Page 1

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

3 – 2013

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2013


INS Martie 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INS, 2013

1


INS Martie 2013

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă 3

Cultura vinului moldovenesc la cele mai înalte standarde

4

Cerințe față de butoaiele de stejar pentru vin și alte băuturi alcoolice conform standardului moldovean

5

Standardele și internetul în contextul dezvoltării durabile

STANDARDIZARE HOTĂRÎREA Institutului Național de Standardizare și Metrologie nr. 1046 – ST din 25.03.2013

8

Lista standardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов Молдовы

9

Indicativele standardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

11

Indicativele prestandardelor moldovene aprobate pe termen limitat Обозначения утвержденных предстандартов Молдовы на ограниченный период времени

12

Indicativele standardelor/prestandardelor moldovene pentru care a fost prelungit/restabilit termenul de valabilitate Обозначения утвержденных стандартов/предстандартов Молдовы , для которых был продлен/восстановлен срок действия

13

14

Indicativele standardelor suspendate Обозначения приостановленных стандартов Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

15

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки

16

Erate la standarde moldovene Порправки к стандартам Молдовы

17

Erate la standarde interstatale Порправки к межгосударственным стандартам

18

NOUTĂȚI StandarDays – zile deschise de informare asupra activității de standardizare europeană

25

Prezentarea broșurii „Industria vitivinicolă”

26

2


INS Martie 2013 COMUNICATE DE PRESĂ Cultura vinului moldovenesc la cele mai înalte standarde

Moldova are o tradiţie seculară bogată în ceea ce privește producerea vinului. De mii de ani oamenii cresc struguri, care mai apoi sînt folosiţi pentru a face vin, ceea ce nu este deloc de mirare dacă luăm în considerare că Moldova se bucură de avantaje naturale și anume, amplasarea ţării aproape de Marea Neagră şi Delta Dunării, precum şi faptul că Moldova este situată la aceleaşi latitudini ca şi cele mai renumite regiuni vinicole din Franţa, care este cunoscută drept un foarte important producător și exportator de vinuri. Însă, în ultimii ani, din cauza unor factori atît interni, cît și externi, sectorul vitivinicol din Republica Moldova trece printr-o perioadă mai complicată, care necesită întreprinderea unor măsuri eficiente pentru depășirea acesteia. Embargo-ul impus de Rusia cu cîțiva ani în urmă, precum şi piaţa vinicolă globală în schimbare, obligă sectorului vitivinicol din Republica Moldova – unii ar putea considera chiar că îi oferă oportunitatea de a-și revizui rapid viziunea sa faţă de pieţele noi, consumatorii acestora şi capacităţile necesare pentru a avea o industrie vinicolă competitivă. Moldova trebuie să-şi propună ca scop să dezvolte acest sector, identificînd şi pregătindu-se pentru alte pieţe decît cea rusă, unde poate concura într-un mod mai eficient. Multe din principalele ţări producătoare de vin din lume trec

printr-un proces continuu de planificare strategică şi reevaluare. Acest proces este indispensabil pentru Moldova, deoarece supravieţuirea industriei vinicole este sub risc. Importanţa acestui sector pentru economia Moldovei este bine cunoscută, avînd un impact serios legat de creşterea economică, produsul industrial, angajarea în cîmpul muncii şi exporturi. Este esențial să înțelegem că pentru a fi competitivi în acest domeniu, producătorii din țară trebuie să găsească un model nou – axat pe pieţele internaţionale şi pe calitatea vinului. Dacă calitatea vinului nu va fi îmbunătăţită semnificativ și menținută la un nivel înalt, nu vom putea să ne asigurăm o poziţie stabilă pe pieţele globale. Și dacă vorbim despre calitate, este absolut indispensabil să menționăm aici despre standarde – documente normative care stabilesc criterii și metode optimale pentru asigurarea calității și inofensivității produselor și serviciilor. Standardele mai sînt necesare şi din alte motive, de la protecţia mediului pînă la securitatea naţională şi informarea consumatorilor. Întrucît sectorul vinicol este orientat în mare parte spre export, Republica Moldova a aderat la organizaţiile internaţionale care au un impact relevant în comerţul internaţional cu vin și anume, Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV). Moldova este membru al OMC din

2000, iar al OIV din 2002. Țările membre ale acestor organizații sînt încurajate să utilizeze standarde internaționale la elaborarea reglementărilor tehnice pentru a proteja viața și sănătatea omului, fără discriminare nejustificată sau restricții excesive, care pot constitui bariere tehnice în calea comerțului. Pentru a prospera în acest sector, autoritățile trebuie să stimuleze dezvoltarea companiilor vinicole mai mici. Companiile mici din întreaga lume sînt în fruntea industriei vinului, aducînd inovaţii şi avînd capacitatea de a reacţiona rapid la schimbările pieţei. Datorită standardelor, companiile mici obțin avantajul de a concura la același nivel și în aceleași condiții de piață ca și companiile mari. În prezent întreprinderile industriei vinicole fac investiții de capital nu numai în tehnologiile și echipamentele moderne, dar și în standarde, asigurîndu-și astfel calitatea stabilă a producției și încrederea consumatorilor. Pentru a contribui la sensibilizarea mediului de afaceri privind existența standardelor moldovene în domeniul viniculturii, Institutul Național de Standardizare (INS) pune la dispoziția publicului o nouă broșură informativă care include descrierile succinte ale tuturor standardelor elaborate și adoptate în calitate de moldovene din domeniu, care pot fi vizualizate integral și achiziționate în cadrul Fondului Național de Standarde al INS.

