Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

5 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Mai 2012

УВАЖАЕМЫЕ

STIMA ŢI UTILIZ ATORI !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”.

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 1


INSM Mai 2012

STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

66

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

90

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

93

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

95

METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0017-M din 11.05.2012

98

Hotărîrea INSM nr. 0018-M din 14.05.2012

99

Hotărîrea INSM nr. 0019-M din 17.05.2012

100

Hotărîrea INSM nr. 0020-M din 31.05.2012

101

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Conferinţa Naţională în Standardizare

102

Rezultatele Conferinței Naționale de Standardizare

103

INSM a găzduit cea de-a doua ședință a Comitetului Electrotehnic Moldovean

104

LIMBAJUL „INTERNAȚIONAL”

105

De la producător la consumator – Rețeta ISO pentru lanțuri reușite de aprovizionare cu produse alimentare agricole

107

2


INSM Mai 2012

STANDARD IZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Mai 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

благоприятных условий. Часть 2: Руководство по подготовке соглашений по менеджменту благоприятных условий (SR EN 15221-2:2007, IDT) 03.100.40

01.040.43 SM SR ISO 4130:2012 Vehicule rutiere. Sistem de referinţă tridimensional şi puncte de reper. Definiţii – Транспорт дорожный. Трехмерная система координат и контрольные точки. Определения (SR ISO 4130:1998, IDT) 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.060 SM SR ISO 8109:2012 Operaţiuni bancare şi servicii financiare conexe. Valori mobiliare. Formatul Euroobligaţiunilor – Банковское дело и смежные финансовые услуги. Бумаги ценные. Форма еврооблигаций (SR ISO 8109:1998, IDT) 03.080.20 SM SR EN 15038:2012 Servicii de traducere. Condiţii cerute pentru prestarea serviciului – Услуги по переводу. Требования к услугам (SR EN 15038:2006, IDT) SM SR EN 15733:2012 Servicii ale agenţilor imobiliari. Cerinţe referitoare la prestarea serviciilor agenţilor imobiliari – Услуги агентов по операциям с недвижимостью. Требования к предоставлению услуг агентов по операциям с недвижимостью (SR EN 15733:2010, IDT) 03.080.99 SM SR EN 15221-2:2012 Managementul facilităţilor. Partea 2: Ghid de elaborare a acordurilor de managementul facilităţilor – Менеджмент

SM SR EN 60300-3-14:2012 Managementul dependabilităţii. Partea 3-14: Ghid de aplicare. Mentenanţă şi suport de mentenanţă – Менеджмент надежности. Часть 3-14: Руководство по применению. Техническое обслуживание и средства технического обслуживания (SR EN 60300-3-14:2004, IDT) 03.120.01 SM SR EN 60300-3-14:2012 Managementul dependabilităţii. Partea 3-14: Ghid de aplicare. Mentenanţă şi suport de mentenanţă – Менеджмент надежности. Часть 3-14: Руководство по применению. Техническое обслуживание и средства технического обслуживания (SR EN 60300-3-14:2004, IDT) SM SR CEI 60319:2012 Prezentarea şi specificarea datelor de fiabilitate pentru componentele electronice – Представление и спецификация данных о надежности электронных компонентов (SR CEI 60319:2008, IDT) SM SR EN 60812:2012 Tehnici de analiză a fiabilităţii sistemelor. Procedura de analiză a modurilor de defectare şi a efectelor lor (AMDE) – Методы анализа надежности систем. Процедура анализа видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) (SR EN 60812:2006, IDT) SM SR CEI 61070:2012 Proceduri de încercare a conformităţii pentru disponibilitate în regim stabil – Методики испытаний на соответствие техническим требованиям к стационарной готовности изделий (SR CEI 61070:1998, IDT) SM SR EN 61078:2012 Tehnici de analiză pentru siguranţa în funcţionare. Diagrama de fiabilitate şi metode booleene – Методы анализа общей надежности. Блок-схема надежности и булевы методы (SR EN 61078:2006, IDT)

3


INSM Mai 2012 SM SR EN 61649:2012 Analiza Weibull – Анализ по Вейбулу (SR EN 61649:2009, IDT) SM SR CEI 61650:2012 Tehnici de analiză a datelor de fiabilitate. Proceduri de comparare a doua rate de defectare şi a două intensităţi de defectare (evenimente) constant – Методы анализа данных о надежности. Методики сравнения двух постоянных интенсивностей отказов и двух постоянных параметров потока отказов (SR CEI 61650:1999, IDT) 03.120.10

SM SR EN 9133:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Procedură de calificare pentru componentele aerospaţiale standardizate – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Методы квалификационных испытаний стандартных авиационно-космических деталей (SR EN 9133:2005, IDT) SM SR ISO 10001:2012 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită în organizaţii – Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по кодексу поведения для организаций (SR ISO 10001:2008, IDT)

SM SR ISO IWA 1:2012 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirile proceselor din organizaţiile de servicii de sănătateСистемы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в органах здравоохранения (SR ISO IWA 1:2009, IDT)

SM SR ISO 10003:2012 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor – Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по разрешению спорных вопросов внешними для организаций сторонами (SR ISO 10003:2008, IDT)

SM SR ISO IWA 4:2012 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2008 în guvernarea locală – Системы менеджмента качества. Рекомендации по применению ISO 9001:2008 в местных органах власти (SR ISO IWA 4:2010, IDT)

SM SR ISO/TS 10004:2012 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare – Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по мониторингу и измерению (SR ISO/TS 10004:2011, IDT)

SM SR EN 2000:2012 Serie aerospaţială. Asigurarea calităţii. Produse aerospaţiale EN. Aprobarea sistemului calităţii producătorului – Авиакосмическая серия. Обеспечение качества. Авиакосмические изделия в соответствии со стандартами ЕN. Требования к обеспечению качества при производстве и закупке (SR EN 2000:1995, IDT)

SM SR EN 14969:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Sistem de calificare a contractorilor lucrărilor la cale – Железные дороги. Рельсовый путь. Система квалификации подрядчиков, выполняющих путевые работы (SR EN 14969:2007 , IDT)

SM SR EN 9103:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Managementul variaţiilor caracteristicilor cheie – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Управление отклонениями основных характеристик (SR EN 9103:2006, IDT) SM SR EN 9111:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Evaluarea organizaţiilor de întreţinere (bazată pe ISO 9001:2000) – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Оценка, применимая к организациям технического обслуживания (на основе ISO 9001:2000) (SR EN 9111:2006, IDT) SM SR EN 9121:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Evaluare aplicabilă organizaţiilor de distribuţie stocare (pe baza ISO 9001:2000) – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Оценка, применимая к дистрибьюторам готовой продукции (на основе ISO 9001:2000) (SR EN 9121:2009, IDT)

SM SR SR CEN/TS 15224:2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000 – Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Руководство по применению EN ISO 9001:2000 (SR CEN/TS 15224:2007, IDT) SM SR EN ISO 15378:2012 Materiale pentru ambalarea primară a medicamentelor. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000, cu referire la Buna Practică de Fabricaţie (BPF) – Материалы для первичной упаковки медикаментов. Специальные требования по применению ISO 9001:2000 с учетом надлежащей производственной практики (SR EN ISO 15378:2007, IDT) SM SR CEN/TR 15592:2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9004:2000 în scopul îmbunătăţirii performanţelor din serviciile de sănătate – Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Руководство по применению EN ISO 9004:2000 в системе здравоохранения для улучшения работы (SR CEN/TR 15592:2007, IDT)

4


INSM Mai 2012 SM SR ISO/TS 16949:2012 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2008 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente – Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ISO 9001:2008 для производства автомобилей и запчастей к ним (SR ISO/TS 16949:2009, IDT) SM SR CEI 60300-3-9:2012 Managementul siguranţei în funcţionare. Partea 3: Ghid de aplicare. Secţiunea 9: Analiza riscului a sistemelor tehnologice – Управление общей надежностью. Часть 3: Руководство по применению. Раздел 9: Анализ риска технологических систем (SR CEI 60300-3-9:2001, IDT) 03.120.20 SM SR ISO/CEI 17007:2012 Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii – Оценка соответствия. Руководящие указания по подготовке нормативных документов, пригодных для использования при оценке соответствия (SR ISO/CEI 17007:2010, IDT) SM SR EN ISO/CEI 17021:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management – Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента (SR EN ISO/CEI 17021:2011, IDT) SM SR ISO/PAS 17005:2012 Evaluarea conformităţii. Utilizarea sistemelor de management. Principii şi cerinţe – Оценка соответствия. Использование систем менеджмента. Принципы и требования (SR ISO/PAS 17005:2010, IDT) SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale – Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO/CEI 17050-1:2010, IDT) SM SR EN ISO/CEI 17050-2:2012 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentaţie suport – Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2: Подтверждающая документация (SR EN ISO/CEI 17050-2:2005, IDT) SM SR CLC/TS 50349:2012 Calificarea antreprenorilor de instalaţii electrice Квалификация подрядчиков по электрооборудованию (SR CLC/TS 50349:2006, IDT)

03.120.30 SM SR ISO 7873:2012 Fişe de control pentru media aritmetică cu limite de avertizare – Карты контрольные средних арифметических с предупреждающими границами (SR ISO 7873:2000, IDT) SM SR ISO 7966:2012 Fişe de control pentru acceptare – Карты приемочного контроля (SR ISO 7966:1999, IDT) SM SR ISO 8258+C1:2012 Fişe de control Shewhart – Контрольные карты Шухарта (SR ISO 8258+C1:1999, IDT) SM SR EN 60300-3-12:2012 Managementul siguranţei în funcţionare. Partea 3-12: Ghid de aplicare. Susţinere logistică integrate – Менеджмент надежности. Часть 3-12. Руководство по применению. Интегрированная логистическая поддержка (SR EN 60300-3-12:2005,IDT) SM SR CEI 60605-4+A1:2012 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 4: Metode de calcul al estimatorilor punctuali şi al limitelor de încredere care rezultă din încercările de determinare a fiabilităţii echipamentelor – Испытание аппаратуры на надежность. Часть 4: Статистические методы показательного распределения. Точечные оценки, доверительные интервалы, интервалы прогнозирования и интервалы допустимых отклонений (SR CEI 60605-4+A1:2000, IDT) SM SR EN 60812:2012 Tehnici de analiză a fiabilităţii sistemelor. Procedura de analiză a modurilor de defectare şi a efectelor lor (AMDE) – Методы анализа надежности систем. Процедура анализа видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) (SR EN 60812:2006, IDT) SM SR EN 61649:2012 Analiza Weibull – Анализ по Вейбулу (SR EN 61649:2009, IDT) SM SR CEI 61650:2012 Tehnici de analiză a datelor de fiabilitate. Proceduri de comparare a doua rate de defectare şi a două intensităţi de defectare (evenimente) constant – Методы анализа данных о надежности. Методики сравнения двух постоянных интенсивностей отказов и двух постоянных параметров потока отказов (SR CEI 61650:1999, IDT) SM SR EN 62309:2012 Siguranţa în funcţionare a produselor care conţin omponent reutilizate. Cerinţe de funcţionalitate şi încercări – Надежность изделий, содержащих повторно используемые детали. Требования к функциональной пригодности и испытания (SR EN 62309:2005, IDT)

5


INSM Mai 2012 03.120.99 SM SR CEI 61070:2012 Proceduri de încercare a conformităţii pentru disponibilitate în regim stabil – Методики испытаний на соответствие техническим требованиям к стационарной готовности изделий (SR CEI 61070:1998, IDT) 03.140 SM SR ISO 10668:2012 Evaluarea mărcii. Cerinţe pentru evaluarea monetară a mărcii – Оценка бренда. Требования к денежной оценке бренда (SR ISO 10668:2011, IDT) 03.180 SM SR EN 14434:2012 Table de scris pentru instituţii de învăţămînt. Cerinţe ergonomice, tehnice şi de securitate şi metode de încercare corespunzătoare – Доски грифельные для учебных заведений. Эргономические, технические требования, требования безопасности и соответствующие методы испытания (SR EN 14434:2010, IDT) 03.100.01 SM SR ISO 31000:2012 Managementul riscului. Principii şi linii directoare – Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания (SR ISO 31000:2010, IDT) 03.120.99 SM SR EN 61078:2012 Tehnici de analiză pentru siguranţa în funcţionare. Diagrama de fiabilitate şi metode booleene – Методы анализа общей надежности. Блок-схема надежности и булевы методы (SR EN 61078:2006, IDT) 03.220.30 SM SR EN 15528:2012 Aplicaţii feroviare. Categorii de linie pentru administrarea interfeţei dintre limitele de încărcare ale vehiculelor şi infrastructură – Железные дороги. Категории линий для управления взаимодействием между пределами нагрузки транспортных средств и инфраструктурой (SR EN 15528:2008, IDT) SM SR CLC/TS 50459-1:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 1: Principii ergonomice pentru prezentarea informaţiilor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс

машинист-машина. Часть 1: Эргономические принципы представления информации ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-1:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-2:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 2: Dispunerea ergonomică a informaţiilor ERTMS/ETCS – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 2: Эргономические аспекты информации ERTMS/ETCS (SR CLC/TS 50459-2:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-3:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 3: Dispunerea ergonomică a informaţiilor ERTMS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 3: Эргономические аспекты информации ERTMS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-3:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-4:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 4: Proceduri de introducere a datelor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 4: Ввод данных для систем ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-4:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-5:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 5: Simboluri – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 5: Обозначения (SR CLC/TS 50459-5:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-6:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 6: Informaţii acustice – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 6: Звуковая информация (SR CLC/TS 50459-6:2007, IDT)

6


INSM Mai 2012 SM SR CLC/TS 50459-7:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 7: Module specifice de transmisie – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 7: Специальные модули передачи (SR CLC/TS 50459-7:2007, IDT)

качества. Руководство по применению EN ISO 9001:2000 (SR CEN/TS 15224:2007, IDT) SM SR CEN/TR 15592 :2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9004:2000 în scopul îmbunătăţirii performanţelor din serviciile de sănătate – Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Руководство по применению EN ISO 9004:2000 в системе здравоохранения для улучшения работы (SR CEN/TR 15592:2007, IDT)

03.240 11.040.01 SM SR EN 14012:2012 Servicii poştale. Calitatea serviciilor. Instrucţiuni de tratare a reclamaţiilor – Почтовые услуги. Качество обслуживания. Принципы рассмотрения жалоб (SR EN 14012:2009, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.030.01 SM SR EN 12461:2012 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Ghid pentru manipularea, tratarea şi controlul deşeurilor – Биотехнология. Процессы крупномасштабные и производство. Руководство по обращению, дезактивации и контролю отходов (SR EN 12461:2000, IDT) 07.100.10 SM SR EN ISO 11737-2:2012 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice . Partea 2: Teste de sterilitate Component la definirea, validarea şi mentenanţa unui ompone de sterilizare – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации (SR EN ISO 11737-2:2010, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.020

SM SR EN ISO 14971 :2012 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale – Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям (SR EN ISO 14971:2009, IDT) SM SR EN ISO 15378 :2012 Materiale pentru ambalarea primară a medicamentelor. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000, cu referire la Buna Practică de Fabricaţie (BPF) – Материалы для первичной упаковки медикаментов. Специальные требования по применению ISO 9001:2000 с учетом надлежащей производственной практики (SR EN ISO 15378:2007, IDT) 11.040.10 SM SR EN ISO 407 :2012 Butelii mici medicale. Racorduri cu jug de siguranţă pentru robinete cu ac – Баллоны малогабаритные газовые медицинские. Соединения клапанов типа скобы с защитными выступами (SR EN ISO 407:2005, IDT) SM SR ISO 5358 :2012 Aparate de anestezie pentru uz uman – Аппараты наркозные для человека (SR ISO 5358:2001, IDT) SM SR ISO 10083 :2012 Sisteme de alimentare cu concentratoare de oxigen pentru utilizare în sisteme de distribuţie de gaze medicale – Системы подачи кислородных концентраторов, используемыe в медицинских газовых трубопроводных системах (SR ISO 10083:2006, IDT)

SM SR ISO IWA 1:2012 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirile proceselor din organizaţiile de servicii de sănătateСистемы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению процессов в органах здравоохранения (SR ISO IWA 1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 21969 :2012 Racorduri flexibile de înaltă presiune folosite în sistemele medicale cu gaze – Гибкие соединения высокого давления для медицинских газовых систем (SR EN ISO 21969:2010, IDT)

SM SR SR CEN/TS 15224:2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000 – Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента

SM SR ISO 595-1 :2012 Seringi reutilizabile de sticlă sau de sticlă şi metal, pentru uz medical. Partea 1: Dimensiuni – Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные

11.040.20

7


INSM Mai 2012 многократного применения. Часть 1: Размеры (SR ISO 595-1:2001, IDT) SM SR EN ISO 595-2 :2012 Seringi reutilizabile de sticlă sau de sticlă şi metal, pentru uz medical. Partea 2: Condiţii de proiectare, performanţă şi încercări – Шприцы медицинские цельностеклянные или металлостеклянные многократного применения. Часть 2. Конструкция, эксплуатационные требования и испытания (SR EN ISO 595-2:2001, IDT) SM SR EN 1615 :2012 Catetere şi seturi de alimentare enterală de unică utilizare şi conectoarele lor. Proiectare şi încercări – Катетеры стерильные питательные для тонкого кишечника и подающее устройство одноразового применения. Конструкция и испытания (SR EN 1615:2003, IDT) SM SR EN 1616 :2012 Sonde urinare sterile de unică utilizare – Катетеры стерильные для мочевого пузыря одноразового применения (SR EN 1616:2003, IDT) SM SR EN 1617 :2012 Sonde de drenaj sterile şi dispozitive accesorii de unică utilizare – Катетеры дренажные стерильные и вспомогательные устройства одноразового применения (SR EN 1617:2003, IDT) SM SR EN ISO 7864 :2012 Ace hipodermice sterile de unică utilizare – Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения (SR EN ISO 7864:2004, IDT) SM SR EN ISO 7886-1 :2012 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 1: Seringi pentru utilizare manuală – Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 1: Шприцы для ручного использования (SR EN ISO 7886-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 8362-2 :2012 Recipiente şi accesorii pentru produse injectabile. Partea 2: Capace pentru flacoane – Емкости для инъекций и вспомогательные устройства. Часть 2: Пробки для флаконов (SR EN ISO 8362-2:2011, IDT) SM SR EN ISO 9626 :2012 Tuburi de ace din oţel inoxidabil pentru fabricarea de dispozitive medicale – Трубки игольные из нержавеющей стали для производства медицинских изделий (SR EN ISO 9626:2003, IDT) SM SR EN ISO 10555-2 :2012 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 2: Catetere pentru angiografie – Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 2: Ангиографические катетеры (SR EN ISO 10555-2:2003, IDT)

SM SR EN ISO 10555-3 :2012 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale – Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 3: Катетеры для центральной венозной системы (SR EN ISO 10555-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 10555-4 :2012 Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare – Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 4: Расширительные катетерыбаллоны (SR EN ISO 10555-4:2004, IDT) SM SR EN ISO 11070 :2012 Elemente de introducere pentru catetere intravasculare sterile, de unică utilizare – Приспособления стерильные одноразового применения для введения внутрисосудистых катетеров (SR EN ISO 11070:2003, IDT) SM SR EN 12439 :2012 Sonde rectale sterile de unică utilizare – Катетеры ректильные стерильные одноразового применения (SR EN 12439:2003, IDT) 11.040.25 SM SR EN ISO 7886-3:2012 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 3: Seringi autoblocante pentru vaccinare cu doză fixă – Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 3: Шприцы с самоблокировкой для вакцинации фиксированной дозы (SR EN ISO 7886-3:2010, IDT) 11.040.30 SM SR ISO 7741 :2012 Instrumente chirurgicale. Foarfece şi forfecuţe. Condiţii generale şi metode de încercare – Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытания (SR ISO 7741:1999, IDT) SM SR EN ISO 13402 :2012 Instrumente chirurgicale şi dentare de mînă. Determinarea rezistenţei la sterilizare prin autoclavare, la coroziune şi la expunere la temperatură – Инструменты хирургические и стоматологические ручные. Определение стойкости к стерилизации в автоклаве, к коррозии и воздействию тепла (SR EN ISO 10402:2003, IDT) SM SR EN 60601-2-2 :2012 Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă şi pentru accesoriile de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă – Изделия медицинские электрические. Часть 2-2: Частные требования к базовой безопасности и существенным характеристикам высокочастотной

