Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

11 – 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………...4 nr. 717 – ST din 08.11.2011

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………...5 nr. 568 – ST din 22.04.2011

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..………………….......6 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...……………………………………………………………...14 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate ……………………………………….…...………………………..…........................................17 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...…………………………………22 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки METROLOGIE

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..23 nr. 0038-M din 03.11.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………..……24 nr. 0039-M din 14.11.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..25 nr. 0040-M din 18.11.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………..26 nr. 0041-M din 18.11.2011 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Sistemul de Management al energiei ISO 50001 ………………………………………………………………………………….29 Sistemul Naţional de Standardizare: sarcini, obstacole şi perspective …………………………………………………………....31 Instituirea autorităţii de înregistrare a identificatoarelor ………………………………………………………….........................33 de obiecte (oid) pentru Republica Moldova

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 717-ST din 08.11.2011

Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a prestandardului moldovean

În temeiul art. 6 al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în urma examinării solicitării Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” referitor la prelungirea termenului de valabilitate a prestandardului moldovean SMV EN 14125:2008, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: Se prelungeşte pînă la 10.01.2013 termenul de valabilitate a prestandardului moldovean SMV EN 14125:2008 „Conducte de materiale termoplastice îngropate şi conducte metalice flexibile pentru staţiile de combustibil”.

4


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 568-ST din 22.04.2011

Cu privire la restabilirea valabilităţii standardului moldovean

În temeiul art. 6 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în urma examinării solicitării Ministerului Economiei, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: Se restabileşte valabilitatea standardului moldovean SM 8-19:2005 „Sistemul Naţional de Metrologie. Autorizarea laboratoarelor de etalonări şi verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare”, anulat prin hotărirea INSM nr. 429-ST din 16 noiembrie 2010.

5


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (noiembrie 2011) 01

SM SR EN 1995-1-1:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1995-1-1:2004, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.120 CBP PMG 92:2011 Expertiza metrologică a proiectelor de standarde interstatale şi naţionale – Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов (PMG 92−2009, IDT)

SM SR EN 1995-1-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом огнестойкости (SR EN 1995-1-2:2004, IDT)

CBP RMG 102:2011 Modulele de evaluare (atestare) a conformităţii şi schemele de certificare Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертификации (RMG 102-2010, IDT)

SM SR EN 1996-1-2:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1996-1-2:2005, IDT)

01.140.20 SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci – Информация и документация. Показатели эффективности библиотек (ISO 11620:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 11620:2010) 13

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.020 CBP PMG 92:2011 Expertiza metrologică a proiectelor de standarde interstatale şi naţionale – Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов (PMG 92−2009, IDT)

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.220.10

CBP RMG 97:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea petrolului şi a produselor petroliere şi coeficienţii de dilatare volumetrică şi de compresibilitate. Metode de calcul – Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти и нефтепродуктов и коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы расчета (RMG 97−2010, IDT)

SMV EN 1777:2011 Platforme hidraulice aeriene pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări – Платформы гидравлические для противопожарных и спасательных служб. Требования безопасности и испытания (EN 1777:2010, IDT) 13.220.50 SM SR EN 1994-1-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости (SR EN 1994-1-2:2006, IDT) 6


23

CBP RMG 98:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Procedura de asigurare metrologică şi tehnică a punerii în exploatare industrială a sistemelor de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului – Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок метрологического и технического обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию систем измерений количества и показателей качества нефти (RMG 98−2010, IDT)

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.01 SM SR EN 1993-4-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары (SR EN 1993-4-2:2007, IDT)

17.060 SM GOST 8.530:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Umiditatea şi densitatea în vrac a cocsului pentru furnale. Procedura de măsurare cu umidimetre şi umidimetredensimetre neutronice – Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность и насыпная плотность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами и влагомерами-плотномерами (GOST 8.530−2010, IDT)

23.040.01 SM SR EN 1993-4-3:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы (SR EN 1993-4-3:2007, IDT) 23.040.20

SM GOST 8.598:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a umidităţii şi densităţii în vrac a cocsului pentru furnale Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности и насыпной плотности доменного кокса (GOST 8.598−2010, IDT)

SMV EN ISO 11298-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de alimentare cu apă îngropate. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных сетей водоснабжения. Часть 1. Общие положения (EN ISO 11298-1:2011, IDT)

SM GOST 19611:2011 Umidimetre şi umidimetre-densimetre neutronice. Tipuri şi parametri de bază – Влагомеры и влагомерыплотномеры нейтронные. Типы и основные параметры”. (GOST 19611−2010, IDT)

SMV EN ISO 11298-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de alimentare cu apă îngropate. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных сетей водоснабжения. Часть 1. Общие положения (EN ISO 11298-1:2011, IDT)

23.040.45

17.100 35 SMV EN 12645:2011 Manometre. Aparate de verificare a presiunii şi/sau de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere. Cerinţe metrologice, cerinţe tehnice şi încercări – Манометры. Аппараты для контроля давления и/или накачки шин транспортных средств. Метрологические требования, технические требования и испытания (EN 12645:1998, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SMV ISO/CEI 19794-5:2011 Tehnologia informaţiei. Formate de schimburi de date biometrice. Partea 5: Date referitoare la imaginea feţei – Автоматическая идентификация. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5: Данные изображения лица (ISO/CEI 19794-5:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO /CEI 19794-5:2007)

17.200.20 SM GOST 8.558:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a temperaturii – Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры (GOST 8.558−2009, IDT)

7


33

65

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020.20 SM 206:2011 Material de înmulţire viticol. Condiţii tehnice – Материал для размножения винограда. Технические условия

33.060.20 SM GOST 31379:2011 Sisteme globale de navigaţie prin satelit. Receptor personal. Cerinţe tehnice – Глобальные навигационные спутниковые системы. Приемник персональный. Технические требования (GOST 31379–2009, IDT)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.080.10 33.060.75 SM 84:2011 Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale. Condiţii tehnice – Виноград свежий, предназначенный для промышленной переработки. Технические условия

SM GOST 31380:2011 Sisteme globale de navigaţie prin satelit. Echipamante ale utilizatorilor. Clasificare – Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура потребителей. Классификация (GOST 31380–2009, IDT) 43

67.160.10 SM 303:2011 Vin materie primă de struguri brut sec pentru distilare.Condiţii tehnice – Виноматериал виноградный необработанный сухой для дистилляции. Технические условия

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.180 SMV EN 12645:2011 Manometre. Aparate de verificare a presiunii şi/sau de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere. Cerinţe metrologice, cerinţe tehnice şi încercări – Манометры. Аппараты для контроля давления и/или накачки шин транспортных средств. Метрологические требования, технические требования и испытания (EN 12645:1998, IDT) 45