3


INS Martie 2013 Cerințe față de butoaiele de stejar pentru vin și alte băuturi alcoolice conform standardului moldovean

Cultura viței de vie și procesul de preparare a vinului sînt practicate din cele mai vechi timpuri. Pe parcursul anilor a avut loc o îmbunătățire permanentă a tehnologiilor de fabricare a vinului. În acest context, pe lîngă metodele de fabricare, un rol important îi revine condițiilor de păstrare a vinului. Astfel, standardul moldovean SM STAS 2684:2002 Ambalaje de lemn. Butoaie de stejar pentru vin şi băuturi alcoolice se referă la butoaie de stejar pentru vin sau băuturi distilate, care furnizează cerințe pentru toate etapele procesului de producere, verificare, marcare etc. a acestora. Față de butoaiele destinate pentru păstrarea vinului sînt înaintate condiții tehnice de calitate necesare a fi respectate, cum ar fi: dimensiunile și capacitățile nominale ale butoaielor, dimensiunile doagelor componente, dimensiunile și numărul cercurilor, precum și dimensiunile niturilor, materialele din care sînt confecționate etc. Prescripțiile constructive a butoaielor se referă la eliminarea defectelor care depășesc condițiile de admisibilitate, printre care pot fi nominalizate: neadmiterea putregaiului în faza începătoare, admiterea crăpăturilor de contragere (doar la capetele doagelor se admit crăpături cuprinzătoare, perpendiculare pe

lățimea doagelor cu lățimea de cel mult 20 cm) etc.

un conținut mai scăzut de umiditate și viceversa.

Totodată, standardul cuprinde reguli pentru verificarea calității, metode de verificare, marcare, livrare, depozitare și transport. Astfel, fiecare lot de livrare trebuie să fie însoțit de un document de certificare a calității, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

Multe vinuri se ameliorează în timpul învechirii în butoi, în special în butoaiele din lemn de stejar, însă trebuie de evitat extracția excesivă a aromelor de lemn. Astfel, vinurile roșii se caracterizează printr-o complexitate de arome și mai puțină astringență și culoare dacă sînt păstrate în butoaie de stejar timp de 2-3 ani. Totodată, vinurile albe nu trebuie să fie păstrate o perioadă de timp îndelungată în butoaie, din cauza precipitării unor substanțe nedorite, care ulterior necesită aplicarea unor metode de limpezire.

Păstrarea îndelungată a vinului În timpul păstrării vinurilor în butoaie sau în sticle se îmbunătățește calitatea acestora. De obicei, astfel se obține o calitate superioară a vinului. Totodată, fiind supus unei învechiri îndelungate, se pot precipita unele substanțe nedorite care modifică gustul și aroma vinului. De regulă, vinurile sînt supuse procesului de învechire în butoaiele de lemn de stejar, care permit pătrunderea oxigenului și evaporarea apei sau a alcoolului. Astfel, conform Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, unitățile vitivinicole trebuie să stabilească procentul maxim de pierderi care rezultă din evaporare, care are loc în timpul depozitării.

Urmărind scopul menținerii și îmbunătățirii calității vinului fabricat, este absolut necesară impunerea și respectarea cerințelor față de recipientul de păstrare. În acest sens, puteți vizualiza și achiziționa standardul moldovean SM STAS 2684:2002 Ambalaje de lemn. Butoaie de stejar pentru vin şi băuturi alcoolice în Fondul Național de Standarde al Institutului Național de Standardizare.

Extractul de lemn contribuie la formarea aromei vinului. Nivelul de umiditate influențează eliberarea anumitor compuși, astfel, conținutul în alcool devine mai concentrat odată cu

4


INS Martie 2013 Standardele și internetul în contextul dezvoltării durabile

Aportul internetului la creșterea economică Apariția și dezvoltarea internetului au modificat în mod radical lumea în care trăim. Astăzi este greu de imaginat viața fără acesta. Internetul oferă multiple avantaje, atît persoanelor fizice, cît și celor juridice, astfel, apariția internetului a schimbat în întregime modelul de afaceri. Creșterea producției nu mai este obiectivul de bază al agenților economici, mult mai importante fiind vizibilitatea companiei și promovarea produselor acesteia, menținerea clientelei, îmbunătățirea continuă etc. Totodată, au apărut variate activități conexe care oferă metode alternative de informare în toate domeniile vieții, precum și oportunitatea de a avea acces instantaneu, online, la diverse surse informaționale, cum ar fi: e-learning, audio-learning etc. Totodată, apare și e-commerce (comerțul online), care oferă acces la o piață de desfacere enormă Internetul. Deoarece datele electronice sînt utilizate în toate sectoarele economiei, apare necesitatea creării unui management al siguranței informațiilor, astfel, standardul internațional ISO/IEC 17799 Tehnologia informaţiei. Cod de practică pentru managementul securităţii informaţiei contribuie la asigurarea desfășurării unui comerț electronic sigur.