8


INSM Mai 2012 хирургической аппаратуры и хирургическим принадлежностям (SR EN 60601-2-2:2009, IDT)

высокочастотным

membrelor inferioare – Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 2: Метод описания ампутационной культи нижних конечностей (SR ISO 8548-2:2001, IDT)

SM SR ISO 5832-3 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 3: Aliaj deformabil titan-aluminiu 6-vanadiu 4 – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия (SR ISO 5832-3:1999, IDT)

SM SR ISO 8548-3 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe ale membrelor. Partea 3: Metoda de descriere a bonturilor de amputaţie ale membrelor superioare – Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 3: Метод описания ампутационной культи верхних конечностей (SR ISO 8548-3:2001, IDT)

11.040.40

SM SR ISO 5832-4 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 4: Aliaj de turnare cobalt – crom – molibden – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 4. Литейный сплав на основе кобальта, хрома, молибдена (SR ISO 5832-4:1999, IDT) SM SR ISO 5832-6 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 6: Aliaj deformabil cobalt-nichel-crom-molibden – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 6. Деформируемый сплав на основе кобальта, никеля, хрома, молибдена (SR ISO 5832-6:1999, IDT) SM SR ISO 5832-7 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 7: Aliaj deformabil rece cobalt-crom-nichel-molibden-fier – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 7. Сплав на основе кобальта, хрома, никеля, молибдена, железа, ковкий и холоднодеформируемый (SR ISO 5832-7:1996, IDT) SM SR ISO 5832-8 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 8: Aliaj deformabil cobalt-nichel-crom-molibden-wolfram-fier – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 8. Деформируемый сплав на основе кобальта, хрома, никеля, молибдена, вольфрама, железа (SR ISO 5832-8:1999, IDT) SM SR ISO 5832-11 :2012 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 11: Aliaj deformabil titan-aluminiu 6-niobiu 7 – Имплантаты хирургические. Металлические материалы. Часть 11. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 7-ниобия (SR ISO 5832-11:1996, IDT) SM SR ISO 8548-1 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe ale membrelor. Partea 1: Metoda de descriere a deficienţelor congenitale ale membrelor + Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 1: Метод описания врожденных дефектов конечностей (SR ISO 8548-1:2001, IDT) SM SR ISO 8548-2 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe ale membrelor. Partea 2: Metoda de descriere a bonturilor de amputaţie ale

SM SR ISO 8548-4 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe ale membrelor. Partea 4: Descriere a cauzelor care conduc la amputaţie – Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 4: Описание каузальных условий, ведущих к ампутации (SR ISO 8548-4:2001, IDT) SM SR ISO 8548-5 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe ale membrelor. Partea 5: Descrierea stării clinice a unei persoane care a avut o amputaţie – Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 5: Описание клинического состояния пациента после ампутации (SR ISO 8548-5:2004, IDT) SM SR ISO 8551 :2012 Protezare şi ortezare. Deficienţe funcţionale. Descrierea persoanei care va fi tratată cu o orteză, obiective clinice de tratament şi cerinţe funcţionale ale ortezei – Протезирование и ортезирование. Функциональные дефекты. Описание пациента, проходящего лечение на ортeзе, клинические цели лечения и функциональные требования к ортезу (SR ISO 8551:2004, IDT) SM SR ISO 8615 :2012 Implanturi chirurgicale. Dispozitive de fixare pentru utilizare la capetele femurului adulţilor – Имплантаты хирургические. Фиксирующие устройства для использования на концах бедренных костей взрослых людей (SR ISO 8615:2001, IDT) SM SR ISO 9583 :2012 Implanturi chirurgicale. Încercări nedistructive. Verificare cu lichide penetrante aplicată implanturilor chirurgicale metalice – Имплантаты хирургические. Неразрушающие испытания. Дефектоскопия металлических имплантатов методом проникающих жидкостей (SR ISO 9583:1995, IDT) SM SR ISO 9584 :2012 Implanturi chirurgicale. Încercări nedistructive. Verificare radiografică aplicată implanturilor chirurgicale metalice turnate – Имплантаты хирургические. Неразрушающие испытания. Радиографический контроль литых металлических хирургических имплантатов (SR ISO 9584:1995, IDT)

9


INSM Mai 2012 SM SR ISO 10334 :2012 Implanturi chirurgicale. Fire maleabile pentru suturi şi alte aplicaţii chirurgicale – Имплантаты хирургические. Деформируемая в холодном состоянии проволока для наложения хирургических швов и другого хирургического применения (SR ISO 10334:1997, IDT) SM SR ISO 13404 :2012 Protezare şi ortezare. Clasificare şi descriere a ortezelor externe şi a componentelor ortetice – Протезирование и ортезирование. Классификация и описание внешних ортезов и ортезных компонентов (SR ISO 13404:2007, IDT) SM SR ISO 13405-1 :2012 Protezare şi ortezare. Clasificare şi descriere a componentelor protezei. Partea 1: Clasificare a componentelor protezei – Протезирование и ортезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 1: Классификация протезных компонентов (SR ISO 13405-1:1999, IDT) SM SR ISO 13405-2 :2012 Protezare şi ortezare. Clasificare şi descriere a componentelor protezei. Partea 2: Descriere a componentelor protezei pentru membrul inferior – Протезирование и ортезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 2: Описание протезных компонентов для нижних конечностей (SR ISO 13405-2:1999, IDT) SM SR ISO 13405-3 :2012 Protezare şi ortezare. Clasificare şi descriere a componentelor protezei. Partea 3: Descriere a componentelor protezei pentru membrul superior – Протезирование и ортезирование. Классификация и описание протезных компонентов. Часть 3: Описание протезных компонентов для верхних конечностей. (SR ISO 13405-3:1999, IDT) SM SR ISO 14708-1 :2012 Implanturi chirurgicale. Dispozitive medicale implantabile active. Partea 1: Cerinţe generale de securitate, marcare şi informaţii furnizate de producător – Имплантаты хирургические. Активные вживляемые медицинские изделия. Часть 1: Общие требования к безопасности, маркировке и к информации, предоставляемой изготовителем (SR ISO 14708-1:2001, IDT) 11.040.50 SM SR EN 61223-3-4:2012 Încercări de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică medicală. Partea 3-4: Încercări de recepţie. Performanţa imagistică în aparatura dentară cu radiaţii X – Оценочные и периодические испытания в отделениях рентгенодиагностики. Часть 3-4: Приемочные испытания. Характеристики изображений стоматологической рентгеновской аппаратуры (SR EN 61223-3-4:2003, IDT)

SM SR EN 62464-1 :2012 Aparate cu rezonanţă magnetică pentru imagistică medicală. Partea 1: Determinarea parametrilor principali de calitate ai imaginii – Оборудование магниторезонансное для получения медицинского изображения. Часть 1: Определение существенных характеристик качества изображения (SR EN 62464-1:2007, IDT) 11.040.60 SM SR CEI 60930:2012 Ghid pentru personalul administrativ, medical şi infirmier, referitor la securitatea utilizării aparaturii electromedicale – Руководство для администрации, врачей и медсестер по безопасному применению медицинского электрооборудования (SR CEI 60930:2001, IDT) 11.040.70 SM SR EN ISO 8429:2012 Optică şi instrumente optice. Oftalmologie. Scară gradatăОптика и оптические инструменты. Офтальмология. Градуированная шкала циферблатного типа (SR EN ISO 8429:2003, IDT) SM SR EN ISO 8596:2012 Optică oftalmică. Verificarea acuităţii vizuale. Optotip standard şi prezentarea sa – Оптика офтальмологическая. Проверка остроты зрения. Стандартный оптотип и его представление (SR EN ISO 8596:2009, IDT) SM SR EN ISO 8598:2012 Optică şi instrumente optice. Frontifocometre – Оптика и оптические приборы. Фокометры (SR EN ISO 8598:2001, IDT) SM SR EN ISO 8980-1:2012 Optică oftalmică. Lentile de ochelari finisate nedebordate. Partea 1: Specificaţii pentru lentile mono şi multifocale – Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 1: Технические условия на однофокальные и многофокальные линзы (SR EN ISO 8980-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 8980-2:2012 Optică oftalmică. Lentile de ochelari finisate nedebordate. Partea 2: Specificaţii pentru lentile progresive – Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 2: Технические условия на линзы с прогрессирующим увеличением (SR EN ISO 8980-2:2004, IDT) SM SR EN ISO 8980-4:2012 Optică oftalmică. Lentile de ochelari finisate nedebordate. Partea 4: Specificaţii şi metode de încercare pentru acoperiri antireflex – Оптика офтальмологическая. Нешлифованные обработанные линзы для очков. Часть 4: Технические условия и методы испытания для противоотражающих покрытий (SR EN ISO 8980-4:2007, IDT)

10


INSM Mai 2012 SM SR EN ISO 10940:2012 Instrumente oftalmice. Aparate de fotografiat fundul de ochi – Приборы офтальмологические. Камеры для фотографирования глазного дна (SR EN ISO 10940:2010, IDT)

SM SR EN ISO 15254:2012 Optică şi instrumente oftalmice. Aparate opto-electronice pentru intensificarea vederii slabe – Оптика и приборы офтальмологические. Электрооптические устройства для улучшения плохого зрения (SR EN ISO 15254:2009, IDT)

SM SR EN ISO 10942:2012 Instrumente oftalmice. Oftalmoscoape directe – Приборы офтальмологические. Офтальмоскопы прямого действия (SR EN ISO 10942:2006, IDT)

SM SR EN ISO 21987:2012 Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate – Оптика офтальмологическая. Очковые линзы, вставляемые в оправу (SR EN ISO 21987:2010, IDT)

SM SR EN ISO 11986:2012 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de întreţinere. Determinarea absorbţiei şi eliberării conservantului – Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и предметы ухода за ними. Определение поглощения консервирующих веществ и освобождения от них (SR EN ISO 11986:2011, IDT)

11.060.02

SM SR EN ISO 12870:2012 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare – Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Требования и методы испытания (SR EN ISO 12870:2009, IDT)

11.060.10

SM SR EN 14139:2012 Optică oftalmică. Specificaţii pentru ochelari gata montaţi – Оптика офтальмологическая. Технические условия к готовым для использования очкам (SR EN 14139:2010, IDT) SM SR EN ISO 14534:2012 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse pentru întreţinerea lentilelor de contact. Cerinţe fundamentale – Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Основные требования (SR EN ISO 14534:2011, IDT) SM SR EN ISO 14729:2012 Optică oftalmică. Produse de întreţinere pentru ompon de contact. Cerinţe microbiologice şi metode de încercare a produselor şi regimuri de întreţinere igienică a lentilelor de contact – Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. Микробиологические требования и методы испытаний средств и гигиенический режим обращения с контактными линзами (SR EN ISO 14729:2003, IDT) SM SR EN ISO 14889:2012 Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate – Оптика офтальмологическая. Очковые линзы. Основные требования для нешлифованных готовых линз (SR EN ISO 14889:2009, IDT)

SM SR CEI 61205:2011 Ultrasunete. Sisteme de detartraj dentar. Măsurarea şi declararea caracteristicilor de ieşire – Ультразвук. Системы удаления зубного камня. Измерение и описание выходных характеристик (SR CEI 61205:2000, IDT)

SM SR EN 21563:2012 Materiale pentru amprente dentare pe bază de alginat – Материалы для зубных слепков, содержащие альгинаты (SR EN 21563:1998, IDT) 11.060.20 SMV EN ISO 1797-1:2012 Stomatologie. Cozi pentru instrumente dentare rotative. Partea 1: Cozi din omponen metalice – Стоматология. Хвостовики для вращающихся инструментов. Часть 1: Хвостовики из металла(EN ISO 1797-1:2011, IDT) SM SR EN ISO 1797-2:2012 Instrumente dentare rotative. Cozi. Partea 2: Cozi de material plastic – Инструменты стоматологические вращающиеся. Хвостовики. Часть 2: Хвостовики из пластмасс (SR EN ISO 1797-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 2157:2012 Instrumente dentare rotative. Diametre nominale şi simbolizare prin numărul de cod – Инструменты стоматологические вращающиеся. Номинальные размеры и обозначение кодовым номером (SR EN ISO 2157:2003, IDT) SM SR EN ISO 3823-1:2012 Instrumente dentare rotative. Freze. Partea 1: Freze de oţel şi de carborund – Инструменты стоматологические вращающиеся. Боры. Часть 1: Стальные и твердосплавные боры (SR EN ISO 3823-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 7153-1:2012 Instrumente chirurgicale. Materiale metalice. Partea 1: Oţel inoxidabil – Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1: Нержавеющая сталь (SR EN ISO 7153-1:2003, IDT)

11


INSM Mai 2012 SM SR EN ISO 7488:2012 Amalgamatoare dentare – Амальгаматоры стоматологические (SR EN ISO 7488:2003, IDT) SM SR EN ISO 8282:2012 Echipament stomatologic. Mixere şi distribuitoare de mercur şi de aliaje – Оборудование стоматологическое. Амальгама-смесители и дозаторы (SR EN ISO 8282:2001, IDT) SM SR EN ISO 10323:2012 Instrumente dentare rotative. Diametrele alezajului pentru discuri şi roţi – Инструменты стоматологические вращающиеся. Внутренние диаметры дисков и колес (SR EN ISO 10323:2003, IDT) SM SR EN ISO 13397-1:2012 Chiurete parodontale, instrumente dentare pentru detartraj şi excavatoare. Partea 1: Cerinţe generale – Кюретки периодонтальные, инструменты для удаления зубного камня и стоматологические экскаваторы. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 13397-1:1999, IDT) SM SR EN ISO 13397-3:2012 Chiurete parodontale, instrumente dentare pentru detartraj şi excavatoare. Partea 3: Instrumente dentare pentru detartraj – Tip H – Кюретки периодонтальные, инструменты для удаления зубного камня и стоматологические экскаваторы. Часть 3: Инструменты для удаления зубного камня типа H (SR EN ISO 13397-3:1999, IDT)

SM SR EN 27787-3:2012 Instrumente dentare rotative. Freze tehnice. Partea 3: Freze tehnice de carburi pentru maşini de polizat – Инструменты стоматологические вращающиеся. Фрезы. Часть 3: Карбидные лабораторные фрезы для бормашин (SR EN 27787-3:1995, IDT) 11.080.01 SM SR EN 1499:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mîinilor prin spălare. Metodă de testare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Средства для обработки рук мытьем. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2) (SR EN 1499:2000, IDT) SM SR EN 1500:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mîinilor prin frecare. Metodă de testare şi prescripţii (faza 2/ etapa 2) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Средство гигиеническое для натирания рук. Метод испытания и требования (фаза 2/этап 2) (SR EN 1500:2000, IDT) SM SR EN ISO 11138-1:2012 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 1: Cerinţe generale – Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 11138-1:2007, IDT)

SM SR EN ISO 13397-4:2012 Chiurete parodontale, instrumente dentare pentru detartraj şi excavatoare. Partea 4: Excavatoare dentare. Tip disc Кюретки периодонтальные, инструменты для удаления зубного камня и стоматологические экскаваторы. Часть 4: Стоматологические экскаваторы. Дисковидный тип (SR EN ISO 13397-4:2001, IDT)

SM SR EN ISO 11737-2:2012 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice . Partea 2: Teste de sterilitate omponent la definirea, validarea şi mentenanţa unui ompone de sterilizare – Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и поддержании процесса стерилизации (SR EN ISO 11737-2:2010, IDT)

SM SR EN ISO 13402 :2012 Instrumente chirurgicale şi dentare de mînă. Determinarea rezistenţei la sterilizare prin autoclavare, la coroziune şi la expunere la temperatură – Инструменты хирургические и стоматологические ручные. Определение стойкости к стерилизации в автоклаве, к коррозии и воздействию тепла (SR EN ISO 10402:2003, IDT)

SM SR EN ISO 14937:2012 Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale – Стерилизация продукции для охраны здоровья. Общие требования для определения характеристик стерилизующего вещества и для разработки, утверждения и текущего контроля процессов стерилизации медицинских изделий (SR EN ISO 14937:2010, IDT)

SM SR EN 23964:2012 Stomatologie. Piese dentare de mînă. Dimensiuni de cuplare – Стоматология. Наконечники для бормашины. Присоединительные размеры (SR EN 23964:2003, IDT)

11.080.20 SM SR EN 27787-1+AC1:2012 Instrumente dentare rotative. Freze tehnice. Partea 1: Freze tehnice de oţel – Инструменты стоматологические вращающиеся. Фрезы. Часть 1: Стальные лабораторные фрезы (SR EN 27787-1+AC1:1995, IDT)

SM SR EN 1040:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) – Средства дезинфицирующие

12


INSM Mai 2012 химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки основной бактерицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических средств. Методы испытания и требования (фаза 1) (SR EN 1040:2006, IDT) SM SR EN 1275:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки основной фунгицидной или основной дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических средств. Методы испытания и требования (фаза 1) (SR EN 1275:2006, IDT) SM SR EN 1657:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественные испытания суспензии для оценки фунгицидной или дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических средств, используемых в ветеринарии. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 1657:2006, IDT) SM SR EN 14349:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suprafeţei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice de uz veterinar, pe suprafeţe neporoase, fără acţiune mecanică. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественные испытания поверхности для оценки бактериальной активности химических дезинфекционных средств и антисептиков, используемых в ветеринарии на беспористых поверхностях без применения механических действий. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2) (SR EN 14349:2008, IDT) SM SR ISO 11948-1:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Partea 1: Încercarea produsului întreg – Вспомогательные средства, абсорбирующие мочу. Часть 1: Испытание для всего изделия (SR ISO 11948-1:1999, IDT) 11.100.01 SM SR ISO 15190:2011 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru securitate Лаборатории медицинские. Требования безопасности (SR ISO 15190:2005, IDT)

SM SR ISO/TR 22869:2012 Laboratoare medicale. Ghid pentru implementarea în laboratoare a ISO 15189:2003 – Лаборатории медицинские. Руководство по внедрению ISO 15189:2003 (SR ISO/TR 22869:2005, IDT) 11.100.10 SM SR EN ISO 18113-1:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 1: Termeni, definiţii şi cerinţe generale – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 1: Термины, определения и общие требования (SR EN ISO 18113-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 18113-2:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 2: Reactivi de diagnostic in vitro pentru uz profesional – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 2: Профессиональные реактивы для диагностики in vitro (SR EN ISO 18113-2:2012, IDT) SM SR EN ISO 18113-3:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 3: Instrumente de diagnostic in vitro pentru uz professional- Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 3: Профессиональные инструменты для диагностики in vitro (SR EN ISO 18113-3:2012, IDT) SM SR EN ISO 18113-4:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 4: Reactivi de diagnostic in vitro pentru autotestare – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 4: Реактивы для диагностики in vitro для самотестирования (SR EN ISO 18113-4:2012, IDT) SM SR EN ISO 18113-5:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 5: Instrumente de diagnostic in vitro pentru autotestare – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 5: Инструменты для диагностики in vitro для самотестирования (SR EN ISO 18113-5:2012, IDT) 11.100.20

SM SR EN ISO 10993-1:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului – Оценка биологическая медицинских изделий.