73

И

ПОЛЕЗНЫЕ

73.060.99 SM GOST 14047.5:2011 Concentrate de plumb. Metode fotometrice şi titrimetrice de determinare a arsenului – Концентраты свинцовые. Фотометрический и титриметрический методы определения мышьяка (GOST 14047.5–2010, IDT)

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.10

SM GOST 14047.6:2011 Concentrate de plumb. Metoda gravimetrică de determinare a sulfului – Концентраты свинцовые. Гравиметрический метод определения серы (GOST 14047.6–2010, IDT)

SM GOST 28300:2011 Arbori cardanici ai acţionărilor de tracţiune a locomotivelor Diesel şi trenurilor Diesel. Condiţii tehnice generale – Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия (GOST 28300–2010, IDT) 53

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

SM GOST 14047.7:2011 Concentrate de plumb. Metoda de determinare a cobaltului – Концентраты свинцовые. Метод определения кобальта (GOST 14047.7–2010, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM GOST 14047.8:2011 Concentrate de plumb. Metoda complexonometrică de determinare a fierului – Концентраты свинцовые. Комплексонометрический метод определения железа (GOST 14047.8–2010, IDT)

53.020.20 SM SR EN 1993-6:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов (SR EN 1993-6:2007, IDT)

8


85

SM GOST 14047.9:2011 Concentrate de plumb. Metoda de determinare a stibiului – Концентраты свинцовые. Метод определения сурьмы (GOST 14047.9–2010, IDT) 77

83.160.10 SMV EN 12645:2011 Manometre. Aparate de verificare a presiunii şi/sau de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere. Cerinţe metrologice, cerinţe tehnice şi încercări – Манометры. Аппараты для контроля давления и/или накачки шин транспортных средств. Метрологические требования, технические требования и испытания (EN 12645:1998, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.120.99 SM GOST 10928:2011 Bismut. Condiţii tehnice – Висмут. Технические условия (GOST 10928–2010, IDT)

91 SM GOST 13462:2011 Paladiu şi aliaje în baza lui. Mărci – Палладий и сплавы на его основе. Марки (GOST 13462–2010, IDT)

SM SR EN 1991-1-4:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vîntului – Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые нагрузки (SR EN 1991-1-4:2006, IDT)

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040

SM SR EN 1991-1-5:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale. Acţiuni termice – Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные нагрузки (SR EN 1991-1-5:2004, IDT)

SMV EN 408:2011 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice – Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы и слоистая клееная древесина. Определение некоторых физических и механических свойств (EN 408:2010, IDT)

SM SR EN 1991-1-6:2011 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei – Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время исполнения (SR EN 1991-1-6:2005, IDT)

79.060.99 SMV EN 408:2011 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice – Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы и слоистая клееная древесина. Определение некоторых физических и механических свойств (EN 408:2010, IDT) 81

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.010.30

SM GOST 13498:2011 Platină şi aliaje în baza ei. Mărci – Платина и сплавы на ее основе. Марки (GOST 13498–2010, IDT) 79

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

SM SR EN 1993-1-9:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталость (SR EN 1993-1-9:2006, IDT) SM SR EN 1993-1-10:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului – Еврокод 3 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Вязкость материала и свойства по всей толщине (SR EN 1993-1-10:2006, IDT)

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

81.100 SMV EN 13042-1+A1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare – Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 1: Капельные питатели (EN 13042-1:2007+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1993-1-11:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций с натяжными компонентами (SR EN 1993-1-11:2007, IDT)

9


Часть 1-1. Общие положения. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1995-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 1993-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты (SR EN 1993-2:2007, IDT)

SM SR EN 1995-1-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом огнестойкости (SR EN 1995-1-2:2004, IDT)

SM SR EN 1993-3-1:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (SR EN 1993-3-1:2007, IDT)

SM SR EN 1995-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2: Мосты (SR EN 1995-2:2005, IDT)

SM SR EN 1993-3-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (SR EN 1993-3-2:2007, IDT)

SM SR EN 1996-1-1:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных кирпичных конструкций (SR EN 1996-1-1:2006, IDT)

SM SR EN 1993-4-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары (SR EN 1993-4-2:2007, IDT)

SM SR EN 1996-1-2:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1996-1-2:2005, IDT)

SM SR EN 1993-4-3:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы (SR EN 1993-4-3:2007, IDT) SM SR EN 1993-6:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов (SR EN 1993-6:2007, IDT)

SM SR EN 1996-2:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 2: Проектирование, выбор материала и выполнение каменной кладки (SR EN 1996-2:2006, IDT)

SM SR EN 1994-1-1:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1994-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 1996-3:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных кирпичных конструкций (SR EN 1996-3:2006, IDT)

SM SR EN 1994-1-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости (SR EN 1994-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 1999-1-1:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1: Общие структурные правила (SR EN 1999-1-1:2007, IDT)

SM SR EN 1994-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri – Еврокод 4:Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Общие правила и правила для мостов (SR EN 1994-2:2006, IDT)

SM SR EN 1999-1-2:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет несущих конструкций на случай пожара (SR EN 1999-1-2:2007, IDT)

SM SR EN 1995-1-1:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. 10


SM SR EN 1993-3-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (SR EN 1993-3-2:2007, IDT)

SM SR EN 1999-1-3:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3: Конструкции, чувствительные к усталостным нагрузкам (SR EN 1999-1-3:2007, IDT)

SM SR EN 1993-4-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары (SR EN 1993-4-2:2007, IDT)

SM SR EN 1999-1-4:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4: Холодноформованные профильные листы (SR EN 1999-1-4:2007, IDT)

SM SR EN 1993-4-3:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы (SR EN 1993-4-3:2007, IDT)

SM SR EN 1999-1-5:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5: Строение оболочки (SR EN 1999-1-5:2007, IDT) 91.060.01

SM SR EN 1993-6:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов (SR EN 1993-6:2007, IDT)

SM SR EN 1997-2:2011 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului – Еврокод 7. Проектирование геотехническое. Часть 2: Исследования грунта и испытания (SR EN 1997-2:2007, IDT)

SM SR EN 1994-1-1:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1994-1-1:2004, IDT)

91.060.40

SM SR EN 1994-1-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости (SR EN 1994-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 1993-3-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (SR EN 1993-3-2:2007, IDT)

SM SR EN 1994-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri – Еврокод 4:Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Общие правила и правила для мостов (SR EN 1994-2:2006, IDT)

91.080.10 SM SR EN 1993-1-11:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций с натяжными компонентами (SR EN 1993-1-11:2007, IDT)

SM SR EN 1999-1-1:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1: Общие структурные правила (SR EN 1999-1-1:2007, IDT)