Deci, există numeroase avantaje ale internetului, în același timp, sînt și unele dezavantaje, pericole, cum ar fi: veridicitatea informațiilor este nesigură, accesul la internet este permis oricui etc. În acest context, siguranța informațiilor personale reprezintă un aspect deosebit de important, întrucît zilnic efectuăm prin intermediul internetului diferite activități, de la partajarea informațiilor importante, pînă la efectuarea plăților electronice. Asigurarea securității informațiilor pe internet și activitatea de standardizare Mediul de afaceri global se extinde permanent, paralel se intensifică și concurența, deci, crește necesitatea protejării informațiilor, care ar reduce vulnerabilitatea întreprinderilor față de factorii externi și totodată, ar contribui la gestionarea eficientă a riscului din interior. În acest sens, a fost elaborată seria de standarde ISO/IEC 27000, care are drept scop obținerea unui nivel maxim al securității informaționale. Astfel, prestandardul moldovean SMV ISO/CEI 27000:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular oferă o imagine de ansamblu a sistemelor de management ale informațiilor de securitate. Standardul

contribuie la crearea, procesarea, stocarea, transmiterea, protejarea și distrugerea informației. SMV ISO/CEI 27000 poate fi aplicat în orice organizație, indiferent de domeniul de activitate și mărimea acesteia. Standardul SM SR ISO/CEI 27001:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe are drept scop evaluarea și confirmarea implementării măsurilor de control privind confidențialitatea, integralitatea și disponibilitatea informațiilor. Standardul a fost elaborat pentru a furniza un model pentru stabilirea, implementarea, funcționarea, monitorizarea, revizuirea, întreținerea și îmbunătățirea unui Sistem de Management pentru Securitatea Informației (SMSI). Totodată, standardul moldovean SM SR ISO/CEI 27002:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei stabilește liniile directoare și principiile generale pentru inițierea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al securității informației într-o organizație.

5


INS Martie 2013 Această listă poate fi continuată cu alte standarde ISO din seria ISO/IEC 27000, cum ar fi:  SMV ISO/CEI 27003:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea sistemului de management al securităţii informaţiei;

 ISO/IEC 27013:2012 Information technology. Security techniques. Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1;  ISO/IEC 27035:2011 Information technology. techniques. Information incident management.

Security security

 SMV ISO/CEI 27004:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul securităţii informaţiei. Măsurare;

 ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology. Security techniques. Guidelines for auditors on information security controls;

 SMV ISO/CEI 27005:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul riscului securităţii informaţiei;

 ISO/IEC TR 27015:2012 Information technology. Security techniques. Information security management guidelines for financial services;

 SM SR ISO/CEI 27006:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al securităţii informaţiei;  SM ISO/CEI 27010:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul securității informației pentru comunicaţii intersectoriale şi interorganizaţionale (Versiunea engleză);  ISO 27799:2008 Health informatics. Information security management in health using ISO/IEC 27002;  ISO/IEC 27007:2011 Information technology. Security techniques. Guidelines for information security management systems auditing;  ISO/IEC 27011:2009 Information technology. Security techniques. Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002;

Standardul ISO 27032:2012 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru securitatea cibernetică abordează riscurile care nu sînt acoperite de securitatea informațională actuală. Astfel, standardul internațional ISO 27032 abordează diverse deficiențe de securitate, care sînt rezultatul lipsei de comunicare dintre furnizorii serviciilor de internet și utilizatori. Standardul protejează viața privată a oamenilor din întreaga lume prin reducerea riscului de piratare, software rău-intenționat și alte programe software nedorite. Standardele ISO pentru tehnologia informației Comitetul Tehnic Mixt pentru Tehnologia Informației (ISO/IEC JTC 1), în cadrul căruia au activat membrii Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) și ai Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC), a elaborat limbajul de marcare SGML (Structured General Mark-up Language) și HTML (Hyper-text Mark-up Language, o aplicație a SGLM).

Limbajul SGML reprezintă o nouă etapă în procesul de definire a structurii documentelor, precum și a modului în care documentele sînt prelucrate de computer. Acesta este utilizat de specialiști, editori tehnici, furnizori de software, precum și de sistemele de computere specializate. HTML este un limbaj care a fost creat cu scopul de a descrie formatul paginilor web. Fișierele create în acest limbaj pot fi interpretate de navigatoare, care, la rîndul său, vor afișa paginile web în formatul dorit (imagini, texte formatate, formule, tabele, obiecte multimedia etc.). HTML descrie caracteristicile de format ale elementelor incluse în procedeele de marcare. Limbajul HTML a evoluat în versiuni succesive, odată cu evoluția protocolului HTTP și a programelor de navigare. Acesta a devenit una din cele mai de succes tehnologii, care a permis dezvoltarea rețelei mondiale de internet. Astfel, o mulțime de pagini web care sînt accesate și vizualizate, sînt pagini HTML. Standardele și accesibilitatea conținutului web pentru persoanele cu dizabilități După cum a fost deja menționat, rețeaua web devine un instrument tot mai des întrebuințat în realizarea celor mai diverse sarcini și obiective. Astfel, standardul internațional ISO/IEC 40500:2012 Tehnologia informației. Linii directoare W3C pentru accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.0 a fost elaborat pentru a face accesibile oportunitățile internetului și pentru persoanele cu dizabilități.

