Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

3 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău

2012


INSM Martie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ

„Buletinul de standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional.

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне.

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publicăşi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinutăîn localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de standardizare”.

Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de standardizare”. Справки по телефону: 218-403

Detalii la telefonul: 218-403

218-432

218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012

1


INSM Martie 2012

CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

30

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

39

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

43

Modificări aprobate la standarde moldovene Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы

45

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

57

METROLOGIE Hotărîrea INSM nr. 0009-M din 02.03.2012

66

Hotărîrea INSM nr. 0010-M din 19.03.2012

67

Hotărîrea INSMnr. 0011-M din 23.03.2012

68

Hotărîrea INSMnr. 0012-M din 23.03.2012

70

Hotărîrea INSMnr. 0013-M din 23.03.2012

71

Ordinul INSM nr. 60 din 23.03.2012

74

Ordinul nr. 27 al Ministerului Economiei

75

Ordinul nr. 28 al Ministerului Economiei

78

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Ghidul ISO/IEC actualizează aspectele siguranţei în standardele dispozitivele medicale

83

Standardele și produsele cosmetice

84

2


INSM Martie 2012 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (martie 2012)

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.17 SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM) – Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM) (SR Ghid ISO/CEI 99:2010, IDT) 01.040.35 SM SR EN 1546-1:2012 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 1: Definiţii, concepte şi structuri – Системыидентификационныхкарт. Межведомственный электронный портфель. Часть 1: Определения, концепты и структуры (SR EN 1546-1:2002, IDT) 01.040.67 SM SR EN 13188:2012 Oţet. Produs fabricat din lichide de origine agricolă. Definiţii, prescripţii, marcare – Уксус. Изделие из жидкостей сельскохозяйственного происхождения. Термины и определения, требования, маркировка (SR EN 13188:2001, IDT) 01.040.97 SM SR EN 1900:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Articole nemetalice pentru servirea

mesei. Terminologie – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Неметаллическая столовая посуда. Терминология (SR EN 1900:2002, IDT) 01.080 SM GOST 2.308:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare . Reprezentarea toleranţelor formei şi poziţiei suprafeţelor – Единая система конструкторской документации. Указания допусков формы и расположения поверхностей (GOST 2.308–2011, IDT) 01.080.30 SM GOST 2.307:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare . Aplicarea dimensiunilor şi abaterilor limită – Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (GOST 2.307–2011, IDT) 01.100 SM GOST 2.317:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare . Proiecţii axonometrice – Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции (GOST 2.317–2011, IDT) SM GOST 2.702:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Reguli de execuţie a schemelor electrice – Единая система конструкторской документации.Правила выполнения электрических схем (GOST 2.702–2011, IDT)

3


INSM Martie 2012

SM GOST 2.703:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Reguli de execuţie a schemelor cinematice – Единая система конструкторской документации. Правила выполнения кинематических схем (GOST 2.703–2011, IDT) SM GOST 2.704:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Reguli de execuţie a schemelor hidraulice şi pneumatice – Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем (GOST 2.704–2011, IDT) 01.110 SM GOST 2.511:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Reguli de transmitere a documentelor de proiectare electronice. Principii generale – Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения (GOST 2.511–2011, IDT) SM GOST 2.512:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Reguli de execuţie a lotului de date pentru transmiterea documentelor de proectare electronice. Principii generale – Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения (GOST 2.512–2011, IDT) SM GOST 2.611:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Catalog electronic al produselor. Principii generale – Единая система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. Общие положения (GOST 2.611–2011, IDT) SM GOST 2.612:2012 Sistemul unic de documentaţie de proiectare. Formular electronic. Principii generale – Единая система конструкторской документации. Электронный формуляр. Общие положения (GOST 2.612–2011, IDT) SM GOST 3.1001:2012 Sistemul unic de documentaţie tehnologică. Principii generale – Единая система технологической

документации. Общие положения (GOST 3.1001–2011, IDT) SM GOST 3.1102:2012 Sistemul unic de documentaţie tehnologică. Faze de elaborare şi tipuri de documente. Principii generale – Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения (GOST 3.1102–2011, IDT) SM GOST 3.1103:2012 Sistemul unic de documentaţie tehnologică . Inscripţii de bază. Principii generale – Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения (GOST 3.1103–2011, IDT) SM GOST 3.1105:2012 Sistemul unic de documentaţie tehnologică. Forme şi reguli de întocmire a documentelor de uz general – Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения (GOST 3.1105–2011, IDT) SM GOST 3.1116:2012 Sistemul unic de documentaţie tehnologică. Normocontrol – Единая система технологической документации. Нормоконтроль (GOST 3.1116–2011, IDT) 01.140.20 SM SR ISO 15489-1:2012 Informare şi documentare. Managementul înregistrărilor. Partea 1: Generalităţi – Информация и документация. Управление записями. Часть 1: Общие требования(SR ISO 15489-1:2007, IDT) SM SR ISO/TR 15489-2:2012 Informare şi documentare. Managementul înregistrărilor. Partea 2: Linii directoare – Информация и документация. Управление записями. Часть 2: Руководящие указания (SR ISO/TR 15489-2:2007, IDT) 03

SOCIOLOGIE.SERVICII. ORGANIZAREA ŞIMANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

4


INSM Martie 2012 03.080.99 SMV ISO/CEI 20000-2:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 2: Ghid pentruaplicareasistemelor de managementalserviciului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 2:Руководство по применению систем менеджмента услуг(ISO/CEI 20000-2:2012, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.30 SM SR EN ISO 21572:2012 Produse alimentare. Metode de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metodebazatepeprotein – Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Mетоды oснованные на протеине (SR EN ISO 21572:2004, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТАЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.020.10 SM SR EN ISO 14004:2012 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare – Системы менеджмента окружающей среды. Руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования (SR EN ISO 14004:2010, IDT)

pentru dispozitive de ridicare cu furcă. Dimensiuni şi proiectare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 1: Контейнеры двухколесные емкостью до 400 л для гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция (EN 840-1:2004, IDT) 13.060.20 SM SR EN 14718:2012 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile Determinarea necesarului de clor. Metodă de testare – Воздействие органических материалов на питьевую воду. Определение потребности хлора. Метод испытания(SR EN 14718:2007, IDT) SM SR EN 14944-1:2012 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 1: Influenţa produselor fabricate pe bază de ciment asupra parametrilor organoleptici – Влияние цементирующих продуктов на воду, предназначенную для потребления человеком. Методы испытания. Часть 1: Влияние заводских цементирующих продуктов на органолептические параметры (SR EN 14944-1:2006, IDT) SM SR EN 14944-3:2012 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 3: Migrarea substanţelor din produsele prefabricate pe bază de ciment – Влияние вяжущих веществ на воду, предназначенную для потребления в пищу. Методы испытаний. Часть 3: Миграция веществ вяжущих продуктов промышленного изготовления(SR EN 14944-3:2008, IDT)

SM SR EN ISO 14015:2012 Management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO) – Менеджментокружающейсреды. Экологическая оценка территорий площадок и организаций (SR EN ISO 14015:2010, IDT)

SM SR EN 15664-1:2012 Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 1: Proiectare şi funcţionare – Воздействие металлических материалов на воду, предназначенную для потребления человеком. Испытание динамическим кольцом для оценки металлического освобождения. Часть 1: Проектирование и функционирование (SR EN 15664-1:2008, IDT)

13.030.40

13.110

SMV EN 840-1:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 1: Containere cu 2 roţi cu capacitatea de pînă la 400 l

SM SR EN ISO 21469:2012 Securitatea maşinilor. Lubrifianţi în contact ocazional cu produse. Cerinţe de igienă – Безопасность

5


INSM Martie 2012 машин. Смазочные материалы, случайно контактирующие с продуктом. Гигиенические требования(SR EN ISO 21469:2006, IDT) 13.120 SM SR EN 60335-2-95:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-95: Частные требования к приводам для вертикально движущихся гаражных дверей, используемых в жилых зданиях(SR EN 60335-2-95:2005, IDT) SM SR EN 60335-2-103:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2103: Частные требования к приводам для ворот, дверей и окон (SR EN 60335-2-103:2004, IDT) 03.120.10 SM GOST R 53701:2012 Ghid de aplicare a SM SR EN ISO/CEI 17025 pentru laboratoare, care efectuează analiză senzorială – РуководствопоприменениюГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в лабораториях, применяющих органолептический анализ (GOST R 53701–2009, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SM GOST R 8.654:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Cerinţe pentru software-ul mijloacelor de măsurare. Principii de bază – Государственная система обеспечения единства измерений. Требования кпрограммному обеспечению средств измерений. Основные положения (GOST R 8.654–2009, IDT) SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM) – Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM) (SR Ghid ISO/CEI 99:2010, IDT) SMSR EN 45501:2012 Aspecte metrologice ale aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată – Метрологические аспекты неавтоматических приборов для взвешивания(SR EN 45501:2000, IDT) 17.120.10 SMV ISO 17089-1:2012 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Contoare cu ultrasunet pentru gaz. Partea 1:Contoare pentru tranzacţii comerciale şi distribuţie – Измерение расхода текучих сред в закрытых каналах. Ультразвуковые счетчики для газа. Счетчики для коммерческих сделок и распределения(ISO 17089-1:2010, IDT) 17.200.20 SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platină – Термометры сопротивления промышленные платиновые и датчики температуры платиновые (SR EN 60751:2009, IDT)

17.020 SM GOST R 8.596:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Asigurarea metrologică a sistemelor de măsurare. Principii de bază – Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения (GOST R 8.596–2002, IDT)

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞICOMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.01 SM GOST 17032:2012 Rezervoare orizontale din oţel pentru produse petroliere. Condiţii tehnice– Резервуары

6


INSM Martie 2012 стальные горизонтальные нефтепродуктов. Технические условия (GOST 17032–2010, IDT)

для

managementalserviciului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 2:Руководство по применению систем менеджмента услуг(ISO/CEI 20000-2:2012, IDT)

23.040.20 SM SR EN 14718:2012 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile Determinarea necesarului de clor. Metodă de testare – Воздействие органических материалов на питьевую воду. Определение потребности хлора. Метод испытания(SR EN 14718:2007, IDT) 27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

35.040 SM SR EN 1332-4:2012 Sisteme de cartele de identificare . Interfaţa ommaşină – Partea 4: Codificarea cerinţelor utilizatorului pentru persoanele cu nevoi speciale – Системы идентификационных карт. Интерфейс человек-машина. Часть 4: Кодирование требований пользователя для лиц со специальными нуждами(SR EN 1332-4:2007, IDT) 35.100.60

27.010 SM ISO 50001:2012 Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare – Системы менеджмента потребления энергии. Требования и руководство по использованию (ISO 50001:2011, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.120.01 SM SR EN 60335-2-95:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-95: Частные требования к приводам для вертикально движущихся гаражных дверей, используемых в жилых зданиях(SR EN 60335-2-95:2005, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.020 SMV ISO/CEI 20000-2:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 2: Ghid pentruaplicareasistemelor de

SMV ISO/CEI 8824-1:2012 Tehnologia informaţiei. Notaţia sintaxei abstracte unu (ASN.1): Specificaţia notaţiei de bază – Информационная технология. Нотация абстрактного синтаксиса один (ASN.1):Спецификация базовой нотации (ISO/CEI 8824-1:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8824-2:2012 Tehnologia informaţiei. Notaţia sintaxei abstracte unu (ASN.1): Specificaţia obiectelor informaţionale – Информационнаятехнология. Нотация абстрактного синтаксиса один (ASN.1):Спецификация информационных объектов (ISO/CEI 8824-2:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8824-3:2012 Tehnologia informaţiei. Notaţia sintaxei abstracte unu (ASN.1): Specificaţia constrîngerilor – Информационная технология. Нотация абстрактного синтаксиса один (ASN.1):Спецификация ограничений (ISO/CEI 8824-3:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8824-4:2012 Tehnologia informaţiei. Notaţia sintaxei abstracte unu (ASN.1): Parametrizarea specificaţiilor ASN.1 – Информационнаятехнология. Нотация абстрактного синтаксиса один (ASN.1):Параметризация спецификаций ASN.1 (ISO/CEI 8824-4:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8825-1:2012 Tehnologia informaţiei. Reguli de codificare ASN.1: Specificaţia regulilor de codificare de bază (BER),

7


INSM Martie 2012 regulilor de codificare canonice (CER) şi regulilor de codificare distinctive (DER) – Информационная технoлогия. Правила кодирoвания АSN.1: Спецификация базовых правил кодирoвания (BER), канонических правил кодирoвания (CER) и различительных правил кодирoвания (DER) (ISO/CEI 8825-1:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8825-2:2012 Tehnologia informaţiei. Reguli de codificare ASN.1: Specificaţia regulilor de codificare compact (PER) – Информационнаятехнoлогия. Правила кодирoвания АSN.1: Спецификация уплотненного кодирoвания (PER) (ISO/CEI 8825-2:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8825-3:2012 Tehnologia informaţiei. Reguli de codificare ASN.1: Specificaţia notaţiei de control a codificării (ECN) – Информационнаятехнoлогия. Правила кодирoвания АSN.1: Спецификация нотации контроля кодирoвания (ECN) (ISO/CEI 8825-3:2008, IDT) SMV ISO/CEI 8825-4:2012 Tehnologia informaţiei. Reguli de codificare ASN.1. Partea 4: Reguli de codificare XML (XER) – Информационнаятехнoлогия.Часть 4.Правилакодирoвания ACH.1. Правила XML кодирoвания (XER) (ISO/CEI 8825-4:2008, IDT) 35.240.15 SM SR EN 726-1:2012 Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 1: Vedere de ansamblu asupra sistemului – Системы идентификационных карт. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 1. Общий обзор системы(SR EN 726-1:1997, IDT) SM SR EN 726-2:2012 Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 2: Cadru general de securitate – Системы идентификационных карт. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 2. Аспектыбезопасности(SR EN 726-2:2002, IDT) SM SR EN 1332-1:2012 Sisteme de cartele de identificare. Interfaţa ommaşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru

interfaţa utilizator – Системы идентификационных карт. Интерфейс человекмашина. Часть 1: Конструктивные принципы для интерфейса пользователя (SR EN 1332-1:2009, IDT) SM SR EN 1332-4:2012 Sisteme de cartele de identificare . Interfaţa ommaşină – Partea 4: Codificarea cerinţelor utilizatorului pentru persoanele cu nevoi speciale – Системы идентификационных карт. Интерфейс человек-машина. Часть 4: Кодирование требований пользователя для лиц со специальными нуждами(SR EN 1332-4:2007, IDT) SM SR EN 1332-5:2012 Sisteme de cartele de identificare. Interfaţa ommaşină. Partea 5: Simboluri tactile în relief pentru diferenţierea aplicaţiilor pe cartelele ID-1 – Системы идентификационных карт. Интерфейс человек-машина.Часть 5: Рельефные тактильные знаки для различения применения идентификационных карт ID-1 (SR EN 1332-5:2006, IDT) SM SR EN 1387:2012 Cartele citite cu aparate. Aplicaţii pentru sănătate. Cartele. Caracteristici generale – Машиносчитываемыекарты. Применение в здравоохранения. Карты. Общие характеристики (SR EN 1387:1999, IDT) SMSREN 1546-1:2012 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 1: Definiţii, concepte şi structuri – Системыидентификационныхкарт. Межведомственный электронный портфель. Часть 1: Определения, концепты и структуры (SR EN 1546-1:2002, IDT) SM SR EN 1867:2012 Cartele citite cu aparate. Aplicaţii pentru sănătate. Sistem de numerotare şi procedură de înregistrare pentru identificatorii emitentului – Машиносчитываемые карты. Применение в здравоохранении. Система нумерации и процедура регистрации для идентификаторов эмитента(SR EN 1867:1999, IDT) SM GOST R ISO/CEI 7811-6:2012 Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare. Partea 6: Bandă magnetică. Coercitivitate ridicată – Картыидентификационные. Способ

8


INSM Martie 2012 записи.Часть 6: Магнитная полоса большой коэрцитивной силы (GOST R ISO/CEI 7811-6–2010, IDT) SMV ISO/CEI 7812-1:2012 Cartele de identificare. Identificarea emitenţilor. Partea 1: Sistem de numerotare – Картыидентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 1: Система нумерации (ISO/CEI 7812-1:2006, IDT) SMVISO/CEI 7812-2:2012 Cartele de identificare. Identificarea emitenţilor. Partea 2: Proceduri de cerere şi de înregistrare – Картыидентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 2: Процедуры заявки и регистрации (ISO/CEI 7812-2:2007, IDT) SMV ISO/CEI 7816-1:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 1: Cartele cu contacte. Caracteristici fizice – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 1: Карты с контактами.Физическиехарактеристики (ISO/CEI 7816-1:2011, IDT) SMV ISO/CEI 7816-2:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 2: Cartele cu contacte. Dimensiuni şi amplasarea contactelor – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 2: Карты с контактами. Размеры и расположение контактов (ISO/CEI 7816-2:2007, IDT) SMV ISO/CEI 7816-3:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 3: Cartele cu contacte. Interfaţă electrică şi protocoale de transmisie – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 3: Карты с контактами. Электрический интерфейс и протоколы передачи (ISO/CEI 7816-3:2006, IDT) SMV ISO/CEI 7816-8:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 8: Comenzi pentru operaţii de securitate – Картыидентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 8:Командыдля операций безопасности(ISO/CEI 7816-8:2004, IDT) SM GOST R ISO/CEI 11694-1:2012 Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 1:

Caracteristicifizice – Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 1. Физические характеристики (GOST R ISO/CEI 11694-1–2010, IDT) SM GOST R ISO/CEI 11694-2:2012 Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 2: Dimensiuni şi amplasarea zonei optice – Картыидентификационные. Картысоптическойпамятью. Метод линейной записи данных. Часть 2. Размеры и расположение оптической зоны (GOST R ISO/CEI 11694-2–2010, IDT) SMV ISO/CEI 11694-3:2012 Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 3: Proprietăţi şi caracteristici optice – КартыидентификационныеКартысоптическойп амятью. Метод линейной записи данных. Часть 3: Оптические свойства и характеристики (ISO/CEI 11694-3:2008, IDT) SMV ISO/CEI 11694-4:2012 Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 4: Structuridedatelogice– Карты идентификационные Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 4: Структуры логических данных (ISO/CEI 11694-4:2008, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.01 SM GOST 1452:2012 Arcuri cilindrice elicoidale pentru cărucioare şi aparate de ciocnire şi de tracţiune a materialelor rulante pentru căi ferate. Condiţii tehnice – Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия (GOST 1452–2011, IDT) SM GOST 10791:2012 Roţi monobloc. Condiţii tehnice – цельнокатанные. Технические условия (GOST 10791–2011, IDT)

