Page 1

ISSN 2345-1029

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

PUBLICAŢIE OFICIALĂ 10 – 2013

Chişinău 2013


INS Noiembrie 2013

BULETINUL DE STANDARDIZARE Publicaţie oficială a Institutului Național de Standardizare 10 - 2013

COLEGIUL DE REDACŢIE: Preşedinte: Iurii Socol Membri: Lilian Bostan Tatiana Crotic Cristina Cuşchevici Secretar: Alina Şincarenco

www.standard.md standard@standard.md Republica Moldova, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, blocul 1 Tel: (022) 905-303 Fax: (022) 905-333

ISSN 2345-1029 © Toate drepturile

rezervate Institutului Naţional de Standardizare din Republica Moldova

2

STIMAȚI UTILIZATORI! „Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, care apare din anul 1994 şi reprezintă unica sursă naţională ce conţine informaţii veridice privind activitatea de standardizare la nivel naţional și internațional. Buletinul de Standardizare poate fi achiziționat în cadrul Fondului Naţional de Standarde. Este disponibilă și abonarea anuală.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! «Buletinul de Standardizare» – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, которая публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию о деятельности в области стандартизации, на национальном и международном уровне. Buletinul de Standardizare может быть приобретён в Национальном Фонде Стандартов. Доступна годовая подписка.  


INS Noiembrie 2013

CUPRINS Lista standardelor moldovene aprobate…………………..................................................... Перечень утвержденных стандартов Молдовы

5

Indicativele standardelor moldovene aprobate……………………………………………………………… Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

7

Lista standardelor și prestandardelor moldovene anulate și înlocuite………………………….… Перечень отмененных и замененных стандартов и престандартов Молдовы

8

Indicativele standardelor și prestandardelor moldovene anulate și înlocuite……………….… Обозначения отмененных и заменённых стандартов и престандартов Молдовы

10

Indicativele standardelor și prestandardelor moldovene pentru care sînt aprobate modificări și erate…………………………………………………………………………………………………………. Обозначения стандартов и предстандартов Молдовы, к которым утверждены изменения и поправки Standarde adoptate de către Comitetul European de Standardizare (CEN) în luna noiembrie 2013………………………………………………………………………………………………….. Стандарты, принятые Европейским Комитетом по Стандартизации в ноябре 2013 г Standarde adoptate de către Organizația Internaţională de Standardizare (ISO) în luna noiembrie 2013………………………………………………………………………………..………………… Стандарты, принятые Международной Организацией по Стандартизации (ИСО) в ноябре 2013 г Standarde adoptate de către Comisia Electrotehnică Internatională (IEC) în luna noiembrie 2013……………………………………………………………………………………………………………… Стандарты, принятые Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) в ноябре 2013 г Standarde adoptate de către Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC) in luna noiembrie 2013 .………………………………………………. Стандарты, принятые Межгосударственным Советом по Стандардизации, Сетрологии и Сертификации (МГС) в ноябре 2013 г

11

12

18

26

30

Hotărîrea cu privire la constituirea Comitetului Tehnic naţional de Standardizare…………. Постановление о создании национального технического комитета по стандартизации

40

Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde…………………… Публичное обсуждение стандартов, предлагаемых к отмене

42

Erate la standarde moldovene………………………………………………………………………………………. Поправки к стандартам Молдовы.

52

Erate la „Buletinul de Standardizare” nr. 9-2013……………………………………………………………. Поправки, внесенные в „Buletinul de Standardizare” № 9-2013

53

Serviciile prestate de Institutul Național de Standardizare…………………………………………….. Услуги, предоставляемые Национальным Институтом Стандартизации

55

Beneficiile utilizării standardelor………………………………………………………………………………...… Преимущества использования стандартов

56

3


INS Noiembrie 2013 LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ 01

GENERALTĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРДИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.140.75; 01.040.91; 75.140; 91.100.50 SM EN 12597:2013 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Terminologie - Битум и битумные вяжущие. Терминология (EN 12597:2000, IDT)

SMV EN ISO 14155-2:2010) 17

ОБ

01.100.20; 17.040.10 SM EN ISO 1101:2013 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Tolerare geometrică. Toleranţe de formă, de orientare, de poziţie şi de bătaie - Геометрические характеристики изделий (GPS). Установление геометрических допусков. Допуски на форму, ориентацию, расположение и биение (EN ISO 1101:2013, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.40 SM EN ISO 14630:2013 (vers. eng.) Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования (EN ISO 14630:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN ISO 14630:2010) 11.080.01 SM EN ISO 14160:2013 (vers.eng.) Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Agenţi de sterilizare chimici lichizi pentru dispozitive medicale de unică utilizare cu conţinut de ţesuturi de origine animală şi derivatele lor. Cerinţe pentru caracterizarea, dezvoltarea, validarea şi controlul de rutină al unui proces de sterilizare a dispozitivelor medicale - Стерилизация медицинской продукции. Жидкие химические стерилизующие средства для одноразовых медицинских изделий, использующих животные ткани и их производные. Требования к характеристикам, разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации (EN ISO 14160:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN ISO 14160:2010) 11.100.20 SM EN ISO 14155:2013 (vers. eng.) Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Bună practică clinică - Испытания клинические медицинских изделий для людей. Надлежащая клиническая практика (EN ISO 14155:2011, IDT) (Înlocuiește SMV EN ISO 14155-1:2010 și 4

METROLOGIE ȘI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.040.10 SM SR CR ISO/TR 14638:2013 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Plan director Геометрические характеристики продукции (GPS). Генеральный план (SR CR ISO/TR 14638:2002, IDT) 27

ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.160; 27.180 SM SR CEI/TS 62257-7:2013 Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7: Generatoare Рекомендации для систем с возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 7: Генераторы (SR CEI/TS 62257-7:2010, IDT) SM CEI/TS 62257-7-1:2013 (vers.eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-1: Generatoare. Panouri fotovoltaice - Рекомендации для систем с возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 7-1: Генераторы. Фотогальванические генераторы (IEC/TS 62257-7-1:2010, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.080.10 SM CEI 60747-2:2013 (vers.eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete şi circuite integrate. Partea 2: Diode redresoare - Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 2: Выпрямительные диоды (IEC 60747-2:2000, IDT) 31.080.20 SM CEI 60747-6:2013 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Partea 6: Tiristoare Приборы полупроводниковые. Часть 6: Тиристоры (IEC 60747-6:2013, IDT)


INS Noiembrie 2013

33

TELECOMUNICAȚII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА

33.040; 33.160 SM CEI 60728-7-3:2013 (vers. eng.) Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 7-3: Monitorizarea stărilor instalaţiilor exterioare hibride fibră optică-cablu coaxial. Magistrala de interfaţă sursă de alimentare-repetor (PSTIB) - Кабельные сети для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и сигналов интерактивных услуг. Часть 73: Гибридные волоконные коаксиальные кабели со статусом мониторинга за пределами завода. Спецификация источника питания шины интерфейса ретранслятора (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.140 SM STB EN 12594:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Prepararea eşantioanelor de încercat - Битум и битумные вяжущие. Подготовка проб для испытания (STB EN 12594:2010, IDT) SM STB EN 12595:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii cinematice - Битум и битумные вяжущие. Оределение кинематической вязкости (STB EN 12595:2010, IDT) SM STB EN 12596:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid - Битум и битумные вяжущие. Оределение динамической вязкости с помощью вакуумного капиллярного вискозиметра (STB EN 12596:2010, IDT) 75.140; 91.100.50 SM STB EN 1426:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Metoda de determinare a penetraţiei cu ac - Битум и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникания иглы (STB EN 1426:2009, IDT) SM STB EN 1427:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Metoda de determinare a temperaturii de înmuiere cu inel şi bilă - Битум и битумные вяжущие. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (STB EN 1427:2009, IDT)