6


INS Martie 2013 Liniile directoare W3C (World Wide Web Consortium) oferă soluții pentru problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap, cum ar fi: lipsa vederii sau probleme de vedere, fotosensibilitate, surditate sau deficiențe auditive, handicapuri de limbaj, mobilitate redusă etc. Printre recomandările liniilor directoare W3C pot fi enumerate următoarele: elaborarea paginilor web ținînd cont de lizibilitate, plasarea alternativelor text pentru orice conținut non-text, astfel încît persoanele care utilizează tehnologii de asistare să poată beneficia de toate informațiile etc. Standardele și internetul La rîndul său, apariția și dezvoltarea internetului au favorizat accesul la conținutul standardelor. În acest context, trebuie de menționat obligativitatea respectării dreptului de proprietate intelectuală.

Dreptul de autor garantează recunoașterea și protejarea obiectelor de proprietate intelectuală. Conform art. 11, alin. 2 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, dreptul de publicare (editare) și difuzare a standardelor și prestandardelor naționale ale Republicii Moldove aparține în exclusivitate organismului național de standardizare (INS). Nerespectarea prevederilor legale și încălcarea dreptului de autor atrage răspundere civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Standardele și prestandardele moldovene menționate pot fi vizualizate și achiziționate în Fondul Național de Standarde al Institutului Național de Standardizare, iar standardele internaționale, regionale sau ale altor țări, la solicitare, pot fi adoptate în calitate de moldovene.

7


INS Martie 2013 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAȚIONAL DE STANDARDIZARE ȘI METROLOGIE nr. 1046 – ST din 25.03.2013

Cu privire la aprobarea regulilor de tehnoredactare a standardelor moldovene

În temeiul art. 6 al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile CBP 1-4 „Principiile şi metodologia standardizării. Forma de prezentare a standardelor moldovene”, CBP 1-5 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura, redactarea şi conţinutul standardelor moldovene”, CBP 1-6:2013 „Principiile şi metodologia standardizării. Editarea documentelor normative în domeniul standardizării”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E:

1. Se aprobă documentul normativ „Reguli de tehnoredactare a standardelor moldovene”. 2. Serviciul standardizare va asigura editarea documentului normativ „Reguli de tehnoredactare a standardelor moldovene” pînă la 01.04.2013.

8


INS Martie 2013 LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Martie 2013)

07

MATEMATICĂ, ȘTIINȚE NATURALE МАТЕМАТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.20 SM EN ISO 7899-2:2013 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe membrană – Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2: Метод мембранной фильтрации (EN ISO 7899-2:2000, IDT) SM ISO 7704:2013 Calitatea apei. Evaluarea filtrelor cu membrană, utilizate pentru analize microbiologice – Качество воды. Оценка мембранных фильтров, используемых для микробиологических анализов (ISO 7704:1985, IDT) SM ISO 19250:2013 Calitatea apei. Detectarea Salmonella spp – Качество воды. Выявление Salmonella spp (ISO 19250:2010, IDT) 07.100.30 SM EN ISO 6579:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor de genul Salmonella spp - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения сальмонеллы Salmonella spp (EN ISO 6579:2002, IDT) SM EN ISO 11290-1:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 1: Metoda de detecţie – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета Listeria monocytogenes. Часть 1. Метод обнаружения (EN ISO 11290-1:1996, IDT) SM EN ISO 11290-2:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 2: Metoda de numărare – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета Listeria monocytogenes. Часть 2. Метод подсчета (EN ISO 11290-2:1998, IDT) SM EN ISO 7932:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtiv.

Tehnica de numărare a coloniiolor la 30 °C – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов Bacillus cereus. Методика подсчета колоний при температуре 30 °C (EN ISO 7932:2004, IDT) SM ISO 4832:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea bacteriilor coliforme. Metoda de numărare a coloniilor – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета колиформных бактерий. Методика подсчета колоний (ISO 4832:2006, IDT) SM CEN ISO/TS 6579-2:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a bacteriilor de genul Salmonella. Partea 2: Metoda de numărare miniaturizată a numărului cel mai probabil – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод выявления, подсчета и серологического типирования Salmonella. Часть 2: Подсчет миниатюризированным методом наиболее вероятного количества (CEN ISO/TS 6579-2:2012, IDT) SM CEN ISO/TS 11133-2:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 2: Ghid practic pentru încercarea performanţelor mediilor de cultură – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководство по подготовке и приготовлению питательных сред. Часть 2: Практическое руководство по тестированию эффективности питательных сред (CEN ISO/TS 11133-2:2003, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.060.50 SM ISO 9964-1:2013 Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 1: Determinarea sodiului prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания натрия и калия. Часть 1: Определение содержания натрия спектрометрическим методом атомной абсорбции (ISO 9964-1:1993, IDT)

