Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

3 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 504 – ST din 08.02.2011……………………………………………..……………………….……… ………………............4 Lista standardelor şi prestandardelor naţionale aprobate……………………………………………………………………….…5 Перечень утвержденных националъных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate………………………………………………………………..31 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor anulate……………………………………………...……………………………………………….....39 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate……………………………...……………………………...41 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Modificări aprobate la standarde moldovene…………………………………..……...………………………………………....45 Измeнения утвержденные к стандартам и Молдовы Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам…………………………………………………….…....99 Erate la standarde Moldovene……………………………………………………………………………………………..…………...………103 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0003-M din 07.02.2011………………………………………………………………………………………………….......105 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0004-M din 10.02.2011………………………………………………………………………………………………….......106 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0005-M din 18.02.2011………………………………………………………………………………………………….…..107 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0006-M din 24.02.2011……………………………………………………………………………………………………...108

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Standardele oferă siguranţă şi calitate produselor lactate……………………………………………………….....……………112 Protecţia mediului înconjurător prin intermediul standardelor..……………………………………………………………..….113

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 504-ST din 08.02.2011 În scopul executării prevederilor Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu toate modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” întru actualizarea informaţiei despre reprezentanţii ONS în cadrul Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare, INSM emite următoarea H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 125 din 9 martie 2009, referitor la aprobarea în calitate de reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare în următoarele Comitete Tehnice naţionale de Standardizare: - CT 3 „Tutun şi produse din tutun” dna Ludmila Creciun se înlocuieşte cu dna Rodica Siloci – specialist coordonator; - CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare” dna Ludmila Creciun se înlocuieşte cu dna Elena Scutaru – specialist coordonator; - CT 26 „Carne, lapte, grăsimi şi produse derivate” dna Ludmila Creciun se înlocuieşte cu dna Elena Scutaru – specialist coordonator.

4


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR NAŢIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ (februarie 2011) 01

01.060

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

SM SR ISO 4226:2011 Calitatea aerului. Aspecte generale. Unităţi de măsură Качество воздуха. Общие аспекты. Единицы измерения (SR ISO 4226:2008, IDT)

01.040.03 SM SR EN ISO 9000:2011 Sisteme de management al calităţii . Principii fundamentale şi vocabular – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (SR EN ISO 9000:2006, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 9000:2010)

SM SR EN 60027-1:2011 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnică. Partea 1: Generalităţi – Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 1: Общие положения (SR EN 60027-1:2007, IDT)

01.040.13 SMV ISO 80000-1:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi – Величины и единицы. Часть 1: Общие положения (ISO 80000-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 31-0:2003 şi SM SR ISO 1000:2003)

SM SR EN 60743:2010 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive – Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам (SR EN 60743:2003, IDT)

01.040.29

SMV ISO 80000-2:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 2: Semne şi simboluri matematice cu utilizare în ştiinţele naturale şi în tehnică – Величины и единицы. Часть 2: Математические знаки и обозначения, используемые в естественных науках и технике (ISO 80000-2:2009, IDT) (Înlocuieşte SR ISO 31-11:2003)

SM SR CEI 60050-826:2011 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 826: Instalaţii electrice – Международный электротехнический словарь. Часть 826: Электрические установки (SR CEI 60050-826:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEI 60050-826+A1:2007)

SMV ISO 80000-3:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 3: Spaţiu şi timp – Величины и единицы. Часть 3: Пространство и время (ISO 80000-3:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-1:2003 şi SM SR ISO 31-2:2003)

01.040.33

SMV ISO 80000-4:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 4: Mecanică – Величины и единицы. Часть 4: Механика (ISO 80000-4:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-3:2003)

SM SR ISO 14050:2011 Management de mediu. Vocabular – Экологический менеджмент. Словарь (SR ISO 14050:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14050:2003)

SM SR CEI 60050-713:2011 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 713: Radiocomunicaţii: emiţătoare, receptoare, reţele şi exploatare – Международный электротехнический словарь. Часть 713: Радиосвязь: передатчики, приемники, сети и их функционирование (SR CEI 60050-713:2006, IDT)

SM SR ISO 80000-5:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 5: Termodinamică – Величины и единицы. Часть 5: Термодинамика (SR ISO 80000-5:2009, IDT) SMV CEI 80000-6:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 6: Electromagnetism – Величины и единицы. Часть 6: Электромагнетизм (CEI 80000-6:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-5:2003) 5


SM SR OHSAS 18002:2011 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Руководящие указания по применению OHSAS (SR OHSAS 18002:2009, IDT)

SMV ISO 80000-7:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 7: Lumină – Величины и единицы. Часть 7: Свет (ISO 80000-7:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-6:2003) SM SR EN ISO 80000-8:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 8: Acustică – Величины и единицы. Часть 8: Акустика (SR EN ISO 80000-8:2007, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-7:2003)

03.100.30 SM SR ISO 10019:2011 Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora – Руководящие указания по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг (SR ISO 10019:2006, IDT)

SMV ISO 80000-9:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 9: Chimie fizică şi fizică moleculară – Величины и единицы. Часть 9: Физическая химия и молекулярная физика (ISO 80000-9:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-8:2003)

03.120.10 SMV ISO 80000-10:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 10: Fizică atomică şi nucleară – Величины и единицы. Часть 10: Атомная и ядерная физика (ISO 80000-10:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-9:2003 şi SM SR ISO 31-10:2003)

SM SR EN ISO 9000:2011 Sisteme de management al calităţii . Principii fundamentale şi vocabular – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (SR EN ISO 9000:2006, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 9000:2010) SM SR EN ISO 9001:2011 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe – Системы менеджмента качества. Требования (SR EN ISO 9001:2008, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 9001:2009)

SMV ISO 80000-11:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 11: Numere caracteristice – Величины и единицы. Часть 11: Характеристические числа (ISO 80000-11:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-12:2003)

SM SR EN ISO 9004:2011 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii – Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества (SR EN ISO 9004:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 9004:2002)

SMV ISO 80000-12:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 12: Fizica stării solide – Величины и единицы. Часть 12: Физика твердого тела (ISO 80000-12:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 31-13:2003) SMV CEI 80000-13:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 13: Ştiinţa şi tehnologia informaţiei – Величины и единицы. Часть 13: Информатика и информационные технологии (CEI 80000-13:2008, IDT)

SM SR ISO 10005:2011 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii – Системы менеджмента качества. Руководящие указания по планам качества (SR ISO 10005:2007, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 10005:2002)

SMV CEI 80000-14:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 14: Telebiometrie referitoare la fiziologia umană – Величины и единицы. Часть 14: Телебиометрия, относящаяся к физиологии человека (CEI 80000-14:2008, IDT) 03

SM SR ISO/TR 10013:2011 Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii – Руководящие указания по документации системы менеджмента качества (SR ISO/TR 10013:2003, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 10013:2003)

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

SM SR ISO 10014:2011 Managementul calităţii. Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare – Менеджмент качества. Руководящие указания по реализации финансовых и экономических выгод (SR ISO 10014:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 10014:2010)

03.100.01 SM SR OHSAS 18001:2011 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe – Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования (SR OHSAS 18001:2008, IDT) 6


03.120.30

SM SR ISO 10019:2011 Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora – Руководящие указания по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг (SR ISO 10019:2006, IDT)

SM SR ISO 2859-1:2011 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot – Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1: Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества (AQL) (SR ISO 2859-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM STAS 3160/2:2003)

SM SR EN ISO 15189:2011 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă – Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности (SR EN ISO 15189:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 15189:2009)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

03.120.20 11.100.01 SM SR ISO/PAS 17001:2011 Evaluarea conformităţii. Imparţialitate. Principii şi cerinţe – Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования (SR ISO/PAS 17001:2006, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/PAS 17001:2010)

SM SR EN ISO 15189:2011 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă – Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности (SR EN ISO 15189:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 15189:2009)

SM SR ISO/PAS 17002:2011 Evaluarea conformităţii. Confidenţialitate. Principii şi cerinţe – Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования (SR ISO/PAS 17002:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO /PAS 17002:2010

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.020.10

SM SR ISO/PAS 17003:2011 Evaluarea conformităţii. Reclamaţii şi apeluri. Principii şi cerinţe – Оценка соответствия. Жалобы и аппеляции. Принципы и требования (SR ISO/PAS 17003:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO /PAS 17003:2007)

SM SR EN ISO 14040:2011 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru – Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура (SR EN ISO 14040:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 14040:2010)

SM SR ISO/PAS 17004:2011 Evaluarea conformităţii. Dezvăluirea informaţiilor. Principii şi cerinţe – Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования (SR ISO/PAS 17004:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO /PAS 17004:2010)

SM SR EN ISO 14044:2011 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare – Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания (SR EN ISO 14044:2007, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14044:2010)

SM SR EN ISO/CEI 17021:2011 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare de sisteme de management – Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (SR EN ISO/CEI 17021:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO /PAS 17021:2010)

SM SR ISO 14050:2011 Management de mediu. Vocabular – Экологический менеджмент. Словарь (SR ISO 14050:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 14050:2003) 13.020.50

SM SR EN ISO/CEI 17030:2011 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate de terţă parte – Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия третьей стороны (SR EN ISO/CEI 17030:2009, IDT)

SM SR ISO 14025:2011 Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III. Principii şi proceduri – Экологические этикетки и декларации. Экологические декларации типа III. Принципы и процедуры (SR ISO 14025:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 14025:2007)

7


SM SR OHSAS 18002:2011 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Руководящие указания по применению OHSAS (SR OHSAS 18002:2009, IDT)

13.020.60 SM SR EN ISO 14040:2011 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru – Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура (SR EN ISO 14040:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 14040:2010)

13.110

SM SR EN ISO 14044:2011 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare – Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания (SR EN ISO 14044:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 14044:2010)

SM SR EN 60825-1:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii – Безопасность лазерных изделий. Часть 1: Классификация оборудования и требования (SR EN 60825-1:2008, IDT)

13.040.01

SM SR EN 61310-1:2010 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 1: Cerinţe pentru semnale vizuale, acustice şi tactile – Безопасность машин. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 1: Требования к визуальным, звуковым и тактильным сигналам (SR EN 61310-1:2008, IDT)

SM SR ISO 4226:2011 Calitatea aerului. Aspecte generale. Unităţi de măsură Качество воздуха. Общие аспекты. Единицы измерения (SR ISO 4226:2008, IDT) 13.060.10 SM SR ISO 5667-6:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în rîuri şi alte cursuri de apă – Качество воды. Отбор проб. Часть 6: Руководство по отбору проб из рек и других водотоков (SR ISO 5667-6:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 5667-6:2010)

SM SR EN 61310-2:2010 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Cerinţe pentru marcare – Безопасность машин. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 2: Требования к маркировке (SR EN 61310-2:2008, IDT) SM SR EN 61310-3:2010 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea organelor de comandă – Безопасность машин. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 3: Требования к размещению и функционированию органов управления (SR EN 61310-3:2008, IDT)

13.060.45 SM SR EN ISO 5667-1:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare – Качество воды. Отбор проб. Часть 1: Руководство по составлению программ и методик отбора проб (SR EN ISO 5667-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 5667-1:2010)

13.120

SM SR ISO 5667-6:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în rîuri şi alte cursuri de apă – Качество воды. Отбор проб. Часть 6: Руководство по отбору проб из рек и других водотоков (SR ISO 5667-6:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO5667-6:2010)

SM SR EN 60335-2-14:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-14: Частные требования к кухонным машинам (SR EN 60335-2-14:2007, IDT)

13.060.50

SM SR EN 60335-2-15:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15: Частные требования к приборам для нагрева жидкостей (SR EN 60335-2-15:2004, IDT)

SM SR ISO 10523:2011 Calitatea apei. Determinarea pH-lui – Качество воды. Определение рН (SR ISO 10523:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 10523:2001) 13.100

SM SR EN 60335-2-16:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-16: Частные требования к устройствам для удаления пищевых отходов (SR EN 60335-2-16:2004, IDT)

SM SR OHSAS 18001:2011 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe – Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования (SR OHSAS 18001:2008, IDT) 8


электрические приборы. Безопасность. Часть 2-32: Частные требования к приборам для массажа (SR EN 60335-2-32:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-17:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne şi aparate de încălzit flexibile similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17: Частные требования к одеялам, подушкам и аналогичным гибким обогревательным приборам (SR EN 60335-2-17:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-35:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-35: Частные требования к проточным водонагревателям (SR EN 60335-2-35:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-21:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21: Частные требования к аккумуляционным водонагревателям (SR EN 60335-2-21:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-41:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41: Частные требования к насосам (SR EN 60335-2-41:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-23:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23: Частные требования к приборам по уходу за кожей и волосами (SR EN 60335-2-23:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-43:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43: Частные требования к сушилкам для одежды и полотенцесушителям (SR EN 60335-2-43:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-25:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-25: Частные требования к микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи (SR EN 60335-2-25:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-45:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule portabile de încălzit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-45: Частные требования к переносным электронагревательным инструментам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-45:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-26:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripţii particulare pentru ceasuri – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-26: Частные требования к часам (SR EN 60335-2-26:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-52:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-52: Частные требования к приборам, применяемым для гигиены полости рта (SR EN 60335-2-52:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-28:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28: Частные требования к швейным машинам (SR EN 60335-2-28:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-54:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (SR EN 60335-2-54:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-31:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-31: Частные требования к воздухоочистителям для кухонь (SR EN 60335-2-31:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-56:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56: Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-56:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-32:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj – Бытовые и аналогичные 9


SM SR EN 60335-2-59:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-59: Частные требования к приборам для уничтожения насекомых (SR EN 60335-2-59:2004, IDT)

SM SR EN 60895:2010 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale pînă la 800 kV în curent alternativ şi ± 600 kV în curent continuu –Работа под напряжением. Одежда токопроводящая, используемая при номинальном напряжении до 800 kV переменного тока и ±600 кВ постоянного тока (SR EN 60895:2005, IDT)

SM SR EN 60335-2-60:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-60: Частные требования к гидромассажным ваннам (SR EN 60335-2-60:2004, IDT)

SM SR EN 60903:2010 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant – Работа под напряжением. Перчатки из изоляционного материала (SR EN 60903:2005, IDT) SM SR EN 60984:2010 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune – Нарукавники защитные электроизоляционные для работы под напряжением (SR EN 60984:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-61:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi, cu acumulare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-61: Частные требования к теплоаккумуляционным комнатным обогревателям (SR EN 60335-2-61:2004, IDT)

SM SR EN 61236:2010 Dispozitive de fixare şi manşoane de prindere pentru prăjini electroizolante şi accesorii pentru lucrul sub tensiune – Хомуты, полюсные зажимы (приклеиваемые зажимы) и вспомогательные приспособления для работы под напряжением (SR EN 61236:2001, IDT)

SM SR EN 60335-2-78:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru grătare electrice de exterior – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-78: Частные требования к наружным барбекю (SR EN 60335-2-78:2004, IDT)

13.340.10 SM SR EN ISO 14460:2010 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare – Защита от перегрева и пламени. Одежда защитная для водителейавтогонщиков. Требования к характеристикам и методы испытаний (SR EN ISO 14460:2003, IDT)

SM SR EN 62115:2010 Jucării electrice. Securitate – Игрушки электрические. Безопасность (SR EN 62115:2006, IDT) 13.220.50

SM SR EN 14786:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Determinarea rezistenţei la penetrarea de către substanţe chimice lichide pulverizate, emulsii şi dispersii. Încercarea la pulverizare – Одежда защитная. Определение стойкости к прониканию распыленных жидких химикатов, эмульсий и дисперсий. Испытания методом пульверизации (SR EN 14786:2006, IDT)

SM SR EN 81-73:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 73: Funcţionarea ascensoarelor în caz de incediu – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 73: Поведение лифтов в случае пожара (SR EN 81-73:2005, IDT)

SM SR EN ISO 15025:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea limitată a flăcării – Одежда защитная. Защита тепло- и огнестойкая. Метод испытания на ограниченное распространение пламени (SR EN ISO 15025:2003, IDT)

13.220.40 SM SR EN 71-2+A1:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate – Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (SR EN 71-2+A1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 15027-1:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea – Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 1: Костюмы для постоянной носки, требования, включая безопасность (SR EN ISO 15027-1:2003, IDT)

13.260 SM SR EN 60743:2010 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive – Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам (SR EN 60743:2003, IDT) 10


аппараты с открытым контуром и сжатым воздухом, с полумаской и легочно-силовым запрашивающим клапаном, с избыточным давлением для использования только в целях спасения. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14529:2006, IDT)

SM SR EN ISO 15027-2:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea – Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 2: Костюмы для быстрого надевания, требования, включая безопасность (SR EN ISO 15027-2:2003, IDT)

SM SR EN 14593-1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare – Устройства защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с подачей сжатого воздуха и с впускным клапаном. Часть 1: Аппарат со сплошной маской. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14593-1:2005, IDT)

SM SR EN ISO 15027-3:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare – Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 3: Методы испытаний (SR EN ISO 15027-3:2003, IDT) SM SR EN 15614:2010 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare de laborator şi cerinţe de performanţă pentru îmbrăcăminte purtată în lupta contra focului în spaţii deschise – Защитная одежда для пожарных. Методы лабораторного испытания и требования к характеристикам для одежды, используемой в тушении пожаров на открытых пространствах (SR EN 15614:2007, IDT)

SM SR EN 14593-2:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semi-mască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare – Устройства защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с подачей сжатого воздуха и с впускным клапаном. Часть 2: Аппарат с полумаской для избыточного давления. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14593-2:2005, IDT)

13.340.20 SM SR EN 14458:2010 Echipamente de protecţie a ochilor. Ecrane faciale şi viziere pentru căşti pentru pompieri şi de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanţă şi de urgenţă – Средства защиты органов зрения. Щитки предохранительные и козырьки на касках пожарных и защитных шлемах рабочих промышленных предприятий, используемые пожарными и работниками санитарной и аварийной служб (SR EN 14458:2005, IDT)

SM SR EN 14594:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare – Устройства защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные с постоянной подачей сжатого воздуха. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14594:2005, IDT) 13.340.40 SM SR EN 60903:2010 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant – Работа под напряжением. Перчатки из изоляционного материала (SR EN 60903:2005, IDT)

SM SR EN 14572:2010 Căşti de înaltă protecţie pentru activităţi ecvestre – Шлемы высокопрочные для конного спорта (SR EN 14572:2005, IDT) 13.340.30

13.340.50

SM SR EN 14435:2010 Aparate de protecţie respiratorie Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semi-mască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare – Устройства защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные с открытым контуром со сжатым воздухом с полумаской, применяемые для избыточного давления. Требования, испытания, маркировка (SR EN 14435:2005, IDT)

SM SR EN 15090:2010 Încălţăminte pentru pompieri – Обувь для пожарных (SR EN 15090:2007, IDT) SM SR EN ISO 17249:2010 Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ – Обувь безопасная, стойкая к разрезанию цепной пилой (SR EN ISO 17249:2005, IDT) SM SR EN ISO 20344:2010 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru încălţăminte – Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний обуви (SR EN ISO 20344:2004, IDT)

SM SR EN 14529:2010 Aparate de protecţie respiratorie Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspiraţie, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare – Устройства защиты органов дыхания. Автономные дыхательные 11


21.060.70

SM SR EN ISO 20345:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de securitate – Средства индивидуальной защиты. Безопасная обувь (SR EN ISO 20345:2004, IDT)

SM SR EN 13411-7+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7: Симметричный клиновый зажим (SR EN 13411-7+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13411-7:2010)

SM SR EN ISO 20346:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie – Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь (SR EN ISO 20346:2005, IDT)

23

SM SR EN ISO 20347:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru – Средства индивидуальной защиты. Профессиональная обувь (SR EN ISO 20347:2004, IDT) 17

23.080

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SM SR EN 60335-2-41:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41: Частные требования к насосам (SR EN 60335-2-41:2004, IDT)

17.020 SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 Incertitudine de măsurare. Partea 3 : Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995) – Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995) (SR Ghid ISO/CEI 98-3:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR ENV 13005:2007)

SM SR EN 60335-2-51:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie fixe pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-51: Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для установок обогрева и водоснабжения (SR EN 60335-2-51:2004, IDT)

17.220 SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2006, IDT)

SM SR EN 60335-2-67:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz industrial şi comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 2-67: Частные требования к машинам для обработки и чистки полов для промышленного и коммерческого использования (SR EN 60335-2-67:2004, IDT) 23.120 SM SR EN 60335-2-40:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 2-40: Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям (SR EN 60335-2-40:2004, IDT)

17.220.01 SMV CEI 80000-6:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 6: Electromagnetism – Величины и единицы. Часть 6: Электромагнетизм (CEI 80000-6:2008, IDT) SM SR EN 62040-2:2010 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) – Системы бесперебойного питания. Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (SR EN 62040-2:2006, IDT) 21

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SM SR EN 60335-2-65:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-65: Частные требования к приборам для очистки воздуха (SR EN 60335-2-65:2004, IDT)

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12


25.140.20

SM SR EN 60335-2-80:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-80: Prescripţii particulare pentru ventilatoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-80: Частные требования к вентиляторам (SR EN 60335-2-80:2004, IDT) 25

SM SR EN 60335-2-45:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule portabile de încălzit şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-45: Частные требования к переносным электронагревательным инструментам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-45:2004, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40

25.160.01

SM SR EN 61326-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 1: Cerinţe generale – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2006, IDT)

SM SR EN 60974-1:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare cu arc electric – Оборудование для дуговой сварки. Часть 1: Источники питания для сварки (SR EN 60974-1:2006, IDT) SM SR EN 60974-2:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 2: Sisteme de răcire cu lichid – Оборудование для дуговой сварки. Часть 2: Системы охлаждения жидкостью (SR EN 60974-2:2008, IDT)

SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2006, IDT)

SM SR EN 60974-3:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 3: Dispozitive de amorsare şi de stabilizare a arcului electric – Оборудование для дуговой сварки. Часть 3: Средства зажигания и стабилизации дуги (SR EN 60974-3:2008, IDT) SM SR EN 60974-4:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 4: Inspectare şi încercare în funcţionare – Оборудование для дуговой сварки. Часть 4: Проверка и испытание в процессе эксплуатации (SR EN 60974-4:2007, IDT)

SM SR EN 61326-2-2:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune - Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (SR EN 61326-2-2:2006, IDT)

SM SR EN 60974-5:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 5: Dispozitive de avans al sîrmei – Оборудование для дуговой сварки. Часть 5: Механизмы подачи проволоки (SR EN 60974-5:2008, IDT) SM SR EN 60974-7:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 7: Capete pentru sudare – Оборудование для дуговой сварки. Часть 7: Сварочные горелки (SR EN 60974-7:2006, IDT)

25.080.01 SM SR EN 60974-8:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 8: Console de gaz pentru sudare şi sisteme de tăiere cu plasmă – Оборудование для дуговой сварки. Часть 8: Газовые консоли для сварки и систем плазменной резки (SR EN 60974-8:2004, IDT)

SM SR EN 50370-1:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru maşini-unelte. Partea 1: Emisie – Электромагнитная совместимость (EMC). Стандарт на семейство продукции для металлорежущих станков. Часть 1: Эмиссия (SR EN 50370-1:2005, IDT)

13


pentru echipamente – Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2: Электромагнитная совместимость оборудования (SR EN 50083-2:2007, IDT)

SM SR EN 60974-11:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi – Оборудование для дуговой сварки. Часть 11: Электрододержатели (SR EN 60974-11:2005, IDT) SM SR EN 60974-12:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 12: Dispozitive de cuplare pentru cabluri pentru sudare – Оборудование для дуговой сварки. Часть 12: Соединительные устройства для сварочных кабелей (SR EN 60974-12:2006, IDT)

SM SR EN 50121-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalităţi – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 1: Общие положения (SR EN 50121-1:2007, IDT)

25.160.30

SM SR EN 50121-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul său către lumea exterioară – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 2: Эмиссия всей железнодорожной системы во внешний мир (SR EN 50121-2:2007, IDT)

SM SR EN 60974-6:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 6: Sursă de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat – Оборудование для дуговой сварки. Часть 6: Источники питания для ручной дуговой сварки металла в ограниченном режиме (SR EN 60974-6:2004, IDT)

SM SR EN 50121-3-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri şi vehicule complete – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-1: Подвижной состав. Поезд и весь подвижной состав (SR EN 50121-3-1:2007, IDT)

25.180.10 SM SR EN 61307:2010 Instalaţii industriale de încălzire cu microunde. Metode de încercare pentru determinarea puterii de ieşire – Установки промышленные нагревательные микроволновые. Методы испытания для определения выходной мощности (SR EN 61307:2006, IDT) 27

SM SR EN 50121-3-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetic. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-2: Подвижной состав. Аппаратура (SR EN 50121-3-2:2007, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

SM SR EN 50121-4:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 4: Эмиссия и невосприимчивость сигнальной и телекоммуникационной аппаратуры (SR EN 50121-4:2007, IDT)

27.010 SM SR EN 16001:2011 Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare – Системы менеджмента энергии. Требования и руководство по применению (SR EN 16001:2009, IDT)

SM SR EN 50121-5:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale aparaturii asociate – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 5: Эмиссия и невосприимчивость стационарных установок и аппаратуры энергоснабжения (SR EN 50121-5:2007, IDT)

27.020 SM SR EN 55012:2010 Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbaţiilor radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare – Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения для защиты небортовых приемников (SR EN 55012:2008, IDT) 29

SM SR EN 55103-1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 1: Emisie – Электромагнитная совместимость. Стандарт на семейство изделий для профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления освещенности сцен. Часть 1: Эмиссия (SR EN 55103-1:2001, IDT)

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 50083-2:2010 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică 14


среды. Измерение индекса текучести расплава. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя полиэтилена методом прямого сжигания. Измерение содержания сажи методом термогравиметрического анализа. Оценка дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа (SR EN 60811-4-1:2005, IDT)

SM SR EN 55103-2:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard de familie de produse pentru aparate de uz profesional audio, video, audiovizuale şi de comandă a luminilor pentru spectacole. Partea 2: Imunitate – Электромагнитная совместимость. Стандарт на семейство изделий для профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления освещенности сцен. Часть 2: Невосприимчивость (SR EN 55103-2:2001, IDT)

SM SR EN 60811-4-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări commune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer. Măsurarea creşterii de masă. Încercare de stabilitate de lungă durată. Metodă de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность. Метод испытания на окислительной деструкции при каталитическом воздействии меди (SR EN 60811-4-2:2005, IDT)

SM SR EN 60950-22:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 22: Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе (SR EN 60950-22:2006, IDT) SM SR EN 60950-23:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 23: Оборудование для хранения данных большого формата (SR EN 60950-23:2006, IDT) SM SR EN 61547:2010 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea CEM – Оборудование для освещения общего применения. Требования к невосприимчивости электромагнитной совместимости (SR EN 61547:2001, IDT)

29.060.01

29.035.20

SM SR EN 61242:2010 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare – Электрическая арматура. Кабельные катушки бытового и аналогичного назначения (SR EN 61242:2002, IDT)

SM SR EN 60811-2-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Специальные методы для эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, на тепловую деформацию и маслостойкость (SR EN 60811-2-1:2001, IDT)