13


INSM Mai 2012 Часть 1: Оценка и испытание в рамках процесса менеджмента риска (SR EN ISO 10993-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 10993-13:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 13: Identificare şi cuantificare a produselor de degradare din dispozitive medicale pe bază de polimeri – Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 13: Идентификация и количественная оценка продуктов деградации в полимерных медицинских устройствах (SR EN ISO 10993-13:2010, IDT)

materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări şi platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare – Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 40: Лестничные подъемники и наклонные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью (SR EN 81-40:2009, IDT) SM SR ISO 7176-1:2012 Fotolii rulante. Partea 1: Determinarea stabilităţii statice – Кресла-коляски. Часть 1: Определение статической устойчивости (SR ISO 7176-1:2002, IDT)

11.140 SM SR EN 455-2+A1:2012 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice – Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2: Требования и испытания физических свойств (SR EN 455-2+A1:2011, IDT) SM SR EN 455-4:2012 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate – Перчатки медицинские одноразовые. Часть 4: Требования и испытания для определения срока годности при хранении (SR EN 455-4:2009, IDT) SM SR ENV 14237:2012 Produse textile utilizate în sistemul sănătăţii – Изделия текстильные используемые в системах здравоохранения (SR ENV 14237:2003, IDT) 11.160 SM SR EN 13204:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către serviciul de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă – Инструменты гидравлические противопожарные и спасательные двойного действия. Требования безопасности и к рабочим характеристикам (SR EN 13204:2005, IDT)

SM SR ISO 7176-7:2012 Fotolii rulante. Partea 7: Măsurarea dimensiunilor scaunului şi roţilor – Кресла-коляски. Часть 7: Измерение размеров сиденья и колеса (SR ISO 7176-7:1999, IDT) SM SR ISO 7176-8:2012 Fotolii rulante. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru rezistenţa statică, rezistenţa la şoc şi rezistenţa la oboseală – Кресла-коляски. Часть 8: Требования и методы испытания на статическую, ударную и усталостную прочность (SR ISO 7176-8:2002, IDT) SM SR ISO 7176-15:2012 Fotolii rulante. Partea 15: Cerinţe de prezentare a informaţiilor, documentaţie şi etichetare – Кресла-коляски. Часть 15: Требования к представляемой информации, документации и этикетированию (SR ISO 7176-15:1999, IDT) SM SR ISO 7193:2012 Fotolii rulante. Dimensiuni de gabarit – Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры (SR ISO 7193:1995, IDT) SM SR ISO 11199-1:2012 Mijloace ajutătoare pentru mers manipulate cu ambele braţe. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Cadre pentru mers – Вспомогательные приспособления для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытания. Часть 1: Ходунки (SR ISO 11199-1:2000, IDT)

11.180.01 SM SR EN ISO 16021:2012 Mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei. Principii de bază pentru evaluarea mijloacelor ajutătoare absorbante de unică utilizare pentru incontinenţă adulţi din perspectiva utilizatorilor şi însoţitorilor – Вспомогательные средства, абсорбирующие мочу. Основные принципы оценки абсорбирующих средств одноразового пользования для недержания мочи у взрослых с точки зрения пользователей и обслуживающего персонала (SR EN ISO 16021:2002, IDT) 11.180.10 SM SR EN 81-40:2012 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de

SM SR EN ISO 11334-4:2012 Mijloace ajutătoare pentru mers manipulate cu un singur braţ. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 4: Bastoane pentru mers cu trei sau mai multe picioare – Вспомогательные приспособления для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытания. Часть 4: Трости с тремя и более ножками (SR EN ISO 11334-4:2001, IDT) 11.180.15 SM SR EN 15927:2012 Servicii oferite de acusticieni specialişti în aparate auditive – Услуги, предлагаемые специалистами по слуховым аппаратам (SR EN 15927:2011, IDT)

14


INSM Mai 2012 11.180.20 SM SR ISO 8670-3:2012 Saci colectori pentru stomie. Partea 3: Determinarea emisiei de mirosuri din sacii pentru colostomie şi ileostomie – Приемники для сбора секрета из стомы. Часть 3: Определение запаха, исходящего из приемников для колостомии и илеостомии (SR ISO 8670-3:2000, IDT)

SM SR ISO 14064-2:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră – Газы парниковые. Часть 2: Требования и руководство по количественному определению, мониторингу и отчетности о сокращении выбросов парниковых газов или увеличения их удаления на уровне проекта (SR ISO 14064-2:2006, IDT)

11.180.30 SM SR EN ISO 15254:2012 Optică şi instrumente oftalmice. Aparate opto-electronice pentru intensificarea vederii slabe – Оптика и приборы офтальмологические. Электрооптические устройства для улучшения плохого зрения (SR EN ISO 15254:2009, IDT) SM SR EN ISO 11683:2012 Ambalaje. Indicaţii tactile de pericol. Condiţii – Упаковка. Тактильные знаки предупреждения об опасности. Требования (SR EN ISO 11683:2000, IDT) SM SR EN 14391:2012 Ambalaje. Tuburi flexibile de aluminiu. Indicaţii tactile de pericol – Тара и упаковка. Сминаемые алюминиевые банки. Тактильные предупреждения об опасности (SR EN 14391:2005, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.020.01 SM SR EN 14717:2012 Sudare şi procedee conexe. Listă de verificări referitoare la mediu – Сварка и связанные процессы. Контрольный перечень, относящийся к окружающей среде (SR EN 14717:2005, IDT)

SM SR ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră – Газы парниковые. Часть 3: Требования и руководство по валидации и верификации деклараций, касающихся парниковых газов (SR ISO 14064-3:2006, IDT) SM SR ISO 14065:2012 Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere – Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания (SR ISO 14065:2009, IDT) 13.030.01 SM SR EN 12461:2012 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Ghid pentru manipularea, tratarea şi controlul deşeurilor – Биотехнология. Процессы крупномасштабные и производство. Руководство по обращению, дезактивации и контролю отходов (SR EN 12461:2000, IDT)

13.020.10

SM SR EN 12920+A1:2012 Caracterizarea deşeurilor. Metodologie pentru determinarea comportării la levigare a deşeurilor, în condiţii specificate – Характеристика отходов. Методология для определения поведения отходов при выщелачивании в установленных условиях (SR EN 12920+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 14063:2012 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple – Менеджмент окружающей среды. Обмен экологической информацией. Рекомендации и примеры (SR EN ISO 14063:2010, IDT)

SM SR EN 12940:2012 Deşeuri provenite de la fabricarea încălţămintei. Clasificarea şi gestionarea deşeurilor – Отходы от производства обуви. Классификация и управление отходами (SR EN 12940:2004, IDT)

13.020.40

SM SR EN 14039:2012 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea conţinutului de hidrocarburi din domeniul C10 pînă la C40, prin cromatografie în fază gazoasă – Характеристика отходов. Определение содержания углеводорода в диапазоне от С10 до С40 методом газовой хроматографии (SR EN 14039:2005, IDT)

SM SR ISO 14064-1:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificaţii şi ghid, la nivel de organizaţie, pentru cuantificarea şi raportarea emisiilor şi a cantităţilor îndepărtate de gaze cu efect de seră – Газы парниковые. Часть 1: Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации (SR ISO 14064-1:2006, IDT)

SM SR EN 14345:2012 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea conţinutului de hidrocarburi prin gravimetrie – Характеристика отходов.

15


INSM Mai 2012 Определение содержания углеводорода методом гравиметрического анализа (SR EN 14345:2005, IDT) SM SR EN 14346:2012 Caracterizarea deşeurilor. Calculul substanţei uscate prin determinarea reziduului uscat sau a conţinutului de apă – Характеристика отходов. Расчет сухого вещества путем определения сухого отхода или содержания воды (SR EN 14346:2007, IDT) SM SR EN 14899:2012 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Metodă cadru pentru pregătirea şi aplicarea unui plan de eşantionare – Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Основа для подготовки и применения плана отбора проб (SR EN 14899:2006, IDT) SM SR EN 15002:2012 Caracterizarea deşeurilor. Pregătirea porţiunilor de încercat din eşantioane de laborator – Характеристика отходов. Подготовка испытательных частей из лабораторных образцов (SR EN 15002:2006, IDT) 13.030.10 SM SR ISO 11932:2012 Măsurări ale activităţii materialelor solide destinate reciclării, reutilizării sau eliminării ca deşeuri neradioactive – Измерения активности твердых материалов, предназначенных для переработки, повторного использования или удаления как нерадиоактивных отходов (SR ISO 11932:2000, IDT) SM SR EN 12457-1:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 1: Test cu o etapă pe şarjă la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu conţinut ridicat de solid şi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 1: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 2 l/kg с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-1:2003, IDT) SM SR EN 12457-2:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 2: Test cu o etapă pe şarjă la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 2: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 10 l/kg с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-2:2003, IDT)

SM SR EN 12457-3:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 3: Test cu două etape pe şarjă la raportul lichid - solid de 2 l/kg şi de 8 l/kg pentru materialele cu conţinut înalt de solid şi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 3: Двухступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 2 l/kg и 8 l/kg для материалов очень твердого состояния с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-3:2003, IDT) SM SR EN 12457-4:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 4: Test cu o etapă pe şarjă la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 10 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 4: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 10 l/kg. с размером частиц не выше 10 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-4:2003, IDT) SM SR EN 15192:2012 Caracterizarea deşeurilor şi solurilor. Determinarea cromului (VI) în materiale solide prin dezagregare alcalină şi ion cromatografie cu detecţie spectrofotometrică – Характеристика отходов и почв. Определение хрома (VI) в твердых материалах путем щелочного разложения и ионной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием (SR EN 15192:2007, IDT) SM SR EN 15309:2012 Caracterizarea deşeurilor şi a solurilor. Determinarea compoziţiei elementare prin fluorescenţă de raze X – Характеристика отходов и почв. Определение элементарного состава с помощью рентгеновской флуоресценции (SR EN 15309:2007, IDT) 13.030.20 SM SR EN 12176:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea valorii pH-ului – Характеристика ила. Определение значениия pH (SR EN 12176:2000, IDT) SM SR EN 12457-1:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 1: Test cu o etapă pe şarjă la un raport lichid - solid de 2 l/kg pentru materiale cu conţinut ridicat de solid şi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов.

16


INSM Mai 2012 Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 1: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 2 l/kg с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-1:2003, IDT) SM SR EN 12457-2:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 2: Test cu o etapă pe şarjă la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 2: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 10 l/kg с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-2:2003, IDT) SM SR EN 12457-3:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 3: Test cu două etape pe şarjă la raportul lichid - solid de 2 l/kg şi de 8 l/kg pentru materialele cu conţinut înalt de solid şi cu dimensiunea particulei sub 4 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 3: Двухступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 2 l/kg и 8 l/kg для материалов очень твердого состояния с размером частиц не выше 4 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-3:2003, IDT) SM SR EN 12457-4:2012 Caracterizarea deşeurilor. Levigare. Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolurilor. Partea 4: Test cu o etapă pe şarjă la raportul lichid - solid de 10 l/kg pentru materiale cu dimensiunea particulei sub 10 mm (fără sau cu reducerea dimensiunii) – Характеристика отходов. Выщелачивание. Испытание на соответствие для выщелачивания гранулированных отходов и ила. Часть 4: Одноступенчатое испытание при отношении жидкой фазы к твердой 10 l/kg. с размером частиц не выше 10 mm (без уменьшения или с уменьшением размера) (SR EN 12457-4:2003, IDT) SM SR EN 12879:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea pierderii la calcinare a substanţei uscate – Характеристика ила. Определение остатка сухой массы при прокаливании (SR EN 12879:2002, IDT) SM SR EN 12880:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea reziduului uscat şi a conţinutului de apă – Характеристика ила. Определение сухого остатка и содержания воды (SR EN 12880:2002, IDT)

SM SR EN 13342:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea azotului Kjeldahl – Характеристика ила. Определение содержания азота по Кельдалю (SR EN 13342:2002, IDT) SM SR EN 13346:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea elementelor în urme şi a fosforului. Metode de extracţie în apă regală – Характеристика ила. Определение содержания микроэлементов и фосфора. Методы экстракции с применением царской водки (SR EN 13346:2002, IDT) SM SR CR 13846:2012 Recomandări pentru păstrarea şi extinderea utilizării nămolurilor şi căile de eliminare – Требования к сохранению и расширению использования ила и пути удаления (SR CR 13846:2002, IDT) SM SR EN 14671:2012 Caracterizarea nămolurilor. Pretratare pentru determinarea azotului amoniacal extractibil utilizînd clorură de potasiu 2 mol/l – Характеристика илов. Предварительная обработка для определения извлекаемого аммония с помощью 2 мол/l хлорида калия (SR EN 14671:2006, IDT) SM SR EN 14672:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea fosforului total – Характеристика ила. Определение общего содержания фосфора (SR EN 14672:2006, IDT) SM SR EN 14701-1:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 1: Timp de sucţiune capilară – Характеристика ила. Свойства фильтрации. Часть 1: Время капиллярного всасывания (SR EN 14701-1:2006, IDT) SM SR EN 14701-2:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 2: Determinarea rezistenţei specifice la filtrare – Характеристика ила. Свойства фильтрации. Часть 2: Определение особого сопротивления к фильтрации (SR EN 14701-2:2006, IDT) SM SR EN 14701-3:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 3: Determinarea compresibilităţii – Характеристика ила. Свойства фильтрации. Часть 3: Определение сжимаемости (SR EN 14701-3:2006, IDT) SM SR EN 14702-1:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de sedimentare. Partea 1: Determinarea capacităţii de sedimentare (Determinarea proporţiei dintre volumul de nămol şi indicele volumului de nămol) – Характеристика ила. Осаждающие свойства. Часть 1: Определение осаждаемости (определение пропорции объема ила и индекса объема ила) (SR EN 14702-1:2006, IDT) SM SR EN 14702-2:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de sedimentare.

17


INSM Mai 2012 Partea 2: Determinarea capacităţii de îngroşare – Характеристика ила. Осаждающие свойства. Часть 2: Определение способности к загущению (SR EN 14702-2:2006, IDT) 13.030.40 SM SR EN 840-1:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 1: Containere cu 2 roţi cu capacitatea de pînă la 400 l pentru dispozitive de ridicare cu furcă. Dimensiuni şi proiectare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 1: Контейнеры двухколесные емкостью до 400 l для гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция (SR EN 840-1:2004, IDT) SM SR EN 840-2:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 2: Containere cu 4 roţi cu capacitatea de pînă la 1 300 l, cu capac(e) plat(e), pentru dispozitive de ridicare cu fus şi/sau furcă. Dimensiuni şi proiectare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 2: Контейнеры четырехколесные емкостью до 1300 l с плоскими крышками для захватных и/или гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция (SR EN 840-2:2004, IDT) SM SR EN 840-3:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 3: Containere cu 4 roţi cu capacitatea mai mică sau egală cu 1 300 l, cu capac(e) bombat(e), pentru dispozitive de ridicare cu fus şi/sau furcă. Dimensiuni şi proiectare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 3: Контейнеры четырехколесные емкостью до 1300 l со сферической крышкой для захватных и/или гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция (SR EN 840-3:2004, IDT) SM SR EN 840-4:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 4: Containere cu 4 roţi cu capacitatea mai mică sau egală cu 1 700 l, cu capac(e) plat(e), pentru dispozitive de ridicare cu fus mare sau BGbasculante şi/sau basculante cu furcă mare. Dimensiuni şi proiectare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 4: Контейнеры четырехколесные емкостью до 1700 l с плоскими крышками для широкозахватных или BG-подъемников и/или широкозахватных гребенчатых подъемных устройств. Размеры и конструкция (SR EN 840-4:2004, IDT) SM SR EN 840-5:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 5: Condiţii de performanţă şi metode de încercare – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (SR EN 840-5:2004, IDT) SM SR EN 840-6+A1:2012 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 6: Condiţii referitoare la igienă şi la securitate – Контейнеры для отходов передвижные. Часть 6: Требования гигиены и безопасности (SR EN 840-6+A1:2008, IDT)

SM SR EN 13137:2012 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea carbonului organic total (COT) în deşeuri, nămoluri şi sedimente – Характеристика отходов. Определение содержания общего органического углерода в отходах, иле и осадках (SR EN 13137:2002, IDT) SM SR EN 13656:2012 Caracterizarea deşeurilor. Dezagregarea prin microunde cu amestec de acizi fluorhidric (HF), azotic (HNO3) şi clorhidric (HCl) pentru determinarea ulterioară a elementelor – Характеристика отходов. Микроволновая переработка смесью фтористоводородной (HF), азотной (HNO3) и хлористоводородной (HCl) кислот для последующего определения элементов в отходах (SR EN 13656:2003, IDT) SM SR EN 13657:2012 Caracterizarea deşeurilor. Dezagregarea pentru determinarea ulterioară a elementelor solubile în apă regală – Характеристика отходов. Переработка для последующего определения растворимой части элементов отходов в царской водке (SR EN 13657:2003, IDT) SM SR EN 14582:2012 Caracterizarea deşeurilor. Conţinut de halogen şi sulf. Arderea oxigenului în sisteme închise şi metode de determinare – Характеристика отходов. Содержание галогена и серы. Кислородное сжигание в закрытых системах и методы определения (SR EN 14582:2007, IDT) SM SR EN 15170:2012 Caracterizarea nămolurilor. Determinarea puterii calorice – Характеристика ила. Определение теплотворной способности (SR EN 15170:2009, IDT) 13.030.50 SM SR EN 13429:2012 Ambalaje. Reutilizare. Упаковка. использование (SR EN 13429:2005, IDT)

Повторное

SM SR EN 13432:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului şi biodegradare. Program de încercare şi criterii de evaluare a acceptării finale a ambalajelor – Упаковка. Требования к упаковке, восстанавливаемой посредством компостирования и биологического разложения. Программа испытаний и критерии оценки для окончательной приемки упаковки (SR EN 13432:2002, IDT) SM SR EN 13920-1:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 1: Condiţii generale, prelevare şi încercări – Алюминий и алюминевые сплавы. Лом. Часть 1: Общие требования, отбор проб и испытания (SR EN 13920-1:2003, IDT)

18


INSM Mai 2012 SM SR EN 13920-2:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 2: Material recirculabil de aluminiu nealiat – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 2. Нелегированный алюминиевый лом (SR EN 13920-2:2003, IDT) SM SR EN 13920-3:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 3: Material recirculabil provenit de la sîrme şi cabluri – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 3: Проволочный и кабельный лом (SR EN 13920-3:2003, IDT) SM SR EN 13920-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 4: Material recirculabil provenit de la o singură marcă de aliaj deformabil – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 4: Лом, полученный из одного деформированного сплава (SR EN 13920-4:2003, IDT) SM SR EN 13920-5:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 5: Material recirculabil provenit de la două sau mai multe mărci de aliaje deformabile din aceeaşi serie – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 5: Лом, полученный из двух или больше деформированных сплавов одной серии (SR EN 13920-5:2003, IDT) SM SR EN 13920-6:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 6: Material recirculabil provenit de la două sau mai multe mărci de aliaje deformabile – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 6: Лом, полученный из двух или больше деформированных сплавов (SR EN 13920-6:2003, IDT) SM SR EN 13920-8:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 8: Material recirculabil constituit din materiale neferoase rezultate de la operaţiile de mărunţire, destinat proceselor de recuperare a aluminiului – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 8: Лом, полученный при измельчении цветных материалов, предназначенных для сепарации алюминия (SR EN 13920-8:2003, IDT) SM SR EN 13920-9:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 9: Material recirculabil provenit de la procesele de recuperare a aluminiului din materiale neferoase mărunţite – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 9: Лом, полученный при сепарации алюминия из цветных измельченных материалов (SR EN 13920-9:2003, IDT) SM SR EN 13920-10:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 10: Material recirculabil provenit de la cutii uzate de aluminiu, pentru băuturi – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 10: Лом, полученный из алюминиевых пивных бочонков (SR EN 13920-10:2003, IDT)