SM SR EN 1993-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты (SR EN 1993-2:2007, IDT)

SM SR EN 1999-1-2:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет несущих конструкций на случай пожара (SR EN 1999-1-2:2007, IDT)

SM SR EN 1993-3-1:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (SR EN 1993-3-1:2007, IDT)

11


SM SR EN 1999-1-3:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3: Конструкции, чувствительные к усталостным нагрузкам (SR EN 1999-1-3:2007, IDT)

SM SR EN 1996-2:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 2: Проектирование, выбор материала и выполнение каменной кладки (SR EN 1996-2:2006, IDT)

91.080.20

SM SR EN 1996-3:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных кирпичных конструкций (SR EN 1996-3:2006, IDT)

SMV EN 408:2011 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice – Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы и слоистая клееная древесина. Определение некоторых физических и механических свойств (EN 408:2010, IDT)

91.080.40 SM SR EN 1994-1-1:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1994-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 1995-1-1:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила и правила для зданий (SR EN 1995-1-1:2004, IDT)

SM SR EN 1994-1-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 4. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости (SR EN 1994-1-2:2006, IDT)

SM SR EN 1995-1-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом огнестойкости (SR EN 1995-1-2:2004, IDT) SM SR EN 1995-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2: Мосты (SR EN 1995-2:2005, IDT)

SM SR EN 1994-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri – Еврокод 4:Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Общие правила и правила для мостов (SR EN 1994-2:2006, IDT)

91.080.30

91.100.25

SM SR EN 1996-1-1:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных кирпичных конструкций (SR EN 1996-1-1:2006, IDT)

SMV EN 772-16:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 16: Determinare dimensiuni – Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16: Определение размеров (EN 772-16:2011, IDT)

SM SR EN 1996-1-2:2011 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc – Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-2: Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости (SR EN 1996-1-2:2005, IDT)

SM SR EN 1997-1:2011 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale – Еврокод 7. Проектирование геотехническое. Часть 1: Общие правила (SR EN 1997-1:2004, IDT)

91.120.20

SM SR EN 1997-2:2011 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului – Еврокод 7. Проектирование геотехническое. Часть 2: Исследования грунта и испытания (SR EN 1997-2:2007, IDT)

12


Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4: Холодноформованные профильные листы (SR EN 1999-1-4:2007, IDT)

91.120.25 SM SR EN 1998-1:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri – Ев рокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 1: Общие правила, сейсмическое воздействие и правила для зданий (SR EN 1998-1:2004, IDT)

SM SR EN 1999-1-5:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri – Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5: Строение оболочки (SR EN 1999-1-5:2007, IDT)

SM SR EN 1998-2:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 2: Мосты (SR EN 1998-2:2006, IDT)

93.025 SMV EN ISO 11298-1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea reţelelor de alimentare cu apă îngropate. Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных сетей водоснабжения. Часть 1. Общие положения (EN ISO 11298-1:2011, IDT)

SM SR EN 1998-3:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 3: Оценка и реконструкция зданий (SR EN 1998-3:2005, IDT)

93.040 SM SR EN 1993-1-11:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций с натяжными компонентами (SR EN 1993-1-11:2007, IDT)

SM SR EN 1998-4:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 4. Элеваторы, хранилища и трубопроводы (SR EN 1998-4:2007, IDT)

SM SR EN 1993-2:2011 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel – Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты (SR EN 1993-2:2007, IDT)

SM SR EN 1998-5:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 5: Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты (SR EN 1998-5:2004, IDT)

SM SR EN 1994-2:2011 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri – Еврокод 4:Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Общие правила и правила для мостов (SR EN 1994-2:2006, IDT)

SM SR EN 1998-6:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 6: Башни, мачты и дымовые трубы (SR EN 1998-6:2005, IDT) 93

SM SR EN 1995-2:2011 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri – Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2: Мосты (SR EN 1995-2:2005, IDT) SM SR EN 1998-2:2011 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri – Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 2: Мосты (SR EN 1998-2:2006, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.020 SM SR EN 1999-1-4:2011 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece –

13


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (noiembrie 2011) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

CBP PMG 92:2011

01.120 17.020

30.12.2011

731– ST din 30.11.2011

CBP RMG 97:2011

17.020

30.12.2011

731– ST din 30.11.2011

CBP RMG 98:2011

17.020

30.12.2011

731– ST din 30.11.2011

CBP RMG 102:2011

01.120

14.11.2011

716– ST din 03.11.2011

SM 84:2011

67.080.10

25.01.2012

723 – ST din 22.11.2011

SM 206:2011

67.020.20

25.01.2012

723 – ST din 22.11.2011

SM 303:2011

67.160.10

25.01.2012

723 – ST din 22.11.2011

SM SR EN 1991-1-4:2011

91.010.30

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1991-1-5:2011

91.010.30

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1991-1-6:2011

91.010.30

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-1-9:2011

91.010.30

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-1-10:2011

91.010.30

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-1-11:2011

91.010.30 91.080.10 93.040

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-2:2011

91.010.30 91.080.10 93.040

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1993-3-1:2011

91.010.30 91.080.10

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-3-2:2011

91.010.30 91.060.40 91.080.10

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-4-2:2011

23.020.01 91.010.30 91.080.10

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-4-3:2011

23.040.01 91.010.30 91.080.10

06.12.2011

722 – ST din 18.11.2011

SM SR EN 1993-6:2011

53.020.20 91010.30 91.080.10

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1994-1-1:2011

91.010.30 91.080.10 91.080.40

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

14


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 1994-1-2:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.10 91.080.40

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1994-2:2011

91.010.30 91.080.10 91.080.40 93.040

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1995-1-1:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.20

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1995-1-2:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.20

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1995-2:2011

91.010.30 91.080.20 93.040

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1996-1-2:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.30

