Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

10 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Octombrie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional.

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне.

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 1


INSM Octombrie 2012

STANDARDIZARE

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

26

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

36

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

37

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

39

Proiect de standard pentru anchetă publică

46

Ordinul Ministerului Economiei nr. 165 din “26 ” octombrie 2012

47

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Rezultatele Conferinței consacrate Zilei Mondiale a Standardelor

48

Puteţi să recunoaşteţi un produs contrafăcut?

49

Eficienţa standardelor sau eficienţă prin standarde

50

Ce este un comitet tehnic de standardizare?

52

Standardele în domeniul serviciilor

54

Aveţi siguranţă cînd navigaţi online?

57

CEN şi CENELEC invită Întreprinderile Mici şi Mijlocii la conferinţa Europeană „SMEs and Standardization”

58

2


INSM Octombrie 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Octombrie 2012)

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.01 SM SR EN ISO 10209-2:2012 Documentaţie tehnică de produs. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la metodele de proiecţie – Техническая документация на продукцию. Словарь. Часть 2: Термины, касающиеся методов проектирования (SR EN ISO 10209-2:2002, IDT)

SM SR EN 15221-1:2012 Managementul facilităţilor. Partea 1: Termeni şi definiţii – Организация производства. Часть 1: Термины и определения (SR EN 15221-1:2007, IDT) SM SR EN 15707:2012 Analizarea audienţei presei scrise. Vocabular şi cerinţe de serviciu – Исследования печатных средств массовой информации. Словарь и требования услуг (SR EN 15707:2009, IDT) 01.040.07

SM SR ISO 13715:2012 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene – Чертежи технические. Кромки произвольной формы. Словарь и указания на чертеже (SR ISO 13715:2007, IDT)

SM SR EN 1659:2012 Sisteme de diagnostic in vitro. Mediu de cultură pentru microbiologie. Termeni şi definiţii – Системы для диагностики in vitro. Культуральная среда для микробиологии. Термины и определения (SR EN 1659:2003, IDT)

SM SR EN 45020:2012 Standardizarea şi activităţi conexe. Vocabular general – Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь (SR EN 45020:2007, IDT)

SM SR CEI 60050-111:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 111: Fizică şi chimie – Международный электротехнический словарь. Глава 111: Физика и химия (SR CEI 60050-111:2006, IDT)

01.040.20

01.040.11

SM SR CEI/TS 60479-1:2012 Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 1: Aspecte generale – Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1: Общие аспекты (SR CEI/TS 60479-1:2006, IDT)

SM SR EN ISO 7998:2012 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Vocabular şi liste cu termeni echivalenţi – Оптика офтальмологическая. Оправы очков. Словарь и перечни эквивалентных терминов (SR EN ISO 7998:2006, IDT)

01.040.03 SM SR EN 13816:2012 Transport. Logistică şi servicii. Transport public de călători. Definirea calităţii serviciului, obiective şi măsurare – Транспорт. Логистика и услуги. Общественный пассажирский транспорт. Определение качества услуги, целеуказание и измерение (SR EN 13816:2003, IDT)

SM SR ISO 9949-1:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 1: Stări de incontineţă urinară – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 1: Состояние недержания мочи (SR ISO 9949-1:1995, IDT) SM SR ISO 9949-2:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 2: Produse – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 2: Изделия (SR ISO 9949-2:1995, IDT)

3


INSM Octombrie 2012 SM SR ISO 9949-3:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 3: Identificarea tipurilor de produse – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 3: Идентификация типов изделий (SR ISO 9949-3:1995, IDT)

SM SR ISO 8421-6:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 6: Evacuare şi mijloace de evacuare – Защита от пожара. Словарь. Часть 6: Эвакуация и спасательные средства (SR ISO 8421-6:2000, IDT)

SM SR ISO 8549-1:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 1: Termeni generali pentru proteze externe de membre şi orteze externe – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1: Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и наружным ортезам (SR ISO 8549-1:2000, IDT)

SM SR ISO 8421-7:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 7: Mijloace de detectare şi de inhibare a exploziilor – Защита от пожара. Словарь. Часть 7: Средства обнаружения и подавления взрыва (SR ISO 8421-7:2000, IDT)

SM SR ISO 8549-2:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 2: Termeni care se referă la proteze externe de membre şi la purtători ai acestor proteze – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и их пользователям (SR ISO 8549-2:2000, IDT) SM SR ISO 8549-3:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 3: Termeni care se referă la orteze externe – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 3: Термины, относящиеся к наружным ортезам (SR ISO 8549-3:2000, IDT) 01.040.13 SM SR ISO 8421-1:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 1: Termeni generali şi fenomene ale incendiului – Защита от пожара. Словарь. Часть 1: Общие термины и термины, относящиеся к явлениям при пожаре (SR ISO 8421-1:1999, IDT) SM SR ISO 8421-2:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 2: Protecţia structurală împotriva incendiului – Защита от пожара. Словарь. Часть 2: Противопожарное оборудование (SR ISO 8421-2:1999, IDT) SM SR ISO 8421-3:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 3: Detectare şi alarmă la incendiu – Защита от пожара. Словарь. Часть 3: Обнаружение пожара и подача сигнала (SR ISO 8421-3:2000, IDT) SM SR ISO 8421-4:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 4: Echipamente şi mijloace de stingere – Защита от пожара. Словарь. Часть 4: Оборудование для пожаротушения (SR ISO 8421-4:1999, IDT) SM SR ISO 8421-5:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 5: Controlul fumului – Защита от пожара. Словарь. Часть 5: Обнаружение дыма (SR ISO 8421-5:2000, IDT)

SM SR ISO 8421-8:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 8: Termeni specifici luptei împotriva incendiilor, serviciilor de salvare şi manipulării materialelor periculoase – Защита от пожара. Словарь. Часть 8: Специальные термины по борьбе с пожаром, по спасательным службам и обращению с опасными веществами (SR ISO 8421-8:1999, IDT) SM SR EN ISO 10075-1:2012 Principii ergonomice referitoare la efortul în activitatea mentală. Partea 1: Termeni generali şi definiţii – Эргономические принципы, относящиеся к нагрузке при умственной деятельности. Часть 1: Общие термины и их определения (SR EN ISO 10075-1:2001, IDT) SM SR EN 12832:2012 Caracterizarea nămolurilor. Valorificarea şi eliminarea nămolurilor. Vocabular – Характеристика ила. Утилизация и удаление ила. Словарь (SR EN 12832:2002, IDT) SM SR EN 13193:2012 Ambalaje. Ambalaje şi mediu. Terminologie – Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология (SR EN 13193:2003, IDT) SM SR EN 13965-1:2012 Caracterizarea deşeurilor. Terminologie. Partea 1: Termeni şi definiţii referitoare la materiale – Характеристика отходов. Терминология. Часть 1: Термины и определения относящиеся к материалам (SR EN 13965-1:2004, IDT) SM SR EN 13965-2:2012 Caracterizarea deşeurilor. Terminologie. Partea 2: Termeni şi definiţii referitoare la management – Характеристика отходов. Терминология. Часть 2: Термины и определения относящиеся к менеджменту (SR EN 13965-2:2011, IDT) SM SR EN 15144:2012 Maşini pentru întreţinere pe timp de iarnă. Terminologie. Termeni pentru întreţinere pe timp de iarnă – Оборудование по уходу в зимних условиях. Терминология. Термины для ухода в зимних условиях (SR EN 15144:2007, IDT)

4


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 14564:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Terminologie – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Терминология (SR EN 14564:2005, IDT) SM SR EN 60695-4:2012 Încercări privind riscurile la foc. Partea 4: Terminologie referitoare la riscurile de foc pentru produse electrotehnice – Испытание на пожароопасность. Часть 4: Терминология, относящаяся к испытаниям на огнестойкость электротехнической продукции (SR EN 60695-4:2007, IDT) 01.040.17 SM SR EN 472:2012 Manometre. Vocabular – Манометры. Словарь (SR EN 472:1997,IDT) SM SR ISO 4287:2012 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare a suprafeţei – Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры шероховатости поверхности (SR ISO 4287:2000, IDT) SM SR EN ISO 8655-1:2012 Aparate volumetrice cu piston. Partea 1: Definiţii, condiţii generale şi recomandări pentru utilizatori – Устройства мерные поршневые. Часть 1: Терминология, общие требования и рекомендации пользователю (SR EN ISO 8655-1:2003, IDT) 01.040.19 SM SR EN 1330-1:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 1: Общие термины и определения (SR EN 1330-1:2002, IDT) SM SR EN 1330-2:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni pentru metodele de examinare nedistructivă – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 2: Общие термины для неразрушающих методов контроля (SR EN 1330-2:2002, IDT) SM SR EN 1330-4:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizaţi la examinarea cu ultrasunete – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4: Термины, применяемые при ультразвуковом контроле (SR EN 1330-4:2010, IDT)

SM SR EN 1330-10:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10: Termeni utilizaţi în examinarea vizuală – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 10: Термины, применяемые при визуальном контроле (SR EN 1330-10:2003, IDT) SM SR EN 12519:2012 Ferestre şi uşi pentru pietoni. Terminologie – Окна и пешеходные двери. Терминология (SR EN 12519:2004, IDT) SM SR EN ISO 12718:2012 Examinări nedistructive. Examinare prin curenţi turbionari. Vocabular – Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый . Словарь (SR EN ISO 12718:2009, IDT) SM SR EN 60068-5-2:2012 Încercări de mediu. Partea 5: Ghid pentru redactarea metodelor de încercare. Termeni şi definiţii – Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 5: Руководство по составлению описаний методов испытаний. Термины и определения (SR EN 60068-5-2:2002, IDT) 01.040.21 SM SR EN ISO 26909:2012 Arcuri. Vocabular – Пружины. Словарь (SR EN ISO 26909:2010, IDT) 01.040.23 SM SR EN 736-1:2012 Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 1: Definirea tipurilor de aparate – Клапаны. Терминология. Часть 1: Определение типов клапанов (SR EN 736-1:2002, IDT) SM SR EN 736-2:2012 Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 2: Definirea componentelor aparatelor de robinetărie – Клапаны. Терминология. Часть 2: Определение деталей клапанов (SR EN 736-2:2003, IDT) SM SR EN 764-3:2012 Echipamente sub presiune. Partea 3: Definirea părţilor implicate – Оборудование, работающее под давлением. Часть 3: Определение компонентов (SR EN 764-3:2004, IDT) SM SR ISO 3529-1:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 1: Termeni generali – Техника вакуумная. Словарь. Часть 1: Общие термины (SR ISO 3529-1:1995, IDT) SM SR ISO 3529-2:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 2: Pompe de vid şi termeni asociaţi – Техника вакуумная. Словарь. Часть 2: Вакуумные насосы и относящиеся к ним термины (SR ISO 3529-2:1996, IDT)

5


INSM Octombrie 2012 SM SR ISO 3529-3:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 3: Vacuummetre – Техника вакуумная. Словарь. Часть 3: Вакуумметры (SR ISO 3529-3:1996, IDT) SM SR ISO 6552:2012 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Definirea termenilor tehnici – Конденсатоотводчики автоматические. Определение технических терминов (SR ISO 6552:1996, IDT) SM SR EN ISO 10286:2012 Butelii pentru gaz. Terminologie – Баллоны газовые. Терминология (SR EN ISO 10286:2007, IDT) 01.040.23 SM SR EN 14564:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Terminologie – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Терминология (SR EN 14564:2005, IDT) 01.040.25 SM SR EN 61512-1:2012 Comanda proceselor de fabricaţie pe loturi. Partea 1: Modele şi terminologie – Управление периодическими процессами. Часть 1: Модели и терминология (SR EN 61512-1:2003, IDT) 01.040.29 SM SR EN 60034-16-1:2012 Maşini electrice rotative. Partea 16: Sisteme pentru maşini sincrone. Capitolul 1: Definiţii электрические вращающиеся. Часть 16 возбуждения для синхронных машин. Определения (SR EN 60034-16-1:2002, IDT)

de excitaţie – Машины : Системы Раздел 1:

Partea 1: Termeni referitori la schimbul de date cu echipamente de contorizare care utilizează DLMS/COSEM – Измерения электрические. Обмен данными для считывания показаний, тарифа и контроля нагрузки. Словарь терминов. Часть 1: Термины, касающиеся обмена данными с контрольно-измерительными приборами с использованием DLMS/COSEM (SR CEI/TR 62051-1:2006, IDT) SM SR EN 60383-1:2012 Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiune nominală mai mare de 1 kV. Partea 1: Izolatoare din material ceramic sau din sticlă pentru sisteme de curent alternativ. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare – Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1 kV. Часть 1: Керамические или стеклянные изоляторы для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки (SR EN 60383-1:2002, IDT) SM SR EN 60633:2012 Terminologie pentru transportul energiei în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) – Терминология по передаче энергии постоянным током высокого напряжения (HVDC) (SR EN 60633:2003, IDT) SM SR EN 60674-1:2012 Specificaţie pentru folii din material plastic pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale – Технические условия на пластмассовые пленки для электрического применения. Часть 1: Определения и общие требования (SR EN 60674-1:2003, IDT) SM SR EN 60819-1:2012 Hîrtii necelulozice pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale – Бумага нецеллюлозная для электрического применения. Часть 1: Определения и общие требования (SR EN 60819-1:2003, IDT) 01.040.33

SM SR CEI/PAS 60099-7:2012 Descărcătoare. Partea 7: Glosar de termeni şi definiţii pentru publicaţiile CEI 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 6164312, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 şi 61643341 – Разрядники. Часть 7: Словарь терминов и определений, применяемых в публикациях IEC 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 и 61643-341 (SR CEI/PAS 60099-7:2006, IDT)

SM SR EN 50290-1-2:2012 Cabluri de comunicaţii. Partea 1-2: Definiţii – Кабели связи. Часть 1-2: Определения (SR EN 50290-1-2:2005, IDT)

SM SR EN 60276:2012 Definiţii şi termeni pentru perii de cărbune, portperii colectoare şi inele colectoare – Термины и определения для угольных щеток, щеткодержателей, коллекторов и контактных колец (SR EN 60276:2002, IDT)

SM SR CEI/TR 61931:2012 Fibre optice. Terminologie – Oптика Терминология (SR CEI/TR 61931:2006, IDT)

SM SR CEI/TR 62051-1:2012 Măsurarea energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, tarife şi controlul sarcinii. Glosar de termeni.

SM SR CEN/TS 15379:2012 Management al clădirii. Terminologie şi domeniu de aplicare al serviciilor – Менеджмент здания. Терминология и область услуг (SR CEN/TS 15379:2008, IDT)

SM SR CEI/TR 60870-1-3:2012 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 1: Consideraţii generale. Secţiunea 3: Glosar – Устройства и системы телеуправления. Часть 1: Общие вопросы. Раздел 3: Словарь (SR CEI/TR 60870-1-3:2006, IDT) волоконная.