29.060.20 SM SR EN 60811-2-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Специальные методы для эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, на тепловую деформацию и маслостойкость (SR EN 60811-2-1:2001, IDT) SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări commune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilena prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrica. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilena cu ajutorul unui microscop – Материалы

SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări commune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilena prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrica. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilena cu ajutorul unui microscop – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей 15


для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды. Измерение индекса текучести расплава. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя полиэтилена методом прямого сжигания. Измерение содержания сажи методом термогравиметрического анализа. Оценка дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа (SR EN 60811-4-1:2005, IDT)

SM SR EN 60664-4:2010 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 4: Consideraţii privnd solicitările la tensiune de frecvenţă înaltă – Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 4: Рассмотрение вопросов, связанных с высокочастотным градиентом напряжения (SR EN 60664-4:2006, IDT) SM SR EN 60664-5:2010 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 5: Metode detaliate de determinare a distanţelor de izolare în aer şi a distanţelor de izolare pe suprafaţă mai mici sau egale cu 2 mm – Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 5: Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 mm (SR EN 60664-5:2008, IDT)

SM SR EN 60811-4-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări commune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer. Măsurarea creşterii de masă. Încercare de stabilitate de lungă durată. Metodă de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность. Метод испытания на окислительной деструкции при каталитическом воздействии меди (SR EN 60811-4-2:2005, IDT)

29.120.10 SM SR EN 60670-1:2010 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale – Кожухи и оболочки для электрической арматуры бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1: Общие требования (SR EN 60670-1:2005, IDT) SM SR EN 60670-22:2010 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 22: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase de conexiune – Кожухи и оболочки для электрической арматуры бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 22: Частные требования к соединительным коробкам и оболочкам (SR EN 60670-22:2007, IDT)

29.080.01

29.120.30

SM SR EN 60664-1:2010 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări – Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1: Принципы, требования и испытания (SR EN 60664-1:2008, IDT)

SM SR EN 61210:2010 Dispozitive de conectare. Borne plate de conectare rapidă a conductoarelor de cupru. Prescripţii de securitate – Устройства соединительные. Зажимы плоские быстросочленяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности (SR EN 61210:2002, IDT)

29.080.30

29.120.40

SM SR EN 60664-1:2010 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări – Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1: Принципы, требования и испытания (SR EN 60664-1:2008, IDT)

SM SR EN 50428:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) – Выключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Выключатели и связанная с ними арматура для применения в электронных системах жилых домов и для зданий (HBES) (SR EN 50428:2006, IDT)

SM SR EN 60664-3:2010 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării – Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 3: Использование покрытия, герметизации или заливки для защиты от загрязнения (SR EN 60664-3:2004, IDT 16


29.120.99

SM SR EN 60669-2-1:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare. Întreruptoare electronice – Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1: Частные требования. Электронные выключатели (SR EN 60669-2-1:2005, IDT)

SM SR EN 60670-21:2010 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 21: Prescripţii particulare pentru cutii şi carcase cu dispozitive de agăţare – Кожухи и оболочки для электрической арматуры бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 21: Частные требования к кожухам и оболочкам, оснащенными средствами для подвешивания (SR EN 60670-21:2008, IDT)

SM SR EN 60669-2-2:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare. Întreruptoare cu comandă electromagnetică de la distanţă (teleruptoare) – Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2: Частные требования. Электромагнитные выключатели с дистанционным управлением (RCS) (SR EN 60669-2-2:2007, IDT)

SM SR EN 61242:2010 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare – Электрическая арматура. Кабельные катушки бытового и аналогичного назначения (SR EN 61242:2002, IDT)

SM SR EN 60669-2-3:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare. Întreruptoare cu temporizare – Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3: Частные требования. Выключатели с выдержкой времени (SR EN 60669-2-3:2007, IDT)

29.130.20 SM SR EN 60715:2010 Dimensiuni pentru aparataj electric de joasă tensiune. Montare standardizată a şinelor pentru suportul mecanic al aparatelor electrice în instalaţii de aparataj de joasă tensiune – Размеры аппаратуры распределения и управления низковольтной. Стандартизованный монтаж на рейках для механической поддержки электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления (SR EN 60715:2002, IDT)

SM SR EN 60669-2-4:2010 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare. Întreruptoare-separatoare – Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-4: Частные требования. Разъединители (SR EN 60669-2-4:2005, IDT)

29.140.10 SM SR EN 60838-1:2010 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări – Патроны различные для ламп. Часть 1: Общие требования и испытания (SR EN 60838-1:2005, IDT)

SM SR EN 60934:2010 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE) – Выключатели автоматические для оборудования (CBE) (SR EN 60934:2001, IDT)

SM SR EN 60838-2-1:2010 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14 - Патроны различные для ламп. Часть 2: Частные требования. Раздел 1: Патроны S14 (SR EN 60838-2-1:2002, IDT)

29.120.50 SM SR EN 60898-2:2010 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 2: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ şi în curent continuu – Аппаратура малогабаритная электрическая. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков бытовых и аналогичных установок. Часть 2: Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока (SR EN 60898-2:2007, IDT)

SM SR EN 60838-2-2:2010 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2-2: Reguli particulare. Conectoare pentru module LED – Патроны различные для ламп. Часть 2-2: Частные требования. Соединители для модулей LED (SR EN 60838-2-2:2007, IDT) 29.140.30

SM SR EN 60934:2010 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE) – Выключатели автоматические для оборудования (CBE) (SR EN 60934:2001, IDT)

SM SR EN 61195:2010 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate – Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности (SR EN 61195:2002, IDT)

SM SR EN 60691:2010 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare – Вставки плавкие тепловые. Требования и руководство по применению (SR EN 60691:2004, IDT) 17


SM SR EN 60984:2010 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune – Нарукавники защитные электроизоляционные для работы под напряжением (SR EN 60984:2003, IDT) SM SR EN 61236:2010 Dispozitive de fixare şi manşoane de prindere pentru prăjini electroizolante şi accesorii pentru lucrul sub tensiune – Хомуты, полюсные зажимы (приклеиваемые зажимы) и вспомогательные приспособления для работы под напряжением (SR EN 61236:2001, IDT)

SM SR EN 61199:2010 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de securitate – Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности (SR EN 61199:2002, IDT) 29.160.40 SM SR EN 61204:2010 Dispozitive de alimentare de joasă tensiune cu ieşire în curent continuu. Caracteristici de funcţionare şi cerinţe de securitate – Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Эксплуатационные характеристики и требования безопасности (SR EN 61204:2001, IDT)

29.260.99 SM SR EN 60743:2010 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive – Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам (SR EN 60743:2003, IDT)

29.200 SM SR EN 61800-3:2010 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 3: Cerinţe CEM şi metode de încercare specifice – Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 3: Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытания (SR EN 61800-3:2005, IDT)

SM SR EN 60895:2010 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale pînă la 800 kV în curent alternativ şi ± 600 kV în curent continuu –Работа под напряжением. Одежда токопроводящая, используемая при номинальном напряжении до 800 кВ переменного тока и ±600 кВ постоянного тока (SR EN 60895:2005, IDT)

SM SR EN 62040-2:2010 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) – Системы бесперебойного питания. Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (SR EN 62040-2:2006, IDT)

SM SR EN 60903:2010 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant – Работа под напряжением. Перчатки из изоляционного материала (SR EN 60903:2005, IDT)

29.240 SM SR EN 60895:2010 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale pînă la 800 kV în curent alternativ şi ± 600 kV în curent continuu –Работа под напряжением. Одежда токопроводящая, используемая при номинальном напряжении до 800 кВ переменного тока и ±600 кВ постоянного тока (SR EN 60895:2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEI 60050-826+A1:2007)

SM SR EN 60984:2010 Protectori electroizolanţi pentru braţe pentru lucrări sub tensiune – Нарукавники защитные электроизоляционные для работы под напряжением (SR EN 60984:2003, IDT) SM SR EN 61236:2010 Dispozitive de fixare şi manşoane de prindere pentru prăjini electroizolante şi accesorii pentru lucrul sub tensiune – Хомуты, полюсные зажимы (приклеиваемые зажимы) и вспомогательные приспособления для работы под напряжением (SR EN 61236:2001, IDT)

29.240.01 SM SR CEI 60050-826:2011 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 826: Instalaţii electrice – Международный электротехнический словарь. Часть 826: Электрические установки (SR CEI 60050-826:2006, IDT) 29.240.20

SM SR EN 61243-3:2010 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune.Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune – Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3: Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа (SR EN 61243-3:2002, IDT)

SM SR EN 60743:2010 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive – Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам (SR EN 60743:2003, IDT)

29.280 SM SR EN 50121-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalităţi – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 1: Общие положения (SR EN 50121-1:2007, IDT)

SM SR EN 60903:2010 Lucrări sub tensiune. Mănuşi de material electroizolant – Работа под напряжением. Перчатки из изоляционного материала (SR EN 60903:2005, IDT) 18


SM SR EN 60825-1:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii – Безопасность лазерных изделий. Часть 1: Классификация оборудования и требования (SR EN 60825-1:2008, IDT)

SM SR EN 50121-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul său către lumea exterioară – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 2: Эмиссия всей железнодорожной системы во внешний мир (SR EN 50121-2:2007, IDT)

SM SR EN 60838-2-2:2010 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2-2: Reguli particulare. Conectoare pentru module LED – Патроны различные для ламп. Часть 2-2: Частные требования. Соединители для модулей LED (SR EN 60838-2-2:2007, IDT)

SM SR EN 50121-3-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri şi vehicule complete – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-1: Подвижной состав. Поезд и весь подвижной состав (SR EN 50121-3-1:2007, IDT)

SM SR EN 60931-1:2010 Condensatoare şunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală pînă la 1 kV inclusive. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare – Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 kV включительно. Часть 1: Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации (SR EN 60931-1:2001, IDT)

SM SR EN 50121-3-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetic. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-2: Подвижной состав. Аппаратура (SR EN 50121-3-2:2007, IDT) SM SR EN 50121-4:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 4: Эмиссия и невосприимчивость сигнальной и телекоммуникационной аппаратуры (SR EN 50121-4:2007, IDT) SM SR EN 50121-5:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale aparaturii asociate – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 5: Эмиссия и невосприимчивость стационарных установок и аппаратуры энергоснабжения (SR EN 50121-5:2007, IDT)

SM SR EN 60931-3:2010 Condensatoare şunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală pînă la 1 kV inclusive. Partea 3: Siguranţe fuzibile interne – Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 kV включительно. Часть 3: Внутренние плавкие предохранители (SR EN 60931-3:2001, IDT)

31

31.220.10

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

SM SR EN 60838-2-2:2010 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2-2: Reguli particulare. Conectoare pentru module LED – Патроны различные для ламп. Часть 2-2: Частные требования. Соединители для модулей LED (SR EN 60838-2-2:2007, IDT) 31.260

31.060.01 SM SR EN 61270-1:2010 Condensatoare pentru cuptoare cu microunde. Partea 1: Generalităţi – Конденсаторы для микроволновых печей. Часть 1: Общие положения (SR EN 61270-1:2002, IDT) 31.060.70

SM SR EN 60825-1:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii – Безопасность лазерных изделий. Часть 1: Классификация оборудования и требования (SR EN 60825-1:2008, IDT)

SM SR EN 60831-1:2010 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală pînă la 1 kV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare – Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающиеся для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 kV включительно. Часть 1: Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации (SR EN 60831-1:2001, IDT)

SM SR EN 60825-2:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) – Безопасность лазерных изделий. Часть 2: Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) (SR EN 60825-2:2005, IDT) 19


для проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию (SR EN 14010+A1:2009, IDT)

SM SR EN 60825-4:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser – Безопасность лазерных изделий. Часть 4: Устройства защиты от лазерного воздействия (SR EN 60825-4:2007, IDT)

SM SR EN ISO 14982:2010 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate – Сельскохозяйственные машины и машины для лесного хозяйства. Электромагнитная совместимость. Методы испытания и критерии приемки (SR EN ISO 14982:2009, IDT)

SM SR EN 60825-12:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 12: Securitatea sistemelor de comunicaţii optice în spaţiu liber utilizate pentru transmisii de informaţii – Безопасность лазерных изделий. Часть 12: Безопасность нестационарных оптических систем связи, применяемых для передачи информации (SR EN 60825-12:2004, IDT) 33

SM SR EN 60870-2-1:2010 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiţii de funcţionare. Secţiunea 1: Alimentare şi compatibilitate electromagnetică – Устройства и системы телеуправления. Часть 2: Эксплуатационные условия. Раздел 1: Электропитание и электромагнитная совместимость (SR EN 60870-2-1:2001, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.020

SM SR EN 61326-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 1: Cerinţe generale – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2006, IDT)

SM SR EN 300 386 V1.3.2:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона. Оборудование для телекоммуникационных сетей. Требования к электромагнитной совместимости (SR EN 300 386 V1.3.2:2004, IDT)

SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2006, IDT)

33.060.40 SM SR EN 50083-2:2010 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 2: Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente – Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2: Электромагнитная совместимость оборудования (SR EN 50083-2:2007, IDT)

SM SR EN 61326-2-2:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune - Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (SR EN 61326-2-2:2006, IDT)

SM SR EN 60728-11:2010 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 11: Securitate – Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11: Безопасность (SR EN 60728-11:2006, IDT) 33.100.01 SM SR EN 14010+A1:2010 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu – Безопасность машин. Оборудование для приводов стоянки автомобилей. Требования безопасности и электромагнитной совместимости 20


SM SR EN 61800-3:2010 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 3: Cerinţe CEM şi metode de încercare specifice – Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 3: Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытания (SR EN 61800-3:2005, IDT)

SM SR EN 61000-3-12:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-12: Limite. Limite pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la reţelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A şi ≤ 75 A pe fază – Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-12: Предельные значения. Предельные значения для гармонических составляющих токов, создаваемых оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с потребляемым током > 16 А и ≤ 75 А на фазу (SR EN 61000-3-12:2005, IDT)

33.100.10 SM SR EN 12015:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Emisie – Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Эмиссия (SR EN 12015:2005, IDT)

33.100.20 SM SR EN 12016+A1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate – Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (SR EN 12016+A1:2008, IDT)

SM SR EN 50370-1:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru maşini-unelte. Partea 1: Emisie Электромагнитная совместимость (EMC). Стандарт на семейство продукции для металлорежущих станков. Часть 1: Эмиссия (SR EN 50370-1:2005, IDT)

SM SR EN 55014-2:2010 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse – Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым приборам, электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 2: Невосприимчивость. Стандарт на семейство изделий (SR EN 55014-2:2001, IDT)

SM SR EN 55011:2010 Echipamente de radiofrecvenţă industriale, ştiinţifice şi medicale (ISM). Caracteristici de perturbaţii electromagnetice. Limite şi metode de măsurare – Промышленное, научное и медицинское радиочастотное оборудование (ISM). Характеристики электромагнитных помех. Предельные значения и методы измерения (SR EN 55011:2007, IDT)

SM SR EN 55024:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. de imunitate. Limite şi metode de Оборудование информационных Характеристики невосприимчивости. значения и методы измерения (SR EN 55024:2001, IDT)

SM SR EN 55012:2010 Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbaţiilor radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare – Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения для защиты небортовых приемников (SR EN 55012:2008, IDT)

Caracteristici măsurare – технологий. Предельные

SM SR EN 61000-6-1:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitate pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate – Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. Общие стандарты. Невосприимчивость для окружающей среды жилых, коммерческих и слабоиндустриализованных зон (SR EN 61000-6-1:2007, IDT)

SM SR EN 55022:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare – Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения (SR EN 55022:2007, IDT)

SM SR EN 61000-6-2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile industrialeЭлектромагнитная совместимость. Часть 6-2: Общие стандарты. Невосприимчивость для окружающей среды индустриальных зон (SR EN 61000-6-2:2006, IDT)

SM SR EN 61000-3-2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază) – Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2: Предельные значения. Предельные значения эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током ≤ 16 А на фазу) (SR EN 61000-3-2:2006, IDT)

21


33.180.01 SM SR EN 60825-2:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibră optică (STFO) – Безопасность лазерных изделий. Часть 2: Безопасность волоконно-оптических систем связи (OFCS) (SR EN 60825-2:2005, IDT)

SM SR EN 60335-2-56:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56: Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-56:2004, IDT)

33.200

45

SM SR EN 60870-2-1:2010 Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 2: Condiţii de funcţionare. Secţiunea 1: Alimentare şi compatibilitate electromagnetică – Устройства и системы телеуправления. Часть 2: Эксплуатационные условия. Раздел 1: Электропитание и электромагнитная совместимость (SR EN 60870-2-1:2001, IDT) 35

45.020 SM SR EN 50121-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 1: Generalităţi – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 1: Общие положения (SR EN 50121-1:2007, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

SM SR EN 50121-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul său către lumea exterioară – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 2: Эмиссия всей железнодорожной системы во внешний мир (SR EN 50121-2:2007, IDT)

35.020 SM SR EN 60950-1:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 60950-1:2006, IDT)

SM SR EN 50121-4:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 4: Emisiile şi imunitatea aparaturii de semnalizare şi de telecomunicaţii – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 4: Эмиссия и невосприимчивость сигнальной и телекоммуникационной аппаратуры (SR EN 50121-4:2007, IDT)

SM SR EN 60950-22:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 22: Echipamente destinate a fi instalate în exterior – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 22: Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе (SR EN 60950-22:2006, IDT)

SM SR EN 50121-5:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 5: Emisiile şi imunitatea instalaţiilor fixe de alimentare cu energie electrică şi ale aparaturii asociate – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 5: Эмиссия и невосприимчивость стационарных установок и аппаратуры энергоснабжения (SR EN 50121-5:2007, IDT)

SM SR EN 60950-23:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 23: Echipamente de mari dimensiuni pentru stocarea datelor – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 23: Оборудование для хранения данных большого формата (SR EN 60950-23:2006, IDT)

45.060.01 SM SR EN 50121-3-1:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetică. Partea 3-1: Material rulant. Trenuri şi vehicule complete – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-1: Подвижной состав. Поезд и весь подвижной состав (SR EN 50121-3-1:2007, IDT)

35.260 SM SR EN 60950-1:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale – Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 60950-1:2006, IDT) 37

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

SM SR EN 50121-3-2:2010 Aplicaţii feroviare. Compatibilitate electromagnetic. Partea 3-2: Material rulant. Aparatură – Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-2: Подвижной состав. Аппаратура (SR EN 50121-3-2:2007, IDT)

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

37.060.10 22


61

47.020.70 SM SR EN 60945:2010 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Reguli generale. Metode de încercare şi rezultate impuse – Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. Общие требования. Методы испытания и требуемые результаты испытания (SR EN 60945:2003, IDT) 53

61.020 SM SR EN ISO 15831:2010 Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolaţiei termice cu autorul unui manechin termic – Одежда. Физиологические воздействия. Измерение теплоизоляции с помощью термоманекена (SR EN ISO 15831:2004, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

61.080 SM SR EN 60335-2-28:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28: Частные требования к швейным машинам (SR EN 60335-2-28:2004, IDT)

53.020.30 SM SR EN 13411-7+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu – Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7: Симметричный клиновый зажим (SR EN 13411-7+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13411-7:2010)

65

AGRICULTURĂ СЕЛЪСКОЕ ХОЭЯЙСТВО

65.020.30

53.020.99

SM SR EN 60335-2-71:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-71: Частные требования к электрическим нагревательным приборам для разведения и выращивания животных (SR EN 60335-2-71:2004, IDT)

SM SR EN 14010+A1:2010 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu – Безопасность машин. Оборудование для приводов стоянки автомобилей. Требования безопасности и электромагнитной совместимости для проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию (SR EN 14010+A1:2009, IDT)

65.060.01

53.080

SM SR EN ISO 14982:2010 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate – Сельскохозяйственные машины и машины для лесного хозяйства. Электромагнитная совместимость. Методы испытания и критерии приемки (SR EN ISO 14982:2009, IDT)

SM SR EN 14010+A1:2010 Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu – Безопасность машин. Оборудование для приводов стоянки автомобилей. Требования безопасности и электромагнитной совместимости для проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию (SR EN 14010+A1:2009, IDT) 55

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЬШЛЕННОСТЬ

65.150 SM SR EN 60335-2-86:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamente electrice de pescuit – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-86: Частные требования к электрическим устройствам для отлова рыбы (SR EN 60335-2-86:2004, IDT)

LĂZI CUTII, AMBALAJ DIN GRILAJ УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.230 SM SR EN 60335-2-75:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-75: Prescripţii particulare pentru distribuitoare de uz comercial cu sau fără mijloc de plată – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-75: Частные требования к коммерческим дозирующим устройствам и торговым автоматам (SR EN 60335-2-75:2004, IDT) 23


67

SMV ISO 6142:2011 Analiza gazelor. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare. Metoda gravimetrică – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки. Гравиметрический метод (ISO 6142:2001, IDT)

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050 SM GOST ISO 21569:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe utilizarea acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы качественного обнаружения на основе анализа нуклеиновых кислот (GOST ISO 21569-2009, IDT)

SMV ISO 6143:2011 Analiza gazelor. Metode comparative pentru determinarea şi verificarea compoziţiei amestecurilor de gaze pentru etalonare – Анализ газов. Методы сравнения для определения и проверки состава газовых смесей для калибровки (ISO 6143:2001, IDT) SMV ISO/TS 14167:2011 Analiza gazelor. Aspecte generale de asigurare a calităţii la utilizarea amestecurilor de gaze pentru etalonare. Ghid – Анализ газов. Общие аспекты обеспечения качества при применении газовых смесей для калибровки. Руководство (ISO/TS 14167:2003, IDT)

67.050 SM GOST ISO 21569:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe utilizarea acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы качественного обнаружения на основе анализа нуклеиновых кислот (GOST ISO 21569-2009, IDT)

SMV ISO 14912:2011 Analiza gazelor. Conversia datelor compoziţiei amestecului de gaze – Анализ газов. Преобразование данных о составе газовой смеси (ISO 14912:2003, IDT)

SM GOST ISO 21571:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Extracţia acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Экстрагирование нуклеиновых кислот (GOST ISO 21571-2009, IDT)

SMV ISO 16664:2011 Analiza gazelor. Manipularea gazelor şi amestecurilor de gaze pentru etalonare. Ghid – Анализ газов. Обращение с газами и газовыми смесями для калибровки. Руководство (ISO 16664:2004, IDT) 77

SM GOST ISO 21572:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы, основанные на протеине (GOST ISO 21572-2009, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.65 SM SR EN 12385-3+A1:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 3: Информация по использованию и техническому обслуживанию (SR EN 12385-3+A1:2008, IDT)

67.060 SMV EN ISO 24333:2011 Cereale şi produse din cereale. Eşantionare – Зерно и продукты зерновые. Отбор проб (EN ISO 24333:2009, IDT)

SM SR EN 12385-5:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 5: Многопрядные канаты для лифтов (SR EN 12385-5:2003, IDT)

71

83

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.40

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЭИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

83.180

SMV ISO 6141:2011 Analiza gazelor. Cerinţe referitoare la certificatele gazelor şi amestecurilor de gaze pentru etalonare – Анализ газов. Требования к сертификатам на газы и газовые смеси для калибровки (ISO 6141:2000, IDT)

SM SR EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (SR EN 12004:2008, IDT) 24


91

SM SR EN 1015-9:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 9: Determinarea duratei de lucrabilitate şi timpului de corecţie a mortarului proaspăt – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 9: Определение времени обрабатываемости свежего раствора (SR EN 1015-9:2002, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.040.01 SM GOST 31167:2011 Clădiri şi construcţii. Metode de determinare a permeabilităţii la aer a construcţiilor de îngrădire în condiţii naturale – Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях (GOST 31167–2009, IDT)

SM SR EN 1015-10:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 10: Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 10: Определение средней плотности в сухом состоянии затвердевшего строительного раствора (SR EN 1015-10:2002, IDT)

91.060.20 SM SR EN 60335-2-83:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-83: Prescripţii particulare pentru dispozitive electrice de încălzit jgheaburi pentru drenarea acoperişurilor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-83: Частные требования к электрическим устройствам для подогрева водостоков крыш (SR EN 60335-2-83:2003, IDT)

SM SR EN 1015-11:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 11: Determinarea rezistenţei la încovoiere a mortarului întărit – Методы испытания строительных растворов для каменной кладки. Часть 11: Определение прочности при сжатии и при изгибе затвердевшего раствора (SR EN 1015-11:2002, IDT) SM SR EN 1015-17:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 17: Determinarea conţinutului de clorură solubilă din mortarele proaspete – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 17: Определение содержания растворимых хлористых соединений в свежих растворах (SR EN 1015-17:2001, IDT)

91.090 SM SR EN 13241-1:2010 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum – Двери и ворота промышленного и коммерческого назначения и для гаражей. Стандарт на продукцию. Часть 1: Изделия без характеристик огнестойкости или защиты от дыма (SR EN 13241-1:2004, IDT)

SM SR EN 1015-19:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 19 : Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a mortarelor pentru tencuire şi gletuire – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 19: Определение паропроницаемости затвердевших растворов для нанесения штукатурки (SR EN 1015-19:2003, IDT)

91.100.10 SM SR EN 1015-1:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Determinarea distribuţiei granulometrice (analiză prin cernere) – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 1. Определение гранулометрического состава (методом ситового анализа) (SR EN 1015-1:2001, IDT)

SM SR EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (SR EN 12004:2008, IDT)

SM SR EN 1015-2:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Eşantionare globală a mortarelor şi pregătire mortare de încercat – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2: Отбор валовых проб растворов и приготовление испытательных растворов (SR EN 1015-2:2001, IDT)

91.100.30 SM GOST 30459:2011 Adaosuri pentru betoane şi mortare. Determinarea şi estimarea eficienţei – Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности (GOST 30459–2008, IDT)

SM SR EN 1015-6:2010 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a mortarului proaspăt – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 6: Определение средней плотности свежего раствора (SR EN 1015-6:2001, IDT) 25


91.140.10

91.140.70

SM SR EN 60335-2-51:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie fixe pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-51: Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для установок обогрева и водоснабжения (SR EN 60335-2-51:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-84:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-84: Prescripţii particulare pentru toalete – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-84: Частные требования к туалетам (SR EN 60335-2-84:2004, IDT)

91.140.50

SM SR EN 81-70:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 70: Доступность лифтов для людей, включая людей с физическими ограничениями (SR EN 81-70:2004, IDT)

91.140.90

SM SR EN 50470-1:2010 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Partea 1: Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Echipament de măsurare (clase de exactitate A, B şi C) – Оборудование для электрических измерений (переменный ток). Часть 1: Общие требования, испытания и условия испытания. Оборудование измерительное (классы A, B и C) (SR EN 50470-1:2007, IDT)

SM SR EN 81-71+A1:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalizm – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 71: Вандалозащищенные лифты (SR EN 81-71+A1:2007, IDT)

SM SR CEI 60050-826:2011 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 826: Instalaţii electrice – Международный электротехнический словарь. Часть 826: Электрические установки (SR CEI 60050-826:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEI 60050-826+A1:2007) 91.140.65 SM SR EN 60335-2-21:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21: Частные требования к аккумуляционным водонагревателям (SR EN 60335-2-21:2004, IDT)

SM SR EN 81-73:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 73: Funcţionarea ascensoarelor în caz de incediu – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 73: Поведение лифтов в случае пожара (SR EN 81-73:2005, IDT)