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1996-1-1:2011

91.010.30 91.080.30

14.12.2011

724 – ST din 23.11.2011

SM SR EN 1996-2:2011

91.010.30 91.080.30

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1996-3:2011

91.010.30 91.80.30

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1997-1:2011

91.120.20

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1997-2:2011

91.060.01 91.120.20

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1998-1:2011

91.120.25

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1998-2:2011

91.120.25 93.040

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1998-3:2011

91.120.25

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1998-4:2011

91.120.25

16.12.2011

728 – ST din 29.11.2011

SM SR EN 1998-5:2011

91.120.25

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM SR EN 1998-6:2011

91.120.25

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM SR EN 1999-1-1:2011

91.010.30 91.080.10

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM SR EN 1999-1-2:2011

91.010.30 91.080.10

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM SR EN 1999-1-3:2011

91.010.30 91.080.10

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM SR EN 1999-1-4:2011

91.010.30 93.020

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

15


Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

93.020 91.010.30

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SM GOST 8.530:2011

17.060

26.12.2011

726 – ST din 28.11.2011

SM GOST 8.558:2011

17.200.20

26.12.2011

726 – ST din 28.11.2011

SM GOST 8.598:2011

17.060

26.12.2011

726 – ST din 28.11.2011

SM GOST 10928:2011

77.120.99

29.12.2011

729 – ST din 30.11.2011

SM GOST 14047.5:2011

73.060.99

26.12.2011

727 – ST din 28.11.2011

SM GOST 14047.6:2011

73.060.99

26.12.2011

727 – ST din 28.11.2011

SM GOST 14047.7:2011

73.060.99

26.12.2011

727 – ST din 28.11.2011

SM GOST 14047.8:2011

73.060.99

26.12.2011

727 – ST din 28.11.2011

SM GOST 14047.9:2011

73.060.99

26.12.2011

727 – ST din 28.11.2011

SM GOST13462:2011

77.120.99

29.12.2011

729 – ST din 30.11.2011

SM GOST 13498:2011

77.120.99

29.12.2011

729 – ST din 30.11.2011

SM GOST 31379:2011

33.060.20

29.12.2011

729 – ST din 30.11.2011

SM GOST 31380:2011

33.060.75

29.12.2011

729 – ST din 30.11.2011

SM GOST 19611:2011

17.060

26.12.2011

726 – ST din 28.11.2011

SM GOST 28300:2011

45.060.10

29.12.2011

730 – ST din 30.11.2011

SMV EN 408:2011

79.040 79.060.99 91.080.20

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SMV EN 772-16:2011

91.100.25

21.12.2011

732 – ST din 30.11.2011

SMV EN 1777:2011

13.220.10

15.12.2011

715 – ST din 03.11.2011

SMV EN12645:2011

17.100 43.180 83.160.10

15.12.2011

725 – ST din 03.11.2011

SMV EN 13042-1+A1:2011

81.100

15.12.2011

715 – ST din 03.11.2011

SMV EN ISO 11298-1:2011

23.040.20 23.040.45 93.025

12.12.2011

719 – ST din 10.11.2011

SMV ISO/CEI 19794-5:2011

35.040

19.12.2011

721 – ST din 17.11.2011

01.140.20

30.12.2011

718 – ST din 10.11.2011

SM SR EN 1999-1-5:2011

SM ISO11620:2011

16


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (noiembrie 2011) Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului Data în vigoare anulării Обозначение Дата действующего отмены cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM 84:1995

67.080.10

01.05.2012

SM 84:2011

723 – ST din 22.11.2011

SM 206:2000

65.020.20

01.05.2012

SM 206:2011

723 – ST din 22.11.2011

13.120 97.080

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST CEI 603352-3:2010

13.120 97.060

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-3:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST CEI 603352-23:2010

13.120 97.170

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-23:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST 2:2010

SM GOST 26:2009

CEI

CEI

60335-2-

60335-2-

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-26:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST CEI 603352-35:2010

13.120 97.100.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-35:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R CEI 601274:2010

97.120.50

01.06.2012

SM SR EN 60127-4:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R CEI 602041:2009

13.100

01.06.2012

SM SR EN 60204-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R CEI 606951-1:2009

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-1-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R 50030.3:2003

29.240.30

01.06.2012

SM SR EN 60947-3:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R 50345:2002 (CEI 60898-95)

29.240.30

01.06.2012

SM SR EN 60898-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R 51321.1:2009 (CEI 60439-1:2004)

29.240.30

01.06.2012

SM SR EN 60439-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R 51327.1:2005 (CEI 61009-1-96)

29.120.50

01.06.2012

SM SR EN 61009-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

35.040

01.06.2012

SMV ISO/CEI 19794-5:2011

721 – ST din 17.11.2011

SM STB EN 50274:2010

13.260 29.130.20

01.06.2012

SM SR EN 50247:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB EN 50366:2010

17.220.20

01.06.2012

SM SR EN 50366:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60252-1:2010

13.060.30 13.060.0

01.06.2012

SM SR EN 60252-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60335-2-4:2008

13.120 97.060

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-4:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60335-2-5:2008

13.120 97.040.40

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-5:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60335-2-6:2008

13.120 97.040.40

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-6:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60335-2-8:2008

13.120 97.170

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-8:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM GOST R ISO/CEI 197945:2007

17


Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта SM STB CEI 60335-2-9:2010

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului Data în vigoare anulării Обозначение Дата действующего отмены cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-9:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 10:2006

CEI

60335-2-

13.120 97.080.

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-10:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 12:2006

CEI

60335-2-

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-12:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 13:2008

CEI

60335-2-

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-13:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 15:2008

CEI

60335-2-

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-15:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 21:2006

CEI

60335-2-

13.120 91.140.65

SM STB 24:2008

CEI

60335-2-

97.040.30

SM STB 25:2008

CEI

60335-2-

13.120 97.040.20

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-25:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 28:2008

CEI

60335-2-

13.120 61.080 97.180

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-28:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 36:2006

CEI

60335-2-

97.040.20

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-36:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 41:2007

CEI

60335-2-

97.180 13.120 23.080

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-41:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 53:2006 SM STB 10:2009

CEI

60335-2-

97.100.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-53:2010

720 – ST din 11.11.2011

CEI

60695-2-

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-2-10:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 11.2009

CEI

60695-2-

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-2-11:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 12.2009

CEI

60695-2-

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-2-12:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 13.2009

CEI

60695-2-

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-2-13:2010

720 – ST din 11.11.2011

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-21:2010

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-24:2010

720 – ST din 11.11.2011 720 – ST din 11.11.2011

SM STB 2:2009

CEI

60695-10-

29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-10-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB 10:2009

CEI

60695-11-

13.220.40 29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-11-10:2010

720 – ST din 11.11.2011

SM STB CEI 60950-1:2008

13.110 35.020

01.06.2012

SM SR EN 60950-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-17:2009

13.120 97.070.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-17:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-75:2009

55.230

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-75:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-81:2009

97.100.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-81:2010

720 – ST din 11.11.2011

18


Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului Data în vigoare anulării Обозначение Дата действующего отмены cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV CEI 60335-2-82:2009

97.180 97.200.40

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-82:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-83:2009

91.060.20

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-83:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-84:2009

97.140.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-84:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-85:2009

97.060

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-85:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV CEI 60335-2-96:2009

97.100.10 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-96:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV EN 60728-11:2009

33.060.40

01.06.2012

SM SR EN 60728-11:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV EN 61143-2:2010