определения растворимости (STB EN 12592:2009, IDT) SM STB EN 12593:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Metoda de determinare a temperaturii de rupere Fraass - Битум и битумные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (STB EN 12593:2009, IDT) SM STB EN 12607-1:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT - Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердеванию под воздействием нагрева и воздуха. Часть 1: Метод RTFOT (STB EN 12607-1:2009, IDT) SM EN 12607-2:2013 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT - Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердению под воздействием нагрева и воздуха. Часть 2: Метод TFOT (EN 12607-2:2009, IDT) SM EN 12607-3:2013 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT. - Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердению под воздействием нагрева и воздуха. Часть 3: Метод RFT (EN 12607-3:2007, IDT) SM EN 15326+A1:2013 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Măsurarea densităţii şi greutăţii specifice. Metoda picnometrului cu dop capilar. - Битум и битумные связующие. Измерение плотности и удельного веса. Метод капиллярнофиксирующего пикнометра (EN 15326+A1:2009, IDT) 91

CONSTRUCȚII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.100.50 SM EN 58:2013 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Eşantionarea lianţilor bituminoşi - Битум и битумные вяжущие. Отбор проб битумных вяжущих (EN 58:2010, IDT) СТ

SM STB EN 12592:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Metoda de determinare a solubilităţii - Битум и битумные вяжущие. Метод 5


INS Noiembrie 2013

INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код МКС

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

13.11.2013 13.11.2013

181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013

25.11.2013

183 din 25.11.2013

25.11.2013

183 din 25.11.2013

25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013

183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013

25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013

183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013 183 din 25.11.2013

Standarde în limba română SM SR CR ISO/TR 14638:2013 SM SR CEI/TS 62257-7:2013

17.040.10 27.160; 27.180 Standarde în limba engleză

SM EN 58:2013 SM EN 12597:2013 SM EN 12607-2:2013 SM EN 12607-3:2013 SM EN 15326+A1:2013 SM EN ISO 1101:2013 SM EN ISO 14155:2013 SM EN ISO 14160:2013 SM EN ISO 14630:2013 SM CEI 60728-7-3:2013 SM CEI 60747-2:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI/TS 62257-7-1:2013

91.100.50 01.140.75; 01.040.91; 75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 01.100.20; 17.040.10 11.100.20 11.080.01 11.040.40 33.040; 33.160 31.080.10 31.080.20 27.160; 27.180 Standarde în limba rusă

SM STB EN 1426:2013 SM STB EN 1427:2013 SM STB EN 12592:2013 SM STB EN 12593:2013 SM STB EN 12594:2013 SM STB EN 12595:2013 SM STB EN 12596:2013 SM STB EN 12607-1:2013

6

75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 75.140; 91.100.50 75.140 75.140 75.140 75.140; 91.100.50


INS Noiembrie 2013

LISTA STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРДИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.31; 31.080.20 GOST 20332-84 Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.120.30 GOST 24440-80 Обувь армейская. Статистическое регулирование технологических процессов 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.40 SMV EN ISO 14630:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale

GOST ISO 14630:2002 Неактивные хирургические Общие технические требования

имплантаты.

11.080.01 SM SR EN ISO 14160:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale de unică utilizare cu conţinut de materiale de origine animală. Validare şi control de rutină a sterilizării prin agenţi de sterilizare chimici lichizi 11.100.20 SMV EN ISO 14155-1:2010 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Partea 1: Cerinţe generale SMV EN ISO 14155-2:2010 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Partea 2: Planuri de investigaţie clinică 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.340.10; 61.020 GOST 24912-81 Костюмы специальные зимние для военнослужащих. Технические условия

31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.080.10 GOST 29209-91 Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 2: Выпрямительные диоды 31.080.20 GOST 19138.0-85 Тиристоры. Общие требования к методам измерения параметров GOST 19138.1-85 Тиристоры. Метод измерения напряжения переключения GOST 19138.2-85 Тиристоры триодные. Метод измерения отпирающего постоянного и импульсного тока управления и отпирающего постоянного и импульсного напряжения управления GOST 19138.3-85 Тиристоры триодные. Метод измерения времени выключения GOST 19138.4-73 Тиристоры. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки GOST 19138.5-85 Тиристоры триодные. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки GOST 19138.6-86 Тиристоры. Методы измерения электрических параметров GOST 19138.7-74 Тиристоры. Метод измерения импульсного запирающего тока управления, импульсного запирающего напряжения управления, импульсного коэффициента запирания 61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 61.020 GOST 9208-85 Одежда форменная. Шинели однобортные для военнослужащих. Технические условия GOST 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности 7


INS Noiembrie 2013 GOST 13708-86 Белье нательное для военнослужащих. Кальсоны. Технические условия GOST 13709-86 Белье нательное для военнослужащих. Рубахи. Технические условия GOST 20756-88 Шинели двубортные для военнослужащих. Технические условия GOST 23560-79 Шинели для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных школ и нахимовцев. GOST 26466-85 Костюм специальный меховой для военнослужащих Военно-Морского Флота. Технические условия GOST 26577-85 Перчатки и рукавицы на меховой подкладке для военнослужащих. Технические условия GOST 26707-85 Костюм специальный с меховым утеплителем для военнослужащих. Технические условия GOST 27170-86 Плащ для военнослужащих Технические условия

8

женщин.

GOST 27216-87 Костюм специальный военнослужащих комендантских Технические условия

для частей.

GOST 27527-87 Костюмы для военнослужащих ВоенноМорского Флота в районах с жарким климатом. Технические условия GOST 27619-88 Мундир для военнослужащих срочной службы. Технические условия 61.060 GOST 24441-80 Обувь армейская. Анализ точности и стабильности технологических процессов 67

INDUSTIRA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.060 GOST 686-83 Сухари армейские. Технические условия


INS Noiembrie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR EN ISO 14160:2010 SMV EN ISO 14155-1:2010 SMV EN ISO 14155-2:2010 SMV EN ISO 14630:2010 GOST 686-83 GOST 9208-85 GOST 11259-79 GOST 13708-86 GOST 13709-86 GOST 19138.0-85 GOST 19138.1-85 GOST 19138.2-85 GOST 19138.3-85 GOST 19138.4-73 GOST 19138.5-85 GOST 19138.6-86 GOST 19138.7-74 GOST 20332-84 GOST 20756-88 GOST 23560-79 GOST 24440-80 GOST 24441-80 GOST 24912-81 GOST 26466-85 GOST 26577-85 GOST 26707-85 GOST 27170-86 GOST 27216-87 GOST 27527-87 GOST 27619-88 GOST 29209-91 GOST ISO 14630:2002

Codul ICS Код МКС

Data anulării Дата отмены

2 11.080.01 11.100.20 11.100.20 11.040.40 67.060 61.020 61.020 61.020 61.020 31.080.20 31.080.20 31.080.20 31.080.20 31.080.20 31.080.20 31.080.20 31.080.20 01.040.31 31.080.20 61.020 61.020 03.120.30 61.060 13.340.10 61.020 61.020 61.040 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 31.080.10 11.040.40

3 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4 SM EN ISO 14160:2013 SM EM ISO 14155:2013 SM EM ISO 14155:2013 SM EN ISO 14630:2013

SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013 SM CEI 60747-6:2013

28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013

5 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013

28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 28.11.2013 13.11.2013 13.11.2013

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM CEI 60747-2:2013 SM EN ISO 14630:2013

184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 184 din 28.11.2013 181 din 13.11.2013 181 din 13.11.2013

9


INS Noiembrie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 260:2005/A2:2013

91.100.15

A2

182 din 20.11.2013

SM GOST R 50897:2003

97.200.40

Termen de valabilitate: 01.01.2015

180 din 12.11.2013

SM SR ISO 9768:2012

67.140.10

Erată

10


INS Noiembrie 2013

STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE (CEN) ÎN LUNA NOIEMBRIE 2013 СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ КОМИТЕТОМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В НОЯБРЕ 2013 Г.

