовский центр стандартизации, метрологии и сертификации им. Б.А. Дубовкина». S.R.L. „Moldovatransgaz”, or. Drochia să asigure efectuarea verificărilor periodice a analizatorului al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a „Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de Metrologie a ţărilor respective cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Organismul Naţional de Metrologie a Republicii Moldova. 5. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul tip LOADMAN I, producător Al-Engineering Oy, Republica Finlanda, solicitant ICS „JV GABRIEL COUTO AMANDIO CARVALHO ROSAS CONSTRUTORES”, mun. Chişinău, s-a hotărît: 1) De recunoscut certificatul de etalonare din 12.07.2011 pentru aparatul tip LOADMAN I cu nr. de fabricaţie 120711.

43


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0036-M din 19.10.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, pH-metrul (aparat de titrare) tip TIM 840 cu numărul de fabricaţie 699R036N011 producător RADIOMETER ANALYTICAL SA, Republica Franceză, solicitant SRL „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, cu nr. III-0250:2011. A elibera SRL „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0217U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

44


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0037-M din 27.10.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru expertiza metrologică, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a presei pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал” cu numărul de fabricaţie 0117, producător ООО „ВНИР”, Federaţia Rusă solicitant S.A. „Chimutil”, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III presa pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал” cu nr. III-0251:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0038UR pentru presa pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T-1, ВХП – 100D1.3T-1, ВХП – 150D1.3T-1, ВХП – 200D1.3T-1, ВХП – 300D1.3T-1, ВХП – 500D1.3T-1, ВХП – 600D1.3T-1), producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: 1) A aproba completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 150 D1.3T, ВХП - 200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T), inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0729:2010 în scopul includerii modificărilor: ВХП – 60D1.3T-1, ВХП – 100D1.3T-1, ВХП – 150D1.3T-1, ВХП – 200D1.3T-1, ВХП – 300D1.3T-1, ВХП – 500D1.3T-1, ВХП – 600D1.3T-1.

45


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă STANDARDELE – UN GHID ÎN GESTIONAREA DEŞEURILOR Protecţia mediului a devenit una din problemele principale ale umanităţii. Schimbările climatice, resursele naturale mondiale în continuă scădere şi multe alte modificări ale mediului au determinat acordarea unei atenţii sporite acestor probleme din partea oficialităţilor din întreaga lume, atenţie care a condus la elaborarea a nenumărate legi, reglementări şi acte normative a căror respectare contribuie la conservarea şi refolosirea resurselor existente. Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă ţara noastră, în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a acestora. Sînt cunoscute două categorii importante de deşeuri: ü deşeuri municipale şi din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri din construcţii şi demolări şi nămoluri provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti; ü deşeuri de producţie. Pentru binele societăţii de azi, dar, mai ales, în scopul protejării mediului, evacuarea şi monitorizarea deşeurilor trebuie urmărită şi ţinută sub control. Astfel, ca urmare a lipsei de gestionare şi exploatare a depozitelor de deşeuri, acestea se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică. Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri orăşeneşti şi industriale sînt: · · ·

poluarea aerului; poluarea apelor; modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei terenurilor învecinate.

Deşeurile constituie surse de risc pentru sănătate, din cauza conţinutului lor de substanţe toxice, precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi. Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, produse petroliere) care sînt depozitate în comun cu deşeuri solide orăşeneşti. Această situaţie poate genera apariţia unor amestecuri şi combinaţii inflamabile, explozive sau corozive. Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile şi utile sînt depozitate împreună cu cele nereciclabile, fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic.

46


Problemele care pot fi întîlnite în procesul de gestionare a deşeurilor sînt: ~ depozitele de deşeuri, deseori, sînt amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane, a zonelor de agrement); ~ depozitele de deşeuri nu sînt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, conducînd la poluarea apelor şi solului din zonele respective; ~ depozitele actuale de deşeuri, în special, cele orăşeneşti, nu sînt operate corespunzător: nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea răspîndirii mirosurilor neplăcute, mijloacele de transport nu sînt spălate la ieşirea din depozite. Toate acestea ne conduc la concluzia că gestiunea deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie să facă obiectul activităţii de monitorizare a factorilor de mediu afectaţi de prezenţa deşeurilor. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului, a aerului şi a apelor subterane şi de suprafaţă, ameninţînd, totodată, şi sănătatea populaţiei. Legile, reglementările tehnice şi prevederile administrative sînt emise de autorităţi legislative şi sînt obligatorii. Standardele sînt elaborate prin consens de factorii interesaţi din cadrul comitetelor tehnice de standardizare şi utilizarea lor este voluntară. Dar cunoaşterea şi mai ales aplicarea lor asigură competenţa şi competitivitatea organizaţiei, fiind un factor determinant al succesului pe piaţă, de asemenea, standardele sînt elementele care fac diferenţe între organizaţii. Pentru a asigura un control adecvat şi eficace al deşeurilor şi mediului este necesar să fie cunoscute atît cerinţele legale referitoare la deşeuri, cît şi standardele aplicabile. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de Organism Naţional de Standardizare, deţine standarde care stabilesc condiţiile tehnice de calitate, reguli şi metode de verificare a calităţii, condiţii de securitate şi protecţia mediului înconjurător şi multe alte standarde care vor facilita şi vă vor îndruma în activitatea afacerii Dvs. Cu stimă, Echipa INSM Tel. relaţii 218 – 491, 218 – 414