9


INS Martie 2013 SM ISO 9964-2:2013 Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 2: Determinarea potasiului prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания натрия и калия. Часть 2: Определение содержания калия спектрометрическим методом атомной абсорбции (ISO 9964-2:1993, IDT) SM ISO 9964-3:2013 Calitatea apei. Determinarea sodiului şi potasiului. Partea 3: Determinarea sodiului şi potasiului prin spectrometrie de emisie în flacără – Качество воды. Определение содержания натрия и калия. Часть 3: Определение содержания натрия и калия спектрометрическим методом эмиссии в пламени (ISO 9964-3:1993, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

45.080 SM GOST 31334:2013 Osii pentru material rulant pentru căi ferate cu ecartament de 1520 mm. Condiţii tehnice – Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (GOST 31334–2007, IDT) 55

AMBALAJE ȘI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.020 SM GOST R 51760:2013 Ambalaj polimer de desfacere. Condiţii tehnice generale – Тара потребительская полимерная. Общие технические условия (GOST R 51760–2011, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

17.020

67.190

SM GOST 8.216:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Transformatoare de tensiune. Procedura de verificare metrologică − Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки (GOST 8.216–2011, IDT)

SM GOST R 54053:2013 Produse de cofetărie. Metode de determinare a fracţiei masice de grăsime – Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира (GOST R 54053:2010, IDT)

45

75

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060 SM GOST 398:2013 Bandaje brute pentru material rulant feroviar. Condiţii tehnice – Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия (GOST 398–2010, IDT)

SM GOST 4728:2013 Semifabricate pentru osii pentru material rulant feroviar. Condiţii tehnice – Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия (GOST 4728–2010, IDT) SM GOST 11018:2013 Osii montate ale materialului rulant de tracţiune pentru căi ferate cu ecartament de 1520 mm. Condiţii tehnice generale – Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия (GOST 11018–2011, IDT)

INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.060 SM GOST R 53763:2013 Gaze combustibile naturale. Determinarea temperaturii punctului de rouă al apei – Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде (GOST R 53763–2009, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.100.60 SMV 309:2013 Panouri metalice tristrat cu termoizolant. Condiţii tehnice – Панели металлические трехслойные с утеплителем. Технические условия

10


INS Martie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Martie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM 2

Data editării Дата издания 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

Standarde în limba engleză SM EN ISO 6579:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 7899-2:2013

07.100.20

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 7932:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 11290-1:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 11290-2:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM ISO 4832:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM ISO 7704:2013

07.100.20

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM ISO 9964-1:2013

13.060.50

01.04.2013

1040 – ST din 13.03.2013

SM ISO 9964-2:2013

13.060.50

01.04.2013

1040 – ST din 13.03.2013

SM ISO 9964-3:2013

13.060.50

01.04.2013

1040 – ST din 13.03.2013

SM ISO 19250:2013

07.100.20

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM CEN ISO/TS 6579-2:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

SM CEN ISO/TS 11133-2:2013

07.100.30

28.03.2013

1047 – ST din 25.03.2013

Standarde în limba rusă

SM GOST 8.216:2013

17.020

01.06.2013

1041 – ST din 13.03.2013

SM GOST 398:2013

45.060

01.06.2013

1041 – ST din 13.03.2013

SM GOST 4728:2013

45.060

01.06.2013

1041 – ST din 13.03.2013

SM GOST 11018:2013

45.060

01.06.2013

1041 – ST din 13.03.2013

SM GOST 31334:2013

45.080

01.06.2013

1041 – ST din 13.03.2013

SM GOST R 51760:2013

55.020

15.04.2013

1039 – ST din 12.03.2013

SM GOST R 53763:2013

75.060

01.04.2013

1043 – ST din 14.03.2013

SM GOST R 54053:2013

67.190

01.04.2013

1048 – ST din 25.03.2013

11


INS Martie 2013

INDICATIVELE PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE PE TERMEN LIMITAT ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ НА ОГРАНИЧЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (Martie 2013)

Indicativul prestandardului Обозначение предcтандарта 1 SMV 309:2013

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Termenul limită Срок ограничения

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

5

91.100.60

25.03.2013

02.01.2016

1037 – ST din 06.03.2013

12


INS Martie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR MOLDOVENE PENTRU CARE A FOST PRELUNGIT/RESTABILIT TERMENUL DE VALABILITATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ БЫЛ ПРОДЛЕН/ВОССТАНОВЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ (Martie 2013)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Acțiune Действие

Termen (pînă la) Срок (до)

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

5

Prestandarde în limba engleză SMV EN 14125:2008

75.200

Se prelungește

10.07.2013

1038 – ST din 12.03.2013

Standarde în limba rusă SM GOST R 50897:2003

97.200.40

Se restabilește

01.12.2013

1045 – ST din 25.03.2013

13


INS Martie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR SUSPENDATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ С ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ (Martie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR EN 14509:2010