01

GENERALITĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРДИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.17; 17.040.20 EN 10049:2013 Measurement of roughness average Ra and peak count RPcon metallic flat products

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.100.30; 35.240.99 EN ISO/IEC 19788-3:2013 Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 3: Basic application profile (ISO/IEC 19788-3:2011) 03.160; 35.040; 35.240.15 EN 419211-4:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation andtrusted channel to certificate generation application 03.220.20; 35.240.60 CEN ISO/TS 17444-2:2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS 17444-2:2013)

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.100.30 CEN ISO/TS 17919:2013 Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.080.20 EN 13727:2012+A1:2013 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.030.01 CEN/TS 16023:2013 Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value 13.040.30 EN 15051-1:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 1: Requirements and choice of test methods EN 15051-2:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 2: Rotating drum method

11


INS Noiembrie 2013

EN 15051-3:2013 Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method 13.180 EN ISO 11064-4:2013 Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of workstations (ISO 11064-4:2013) 13.310 EN 1300:2013 Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening 13.340.40 EN 374-4:2013 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.100 EN ISO 3452-2:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing – Part 2: Testing of penetrant materials (ISO 3452-2:2013) EN ISO 3452-3:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing – Part 3: Reference test blocks (ISO 3452-3:2013) EN 12668-3:2013 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment– Part 3: Combined equipment EN 15317:2013 Non-destructive testing - Ultrasonic testing – Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.30 EN 12493:2013 LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture 23.100.40 EN ISO 1179-1:2013 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports (ISO 1179-1:2013) EN ISO 1179-2:2013 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 1179-2:2013) 23.140; 23.160 EN 1012-3:2013 Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors

12


INS Noiembrie 2013

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.160 EN ISO 9806:2013 Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2013)

35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.080; 35.240.99 CEN/TS 16080:2013 Internet Content and communications filtering software and services

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.040.15; 43.160 CEN/TR 16596:2013 Electric-electronic interface between chassis-cab and bodywork of refuse collection vehicles (RCVs)

59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 59.060.20; 01.040.59 EN ISO 2076:2013 Textiles - Man-made fibres - Generic names (ISO 2076:2013) 59.140.30 EN ISO 17489:2013 Leather - Chemical tests - Determination of tan content in synthetic tanning agents (ISO 17489:2013)

67

INDUSTIRA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.050 EN 12393-1:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS Part 1: General considerations EN 12393-2:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS Part 2: Methods for extraction and clean-up EN 12393-3:2013 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS Part 3: Determination and confirmatory tests 67.100.10 EN ISO 11816-1:2013 Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO 11816-1:2013) 13


INS Noiembrie 2013 67.250 EN 15664-1:2008+A1:2013 Influence of metallic materials on water intended for human consumptionDynamic rig test for assessment of metal release - Part 1: Design and operation 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 71.100.50 EN 118:2013 Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)

75

IDUSTIRA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.060 EN ISO 13734:2013 Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods (ISO 13734:2013)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.040.10 EN ISO 8492:2013 Metallic materials - Tube - Flattening test (ISO 8492:2013) EN ISO 8494:2013 Metallic materials - Tube - Flanging test (ISO 8494:2013) EN ISO 8495:2013 Metallic materials - Tube - Ring-expanding test (ISO 8495:2013) EN ISO 8496:2013 Metallic materials - Tube - Ring tensile test (ISO 8496:2013) EN ISO 20482:2013 Metallic materials - Sheet and strip - Erichsen cupping test (ISO 20482:2013) 77.040.30 EN 10211:2013 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method

79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ 79.060.01 CEN/TS 16526:2013 Sandwich boards for furniture (SWB-F) - Factory made products - Definition, classification and test methods for determination of performance characteristics

14


INS Noiembrie 2013 79.120.10 EN 1870-19:2013 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 19: Circular saw benches (with and without sliding table) and building site saws 83

87

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ 83.080.20 EN ISO 306:2013 Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2013) INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.040 EN ISO 16474-1:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance (ISO 16474-1:2013) EN ISO 16474-2:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 16474-2:2013) EN ISO 16474-3:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 16474-3:2013) CEN/TS 16498:2013 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of tannin staining CEN/TS 16499:2013 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Resistance to blocking of paints and varnishes on wood

91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.010.99 EN 15804:2012+A1:2013 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products 91.060.40 EN 14471:2013 Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods 91.120.25; 91.140.90 EN 81-77:2013 Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions 91.220 EN 12811-4:2013 Temporary works equipment - Part 4: Protection fans for scaffolds - Performance requirements and product design

15


INS Noiembrie 2013 97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ОТДЫХ . СПОРТ 97.220.40 EN 926-2:2013 Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics EN 12270:2013 Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods EN 12276:2013 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods

16


INS Noiembrie 2013 STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANIZAȚIA INTERNAŢIONALĂ DE STANDARDIZARE (ISO) ÎN LUNA NOIEMBRIE 2013 СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИСО) В НОЯБРЕ 2013 Г.

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРДИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.35, 35.020 ISO/IEC 2382-36:2013 Information technology - Vocabulary - Part 36: Learning, education and training 01.040.71;71.040.40 ISO 18115-1:2013 Surface chemical analysis- Vocabulary - Part 1: General terms and terms used in spectroscopy ISO 18115-2:2013 Surface chemical analysis - Vocabulary - Part 2: Terms used in scanning-probe microscopy 01.040.91;91.040.01 ISO/TR 21932:2013 Sustainability in buildings and civil engineering works - A review of terminology 01.140.30 ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes ISO 3166-2:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 2: Country subdivision code ISO 3166-3:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 3: Code for formerly usednames of countries

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.120.10;35.020 ISO/IEC TR 90006:2013 Information technology - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to IT service management and its integration with ISO/IEC 20000-1:2011 03.220.20; 35.240.60 ISO 14819-1:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ISO 14819-2:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ISO 14819-3:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ISO/TS 17444-2:2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework

17


INS Noiembrie 2013 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.100.20 ISO 14189:2013 Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.40 ISO 7206-6:2013 Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 6: Endurance properties testing and performance requirements of neck region of stemmed femoral components 11.060.10 ISO 17304:2013 Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.080.10 ISO 13876:2013 Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) ISO 13914:2013 Soil quality - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high-resolution mass selective detection (GC/HRMS) ISO 16729:2013 Soil quality - Digestion of nitric acid soluble fractions of elements 13.180 ISO 11064-4:2013 Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of workstations 13.220.01 ISO/TR 16730-4:2013 Fire safety engineering - Assessment, verification and validation of calculation methods - Part 4: Example of a structural model 13.340.10 ISO 17491-5:2013 Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 5: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (manikin spray test) 13.340.50 ISO 17249:2013 Safety footwear with resistance to chain saw cutting

18


INS Noiembrie 2013 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.040.10 ISO/TS 8062-2:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules 17.040.30 ISO 10360-8:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinatemeasuring systems (CMS) - Part 8: CMMs with optical distance sensors 17.240 ISO/ASTM 51401:2013 Practice for use of a dichromate dosimetry system ISO/ASTM 51956:2013 Practice for use of a thermoluminescence-dosimetry system (TLD system) for radiation processing 17.240;13.060.60;13.280 ISO 13164-1:2013 Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles

19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.100 ISO 3452-2:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials ISO 3452-3:2013 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks ISO 15548-1:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification ISO 15548-2:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification

21

SISTEME ȘI COPMONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 21.100.10 ISO 7902-1:2013 Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions - Circular cylindrical bearings - Part 1: Calculation procedure

23

SISTEME PENTRU FLUIDE COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.30 ISO/TR 16115:2013 Gas cylinders - Classification of imperfections arising during the manufacture of seamless steel and aluminium alloy gas cylinders

19


INS Noiembrie 2013 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.040.40;75.020 ISO/TS 15926-6:2013 Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities - Part 6: Methodology for the development and validation of reference data 25.060.20 ISO 10649-1:2013 Cutter arbors with parallel key and tenon drive - Part 1: General dimensions