SM SR EN 60335-2-67:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz industrial şi comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-67: Частные требования к машинам для обработки и чистки полов для промышленного и коммерческого использования (SR EN 60335-2-67:2004, IDT)

SM SR EN 12015:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Emisie – Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Эмиссия (SR EN 12015:2005, IDT)

SM SR EN 60335-2-73:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixate – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-73: Частные требования к закрепляемым погружным нагревателям (SR EN 60335-2-73:2004, IDT)

SM SR EN 12016+A1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate – Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (SR EN 12016+A1:2008, IDT)

26


и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-55: Частные требования к электрическим приборам используемых в аквариумах и садовых водоемах (SR EN 60335-2-55:2004, IDT)

SM SR EN 13015+A1:2011 Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă – Техническое обслуживание лифтов и эскалаторов. Правила по разработке инструкций по техническому обслуживанию (SR EN 13015+A1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13015:2009)

SM SR EN 60335-2-68:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz industrial şi comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-68: Частные требования к распылительным приборам для промышленного и коммерческого использования (SR EN 60335-2-68:2004, IDT)

91.170 SM SR EN 60335-2-32:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-32: Частные требования к приборам для массажа (SR EN 60335-2-32:2004, IDT)

97.030

SM SR EN 60335-2-60:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-60: Частные требования к гидромассажным ваннам (SR EN 60335-2-60:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-49:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru dulapuri electrice de încălzit de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49: Частные требования к электрическим нагревательным шкафам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-49:2004, IDT)

91.180 SM SR EN 60335-2-78:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru grătare electrice de exterior – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-78: Частные требования к наружным барбекю (SR EN 60335-2-78:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-59:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-59: Частные требования к приборам для уничтожения насекомых (SR EN 60335-2-59:2004, IDT)

93

97.040.10

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

SM SR EN 60335-2-62:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru bazine electrice de spălat, de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-62: Частные требования к электрическим ополаскивающим ваннам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-62:2004, IDT)

93.080.30 SM GOST R 52575:2011 Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje rutiere. Cerinţe tehnice – Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования (GOST R 52575–2006, IDT)

97.040.20

SM GOST R 52576:2011 Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje rutiere. Metode de încercări – Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний (GOST R 52576–2006, IDT) 97

SM SR EN 60335-2-25:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-25: Частные требования к микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи (SR EN 60335-2-25:2004, IDT)

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

SM SR EN 60335-2-31:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-31: Частные требования к воздухоочистителям для кухонь (SR EN 60335-2-31:2004, IDT)

97.020 SM SR EN 60335-2-55:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate utilizate în acvarii şi bazine de grădină – Бытовые 27


Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для приготовления льда (SR EN 60335-2-24:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-36:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi ochiuri de plită electrice pentru uz comercial –Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36: Частные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-36:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-34:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-34: Частные требования к мотор-компрессорам (SR EN 60335-2-34:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-38:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-38: Prescripţii particulare pentru plăci electrice de fript pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-38: Частные требования к электрическим грилям для коммерческого использования (SR EN 60335-2-38:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-59:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-59: Частные требования к приборам для уничтожения насекомых (SR EN 60335-2-59:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-42:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-42: Частные требования к электрическим печам с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-42:2004, IDT)

97.040.50 SM SR EN 60335-2-14:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-14: Частные требования к кухонным машинам (SR EN 60335-2-14:2007, IDT) SM SR EN 60335-2-15:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15: Частные требования к приборам для нагрева жидкостей (SR EN 60335-2-15:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-47:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47: Частные требования к электрическим варочным котлам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-47:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-16:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-16: Частные требования к устройствам для удаления пищевых отходов (SR EN 60335-2-16:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-50:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-50: Частные требования к электрическим водяным баням для коммерческого использования (SR EN 60335-2-50:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-17:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne şi aparate de încălzit flexibile similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-17: Частные требования к одеялам, подушкам и аналогичным гибким обогревательным приборам (SR EN 60335-2-17:2004, IDT)

SM SR EN 61270-1:2010 Condensatoare pentru cuptoare cu microunde. Partea 1: Generalităţi – Конденсаторы для микроволновых печей. Часть 1: Общие положения (SR EN 61270-1:2002, IDT)

SM SR EN 60335-2-26:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-26: Prescripţii particulare pentru ceasuri – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-26: Частные требования к часам (SR EN 60335-2-26:2004, IDT)

97.040.30 SM SR EN 60335-2-24:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-24: 28


требования к очистителям высокого давления и пароочистителям (SR EN 60335-2-79:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-35:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-35: Частные требования к проточным водонагревателям (SR EN 60335-2-35:2004, IDT)

97.100.10 SM SR EN 60335-2-53:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-53: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit sauna – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-53: Частные требования к нагревательным приборам для сауны (SR EN 60335-2-53:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-37:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37: Частные требования к электрическим фритюрницам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-37:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-61:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi, cu acumulare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-61: Частные требования к теплоаккумуляционным комнатным обогревателям (SR EN 60335-2-61:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-39:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-39: Prescripţii particulare pentru tigăi electrice de gătit multifuncţionale pentru uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-39: Частные требования к электрическим универсальным сковородам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-39:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-71:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-71: Частные требования к электрическим нагревательным приборам для разведения и выращивания животных (SR EN 60335-2-71:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-48:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare de pîine electrice de uz comercial – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-48: Частные требования к электрическим грилям и тостерам для коммерческого использования (SR EN 60335-2-48:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-81:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru şoşoni de încălzit picioare şi carpete de încălzit – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-81: Частные требования к грелкам для ног и коврикам с подогревом (SR EN 60335-2-81:2004, IDT)

97.060 SM SR EN 60335-2-43:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43: Частные требования к сушилкам для одежды и полотенцесушителям (SR EN 60335-2-43:2004, IDT)

97.120 SM SR EN 50428:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrocasnice fixe şi similare. Standard colateral. Întreruptoare şi accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuinţelor şi ale clădirilor (HBES) – Выключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Выключатели и связанная с ними арматура для применения в электронных системах жилых домов и для зданий (HBES) (SR EN 50428:2006, IDT)

SM SR EN 60335-2-85:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate cu aburi pentru netezit ţesături – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-85: Частные требования к аппаратам для обработки ткани паром (SR EN 60335-2-85:2004, IDT)

97.170

97.080

SM SR EN 60335-2-23:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23: Частные требования к приборам по уходу за кожей и волосами (SR EN 60335-2-23:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-79:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la presiune mare şi aparate de curăţat cu vapori – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-79: Частные 29


SM SR EN 60335-2-52:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate pentru igienă orală – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-52: Частные требования к приборам, применяемым для гигиены полости рта (SR EN 60335-2-52:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-59:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-59: Частные требования к приборам для уничтожения насекомых (SR EN 60335-2-59:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-60:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-60: Частные требования к гидромассажным ваннам (SR EN 60335-2-60:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-82:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de divertisment şi maşini pentru utilităţi personale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-82: Частные требования к игровым машинам и персональным обслуживающим машинам (SR EN 60335-2-82:2004, IDT)

97.180 97.220.40 SM SR EN 60335-2-28:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28: Частные требования к швейным машинам (SR EN 60335-2-28:2004, IDT)

SM SR EN ISO 14460:2010 Protecţie împotriva căldurii şi focului. Îmbrăcăminte de protecţie pentru piloţii de automobile. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare – Защита от перегрева и пламени. Одежда защитная для водителей-автогонщиков. Требования к характеристикам и методы испытаний (SR EN ISO 14460:2003, IDT)

SM SR EN 60335-2-41:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41: Частные требования к насосам (SR EN 60335-2-41:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-82:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de divertisment şi maşini pentru utilităţi personale – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-82: Частные требования к игровым машинам и персональным обслуживающим машинам (SR EN 60335-2-82:2004, IDT)

SM SR EN 60335-2-54:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (SR EN 60335-2-54:2004, IDT)

97.200.50 SM SR EN 71-1+A9:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice – Безопасность игрушек. Часть 1: Механические и физические свойства (SR EN 71-1+A9:2009, IDT)

SM SR EN 60335-2-56:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectoare de imagini şi aparate similare – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-56: Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (SR EN 60335-2-56:2004, IDT)

SM SR EN 71-2+A1:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate – Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (SR EN 71-2+A1:2007, IDT) SM SR EN 62115:2010 Jucării electrice. Securitate – Игрушки электрические. Безопасность (SR EN 62115:2006, IDT)

30


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (februarie 2011) Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 71-1+A9:2011

97.200.50

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 71-2+A1:2011

13.220.40 97.200.50

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 81-71+A1:2011

91.140.90

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 81-70:2011

91.140.90

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 81-73:2011

13.220.50 91.140.90

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 1015-1:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-2:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-6:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-9:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-10:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-11:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-17:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 1015-19:2010

91.100.10

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12004:2010

91.100.10 83.180

28.02.2011

497 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12015:2010

33.100.10 91.140.90

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12016+A1:2010

33.100.20 91.140.90

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 12385-3+A1:2011

77.140.65

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 12385-5+A1:2011

77.140.65

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 13015+A1:2011

91.140.90

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

91.090

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 13411-7+A1:2011

21.060.70 53.020.30

31.03.2011

515 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 14010+A1:2010

33.100. 01 53.020.99 53.080

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14435:2010

13.340.30

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14458:2010

13.340.20

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14460:2010

13.340.10 97.220.40

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14529:2010

13.340.30

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14572:2010

13.340.20

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14593-1:2010

13.340.30

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14593-2:2010

13.340.30

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14594:2010

13.340.30

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 14786:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 15090:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 13241-1:2010

31


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 15614:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 16001:2100

27.010

11.04.2011

516– ST din 25.02.2011

SM SR EN 50083-2:2010

29.020 33.060.40

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-1:2010

29.020 29.280 45.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-2:2010

29.020 29.280 45.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-3-1:2010

29.020 29.280 45.060.01

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-3-2:2010

29.020 29.280 45.060.01

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-4:2010

29.020 29.280 45.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50121-5:2010

29.020 29.280 45.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50370-1:2010

25.080.01 33.100.10

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50428:2010

29.120.40 97.120

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 50470-1:2010

91.140.50

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55011:2010

33.100.10

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55012:2010

27.020 33.100.10

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55014-2:2010

33.100.20

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55022:2010

33.100.10

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55024:2010

33.100.20

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55103-1:2010

29.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 55103-2:2010

29.020

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60027-1:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SM SR EN 60870-2-1:2010

33.100.01 33.200

28.02.2011

489 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-14:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-15:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-16:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-17:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

32


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60335-2-21:2010

13.120 91.140.65

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-23:2010

13.120 97.170

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-24:2010

97.040.30

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-25:2010

13.120 97.040.40

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-26:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-28:2010

13.120 61.080 97.180

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-31:2010

13.120 97.040.20

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-32:2010

13.120 91.170

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-34:2010

97.040.30

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-35:2010

13.120 97.040.50

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-36:2010

97.040.20

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-37:2010

97.040.50

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-38:2010

97.040.20

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-39:2010

97.040.50

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-40:2010

23.120

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-41:2010

13.120 97.180 23.080

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-42:2010

97.040.20

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-43:2010

13.120 97.060

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-45:2010

13.120 25.140.20

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-47:2010

97.040.50

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-48:2010

97.040.20

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-49:2010

97.030

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-50:2010

97.040.20

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-51:2010

23.080 91.140.10

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-52:2010

13.120 97.170

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-53:2010

97.100.10

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-54:2010

13.120 97.180

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-55:2010

97.020

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

33


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 60335-2-56:2010

13.120 37.060.10 97.180

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-59:2010

13.120 97.030 97.180

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-60:2010

13.120 97.170

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-61:2010

13.120 97.100.10

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-62:2010

97.040.10

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-65:2010

23.120

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-67:2010

23.080 91.140.65

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-68:2010

97.020

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-71:2010

65.020.30 97.100.10

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-73:2010

91.140.65

28.02.2011

495 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-75:2010

55.230

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-78:2010

13.120 91.180

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-79:2010

97.080

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-80:2010

23.120

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-81:2010

97.100.10

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-82:2010

97.180 97.200.40

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-83:2010

91.060.20

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-84:2010

91.140.70

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-85:2010

97.060

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60335-2-86:2010

65.150

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60664-1:2010

29.080.01 29.080.30

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60664-3:2010

29.080.30

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60664-4:2010

29.080.30

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60664-5:2010

29.080.30

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60669-2-1:2010

29.120.40

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60669-2-2:2010

29.120.40

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60669-2-3:2010

29.120.40

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60669-2-4:2010

29.120.40

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60691:2010

29.120.50

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60670-1:2010

29.120.10

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60670-21:2010

29.120.99

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60670-22:2010

29.120.10

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60691:2010

29.120.50

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

34

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60715:2010

29.130.20

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60728-11:2010

33.060.40

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60743:2010

01.040.13 13.260 29.240.20 29.260.99

28.02.2011

SM SR EN 60811-2-1:2010

29.035.20 29.060.20

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60811-4-1:2010

29.035.20 29.060.20

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60811-4-2:2010

29.035.20 29.060.20

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60825-1:2010

13.110 31.260

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60825-2:2010

31.260 33.180.01

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60825-4:2010

31.260

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60825-12:2010

31.260

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60831-1:2010

31.060.70

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60838-1:2010

29.140.10

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60838-2-1:2010

29.140.10

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60838-2-2:2010

29.140.10 31.220.10

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60895:2010

13.260 29.240 29.260.99

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60898-2:2010

29.120.50

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60903:2010

13.260 13.340.40 29.240.20 29.260.99

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60931-1:2010

31.060.70

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60931-3:2010

31.060.70

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60934:2010

29.120.40 29.120.50

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60945:2010

47.020.70

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60950-1:2010

35.020 35.260

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60950-22:2010

29.020 35.020

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60950-23:2010

29.20 35.020

28.02.2011

491 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-1:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-2:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-3:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-4:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

35

473 – ST din 27.12.2010


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 60974-5:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-6:2010

25.160.30

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-7:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-8:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-11:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60974-12:2010

25.160.01

28.02.2011

494 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 60984:2010

13.260 29.240.20 29.260.99

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61000-3-2:2010

33.100.10

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61000-3-12:2010

33.100.10

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61000-6-1:2010

33.100.20

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61000-6-2:2010

33.100.20

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61195:2010

29.140.30

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61199:2010

29.160.40

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61204:2010

29.160.40

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61210:2010

29.120.30

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61236:2010

13.260 29.240.20 29.260.99

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61242:2010

29.060.01 29.120.99

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61243-3:2010

29.260.99

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61270-1:2010

31.060.01 97.040.20

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61307:2010

25.180.10

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61310-1:2010

13.110

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61310-2:2010

13.110

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61310-3:2010

13.110

28.02.2011

493 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61326-1:2010

25.040.40 33.100.01

28.02.2011

SM SR EN 61326-2-1:2010

17.220 25.040.40 33.100.01

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61326-2-2:2010

25.040.40 33.100.01

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61547:2010

29.020 29.140.01

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 61800-3:2010

29.200 33.100.01

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62040-2:2010

17.220.01 29.200

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 62115:2011

97.200.50 13.120

28.02.2011

492 – ST din 27.12.2010

33.020

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

13.060.45

30.03.2011

510 – ST din 23.02.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 300 386 V1.3.2:2010 SM SR EN ISO 5667-1:2011

36

490 – ST din 27.12.2010


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN ISO 14040:2011

13.020.10 13.020.60

30.03.2011

511 – ST din 23.02.2011

SM SR EN ISO 14044:2011

13.020.10 13.020.60

30.03.2011

511 – ST din 23.02.2011

SM SR EN ISO 9000:2011

01.040.03 03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN ISO 9001:2011

03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN ISO 9004:2011

03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN ISO 14982:2010

33.100.10 65.060.01

28.02.2011

490 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 15025:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 15027-1:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 15027-2:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 15027-3:2010

13.340.10

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 15189:2011

03.120.10 11.100. 01

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN ISO 15831:2010

61.020

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 17249:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 20344:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 20345:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 20346:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO 20347:2010

13.340.50

28.02.2011

473 – ST din 27.12.2010

SM SR EN ISO/CEI 17021:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

SM SR EN ISO/CEI 17030:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SM SR ISO 2859-1:2011

03.120.30

11.04.2011

516 – ST din 25.02.2011

SM SR ISO 4226:2011

01.060 13.040.01

30.03.2011

510 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 5667-6:2011

13.060.10 13.060.45

30.03.2011

510 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 10005:2011

03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO 10014:2011

03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO 10019:2011

03.100.30 03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO 10523:2011

13.060.50

30.03.2011

510 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 14025:2011

13.020.50

30.03.2011

511 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 14050:2011

01.040.13 13.020.10

30.03.2011

511 – ST din 23.02.2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SM SR ISO/PAS 17001:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

SM SR ISO/PAS 17002:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

SM SR ISO/PAS 17003:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

SM SR ISO/PAS 17004:2011

03.120.20

11.04.2011

517 – ST din 25.02.2011

SM SR ISO/TR 10013:2011

03.120.10

15.03.2011

507 – ST din 14.02.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN ISO 80000-8:2011

SM SR ISO 80000-5:2011

37


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR CEI 60050-713:2011

01.040.33 33.060.20

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SM SR CEI 60050-826:2011

01.040.29 29.240.01 91.140.50

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

17.020

31.03.2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR OHSAS 18001:2011

03.100.01 13.100

11.04.2011

516 – ST din 25.02.2011

SM SR OHSAS 18002:2011

03.100.01 13.100

11.04.2011

516 – ST din 25.02.2011

SM GOST 30459:2011

91.100.30

06.01.2011

498 – ST din 16.03.2011

SM GOST 31167:2011

91.040.01

06.01.2011

498 – ST din 16.03.2011

SM GOST R 52575:2011

93.080.30

04.03.2011

502 – ST din 04.02.2011

SM GOST R 52576:2011

93.080.30

04.03.2011

502 – ST din 04.02.2011

SM GOST ISO 21569:2011

67.050

10.01.2011

499 – ST din 14.03.2011

SM GOST ISO 21571:2011

67.050

10.01.2011

499 – ST din 14.03.2011

SM GOST ISO 21572:2011

67.050

10.01.2011

499 – ST din 14.03.2011

SMV EN ISO 24333:2011

67.060

01.02.2011

501 – ST din 21.01.2011

SMV ISO 6141:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 6142:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 6143:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO/TS 14167:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 14912:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 16664:2011

71.040.40

28.01.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 24333:2011

67.060

01.02.2011

500 – ST din 14.03.2011

SMV ISO 80000-1:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-2:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-3:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-4:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-6:2011

01.060 17.220.01

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-7:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-9:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-10:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-11:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-12:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV CEI 80000-13:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

SMV ISO 80000-14:2011

01.060

31.03.2011

514 – ST din 24.12.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011

38


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (februarie 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Обозначение Дата отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 71-2:2006

13.220.40 01.10.2011 97.200.50

SM SR EN 71-2+A1:2010

492 – ST din 27.12.2010

SM SR EN 340:2004

13.340.10 15.03.2011

SM SR EN 340:2010

513 – ST din 24.02.2011

SM SR EN 50088+A1:2006

97.200.50 01.10.2011

SM SR EN 62115:2010

492 – ST din 27.12.2010

SM SR ENV 13005:2007

17.020

01.10.2011

SM SR hid ISO/CEI 98-3:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-0:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-1:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-1:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-3:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-2:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-3:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-3:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-4:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-4:2003

01.060

01.10.2011

SM SR ISO 80000-5:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-5:2003

01.060

01.10.2011

SMV CEI 80000-6:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-6:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-7:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-7:2003

01.060

01.10.2011

SM SR EN ISO 80000-8:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-8:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-9:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-9:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-10:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-10:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-10:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-11:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-2:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-12:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-11:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 31-13:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-12:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 1000:2003

01.060

01.10.2011

SMV ISO 80000-1:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM SR ISO 10523:2001

13.060.50 15.07.2011

SM SR ISO 10523:2011

510 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 14050:2003

01.040.13 01.07.2011 13.020.10

SM SR ISO 14050:2011

511 – ST din 23.02.2011

SM SR ISO 10013:2011

03.120.10 01.01.2012

SM SR ISO/TR 10013:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO/TR 14025:2007

13.020.50 01.07.2011

SM SR ISO 14025:2011

511 – ST din 23.02.2011

SM SR CEI 60050-826+A1:2007

01.040.29 01.10.2011 29.240.01 91.140.50

SM SR CEI 60050-826:2011

514 – ST din 24.02.2011

SM ISO 5667-1:2010

13.060.45 15.07.2011

SM SR EN ISO 5667-1:2011

510 – ST din 23.02.2011

SM ISO 5667-6:2010

13.060.10 15.07.2011 13.060.45

SM SR ISO 5667-6:2011

510 – ST din 23.02.2011

SM ISO 10014:2010 SM ISO 10014:2010/C1:2010

03.120.10 01.07.2011

SM SR ISO 10014:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM ISO 14040:2010

13.020.10 01.07.2011 13.020.60

SM SR EN ISO 14040:2011

511 – ST din 23.02.2011

SM ISO 14044:2010

13.020.10 01.07.2011 13.020.60

SM SR EN ISO 14044:2011

511 – ST din 23.02.2011

SM ISO/PAS 17001:2010

03.120.20 01.08.2011

SM SR ISO/PAS 17001:2011

517 – ST din 25.02.2011

SM ISO/PAS 17004:2010

03.120.20 01.08.2011

SM SR ISO/PAS 17004:2011

517 – ST din 25.02.2011

39


Indicativul Standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Обозначение Дата отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM ISO/CEI 17021:2010

03.120.20 01.08.2011

SM SR EN ISO/CEI 17021:2011 517 – ST din 25.02.2011

SM STB ISO 9000:2010

01.040.03 01.07.2011 03.120.10

SM SR EN ISO 9000:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM STB ISO 9001:2009

03.120.10 01.01.2012

SM SR EN ISO 9001:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN ISO 9004:2002

03.120.10 01.07.2011

SM SR EN ISO 9004:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO 10005:2002

03.120.10 01.07.2011

SM SR ISO 10005:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR ISO 10013:2003

03.120.10 01.07.2011

SM SR ISO/TR 10013:2011

507 – ST din 14.02.2011

SM SR EN 60335-2-7:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM SR EN 60335-2-34:2010

505 – ST din 11.02.2011

01.09.2011

SM SR EN 60335-2-40:2010

505 – ST din 11.02.2011

97.040.40 01.09.2011

SM SR EN 60335-2-58:2010

505 – ST din 11.02.2011

01.09.2011

SM SR EN 60335-2-43:2010

505 – ST din 11.02.2011

13.120 01.09.2011 25.140.20

SM SR EN 60335-2-45:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM STB CEI 60335-2-7:2008 SM STB CEI 60335-2-34:2006 SM STB CEI 60335-2-40:2007 SM STB CEI 60335-2-58:2009 SM GOST R CEI 60335-2-43:2006 SM GOST R CEI 60335-2-45:2006

13.120 97.060

01.09.2011

97.040.30 01.09.2011 23.120 97.060

SM GOST R CEI 60335-2-80:2006

97.030

01.09.2011

SM SR EN 60335-2-80:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM GOST R CEI 60335-2-98:2006

97.030

01.09.2011

SM SR EN 60335-2-98:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM GOST R 51317.6.4:2003

33.100.01 01.09.2011

SMV EN 61000-6-4:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM GOST R 51321.3:2004

29.130.20 01.09.2011 29.240.30

SM SR EN 60439-3:2010

505 – ST din 11.02.2011

SM GOST EN 71-1:2009

97.200.50 01.10.2011

SM SR EN 71-1+A9:2010

492 – ST din 27.12.2010

SM STAS 3160/2:2003

03.120.30 01.07.2011

SM SR ISO 2859-1:2011

516 – ST din 25.02.2011

SMV EN ISO 24333:2011

501 – ST din 21.01.2011

SMV EN ISO 6644:2008

67.060

01.03.2011

SMV EN 13015:2009

91.140.90 01.07.2011

SM SR EN 13015+A1:2011

515 – ST din 24.02.2011

SMV EN 13411-7+A1:2010

21.060.70 01.07.2011 53.020.30

SM SR EN 13411-7+A1:2011

515 – ST din 24.02.2011

SMV EN ISO 24333:2011

501 – ST din 21.01.2011

SM SR EN ISO 15189:2011

507 – ST din 14.02.2011

SMV EN ISO 13690:2009 SMV EN ISO 15189:2009

67.060

01.03.2011

03.120.10 01.07.2011 11.100.01

SMV EN ISO 21569:2009

67.050

01.06.2011

SM GOST ISO 21569:2011

499 – ST din 10.01.2011

SMV EN ISO 21571:2009

67.050

01.06.2011

SM GOST ISO 21571:2011

499 – ST din 10.01.2011

SMV ISO 21572:2009

67.050

01.06.2011

SM GOST ISO 21572:2011

499 – ST din 10.01.2011

SMV ISO 21572:2009/C1:2009

67.050

01.06.2011

---------------------------------------- 499 – ST din 10.01.2011

SMV ISO/PAS 17002:2010

03.120.20 01.08.2011

SM SR ISO/PAS 17002:2011

517 – ST din 25.02.2011

SMV ISO/PAS 17003:2010

03.120.20 01.08.2011

SM SR ISO/PAS 17003:2011

517 – ST din 25.02.2011

SMV EN ISO 24333:2011

501 – ST din 21.01.2011

GOST ISO 2170:1997

67.060

01.03.2011

GOST 30459:2003

91.100.30 01.06.2011

SM GOST 30459:2011

498 – ST din 06.01.2011

GOST 30804.6.4:2002

33.100.01 01.09.2011

SMV EN 61000-6-4:2010

505 – ST din 11.02.2011

GOST 31167:2003

91.040.01 01.06.2011

SM GOST 31167:2011

498 – ST din 06.01.2011

40


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (februarie 2011) Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 71-5:2006/A1:2011

97.200.50

A1

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 71-8:2006/A1:2011

97.200.50

A1

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 71-8:2006/A2:2011

97.220.50

A2

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 81-70:2011/A1:2011

91.140.90

A1

515 – ST din 24.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 1015-1:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-2:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-6:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-9:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-10:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-11:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-17:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 1015-19:2010/A1:2010

91.100.10

A1

497 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50065-4-2:2010/A2:2011

31.160 33.040.30

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 50086-2-4:2010/A1:2011

29.120.10

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

13.320 29.020

A2

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 50428:2010/A1:2010

29.120.40 97.120

A1

489 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 55011:2010/A2:2010

33.100.10

A2

489 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 55014-2:2010/A1:2010

33.100.10

A1

489 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60027-1:2011/A2:2011

01.060

A2

514– ST din 24.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60034-5:2010/A1:2011

29.120.10

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60034-7:2010/A1:2011

29.160.01

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60051-9:2010/A1:2011

17.220.20

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60051-9:2010/A2:2011

17.220.20

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A21:2011

29.140.10

A21

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60065:2010/A1:2011

97.120

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60335-1:2010/A2:2010

13.120 97.030

A2

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-1:2010/A11:2010

13.120 97.030

A11

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-15:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-11:2010/A12:2010

13.120 97.040.50

A12

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 50130-4:2010/A2:2011

41


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 60335-2-17:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-21:2010/A1:2010

13.120 91.140.65

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-24:2010/A1:2010

97.040.30

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-24:2010/A2:2010

97.040.30

A2

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-25:2010/A1:2010

13.120 97.040.20

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-25:2010/A2:2010

13.120 97.040.20

A2

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-31:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-30:2010/A2:2010

13.120 97.100.10

A2

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-34:2010/A1:2010

97.040.30

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-34:2010/A11:2010

97.040.30

A11

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-35:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-36:2010/A1:2010

97.040.20

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-39:2010/A1:2010

97.040.50

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-40:2010/A1:2010

23.120

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-40:2010/A11:2010

23.120

A11

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-40:2010/A12:2010

23.120

A12

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-41:2010/A1:2010

13.120 97.180 23.080

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-43:2010/A1:2010

13.120 97.060

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-43:2010/A2:2010

13.120 97.060

A2

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-53:2010/A1:2010

97.100.10

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-54:2010/A1:2010

13.120 97.180

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-54:2010/A11:2010

13.120 97.180

A11

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-54:2010/A2:2010

13.120 97.180

A2

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-59:2010/A1:2010

13.120 97.180 97.030

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-60:2010/A1:2010

13.120 97.170 13.120 97.100.10 97.040.10

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-61:2010/A1:2010 SM SR EN 60335-2-62:2010/A1:2010 SM SR EN 60335-2-67:2010/A1:2010

23.080 91.140.65

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-68:2010/A1:2010

97.020

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

42


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM SR EN 60335-2-68:2010/A2:2010

97.020

A2

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-70:2010/A1:2010

13.120 97.100.10

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-71:2010/A1:2010

65.020.30 97.100.10

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-73:2010/A1:2010

91.140.65

A1

495 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-74:2010/A1:2010

13.120 97.040.50

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-75:2010/A1:2010

55.230

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-75:2010/A11:2010

55.230

A11

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-79:2010/A1:2010

97.080

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-79:2010/A2:2010

97.080

A2

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-80:2010/A1:2010

23.120

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-81:2010/A1:2010

97.100.10

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-82:2010/A1:2010

97.180 97.200.40

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-85:2010/A1:2010

97.060

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-8:2010/A1:2010

65.150

A1

492 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-31:2010/A1:2010

13.120 97.040.20

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60691:2010/A1:2010

29.120.50

A1

494 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60811-2-1:2010/A1:2010

29.035.20 29.060.20

A1

494 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60811-3-2:2010/A2:2010

29.060.20 29.035.20

A2

494 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60811-5-1:2010/A1:2010

29.035.01 29.035.20 29.060.20

A1

494 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60825-4:2010/A1:2010

31.260

A1

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60831-1:2010/A1:2010

29.120.99 31.060.70

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60838-1:2010/A1:2010

29.140.10

A1

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60838-2-1:2010/A1:2010

29.140.10

A1

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60838-2-1:2010/A2:2010

29.140.10

A2

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60898-1:2010/A1:2010

29.120.50

A1

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60898-1:2010/A11:2010

29.120.50

A11

491 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60931-1:2010/A1:2010

31.060.70

A1

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60934:2010/A1:2010

29.120.40 29.120.50

A1

493 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60968+A1:2010/A2:2011

29.140.30

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 60984:2010/A1:2010

13.260 29.240.20 29.260.99

A1

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 60984:2010/A11:2010

13.260 29.240.20 29.260.99

A11

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61000-3-3:2010/A2:2011

33.100.10

A2

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

43


Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления

Pag. Cтр.