47


STANDARDELE CONTRIBUIE LA INOFENSIVITATEA AMBALAJELOR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE Alimentaţia omului reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai existenţei sale. Sănătatea şi echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii calitative şi raţionale contribuie la menţinerea unei vieţi sănătoase. Cînd ne referim la siguranţa alimentară, de obicei, ne gîndim imediat la elementele chimice contaminante. Din aceste considerente, procedurile de depozitare şi ambalare a produselor alimentare sînt foarte importante, iar ambalajul nu este doar o etichetă, ci este ales cu foarte mare grijă în scopul de a proteja alimentul şi de a conferi siguranţă consumatorului. Siguranţa alimentelor noastre este influenţată considerabil de ambalaj. Aceasta depinde nu doar de condiţiile de igienă, dar şi de potenţialul transfer dinspre material către produsul alimentar. Ce reprezintă ambalajul? Ambalajul este un sistem fizico-chimic complex, cu funcţii multiple, care asigură menţinerea sau, în unele cazuri, ameliorarea calităţii produsului căruia îi este destinat. Ambalajul favorizează identificarea produsului, facilitînd atragerea cumpărătorilor potenţiali, pe care îi învaţă cum să folosească, să păstreze produsul şi cum să apere mediul înconjurător de poluarea produsă de ambalajele uzate sau de componenţii de descompunere ai acestuia. Funcţia majoră pe care o au ambalajele este de protecţie. Ambalajul trebuie să asigure păstrarea tuturor parametrilor calitativi ai produselor. În timpul transportării, manipulării, depozitării, produsele sînt supuse unor serii de solicitări mecanice (tracţiune, lovituri, căderi, vibraţii etc.). În aceste condiţii, ambalajele trebuie sa fie capabile sa protejeze produsul. Factorii de mediu (temperatura, radiaţiile infraroşii şi ultraviolete, şocurile mecanice, particulele de praf, microorganismele, insectele, rozătoarele, diverse gaze, umiditatea relativă a aerului) pot acţiona direct asupra produselor ambalate şi/sau indirect, prin facilitarea acţiunii unor factori interni. În prezent, majoritatea produselor alimentare care sînt pe piaţă, sînt ambalate. Ambalajele pot fi fabricate din diverse materiale cum ar fi: metale, materiale plastice, sticlă, hîrtie şi carton, materiale multistrat ş.a. şi au rolul de a cuprinde produsele în timpul depozitării, manipulării, transportului şi desfacerii. Produsule alimentare se găsesc în contact permanent cu mediul din interiorul ambalajului, conţinutul căruia depinde de condiţiile de producere, păstrare şi de mediul exterior. De aceea, apare necesitatea utilizării standardelor la fabricarea ambalajelor, deoarece ele stabilesc cerinţele şi termenii conform cărora trebuie să fie produse şi păstrate aceste materiale. Aplicarea standardelor în procesul de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare garantează o calitate înaltă şi siguranţă.

48


Astfel, pentru fiecare tip de produse alimentare sînt utilizate anumite ambalaje care trebuie să satisfacă cerinţele necesare pentru menţinerea calităţii şi inofensivităţii acestora. Prin urmare, pentru: ü Produsele făinoase şi produsele de patiserie – este necesar de păstrat umiditatea mediului înconjurător şi conţinutul umidităţii însuşi a produsului. O atenţie deosebită se acordă şi vulnerabilităţii de pătrundere a umidităţii în materialul ambalajului, de aceea, materialele celulozice pentru ambalarea cu vacuum a produselor făinoase nu trebuie să permită pătrunderea gazelor; ü Produsele acidolactice – produsele lactate în majoritatea cazurilor sînt împachetate în ambalaje rigide din materiale combinate (tetra-pack, tetra-bric, pungi termocontractibile, ş.a.) acestea protejează produsele de pătrunderea luminii şi asigură menţinerea lor pe termen îndelungat; ü Carne şi produsele din carne – Sortimentul produselor din carne este foarte variat: carne sărată şi congelată, prelucrată termic, subproduse, semifabricate ş.a. Carnea este un produs uşor alterabil, de aceea, cerinţele pentru menţinerea calităţii sînt foarte mari. La alegerea tipului de ambalaje pentru carne şi produsele din carne trebuie să fie studiate procesele biologice şi biochimice care au loc, termenul comercializării, condiţiile păstrării şi a temperaturii, transportarea. Materialele de ambalare trebuie să fie ermetice şi să păstreze proprietăţile de protecţie împotriva umezelii şi un nivel permeabil pentru oxigen. Se utilizează următoarele tipuri de ambalaje: celofană, foi de polietilenă, folii de celuloză ş.a.; ü Peştele proaspăt – este un produs care se alterează foarte repede, de aceea, cerinţele de asigurare a calităţii peştelui sînt foarte stricte. Ambalajul trebuie să fie rezistent la umezeală, să nu pătrundă mirosuri străine, lăzile pentru păstrarea peştelui pot fi fabricate din polipropilenă, polietilenă cu densitate mare sau lăzi duble – în inferior fabricate din polisterol, iar în exterior din polietilenă, cu o izolare bună. Deci, ambalajele nu sînt doar un purtător al informaţiei către consumator, ci şi un mediu de protecţie a produsului de acţiunea unor factori interni şi externi. Iar standardele oferă un plus de siguranţă în faptul că ambalajele utilizate pentru produsele alimentare sînt inofensive şi nu ne pune viaţa şi sănătatea în pericol. Organismul Naţional de Standardizare, Vă oferă posibilitatea de a deţine, consulta şi vizualiza standardele respective, cît şi alte servicii în domeniul standardizării pe care sîntem deschişi să Vi le oferim precum: actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe. Cu stimă, Echipa INSM Tel. relaţii 218 – 491, 218 – 414 49