9

Колеса


INSM Martie 2012 45.060.10 SM GOST 31428:2012 Locomotive Diesel de manevră cu transmisie electrică. Cerinţe tehnice generale – Теппловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические условия (GOST 31428–2011, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.040 SM SR EN 1230-1:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 1: Miros – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах (SR EN 1230-1:2010, IDT) SM SR EN 1230-2:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 2: Aromă eliberată (contaminare) – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2: Посторонний вкус (привкус) (SR EN 1230-2:2010, IDT) SM SR EN 13676:2012 Hîrtii şi cartoane acoperite cu polimeri destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Detectarea orificiilor de ac – Бумага и картон с полимерным покрытием, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Выявление микропор (SR EN 13676:2002, IDT) 55.140 SM GOST R 52620:2012 Ambalaj polimer de transport. Condiţii tehnice generale – Тара транспортная полимерная. Общие технические условия (GOST R 52620-2006, IDT) 55.180.20 SMV ISO 6780:2012 Palete plane pentru manipularea intercontinentală a mărfurilor. Dimensiuni principale şi toleranţe – Поддоны плоские для межконтинентальной перевозки материалов. Основные размеры и допуски(ISO 6780:2003, IDT)

SMV ISO 8611-2:2012 Palete pentru manipularea mărfurilor. Palete plane. Partea 2: Cerinţe de performanţă şi selecţie a încercărilor – Поддоны для погрузочноразгрузочных операций с материалами. Плоские поддоны. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам и выбор испытаний (ISO 8611-2:2011, IDT) SMV ISO 13194:2012 Palete ladă. Cerinţe generale şi metode de încercare – Поддоны ящичные. Основные требования и методы испытаний (ISO 13194:2011, IDT) 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.060.10 SM GOST 9679.0:2012 Bumbac brut. Metode de prelevare a probelor – Хлопок-сырец. Методы отбора проб (GOST 9679.0–2009, IDT) SM GOST 9679.1:2012 Bumbac brut. Metode de determinare a umidităţii – Хлопок-сырец. Методы определения влажности (GOST 9679.1–2009, IDT) SM GOST 9679.2:2012 Bumbac brut. Metode de determinare a gradului de impurificare – Хлопок-сырец. Методы определения засоренности (GOST 9679.2–2009, IDT) SM GOST 9679.3:2012 Bumbac brut. Metode de determinare a caracteristicilor fibrei de bumbac – Хлопок-сырец. Методы определения характеристик хлопкового волокна(GOST 9679.3–2009, IDT) SM GOST 30445:2012 Bumbac brut. Condiţii tehnice – Хлопок-сырец. Технические условия (GOST 30445–2009, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.020 SM SR EN ISO 21469:2012 Securitatea maşinilor. Lubrifianţi în contact ocazional cu produse. Cerinţe de igienă – Безопасность

10


INSM Martie 2012 машин. Смазочные материалы, случайно контактирующие с продуктом. Гигиенические требования(SR EN ISO 21469:2006, IDT)

Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов. Часть 1: Общиеположения(SR EN 12014-1:2001, IDT)

67.040

SM SR EN 12393-1:2012 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 1: Generalităţi – Продукты пищевые растительного происхождения. Методы многокомпонентного анализа для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 1. Общие положения (SR EN 12393-1:2009, IDT)

SM SR EN 631-1:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Cutii pentru bucătărie şi pentru transportul hranei. Partea 1: Dimensiuni de cutii – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Контейнеры для доставки пищевых продуктов. Часть 1. Размеры контейнеров (SR EN 631-1:1997, IDT) SM SR EN 1528-1:2012 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 1: Generalităţi – Продукты пищевые жирные. Определение пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ). Часть 1: Общиеположения (SR EN 1528-1:2004, IDT) SM SR EN 1528-2:2012 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 2: Extracţia grăsimii, pesticidelor şi PCB-urilor şi determinarea conţinutului de grăsime – Продуктыпищевыежирные. Определение пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ). Часть 2: Экстракция жира, пестицидов и ПХБ и определение содержания жира (SR EN 1528-2:2003, IDT) SM SR EN 1528-3:2012 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 3: Metodedepurificare – Продукты пищевые жирные. Определение пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ). Часть 3:Методыочистки (SR EN 1528-3:2004, IDT) SM SR EN 1528-4:2012 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 4: Determinare, teste de confirmare, diverse – Продуктыпищевыежирные. Определениепестицидовиполихлорированныхби фенилов (ПХБ). Часть 4: Методы определения и подтверждения, разное (SR EN 1528-4:2004, IDT)

SM SR EN 12396-2:2012 Produse alimentare negrase. Determinarea reziduurilor de ditiocarbamat şi disulfură de tiuram. Partea 2: Metoda prin cromatografie în faza gazoasă – Продуктыпищевыенежирные. Определение остатков дитиокарбаматов и дисульфидов тиурама. Часть 2: Газохроматографический метод(SR EN 12396-2:2003, IDT) SM SR EN 12822:2012 Produse alimentare. Determinarea vitaminei E prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Dozare α, ß, γ şi δ tocoferoli – Продукты пищевые. Определение содержания витамина E методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Определение α -, ß -, γ - и δ – токоферолов (SR EN 12822:2002, IDT) SM SR EN 12823-1:2012 Produse alimentare. Determinarea vitaminei A prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Partea 1: Determinarea all-trans-retinol şi 13-cisretinol – Продуктыпищевые. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Часть 1:Определение содержания полного-транс-ретинола и 13-цис ретинола (SR EN 12823-1:2003, IDT) SM SR EN 12823-2:2012 Produse alimentare. Determinarea vitaminei A prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Partea 2: Determinarea ß-carotenului – Продукты пищевые. Определение содержания витамина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Часть 2: Определение содержания ß-каротина(SR EN 12823-2:2003, IDT)

SMSREN 12014-1:2012 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 1: Consideraţiigenerale –

11


INSM Martie 2012 67.050 SM SR EN 1784:2012 Produse alimentare. Detecţia alimentelor iradiate conţinînd grăsime. Analiza hidrocarburilor prin cromatografie în fază gazoasă – Продукты пищевые. Обнаружение облученных жиросодержащих пищевых продуктов. Газохроматографическое исследование на углеводородные вещества (SR EN 1784:2005, IDT) 67.060 SM SR EN ISO 665:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de apă şi de materii volatile – Семенамасличныхкультур. Определение содержания влаги и летучих веществ (SR EN ISO 665:2003, IDT) SM SR EN ISO 712:2012 Cereale şi produse din cereal. Determinarea umidităţii. Metoda de referinţă – Зерновыеипродуктыизних. Определение содержания влаги. Контрольный метод (SR EN ISO 712:2010, IDT) SMSRENISO 7971-1:2012 Cereale. Determinarea masei volumice, denumită masă hectolitrică. Partea 1: Metodadereferinţă – Зерновые. Определение насыпной плотности, так называемой "массы на гектолитр". Часть 1:Контрольный метод (SR EN ISO 7971-1:2010, IDT) SMSRENISO 7971-2:2012 Cereale. Determinarea masei volumice, denumită masă hectolitrică. Partea 2: Metoda de trasabilitate pentru instrumentele de măsură prin referinţă la instrumentul etalon internaţional – Зерновые. Определение насыпной плотности, так называемой "массы на гектолитр". Часть 2: Метод прослеживаемости для измерительных инструментов через международное эталонное средство измерений(SR EN ISO 7971-2:2010, IDT) SM SR EN ISO 7971-3:2012 Cereale. Determinarea masei volumice, denumită „masă hectolitrică. Partea 3: Metoda practică – Зерновые. Определение насыпной плотности, так называемой „массы на гектолитр”. Часть 3: Практический метод (SR EN ISO 7971-3:2010, IDT)

SM SR EN ISO 2171:2012 Cereale, leguminoase şi produse derivate. Determinarea conţinutului de cenuşă prin calcinare. – Зерновые, бобовыеипродуктыихпереработки. Определение содержания золы прокаливанием(SR EN ISO 2171:2010, IDT) SM SR EN ISO 3093:2012 Grîu, secară şi făinuri corespunzătoare, grîu durum şi făină grifică de grîu durum. Determinarea indicelui de cădere conform Hagberg – Perten – Пшеница, рожь и соответствующие виды муки, твердая пшеница и крупка из твердой пшеницы. Определение числа падения методом ХагбергаПертена(SR EN ISO 3093:2010, IDT) SM SR EN ISO 5529:2012 Grîu. Determinarea indicelui de sedimentare. Testul Zeleny – Пшеница. Определение показателя осаждения. МетодЗелени (SR EN ISO 5529:2010, IDT) SM SR EN ISO 6540:2012 Porumb. Determinarea umidităţii (pentru boabe măcinate şi pentru boabe întregi) – Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен)(SR EN ISO 6540:2010, IDT) SM SR EN 14185-1:2012 Produse alimentare negrase. Determinarea reziduurilor de n-metilcarbamaţi. Partea 1: Metoda prin HPLC cu purificare SPE – Пищевыепродуктынежирные. Определение осадков N-метилкарбамата. Часть 1: Метод HPLC с SPE (высокоэффективная жидкостная хроматография на иммуноподобной колонне) (SR EN 14185-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 15141-1:2012 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din cereale şi produse derivate. Partea 1: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă după purificare pe silicagel– Продукты пищевые. Определение содержания охратоксина А в зерне и зерновых продуктах. Часть 1: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой силикагелем (SR EN ISO 15141-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 15141-2:2012 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A în cereale şi produse cerealiere. Partea 2: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă şi purificare cu soluţie de dicarbonat – Продукты

12


INSM Martie 2012 пищевые. Определение содержания охратоксина А в зерне и зерновых продуктах. Часть 2: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой бикарбонатом (SR EN ISO 15141-2:2000, IDT) SM SR EN 15585:2012 Cereale şi produse cerealiere. Grîu durum (T. Durum Desf.). Determinarea conţinutului de boabe parţial sticloase şi calculul procentului de boabe sticloase – Зерновыеипродуктыиззерновых. Пшеница твердая (T. durum Desf.). Определение процентного содержания мучнистого зерна (mitadine) и расчет процентного содержания стекловидного зерна(SR EN 15585:2008, IDT) SM SR EN 15587:2012 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea conţinutului de impurităţi în grîu (Triticum aestivum L.), grîu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.) şi orz furajer (Hordeum vulgare L.) – Зерновые и продукты из зерновых. Определение примесей в пшенице (Triticum aestivum L.), пшенице твердых сортов (Triticum durum Desf.), ржи (Secale cereale L.) и кормовом ячмене (Hordeum vulgare L.) (SR EN 15587:2008, IDT) SM SR EN ISO 21415-3:2012 Grîu şi făină de grîu. Conţinut de gluten. Partea 3: Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă de uscare la etuvă – Пшеницаипшеничнаямука. Определение содержания клейковины. Часть 3: Определение содержания сухой клейковины, полученной из сырой клейковины, методом печной сушки (SR EN ISO 21415-3:2007, IDT) SM SR EN ISO 21415-4:2012 Grîu şi făină de grîu. Conţinut de gluten. Partea 4: Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă rapidă de uscare – Пшеницаипшеничнаямука. Определение содержания клейковины. Часть 4: Определение содержания сухой клейковины, полученной из сырой клейковины, методом скоростной сушки (SR EN ISO 21415-4:2007, IDT) SM SR EN ISO 20483:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea conţinutului de azot şi calculul conţinutului de proteină brut. Metoda Kjeldhal – Зерновые и бобовые. Определение содержания азота и расчет содержания сырого протеина. Метод Къельдаля (SR EN ISO 20483:2007, IDT)

SM SR EN ISO 21415-1:2012 Grîu şi făină de grîu. Conţinut de gluten. Partea 1: Determinarea glutenului umed printr-o metodă manual – Пшеницаипшеничнаямука. Определение содержания клейковины. Часть 1:Определение содержания сырой клейковины ручным методом(SR EN ISO 21415-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 21415-2:2012 Grîu şi făină de grîu. Conţinut de gluten Partea 2: Determinarea glutenului umed prin mijloace mecanice – Пшеницаипшеничнаямука. Определение содержания клейковины. Часть 2: Определение содержания сырой клейковины механическим способом (SR EN ISO 21415-2:2008, IDT) SM SR EN ISO 21572:2012 Produse alimentare. Metode de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metodebazatepeprotein – Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Mетоды oснованные на протеине (SR EN ISO 21572:2004, IDT) SM SR EN ISO 24333:2012 Cereale şi produse din cereale. Eşantionare – Зерновые и зерновые продукты. Отбор проб (SR EN ISO 24333:2010, IDT) SM SR EN ISO 27971:2012 Cereale şi produse cerealiere. Grîu comun (Triticum aestivum L.). Determinarea proprietăţilor alveografice a unui aluat cu hidratare constantă din făină industrială sau de încercare şi metodologia de măcinare experimentală – Зерноизернопродукты. Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.). Определение альвеографических свойств теста из торговых или испытательных сортов муки при постоянном гидратировании и с использованием испытательной методики помола(SR EN ISO 27971:2008, IDT) 67.080.01 SM SR EN 12393-2:2012 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 2: Metode de extracţie şi purificare - Продукты пищевые растительного происхождения. Методы многокомпонентного анализа для газохроматографического определения

13


INSM Martie 2012 остатков пестицидов. Часть 2. Методы экстракции и очистки(SR EN 12393-2:2009, IDT) SM SR EN 12393-3:2012 Alimente de origine vegetală . Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 3: Determinare şi teste de confirmare – Продукты пищевые растительного происхождения. Методы многокомпонентного анализа для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 3. Определение и испытания на соответствие техническим условиям(SR EN 12393-3:2009, IDT) SM SR EN 14185-1:2012 Produse alimentare negrase. Determinarea reziduurilor de n-metilcarbamaţi. Partea 1: Metoda prin HPLC cu purificare SPE – Пищевыепродуктынежирные. Определение осадков N-метилкарбамата. Часть 1: Метод HPLC с SPE (высокоэффективная жидкостная хроматография на иммуноподобной колонне) (SR EN 14185-1:2003, IDT) 67.100.01 SM SR EN ISO 707:2012 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru eşantionare Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб(SR EN ISO 707:2009, IDT) SM SR EN ISO 14891:2012 Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de azot. Metoda practică prin combustie după principiul Dumas – Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. Практический метод с применением сжигания в соответствии с принципом Дюмаса (SR EN ISO 14891:2003, IDT) SM SR EN ISO 18330:2012 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor imunologice sau a testelor receptor pentru detecţia reziduurilor de substanţe antimicrobiene – Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартному описанию иммунологических или рецепторных анализов для определения антибактериальных остатков (SR EN ISO 18330:2005, IDT)

67.100.10 SM SR EN ISO 1736:2012 Lapte praf şi produse din lapte praf. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metodă de referinţă) – Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод)(SR EN ISO 1736:2009, IDT) SM SR EN ISO 5764:2012 Lapte. Determinarea punctului de congelare. Metoda crioscopică (Metoda de referinţă) – Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением терморезисторного криоскопа (контрольный метод) (SR EN ISO 5764:2009, IDT) M SR EN ISO 13366-2:2012 Lapte. Enumerarea celulelor somatic. Partea 2: Linii directoare privind modul de operare a numărătoarelor fluoro-opto-electronice – Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 2: Руководство по работе флуорооптоэлектронных счетчиков (SR EN ISO 13366-2:2007, IDT) SM SR EN ISO 14501:2012 Lapte şi produse din lapte. Determinarea conţinutului de alfatoxină M1. Purificare prin cromatografie de imunoafinitate şi determinare prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина M1. Очистка иммуносорбционной хроматографией и определение с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR EN ISO 14501:2008, IDT) SM SR EN ISO 14673-1:2012 Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi. Partea 1: Metoda prin reducere cu cadmiu şi spectrometrie – Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. Часть 1: Метод с применением восстановления кадмием и спектрометрии (SR EN ISO 14673-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 14675:2012 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor imunoenzimatice competitive. Determinareaconţinutuluideaflatoxină M1 – Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартизованному описанию конкурентоспособных иммуноферментных

14


INSM Martie 2012 анализов. Определение содержания афлатоксина М1 (SR EN ISO 14675:2003, IDT) 67.100.20 SM SR EN ISO 3727-1:2012 Unt. Determinarea umidităţii, a conţinutului de grăsime şi materii solide fără grăsimi. Partea 1: Determinarea conţinutului de umiditate (Metodă de referinţă) – Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 1: Определение содержания влаги (Контрольный метод) (SR EN ISO 3727-1:2002, IDT) SM SR EN ISO 3727-2:2012 Unt. Determinarea umidităţii, a conţinutului de grăsime şi materii solide fără grăsimi. Partea 2: Determinarea conţinutului de materii solide fără grăsimi (Metodă de referinţă) – Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 2: Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод) (SR EN ISO 3727-2:2002, IDT) SM SR EN ISO 3727-3:2012 Unt. Determinarea conţinutului de umiditate, substanţă uscată negrasă şi grăsime. Partea 3: Calculul conţinutului de grăsime – Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 3. Расчет содержания жира (SR EN ISO 3727-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 17189:2012 Unt, emulsii din uleiuri comestibile şi grăsimi tartinabile. Determinarea conţinutului de grăsime (Metoda de referinţă) – Масло, пищевые масляные эмульсии и пастообразные жиры. Определение содержания жира (Базовый метод) (SR EN ISO 17189:2005, IDT)

SM SR EN ISO 11816-2:2012 Lapte şi produse lactate.m Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Partea 2: Metoda fluorometrică pentru brînzeturi – Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 2: Флуорометрический метод для сыра (SR EN ISO 11816-2:2003, IDT) 67.140.20 SM SR EN 14132:2012 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din orz şi cafea prăjită. Metoda HPLC cu purificare pe coloana de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение охратоксина A в ячмене и жареном кофе методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) и очисткой на иммуносорбционной колонке (SR EN 14132:2009, IDT) 67.140.30 SM SR EN 14176:2012 Produse alimentare. Determinarea acidului domoic din moluşte prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) – Продукты пищевые. Определение домиковой кислоты в мидиях методом HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) (SR EN 14176:2004, IDT) SM SR ENV 14194:2012 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de saxitoxină şi dc-saxitoxină din scoici. Metoda HPLC cu derivatizare post coloană – Продукты пищевые. Определение сакситоксина и dc-сакситоксина в мидиях. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого разрешения с постоколончатой дериватизацией(SR ENV 14194:2003, IDT)

67.100.30

67.160.10

SM SR EN ISO 5943:2012 Brînză şi produse din brânză procesată. Determinarea conţinutului de cloruri. Metoda prin titrare potenţiometrică – Сыры и плавленые сыры. Определение содержания хлоридов. Метод потенциометрического титрования (SR EN ISO 5943:2007, IDT)