27

35

ENERGETICĂ SI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.160 ISO 9806:2013 Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.020;03.080.99 ISO/IEC TR 20000-5:2013 Information technology - Service management - Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1 ISO/IEC TR 20000-10:2013 Information technology - Service management - Part 10: Concepts and terminology 35.040 ISO/IEC 20008-2 :2013 Information technology - Security techniques - Anonymous digital signatures - Part 2: Mechanisms using a group public key ISO/IEC TR 20943-5:2013 Information technology - Procedures for achieving metadata registry content consistency - Part 5: Metadata mapping procedure ISO/IEC TR 20943-6:2013 Information technology - Procedures for achieving metadata registry content consistency - Part 6: Framework for generating ontologies ISO/IEC 27036-3 :2013 Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security 35.060 ISO/IEC/TS 17961 :2013 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - C secure coding rules 35.080 ISO/IEC 15026-1:2013 Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1: Concepts and vocabulary ISO/IEC 19770-5:2013 Information technology - Software asset management - Part 5: Overview and vocabulary

20


INS Noiembrie 2013 ISO/IEC 29155-2:2013 Systems and software engineering - Information technology project performance benchmarking framework Part 2: Requirements for benchmarking ISO/IEC/TR 33014:2013 Information technology - Process assessment - Guide for process improvement 35.140 ISO/IEC 19775-1:2013 Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation Extensible 3D (X3D) - Part 1: Architecture and base components 35.240.30 ISO/IEC 13250-3:2013 Information technology - Topic Maps - Part 3: XML syntax 35.240.60;03.220.01 ISO 15628:2013 Intelligent transport systems - Dedicated short range communication (DSRC) - DSRC application layer 37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 37.100.01 ISO 18939:2013 Imaging materials - Digital hard copy for medical imaging - Methods of measuring permanence

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.060.10 ISO 6622-2:2013 Internal combustion engines - Piston rings - Part 2: Rectangular rings made of steel 43.060.50 ISO 28741:2013 Road vehicles - Spark-plugs and their cylinder head housings - Basic characteristics and dimensions 43.100 ISO/TR 10982:2013 Road vehicles -Test procedures for evaluating out-of-position vehicle occupant interactions with deploying air bags 43.120 ISO 23828:2013 Fuel cell road vehicles - Energy consumption measurement - Vehicles fuelled with compressed hydrogen 43.180 ISO 14229-5:2013 Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 5: Unified diagnostic services on Internet Protocol implementation (UDSonIP)

49

AERONAUTICĂ ȘI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 49.080 ISO 12584:2013 Aerospace - Hydraulic fluid components - Expression of particulate contamination levels

21


INS Noiembrie 2013 49.140 ISO 16781:2013 Space systems - Simulation requirements for control system 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 59.060.20;01.040.59 ISO 2076:2013 Textiles - Man-made fibres - Generic names

65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 65.060.01 ISO 12934:2013 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Basic types – Vocabulary 65.060.35 ISO 9912-2:2013 Agricultural irrigation equipment - Filters for microirrigation - Part 2: Strainer-type filters and disc filters

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.050 ISO 13495:2013 Foodstuffs - Principles of selection and criteria of validation for varietal identification methods using specific nucleic acid ISO 16578:2013 Molecular biomarker analysis - General definitions and requirements for microarray detection of specific nucleic acid sequences 67.060 ISO 20483:2013 Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content Kjeldahl method

75

IDUSTRIA PETROLIERĂ SI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.060 ISO 13734:2013 Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods ISO/TR 16922:2013 Natural gas – Odorization 75.180.10 ISO/TR 19905-2:2012 Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation 75.180.30 ISO 8311:2013 Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefiedgaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods

22


INS Noiembrie 2013 75.200;75.180.01 ISO/TR 12489:2013 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.040.10 ISO 7802:2013 Metallic materials - Wire - Wrapping test ISO 8492:2013 Metallic materials - Tube - Flattening test ISO 8494:2013 Metallic materials - Tube - Flanging test ISO 8495:2013 Metallic materials - Tube - Ring-expanding test ISO 8496:2013 Metallic materials - Tube - Ring tensile test ISO 20482:2013 Metallic materials - Sheet and strip - Erichsen cupping test 77.140.01;01.040.77 ISO 6929:2013 Steel products – Vocabulary 77.040.20 ISO 5579:2013 Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays – Basic rules

79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ 79.060.10 ISO 1954:2013 Plywood - Tolerances on dimensions

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ 83.060 ISO 6914:2013 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation in tension 83.080.20 ISO 306:2013 Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) 83.180 ISO 10123:2013 Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens

23


INS Noiembrie 2013 87

INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.040 ISO 16474-1:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance ISO 16474-2:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps ISO 16474-3:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps ISO 16474-4:2013 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 4: Open-flame carbon-arc lamps

91

CONSTRUCŢII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.040.01; 91.140.10 ISO 13675:2013 Heating systems in buildings - Method and design for calculation of the system energy performance Combustion systems (boilers)

93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.080.30 IWA 14-1:2013 Vehicle security barriers - Part 1: Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating IWA 14-2:2013 Vehicle security barriers - Part 2: Application

24


INS Noiembrie 2013 STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNATIONALĂ (IEC) ÎN LUNA NOIEMBRIE 2013 СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ (МЭК) В НОЯБРЕ 2013 Г 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРДИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040, 03.120.20 IEC 60050-902:2013 International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment 01.040.01, 01.120 IEC 60050-901:2013 International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization 01.040.25, 25.040.40 IEC 60050-351:2013 International Electrotechnical Vocabulary - Part 351: Control technology

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.100.01 IEC 62198:2013 Managing risk in projects - Application guidelines

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040 IEC 60601-1-10:2013 Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers 11.040, 11.040.01, 33.100 IEC 60601-1-SER:2013 Medical electrical equipment - ALL PARTS 11.040.60, 19.10 IEC 60601-2-17:2013 Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.220.40, 29.020 IEC 60695-1-40:2013 Fire hazard testing - Part 1-40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids 13.320 IEC 62676-2-1:2013 Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-1: Video transmission protocols - General requirements 25


INS Noiembrie 2013

IEC 62676-2-2:2013 Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-2: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on HTTP and REST services IEC 62676-2-3:2013 Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-3: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on Web services 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.140.50 IEC 62555:2013 Ultrasonics - Power measurement - High intensity therapeutic ultrasound (HITU) transducers and systems 17.220.99, 29.035.01 IEC 60243-2:2013 Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage IEC 60243-3:2013 Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.160 IEC 60974-3:2013 Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices

27

ENERGETICĂ SI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.070 IEC/TS 62282-1:2013 Fuel cell technologies - Part 1: Terminology

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.040 IEC 62770:2013 Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment 29.050, 77.040.10 IEC 61788-19:2013 Superconductivity - Part 19: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of reacted Nb3Sn composite superconductors 29.060.20 IEC 62230:2013 Electric cables - Spark-test method

26


INS Noiembrie 2013

29.035.20 IEC 60684-3-214:2013 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall 29.120.10, 29.120.99 IEC 62275:2013 Cable management systems - Cable ties for electrical installations 29.120.99, 29.240.99 IEC 60358-3:2013 Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 3: AC or DC coupling capacitor for harmonic-filters applications 29.160 IEC/TS 60034-2-3:2013 Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC induction motors 29.240.01 IEC/TS 62672-1:2013 Reliability and availability evaluation of HVDC systems - Part 1: HVDC systems with line commutated converters 29.260.20 IEC 60079-0 :2013 Interpretation sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements IEC 60079-14:2013 Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection IEC 60079-17:2013 Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance IEC 60079-31:2013 Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА 31.180 IEC 61249-4-18:2013 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-18: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) - High performance epoxide woven Eglass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly IEC 61249-4-19:2013 Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 4-19: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) - High performance non-halogenated epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly

27


INS Noiembrie 2013 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 33.160.10, 33.180.30 IEC/TR 61292-9:2013 Optical amplifiers - Part 9: Semiconductor optical amplifiers (SOAs) 33.160.60, 35.240.30 IEC 62448:2013 Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing 33.180.01 IEC 60794-2-20:2013 Optical fibre cables - Part 2-20: Indoor cables - Family specification for multi-fibre optical cables IEC/TR 61282-4:2013 Fibre optic communication system design guides - Part 4: Accommodation and utilization of non-linear effects IEC/TR 62572-4:2013 Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 4: Guideline for optical connector endface cleaning methods for receptacle style optical transceivers 33.180.30 IEC 61290-3-3:2013 Optical amplifiers - Test methods - Part 3-3: Noise figure parameters - Signal power to total ASE power ratio

97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.120 IEC 60730-1:2013 Automatic electrical controls - Part 1: General requirements IEC 60730-2-5:2013 Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems

28


INS Noiembrie 2013 STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE CONSILIUL EURO-ASIATIC PENTRU STANDARDIZARE, METROLOGIE ȘI CERTIFICARE (EASC) IN LUNA NOIEMBRIE 2013 СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ ПО СТАНДАРДИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) В НОЯБРЕ 2013 Г

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.100.30 ГОСТ ISO 10272-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения (ISO 10272-1:2006, IDT) ГОСТ ISO 21527-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95 (ISO 21527-1:2008, IDT) ГОСТ ISO 21871-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus (ISO 21871:2006, IDT) ГОСТ 32064-2013 Продукты пищевые. Методы Enterobacteriaceae (ISO 21528-1:2004, MOD), (ISO 21528-2:2004, MOD)

выявления

и

определения

количества

бактерий

семейства

07.100.30; 67.040 ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.020; 03.120.10 ГОСТ ISO 13485-2011 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования (ISO 13485:2003, IDT) 11.040.01 ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям (ISO 14971:2007, IDT) 11.040.30 ГОСТ 31520-2012 Кусачки костные. Технические требования и методы испытаний 11.040.50 ГОСТ IEC 61303-2011 Изделия медицинские электрические. эксплуатационных характеристик (IEC 61303:1994, IDT)

Радионуклидные

калибраторы.

Методы

испытаний

29


INS Noiembrie 2013 11.040.55 ГОСТ 30324.2.47-2012 Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам (IEC 60601-2-47:2001, MOD) 11.060.10 ГОСТ 31576-2012 Оценка биологического действия медицинских Классификация и приготовление проб

стоматологических

материалов

и

изделий.

11.080.01 ГОСТ ISO 14160-2011 Стерилизация одноразовых медицинских изделий, содержащих материалы животного происхождения. Валидация и текущий контроль стерилизации с помощью жидких стерилизующих средств (ISO 14160:1998, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.060.50 ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии 13.080.20 ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондирование 13.110 ГОСТ 31206-2012 Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые транспортабельные, индивидуального пользования. Общие требования безопасности 13.120; 97.040.50 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-12. Частные требования к мармитам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-12:2002, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-15. Частные требования к приборам для нагревания жидкостей (IEC 60335-2-15:2005, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-74. Частные требования к переносным погружным нагревателям (IEC 60335-2-74:2006, IDT) 13.120; 97.170 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-8. Частные требования к бритвам, машинкам для стрижки волос и аналогичным приборам (IEC 60335-2-8:2002, IDT)

30


INS Noiembrie 2013

13.340.30 ГОСТ 12.4.238-2013 Система стандартов безопасности труда. Аппараты дыхательные воздушные изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний 13.340.99 ГОСТ 12.4.107-2012 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.100 ГОСТ IEC 61675-3-2011 Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и условия испытаний. Часть 3. Системы визуализации всего тела на базе гамма-камеры (IEC 61675-3:1998, IDT) ГОСТ IEC 62220-1-2011 Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых приемников изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективности регистрации (IEC 62220-1:2003, IDT)

23

рентгеновского

SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.040.10 ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования 23.080; 91.140.10 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения (IEC 60335-2-51:2008, IDT)

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.140.20 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла (IEC 60745-2-8:2008, IDT) 25.180.10 ГОСТ 31636.5-2012 Безопасность электротермического оборудования. Часть 5. Частные требования к плазменным электротермическим установкам (IEC 60519-5:1980, MOD) ГОСТ 31636.7-2012 Безопасность электротермического оборудования. Часть 7. Частные требования к электронно-лучевым электропечам (IEC 60519-7:1983, MOD)

31


INS Noiembrie 2013 27

ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.020 ГОСТ ISO 8528-4-2011 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная (ISO 8528-4:1993, IDT)

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.060.20 ГОСТ 31943-2012 Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С (IEC 60332-3-24:2000, IDT) 29.060.20; 29.120.30 ГОСТ IEC 60799-2011 Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений (IEC 60799:1998, IDT) 29.120.30 ГОСТ 30988.2.6-2012 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний (IEC 60884-2-6:1997, MOD) 29.120.30; 29.260.20 ГОСТ 30849.3-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 3. Дополнительные требования к соединителям и вводам электроприборов, используемых во взрывоопасных газовых средах (IEC 60309-3:1994, MOD) 29.120.50 ГОСТ 31196.2-2012 Предохранители плавкие низковольтные. Часть предохранителям промышленного назначения (IEC 60269-2:1986, MOD)

2.

Дополнительные

29.120.60 ГОСТ 31535-2012 Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний (IEC 60398:1999, MOD)

32

требования

к

плавким


INS Noiembrie 2013

29.260.20 ГОСТ 30852.16-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) (IEC 60079-17:1996, MOD) ГОСТ 31610.17-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) (IEC 60079-17:2002, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 33.100.10 ГОСТ 30804.6.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний (IEC 61000-6-3:2006, MOD) ГОСТ 30804.6.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний (IEC 61000-6-4:2006, MOD) 33.100.20 ГОСТ 30804.6.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний (IEC 61000-6-1:2005, MOD) ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний (IEC 61000-6-2:2005, MOD)

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.180 ГОСТ 31489-2012 Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля

53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 53.100 ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия 53.040.10 ГОСТ 31549-2012 Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия

33


INS Noiembrie 2013 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 59.140.30 ГОСТ ISO 17229-2011 Кожа. Метод определения пароемкости (ISO 17229:2002, IDT)

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 61.060 ГОСТ ISO 17700-2011 Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению (ISO 17700:2004, IDT) ГОСТ ISO 18454-2011 Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви (ISO 18454:2001, IDT)

65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 65.020.30 ГОСТ 18292-2012 Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия 65.120; 67.050; 67.120 ГОСТ 31982-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания бетаадреностимуляторов с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

67

INDUSTIRA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.050 ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб ля определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137 67.050; 67.100; 67.120 ГОСТ 32014-2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектором 67.060 ГОСТ ISO 7971-3-2013 Зерновые. Определение насыпной плотности, называемой «масса гектолитра». Часть 3. Рабочий метод (ISO 7971-3:2009, IDT)

34


INS Noiembrie 2013 ГОСТ ISO 9648-2013 Сорго. Метод определения содержания таннинов (ISO 9648:1988, IDT) ГОСТ ISO 11050-2013 Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы. Метод определения загрязнений животного происхождения (ISO 11050:1993, IDT) ГОСТ 31645-2012 Мука для продуктов детского питания. Технические условия 67.080.10; 67.160.10 ГОСТ 32081-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности ГОСТ 32114-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот 67.100.10 ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические условия ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия ГОСТ 31702-2013 Айран. Технические условия ГОСТ 32012-2012 Молоко и молочная продукция. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов 67.100.30 ГОСТ 31690-2013 Сыры плавленые. Общие технические условия 67.120.10 ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия 67.120.20 ГОСТ 31931-2012 Мясо птицы. Методы гистологического и микроскопического анализа ГОСТ 31932-2012 Консервы из мяса и субпродуктов птицы. Метод определения дисперсности ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия ГОСТ 31990-2012 Мясо уток (тушки и их части). Общие технические условия