13.260 29.020 91.140.50

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 61143-1:2010/A1:2011

19.080

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 61230:2010/A11:2010

13.260

A11

494 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN 61543:2010/A11:2011

29.020 29.120.50

A11

506 – ST din 11.02.2011

Nu se publică

29.180

A11

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN 62020:2010/A1:2011

29.120.50

A1

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 14460:2010/A1:2010

13.340.10 97.220.40

A1

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 17249:2010/A1:2010

13.340.50

A1

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR HD 21.3 S3:2010/A2:2011

29.060.20

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR HD 361 S3:2010/A1:2011

29.060.20

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR HD 516 S2:2010/A1:2011

29.060.20

A2

508 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM GOST R 51214:2002/A2:2011

55.040

A2

513 – ST din 24.02.2011

49

SM GOST R 51579:2005/A2:2011

71.100.70

A2

513 – ST din 24.02.2011

95

SM GOST R 51652:2008/A1:2011 SM GOST R 51696:2003/A1:2011

67.160.10 71.100

A1

512 – ST din 24.02.2011

71

A

518 – ST din 28.02.2011

75

SM GOST R 52091:2006/A1:2011

67.160.10

A1

512 – ST din 24.02.2011

57

SM GOST R 52194:2009/A1:2011

67.160.10

A1

512 – ST din 24.02.2011

73

SM GOST R 52373:2007/A1:2011

29.060.10

A1

503 – ST din 07.02.2011

45

SM STB 1538:2009/A1:2011

93.080.30

A1

518 – ST din 28.02.2011

97

SMV ISO 6142:2011/A1:2011

71.040.40

A1

500 – ST din 12.01.2011

Nu se publică

SM SR EN 12385-5:2011/AC:2011

77.140.65

AC

515 – ST din 24.02.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 9001:2011/AC:2011

03.120.10

AC

507 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 10014:2011/C1:2011

03.120.10

C11

507 – ST din 14.02.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 14460:2010/AC:2010

13.340.10 97.220.40

AC

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 20344:2010/AC:2010

13.340.50

AC

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 20345:2010/AC:2010

13.340.50

AC

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 20346:2010/AC:2010

13.340.50

AC

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR EN ISO 20347:2010/AC:2010 SM SR EN ISO 60984:2010/A1:2010/C91:2010

AC AC

473 – ST din 27.12.2010 473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică Nu se publică

SM SR EN ISO 60984:2010/A11:2010/C910

13.340.50 13.340.10 97.220.40 13.340.50

AC

473 – ST din 27.12.2010

Nu se publică

SM SR ISO 2859-1:2011/C1:2011

03.120.30

C1

516 – ST din 25.02.2011

Nu se publică

SM SR ISO 2859-1:2011/C91:2011 SM SR EN ISO/CEI 17025:2006/AC:2011

03.120.30 03.120.20

C91 AC

516 – ST din 25.02.2011 517 – ST din 25.12.2010

Nu se publică Nu se publică

67.060

AC

501 – ST din 21.01.2011

Nu se publică

SMV ISO 14912:2011/C1:2011

71.040.40

C1

SMV ISO 24333:2011/AC:2011

67.060

AC

500 – ST din 12.01.2011 500 – ST din 12.01.2011

Nu se publică Nu se publică

SM SR EN 61140:2010/A1:2011

SM SR EN 61558-2-5:2010/A11:2011

SMV EN ISO 24333:2011/AC:2011

44


Modificări aprobate la standarde moldovene Измeнения утвержденные к стандартам и предстантартам Молдовы 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА CSM 29.060.10

MODIFICARE

SM GOST R 52373:2007/A1:2011

Conductoare autoportante izolate şi protejate pentru linii aeriene de transport al energiei electrice. Condiţii tehnice generale Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 503-ST din 07.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr.1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52373:2005 „ Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52373:2007. Standardele Federaţiei Ruse GOST R CEI 60811-1-2:2006, GOST R CEI 60811-1-3:2007, GOST R CEI 60811-2-1:2006, GOST R CEI 60811-4-1:2008, la care se face referire şi pentru care nu există standarde moldovene corespunzătoare se utilizează împreună cu prezenta modificare. Aceste standarde pot fi consultate la INSM.

Изменение № 1 ГОСТ Р 52373—2005 Проводи самонесушие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.10.2010 ЛГ« 295-ст Дата введения 2010—12—01 Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: «самонeсущис защищенные провода» на «защищенные провода». Раздел 2. Заменить ссылки: «ГОСТ 12175—90 (МЭК 811-J-3-93) Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощенис и усадку» на «ГОСТ Р МЭК 60811-1-3—2007 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1—3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощенис. Испытание на усадку»; «ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы теплового старения» на «ГОСТ Р МЭК 6081 1-1-2—2006 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1—2. Методы общего применения. Методы теплового старения»; «ГОСТ Р МЭК 608 11-2-1—2002 Специальные методы испытаний эластомерных композиций изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость» на «ГОСТ Р МЭК 608 I 1-2-1—2006 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2 — 1 . Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость»; «ГОСТ Р МЭК 608 11-4-1—99 Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций изоляции и оболочек электрических кабелей. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене» на «ГОСТ Р МЭК 60811-4-1—2008 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4—1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. (Продолжение см. с. 46) 45


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52373—2005) Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом тсрмогравимстричсского анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа». Раздел 3 дополнить пунктом—3. 11: «3.11 сшитый полиэтилен: Тсрморсактивный материал, полученный посредством химической сшивки термопластичной композиции полиэтилена, удовлетворяющий требованиям пункта 5.2.5.1, таблица 6 (позиции 2, 3 и 6)». Пункт 4 4 Заменить значение (54,6)* на 54,6; исключить сноску: «* До I января 2008 г.». Подпункт 5.2.1.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве — не менее 4 %, модуль упругости — не менее 62-103 Н/мм2 (справочное значение), коэффициент линейного расширения — не более 23 10-6 С-1 (справочное значение)». Подпункт 5.2.1.8. Первый абзац. Исключить слова: «экструдирована (выпрессована)». Подпункт 5.2.3.1 изложить в новой редакции: «5.2.3.1 Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть стойкими к растяжению и выдерживать разрывноe усилие, указанное в таблице 4»; таблица 4. Графа «Прочность при растяжении жилы, кН, не менее». Наименование графы изложить в новой редакции: «Разрывное усилие, кН, не менее». Подпункт 5.2.5.1. Таблица 6. Графа «Наименование характеристики». Пункт 3.1. Исключить слова: «в течение 15 мин». Пункт 7.4.1. Таблица 8. Графа «Вид испытания или проверки». Для группы испытаний П2 заменить слова: «Проверка прочности при растяжнии жил» на «Проверка стойкости к разрывному усилию»; графа «Пункт технических требований». Для группы испытаний П5 заменить номер пункта: 5.2.4.4 на 5.2.4.5; графа «Пункт методов контроля». Для группы испытаний П6 заменить номер пункта: 8.8.2 на 8.8.3. Пункт 8.4.1 и пожить в новой редакции: «8.4.1 Проверку етойкоети к разрывному усилию нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов (5.2.3.1) проводят по ГОСТ 10446 на трех образцах расчетной длиной 200 мм каждый. Испытания проводят путем определения разрывного усилия проволок из сплава алюминия, взятых из нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов. Испытаниям подвергают 100 % проволок жилы. Разрывное усилие для нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов Р, Н вычисляют по формуле

где p i— разрывное усилие проволоки, Н; п — число проволок в жиле.

(Продолжение см. с. 47) 46


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52373—2005) Полученное значение разрывного усилия нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов должно быть не менее 95 % значений, указанных в таблице 4 (подпункт 5.2.3Л)*. Пункт 8.5.4. Последний абзац. Формулы ( 4 ) и (5) изложить в новой редакции:

Пункт 8.6.1. Заменить ссылку: ГОСТ Р МЭК 811-1-2 на ГОСТ Р МЭК 60811-1-2. Пункты 8.6.3, 8.6.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12175 на ГОСТ Р МЭК 60811-1-3.

(ИУС№ 12 2010 г.) (BS nr. 3 - 2011)

47


48


55

LĂZI CUTII, AMBALAJ DIN GRILAJ УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ CSM 55.040

MODIFICARE

SM GOST R 51214:2002/A2:2011

Accesorii de închidere. Principii generale privind securitatea, marcarea şi regulile de recepţie Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 513-ST din 24.02.513.2010. Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 2 a standardului Federaţiei Ruse GOST R 51214-98 „Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51214:2002 „Accesorii de închidere. Principii generale privind securitatea, marcarea şi regulile de recepţie”. Standardul Federaţiei Ruse GOST R ISO 2859-1–2007, la care se face referire şi pentru care nu există standard moldovean corespunzător, se utilizează împreună cu prezenta modificare. Acest standard poate fi consultat la INSM.

55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ОКС 55.040 Группа Д97 Изменение № 2 ГОСТ Р 51214-98 Средства укупорочные. Общие поло-жения по безопасности, маркировке и правилам приемки Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2007 № 313-ст Дата введения 2008-03-01 Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества». Раздел 3 изложить в новой редакции: «3 Классификация укупорочных средств 3.1 Укупорочные средства подразделяют на: 3.1.1 Корковые 3.1.1.1 Пробки - натуральные, - кольматированные, - агломерированные, - сборные, состоящие из агломерированного корпуса, соединенного с дисками из натуральной пробки, - с дополнительным верхом. 3.1.1.2 Прокладки уплотнительные 3.1.2 Металлические 3.1.2.1 Колпачки винтовые - с предохранительным кольцом, перфорацией и уплотнительной прокладкой или пробкой-вкладышем, - с перфорацией и уплотнительной прокладкой или дозатором-ограничителем или пробкой-вкладышем, - с предохранительным кольцом и уплотнением из пластизоля или компаунда, - с перфорацией и уплотнением из пластизоля или компаунда, - с диском выдвижного клапана и дозирующим устройством, - с контрольным стопорным кольцом и дозирующим устройством, (Продолжение см. с. 50 )

49


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) - с рассекателем, - с защитным приспособлением, - с отрывным пояском и дозирующим устройством. 3.1.2.2 Колпачки обжимные и/или с защитным приспособлением 3.1.2.3 Колпачки обкаточные (капсулы для игристых, газированных, тихих вин и напитков) 3.1.2.4 Колпачки для парфюмерно-косметической продукции 3.1.2.5 Кронен-пробки - обжимные, - винтовые. 3.1.2.6 Крышки - обжимные, - винтовые, - обкаточные, - высечки («платинки»). 3.1.2.7 Средства укупорочные для бутылок с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление - мюзле, - скоба. 3.1.3 Полимерные 3.1.3.1 Пробки - тиражные, - экспедиционные, - ниппельные, - с отрывным пояском, - цилиндрические, - с дополнительным верхом. 3.1.3.2 Колпачки винтовые - с предохранительным кольцом и/или уплотнительной прокладкой, - с предохранительным кольцом и дозирующим устройством, - с контрольным стопорным кольцом и дозирующим устройством, - с диском выдвижного клапана и дозирующим устройством, - с дозирующим устройством, - с рассекателем. 3.1.3.3 Колпачки термоусадочные 3.1.3.4 Колпачки обкаточные (капсулы для игристых, газированных, тихих вин и напитков) 3.1.3.5 Колпачки для парфюмерно-косметической продукции 3.1.3.6 Крышки - винтовые, - для консервирования, - для закрывания, - для парфюмерно-косметической продукции, - клапаны. 3.1.3.7 Дозаторы-ограничители 3.1.3.8 Рассекатели 3.1.3.9 Прокладки уплотнительные 3.1.3.10 Кольца уплотнительные 3.1.4 Картонные 3.1.4.1 Крышки 3.1.4.2 Прокладки уплотнительные 3.1.5 Укупорочные средства прочие 3.2 Термины и определения, использованные в настоящем стандарте, приведены в приложении А». Пункт 4.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 51 ) 50


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) Т а б л и ц а 1 - Применяемость показателей безопасности в зависимости от вида укупорочных средств Применяемость показателей

влажности

+

-

+

-

-

-

+

±

-

-

-

1.1.2 коль-матирован-ные

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

1.1.3 агломерированные

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

1.1.4 Сборные, состоящие из агломерированного корпуса, соединенного с дисками из натуральной пробки

+

+

+ +

±

+

+

+

+

-

-

+

+ + ±

-

-

-

1.1.5 с дополнительным верхом +

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

±

-

-

-

Стойкость К коррозии Химическая Стойкость

Крутящий момент

+

Сопротивление давлению

Физико-механичские покозателы

+

Технические характеристики

Органолептические покозателы

+

Масса изделия

герметичность

+

Химическая Стойкость Лакокрасочного покрытия

Внешние вид

1.1 Пробки: 1.1.1 натуральные

Стоикостъ к горечей обработке Механическая Прочность Лакокрасочного покрытия

Геометрические размеры

Наименование укупорочного средства

Укупорочные средства 1 Корковые

(Продолжение см. с.52 )

51


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) Продолжение таблицы B. 1

Влажности

Стоикостъ к горечей обработке

Стойкость К коррозии

Химическая Стойкость

+

+

-

-

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+ ±

-

+

+ ±

2.1.9 с отрывным пояском и дозирующим устройством 2.6.3 обкаточные

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

±

-

±

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

±

-

+

-

2.6.4 ки»)

(«платин-

+

+

±

+

-

-

-

-

+

±

+

±

-

±

-

2.7 Средства укупорочные для бутылок с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление: 2.7.1 скоба

+

+

-

-

+

-

-

-

±

-

+

±

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+ -

-

+ + -

2.1.8 с защитным приспособлением

2.7.2

высечки

Сопротивление давлению

Крутящий момент

+

Технические характеристики

Органолептические покозателы

+

Масса изделия

герметичность

+

Химическая Стойкость Лакокрасочного покрытия

Внешние вид

+

2 Металлические 2.1 Колпачки винтовые: 2.1.1 с предохранителем кольцом, перфорацией и уплотнительной прокладкой или пробкойвкладышем 2.1.2 с перфорацией и уплотнительной прокладкой или дозаторомограничителем 2.1.3 с предохранительным кольцом и уплотнением из пластизолям 2.1.4 с перфорацией или и уплотнением из пластизоляили компаунда 2.1.5 с диском выдвижного клапана и дозирующим устрой ством 2.1.6 с контрольным стопорным кольцом и дозиру ющим 2.1.7 сустрой рассекателем

Механическая Прочность Лакокрасочного покрытия

Геометрические размеры

Наименование укупорочного средства

Физико-механичские покозателы

Применяемость показателей

-

+

(Продолжение см. с.53 ) 52


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) Продолжение таблицы B. 1 Применяемость показателей

-

-

+

±

+

-

-

3.1.2 тиражные

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

3.1.3 экспедиционные

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

3.1.3 3ниппельны

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

3.1.4 с отрывным пояском

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

+

-

-

3.2.1 с предохранительным кольцом и/или уплотни т е л ь н о й прокладкой

+

+

+

+

-

+

-

-

±

±

+

±

-

-

±

3.2.2 с контрольным стопорным кольцом и дозирующим устройством

+

+

+

+

-

+

-

-

±

±

+

±

-

-

±

3.2.4 с диkoм выдвижного клапана и дозирующим устрой ставом

+

+

+

+

-

+

-

-

±

-

+

±

-

-

-

3.2.5 с дозирующим ройством

+

+

+

+

-

+

-

-

±

-

+

±

-

-

-

3.2.6 с рассекателем

+

+

+

+

-

+

-

-

±

-

+

±

-

-

-

3.3 Колпачки термоусадоные

+

+

-

±

±

-

-

-

-

-

±

-

-

-

3.1.5 цилиндрические 3.1.6 с верхом

дополнительным

Стойкость К коррозии Химическая Стойкость

-

Сопротивление давлению

-

Технические характеристики

-

Масса изделия

-

Химическая Стойкость Лакокрасочного покрытия

Влажности

+

Механическая Прочность Лакокрасочного покрытия

Крутящий момент

+

Стоикостъ к горечей обработке

Физико-механичские покозателы

+

3 Полимерные 3.1 Пробки:

Органолептические покозателы

герметичность

+

Геометрические размеры

Внешние вид

Наименование укупорочного средства

3.2 Колпачки винтовые:

уст-

(Продолжение см. с.54 ) 53


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) Окончание таблицы B. 1 Применяемость показателей

+

±

-

-

-

±

±

±

-

-

±

-

+

±

-

-

±

3.5 Колпачки для парфюмерно- + косметической продукции

+

±

Стойкость К коррозии Химическая Стойкость

-

Сопротивление давлению

-

Технические характеристики

-

Масса изделия

Влажности -

Химическая Стойкость Лакокрасочного покрытия

Крутящий момент -

+

Механическая Прочность Лакокрасочного покрытия

Физико-механичские покозателы ±

3.4 Колпачки обкаточные + (капсулы для игристых, газированных, тихих вин и напитков

Стоикостъ к горечей обработке

Органолептические покозателы

- ±

герметичность

Внешние вид

Геометрические размеры

Наименование укупорочного средства

3.6 Крышки: 3.6 .1 винтовые

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

±

-

-

±

3.6.2 для консервирования

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

±

-

-

±

3.6.3 для закрывания

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

±

-

-

±

3.6.4 для парфюмерно- + косметической продукции

+

+

±

-

±

-

+ -

±

+ -

+

±

-

-

±

3.6.5 клапаны

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+ ±

-

3.7 Дозаторы-ограничители

+ +

-

-

+ ±

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

уплотни- +

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+ ±

-

-

-

-

-

-

+ -

3.8 Рассекатели 3.9 Прокладки тельные

3.10 Кольца уплотните

+ ±

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

4 Картонные 4.1 Крышки

+

+

-

±

-

-

+

-

-

-

+

+ ±-

4.2 Прокладки уплотнительные

+

+

-

±

-

-

+

-

-

-

+

±

-

-

± ±

5 Прочие

+

+

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

±

±

+

±

±

±

±

(Продолжение см. с. 55) 54


(Продолжение Изменения №2к ГОСТ Р 51214-98) Примечания 1, 2. Заменить слова: «конкретных видов» на «конкретных видов и типоразмеров»; примечание 2. Исключить слово: «Конкретные». Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2 Укупорочные средства должны быть допущены для контакта с пищевой продукцией и разрешены к применению органами санитарноэпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». Раздел 5 изложить в новой редакции: «5 Правила приемки 5.1 Укупорочные средства поставляют партиями. Партией изделий считают число укупорочных средств одного наименования, вида, одного типоразмера и назначения, изготовленных из одного материала, произведенных в практически одинаковых условиях в один и тот же период времени. 5.2 Контролируемая партия - это число укупорочных средств, поставленных одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим: - наименование предприятия-изготовителя и товарный знак (при наличии); - юридический или фактический адрес предприятия-изготовителя; - наименование и обозначение укупорочного средства и материала (материалов), из которого изготовлены укупорочные средства; - номер партии; - число укупорочных средств в партии; - обозначение нормативного документа на укупорочные средства конкретного вида; результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества изделий требованиям нормативного документа. П р и м е ч а н и е - Контролируемая партия может состоять из одной или нескольких партий изделий, или частей партий изделий. 5.3 Для контроля качества укупорочных средств, методом выборочного контроля, от партии отбирают выборку. Объем выборок, планы и схемы контроля по ГОСТ Р ИСО 2859-1 устанавливают в нормативных документах на укупорочные средства конкретных видов или в договорах на поставку. 5.4 Для определения приемлемости партий при контроле процента несоответствующих единиц используют одноступенчатый или двухступенчатый выборочный план контроля. При двухступенчатом плане контроля каждая выборка должна извлекаться из полной партии. 5.5 При одноступенчатом плане контроля количество контролируемых укупорочных средств должно быть равно объему выборки одноступенчатого плана. Партию признают приемлемой, если число несоответствующих укупорочных средств меньше приемочного числа или равно ему. Если число несоответствующих укупорочных средств превышает браковочное число или равно ему, то партию признают неприемлемой. При двухступенчатом плане контроля количество контролируемых укупорочных средств должно быть равно объему выборки первой ступени этого плана. Если число несоответствующих укупорочных средств в первой выборке меньше приемочного числа первой ступени или равно ему, то партию признают приемлемой. Если число несоответствующих укупорочных средств в первой выборке больше браковочного числа пер-вой ступени или равно ему, то партию считают неприемлемой. Если число несоответствующих укупорочных средств первой выборки лежит в интервале между приемочным и браковочным числами первой ступени, то необходимо отбирать вторую выборку с объемом, заданным планом. Число несоответствующих укупорочных средств, обнаруженных в первой и второй выборках, суммируют. Если суммарное число несоответствующих укупорочных средств меньше приемочного числа второй ступени или равно ему, то партию считают приемлемой. Если суммарное число несоответствующих укупорочных средств превышает браковочное число второй ступени или равно ему, то партию считают неприемлемой». Пункт 6.1. Заменить слова: «количество изделий» на «число изделий, массу брутто», «паспорт качества» на «удостоверение о качестве». (ИУС № 2 2008 г.) (BS nr. 3 - 2011)

55


56


67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.100.10 MODIFICARE

SM GOST R 52091:2006/A1:2011

Smîntînă dulce de consum. Condiţii tehnice Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 512-ST din 24.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52091-2003 „Сливки питьевые. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52091:2006. Capitolul 2. Referinţa „ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия” nu trebuie citită. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele moldovene este următoarea: GOST R 51474-99 GOST R 52738-2007

-NEQ

-SM 106:1996 Industria laptelui. Fabricarea produselor lactate din lapte de vacă. Terminologie

Standardul Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standard moldovean corespunzător, se utilizează împreună cu prezentul standard. Acest standard poate fi consultat la INSM. Capitolul 3. Referinţa „GOST R 52738” trebuie citită „SM 106, [1]”. Punctele 5.7.1, 5.7.2, alineatul 3. Referinţa „GOST R 52791” trebuie citită „[1]”. Pe parcursul textului modificării cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Standardul se completează cu elementul „Bibliografie” în redacţia: Bibliografie: “[1] Reglementarea tehnică “Lapte şi produse lactate”, aprobată prin hotărîrea Guvernului nr. 611 din 05.07.2010”.