SM SR EN 14133:2012 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din vin şi bere. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate – Пищевые прдукты. Определение охратоксина A в вине и пиве. Методом HPLC (высокоэффективная жидкостная хроматография) с очисткой на иммуносорбционной колонке (SR EN 14133:2009, IDT)

15


INSM Martie 2012 67.160.20 SM SR EN 1136:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda spectrometrică – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания фосфора. Спектрофотометрический метод (SR EN 1136:1997, IDT) SM SR EN 12133:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Dozarea clorurilor. Metoda de titrare potenţiometrică – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания хлоридов. Метод потенциометрического титрования (SR EN 12133:2002, IDT) SM SR EN 12134:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea conţinutului de pulpă prin centrifugare – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания центрифугируемой пульпы (SR EN 12134:2002, IDT)

SM SR EN 12143:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea substanţelor uscate solubile. Metoda refractometrică – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания сухих растворимых веществ. Рефрактометрический метод (SR EN 12143:2003, IDT) SM SR EN 12144:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea alcalinităţii totale a cenuşii. Metoda titrimetrică Соки фруктовые и овощные. Определение общей щелочности золы. Титриметрический метод (SR EN 12144:2002, IDT) SM SR EN 12145:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea substanţei uscate totale. Metoda gravimetrică cu pierderea masei prin uscare– Соки фруктовые и овощные. Определение общего содержания сухих веществ. Гравиметрический метод по потере массы при сушке (SR EN 12145:2003, IDT)

SM SR EN 12135:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Dozarea azotului. Metoda Kjeldahl – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания азота. Метод Кьельдаля (SR EN 12135:2003, IDT)

SM SR EN 12146:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Dozarea enzimatică a zaharozei. Metoda spectrometrică cu NADP – Соки фруктовые и овощные. Энзиматическое определение содержания сахарозы. Спектрометрический метод с применением NADP (SR EN 12146:2003, IDT)

SM SR ENV 12141:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea raportului izotopilor stabili ai oxigenului (18O/16O) din apa sucurilor de fructe. Metoda spectrometrică de masă a rapoartelor izotopice – Сокифруктовыеиовощные. Определение соотношения стабильных изотопов кислорода (180/16O) водьиз фруктовых соков. Метод с помощью масс- спектрометрии изотопных соотношений (SR ENV 12141:2002, IDT)

SM SR EN 12148:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea conţinutului în hesperidină şi în naringină din sucurile de citrice. Metodă utilizînd cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPLC) – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания гесперидина и нарингина в цитрусовых соках. Метод с применением жидкостной хроматографии высокого разрешения(SR EN 12148:2003, IDT)

SM SR ENV 12142:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea 2 1 raportului izotopilor stabili ai hidrogenului ( H/ H) din apa sucurilor de fructe. Metoda spectrometrică de masă a rapoartelor izotopice – Сокифруктовыеиовощные. Определение соотношения стабильных изотопов водорода (2H/1H) в воде фруктовых соков. Метод с применением масс- спектрометрии изотопных соотношений (SR ENV 12142:2002, IDT)

SM SR EN 12742:2012 Sucuri de fructe şi de legume. Dozarea conţinutului în aminoacizi liberi. Metoda prin cromatografie în fază lichidă – Соки фруктовые и овощные. Определение содержания свободных аминокислот. Метод жидкостной хроматографии(SR EN 12742:2003, IDT) SM SR ENV 13070:2012 Suc de fructe şi legume. Determinarea raportului izotopilor stabili ai carbonului (13C/12C) din pulpa

16


INSM Martie 2012 sucului de fructe. Metoda utilizând spectrometria de masă a raportului isotopic – Соки фруктовые и овощные. Определение соотношения стабильных изотопов углерода (13C/12C) в мякоти фруктовых соков. Метод с помощью спектрометрии массы изотопных соотношений (SR ENV 13070:2003, IDT) 67.180 SM SR EN ISO 3188:2012 Amidon şi produse derivate. Determinarea conţinutului de azot prin metoda Kjeldahl. Metoda titrimetrică – Крахмал и его производные. Определение содержания азота по методу Кьельдаля. Титриметрический метод (SR EN ISO 3188:2002, IDT) SM SR EN ISO 5378:2012 Amidon şi produse derivate. Determinarea conţinutului de azot prin metoda Kjeldahl. Metoda spectrofotometrică – Крахмал и его производные. Определение содержания азота по методу Кьельдаля. Cпектрофотометрический метод (SR EN ISO 5378:2002, IDT) 67.180.20 SM SR EN 1185:2012 Amidon şi produse derivate. Determinarea conţinutului de dioxid de sulf. Metoda acidimetrică – Крахмал и его производные. Определение содержания диоксида серы. Ацидометрический метод (SR EN 1185:1996, IDT) SM SR EN ISO 1666:2012 Amidon. Determinarea umidităţii. Metoda prin uscare la etuvă – Крахмал. Определение содержания влаги. Метод с применением сушильного шкафа (SR EN ISO 1666:1999, IDT) SM SR EN ISO 5377:2012 Produse de hidroliză ale amidonului. Determinarea puterii reducătoare şi a echivalentului în dextroză. Metoda Lane şi Eynon cu titru constant – Продукты гидролиза крахмала. Определение восстанавливающей способности и эквивалента глюкозы. Метод постоянного титра Лейна и Эйнона(SR EN ISO 5377:2002, IDT) SM SR EN ISO 5809:2012 Amidon şi produse derivate. Determinarea cenuşii sulfatate – Крахмал и его производные.

Определение содержания сульфатированной золы (SR EN ISO 5809:1998, IDT) SM SR EN ISO 5810:2012 Amidon şi produse derivate. Determinarea conţinutului de cloruri. Metoda potenţiometrică – Крахмал и его производные. Определение содержания хлорида. Потенциометрический метод(SR EN ISO 5810:1998, IDT) SM SR EN ISO 10504:2012 Produse derivate din amidon. Determinarea compoziţiei siropurilor de glucoză, a siropurilor de fructoză şi a siropurilor hidrogenate de glucoză. Metoda care utilizează cromatografia lichidă de înaltă performanţă – Крахмал и его производные. Определение состава сиропов глюкозы, фруктозы и гидрорированной глюкозы. Метод использования высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR EN ISO 10504:2002, IDT) SM SR EN ISO 11543:2012 Amidon modificat. Determinarea conţinutului de hidroxipropil. Metoda spectrometrică de rezonanţă magnetică nucleară a protonului (RMN) – Крахмал модифицированный. Определение содержания гидроксипропила. Спектрометрический метод с применением ядерного магнитного резонанса протонов (SR EN ISO 11543:2003, IDT) 67.200 SM SR EN ISO 10565:2012 Seminţe Oleaginoase. Determinarea simultană a conţinutului de ulei şi apă. Metoda spectrometrică cu rezonanţă magnetică nucleară – Семена масличных культур. Определение содержания масла и влаги. Метод импульсного ядерного магнитного резонанса (SR EN ISO 10565:2003, IDT) 67.200.10 SM SR EN ISO 661:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Pregătireprobă pentruanaliză – Жиры и масла животные и растительные. Подготовка пробы для испытания(SR EN ISO 661:2006, IDT) SM SR EN ISO 662:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de apă şi substanţe volatile – Масла и жиры животные и

17


INSM Martie 2012 растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ (SR EN ISO 662:2002, IDT) SM SR EN ISO 663:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de impurităţi insolubile – Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания нерастворимых примесей (SR EN ISO 663:2009, IDT) SM SR EN ISO 3596:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea substanţelor nesaponificabile. Metoda de extracţie cu eter etilic – Масла и жиры животные и растительные. Определение содержания неомыляемых веществ. Метод с применением экстракции диэтиловым эфиро м(SR EN ISO 3596:2002, IDT) SM SR EN ISO 3657:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinareaindiceluidesaponificare – Масла и жиры животные и растительные. Определение числа омыления(SR EN ISO 3657:2005, IDT) SM SR EN ISO 5555:2012 Uleiuri şi grăsimi de origine vegetală şi animal. Eşantionare – Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб (SR EN ISO 5555:2005, IDT) SM SR EN ISO 6321:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea punctului de topire în tuburi capilare deschise – Масла и жиры животные и растительные. Определение точки плавления в открытых капиллярных трубках (точка скольжения) (SR EN ISO 6321:2003, IDT) SM SR EN ISO 6886:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea stabilităţii la oxidare (încercare de oxidare accelerată) – Жиры и масла животные и растительные. Определение стабильности окисления (испытание методом ускоренного окисления)(SR EN ISO 6886:2009, IDT) SM SR EN ISO 8420:2012 Grăsimi de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de compuşi polari – Масла и жиры животные и растительные. Определение содержания полярных смесей (SR EN ISO 8420:2003, IDT)

SM SR EN ISO 8892:2012 Şroturi de oleaginoase. Determinarea hexanului rezidual total – Жмыхи. Определение общего содержания остаточного гексана (SR EN ISO 8892:2002, IDT) SM SR EN ISO 9832:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de hexan tehnic rezidual - Масла и жиры животные и растительные. Определение остаточного технического содержания гексана (SR EN ISO 9832:2005, IDT) SM SR EN ISO 10539:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea alcalinităţii – Маслаи жиры животные и растительные. Определение щелочности (SR EN ISO 10539:2003, IDT) SM SR EN 14104:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea indicelui de aciditate – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение кислотного числа (SR EN 14104:2003, IDT) SM SR EN 14106:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de glicerol liber – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания свободного глицерина (SR EN 14106:2003, IDT) SM SR EN 14107:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de fosfor prin spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv, de înaltă frecvenţă (metoda ICP) – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания фосфора методом эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (SR EN 14107:2003, IDT) SM SR EN 14108:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de sodiu prin spectrometrie de absorbţie atomic – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания натрия методом атомноабсорбционной спектрометрии (SR EN 14108:2003, IDT)

18


INSM Martie 2012 SM SR EN 14109:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de potasiu prin spectrometrie de absorbţie atomic – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания калия методом атомноабсорбционной спектрометрии (SR EN 14109:2003, IDT) SM SR EN 14110:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de methanol – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания метанола (SR EN 14110:2003, IDT) SM SR EN 14111:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea indicelui de iod – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение йодного числа (SR EN 14111:2003, IDT) SM SR EN 14112:2012 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea stabilităţii la oxidare (test de oxidare accelerată) – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение стойкости к окислению (экспресс-метод испытания на окисление) (SR EN 14112:2003, IDT) SM SR EN 14538:2012 Produse derivate din materii grase. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG). Determinarea conţinutului de Ca, K, Mg şi Na prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) – Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания Ca, K, Mg и Na методом оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP OES) (SR EN 14538:2006, IDT) SM SR EN ISO 15304:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de izomeri trans ai acizilor graşi din grăsimi de origine vegetală. Metodaprincromatografiedegaze – Масла и жиры животные и растительные. Определение содержания транс-изомеров жирных кислот в растительных жирах и маслах. Метод газовой хроматографии (SR EN ISO 15304:2003, IDT)

SM SR EN ISO 15753:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice – Масла и жиры животные и растительные. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов (SR EN ISO 15753:2007, IDT) SM SR EN ISO 18609:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea substanţelor nesaponificabile. Metodă de extracţie cu hexan – Масла и жиры животные и растительные. Определение неомыляемого вещества. Метод использования гексановой экстракции (SR EN ISO 18609:2002, IDT) 67.200.20 SM SR EN ISO 542:2012 Seminţe oleaginoase. Eşantionare масличных культур. Отбор проб (SR EN ISO 542:2001, IDT)

Семена

SM SR EN ISO 658:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de impurităţi – Семена масличных культур. Определение содержания примесей (SR EN ISO 658:2003, IDT) SM SR EN ISO 664:2012 Seminţe oleaginoase. Reducerea eşantionului de laborator la eşantionul de analiză – Семена масличных культур. Выделение лабораторных образцов на пробы для анализа (SR EN ISO 664:2008, IDT) SM SR EN ISO 659:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de ulei (Metodă de referinţă) – Семена масличных культур. Определение содержания масла (Контрольный метод)(SR EN ISO 659:2009, IDT) 67.220.10 SM SR EN ISO 948:2012 Mirodenii şi condimente. Eşantionare - Пряности и приправы. Отбор проб (SR EN ISO 948:2009, IDT) SM SR EN ISO 2825:2012 Mirodenii şi condimente. Pregătirea unui eşantion măcinat pentru analiză -Пряности и приправы. Приготовление измельченной пробы для анализа (SR EN ISO 2825:2010, IDT)

19


INSM Martie 2012 SM SR EN ISO 9289:2012 Şroturi de oleaginoase. Determinarea hexanului rezidual liber – Жмыхи. Определение содержания свободного остаточного гексана (SR EN ISO 9289:2002, IDT)

алюминиевые сплавы. Изделия, полученные в результате обработки давлением. Химический состав полуфабрикатов для изготовления изделий, используемых в контакте с пищевыми продуктами(SR EN 602:2004, IDT)

SM SR EN 13188:2012 Oţet. Produs fabricat din lichide de origine agricolă. Definiţii, prescripţii, marcare – Уксус. Изделие из жидкостей сельскохозяйственного происхождения. Термины и определения, требования, маркировка(SR EN 13188:2001, IDT)

SM SR EN 631-2:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Cutii pentru bucătărie şi pentru transportul hranei. Partea 2: Dimensiuni ale accesoriilor şi suporturilor – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Контейнеры для доставки пищевых продуктов. Часть 2: Размеры вспомогательных приспособлений и опор. (SR EN 631-2:2002, IDT)

SM SR EN 13189:2012 Acid acetic de calitate alimentară. Produs fabricat din lichide de origine neagricolă. Definiţii, prescripţii, marcare – Уксусная кислота пищевого качества. Изделие из сырья не сельскохозяйственного происхождения. Термины и определения, требования, маркировка (SR EN 13189:2001, IDT) 67.240 SM SR EN ISO 4120:2012 Analiză senzorială. Metodologie. Testul triunghiului – Органолептический анализ. Методология. Метод треугольника (SR EN ISO 4120:2007, IDT) SM SR EN ISO 8589:2012 Analiză senzorială. Direcţii generale pentru proiectarea camerelor de testare – Органолептический анализ. Руководство по проектированию помещений для исследований (SR EN ISO 8589:2010, IDT) SM SR EN ISO 10399:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Testul duo – trio – Органолептический анализ. Методология. Оценка двух образцов из трех (метод "Дуотрио")(SR EN ISO 10399:2010, IDT) SM SR EN ISO 13299:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Direcţii generale pentru stabilirea unui profil senzorial – Органолептический анализ. Методология. Общее руководство по разработке сенсорного профиля(SR EN ISO 13299:2010, IDT) 67.250 SM SR EN 602:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Compoziţia chimică a semifabricatelor pentru obţinerea produselor utilizate în contact cu alimentele – Алюминий и

SM SR EN 646:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea rezistenţei culorii hârtiei şi cartonului colorate – Бумага и картон в контакте с пищевыми продуктами. Определение устойчивости окраски окрашенной бумаги и картона (SR EN 646:2006, IDT) SM SR EN 648:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea rezistenţei culorii hârtiei şi cartonului înălbite cu agenţi de azurare fluorescenţi – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги (SR EN 648:2007, IDT) SM SR EN 920:2012 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare Determinarea conţinutului de substanţe uscate într-un extract apos – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания сухих веществ в водном экстракте (SR EN 920:2002, IDT) SM SR EN 1104:2012 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produse alimentare. Determinarea transferului de constituenţi antimicrobieni – Бумага и картон в контакте с пищевыми продуктами. Определение переноса антимикробных компонентов (SR EN 1104:2006, IDT) SM SR EN 1186-1:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 1: Ghid pentru selecţia condiţiilor şi metodelor de încercare referitoare la migrarea globală– Материалы

20


INSM Martie 2012 и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 1: Руководство по выбору условий и методов определения общей миграции (SR EN 1186-1:2003, IDT) SM SR EN 1186-2:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 2: Metode de încercare pentru migrarea globală în uleiul de măsline prin imersie totală – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 2: Методы определения общей миграции в оливковое масло при полном погружении (SR EN 1186-2:2003, IDT) SM SR EN 1186-3:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 3: Metode de încercare pentru migrarea globală în simulanţi apoşi prin imersie totală – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 3: Методы определения общей миграции в водном испытуемом пищевом продукте посредством полного погружения (SR EN 1186-3:2003, IDT) SM SR EN 1186-4:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 4: Metode de încercare în celulă pentru migrarea globală în ulei de măsline – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 4: Методы определения общей миграции в оливковое масло с помощью ячейки (SR EN 1186-4:2003, IDT)

общей миграции в оливковом масле с помощью пакета (SR EN 1186-6:2003, IDT) SM SR EN 1186-7:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 7: Metode de încercare pentru migrarea globală în simulanţi apoşi utilizînd un săculeţ – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 7: Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы с помощью пакета (SR EN 1186-7:2003, IDT) SM SR EN 1186-8:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 8: Metode de încercare pentru migrarea globală în ulei de măsline prin umplere – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 8. Методы определения общей миграции в оливковом масле при заполнении изделия (SR EN 1186-8:2003, IDT) SM SR EN 1186-9:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 9: Metode de încercare pentru migrarea globală în simulanţi apoşi prin umplere – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 9: Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы при заполнении изделия (SR EN 1186-9:2003, IDT)

SM SR EN 1186-5:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 5: Metode de încercare în celulă pentru migrarea globală în simulanţi apoşi – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 5: Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы с помощью ячейки (SR EN 1186-5:2003, IDT)

SM SR EN 1186-10:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 10: Metode de încercare pentru migrarea globală în ulei de măsline (metodă modificată utilizată în cazul extracţiei incomplete a uleiului de măsline – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 10. Методы определения общей миграции в оливковом масле (модифицированный метод, используемый в случае неполной экстракции оливкового масла (SR EN 1186-10:2003, IDT)

SM SR EN 1186-6:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 6: Metode de încercare pentru migrarea globală în ulei de măsline utilizînd un săculeţ – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 6: Методы определения

SM SR EN 1186-11:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 11: Metode de încercare pentru migrarea globală în amestecuri de trigliceride sintetice marcate cu 14C – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 11. Методы определения