DEZVOLTAREA INDUSTRIEI AGROALIMENTARE PRIN APLICAREA STANDARDELOR EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE Agricultura ocupă un loc important în activitatea oricărei societăţi. Omul poate trăi fără internet şi alte tehnologii informaţionale, dezvoltarea cărora este în permanentă creştere, dar fără produse alimentare el nu poate exista. De aceea, agricultura constituie un suport vital, de neînlocuit pentru existenţa şi progresul societăţi, sursa principală de existenţă a omului. Agricultura este un domeniu care asigură nu doar un nivel de satisfacţie a cerinţelor fundamentale de hrană ale populaţiei, ci şi o sursă de aprovizionare cu produse alimentare a pieţelor externe, în scopul consolidării şi extinderii intereselor economice naţionale. Asigurarea şi ridicarea continuă a calităţii produselor agricole constituie scopul principal al activităţii de standardizare într-o economie de piaţă. De aceea, fabricarea şi comercializarea produselor agricole conform standardelor europene, internaţionale, adoptate ca naţionale, constituie un element cheie în promovarea producţiei autohtone pe pieţele străine. Standarde internaţionale sînt standardele elaborate de către o organizaţie internaţională de standardizare (ISO) şi puse la dispoziţia publicului; Standarde europene sînt standardele elaborate de către o organizaţie europeană de standardizare (CEN) şi puse la dispoziţia publicului; Astfel, este necesar să fie stabilite priorităţi în dezvoltarea domeniului dat pentru asigurarea competitivităţii producţiei autohtone, aplicînd noi tehnologii şi implementînd noi sisteme performante, inclusiv de irigare, ambalare şi procesare a producţiei agricole. În condiţiile competitivităţii pe piaţă, standardele care nu corespund exigenţei cumpărătorilor sînt înlocuite cu altele noi, mai performante. Standardele specifice domeniului agroalimentar ţin cont atît de producţia vegetală, animală, cît şi de cea industrial-agricolă, producţia alimentară, mecanizarea agriculturii. Necesitatea stringentă, în prezent, a retehnologizării pentru restructurarea sectorului agricol şi industriei agroalimentare impune introducerea în producţie a noilor soiuri sau hibrizi alături de tehnologiile de prelucrare în industria alimentară. Iar acest proces nu poate fi realizat fără utilizarea standardelor şi anume a documentelor normative care descriu ultimele inovări, tehnici şi metode realizate în domeniul agriculturii. Menţionăm, că standardizarea în cadrul unei economii de piaţă, prin obiectivele pe care le urmăreşte şi prin avantajele pe care le are asupra producţiei, prezintă avantaje atît pentru producătorii, cît şi pentru consumatorii de produse. Prin precizarea procesului tehnologic pentru fiecare produs, prin simplificarea, unificarea şi specializarea acestora, se influenţează pozitiv producţia, făcînd posibilă specializarea şi perfecţionarea personalului şi a tehnologiei. 50


De asemenea, procesul de introducere a tehnicii noi devine mai uşor, se reduce consumul de materii prime, procentul de rebuturi şi deşeuri, micşorînd, în cele din urmă,costul de producţie. Cumpărătorii şi personalul din sfera circulaţiei produselor pot identifica uşor şi pot cunoaşte mai bine caracteristicile acestora. Abaterile calitative pot fi uşor sesizate, iar producătorul poate fi tras la răspundere mult mai uşor. Astfel, Organismul Naţional de Standardizare a adoptat în calitate de naţionale un şir de standarde în domeniul industriei agroalimentare care pot fi vizualizate şi consultate în incinta Fondului Naţional de Standarde, iar informaţia despre acestea poate fi urmărită accesînd site-ul Organismului Naţional de Standardizare. Cu stimă, Echipa INSM Tel. relaţii 218 – 491, 218 – 414

51


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E:

Preşedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Macovei

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova

52

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare octombrie 2011  

Buletinul de Standardizare octombrie 2011  

Advertisement