01.040.35

6


INSM Octombrie 2012 01.040.47

01.040.73

SM SR CEI 60092-101+A1:2012 Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 101: Definiţii şi prescripţii generale – Электрооборудование судов. Часть 101: Определения и общие требования (SR CEI 60092-101+A1:1998, IDT)

SM SR ISO 1213-1:2012 Combustibili minerali solizi. Vocabular. Partea 1: Termeni referitori la prepararea cărbunelui – Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 1: Термины, относящиеся к обогащению угля (SR ISO 1213-1:1995, IDT)

01.040.55

SM SR ISO 1213-2:2012 Combustibili minerali solizi. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la luarea probelor, încercare şi analiză – Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к отбору проб, испытаниям и анализу (SR ISO 1213-2:1995, IDT)

SM SR EN 13193:2012 Ambalaje. Ambalaje şi mediu. Terminologie – Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология (SR EN 13193:2003, IDT) 01.040.70 SM SR CEI 60050-101:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 101: Matematică – Международный электротехнический словарь. Часть 101: Математика (SR CEI 60050-101:2006, IDT) 01.040.71 SM SR EN ISO 862:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Vocabular – Вещества поверхностно-активные. Словарь (SR EN ISO 862:1998, IDT) SM SR ISO 6206:2012 Produse chimice de uz industrial. Eşantionare. Vocabular – Продукты химические технические. Отбор проб. Словарь (SR ISO 6206:1995, IDT) SM SR ISO 6286:2012 Spectrometrie de absorbţie moleculară. Vocabular. Generalităţi. Aparatură – Спектрометрия абсорбционная молекулярная. Словарь. Общие положения. Аппаратура (SR ISO 6286:1997, IDT) SM SR ISO 6955:2012 Metode de analiză prin spectroscopie. Emisie în flacără, absorbţie atomică şi fluorescenţă atomică. Vocabular – Методы аналитической спектрометрии. Эмиссия в пламени, атомная абсорбция и атомная флуоресценция. Словарь (SR ISO 6955:1997, IDT) SM SR ISO 9235:2012 Materii prime naturale aromatice. Vocabular – Материалы сырьевые ароматические природные. Словарь (SR ISO 9235:2000, IDT) SM SR EN 15947-1:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 1: Terminologie – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 1: Терминология (SR EN 15947-1:2011, IDT)

SM SR ISO 7404-1:2012 Metode de analiză petrografică a huilei şi a antracitului. Partea 1: Vocabular – Методы петрографического анализа битуминозного угля и антрацита. Часть 1: Словарь (SR ISO 7404-1:1997, IDT) SM SR ISO 9045:2012 Ciururi şi cernere industrială. Vocabular – Грохоты и грохочение. Словарь (SR ISO 9045:1999, IDT) 01.040.75 SMV EN 14588:2012 Biocombustibili solizi. Terminologie, definiţii şi descrieri – Биотопливo твердoe. Терминология, определения и описания (EN 14588:2010, IDT) 01.040.77 SM SR EN 10001:2012 Definirea şi clasificarea fontelor brute – Определение и классификация передельных чугунов (SR EN 10001:1993, IDT) 01.040.83 SM SR EN 923+A1:2012 Adezivi. Termeni şi definiţii – Клеи. Термины и определения (SR EN 923+A1:2008, IDT) SM SR ISO 3877-1:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor echivalenţi. Partea 1: Anvelope. – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 1: Шины (SR ISO 3877-1:1999, IDT) SM SR ISO 3877-2:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor echivalenţi. Partea 2: Valve pentru anvelope – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 2: Вентили шин (SR ISO 3877-2:2000, IDT) SM SR ISO 3877-3:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor

7


INSM Octombrie 2012 echivalenţi. Partea 3: Camere de aer – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 3: Камеры (SR ISO 3877-3:1999, IDT) SM SR ISO 4223-2:2012 Definiţiile unor termeni folosiţi în industria anvelopelor. Partea 2: Anvelope pline – Определения некоторых терминов, применяемых в шинной промышленности. Часть 2. Массивные шины (SR ISO 4223-2:1999, IDT) SM SR EN 12481:2012 Benzi autoadezive. Terminologie самоприклеивающиеся. Терминология (SR EN 12481:2001, IDT)

Ленты

01.080.20 SM SR EN 235:2012 Tapete. Vocabular şi simboluri – Обои. Словарь и символы (SR EN 235:2003, IDT) 01.100.01 SM SR EN ISO 10209-2:2012 Documentaţie tehnică de produs. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la metodele de proiecţie – Техническая документация на продукцию. Словарь. Часть 2: Термины, касающиеся методов проектирования (SR EN ISO 10209-2:2002, IDT)

01.040.91

01.100.20

SM SR EN 235:2012 Tapete. Vocabular şi simboluri – Обои. Словарь и символы (SR EN 235:2003, IDT)

SM SR ISO 13715:2012 Desene tehnice. Muchii de formă nedefinită. Vocabular şi indicarea pe desene – Чертежи технические. Кромки произвольной формы. Словарь и указания на чертеже (SR ISO 13715:2007, IDT)

SM SR EN 15221-1:2012 Managementul facilităţilor. Partea 1: Termeni şi definiţii – Организация производства. Часть 1: Термины и определения (SR EN 15221-1:2007, IDT)

SM SR CEN/TS 15379:2012 Management al clădirii. Terminologie şi domeniu de aplicare al serviciilor – Менеджмент здания. Терминология и область услуг (SR CEN/TS 15379:2008, IDT) 01.060 SM SR EN ISO 7345:2012 Izolaţie termică. Mărimi fizice şi definiţii – Теплоизоляция. Физические величины и определения (SR EN ISO 7345:2002, IDT) 01.070 SM SR EN 13792:2012 Cod de culori pentru robinete şi vane utilizate în laboratoare – Цветовое кодирование кранов и клапанов, применяемых в лабораториях (SR EN 13792:2003, IDT) 01.075 SM SR EN 1438:2012 Simboluri pentru lemn şi pentru produsele pe bază de lemn Символы для древесины и изделия из древесины (SR EN 1438:2001, IDT) SM SR EN 14067-1:2012 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 1: Simboluri şi unităţi de măsură – Железные дороги. Аэродинамика. Часть 1: Символы и единицы измерения (SR EN 14067-1:2004, IDT)

01.120 SM SR EN 45020:2012 Standardizarea şi activităţi conexe. Vocabular general – Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь (SR EN 45020:2007, IDT) 01.140.13 SM SR EN ISO 13943:2012 Securitate la incendiu. Vocabular – Пожарная безопасность. Словарь (SR EN ISO 13943:2011,IDT) 01.140.20 SM SR ISO 2108:2012 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru carte (ISBN) – Информация и документация. Международный стандартный книжный номер (ISBN) (SR ISO 2108:2006, IDT) SM SR ISO 3901:2012 Informare şi documentare. Cod internaţional standardizat al înregistrărilor (ISRC) – Информация и документация. Международный стандартный регистрационный код (ISRC) (SR ISO 3901:2011, IDT) SM SR ISO 5122:2012 Documentare. Sumar analitic pentru publicaţii în serie – Документация. Реферативные листки в сериальных изданиях (SR ISO 5122:2011, IDT) SM SR ISO 7275:2012 Documentare. Prezentarea titlurilor de colecţii – Документация. Оформление титульной информации серий (SR ISO 7275:2011, IDT)

8


INSM Octombrie 2012 01.140.40 07 SM SR ISO 8:2012 Documentare. Prezentarea redacţională a publicaţiilor periodice – Документация. Оформление периодических изданий (SR ISO 8:2011, IDT) SM SR ISO 18:2012 Documentare. Cuprinsul publicaţiilor periodice Документация. Содержание периодических изданий (SR ISO 18:2011, IDT)

SM SR ISO 2145:2012 Documentare. Numerotarea diviziunilor şi subdiviziunilor în documentele scrise – Документация. Нумерация разделов и подразделов в письменных документах (SR ISO 2145:2011, IDT) SM SR ISO 3297:2012 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru seriale (ISSN) – Документация. Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (SR ISO 3297:2010, IDT) SM SR ISO 9706:2012 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă – Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (SR ISO 9706:1996, IDT) 03

SOCIOLOGIE.SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.080.20 SM SR EN 15707:2012 Analizarea audienţei presei scrise. Vocabular şi cerinţe de serviciu – Исследования печатных средств массовой информации. Словарь и требования услуг (SR EN 15707:2009, IDT) 03.080.99 SM SR EN 15221-1:2012 Managementul facilităţilor. Partea 1: Termeni şi definiţii – Организация производства. Часть 1: Термины и определения (SR EN 15221-1:2007, IDT) 03.220.01 SM SR EN 13816:2012 Transport. Logistică şi servicii. Transport public de călători. Definirea calităţii serviciului, obiective şi măsurare – Транспорт. Логистика и услуги. Общественный пассажирский транспорт. Определение качества услуги, целеуказание и измерение (SR EN 13816:2003, IDT)

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.10 SM SR EN 1659:2012 Sisteme de diagnostic in vitro. Mediu de cultură pentru microbiologie. Termeni şi definiţii – Системы для диагностики in vitro. Культуральная среда для микробиологии. Термины и определения (SR EN 1659:2003, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.40 SM SR ISO 8549-2:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 2: Termeni care se referă la proteze externe de membre şi la purtători ai acestor proteze – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и их пользователям (SR ISO 8549-2:2000, IDT) SM SR ISO 8549-3:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 3: Termeni care se referă la orteze externe – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 3: Термины, относящиеся к наружным ортезам (SR ISO 8549-3:2000, IDT) SM SR ISO 8549-1:2012 Protezare şi ortezare. Vocabular. Partea 1: Termeni generali pentru proteze externe de membre şi orteze externe – Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1: Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и наружным ортезам (SR ISO 8549-1:2000, IDT) 11.040.70 SM SR EN ISO 7998:2012 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Vocabular şi liste cu termeni echivalenţi – Оптика офтальмологическая. Оправы очков. Словарь и перечни эквивалентных терминов (SR EN ISO 7998:2006, IDT) 11.180.20 SM SR ISO 9949-1:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 1: Stări de incontineţă urinară – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 1: Состояние недержания мочи (SR ISO 9949-1:1995, IDT) SM SR ISO 9949-2:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 2: Produse – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 2: Изделия (SR ISO 9949-2:1995, IDT)

9


INSM Octombrie 2012 SM SR ISO 9949-3:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Vocabular. Partea 3: Identificarea tipurilor de produse – Средства, абсорбирующие мочу. Словарь. Часть 3: Идентификация типов изделий (SR ISO 9949-3:1995, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.140 SM GOST R 51920:2012 Tractoare agricole şi forestiere. Zgomot exterior. Norme şi metode de evaluare – Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки (GOST R 51920–2002, IDT) 13.180

SM SR EN 13193:2012 Ambalaje. Ambalaje şi mediu. Terminologie – Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология (SR EN 13193:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10075-1:2012 Principii ergonomice referitoare la efortul în activitatea mentală. Partea 1: Termeni generali şi definiţii – Эргономические принципы, относящиеся к нагрузке при умственной деятельности. Часть 1: Общие термины и их определения (SR EN ISO 10075-1:2001, IDT)

13.030.20

13.220.01

SM SR EN 12832:2012 Caracterizarea nămolurilor. Valorificarea şi eliminarea nămolurilor. Vocabular – Характеристика ила. Утилизация и удаление ила. Словарь (SR EN 12832:2002, IDT)

SM SR ISO 8421-1:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 1: Termeni generali şi fenomene ale incendiului – Защита от пожара. Словарь. Часть 1: Общие термины и термины, относящиеся к явлениям при пожаре (SR ISO 8421-1:1999, IDT)

SM SR EN 13965-1:2012 Caracterizarea deşeurilor. Terminologie. Partea 1: Termeni şi definiţii referitoare la materiale – Характеристика отходов. Терминология. Часть 1: Термины и определения относящиеся к материалам (SR EN 13965-1:2004, IDT)

SM SR ISO 8421-2:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 2: Protecţia structurală împotriva incendiului – Защита от пожара. Словарь. Часть 2: Противопожарное оборудование(SR ISO 8421-2:1999, IDT)

13.030.01

SM SR EN 13965-2:2012 Caracterizarea deşeurilor. Terminologie. Partea 2: Termeni şi definiţii referitoare la management – Характеристика отходов. Терминология. Часть 2: Термины и определения относящиеся к менеджменту (SR EN 13965-2:2011, IDT) 13.030.40 SM SR EN 15144:2012 Maşini pentru întreţinere pe timp de iarnă. Terminologie. Termeni pentru întreţinere pe timp de iarnă – Оборудование по уходу в зимних условиях. Терминология. Термины для ухода в зимних условиях (SR EN 15144:2007, IDT)

SM SR ISO 8421-3:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 3: Detectare şi alarmă la incendiu – Защита от пожара. Словарь. Часть 3: Обнаружение пожара и подача сигнала (SR ISO 8421-3:2000, IDT) SM SR ISO 8421-4:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 4: Echipamente şi mijloace de stingere – Защита от пожара. Словарь. Часть 4: Оборудование для пожаротушения (SR ISO 8421-4:1999, IDT) SM SR ISO 8421-5:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 5: Controlul fumului – Защита от пожара. Словарь. Часть 5: Обнаружение дыма (SR ISO 8421-5:2000, IDT)

13.110 SM GOST R 53055:2012 Maşini agricole şi forestiere cu acţionare electrică. Cerinţe generale de securitate – Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности (GOST R 53055–2008, IDT)

SM SR ISO 8421-6:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 6: Evacuare şi mijloace de evacuare – Защита от пожара. Словарь. Часть 6: Эвакуация и спасательные средства (SR ISO 8421-6:2000, IDT)

10


INSM Octombrie 2012 SM SR ISO 8421-7:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 7: Mijloace de detectare şi de inhibare a exploziilor – Защита от пожара. Словарь. Часть 7: Средства обнаружения и подавления взрыва (SR ISO 8421-7:2000, IDT)

pentru navigaţie pe apele interioare şi în porturi – Акустика. Измерение распространяющегося по воздуху шума, производимого судами на внутренних водных путях и в портах (SR EN ISO 2922:2003,IDT) 17.220.20

SM SR ISO 8421-8:2012 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 8: Termeni specifici luptei împotriva incendiilor, serviciilor de salvare şi manipulării materialelor periculoase – Защита от пожара. Словарь. Часть 8: Специальные термины по борьбе с пожаром, по спасательным службам и обращению с опасными веществами (SR ISO 8421-8:1999, IDT) SM SR EN ISO 13943:2012 Securitate la incendiu. Vocabular – Пожарная безопасность. Словарь (SR EN ISO 13943:2011,IDT)

SM SR CEI/TR 62051-1:2012 Măsurarea energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, tarife şi controlul sarcinii. Glosar de termeni. Partea 1: Termeni referitori la schimbul de date cu echipamente de contorizare care utilizează DLMS/COSEM – Измерения электрические. Обмен данными для считывания показаний, тарифа и контроля нагрузки. Словарь терминов. Часть 1: Термины, касающиеся обмена данными с контрольно-измерительными приборами с использованием DLMS/COSEM (SR CEI/TR 62051-1:2006, IDT)

13.300 19 SM SR EN 14564:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Terminologie – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Терминология (SR EN 14564:2005, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.040 SM SR EN 60068-5-2:2012 Încercări de mediu. Partea 5: Ghid pentru redactarea metodelor de încercare. Termeni şi definiţii – Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 5: Руководство по составлению описаний методов испытаний. Термины и определения (SR EN 60068-5-2:2002, IDT)

17.040.20

91.060.50

SM SR ISO 4287:2012 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare a suprafeţei – Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры шероховатости поверхности (SR ISO 4287:2000, IDT)

SM SR EN 12519:2012 Ferestre şi uşi pentru pietoni. Terminologie – Окна и пешеходные двери. Терминология (SR EN 12519:2004, IDT)

17.060 SM SR EN ISO 8655-1:2012 Aparate volumetrice cu piston. Partea 1: Definiţii, condiţii generale şi recomandări pentru utilizatori – Устройства мерные поршневые. Часть 1: Терминология, общие требования и рекомендации пользователю (SR EN ISO 8655-1:2003, IDT) 17.100 SM SR EN 472:2012 Manometre. Vocabular – Манометры. Словарь (SR EN 472:1997,IDT) 17.140.30 SM SR EN ISO 2922:2012 Acustică. Măsurarea zgomotului aerian emis de navele