21


INSM Martie 2012 общей миграции в смеси синтетических триглицеридов, меченных изотопом 14С (SR EN 1186-11:2003, IDT) SM SR EN 1186-12:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 12: Metode de încercare pentru migrarea globală la temperaturi scăzute – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 12: Методы определения общей миграции при низких температурaх (SR EN 1186-12:2003, IDT) SM SR EN 1186-14:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 14: Metode de substituire în izooctan şi etanol 95% pentru verificarea migrării globale din materiale plastice în contact cu produsele alimentare grase – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 14: Методы определения общей миграции для "обнаружения замещения" в пластмассах, предназначенных для контакта с жиросодержащими продуктами, в испытательной среде, содержащей изооктан и 95%-ный этанол (SR EN 1186-14:2003, IDT) SM SR EN 1186-15:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice. Partea 15: Metode de încercare alternative pentru migrarea în simulanţi graşi prin extracţie rapidă în izooctan şi/sau etanol 95% - Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 15: Альтернативные методы определения миграции в среду, имитирующую жиросодержащие продукты, путем быстрого экстрагирования в смесь изооктана и /или 95%ного этанола (SR EN 1186-15:2003, IDT) SM SR EN 1230-1:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 1: Miros – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах(SR EN 1230-1:2010, IDT) SM SR EN 1230-2:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 2: Aromă eliberată (contaminare) – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2:

Посторонний вкус (привкус) (SR EN 1230-2:2010, IDT) SM SR EN 1900:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Articole nemetalice pentru servirea mesei. Terminologie – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Неметаллическая столовая посуда. Терминология (SR EN 1900:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-1:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 1: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat utilizate pentru prepararea produselor alimentare– Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 1: Требования к ножевым изделиям для приготовления пищи(SR EN ISO 8442-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 8442-2+AC:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 2: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat şi la tacîmurile de oţel inoxidabil şi de metal argintat – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 2. Требования к ножевым изделиям и столовым приборам из нержавеющей стали и металла с серебряным гальваническим покрытием (SR EN ISO 8442-2+AC:1999, IDT) SM SR EN ISO 8442-3:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 3: Condiţii referitoare la veselă pentru servirea mesei şi decorativă de metal argintat – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 3: Требования к столовой и декоративной посуде с серебряным гальваническим покрытием(SR EN ISO 8442-3:2000, IDT) SM SR EN ISO 8442-4+AC:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 4: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat şi la tacîmurile aurite –

22


INSM Martie 2012 Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 4: Требования к позолоченным ножевым изделиям и столовым приборам(SR EN ISO 8442-4+AC:2000, IDT) SM SR EN ISO 8442-6:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 6: Veselă pentru servirea mesei, lăcuită şi placată cu un strat subţire de argint – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 6: Столовая посуда с тонким серебрянымпокрытием, защищенная лаком (SR EN ISO 8442-6:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-7:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 7: Specificaţii referitoare la obiectele pentru tăiat pentru servirea mesei, executate din argint masiv, din alte metale preţioase şidinaliajeleacestora – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 7: Требования к ножевым изделиям, сделанным из серебра, других драгоценных металлов и их сплавов (SR EN ISO 8442-7:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-8:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 8: Specificaţii referitoare la veselă pentru servirea mesei sau decorativă de argint masiv – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 8: Требования к серебряной столовой и декоративной глубокой посуде (SR EN ISO 8442-8:2002, IDT) SM SR EN 12497:2012 Hîrtie şi carton. Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinareamercurului într-unextractapos – Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания ртути в водном экстракте(SR EN 12497:2006, IDT)

SM SR EN 12498:2012 Hîrtie şi carton. Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea cadmiului şi plumbului într-un extract apos – Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия и свинца в водном экстракте(SR EN 12498:2006, IDT) SM SR EN 13676:2012 Hîrtii şi cartoane acoperite cu polimeri destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Detectarea orificiilor de ac – Бумага и картон с полимерным покрытием, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Выявление микропор (SR EN 13676:2002, IDT) SM SR EN 14338:2012 Hîrtii şi cartoane destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Condiţii de determinare a migrării din hîrtii şi cartoane, utilizând ca simulant polifenilenoxid modificat (MPPO) – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Условия для определения миграции из бумаги и картона, с использованием модифицированного оксида полифенилена в качестве имитатора (SR EN 14338:2004, IDT) SM SR EN 14718:2012 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile Determinarea necesarului de clor. Metodă de testare – Воздействие органических материалов на питьевую воду. Определение потребности хлора. Метод испытания (SR EN 14718:2007, IDT) SM SR EN 14944-1:2012 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 1: Influenţa produselor fabricate pe bază de ciment asupra parametrilor organoleptici – Влияние цементирующих продуктов на воду, предназначенную для потребления человеком. Методы испытания. Часть 1: Влияние заводских цементирующих продуктов на органолептические параметры (SR EN 14944-1:2006, IDT) SM SR EN 14944-3:2012 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 3: Migrarea substanţelor din produsele prefabricate pe bază de

23


INSM Martie 2012 ciment – Влияние вяжущих веществ на воду, предназначенную для потребления в пищу. Методы испытаний. Часть 3: Миграция веществ вяжущих продуктов промышленного изготовления(SR EN 14944-3:2008, IDT) SM SR EN ISO 15318:2012 Celuloză, hîrtie şi carton. Determinarea a 7 bifenili policloruraţi (PCB) specificaţi – Целлюлоза, бумага и картон. Определение семи предусмотренных стандартом полихлордифенилов (SR EN ISO 15318:2002, IDT) SM SR EN 15664-1:2012 Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 1: Proiectare şi funcţionare – Воздействие металлических материалов на воду, предназначенную для потребления человеком. Испытание динамическим кольцом для оценки металлического освобождения. Часть 1: Проектирование и функционирование (SR EN 15664-1:2008, IDT) SM SR EN 15664-2:2012 Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 2: Apă de încercare– Воздействие металлических материалов на воду, предназначенную для потребления человеком. Испытание динамическим кольцом для оценки металлического освобождения. Часть 2: Воды для испытания(SR EN 15664-2:2010, IDT) 67.250.10 SM SR EN 601:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţia chimică a pieselor turnate utilizate în contact cu produsele alimentare – Алюминий и алюминиевые сплавы. Отливки. Химический состав отливок, используемых в контакте с пищевыми продуктами(SR EN 601:2004, IDT) 67.260 SM SR EN 454+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară, Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă– Машины для пищевой промышленности. Мешалки планетарные. Требования безопасности и гигиены(SR EN 454+A1:2010, IDT)

SM SR EN 1678+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat legume. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины овощерезательные. Требования безопасности и гигиены(SR EN 1678+A1:2010, IDT) SM SR EN 12355+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru denudare, jupuire şi îndepărtarea membranelor. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Машины для oчистки от скорлупы, кожуры и оболочек. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12355+A1:2010, IDT) SM SR EN 13289:2012 Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă – Установкидляизготовлениямакаронныхизделий. Сушилки и охладители. Требования безопасности и гигиен(SR EN 13289:2003, IDT) SM SR EN 13378:2012 Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă. – Установкидля изготовления макаронных изделий.Прессы для приготовления макаронных изделий. Требования безопасности и гигиены(SR EN 13378:2003, IDT) SM SR EN 13379:2012 Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă – Установки для изготовления макаронных изделий. Спредер, машины для вытягивания и разрезания теста, конвейер для подачи и приспособление для упаковки макаронных изделий. Требования безопасности и гигиены(SR EN 13379:2003, IDT) 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯТЕХНОЛОГИЯ

71.100.99 SM DSTU 2335:2012 Cărbune activ KAU şi KAU-M. Condiţii tehnice – Угли активные КАУ и КАУ-М. Технические условия (DSTU 2335 – 1993, IDT)

24


INSM Martie 2012 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.180.30 SM SR ISO 91-1:2012 Tabele de măsurare a ţiţeiului. Partea 1 : Tabele bazate pe temperaturi de referinţă de 15 oC şi 60 oF – Таблицыизмеренийпараметровнефти. Часть 1. Таблицы, основанные на стандартных температурах 15 °С и 60 °F(SR ISO 91-1:1997, IDT) 75.060 SMV EN ISO 12213-3:2012 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietăţilor fizice – Газприродный. Расчёт коэффициента сжатия. Часть 3: Расчёт на основе физических характеристик (EN ISO 12213-3:2009, IDT) 75.080 SM SR EN ISO 2160:2012 Produse petroliere. Acţiunea corosivă pe cupru. Încercare pe lama de cupru – Нефтепродукты. Коррозионная активность по меди. Испытание на медной пластинке (SR EN ISO 2160:2003, IDT) SM SR EN ISO 2719:2012 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Pensky – Martens cu vas închis – Определение температуры вспышки. Метод МартенсПенского с закрытым тиглем (SR EN ISO 2719:2003, IDT) SM SR EN ISO 3104:2012 Produse petroliere. Lichide opace şi transparente. Determinarea viscozităţii cinematice şi calculul viscozităţii dinamice – Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (SR EN ISO 3104:2002, IDT) SM SR EN ISO 3405:2012 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor de distilare la presiune atmosferică – Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении (SR EN ISO 3405:2011, IDT)

SM SR EN ISO 3675:2012 Ţiţei şi produse petroliere lichide. Determinarea densităţii în laborator. Metoda cu areometrul – Нефть сырая и жидкие нефтепродукты.Лабораторное определение плотности. Метод с применением ареометра (SR EN ISO 3675:2003, IDT) SM SR ISO 6615:2012 Produse petroliere. Determinarea carbonului residual. Metoda Conradson – Нефтепродукты. Определение коксового остатка. МетодКонрадсона (SR ISO 6615:1996, IDT) SM SR EN ISO 10370:2012 Produse petroliere. Determinarea reziduului de carbon. Metoda micro – Нефтепродукты. Определение коксового остатка. Микрометод (SR EN ISO 10370:2002, IDT) SM SR EN 23015:2012 Produse petroliere. Determinarea punctului de tulburare – Нефтепродукты. Определение температуры помутнения (SR EN 23015:1997, IDT) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.70 SM GOST 24045:2012 Profile din foi de oţel îndoite cu gofraj trapezoidal pentru construcţii. Condiţii tehnice – Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия (GOST 24045–2010, IDT) 77.150.10 SM SR EN 601:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţia chimică a pieselor turnate utilizate în contact cu produsele alimentare – Алюминий и алюминиевые сплавы. Отливки. Химический состав отливок, используемых в контакте с пищевыми продуктами (SR EN 601:2004, IDT) SM SR EN 602:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prindeformare plastică. Compoziţia chimică a semifabricatelor pentru obţinerea produselor utilizate în contact cu alimentele – Алюминий и

25


INSM Martie 2012 алюминиевые сплавы. Изделия, полученные в результате обработки давлением. Химический состав полуфабрикатов для изготовления изделий, используемых в контакте с пищевыми продуктами (SR EN 602:2004, IDT) 75.160.20 SM SR EN 237:2012 Produse petroliere lichide. Benzină. Determinarea conţinutului redus de plumb prin spectrometrie de absorbţie atomică – Нефтепродуктыжидкие. Бензин. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии (SR EN 237:2005, IDT) SM SR EN 1601:2012 Produse petroliere lichide. Benzină fără plumb. Determinarea compuşilor oxigenaţi organici şi conţinutului total de oxigen legat prin cromatografie în fază gazoasă – Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии (SR EN 1601:2000, IDT) SM SR EN ISO 6246:2012 Produse petroliere. Conţinutul în gume al distilatelor uşoare şi medii. Metodadeevaporarecujet – Нефтепродукты. Cодержание смол в легких и средних дистиллятах. Метод выпаривания струей(SR EN ISO 6246:2000, IDT) SM SR EN 12177:2012 Produse petroliere lichide. Benzină fără plumb. Determinarea benzenului prin cromatografie în fază gazoasă – Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин.Определение содержания бензола методом газовой хроматографии(SR EN 12177:2001, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.060.20 SM GOST 10637:2012 Plăci din aşchii de lemn. Metoda de determinare a rezistenţei specifice la smulgerea cuielor şi şuruburilor– Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов (GOST 10637–2010, IDT)

85

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯБУМАГИ

85.040 SM SR EN ISO 15318:2012 Celuloză, hîrtie şi carton Determinarea a 7 bifenili policloruraţi (PCB) specificaţi – Целлюлоза, бумага и картон. Определение семи предусмотренных стандартом полихлордифенилов (SR EN ISO 15318:2002, IDT) 85.060 SM SR EN 646:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea rezistenţei culorii hârtiei şi cartonului colorate – Бумага и картон в контакте с пищевыми продуктами. Определение устойчивости окраски окрашенной бумаги и картона (SR EN 646:2006, IDT) SM SR EN 648:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea rezistenţei culorii hârtiei şi cartonului înălbite cu agenţi de azurare fluorescenţi – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги (SR EN 648:2007, IDT) SM SR EN 920:2012 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare Determinarea conţinutului de substanţe uscate într-un extract apos – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания сухих веществ в водном экстракте (SR EN 920:2002, IDT) SM SR EN 1104:2012 Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produse alimentare. Determinarea transferului de constituenţi antimicrobieni – Бумага и картон в контакте с пищевыми продуктами. Определение переноса антимикробных компонентов (SR EN 1104:2006, IDT) SM SR EN 1230-1:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 1:

26


INSM Martie 2012 Miros – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах (SR EN 1230-1:2010, IDT) SM SR EN 1230-2:2012 Hârtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Analiză senzorială. Partea 2: Aromă eliberată (contaminare) – Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2: Посторонний вкус (привкус) (SR EN 1230-2:2010, IDT) SM SR EN 12497:2012 Hîrtie şi carton. Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinareamercurului într-unextractapos – Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания ртути в водном экстракте(SR EN 12497:2006, IDT) SM SR EN 12498:2012 Hîrtie şi carton. Hîrtie şi carton destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Determinarea cadmiului şi plumbului într-un extract apos – Бумага и картон. Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия и свинца в водном экстракте(SR EN 12498:2006, IDT) SM SR EN ISO 15318:2012 Celuloză, hîrtie şi carton Determinarea a 7 bifenili policloruraţi (PCB) specificaţi – Целлюлоза, бумага и картон. Определение семи предусмотренных стандартом полихлордифенилов (SR EN ISO 15318:2002, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.040 SM GOST 26824:2012 Clădiri şi construcţii. Metode de măsurare a luminozităţii – Здания и сооружения. Методы измерения яркости (GOST 26824–2010, IDT)

91.060.50 SM SR EN 60335-2-103:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-103: Частные требования к приводам для ворот, дверей и окон(SR EN 60335-2-103:2004, IDT) 91.090 SM SR EN 60335-2-95:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionarea uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-95: Частные требования к приводам для вертикально движущихся гаражных дверей, используемых в жилых зданиях(SR EN 60335-2-95:2005, IDT) 91.100.10 SM SR EN 14944-3:2012 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 3: Migrarea substanţelor din produsele prefabricate pe bază de ciment – Влияние вяжущих веществ на воду, предназначенную для потребления в пищу. Методы испытаний. Часть 3: Миграция веществ вяжущих продуктов промышленного изготовления(SR EN 14944-3:2008, IDT) 91.100.15 SM GOST 31426:2012 Roci friabile pentru producerea nisipului, pietrişului şi pietrei sparte pentru lucrări de construcţii. Cerinţe tehnice şi metode de încercare – Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний (GOST 31426–2010, IDT) 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.020 SM GOST 12248:2012 Soluri. Metode de laborator pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformaţie –

27


INSM Martie 2012 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости (GOST 12248–2010, IDT) 97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.040.50 SM SR EN 60335-2-64:2012 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-64: Prescripţii particulare pentru maşini electrice de bucătărie pentru uz comercial – Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 264:Частные требования к электрическим кухонным машинам для коммерческого использования(SR EN 60335-2-64:2003, IDT) 97.040.60 SM SR EN 631-2:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Cutii pentru bucătărie şi pentru transportul hranei. Partea 2: Dimensiuni ale accesoriilor şi suporturilor – Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Контейнеры для доставки пищевых продуктов. Часть 2: Размеры вспомогательных приспособлений и опор (SR EN 631-2:2002, IDT) SM SR EN 1900:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Articole nemetalice pentru servirea mesei. Terminologie – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Неметаллическая столовая посуда. Терминология (SR EN 1900:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-1:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 1: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat utilizate pentru prepararea produselor alimentare– Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 1: Требования к ножевым изделиям для приготовления пищи(SR EN ISO 8442-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 8442-2+AC:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru

servirea mesei. Partea 2: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat şi la tacîmurile de oţel inoxidabil şi de metal argintat – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 2. Требования к ножевым изделиям и столовым приборам из нержавеющей стали и металла с серебряным гальваническим покрытием (SR EN ISO 8442-2+AC:1999, IDT) SM SR EN ISO 8442-3:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 3: Condiţii referitoare la veselă pentru servirea mesei şi decorativă de metal argintat – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 3: Требования к столовой и декоративной посуде с серебряным гальваническим покрытием(SR EN ISO 8442-3:2000, IDT) SM SR EN ISO 8442-4+AC:2012 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 4: Condiţii referitoare la obiectele pentru tăiat şi la tacîmurile aurite – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 4: Требования к позолоченным ножевым изделиям и столовым приборам (SR EN ISO 8442-4+AC:2000, IDT) SM SR EN ISO 8442-6:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 6: Veselă pentru servirea mesei, lăcuită şi placată cu un strat subţire de argint – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 6: Столовая посуда с тонким серебрянымпокрытием, защищенная лаком (SR EN ISO 8442-6:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-7:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 7: Specificaţii referitoare la obiectele pentru tăiat pentru servirea mesei, executate din argint masiv, din alte metale preţioase şi din aliajele acestora – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда.