Изменение № 1 ГОСТ Р 52091-2003 Сливки питьевые. Технические ус-ловия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2008 № 375-ст Дата введения 2009-07-01 Раздел 1. Первый абзац после слов «из коровьего молока» дополнить словами: «и/или молочных продуктов». Раздел 2 дополнить ссылками: «ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»; заменить ссылки: ГОСТ Р 8.579-2001 на ГОСТ 8.579-2002; ГОСТ 17527-86 на ГОСТ 17527-2003; (Продолжение см. с. 58)

57


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 52091-2003)

«ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия» на «ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия»; «ГОСТ Р 51917-2002 Продукты молочные и молокосодержащие. Термины и определения» на «ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения»; исключить ссылки на ГОСТ 10970-87, ГОСТ Р 50460-92, СанПиН 2.3.2.1078-2001 и их наименования. Раздел 3. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 51917 - пункты 4.1-4.3» на «ГОСТ Р 52738». Раздел 4 изложить в новой редакции: «4 Классификация Продукт в зависимости от режима термической обработки подразделяют на: - пастеризованные; - стерилизованные; - ультрапастеризованные». Пункт 5.2. Таблица 1. Графа «Характеристика». Для показателя «Вкус и запах» заменить слова: «из восстановленных сливок» на «из рекомбини-рованных сливок». Пункт 5.3. Заменить слова: «в таблицах 2 и 3» на «в таблице 3»; таблицу 3 изложить в новой редакции: Таблица 3 Наименование показателя

Норма для продукта с массовой долей жира, %, не менее 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0;

Массовая доля белка, %, не менее

11,0; 13,0; 15,0; 17,0;

19,0; 21,0; 23,0;

2,6

20,0; 22,0; 24,0

2,5

Кислотность, °Т, не более

25,0; 26,0; 27,0; 28,0 22,3

19

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С: для пастеризованного для ультрапастерисованного и стерилизованного

29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 33,0; 34,0 2,2 18

35,0; 37,0; 39,0; 41,0;

36,0; 38,0; 40,0; 42,0;

2,0 16

4 ±2

От 2 до 25 Пункты 5.4, 5.5, 5.7.4. Заменить ссылку: СанПиН 2.3.2.1078 на «нормативные правовые акты Российской Федерации». Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6 Показатели эффективности термической обработки продукта должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации». Пункт 5.7.1. Первый абзац. Исключить слова: «и УВТ-обработанного»; третий абзац изложить в новой редакции: «- молоко сухое по ГОСТ Р 52791»; четвертый абзац исключить. Пункт 5.7.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для изготовления стерилизованного и ультрапастеризованного продукта применяют следующее сырье:»; третий абзац изложить в новой редакции: «- молоко сухое по ГОСТ Р 52791»; четвертый абзац исключить. Пункт 5.7.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для ультрапастеризованного и стерилизованного продукта допускается применять соли-стабилизаторы:». Пункт 5.7.5. Заменить слова: «импортного» на «другого», «органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России» на «в установленном порядке». Пункт 5.8.1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 59) 58


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 52091-2003) «5.8.1 Маркировка потребительской тары, групповой упаковки, транспортной тары, многооборотной тары, транспортного пакета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации». Пункты 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 исключить. Пункт 5.8.5 после ссылки на ГОСТ 14192 дополнить ссылкой: ГОСТ Р 51474. Пункт 5.9.2 дополнить ссылкой: ГОСТ 26663. Пункт 5.9.4. Заменить ссылку: ГОСТ Р 8.579 на ГОСТ 8.579. Пункт 5.9 дополнить подпунктом - 5.9.5: «5.9.5 Формирование групповой упаковки - в соответствии с ГОСТ 25776». Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2 Каждая партия продукта контролируется по показателям качества и безопасности, установленным в разделе 5, с периодичностью, установленной в программе производственного контроля». Пункт 7.5 дополнить ссылкой: ГОСТ 30648.2. Пункт 7.7 изложить в новой редакции: «7.7 Определение показателей эффективности термической обработки продукта - по ГОСТ 3623». Пункты 7.8-7.10. Заменить слова: «органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России» на «в установленном порядке». (ИУС № 2 2009 г.) (BS nr.-3:2011)

59


60


CSM 67.100.40 MODIFICARE

SM GOST R 52175:2010/A1:2010

Îngheţată de lapte, de frişcă şi plombir. Condiţii tehnice Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 430-ST din 17.11.2010. Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52175–2003 „Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52175:2010. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele/prestandardele moldovene sau alte documente normative este următoarea: GOST R 51074-2003

-

[22]

GOST R 52173-2003

-

-

GOST R 52174-2003

-

-

GOST R 52182-2003

NEQ

SM 187:1998 Conserve. Sucuri şi băuturi de legume. Condiţii tehnice

GOST R 52183-2003

NEQ

SM 227:2002 Conserve. Suc de tomate. Condiţii tehnice

GOST R 52184-2003

-

GOST R 52185-2003

NEQ

GOST R 52186-2003

-

GOST R 52738-2007

NEQ

GOST R 52791-2007

-

SM 75:1994 Sucuri concentrate de fructe şi struguri. Condiţii tehnice SM 146:1996 Fabricarea îngheţatei. Terminologie [12]

GOST R 52814-2007(ISO 6579:2002)

NEQ

SMV ISO 6579:2008 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp

GOST R 52816-2007

NEQ

SM ISO 4831:2010 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi enumerarea bacteriilor coliforme. Tehnica numărului cel mai probabil SMV ISO 4832:2008 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea bacteriilor coliforme. Metoda de numărare a coloniilor

GOST R 52817-2007

-

[10]

GOST R 52827-2007 (ISO 6756:1984)

-

(Continuarea a se vedea p.62) 61


Continuarea modificării SM GOST R 52175:2010/A1:2010 Standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standarde/prestandarde modovene/naţionale corespunzătoare, se utilizează împreună cu prezentul standard. Aceste standarde pot fi consultate la INSM. Capitolul 3, alineatul 1 şi în continuarea textului. Cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Punctul 5.2.8 nu trebuie citit. Punctul 5.3.1. Cuvintele „последний абзац. Заменить ссылку [2] на [1]” nu trebuie citite. Punctul 5.3.2 nu trebuie citit. Punctul 5.5.3. Cuvintele „и [2]” nu trebuie citite. Punctul 7.1 nu trebuie citit. Punctul 7.22 nu trebuie citit. Punctul 7.23 nu trebuie citit. Punctul 8.3. Cuvintele „[6] и [7]” trebuie citite ”действующими национальными законодательными актами в области пищевых продуктов”. Anexa D. Punctul D.2.3 nu trebuie citit. Compartimentul „Библиография” prezentat în redacţie nouă nu trebuie citit.

Изменение № 1 ГОСТ Р 52175—2003 Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2008 № 378-ст Дата введения 2009—07—01 По всему тексту стандарта заменить слона: «органами и учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации» на «в установленном порядке». Раздел 2 дополнить ссылками: «ГОСТ Р 51074—2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования ГОСТ Р 52173—2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения ГОСТ Р 52174—2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа ГОСТ Р 52182—2003 Консервы. Соки, нектары и сокосодсржащис напитки овощные и овощефруктовыс. Технические условия ГОСТ Р 52183—2003 Консервы. Соки овощные. Сок томатный. Технические условия ГОСТ Р 52184—2003 Консервы. Соки фруктовые прямого отжима. Технические условия ГОСТ Р 52185—2003 Соки фруктовые концентрированные. Технические условия ГОСТ Р 52186—2003 Консервы.. Соки фруктовые восстановленные. Технические условия ГОСТ Р 52791—2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия ГОСТ Р 52827-2007 (ИСО 6756:1984) Орехи кедровые очищенные. (Продолжение см. с. 63)

62


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003) Технические условия»; заменить ссылки: «ГОСТ 908—79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия» на «ГОСТ 908—2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия»; ГОСТ 7009-88 на ГОСТ Р 52817-2007; ГОСТ 13511-91 на ГОСТ 13511-2006; ГОСТ 30518-97/ГОСТ Р 50474-93 на ГОСТ Р 52816-2007; ГОСТ 30519-97/ГОСТ Р 50480-93 на ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002); ГОСТ Р 8.579-2001 на ГОСТ 8.579-2002; «ГОСТ Р 5 1 9 1 7 — 2002 Продукты молочные и молокосодержащис. Термины и определения» на «ГОСТ Р 52738—2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения»; исключить ссылки на ГОСТ 656-79, ГОСТ 657-79, ГОСТ 4495-87, ГОСТ 10970-87, ГОСТ 16366-78, ГОСТ 18078-72, ГОСТ 18192-72, ГОСТ 18J93-72, ГОСТ25892-83 и их наименования, Раздел 3. Первый абзац изложить в новой редакции: «В настоящем стандарте применены термины, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и ГОСТ Р 52738, а также следующие термины с соответствующими определениями:». Пункт 3.3. Термин после слов «с кокосовой стружкой» дополнить словами: «с черносливом»; заменить слова: «с цветной крошкой» на «с шоколадом»; определение после слов «кокосовой стружки» дополнить словом: «чернослива»; заменить слова: «цветной крошки» на «шоколада». Пункт 3.4. Термин после слов «с сиропом крем-брюле» дополнить словами: «с медом»; определение после слов «сиропа крем-брюле» дополнить словом: «меда». Пункт 3.5. Определение. Заменить слово: «Молочный» на «Пищевкусовой». Раздел 3 дополнить пунктами — 3.5а, 3.6а: «3.5а мороженое крем-брюле [с кофе, с цикорием]: Мороженое, изготовляемое из смеси для мороженого, содержащей сироп крем-брюле [растворимый кофе или водную вытяжку из кофе, экстракт цикория или водную вытяжку из цикория]. 3.6а мороженое с фруктами [с орехами, с арахисом, с ароматом]: Мороженое, изготовляемое с использованием фруктов и/или продуктов переработки фруктов [орехов, арахиса, пищевых ароматизаторов]». Пункты 3.6, 3.9 изложить в новой редакции: «3.6 шоколадное [яичное, овощное, чайное] мороженое: Мороженое, изготовляемое из смеси для мороженою, содержащей какао-порошок [куриные яйца или сухой яичный меланж, продукты переработки овощей, водную вытяжку из чая]. 3.9 мороженое в шоколаде[в глазури]: Мороженое, имеющее твердое покрытие из шоколада [глазури]». Пункт 4. 1 изложить в новой редакции: «4.1 Мороженое в зависимости от массовой доли молочного жира: - молочное (не более 7,5 %); - сливочное (от 8,0 % до 11, 5 %); - пломбир (от 12,0 % до 20,0 %». Пункт 4.2. Третий абзац после слов «с вареньем» дополнить словами: «с черносливом»; исключить слова: «яичнобелковое», «яично-желтковос», «с цветной крошкой».

(Продолжение см. с. 64)

63


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003)

Пункт 5.2.2. Таблицы 2,3 изложить в новой редакции: Та бл иuа2 Массовая доля, %, не менее

Вид мороженого

Молочное

Сливочное

Пломбир

Температура, С. не выше

молочного жира 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

сахарозы* 15,5

сухих веществ 28,0

2,5; 3,0; 3,5; 4,0 4,5; 5,0; 5, 5; 6,0 6,5; 7,0; 7,5 8,0; 8,5 9,0; 9,5 10,0; 10,5 11,0; 1 1 , 5 12,0; 12,5 13,0; 13,5 14,0; 14,5 15,0; 15,5 16,0; 16,5 17,0; 17,5; 18,0; 18,5 19,0; 19,5; 20,0

15,5 14,5 14,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0

Минус 18

* Общего сахара (за вычетом лактозы) в мороженом с частичной заменой сахарозы сухими веществами глюкозы, патоки, сухих глюкозных сиропов и инертного сахара. П р и м е ч а н и я 1 Массовые доли молочного жира, сахарозы и сухих веществ в мороженом указаны без учета массовых долей жира, сахарозы и сухих веществ вафельных изделий (печенья), глазури (шоколада), декоративных пищевых продуктов и пищевкусовых продуктов, отделяемых от массы мороженого. 2 Массовая доля сухих веществ молока в сухих веществах мороженого с использованием пищевкусовых продуктов составляет более 40,0 %. 3 Массовая доля сухих веществ указана с учетом массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), приведенной в приложении Б. 4 Массовые доли молочного жира, сухих веществ и сахарозы в мороженом с неотдел я см ы ми пищевкусовыми продуктами соответствуют расчетным, определяемым с учетом нормируемых массовых долей сухих веществ и сахарозы мороженою (таблица 2) и пищевкусовою продукта, долей мороженого и пищевкусового продукта (таблица B.I)

(Продолжение см. с. 65)

64


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003)

Та бл иuа3 Подвид мороженого

Кислотность мороженого, Т, не более молочного

сливочного

пломбир

с массовой долей молочного жира, % до 2,0 ключ, Без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов, с ароматом, с пищевкусовыми продуктами *, с пищевкусовыми продуктами* С пищевкусовыми продуктами, в том числе в сочетании с ароматизатором: крем-брюле, шоколадное, яичное с фруктами, с фруктовым топингом с фруктовым наполнителем, с джемом с повидлом с вареньем, овощное

23

26

от 2,5 до 7,5 ключ,

22

22

21

25

25

24

50

* За исключением мороженого с пищевкусовыми продуктами, перечисленными в данной таблице. П р и м е ч а н и е — Кислотность мороженого с неотделяемыми пищевкусовыми продуктами соответствует нормируемой в таблице кислотности мороженого с аналогичными или близкими по наименованию пищевкусовыми продуктами. Например, кислотность мороженого с мягкой карамелью соответствует кислотности мороженого крем-брюле.

Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции: «5.2.7 По микробиологическим показателям мороженое должно соответствовать гигиеническим требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, со следующим уточнением: в мороженом, изготовляемом с использованием орехов, арахиса, фруктов, овошсй или продуктов их переработки, количество дрожжей должно быть нс более 1 0 2 КОЕ/см3 (г) и количество плесеней — не более 102 КОЕ/см3(г). Пункт 5.2.8. Заменить слова: «установленные [1] , индекс 1.2.7» на «установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации». Пункт 5.3.1 дополнить абзацем (после шестого): «- молоко сухое по ГОСТ Р 52791»; седьмой, восьмой абзацы исключить; пятьдесят восьмой абзац. Исключить слова: «с сахаром»; шестьдесят первый — шестьдесят пятый абзацы изложить в новой редакции: «- соки фруктовые прямою отжима по ГОСТ Р 52184; - соки фруктовые восстановленные по ГОСТ Р 52186; - соки фруктовые концентрированные по ГОСТ Р 52185; - соки овощные по ГОСТ Р 52182 без добавления вкусовых ингредиентов; - сок томатный по ГОСТ Р 52183 беи добавок»; шестьдесят шестой, шестьдесят девятый абзацы исключить; дополнить абзацем (после семьдесят седьмого): (Продолжение см. с. 66) 65


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003)

«- орехи кедровые очищенные по ГОСТ Р 52827»; сто шестнадцатый абзац после слова «лимонную» дополнить словом: «моногидрат»; последний абзац. Заменить ссылку: [2] на [1]. Пункт 5.3.2. Заменить слова: «требованиям [ 1 ] » на «требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации». Пункты 5.4.1, 5.4.2 изложить в новой редакции: «5.4.1 Маркировка потребительской тары с продуктом должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации со следующим уточнением: указывается массовая доля молочного жира в молочной части продукта, в процентах, и ГОСТ Р 51074. Правила формирования наименования мороженого приведены в приложении Ж. Правила нанесения этикеток должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 5.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной тары должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации со следующими уточнениями: на транспортную тару с фасованным непосредственно в нес мороженым дополнительно наносят надпись: «Только для реализации в специализированных предприятиях продовольственной торговли и общественного питания»; массу брутто на картонную транспортную тару с мороженым не наносят». Пункт 5.5.1, Третий абзац. Заменить значение: «от 3 до 5 кг включительно» на «свыше 2 до 5 кг включительно». Пункт 5.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ Р 8.579 на ГОСТ 8.579. Пункт 5.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Тара и упаковочные материалы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и |2| и быть допущены для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке*. Пункт 6.2 изложить в попой редакции: «6.2 Каждая партия мороженого контролируется по показателям качества и безопасности, установленным в разделе 5, с периодичностью, установленной в программе производственного контроля». Пункт 6.3 исключить. Пункт 6.4 дополнить абзацем (перед примечанием): «Массовую долю СОМ О, определяемую расчетным путем, проверяют в каждой партии по фактической закладке». Пункт 6.5. Первый абзац. Исключить слова: «по согласованию с территориальными учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации»; второй абзац, Заменить слова: «периодически по согласованию с территориальными учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации» на «периодически, но не реже одного раза в квартал». Пункт 7.1. Первый абзац дополнить ссылкой: [3]. Пункт 7.11. Заменить ссылку: ГОСТ 30518 на ГОСТ Р 52816. Пункт 7.13. Заменить ссылку: ГОСТ 305 19 на ГОСТ Р 52814. Пункт 7.22. Заменить ссылки: [5], [6] на [3]. Пункт 7.23. Заменить ссылку: [7] на [5]. Раздел 7 дополнить пунктом — 7.24: «7.24 Определение компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), — по ГОСТ Р 5 2 J 7 3 и ГОСТ Р 52174». Пункт 8.3 изложить в новой редакции: «8.3 Сроки годности и условия хранения мороженого устанавливает изготовитель в соответствии с порядком, установленным [6] и [7]». (Продолжение см. с. 67) 66


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003) Пункт 8.4. Заменить слово: «хранения» на «годности». Приложение Ь. Таблицу Б.1 изложить в новой редакции: Т а б л и ц а Ь. I Вид мороженого

Массовая доля СОМО, %, не более

Молочное (с массовой долей жира от 0,5 % до 7,5 % включи.)

11,5

Сливочное (с массовой долей жира от 8,0 % до 11,5 % включи.)

11,0

Пломбир (с массовой долей жира от 12,0 % до J7,5 % включи.)

10,0

Пломбир (с массовой долей жира от 18,0 % до 20,0 % включи.)

9,5

Приложение В. Таблицу В.1 изложить в новой редакции: Т а б л и ц а B.1 Подвид мороженого

Наименование пищевкусового продукта

Крем-брюле

Сироп крем-брюле

Шоколадное С кофе

Какао-порошок Кофе растворимый Вытяжка водная из кофе

Массовая доля пищевкусового продукта, %, 10,0 2,0 0,3 Из 2,0 % (от массы мороженого) сухого кофе

С цикорием

С фруктами

Вытяжка водная из цикория

Из 1,3 % (от массы

Экстракт цикория

мороженого) сухого 1,0

Продукты переработки фруктов (сок, пюре и др.)

1,4 (сухих веществ фруктов)

Фрукты (целые, кусочк и ) , за исключением черной смородины, вишни, клюквы Продукты переработки черной смородины, вишни и

1,2 (сухих веществ

клюквы (сок, пюре и др.)

фруктов)

Черная смородина, вишня, клюква (целые, кусочки) С фруктами е ароматом С орехами (с арахисом)

Продукты переработки фруктов в сочетании с

1,0 (сухих веществ

ароматизатором

фруктов)

Ядра орехов (арахиса) протертые, ядра орехов (арахиса) обжаренные протертые с сахаром (пралине)

6,0

Ядра орехов (арахиса) обжаренные целые или дробленые Овощное

Продукты переработки овощей (сок, пюре и др.)

1,0 (сухих веществ овощей)

Вытяжка водная из чая

Из 1,0 % (от массы мороженого) сухого чая

Чайное

(Продолжение см. с. 68) 67


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003)

Окончание таблицы B. 1 Подвид мороженого Яичное С медом С мармеладом С цукатами, е иломом, с курагой, с черносливом

Наименование пищевкусового продукта Яйиа куриные

Массовая доля пищевкусового продукта, %, 1,5 (сухих веществ яйца)

Меланж яичный сухой Мед натуральный Мармелад (кусочки, крошка)

3,0 6,0

Цукаты, изюм, курага, чернослив

8,0

2,0

С воздушной кукурузой. е воздушным рисом

Кукуруза воздушная, рис воздушный

С шоколадом, с шоколадной стружкой, с шоколадной крошкой, с шоколадно-вафельной крошкой,

Шоколад, стружка шоколадная, крошка шоколадная, крошка шоколад новафельная,

5,0

С кокосовой стружкой, с печеньем, с бисквитом

стружка кокосовая, печенье, бисквит

5,0

С мягкой карамелью, с джемом, с повидлом, с вареньем, с топингом, с фруктовым наполнителем, с вареным сгущенным молоком, с сиропом крем-брюле

Карамель мягкая, джем, повидло, варенье, топинг, наполнитель фруктовый (с массовой долей сухих веществ фруктов НС менее 3,0 %), молоко сгущенное вареное, сироп крем-брюле

8,0

Прим с ч а н и с — Массовая доля пищевкусовых продуктов нормирована для массы мороженого без вафельных изделий (печенья), декоративных пищевых продуктов и глазури (шоколада).

Приложение Г. Таблица Г.1 . Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е — Указанные нормы распространяют на глазурь, в том числе взбитую, без добавления или с добавлением пищевкусовых продуктов (орехов, арахиса, вафельной крошки, кокосовой стружки, воздушною риса и др.)». Приложение Д. Пункт Д.2.3. Заменить ссылку: [2] на [11]. Приложение Ж изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 69) 68


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003) «Приложение Ж (справочное) Правила формирования наименования мороженого (для этнкетнровання) Ж.1 Наименование мороженого должно состоять из нескольких слов, являющихся терминами, и может быть дополнено зарегистрированным товарным (ассортиментным) знаком. Термин «закаленное» в наименование мороженого не включают. При формировании наименования используют обратный порядок слов, начиная с существительного: «мороженое молочное», «мороженое сливочное», «мороженое пломбир», далее приводятся дополнительные термины, характеризующие продукт, расположенные в порядке их значимости. Ж.2 Наименование мороженого с пищевкусовыми продуктами должно включать термин, соответствующий наименованию пищевкусового продукта, вводимого в смесь для мороженого и/или в массу мороженого. В наименовании мороженого с использованием фруктов, продуктов переработки фруктов (джема, варенья и т. п.) или орехов указывают наименование фруктов, продуктов переработки фруктов или орехов. Допускается дополнительно включать слова: «с кусочками» (фруктов), «с дроблеными» (орехами) и т. п. В наименовании мороженого с использованием продуктов переработки фруктов, вводимых в смесь для мороженою, допускается указывать их конкретное наименование или наименование фруктов. Примеры 1 Мороженое молочное с кофе, мороженое сливочное шоколадное, мороженое пломбир крем-брюле с вареным сгущенным молоком и т. п. 2 Мороженое сливочное с черной смородиной, мороженое молочное ванильное с бананом, мороженое пломбир с персиковым наполнителем, мороженое сливочное с миндалем и т. п. 3 Мороженое сливочное с персиком или мороженое сливочное с кусочками персика, мороженое пломбир с лесными орехами или мороженое пломбир с дроблеными лесными орехами. 4 Мороженое сливочное с вишневым пюре или мороженое сливочное с вишней, мороженое сливочное с клюквенным соком или мороженое сливочное с клюквой и т. п. Ж.З В наименование мороженого с использованием ароматизаторов включают термин «с ароматом» с указанием конкретного аромата. П р и м е р — Мороженое сливочное с ароматом апельсина, мороженое молочное с ароматом кофе. В наименовании мороженого с использованием арованилона, этилванилина, ванилали и других искусственных ванильных ароматизаторов указывают слова: «с ароматом ванили». В наименование мороженого с использованием ароматизатора натуральной ванили или ванилина включают термин «ванильное» («ванильный»). Ж.4 В наименовании многослойного мороженого после слова «мороженое» указывают слова: «двухслойное» или «трехслойное» и т. д. Пример — Мороженое двухслойное пломбир ванильный и шоколадный, мороженое двухслойное молочное с ароматом йогурта и персика. Ж.5 В наименование глазированного мороженого включают слова: «в глазури» (е указанием конкретного наименования глазури) или «в шоколаде». В наименовании глазури допуекаетея не указывать елова: «с растительным жиром» или «сливочная». В наименование глазированного мороженого на палочке поел с елова «мороженое» включают слово: «эскимо». Примеры 1 Мороженое молочное во фруктовой глазури. 2 Мороженое сливочное ванильное в шоколадной глазури с растительным жиром с орехами или мороженое сливочное ванильное в шоколадной глазури с орехами; мороженое пломбир крем-брюле в ореховой сливочной глазури или мороженое пломбир крем-брюле в ореховой глазури. 3 Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколаде. Ж.6 В наименовании декорированного мороженого после слова «декорированное» указывают конкретное наименование декоративных пищевых продуктов. П р и м е р — Мороженое молочное ванильное, декорированное миндалем. Ж.7 В наимсновании мороженого в вафельных изделиях (печенье) указывают слова: «в вафлях» («в печенье»), «в вафельном стаканчике», «в вафельном рожке» и т. п.». (Продолжение см. с. 70)

(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 52175—2003) 69


Библиографию изложить в новой редакции: «Библиография

[1] СанПиН 2.1.4.1074—2001

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

[2] ГН 2.3.3.972—2000

Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами

[3] МУК 2.6.1.1194-2003 [4] МУ 4082-86

Радиационный контроль. Строниий-90 и Цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая опенка Методические указания по обнаружению, идентификации и определению афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии

[5] МУК 4.2.026-95

Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах

[6] СанПиН 2.3.2.1324-2003

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарноэпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов»

[7] МУК4.2.1847-2004

(МУС №2 2009 г.) (BS nr.3 – 2011)

70


CSM 67.160.10 MODIFICARE

SM GOST R 51652:2008/A1:2011

Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 512-ST din 24.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51652-2000 „Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51652:2008. Corespondenţa dintre standardul Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardul moldovean este următoarea: GOST R 51477-99

IDT

SM GOST R 51477:2005 Ambalaje de sticlă pentru reactive chimice şi substanţe extrapure. Condiţii tehnice

ОКС 67.160.10 Группа Н74 Изменение № 1 ГОСТ Р 51652—2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия. Утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.02.2006 № 13-ст Дата введения 2006—07—01 Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 51477—99 Тара стеклянная для химических реактивов и особо чистых веществ. Технические условия». Пункт 4.1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Таблица2 Норма для спирта Наименование показателя Методы анализа 1-го сорта Объемная доля этилового спирта, %, не 96,0 менее

высшей «Базис» «Экстра» очисти 96,2 96,0 96,3

Проба на чистоту с серной кислотой Проба на окисляемость, мин, при 20 °С, не менее Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол и спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более

«Люкс» «Альфа» 96,3

96,3

Выдерживает

ГОСТ 5964* ГОСТ 5964*

10

15

20

20

22

20

ГОСТ 5964*

10

4

5

2

2

2

ГОСТ Р 51698

35

6

5

5

5

5

ГОСТ Р 51698

(Продолжение см. с. 72)


(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 51652—2000) Норма для спирта Наименование показателя

Методы анализа 1-го высшей «Басорта очисти зис»

«Экстра»

«Люкс» «Альфа»

Массовая концентрация сложных эфиров (метил ацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более

30

13

13

10

5

10

Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более

0,05

0,03

0,05

0,02

0,02

0,003

Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более

20

15

15

12

8

12

Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более

15

Массовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на азот в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более

ГОСТ Р 51698

ГОСТ Р 51698 ГОСТ 5964*

Перспективный —

1,0

— Перспективный

* На территории Российской Федерации с 01.01.2007 вводится в действие ГОСТ Р 52473—2005 «Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы аналза».

(ИУС № 5 2006 г.) (BS nr. 3-2011)

72


CSM 67.160.10 MODIFICARE

SM GOST R 52194:2009/A1:2011

Vodcă şi vodcă deosebită. Lichioruri şi rachiuri. Ambalare, marcare, transport şi depozitare Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 512-ST din 24.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52194-2003 „Водки и водки особые. Изделия ликеро-водочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52194:2009. Capitolul 2. Referinţa „ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования” nu trebuie citită. Punctul 4.1 nu trebuie citit.