19.100 SM SR EN 1330-1:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 1: Общие термины и определения (SR EN 1330-1:2002, IDT) SM SR EN 1330-2:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni pentru metodele de examinare nedistructivă – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 2: Общие термины для неразрушающих методов контроля (SR EN 1330-2:2002, IDT) SM SR EN 1330-4:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizaţi la examinarea cu ultrasunete – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4: Термины, применяемые при ультразвуковом контроле (SR EN 1330-4:2010, IDT)

11


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 1330-10:2012 Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10: Termeni utilizaţi în examinarea vizuală – Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 10: Термины, применяемые при визуальном контроле (SR EN 1330-10:2003, IDT)

23.060.01

19.100

SM SR EN 736-2:2012 Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 2: Definirea componentelor aparatelor de robinetărie – Клапаны. Терминология. Часть 2: Определение деталей клапанов (SR EN 736-2:2003, IDT)

SM SR EN ISO 12718:2012 Examinări nedistructive. Examinare prin curenţi turbionari. Vocabular – Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый . Словарь (SR EN ISO 12718:2009, IDT) 21

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 736-1:2012 Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 1: Definirea tipurilor de aparate – Клапаны. Терминология. Часть 1: Определение типов клапанов (SR EN 736-1:2002, IDT)

SM SR ISO 6552:2012 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Definirea termenilor tehnici – Конденсатоотводчики автоматические. Определение технических терминов (SR ISO 6552:1996, IDT)

21.060.01

23.160

SM SR EN 13446:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgere a elementelor de fixare – Плиты древесные. Определение прочности к удалению крепежных элементов (SR EN 13446:2003, IDT)

SM SR ISO 3529-1:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 1: Termeni generali – Техника вакуумная. Словарь. Часть 1: Общие термины (SR ISO 3529-1:1995, IDT)

21.160 SM SR EN ISO 26909:2012 Arcuri. Vocabular – Пружины. Словарь (SR EN ISO 26909:2010, IDT)

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR ISO 3529-2:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 2: Pompe de vid şi termeni asociaţi – Техника вакуумная. Словарь. Часть 2: Вакуумные насосы и относящиеся к ним термины (SR ISO 3529-2:1996, IDT) SM SR ISO 3529-3:2012 Tehnica vidului. Terminologie. Partea 3: Vacuummetre – Техника вакуумная. Словарь. Часть 3: Вакуумметры (SR ISO 3529-3:1996, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

23.020.20

25.040.40

SM SR EN 14564:2012 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Terminologie – Цистерны для транспортировки опасных грузов. Терминология (SR EN 14564:2005, IDT)

SM SR EN 61512-1:2012 Comanda proceselor de fabricaţie pe loturi. Partea 1: Modele şi terminologie – Управление периодическими процессами. Часть 1: Модели и терминология (SR EN 61512-1:2003, IDT)

23.020.30

27

SM SR EN 764-3:2012 Echipamente sub presiune. Partea 3: Definirea părţilor implicate – Оборудование, работающее под давлением. Часть 3: Определение компонентов (SR EN 764-3:2004, IDT)

27.220

SM SR EN ISO 10286:2012 Butelii pentru gaz. Terminologie – Баллоны газовые. Терминология (SR EN ISO 10286:2007, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

SM SR EN ISO 7345:2012 Izolaţie termică. Mărimi fizice şi definiţii – Теплоизоляция. Физические величины и определения (SR EN ISO 7345:2002, IDT)

12


INSM Octombrie 2012 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR CEI 60050-111:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 111: Fizică şi chimie – Международный электротехнический словарь. Глава 111: Физика и химия (SR CEI 60050-111:2006, IDT)

29.160.01 SM SR EN 60034-16-1:2012 Maşini electrice rotative. Partea 16: Sisteme pentru maşini sincrone. Capitolul 1: Definiţii электрические вращающиеся. Часть 16 возбуждения для синхронных машин. Определения (SR EN 60034-16-1:2002, IDT)

de excitaţie – Машины : Системы Раздел 1:

29.200 SM SR CEI/TS 60479-1:2012 Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 1: Aspecte generale – Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1: Общие аспекты (SR CEI/TS 60479-1:2006, IDT) SM SR EN 60695-4:2012 Încercări privind riscurile la foc. Partea 4: Terminologie referitoare la riscurile de foc pentru produse electrotehnice – Испытание на пожароопасность. Часть 4: Терминология, относящаяся к испытаниям на огнестойкость электротехнической продукции (SR EN 60695-4:2007, IDT) 29.035.20 SM SR EN 60674-1:2012 Specificaţie pentru folii din material plastic pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale – Технические условия на пластмассовые пленки для электрического применения. Часть 1: Определения и общие требования (SR EN 60674-1:2003, IDT) 29.040.20 SM SR EN 60819-1:2012 Hîrtii necelulozice pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale – Бумага нецеллюлозная для электрического применения. Часть 1: Определения и общие требования (SR EN 60819-1:2003, IDT) 29.080.10 SM SR EN 60383-1:2012 Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiune nominală mai mare de 1 kV. Partea 1: Izolatoare din material ceramic sau din sticlă pentru sisteme de curent alternativ. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare – Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1 kV. Часть 1: Керамические или стеклянные изоляторы для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки (SR EN 60383-1:2002, IDT) 29.100.20 SM SR EN 60276:2012 Definiţii şi termeni pentru perii de cărbune, portperii colectoare şi inele colectoare – Термины и определения для угольных щеток, щеткодержателей, коллекторов и контактных колец (SR EN 60276:2002, IDT)

SM SR EN 60633:2012 Terminologie pentru transportul energiei în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) – Терминология по передаче энергии постоянным током высокого напряжения (HVDC) (SR EN 60633:2003, IDT) 29.240.10 SM SR CEI/PAS 60099-7:2012 Descărcătoare. Partea 7: Glosar de termeni şi definiţii pentru publicaţiile CEI 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 6164312, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 şi 61643341 – Разрядники. Часть 7: Словарь терминов и определений, применяемых в публикациях IEC 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 и 61643-341 (SR CEI/PAS 60099-7:2006, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.120.10 SM SR EN 50290-1-2:2012 Cabluri de comunicaţii. Partea 1-2: Definiţii – Кабели связи. Часть 1-2: Определения (SR EN 50290-1-2:2005, IDT) 33.180.01 SM SR CEI/TR 61931:2012 Fibre optice. Terminologie – Oптика Терминология (SR CEI/TR 61931:2006, IDT)

волоконная.

33.200 SM SR CEI/TR 60870-1-3:2012 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 1: Consideraţii generale. Secţiunea 3: Glosar – Устройства и системы телеуправления. Часть 1: Общие вопросы. Раздел 3: Словарь (SR CEI/TR 60870-1-3:2006, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.240.99 SM SR CEN/TS 15379:2012 Management al clădirii. Terminologie şi domeniu de aplicare

13


INSM Octombrie 2012 al serviciilor – Менеджмент здания. Терминология и область услуг (SR CEN/TS 15379:2008, IDT)

exploatării tehnologice – Ипытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической

оценки (GOST R 52778–2007, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.01 SM SR EN 14067-1:2012 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 1: Simboluri şi unităţi de măsură – Железные дороги. Аэродинамика. Часть 1: Символы и единицы измерения (SR EN 14067-1:2004, IDT) 47

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

SM GOST R 53051:2012 Maşini şi unelte pentru săparea şi selectarea puieţilor şi butaşilor în pepiniere. Metode de încercări – Машины и орудия для выкопки и выборки сеянцев и саженцев в питомниках. Методы испытани (GOST R 53051–2008, IDT) SM GOST R 53054:2012 Tehnologii mecanizate de producere a produselor de fitotehnie. Metode de evaluare ecologică – Машинные технологии производства продукции растениеводства. Методы экологической оценки (GOST R 53054–2008, IDT)

47.020.60 SM SR CEI 60092-101+A1:2012 Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 101: Definiţii şi prescripţii generale – Электрооборудование судов. Часть 101: Определения и общие требования (SR CEI 60092-101+A1:1998, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

SM GOST R 53055:2012 Maşini agricole şi forestiere cu acţionare electrică. Cerinţe generale de securitate – Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности (GOST R 53055–2008, IDT) SM GOST R 53056:2012 Tehnică agricolă. Metode de evaluare economică – Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки (GOST R 53056–2008, IDT)

55.020 SM SR EN 13193:2012 Ambalaje. Ambalaje şi mediu. Terminologie – Упаковка. Упаковка и окружающая среда. Терминология (SR EN 13193:2003, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.01

SM GOST R 53057:2012 Maşini agricole. Metode de evaluare a competitivităţii – Машины сельскохозяйственные. Методы оценки конкурентоспособности (GOST R 53057–2008, IDT) SM GOST R 53489:2012 Sistemul de standarde de securitate a muncii. Maşini agricole suspendate şi remorcate. Cerinţe generale de securitate – Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности (GOST R 53489–2009, IDT)

SM GOST R 50908:2012 Tractoare mici, motoblocuri şi motocultivatoare. Metode de evaluare a securităţii – Тракторы малогабаритные , мотоблоки и мотокультиваторы. Методы оценки безопасности (GOST R 50908–96, IDT)

SM GOST R 54783:2012 Încercări ale tehnicii agricole. Principii de bază – Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения (GOST R 54783–2011, IDT)

SM GOST R 52758:2012 Încărcătoare şi transportoare pentru scopuri agricole. Metode de încercări – Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний (GOST R 52758–2007, IDT)

SM GOST R 54784:2012 Încercări ale tehnicii agricole. Metode de evaluare a parametrilor tehnici – Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки технических параметров (GOST R 54784–2011, IDT)

SM GOST R 52777:2012 Tehnică agricolă. Metode de evaluare energetică – Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки (GOST R 52777–2007, IDT)

65.060.10

SM GOST R 52778:2012 Încercări ale tehnicii agricole. Metode de evaluare a

SM GOST R 51920:2012 Tractoare agricole şi forestiere. Zgomot exterior. Norme şi metode de evaluare – Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки (GOST R 51920–2002, IDT)

14


INSM Octombrie 2012 SM GOST R 51960:2012 (ISO 789-11:1996) Tractoare agricole pe roţi. Metode de evaluare a manevrabilităţii – Тракторы сельскохозяйственные колесные. Метод оценки управляемости (GOST R 51960–2002 (ISO 789-11:1996), IDT) SM GOST R 51961:2012 (ISO 10998:1995) Tractoare agricole pe roţi. Cerinţe pentru mecanismul de direcţie – Тракторы сельскохозяйственные колесные. Требования к рулевому управлению (GOST R 51961–2002 (ISO 10998:1995), IDT))

– Машины для уборки плодов и ягод. Методы испытаний (GOST R 54778–2011, IDT) SM GOST R 54780:2012 Maşini de prelucrat fructele pentru comercializare. Metode d încercări – Машины для товарной обработки плодов. Методы испытаний (GOST R 54780–2011, IDT) 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.10 SM GOST R 52746:2012 Remorci şi semiremorci pentru tractoare. Cerinţe tehnice generale – Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования (GOST R 52746–2007, IDT)

SM SR EN 13792:2012 Cod de culori pentru robinete şi vane utilizate în laboratoare – Цветовое кодирование кранов и клапанов, применяемых в лабораториях (SR EN 13792:2003, IDT)

65.060.25 71.040.40 SM GOST R 52759:2012 Maşini de împrăştiat îngrăşăminte organice solide. Metode de încercări – Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний (GOST R 52759–2007, IDT)

SM SR ISO 6206:2012 Produse chimice de uz industrial. Eşantionare. Vocabular – Продукты химические технические. Отбор проб. Словарь (SR ISO 6206:1995, IDT)

65.060.40

71.040.50

SM GOST R 53053:2012 Maşini pentru protecţia plantelor. Stropitori. Metode de încercări – Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний (GOST R 53053–2008, IDT)

SM SR ISO 6286:2012 Spectrometrie de absorbţie moleculară. Vocabular. Generalităţi. Aparatură – Спектрометрия абсорбционная молекулярная. Словарь. Общие положения. Аппаратура (SR ISO 6286:1997, IDT)

65.060.50

SM SR ISO 6955:2012 Metode de analiză prin spectroscopie. Emisie în flacără, absorbţie atomică şi fluorescenţă atomică. Vocabular – Методы аналитической спектрометрии. Эмиссия в пламени, атомная абсорбция и атомная флуоресценция. Словарь (SR ISO 6955:1997, IDT)

SM GOST R 52757:2012 Maşini de recoltat sfeclă. Metode de încercări – Машины свеклоуборочные. Методы испытаний (GOST R 52757-2007, IDT) SM GOST R 54779:2012 Combine de recoltat porumb. Metode de încercări – Комбайны кукурузоуборочные. Методы испытаний (GOST R 54779–2011, IDT) SM GOST R 54781:2012 Maşini de recoltat cartofi. Metode de încercări – Машины для уборки картофеля. Методы испытаний (GOST R 54781–2011, IDT)

71.100.30 SM SR EN 15947-1:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 1: Terminologie – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 1: Терминология (SR EN 15947-1:2011, IDT) 71.100.40

SM GOST R 54782:2012 Maşini de recoltat furaje. Metode de încercări – Машины кормоуборочные. Методы испытаний (GOST R 54782–2011, IDT)

SM SR EN ISO 862:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Vocabular – Вещества поверхностно-активные. Словарь (SR EN ISO 862:1998, IDT)

65.060.99

71.100.50

SM GOST R 54778:2012 Maşini de recoltat fructe şi pomuşoare. Metode de încercări

SM SR EN 460:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn.