Codul CSM Код CSM

Termenul limită Крайний срок

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

91.100.60

02.01.2016

1037 – ST din 06.03.2013

14


INS Martie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (Martie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Data anulării Код CSM Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM GOST R 51317.6.1:2009 (CEI 61000-6-1:2005)

33.100

01.09.2013

SM SR EN 61000-6-1:2010

SM GOST R 51318.14.1:2008 (CISPR 14-1:2005)

33.100

01.09.2013

SMV EN 55014-1:2010

SM GOST R 51515:2003

33.100.01

01.09.2013

SMV EN 55020:2010

SM GOST R 51760:2002

55.020

01.07.2013

SM GOST R 51760:2013

1042 – ST din 14.03.2013 1039 – ST din 12.03.2013

17.220.20

01.01.2014

SM GOST 8.216:2013

1041 – ST din 13.03.2013

GOST 398–96

45.060

01.01.2014

SM GOST 398:2013

1041 – ST din 13.03.2013

GOST 4728–96

45.060

01.01.2014

SM GOST 4728:2013

GOST 5899–85

67.180.10

20.06.2013

SM GOST R 54053:2013

1041 – ST din 13.03.2013 1048 – ST din 25.03.2013

45.060

01.01.2014

SM GOST 11018:2013

1041 – ST din 13.03.2013

1041 – ST din 13.03.2013

GOST 8.216–88

GOST 11018–2000

GOST 23781–87

75.160.30

01.01.2014

SM GOST 31371.1:2009 (ISO 6974-1:2000), SM GOST 31371.2:2009 (ISO 6974-2:2001), SM GOST 31371.3:2009 (ISO 6974-3:2000), SM GOST 31371.4:2009 (ISO 6974-4:2000), SM GOST 31371.5:2009 (ISO 6974-5:2000), SM GOST 31371.6:2009 (ISO 6974-6:2002), SM GOST 31371.7:2009

GOST 30237–96 (ISO 1005-3–82)

45.060

01.01.2014

SM GOST 31334:2013

GOST 30272–96 (ISO 1005-3–82)

45.060

01.01.2014

SM GOST 31334:2013

5 1042 – ST din 14.03.2013 1042 – ST din 14.03.2013

1041 – ST din 13.03.2013 1041 – ST din 13.03.2013

15


INS Martie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ (Martie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. /eratei № изм. /попр.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

SM EN ISO 6579:2013/A1:2013

07.100.30

A1

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 11290-1:2013/A1:2013

07.100.30

A1

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 11290-2:2013/A1:2013

07.100.30

A1

1047 – ST din 25.03.2013

SM EN ISO 6579:2013/AC:2013

07.100.30

AC

1047 – ST din 25.03.2013

SM GOST R 53427:2011

71.100.70

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 10518 – 88

29.035.01

1

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 13193 – 73

67.160.10

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 13194 – 74

67.160.10

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 13195 – 73

67.160.10

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 14352 – 73

67.160.10

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 15150 – 69

21.020

5

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 15543.1 – 89

29.100

1

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 16962.1 – 89

29.100

1

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 16962.2 – 90

29.100

1

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 23943 – 80

67.160.10

-

BS. nr. 3 – 2013

GOST 24682 – 81

29.100

2

1044 – ST din 21.03.2013

GOST 24683 – 81

29.100

2

1044 – ST din 21.03.2013

4

16


INS Martie 2013 ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОРПРАВКИ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ

71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

CSM 71.100.70 Cosmetică. Produse de toaletă

Erată la SM GOST R 53427:2011 „Produse de parfumerie şi cosmetică în ambalaj aerosol. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 53427-2009. Поправка к ГОСТ Р 53427-2009 «Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия». В каком месте

Напечатано

Должно быть

Наименование стандарта на английском языке

Aerosol packaged perfumery and cosmetic Products

Aerosol packaged perfumery and cosmctic products. General specifications

Раздел 2. Сноска к ГОСТ 111—2001

ГОСТ 54170-2010

ГОСТ P 54170-2010

(ИУС № 2 2013 г.)

[BS. nr. 3 – 2013]

17


INS Martie 2013 ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ADOPTATE ÎN CALITATE DE NAȚIONALE PRIN METODA DE RATIFICARE ПОРПРАВКИ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ, ПРИНЯТЫЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОМ РАТИФИКАЦИИ

(Martie 2013) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.160.10 Băuturi alcoolice

Поправка к ГОСТ 13193—73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот В каком месте Вводная часть. Первый абзац

Напечатано на виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные

Должно быть на вино и виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское), винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки (дапее — продукт) _

Второй абзац

Требования настоящего стандарта являются обязательными

Пункт 1.1

из вина и коньячного спирта

из продукта

для вина вино

для продукта продукт

Пункт 1.2, Пятнадцатый абзац

для вина

для продукта

Подпункт 1.3.1

из шампанских и игристых вин

из продуктов, насыщенных диоксидом углерода (двуокисью углерода) продукта

Пункт 1.2, Двенадцатый абзац

вина Подпункт 1.3.2

3

10 см вина, виноматериалов, плодово3 ягодных спиртованных соков или 20 см коньячного спирта. В вино, виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки добавляют кристалл винной кислоты (около 0,25 г)