Изменение № 1 ГОСТ Р 52194-2003 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.06.2005 № 162-ст Дата введения 2006-01-01 Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ Р 8.579-2001 на ГОСТ 8.579-2002; дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Пункт 3.1. Заменить слова: «по нормативному документу и изготовленные» на «изготовленную». Пункт 3.2. Второй абзац исключить. Пункт 3.2.1. Перечисление 2). Для водок, водок особых и горьких ликероводочных изделий заменить значение: «500+4,0 мл (см3)» на «(500+5,0) мл (см3)»; последний абзац. Заменить слова: «- по ГОСТ Р 8.579» на «вместимостью более 1000 мл (см3), кроме бутылок вместимостью 1750 мл (см3) -по ГОСТ 8.579». Пункт 3.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Бутылки с продукцией укупоривают колпачками типа «Алка» из алю-миниевой фольги по ГОСТ 745, алюминиевыми колпачками с перфора-цией различных цветов, которые должны быть укомплектованы уплотнительными элементами по ГОСТ Р 51214, и другими укупорочными сред-ствами, изготовленными из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с данным видом продукта и обеспечивающими герметичность укупоривания». Пункт 3.4. Первый абзац. Исключить слова: «по 12-24 шт.». Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1 Маркировка продукта в потребительской таре по ГОСТ Р 51074 со следующими дополнениями: - массовая концентрация сахара для ликероводочных изделий (за исключением горьких настоек, слабоградусных горьких настоек и бальза-мов)». Пункт 4.2 исключить. Пункт 4.4 (шестой абзац). Исключить единицы физической величины: л (дм3). Пункт 5.2 после слов «титановых бочках [1]» дополнить словами: «а также в бочках, автоцистернах и контейнерах фирмы-получателя». Пункт 5.3. Заменить слова: «в сухих, не имеющих посторонних запахов, помещениях» на «в помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 85 %». Библиография. Исключить позиции: [2] - [5]. (ИУС № 9 2005 г.) BS nr - 3:2011

73


74


71

INDUSTRIA CHIMICĂ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

CSM 71.100 MODIFICARE

SM GOST R 51696:2003/A1:2011

Produse chimice de uz casnic. Condiţii tehnice generale Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 518-ST din 28.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51696-2000 „Товаpы бытовой химии. Общие технические требования” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51696:2006. Capitolul 2. Standardul Federaţiei Ruse GOST R 51697-2000, la care se face referire şi pentru care nu există standard moldovean corespunzător se utilizează împreună cu prezentul standard. Acest standard poate fi consultat la INSM. Anexa naţională NA se prezintă în redacţie nouă: „Anexa naţională NA (normativă) Codurile NM MD pentru produsele chimice de uz casnic în conformitate cu „Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova” Nr d/o

Denumirea produselor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agenţi pentru înălbire Agenţi pentru albăstrire Agenţi pentru scrobire Agenţi pentru prelucrarea antielectrostatică a articolelor din ţesături Emolienţi pentru articole din ţesături Agenţi pentru finisare Agenţi pentru scoaterea petelor Substanţe pentru curăţare Substanţe pentru lustruit Substanţe pentru întreţinerea articolelor din piele şi piele velurată

11

Substanţe pentru întreţinerea automobilelor, motocicletelor, bicicletelor: - detergenţi - pentru curăţat - pentru lustruit - altele

12 13 14 15 16 17 18 19

Substanţe pentru combaterea insectelor de casă - insecticide Preparate repelente pentru insecte Substanţe pentru combaterea rozătoarelor de casă – rodenticide Substanţe dezinfectante Substanţe pentru combaterea insectelor de casă - altele Substanţe pentru aromatizare şi deodorante Substanţe pentru nimicirea mirosului în încăperi şi vase închise Preparate de diverse destinaţii - altele

Codul NM MD 3402 3206 41 3402 3402 3402 3809 3824 3402 3405 3402 3405 3405 40 3405 40 3405 90 3405 3808 3808 3808 3808 3808 3307 3307 3307

(Continuarea a se vede p.76) 75


(Coninuarea modificării SM GOST R 51696:2003/A1:2011) Anexa informativă B. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele moldovene este următoarea: GOST R 50550-93

IDT

SM GOST R 50550:2005 Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen (pH SM GOST R 50551:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a clorului activ SM GOST R 50672:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a fracţiei masice a oxigenului activ --

GOST R 50551-93

IDT

GOST R 50672-94

IDT

GOST R 50673-94

--

GOST R 51018-97

IDT

SM GOST R 51018:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a agentului activ de suprafaţă neionic

GOST R 51019-97

IDT

GOST R 51020-97

IDT

GOST R 51021-97

IDT

GOST R 51022-97

IDT

GOST R 51023-97

IDT

SM GOST R 51019:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a componenţilor alcalini SM GOST R 51020:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a reziduului insolubil în apă (abrazivului) SM GOST R 51021:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a gradului de spălare de pe veselă SM GOST R 51022:2006 Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a agentului activ de suprafaţă anionic SM GOST R 51023:2006 Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a compuşilor cu conţinut de fosfor

Standardul Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standard moldovean corespunzător, se utilizează împreună cu prezentul standard. Acest standard poate fi consultat la INSM. Pentru standardele de categoria OST, la care se face referire în această anexă, nu există standarde modovene corespunzătoare. Se vor aplica metode de încercare corespunzătoare, stabilite şi aprobate de autorităţile de reglementare în domeniu în modul stabilit.

76


ОКС 71.100 Группа У22 Изменение № 1 ГОСТ Р 51696-2000 Товары бытовой химии. Общие тех-нические требования Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2003 № 388-ст Дата введения 2004-07-01 Раздел 1. Последний абзац дополнить ссылками: «3.4 и ГОСТ Р 51697». Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 51697-2000 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия». Пункты 3.1, 3.3. Исключить слово: «конкретное». Пункт 3.2.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции: Таблица 1 Наименование показателя

Значение

1 Показатель активности водородных ионов (рН) средства или водного раствора средства с массовой долей 1 %, рН: для кислых средств, не подлежащих контакту с кожей рук для средств, контактирующих с кожей рук для щелочных средств, не подлежащих контакту с кожей рук 2 Массовая доля щелочных компонентов в отбеливающих средствах, содержащих гипохлорит натрия и щелочь, %, не более или массовая концентрация щелочных компонентов в отбеливающих средствах, содержащих гипохлорит натрия и щелочь, г/дм3, не более или массовая доля щелочных компонентов в чистящих средствах и в средствах по уходу за канализационными трубами, %, не более или массовая концентрация щелочных компонентов в чистящих средствах и в средствах по уходу за канализационными трубами, г/дм3, не более

Менее 3,0 3,0-11,5

3 Массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные

Более 11,5 5

60

75 200

14

соединения, %, не более 4 Массовая доля серосодержащих восстановителей в средствах, содержащих серосодержащие восстановители, %, не более

68

5 Массовая доля анионных поверхностноак тинных веществ (АПАВ) в средствах, содержащих АПАВ, %, не более

35

6 Массовая доля неионогенных поверхности неактивных веществ (НПАВ) в средствах, содержащих НПАВ, %, не более

45

7 Смываемость с посуды средств для мытья посуды, мг/дм3, не более: -для средств, содержащих анионные поверх ностно-активные вещества (АПАВ) - для средств, содержащих неионогенные по- верхностно активные вещества (НПАВ)

0,5 0,1

(Продолжение см. с. 78) 77


(Продолжение изменения № 1 ГОСТ Р 5 1696-2000) Наименование показателя 8 Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на Р205, %, не более: - в средствах, содержащих фосфаты (кроме водосмягчающих средств) - в водосмягчающих средствах

Значение 22 30

9 Массовая доля активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения, %, не более или

8 200

массовая концентрация активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения, г/дм3, не более 10. Массовая доля активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения, %, не более или массовая концентрация активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения, г/дм3, не более:

90

11 Массовая доля этилового спирта, %, не более: · для содержимого в аэрозольной упаковке с пропеллентом · для остальных средств 12 Массовая доля действующего вещества дезинфицирующих, дезинсекционных и дерати зационных средствах 13 Показатели безопасности и эффективности средств, в том числе:

Должна соответствовать значениям, установленным в нормативном или техническом документе на средство 80 Должна соответствовать нормам, установленным в нормативном или техническом документе на средство Должны соответствовать нормам, утвержденным Минздравом России, по [1]: 1.1, 1.3-1.5, 2.1, 2.3-2.6, 5.1 1.8-1.11, 3.1-3.16, 5.2 1.12, 4.1, 4.2, 5.3

дезинфицирующих дезинсекционных дератизационных

Примечания: 1 Допускается качественное определение компонентов по показа телом 5 и 6 при содержании их не более 2,0 %. 2 Показатель 6 определяют только для НПАВ, представляющих собой полиоксиэтиленгликолевые эфиры спиртов или фенолов. 3 Показатель 6 не определяют при наличии в рецептуре средства окислителя или восстановителя.

Пункт 3.2 дополнить подпунктами - 3.2.2-3.2.4: «3.2.2 Показатели, обеспечивающие потребительские свойства и конкурентоспособность продукции, изложены в таблице 2.

Продолжение см. с. 79

78


(Продолжение изменения № 1 ГОСТ Р 51696-2000) Таблица 2 Наименование показателя

Значение

1 Чистящая способность чистящих средств и средств по уходу за автомобилями, мотоциклами и велосипедами в соответствии с назначением средства, %, не менее: на крашеной или полимерной поверхности на стеклянной поверхности на эмалированной поверхности: для безабразивных порошков для порошков и суспензий на мягких абразивах для порошков на твердых абразивах ля паст для универсальных жидких средств на лакокрасочной поверхности на кафельной поверхности для средств для удаления ржавчины (кроме жидких средств) 2 Моющая способность чистящих средств для различных поверхностей, используемых в виде растворов, %, не менее

видов

80 85 85 70 60 40 80 65 80

80 80

3 Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности жидкими чистящими средствами, предназначенными для удаления ржавчины с твердой поверхности, %, не менее 4 Отбеливающая способность отбеливающих средств, %, не менее: - хлопчатобумажная ткань - капроновая ткань - шерстяная ткань 5 Подкрахмаливающая способность подкрахмаливающих средств, сН • см2, не менее 6 Антиэлектростатический эффект (удельное электрическое поверхностное сопротивление) средств для антиэлектростатической обработки тканей, меха и твердых поверхностей, Ом, не более

75 80 44 1,0 1•1012 90 80

7 Эффективность пятноудаления, %, не менее: для пятновыводных средств для пятновыводных салфеток

3.2.3 Дополнительные требования и показатели, не влияющие на безопасность средства, не предусмотренные настоящим стандартом, указывают в нормативном или техническом документе на средство. 3.2.4 Перечень показателей на средство, периодичность их определения указывают в нормативном или техническом документе на это средство». Подпункт 3.4.1 дополнить абзацем: «Маркировка товаров бытовой химиии в аэрозольной упаковке - по 3.3 ГОСТ Р 51697». Подпункт 3.5.1 дополнить абзацем: «Упаковка товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке - по 3.4 ГОСТ Р 51697». Раздел 3 дополнить пунктом - 3.6: «3.6 При изготовлении товаров бытовой химии используют этиловый спирт или спиртосодержащие смеси, разрешенные органами здравоохранения».

Продолжение см. с.80

79


(Продолжение изменения № 1 ГОСТ Р 51696-2000) Приложение А изложить в новой редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Коды ОКП на товары бытовой химии по «Общероссийскому классификатору продукции» Т а б л и ц а АЛ Наименование продукции

Код ОКП

1 Средства отбеливающие

23 8210

2 Средства для подсинивания 3 Средства для подкрахмаливания 4 Средства для антиэлектростатической обработ- ки изделий из 5тканей Мягчители для изделий из тканей 6 Средства отделочные 7 Средства пятновыводные 8 Средства чистящие 9 Средства полирующие 10 Средства по уходу за изделиями из кожи и замши 11 Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами: моющие чистящие полирующие по уходу за автомобилями, мотоциклами и велосипедами прочие

23 8220 23 8230 23 8250 23 8260 23 8270 23 8310 23 8320 23 8330 23 8340

12 Средства для борьбы с бытовыми насекомыми — инсектициды 13 Средства для отпугивания насекомых ре пелленты 14 Средства для борьбы с домашними грызунами — зооциды 15 Средства дезинфицирующие 16 Средства для борьбы с бытовыми насекомым ми прочие 17 Средства ароматизирующие, дезодорирующие и другие 18 Средства для уничтожения запахов в помещении и закрытых емкостях 19 Препараты различного назначения прочие

23 8410 23 8420 23 8430 23 8490 23 8610 23 8620 23 8630 23 8640 23 8690 23 8930 23 8980 23 8990

Стандарт дополнить приложением - В: «ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Определения физико-химических показателей и показателей, обеспечивающих потребительские свойства товаров бытовой химии, проводятся по следующим стандартам: ГОСТ Р 50550-93 Товары бытовой химии. Метод определения показа-теля активности водородных ионов (рН) ГОСТ Р 50551-93 Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора ГОСТ Р 50672-94 Товары бытовой химии. Метод определения массо-вой доли активного кислорода ГОСТ Р 50673-94 Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли серосодержащих восстановителей ГОСТ Р 51018-97 Товары бытовой химии. Метод определения неио-ногенного поверхностно-активного вещества ГОСТ Р 51019-97 Товары бытовой химии. Метод определения щелоч-ных компонентов ГОСТ Р 51020-97 Товары бытовой химии. Метод определения нера-створимого в воде остатка (абразива) ГОСТ Р 51021-97 Товары бытовой химии. Метод определения смыва-емости с посуды ГОСТ Р 51022-97 Товары бытовой химии. Методы определения анионного поверхностно-активного вещества ГОСТ Р 51023-97 Товары бытовой химии. Методы определения фосфорсодержащих соединений ГОСТ 6-15-1616-90 Средства отбеливающие бытовые. Методика определения отбеливающей способности (ИУС № 9 2005 г.) BS nr - 3:2011 80


CSM 71.100.30 MODIFICARE

SM GOST R 51270:2005/A1:2010

Articole pirotehnice. Cerinţe generale de securitate Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 441 – ST din 03.11.2010 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51270–99 „Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51270:2005. Punctul 6.1.3. Referinţa „ГОСТ Р 12.4.026” trebuie citită „SM GOST R 12.4.026”. Punctele 6.2.4, 6.2.5. Sintagma „(ТУ, стандарта)” trebuie citită (стандарта фирмы, стандарта). Punctul 6.3.5, alineatul doi. Sintagma „ТУ” trebuie citită „стандарта фирмы”. Punctul 6.4.2. Cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Punctul 6.4.5, ultimul alineat. Cuvintele „русском языке” trebuie citite „румынском языке”. Tabelul „Таблица B.1” trebuie citit: Классы пиротехнической продукции по назначению 1 Изделия пиротехнические развлекательного характера, в том числе: 1.1 – пиротехнические игрушки (ПИ бытового назначения I класса) 1.2 – ПИ бытового назначения II – III классов 1.3 – ПИ технического назначения IV класса 2 Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе: 2.1 – средства термитные 2.2 – шнуры огнепроводные и стопиновые 2.3 – спички пиротехнические 3 Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные 4 Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 4.1 – общего назначения (сигналы) 4.2 – сигнальные патроны учебные 4.3 – ракеты сигнальные 4.4 – сигнальные средства и сигналы бедствия морского регистра 4.5 – сигнальные средства и сигналы бедствия речного регистра 4.6 – сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов 4.7 – охранные 5 Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: 5.1 – высотные 5.2 – парковые 5.3 – испытательные 5.4 – театральные (специальные) пиротехнические изделия Средства пиротехнические дымовые, в том числе: 6.1 – бытового назначения 6.2 – шашки дымовые 6.3 – приборы дымовые 6.4 – прочие

81

„Таблица В.1” Код NM MD 3604 3604 3604 3604 3603 3603 3604 3604 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 10 3604 10 3604 10 3604 10 3604 10 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 (Continuarea a se vedea p.82)


(Continuarea modificării SM GOST R 51270:2005/A:2010) Классы пиротехнической продукции по назначению Код NM MD 3604 7 Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: 3604 7.1 – пиротехнические источники тока и датчики 3604 7.2 – замедлители 3604 7.3 – резаки 3604 7.4 – патроны для выдавливания жидкости 7.5 – средства создания помех (ИК, радиолокационных, 3604 гидроакустических) 3604 7.6 – средства преодоления преград 3604 7.7 – пиронагреватели 3604 7.8 – прочие 3604 8 Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: 8.1 – газогенерирующие и воздействия на добывающие 3604 скважины 3604 8.2 – сварки, резки, наплавки 8.3 – средства уничтожения (утилизации) различных 3604 материалов 3604 8.4 – пожаротушащие средства 3604 8.5 – средства доставки (линеметы) 3604 8.6 – прочие 3604 9 Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: 3604 9.1 – средства защиты растений от заморозков 9.2 – средства активного воздействия на атмосферные 3604 явления 3604 9.3 – противоградные ракеты 3604 9.4 - прочие 3604 10 Средства пиротехнические имитационные, учебноимитационные и прочие, в том числе: 10.1 – средства учебно-имитационные (патроны, шашки, 3604 взрывпакеты) 3604 10.2 – изделия имитационные, отметчики дымовые 3604 10.3 – средства для проведения групповых игр 3604 10.4 – средства для развития технического творчества 10.5 – имитационные пиротехнические изделия, используемые 3604 при производстве кино- и видеопродукции 3604 11 Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: 3604 11.1 – для двигателей промышленного назначения 11.2 – пиротехнические воспламенители зарядов 3604 твердотопливных 3603 12 Средства инициирования пиротехнические, в том числе: 3603 12.1 – механического действия (задействования) 3603 12.2 – электрического запуска 3603 12.3 – теплового запуска 13 Товары для туризма, в том числе: 3606 13.1 – средства для обогрева и разогрева 3004 90 110 13.2 – средства для дезинфекции 3008 10 900 13.3 – средства для борьбы с насекомыми 3604 14 Твердые ракетные топлива и составы пиротехнические, в том числе: 3604 14.1 – твердые ракетные топлива пиротехнические 3604 14.2 – составы пиротехнические 15 Приборы и аппаратура пиротехнические для систем 8543 автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации Anexa „Приложение Г”. Punctul 1 trebuie citit: „1 При проектировании, строительстве и эксплуатации складов (помещений) хранения ПИ надлежит руководствоваться действующим законодательством Республики Молдова, действующими национальными стандартами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами в области производственной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда в тех частях, требования которых не противоречат настоящему стандарту.” 82


Изменение № 1 ГОСТ Р 51270—99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2010 № 93-ст Дата введения 2010—07—01 Раздел 1 изложить в новой редакции: «1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения и устанавливает общие требования безопасности при разработке, производстве, перевозке, хранении, реализации (распространении), эксплуатации и утилизации, соблюдение которых на добровольной основе может служить доказательной базой выполнения требований соответствующих технических регламентов». Раздел 2. Заменить ссылку ГОСТ 17527—86 на ГОСТ 17527—2003. Раздел 3 изложить в новой редакции: «3 Термины, определения и сокращения В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями: 3.1 воспламенитель: Инициирующее устройство (электровоспламенитель или (и) огнепроводный шнур), использующееся для приведения в действие пиротехнического изделия (ПИ). 3.2 воспламенительн о-разрывной заряд; ВРЗ: Элемент фейерверочного изделия (ФИ), обеспечивающий заданный разброс и воспламенение пиротехнического элемента (ПЭ). 3.3 время замедления (задержки): ВЗ: Интервал времени от момента инициирования до момента появления исследуемого фактора работающего ПИ. 3.4 замедлитель: Элемент огневой цепи, обеспечивающий заданную задержку передачи инициирующего импульса сопрягаемому элементу ПИ или пускового оборудования (ПО). 3.5 инициирующее устройство; ИУ: Элемент ПИ, обеспечивающий запуск огневой цепи. 3.6 манипуляционныс знаки: Изображения, указывающие на способы обращения с грузом. 3.7 метательный заряд: МЗ: Элемент ПИ, обеспечивающий выброс ПЭ с заданной начальной скоростью и задействование последующих элементов огневой цепи. 3.8 мортира: Элемент ПО, предназначенный для метания ФИ или ПЭ в заданном направлении с заданной начальной скоростью. 3.9 огневая цепь: ОЦ: Система элементов ПИ и ПО, обеспечивающих последовательную передачу импульсов, инициирующих необходимую последовательность воспламенения элементов снаряжения ПИ. 3.10 опасная зона: Часть пространства, которое окружает работающий пиротехнический состав (ПС) и содержащее его изделие и внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня. 3.11опасный фактор: Создаваемый пиротехническими составами и содержащими их изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей, имуществу и окружающей среде. 3.12 пиротехническое изделие; ПИ: Изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) ПС. 3.13 пиротехническая продукция: ПП: ПС и содержащие их ПИ бытового и технического назначения, в том числе ПС самостоятельного применения. 3.14 пиротехнический состав: ПС: Смесь компонентов, обладающая способностью к самостоятельному горению или горению с участием окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные и конденсированные продукты, тепловую, световую и механическую энергию и создающая различные оптические, электрические, барические и иные специальные эффекты. 3.15 пиротехнический элемент: ПЭ: Составная часть ПИ в виде заряда или устройства, производящая заданный эффект. 3.16 потребительская упаковка: Упаковка, предназначенная для упаковывания и передачи ПИ потребителю. 3.17 проведение показов фейерверков: Массовое зрелищное мероприятие с применением ПИ технического назначения.

(Продолжение см. с. 84)

83


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) 3.18 пульт дистанционного управления; ПДУ: Элемент ПО, обеспечивающий дистанционное задействование огневых цепей и ПИ в необходимые моменты времени и их защиту от несанкционированного срабатывания. 3.19 пусковая установка; ПУ: Набор мортир и направляющих для запуска ракет, жестко закрепленных на общем основании. 13.20 пусковое оборудование; ПО: Оборудование, предназначенное для приведения в действие ПИ. 13.21 фейерверочное изделие; ФИ: ПИ профессионального назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых, специальных специфических и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий». Пункт 4.1, первый абзац. Заменить слова: «непредусмотренное срабатывание ПИ» на «несанкционированное срабатывание ПИ или потерю их работоспособности»; второй абзац изложить в новой редакции: «Превышение установленных уровней внешних воздействий, использование изделий не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации), а также несоответствие параметров и характеристик ПИ и используемого ПО могут приводить к аномальной работе, разрушению и разлету за пределы установленной опасной зоны элементов конструкций и горящих ПЭ, возникновению ударных волн». Пункт 4.2, таблица 1. Графа «Опасный фактор». Фактор 5 изложить в новой редакции: «5 Разлетающиеся поражающие осколки». Пункт 4.3. Заменить слова: «по эвакуации и защите людей» на «по эвакуации или защите людей». Пункт 4.4. Заменить слова: «— класс опасности по ГОСТ 19433;» на «— класс опасности груза ПП;». Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2 По степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяют на следующие классы опасности: - I класс — ПИ, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м; - II класс — ПИ, у которых значение кинематической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от ПИ не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м; - III класс — ПИ, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении — не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от ПИ не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м; - Ша класс — ПИ, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении — не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от ПИ не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 20 м; - IV класс — ПИ, у которых отсутствует ударная волна, и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м; - V класс — специальные ПИ и изделия технического назначения, не вошедшие в I—IV классы; Va класс — ПИ, срабатывание которых сопровождается возникновением ударной волны (барического поля с уровнем давления более 35 КПа) и (или) разлетом поражающих осколков с удельной кинетической энергией более 0,5 Дж/мм2 на расстоянии более 5 м». Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3: «5.3 Грузы, содержащие ПП, классифицируются в соответствии с приложением А». Пункт 6.1.1 изложить в новой редакции: «6.1.1 В процессе разработки ПП номенклатура опасных факторов и размеры опасных зон должны быть сведены к минимуму. Номенклатура опасных факторов и размеры опасных зон ПС определяются в составе конкретного ПИ». Пункт 6.1.3 дополнить абзацами:

(Продолжение см. с. 85) 84


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) «Транспортная тара для ПИ бытового назначения подвергается огнезащитной обработке, содержит порошковый пламегаситель (вещество, замедляющее процесс горения — дициандиамид, тиомочевина, карбамид, оксамид и др.) в количестве 50 г/м3, но не менее 5 г в упаковке и должна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 3 секунд. На тару наносятся специальный знак пожарной безопасности «Упаковка с огнезащитой», согласно ГОСТ Р 12.4.026, приложение Б и надпись «Внутренняя огнезащита». При необходимости упаковка может быть разделена пропитанными антипирсном картонными перегородками на ячейки с размещенным в них органическим пламегасителем в количестве не менее 5 г в пакете для обеспечения повышенной пожарной безопасности хранения ПИ». Пункт 6.1.4 изложить в новой редакции: «6.1.4 ПИ классов I—IV при задействовании от встроенного узла запуска или от внешнего стандартного электродетонатора (типа ЭД-8) не должны детонировать, а случайное срабатывание изделия не должно приводить к аномальной работе (изменению номенклатуры опасных факторов и радиуса опасной зоны) расположенного в непосредственной близости (в упаковке) от него такого же изделия. Изделия не должны требовать проведения пользователем каких-либо регламентных работ. Проверка работоспособности и контроль электрических цепей (устройств) инициирования ПИ классов II и III у потребителя должны быть запрещены. Использование электрических систем инициирования в ПИ I класса не допускается». Пункт 6.1.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «ПИ непосредственного ручного запуска должны иметь замедлитель, обеспечивающий безопасность запуска и задержку проявления основных опасных факторов на время, необходимое для того, чтобы пользователь покинул опасную зону начального участка траектории работающего ПИ. При этом скорость ухода должна быть принята не более 1,5 м/с». Пункт 6.1.7 изложить в новой редакции: «6.1.7 Время замедления для ПИ классов II и III, создающих эффект на высоте (например: ракеты, римские свечи, мини-салюты и др.), должно быть достаточным для выхода оператора за пределы опасной зоны при пуске (возможного воздействия продуктов сгорания вы ш ион ого заряда или образующейся струи газов) и начального участка траектории». Пункт 6.1.10 изложить в новой редакции: «6.1.10 ПИ, приобретающие в результате активного выброса или действия реактивной силы значения кинетической энергии более 20 Дж, должны быть снабжены стабилизирующими и (или) направляющими устройствами, обеспечивающими на начальном участке (не более 5 м от точки пуска) отклонение траектории полета от заданного направления полета не более 7,5°. Радиус опасной зоны начального участка траектории не должен превышать 3 м». Пункт 6.1.11 изложить в новой редакции: «6.1.11 ПЭ, создающие эффекты на высоте, должны догорать не ниже 3 м от поверхности земли. При этом в многоэлементных ПИ должно быть обеспечено срабатывание всех ПЭ. Возможность падения на землю несработавших или недогоревших ПЭ в пределах опасной зоны и необходимые при этом действия должны быть указаны в эксплуатационной документации на ПИ». Пункт 6.1.15. Второй абзац. Заменить слова: «в техническом описании и инструкции по эксплуатации» на «в эксплуатационной документации на ПИ». Подраздел 6.1 дополнить пунктами — 6.1.18, 6.1.19, 6.1.19.1—6.1.19.3: «6.1.18 Специальные требования к ПИ, предназначенным для проведения групповых игр и развития технического творчества (маркирующие, сигнальные, цслеуказательные гранаты, ракеты, мины, микродвигатели, инициирующие и метательные устройства): - не должны иметь опасность выше IV класса; - должны иметь эксплуатационную документацию, содержащую специальную информацию, в том числе перечень необходимых защитных средств потребителей, характеристики направленности и дальности полета, ограничения по условиям эксплуатации (видимость, скорость ветра, сила отдачи, характер поверхности, на которой должны эксплуатироваться данные изделия), а также предупреждение о недопустимости их эксплуатациии вне специально оборудованного игрового поля (площадки) и без надзора инструктора. 6.1.19 В процессе разработки ФИ необходимо учитывать следующие требования: 6.1.19.1 Специальные требования к ФИ: а) наружные выводы ОЦ ФИ должны снабжаться хорошо различимыми защитными устройствами отовреждений и случайного задействования; б) длина проводов (для ФИ с электровоспламенителем) или огнепроводного шнура должна превышать допустимую высоту мортиры не менее чем на 150 мм. Данное требование не распространяется на ФИ, представляющие собой готовый одноразовый выстрел; (Продолжение см. с. 86) 85