15


INSM Octombrie 2012 Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Ghid de condiţii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizări, conform claselor de risc – Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Руководство по требованиям к стойкости древесины относительно классов опасности (SR EN 460:1998, IDT) 71.100.60 SM SR ISO 9235:2012 Materii prime naturale aromatice. Vocabular – Материалы сырьевые ароматические природные. Словарь (SR ISO 9235:2000, IDT) 73

MINE ŞI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

73.040 SM SR ISO 1213-1:2012 Combustibili minerali solizi. Vocabular. Partea 1: Termeni referitori la prepararea cărbunelui – Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 1: Термины, относящиеся к обогащению угля (SR ISO 1213-1:1995, IDT) SM SR ISO 1213-2:2012 Combustibili minerali solizi. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la luarea probelor, încercare şi analiză – Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к отбору проб, испытаниям и анализу (SR ISO 1213-2:1995, IDT) SM SR ISO 7404-1:2012 Metode de analiză petrografică a huilei şi a antracitului. Partea 1: Vocabular – Методы петрографического анализа битуминозного угля и антрацита. Часть 1: Словарь (SR ISO 7404-1:1997, IDT) 73.120 SM SR ISO 9045:2012 Ciururi şi cernere industrială. Vocabular – Грохоты и грохочение. Словарь (SR ISO 9045:1999, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM SR 1165:2012 Ţiţei şi produse petroliere. Determinarea cantităţilor în regim static – Нефть сырая и нефтепродукты. Определение количества в статическом режиме (SR 1165:2004, IDT) 75.160.10 SMV EN 14588:2012 Biocombustibili solizi. Terminologie, definiţii şi descrieri –

Биотопливo твердoe. Терминология, определения и описания (EN 14588:2010, IDT) SMV EN 14774-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 1: Umiditate totală. Metodă de referinţă – Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 1: Общая влага. Эталонный метод (EN 14774-1:2009, IDT) SMV EN 14774-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 2: Umiditate totală. Metodă simplificată – Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 2: Общая влага. Упрощенный метод (EN 14774-2:2009, IDT) SMV EN 14774-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 3: Umiditatea eşantionului pentru analiza generală – Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 3: Влага в образце для общего анализа (EN 14774-3:2009, IDT) SMV EN 14775:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de cenuşă – Биотопливo твердoе. Определение содержания золы (EN 14775:2009, IDT) SMV EN 14778:2012 Biocombustibili solizi. Eşantionare – Биотопливo твердoе. Отбор проб (EN 14778:2011, IDT) SMV EN 14780:2012 Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane – Биотопливo твердoе. Приготовление проб (EN 14780:2011, IDT) SMV EN 14918:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorice – Биотопливo твердoе. Определение теплотворной способности (EN 14918:2009, IDT) SMV EN 14961-1:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 1: Cerinţe generale – Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 1: Общие требования (EN 14961-1:2010, IDT) SMV EN 14961-2:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 2: Древесные гранулы для непромышленного использования (EN 14961-2:2011, IDT)

16


INSM Octombrie 2012 SMV EN 14961-3:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 3: Древесные брикеты для непромышленного использования (EN 14961-3:2011, IDT)

Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 1: Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 1 мм и больше (EN 15149-1:2010, IDT)

SMV EN 14961-4:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 4: Древесная щепа для непромышленного использования (EN 14961-4:2011, IDT)

SMV EN 15149-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 2: Metoda cu site vibrante cu deschiderea ochiurilor mai mică sau egală cu 3,15 mm – Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 2: Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 3,15 мм и меньше (EN 15149-2:2010, IDT)

SMV EN 14961-5:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 5: Древесина топливная для непромышленного использования (EN 14961-5:2011, IDT)

SMV CEN/TS 15149-3:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 3: Metoda cu site rotative – Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 3: Метод с применением вращающегося сита (CEN/TS 15149-3:2006, IDT)

SMV EN 14961-6:2012 Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Технические условия и классы топлива. Часть 6: Недревесные гранулы для непромышленного использования (EN 14961-6:2012, IDT)

SMV EN 15150:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii particulelor – Биотопливo твердoе. Определение плотности частицы (EN 15150:2011, IDT)

SMV EN 15103:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii în vrac – Биотопливo твердoе. Определение объемной плотности (EN 15103:2009, IDT) SMV EN 15104:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de carbon, hidrogen şi azot. Metode instrumentale – Биотопливo твердoе. Определение общего содержания углерода, водорода и азота. Инструментальные методы (EN 15104:2011, IDT) SMV EN 15105:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de potasiu, sodiu şi clor solubile în apă – Биотопливo твердoе. Определение содержания хлора, натрия и калия, растворимых в воде (EN 15105:2011, IDT) SMV EN 15148:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de materii volatile – Биотопливo твердoе. Определение содержания летучего материала (EN 15148:2009, IDT) SMV EN 15149-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 1: Metoda cu site oscilante cu deschiderea ochiurilor mai mare sau egală cu 1 mm –

SMV EN 15210-1:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 1: Peleţi – Биотопливo твердoе. Определение механической прочности гранул и брикетов. Часть 1: Гранулы (EN 15210-1:2009, IDT) SMV EN 15210-2:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 2: Brichete – Биотопливo твердoе. Oпределениe механической прочности гранул и брикетов. Часть 2: Брикеты (EN 15210-2:2010, IDT) SMV EN 15234-1:2012 Biocombustibili soliz. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 1: Cerinţe generale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 1: Общие требования (EN 15234-1:2011, IDT) SMV EN 15234-2:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 2: Древесные гранулы для непромышленного использования (EN 15234-2:2012, IDT) SMV EN 15234-3:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 3: Древесные брикеты для непромышленного использования (EN 15234-3:2012, IDT)

17


INSM Octombrie 2012 SMV EN 15234-4:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 4: Древесная щепа для непромышленного использования (EN 15234-4:2012, IDT)

SMV CEN/TR 15569:2012 Biocombustibili solizi. Ghid pentru sistemul de asigurare a calităţii – Биотопливo твердoе. Руководство для системы обеспечения качества (CEN/TR 15569:2009, IDT) 77

SMV EN 15234-5:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 5: Древесина топливная для непромышленного использования (EN 15234-5:2012, IDT) SMV EN 15234-6:2012 Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări neindustriale – Биотопливo твердoе. Обеспечение качества топлива. Часть 6: Недревесные гранулы для непромышленного использования (EN 15234-6:2012, IDT) SMV EN 15289:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi clor – Биотопливo твердoе. Определение общего содержания серы и хлора (EN 15289:2011, IDT) SMV EN 15290:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor majore - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na şi Ti – Биотопливo твердoе. Определение основных элементов Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti (EN 15290:2011, IDT) SMV EN 15296:2012 Biocombustibili solizi. Conversia rezultatelor analitice dintr-o bază în alta – Биотопливo твердoе. Преобразование аналитического результата из одной базы сравнения в другую (EN 15296:2011, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.080.10 SM SR EN 10001:2012 Definirea şi clasificarea fontelor brute – Определение и классификация передельных чугунов (SR EN 10001:1993, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040 SM SR EN 350-1:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de încercare şi de clasificare a durabilităţii naturale a lemnului – Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 1: Руководство по принципам испытаний и классификации естественной стойкости древесины (SR EN 350-1:1997, IDT) SM SR EN 384:2012 Structuri de lemn. Determinarea valorilor caracteristice ale proprietăţilor mecanice şi ale masei volumice – Titlul prezentului standard în limba rusă:Лесоматериалы строительные. Определение характеристических значений механических свойств и плотности (SR EN 384:2010, IDT)

SMV EN 15297:2012 Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor minore As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V şi Zn Биотопливo твердoе. Определение микроэлементов As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn (EN 15297:2011, IDT)

SM SR EN 385:2012 Îmbinări cu dinţi multipli în lemn de construcţie. Caracteristici de performanţă şi condiţii minime de fabricaţie – Соединения клиновые в строительных лесоматериалах. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (SR EN 385:2003, IDT)

SMV CEN/TS 15370-1:2012 Biocombustibili solizi. Metoda de determinare a fuzibilităţii cenuşei. Partea 1: Metoda de temperaturi caracteristice – Биотопливo твердoе. Метод определения варочных характеристик золы. Часть 1: Метод характеристических температур (CEN/TS 15370-1:2006, IDT)

SM SR EN 386:2012 Lemn lamelat încleiat. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime pentru fabricaţie – Древесина клееная слоистая. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (SR EN 386:2003, IDT)

SMV EN 15410:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) – Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания основных элементов (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (EN 15410:2011, IDT)

SM SR EN 460:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Ghid de condiţii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizări, conform claselor de risc – Стойкость древесины и изделий

18


INSM Octombrie 2012 из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Руководство по требованиям к стойкости древесины относительно классов опасности (SR EN 460:1998, IDT) SM SR EN 789:2012 Structuri de lemn. Metode de încercare. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plăcilor pe bază de lemn – Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определения механических характеристик древесных плит (SR EN 789:2004, IDT) SM SR EN 942:2012 Lemn pentru tîmplărie. Cerinţe generale – Лесоматериалы для столярных работ. Общие требования (SR EN 942:2007, IDT) SM SR EN 975-1:2012 Cherestea. Clasificare dupa aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar şi fag – Пиломатериалы. Классификация по внешнему виду. Часть 1: Дуб и бук (SR EN 975-1:2009, IDT) SM SR EN 1310:2012 Lemn rotund şi cherestea. Metodă de măsurare a particularităţilor – Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения характеристик (SR EN 1310:2000, IDT) SM SR EN 1311:2012 Lemn rotund şi cherestea. Metodă de măsurare a alterărilor biologice – Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения биологического поражения (SR EN 1311:2000, IDT) SM SR EN 1312:2012 Lemn rotund şi cherestea. Determinarea volumului unui lot de cherestea – Лесоматериалы круглые и пиленые. Определение объема партии пиленых лесоматериалов (SR EN 1312:2001, IDT) SM SR EN 1313-1:2012 Lemn rotund şi cherestea. Abateri admisibile şi dimensiuni preferenţiale. Partea 1: Cherestea de răşinoase – Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 1. Пиленые лесоматериалы хвойных пород (SR EN 1313-1:2010, IDT) SM SR EN 1313-2+AC:2012 Lemn rotund şi cherestea. Abateri admisibile şi dimensiuni preferenţiale. Partea 2: Cherestea de foioase – Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 2: Пиленые лесоматериалы лиственных пород (SR EN 1313-2+AC:2001, IDT) SM SR EN 1315:2012 Clasificare dimensională a lemnului rotund – Классификация

круглых лесоматериалов по размерам (SR EN 1315:2010, IDT) SM SR EN 1316-1:2012 Lemn rotund de foioase. Clasificare calitativă. Partea 1: Stejar şi fag – Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 1: Дуб и бук (SR EN 1316-1:2001, IDT) SM SR EN 1316-2:2012 Lemn rotund de foioase. Clasificare calitativă. Partea 2: Plop – Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 2: Тополь (SR EN 1316-2:2001, IDT) SMV ISO 3129:2012 Lemn. Metode de eşantionare şi condiţii generale pentru încercări fizice şi mecanice a mostrelor mici de lemn plin – Древесина. Методы отбора образцов и общие требования к физико-механическим испытаниям небольших образцов чистой древесины (ISO 3129:2012, IDT) SM SR EN 1438:2012 Simboluri pentru lemn şi pentru produsele pe bază de lemn Символы для древесины и изделия из древесины (SR EN 1438:2001, IDT) SMV EN 1912:2012 Lemn de construcţie. Clase de rezistenţă. Încadrarea claselor şi speciilor prin examinare vizuală – Лесоматериалы строительные. Классы прочности. Распределение классов визуальной сортировки и пород древесины (EN 1912:2012, IDT) SM SR ISO 3132:2012 Lemn. Încercare de compresiune perpendicular pe fibre – Древесина. Испытание на сжатие поперек волокон (SR ISO 3132:2008, IDT) SM SR ISO 3133:2012 Lemn. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică – Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе (SR ISO 3133:2008, IDT)

SM SR ISO 3345:2012 Lemn. Determinarea efortului de rupere la tracţiune paralel cu fibrele – Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон (SR ISO 3345:2008, IDT) SM SR ISO 3346:2012 Lemn. Determinarea efortului de rupere la tracţiune perpendicular pe fibre – Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон (SR ISO 3346:2008, IDT)

19


INSM Octombrie 2012 SM SR ISO 3347:2012 Lemn. Determinarea efortului de rupere la forfecare paralelă cu fibrele – Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон (SR ISO 3347:2008, IDT) SM SR ISO 3349:2012 Lemn. Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere statică – Древесина. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе (SR ISO 3349:2008, IDT) SM SR ISO 3350:2012 Lemn. Determinarea durităţii statice – Древесина. Метод определения статической твердости (SR ISO 3350:2008, IDT) SM SR ISO 3351:2012 Lemn. Determinarea rezistenţei la şoc dinamic – Древесина. Метод определения ударной прочности (SR ISO 3351:2008, IDT) SM SR ISO 4471:2012 Lemn. Prelevare de arbori de probă şi buşteni pentru determinarea proprietăţilor fizice şi mecanice ale lemnului din arborete omogene – Древесина. Методы отбора образцов от модельных деревьев и бревен для определения физико-механических свойств древесины однородных лесонасаждений (SR ISO 4471:1993, IDT) SMV EN 13145+A1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de lemn – Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (EN 13145:2001+A1:2011, IDT) SMV EN 14081-3:2012 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 3: Sortare mecanică; cerinţe suplimentare referitoare la controlul producţiei în fabrică – Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 3: Машинная сортировка. Дополнительные требования к заводскому производственному контролю (EN 14081-3:2012, IDT) SM SR EN 14251:2012 Lemn rotund pentru construcţii. Metode de încercare – Лесоматериалы круглые строительные. Методы испытаний (SR EN 14251:2004, IDT) SM SR EN 14298:2012 Cherestea. Estimarea calităţii uscării—Пиломатериалы. Оценка качества сушки (SR EN 14298:2005, IDT) SM SR EN 14358:2012 Structuri de lemn. Calculul valorilor caracteristice corespunzătoare cuantilei de 5% excludere inferioară şi

criterii de acceptare pentru un eşantion – Конструкции деревянные. Подсчет значений характеристик 5персентила и критерии приемки для пробы (SR EN 14358:2007, IDT) SM SR EN 1611-1:2012 Cherestea. Clasificare după aspect a lemnului de răşinoase. Partea 1: Molid, brad, pin şi Duglas European – Пиломатериалы. Сортировка по внешнему виду хвойной древесины. Часть 1: Европейские ели, пихты, сосны и дугласовы пихты (SR EN 1611-1:2001, IDT) SM SR EN 1927-1:2012 Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase. Partea 1: Molid şi brad – Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 1: Ель и пихта (SR EN 1927-1:2008, IDT) SM SR EN 1927-3:2012 Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase. Partea 3: Larice şi Duglas – Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 3: Лиственница и дугласовы пихты (SR EN 1927-3:2008, IDT) SM SR EN 13183-1:2012 Conţinutul de umiditate al unei piese de cherestea. Partea 1: Determinare prin metoda de uscare – Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 1: Определение методом печной сушки (SR EN 13183-1:2003, IDT) SM SR EN 13183-2:2012 Conţinutul de umiditate al unei piese de cherestea. Partea 2: Determinare prin metoda rezistenţei electrice – Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 2: Определение содержания влаги методом электрического сопротивления (SR EN 13183-2:2003, IDT) 79.060.01 SM SR EN 120:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a conţinutului de aldehidă formică. Metodă de extracţie numită metodă cu perforator – Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Метод экстракции, названный перфораторным методом (SR EN 120:1995, IDT) SM SR EN 318:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea variaţiilor dimensionale sub influenţa variaţiilor umidităţii relative – Плиты древесные. Определение изменения размеров в зависимости от изменения относительной влажности воздуха (SR EN 318:2003, IDT) SM SR EN 321:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a rezistenţei la umiditate prin încercări ciclice – Плиты древесные. Циклическое испытание для определения влагостойкости (SR EN 321:2003, IDT)

20


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 322:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a umidităţii – Плиты древесные. Определение влажности (SR EN 322:1996, IDT)

внутренних окнах, в створках внутренних дверей и во внутренних дверных коробках. Требования и технические условия (SR EN 14221:2007, IDT) 79.060.10

SMV EN 325:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a dimensiunii epruvetelor – Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний (EN 325:2012, IDT) SM SR EN 635-5:2012 Placaj. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 5: Metode de măsurare şi de exprimare a caracteristicilor şi defectelor – Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 5: Методы измерений и обозначение характеристик и дефектов (SR EN 635-5:2002, IDT SM SR CEN/TS 12872:2012 Plăci pe bază de lemn. Ghid de utilizare a plăcilor portante în planşee, pereţi şi acoperişuri – Плиты древесные. Руководство по применению несущих плит для пола, стен и крыш (SR CEN/TS 12872:2008, IDT) SM SR EN 13446:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgere a elementelor de fixare – Плиты древесные. Определение прочности к удалению крепежных элементов (SR EN 13446:2003, IDT) SM SR EN 13810-1:2012 Plăci pe bază de lemn. Pardoseli liber rezemate. Partea 1: Cerinţe şi specificaţii funcţionale – Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 1: Эксплуатационные характеристики и технические требования (SR EN 13810-1:2003, IDT) SM SR CEN/TS 13810-2:2012 Plăci pe bază de lemn. Pardoseli liber rezemate. Partea 2: Metode de încercare – Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 2: Методы испытания (SR CEN/TS 13810-2:2004, IDT) SM SR EN 13879:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinarea proprietăţilor de încovoiere pe cant – Плиты древесные. Определение свойств изгибания кромок (SR EN 13879:2003, IDT)