28


INSM Martie 2012 Часть 7: Требования к ножевым изделиям, сделанным из серебра, других драгоценных металлов и их сплавов (SR EN ISO 8442-7:2002, IDT) SM SR EN ISO 8442-8:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 8: Specificaţii referitoare la veselă pentru servirea mesei sau decorativă de argint masiv – Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. Ножевые изделия и столовая глубокая посуда. Часть 8: Требования к серебряной столовой и декоративной глубокой посуде (SR EN ISO 8442-8:2002, IDT) 97.200.40 SM GOST R 50897:2012 Automate de joc. Cerinţe de securitate şi metode de încercări – Автоматы игровые. Требования безопасности и методы испытаний (GOST 50897–2010, IDT)

29


INSM Martie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (martie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 840-1:2012

13.030.40

12.03.2012

815 – ST din 02.03.2012

75.060

26.03.2012

822 – ST din 06.03.2012

SMV ISO 6780:2012

55.180.20

12.03.2012

815 – ST din 02.03.2012

SMV ISO 8611-2:2012

55.180.20

12.03.2012

815 – ST din 02.03.2012

SMV ISO 17089-1:2012

17.120.10

26.03.2012

822 – ST din 06.03.2012

SMV ISO 13194:2012

55.180.20

12.03.2012

815 – ST din 02.03.2012

SMV ISO/CEI 7812-1:2012

35.240.15

30.04.2012

829 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 7812-2:2012

35.240.15

30.04.2012

829 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 7816-1:2012

35.240.15

30.04.2012

827 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 7816-2:2012

35.240.15

30.04.2012

827 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 7816-3:2012

35.240.15

30.04.2012

827 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 7816-8:2012

35.240.15

30.04.2012

827 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8824-1:2012

35.100.60

30.04.2012

833 – ST din 19.03.2012

SMV ISO/CEI 8824-2:2012

35.100.60

30.04.2012

833 – ST din 19.03.2012

SMV ISO/CEI 8824-3:2012

35.100.60

30.04.2012

833 – ST din 19.03.2012

SMV ISO/CEI 8824-4:2012

35.100.60

30.04.2012

833 – ST din 19.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-1:2012

35.100.60

30.04.2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-2:2012

35.100.60

30.04.2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-3:2012

35.100.60

30.04.2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-4:2012

35.100.60

30.04.2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 20000-2:2012

03.080.99 35.020

12.03.2012

820 – ST din 06.03.2012

SMV ISO/CEI 11694-3:2012

35.240.15

27.04.2012

825 – ST din 14.03.2012

SMV ISO/CEI 11694-4:2012

35.240.15

27.04.2012

825 – ST din 14.03.2012

SMV EN ISO 12213-3:2012

Standarde în SM SR EN 237:2012 SM SR EN 454+A1:2012 SM SR EN 601:2012

limba de stat

75.160.20

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

67.260

14.05.2012

852 – ST din 30.03.2012

67.250.10 77.150.10

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

30


INSM Martie 2012 1

2

3

4

67.250 77.150.10

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 631-1:2012

67.040

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 631-2:2012

67.250 97.040.60

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 646:2012

67.250 85.060

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 648:2012

67.250 85.060

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 726-1:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 726-2:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 920:2012

67.250 85.060

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1104:2012

67.250 87.060

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 1136:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1185:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 1186-1:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-2:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-3:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-4:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-5:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-6:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-7:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-8:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-9:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-10:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-11:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-12:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-14:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1186-15:2012

67.250

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1230-1:2012

55.040 67.250 87.060

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 1230-2:2012

55.040 67.250 87.060

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 1332-1:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 1332-4:2012

35.240.15 35.040

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 602:2012

31


INSM Martie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 1332-5:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 1387:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 1528-1:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1528-2:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1528-3:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1528-4:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 1546-1:2012

35.240.15 01.040.35

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 1601:2012

75.160.20

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN 1678+A1:2012

67.260

14.05.2012

852 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1784:2012

67.050

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1867:2012

35.240.15

27.04.2012

831 – ST din 16.03.2012

SM SR EN 1900:2012

01.040.97 67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 12177:2012

75.160.20

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN 12133:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12134:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12135:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12143:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12144:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12145:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12146:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12148:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12355+A1:2012

67.260

14.05.2012

852 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12393-1:2012

67.040

21.05.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 12393-2:2012

67.080.01

21.05.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 12393-3:2012

67.080.01

21.05.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 12396-2:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 12497:2012

67.250 85.060

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12498:2012

67.250 85.060

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12742:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12822:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 12823-1:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 12823-2:2012

67.040

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN 12014-1:2012

32


INSM Martie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 13188:2012

01.040.67 67.220.10

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 13189:2012

67.220.10

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 13289:2012

67.260

18.05.2012

851 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13378:2012

67.260

18.05.2012

851 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13379:2012

67.260

18.05.2012

851 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13676:2012

55.040 67.250

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14104:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14106:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14107:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14108:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14109:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14110:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14111:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14112:2012

67.200.10

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14132:2012

67.140.20

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14133:2012

67.160.10

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN 14176:2012

67.120.30

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN 14185-1:2012

67.060 67.080.01

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14338:2012

67.250

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14538:2012

67.200.10

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN 14718:2012

13.060.20 23.040.20 67.250

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14944-1:2012

13.060.20 67.250

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14944-3:2012

13.060.20 67.250 91.100.10

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15585:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15587:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15664-1:2012

13.060.20 67.250

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15664-2:2012

67.250

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 23015:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN 45501:2012

17.020

27.04.2012

816 – ST din 05.03.2012

97.040.50

30.04.2012

823 – ST din 12.03.2012

SM SR EN 60335-2-64:2012

33


INSM Martie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 60335-2-95:2012

13.120 29.120.01 91.090

30.04.2012

823 – ST din 12.03.2012

SM SR EN 60335-2-103:2012

13.120 91.060.50

30.04.2012

823 – ST din 12.03.2012

SM SR EN 60751:2012

17.200.20

27.04.2012

821 – ST din 06.03.2012

SM SR ENV 12141:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR ENV 12142:2012

67.160.20

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR ENV 13070:2012

67.160.20

12.05.2012

845 – ST din 23.03.2012

SM SR ENV 14194:2012

67.120.30

24.05.2012

842 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 542:2012

67.200.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 658:2012

67.200.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 659:2012

67.200.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 661:2012

67.200.10

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 662:2012

67.200.10

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 663:2012

67.200.10

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 664:2012

67.200.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 665:2012

67.060

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 707:2012

67.100.01

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 712:2012

67.060

20.03.2012

824 – ST din 14.03.2012

SM SR EN ISO 948:2012

67.220.10

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 1666:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 1736:2012

67.100.10

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 2160:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 2171:2012

67.060

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 2719:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 2825:2012

67.220.10

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 3093:2012

67.060

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 3104:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 3188:2012

67.180

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 3405:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 3596:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 3657:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 3675:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 3727-1:2012

67.100.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 3727-2:2012

67.100.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

SM SR EN ISO 3727-3:2012

67.100.20

14.05.2012

841 – ST din 23.03.2012

67.240

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 4120:2012

34


INSM Martie 2012 1

2

3

4

SM SR EN ISO 5377:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 5378:2012

67.180

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 5529:2012

67.060

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 5555:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 5764:2012

67.100.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 5809:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 5810:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 5943:2012

67.100.30

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 6246:2012

75.160.20

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 6321:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 6540:2012

67.060

10.05.2012

838 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 6886:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 7971-1:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7971-2:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7971-3:2012

67.060

20.03.2012

824 – ST din 14.03.2012

SM SR EN ISO 8420:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 8442-1:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-2+AC:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-3:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-4+AC:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-6:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-7:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8442-8:2012

67.250 97.040.60

30.05.2012

855 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8589:2012

67.240

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 8892:2012

67.200.10

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 9289:2012

67.200.20

18.05.2012

844 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 9832:2012

67.200.10

21.03.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 10370:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 10399:2012

67.240

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 10504:2012

67.180.20

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 10539:2012

67.200.10

21.03.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 10565:2012

67.200

21.03.2012

843 – ST din 26.03.2012

35


INSM Martie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 11816-2:2012

67.100.30

21.03.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 11543:2012

67.180.20

11.05.2012

839 – ST din 22.03.2012

SM SR EN ISO 13299:2012

67.240

12.05.2012

845 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 13366-2:2012

67.100.10

21.03.2012

843 – ST din 26.03.2012

SM SR EN ISO 14004:2012

13.020.10

24.04.2012

818 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 14015:2012

13.020.10

24.04.2012

818 – ST din 05.03.2012

SM SR EN ISO 14501:2012

67.100.10

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 14673-1:2012

67.100.10

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 14675:2012

67.100.10

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 14891:2012

67.100.01

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 15141-1:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15141-2:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15304:2012

67.200.10

28.05.2012

846 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 15318:2012

67.250 85.040 85.060

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15753:2012

67.200.10

28.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 17189:2012

67.100.20

28.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 18330:2012

67.100.01

28.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 18609:2012

67.200.10

28.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM SR EN ISO 20483:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21415-1:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21415-2:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21415-3:2012

67.060

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21415-4:2012

67.060 67.080.01

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21469:2012

67.020 13.110

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21572:2012

67.060 07.100.30

10.05.2012

854 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 24333:2012

67.060

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 27971:2012

67.060

11.05.2012

853 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 91-1:2012

75.180.30

20.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR ISO 6615:2012

75.080

24.04.2012

819 – ST din 05.03.2012

SM SR ISO 15489-1:2012

01.140.20

27.04.2012

821 – ST din 06.03.2012

SM SR ISO/TR 15489-2:2012

01.140.20

27.04.2012

821 – ST din 06.03.2012

27.010

30.03.2012

835 – ST din 20.03.2012

SM ISO 50001:2012

36


INSM Martie 2012 1 SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012

2

3

4

01.040.17 17.020

30.04.2012

823 – ST din 12.03.2012

Standarde în

limba rusă

SM GOST 2.511:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.307:2012

01.080.30

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 2.308:2012

01.080

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 2.317:2012

01.100

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 2.512:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.611:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.612:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.702:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.703:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 2.704:2012

01.110

07.05.2012

834 – ST din 19.03.2012

SM GOST 3.1001:2012

01.110

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 3.1102:2012

01.110

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 3.1103:2012

01.110

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 3.1105:2012

01.110

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 3.1116:2012

01.110

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 1452:2012

45.060.01

27.04.2012

817 – ST din 05.03.2012

SM GOST 9679.0:2012

59.060.10

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 9679.1:2012

59.060.10

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 9679.2:2012

59.060.10

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 9679.3:2012

59.060.10

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 10637:2012

79.060.20

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 10791:2012

45.060.01

27.04.2012

817 – ST din 05.03.2012

SM GOST 12248:2012

93.020

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 17032:2012

23.020.01

27.04.2012

817 – ST din 05.03.2012

SM GOST 24045:2012

77.140.70

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 26824:2012

91.040

08.05.2012

849 – ST din 30.03.2012

SM GOST 30445:2012

59.060.10

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 31426:2012

91.100.15

08.05.2012

847 – ST din 27.03.2012

SM GOST 31428:2012

45.060.10

27.04.2012

817 – ST din 05.03.2012

SM GOST R 8.596:2012

17.020

26.03.2012

826 – ST din 14.03.2012

SM GOST R 8.654:2012

17.020

26.03.2012

826 – ST din 14.03.2012

SM GOST R 50897:2012

97.200.40

12.04.2012

836 – ST din 20.03.2012

SM GOST R 52620:2012

55.140

12.03.2012

815 – ST din 02.03.2012

SM GOST R 53701:2012

03.120.10

20.04.2012

850 – ST din 30.03.2012

37


INSM Martie 2012 1

2

3

4

SM GOST R ISO/CEI 7811-6:2012

35.240.15

30.04.2012

828 – ST din 15.03.2012

SM GOST R ISO/CEI 11694-1:2012

35.240.15

27.04.2012

825 – ST din 14.03.2012

SM GOST R ISO/CEI 11694-2:2012

35.240.15

27.04.2012

825 – ST din 14.03.2012

SM DSTU 2335:2012

71.100.99

23.03.2012

832 – ST din 16.03.2012

38


INSM Martie 2012

INDICATIVELE STANDARDELOR / PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ / ПРЕДСТАНДАРТА

(martie 2012)

Indicativul Standardului/prestandardului Обозначение Cтандарта/ предстандарта

Codul

Data

CSM

anulării

Код CSM

Дата отмены

2

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

SMV EN 726-1:2009

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 726-1:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 726-2:2009

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 726-2:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 1332-1+A1:2008

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 1332-1:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 1332-4:2008

35.240.15 35.040

01.08.2012

SM SR EN 1332-4:2012

SMV EN 1332-5:2008

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 1332-5:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 1387:2009

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 1387:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 1528-1:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 1528-1:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 1528-2:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 1528-2:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 1528-3:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 1528-3:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 1528-4:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 1528-4:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 1546-1:2009

35.240.15 01.040.35

01.08.2012

SM SR EN 1546-1:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 1784:2009

67.050

01.08.2012

SM SR EN 1784:2012

853 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1867:2009

35.240.15

01.08.2012

SM SR EN 1867:2012

831 – ST din 16.03.2012

SMV EN 12014-1+A1:2008

67.040

01.08.2012

SM SR EN 12014-1:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 12393-1:2009

67.040

07.09.2012

SM SR EN 12393-1:2012

843 – ST din 26.03.2012

SMV EN 12393-2:2009

67.080.01

07.09.2012

SM SR EN 12393-2:2012

843 – ST din 26.03.2012

SMV EN 12393-3:2009

67.080.01

07.09.2012

SM SR EN 12393-3:2012

843 – ST din 26.03.2012

SMV EN 12396-2:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 12396-2:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 12822:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 12822:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 12823-1:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 12823-1:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 12823-2:2009

67.040

01.08.2012

SM SR EN 12823-2:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN 14132:2009

67.140.20

10.09.2012

SM SR EN 14132:2012

842 – ST din 23.03.2012

SMV EN 14133:2009

67.160.10

01.08.2012

SM SR EN 14133:2012

844 – ST din 26.03.2012

1

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

831 – ST din 16.03.2012

39


INSM Martie 2012

1

2

3

4

5

SMV EN 14176:2010

67.120.30

10.09.2012

SM SR EN 14176:2012

842 – ST din 23.03.2012

SMV EN 14185-1:2009

67.060 67.080.01

01.08.2012

SM SR EN 14185-1:2012

SMV EN ISO 665:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 665:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN ISO 707:2009

67.100.01

03.09.2012

SM SR EN ISO 707:2012

841 – ST din 23.03.2012

SMV EN ISO 1736:2009

67.100.10

03.09.2012

SM SR EN ISO 1736:2012

841 – ST din 23.03.2012

SMV EN ISO 3093:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 3093:2012

838 – ST din 22.03.2012

SMV EN ISO 3727-1:2008

67.100.20

03.09.2012

SM SR EN ISO 3727-1:2012

841 – ST din 23.03.2012

SMV EN ISO 3727-2:2008

67.100.20

03.09.2012

SM SR EN ISO 3727-2:2012

841 – ST din 23.03.2012

SMV EN ISO 3727-3:2009

67.100.20

03.09.2012

SM SR EN ISO 3727-3:2012

841 – ST din 23.03.2012

SMV EN ISO 5764:2009

67.100.10

05.09.2012

SM SR EN ISO 5764:2012

844 – ST din 26.03.2012

SMV EN ISO 5943:2009

67.100.30

05.09.2012

SM SR EN ISO 5943:2012

844 – ST din 26.03.2012

SMV EN ISO 14673-1:2009

67.100.10

12.09.2012

SM SR EN ISO 14673-1:2012

846 – ST din 27.03.2012

SMV EN ISO 14675:2009

67.100.10

12.09.2012

SM SR EN ISO 14675:2012

846 – ST din 27.03.2012

SMV EN ISO 14891:2009

67.100.01

12.09.2012

SM SR EN ISO 14891:2012

846 – ST din 27.03.2012

SMV EN ISO 15141-1:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 15141-1:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 15141-2:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 15141-2:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 17189:2009

67.100.20

12.09.2012

SM SR EN ISO 17189:2012

846 – ST din 27.03.2012

SMV EN ISO 18330:2009

67.200.10

12.09.2012

SM SR EN ISO 18330:2012

846 – ST din 27.03.2012

SMV EN ISO 20483:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 20483:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 21415-1:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 21415-1:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 21415-2:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 21415-2:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 21415-3:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 21415-3:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 21415-4:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN 21415-4:2012

854 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24333:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 24333:2012

853 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 27971:2009

67.060

01.08.2012

SM SR EN ISO 27971:2012

853 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 91-1:2011

75.180.30

01.09.2012

SM SR ISO 91-1:2012

819 – ST din 05.03.2012

SMV ISO 2160:2008

75.080

01.09.2012

SM SR EN ISO 2160:2012

819 – ST din 05.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-1:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8825-1:2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-2:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8825-2:2012

830 – ST din 15.03.2012

SMV ISO/CEI 8825-3:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8825-3:2012

830 – ST din 15.03.2012

SM 8-4:1996

17.020

01.11.2012

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012

823 – ST din 12.03.2012

SM 8-5:1996

17.020

01.11.2012

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012

823 – ST din 12.03.2012

SM 93-2:1995

17.020

01.11.2012

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012

823 – ST din 12.03.2012

SM SR EN 60751:2006

17.200.20

01.09.2012

SM SR EN 60751:2012

821 – ST din 06.03.2012

SM SR ISO 14004:2006

13.020.10

01.09.2012

SM SR EN ISO 14004:2012

818 – ST din 05.03.2012

SM SR ISO 14015:2007

13.020.10

01.09.2012

SM SR EN ISO 14015:2012

818 – ST din 05.03.2012

854 – ST din 30.03.2012

40


INSM Martie 2012

1 SM ISO/CEI 1+C1:2004

7812-

SM ISO/CEI 7812-2:2004

2 35.240.15

3 01.11.2012

4 SMV ISO/CEI 7812-1:2012

5 829 – ST din 15.03.2012

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 7812-2:2012

829 – ST din 15.03.2012

SM ISO/CEI 7816-1:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 7816-1:2012

827 – ST din 15.03.2012

SM ISO/CEI 7816-2:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 7816-2:2012

827 – ST din 15.03.2012

SM ISO/CEI 7816-3:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 7816-3:2012

827 – ST din 15.03.2012

SM ISO/CEI 7816-8:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 7816-8:2012

827 – ST din 15.03.2012

SM ISO/CEI 8824-1:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8824-1:2012

833 – ST din 19.03.2012

SM ISO/CEI 8824-2:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8824-2:2012

833 – ST din 19.03.2012

SM ISO/CEI 8824-3:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8824-3:2012

833 – ST din 19.03.2012

SM ISO/CEI 8824-4:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8824-4:2012

833 – ST din 19.03.2012

SM ISO/CEI 11694-1:2004

35.240.15

01.11.2012

SM GOST R ISO/CEI 116941:2012

825 – ST din 14.03.2012

SM ISO/CEI 11694-2:2004

35.240.15

01.11.2012

SM GOST R ISO/CEI 116942:2012

825 – ST din 14.03.2012

SM ISO/CEI 11694-3:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 11694-3:2012

825 – ST din 14.03.2012

SM ISO/CEI 11694-4:2004

35.240.15

01.11.2012

SMV ISO/CEI 11694-4:2012

825 – ST din 14.03.2012

SM STB EN 237:2009

75.160.20

01.09.2012

SM SR EN 237:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM STB EN 454:2009

67.260

01.11.2012

SM SR EN 454:2012

852 – ST din 30.03.2012

SM STB EN 1601:2009

75.160.20

01.09.2012

SM SR EN 1601:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM STB EN 12177:2009

75.160.20

01.09.2012

SM SR EN 12177:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM STB EN 14104:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14104:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14106:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14106:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14107:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14107:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14108:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14108:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14109:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14109:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14110:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14110:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14111:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14111:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 14112:2010

67.200.10

10.09.2012

SM SR EN 14112:2012

842 – ST din 23.03.2012

SM STB EN 23015:2009

75.080

01.09.2012

SM SR EN 23015:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM STB ISO 10370:2010