19.080

SM SR EN 61143-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

SMV ISO 11620:2010

01.140.20

SM ISO 11620:2011

718 – ST din 10.11.2011

01.06.2012 12.02.2012

GOST 8.530-85

17.060

01.06.2012

SM GOST 8.530:2011

726 – ST din 28.11.2011

GOST 8.558-93

17.200.20

01.06.2012

SM GOST 8.558:2011

726 – ST din 28.11.2011

GOST 10928-90

77.120.99

01.06.2012

SM GOST 10928:2011

729 – ST din 30.11.2011

GOST 13462-79

77.120.99

01.06.2012

SM GOST 13462:2011

729 – ST din 30.11.2011

GOST 13498-79

39.060

01.06.2012

SM GOST 13498:2011

729 – ST din 30.11.2011

GOST 14047.5-78

73.060.99

26.12.2012

SM GOST 14047.5:2011

727 – ST din 28.11.2011

GOST 14047.6-78

73.060.99

26.12.2012

SM GOST 14047.6:2011

727 – ST din 28.11.2011

GOST 14047.7-78

73.060.99

26.12.2012

SM GOST 14047.7:2011

727 – ST din 28.11.2011

GOST 14047.8-78

73.060.99

26.12.2012

SM GOST 14047.8:2011

727 – ST din 28.11.2011

GOST 14047.9-78

73.060.99

26.12.2012

SM GOST 14047.9:2011

727 – ST din 28.11.2011

17.060

01.06.2012

SM GOST 19611:2011

726 – ST din 28.11.2011

GOST 12175-90 (CEI 811-13-85)

29.035.01

01.06.2012

SM SR EN 60811-1-3:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 16372-93 (CEI 34-990)

29.160.01 17.140.20

01.06.2012

SM SR EN 60034-9:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 20815-93 (CEI 34-1482)

29.160.01

01.06.2012

SM SR EN 60034-14:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27484-87 (CEI 695-22-80)

29.020

01.06.2012

SM SR EN 60695-11-5:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.01-92 (CEI 96788)

97.030 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-17:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.36-92 (CEI 3352-38-86)

97.040.20 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-38:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.41-92 (CEI 3352-48-88)

97.040.50 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-48:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.42-92 (CEI 3352-49-88)

97.040.20 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-49:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.43-92 (CEI 3352-50-89)

97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-50:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 27570.51-95 (CEI 3352-62-90)

97.040.40

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-62:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 19611-74

19


Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта GOST 28300-89

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului Data în vigoare anulării Обозначение Дата действующего отмены cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

45.060.10

01.06.2012

SM GOST 28300:2011

730 – ST din 30.11.2011

GOST 28173-89 (CEI 34-183)

29.160

01.06.2012

SM SR EN 60034-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 28190-89 E (CEI 32081)

25.120.130

SM SR EN 60320-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 28668-90 (CEI 439-185)

29.240.30

01.06.2012

SM SR EN 60439-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 28668.1-91 (CEI 4392-87)

29.130.20

01.06.2012

SM SR EN 60439-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 28712-90 (CEI 432-84)

29.140.20

01.06.2012

SM SR EN 60432-1:2010 şi SM SR EN 60432-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 29146.1-91 (CEI 3091-88)

29.120.30

01.06.2012

SM SR EN 60309-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 29146.2-91 (CEI 3092-89)

29.120.30

01.06.2012

SM SR EN 60309-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.25-95 (CEI 3352-32-93)

97.170

01.06.2012

GOST 30345.26-98 (CEI 3352-31-95)

13.120 97.040.20

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-31:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.33-97 (CEI 3352-52-94)

13.120 13.260 97.170

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-52:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.44-98 335-2-11-93)

97.060 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-11:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.46-97 (CEI 3352-16-94)

13.120 97.040.50

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-16:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.54-97 (CEI 3352-73-94)

13.120 97.100

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-73:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.56-98 (CEI 3352-65-93)

13.120 23.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-65:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.57-99 60335-2-56-97)

(CEI

97.120 13.120

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-56:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.60-2000 (CEI 335-2-61-92)

13.120 97.100

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-61:2010

720 – ST din 11.11.2011

(CEI

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-32:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.61-2001 (CEI 60335-2-51-97)

23.080 91.140.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-51:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.62-2001 (CEI 60335-2-59-97)

13.120 97.180

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-59:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST 30345.63-2001 (CEI 60335-2-71-93)

13.120 97.100.10

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-71:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 924-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 61347-2-4:2010 şi SM SR EN 61347-2-7:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 928-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 61347-2-3:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60335-2-87-2004

65.060.99

01.06.2012

SM SR EN 60335-2-87:2010

720 – ST din 11.11.2011

20


Indicativul Standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ престандарта

Codul CSM Код CSM

Indicativul standardului Data în vigoare anulării Обозначение Дата действующего отмены cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

GOST CEI 60432-1-2002

29.140.20

01.06.2012

SM SR EN 60432-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60432-2-2002

29.140.20

01.06.2012

SM SR EN 60432-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60570-2002

29.120.20 29.140.40

01.06.2012

SM SR EN 60570:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60570-2-1-2002

29.140.40

01.06.2012

SM SR EN 60570:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60811-2-1:2002

23.035.20 26.060.20

01.06.2012

SM SR EN 60811-2-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60811-4-1-2002

29.060.20

01.06.2012

SM SR EN 60811-4-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60811-4-2-2002

29.060.20

01.06.2012

SM SR EN 60811-4-2:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60922-2002

29.140.99

01.06.2012

SM SR EN 61347-2-9:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 60968-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 60968:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-010-2002

19.080 71.040.10

01.06.2012

SM SR EN 61010-2-010:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-032-2002

91.020

01.06.2012

SM SR EN 61010-2-032:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-041-2002

91.080 71.040.10

01.06.2012

SM SR EN 61010-2-040:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-051-2002

91.020

01.06.2012

SM SR EN 61010-2-051:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-061-2002

19.080 71.040.10

01.06.2012

SM SR EN 61010-2-061:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61010-2-031-2002

91.080

01.06.2012

SM SR EN 61010-031:2011

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61050-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 61050:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61058.1-2002

29.120.40

01.06.2012

SM SR EN 61058-1:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61140-2002

29.020

01.06.2012

SM SR EN 61140:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61184-2002

29.140.10

01.06.2012

SM SR EN 61184:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61195-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 61195:2010

720 – ST din 11.11.2011

GOST CEI 61210-2002

29.140.30

01.06.2012

SM SR EN 61210:2010

720 – ST din 11.11.2011

21


INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (noiembrie 2011) Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

SM 278:2010/A1:2011

67.160.10

A1

723 – ST din 22.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1995-1-1:2011/A1:2011