SM SR EN 313-1:2012 Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 1: Clasificare – Фанера. Классификация и терминология. Часть 1: Классификация (SR EN 313-1:2003, IDT) SM SR EN 314-1:2012 Placaj. Calitatea încleierii. Partea 1: Metode de încercare – Фанера. Качество склеивания. Часть 1: Методы испытаний (SR EN 314-1:2005, IDT) SM SR EN 314-2:2012 Placaj. Calitate a încleierii. Partea 2: Condiţii – Фанера. Качество склеивания. Часть 2: Требования (SR EN 314-2:1996, IDT) SM SR EN 315:2012 Placaj. Toleranţe la dimensiuni – Фанера. Допуски на размеры (SR EN 315:2003, IDT) SM SR EN 635-1:2012 Placaj. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 1: Generalităţi – Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 1: Общие правила для классификации по внешнему виду (SR EN 635-1:1996, IDT) SM SR EN 635-2:2012 Placaj. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 2: Foioase – Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 2: Древесина лиственных пород (SR EN 635-2:1997, IDT) SM SR EN 635-3:2012 Placaj. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 3: Răşinoase – Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 3: Древесина хвойных пород (SR EN 635-3:1997, IDT) SMV EN 14272:2012 Placaj. Metodă de calcul pentru anumite proprietăţi mecanice – Фанера. Метод расчета некоторых механических свойств (EN 14272:2011, IDT) 79.060.20

SM SR EN 14220:2012 Lemn şi produse pe bază de lemn din ferestre exterioare, canaturi şi tocuri de uşi exterioare. Cerinţe şi specificaţii – Пиломатериалы и древесные материалы в наружных окнах, в створках наружных дверей и в наружных дверных коробках. Требования и технические условия (SR EN 14220:2007, IDT) SM SR EN 14221:2012 Lemn şi produse pe bază de lemn din ferestre interioare, canaturi şi tocuri de uşi interioare. Cerinţe şi specificaţii – Пиломатериалы и древесные материалы во

SM SR EN 309:2012 Plăci de aşchii de lemn. Definiţie şi clasificare – Плиты древесностружечные. Определение и классификация (SR EN 309:2005, IDT) SM SR EN 312:2012 Plăci de aşchii de lemn. Cerinţe – древесностружечные. Технические требования (SR EN 312:2011, IDT)

21

Плиты


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 316:2012 Plăci de fibre de lemn. Definiţie, clasificare şi simboluri – Плиты древесноволокнистые. Определение, классификация и маркировка (SR EN 316:2009, IDT) SM SR EN 14323:2012 Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Metode de încercări – Плиты древесные. Плиты, облицованные меламином, для применения внутри помещений. Методы испытаний (SR EN 14323:2004, IDT) 79.060.20 SM SR EN 634-2:2012 Plăci de aşchii cu liant de ciment. Specificaţii. Partea 2: Cerinţe pentru plăcile de aşchii cu liant de ciment Portland obişnuit, utilizate în mediu uscat, umed şi în exterior – Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 2: Требования к древесностружечным плитам со связующим из обычного портландцемента для сухих, влажных и наружных условий применения (SR EN 634-2:2007, IDT) SM SR EN 14279+A1:2012 Lemn stratificat (LVL). Definiţii, clasificare şi specificaţii – Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические требования (SR EN 14279+A1:2009, IDT) SM SR EN 14755:2012 Plăci de aşchii de lemn extrudate. Cerinţe – Плиты древесностружечные прессованные. Технические условия (SR EN 14755:2006, IDT) 79.060.99 SM SR EN 387:2012 Lemn lamelat încleiat. Îmbinări cu dinţi multipli de dimensiuni mari. Condiţii de performanţă şi cerinţe minime la fabricaţie – Древесина клееная слоистая. Большие зубчатые соединения. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (SR EN 387:2002, IDT) SM SR EN 391:2012 Lemn lamelat încleiat. Încercarea la desprindere în zonele de încleiere – Древесина клееная слоистая. Испытание клеевых швов на отслоение (SR EN 391:2003, IDT) SM SR EN 13354:2012 Panouri de lemn masiv (SWP). Calitatea încleierii. Metodă de încercare – Плиты деревянные из массива (SWP). Качество склеивания. Метод испытания (SR EN 13354:2009, IDT)

SM SR EN 14951:2012 Lambriuri şi placări de lemn masiv de foioase. Elemente profilate prelucrate – Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины твердых пород. Элементы с фрезерованными профилями (SR EN 14951:2006, IDT) 79.080 SM SR EN 1533:2012 Pardoseli de lemn. Determinarea încovoierii sub sarcină statică. Metode de încercare – Полы деревянные. Определение предела прочности при изгибе под статической нагрузкой. Методы испытаний (SR EN 1533:2011, IDT) SM SR EN 1910:2012 Pardoseli şi parchete de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea stabilităţii dimensionale – Полы деревянные (включая паркет), обшивка и облицовка материалами из древесины. Метод для определений стабильности размеров (SR EN 1910:2003, IDT) SM SR EN 13226:2012 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet masiv cu uluc şi/sau lambă – Полы деревянные. Паркетные щечки с пазом и/или гребнем (SR EN 13226:2009, IDT) SM SR EN 14279+A1:2012 Lemn stratificat (LVL). Definiţii, clasificare şi specificaţii – Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические требования (SR EN 14279+A1:2009, IDT) 79.080 SM SR EN 14354:2012 Plăci pe bază de lemn. Îmbrăcăminte pentru pardoseală cu placare de lemn – Панели деревянные. Настилы полов фанерные (SR EN 14354:2005, IDT) SM SR EN 14519:2012 Lambriuri şi placări de lemn masiv de răşinoase. Profile prelucrate cu lambă şi uluc – Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили со шпунтом и гребнем (SR EN 14519:2006, IDT) SM SR EN 14761+A1:2012 Pardoseli de lemn. Parchet de lemn masiv. Lamelă verticală, lamelă lată şi modul tip cărămidă – Полы деревянные. Паркет из массивной древесины. Вертикальная цикля, широкая цикля и модульный брус (SR EN 14761+A1:2008, IDT) SM SR EN 14762:2012 Pardoseli de lemn. Proceduri de eşantionare pentru evaluarea conformităţii – Полы деревянные. Процедуры выборочного контроля для оценки соответствия (SR EN 14762:2006, IDT)

22


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 15146:2012 Lambriuri şi placări de lemn masiv de răşinoase. Profile prelucrate fără lambă şi uluc – О бшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили без шпунта и гребня (SR EN 15146:2007, IDT)

SM SR ISO 7884-6:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 6: Determinarea punctului de înmuiere – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 6: Определение точки размягчения (SR ISO 7884-6:1997, IDT)

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SM SR ISO 7884-7:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 7: Determinarea punctului superior şi inferior de recoacere prin metoda curbării barei – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 7: Определение точки отжига и точки деформации методом изгиба стержня (SR ISO 7884-7:1999, IDT)

81

81.040.01 SM SR ISO 1776:2012 Sticlă. Rezistenţa la atac cu acid clorhidric la 100 grade C. Metoda de determinare prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără sau emisie în flacără – Стекло. Стойкость к воздействию соляной кислоты при 100° С. Спектрометрический метод пламенной эмиссии или атомной абсорбции (SR ISO 1776:1995, IDT) SM SR ISO 7884-1:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 1: Principii de determinare a viscozităţii şi a punctelor fixe de viscozitate – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 1: Принципы определения вязкости и установленных вискозиметрических точеk (SR ISO 7884-1:1995, IDT) SM SR ISO 7884-2:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 2: Determinarea viscozităţii prin metoda viscozimetrului de rotaţie – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 2: Определение вязкости ротационным вискозиметром (SR ISO 7884-2:1996, IDT) SM SR ISO 7884-3:2012 Sticla. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 3: Determinarea viscozităţii prin metoda viscozimetrului cu alungirea firului – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 3: Определение вязкости вискозиметром, измеряющим удлинение волокна (SR ISO 7884-3:1996, IDT) SM SR ISO 7884-4:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 4: Determinarea viscozităţii prin metoda curbării barei – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 4: Определение вязкости методом изгиба стержня (SR ISO 7884-4:1999, IDT) SM SR ISO 7884-5:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 5: Determinarea punctului de lucru prin metoda viscozimetrului cu afundarea barei – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 5: Определение рабочих точек вискозиметром с погружающимся стержнем (SR ISO 7884-5:1995, IDT)

SM SR ISO 7884-8:2012 Sticlă. Viscozitate şi puncte fixe de viscozitate. Partea 8: Determinarea temperaturii de transformare (dilatometric) – Стекло. Вязкость и установленные вискозиметрические точки. Часть 8: Определение температуры (дилатометрического) преобразования (SR ISO 7884-8:1998, IDT) SM SR ISO 7991:2012 Sticlă. Determinarea coeficientului mediu de dilatare liniară – Стекло. Определение коэффициента среднего линейного теплового расширения (SR ISO 7991:1999, IDT) SM SR ISO 10345-1:2012 Sticlă. Determinarea coeficientului fotoelastic. Partea 1: Încercarea la tracţiune – Стекло. Определение коэффициента оптического преломления при растяжении. Часть 1: Испытание на растяжение (SR ISO 10345-1:1999, IDT) SM SR ISO 10345-2:2012 Sticlă. Determinarea coeficientului fotoelastic. Partea 2: Încercarea la încovoiere – Стекло. Определение коэффициента оптического преломления при растяжении. Часть 2: Испытание на изгибание (SR ISO 10345-2:1999, IDT) SM SR ISO 10345-2:2012 Sticlă. Determinarea coeficientului fotoelastic. Partea 2: Încercarea la încovoiere – Стекло. Определение коэффициента оптического преломления при растяжении. Часть 2: Испытание на изгибание (SR ISO 10345-2:1999, IDT) SM SR ISO 10345-2:2012 Sticlă. Determinarea coeficientului fotoelastic. Partea 2: Încercarea la încovoiere – Стекло. Определение коэффициента оптического преломления при растяжении. Часть 2: Испытание на изгибание (SR ISO 10345-2:1999, IDT) SM SR ISO 11455:2012 Sticlă optică brută. Determinarea birefringenţei – Стекло оптическое необработанное. Определение двойного лучепреломления (SR ISO 11455:1999, IDT)

23


INSM Octombrie 2012 81.040.01 SM SR EN ISO 21078-1:2012 Determinarea oxidului de bor (III) în produsele refractare. Partea 1: Determinarea oxidului de bor total (III) în materialele oxidice pentru ceramică, sticlă şi glazuri – Определение содержания оксида бора (III) в огнеупорных изделиях. Часть 1: Определение общего содержания оксида бора (III) в оксидных материалах для производства керамики, стекла и глазурей (SR EN ISO 21078-1:2008, IDT) 81.040.20 SM SR EN 357:2012 Sticlă pentru construcţii. Elemente vitrate rezistente la foc din produse de sticlă transparentă sau translucidă. Clasificarea rezistenţei la foc – Стекло в строительстве. Огнестойкие остекленные элементы конструкций с прозрачным или полупрозрачным стеклом. Классификация огнестойкости (SR EN 357:2005, IDT) SM SR EN 572-2:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodică. Partea 2: Geam float – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 2: Термполированное (флоат) стекло (SR EN 572-2:2004, IDT) SM SR EN 572-3:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodică. Partea 3: Geam armat polisat – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальцийсиликатного стекла. Часть 3: Полированное армированное стекло (SR EN 572-3:2004, IDT) SM SR EN 572-4:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodica. Partea 4: Geam tras – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 4: Тянутое листовое стекло (SR EN 572-4:2005, IDT) SM SR EN 572-5:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodică. Partea 5: Geam ornament – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальцийсиликатного стекла. Часть 5: Орнаментное стекло (SR EN 572-5:2004, IDT) SM SR EN 572-6:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodică. Partea 6: Geam ornament armat – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальцийсиликатного стекла. Часть 6: Орнаментное армированное стекло (SR EN 572-6:2004, IDT)

в строительстве. Основные изделия из натрийкальций-силикатного стекла. Часть 7: Армированное или неармированное стекло со швеллерным профилем (SR EN 572-7:2004, IDT) SM SR EN 572-8:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico - calco – sodică. Partea 8: Dimensiuni libere şi dimensiuni fixe – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрийкальций-силикатного стекла. Часть 8: Дополнительные и конечные размеры резания (SR EN 572-8:2005, IDT) 81.060.01 SM SR EN ISO 21078-1:2012 Determinarea oxidului de bor (III) în produsele refractare. Partea 1: Determinarea oxidului de bor total (III) în materialele oxidice pentru ceramică, sticlă şi glazuri – Определение содержания оксида бора (III) в огнеупорных изделиях. Часть 1: Определение общего содержания оксида бора (III) в оксидных материалах для производства керамики, стекла и глазурей (SR EN ISO 21078-1:2008, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.160.01 SM SR ISO 3877-1:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor echivalenţi. Partea 1: Anvelope. – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 1: Шины (SR ISO 3877-1:1999, IDT) SM SR ISO 3877-2:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor echivalenţi. Partea 2: Valve pentru anvelope – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 2: Вентили шин (SR ISO 3877-2:2000, IDT) SM SR ISO 3877-3:2012 Anvelope, valve şi camere de aer. Lista termenilor echivalenţi. Partea 3: Camere de aer – Шины, вентили и камеры. Перечень эквивалентных терминов. Часть 3: Камеры (SR ISO 3877-3:1999, IDT) SM SR ISO 4223-2:2012 Definiţiile unor termeni folosiţi în industria anvelopelor. Partea 2: Anvelope pline – Определения некоторых терминов, применяемых в шинной промышленности. Часть 2. Массивные шины (SR ISO 4223-2:1999, IDT) 83.180

SM SR EN 572-7:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calcosodică. Partea 7: Profil de sticlă armat sau nearmat – Стекло

SM SR EN 923+A1:2012 Adezivi. Termeni şi definiţii – Клеи. Термины и определения (SR EN 923+A1:2008, IDT)

24


INSM Octombrie 2012 SM SR EN 12481:2012 Benzi autoadezive. Terminologie самоприклеивающиеся. Терминология (SR EN 12481:2001, IDT)

91.140.01 –

Ленты

85.060

SM SR CEN/TS 15379:2012 Management al clădirii. Terminologie şi domeniu de aplicare al serviciilor – Менеджмент здания. Терминология и область услуг (SR CEN/TS 15379:2008, IDT)

SM SR ISO 9706:2012 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă – Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (SR ISO 9706:1996, IDT)

91.180

91

93

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.040.01 SM SR EN 15221-1:2012 Managementul facilităţilor. Partea 1: Termeni şi definiţii – Организация производства. Часть 1: Термины и определения (SR EN 15221-1:2007, IDT)

SM SR EN 235:2012 Tapete. Vocabular şi simboluri – Обои. Словарь и символы (SR EN 235:2003, IDT) CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.100 SMV EN 13145+A1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de lemn – Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (EN 13145:2001+A1:2011, IDT)

91.060.50 SM SR EN 14220:2012 Lemn şi produse pe bază de lemn din ferestre exterioare, canaturi şi tocuri de uşi exterioare. Cerinţe şi specificaţii – Пиломатериалы и древесные материалы в наружных окнах, в створках наружных дверей и в наружных дверных коробках. Требования и технические условия (SR EN 14220:2007, IDT) SM SR EN 14221:2012 Lemn şi produse pe bază de lemn din ferestre interioare, canaturi şi tocuri de uşi interioare. Cerinţe şi specificaţii – Пиломатериалы и древесные материалы во внутренних окнах, в створках внутренних дверей и во внутренних дверных коробках. Требования и технические условия (SR EN 14221:2007, IDT) 91.080.20 SM SR EN 14251:2012 Lemn rotund pentru construcţii. Metode de încercare – Лесоматериалы круглые строительные. Методы испытаний (SR EN 14251:2004, IDT) SM SR EN 14358:2012 Structuri de lemn. Calculul valorilor caracteristice corespunzătoare cuantilei de 5% excludere inferioară şi criterii de acceptare pentru un eşantion – Конструкции деревянные. Подсчет значений характеристик 5-персентила и критерии приемки для пробы (SR EN 14358:2007, IDT)