35


INS Noiembrie 2013 67.120.30 ГОСТ 32003-2012 Икра ястычная осетровых рыб. Технические условия ГОСТ 32004-2012 Рыба мелкая охлажденная. Технические условия ГОСТ 32005-2012 Мясо мидий варено-мороженое. Технические условия 67.140.10 ГОСТ 32170-2013 Чай. Правила приемки 67.160.10 ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия 67.180.10 ГОСТ 32167-2013 Мед. Метод определения сахаров (DIN 10758:1997, NEQ) ГОСТ 32168-2013 Мед. Метод определения падевого меда 67.180.20 ГОСТ 32034-2013 Гидролизаты крахмала. Общие тенические условия 67.200.10 ГОСТ 32122-2013 Масла растительные. Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии 73

MINE ȘI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 73.100.30 ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.140.01 ГОСТ 31458-2012 Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле (ISO 10474:1991, MOD) 77.150.70 ГОСТ 31627-2012 Заготовки из коррозионностойких сплавов на основе кобальта для ортопедической стоматологии. Общие технические условия (ISO 6871-1:1994, NEQ)

36


INS Noiembrie 2013 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ 79.060.20 ГОСТ 32155-2013 Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа

91

CONSTRUCŢII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.060.10 ГОСТ 28089-2012 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 91.100.10 ГОСТ 31913-2011 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения (EN ISO 9229:2007, MOD) 91.100.15 ГОСТ 9480-2012 Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия (EN 1469:2004, NEQ) (EN 12057:2004, NEQ) (EN 2958:2003, NEQ) 91.100.99 ГОСТ EN 1850-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов (EN 1850-1:1999, IDT) ГОСТ EN 1850-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие эластомерные). Метод определения видимых дефектов (EN 1850-2:2001, IDT)

полимерные

(термопластичные

или

91.220 ГОСТ 31546-2012 Копры для свайных работ. Общие технические условия 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.020 ГОСТ 31547-2012 Вибропогружатели и сваевыдергиватели. Общие технические условия

97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ОТДЫХ. СПОРТ 97.060 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-44. Частные требования к гладильным машинам (IEC 60335-2-44:2009, IDT)

37


INS Noiembrie 2013 97.060; 3.120 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец (IEC 60335-2-43:2008, IDT) 97.060; 13.120 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-7. Частные требования к стиральным машинам (IEC 60335-2-7:2008, IDT) 97.120 ГОСТ 31848-2012 Оборудование промышленное требования

38

газоиспользующее.

Воздухонагреватели.

Общие

технические


INS Noiembrie 2013

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE

HOTĂRÎRE 04 noiembrie 2013

Nr. 179 mun. Chişinău

Cu privire la constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare

În temeiul art. 7 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Codului de bună practică CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” şi luînd în considerare iniţiativa nr. 01-02/1153 din 25.03.2013 venită din partea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Institutul Naţional de Standardizare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se instituie Comitetul Tehnic naţional de standardizare CT 33 „Dispozitive medicale”, cu domeniul de activitate – standardizarea în domeniul dispozitivelor medicale. 2. Secretariatul Comitetului tehnic de standardizare va fi deţinut de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, cu sediul în mun. Chişinău, Str. Korolenko, 2/1, MD 2028. 3. Se aprobă componenţa Comitetului tehnic de standardizare CT 33 „Dispozitive medicale”, conform anexei.

Director

Iurii SOCOL

39


INS Noiembrie 2013

Anexa 1 Componenţa Comitetului Tehnic de standardizare CT 33 „Dispozitive medicale” №

Prenumele şi Numele Preşedinte 1 Alexandru Spînu

Funcţia

Denumirea entităţii angajatoare

Vice – director al AMDM, şef departamentului dispozitive medicale

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM

Secretar 2 Dorian Şef secţie Standarde şi Normative Visterniceanu Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare 3 Lilian Bostan Membrii 4 Dorina Lesnic Jurist – coordonator al secţiei Standarde şi Normative 5 Diana Ursul Şef secţie Management şi Marketing 6 7

Stanislav Vasiliţa Victor Şontea

8

Mariana Melnic

9 10

Alexandru Roşioru Neli Movila

11

Iurie Nica

Consultant superior Direcţia Medicamente şi Dispozitive Medicale Şef de laborator Tehnica medicală

12

Lesnic Stanislav

Preşedinte al Asociaţiei

13 14 15 16 17 18

Pîntea Igor Iliev Ana Voznii Valentin Comarniţchi Ion Balan Snejana Captari Vladimir

Inginer Manager achiziţii, jurist Administrator întreprinderii, inginer Inginer sisteme medicale Jurist Manager

40

Inginer secţie Certificare, Omologare şi Înregistrare Şeful catedrei Microelectronică Biomedicală Inspector principal al Direcţiei

şi

Inginerie

Şef Serviciu e-transformare

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Institutul Naţional de Standardizare Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Universitatea Tehnică a Moldovei Agenţia pentru Protecţia Consumatorului Ministerul Sănătăţii Ministerul Sănătăţii Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ,,D. GHIŢU” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Asociaţia Obştească a Producătorilor şi Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi Echipament de Laborator S.C. ” IMUNOTEHNOMED” ,, Sogno” S.R.L Î.M. ” GHERMED-K” S.R.L Î.M. ” Dutchmed-M” S.R.L ,,Glavirux” S.R.L ,,Moldan-Service” S.R.L


INS Noiembrie 2013

ANCHETĂ PUBLICĂ ASUPRA PROPUNERILOR DE ANULARE A APLICĂRII UNOR STANDARDE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ОТМЕНЕ Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale GOST care stabilesc nomenclatorul principalilor parametri de calitate pentru a fi incluşi în sarcinile tehnice pentru realizarea lucrărilor de cercetare in scopul determinării perspectivelor dezvoltării grupurilor de produse omogene în standardele cu cerinţe de perspectivă, precum şi nomenclatorul parametrilor de calitate incluşi în standardele pentru produse nou elaborate sau revizuite, în sarcinile tehnice pentru lucrări experimentale, în prescripţiile tehnice, în fişele tehnice şi de calitate ale produselor. În Republica Moldova aceste aspecte sînt depăşite administrativ şi nu mai corespund realităţilor. Astfel, Institutul Naţional de Standardizare iniţiază anularea aplicării acestor standarde pe teritoriul Republicii Moldova. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.06.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se va considera necesară păstrarea aplicării în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

Indicativul GOST 4.160-85 GOST 4.161-85 GOST 4.348-85 GOST 4.349-85 GOST 4.350-93 GOST 4.21-85 GOST 4.353-85 GOST 4.6-85 GOST 4.11-81 GOST 4.346-85 GOST 4.13-89 GOST 4.17-80 GOST 4.18-88 GOST 4.154-85

Titlul Система показателей качества продукции. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия маникюрные и педикюрные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Инструмент алмазный. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Инструмент абразивный. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для стекольной промышленности. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Конвейеры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Кожа. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Электровозы магистральные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей 41


INS Noiembrie 2013 GOST 4.3-78 GOST 4.23-83 GOST 4.24-84 GOST 4.25-83 GOST 4.29-71 GOST 30595-97 GOST 4.30-71 GOST 4.31-82 GOST 4.34-84 GOST 4.36-84 GOST 4.37-90 GOST 4.40-84 GOST 4.41-85 GOST 4.44-89 GOST 4.45-86 GOST 4.50-78 GOST 4.51-87 GOST 4.54-79

GOST 4.58-85 GOST 4.59-79 GOST 4.61-80 GOST 4.64-80 GOST 4.68-81 GOST 4.69-81 GOST 4.70-81 GOST 4.73-81 GOST 4.77-82 GOST 4.78-82 GOST 4.79-87 GOST 4.80-82 GOST 4.84-83 42

Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Смазки пластичные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Масла смазочные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Нефтепродукты. Топлива жидкие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Консервы мясные и мясо-растительные. Номенклатура показателей Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества Система показателей качества продукции. Консервы молочные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Полупроводниковые материалы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия фрикционные для тормозных механизмов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Арматура линейная. Номенклатура показателей


INS Noiembrie 2013 GOST 4.85-83 GOST 4.86-83 GOST 4.87-83 GOST 4.89-83

GOST 4.90-83 GOST 4.92-93 GOST 4.93-86 GOST 4.99-83 GOST 4.100-83 GOST 4.103-83 GOST 4.105-83 GOST 4.107-83 GOST 4.108-84 GOST 4.110-84 GOST 4.114-84 GOST 4.115-84 GOST 4.116-84 GOST 4.118-84 GOST 4.119-84

GOST 4.120-87 GOST 4.121-87 GOST 4.122-87 GOST 4.124-84 GOST 4.127-84 GOST 4.129-85 GOST 4.130-88

GOST 4.132-85 GOST 4.135-85 GOST 4.136-85 GOST 4.137-85

Система показателей качества продукции. Изделия керамические кислотоупорные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Установки для колонкового геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Радиационная техника. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Колонки маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Торф, продукты переработки торфа. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Кожа искусственная и пленочные материалы технического назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Скреперы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Техника криогенная медицинская. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. 43


INS Noiembrie 2013

GOST 4.139-85 GOST 4.22-85 GOST 4.143-85 GOST 4.147-85 GOST 4.148-85 GOST 4.149-85 GOST 4.150-85 GOST 4.151-85 GOST 4.153-85 GOST 4.156-85

GOST 4.158-85

GOST 4.164-85 GOST 4.166-85 GOST 4.167-85 GOST 4.168-85 GOST 4.170-85 GOST 4.171-85 GOST 4.172-85 GOST 4.173-85 GOST 4.176-85 GOST 4.178-85 GOST 4.180-85 GOST 4.183-85 GOST 4.186-85 GOST 4.188-85 GOST 4.195-85 GOST 4.197-85 GOST 4.301-85

44

Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия электротехнические. Аппараты низковольтные контактные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины билетно-кассовые и контрольнокассовые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ультрацентрифуги и роторы препаративные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1000 В. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Меры массы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Иглы стержневые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Меры электрических величин. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура


INS Noiembrie 2013

GOST 4.302-85 GOST 4.303-85 GOST 4.304-85 GOST 4.305-85 GOST 4.307-85 GOST 4.310-85 GOST 4.312-85 GOST 4.313-85 GOST 4.314-85 GOST 4.316-85

GOST 4.317-85 GOST 4.319-85 GOST 4.320-85 GOST 4.321-85 GOST 4.324-85 GOST 4.330-85 GOST 4.331-85 GOST 4.332-85 GOST 4.334-85 GOST 4.335-85 GOST 4.336-85 GOST 4.345-85 GOST 4.354-85 GOST 4.356-85 GOST 4.357-85 GOST 4.361-85 GOST 4.363-85 GOST 4.365-85 GOST 4.367-85

показателей Система показателей качества продукции. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Сепараторы магнитные и электромагнитные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Электровозы промышленные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Иглодержатели. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства письма. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Трансформаторы силовые нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты лабораторные из стекла, кварца и фарфора. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины и автоматы пишущие. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Инструмент породоразрушающий. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства для уничтожения документов и резки бумаги конторские. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины погрузочные шахтные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины флотационные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины погрузочно-транспортные шахтные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Анализаторы масс спектрометрические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и 45


INS Noiembrie 2013

GOST 4.370-85 GOST 4.372-85 GOST 4.373-85 GOST 4.374-85 GOST 4.375-85 GOST 4.377-85 GOST 4.380-85 GOST 4.381-85 GOST 4.383-85 GOST 4.385-85 GOST 4.386-85 GOST 4.387-85 GOST 4.388-85 GOST 4.389-85 GOST 4.390-85 GOST 4.391-85 GOST 4.392-85 GOST 4.393-85 GOST 4.396-88 GOST 4.397-89 GOST 4.398-85 GOST 4.400-85 GOST 4.401-88 GOST 4.404-88 GOST 4.407-85 GOST 4.410-86 GOST 4.411-86

GOST 4.413-86 GOST 4.414-86 GOST 4.415-86 46

промышленные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Анализаторы газов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Экскаваторы одноковшовые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Суда прогулочные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Массы формовочные на основе эфиров целлюлозы (этролы). Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Материалы синтетические для низа обуви. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Автоматы игровые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства для ухода за полами. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Мототранспортные средства. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Велосипеды. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Автомобили грузовые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование деревообрабатывающее. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Патроны спортивные, охотничьи и спортивноохотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Мельницы углеразмольные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Питатели сырого топлива. Номенклатура


INS Noiembrie 2013

GOST 4.416-86 GOST 4.418-86 GOST 4.419-86 GOST 4.420-86 GOST 4.422-86 GOST 4.423-86 GOST 4.424-86 GOST 4.425-86 GOST 4.426-86 GOST 4.427-86 GOST 4.428-86 GOST 4.429-86 GOST 4.430-86 GOST 4.431-86 GOST 4.432-86 GOST 4.433-86 GOST 4.439-86 GOST 4.440-86 GOST 4.442-86 GOST 4.443-86 GOST 4.444-86 GOST 4.445-86 GOST 4.446-86 GOST 4.447-86 GOST 4.448-86 GOST 4.449-86

GOST 4.450-86 GOST 4.451-86 GOST 4.452-86

показателей Система показателей качества продукции. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование гидравлических турбин. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оснастка универсально-сборная. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ковши сталеразливочные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптикомеханические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптикомеханические для измерения углов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптикомеханические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Микроскопы световые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы фотометрические. Номенклатура 47


INS Noiembrie 2013

GOST 4.453-86 GOST 4.454-86 GOST 4.455-86 GOST 4.456-86 GOST 4.457-86 GOST 4.458-86 GOST 4.465-87 GOST 4.466-87 GOST 4.467-87 GOST 4.468-87 GOST 4.469-87 GOST 4.470-87

GOST 4.471-87 GOST 4.472-87 GOST 4.473-87 GOST 4.474-87 GOST 4.476-87 GOST 4.477-87 GOST 4.480-87 GOST 4.482-87

GOST 4.484-87 GOST 4.485-87 GOST 4.486-88 GOST 4.487-88 GOST 4.488-89 GOST 4.489-89 GOST 21964-76 GOST 4.490-89 GOST 4.493-89 48

показателей Система показателей качества продукции. Бумага для письма. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Кузнечно-прессовое оборудование. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Линии для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование котельное. Устройства очистки наружных поверхностей нагрева котлов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Экономайзеры чугунные блочные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное систем пылеприготовления. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Оборудование водоподготовки для энергетических котлов и котлов промышленных предприятий. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Роботы промышленные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательскополиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Линии автоматические роторные и роторноконвейерные. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Штампы для листовой штамповки. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики Система показателей качества продукции. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Материалы для средств защиты рук.