91.010.30 13.220.50 91.080.20

A1

724 – ST din 23.11.2011

Nu se publică

SM ISO/CEI 7810:2004/A1:2011

35.240.15

A1

721 – ST din 17.11.2011

Nu se publică

35.040

A1

721 – ST din 17.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1991-1-6:2011/AC:2011

91.010.30

AC

722 – ST din 18.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1993-1-9:2011/AC:2011

91.010.30

AC

722 – ST din 18.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1991-1-10:2011/AC:2011

91.010.30

AC

722 – ST din 18.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1994-1-2:2011/AC:2011

13.220.50 91.010.30 91.080.10 91.080.40

AC

724 – ST din 23.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1994-2:2011/AC:2011

91.010.30 13.220.50 91.080.20

AC

724 – ST din 23.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1995-1-1:2011/AC:2011

91.010.30 13.220.50 91.080.20

AC

724 – ST din 23.11.2011

Nu se publică

SM SR EN 1995-1-2:2011/AC:2011

91.010.30 13.220.50 91.080.20

AC

724 – ST din 23.11.2011

Nu se publică

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ прдестандарта

SMV ISO/CEI 14888-3:2009/A1:2011

22


METROLOGIA МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0038-M din 03.11.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic diagnostic tip SSD-1400 cu numărul de fabricaţie: -

M03881 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M20850; M04363 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M19508; M03798 cu traductorul tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M16877; M00664 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M02542, tip UST-672-5/7.5 numărul de fabricaţie M01070; - M02233 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M09741, tip UST-5710-7.5 numărul de fabricaţie M03763; - M02786 cu traductoarele tip UST-979-3.5 numărul de fabricaţie M12566, tip UST-672-5/7.5 numărul de fabricaţie M00624, producător ALOKA CO., LTD, Japonia, solicitant Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III0252:2011. A elibera Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0218U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

23


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0039-M din 14.11.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru expertiza metrologică emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a luxmetrului digital tip „TKA-Люкс” cu numerele de fabricaţie 333749, 333750, 333751, producător ООО НТП «ТКА», Federaţia Rusă solicitant «MIC-TAN» S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III luxmetrul digital tip „TKA-Люкс” cu nr. III-0253:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0039UR pentru luxmetrul digital tip „TKA-Люкс”. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de referinţă din cadrul laboratoarelor metrologice a CSM Bălţi, s-a hotarît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 02.01-120/2011 pentru greutăţile etalon clasă E2 de (500...1) mg tip ГО-1-1110, nr. de fabricaţie 70 eliberat de către Institutul Naţional de Metrologie (INM), România la 08.04.11. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 04.03-354/2011 pentru setul filtre etalon de factor spectral (absolut) de transmisie tip filtre din sticlă neutră, nr. de fabricaţie 74 eliberat de către INM, România la 30.06.11. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 04.01-342/2011 pentru termocuplu tip Pt10%RH/Pt, nr. de fabricaţie 305 eliberat de către INM, România la 14.04.11. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 04.01-600/2011 pentru termometru cu rezistenţă din platină Pt100, tip ПТСБ-1-3 nr. de fabricaţie 588 eliberat de către INM, România la 28.06.11.

24


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0040-M din 17.11.2011

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de referinţă din domeniile frecvenţă şi timp şi mărimi electromagnetice deţinute de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, s-a hotărît: e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UME G1ZF-0055 pentru etalonul frecvenţă şi timp tip 910R, nr. de fabricaţie 112631 eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11. f) A recunoaşte certificatul de etalonare UME G1LR-0103 pentru rezistenţa etalon 10 kOhm, tip 5685B, nr. de fabricaţie 13162/10 eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11. g) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UME G1LR-0102 pentru rezistenţa etalon 1Ohm, tip P324, nr. de fabricaţie 180335 eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11. h) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UME G1LR-0104 pentru rezistenţa etalon 10 kOhm, tip P331, nr. de fabricaţie 196406 eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11. i) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UME G1LR-0105 pentru rezistenţa etalon 10 MOhm, tip P4023, nr. de fabricaţie 2034 eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11. j) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UME G1LR-0101 pentru rezistenţa etalon 1 Ohm, tip 5685A, nr. de fabricaţie 13945/05A eliberat de către TÜBİTAK, ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ, Turcia la 24.10.11.

25


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0041-M din 18.11.2011

Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip SHARKY 775, producător „HYDROMETER GmbH”, Republica Federală Germania, solicitant S.C. „Axima - Grup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0787:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 794 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către S.C. „Axima - Grup” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 18.11.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip SHARKY 775 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 24 luni; - 60 luni (la blocurile locative). 2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 795 pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip UA (modificările 604, 668, 704, 705, 777) producător „A&D Company”, Japonia, solicitant S.C. „Glavirux” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0655:2008 pe un termen pînă la 18.11.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru termometrul manometric indicator tip ТКП-160Сг, producător ОАО “Теплоконтроль”, Federaţia Rusă, solicitant ÎS „Moldelectrica”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” termometrul manometric indicator tip ТКП-160Сг cu nr. I-0788:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 281R pentru termometrul manometric indicator tip ТКП-160Сг pe un termen de pînă la 01.04.2015.

26


Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a termometrului manometric indicator tip ТКП-160Сг efectuată de Метрологическая служба ОАО „Теплоконтроль”, Federaţia Rusă. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru gamma-betaspectrometrul tip МКС-AT1315, producător УП “АТОМТЕХ”, Republica Belarus, solicitant S.R.L. „Ecochimie”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat de Standardizare al Republicii Belarus. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” gamma-beta-spectrometrul tip МКС-AT1315 cu nr. I-0789:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 282R pentru gamma-betaspectrometrul tip МКС-AT1315 pe un termen de pînă la 01.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5.

A

recunoaşte

rezultatele

încercărilor

metrologice

pentru

termometrul

din

sticlă

tip TC-7-M1, producător ПАО „Стеклоприбор”, Ucraina solicitant S.R.L „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I -0621:2008. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 283R pentru termometrul din sticlă tip TC-7-M1, pe un termen de pînă la 14.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 36 luni. 6. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport tip ИСЛ-М/1, producător ЗАО НПФ „МЕТА”, Federaţia Rusă solicitant „BERUF - AUTO” S.R.L., mun. Chişinău inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0651:2008, efectuată de Федеральное государственное учерждение „Тольятенский центр стандартизации, метрологии и сертификации” (ФГУ „Тольяттинский ЦСМ”, Federaţia Rusă). 7. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a semnalizatorului tip BAPTA 1-03, BAPTA 1-03.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер”, producător ЗАО ТЕМIO, Ucraina, solicitant S.C. „CHEMITRANS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0714:2010, efectuată de Державне пiдприємство Всеукраїнский державний науково-виробничий центр стандартизацїї, метрологїї, сертификацїї та захисту прав споживачiв (ДП „Укрметртестстандарт”), Ucraina.