25


INSM Octombrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Octombrie 2012)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 325:2012

79.06.01

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SMV EN 1912:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SMV EN 13145+A1:2012

79.040 93.100

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SMV EN 14081-3:2012

79.040

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SMV EN 14272:2012

79.060.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14588:2012

01.040.75 75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14774-1:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14774-2:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14774-3:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14775:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14778:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14780:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14918:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-1:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-2:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-3:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-4:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-5:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 14961-6:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 15103:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 15104:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 15105:2012

75.160.10

01.03.2013

985– ST din 01.10.2012

SMV EN 15148:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15149-1:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15149-2:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15149-3:2012

75.160.10

01.03.2013

987– ST din 03.10.2012

SMV EN 15150:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

26


INSM Octombrie 2012 1

2

3

4

SMV EN 15210-1:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15210-2:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-1:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-2:2012

75.160.10

01.03.2013

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-3:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-4:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-5:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15234-6:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15289:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15290:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15296:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15297:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15370-1:2012

75.160.10

31.10.2012

987– ST din 03.10.2012

SMV EN 15410:2012

75.160.10

31.10.2012

986– ST din 02.10.2012

SMV EN 15569:2012

75.160.10

31.10.2012

987– ST din 03.10.2012

SMV ISO 3129:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

Standarde în limba de stat SM SR 1165:2012

75.080

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR EN 120:2012

79.060.01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 235:2012

01.040.91 01.080.20 91.180

01.03.2013

994– ST din 19.10.2012

SM SR EN 309:2012

79.060.20

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 312:2012

79.060.20

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 313-1:2012

79.060.10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 314-1:2012

79.060.10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 314-2:2012

79.060.10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 315:2012

79.060.10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 316:2012

79.060. 20

01.03.2013

999– ST din 19.10.2012

SM SR EN 318:2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 321:2012

79.060.01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 322:2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 357:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 384:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 385:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 386:2012

79.040

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 387:2012

79.060.99

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 391:2012

79.060.99

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 460:2012

79.040 71.100.50

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 350-1:2012

27


INSM Octombrie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 472:2012

01.040.17 17.100

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 572-2:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-3:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-4:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-5:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-6:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-7:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 572-8:2012

81.040.20

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 634-2:2012

79.060.20

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 635-1:2012

79.060. 10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 635-2:2012

79.060. 10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 635-3:2012

79.060. 10

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 635-5:2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 736-1:2012

01.040.23 23.060.01

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 736-2:2012

01.040.23 23.060.01

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 736-3:2012

01.040.23 23.020.30

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 764-3:2012

01.040.23 23.020.30

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

01.040.83 83.180

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR EN 942:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 975-1:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1611-1:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 1310:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1311:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1312:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1313-1:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1313-2+AC:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1315:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1316-1:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1316-2:2012

79.040

01.03.2013

996– ST din 19.10.2012

SM SR EN 1330-1:2012

01.040.19 19.100

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 1330-2:2012

01.040.19 19.100

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 1330-4:2012

01.040.19 19.100

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 789:2012 SM SR EN 923+A1:2012

28


INSM Octombrie 2012

1

2

3

4

01.040.19 19.100

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 1438:2012

01.075 79.040

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 1533:2012

79.080

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 1659:2012

01.040.07 07.100.10

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN 1910:2012

79.080

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 1927-1:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 1927-3:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 2108:2012

01.140.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR EN 7998:2012

01.040.11 11.040.70

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN 10001:2012

01.040.77 77.080.10

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR EN 12481:2012

01.040.83 83.180

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR EN 12519:2012

01.040.19 91.060.50

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 12832:2012

01.040.13 13.030.20

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13183-1:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 13183-2:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 13193:2012

01.040.13 01.040.55 13.030.01 55.020

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13226:2012

79.080

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13446:2012

79.060.01 21.060.01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 13354:2012

79.060.99

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13792:2012

01.070 71.040.10

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13810-1:2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 13816:2012

01.040.03 03.220.01

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN 13879:2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 13965-1:2012

01.040.13 13.030.01

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 13965-2:2012

01.040.13 13.030.01

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 1330-10:2012

29


INSM Octombrie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 14067-1:2012

01.075 45.060.01

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN 14220:2012

79.060. 01 91.060.50

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14221:2012

91.060. 50 79.060.01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14251:2012

91.080.20 79.040

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14279+A1:2012

79.080 79.060.20

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 14298:2012

79.040

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14323:2012

79.060.20

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14358:2012

79.040 91.080.20

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR EN 14354:2012

79.080

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 14519:2012

79.080

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 14564:2012

01.040.13 01.040.23 13.300 23.020.20

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 14755:2012

79.060.20

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 14951:2012

79.060.99

01.03.2013

999– ST din 30.10.2012

SM SR EN 14761+A1:2012

79.080

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 14762:2012

79.080

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 15144:2012

01.040.13 13.030.40

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 15146:2012

79.080

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN 15221-1:2012

01.040.03 01.040.91 03.080.99 91.040.01

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR EN 15707:2012

01.040.03 03.080.20

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN 15947-1:2012

01.040.71 71.100.30

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR EN 45020:2012

01.040.01 01.120

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN 50290-1-2:2012

01.040.33 33.120.10

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60034-16-1:2012

01.040.29 29.160.01

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60068-5-2:2012

01.040.19 19.040

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

30


INSM Octombrie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 60276:2012

01.040.29 29.100.20

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60383-1:2012

01.040.29 29.080.10

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60633:2012

01.040.29 29.200

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60674-1:2012

01.040.29 29.035.20

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 60695-4:2012

01.040.13 29.020

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN 60819-1:2012

01.040.29 29.040.20

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN 61512-1:2012

01.040.25 25.040.40

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR EN ISO 862:2012

01.040.71 71.100.40

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR EN ISO 2922:2012

17.140.30

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN ISO 7345:2012

01.060 27.220

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR EN ISO 8655-1:2012

01.040.17 17.060

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN ISO 10075-1:2012

01.040.13 13.180

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR EN ISO 10209-2:2012

01.040.01 11.100.01

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR EN ISO 10286:2012

01.040.23 23.020.30

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN ISO 12718:2012

01.040.19 19.100

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR EN ISO 13943:2012

01.140.13 13.220.01

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR EN ISO 21078-1:2012

81.040.01 81.060.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR EN ISO 26909:2012

01.040.21 21.160

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR CEN/TS 12872 :2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR CEN/TS 13810-2 :2012

79.060. 01

01.03.2013

995– ST din 19.10.2012

SM SR CEN/TS 15379:2012

01.040.35 01.040.91 35.240.99 91.140.01

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR CEN/TS 60479-1:2012

01.040.20 29.020

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

31


INSM Octombrie 2012

1 SM SR CEI 60050-101:2012 SM SR CEI 60050-111:2012

2 01.040.70 01.040.07 29.020

3 01.03.2013

4 997– ST din 22.10.2012

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR CEI 60092-101+A1:2012

01.040.47 47.020.60

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR CEI/PAS 60099-7:2012

01.040.29 29.240.10

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR CEI/TR 60870-1-3:2012

01.040.33 33.200

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR CEI/TR 61931:2012

01.040.33 33.180.01

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR CEI/TR 62051-1:2012

01.040.29 17.220.20

01.03.2013

990– ST din 09.10.2012

SM SR ISO 8:2012

01.140.40

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 18:2012

01.140.40

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 235:2012

01.040.11 01.080.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 1213-1:2012

01.040.73 73.040

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 1213-2:2012

01.040.73 73.040

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 1776:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 2145:2012

01.140.40

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 3132:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3297:2012

01.140.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 3345:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3346:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3347:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3349:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3350:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3351:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 3529-1:2012

01.040.23 23.160

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR ISO 3529-2:2012

01.040.23 23.160

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR ISO 3529-3:2012

01.040.23 23.160

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR ISO 3877-1:2012

01.040.83 83.160.01

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 3877-2:2012

01.040.83 83.160.01

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

32


INSM Octombrie 2012

1

2 01.040.83 83.160.01 01.140.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 4223-2:2012

01.040.83 83.160.09

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 4287:2012

01.040.17 17.040.20

01.03.2013

1000– ST din 30.10.2012

SM SR ISO 4471:2012

79.040

01.03.2013

1001– ST din 31.10.2012

SM SR ISO 5122:2012

01.140.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 6206:2012

01.040.71 71.040.40

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 6286:2012

01.040.71 71.040.50

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 6552:2012

01.040.23 23.160.01

01.03.2013

991– ST din 11.10.2012

SM SR ISO 6955:2012

01.040.71 71.040.50

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 7275:2012

01.140.20

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 7404-1:2012

01.040.73 73.040

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 7884-1:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-2:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-3:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-4:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-5:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-6:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-7:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7884-8:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 7991:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 8421-1:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8421-2:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8421-3:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8421-4:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8421-5:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8421-6:2012

01.040.13 13.220.01

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 3877-3:2012 SM SR ISO 3901:2012

3

4

33


INSM Octombrie 2012

1 SM SR ISO 8421-7:2012 SM SR ISO 8421-8:2012

2 01.040.13 13.220.01 01.040.13 13.220.01

3

4

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 8549-1:2012

01.040.11 11.040.40

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR ISO 8549-2:2012

01.040.11 11.040.40

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR ISO 8549-3:2012

01.040.11 11.040.40

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

SM SR ISO 9045:2012

01.040.73 73.120

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 9235:2012

01.040.71 71.100.60

25.12.2012

998– ST din 24.10.2012

SM SR ISO 9706:2012

01.140.40 85.060

01.03.2013

994– ST din 18.10.2012

SM SR ISO 9949-1:2012

01.040.11 11.180.20

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 9949-2:2012

01.040.11 11.180.20

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 9949-3:2012

01.040.11 11.180.20

01.03.2013

992– ST din 16.10.2012

SM SR ISO 10345-1:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 10345-2:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 11455:2012

81.040.01

01.03.2013

989– ST din 05.10.2012

SM SR ISO 13715:2012

01.040.01 01.100.20

01.03.2013

997– ST din 22.10.2012

Standarde în limba rusă SM GOST R 50908:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 51920:2012

13.140 65.060.10

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 51960:2012 (ISO 789-11:1996)

65.060.10

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 51961:2012 (ISO 10998:1996)

65.060.10

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52746:2012

65.060.10

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52757:2012

65.060.50

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52758:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52759:2012

65.060.25

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52777:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 52778:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53051:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

34


INSM Octombrie 2012 1

2

3

4

SM GOST R 53053:2012

65.060.40

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53054:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53055:2012

13.110 65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53056:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53057:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 53489:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54778:2012

65.060.99

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54779:2012

65.060.50

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54780:2012

65.060.99

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54781:2012

65.060.50

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54782:2012

65.060.50

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54783:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

SM GOST R 54784:2012

65.060.01

17.12.2012

988 – ST din 04.10.2012

35


INSM Octombrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (Octombrie 2012)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

1

Codul CSM Код CSM

2

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SMV EN 309:2009

79.060.20

01.06.2013

SM SR EN 309:2012

999 – ST din 30.10.2012

SMV ISO 6286:2010

01.040.71 71.040.50

01.09.2013

SM SR ISO 6286:2012

SM SR ISO 10075:2005

01.040.13 13.180

01.09.2013

SM SR EN ISO 10075-1:2012

SM STAS 6072:2007

01.140.40

01.09.2013

SM SR ISO 18:2012

994 – ST din 18.10.2012

SM STAS 6073:2007

01.140.40

01.09.2013

SM SR ISO 8:2012

994 – ST din 18.10.2012

SM STAS 11497:2007

01.140.20

01.09.2013

SM SR ISO 5122:2012

994 – ST din 18.10.2012

GOST 7.56-2002 (ISO 3297-98)

01.140.40

01.09.2013

SM SR ISO 3297:2012

998 – ST din 24.10.2012 992 – ST din 16.10.2012

994 – ST din 18.10.2012

36


INSM Octombrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Octombrie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

2

3

4

5

79.040

A1

1001 – ST din 30.10.2012

Nu se publică

SM SR EN 60383-1:2012/A11:2012

01.040.29 29.080.10

A11

990– ST din 09.10.2012

Nu se publică

SM SR ISO 8421-1:2012/A1:2012

01.040.13 13.220.01

A1

992 – ST din 16.10.2012

Nu se publică

SM SR ISO 8421-2:2012/A1:2012

01.040.13 13.220.01

A1

992 – ST din 16.10.2012

Nu se publică

SM SR ISO 8421-4:2012/A1:2012

01.040.13 13.220.01

A1

992 – ST din 16.10.2012

Nu se publică

SM SR ISO 8421-8:2012/A1:2012

01.040.13 13.220.01

A1

992 – ST din 16.10.2012

Nu se publică

SM SR CEI 60050-111:2012/A1:2012

01.040.07 29.020

A1

992 – ST din 16.10.2012

Nu se publică

GOST 28919-91

75.180.10

A1

993 – ST din 17.10.2012

39

SM SR EN 14354:2012/AC:2012

79.080

AC

989 – ST din 05.10.2012

Nu se publică

SM SR EN 975-1:2012/AC:2012

79.040

AC

996 – ST din 19.10.2012

Nu se publică

SM SR EN 13183-1:2012/AC:2012

79.040

AC

1001 – ST din 31.10.2012

Nu se publică

SM SR EN 13183-2:2012/AC:2012

79.040

AC

1001 – ST din 31.10.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 862:2012/AC:2012

01.040.71 71.100.40

AC

998 – ST din 24.10.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 8655-1:2012/AC:2012

01.040.17 17.060

AC

1000 – ST din 30.10.2012

Nu se publică

1 SM SR EN 1611-1:2012/A1:2012

Codul CSM Код CSM

37


INSM Octombrie 2012

38


INSM Octombrie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CSM 75.180.10

(Продолжение см. с.40 )

39


INSM Octombrie 2012

(Продолжение см. С. 41)

40


INSM Octombrie 2012

(Продолжение см. с. 42)

41


INSM Octombrie 2012

(Продолжение см. с. 43 )

42


INSM Octombrie 2012

(Продолжение см. с. 44)

43


INSM Octombrie 2012

(Продолжение см. с. 45)

44


INSM Octombrie 2012

[BS nr. 10 - 2012]

45


INSM Octombrie 2012 Proiect de standard pentru anchetă publică octombrie 2012 1.

În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene şi a standardelor interstatale adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. GOST EN 197-1-2002

Цемент. Часть 1. Состав, спецификации и критерии соответствия общих цементов

SM SR EN 197-4:2010

Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mica

SM GOST EN 708:2009

Maşini agricole. Maşini de prelucrat solul cu organe de lucru mecanizate. Cerinţe de securitate

SM GOST EN 1553:2008

Maşini agricole autopropulsate, suspendate, semisuspendate, semiremorcate şi remorcate. Cerinţe generale de securitate

SM STAS 9607/1:2005

Frînghii şi sfori. Terminologie

SM SR EN 14572:2010

Căşti de înaltă protecţie pentru activităţi ecvestre

SM GOST R ISO 18153:2009

Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimii de eşantioane biologice. Transabilitatea metrologică a valorilor pentru concentraţia catalitică de enzime atribuită calibratorilor şi materialelor de control

Asupra acestor standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 16.12.2012, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. 2.

Proiect SM :2013 „Produse alimentare funcţionale. Termeni şi definiţii” (Elaborat pentru prima dată)

Elaborator: Comitetul Tehnic de Standardizare CT-2 „Produse alimentare”, Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, tel. 24-55-92 Textul proiectului de standard poate fi consultat în incinta INSM, bir. 26, la dna R. Siloci. Opiniile şi obiecţiile dvs. rugăm să le transmiteţi pe site-ul:www.standard.md pînă la 31.12.2012. Relaţii la telefoanele: 218-424; 218-426. Asupra acestui proiect de standard poate face observaţii orice parte interesată pînă la 31.12.2012, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.