SM SR EN 13920-11:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 11: Material recirculabil provenit de la radiatoare de aluminiu-cupru – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 11: Лом, полученный из алюминиево-медных радиаторов (SR EN 13920-11:2003, IDT) SM SR EN 13920-12:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 12: Strunjituri provenite de la o singură marcă de aliaj – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 12: Стружки, состоящие из одного сплава (SR EN 13920-12:2003, IDT) SM SR EN 13920-13:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 13: Strunjituri amestecate provenite de la două sau mai multe mărci de aliaje – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. 13: Смешанные токарные стружки из двух или больше сплавов (SR EN 13920-13:2003, IDT) SM SR EN 13920-14:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 14: Material recirculabil provenit de la ambalaje uzate de aluminiu – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 14: Лом, полученный из использованных алюминиевых упаковок (SR EN 13920-14:2003, IDT) SM SR EN 13920-15:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 15: Material recirculabil de aluminiu provenit de la ambalaje uzate de aluminiu, obţinut prin îndepărtarea acoperirilor – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 15: Алюминиевый лом с удаленным верхним слоем, полученный из использованных алюминиевых упаковок (SR EN 13920-15:2003, IDT) SM SR EN 13920-16:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 16: Material recirculabil provenit de la zguri, cruste de solidificare, stropi de turnare şi bucăţi metalice – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 16: Лом, полученный из съемов, дросса, спели и металлических частей (SR EN 13920-16:2003, IDT) SM SR EN 15342:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polistiren (PS) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полистиренов (SR EN 15342:2008, IDT) SM SR EN 15343:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Trasabilitatea reciclării materialelor plastice şi evaluarea conformităţii şi a conţinutului de produse reciclate – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Прослеживаемость рециклинга пластмасс и оценка соответствия и содержания рециклинга (SR EN 15343:2008, IDT)

19


INSM Mai 2012 SM SR EN 15344:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilenă (PE) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтиленов (SR EN 15344:2008, IDT) SM SR EN 15345:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polipropilenă (PP) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полипропиленов (SR EN 15345:2008, IDT) SM SR EN 15346:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных поливинилхлоридов (SR EN 15346:2008, IDT) SM SR EN 15347:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea deşeurilor de materiale plastice – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика отходов пластмасс (SR EN 15347:2008, IDT) SM SR EN 15348:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) – Пластмассы. Рециркулированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтилентерефталатов (SR EN 15348:2008, IDT) 13.030.99 SM SR EN 13427:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje – Упаковка. Требования к применению стандартов в области упаковки и упаковочных отходов (SR EN 13427:2005, IDT)

dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii controlate de formare a compostului. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat – Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при установленных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода (SR EN 14046:2004, IDT) SM SR EN 14806:2012 Ambalaje. Evaluarea preliminară a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii simulate de compostare în cadrul unei încercări la nivel de laborator – Упаковка. Предварительная оценка разрушения упаковочных материалов в моделированных условиях компостирования при лабораторном испытании (SR EN 14806:2006, IDT) SM SR EN ISO 14855-1:2012 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală – Определение способности к полному аэробному биологическому разложению пластмассы в контролируемых условиях компостирования. Метод с применением анализа выделяемого диоксида углерода. Часть 1: Общий метод (SR EN ISO 14855-1:2008, IDT) SM SR EN 14995:2012 Materiale plastic. Evaluarea compostabilităţii. Program de încercări şi specificaţii – Пластмассы. Оценка способности к образованию компоста. Плановые испытания и технические условия (SR EN 14995:2007, IDT) 13.040.01 SM SR EN ISO 9169:2012 Calitatea aerului. Definirea şi determinarea caracteristicilor de performanţă ale unui sistem automat de măsurare – Качество воздуха. Формулировка и определение рабочих характеристик автоматической системы измерения (SR EN ISO 9169:2007, IDT)

SM SR EN 13428:2012 Ambalaje. Cerinţe specifice fabricării şi compoziţiei. Prevenire prin reducerea la sursă - Упаковка. Специальные требования к изготовлению и составу. Сбережение ресурсов путем уменьшения упаковочных отходов (SR EN 13428:2005, IDT)

SM SR ISO 13752:2012 Calitatea aerului. Evaluarea incertitudinii unei metode de măsurare în condiţii din teren folosind o a doua metodă ca referinţă – Качество воздуха. Оценка неопределенности метода измерений в полевых условиях с использованием второго метода в качестве эталонного (SR ISO 13752:2008, IDT)

SM SR EN 13431:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv specificarea puterii calorifice inferioare minime – Упаковка. Требования к энергетически восстанавливаемой упаковке, включая определение минимальной теплотворной способности (SR EN 13431:2005, IDT)

SM SR EN ISO 14956:2012 Calitatea aerului. Evaluarea aplicabilităţii unei proceduri de măsurare prin comparare cu o incertitudine de măsurare cerută – Качество воздуха. Оценка применимости методики измерения на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения (SR EN ISO 14956:2003, IDT)

SM SR EN 14046:2012 Ambalaje. Evaluarea biodegradării aerobe finale şi a

SM SR EN ISO 16017-1:2012 Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de

20


INSM Mai 2012 muncă. Prelevare şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie /desorbţie termică/ cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare – Воздух внутри помещений, окружающий воздух и атмосфера рабочей зоны. Отбор проб и анализ летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки /термодесорбции/ капиллярной газовой хроматографии. Часть 1: Отбор проб методом прокачки (SR EN ISO 16017-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 16017-2:2012 Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevare şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie /desorbţie termică/ cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuzie – Воздух внутри помещений, окружающий воздух и атмосфера рабочей зоны. Отбор проб и анализ летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки /термодесорбции/ капиллярной газовой хроматографии. Часть 2: Диффузионный отбор проб (SR EN ISO 16017-2:2004, IDT) SM SR EN ISO 20988:2012 Calitatea aerului. Ghid pentru estimarea incertitudinii de măsurare – Качество воздуха. Руководство по выражению неопределенности измерения (SR EN ISO 20988:2007, IDT) 13.040.20 SM SR ISO 4221:2012 Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf în aerul înconjurător. Metoda spectrofotometrică cu thorin – Качество воздуха. Определение концентрации по массе диоксида серы в окружающем воздухе. Спектрофотометрический метод с применением торина (SR ISO 4221:2000, IDT) SM SR ISO 7708:2012 Calitatea aerului. Definiţiile fracţiunilor dimensionale ale particulelor pentru prelevarea legată de sănătate – Качество воздуха. Определение фракций по крупности частиц для отбора проб в целях охраны здоровья (SR ISO 7708:2000, IDT) SM SR ISO 9835:2012 Aer înconjurător. Determinarea unui indice de fum negru – Воздух окружающий. Определение индекса черного дыма (SR ISO 9835:2001, IDT) SM SR ISO 9855:2012 Aer înconjurător. Determinarea conţinutului de plumb din particulele de aerosol colectate pe filtre. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică – Воздух окружающий. Определение содержания микрочастиц свинца в аэрозолях, скапливающихся на фильтрах. Спектрометрический метод атомной абсорбции (SR ISO 9855:1999, IDT)

SM SR ISO 10313:2012 Aer exterior. Determinarea conţinutului masic de ozon. Metoda prin chemiluminiscenţă – Воздух окружающий. Определение концентрации по массе озона. Метод хемилюминесценции (SR ISO 10313:1995, IDT) SM SR ISO 11222:2012 Calitatea aerului. Determinarea incertitudinii măsurărilor de calitate a aerului pe perioada de mediere – Качество воздуха. Определение неопределенности измерений качества воздуха, полученных усреднением по времени (SR ISO 11222:2008, IDT) SM SR EN 12341:2012 Calitatea aerului. Determinarea fracţiei PM10 de materii sub formă de pulberi în suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare în teren pentru demonstrarea echivalenţei cu metoda de măsurare de referinţă – Качество воздуха. Определение фракции PM10 взвешенной пыли. Эталонный метод и процедура испытаний на месте для доказательства равнозначности с эталонным методом измерения (SR EN 12341:2002, IDT) SM SR ISO 12884:2012 Aer înconjurător. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice totale (fază gazoasă şi particule). Prelevare pe adsorbant şi filtru urmată de analiză prin cromatografie în fază gazoasă/ spectrometrie de masă – Воздух окружающий. Определение общего (газовая и твердая фаза) содержания полициклических ароматических углеводородов. Улавливание сорбционными фильтрами с применением газового хроматографического и массспектрометрического анализа (SR ISO 12884:2008, IDT) SM SR EN 13528-1:2012 Calitatea aerului înconjurător. Prelevatoare prin difuzie pentru determinarea concentraţiilor de gaze şi vapori. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Cerinţe generale – Качество окружающего воздуха. Диффузный пробоотборник для определения концентраций газов и паров. Требования и методы испытаний. Часть 1: Общие требования (SR EN 13528-1:2003, IDT) SM SR EN 13528-2:2012 Calitatea aerului înconjurător. Prelevatoare prin difuzie pentru determinarea concentraţiilor de gaze şi vapori. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare – Качество окружающего воздуха. Диффузный пробоотборник для определения концентраций газов и паров. Требования и методы испытаний. Часть 2: Специальные требования и методы испытаний (SR EN 13528-2:2003, IDT) SM SR EN 13528-3:2012 Calitatea aerului înconjurător. Prelevatoare prin difuzie pentru determinarea concentraţiilor de gaze şi vapori. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 3: Ghid de selectare, utilizare şi întreţinere – Качество окружающего воздуха.

21


INSM Mai 2012 Диффузный пробоотборник для определения концентраций газов и паров. Требования и методы испытаний. Часть 3: Руководство по выбору, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 13528-3:2004, IDT) SM SR EN 14211:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de azot şi monoxid de azot prin chemiluminescenţă – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации двуокиси и моноокиси азота посредством хемилюминесценции (SR EN 14211:2005, IDT) SM SR EN 14212:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации диоксида серы посредством ультрафиолетовой флуоресценции (SR EN 14212:2005, IDT) SM SR EN 14412:2012 Calitatea aerului interior. Prelevatoare prin difuzie pentru determinarea concentraţiilor de gaze şi vapori. Ghid pentru selectare, utilizare şi întreţinere – Качество воздуха внутри помещений. Диффузный пробоотборник для определения концентрации газов и паров. Руководство по выбору, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 14412:2005, IDT) SM SR EN 14625:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de ozon prin fotometrie în ultraviolet – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации озона посредством ультрафиолетовой фотометрии (SR EN 14625:2005, IDT) SM SR EN 14626:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroşu nedispersiv – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации моноксида углерода посредством недисперсивной инфракрасной спектроскопии (SR EN 14626:2005, IDT) SM SR EN 14662-1:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de benzen. Partea 1: Prelevare prin pompare urmată de desorbţie termică şi cromatografie în fază gazoasă – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентраций бензола. Часть 1: Отбор проб методом прокачки, сопровождаемый термодесорбцией и газовой хроматографией (SR EN 14662-1:2005, IDT) SM SR EN 14662-2:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru

măsurarea concentraţiei de benzen. Partea 2: Prelevare prin pompare urmată de desorbţie cu solvent şi cromatografie în fază gazoasă – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентраций бензола. Часть 2: Отбор проб методом прокачки, сопровождаемый десорбцией растворителя и газовой хроматографией (SR EN 14662-2:2005, IDT) SM SR EN 14662-3:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de benzen. Partea 3: Prelevare automată prin pompare urmată de cromatografie în fază gazoasă in situ – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентраций бензола. Часть 3: Автоматический отбор проб методом прокачки, сопровождаемый газовой хроматографией на месте (SR EN 14662-3:2005, IDT) SM SR EN 14662-4:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de benzen. Partea 4: Prelevare prin difuzie urmată de desorbţie termică şi cromatografie în fază gazoasă – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентраций бензола. Часть 4: Диффузный отбор проб, сопровождаемый термодесорбцией и газовой хроматографией (SR EN 14662-4:2005, IDT) SM SR EN 14662-5:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de benzen. Partea 5: Prelevare prin difuzie urmată de desorbţie cu solvent şi cromatografie în fază gazoasă – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентраций бензола. Часть 5: Диффузный отбор проб, сопровождаемый десорбцией растворителя и газовой хроматографией (SR EN 14662-5:2005, IDT) SM SR EN 14902:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru determinarea Pb, Cd, As şi Ni în fracţia PM 10 a particulelor în suspensie – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод определения Pb, Cd, As и Ni во фракции PM10 взвешенных твердых частиц (SR EN 14902:2006, IDT) SM SR EN 14907:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM 2,5 a particulelor în suspensie – Качество окружающего воздуха. Стандартный гравиметрический метод измерения массовой доли взвешенных твердых частиц PM 2,5 (SR EN 14907:2006, IDT) SM SR EN 15483:2012 Calitatea aerului înconjurător. Măsurări ale aerului înconjurător în apropierea solului prin spectrometrie cu transformată Fourier – Качество окружающего воздуха.

22


INSM Mai 2012 Измерение окружающего воздуха у поверхности земли с применением инфракрасной спектроскопии с Фурьепреобразованием (SR EN 15483:2009, IDT) SM SR EN 15549:2012 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de benzo[a]piren în aerul înconjurător – Качество окружающего воздуха. Стандартный метод измерения концентрации бензо[а]пирена в окружающем воздухе (SR EN 15549:2008, IDT) 13.040.30 SM SR EN 482:2012 Atmosfera locului de muncă. Cerinţe generale pentru performanţa procedurilor de măsurare a agenţilor chimici – Атмосфера рабочей зоны. Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ (SR EN 482:2007, IDT) SM SR ISO 8760:2012 Aerul locurilor de muncă. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon. Metoda cu tuburi detectoare pentru prelevare rapidă, cu citire directă – Воздух рабочей зоны. Определение концентрации по массе монооксида углерода. Метод с применением детекторных трубок для быстрого отбора проб с непосредственной индикацией (SR ISO 8760:2001, IDT) SM SR ISO 8761:2012 Aerul locurilor de muncă. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de azot. Metoda cu tuburi detectoare pentru prelevare rapidă, cu citire directă – Воздух рабочей зоны. Определение концентрации диоксида азота по массе. Метод с применением детекторных трубок для быстрого отбора проб с прямой индикацией (SR ISO 8761:2001, IDT) SM SR ISO 9487:2012 Aerul locurilor de muncă. Determinarea vaporilor de hidrocarburi aromatice. Metoda de analiză prin tuburi cu cărbune activ/desorbţia solventului/cromatografie în fază gazoasă – Воздух рабочей зоны. Определение летучих ароматических углеводородов. Метод газовой хроматографии с применением трубок с активированным углем/десорбции растворителя (SR ISO 9487:2001, IDT) SM SR EN 14031:2012 Atmosfera locului de muncă. Determinarea endotoxinelor în suspensie în aer – Атмосфера рабочей зоны. Определение эндотоксинов в воздухе (SR EN 14031:2003, IDT) SM SR EN 14042:2012 Atmosfera locului de muncă. Ghid pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici – Атмосфера рабочей зоны. Руководство по применению и использованию процедур

оценки экспозиции для химических и биологических агентов (SR EN 14042:2003, IDT) SM SR EN 45544-1:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (SR EN 45544-1:2002, IDT) SM SR EN 45544-2:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. P artea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatele utilizate pentru măsurarea concentraţiilor în zona cu valori limită – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов, применяемых для измерения концентраций в зоне предельных значений (SR EN 45544-2:2003, IDT) SM SR EN 45544-3:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparatele utilizate pentru măsurarea concentraţiilor mult peste valorile limită – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 3: Требования к рабочим характеристикам приборов, применяемых для измерения концентрации выше предельных значений (SR EN 45544-3:2003, IDT) SM SR EN 45544-4:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 4: Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 4: Руководство по выборы, установке, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 45544-4:2004, IDT) 13.040.35 SM SR EN ISO 14644-1:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 1: Clasificarea curăţeniei aerului – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1: Классификация чистоты воздуха (SR EN ISO 14644-1:2002, IDT)

23


INSM Mai 2012 SM SR EN ISO 14644-2:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 2: Specificaţii pentru încercare şi monitorizare în vederea demonstrării conformităţii cu ISO 14644-1 – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2: Технические условия на испытания и мониторинг для доказательства соответствия стандарту ISO 14644-1 (SR EN ISO 14644-2:2002, IDT) SM SR EN ISO 14644-4:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 4: Proiectare, execuţie şi punere în funcţiune – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4: Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию (SR EN ISO 14644-4:2002, IDT) SM SR EN ISO 14644-5:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 5: Funcţionare – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5: Функционирование (SR EN ISO 14644-5:2005, IDT) SM SR EN ISO 14644-6:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 6: Vocabular – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 6: Словарь (SR EN ISO 14644-6:2007, IDT) SM SR EN ISO 14644-7:2012 Camere curate şi medii controlate associate. Partea 7: Dispozitive de separare (hote cu aer curat, cutii pentru mănuşi, izolatori şi microclimate) – Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7: Разделительные устройства (вытяжные шкафы, перчаточные камеры, разъединители и минисреды) (SR EN ISO 14644-7:2005, IDT) 13.040.40 SM SR EN 1822-1:2012 Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA, HEPA şi ULPA). Partea 1: Clasificare, încercări de performanţă, marcare – Фильтры воздушные высокоэффективные (EPA, HEPA и ULPA). Часть 1: Классификация, испытания рабочих характеристик, маркировка (SR EN 1822-1:2010, IDT) SM SR EN 1822-2:2012 Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA, HEPA şi ULPA). Partea 2: Producere aerosol, echipament de măsurare şi statistica numărării particulelor – Фильтры воздушные высокоэффективные (EPA, HEPA и ULPA). Часть 2: Производство аэрозоля, измерительные приборы, статистика подсчета частиц (SR EN 1822-2:2010, IDT) SM SR EN 1948-1:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de PCDD/PCDF şi PCB tip dioxinăPartea 1:Prelevarea PCDD/PCDF – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации PCDD/PCDF и диоксиноподобных PCB. Часть 1: Отбор проб PCDD/PCDF (SR EN 1948-1:2006, IDT)

SM SR EN 1948-2:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de PCDD/PCDF şi PCB tip dioxină. Partea 2: Extracţie şi purificare a PCDD/PCDF – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации PCDD/PCDF и диоксиноподобных PCB. Часть 2: Вытяжка и очистка PCDD/PCDF (SR EN 1948-2:2006, IDT) SM SR EN 1948-3:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de PCDD/PCDF şi PCB tip dioxină. Partea 3: Identificare şi cuantificare a PCDD/PCDF – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации PCDD/PCDF и диоксиноподобных PCB. Часть 3: Идентификация и квантификация PCDD/PCDF (SR EN 1948-3:2006, IDT) SM SR ISO 7935:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf. Caracteristici de performanţă ale metodelor automate de măsurare – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации диоксида серы. Рабочие характеристики автоматизированных методов измерений (SR ISO 7935:2005, IDT) SM SR EN 1822-3:2012 Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA, HEPA şi ULPA). Partea 3: Încercare medii filtrante plane – Фильтры воздушные высокоэффективные (EPA, HEPA и ULPA). Часть 3: Испытание плоской поверхности фильтрующего материала (SR EN 1822-3:2010, IDT) SM SR ISO 10396:2012 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare – Выбросы стационарных источников. Отбор проб для автоматизированного определения концентраций выделения газа для стационарных систем мониторинга (SR ISO 10396:2008, IDT) SM SR ISO 10849:2012 Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Caracteristicile de performanţă ale sistemelor de măsurare automate – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации оксидов азота. Рабочие характеристики автоматических систем измерения (SR ISO 10849:2006, IDT) SM SR ISO 11338-1:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice sub formă gazoasă şi particule. Partea 1: Prelevare – Выбросы стационарных источников. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов в газовой фазе и в фазе частиц. Часть 1: Отбор проб (SR ISO 11338-1:2008, IDT)