27


8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru calculatorul de energie termică tip ВКТ-7, producător ЗАО „НПФ Теплоком”, Federaţia Rusă, solicitant S.A. „CET-NORD”, mun. Bălţi, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I -0457:2006. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 284R pentru calculatorul de energie termică tip ВКТ-7, pe un termen de pînă la 10.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică (conform perioadei de verificare a contorului de energie termică din componenţa căruia face parte) cu perioada de verificare: - 24 luni; - 60 luni (la blocurile locative). 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru traductorul de debit electromagnetic tip ПРЭМ, producător ЗАО „НПФ Теплоком”, Federaţia Rusă, solicitant S.A. „CET-NORD”, mun. Bălţi, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I -0458:2006. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 285R pentru traductorul de debit electromagnetic tip ПРЭМ, pe un termen de pînă la 26.04.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 12 luni; - conform perioadei de verificare a contorului de energie termică din care face parte componentă.

28


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Sistemul de Management al energiei ISO 50001 În contextul în care preţurile energiei nu încetează să crească la nivel mondial, anunţul publicării standardului internaţional ISO 50001, referitor la managementul energiei, în a doua jumătate al anului 2011, este cît se poate de bine-venit. Acest standard va ajuta organizaţiile să-şi îmbunătăţească performanţa şi eficacitatea energetică şi să-şi reducă impactul asupra schimbărilor climatice. ISO 50001 va stabili un cadru pentru ca instalaţiile industriale şi comerciale, dar şi organizaţii întregi, să poată administra energia pe care o utilizează. Acest standard, care vizează o aplicabilitate în toate sectoarele economice ale statelor, ar putea să aibă un efect asupra a 60% din utilizarea energiei mondiale. Standardul ISO 50001 a fost elaborat de către comitetul tehnic ISO/CP 242 - Managementul energiei, el reuneşte 43 de state participante şi colaborează cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) şi Consiliul Mondial al Energiei (CME). Edwin Pinero, preşedinte al acestui comitet, a afirmat: „În fiecare zi, organizaţiile se confruntă cu probleme, precum disponibilitatea şi fiabilitatea aprovizionării cu energie, schimbările climatice şi epuizarea resurselor. Pentru a rezolva aceste probleme, este indispensabil să se examineze eficienţa cu care o organizaţie îşi administrează utilizarea energiei”. ISO 50001 furnizează un model care şi-a dovedit eficacitatea şi va sprijini organizaţiile să planifice şi să administreze această utilizare a energiei. Punînd accentul pe îmbunătăţirea performanţei energetice şi pe îmbunătăţirea continuă, acest standard va furniza un progres din punctul de vedere al eficacităţii energetice şi al utilizării prudente a energiei. Există un larg consens în cadrul comitetului. Acest document se bazează pe elementele proprii tuturor standardelor ISO pentru sisteme de management, fapt care asigură un înalt nivel de compatibilitate cu ISO 9001 (managementul calităţii) şi ISO 14001 (managementul de mediu). Organizaţiile vor găsi în standardul ISO 50001: · un cadru pentru a include eficacitatea energetică în practicile de management; · un mod de utilizare mai judicioasă a factorilor de producţie – consumatori de energie; · îndrumări de evaluare comparativă a modului de documentare a îmbunătăţirii intensităţii energetice şi impactul prevăzut asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); · transparenţă şi comunicare cu privire la managementul resurselor energetice; · cele mai bune practici şi comportamente în domeniul managementului energiei; · modul de evaluare şi de promovare a implementării noilor tehnologii cu înalt randament energetic; · un cadru pentru stimularea eficacităţii energetice de-a lungul lanţului de aprovizionare; · îmbunătăţiri în domeniul managementului energiei, care să fie aduse în contextul proiectelor de reducere a emisiilor de GES. Roland Risser, preşedinte al grupului consultativ tehnic american al ISO/CP 242 şi director al 29


Programului Referitor la Tehnologiile din Construcţii (Building Technologies Program), în cadrul Departamentului American al Energiei, a declarat: „Acest nou standard internaţional furnizează un cadru structural întreprinderilor industriale şi comerciale pentru ca acestea să îşi poată îmbunătăţi continuu intensitatea energetică, făcînd economii, îmbunătăţindu-şi competitivitatea şi reducîndu-şi impactul asupra mediului. Cînd întreprinderile pot îmbina eficacitatea cu rentabilitatea, ele cîştigă pe toate planurile”. Traducere din: ISO Focus+ nr. 1399/2011 Cu stimă, Echipa INSM

30


Sistemul Naţional de Standardizare: sarcini, obstacole şi perspective Care este situaţia Sistemului Naţional de Standardizare (SNS) la etapa actuală? Pentru a răspunde la această întrebare este necesar de a determina care sînt sarcinile, obstacolele şi perspectivele SNS la etapa actuală de dezvoltare. SNS reprezintă un element cheie în politica economică naţională. Asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor naţionale, a protecţiei consumatorilor şi a circulaţiei libere a produselor la nivel naţional, regional, european şi internaţional, în mare măsură, depinde de eficienţa şi progresul standardizării naţionale. SNS contribuie la reformele în economie, asigurînd bilanţul intereselor R. Moldova ca stat independent, precum şi ca membru cu drepturi egale în procesele de integrare la nivel interstatal, european şi internaţional. Procesul de standardizare vizează anumite prevederi specifice pentru diverse domenii în asigurarea unui nivel înalt de corectitudine şi ordine. În prezent, în scopul eficientizării activităţii de standardizare, Legea Standardizării nr. 590-XIII din 22.09.1995 este la etapa de revizuire şi modificare în corelare cu prevederile directivei europene 98/34/CE, ceea ce va contribui la modernizarea economiei naţionale şi a întregului sistem de standardizare. SNS al R. Moldova este armonizat cu principiile generale ale sistemelor internaţionale, regionale de standardizare şi ale ţărilor industrial dezvoltate. Sarcinile de bază ale SNS: · Asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone, serviciilor realizate pe pieţele interne şi externe; · Promovarea şi dezvoltarea comerţului; · Susţinerea procesului de modernizare a economiei naţionale şi a produselor inovatoare apărute pe piaţă; · Dezvoltarea sistemului de asigurare informaţională a lucrărilor de standardizare pe baza noilor tehnologii informaţionale, care integrează procesul de acumulare, prelucrare, păstrare şi prezentare a informaţiei; · Crearea cadrului normativ pentru asigurarea condiţiilor ridicate de trai; · Promovarea proceselor de integrare în spaţiul economic european; · Optimizarea performanţei firmelor autohtone pe piaţa naţională, internaţională şi europeană; · Asigurarea uniformităţii unităţilor de măsurare; · Utilizarea raţională a resurselor energetice; · Asigurarea compatibilităţii tehnice şi informaţionale, interoperabilităţii şi armonizarea produselor; · Promovarea interdependenţei a tehnologiilor şi a experienţelor în diferite ramuri ale economiei. Poate SNS să rezolve sarcinile enumerate mai sus în mod eficient? În general – DA, însă există obstacole care stagnează rezolvarea lor ca: · Imperfecţiunea cadrului legislativ şi de reglementare în domeniul standardizării; · Un nivel scăzut al securităţii informaţionale în SNS; · Insuficienţa personalului calificat implicat în activitatea de standardizare din cauza gestionării incorecte a surselor financiare;