46


INSM Octombrie 2012

O R D I N U L

M I N I S T E R U L U I Nr. 165 din “26 ”

E C O N O M I E I

octombrie 2012

mun. Chişinău Cu privire la aprobarea documentelor normative în calitate de reglementări de metrologie legală (normei de măsurări legale)

În scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii măsurilor în Republica Moldova, conform Art 2, alin.(2), lit d) al Legii Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificări şi completări ulterioare şi în baza Acordului între Departamentul standarde, metrologie şi supraveghere tehnică a Republicii Moldova şi Comitetul de stat al Ucrainei în standardizare, metrologie şi certificare privind colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, semnat la Kiev, 7 iulie 1995, precum şi la solicitarea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) şi S.A “INTROSCOP”

ORDON 1.

A aproba în calitate de reglementări de metrologie legală - norme de metrologie legală următoarele documentele normative din domeniul metrologiei:  NML 11-07:2012 „Verificarea metrologică a sistemelor de control prin analiza emisiei acustice AEC-USB", elaborata în cadrul S.A."INTROSCOP"

şi  NML 658-12-10:2012 "Semnalizatoare de gaz pentru uz casnic tip "СТРАЖ". Procedura de verificare metrologica";  NML MPU 290/03:2012"Complexe de măsurare tip "ФЛУОТЕК", "ФЛУОТЕК-ТМ", "ФЛОУКОР". Procedura de verificare metrologică", documente normative ale Ucrainei prin declararea acestora în calitate de documente normative naţionale.

2. A pune în sarcină Direcţiei Metrologie din cadrul Ministerului Economiei transmiterea prezentului ordin: -

spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei şi

-

INSM - spre publicare în ediţia oficială a „Buletinului de standardizare".

3. INSM va asigura publicarea informaţiei referitor la aprobarea normelor de metrologie legală menţionate în punctul 1 al prezentului ordin .

4. Controlul exercitării prezentului Ordin se pune în sarcină viceministrului Octavian CALMÎC . Viceprim-ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

47


INSM Octombrie 2012

Rezultatele Conferinței consacrate Zilei Mondiale a Standardelor Pe data de 15 octombrie 2012 Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie a organizat conferinţa dedicată Zilei Mondiale a Standardelor, care este celebrată anual pentru a aduce un omagiu specialiştilor implicaţi în activitatea de standardizare. Genericul sărbătorii din acest an este ,,Mai puţine deşeuri - rezultate mai bune. Eficienţă prin utilizarea standardelor’’. La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, industriei, mediului academic, precum şi întregul colectiv al Serviciului Standardizare. Conferinţa a fost deschisă de către Directorul General al INSM, dl Vitalie DRAGANCEA. Mesajul de felicitare din partea Ministerului Economiei a fost adresat de către dl viceministru Sergiu CIOBANU. Agenda conferinţei a inclus următoarele teme: - ,,Istoricul zilei mondiale a standardelor’’, Ana ŢURCAN, şef adjunct Serviciu Standardizare, INSM; - ,,Mesajul preşedinţilor ISO, IEC, ITU dedicat Zilei Mondiale a Standardelor 2012’’, Tatiana RUSU, şef sector Dezvoltare şi cooperare internaţională, INSM - ,,Standardizarea şi reglementarea tehnică. Realizări şi obiective’’, Viorica BEJAN, Director Direcţia generală infrastructura calităţii, ME; - ,,Standardele - soluţii alternative pentru gestionarea deşeurilor’’, Natalia GRANATÎRI, şef sector Management al Fondului Naţional de Standarde, INSM; - ,,Aspecte generale ale standardului ISO 50001 în domeniul managementului energetic’’, Ion MUNTEAN, Oficiul Schimbarea Climei; - ,,Aspecte metrologice în protecţia mediului’’, Constantin BORDIANU, şef serviciu Metrologie Aplicată, INSM; - ,,Rolul legislaţiei şi normativelor de mediu în promovarea unui management ecologic în Republica Moldova. Studiu de caz: Deşeurile’’, Petru COCÎRŢĂ, Institutul de Ecologie şi Geografie; Aducem mulţumiri prezentatorilor şi participanţilor la conferinţă.

48


INSM Octombrie 2012 Puteţi să recunoaşteţi un produs contrafăcut? Standardul ISO 12931:2012 identifică falsurile.

Începînd cu medicamentele vitale şi pînă la piesele unui avion, incapacitatea de a identifica produsele contrafăcute poate cauza daune substanţiale utilizatorilor. Noul standard ISO facilitează identificarea produselor contrafăcute, oriunde în lume. Implementarea standardului ISO 12931:2012 Criterii de performanţă pentru soluiile de autentificare utilizate pentru combaterea contrafacerii bunurilor materiale, va contribui la creşterea încrederii consumatorilor, va oferi mai multă siguranţă lanţurilor de aprovizionare şi va ajuta autorităţile publice să creeze şi să implementeze politici de prevenire, intimidare şi pedepsire. Jean-Michel Loubry, preşedintele comitetului tehnic ISO, care a elaborat standardul, afirmă: „Contrafacerea a devenit una dintre principalele activităţi ale crimei organizate. Nu întotdeauna consumatorii dispun de timp sau posedă competenţe necesare pentru a identifica produsele contrafăcute, drept urmare, sînt duşi uşor în eroare, crezînd că produsul reprezintă altceva decît este în realitate. Luînd în considerare că cele mai multe mărci mondiale sînt imitate, industria va primi cu braţele deschise standardul ISO 12931”. Comerţul cu produse contrafăcute ajunge pînă la peste 500 miliarde USD anual, iar aceste cifre cresc în fiecare an. Bunurile contrafăcute nu oferă aceleaşi garanţii referitoare la siguranţă, mediu, calitate şi la reglementări ca produsele originale, un aspect care expune pericolului consumatorii, comunităţile şi lanţurile de distribuţie. De asemenea, comerţul cu produse contrafăcute are implicaţii economice ample: cîştiguri reduse şi pierderea locului de muncă, deteriorarea imaginii mărcilor companiilor respective şi ale deţinătorilor de drepturi de autor, precum şi pierderi fiscale pentru guverne. “Problema devine mai gravă, odată ce tot mai multe tranzacţii sînt realizate online, facilitînd traversarea hotarelor de către produsele contrafăcute”, a afirmat dl Loubry. “Şi nu doar produsele de lux sînt puse în joc. Contrafacerea capătă proporţii în toate domeniile, de la produsele electronice pînă la produsele farmaceutice. Acest fapt nu doar împiedică concurenţa loială pe piaţă, dar are şi implicaţii înfricoşătoare în ceea ce priveşte siguranţa!” Soluţiile de stabilire a autenticităţii (holograme, marcaje, microcipuri, etc.) ajută companiile să se asigure că produsele lor pot fi distinse de imitaţii. ISO 12931 facilitează furnizarea unor dovezi de încredere pentru identificarea produselor autentice pe parcursul întregului ciclu de viaţă al bunurilor materiale. Specificînd cerinţe de performanţă pentru instrumentele de stabilire a autenticităţii, noul standard va armoniza eforturile globale şi va asigura eficacitatea. ISO 12931 poate fi folosit de organizaţii de toate tipurile şi mărimile şi se aplică atît în cazul produselor, cît şi ambalajelor lor. Standardul ISO 12931:2012 Criterii de performanţă pentru soluţiile de autentificare utilizate pentru combaterea contrafacerii bunurilor materiale a fost elaborat de către comitetul de proiect ISO/TC 246, Instrumente anti-contrafacere. INSM este dispus să adopte acest standard ISO în calitate de naţional pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care vor fi solicitări din partea consumatorilor. Traducere: www.iso.org

49


INSM Octombrie 2012 Eficienţa standardelor sau eficienţă prin standarde

Standardizarea, ca activitate la nivel naţional, este o direcţie relativ nouă. Au existat servicii care se ocupau de standardizare şi atunci cînd Republica Moldova era parte componentă a URSS, dar acestea erau nişte organe care aveau în calitate de atribuţie monitorizarea respectării prevederilor standardelor. Organismul Naţional de Standardizare (ONS) actual este organizaţia care gestionează Fondul Naţional de Standarde, care în comunicare cu autorităţile publice centrale şi mediul de afaceri elaborează şi realizează programul naţional de adoptare a standardelor, care reprezintă RM în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene de standardizare. Ca şi caracter, activitatea şi atribuţiile actuale ale ONS sunt diferite de ceea ce a fost anterior, sunt mai largi, mai cu impact şi mai complexe, obiectivul primordial fiind favorizarea desfăşurării activităţii de antreprenoriat, asigurînd competitivitatea acestora prin implementarea standardelor. Pentru realizarea acestor atribuţii şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale ONS este necesară existenţa unei echipe, care să cunoască aspecte actuale ale activităţii de standardizare, care să poată prelua şi implementa la nivel naţional cele mai bune practici din domeniu. Să implementeze la nivel naţional prin intermediul standardizării tehnologiile noi, astfel încît să impulsioneaze dezvoltarea industrială prin asigurarea unui cadru normativ competitiv. Anual la 14 octombrie se celebrează Ziua Mondială a Standardizării, în calitate de generic este selectată una din problemele acute cu care se confruntă societatea. Anul acesta genericul este "Mai puţine deşeuri - rezultate mai bune. Eficienţă prin utilizarea standardelor." Subiectul deşeurilor nu întîmplător a ajuns să fie prezent în genericul sărbătorii din acest an. Deşeurile şi diversitatea lor sunt rezultatul progresului tehnologic şi pe parcursul a mai mulţi ani subiectul a fost fie ignorat, fie tratat cu atenţie insuficientă. Prin eforturile standardizării se urmăreşte scopul de a echilibra procesele, de a asigura evoluţia în paralel, a tehnologiilor pe dimensiunea producerii ambalajelor şi a cercetărilor impactului acestora asupra mediului înconjurător şi a metodelor de prelucrare a acestora prin reciclare sau distrugerea lor după utilizare. Importanţa subiectului devine încă mai acută ţinînd cont de evoluţia pe piaţa resurselor energetice, care condiţionează identificarea soluţiilor energoeficiente, prietenoase mediului şi omului. Standardizarea, prin antrenarea în comitete tehnice a experţilor pe diverse domenii, reuşeşte să sumeze toate experienţele necesare astfel încît procesul de prelucrare a deşeurilor să fie unul maximal eficient. Astfel, în cazul unor tipuri de deşeuri au fost elaborate tehnologii de distrugere care generează energie termică, în cazul altor-energie electrică. Dar indiferent de soluţie aceasta trebuie să fie una inofensivă pentru mediu şi sănătatea umană. Şi în acest caz standardele oferă soluţii, răspunsuri şi cunoştinţe care permit obţinerea produselor de o calitate înaltă cu un nivel minim de impact asupra mediului înconjurător. Deseori întîlnim o înţelegere insuficientă a noţiunii de "standard" şi a impactului acestuia în activitatea de administrare şi dezvoltare a unei afaceri.

50


INSM Octombrie 2012 Drept urmare realizăm diverse acţiuni prin care urmărim scopul de a informa mai bine mediul de afaceri şi autorităţile publice, cei mai mari consumatori de standarde, despre obiectivele şi misiunea activităţii de standardizare şi despre beneficiile reale rezultate din aceste activităţi. În prezent implementarea sistemelor de management în cadrul organizaţiilor autohtone a ajuns un subiect actual, de aceea ne-am concentrate atenţia asupra calităţii şi a implementării corecte a standardelor de referinţă şi impactul asupra acestei acţiuni. Spre exemplu, atunci cînd examinăm standardele din domeniul sistemelor de management, la general, obiectivele sunt următoarele:  

Oferirea soluţiilor pentru eficientizarea administrării organizaţiei bazate pe experienţele de succes; Modele de structurare a organizaţiei şi distribuire a atribuţiilor pe intern, astfel să se asigure corespunderea activităţilor cu cerinţele specificate.

Soluţiile de administrare eficientă, bazate pe experienţele de succes, în etapa finală urmează să economisească din timpul administratorului, care poate prelua şi adapta la specificul organizaţiei modele deja funcţionale. Structurarea organizaţiei este un proces constant, care poate fi eficient doar atunci cînd este implicată pe larg echipa. În rezultat se atinge obiectivul optimizării proceselor interne şi a costurilor de producere, fapt care conduce spre reducerea costurilor produselor şi/sau serviciilor oferite de organizaţie, respectiv creşte competitivitatea organizaţiei. Distribuirea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor între angajaţi reduce conflictele interne, amplifică viteza proceselor, simplifică identificarea erorilor împreună cu selectarea metodelor de prevenire a lor, procese care conduc la reducerea "rebutului" în produsele/serviciile organizaţiei, minimizează riscurile de prejudiciere a consumatorilor/partenerilor şi de dăunare a imaginii organizaţiei. Pentru ca aplicarea acestor standarde să fie rezultativă trebuie să fie realizată calitativ procedura de implementare a lor. În cadrul implementării este examinată structura organizaţiei, sunt instruiţi angajaţii, se constituie un gen de cultură corporativă. Cultura corporativă reduce la minim abordarea indiferentă a angajaţilor faţă de serviciu, sporeşte responsabilitatea lor, schimbă atitudinea faţă de organizaţie, stimulează procesul de generare a raţionamentelor din partea angajaţilor în sensul eficientizării şi dezvoltării activităţilor organizaţiei. Nu există administratori care nu îşi doreasc aceste performanţe. Şi atunci cînd rezultatul implementării nu a condus la astfel de schimbări, problema nu este în standarde, ci în calitatea celor care au realizat implementarea. Eficienţa proceselor obţinute în rezultatul activităţii de standardizare este mult mai mare decît se cunoaşte, în calitate de exemple servesc companiile cunoscute în toată lumea. Ei sunt cei care participă activ în procesele de standardizare şi vin cu propuneri şi soluţii. Ne propunem să antrenăm şi reprezentanţii mediului de afaceri autohton astfel încît de experienţa şi opinia lor să se ţină cont. Standardele asigură depăşirea barierelor, şterg hotarele, promovează concurenţa loială şi deschid noi pieţe de export. Standardele eficientizează operaţionalitatea afacerilor, simplifică cunoaşterea celor mai bune practici, sporesc credibilitatea în faţa consumătorilor. Implementarea unui sistem de management al calităţii şi aplicarea standardelor în producţie duce la transferul tehnologic, deschide noi posibilităţi, sporeşte cifra de afaceri prin lărgirea pieţei de desfacere a produselor şi serviciilor.