вина, виноматериалов, плодово-ягодных спиртованных соков Подпункт 1.4.1. Первый абзац Второй абзац Третий абзац

вине, виноматериалах вино, виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки коньячных спиртов

Подпункт 1.4.2

коньячных спиртах

коньячного спирта

3

10 см вина, виноматериала, вина фруктового (плодового), виноматериала фруктового (плодового), вина ликерного, виноматериала ликерного, вина игристого (шампанского), винного напитка и добавляют кристалл винной кислоты 3 (около 0,25 г) или 20 см коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки продукта

продукте продукт коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках продукта

18


INS Martie 2013 (Продолжение Поправки к ГОСТ 13193—73) В каком месте Подпункт 1.4.3 Подпункт 1.5.1. Третий абзац

Напечатано

Должно быть

вино, виноматериал

продукт

Массовую концентрацию в плодово-ягодных спиртованных соках летучих кислот (Х’), г/100 3 см , вычисляют по формуле

_

Формула

_

Экспликация формулы

где 100 — коэффициент пересчета результатов анализа для соков спиртованных плодово3 ягодных на 100 см

где

там же (2 раза)

вина, виноматсриалов

продукта

Подпункт 1.5.2. Первый абзац

коньячных спиртах

коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки

Экспликация формулы

коньячном спирте

там же

коньячного спирта

Подпункты 1.5.3 (два раза), 1.5.4, 1.5.5

коньячных спиртов

коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятов и фруктовых (плодовых) водок

вин

вин, виноматериалов, вин фруктовых (плодовых), виноматериалов фруктовых (плодовых), вин ликерных, виноматериалов ликерных, вин игристых (шампанского), винных напитков продукта

Пункт 2.1. Первый абзац

Второй абзац (два раза)

вина, плодово-ягодного спиртованного сока

Подпункт 2.3.1

вина, плодово-ягодного спиртованного сока (из шампанских и игристых вин)

продукта

вине Массовую концентрацию летучих кислот в плодово-ягодных спиртованных соках (X4) в 3 г/100 см в пересчете на уксусную кислоту вычисляют по формуле

продукте

Подпункт 2.4.1. Первый абзац Второй абзац

Формула

_

_

4=

Экспликация формул

где 100 — коэффициент 3 результатов анализа на 100 см ;

там же

вина

пересчета

где

продукта (ИУС № 2 2013 г.) [BS. nr. 3 – 2013]

19


INS Martie 2013 Поправка к ГОСТ 13194—74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта

В каком месте

Напечатано

Должно быть

Вводная часть

на коньяки и коньячные спирты

на коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки (далее — продукт)

Пункт 4.2.1 там же, примечание 1

коньяк или коньячный спирт дистиллят коньяка или коньячного спирта В молодом бесцветном коньячном спирте

продукт дистиллят продукта

в коньяках и коньячных спиртах коньяка или коньячного спирта

в продукте продукта

там же, примечание 2

Пункт 5.1 там же, экспликация формулы

В бесцветном продукте

(ИУС № 2 2013 г.)

[BS. nr. 3 – 2013]

20


INS Martie 2013 Поправка к ГОСТ 13195—73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа В каком месте Вводная часть. Первый абзац

Подпункт 1.3.2. Второй абзац

Напечатано

Должно быть

на виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты

на вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, винофадные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки (далее — продукт)

коньяков и коньячных спиртов

коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятов, коньяков, кальвадосов, фруктовых (плодовых) водок вин и виноматериалов продукте

там же третий абзац

вин винах, соках, плодово-ягодных спиртованных виноматериалах, коньяках и коньячных спиртах

Подпункт 1.4.1. Первый абзац

вина, соки плодово-ягодные спиртованные, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты

продукт

второй абзац

вина, сока плодово-ягодного спиртованного коньяка или коньячного спирта

вина, виноматериала

там же

там же

Подпункт 1.4.1. Второй абзац

вина, сока нлодово-ягодного спиртованного, виноматериала, коньяка, коньячного спирта

коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки продукта

коньяке или коньячном спирте

коньячном, винном, виноградном и фруктовом (плодовом) дистилляте, коньяке, кальвадосе, фруктовой (плодовой) водке

Подпункт 1.4.2

красные вина, красные плодово-ягодные спиртованные соки, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты

интенсивно окрашенные продукты

Подпункт 1.4.3

красного вина, плодово-ягодного спиртованного сока, виноматериала

красного вина, красного виноматериала, красного фруктового (плодового) вина, красного фруктового (плодового) виноматериала, красного игристого вина

там же

коньяка, коньячного спирта

коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки

Подпункт 1.4.4

красного вина, плодово-ягодного спиртованного сока, виноматериала

красного вина, красного виноматериала, красного фруктового (плодового) вина, красного фруктового (плодового) виноматериала, красного игристого вина