24


INSM Mai 2012 SM SR ISO 11338-2:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice sub formă gazoasă şi particule. Partea 2: Preparare probă, purificare şi determinare – Выбросы стационарных источников. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов в газовой фазе и в фазе частиц. Часть 2: Подготовка пробы, очистка и определение (SR ISO 11338-2:2008, IDT) SM SR ISO 12039:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea monoxidului de carbon, dioxidului de carbon şi oxigenului. Caracteristici de performanţă şi etalonarea sistemelor automate de măsurare – Выбросы стационарных источников. Определение содержания монооксида углерода, диоксида углерода и кислорода. Рабочие характеристики и калибровка автоматических измерительных систем (SR ISO 12039:2008, IDT) SM SR EN 12619:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de carbon organic total în concentraţii scăzute în efluent gazos. Metoda continuă cu detector de ionizare în flacără – Выбросы стационарных источников. Определение концентрации по массе общего газообразного органически связанного углерода в незначительных концентрациях в отходящих газах. Непрерывный метод с применением пламенно-ионизационного детектора (SR EN 12619:2002, IDT) SM SR EN 12753+A1:2012 Sisteme termice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile de tratare a suprafeţelor. Cerinţe de securitate – Тепловые системы очистки выхлопного газа от оборудования для обработки поверхности. Требования безопасности (SR EN 12753+A1:2010, IDT) SM SR EN 13211:2012 Calitatea aerului. Emisii de la surse fixe. Metoda manuală de determinare a concentraţiei de mercur total – Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Ручной метод определения концентрации суммарной ртути (SR EN 13211:2003, IDT) SM SR EN 13284-1:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации пыли низкого диапазона. Часть 1: Метод ручной гравиметрии (SR EN 13284-1:2002, IDT) SM SR EN 13284-2:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice scăzute de pulberi. Partea 2: Sisteme automate de măsurare – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации пыли низкого диапазона. Часть 2: Автоматические измерительные системы (SR EN 13284-2:2005, IDT)

SM SR EN 13526:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de carbon organic gazos total în efluenţii gazoşi reziduali de la sursele utilizatoare de solvenţi. Metoda continuă cu detector de ionizare în flacără – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации общего газообразного органического углерода в дымовых газах в процессах с использованием растворителя. Детекторный метод непрерывной пламенной ионизации (SR EN 13526:2002, IDT) SM SR EN 13649:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации индивидуальных газовых органических соединений. Метод активированного угля и десорбции растворителя (SR EN 13649:2002, IDT) SM SR ISO 14164:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenţilor gazoşi în conducte. Metoda automată – Выбросы стационарных источников. Определение объемного расхода потоков газа в газопроводах. Автоматизированный метод (SR ISO 14164:2008, IDT) SM SR EN 14181:2012 Emisii de la surse fixe. Asigurarea calităţii sistemelor automate de măsurare – Выбросы стационарных источников. Обеспечение качества автоматических измерительных систем (SR EN 14181:2004, IDT) SM SR EN 14385:2012 Emisii ale surselor fixe. Determinarea emisiei totale de As, Cd, Cr, Co, Cu,Mn, Ni, Pb, Sb, TI şi V – Выбросы стационарных источников. Определение общего выброса As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V (SR EN 14385:2004, IDT) SM SR EN 14789:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei volumetrice de oxigen (O2). Metodă de referinţă: Paramagnetism – Выбросы стационарных источников. Определение объемной концентрации кислорода (О2). Эталонный метод: Парамагнетизм (SR EN 14789:2006, IDT) SM SR EN 14790:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte – Выбросы стационарных источников. Определение содержания водяного пара в трубопроводах (SR EN 14790:2006, IDT) SM SR EN 14791:2012 Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf. Metodă de referinţă – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации диоксида серы. Эталонный метод (SR EN 14791:2006, IDT)

25


INSM Mai 2012 SM SR EN 14792:2012 Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot (NOx). Metodă de referinţă: Chemiluminiscenţă – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации оксидов азота (NOx). Эталонный метод: хемилюминесценция (SR EN 14792:2006, IDT) SM SR EN 14884:2012 Calitatea aerului. Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei de mercur total: sisteme automate de măsurare – Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Определение общего содержания ртути: cистемы автоматического измерения (SR EN 14884:2006, IDT) SM SR EN ISO 15012-1:2012 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare – Охрана здоровья и безопасность при сварке и смежных процессах. Требования к испытанию и маркировке оборудования для фильтрации воздуха. Часть 1: Испытания эффективности отделения дыма при сварке (SR EN ISO 15012-1:2005, IDT) SM SR EN 15058:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon (CO). Metodă de referinţă: spectrometrie în infraroşu nedispersiv – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации моноксида углерода (CO). Эталонный метод: недесперсивная инфракрасная спектрометрия (SR EN 15058:2006, IDT) SM SR EN 15259:2012 Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe – Cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare – Качество воздуха. Измерение выбросов стационарных источников. Требования к секциям и местам замера и к цели, плану и отчету измерения (SR EN 15259:2008, IDT) SM SR EN 15267-3:2012 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 3: Criterii de performanţă şi proceduri de încercare pentru sistemele automate de măsurare pentru monitorizarea emisiilor de la surse fixe – Качество воздуха. Сертификация автоматических систем измерения. Часть 3: Критерии эффективности и процедуры испытаний для автоматических систем измерения для мониторинга выбросов стационарных источников (SR EN 15267-3:2008, IDT) SM SR EN 15445:2012 Emisii fugitive şi difuze provenite de la diverse sectoare industriale. Estimarea surselor de emisii fugitive de pulberi prin modelarea dispersiei inverse – Летучие и диффузные выбросы, исходящие от разных участков

промышленности. Оценка источников летучей пыли путем моделирования обратной дисперсии (SR EN 15445:2008, IDT) SM SR EN 15446:2012 Emisii fugitive şi difuze provenite de la diverse sectoare industriale. Măsurarea emisiilor fugitive de compuşi gazoşi provenite prin pierderi de la echipamente şi conducte – Летучие и диффузные выбросы, исходящие от разных участках промышленности. Измерение летучих выбросов в форме газа от утечки оборудования и трубопроводов (SR EN 15446:2008, IDT) SM SR CEN/TS 15675:2012 Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice – Качество воздуха. Измерение выбросов стационарных источников. Применение EN ISO/CEI 17025:2005 к периодическим измерениям (SR CEN/TS 15675:2009, IDT) SM SR ISO 15713:2012 Emisii ale surselor fixe. Prelevarea şi determinarea conţinutului de fluoruri în stare gazoasă – Выбросы стационарных источников. Отбор проб и определение содержания газообразного фтора (SR ISO 15713:2008, IDT) SM SR EN ISO 23210:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de PM10/PM2,5 în efluenţii gazoşi. Măsurare de concentraţii scăzute prin utilizarea impactorilor – Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации PM10/PM2,5 в топочном газе. Измерение низких концентраций с помощью импакторов (SR EN ISO 23210:2010, IDT) 13.060.01 SM SR EN 1899-1:2012 Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). Partea 1: Metoda prin diluare şi însămînţare cu aport de aliltiouree – Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде после n суток (BODn). Часть 1: Метод разбавления и посева с добавлением аллилтиомочевины (SR EN 1899-1:2003, IDT) 13.060.20 SM SR EN 903:2012 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen MBAS – Качество воды. Определение анионных поверхностноактивных веществ путем измерения индекса метиленового синего (МBAS) (SR EN 903:2003, IDT) SM SR EN 1420-1:2012 Influenţa materiilor organice asupra apei potabile. Determinarea mirosului şi gustului apei din reţelele de conducte. Partea 1: Metodă de încercare –

26


INSM Mai 2012 Влияние органических материалов на воду, потребляемую человеком. Оценка воды на вкус и запах в системах трубопроводов. Часть 1: Метод испытания (SR EN 1420-1:2004, IDT) SM SR EN 12729:2012 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Clapetă de reţinere cu zonă de presiune redusă controlabilă. Familie B. Tip A – Устройства для предотвращения загрязнения обратным потоком питьевой воды. Управляемое устройство обратного потока с уменьшенной зоной давления. Семейство B, тип A (SR EN 12729:2003, IDT) SM SR EN 13052-1:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Materiale organice. Determinarea culorii şi a turbidităţii apei în reţeaua de conducte. Partea 1: Metodă de testare – Влияние материалов на питьевую воду. Органические вещества. Определение окрашивания и помутнения воды в системах трубопроводов. Часть 1: Метод испытания (SR EN 13052-1:2002, IDT) SM SR EN 14395-1:2012 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile. Evaluarea organoleptică a apei în sisteme de înmagazinare. Partea 1: Metodă de testare – Влияние органических материалов на питьевую воду. Органолептическая оценка воды в системах хранения. Часть 1: Метод испытания (SR EN 14395-1:2005, IDT)

общего органического углерода (TOC) и растворенного органического углерода (DOC) (SR EN 1484:2001, IDT) SM SR EN 1610:2012 Execuţia şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare – Прокладка и испытание соединителей и канализационных сетей (SR EN 1610:2000, IDT) SM SR EN 1671:2012 Reţele de canalizare sub presiune în exteriorul clădirilor – Системы канализационные под давлением вне зданий (SR EN 1671:2000, IDT) SM SR EN ISO 10301:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile. Metode prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение содержания легколетучих галогенизированных углеводородов. Методы газовой хроматографии (SR EN ISO 10301:2003, IDT) SM SR EN ISO 11369:2012 Calitatea apei. Determinarea unor agenţi de tratare a plantelor. Metoda prin cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă cu detecţie UV, după extracţie solid-lichid – Качество воды. Определение некоторых реагентов для обработки растений. Метод, основанный на использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детекцией после экстракции в системе твердое тело-жидкость (SR EN ISO 11369:2004, IDT)

13.060.30 SM SR EN 872:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de materii în suspensie. Metoda prin filtrare pe filtre din fibre de sticlă – Качество воды. Определение взвешенных твердых частиц. Метод с фильтрацией сквозь стекловолоконное сито (SR EN 872:2005, IDT) SM SR EN ISO 9391:2012 Calitatea apei. Prelevarea macro-nevertebratelor din ape adînci. Ghid pentru folosirea prelevatoarelor de colonizare, a prelevatoarelor calitative şi cantitative – Качество воды. Отбор проб в глубоких водах для определения накопления в них беспозвоночных макроорганизмов. Руководство по использованию колонизационных, качественных и количественных пробоотборников (SR EN ISO 9391:2000, IDT) SM SR EN 1483:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания ртути. Метод атомноабсорбционной спектрометрии (SR EN 1483:2007, IDT) SM SR EN 1484:2012 Analiza apei. Linii directoare pentru determinarea carbonului organic total (TOC) şi a carbonului organic dizolvat (DOC) – Анализ воды. Руководство по определению содержания

SM SR EN 12255-1:2012 Staţii de epurare. Partea 1: Principii generale de construcţie – Очистные станции. Часть 1: Общие принципы конструкции (SR EN 12255-1:2002, IDT) SM SR EN 12255-3:2012 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare – Очистные станции. Часть 3: Предварительная обработка (SR EN 12255-3:2002, IDT) SM SR EN 12255-4:2012 Staţii de epurare. Partea 4: Decantare primară – Очистные станции. Часть 4: Первичное отстаивание (SR EN 12255-4:2002, IDT) SM SR EN 12255-5:2012 Staţii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune – Очистные станции. Часть 5: Очистка сточных вод, сбрасываемых в прудах-отстойниках (SR EN 12255-5:2002, IDT) SM SR EN 12255-6:2012 Staţii de epurare. Partea 6: Procedeu cu nămoluri activat – Очистные станции. Часть 6: Активированный процесс обработки ила (SR EN 12255-6:2002, IDT) SM SR EN 12255-7:2012 Staţii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu peliculă fixată – Очистные станции. Часть 7: Биологические

27


INSM Mai 2012 реакторы с фиксированной пленкой (SR EN 12255-7:2002, IDT) SM SR EN 12255-8:2012 Staţii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare nămoluri – Очистные станции. Часть 8: Хранение и обработка ила (SR EN 12255-8:2002, IDT) SM SR EN 12255-9:2012 Staţii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor şi ventilaţie – Очистные станции. Часть 9: Дезодорирование и вентиляция (SR EN 12255-9:2002, IDT) SM SR EN 12255-10:2012 Staţii de epurare. Partea 10: Principii de securitate – Очистные станции. Часть 10: Принципы безопасности (SR EN 12255-10:2002, IDT) SM SR EN 12255-11:2012 Staţii de epurare. Partea 11: Date generale cerute – Очистные станции. Часть 11: Необходимая общая информация (SR EN 12255-11:2002, IDT) SM SR EN 12255-12:2012 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare – Очистные станции. Часть 12: Контроль и автоматизация (SR EN 12255-12:2004, IDT) SM SR EN 12255-13:2012 Staţii de epurare. Partea 13: Epurare chimică. Epurarea apelor uzate prin precipitare/floculare – Очистные станции. Часть 13: Химическая очистка. Очистка сточных вод осаждением/флокуляцией (SR EN 12255-13:2003, IDT) SM SR EN 12255-14:2012 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie – Очистные станции. Часть 14: Дезинфекция (SR EN 12255-14:2004, IDT) SM SR EN 12255-15:2012 Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apă curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat – Очистные станции. Часть 15: Измерение перехода кислорода в чистую воду в аэрационных бассейнах очистных станций с активированным илом (SR EN 12255-15:2004, IDT)

SM SR CR 13846:2012 Recomandări pentru păstrarea şi extinderea utilizării nămolurilor şi căile de eliminare – Требования к сохранению и расширению использования ила и пути удаления (SR CR 13846:2002, IDT) SM SR EN 25663:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metoda după mineralizare cu seleniu – Качество воды. Определение содержания азота по Кьельдалю. Метод с применением селена после минерализации (SR EN 25663:2000, IDT) SM SR EN 27828:2012 Calitatea apei. Metode de prelevare biologică. Ghid pentru prelevarea macro-nevertebratelor bentice cu ciorpacul – Качество воды. Методы отбора проб для биологического анализа. Руководство по отлову сачком донных крупных беспозвоночных (SR EN 27828:2000, IDT) SM SR EN 28265:2012 Calitatea apei. Proiectarea şi utilizarea prelevatoarelor cantitative pentru macronevertebratele bentice de pe substraturi pietroase din ape dulci superficiale – Качество воды. Конструкция и применение ловушек для донных пресноводных макробеспозвоночных на каменистом дне в условиях мелководья (SR EN 28265:2001, IDT) 13.060.40 SM SR EN 1233:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom. Metode spectrometrice de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания хрома. Спектрометрические методы атомной абсорбции (SR EN 1233:2003, IDT) 13.060.45 SM SR EN ISO 5667-19:2012 Calitatea apei. Prelevare. Partea 19: Ghid privind prelevarea sedimentelor marine – Качество воды. Отбор проб. Часть 19: Руководство по отбору проб морских отложений (SR EN ISO 5667-19:2005, IDT)

SM SR EN 12255-16:2012 Staţii de epurare. Partea 16: Filtrare fizică (mecanică) – Очистные станции. Часть 16: Физическая (механическая) фильтрация (SR EN 12255-16:2006, IDT)

SM SR EN 14395-1:2012 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile. Evaluarea organoleptică a apei în sisteme de înmagazinare. Partea 1: Metodă de testare – Влияние органических материалов на питьевую воду. Органолептическая оценка воды в системах хранения. Часть 1: Метод испытания (SR EN 14395-1:2005, IDT)

SM SR EN 13508-1:2012 Starea reţelelor de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 1: Cerinţe generale – Состояние дренажных и канализационных систем вне зданий. Часть 1: Общие требования (SR EN 13508-1:2004, IDT)

SM SR EN 15110:2012 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea zooplanctonului din ape stătătoare – Качество воды. Руководство по отбору проб зоопланктона из стоячих вод (SR EN 15110:2006, IDT) SM SR EN 15196:2012 Calitatea apei. Ghid de prelevare şi prelucrare a exuviilor

28


INSM Mai 2012 pupelor de Chironomidae (Ordin Diptera) pentru evaluarea ecologică – Качество воды. Руководство по отбору проб и обработке экзувиев куколок Chironomidae (Order Diptera) для экологической оценки (SR EN 15196:2007, IDT)

diamină – Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 1: Титриметрический метод с применением N, N-диэтил-1, 4-фенилендиамина (SR EN ISO 7393-1:2002, IDT)

13.060.50

SM SR EN ISO 7393-2:2012 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4diamină, destinată controlului de rutină – Качество воды. Определение свободного хлора и общего хлора. Часть 2: Колориметрический метод с использованием N, Nдиэтил-1, 4-фенилендиамина для повседневного контроля (SR EN ISO 7393-2:2002, IDT)

SM SR EN ISO 5961:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cadmiu prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания кадмия методом атомной абсорбционной спектроскопии (SR EN ISO 5961:2002, IDT) SM SR ISO 6058:2012 Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda titrimetrică cu EDTA – Качество воды. Определение содержания кальция. Титриметрический метод с применением EDTA (SR ISO 6058:2008, IDT) SM SR ISO 6059:2012 Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA – Качество воды. Определение суммарного содержания кальция и магния. Титриметрический метод с применением EDTA (SR ISO 6059:2008, IDT) SM SR ISO 6333:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică cu formaldoximă – Качество воды. Определение содержания марганца. Спектрометрический метод с применением формальдоксима (SR ISO 6333:1997, IDT) SM SR ISO 6439:2012 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare – Качество воды. Определение фенольного индекса. Спектрометрический метод с применением 4аминоантипирина после перегонки (SR ISO 6439:2001, IDT) SM SR ISO 6703-2:2012 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 2: Determinarea cianurilor uşor eliberabile – Качество воды. Определение содержания цианидов. Часть 2: Определение содержания легко выделяемых цианидов (SR ISO 6703-2:2000, IDT) SM SR ISO 6703-3:2012 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 3: Determinarea clorurii de cian – Качество воды. Определение содержания цианидов. Часть 3: Определение содержания хлористого циана (SR ISO 6703-3:2000, IDT) SM SR EN ISO 7393-1:2012 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 1: Metoda titrimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-

SM SR ISO 7875-2:2012 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă. Partea 2: Determinarea agenţilor de suprafaţă neionici folosind reactiv Dragendorff – Качество воды. Определение поверхностно-активных веществ. Часть 2: Определение неионных поверхностно-активных веществ с использованием реактива Драгендорфа (SR ISO 7875-2:1996, IDT) SM SR EN ISO 7980:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică – Качество воды. Определение содержания кальция и магнезия. Спектрометрический метод атомной абсорбции (SR EN ISO 7980:2002, IDT) SM SR ISO 8165-1:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fenoli monovalenţi selecţionaţi. Partea 1: Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după îmbogăţire prin extracţie – Качество воды. Определение выборочных одновалентных фенолов. Часть 1: Метод газовой хроматографии после обогащения экстрагированием (SR ISO 8165-1:2000, IDT) SM SR ISO 9297:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizînd cromatul ca indicator (Metoda Mohr) – Качество воды. Определение содержания хлорида. Титрование нитратом серебра с применением хромата в качестве индикатора (Метод Мора) (SR ISO 9297:2001, IDT) SM SR EN ISO 9377-2:2012 Calitatea apei. Determinarea indicelui de hidrocarburi. Partea 2: Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение углеводородного индекса. Часть 2: Метод экстракции растворителем и газовой хроматографии (SR EN ISO 9377-2:2002, IDT) SM SR ISO 9390:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de borat. Metoda spectrometrică cu H-azometină – Качество воды. Определение содержания бората. Спектрометрический метод с применением азометина-Н (SR ISO 9390:2000, IDT)

29


INSM Mai 2012 SM SR ISO 10530:2012 Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrică, cu albastru de metilen – Качество воды. Определение растворенных сульфидов. Фотометрический метод с применением метиленового синего (SR ISO 10530:1997, IDT) SM SR ISO 10566:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol – Качество воды. Определение содержания алюминия. Спектрометрический метод с применением пирокатехина фиолетового (SR ISO 10566:2001, IDT) SM SR ISO 11423-1:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 1: Metoda head-space prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение бензола и некоторых его производных. Часть 1: Использование метода газовой хроматографии с отбором проб из газовой фазы (SR ISO 11423-1:2000, IDT) SM SR ISO 11423-2:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 2: Metoda prin extracţie şi cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение бензола и некоторых его производных. Часть 2: Метод с использованием экстракции и газовой хроматографии (SR ISO 11423-2:2000, IDT) SM SR EN 12260:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Determinarea conţinutului de azot legat (TNb) după oxidare la oxizi de azot – Качество воды. Определение азота. Определение связанного азота (TNb) после окисления и образования оксидов азота (SR EN 12260:2004, IDT)