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) в) ФИ должны сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации: - по температуре хранения от минус 50 °С до плюс 40 "С; - по температуре применения от минус 30 "С до плюс 40 "С; - после выдержки при относительной влажности до 98 % при температуре (25 ± 5) "С в течение не более 8 часов; - после транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя по железной дороге без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по шоссейным дорогам в закрытых машинах на расстояние до 5000 км со скоростью не болеее 60 км/ч, по грунтовым дорогам на расстояние до 300 км со скоростью не более 40 км/ч; - после транспортировки авиационным транспортом в герметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет — посадка» — пять; г) ФИ с ОЦ в виде огнепроводного шнура должны обеспечивать время замедления от момента воспламенения его наконечника до срабаты- вания МЗ не менее 3 секунд и конец огнепроводного шнура должен быть закрыт защитным колпачком. ОЦ ФИ калибров от 150 мм и более должны иметь инициирующие устройства в виде электровоспламенителя, оголенные концы проводов должны быть скручены и электрически заизолированы. д) рекомендуемый срок годности ФИ — 3 года. Установленный для конкретного ФИ срок годности должен указываться на ФИ (упаковке ФИ). 6.1.19.2 Испытательные ФИ, предназначенные для аттестации пускового оборудования, должны обеспечивать воспроизведение взаимодействия имитируемого изделия и продуктов его сгорания с пусковым оборудованием при минимально возможных размерах опасной зоны (минимальный разлет выбрасываемых элементов и производимых ими побочных действий). Испытательное ФИ должно создавать в испытуемом ПО давление, превышающее допустимый для имитируемого типа ФИ уровень не менее чем на 20 %, но не более чем на 40 %. Эксплуатационная документация на испытательное ФИ должна дополнительно содержать сведения о типах имитируемого ФИ, а таюке дополнительные меры безопасности при проведении испытаний. Испытательное ФИ должно иметь подтверждение соответствия. 6.1.19.3 Эксплуатационная документация на ФИ должна содержать следующую дополнительную специальную информацию: а) значение максимального давления, создаваемого в мортире приштатном и аномальном (бурак) режиме работы (иных силовых воздействий на пусковое оборудование) в условиях рекомендуемых мортир; б) описание производимых эффектов; в) указание высоты разрыва (подъема); г) указание возможной высоты догорания ПЭ; д) радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра; е) ВЗ (для изделий с огнепроводным шнуром); ж) рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры». Пункт 6.2.1 изложить в новой редакции: «6.2.1 На ПП разрабатывается комплект документов, соответствующий требованиям стандартов организацииразработчика и настоящего стандарта». Пункт 6.2.2 исключить. Пункт 6.2.3 изложить в новой редакции: «6.2.3 Нормативные документы на ПИ должны содержать утверждающие и согласующие (при необходимости) подписи, назначение, наи- менование и обозначение изделия (вариантов исполнения), код ОКП в соответствии с приложением В». Пункты 6.2.4, 6.2.5 (первый абзац), 6.2.6. Заменить слово: «ТУ» на «нормативного документа (ТУ, стандарта)» (4 раза). Пункт 6.2.5. Четвертый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 19433» на «при перевозке»; девятый абзац. Заменить слова: «настоящих ТУ» на «настоящего нормативного документа (ТУ, стандарта)». Пункт 6.2.7 изложить в новой редакции: «6.2.7 Текст эксплуатационной документации (инструкции по применению) на ПИ совместно с маркировочными обозначениями на упаковке (транспортной) должен содержать: а) наименование (условное обозначение) продукции; б) предупреждение об опасности продукции; (Продолжение см. с. 87) 86


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) в) наименование и место нахождения организации-изготовителя продукции, импортера (для импортируемой продукции); г) обозначение стандартов или иных документов (контрактов), в соответствии с которыми изготовлена (поставлена) ПП; д) дату окончания срока годности; е) перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ж) ограничения в отношении условий обращения; и) требования по безопасному хранению и утилизации продукции; к) информацию о подтверждении соответствия ПП требованиям технического регламента. На транспортной упаковке (таре) указываются класс опасности груза и наименование организации-изготовителя (экспортера) или импортера, а также реквизиты партии. Указанная информация должна быть изложена на русском языке. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом на русском языке. Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью "Внимание!"». Пункты 6.3.1—6.3.3 изложить в новой редакции: «6.3.1 Транспортировать, хранить, применять (использовать) и утилизировать (уничтожать) ПП следует в строгом соответствии с требованиями нормативной документации (инструкции по применению) на ПИ, с соблюдением общих правил обеспечения безопасности при хранении. Правила хранения ПИ приведены в приложении Г к настоящему стандарту. 6.3.2 Разборка и доработка (переснаряжение) ПИ, не предусмотренные нормативной и технической документацией на ПИ, у потребителя (продавца), а также использование не по назначению или при условиях, не предусмотренных эксплуатационной документацией на ПП, не допускаются. 6.3.3 Отгружаемая потребителю (получаемая потребителем, продавцом) партия ПП (ее часть) комплектуется: - товаросопроводительными документами, оформленными в установленном порядке; - паспортом (формуляром), удостоверяющим соответствие ПП требованиям документации на ПИ (для ПИ IV—V классов, кроме ПИ развлекательного характера и ФИ); - копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности, заверенной подписью (факсимильной подписью) должностного лица и печатью (факсимильной печатью) владельца сертификата соответствия (декларации о соответствии)». Подраздел 6.3 дополнить пунктами — 6.3.4, 6.3.5: «6.3.4 Использование ФИ по назначению должно осуществляться с применением ПО, удовлетворяющего требованиям в соответствии с приложением Д. 6.3.5 Реализация и использование ПИ, не имеющих идентификационных признаков или утративших их, с просроченными сроками годности, следами порчи и без ознакомления с инструкцией по применению не допускаются. К основным идентификационным признакам ПИ относятся название или условный код, обозначение ТУ, артикула или каталожного номера, условное обозначение изготовителя, номер партии, срок годности. Если инструкция по применению выполнена отдельным документом, то в ней должны указываться идентификационные признаки изделия. В случае размещения идентификационных признаков на потребительской упаковке реализация и хранение у потребителя вне ее не допускаются». Пункты 6.4.1, 6.4.2 изложить в новой редакции: «6.4.1 Импортируемая ПП должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в 6.1.2—6.1.19.3, 6.2.7, 6.3.1—6.3.5 настоящего стандарта. 6.4.2 Соответствие ПП требованиям безопасности должно быть установлено для каждой ввозимой на территорию Российской Федерации партии ПИ. Партией ПИ считается вся продукция, ввозимая в рамках одного контракта». Пункт 6.4.5 изложить в новой редакции: «6.4.5 Партию ПП, представляемую на сертификацию, следует сопровождать: - копией контракта с поставщиком; - копией сертификата качества изготовителя ПП; - копией сертификата соответствия (при наличии), выданного полномочным органом страны-производителя (поставщика); - чертежом (схемой), поясняющим принцип действия и устройства ПИ; - инструкцией по применению (эксплуатации); -сведениями о применяемых в ПИ составах и их массе (Продолжение см. с. 88) 87


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) Документы должны быть представлены на русском языке и заверены подписью и печатью заявителя». Раздел 7. Наименование изложить в новой редакции: «Порядок проверки и подтверждения требований безопасности пиротехнической продукции». Пункты 7.2, 7.3 изложить в новой редакции: «7.2 При подтверждении требований безопасности могут признаваться заключения компетентных экспертных и научных организаций о соответствии ПИ отдельным требованиям безопасности. 7.3 Работы по подтверждению соответствия следует проводить согласно нормативным документам, утвержденным в установленном порядке». Стандарт дополнить приложениями — А, Б, В, Г, Д: «Приложение A (обязательное) Классы и подклассы опасных грузов, содержащих пиротехнические составы и пиротехнические изделия Таблиц а А. 1 Класс

Подкласс

Наименование

1

1.1

ПП с опасностью ПС и ПИ, которые характеризуются опасностью взрыва массой взрыва массой

1.2

ПП, не взрывающаяся массой ПП пожароопасная, не взрывающаяся массой

1.3

4

Классификационные признаки

ПС и ПИ, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой ПС и ПИ, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой

1.4

ПП, не пред- ПС и ПИ, представляющие лишь незначительную опасность ставляющая зна- взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. чительной опасности Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки

4.1

легковоспламеПС и ПИ, способные воспламеняться от кратковременного няющиеся твердые (до 30 секунд) воздействия источника зажигания с низкой энервещества гией, а также воспламеняющиеся от трения

При м е ч а н и я Взрыв массой — взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз. Пиротехнические изделия бытового назначения рассматриваются в качестве опасных грузов, имеющих классификационные коды 1.4G. 1.4S, 1.4F и 4.1, а технического назначения — имеющие классификационные коды 1.1G — 1.4G и 4.1. При м е ч а н и я Взрыв массой — взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз. Пиротехнические изделия бытового назначения рассматриваются в качестве опасных грузов, имеющих классификационные коды 1.4G. 1.4S, 1.4F и 4.1, а технического назначения — имеющие классификационные коды 1.1G — 1.4G и 4.1.

(Продолжение см. с. 89)

88


((Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99)

Приложение В (обязательное) Перечень классификатор пиротехничеекой продукции Таблица Б. 1 Классы пиротехнической продукции по назначению

Код ОКП

1. Изделия пиротехнические развлекательного характера, в том числе: 1.1 - пиротехнические игрушки (ПИ бытового назначения I класса) 1.2 - ПИ бытового назначения II—III классов 1.3 - ПИ технического назначения IV класса 2. Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе: 2. - средства термитные 2.2 2.3

- шнуры огнепроводные и стопиновые - спички пиротехнические

963980 7275999100 727540. 727590 727510 727511 727513. 727514. 727512

3 Средства пиротехнические осветительные и фото-осветительные 4 Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 4.1 - общего назначения (сигналы) 4.2 - сигнальные патроны учебные 4.3 - ракеты сигнальные 4.4 - сигнальные средства и сигналы бедствия морског орегистра 4.5 - сигнальные средства и сигналы бедствия речного регистра 4.6 - сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов 4.7 - охранные

727520 727530 727534 727533 727535 7275381000 7275382000 7275384000 7275385000 (Продолжение см. с. 90)

89


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) Классы пиротехнической продукции по назначению

Код ОКП

5 Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: 5.1 - высотные 5.2 - парковые 5.3 - испытательные 5.4 - театральные (специальные) пиротехнические изделия

727540 7275440000 7275450000 7275460000 7275470000 727550 7275580000 727551 727552 727559

6 Средства пиротехнические дымовые, в том числе: 6.1 - бытового назначения 6.2 - шашки дымовые 6.3 - приборы дымовые 6.4 - прочие 7 Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: 7.1 - пиротехнические источники тока и датчики

727560 7275681000

7.2 - замедлители 7.3 - резаки 7.4 - патроны для выдавливания жидкости 7.5 средства создания помех (И гидроакустических) 7.6 - средства преодоления преград 7.7 - пиронагреватели 7.8 - прочие

7275682000 727565 727561 727562, 727563, 727566 7275690000 727564 7275699000

К,

радиолокационных,

8 Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: 8.1 - газогенерируюшие и воздействия на добывающие скважины 8.2 - сварки, резки, наплавки 8.3 - средства уничтожения (утилизации) различных материалов 8.4 - пожаротушащие средства 8.5 - средства доставки (л и не меты) 8.6 - прочие

727570 727571 727572 727573 727574 727575 727579

9 Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: 9.1 - средства зашиты растений от заморозков 9.2 - средства активного воздействия на атмосферные явления 9.3 - противоградовые ракеты 9.4 - прочие

727580 727581 727582 727583 727589

10 Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в том числе: 10.1 - средства учебно-имитационные (патроны, шашки, взрывпакеты) 10.2 - изделия имитационные, отметчики дымовые 10.3 - средства для проведения групповых игр 10.4 - средства для развития технического творчества

727590 727591, 727592. 727593 727594 727595 727596

10.5 - имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции

7275980000

11 Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: 11.1 - для двигателей промышленного назначения 11.2 - пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных

728400 728470 728490

12 Средства инициирования пиротехнические, в том числе: 12.1 - механического действия (задействования) 12.2 - электрического запуска 12.3 - теплового запуска

728700 728710 728720 728740

90


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) Классы пиротехнической продукции по назначению

Код ОКП

13 Товары для туризма, в том числе средства для обогрева и разогрева, дезинфекции и борьбы с насекомыми и др.

961971

14 Твердые ракетные топлива и составы пиротехнические, в том числе: 14.1 - твердые ракетные топлива пиротехнические 14.2 - составы пиротехнические 15 Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

727800 727830 7278500000 437191

Приложение Г (обязательное) Правила хранения пиротехничееких изделий 1 При проектировании, строительстве и эксплуатации складов (помещений) хранения ПИ надлежит руководствоваться Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1082 «Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий», действующими национальными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), отраслевыми нормами технологического проектирования и другими нормативно-техническими документами в области производственной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда в тех их частях, требования которых не противоречат настоящем у ста н д а рту. 2 Хранение ПИ должно производиться в оборудованных и допущенных к эксплуатации в установленном порядке складских зданиях (помещениях) и должно обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции. Склады хранения ПИ подразделяются на оптовые, расходные и склады розничной торговой сети. Т а блиц а Г.1 — Хранение ПИ в зависимости от класса опасности Место хранения

Класс опасности Склад розничной торговой сети

Склад расходный

Склад оптовый

I-III

Разрешается

Разрешается

Разрешается

IV

Не разрешается

Разрешается

Разрешается

V

Не разрешается

Разрешается

Разрешается

Va

Не разрешается

Разрешается в специализированных организациях

Разрешается в специал из иро ва н-ных организациях

3 В оптовых и расходных складах могут проводиться работы только по приему, хранению и выдаче ПИ. Хранение ПИ должно осуществляться только в упаковке поставщика с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно производиться в отдельных помещениях. (Продолжение см. с.92)

91


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) 4 Безопасность хранения ПИ обеспечивается выполнением требований по упаковке, нормам загрузки, длительности хранения, условиям хранения (температура, влажность), совместимости продукции при хранении, а также наличием средств индивидуальной и коллективной зашиты, принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. 5 В каждом складе на видном месте должны быть вывешены утвержденные руководителем предприятия нормативные загрузки продукции и инструкции по правилам безопасного хранения ПИ и ведения работ на складах. 6 Нормы загрузки складских помещений должны устанавливаться с учетом защитных свойств сооружений, характеристик хранимых составов и изделий, расстояний от места хранения до других зданий, сооружений, коммуникаций и мест скопления людей и подлежат согласованию с органами государственной противопожарной службы МЧС. Норма загрузки складских помещений (зданий) категории В1 не должна превышать 300 кг ПИ на 1 м2, а для категорий В2 — В4 рассчитывается по удельной пожарной нагрузке, установленной для данной категории помещений (зданий). 7 Здания складов должны соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. 8 Склады должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Допускается для складов, имеющих длину до 12 м, делать один эвакуационный выход. При этом расстояние от любой точки пола до выхода не должно превышать 30 м. 9 Двери складов должны открываться наружу. Эвакуационные двери должны открываться по направлению эвакуации. 10 Здание склада должно иметь вышибные поверхности (ВП). В расчетную площадь ВП включаются: - открытые проемы и отверстия; - легко сбрасываемые конструкции; - окна; - двери. Минимальную площадь ВП рекомендуется определять по формуле F=2 10-3Рп, Где F — суммарная площадь вышибных поверхностей, м-; Ри — предельная загрузка помещений по составам и порохам в изделиях, кг. 11 Все оптовые и расходные склады ПИ должны иметь молниезащиту. 12 Устройство освещения, электрооборудования складов должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации по устройству электроустановок. 13 Складские здания и помещения оборудуются средствами пожарно-охранной сигнализации. Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий источник электропитания, срабатывающий автоматически при отключении основной электросети. 14 Система вентиляции должна исключать возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое. 15 Упаковки с ПИ следует хранить в штабелях или на стеллажах. Размещение изделий в штабелях и на стеллажах должно обеспечивать доступ для вентиляции, осмотра и изъятия упаковок из каждого штабеля (стеллажа). На каждом штабеле и стеллаже должна быть вывешена табличка с указанием наименования (артикула) ПИ, а также номера партии. При укладке ПИ в штабели должны быть оставлены проходы вдоль стен шириной не менее 0,8 м, продольный проход шириной не менее 1,5 м и поперечные проходы через каждые 6 м по длине склада шириной не менее 0,8 м. Способ укладки штабелей должен исключать его разрушение и повреждение упаковки продукции в штабеле. Складские помещения напротив дверных проемов должны иметь свободные проходы шириной, равной ширине дверей. (Продолжение см. с.93) 92


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) 16 Транспортные устройства, применяемые при механизации складских и погрузочно-разгрузочных операций (тележки и т. п.), должны быть аттестованы в установленном на данном предприятии порядке. 17 Организация охраны оптовых складов и их техническая укреплен-ность должны обеспечивать сохранность ПИ. 18 Работники, занятые в организации и проведении процесса хранения ПИ, должны иметь необходимую квалификацию и быть допущены к работе в соответствии с действующими нормативными документами в данной организации. 19 Уничтожение (утилизация) партий ПИ должно проводиться специализированными организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности. В случаях, предусмотренных нормативной документацией на изделие, уничтожение одиночных ПИ может проводиться у потребителя в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации). *Приложение Д (обязательное) Требования к пусковому оборудованию 1 ПО должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и комплекта конструкторской документации (для ПО российского производства), утвержденной в установленном порядке. Рекомендуемое значение отношения глубины мортиры к ее внутреннему диаметру от 4 до 6. 2 Конструкция и механические свойства ПУ, направляющих, каркасов и иных удерживающих ПИ устройств должны обеспечивать компенсацию действующих на них сил и их моментов при любых предусмотренных нормативной документацией темпах и последовательности задействования снаряжаемых в них ПИ, а оказываемые ими воздействия на ПИ не должны приводить к несанкционированному срабатыванию или аномальной работе. 3 ПО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий: - температуры окружающей среды от минус 30 °С до плюс 40 °С; - после выдержки при относительной влажности до 98 % при температуре (25 ± 5) °С в течение не менее 8-ми часов; - после транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С без упаковки: по железной дороге в крытом вагоне без ограничения расстояния и скорости; автомобильным транспортом в крытой автомашине по асфальтированному или бетонному шоссе на расстояние не менее 5000 км со скоростью не более 60 км/ч, а также по грунтовым дорогам на расстояние не менее 500 км со скоростью не более 40 км/ч; - после транспортировки авиационным транспортом в негерметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет — посадка» не ограничено; - после хранения без упаковки в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур от минус 50 °С до плюс 50 °С в течение не менее 3-х лет. На конкретные виды ПО допускается введение более жестких ограничений при обязательном указании их в эксплуатационной документации. 4 ПУ и направляющие должны обеспечивать точность задания направления стрельбы не ниже ±5°. Нормативнотехническая документация на ПО отечественного производства должна содержать требования к уровню рабочего и допустимо- го давления (прочности), геометрическим параметрам, ресурсу работоспособности, контролируемым параметрам и методам контроля, условиям хранения и применения. Эксплуатационная документация на ПО должна содержать информацию о механической прочности (допустимое давление в мортире, механические нагрузки), геометрические размеры, типы изделий, допускаемых к снаряжению ПО, необходимые меры по обеспечению безопасности и иные ограничения (при необходимости) по применению. 6 ПУ и отдельно изготовленные мортиры должны иметь документ (формуляр) установленного образца с обязательной (для изделий отечественного производства) отметкой изготовителя о соответствии требованиям нормативно-технической документации на данное изделие и заполненными разделами (кроме изделий одноразового использования) по учету количества выстрелов на каждый ствол, проведенных ремонтно-восстановительных работ и результатов периодических и внеочеред ных проверок прочности и геометрических размеров (аттестаций). (Продолжение см. с. 94) 93


(Продолжение Изменения № 1 ГОСТ Р 51270—99) 7 Аттестация ПО может производиться с использованием специальных испытательных изделий, предназначенных для проверок аттестуемого типа ПО, а также непосредственным на гружен ием. Нагружение мортиры внутренним гидростатическим давлением должно производиться в донной части не менее чем на 30 % обшей глубины мортиры. 8 Коммуникационные линии и ПДУ должны иметь защиту от несанкционированного срабатывания ПИ (в том числе зарядов статического электричества и токов наводки) и надежную электроизоляцию. 9 Мортиры должны иметь маркировку, нанесенную на несъемную и доступную для просмотра деталь, обязательно включающую в себя обозначение типа мортиры, изготовителя, дату изготовления и идентификационный номер. При наличии в комплекте вкладышей и проставок они должны иметь маркировку, включающую калибр мортиры и внутренний диаметр вкладыша (вкладыш 105/100) и высоту проставки. Во всех случаях инструкции по применению ПУ (дополнений к ним) должны содержать перечень и способ установки в мортиры вкладышей и проставок (в том числе одноразовых) и контрольные операции. 10 Мортиры должны обеспечивать беспрепятственное перемещение снаряжаемого в них ФИ и могут комплектоваться проставками для регулирования глубины рабочей части. Использование мортир, у которых фактическое значение внутреннего диаметра по всей длине мортиры превышает фактический диаметр предназначенного для снаряжения ФИ менее чем на 2 мм не допускается, за исключением ФИ с выводами ОЦ электропроводами с макси- мальным диаметром по изоляции до 0,8 мм, для которых превышение диаметра мортиры должно быть не менее 1 мм. 11 Соответствие геометрических параметров используемой мортиры требованиям эксплуатационной документации на снаряжаемое ФИ может достигаться за счет использования вкладышей и проставок. 12 Мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более 3-х лете момента их изготовления, при условии их ежегодной аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150 мм к запуску ФИ не допускаются. 13 Повторное использование бумажно-катаных мортир калибра более 64 мм не допускается».

(ИУС № 10 2010 г.) (BS nr. 3 – 2011)

94


CSM 71.100.70 MODIFICARE

SM GOST R 51579:2005/A2:2011

Produse cosmetice lichide. Condiţii tehnice generale Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 513-ST din 24.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 2 a standardului Federaţiei Ruse GOST R 51579-2000 „Изделия косметические жидкие. Общие технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51579:2005 „Produse cosmetice lichide. Condiţii tehnice generale”. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele moldovene este următoarea: GOST R 51301-1999

IDT

SM GOST R 51301:2003 Produse alimentare şi materii prime alimentare. Metode volt-ampermetrice prin inversiune de determinare a conţinutului de elemente toxice (cadmiului, plumbului, cuprului şi zincului)

GOST R 52621-2006

IDT

SM GOST R 52621:2008 Produse de parfumerie şi cosmetică. Metodele colorimetrice de determinare a fracţiilor masice de mercur, plumb, arsen, cadmiu

GOST R 51962-2002

IDT

SM GOST R 51962:2005 Produse alimentare şi materii prime alimentare. Metoda volt-ampermetrică prin inversiune de determinare a concentraţiei masice a arsenului

NOTĂ - Standardele interstatale GOST 26927-86, GOST 26929-94, GOST 26930-86 GOST 26932-86 şi GOST 30178-96, la care se face referire, sînt adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. Punctele 3.1.4 şi 4.2, cuvintele „Российской Федерации*” trebuie citite „Республики Молдовы”. Nota de subsol * de la punctele respective şi de la sfîrşitul paginii nu trebuie citită. Punctul 6.6b, sintagma „по [5]” trebuie citită „ по действующим нормативным документам Республики Молдова”. Punctul 6.7, sintagma „по [6]” trebuie citită „conform Indicaţiilor metodice. Metode microbiologice de control al produselor cosmetice şi de igienă a cavităţii bucale, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale ale Republicii Moldova cu nr. 01.10.32.3-11 din 27.12.2006”. Punctul 6.7a, sintagma „в [1]” trebuie citită „conform regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 22.12.2004 (Monitorul Oficial nr. 164-467 din 09.12.2005)”. Anexa А „Библиография”, poziţia „[5] nu trebuie citită.

ОКС 71.100.70 Группа Р16 Изменение № 2 ГОСТ Р 51579-2000 Изделия косметические жидкие. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.08.2009 № 282-ст Дата введения 2010-07-01 Содержание. Наименование пункта 6.6 изложить в новой редакции: «6.6 Определение массовой доли свинца»; наименование подпункта 6.6.1 исключить;

(Продолжение см. с. 96) 95


(Продолжение Изменения № I к ГОСТ Р 51579—2000) дополнить наименованиями пунктов - 6.6а, 6.66: «6.6а Определение массовой доли мышьяка 6.66 Определение массовой доли ртути»; наименование пункта 6.7 изложить в новой редакции: «6.7 Определение микробиологических показателей»; дополнить наименованием пункта - 6.7а: «6.7а Определение токсикологических и клинико-лабораторных по-казателей». Раздел 1. Первый абзац дополнить словами: «и другие аналогичные по назначению изделия, отвечающие требованиям настоящего стандарта»; предпоследний абзац. Исключить слова: «и массовая доля суммы тя-желых металлов». Раздел 2 дополнить ссылками: «ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Мине-рализация для определения содержания токсичных элементов ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца ГОСТ Р 52621-2006 Изделия парфюмерно-косметические. Колоримет-рические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия»; ссылки на ГОСТ 3118-77, ГОСТ 3760-79, ГОСТ 4165-78, ГОСТ 4166-76, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 4328-77, ГОСТ 5556-81, ГОСТ 8864-71, ГОСТ 9147-80, ГОСТ 20015-88, ГОСТ 22280-76, ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) и их наименования исключить. Пункт 3.1.3. Таблица 1. Исключить наименование показателя и норму: «Массовая доля суммы тяжелых металлов, %, не более» - 0,002. Пункты 3.1.4, 4.2 изложить в новой редакции: «3.1.4 Массовые доли свинца, мышьяка, ртути, а также микробиологические, токсикологические и клиниколабораторные показатели косметических жидкостей не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*». 4.2 Показатели безопасности косметических жидкостей не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*». Пункт 5.5. Заменить слова: «массовая доля суммы тяжелых металлов и микробиологическая чистота» на «массовые доли свинца, мышьяка, ртути и микробиологическим, токсикологическим и клинико-лабораторным показателям». Пункт 5.6 Заменить слова: «Микробиологическую чистоту» на «Микробиологические показатели». Пункт 6.6 изложить в новой редакции (подпункты 6.6.1-6.6.1.6 исключить): «6.6 Определение массовой доли свинца Массовую долю свинца определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26932 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4). Допускается использовать для определения массовой доли свинца атом-но-абсорбционный метод по ГОСТ 30178 или метод инверсионной вольтамперометрии по ГОСТ Р 51301». Раздел 6 дополнить пунктами - 6.6а, 6.66. «6.6а Определение массовой доли мышьяка Массовую долю мышьяка определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26930 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4). Допускается использовать для определения массовой доли мышьяка метод инверсионной вольтамперометрии по ГОСТ Р 51962. 6.66 Определение массовой доли ртути Массовую долю ртути определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26927 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4). Допускается использовать для определения массовой доли ртути метод инверсионной вольтамперометрии по [5]». Пункт 6.7 изложить в новой редакции: «6.7 Определение микробиологических показателей Микробиологические показатели определяют - по [6]». Раздел 6 дополнить пунктом - 6.7а: «6.7а Определение токсикологических и клинико-лабораторных показателей Токсикологические и клинико-лабораторные показатели определяют по методам, указанным в [1]». Приложение А. Библиография. Позицию [5] изложить в новой редакции: «[5] МУК 4.1.1512-03 Инверсионно-вольтамперометрические измерения концентрации ионов ртути в воде». Библиографические данные дополнить кодом ОКП 91 5839. (ИУС№ 11 2009 г.) (BS nr. 3-2011) 96


93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

CSM 93.080.30 MODIFICARE

SM STB 1538:2009/A1:2011

Denivelări artificiale pe drumuri şi străzi auto. Cerinţe tehnice şi reguli de aplicare Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 518-ST din 28.02.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Republicii Belarus STB 1538-2005 „Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения” ca modificare la standardul moldovean SM STB 1538:2009.