75.080

01.09.2012

SM SR EN 10370:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM GOST 2719:2009

R

EN

ISO

75.080

01.09.2012

SM SR EN ISO 2719:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM GOST 3405:2009

R

EN

ISO

75.080

01.09.2012

SM SR EN ISO 3405:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM GOST R ISO 3675:2009

75.080

SM SR EN ISO 3675:2012

819 – ST din 05.03.2012

SM GOST R ISO/CEI 78116:2012

828 – ST din 15.03.2012

SM GOST R ISO/CEI 78116:2004

35.240.15

01.09.2012 01.11.2012

41


INSM Martie 2012

1

2

3

SM GOST R ISO/CEI 88254:2009

35.100.60

01.11.2012

SMV ISO/CEI 8825-4:2012

GOST EN 196-2:2002

91.100.10

03.09.2012

SM SR EN 196-2-2011

840 – ST din 23.03.2012

GOST EN 196-4:2002

91.100.10

03.09.2012

SM SR EN 196-4-2011

840 – ST din 23.03.2012

GOST 2.307-68

01.080.30

01.10.2012

SM GOST 2.307:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 2.308-79

01.080.30

01.10.2012

SM GOST 2.308:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 2.317-69

01.100.01

01.10.2012

SM GOST 2.307:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 2.702-75

01.110

01.11.2012

SM GOST 2.702:2012

834 – ST din 19.03.2012

GOST 2.703-68

01.110

01.11.2012

SM GOST 2.703:2012

834 – ST din 19.03.2012

GOST 2.704-76

01.110

01.11.2012

SM GOST 2.704:2012

834 – ST din 19.03.2012

GOST 3.1001-81

01.110

01.10.2012

SM GOST 3.1001:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 3.1102-81

01.110

01.10.2012

SM GOST 3.1102:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 3.1103-82

01.110

01.10.2012

SM GOST 3.1103:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 3.1105-84

01.110

01.10.2012

SM GOST 3.1105:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 3.1116-79

01.110

01.10.2012

SM GOST 3.1116:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 1452-2003

45.060

01.09.2012

SM GOST 1452:2012

817 – ST din 05.03.2012

GOST 9036-88

45.060

01.09.2012

SM GOST 10791:2012

817 – ST din 05.03.2012

GOST 9679.0-71

59.060.10

01.10.2012

SM GOST 9679.0:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 9679.1-78

59.060.10

01.10.2012

SM GOST 9679.1:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 9679.2-95

59.060.10

01.10.2012

SM GOST 9679.2:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 9679.3-71

59.060.10

01.10.2012

SM GOST 9679.3:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 10637-78

79.060.20

01.10.2012

SM GOST 10637:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 10791-2004

45.080

01.09.2012

SM GOST 10791:2012

817 – ST din 05.03.2012

GOST 12248-96

93.020

01.10.2012

SM GOST 12248:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 17032-71

23.020.10

01.09.2012

SM GOST 17032:2012

817 – ST din 05.03.2012

GOST 24045-94

77.140.70

01.10.2012

SM GOST 24045:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 24143-80

13.080.40

01.10.2012

SM GOST 12248:2012

847 – ST din 27.03.2012

GOST 25463-2001

45.060.10

01.09.2012

SM GOST 31428:2012

817 – ST din 05.03.2012

GOST 26824-86

01.110

01.10.2012

SM GOST 26824:2012

849 – ST din 30.03.2012

GOST 27570.53-95(CEI 335-2-64-91)

13.120

01.11.2012

SM SR EN 60335-2-64:2012

GOST 29143-91(ISO 71285)

67.060

03.09.2012

SM SR EN ISO 712:2012

91.100.15

01.10.2012

SM GOST 30445:2012

GOST 30445-95

4

5 828 – ST din 15.03.2012

823 – ST din 12.03.2012 824 – ST din 14.03.2012 847 – ST din 27.03.2012

42


INSM Martie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ

(martie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

CodulCSM

Nr. Mod.

Nr. şi data hotărîrii

Pag.

Код CSM

№ изм.

№ и дата постановления

Cтр.

1

2

3

4

5

SM SR EN60335-2-58:2010/A1:2012

97.040.40

A1

823 – ST din 12.03.2012

Nu se publică

SM SR EN60335-2-64:2012/A1:2012

97.040.50

A1

823 – ST din 12.03.2012

Nu se publică

13.120

A11

823 – ST din 12.03.2012

Nu se publică

SM SR EN60335-2-103:2010/A11:2012

91.060.50 SM GOST 1.2:2010/A1:2012

01.120

A1

837 – ST din 21.03.2012

Pag.45

SM GOST 1.2:2010/A2:2012

01.120

A2

837 – ST din 21.03.2012

Pag.47

SM GOST R 51105:2005/A6:2012

75.160.20

A6

837 – ST din 21.03.2012

Pag.49

GOST 3916.1-96

79.060.10

A1

848 – ST din 28.03.2012

Pag.63

GOST 3916.2-96

79.060.10

A2

848 – ST din 28.03.2012

Pag.65

GOST 8240-97

77.140.70

A3

848 – ST din 28.03.2012

Pag.61

GOST 10705-80

23.040.10

A1

837 – ST din 21.03.2012

Pag.57

SM SR EN 661:2012/AC:2012

67.200.10

AC

841 – ST din 23.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 3104:2012/AC:2012

75.080

AC

819 – ST din 05.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 13188:2012/A C:2012

01.040.67 67.220

AC

845 – ST din 26.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 13189:2012/AC:2012

01.040.87 67.220.10

AC

845 – ST din 26.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 13366-2:2012/AC:2012

67.100.10

AC

843 – ST din 26.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 15304:2012/AC:2012

67.200.10

AC

846 – ST din 27.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 15587:2012/AC:2012

67.060

AC

854 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 24333:2012/AC:2012

67.260

AC

853 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 45501:2012/AC:2012

17.020

AC

816 – ST din 05.03.2012

Nu se publică

43


INSM Martie 2012 1

2

3

4

5

SM SR EN 8420:2012/AC:2012

67.200.10

AC

843 – ST din 26.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 8420:2012/C91:2012

67.200.10

C91

843 – ST din 26.03.2012

Nu se publică

67.050

AC

855 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

67.050 97.040.60

AC

855 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 8442-4:2012/AC:2012

67.050

AC

855 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 21415-1:2012/C91:2012

67.060

AC

854 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 21415-3:2012/C91:2012

67.060

AC

854 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

07.100,30 67.060 67.050

AC

854 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 8442-1:2012/AC:2012 SM SR EN ISO 8442-2+AC:2012/AC:2012

SM SR EN ISO 21572:2012/AC:2012

44


INSM Martie 2012 MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

CSM 01.120

MODIFICARE

SM GOST 1.2:2010/A1:2012

Sistemul de standardizare interstatal. Standarde interstatale, reguli şi recomandări de standardizare interstatală. Reguli de elaborare, adoptare, aplicare, actualizare şi anulare

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 837 – ST din 21.03.2012 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr.1 la standardul interstatal GOST 1.2–2009 „Межгосударственнаясистемастандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены” ca modificare la standardul moldovean SM GOST 1.2:2010. Capitolul 2 nu trebuie citit. Изменение № 1 ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 38 от 10.11.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6121 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ, UA[коды альфа-2 по MK(ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1.3-2002 на ГОСТ 1.3-2008. Пункт 3.5.3 изложить в новой редакции: «3.5.3 Стандарт считают принятым по результатам голосования в АИС МГС, если за его принятие в предложенной редакции проголосовало не менее двух третей от числа национальных органов, заинтересованных в применении данного стандарта и принявших участие в голосовании, и при этом отсутствуют предложения о вынесении рассмотрения результатов голосования на заседание МГС и стандарт не относится к числу основополагающих стандартов (см. 3.5.5). При этом число национальных органов, проголосовавших за принятие стандарта, должно быть не менее трех с учетом национального органа государства-разработчика». (ИУС №1 2012 г.)

[BS nr.3 – 2012]

45


INSM Martie 2012

46


INSM Martie 2012 CSM 01.120

MODIFICARE

SM GOST 1.2:2010/A2:2012

Sistemul de standardizare interstatal. Standarde interstatale, reguli şi recomandări de standardizare interstatală. Reguli de elaborare, adoptare, aplicare, actualizare şi anulare

Aprobată prin hotărîrea INSM nr837 – ST din 21.03.2012 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr.2 la standardul interstatal GOST 1.2–2009 „Межгосударственнаясистемастандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены” ca modificare la standardul moldovean SM Изменение № 2 ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6122 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA[коды альфа-2 по MK(ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 3.3.7 изложить в новой редакции и дополнить подпунктами -3.3.7.1 и 3.3.7.2: «3.3.7 Разработчик направляет первую редакцию проекта стандарта и пояснительную записку к нему в национальный орган (в уполномоченную национальным органом организацию) для их размещения в АИС МГС. При этом проект стандарта и пояснительную записку представляют в электронном виде в форматах (*.DOC) или (*.PDF). 3.3.7.1 При наличии соответствующего по тематике МТК проект стандарта (с пояснительной запиской к нему) может быть предварительно направлен на рассмотрение в секретариат этого комитета или в секретариат соответствующего по тематике национального ТК. 3.3.7.2 По решению национального органа секретариату МТК (секретариату национального ТК) может быть предоставлена возможность самостоятельного размещения проекта стандарта в АИС МГС». Пункт 3.3.8. Заменить слова: «Секретариат МТК, а при его отсутствии национальный орган (непосредственно секретариат национального ТК или иная организация, уполномоченная национальным органом на работу в АИС МГС) или секретариат МНТКС» на «Национальный орган непосредственно или организация, уполномоченная им на работу в АИС МГС (в случае, предусмотренном в 3.3.7.2, секретариат МТК или секретариат национального ТК)».

(Продолжение см. с. 48)

47


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения №6к ГОСТ 1.2-2009) Пункт 3.4.1. Заменить слова: «секретариат МТК, а при его отсутствии национальный орган государства-разработчика (непосредственно секретариат национального ТК или иная организация, уполномоченная национальным органом на работу в АИС МГС)» на «национальный орган или непосредственно организация, уполномоченная им на работу в АИС МГС (в случае, предусмотренном в 3.3.7.2, секретариат МТК или секретариат национального ТК)». Пункт 3.4.2 после слова «рекомендаций» дополнить словами: «национального органа или». Пункт 3.4.7. Заменить слова: «секретариат МТК, а при его отсутствии национальный орган государства-разработчика (непосредственно секретариат национального ТК или иная организация, уполномоченная на работу в АИС МГС) или секретариат МНТКС» на «национальный орган или непосредственно организация, уполномоченная им на работу в АИС МГС (в случае, предусмотренном в 3.3.7.2, секретариат МТК или секретариат национального ТК)»; дополнить абзацами (после примечания): «При разработке проекта стандарта, идентичного международному (региональному) стандарту, срок рассмотрения окончательной редакции этого проекта и голосования по нему сокращают до 30 дней. При наличии замечаний и предложений доработку этого проекта и его согласование осуществляют в рабочем порядке. При достижении положительных результатов голосования по проекту стандарта выполняют работы в соответствии с правилами, установленными в 3.5.3.1 - 3.5.3.4». Пункт 3.5.6 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е - После издания стандарта сведения о дополнительном присоединении к государствам, проголосовавшим за принятие стандарта, могут быть опубликованы в виде поправки к данному стандарту в соответствии с 5.4.2 или 5.4.3». Пункт 6.4 изложить в новой редакции: «6.4 Секретариат МТК (ТК) готовит пояснительную записку с обоснованием целесообразности отмены стандарта и предлагает националь-ному органу государства, за которым закреплен данный стандарт, раз-местить ее в АИС МГС для голосования. В случае согласия с этим предложением национальный орган государства, за которым закреплен стандарт, размещает в АИС МГС пояснительную записку с обоснованием целесообразности отмены данного стандарта. При этом для рассмотрения этого предложения предоставляют трехмесячный срок». (ИУС№1 2012г.) [BS nr.3 – 2012]

48


INSM Martie 2012 75INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CSM 75.160.20 __________________________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 51105:2005/A6:2012

Combustibil pentru motoare cu ardere internă. Benzină neetilată. Condiţii tehnice

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 837 din 21.03.2012 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 6 la standardul Federaţiei Ruse GOST R51105–97 „Топливадлядвигателейвнутреннегосгорания. Неэтилированныйбензин. Техническиеусловия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51105:2005. Capitolul 2. Referinţele GOST R 51866–2002 (EN 228–2004), GOST R 54283–2010 şi titlurile lor nu trebuie citite. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi standardele moldovene este următoarea: GOST R ISO 3675–2007

IDT

SM SR EN ISO 3675:2012 Ţiţei şi produse petroliere lichide. Determinare densităţii în laborator. Metoda cu areometrul

GOST R EN ISO 14596–2008

GOST R 51947–2002

GOST R 54323–2011

(Продолжение см. с. 50)

49


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) Standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standarde moldovene corespunzătoare se utilizează împreună cu prezenta modificare. Aceste standarde pot fi consultate la INSM. Punctul 3.2. Exemplu de notare. Sintagma „по ГОСТ Р 51105–97 ” trebuie citită „по SM GOST R 51105:2005”. Punctul 4.3, ultimul alineat şi punctul 6.1 nu trebuie citite.

ОКС 75.160.20 Группа Б12 Изменение № 6 ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.09.2011 № 300-ст Дата введения 2012-03-01 Раздел 2 дополнить ссылками: «ГОСТ Р ИСО 3675-2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Ла-бораторный метод определения плотности с использованием ареометра ГОСТ Р ЕН ИСО 14596-2008 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). Топлива моторные. Бензин неэти-лированный. Технические условия ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ Р 54283-2010 Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации». ГОСТ Р 54323-2011 Бензины автомобильные. Определение N-метил-анилина методом газовой хроматографии Пункт 3.2 исключить. Раздел 3 дополнить примером условного обозначения: « П р и м е р о б о з н а ч е н и я б е н з и н а при заказе и в нормативной документации: Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (Нормалъ-80) по ГОСТ Р 51105-97» Пункт 4.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 51)

50


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) Наименование показателя

Метод испытания

Значение для класса 2

3

4

5

ОКП

ОКП

ОКП

ОКП

02 5115

02 5116

02 5117

02 5119

1 Октановое число, не менее: по моторному методу по исследовательскому методу

83,0

По ГОСТ Р 52946 или ГОСТ 511

92,0

По ГОСТ Р 52947 или ГОСТ 8226

2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более 3 Концентрация 3 марганца, мг/дм , не более 4 Концентрация фактических смол, мг на 100 см3бензина, не более 5 Индукционный период бензина, мин, не менее

Отсутствие

По ГОСТ Р ЕН 237 или ГОСТ 51942

Отсутствие

По ГОСТ Р 51925

6 Концентрация серы, мг/кг, не более

5,0

По ГОСТ 1567

360

По ГОСТ 4039 или ГОСТР 52068, или ГОСТ Р ЕН ИСО 7536

500,0

По ГОСТ Р 51947 или ГОСТ 19121

150,0

По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, или ГОСТ Р 51859, или ГОСТ 19121, или приложению А [36] По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, или ГОСТ Р 51859, или ГОСТ Р ЕН ИСО 14596, или приложению А [36]

50,0

10,0 7 Объемная доля бензола, %, не более

5,0

1,0

По ГОСТ Р 52660 или ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, или ГОСТ Р 51859 По ГОСТ Р 52714 или ГОСТ 29040, или ГОСТ Р ЕН 12177, или приложению А [37]

(Продолжение см. с. 52)

51


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) Наименование показателя

Значение для класса 2 окп

3 ОКП

4 ОКП

5 ОКП

02 5116

02 5117

02 5119

18,0

18,0

42,0

35,0

Метод испытания

8 Объемная доля углеводородов, %, не более олефиновых ароматических

9 Массовая доля кислорода, %, не более

2,7

По ГОСТ Р ЕН 13132, или ГОСТ Р 52256, или ГОСТ Р ЕН 1601

10 Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигена тов

Отсутствие 5,0

По ГОСТ Р ЕН 13132 или ГОСТ Р ЕН 1601, или ГОСТ Р 52256

10,0 10,0

По ГОСТ Р 52714 или ГОСТ Р 52063, или по приложению А [38]

7,0 15,0 10,0

11 Испытание на медной пластине

Класс 1

12 Внешний вид

Чистый, прозрачный

13 Плотность при 15 °С2), кг/м3

725,0-780,0

По ГОСТ Р 51069 или ГОСТ Р ИСО 3675, приложению А [7], [14], [29], [30]

14 Концентрация железа, г/дм3, не более

Отсутствие

По ГОСТ Р 52530

15 Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более

По ГОСТ 6321 или приложению А [2], [25] По п. 7.3

1,3

1,0

(Продолжение см. с. 53)

52


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) 1) Автомобильный бензин марки Нормаль-80 вырабатывают соктановым числом 80,0 по исследовательскому методу и 76,0 по моторному методу, остальные показатели качества установлены в таблице 1. 2

)

3

Норма по показателю 13 для автомобильного бензина маркиНормаль-80 устанавливается 700,0-750,0 кг/м .

Примечания 1 Выпуск в оборот автомобильных бензинов классов 2, 3, 4, 5 производится в соответствии со сроками, установленными техническимрегламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». 2 Автомобильные бензины, предназначенные для длительного хранения (5 лет) в Росрезерве и Министерстве обороны, должны иметьиндукционный период не менее 1200 мин и не должны содержать спиртыи моющие присадки.

Пункт 4.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции: « Т а б л и ц а 2 - Испаряемость бензинов Наименование показателя

1 Давление насыщенных паров, кПа: не менее не более

2 Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70 "С (И70) 100 "С (И100) 150 "С (И150), не менее температура конца кипения, °С, не выше остаток в колбе, % (по объему), не более

Метод испытания

Значение показателя для класса А

В

Си CI

D и DI

Е и EI

FH FI

45,0

45,0

50,0

60,0

65,0

70,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

100,0

ГОСТ 1756 или ГОСТ РЕН 13016-1 с дополнением по 7.5, или приложению А [3], [19], [21], [39]

15-48

15-50

По ГОСТ 2177 (метод А) или приложению А [1], [26]

40-70

75

215,0

2,0

(Продолжение см. с. 54)

53


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) Наименован ие показателя

Значение показателя для класса

А

В

Си CI

D и DI

Е и EI

Метод испытания

FH FI

3 МаксиCI DI EI FI мальный индекс 1200 1050 1150 1250 паровой пробки* (ИПП) ИПП = 10ДНП + 7 (И70) * Для бензинов классов А, В, С, D, Е, Fиндекс паровой пробки не нормируется.