13.060.70 SM SR EN 14011:2012 Calitatea apei. Prelevarea peştilor cu ajutorul electricităţii – Качество воды. Отбор проб рыбы с помощью электричества (SR EN 14011:2003, IDT) SM SR EN 14184:2012 Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor acvatice din ape curgătoare – Качество воды. Руководство по обследованию водных макрофитов в проточных водах (SR EN 14184:2004, IDT) SM SR EN 14407:2012 Calitatea apei. Ghid pentru identificarea, numărarea şi interpretarea probelor de diatomee bentice din ape curgătoare – Качество воды. Руководство по идентификации, перечислению и интерпретации бентических диатомовых образцов проточных вод (SR EN 14407:2005, IDT) SM SR EN ISO 14593:2012 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici – Metoda prin analiza carbonului anorganic în vase închise ermetic (Încercare cu CO 2 în spaţiul superior) – Качество воды. Оценка способности к полному аэробному биологическому разложению органических соединений в водной среде. Метод оценки посредством анализа неорганического углерода в герметичных сосудах (испытание с CO2 в свободном пространстве над жидкостью) (SR EN ISO 14593:2005, IDT) SM SR EN 14757:2012 Calitatea apei. Prelevarea peştilor utilizînd plase cu mărimi diferite ale ochiurilor – Качество воды. Отбор проб рыбы с помощью многоячеистых жаберных сетей (SR EN 14757:2006, IDT)

SM SR EN 12673:2012 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă a unor clorofenoli din apă – Качество воды. Газохроматографическое определение некоторых хлорфенолов в воде (SR EN 12673:2002, IDT)

SM SR EN 14962:2012 Calitatea apei. Ghid pentru domeniul de aplicare şi selecţie a metodelor de prelevare peşti – Качество воды. Руководство по распространению и выбору методов отбора проб рыбы (SR EN 14962:2006, IDT)

SM SR EN 12918:2012 Calitatea apeiDeterminarea conţinutului de paration, metilparation şi a altor compuşi organofosforici din apă prin extracţie cu diclorometan şi analiză prin cromatografie în fază gazoasă – Качество воды. Определение содержания паратиона, метилпаратиона и некоторых других фосфороорганических соединений в воде посредством экстракции дихлорметана и газохроматографического анализа (SR EN 12918:2002, IDT)

SM SR EN 14996:2012 Calitatea apei. Ghid pentru asigurarea calităţii evaluărilor biologice şi ecologice în mediile acvatice – Качество воды. Руководство по обеспечению качества биологической и экологической оценок в водной среде (SR EN 14996:2006, IDT)

SM SR ISO 13358:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de sulfuri uşor eliberabile – Качество воды. Определение легко выделяемых сульфидов (SR ISO 13358:2000, IDT)

SM SR EN ISO 15088:2012 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute a apei uzate pentru ouăle de peşte zebră (Danio rerio) – Качество воды. Определение острой токсичности сточных вод для икры рыбы-зебры (Danio rerio) (SR EN ISO 15088:2009, IDT) SM SR EN 15204:2012 Calitatea apei. Ghid pentru analiza de rutină a abundenţei şi

30


INSM Mai 2012 compoziţiei fitoplanctonului prin utilizarea microscopiei inverse (metoda Utermöhl) – Качество воды. Руководство по подсчету фитопланктона с использованием обратной микроскопии (метод Utermöhl) (SR EN 15204:2007, IDT) SM SR EN 15460:2012 Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri – Качество воды. Руководство по обследованию макрофитов в озерах (SR EN 15460:2008, IDT) SM SR EN ISO 20079:2012 Calitatea apei. Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi a apei reziduale asupra lintiţei (Lemna minor). Test de inhibiţie a creşterii lintiţei – Качество воды. Определение токсического воздействия составляющих воды и отстойных вод на ряску (Lemna minor). Тест на задержку роста ряски (SR EN ISO 20079:2007, IDT) 13.060.99 SM SR EN 858-2:2012 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, operare şi întreţinere – Системы сепараторов для легких жидкостей (например, углеводороды). Часть 2: Выбор номинального размера, установка, функционирование и техническое обслуживание (SR EN 858-2:2004, IDT)

13.080.10 SM SR ISO 10382:2012 Calitatea solului. Determinarea pesticidelor organoclorurate şi a bifenililor policloruraţi. Metoda gaz cromatografică cu detecţie prin captură de electroni – Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и многохлористых бифенилов. Метод газовой хроматографии с электронозахватным детектированием (SR ISO 10382:2007, IDT) SM SR ISO 10694:2012 Calitatea solului. Determinarea carbonului organic şi total după combustieuscată (analiză elementară) – Качество почвы. Определение содержания органического и общего углерода после сухого сжигания (элементарный анализ) (SR ISO 10694:1998, IDT) SM SR ISO 11048:2012 Calitatea solului. Determinarea sulfatului solubil în apă şi solubil în acid – Качество почвы. Определение содержания водорастворимого и кислоторастворимого сульфата (SR ISO 11048:1999, IDT)

13.080.01

SM SR ISO 11261:2012 Calitatea solului. Determinarea azotului total. Metoda Kjeldahl modificată – Качество почвы. Определение содержания общего азота. Модифицированный метод Кьельдаля (SR ISO 11261:2000, IDT)

SM SR ISO 11260:2012 Calitatea solului. Determinarea capacităţii efective de schimb cationic şi a gradului de saturaţie în baze, utilizînd soluţie de clorură de bariu – Качество почвы. Определение эффективной способности обмена катионов и уровня насыщения щелочами с применением раствора хлорида бари (SR ISO 11260:2001, IDT)

SM SR ISO 11263:2012 Calitatea solului. Determinarea fosforului. Determinarea spectrometrică a fosforului solubil în soluţie de bicarbonat de sodiu – Качество почвы. Определение содержания фосфора. Спектрометрический метод определения содержания растворимого фосфора в растворе гидрокарбоната натрия (SR ISO 11263:1998, IDT)

SM SR ISO 11461:2012 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de apă ca fracţiune volumetrică, utilizînd cilindri metalici. Metodă gravimetrică – Качество почвы. Определение содержания почвенной воды как объемную долю, с применением трубок для отбора пробы. Гравиметрический метод (SR ISO 11461:2001, IDT)

SM SR ISO 11465:2012 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi de apă, raportat la masă. Metoda gravimetrică – Качество почвы. Определение содержания сухого вещества и воды по массе. Гравиметрический метод (SR ISO 11465:1998, IDT)

SM SR ISO 14869-2:2012 Calitatea solului. Dezagregare pentru determinarea conţinutului total de elemente. Partea 2: Dezagregare prin topire alcalină – Качество почвы. Растворение для определения общего содержания элементов. Часть 2: Растворение щелочным плавлением (SR ISO 14869-2:2002, IDT) SM SR ISO 14870:2012 Calitatea solului. Extracţia microelementelor în soluţie tamponată de DTPA – Качество почвы. Экстракция микроэлементов с помощью буферного раствора DTPA (SR ISO 14870:2002, IDT)

SM SR ISO 11466:2012 Calitatea solului. Extracţia microelementelor solubile în apă regală – Качество почвы. Экстракция микроэлементов, растворимых в царской водке (SR ISO 11466:1999, IDT) SM SR EN 15192:2012 Caracterizarea deşeurilor şi solurilor. Determinarea cromului (VI) în materiale solide prin dezagregare alcalină şi ion cromatografie cu detecţie spectrofotometrică – Характеристика отходов и почв. Определение хрома (VI) в твердых материалах путем щелочного разложения и ионной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием (SR EN 15192:2007, IDT)

31


INSM Mai 2012 SM SR EN 15309:2012 Caracterizarea deşeurilor şi a solurilor. Determinarea compoziţiei elementare prin fluorescenţă de raze X – Характеристика отходов и почв. Определение элементарного состава с помощью рентгеновской флуоресценции (SR EN 15309:2007, IDT) 13.180 SM SR EN 14434:2012 Table de scris pentru instituţii de învăţămînt. Cerinţe ergonomice, tehnice şi de securitate şi metode de încercare corespunzătoare – Доски грифельные для учебных заведений. Эргономические, технические требования, требования безопасности и соответствующие методы испытания (SR EN 14434:2010, IDT) SM SR CLC/TS 50459-1:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 1: Principii ergonomice pentru prezentarea informaţiilor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 1: Эргономические принципы представления информации ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-1:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-3:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 3: Dispunerea ergonomică a informaţiilor ERTMS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 3: Эргономические аспекты информации ERTMS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-3:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-4:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 4: Proceduri de introducere a datelor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 4: Ввод данных для систем ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-4:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-5:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 5: Simboluri – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных.

Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист – машина. Часть 5: Обозначения (SR CLC/TS 50459-5:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-6:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 6: Informaţii acustice – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 6: Звуковая информация (SR CLC/TS 50459-6:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-7:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 7: Module specifice de transmisie – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 7: Специальные модули передачи (SR CLC/TS 50459-7:2007, IDT) 13.220.10 SM SR EN 13204:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către serviciul de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă – Инструменты гидравлические противопожарные и спасательные двойного действия. Требования безопасности и к рабочим характеристикам (SR EN 13204:2005, IDT) SM SR EN 14540+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanşe pentru instalaţii fixe – Рукава пожарные. Непросачивающиеся плоскосворачиваемые рукава для стационарных систем (SR EN 14540+A1:2007, IDT) SM SR EN ISO 14557:2012 Furtunuri pentru luptă împotriva incendiilor. Furtunuri de aspiraţie de cauciuc şi de plastic şi ansambluri furtun – Рукава пожарные. Резиновые и пластмассовые всасывающие рукава и рукава в сборе (SR EN ISO 14557:2004, IDT) SM SR EN 15182-1+A1:2012 Ţevi manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. Partea 1: Cerinţe generale – Стволы пожарные ручные для пожарных и спасательных служб. Часть 1: Общие требования (SR EN 15182-1+A1:2010, IDT) SM SR EN 15182-2+A1:2012 Ţevi manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. Partea 2: Ţevi mixte cu debit şi jet reglabile PN 16 – Стволы пожарные ручные для пожарных и спасательных служб. Часть 2: Комбинированные пожарные стволы PN 16 (SR EN 15182-2+A1:2010, IDT)

32


INSM Mai 2012 SM SR EN 15182-3+A1:2012 Ţevi manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. Partea 3: Ţevi cu jet compact şi/sau pulverizat cu unghi fix PN 16 – Стволы пожарные ручные для пожарных и спасательных служб. Часть 3: Угловые пожарные стволы PN 16 с ровной струей и/или с одним фиксированным распыляющим соплом (SR EN 15182-3+A1:2010, IDT) SM SR EN 15182-4+A1:2012 Ţevi manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. Partea 4: Ţevi de înaltă presiune PN 40 – Стволы пожарные ручные для пожарных и спасательных служб. Часть 4: Пожарные стволы PN 40 высокого давления (SR EN 15182-4+A1:2010, IDT) SM SR EN 15767-1:2012 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 1: Cerinţe generale pentru ansamblul tun portabil – Переносное оборудование для подачи огнетушащих веществ пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 1: Общие требования к переносным контрольнорегулирующих устройств (SR EN 15767-1:2009, IDT) SM SR EN 15767-2:2012 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 2: Ajutaje pentru apă – Переносное оборудование для подачи огнетушащих веществ пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 2: Водяные насадки (SR EN 15767-2:2009, IDT) SM SR EN 15767-3:2012 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 3: Dispozitive pentru spumă – Переносное оборудование для подачи огнетушащих веществ пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 3: Пенообразующие устройства (SR EN 15767-3:2011, IDT) SM SR EN 50264-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 1: Prescripţii generale – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 1. Общие требования (SR EN 50264-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-2-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată. Cabluri cu un singur conductor – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со

специальными характеристиками огнестойкости. Часть 2-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией. Кабели одножильные (SR EN 50264-2-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-3-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri cu un singur conductor. Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшенных размеров. Кабели одножильные (SR EN 50264-3-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-3-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-2: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri multiconductoare – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-2: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшеных размеров. Кабели многожильные (SR EN 50264-3-2:2008, IDT) SM SR EN 50305:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Metode de încercare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Методы испытаний (SR EN 50305:2003, IDT) SM SR EN 50306-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 1: Prescripţii generale -Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 1: Основные требования (SR EN 50306-1:2003, IDT) SM SR EN 50306-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 2: Cabluri cu un conductor – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 2: Кабели одножильные (SR EN 50306-2:2003, IDT) SM SR EN 50306-3:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri

33


INSM Mai 2012 cu izolaţie redusă. Partea 3: Conductoare şi cabluri ecranate (perechi, terţe şi cuarte) cu manta de grosime redusă – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 3: Одножильные и многожильные кабели (пара, три и четыре жилы) экранированные и с тонкой оболочкой (SR EN 50306-3:2003, IDT) SM SR EN 50306-4:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 4: Cabluri multiconductoare şi multiperechi cu manta de grosime normală – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 4: Многожильные кабели и кабели многопарной скрутки со стандартной оболочкой (SR EN 50306-4:2003, IDT) SM SR EN 50355:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă şi cu izolaţie de grosime normală. Ghid de utilizare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой и со стандартной изоляцией. Руководство по использованию (SR EN 50355:2003, IDT) 13.220.40 SM SR EN ISO 12952-1:2012 Materiale textile. Evaluarea inflamabilităţii articolelor de lenjerie de pat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă – Текстиль. Характеристики горения постельных принадлежностей. Часть 1:Общие методы испытаний на воспламенение от тлеющей сигареты (SR EN ISO 12952-1:2011, IDT) SM SR EN ISO 12952-2:2012 Materiale textile. Evaluarea inflamabilităţii articolelor de lenjerie de pat. Partea 2: Sursă de aprindere: flacără echivalentă unui chibrit – Текстиль. Оценка воспламеняемости постельных принадлежностей. Часть 2: Источник воспламенения: эквивалент пламени спички (SR EN ISO 12952-2:2011, IDT) 13.280 SM SR ISO 11932:2012 Măsurări ale activităţii materialelor solide destinate reciclării, reutilizării sau eliminării ca deşeuri neradioactive – Измерения активности твердых материалов, предназначенных для переработки, повторного использования или удаления как нерадиоактивных отходов (SR ISO 11932:2000, IDT)

13.320 SM SR EN 45544-1:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (SR EN 45544-1:2002, IDT) SM SR EN 45544-2:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. P artea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatele utilizate pentru măsurarea concentraţiilor în zona cu valori limită – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов, применяемых для измерения концентраций в зоне предельных значений (SR EN 45544-2:2003, IDT) SM SR EN 45544-3:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparatele utilizate pentru măsurarea concentraţiilor mult peste valorile limită – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 3: Требования к рабочим характеристикам приборов, применяемых для измерения концентрации выше предельных значений (SR EN 45544-3:2003, IDT) SM SR EN 45544-4:2012 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea directă a concentraţiei acestora. Partea 4: Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere – Атмосфера рабочей зоны. Электрические приборы, применяемые для непосредственного обнаружения и измерения концентрации токсических газов и паров. Часть 4: Руководство по выборы, установке, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 45544-4:2004, IDT) SM SR EN 50244:2012 Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere – Электрические приборы для обнаружения горючих газов в жилых помещениях. Руководство по выбору, установке, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 50244:2003, IDT)

34


INSM Mai 2012 SM SR EN 50271:2012 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura care utilizează software şi/sau tehnologii digitale – Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода. Требования и испытания приборов, использующих программное обеспечение и/или цифровые технологии (SR EN 50271:2004, IDT) SM SR EN 50291:2012 Aparatură electrică pentru detectarea monoxidului de carbon în locuri de uz casnic. Metode de încercare şi cerinţe de performanţă – Электрические приборы для обнаружения монооксида углерода в жилых помещениях. Методы испытания и требования к рабочим характеристикам (SR EN 50291:2004, IDT) SM SR EN 50292:2012 Aparatură electrică pentru detectarea monoxidului de carbon în locuri de uz casnic. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere – Электрические приборы для обнаружения монооксида углерода в жилых помещениях. Руководство по выбору, установке, использованию и техническому обслуживанию (SR EN 50292:2004, IDT) SM SR EN 50402:2012 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor sau vaporilor combustibili sau toxici sau a oxigenului. Cerinţe pentru funcţionarea în securitate a sistemelor fixe de detectare a gazului – Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих или токсичных газов или паров или кислорода. Требования к функциональной безопасности стационарных систем обнаружения газа (SR EN 50402:2006, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.120.10 SM SR ISO 14164:2012 Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenţilor gazoşi în conducte. Metoda automată – Выбросы стационарных источников. Определение объемного расхода потоков газа в газопроводах. Автоматизированный метод (SR ISO 14164:2008, IDT) 17.140.20 SM SR EN 60704-2-9:2012 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similar. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru aparatele electrice destinate îngrijirii părului – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытаний для определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2-9:

Частные требования к электрическим приборам по уходу за волосами (SR EN 60704-2-9:2004, IDT) 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.020 SM SR CEI 60605-4+A1:2012 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 4: Metode de calcul al estimatorilor punctuali şi al limitelor de încredere care rezultă din încercările de determinare a fiabilităţii echipamentelor – Испытание аппаратуры на надежность. Часть 4: Статистические методы показательного распределения. Точечные оценки, доверительные интервалы, интервалы прогнозирования и интервалы допустимых отклонений (SR CEI 60605-4+A1:2000, IDT) 21

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.020 SM SR EN 60300-3-12:2012 Managementul siguranţei în funcţionare. Partea 3-12: Ghid de aplicare. Susţinere logistică integrate – Менеджмент надежности. Часть 3-12. Руководство по применению. Интегрированная логистическая поддержка (SR EN 60300-3-12:2005,IDT) SM SR EN 60812:2012 Tehnici de analiză a fiabilităţii sistemelor. Procedura de analiză a modurilor de defectare şi a efectelor lor (AMDE) – Методы анализа надежности систем. Процедура анализа видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) (SR EN 60812:2006, IDT) SM SR EN 62309:2012 Siguranţa în funcţionare a produselor care conţin omponent reutilizate. Cerinţe de funcţionalitate şi încercări – Надежность изделий, содержащих повторно используемые детали. Требования к функциональной пригодности и испытания (SR EN 62309:2005, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.01 SM SR EN 13052-1:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Materiale organice. Determinarea culorii şi a turbidităţii apei în reţeaua de conducte. Partea 1: Metodă de testare – Влияние

35


INSM Mai 2012 материалов на питьевую воду. Органические вещества. Определение окрашивания и помутнения воды в системах трубопроводов. Часть 1: Метод испытания (SR EN 13052-1:2002, IDT)

системы очистки выхлопного газа от оборудования для обработки поверхности. Требования безопасности (SR EN 12753+A1:2010, IDT) 29

23.040.20 SM GOST R 50838:2012 (ISO 4437:2007) Ţevi din polietilenă pentru conducte de gaz. Condiţii tehnice – Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия (GOST R 50838–2009 (ISO 4437:2007), IDT)

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR HD 417 S2:2012 Sistemul CAMAC. Sistem de interfaţă a magistralei de date serie – Система CAMAC. Последовательная магистраль интерфейсной системы (SR HD 417 S2:2003, IDT)

23.040.50 SM SR EN 295-6:2012 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Condiţii pentru căminele de vizitare de gresie – Трубы, фитинги и соединения трубопроводные из плотноспекающейся глины для дренажных и канализационных систем. Часть 6. Требования к смотровым колодцам из плотноспекающейся глины (SR EN 295-6:1998, IDT) 23.040.70 SM SR EN 14540+A1:2012 Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanşe pentru instalaţii fixe – Рукава пожарные. Непросачивающиеся плоскосворачиваемые рукава для стационарных систем (SR EN 14540+A1:2007, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.160.01 SM SR EN 14717:2012 Sudare şi procedee conexe. Listă de verificări referitoare la mediu – Сварка и связанные процессы. Контрольный перечень, относящийся к окружающей среде (SR EN 14717:2005, IDT) 25.160.10 SM SR EN ISO 15012-1:2012 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare – Охрана здоровья и безопасность при сварке и смежных процессах. Требования к испытанию и маркировке оборудования для фильтрации воздуха. Часть 1: Испытания эффективности отделения дыма при сварке (SR EN ISO 15012-1:2005, IDT) 25.220.01 SM SR EN 12753+A1:2012 Sisteme termice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile de tratare a suprafeţelor. Cerinţe de securitate – Тепловые