31


Tinerii specialişti – viitorul Standardizării! Un obstacol în calea dezvoltării SNS modern este lipsa cadrelor tinere calificate. Cauza acestei probleme sînt investiţiile insuficiente în procesul de instruire a personalului în domeniul standardizării şi reglementărilor tehnice. În prezent, standardizarea nu este suficient finanţată, astfel ca experţii din diferite organizaţii să fie stimulaţi să participe la dezvoltarea acestei activităţi şi să atragă tineri specialişti în domeniul dat. Este necesar să fie creat un sistem de finanţare promiţător care ar stimula participarea tinerilor specialişti cu perspectivă la activitatea de standardizare şi de reglementare tehnică, dar şi experţi calificaţi care i-ar instrui şi îndruma în acest domeniu. Viitorul standardizării în mare măsură, depinde de cadrele tinere calificate. Este necesar de sesizat faptul că personalul calificat din cadrul organizaţiilor de standardizare este fundamentul dezvoltării Fondului Naţional de Standarde, care, la rîndul său, prezintă un interes atît pentru agenţii economici, cît şi pentru autorităţile publice din domeniul politic, administrativ, militar ş.a. din Republica Moldova. Cooperare internaţională SNS contribuie la reformele în economie, asigurînd bilanţul intereselor Republicii Moldova ca stat independent, precum şi prin faptul că este membru cu drepturi egale în procesele de integrare la nivel interstatal, european şi internaţional. Rezolvarea problemelor menţionate mai sus va favoriza dezvoltarea perspectivelor SNS, care vor fi caracterizate prin aplicarea ultimelor inovări în standardizare, recunoscute la nivel internaţional. Organismul Naţional de Standardizare este membru–corespondent al ISO (Organizaţiei Internaţionale de Standardizare) şi membru–partener al CEN (Comisiei Europene de Standardizare), membru cu drepturi depline al IRSA (Asociaţia Interregională de Standardizare) şi al EASC (Consiliul Interstatal de Standardizare, Metrologie şi Certificare din cadrul CSI), datorită acestui fapt sînt adoptate în calitate de naţionale şi armonizate o multitudine de standarde interregionale, interstatale, europene şi internaţionale, care confirmă ultimele inovări în domeniul tehnico–ştiinţific. Standardele internaţionale şi europene favorizează tranzacţiile de comerţ internaţional care sînt instrumente ce ajută la gestionarea managementului calităţii, marketingului internaţional, deoarece prin intermediul lor se transmit informaţiile importante şi accesibile consumatorului, de asemenea este redus numărul diferendelor privind specificaţiile şi calitatea produsului importat sau exportat, iar consumatorul îşi poate crea o imagine completă asupra specificaţiilor produsului oferit spre vînzare şi este capabil să evalueze calitatea acestuia. În concluzie putem menţiona că SNS nu poate să se dezvolte separat de economia naţională, iar soluţionarea problemelor menţionate mai sus trebuie să fie anume investiţiile în sectoarele de bază ale economiei şi susţinerea producătorilor autohtoni în activitatea pe care o desfăşoară. În acest caz, întrebările cu privire la standardizare şi reglementările tehnice vor deveni fundamentale, iar interesul organizaţilor publice, neguvernamentale, a întreprinderilor şi companiilor va avea un impact eficient asupra activităţii acesteia. SNS trebuie să contribuie intensiv la dezvoltarea economiei naţionale, dar, totodată, pledînd interesele ei şi evitînd aprobarea sau implementarea unor cerinţe tehnice, inefective sau nerealizabile pentru întreprinderile naţionale. Putem afirma următoarele: la baza oricărui domeniu de activitate, oricărei afaceri stau standardele. De aceea, standardizarea ar trebui să fie recunoscută astăzi ca fiind disciplina esenţială pentru toţi agenţii economici, care trebuie să depună eforturi pentru cunoaşterea avantajelor şi a implicaţiilor acesteia în activitatea pe care întreprinzătorii o desfăşoară. Cu stimă, Echipa INSM 32


Instituirea Autorităţii de Înregistrare a Identificatoarelor de Obiecte (OID) pentru Republica Moldova Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) a fost recunoscut de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) în calitate de Autoritate de Întregistrare (Registration Authority) pentru gestionarea Identificatoarelor de Obiecte (OID) în Republica Moldova. Astfel, în spaţiul mondial al comunicaţiilor Republicii Moldova i-a fost alocat identificatorul rădăcină (arcul de ţară) 1.2.498 sau {iso(1)member-body(2) MD(498)} în notare ASN.1. Identificatoarele OID vor fi alocate şi gestionate conform prevederilor standardului internaţional ISO/IEC 9834-1:2005 "Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: General procedures and top arcs of the ASN.1 Object Identifier tree". Pentru a fi generat şi alocat un sub-arc în cadrul arcului de ţară {iso(1) member-body(2) md(498)}, solicitanţii trebuie să prezinte o cerere cu prezentarea următoarei informaţii conform art. 8.2 f al Recomandărilor ITU-T X.660 | ISO/IEC 9834-1: a) denumirea deplină a solicitantului şi datele de contact (adresa, cod IDNO, telefon, fax, email); b) denumirea atribuită obiectului identificat; c) definirea obiectului; d) numele şi informaţia de contact a persoanei responsabile din cadrul întreprinderii solicitante. Informaţii detaliate despre obiectele care pot fi identificate cu ajutorul identificatoarelor OID alocate în cadrul arcului de ţară, poate fi găsită aici (în engleză): http://www.oid-info.com/faq.htm#2. Informaţia despre sub-arcurile şi identificatoarele OID alocate vor fi expuse în baza de date globală http://www.oid-info.com/get/1.2.498. Pentru obţinerea unor informaţii mai detaliate, contactaţi persoana: Lilian Bostan, tel: 218 433

33


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E:

Preşedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Macovei

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova

34

Buletinul de Standardizare noiembrie 2011  
Buletinul de Standardizare noiembrie 2011  
Advertisement