-

дополнить абзацами и рисунком 1: «Стандарт предусматривает производство 10 классов бензинов по испаряемости. Предельные значения характеристик испаряемости приведены в таблице 2. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов приведена на рисунке 1.

(Продолжение см. с. 55)

54


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ Р 51105-97) Рекомендации по сезонному применению бензинов различных классов в Российской Федерации приведены в ГОСТ Р 51866 (приложение Б)». Пункт 6.1 дополнить абзацем: «В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы автомобильного бензина после обозначения марки автомобильного бензина указывают обозначение в соответствии с ГОСТ Р 54283: «АИ-92-2»; «АИ-92-3»; «АИ-92-4»; «АИ-92-5» или «АИ-80-2»; «АИ-80-3»; «АИ-80-4»; «АИ-80-5». Пункт 7.4 исключить. Раздел 7 дополнить пунктом - 7.5: «7.5 При определении показателя «давление насыщенных паров» по ГОСТ Р ЕН 13016-1 следует определять величину эквивалентного давления сухих паров (DVPE)». Приложение А дополнить ссылками: [36] ЕН ИСО 20847-2004 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии; [37] АСТМ Д 6277-98 Определение бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием инфракрасной спектроскопии в среднем диапазоне; [38] АСТМ Д 6730-01 Метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью капиллярной (100 м) газовой хроматографии высокого разрешения (с «предколонкой»); [39] АСТМ Д 5191-04а Метод определения давления паров нефтепродуктов (миниметод). Библиографические данные. Заменить код ОКП: 02 5112 на 02 5101. (ИУС№ 12 2011г.)

[BS nr.3 – 2012]

55


INSM Martie 2012

56


INSM Martie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ SISTEMEPENTRUFLUIDE ŞI COMPONENTEDEUZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО 23

НАЗНАЧЕНИЯ MKC 23.040.10 Изменение № 6 ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 34 от 11.12.2008) За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* По всему тексту исключить год утверждения стандартов. Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп: А - с нормированием механических свойств из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380; Б - с нормированием химического состава: - из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380; - из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050; - из стали марки 08Ю по ГОСТ 9045; - из низколегированной стали марки 22ГЮ с химическим составом по таблице 1а (трубы диаметром от 114 до 530 мм); - из низколегированных марок стали по ГОСТ 19281 и другим нормативным документам с нормированным эквивалентом по углероду не более 0,46 % (трубы диаметром от 114 до 530 мм); В - с нормированием механических свойств и химического состава: - из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380; - из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050; - из стали марки 08Ю по ГОСТ 9045; - из низколегированной стали марки 22ГЮ с химическим составом по таблице 1а (трубы диаметром от 114 до 530 мм); - из низколегированных марок стали по ГОСТ 19281 и другим нормативным документам с нормированным эквивалентом по углероду не более 0,46 % (трубы диаметром от 114 до 530 мм); Д - с нормированием испытательного гидравлического давления. Трубы изготовляют из проката по ГОСТ 14637 (категорий 1-5), ГОСТ 16523 (категория 4), ГОСТ 9045, ГОСТ 19281 и по другим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке». Таблицу 1а изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 58)

57


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ 10705-80)

Марка стали

Массовая доля элементов, % Углерод Кремний

Марганец Алюминий Титан

Хром

Азот

Кальций Сера

Фосфор

0,02

0,02

не более 22ГЮ 0,15-0,22 0,15-0,30

1,20-

0,02-

1,40

0,05

0,03

0,4

0,012

0,01

П р и м е ч а н и е . Допускаемые отклонения по массовой доле элементов от норм, приведенныхв таблице, должны соответствовать ГОСТ 19281

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Трубы из углеродистых марок стали изготовляют термически обработанными (по всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными или без термической обработки. Трубы из стали марки Ст1 изготовляют без термической обработки. Трубы из низколегированных марок стали изготовляют термически обработанными (по всему объему трубы или по сварному соединению) или без термической обработки. Вид термической обработки выбирает изготовитель. По соглашению изготовителя с потребителем трубы термически обрабатывают в защитной атмосфере». Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Механические свойства основного металла термически обработанных и горячередуцированных труб должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1. Механические свойства труб из стали марки 22ГЮ, а также труб из низколегированных марок стали, не указанных в таблице 1, устанавливаются по соглашению сторон». Таблицу 1 дополнить марками стали: Марка стали

Временное

Предел

сопротивление

текучести σТ,

разрыву, σ в,

Н/мм2

20Ф, 20-КСХ, 06ГБ

470 (48)

не менее 294 (30,0)

09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА,

490 (50)

343 (35,0)

Относительное удлинение 55, %

20,0 20,0

17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ХМФЧА, 22ГФ, 26ХМА

Пункт 2.5 дополнить словами: «Механические свойства труб из низколегированных марок стали, не указанных в таблицах 2 и 3, устанавливают по соглашению сторон».

(Продолжение см. с 59)

58


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения № 6к ГОСТ 10705-80) Таблицу 2 дополнить марками стали: Временное сопротивление разрыву σ в, Н/мм2 (кгс/мм2), при наружном диаметре труб D, мм

Марка стали

Предел текучести2 ст, Н/мм2 , (кгс/мм )

Относительноеудлинение 55,%, при наружном диаметре труб D, мм от 10 до 60

св. 60

при толщине от 10

св. 19 св. 60

до 19

до 60 до 152 более 0,06Л

до 152

0,06Л и менее

не менее 20Ф, 20-КСХ, 06ГБ

09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ХМФЧА, 22ГФ, 26ХМА

470 (48)

265 (27)

490 (50)

18

323 (33)

18

Таблицу 3 дополнить марками стали: Марка стали

Толщина

Временное сопротивление стенки, мм разрыву 2 σ в, Н/мм 2 ("кгс/мм )

Предел текучести 2 σТ, Н/мм Т 2 ( кгс/мм )

Относительное удлинение 65, %, при наружном диаметре труб D, мм св. 152 до 244,5

св. 244,5 до 377

св. 377 до 530

не менее 20Ф, 20-КСХ, 06ГБ

Все толщины

470 (48)

265 (27)

18

18

18

09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА, 13ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ХМФЧА, 22ГФ, 26ХМА

Все толщины

490 (50)

323 (33)

18

18

18

13Г1С-У

Все толщины

540 (55)

373 (38)

18

18

18

Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2.12. По требованию потребителя термообработанные по всему объему трубы из углеродистой стали с толщиной стенки не менее 6 мм и низколегированной стали наружным диаметром не менее 219 мм и толщиной стенки не менее 6 мм марок, приведенных в таблице 4, должны выдерживать испытания на ударный изгиб основного металла. Нормы ударной вязкости указаны в таблице 4.

(Продолжение см. с. 60)

59


INSM Martie 2012 (Продолжение Изменения №6к ГОСТ 10705-80) Нормы ударной вязкости труб из стали марки 22ГЮ устанавливают по соглашению сторон». Таблицу 4 изложить в новой редакции: Таблица4 Марка стали

2

2

Ударная вязкость KCU, Дж/см (кгс • м/см ), при температуре испытания, °С +20 (после механического +20 -20 старения) не менее

СтЗсп, СтЗпс, 10, 15, 20

78,4 (8,0)

39,2 (4,0)

20Ф, 20-КСХ, 06ГБ, 09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 08ХМФЧА, 22ГФ, 26ХМА

78,4 (8,0)

39,2 (4,0)

39,2 (4,0)

Пункт 2.17. Первый абзац. После слов «Термически обработанные трубы» дополнить словами: «из углеродистых марок стали». Пункт 3.5. Исключить третий абзац. Пункт 4.2 дополнить абзацем: «Эквивалент по углероду металла (Сэ) низколегированных марок стали вычисляют по формуле

где С, Мп, Сг, Мо, V, Си, М - массовая доля в стали углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля, %». Пункт 4.5. Третий азац изложить в новой редакции: «Температуру испытания на ударный изгиб указывает потребитель в заказе на поставку труб». Информационные данные. Пункт 4. Наименование пункта. Заменить слова: «НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ» на «НОРМАТИВНЫЕ»; наименование графы «Обозначение НТД, на который дана ссылка». Заменить слово: «НТД» на «НД»; заменить ссылки: ГОСТ 380-88 на ГОСТ 380-2005, ГОСТ 7502-89 на ГОСТ 7502-98, ГОСТ 9045-80 на ГОСТ 9045-93, ГОСТ 12344-88 на ГОСТ 12344-2003, ГОСТ 12345-88 на ГОСТ 12345-2001, ГОСТ 12351-81 на ГОСТ 12351-2003, ГОСТ 16523-89 на ГОСТ 16523-97;дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83), 2.2. (ИУС № 9 2010 г.)

[BS nr.3 – 2012]

60


INSM Martie 2012 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ МКС 77.140.70

Изменение № 1 ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 33 от 06.06.2008) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5788 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA[коды альфа-2 по MK(ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4 Форма швеллера и предельные отклонения размеров должны соответствовать приведенным на рисунках 13 и в таблицах 6 и 7». Рисунок 3 заменить новым:

Рисунок 3 Таблица 6: исключить интервал значений и предельные отклонения по параметру «Перекос полки А при ширине полки Ъ, не более»; примечание 3. Исключить слова «Перекос полки А и»; дополнить примечанием - 4: «4 Для швеллеров серий «У», «П», «Э» допускается прогиб стенки / по высоте hсечения профиля не более 0,25л, кроме профилей с толщиной стенки 5,1; 5,3; 5,4; 5,6 и 5,8 мм». Пункт 2.4 дополнить новым подпунктом - 2.4.2: «2.4.2 В зависимости от величин перекоса полок швеллеры изготовляют высокой, повышенной и обычной категории точности. Допустимые значения перекоса полок не должны превышать приведенных в таблице 7». Стандарт дополнить таблицей 7: Т а б л и ц а 7 - Допустимые значения перекоса полок В миллиметрах Параметр

Категория точности Высокая

Повышенная

Обычная

Перекос пол-ки А (А), не бо-лее, при шири-не полки Ъ: 1,0 0,9 1,2 до 95 включ. 0,015* 0,01 b 0,025 b св. 95 П р и м е ч а н и е - Перекос полки А (А') швеллера измеряют, как показано на рисунке 3. [BS nr.3 – 2012]

(ИУС №2 2012 г.)

61


INSM Martie 2012

62


INSM Martie 2012 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ МКС 79.060.10

Изменение № 2 ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47 от 02.09.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6141 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ, UA[коды альфа-2 по MK(ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Предисловие. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3 Настоящий стандарт подготовлен с учетом EN 13986:2004 «Древесные плиты для применения в конструкциях. Характеристики, оценка соответствия и маркировка» и EN 314-2:1993 «Фанера. Качество склеивания. Часть 2. Требования». Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 9624-93 на ГОСТ 9624-2009. Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции: «3.1.1 По внешнему виду фанеру подразделяют на сорта в зависимости от комбинации сортности наружных слоев: Е, I, II, III, IV». Пункт 3.2.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Длина (ширина) листов фанеры» на «Длина или ширина листов фанеры». Пункт 4.2. Таблицу 5а изложить в новой редакции: «Т а б л и ц а 5а Среднее значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа Свыше 0,2 до 0,4 вкл. Свыше 0,4 до 0,6 вкл.

Разрушение по древесине, %

Свыше или равно 80 Свыше или равно 60

Свыше 0,6, но менее 1,0

Свыше или равно 40

1,0 и более

Окончание таблицы 5а Примечания 1 Испытание фанеры марки ФК проводят после вымачивания образцов в воде в течение 24 часов, а фанеры марки ФСФ после кипячения в воде в течение 1 или 6 часов. 2 Испытание фанеры после кипячения в воде в течение 6 часов проводят по согласованию изготовителя с потребителем. 3 Процент разрушения по древесине определяют визуально. 4 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем.

Библиографические данные. Заменить код МКС: 77.060.10 на 79.060.10

(ИУС №2 2012г.)

[BS nr.3 – 2012]

63


INSM Martie 2012

64


INSM Martie 2012 МКС 79.060.10 Изменение № 2 ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47 от 02.09.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6142 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ, UA[коды альфа-2 по MK(ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Предисловие. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3 Настоящий стандарт подготовлен с учетом EN 13986:2004 «Древесные плиты для применения в конструкциях. Характеристики, оценка соответствия и маркировка» и EN 314-2:1993 «Фанера. Качество склеивания. Часть 2. Требования». Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 9624-93 на ГОСТ 9624-2009. Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции: «3.1.1 По внешнему виду фанеру подразделяют на сорта в зависимости от комбинации сортности наружных слоев: Ех, 1Х, Пх, Шх, Г/х». Пункт 3.2.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Длина (ширина) листа фанеры» на «Длина или ширина листов фанеры». Пункт 4.2. Таблицу 5а изложить в новой редакции: «Т а б л и ц а 5а Среднее значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа Свыше 0,2 до 0,4 вкл.

Разрушение по древесине, %

Свыше 0,4 до 0,6 вкл.

Свыше или равно 60

Свыше 0,6, но менее 1,0

Свыше или равно 40

1,0 и более

Свыше или равно 80

Окончание таблицы 5а Примечания 1 Испытание фанеры марки ФК проводят после вымачивания об-разцов в воде в течение 24 часов, а фанеры марки ФСФ после кипяче-ния в воде в течение 1 или 6 часов. 2 Испытание фанеры после кипячения в воде в течение 6 часов проводят по согласованию изготовителя с потребителем. 3 Процент разрушения по древесине определяют визуально.

4 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем. Библиографические данные. Заменить код МКС: 77.060.10 на 79.060.10 (ИУС №2 2012г.) [BS nr.3 – 2012]

65


INSM Martie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0009-M din 02.03.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1.A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul medical de măsurare colorimetric (colorimetru) tip AC-114 cunumerele de fabricaţie: 140502; 140503; 140504; 140506; 140656; 140657; 140659; 140719; 140720; 140721, producător OPTIMA INC., Japonia, solicitant FŞP „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0266:2012. A elibera FŞP „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0228U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

66


INSM Martie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0010-M din 19.03.2012 Referitor la expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice a documentelor, emite următoarea

HOTĂRÎRE: În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţa electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţa electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS, inclusă în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul 0222:2000 în scopul includerii modificărilor BS-6/15D1.4s-1, BS-6/15D1.4s-2, BS-6/15D1.4s-3, BS-15D1.4s-1, BS-15D1.4s2, BS-15D1.4s-3.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

67


INSM Martie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0011-M din 23.03.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi recunoaşterea certificatelor de etalonare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate în scopul recunoaşterii certificatelor de etalonare a mijloacelor de măsurare emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a presei pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”,numărul de fabricaţie 0068, producător ООО „ВНИР”, Federaţia Rusă, solicitant Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III presa pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”cu nr.III-0267:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0044UR pentru presa pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”. Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2.În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice tip HUAWEI–MSC 9880 SoftSwitch, producător „Huawei Technologies Co. Ltd”, China, solicitant Î.M. „Orange Moldova” S.A., mun. Chişinău, s-a hotărît: De aprobat completările la certificatul de aprobare de model nr.0072U din 21.07.2008, pentru echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice tip HUAWEI–MSC 9880 SoftSwitch, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” (partea III) sub numărul III0078:2008,pentru al 2-ea sistem cu numerele de fabricaţie 98WSF01409-001, 98WSF01409-002, 98WSF02173-001, cu nr. de fabricaţie 98WSF01410-001. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către „Ialoveni-Gaz” S.R.L., s-a hotărît: A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 004K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1001, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 005K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 022, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 006K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 023, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012. a)

68


INSM Martie 2012 d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 007K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 151, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012. e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 008K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 74, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012. f) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 009K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 006, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 22.02.2012.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

69


INSM Martie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0012-M din 23.03.2012 Referitor la modificarea hotărîrii

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE:

1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCOR, solicitant „MULTIENERGO” S.R.L., producător „ELGAS” s.r.o., Republica Cehă, s-a hotărît: De aprobat corectările la certificatul de aprobare de model nr.768 din 15.04.2011, pentru corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCOR, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” (partea I), sub numărul I-0764:2011, în scopul corectării denumirii producătorului „ELGAZ” s.r.o. cu „ELGAS” s.r.o.. 2. A modifica primul aliniat, pct. 6, al Hotărîrii nr. 0013 – M din 15.04.2011 şi al prezenta în următoarea redacţie: A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCORproducător „ELGAS” s.r.o., Republica Cehă, solicitant „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0764:2011.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

70


INSM Martie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0013-M din 23.03.2012 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model şi în urma deciziilor Consiliului Tehnico – Ştiinţific în domeniul metrologiei a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, manometrul (aparat de măsurare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AirForce, producător „PCL AIR Technology”, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, solicitant F.Ş.P. „GARDA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0792:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 802 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către F.Ş.P. „GARDA” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru manometrul (aparat de măsurare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AirForce, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip MS400i, tip G150, tip MG40, tip MR800iPC, tip MB303, tip MS150f, tip MS60, producător „Rossmax International Ltd.”, Taiwan, Republica Populară Chineză, solicitant „Beta-Medica” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0793:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 803 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către„Beta-Medica” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip MS400i, tip G150, tip MG40, tip MR800iPC, tip MB303, tip MS150f, tip MS60, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, electrocardiograful tip MAC 600, producător „GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TEHNOLOGIES Inc.”, Statele Unite ale Americii, solicitant Î.M. „Dutchmed-M” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0794:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 804 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către Î.M. „Dutchmed-M” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru electrocardiograful tip MAC 600, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, aparatul de cîntărit cu funcţionareneautomată tip S7200 (modificările S7200, S7200HR), producător Fazzini s.r.l., Republica Italiană, solicitant Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0795:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 805 pentru mijlocul de măsurare menţionat de cătreÎ.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip S7200 (modificările S7200, S7200HR),verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip PR (denumirea comercială ER JR-P-…P/B), producător CAS Corporation, Republica Coreea, solicitant Societatea Comercială „MELITAX GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0796:2012.