SM SR CLC/TS 50349:2012 Calificarea antreprenorilor de instalaţii electrice Квалификация подрядчиков по электрооборудованию (SR CLC/TS 50349:2006, IDT)

SM SR CEI 60300-3-9:2012 Managementul siguranţei în funcţionare. Partea 3: Ghid de aplicare. Secţiunea 9: Analiza riscului a sistemelor tehnologice – Управление общей надежностью. Часть 3: Руководство по применению. Раздел 9: Анализ риска технологических систем (SR CEI 60300-3-9:2001, IDT) 29.060.20 SM SR EN 50264-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 1: Prescripţii generale – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 1. Общие требования (SR EN 50264-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-2-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată. Cabluri cu un singur conductor – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 2-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией. Кабели одножильные (SR EN 50264-2-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-3-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri cu un singur conductor. Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшенных размеров. Кабели одножильные (SR EN 50264-3-1:2008, IDT)

36


INSM Mai 2012 SM SR EN 50264-3-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-2: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri multiconductoare – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-2: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшеных размеров. Кабели многожильные (SR EN 50264-3-2:2008, IDT) SM SR EN 50305:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Metode de încercare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Методы испытаний (SR EN 50305:2003, IDT) SM SR EN 50355:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă şi cu izolaţie de grosime normală. Ghid de utilizare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой и со стандартной изоляцией. Руководство по использованию (SR EN 50355:2003, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.020 SM SR CEI 60319:2012 Prezentarea şi specificarea datelor de fiabilitate pentru componentele electronice – Представление и спецификация данных о надежности электронных компонентов (SR CEI 60319:2008, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.100.20 SM SR ISO 11451-3:2012 Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de încercare ale vehiculului. Partea 3: Simularea emiţătorului la bord – Транспорт дорожный. Электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Методы испытаний транспортного средства. Часть 3. Моделирование бортового источника помех (SR ISO 11451-3:1998, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SMV ISO/CEI 19794-2:2012 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 2: Date ale punctelor caracteristice ale degetului – Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 2: Данные шаблона отпечатка пальца (ISO/CEI 19794-2:2011, IDT) SMV ISO/CEI 19794-4:2012 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb biometrice. Partea 4: Date ale imaginii amprentei Информационная технология. Форматы биометрическими данными. Часть 4: изображения отпечатка пальца (ISO/CEI 19794-4:2011, IDT)

de date digitale – обмена Данные

SMV ISO/CEI 19794-8:2012 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 8: Date ale structurii scheletului amprentei digitale – Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 8: Скелетные данные отпечатков пальцев (ISO/CEI 19794-8:2011, IDT) SMV ISO/CEI 29109-4:2012 Tehnologia informaţiei. Metodologia de încercare de conformitate pentru formate de schimb de date biometrice definite în ISO/CEI 19794. Partea 4: Date ale imaginii amprentei digitale – Информационная технология. Методология проверки соответствия форматов обмена биометрическими данными, определенными в ISO/СEI 19794. Часть 4: Данные изображения отпечатка пальца (ISO/CEI 29109-4:2010, IDT) SMV ISO/CEI 29109-5:2012 Tehnologia informaţiei. Metodologia de încercare de conformitate pentru formate de schimb de date biometrice definite în ISO/CEI 19794. Partea 5: Date referitoare la imaginea feţei – Информационная технология. Методология проверки соответствия форматов обмена биометрическими данными, определенными в ISO/СEI 19794. Часть 5: Данные изображения лица (ISO/CEI 29109-5:2011, IDT) 35.240 SMV ISO/CEI 29109-2:2012 Tehnologia informaţiei. Metodologia de încercare de conformitate pentru formate de schimb de date biometrice definite în ISO/CEI 19794. Partea 2: Date ale punctelor caracteristice ale degetului – Информационная технология. Методология проверки соответствия форматов обмена биометрическими данными, определенными в ISO/СEI 19794. Часть 2: Данные шаблона отпечатка пальца (ISO/CEI 29109-2:2010, IDT) 35.240.15 SMV ISO/CEI 24789-2:2012 Cartele de identificare. Durata de viaţă a cartelei. Partea 2:

37


INSM Mai 2012 Metode de evaluare – Кары идентификационные. Срок службы карты. Часть 2: Методы оценки (ISO/CEI 24789-2:2011, IDT)

железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 6: Звуковая информация (SR CLC/TS 50459-6:2007, IDT)

35.240.60

SM SR CLC/TS 50459-7:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 7: Module specifice de transmisie – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 7: Специальные модули передачи (SR CLC/TS 50459-7:2007, IDT)

SM SR CLC/TS 50459-1:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 1: Principii ergonomice pentru prezentarea informaţiilor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист-машина. Часть 1: Эргономические принципы представления информации ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-1:2007, IDT)

37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

37.080 SM SR CLC/TS 50459-3:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 3: Dispunerea ergonomică a informaţiilor ERTMS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист - машина. Часть 3: Эргономические аспекты информации ERTMS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-3:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-4:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 4: Proceduri de introducere a datelor ERTMS/ETCS/GSM-R – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист - машина. Часть 4: Ввод данных для систем ERTMS/ETCS/GSM-R (SR CLC/TS 50459-4:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-5:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 5: Simboluri – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления железнодорожными перевозками (ERTMS). Интерфейс машинист - машина. Часть 5: Обозначения (SR CLC/TS 50459-5:2007, IDT) SM SR CLC/TS 50459-6:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, comunicaţii şi de prelucrare de date. Sistem European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Interfaţa om-maşină pentru vehicule motoare. Partea 6: Informaţii acustice – Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Европейская система управления

SMV ISO 14641-1:2012 Arhivare electronică. Partea 1: Specificaţii referitoare la proiectarea şi funcţionarea unui sistem de informare pentru păstrarea de informaţii electronice – Электронное архивирование. Часть 1: Технические условия, касающиеся проектирования и работы информационной системы для хранения электронной информации (ISO 14641-1:2012, IDT) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.020 SM SR ISO 4100:2012 Vehicule rutiere. Cod de identificare mondială a producătorilor de echipamente (WPMI) – Транспорт дорожный. Международный идентификационный код изготовителя деталей (WPMI) (SR ISO 4100:1996, IDT) SM SR ISO 4130:2012 Vehicule rutiere. Sistem de referinţă tridimensional şi puncte de reper. Definiţii – Транспорт дорожный. Трехмерная система координат и контрольные точки. Определения (SR ISO 4130:1998, IDT) SM SR ISO/TS 16949:2012 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2008 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente – Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ISO 9001:2008 для производства автомобилей и запчастей к ним (SR ISO/TS 16949:2009, IDT) 43.040.10 SM SR EN ISO 4165:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni electrice. Conexiune bipolară –

38


INSM Mai 2012 Транспорт дорожный. Электрические соединения. Двухполюсный соединитель (SR EN ISO 4165:2004, IDT) SM SR EN ISO 8092-3:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni pentru cablaje electrice montate pe vehicul. Partea 3: Fişe plate masculine pentru conexiuni multipolare. Dimensiuni şi prescripţii specifice – Транспорт дорожный. Соединения для электропроводки на приборной панели. Часть 3: Контакты для многополюсных соединений. Размеры и специальные требования (SR EN ISO 8092-3:2004, IDT) SM SR EN ISO 8092-4:2012 Vehicule rutiere. Conexiuni pentru cablaje electrice montate pe vehicul. Partea 4: Fişe rotunde masculine pentru conexiuni uni şi multipolare. Dimensiuni şi prescripţii specifice – Транспорт дорожный. Соединения для электропроводки на приборной панели. Часть 4: Штыри для однополюсных и многополюсных соединений. Размеры и специальные требования (SR EN ISO 8092-4:2004, IDT) SM SR ISO 10483-2:2012 Vehicule rutiere. Întreruptoare de putere inteligente. Partea 2: Întreruptor de putere inteligent în varianta aval – Транспорт дорожный. Выключатели электропитания с логической схемой. Часть 2: Выключатели с логической схемой, расположенные между землей и нагрузкой (SR ISO 10483-2:2000, IDT) SM SR ISO 11451-3:2012 Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de încercare ale vehiculului. Partea 3: Simularea emiţătorului la bord – Транспорт дорожный. Электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Методы испытаний транспортного средства. Часть 3. Моделирование бортового источника помех (SR ISO 11451-3:1998, IDT) 43.040.15 SM SR ISO 7736:2012 Vehicule rutiere. Radioreceptoare auto cu montare prin faţă. Dimensiuni de gabarit, inclusiv conexiunile – Транспорт дорожный. Радиоприемник автомобильный для установки на передней панели. Пространство для установки, включая соединения (SR ISO 7736:1999, IDT) SM SR ISO 10486:2012 Autoturisme. Număr de identificare a radioreceptoarelor auto (CRIN) – Автомобили легковые. Идентификационный номер автомобильных радиоприемников (CRIN) (SR ISO 10486:1999, IDT) SM SR ISO 10487-1:2012 Conexiuni pentru radioreceptoare auto. Partea 1: Dimensiuni şi prescripţii generale – Соединения автомобильных радиоприемников. Часть 1: Размеры и общие требования (SR ISO 10487-1:1998, IDT)

SM SR ISO 10487-2:2012 Autoturisme. Conexiuni pentru radioreceptoare auto. Partea 2: Prescripţii de performanţă – Автомобили легковые. Соединения автомобильных радиоприемников. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам (SR ISO 10487-2:1999, IDT) SM SR ISO 10599-1:2012 Radioreceptoare auto. Conectoare coaxiale de antenă. Partea 1: Dimensiuni – Радиоприемники автомобильные. Коаксиальные воздушные соединители. Часть 1: Размеры (SR ISO 10599-1:1998, IDT) SM SR ISO 10599-2:2012 Radioreceptoare auto. Conectoare coaxiale de antenă. Partea 2: Valori caracteristice, prescripţii de performanţă şi încercări – Радиоприемники автомобильные. Коаксиальные воздушные соединители. Часть 2: Характеристические значения, требования к рабочим характеристикам и испытания (SR ISO 10599-2:1999, IDT) 43.040.20 SM SR ISO 4082:2012 Vehicule rutiere. Autovehicule. Relee de semnalizare – Транспорт дорожный. Автомобили. Блоки прерывателей мигающей световой сигнализации (SR ISO 4082:1996, IDT) 43.040.30 SM SR ISO 3958:2012 Autoturisme. Accesul conducătorului auto la comenzile manuale – Автомобили легковые. Доступ водителя к органам ручного управления (SR ISO 3958:2000, IDT) 43.040.40 SM SR ISO 3583:2012 Vehicule rutiere. Racorduri de control al presiunii pentru sisteme de frînare pneumatice - Транспорт дорожный. Соединения для измерения давления в пневматических тормозных системах (SR ISO 3583:1998, IDT) SM SR ISO 3803:2012 Vehicule rutiere. Racorduri de control al presiunii pentru sisteme de frînare hidraulice – Транспорт дорожный. Соединения для измерения давления в гидравлических тормозных системах (SR ISO 3803:1998, IDT) SM SR ISO 4039-1:2012 Vehicule rutiere. Dispozitive de frînare pneumatică. Partea 1: Conducte, racorduri şi alezaje filetate cu suprafaţă de etanşare plană – Транспорт дорожный. Пневматические тормозные системы. Часть 1: Трубы, фитинги с наружной резьбой и резьбовые отверстия с лицевой поверхностью уплотнения (SR ISO 4039-1:2000, IDT) SM SR ISO 4039-2:2012 Vehicule rutiere. Dispozitive de frînare pneumatică. Partea 2:

39


INSM Mai 2012 Conducte, racorduri şi alezaje filetate cu suprafaţă de etanşare conică – Транспорт дорожный. Пневматические тормозные системы. Часть 1: Трубы, фитинги с наружной резьбой и резьбовые отверстия с конической поверхностью уплотнения (SR ISO 4039-2:2000, IDT) SM SR ISO 4925:2012 Vehicule rutiere. Condiţii pentru lichidele de frînă în compoziţia cărora nu intră produse petroliere, utilizate pentru sistemele hidraulice – Транспорт дорожный. Технические условия на тормозные жидкости на ненефтяной основе для гидравлических систем (SR ISO 4925:2007, IDT) SM SR ISO 6786:2012 Vehicule rutiere. Dispozitive de frînare cu aer comprimat. Marcare orificii pe aparate – Транспорт дорожный. Пневматические тормозные системы. Обозначение отверстий на аппаратах (SR ISO 6786:1995, IDT) SM SR ISO 7375-1:2012 Vehicule rutiere. Conducte flexibile spiralate prevăzute cu racorduri pentru legătură de frînare pneumatică între automobile şi vehicule tractate. Partea 1: Dimensiuni – Транспорт дорожный. Трубопроводы спиральные гибкие для пневматического тормозного соединения между автомобилями и буксируемыми транспортными средствами. Часть 1: Размеры (SR ISO 7375-1:2000, IDT) SM SR ISO 7375-2:2012 Vehicule rutiere. Conducte flexibile spiralate prevăzute cu racorduri pentru legătură de frînare pneumatică între vehicule tractoare şi vehicule tractate. Partea 2: Condiţii de performanţă – Транспорт дорожный. Трубопроводы спиральные гибкие для пневматического тормозного соединения между буксирующими и буксируемыми транспортными средствами. Часть 2. Требования к рабочим характеристикам (SR ISO 7375-2:2001, IDT) SM SR ISO 7629:2012 Vehicule rutiere. Garnituri de frînă. Plăcuţe de frînă cu disc. Măsurarea defectelor de suprafaţă şi de material după încercări – Транспорт дорожный. Тормозные накладки. Накладки дискового тормоза. Измерение дефектов поверхности и материала после испытаний (SR ISO 7629:2000, IDT) SM SR ISO 7642:2012 Caravane şi remorci uşoare. Remorci din categoriile O1 şi O2 cu frîne cu inerţie. Metode de încercare a frînelor pe stand cu masă inerţială – Караваны и легкие прицепы. Прицепы категорий O1 и O2 с тормозами наката. Методы инерционных стендовых испытаний тормозов при движении накатом (SR ISO 7642:1995, IDT) SM SR ISO 7643:2012 Caravane şi remorci uşoare. Remorci din categoriile O1 şi O2 cu frîne prin inerţie. Metode de încercare ale dispozitivelor de comandă a frînării pe stand liniar – Караваны и легкие

прицепы. Прицепы категорий O1 и O2 с тормозами наката. Методы инерционных стендовых испытаний тормозных приводов (SR ISO 7643:1995, IDT) SM SR ISO 21069-1:2012 Vehicule rutiere. Încercarea sistemelor de frînare ale vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t utilizînd un stand cu role pentru încercare la frînare. Partea 1: Sisteme pneumatice de frînare – Транспорт дорожный. Испытание тормозных систем транспортных средств с максимально установленной общей массы более 3,5 t с использованием роликового стенда для испытания тормозов. Часть 1: Пневматические тормозные системы (SR ISO 21069-1:2010, IDT) SM SR ISO 21069-2:2012 Vehicule rutiere. Încercarea sistemelor de frînare ale vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t utilizînd un stand cu role pentru încercare la frînare. Partea 2: Sisteme de frînare hidropneumatice şi complet hidraulice – Транспорт дорожный. Испытание тормозных систем транспортных средств с максимально установленной общей массы более 3,5 t с использованием роликового стенда для испытания тормозов. Часть 2: Гидропневматические и чисто гидравлические тормозные системы (SR ISO 21069-2:2010, IDT) 43.040.50 SM SR ISO 7575:2012 Vehicule utilitare. Piuliţe cu guler cu suprafaţă de aşezare plană, pentru fixarea roţilor – Транспорт грузовой. Гайки для плоского крепления колес (SR ISO 7575:1998, IDT) SM SR ISO 7646:2012 Vehicule utilitare şi autobuze. Flanşe pentru cutii de viteze. Tip A – Транспорт грузовой и автобусы. Фланцы картера коробки передач. Тип A (SR ISO 7646:1998, IDT) SM SR ISO 7647:2012 Vehicule utilitare şi autobuze. Flanşe pentru cutii de viteze. Tip S – Транспорт грузовой и автобусы. Фланцы картера коробки передач. Тип S (SR ISO 7647:1998, IDT) SM SR ISO 7649:2012 Carcase de ambreiaj pentru motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Dimensiuni nominale şi toleranţe – Кожухи сцеплений для поршневых двигателей внутреннего сгорания. Номинальные размеры и допуски (SR ISO 7649:1995, IDT) SM SR ISO 7653:2012 Vehicule rutiere. Vehicule utilitare. Legături între priza de putere şi organele receptoare de putere – Транспорт дорожный. Транспорт грузовой. Соединения вала отбора мощности со вспомогательными приводными агрегатами (SR ISO 7653:1993, IDT)

40


INSM Mai 2012 SM SR ISO 7803:2012 Vehicule rutiere utilitare. Articulaţii sferice pentru direcţie – Транспорт дорожный грузовой. Шаровые шарниры рулевого управления (SR ISO 7803:1995, IDT)

легковые. Стеклоочистители. Концы стержней отверстия для крепления кронштейнов (SR ISO 9704:1995, IDT)

SM SR ISO 7804:2012 Vehicule rutiere utilitare. Ferestre laterale pentru priza de putere la autocamioane – Транспорт дорожный грузовой. Боковые отверстия для валов отбора мощности (SR ISO 7804:1993, IDT)

SM SR ISO 3208:2012 Vehicule rutiere. Evaluarea proeminenţelor din interiorul autoturismelor – Транспорт дорожный. Оценка выступающих частей в салоне автомобиля (SR ISO 3208:1998, IDT)

43.040.60 SM SR ISO 3208:2012 Vehicule rutiere. Evaluarea proeminenţelor din interiorul autoturismelor – Транспорт дорожный. Оценка выступающих частей в салоне автомобиля (SR ISO 3208:1998, IDT) 43.040.65 SM SR ISO 3468:2012 Autoturisme. Sisteme de degivrare a parbrizului. Metodă de încercare – Автомобили легковые. Системы оттаивания ветрового стекла. Метод испытания (SR ISO 3468:1995, IDT) SM SR ISO 3469:2012 Autoturisme. Sisteme de spălare a parbrizului. Metodă de încercare – Автомобили легковые. Системы омывания ветрового стекла. Метод испытания (SR ISO 3469:1995, IDT) SM SR ISO 3470:2012 Autoturisme. Sisteme de dezaburire a parbrizului. Metodă de încercare – Автомобили легковые. Системы устранения запотевания ветрового стекла. Метод испытания (SR ISO 3470:1995, IDT) SM SR ISO 9258:2012 Autoturisme. Ştergătoare de geam. Lungimea lamelei ştergătorului – Автомобили легковые. Стеклоочистители. Длина щеток стеклоочистителей (SR ISO 9258:1996, IDT) SM SR ISO 9259:2012 Autoturisme. Ştergătoare de geam. Fixările lamelelor ştergătoarelor de geam pe portlamele – Автомобили легковые. Стеклоочистители. Соединения рычага с щеткой стеклоочистителя (SR ISO 9259:1995, IDT) SM SR ISO 9619:2012 Autoturisme. Dispozitiv ştergător de parbriz. Metodă de încercare – Автомобили легковые. Приспособления для чистки переднего стекла. Метод испытания (SR ISO 9619:1998, IDT) SM SR ISO 9704:2012 Autoturisme. Ştergătoare de parbriz. Capete de axe de ieşire şi gaura de fixare de pe portlamelă – Автомобили