МКС 93.080.30

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТБ 1538-2005 ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И УЛИЦАХ Технические требования и правила применения ШТУЧНЫЯ НЯРОЎНАСЦI НА АЎТАМАБIЛЬНЫХ ДАРОГАХ I ВУЛIЦАХ Тэхнiчныя патрабаваннi i правiлы прымянення

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 58 Дата введения 2006-01-01 Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2 Заблаговременное предупреждение водителей о наличии искусственной неровности следует обеспечивать установкой предупреждающего дорожного знака группы 1.16.1 «Искусственная неровность», а также разметкой 1.25 «Обозначение приближения к искусственной неровности». Знаки применяются в сочетании с табличкой 7.1.1 «Расстояние до объекта» и дорожными знаками 3.24.1 и 3.24.2 «Ограничение максимальной скорости», которые назначаются исходя из максимально допустимой расчетной скорости движения через данную неровность». Пункт 6.5. Заменить номер разметки: 1.2.5 на 1.2.6; заменить слова: «шумовых полос» на «шумовых» полос».

(ИУ ТИПА № 12 2005) (BS nr. 3-2011)

97


98


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (februarie 2011) Изменение № 2 ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37—2010 от 10.06.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5994 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: RU, BY, KZ, KG, MD, ТУ, UZ [коды аль-фа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации * Подпункт 1.1.3. Заменить значение: «0,30—0,60 %» на «от 0,30 % до 0,60 %». Подпункт 1.1.7 изложить в новой редакции: «1.1.7 Массовая доля азота в кислородно-конвертерной стали 1.1.7.1

Для проката, изготовленного из стати без внепечной обработки, массовая доля азота не должна

превышать: - 0,006 % — для тонколистового проката и ленты; - 0,008 % — для остальных видов проката. 1.1.7.2

Для проката, изготовленного из стали с внепечной обработкой, массовая доля азота не должна

превышать 0,010 %». Подпункт 1.1.8 изложить в новой редакции: «1.1.8 По согласованию между заказчиком и изготовителем, что оговаривается в заказе, в спокойной стали, изготовленной с применением металлического лома, допускается остаточная массовая доля хрома и никеля не более 0,40 % каждого». Подпункты 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.7. Заменить слово: «допуска» на «суммы предельных отклонений». Подпункт 2.1.11. Таблица 3. Головка. Исключить слово: «разрыву». Подпункт 2.2.1. Заменить значение: «0,002—0,006 %» на «от 0,002 % до 0,006 %». Подпункт 2.2.2. Заменить значение: «0,17—0,27 % на «от 0,17 % до 0,27 %». Подпункт 2.2.9. Таблица 5. Головка. Исключить слово: «разрыву» (2 раза). Подпункт 2.2.10. Таблица 6. Примечание. Заменить слово: «группы б» на «группы ЗГП», «допуска» на «суммы предельных отклонений». Подпункт 2.2.13 изложить в новой редакции: «2.2.13 Прокат из стали марок 08, 10, 15 и 20 с обеспечением свариваемости (ГС). Для проката из стали других марок для обеспечения свариваемости заказчик указывает в заказе формулу углеродного эквивалента или уточняет химический состав стали». Пункт 2.2 дополнить подпунктом — 2.2.15: «2.2.15 Прокат из стали марки 50 с массовой долей серы и фосфора не более 0,025 % каждого. В этом случае обозначение марки — 50А». Подпункт 2.3.3. Заменить значение: «0,020—0,040 %» на «от 0,020 % до 0,040 %». Подпункт 2.3.9. Таблица 8. Головка. Исключить слово: «разрыву» (3 раза); примечание 1 исключить. Подпункт 2.3.10. Заменить слова «приложениями 3 и 4» на «приложением 4». Подпункт 2.3.16. Таблица 8а. Графа «Твердость по Роквеллу». Заменить значения: 45 на 46, 50 на 51.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2011-01-01. (Продолжение см. с. 100) 99


(Продолжение Изменения № 2к ГОСТ 1050—88) Пункт 4.3. Заменить слова: «аттестованных по ГОСТ 8.001 или ГОСТ 8.326» на «поверенных или прошедших калибровку». Пункт 4.8. Заменить значение: «850—1000 °С» на «от 850 °С до 1000 °С» (2 раза). Пункт 4.10. Третий абзац изложить в новой редакции: «Испытание на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа 1 или 11». Пункт 4.11 изложить в новой редакции: «4.11 Для проведения испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями табл. 3 образцы для проката без термической обработки и для термически обработанного проката (кроме нормализованного) вырезают из нормализованных заготовок диаметром (стороной квадрата) 25 мм. Для проката размером менее 25 мм нормализацию проводят в готовом сечении, без вырезки заготовки. При м е ч а н и е — От прутков размером более 120 мм отбор проб для механических испытаний может проводиться от перекованных или перекатанных заготовок размером сечения 90—100 мм. Для нормализованного проката испытание на растяжение проводят на образцах, изготовленных из заготовок диаметром (стороной квадрата) 25 мм, отобранных от проката в состоянии поставки». Пункт 4.12 изложить в новой редакции: «4.12 Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями таблицы 8 вырезают из термически обработанных заготовок. Размер заготовки указывается потребителем. При отсутствии в заказе размера заготовки он выбирается изготовителем и указывается в документе о качестве». Приложение 1. Примеры условных обозначений. Первый пример. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 2590-88 на ГОСТ 2590-2006 (2 раза); (В) на (В 1), В на В1; 66 на 65; второй пример. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 2591-88 на ГОСТ 2591-2006 (2 раза); (Б) на (Б1). Б на Б1; третий пример изложить в новой редакции: «Прокат полосовой, обычной точности прокатки по толщине (ВТ1) и ширине (ВШ1), обычной серповидности (ВС), нормальной плоскостности (ПН), кратной мерной длины (КД), общего назначения (ОН), толщиной 36 мм, шириной 90 мм по ГОСТ 103, из стати марки 45, с качеством поверхности группы ЗГП, с механическими свойствами по табл. 3 (Ml), с твердостью по п. 2.1.10 (ТВ1), с нормированной прокаливаемостью (ПР), без термической обработки: Полоса ВТ1-ВШ1-ВС-ПИ-КД-ОИ-36Х 90 ГОСТ 1'03-2006/45-3ГП-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050-88». Приложение 3 исключить. Приложение 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 101)

100


(Продолжение Изменения № 2к ГОСТ 1050—88) Приложение 4 (обязательное) ПАРАМЕТРЫ МАРОЧНЫХ ПОЛОС (ПРЕДЕЛЫ КОЛЕБАНИЯ ТВЕРДОСТИ HRC и HRB ПО ДЛИНЕ ТОРЦЕВОГО ОБРАЗЦА) Таблица 9 Твердость для полос прокаливаемости стали марок

Расстояние от торца, 35

1,5 3,0 4,5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21,0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0

40

45

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

57.0 HRC 55.0 HRC 49.0 HRC 38,0 HRC 31.0 HRC 30.0 HRC 29,0 HRC 28,0 HRC 27,5 HRC 27,0 HRC 26,5 Н RC 26,0 HRC 25,5 HRC 25,0 HRC 24.0 HRC 23,0 HRC 22.0 HRC -

49.5 HRC 44.0 HRC 27,0 HRC 23.0 Н RC 20,0 HRC 94 HRB 93 HRB 92 HRB 91 HRB 90 HRB 89 HRB 88 HRB 87 HRB 86 HRB 85 HRB 84HRB 83 HRB -

58,0 HRC 57.0 HRC 52.5HRC 37.5HRC 33,5 HRC 32.0 HRC 30,0 HRC 29,0 HRC 28,0 HRC 27,5 HRC 27,0 HRC 26.5 HRC 26,0 HRC 25,5 Н RC 25,0 HRC 24,0 HRC 23,0 HRC 22,5 HRC 22,0 HRC

50.5 HRC 45.5 HRC 29.0 HRC 26,0 HRC 24.0 HRC 22,0 HRC 20.0 HRC 94HRB 93HRB 92 HRB 91 HRB 89 HRB 88 HRB 87 HRB 86 HRB 85HRB 84HRB 83HRB 82 HRB

59,0 HRC 57,0 HRC 54,0 HRC 42.5 HRC 36,5 HRC 33,0 HRC 32,5 HRC 31.0 HRC 30,0 HRC 29,5 HRC 29,0 HRC 28,5 HRC 28,0 HRC 27,0 HRC 26,0 HRC 25,0 HRC 24.0 HRC -

50,5 HRC 45,5 HRC 29,0 HRC 26,0 HRC 24,0 HRC 22.0 HRC 21,0 HRC 20,0 HRC 94HRB 93 HRB 92 HRB 91 HRB 90 HRB 89 HRB 88 HRB 87 HRB 86 HRB -

Приложение 5. Пункт 4. Заменить обозначение типа образца: I на 1; Пункт 5. Заменить обозначение типа образца: II на 11. Информационные данные. Заменить ссылки: ГОСТ 103-76 на ГОСТ 103-2006; ГОСТ 2590-88 на ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 2591-88 на ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2879-88 на ГОСТ 2879-2006; ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98; ГОСТ 7534-73 на ГОСТ 7564-97; ГОСТ 7566-81 на ГОСТ 7566-94; ГОСТ 12359-81 на ГОСТ 12359-99; исключить ссылки и номера ПУНКТОВ: ГОСТ 8.001-80, 4.3; ГОСТ 8.326-89, 4.3. (ИУС№ 1 2011 г.) (BS nr. 3-2011) 101


102


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОКС 67.160.10 Группа Н74 Erată la SM GOST R 51652:2008 “Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51652-2000. Поправка к ГОСТ Р 51652-2000 „Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия”(см. Поправки, опубликованные в ИУС № 11-2008) В каком месте

Напечатано

Должно быть

Примечания ФГУЛ «СТАНДАРТИ11ФОРМ». Таблица 2. Графа «Норма для спирта «Альфа». Для показателя «Объемная доля метилового спирта в пересчете на

0,03

безводный спирт, %, не более»

0,003 (ИУС№ 11 2008 г.) (BS nr. 3-2011)

Erată la SM GOST R 51652:2008 “Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51652-2000. Поправка к ГОСТ Р 51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия»(см. Поправки, опубликованные в ИУС № 1-2009) В каком месте Пункт 4.1.3. Таблица 2. П ока затсл ь « М а ссовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на aзот В 1 дм3 безводного спирта, мг, не более». В графах «высшей очистки», «Экстра», «Люкс», «Альфа» сноска **

Напечатано

1,0 -

Должно быть 1,0** ** Вводится в действие с 01.01.2011. (ИУС№ 1 - 2009 г.) (BS nr. 3-2011)

Erată la SM GOST R 52194:2009 “Vodcă şi vodcă deosebită. Lichioruri şi rachiuri. Ambalare, marcare, transport şi depozitare”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52194-2003. Поправка к ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия ликеро-водочные.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2004) В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 3.1.1. Второй абзац

с требованиями контакта

с требованиями контракта (ИУС № 7 2004 г.) (BS nr. 3-2011)

103


104


ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr – 1 : 2011 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ”BULETINUL DE STANDARDIZARE” № – 1 : 2011” În ce loc Pag. 15, coloana 1, rîndul 8 din tabel Pag. 15, coloana 3, rîndurile 4 , 31 din tabel Pag. 15, coloana 3, rîndurile 5, 6, 14, 15, 23 din tabel Pag 15, coloana 4, rîndul 6 din tabel Pag. 15, coloana 4, rîndul 37 din tabel Pag.16,r]ndul 48 din tabel nu trebuie citit Pag. 16, coloana 4, rîndul 61 din tabel Pag. 16, coloana 4, rîndul 64 din tabel Pag. 16, coloana 4, ultimul rîndul din tabel

Este tipărit SM SR EN ISO 10185:2003 23.11.2010 01.12.2011 SM SR EN 14133:2010 SM GOST ISO 8422:2010

Trebuie citit SM SR ISO 10185:2003 01.04.2011 01.12.2010 SMV EN 14133:2009 SM GOST ISO 8422:2009

SM GOST R 31422:2010 SMV ISO 21570:2010 SM GOST 6651-94:2010

SM GOST 31422:2010 SM GOST ISO 21570:2010 SM GOST 6651:2010

105


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0003-M din 07.02.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz-cromatograful tip KONIK 4000B, cu numărul de fabricaţie 42912 producător firma „KONIK-TECH”, Spania, solicitant I.M.S.P.„Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chişinău, cu nr. III-0190:2011. A elibera I.M.S.P.„Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0170U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, manometru cu tub BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50), cu numerele de fabricaţie nr. 1761, nr. 1762, nr. 1763, nr. 1764, nr. 1765, nr. 1766, nr. 1767, nr. 1768, nr. 1769, nr. 1770 producător „WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant Î.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0191:2011. A elibera Î.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0171U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, manometrul cu tub BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50), cu numerele de fabricaţie nr. 1771, nr. 1772, nr. 1773, nr. 1774, nr. 1775, nr. 1776, nr. 1777, nr. 1778, nr. 1779, nr. 1780, producător „WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant Î.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0192:2011. A elibera Î.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0172U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul tip PD-303S, cu numărul de fabricaţie nr. 3301720, producător „APEL Co., Ltd”, Germania, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0193:2011. A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0173U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul UV/VIS tip Lambda 25, cu numerele de fabricaţie nr. 501S10091312, nr. 501S10092101 producător „PerkinELmer Inc.”, S.U.A., solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0194:2011. A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0174U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

106


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0004-M din 10.02.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip MB 210-A cu numerele de fabricaţie 25625103, 25625108, 25625106, producător ЗАО «CАРТОГОСМ», Federaţia Rusă, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III aparatului de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip MB 210-A cu nr. III-0195:2011. A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0025UR pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip MB 210-A. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

107


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0005-M din 18.02.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru expertiza metrologică, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, fotometrul tip STAT FAX 1904 PLUS, cu numărul de fabricaţie 1904-5772, producător firma Awareness Technology, Inc., SUA, solicitant Sanatoriul „Nufărul-Alb”, or. Cahul, cu nr. III-0196:2011. A elibera Sanatoriului „Nufărul-Alb”, or. Cahul, certificatul de aprobare de model nr. 0175U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de gaze tip Chemist-300 modificarea ASK630A, cu numerele de fabricaţie 955224, 534030, 850010, producător „Seitron” S.R.L., Italia solicitant „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0197:2011. A elibera „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0176U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la anemometrele tip АП1-М1, АП1-М2 şi barometrele tip БРС – 1 s-a hotărît: a) De recunoscut rezultatele verificării metrologice a anemometrelor tip АП1-М1 nr. de fabricare 110 (buletinul de verificare nr. 971-2010) şi tip АП1-М2 nr. de fabricare 110 (buletinul de verificare nr. 970-2010) şi a barometrului tip БРС – 1 nr. de fabricare 0563001 (buletinul de verificare nr. 969-2010), efectuată de Î.S. „Главная геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова”, or. Sankt-Peterburg, Rusia.

108


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0006-M din 24.02.2011

Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip RAY (modificările RAY 447, RAY 450) producător „Hydrometer GmbH”, Republica Federativă Germania, solicitant S.C. „AXIMA GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0753:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 752 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către S.C. „AXIMA GRUP”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip RAY (modificările RAY 447, RAY 450) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni. - 60 luni – la blocuri locative. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip Pollucom E, producător „Sensus Slovensko a.s.”, Slovacia, solicitant Î.I. „Martîneţ Andrei”, mun. Chişinău, cu nr. I–0754:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 753 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către Î.I. „Martîneţ Andrei”, mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip Pollucom E verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni. - 60 luni – la blocuri locative. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip 2WR6 producător Landis+Gyr GmbH, Germania, solicitant „SIMOMET” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0755:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 754 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către „SIMOMET” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip 2WR6 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni. - 60 luni – la blocuri locative. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip UH 50 producător Landis+Gyr GmbH, Germania solicitant „SIMOMET” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0756:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 755 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către „SIMOMET” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip 2WR6 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni. - 60 luni – la blocuri locative. 5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 756 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă tip 5219A producător firma AMPY, Anglia, solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0489:2006, pe un termen de pînă la 24.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 109


6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 757 pentru contorul de energie electrică monofazat tip CM 143, producător „Landis+Gyr” A.E., Grecia, solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0566:2007, pe un termen de pînă la 24.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 758 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMD, producător „Landis+Gyr” Ltd, Elveţia, solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0576:2007, pe un termen de pînă la 24.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 759 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMD producător „Landis+Gyr” Ltd, Elveţia, solicitant S.R.L. „VALCHIRIA”, mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0576:2007, pe un termen de pînă la 24.02.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 760 pentru termometrul medical maximal din sticlă tip CR-W23 producător firma JIANGSU YUYUE MEDICAL INSTRUMENTS CO Ltd., China, solicitant „LISMEDFARM” S.R.L., inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0464:2006, pe un termen de pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu verificarea metrologică iniţială. 10. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BK 1016 producător Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd, Republica Populară Chineză, solicitant F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0757:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 761 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BK 1016 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 11. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BK (modificarea BK 2001), producător Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd, Republica Populară Chineză, solicitant F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0758:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 762 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.02.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BK (modificarea BK 2001) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de stat şi aprobarea de model a termometrului cu mercur din sticlă cu contacte electrice tip ТПК, producător OАО „Стеклоприбор”, Ucraina, solicitant „ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0620:2008. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 264R pentru termometrului cu mercur din sticlă cu contacte electrice tip ТПК pe un termen de pînă la 01.05.2013. Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de stat şi aprobarea de model a fummetrului tip ИНФРАКАР Д, producător OОО „Альфа-динамика”, Federaţia Rusă, solicitant „BERUF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0562:2007. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 265R pentru fummetrul tip ИНФРАКАР Д pe un termen de pînă la 01.01.2014. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială pentru fummetrul tip ИНФРАКАР Д efectuată de ФГУ „РОСТЕСТ – МОСКВА”, Federaţia Rusă.

110


Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 14. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР”, producător ЗАО „АДЪЮТОР”, Federaţia Rusă, solicitant S.A. „Mediprof - Răileanu”, or. Cimişlia, anterior inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0453:2005, efectuată de „Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы” (ФГУП „ВНИИМС”, Federaţia Rusă). 15. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАДМ-01-Медтехника, producător ЗАО „Медтехника”, Federaţia Rusă, solicitant S.A. „Mediprof Răileanu”, or. Cimişlia, anterior inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0326:2003, efectuată de Федеральное государственоое учереждение „Центр Испытаний и сертификации – Санкт-Петербург” (ФГУ „ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ”, or. Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă).

111


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă STANDARDELE OFERĂ SIGURANŢĂ ŞI CALITATE PRODUSELOR LACTATE Prin compoziţia sa chimică complexă şi conţinutul elementelor indispensabile organismului uman, laptele este poziţionat în grupa alimentelor naturale absolut necesare omului. Înainte de a procura lapte sau alte produse lactate, este necesar de a citi pe etichetă ce ingrediente intră în compoziţia acestui produs şi de a ne informa despre provenienţa şi calitatea acestuia. În prezent, pe rafturile magazinelor putem găsi o diversitate de produse lactate. Putem oare afirma că toate aceste produse lactate sînt naturale şi sigure pentru sănătatea organismului? Laptele prin natura sa constituie un mediu favorabil dezvoltării şi supravieţuirii diferitor specii de microorganisme, inclusiv şi ale celor patogene. Deci pînă la comercializarea laptelui sau pînă la fabricarea altor produse lactate, acestea trebuie să fie prelucrate termic – pasteurizate sau sterilizate. Un astfel de produs sporeşte imunitatea, îmbunătăţeşte metabolismul, accelerează eliminarea radionuclizilor, stimulează absorbţia de vitamine, absorbţia de calciu ş.a. În prezent, din cauza poluării mediului înconjurător, populaţia se confruntă, tot mai des, cu diverse probleme de sănătate din cauza imunităţii scăzute, iar laptele/produsele lactate sînt un remediu indispensabil în tratarea acestora. Astfel, pentru a fi siguri că proprietăţile şi compoziţia produsului sînt benefice, trebuie să citim cu atenţie eticheta acestuia. Însă cum putem fi siguri de calitatea produselor lactate şi de beneficiile pe care pot ele să le ofere? Mai întâi, trebuie să fie implementate în industria alimentară sisteme internaţionale de management al calităţii produselor şi de Analiză a Pericolelor şi Punctelor Critice de Control (HACCP) pentru a garanta siguranţa produselor alimentare de-a lungul lanţului de producere şi comercializare – de la producător pînă la consumator. Sistemul HACCP are ca obiectiv optimizarea corelaţiei calitate/preţ şi asigurarea inofensivităţii alimentelor, este un sistem preventiv care reduce riscurile alimentare şi asigură un răspuns rapid la problemele privind siguranţa alimentelor. Acest sistem s-a dovedit a fi eficace şi acceptat de către organizaţiile internaţionale. În al doilea rînd, laptele şi produsele lactate trebuie să fie fabricate şi să corespundă Regulamentelor Tehnice şi standardelor de calitate în domeniu. Calitatea laptelui, ca materie primă, este determinată de componentele fizico-chimice, iar ingredientele naturale ale acestuia (proteine, grăsime, lactoză - zahărul din lapte, sărurile minerale şi vitaminele) trebuie se aibă concentraţii normale, pentru ca laptele să-şi păstreze proprietăţile şi să aibă gust şi miros specific. Doar în aceste cazuri, consumatorii pot fi ferm convinşi că băutura primordială – laptele este la nivelul aşteptărilor lor şi poate fi consumat atît în stare proaspătă cît şi sub formă de diferite produse lactate. Pentru consumator valoarea unui produs lactat se referă atît la proprietăţile nutritive, cît şi la calitatea şi siguranţa în care acesta a fost produs. Nu induceţi consumatorii în eroare şi asiguraţi-le un mod de viaţă sănătos şi sigur, producînd şi comercializînd produse lactate care corespund normelor de calitate stabilite în standarde. Organismul Naţional de Standardizare Vă oferă posibilitatea de a avea în posesie acele standarde care stabilesc condiţiile de securitate şi asigură nivelul corespunzător de calitate a produselor lactate pe care le comercializaţi. Cu respect, Echipa INSM

112


PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PRIN INTERMEDIUL STANDARDELOR Dezvoltarea economico-socială contemporană se află în strînsă legătură cu fenomenul globalizării economiei mondiale, ceea ce face ca multe din procesele vieţii economice să se influenţeze reciproc. Dacă pînă nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii, astăzi, ca urmare a dezvoltării tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut considerabil, iar exploatarea intensă a resurselor naturii relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. Ca rezultat al dezvoltării proceselor tehnologice şi al utilizării combustibililor toxici, sînt evacuate în atmosferă o cantitate însemnată de oxizi de azot, de oxizi de carbon, săruri şi oxizi ai metalelor, care la rîndul lor provoacă efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător şi, direct sau indirect, asupra omului. O pădure sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte un ecosistem care se intercondiţionează şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru. Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu doar mediul natural (aerul, oceanele, mările, lacurile, solul etc.), dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupînd o dublă poziţie: de component al mediului şi de consumator sau beneficiar al mediului. Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor neregenerabile de energie (cărbuni, ţiţei, gaze naturale etc.), s-a ajuns în unele ţări industrializate la un grad de bunăstare ridicat, iar consecinţele în urma acestora fiind grave, poluînd mediul înconjurător la nivel global. În întreaga activitate de producere se urmăreşte nu doar folosirea raţională a resurselor oferite de natură, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi localităţilor cu măsuri de protejare a factorilor naturali. În prezent, este indispensabilă dezvoltarea noilor tehnologii de producere mai puţin poluante şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de agenţi poluanţi cu dispozitive care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător. Actualmente, companiile din ţările Uniunii Europene (ca şi cele care au relaţii comerciale cu astfel de companii) depun eforturi serioase pentru implementarea unor sisteme de eco-management/eco-marketing şi introducerea acestor instrumente în noi domenii de activitate şi grupe de produse şi servicii. Astfel de sisteme sînt seria de standarde în domeniul managementului de mediu care sînt unanim recunoscute ca fiind seria ISO 14000. Această serie de standarde se adresează următoarelor aspecte ale managementului de mediu: · Sisteme de Management de Mediu. Cerinţe şi ghid de utilizare – ISO 14001 · Sisteme de Management de Mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare – ISO 14004 · Sisteme de Management de Mediu. Ghid pentru audit de mediu – ISO 14010 - ISO 14015 · Sisteme de Management de Mediu. Etichete şi declaraţii de mediu – ISO 14020 - ISO 14024 · Sisteme de Management de Mediu. Evaluarea performanţei de mediu – ISO 14031 · Sisteme de Management de Mediu. Evaluarea ciclului de viaţa – ISO 14040 - ISO14043 ş.a. Seria de standarde ISO 14000 a fost dezvoltată de Organizaţia Internaţionala pentru Standardizare (ISO) cu scopul de a stabili cerinţele primare pentru Sistemele de Management de Mediu.

113


Scopul seriei 14000 este : ·

de a sesiza obiectiv aspectele legate de mediul înconjurător şi impactul lor asupra lui;

·

de a specifica necesitatea implementării politicilor şi principiilor de mediu de către întreprinderi;

·

de a promova idei ce ţin de ecologie şi modalităţi de implementare a acestora;

·

de a recomanda sisteme şi programe de management de mediu, specificînd modalitatea de implementare a acestora ş.a.

Acest sistem, ISO 14000 este implementat acum de multe companii din lume. El specifică cerinţele pentru un sistem de management al mediului, pentru a permite unei organizaţii să formeze o politică şi obiective, ţinînd cont de cerinţele legislative şi informaţiile despre impacturile semnificative asupra mediului. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de Organism Naţional de Standardizare (ONS), deţine standarde care stabilesc condiţiile de securitate şi protecţie a mediului înconjurător şi Vă oferă soluţii şi posibilitatea de implementare a sistemelor de mediu în cadrul organizaţiei Dvs. Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi reprezintă rezultatul combinării unor elemente naturale, cum ar fi: solul, apa, clima etc. cu elemente create în urma activităţii umane. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile de existenţă şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a întregii societăţi. În concluzie se poate afirma că calitatea mediului necesită o asigurare şi protecţie corespunzătoare. În acest sens, se impune păstrarea şi creşterea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative în urma activităţii umane şi poluarea în ansamblu.

Cu stimă, Echipa INSM

114


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E: PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Cataraga

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Serghei Ceapa

115


116

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare martie 2011  

Buletinul de Standardizare martie 2011  

Advertisement