21


INS Martie 2013 (Продолжение Поправки к ГОСТ 13195—73) В каком месте там же

Напечатано

Должно быть

коньяка или коньячного спирта

коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка. кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки

винах, виноматсриалах, коньяках и коньячных спиртах вина, виноматериала, коньяка, коньячного спирта

продукте

предпоследний абзац (2 раза), последний абзац там же

виноматериалов и вин, плодовоягодных и спиртованных соков

вин и виноматериалов

коньяков и коньячных спиртов

коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки

Подпункт 1.5.2

виноматериала или вина, плодовоягодных спиртованных соков коньяка или коньячного спирта

вин и виноматериалов

Подпункт 1.5.1. Первый абзац экспликация формулы

там же

продукта

коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки

(ИУС № 2 2013 г.)

[BS. nr. 3 – 2013]

22


INS Martie 2013 Поправка к ГОСТ 14352—73 Коньячные спирты. Метод определения фурфурола В каком месте

Напечатано

Должно быть

Вводная часть

на коньячные спирты

на коньячные, винные, виноградные фруктовые (плодовые) дистилляты (далее — продукт)

Пункт 3.1

коньячный спирт

продукт

Пункты 3.1 (3 раза), 4.1

коньячного спирта

продукта

Пункт 4.1

коньячном спирте

продукте

и

(ИУС № 2 2013 г.)

[BS. nr. 3 – 2013]

23


INS Martie 2013 Поправка к ГОСТ 23943—80 Вина и коньяки. Методы определения пол¬ноты налива в бутылки В каком месте Вводная часть. Первый абзац

Второй абзац Сноски к вводной части

Напечатано

Должно быть

на виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина и коньяки и устанавливает методы определения полноты налива в бутылки при розливе «по объему» и «по уровню» в соответствии с требованиями ГОСТ 5575*, ГОСТ 13918 и ГОСТ 13741**, ГОСТ 12134, ГОСТ 12494, ГОСТ 28685***. Требования настоящего стандарта являются обязательными * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51149-98 ** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51618-2000 *** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51158-98

на вино, фруктовое (плодовое) вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки (далее — продукт) и устанавливает методы определения полноты налива в бутылки

-

Раздел 1. Первый абзац; вина или коньяка подпункт 1.2.1 второй абзац (четыре раза), примечание 2, подпункты 1.3.1 (два раза), 1.3.2

продукта

Подпункт 1.2.1. Первый абзац, примечание 1

вином или коньяком

продуктом

Подпункт 1.2.1. Первый абзац

вино или коньяк

продукт

Подпункт 1.3.1

вино или коньяк доведены коньяка

там же

вина

продукт доведен коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки вина, фруктового (плодового) вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков

Раздел 2, подпункт 2.3.1 (два раза) подпункт 2.2.1 там же

вина

продукта

вином шампанские и игристые вина

продуктом игристое вино (шампанское)

(ИУС № 2 2013 г.)

[BS. nr. 3 – 2013]

24


INS Martie 2013

NOUTĂȚI StandarDays – zile deschise de informare asupra activității de standardizare europeană

Perioada: 23-24 aprilie 2013 Locul: Centrul de întruniri CEN/CENELEC, str. Marnix, 17, Bruxelles 1000, Belgia Înscrierea: Gratuită

Obiectivele training-ului Seminarul StandarDays oferă părților interesate o imagine de ansamblu clară și structurată a sistemului european de standardizare, a produselor și proceselor CEN/CENELEC, precum și a beneficiilor implicării în activitatea de standardizare europeană. StandarDays reprezintă o sesiune de informare de două zile, care constă într-o reuniune introductivă plenară, în cadrul căreia sînt abordate diferite aspecte și obiective ale CEN/CENELEC (prima zi), precum și sînt organizate ateliere de lucru interactive aprofundate (ziua a doua). Această structură oferă participanților posibilitatea de a se familiariza cu întregul sistem european de standardizare (prima zi), după care, să utilizeze experiența CEN/CENELEC pentru obținerea ulterioară a unor clarificări și explicații (ziua a doua). Cine poate participa? Sesiunea StandarDays este destinată tuturor părților interesate în activitatea sistemului european de standardizare: agenților economici, consumatorilor, autorităților de reglementare, instituțiilor europene, centrelor de cercetare, organismelor naționale de standardizare, mediului academic etc. Condițiile de participare Participarea este gratuită. Luînd în considerare faptul că locurile sînt limitate, înscrierea va avea loc după principiul „primul venit, primul servit” și se va încheia atunci cînd va fi suplinit numărul maxim de participanți. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la nr. de telefon +373 22 218 491 sau să ne scrieți la anastasia.pislari@standard.md.

25


INS Martie 2013

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă „Industria vitivinicolă”, destinată producătorilor și distribuitorilor de vinuri, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat doar în Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.

26


INS Martie 2013

Membrii colegiului:

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Ion Maftei Vasile Nedelea

Secretar

Anastasia PĂŽslari

27

Buletinul de standardizare martie 2013  
Buletinul de standardizare martie 2013  
Advertisement