51


INSM Octombrie 2012 Ce este un comitet tehnic de standardizare? Comitetele tehnice de standardizare (CT) sînt organisme create în diverse domenii ale economiei naţionale la propunerea părţilor interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional, regional şi internaţional. Organismul Naţional de Standardizare supraveghează activitatea fiecărui CT printr-un reprezentant al său, care are drept sarcină asigurarea desfăşurării corecte a şedinţelor. Componenţa şi atribuţiile comitetelor tehnice de standardizare, modul de constituire, de înregistrare şi de funcţionare al acestora se stabilesc de către Organismul Naţional de Standardizare. Toate aceste acţiuni sînt prevăzute în codul de bună practică CBP 1-2:2007 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”. Activitatea unui comitet tehnic de standardizare asigură respectarea interesului naţional, se bazează pe un ansamblu de opinii de autoritate şi este orientată în mod prioritar spre elaborarea standardelor naţionale conexe cu reglementările tehnice naţionale, precum şi spre adoptarea standardelor internaţionale, regionale şi ale altor state în calitate de naţionale. Comitetele tehnice sînt create cu scopul de a facilita activitatea într-un anumit domeniu, oferind suport în elaborarea lucrărilor de standardizare la nivel naţional participînd la lucrările organismelor europene şi internaţionale de standardizare, în domeniul specific fiecărui comitet tehnic. Secretariatele comitetelor tehnice de standardizare se deţin de organismul naţional de standardizare sau de o parte interesată, care are capacitatea tehnică şi organizatorică pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de secretariat. Cum se constituie un comitet tehnic? Comitetele tehnice se înfiinţează de către Organismul Naţional de Standardizare (ONS), pentru a realiza lucările respective de, la cererea unor părţi interesate. La momentul actual, în Republica Moldova sînt create 32 de comitete tehnice în diverse domenii. Activitatea acestor CT reflectă domeniile economiei naţionale: produse viticole şi vinicole, fructe proaspete, produse de panificaţie, băuturi nealcoolice, produse poligrafice, biocombustibili, tehnologia informaţiei, deşeuri şi substanţe toxice, etc. Denumirile acestora, reflectă domeniul de activitate în care sînt implicate, de exemplu, Comitetul Tehnic 10 ,,Fructe proaspete” este abilitat cu dreptul de elaborare a standardelor în domeniul pomiculturii şi fructelor proaspete. Conform rezultatelor unor statistici, efectuate pe parcursul ultimilor 3 ani, cele mai active CT din Republica Moldova sînt: - CT 1 ,,Biblioteconomie. Informare. Documentare”; - CT 2 ,,Produse alimentare”; - CT 9 ,,Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”; - CT 10 ,,Fructe proaspete”; - CT 28 ,,Tehnologia informaţiei”; - CT 29 ,, Comunicaţii electronice”; - CT 31 ,,Produse Poligrafice”; - CT 32 ,,Biocombustibili”. Drept rezultat al activităţii CT de standardizare, de la momentul creării Sistemului Naţional de Standardizare, au fost elaborate 308 standarde moldovene SM, care sînt extrem de utile în activitatea producătorilor autohtoni.

52


INSM Octombrie 2012 Care sînt sarcinile de bază a unui comitete tehnic? Sarcina de bază a comitetelor Tehnice de standardizare este elaborarea unui cadru normativ calitativ şi exhaustiv şi asigurarea respectării interesului naţional. În cadrul CT, se realizează ideile membrilor, şi din multitudinea de idei, se alege cea care ar apăra cel mai bine interesele naţionale şi care ar conduce la eliminarea barierilor tehnice la plasarea produselor pe piaţă. Printre funcţiile primordiale ale unui CT se numără: elaborarea standardelor naţionale, înaintarea propunerilor pentru Programul de Standardizare Naţională, examinarea standardelor internaţionale, regionale (europene şi interstatale) şi ale altor state, înaintarea propunerilor către ONS pentru preluarea acestora, colaborarea cu comitetele tehnice internaţionale, regionale (europene şi interstatale) de standardizare şi participarea la elaborarea reglementărilor tehnice. Cine poate deveni membru al unui comitet tehnic şi care sînt avantajele de aderare ca membru în cadrul acestuia? Membru al unui CT poate fi orice persoană interesată şi specializată într-un domeniu dat, acesta poate fi un producător, reprezentant unei asociaţii de consumatori, autorităte, etc. Acest lucru se face într-un mod simplu şi accesibil. Se transmite o cerere către ONS prin care exprimă dorinţa argumentată de a deveni membru al unui anumit comitet tehnic de standardizare. Procedura de aderare la un CT este stabilită CBP 1-2:2007 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”. Avantajele persoanelor membre ale unui CT de standardizare sînt accesul la informaţiile privind activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională din domeniul pertinent activităţii sale. Astfel, aceste persoane, vor fi primii, care se adapta la modificările efectuate în cadrul normativ ce ţine de plasarea pe piaţa internă şi pe piăţa europeană a produselor.

Valentina DONICI, Specialist, Grup coordonare tehnică, programe, relaţii Comitete Tehnice.

53


INSM Octombrie 2012 Standardele în domeniul serviciilor În ultimii ani am dezvoltat insistent şi constant capacităţile instituţionale. Avem o echipăde tineri specialişti cu idei şi principii noi de comunicare, dar şi specialişti cu experienţă în domeniu, ingineri şi tehnologi bine pregătiţi şi cu un nivel înalt de calificare. Acumularea şi actualizarea cunoştinţelor este un process continuu în activitatea noastră.

Astăzi sfera serviciilor se dezvoltă în tempouri rapide. Ultimul deceniu al secolului trecut a fost declarat de UNESCO deceniul serviciilor, fapt ce denotă importanţa lor în producere și consum. Serviciile devin un instrument tot mai sigur în comercializarea producţiei. În ultimii ani, autorităţile au stabilit niște priorităţi ale politicii socio-economice precum reducerea pragului sărăciei şi sporirea bunăstării cetăţenilor. Este de menţionat faptul că eforturile principale trebuie să fie concentrate în acele domenii, care influenţează calitatea vieţii oamenilor, iar sfera serviciilor caracterizează nivelul de trai al populaţiei mai bine decît oricare alt domeniu al vieţii sociale. Rolul standardelor în dezvoltarea sferei serviciilor În principiu, standardele contribuie mult la dezvoltarea tuturor domeniilor în care se utilizează. Una din funcţiile de bază ale standardizării - de instrument de utilizare eficientă a resurselor - sporeşte eficacitatea economiei şi scuteşte mediul de afaceri de cheltuieli inutile. Standardul are menirea de a întări deciziile tehnice şi organizaţionale, care au fost verificate în practică şi, în perspectivă, sînt potrivite pentru o utilizare multiplă. De regulă, astfel de decizii sînt rezultatul cercetărilor ştiinţifice şi activităţilor de dezvoltare. Se includ în standarde acele decizii, a căror eficienţă a fost deja testată. În acest sens, standardul reprezintă un acumulator şi un transmiţător de experienţă şi cunoştinţe, pentru realizarea căruia s-au folosit anumite resurse financiare, materiale şi intelectuale. Decizia inclusă într-un standard naţional devine o proprietate comună, astfel încît atît societatea, cît şi mediul de afaceri pot beneficia de ea. Deci, putem spune că ideile menţionate sînt foarte actuale şi pentru sfera serviciilor, întrucît anume activitatea de standardizare poate contribui la dezvoltarea dinamică a acestui sector al economiei. Standardul – indicator al calităţii Într-o măsură sau alta, prevederile standardelor influenţează crearea unei pieţe civilizate de servicii, contribuind astfel şi la sporirea calităţii vieţii populaţiei.

54


INSM Octombrie 2012 În ceea ce priveşte multitudinea tipuri de servicii (turismul, alte servicii naţionale), consumatorul deseori este puţin informat şi nu ştie ce drepturi are. De asemenea, procurînd acelaşi serviciu de la mai mulţi prestatori în cadrul unei regiuni, el poate avea rezultate diferite. Concluzia este că incertitudinea cerinţelor faţă de calitate creează un mediu de concurenţă neloială, în care sinecostul scăzut al serviciului şi preţul mic oferă avantaje competitive. Într-o astfel de situaţie, standardul este capabil să servească drept indicativ pentru alegerea conştientă de către consumator a unui sau altui serviciu. Pentru asociaţiile profesionale standardul poate fi documentul normativ care sporeşte încrederea clienţilor, iar pentru organizaţiile nonguvernamentale – un punct de reper în lupta lor cu prestatorii de servicii, adepţi ai concurenţei neloiale. Experienţa internaţională în domeniul standardizării serviciilor

În produsul intern brut mondial prevalează sectorul serviciilor, însă standardizarea în acest domeniu este mai puţin dezvoltată decît standardizarea în sfera produselor. Cauza acestui decalaj este că standardizarea serviciilor a început să se dezvolte cu cîteva decenii în urmă. Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) are 10 comitete tehnice, care au elaborat şi publicat cca 120 de standarde în acest domeniu, iar Comitetul European de Standardizare (CEN) are la moment 12 comitete tehnice cu aproximativ 85 de standarde publicate pentru sfera serviciilor. Aceste documente includ domenii ca serviciile de transport, operaţiunile imobiliare, securitatea aeroporturilor şi siguranţa zborurilor, asistenţa pentru mediul de afaceri, serviciile poştale şi tipografice, precum şi serviciile de pază şi de curăţenie.

În 2011, CEN a efectuat un studiu amplu privind utilizarea standardelor pentru servicii şi impactul lor asupra prestatorilor şi consumatorilor. Majoritatea respondenţilor au spus că cunosc despre existenţa a astfel de standarde internaţionale şi/sau naţionale, iar peste 80% din ei au spus că le utilizează în scopul sporirii calităţii serviciilor prestate şi ca mijloc de a demonstra calitatea serviciilor respective potenţialilor clienţi.

Este relativ nou faptul că organismele naţionale de standardizare includ în programele sale elaborarea standardelor pentru servicii. Însăşi ideea de a elabora standarde pentru ceva nematerial a fost una inovaţională.

Standardizarea în sfera serviciilor asigură raportarea volumului de servicii la calitate şi preţ, şi asigură un mediu benefic pentru noi idei şi pentru plasarea serviciilor inovative pe piaţă. Trebuie să menţionăm că standardizarea în domeniul serviciilor reacţionează rapid la schimbările care au loc în lume şi la progresul tehnologic. Cei ce elaborează standarde iau în consideraţie noile tendinţe, incercînd să asigure calitatea, siguranţa şi eficienţa înaltă a serviciilor, indiferent de tipul lor sau de regiunea în care sînt oferite.

Drept concluzie, ţinem să aducem la cunoştinţa dvs. faptul că în Fondul Naţional de Standarde din cadrul INSM, puteţi găsi standarde pentru servicii, adoptate ca naţionale pe teritoriul Republicii Moldova, de exemplu: SM SR ISO 8109:2012 Operaţiuni bancare şi servicii financiare conexe. Valori mobiliare. Formatul Euroobligaţiunilor SM SR EN 15038:2012 Servicii de traducere. Condiţii cerute pentru prestarea serviciului SM GOST R 50936:2006 Servicii publice. Repararea şi deservirea tehnică a aparatelor radioelectronice de uz casnic. Condiţii tehnice generale SM GOST R 50937:2006 Servicii publice. Repararea şi deservirea tehnică a maşinilor de spălat. Condiţii tehnice

55


INSM Octombrie 2012 SM GOST R 51870:2004 Servicii publice. Servicii de curăţare a clădirilor şi construcţiilor. Condiţii tehnice generale SM SR ISO 24510:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor SM SR ISO 24511:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare SM SR ISO 24512:2011 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă SM SR ISO 10019:2011 Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora SM GOST R 51004:2001 Servicii de transport. Transport de pasageri. Nomenclatura indicilor de calitate SM GOST R 51825:2005 Servicii de transport auto de pasageri. Cerinţe generale SM SR EN 14012:2012 Servicii poştale. Calitatea serviciilor. Instrucţiuni de tratare a reclamaţiilor

Surse: Научно-технический журнал „Сертифицация”, № 3, 2012 ISO Focus + „Serving the services sector”, no 3, 2012

56


INSM Octombrie 2012 Aveţi siguranţă cînd navigaţi online? Noul standard ISO/IEC pentru securitatea cibernetică

Un nou standard ISO va facilita asigurarea securităţii tranzacţiilor online şi informaţiei personale transmise prin internet şi vă va proteja computerul în timpul navigării pe diverse pagini web. Întrucît ne bazăm pe internet pentru diferite activităţi, de la transmiterea unor documente de serviciu importante pînă la achitarea facturilor, securitatea cibernetică a devenit o problemă pentru fiecare din noi. Noul standard ISO şi IEC, ISO/IEC 27032:2012 Tehnici de securitate – Ghid pentru securitatea cibernetică, va face spaţiul cibernetic mai sigur. Spaţiul cibernetic este un mediu complex, care constă din interacţiunile dintre persoane, programe şi servicii, însoţite de distribuţia mondială a instrumentelor şi reţelelor ce ţin de tehnologia informaţională şi de comunicaţii. Colaborarea este esenţială pentru asigurarea unui mediu online sigur. Noul standard abordează lacunele de securitate, care apar în rezultatul lipsei unei comunicări între diverşi utilizatori şi furnizori ai spaţiului cibernetic. Acesta abordează riscurile care nu sînt cuprinse actualmente de domeniul securităţii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, reţelelor şi internetului. Johann AMSENGA, organizatorul grupului de lucru care a elaborat standardul, explică: “Dispozitivele şi reţelele conectate, care susţin spaţiul cibernetic au proprietari multipli – fiecare cu afacerea proprie, cu probleme operaţionale şi de reglementare. Diverşii utilizatori şi furnizori nu doar fac schimb de puţine informaţii, dar şi au o viziune diferită în ceea ce ţine de securitate. O astfel de fragmentare crează la puncte vulnerabile în spaţiul cibernetic. ISO/IEC 27032 va oferi o soluţie generală, de cooperare şi multilaterală pentru a reduce aceste riscuri”. ISO/IEC 27032 oferă un cadru pentru:  Schimbul de informaţii  Coordonare  Gestionarea incidentelor Standardul facilitează colaborarea sigură şi de încredere, care protejează intimitatea indivizilor oriunde în lume. Astfel, acesta poate contribui la pregătirea, detectarea, monitorizarea şi răspunsul la astfel de atacuri precum:  Atacurile de tip inginerie socială  Hacking-ul  Programele malware  Programele spion (spyware)  Alte programe dăunătoare ISO/IEC 27032:2012 Tehnici de securitate – Ghid pentru securitatea cibernetică, încă nu a fost adoptat în calitate de standard naţional pe teritoriul Republicii Moldova, însă Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie este deschis să colaboreze în acest context dacă vor apărea solicitări de adoptare din partea consumatorilor. Traducere: www.iso.org

57


INSM Octombrie 2012 CEN şi CENELEC invită Întreprinderile Mici şi Mijlocii la conferinţa Europeană „SMEs and Standardization” 28 mai 2013 , Bruxelles Standardele europene oferă o gamă largă de beneficii pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM). Acestea permit companiilor să-şi sporească eficienţa şi competitivitatea, duc la minimizarea deşeurilor şi reducerea costurilor. Unele întreprinderi mici şi mijlocii nu pot concura la acelaşi nivel cu companiile mari. Totuşi, atunci cînd se încearcă o astfel de competiţie, standardele pot servi drept un mijloc, care să certifice calitatea şi să ofere credibilitate. Globalizarea face ca standardele să reprezinte factorul cheie pentru orice companie care speră să obţină succesul pe pieţele de export. Standardele oferă un limbaj unic pentru industrie, definind criterii de calitate pentru produse şi servicii, precum şi pentru activitatea de producere. Ele demonstrează clienţilor că produsul final este sigur pentru sănătate, securitate şi performanţă.

IMM-urile pot profita pe deplin de beneficiile şi oportunităţile oferite de standardele europene, dar de multe ori nu ştiu cum. Organismele Naţionale de Standardizare precum şi Organizaţiile Europene şi internaţionale din toată lumea vin în întîmpinarea IMM, oferind informaţii despre utilizarea corectă a standardelor şi organizînd seminare tematice, conferinţe, mese rotunde.

La 28 mai 2013 Comitetul European de Standardizare şi Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică invită IMMurile din ţările membre să participle la Conferinţa Europeană „IMM şi Standardizarea”. Mai multă informaţie referitor la conferinţă găsiţi accesînd link-ul http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-013.aspx .

58


INSM Octombrie 2012

Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Ţîmbaliuc

Secretar

Silvia Macovei

59

Buletinul de standardizare octombrie  
Buletinul de standardizare octombrie  
Advertisement