INS Noiembrie 2013

GOST 4.378-85 GOST 4.379-85 GOST 4.417-86 GOST 4.177-85 GOST 4.179-85 GOST 4.198-85 GOST 4.403-85

Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские аналитические. Номенклатура показателей Система показателей качества продукции. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Номенклатура показателей

Totodată, Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale GOST în domeniul tipografic pe care le consideră depăşite. Avînd în vedere progresul tehnologic în domeniul tipografiei, evoluţia practicilor tipografice şi răspîndirea acestora în Republica Moldova, se propune anularea aplicării acestor standarde pe teritoriul Republicii Moldova. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.03.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se va considera necesară păstrarea aplicării în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia. Indicativul GOST 3489.1-71 GOST 3489.2-71 GOST 3489.3-71 GOST 3489.4-71 GOST 3489.5-71 GOST 3489.6-71 GOST 3489.7-71 GOST 3489.8-71 GOST 3489.9-71

Titlul Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта Шрифты типографские. Гарнитура Букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Агат (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная новая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость 49


INS Noiembrie 2013 GOST 3489.10-71 GOST 3489.11-71 GOST 3489.12-71 GOST 3489.13-71 GOST 3489.14-71 GOST 3489.15-71 GOST 3489.16-71 GOST 3489.17-71 GOST 3489.18-71 GOST 3489.19-71 GOST 3489.20-71 GOST 3489.21-71 GOST 3489.22-71 GOST 3489.23-71 GOST 3489.24-71 GOST 3489.25-71 GOST 3489.26-71 GOST 3489.27-71 GOST 3489.28-71

GOST 3489.29-71

GOST 3489.30-71 GOST 3489.31-71 GOST 3489.32-71 GOST 3489.33-72

50

Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Северная (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Елизаветинская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Бодони книжная" (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта Шрифты типографские. Гарнитура Кузаняна (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Байконур" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Брусковая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Балтика" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Реклама" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта Шрифты типографские. Гарнитура Хоменко (для алфавитов русского и украинского языков). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Акцидентная Телингатера" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Октябрьская" (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Новая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Бажановская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Академическая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Пискаревская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская словарная и Кудряшевская словарная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская энциклопедическая и Кудряшевская энциклопедическая рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Баченаса (для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Новая журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Малановская (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость


INS Noiembrie 2013 GOST 3489.34-72 GOST 3489.35-72 GOST 3489.36-72 GOST 3489.37-72 GOST 3489.38-72 GOST 26.008-85 GOST 26.020-80 GOST 9254-77

Шрифты типографские. Гарнитура Заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Лазурского (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура "Ладога" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты типографские. Гарнитура Рерберга (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры Газеты. Размеры

51


INS Noiembrie 2013

ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ICS 67.140.10

Erata la SM SR ISO 9768:2012 Ceai. Determinarea extractului apos Locul Capitolul 7 După alineatul 1

52

Este tipărit --

Trebuie citit Ceaiurile, din care 60% sau mai mult sînt reţinute pe o sită cu ochiuri de 1,4 mm, înainte de analiză, trebuie trecute prin tasare printr-o sită cu ochiuri de 3 mm.


INS Noiembrie 2013

ERATE LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” NR. 9-2013 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В „BULETINUL DE STANDARDIZARE” №. 9-2013 În ce loc Fila 5, coloana 2

Fila 6, coloana 2

Fila 7, coloana 2 Fila 8, coloana 2 Fila 14, 1 coloană

Este tipărit 11 MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.40 SM EN ISO 14630:2013 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования (EN ISO 14630:2012, IDT) 17.040.10 SM SR CR ISO/TR 14638:2013 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Plan director - Геометрические характеристики продукции (GPS). Генеральный план (SR CR ISO/TR 14638:2002, IDT) ICS 23.060.30 SM SR EN 12953-6:2013 29.40.30

83.180 SM EN 828:2013 Adezivi. Capacitatea de umectare. Determinare prin măsurarea unghiului de contact şi a energiei superficiale libere a suprafeţei solide - Клеи. Смачиваемость. Определение путем измерения угла контакта и свободной поверхностной энергии твердых поверхностей (EN 828:2013) Fila 22, coloana 2 SM EN 1264-2+A1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 2: Încălzire prin pardoseală: Metode de verificare pentru determinarea emisiei termice prin utilizarea metodelor de calcul şi de încercare - Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 2: Отопление пола: Методы проверки для определения теплоотдачи с использованием методов расчета и испытания (EN 1264-2:2008+A1:2012, IDT) Fila 35, coloana 2 ICS 23.060.30 Fila 39, coloana 1, SM EN 1264-2+A1:2013, 91.140.10, 29.10.2013, coloana 2, coloana 3, 174 din 29.10.2013 coloana 4 Fila 39, coloana 1, SM EN 828:2013, 83.180, 29.10.2013, 174 din 29.10.2013 coloana 2, coloana 3, coloana 4 Fila 39, coloana 1, SM SR CR ISO/TR 14638:2013, 17.040.10, 29.10.2013, coloana 2, coloana 3, 174 din 29.10.2013

Trebuie citit Se exclude

Se exclude

ICS 27.060.30 SM SR EN 12953-6:2013 Se exclude Se exclude

Se exclude

ICS 27.060.30 Se exclude

Se exclude

Se exclude

53


INS Noiembrie 2013 coloana 4 Fila 39, coloana 1, SM EN ISO 14630:2013, 11.040.40, 29.10.2013, coloana 2, coloana 3, 174 din 29.10.2013 coloana 4

54

Se exclude


INS Noiembrie 2013

Serviciile prestate de Institutul Național de Standardizare Institutul Național de Standardizare (INS) prestează următoarele servicii: 1. Publicarea și difuzarea documentelor normative în domeniul standardizării, inclusiv a standardelor internaționale, europene, interstatale sau ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale; 2. Actualizarea documentelor normative în domeniul standardizării; 3. Editarea și difuzarea Buletinului de Standardizare și a altor publicații în domeniul standardizării. Suplimentar, la solicitarea agenţilor economici, INS oferă următoarele servicii conexe: 1. Efectuarea expertizei proiectelor de documente normative în domeniul standardizării; 2. Elaborarea standardelor de firmă; 3. Servicii de consultanță în domeniul standardizării; 4. Multiplicarea și difuzarea reglementărilor tehnice și altor documente și acte normative.

Documente necesare pentru a beneficia de serviciile INS Pentru a beneficia de serviciile enumerate mai sus este necesară depunerea unei cereri cu specificarea serviciului solicitat. Note: 1. Cererile scrise în formă liberă trebuie să conțină adresa juridică şi rechizitele bancare ale solicitantului; 2. Pentru actualizarea documentelor normative în domeniul standardizării este necesară prezentarea standardelor care urmează să fie actualizate, în original cu ștampila umedă a Organismului Național de Standardizare; 3. Pentru efectuarea expertizei standardelor de firmă este necesară copia proiectului standardului de firmă. Cererile urmează a fi expediate standard@standard.md.

prin fax: (+373 22)

903-333

sau la adresa electronică:

Pentru mai multe detalii apelați la telefon (+373 22) 903 303 – Fondul Național de Standarde al Institutului Național de Standardizare.

55


INS Noiembrie 2013

Beneficiile utilizării standardelor Standardele reprezintă documente stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context.

10 beneficii ale standardelor … Construiți afacerea Dvs. beneficiind de experienţa şi expertiza acumulată de organizațiile internaționale pe parcursul anilor prin implementarea standardelor, adaptîndu-vă astfel la cerinţele pieţei aflate în permanentă schimbare.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Standardele contribuie la reducerea costurilor și realizarea de economii; Standardele Vă ajută să concurați la același nivel cu companiile mari; Standardele deschid noi piețe de desfacere pentru produsele și serviciile Dvs.; Standardele Vă ajută să implementați cele mai bune practici internaționale; Standardele asigură desfășurarea eficientă a activităților economice; Standardele facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor și sporirea încrederii și satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, ceea ce condiționează creșterea volumului vînzărilor; Standardele oferă noi oportunități de business; Standardele contribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii Dvs. atît la nivel național, cît și la nivel internațional; Standardele facilitează utilizarea unui limbaj comun, propriu sectorului industrial; Standardele ajută întreprinderea Dvs. să crească.

Cele mai bune practici internaționale sînt accesibile agenților economici autohtoni prin standardele moldovene. Prin fixarea unor reguli universale bine definite, standardele simplifică şi clarifică relaţiile comerciale dintre partenerii economici, totodată demonstrînd conformitatea cu reglementările și legislația în vigoare. Implementarea standardelor contribuie la obținerea unui nivel înalt al performanței și gestionarea eficientă a diverselor tipuri de risc.

56

Profile for standard.md

Buletinul de standardizare noiembrie 2013  

Buletinul de standardizare noiembrie 2013  

Advertisement