71


INSM Martie 2012 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 806 pentru mijlocul de măsurare menţionat de cătreSocietatea Comercială „MELITAX GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip PR (denumirea comercială ER JR-P-…P/B),verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, traductorul de presiune excedentară tip TP – 12E2-10 (modificările TP-12E2-10.05 şi TP-12E2-10.42), producător şi solicitant Firma „LABORMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0797:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 807 pentru mijlocul de măsurare menţionat de cătreFirma „LABORMED” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru traductorul de presiune excedentară tip TP – 12E2-10 (modificările TP12E2-10.05 şi TP-12E2-10.42),verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, analizatorul biochimic tip VITALAB (modificările Selectra XL, Selectra Junior, Selectra Pro XS, Selectra ProS, Selectra ProM, Selectra E, Flexor XL, Flexor E, Flexor Junior, Flexor EL200, Flexor EL80), producător „VITAL SCIENTIFIC B.V.”, Ţara Regatului de Jos, solicitant Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0798:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 808 pentru mijlocul de măsurare menţionat de cătreÎ.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizatorul biochimic tipVITALAB (modificările Selectra XL, Selectra Junior, Selectra Pro XS, Selectra ProS, Selectra ProM, Selectra E, Flexor XL, Flexor E, Flexor Junior, Flexor EL200, Flexor EL80), verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 8. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, analizatorul biochimic tip BS (modificările BS-200, BS-200E), producător „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.”, Republica Populară Chineză, solicitant „ECHIPAMED - PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I– 0799:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 809 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către„ECHIPAMED - PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizatorul biochimic tip BS (modificările BS-200, BS-200E), verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 9. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, fotometrul tip STAT FAX (modificările STAT FAX 1904+, STAT FAX 2100, STAT FAX 303, STAT FAX 303+, STAT FAX 3300, STAT FAX 4200, STAT FAX 4500, STAT FAX 4700, CHEMWELL 2902, CHEMWELL 2910), producător „Awareness Technology, Inc.”, Statele Unite ale Americii, solicitant Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0800:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 810 pentru mijlocul de măsurare menţionat de cătreÎ.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru fotometrul tip STAT FAX (modificările STAT FAX 1904+, STAT FAX 2100, STAT FAX 303, STAT FAX 303+, STAT FAX 3300, STAT FAX 4200, STAT FAX 4500, STAT FAX 4700, CHEMWELL 2902, CHEMWELL 2910), verificareametrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru maximal din sticlă) tip СП-83М, producătorПАО „Стеклоприбор”, Ucraina,solicitant „Ecochimie” S.R.L., mun. Chişinău,efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare înRepublica Moldova”termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru maximal din sticlă) tip СП-83М cu nr.I-0801:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 286R pentru termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru maximal din sticlă) tip СП-83М, pe un termen de pînă la 30.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cuperioada de verificare 36luni.

72


INSM Martie 2012 11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru de laborator) tip ТЛС, producătorПАО „Стеклоприбор”, Ucraina,solicitant „Ecochimie” S.R.L., mun. Chişinău,efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru de laborator) tip ТЛС cu nr.I-0802:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 287R pentru termometrul din sticlă cu lichid indicator (termometru de laborator) tip ТЛС, pe un termen de pînă la 30.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 36luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru manometrul indicator cu semnalizare tip ЭкМ, vacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкВ, manovacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкМВ, producătorCOOO „Завод теплотехнических приборов”, or. Minsk, Republica Belarus,solicitant I.C.S. „Elenox” S.R.L., mun. Chişinău,efectuate de Comitetul de Stat de Standardizare al Republicii Belarus. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”manometrul indicator cu semnalizare tip ЭкМ, vacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкВ, manovacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкМВ cu nr.I-0803:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 288R pentru manometrul indicator cu semnalizare tip ЭкМ, vacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкВ, manovacuumetrul indicator cu semnalizare tip ЭкМВ, pe un termen de pînă la 23.03.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12luni. 13. A prelungi certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 232R din 01.04.2010 pentru complexul de măsurare – dirijare tip „ФЛОУТЕК-ТМ”, producătorOOО „ДПУКРГАЗТЕХ”, Ucraina, solicitant „METRGAZCOM” S.R.L., mun. Chişinău,inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0449:2005, pe un termen de pînă la 30.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 14.A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr.289R pentru sistemul de măsurare tip АЛКО-1, producătorOAO “Арзамасский приборостроительный завод”, Federaţia Rusă, solicitant S.C.„Energocredit-SL” S.R.L., mun. Chişinău,inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0392:2004, pe un termen de pînă la 01.02.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 15.A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 290R pentru sistemul de măsurare tip АЛКО-3, producătorOAO “Арзамасский приборостроительный завод”, Federaţia Rusă, solicitant S.C.„Energocredit-SL” S.R.L., mun. Chişinău,inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0393:2004, pe un termen de pînă la 01.01.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 16.A elibera certificatul de aprobare de model nr. 811 pentru corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCOR, producător „ELGAS” s.r.o., Republica Cehă, solicitant F.P.C. „ELISIO” S.R.L.,mun. Chişinău,inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0764:2011, pe un termen de pînă la 15.04.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

73


INSM Martie 2012 ORDIN AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARIZARE ŞI METROLOGIE nr. 60-M din 23.03.2012 Cu privire la constituirea Consiliului tehnico – ştiinţific în domeniul metrologiei În scopul asigurării executării funcţiilor Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie atribuite prin Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificările şi completările ulterioare se emite următorul:

O R D I N: 1. Se instituie Consiliul Tehnico – Ştiinţific în domeniul metrologiei al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie 2. Se aprobă Regulamentul Consiliul Tehnico – Ştiinţific în domeniul metrologiei (conform anexei) cu intrarea în vigoare din 23.03.2012. 3. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie va asigura publicarea prezentului ordin în „Buletinul de Standardizare”; 4. Controlul prezentului ordin se pune în sarcina directorului general al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

74


INSM Martie 2012 O R D I N U L

M I N I S T E R U L U I

E C O N O M I E I

Nr. 27din “06” martie 2012 mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea a 2 etaloane naţionale renovate În scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii măsurărilor în Republica Moldova, precum şi în scopul executării Legii Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificările şi completările ulterioare şi dezvoltării continue a Bazei Naţionale de Etaloane ORDON 1. A aprobarenovarea: - etalonului naţional al unităţii de temperatură şi - etalonului naţional al rezistenţei electrice în curent continuu efectuate ca rezultat al reutilării Laboratorului mărimi termice şi Laboratorului mărimi electrice 2. A atribui la înregistrarea etaloanelor renovate în Registru Naţional al etaloanelor unităţilor de măsură indicativele - ETN 02-12 pentru etalonul naţional al unităţii de temperatură şi - ETN 01-12 pentru etalonul naţional al rezistenţei electrice în curent continuu. 3. A aproba cu aplicare din 01.05.2012 schema naţională de ierarhizare pentru transmiterea unităţii de temperatură elaborată în conformitate cu documentul normativ GOST 8.558 “Государственная поверочная схема для средств измерений температуры”. Schema naţională de ierarhizare pentru transmiterea unităţii de măsură a rezistenţei electrice în curent continuu a rămas fără schimbări. 4. A aproba Programul de implementare a etalonului naţional al unităţii temperaturii renovat. 5. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei metrologie din cadrul Ministerului Economiei.

Viceprim - ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

75


INSM Martie 2012

PROGRAM DE IMPLEMENTARE A ETALONULUI NAŢIONAL AL UNITĂŢII DE TEMPERATURĂ (renovat) Nr.

Acţiuni

Termeni de executare

Responsabili

Publicarea în Buletinul de standardizare şi pe pagina WEB a informaţiei referitor la etalonul naţional şi schemei de ierarhizare

După aprobarea

INSM

ctr. 1

2

Informarea specialiştilor metrologi din cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

3

Transmiterea unităţii de temperatură de la etalonul naţional la celelalte etaloane şi mijloace de măsurare din ţară conform schemei de ierarhizare

etalonului naţional renovat Trimestrul I, 2012

INSM

Permanent

INSM

76

Note


INSM Martie 2012

77


INSM Martie 2012

O R D I N U L

M I N I S T E R U L U I

E C O N O M I E I

nr.28 din “ 06” martie 2012 mun. Chişinău Cu privire la aprobarea a 2 etaloane ale unităţilor de măsură în calitate de etaloane naţionale ale Republicii Moldova În scopul asigurării uniformităţii, legalităţii şi trasabilităţii măsurărilor în Republica Moldova, precum şi în scopul executării Legii Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificările şi completările ulterioare şi dezvoltării continue a Bazei Naţionale de Etaloane ORDON 1. A aproba: - etalonul naţional al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu şi - etalonul naţional al unităţii de timp şi frecvenţă, elaborate conform Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 31.07.2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova” în componenţa indicată în fişele tehnice corespunzătoare etaloanelor nominalizate. 2. A atribui la înregistrarea în Registru Naţional al etaloanelor unităţilor de măsură a indicativelor - ETN 04-12 pentru etalonul naţional al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu şi - ETN 05-12 pentru etalonul naţional al unităţii de timp şi frecvenţă. 3. A stabili locul de păstrare a etalonului naţional al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu şi etalonului naţional al unităţii de timp şi frecvenţă (deţinătorul etaloanelor) Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM). 4. A aproba persoanele responsabile de conservarea/utilizarea etalonului naţional: - al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu – dna Tatiana Matiaş, inginer categoria 1 al Laboratorului mărimi electrice din cadrul INSM; al unităţii de timp şi frecvenţă - dl Anatolie Vodă, şef Laborator frecvenţe şi timp din cadrul INSM. 5. A aproba cu aplicare din 10.05.2012 schemele naţionale de ierarhizare corespunzătoare pentru transmiterea: - unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu în Republica Moldova, elaborată în conformitate cu documentul normativGOST 8.027 “Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы” şi - unităţii de timp şi frecvenţă elaborată în conformitate cu documentul normativ GOST 8.129 “Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты”. 6. 7.

A aproba Programele de implementare corespunzătoare ale etaloanelor naţionale: al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu şi al unităţii de timp şi frecvenţă Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei metrologie a Ministerului Economiei.

Viceprim - ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

78


INSM Martie 2012 PROGRAM DE IMPLEMENTARE A ETALONULUI NAŢIONAL AL UNITĂŢII DE MĂSURĂ A TENSIUNII ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU Nr. ctr.

Acţiuni

Termeni de executare

Responsabili

1

Publicarea în Buletinul de standardizare şi pe pagina WEB a informaţiei referitor la etalonul naţional şi schemei de ierarhizare

După aprobare

INSM

2

Informarea specialiştilor metrologi din cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

Trimestrul I, 2012

INSM

3

Transmiterea unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu de la etalonul naţional la celelalte etaloane şi mijloace de măsurare din ţară conform schemei de ierarhizare

Permanent

INSM

79

Note


INSM Martie 2012 APROB Directorul general al INSM V . DRAGANCEA “ “ 20 11

Etaloane internaţ ionale

Etalon national

Comparare directă

Grup de m ăsuri în baza diodei Zenner 1,0 V;

Modulul itinerant Grup de m ăsuri în  ba za diodei Zenner

Metoda comparării cu ajutorul nanoscanului Fluke 7000N

1,0 V; 10,0 V U = 1 ppm

10,0 V

U = 1 ppm

I category standards

Etaloane de lucru de ordinul I

Metoda compar ării cu ajutorul nanovoltmetrului Fluke 34420A

Grup de elemente normale saturate 1 V; 10 V

Măsuri a forţei electromotoare şi tensiunii 1V; 10V Clasa de exactitate 0,001

II category standards

Etaloane de lucru de ordinul II

Metoda com parării cu ajutorul nanovoltm etrului Fluke 34420A

Măsurare direct ă

III category standards

Etaloane de lucru de ordinul III

Metoda compar ării cu ajutorul comparatorului

Elemente normale saturate şi surse de tensiune 1 V; 10V Clasa 0,005

Calibatoare de tensiune în curent continuu Un 1000V Clasa 0,005 - 0,01

Measuring instruments

Mijloace de măsurare de lucru

Metoda compar ării cu ajutorul comparatorului

Elemente normale nesaturate

1V Δ = 0,01 0,05

Comparatoare de tensiune şi de putere U= 1 V Clasa 0,0002 - 0,005

Voltmetre Un ≤ 1000V Clasa 0,005

Metoda compar ării cu ajutorul comparatorului

Calibratoare de tensiune U 1000V clasa 0,01 - 0,05

Voltmetre Un ≤ 1000V clasa 0,03 - 0,5

Comparare directă

Voltmetre Un ≤ 1000V clasa 1,5

4,0

Surse de alimentare U ≤ 1000V clasa 0,5 - 2,0

80

Voltmetre Un ≤ 70 kV clasa 0,5 - 2


INSM Martie 2012 PROGRAM DE IMPLEMENTARE A ETALONULUI NAŢIONAL AL UNITĂŢII DE TIMP ŞI FRECVENŢĂ Nr.

Acţiuni

Termeni de executare

Responsabili

1

Publicarea în Buletinul de standardizare şi pe pagina WEB a informaţiei referitor la etalonul naţional şi schemei de ierarhizare

După aprobare

INSM

2

Informarea specialiştilor metrologi din cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

Trimestrul I, 2012

INSM

3

Transmiterea unităţii de timp şi frecvenţă de la etalonul naţional la celelalte etaloane şi mijloace de măsurare din ţară conform schemei de ierarhizare

Permanent

INSM

ctr.

81

Note


INSM Martie 2012 Aprob Director general INSM

______________ Vitalie DRAGANCEA " ______" __________ 2011

Schema de trasabilitate a unităţii de timp şi frecvenţă

82


INSM Martie 2012

Ghidul ISO/IEC actualizează aspectele siguranţei în standardele dispozitivele medicale ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) şi IEC (Comisia Electrotehnică Internaţională) au publicat recent un nou ghid îmbunătăţit pentru a oferi suport persoanelor care elaborează standarde în abordarea aspectelor ce ţin de siguranţa dispozitivelor medicale. Ghidul ISO/IEC 63:2012, Ghid pentru dezvoltarea şi includerea aspectelor privind siguranţa în standardele internaţionale pentru dispozitivele medicale îmbunătăţeşte şi înlocuieşte ediţia din 1999. În special, ghidul se referă la cadrul bazat pe riscuri stabilit în ISO 14971: 2010,Dispozitive medicale – Aplicarea managementului de riscuri la dispozitivele medicale. Producătorii, consumatorii, autorităţile de reglementare şi alte părţi implicate au nevoie de o abordare globală pentru planificarea şi elaborarea standardelor privind siguranţa dispozitivelor medicale. Pentru a crea o abordare coerentă a tratării subiectului siguranţei în pregătirea standardelor, este necesară o coordonare strânsă între şi în cadrul comitetelor responsabile de diferite echipamente medicale. Ghidul ISO/IEC 63 a fost conceput să îmbunătăţească legătura dintre comitetele care elaborează standarde şi părţile interesate pe care le servesc, precum şi să optimizeze utilizarea resurselor, elaborând doar standarde de siguranţă a dispozitivelor medicalepentru care există o cerere clară pe piaţă. Alfred M. Dolan, organizatorul echipei care a actualizat ghidul, a descris beneficiile şi îmbunătăţirile pe care se presupune că le va oferi utilizatorilor noul ghid comparativ cu ediţia din 1999 pe care o înlocuieşte. “Ghidul ISO/IEC 63:2012 identifică elementele comune ale tuturor standardelor de siguranţă a echipamentelor medicale şi recomandă o ordine logică specifică pentru a le aborda într-un cadru managerial la care se face referinţă în ISO 14971. Ghidul propune un context foarte util pentru elaborarea unor standarde coerente.” În comparaţie cu versiunea din 1999, noul ghid accentuează conceptul de risc şi evidenţiază necesitatea de a lua în consideraţie legătura între pericole şi posibilele daune. Riscul rezultat este ceea ce trebuie ţinut sub control prin intermediul stabilirii cerinţelor tehnice şi procesuale în standardele menţionate. Ghidul ISO/IEC 63 este menit să fie utilizat de către toate organismele naţionale membre aleISO şi IEC implicate în elaborarea standardelor de siguranţă a dispozitivelor medicale. De asemenea, ghidul poate fi folosit şi de alte organizaţii care elaborează standarde la nivel naţional, regional sau internaţional, care au intenţia sau sunt în proces de elaborare a unor standarde de siguranţă a dispozitivelor medicale şi/sau a altor documente asemănătoare. Pentru Dr. EamonnHoxey, Preşedintele comitetului tehnic ISO/TC 210, Managementul calităţii şi aspecte generale corespondente pentru echipamentele medicale, noul ghid va oferi recomandări precise pentru toate standardele privind echipamentele medicale. Ghidul “ISO/IEC 63:2012 va oferi o abordare armonizată a conceptului de siguranţă pe parcursul elaborării standardelor de siguranţă a echipamentelor medicale. Astfel, acest ghid va ajuta producătorii şi utilizatorii să colaboreze eficient pentru a asigura siguranţa şi performanţa echipamentelor medicale folosite în toată lumea.” Ghidul ISO/IEC 63 a fost pregătit de către ISO/TC 210, Managementul calităţii şi aspecte generale corespondente pentru echipamentele medicale împreună cu IEC/SC 62A, Aspecte comune ale echipamentelor electrice utilizate în practica medicală, în cadrul unui Grup de Lucru comun,Aplicarea managementului riscurilor în cazul echipamentelor medicale. Ghidul va fi disponibil la institutele naţionale de standardizare ale statelor membre ISO sau direct la Secretariatul General al ISO.

Traducere: www.iso.org

83


INSM Martie 2012

Standardele şi produsele cosmetice Hidratante, de curăţire, de înfrumuseţare, produsele cosmetice pentru faţă şi corp au deseori un aspect plăcut, însă uneori pot avea efecte de coşmar. Majoritatea produselor cosmetice nu prezintă risc pentru sănătate cînd sunt urmate instrucţiunile de pe etichetă şi cînd produsul este folosit în mod corespunzător. Totuşi, contaminarea cosmeticelor – înprocesul de producere – poate avea efecte adverse pentru unii consumatori cu piele sensibilă. Aceste efecte pot varia de la infecţii pînă la reacţii alergice grave. ISO 18416:2007, Produsele cosmetice. Microbiologia. Identificarea Candidei albicans ajută la reducerea cazurilor de infecţii în urma utilizării produselor cosmetice prin aprovizionarea laboratoarelor cu ghiduri de analiză microbiologică pentru asigurarea calităţii şi siguranţei produselor lor. Standardul include ghiduri pentru detectarea şi identificarea Candida albicans, un microorganism care poate cauza infecţii ale pielii şi membranei mucoase. ISO 22716:2007, Produsele cosmetice. Bunele practici de producere. Ghid pentru bunele practici de producere oferă practici de producere a cosmeticelor şi oferă sfaturi practice şi organizaţionale privind managementul factorilor umani, tehnici şi administrativi care afectează calitatea produselor. Acest standard observă fluxul de produse de la achitare pînă la livrare şi oferă ghiduri pentru producere, control, stocare şi livrare a produselor cosmetice. Acest standard va avea un rol foarte important în crearea produselor cosmetice sigure şi se va dovedi a fi un ghid de nepreţuit pentru laboratoare.

Traducere: www.iso.org

84


INSM Martie 2012

Preşedinte Secretar Membrii colegiului :

Vitalie Dragancea Olesea Patic Gheorghe Gangura Ana Ţurcan SergheiCeapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

85


Buletinul de standardizare martie  
Buletinul de standardizare martie  
Advertisement