и

43.040.80

45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.01 SM SR EN 50264-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 1: Prescripţii generale – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 1. Общие требования (SR EN 50264-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-2-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată. Cabluri cu un singur conductor – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 2-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией. Кабели одножильные (SR EN 50264-2-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-3-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-1: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri cu un singur conductor. Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-1: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшенных размеров. Кабели одножильные (SR EN 50264-3-1:2008, IDT) SM SR EN 50264-3-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Partea 3-2: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată şi cu dimensiuni reduse. Cabluri multiconductoare – Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-2: Кабели со сшитой эластомерной изоляцией уменьшеных размеров. Кабели многожильные (SR EN 50264-3-2:2008, IDT)

41


INSM Mai 2012 SM SR EN 50305:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Metode de încercare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Методы испытаний (SR EN 50305:2003, IDT) SM SR EN 50306-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 1: Prescripţii generale -Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 1: Основные требования (SR EN 50306-1:2003, IDT) SM SR EN 50306-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 2: Cabluri cu un conductor – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 2: Кабели одножильные (SR EN 50306-2:2003, IDT) SM SR EN 50306-3:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 3: Conductoare şi cabluri ecranate (perechi, terţe şi cuarte) cu manta de grosime redusă – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 3: Одножильные и многожильные кабели (пара, три и четыре жилы) экранированные и с тонкой оболочкой (SR EN 50306-3:2003, IDT) SM SR EN 50306-4:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă. Partea 4: Cabluri multiconductoare şi multiperechi cu manta de grosime normală – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой изоляцией. Часть 4: Многожильные кабели и кабели многопарной скрутки со стандартной оболочкой (SR EN 50306-4:2003, IDT) SM SR EN 50355:2012 Aplicaţii feroviare. Cabluri pentru material rulant feroviar avînd performanţe particulare de comportare la foc. Cabluri cu izolaţie redusă şi cu izolaţie de grosime normală. Ghid de utilizare – Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Кабель с тонкой и со стандартной изоляцией. Руководство по использованию (SR EN 50355:2003, IDT)

45.060.20 SM SR EN 15528:2012 Aplicaţii feroviare. Categorii de linie pentru administrarea interfeţei dintre limitele de încărcare ale vehiculelor şi infrastructură – Железные дороги. Категории линий для управления взаимодействием между пределами нагрузки транспортных средств и инфраструктурой (SR EN 15528:2008, IDT) 49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.020 SM SR EN 2000:2012 Serie aerospaţială. Asigurarea calităţii. Produse aerospaţiale EN. Aprobarea sistemului calităţii producătorului – Авиакосмическая серия. Обеспечение качества. Авиакосмические изделия в соответствии со стандартами ЕN. Требования к обеспечению качества при производстве и закупке (SR EN 2000:1995, IDT) SM SR EN 9103:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Managementul variaţiilor caracteristicilor cheie – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Управление отклонениями основных характеристик (SR EN 9103:2006, IDT) SM SR EN 9111:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Evaluarea organizaţiilor de întreţinere (bazată pe ISO 9001:2000) – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Оценка, применимая к организациям технического обслуживания (на основе ISO 9001:2000) (SR EN 9111:2006, IDT) SM SR EN 9121:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Evaluare aplicabilă organizaţiilor de distribuţie stocare (pe baza ISO 9001:2000) – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Оценка, применимая к дистрибьюторам готовой продукции (на основе ISO 9001:2000) (SR EN 9121:2009, IDT) SM SR EN 9133:2012 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Procedură de calificare pentru componentele aerospaţiale standardizate – Авиация и космонавтика. Системы менеджмента качества. Методы квалификационных испытаний стандартных авиационно-космических деталей (SR EN 9133:2005, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOE УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

42


INSM Mai 2012 55.020 SM SR EN 862:2012 Ambalaje. Ambalaje rezistente la manipularea de către copii. Cerinţe şi metode de încercare pentru ambalajele care nu se pot reînchide, destinate produselor nefarmaceutice – Упаковка с затрудненным для детей доступом к содержимому. Требования и методы испытаний для упаковки, предназначенной для однократного открывания нефармацевтических продуктов (SR EN 862:2006, IDT) SM SR ISO 3394:2012 Dimensiuni ale ambalajelor rectangulare rigide. Ambalaje de transport – Упаковка прямоугольная жесткая для транспортирования. Размеры (SR ISO 3394:2008, IDT) SM SR EN ISO 8317:2012 Ambalaje rezistente la manipularea lor de către copii. Condiţii şi metode de încercare pentru ambalajele care se pot reînchide – Упаковка, недоступная для открывания детьми. Требования и методы испытаний упаковок, расчитанных на неоднакратное открывание и закрывание (SR EN ISO 8317:2005, IDT) SM SR EN ISO 11683:2012 Ambalaje. Indicaţii tactile de pericol. Condiţii – Упаковка. Тактильные знаки предупреждения об опасности. Требования (SR EN ISO 11683:2000, IDT) SM SR EN 13427:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje – Упаковка. Требования к применению стандартов в области упаковки и упаковочных отходов (SR EN 13427:2005, IDT) SM SR EN 13428:2012 Ambalaje. Cerinţe specifice fabricării şi compoziţiei. Prevenire prin reducerea la sursă - Упаковка. Специальные требования к изготовлению и составу. Сбережение ресурсов путем уменьшения упаковочных отходов (SR EN 13428:2005, IDT) SM SR EN 13429:2012 Ambalaje. Reutilizare. Упаковка. использование (SR EN 13429:2005, IDT)

Повторное

SM SR EN 13431:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv specificarea puterii calorifice inferioare minime – Упаковка. Требования к энергетически восстанавливаемой упаковке, включая определение минимальной теплотворной способности (SR EN 13431:2005, IDT) SM SR EN 13432:2012 Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului şi biodegradare. Program de încercare şi criterii de evaluare a acceptării finale a ambalajelor – Упаковка. Требования к упаковке, восстанавливаемой

посредством компостирования и биологического разложения. Программа испытаний и критерии оценки для окончательной приемки упаковки (SR EN 13432:2002, IDT) SM SR EN 14047:2012 Ambalaje. Determinarea biodegradării aerobe finale a materialelor de ambalare în mediu apos. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat – Упаковка. Определение предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод анализа освобожденного диоксида углерода (SR EN 14047:2004, IDT) SM SR EN 14048:2012 Ambalaje. Determinarea biodegradării aerobe finale a materialelor de ambalare în mediu apos. Metodă prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis – Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов в водной среде. Метод измерения кислорода, необходимого в закрытом респирометре (SR EN 14048:2004, IDT) SM SR CEN/TR 14310:2012 Servicii de transport marfă. Declararea şi raportarea impactului asupra mediului în lanţul de transport al mărfurilor – Услуги грузоперевозок. Декларация и представление данных об экологических характеристиках в цепи грузовых поставок (SR CEN/TR 14310:2003, IDT) 55.040 SM SR EN 14046:2012 Ambalaje. Evaluarea biodegradării aerobe finale şi a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii controlate de formare a compostului. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat – Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при установленных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода (SR EN 14046:2004, IDT) SM SR EN 14806:2012 Ambalaje. Evaluarea preliminară a dezintegrării materialelor de ambalare în condiţii simulate de compostare în cadrul unei încercări la nivel de laborator – Упаковка. Предварительная оценка разрушения упаковочных материалов в моделированных условиях компостирования при лабораторном испытании (SR EN 14806:2006, IDT) 55.080 SM SR EN 12195-2:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 2: Chingi de fibre chimice - Устройства для крепления грузов. Безопасность. Часть 2: Крюки для крепления грузов из химических волокон (SR EN 12195-2:2011, IDT)

43


INSM Mai 2012 55.120 SM SR EN 14391:2012 Ambalaje. Tuburi flexibile de aluminiu. Indicaţii tactile de pericol – Тара и упаковка. Сминаемые алюминиевые банки. Тактильные предупреждения об опасности (SR EN 14391:2005, IDT)

SM SR ISO 6517:2012 Echipament pentru transport aerian de mărfuri. Containere cu fixare la bază, certificate numai pentru cala inferioară a aeronavelor de mare capacitate – Оборудование грузовое авиационное. Аттестованные контейнеры с захватом у основания для установки на нижнюю палубу самолетов большой грузоподъемности (SR ISO 6517:1997, IDT)

55.180.10 55.180.40 SM SR EN 12406:2012 Containere EN. Containere EN cu temperatură reglabilă de clasă C. Dimensiuni şi specificaţii generale – Контейнеры съемные Термические съемные контейнеры класса С. Размеры и общие требования (SR EN 12406:2002, IDT) SM SR EN 12410:2012 Containere EN. Containere EN cu temperatură reglabilă de clasă A. Dimensiuni şi specificaţii generale – Контейнеры съемные. Термические съемные контейнеры класса А. Размеры и общие требования (SR EN 12410:2002, IDT) SM SR EN 12641-1:2012 Containere EN şi vehicule utilitare. Prelate. Partea 1: Condiţii minime - Кузова сменные и грузовые транспортные средства. Брезент. Часть 1: Минимальные требования (SR EN 12641-1:2006, IDT) SM SR EN 12641-2:2012 Containere EN şi vehicule utilitare. Prelate. Partea 2: Condiţii minime pentru prelate laterale glisante – Кузова сменные и грузовые транспортные средства. Брезент. Часть 2: Минимальные требования к боковым стенкамшторкам сменных кузовов (SR EN 12641-2:2007, IDT) 55.180.30 SM SR ISO 4115:2012 Echipament pentru transport aerian de mărfuri. Plase de palete pentru transport aerian şi de sol – Оборудование грузовое авиационное. Сетки для авиационных наземных поддонов (SR ISO 4115:1999, IDT) SM SR ISO 4128:2012 Aeronave. Containere pentru transport aerian de mărfuri – Авиация. Модульные грузовые контейнеры (SR ISO 4128:1999, IDT) SM SR ISO 4170:2012 Echipament pentru transport aerian de mărfuri. Plase de palete pentru transport aerian – Оборудование грузовое авиационное. Сетки для поддонов, передаваемых от одного авиаперевозчика к другому (SR ISO 4170:1999, IDT) SM SR ISO 4171:2012 Echipament pentru transport aerian. Palete pentru transport aerian – Оборудование грузовое авиационное. Поддоны, передаваемые от одного авиаперевозчика к другому (SR ISO 4171:1997, IDT)

SM SR EN ISO 2233:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Condiţionare în vederea încercărilor – Упаковка. Транспортная тара с товарами и единичные грузы. Кондиционирование для испытаний (SR EN ISO 2233:2003, IDT) SM SR EN ISO 2234:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercare la stivuire prin utilizarea unei sarcini statice - Упаковка. Транспортная тара с товарами, удельные нагрузки. Испытание на штабелирование при статической нагрузке (SR EN ISO 2234:2003, IDT) SM SR EN ISO 2244:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercări la şoc orizontal – Упаковка. Транспортная тара с товарами, удельные нагрузки. Испытание на горизонтальный удар (SR EN ISO 2244:2003, IDT) SM SR EN ISO 2247:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercare la vibraţii cu frecvenţă joasă fixă Упаковка. Транспортная тара с товарами, удельные нагрузки. Испытание на вибрацию при постоянной низкой частоте (SR EN ISO 2247:2003, IDT) SM SR EN ISO 2873:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercare la presiune joasă – Упаковка. Транспортная тара с товарами, удельные нагрузки. Испытание в условиях низкого давления (SR EN ISO 2873:2003, IDT) SM SR EN ISO 8318:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercare la vibraţii sinusoidale cu frecvenţă variabilă – Упаковка. Транспортная тара с товарами, удельные нагрузки. Испытания на вибрацию с использованием синусоидальной переменной частоты вибраций (SR EN ISO 8318:2003, IDT) SM SR EN 22206:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Identificarea diferitelor părţi în vederea încercărilor – Упаковка. Транспортная тара с товарами. Обозначение поверхностей, кантов и углов при проведении испытаний (SR EN 22206:2003, IDT)

44


INSM Mai 2012 SM SR EN 22248:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Încercare la şoc vertical prin cădere liberă – Упаковка. Транспортная тара с товарами. Испытание на вертикальный удар (свободное падение) (SR EN 22248:2003, IDT)

59

SM SR EN 22876:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Încercare la rostogolire – Упаковка. Транспортная тара с товарами. Испытание на прочность при качении (SR EN 22876:2003, IDT)

SM SR EN 13758-1+A1:2012 Materiale textile. Proprietăţi de protecţie la radiaţiile UV solare. Partea 1: Metodă de încercare pentru materiale textile destinate îmbrăcămintei – Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 1: Методы испытаний одежных тканей (SR EN 13758-1+A1:2007, IDT)

SM SR EN 24178:2012 Ambalaje de transport complete şi pline. Încercări referitoare la sistemul de distribuţie. Informaţii de înregistrat - Тара транспортная с товарами. Испытания, связанные с системой доставки. Регистрируемая информация (SR EN 24178:2003, IDT) SM SR EN 28474:2012 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Încercare la imersiune în apă – Упаковка. Транспортная тара с товарами. Испытания путем погружения в воду (SR EN 28474:1995, IDT) 55.180.99 SM SR EN 12195-1:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 1: Calculul forţelor de fixare – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 1: Расчет сил закрепления (SR EN 12195-1:2011, IDT) SM SR EN 12195-2:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 2: Chingi de fibre chimice - Устройства для крепления грузов. Безопасность. Часть 2: Крюки для крепления грузов из химических волокон (SR EN 12195-2:2011, IDT) SM SR EN ISO 21898:2012 Ambalaje. Recipiente mari, suple, pentru produse nepericuloase în vrac (RMSV) – Упаковка. Эластичные промежуточные контейнеры для безопасных насыпных грузов (FIBCs) (SR EN ISO 21898:2006, IDT) 55.200 SM SR EN 415-2:2012 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 2: Maşini de ambalat recipiente pre-formate – Безопасность упаковочных машин. Часть 2. Машины для упаковки в готовую жесткую тару (SR EN 415-2:2003, IDT) SM SR EN 415-4:2012 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 4: Maşini de paletizat şi de depaletizat – Безопасность упаковочных машин. Часть 4: Автоматические укладчики грузов на поддоны и установки для автоматической разгрузки с поддонов (SR EN 415-4:2003, IDT)

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.080.30

SM SR EN 13758-2+A1:2012 Materiale textile. Proprietăţi de protecţie la radiaţiile UV solare. Partea 2: Clasificarea şi marcarea îmbrăcămintei – Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 2. Классификация и маркировка одежды (SR EN 13758-2+A1:2007, IDT) SM SR ENV 14237:2012 Produse textile utilizate în sistemul sănătăţii – Изделия текстильные используемые в системах здравоохранения (SR ENV 14237:2003, IDT) SM SR EN 14465:2012 Materiale textile. Materiale textile pentru tapiţerie. Specificaţie şi metode de încercare – Текстильные материалы. Обивочные ткани. Технические условия и методы испытаний (SR EN 14465:2004, IDT) 59.080.40 SM SR EN 15618:2012 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice Materiale textile pentru tapiţerie. Clasificare şi metode de încercare – Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Обивочные ткани. Классификация и методы испытаний (SR EN 15618:2009, IDT) 59.140.30 SM SR EN ISO 2589:2012 Piele. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea grosimii – Кожа. Физические и механические испытания. Определение толщины (SR EN ISO 2589:2004, IDT) SM SR EN ISO 3376:2012 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea rezistenţei la tracţiune şi a alungirii procentuale – Кожа. Физические и механические испытания. Определение предела прочности при разрыве и относительном удлинении (SR EN ISO 3376:2003, IDT) 61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

45


INSM Mai 2012 61.020 SM SR ISO 3636+AC1:2012 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbaţi şi băieţi – Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков (SR ISO 3636+AC1:1997, IDT) SM SR ISO 3637+AC1:2012 Desemnarea mărimilor de îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte exterioara pentru femei şi fete – Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для женщин и девочек (SR ISO 3637+AC1:1997, IDT) SM SR EN 13402-1:2012 Desemnare a mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Termeni, definiţii şi proceduri de măsurare a corpului – Обозначение размеров одежды. Часть 1: Термины, определения и снятие мерок (SR EN 13402-1:2002, IDT) SM SR EN 13402-2:2012 Desemnare a mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 2: Dimensiuni de bază şi suplimentare – Обозначение размеров одежды. Часть 2: Первичные и повторные размеры (SR EN 13402-2:2003, IDT) SM SR EN 13402-3:2012 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 3: Mărimi şi interval – Обозначение размеров одежды. Часть 3: Измерения и промежутки (SR EN 13402-3:2005, IDT) SM SR EN 13758-1+A1:2012 Materiale textile. Proprietăţi de protecţie la radiaţiile UV solare. Partea 1: Metodă de încercare pentru materiale textile destinate îmbrăcămintei – Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 1: Методы испытаний одежных тканей (SR EN 13758-1+A1:2007, IDT) SM SR EN 13758-2+A1:2012 Materiale textile. Proprietăţi de protecţie la radiaţiile UV solare. Partea 2: Clasificarea şi marcarea îmbrăcămintei – Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 2. Классификация и маркировка одежды (SR EN 13758-2+A1:2007, IDT) SM SR EN 13770:2012 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ciorapilor tricotaţi – Текстиль. Определение износостойкости вязаных носочных изделий (SR EN 13770:2003, IDT) SM SR EN 14682:2012 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii – Безопасность детской одежды. Карданная пряжа и шнуры для детской одежды. Технические условия (SR EN 14682:2008, IDT) SM SR EN 14878:2012 Materiale textile. Comportarea la foc a îmbrăcămintei de noapte pentru copii. Specificaţie – Текстиль.

Характеристики горения детского ночного белья. Технические условия (SR EN 14878:2007, IDT) 61.040 SM SR EN 12341:2012 Calitatea aerului. Determinarea fracţiei PM10 de materii sub formă de pulberi în suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare în teren pentru demonstrarea echivalenţei cu metoda de măsurare de referinţă – Качество воздуха. Определение фракции PM10 взвешенной пыли. Эталонный метод и процедура испытаний на месте для доказательства равнозначности с эталонным методом измерения (SR EN 12341:2002, IDT) SM SR EN 13780:2012 Fermoare autogripante. Determinarea rezistenţei la forfecare longitudinală – Застежки типа "липучка". Определение прочности на продольный разрыв (SR EN 13780:2003, IDT) SM SR EN 14959:2012 Sisteme de închidere cu autofixare. Determinarea rezistenţei la destrămare după spălare – Застежки типа "липучка". Определение стойкости к изнашиванию после стирки (SR EN 14959:2006, IDT) 61.060 SM SR EN 1392:2012 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Adezivi pe bază de solvenţi şi în dispersie. Metode de încercare pentru măsurarea rezistenţei la lipire în condiţii specificate – Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний для определения прочности склеивания в определенных условиях (SR EN 1392:2006, IDT) SM SR ISO 9407:2012 Mărimea încălţămintei. Sistemul Mondopoint de măsurare şi marcare – Размеры обуви. Система нумерации размеров и маркировки обуви "Мондопойнт" (SR ISO 9407:1994, IDT) SM SR EN 12222:2012 Încălţăminte. Atmosfere standard pentru condiţionarea şi încercarea încălţămintei şi componentelor pentru încălţăminte – Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов (SR EN 12222:2000, IDT) SM SR EN 12743:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Energie de compresiune – Обувь. Методы испытаний подошвы. Измерение энергии сжатия (SR EN 12743:2001, IDT) SM SR EN 12744:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri. Rezistenţa la exfolier – Обувь. Методы испытаний стелек. Устойчивость к расслаиванию (SR EN 12744:2002, IDT)

46


INSM Mai 2012 SM SR EN 12745:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri. Rezistenţa la străpungere a cuiului în zona tocului – Обувь. Методы испытаний стелек. Прочность к прокалыванию каблучных гвоздей (SR EN 12745:2002, IDT) SM SR EN 12746:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri şi acoperişuri de branţ. Absorbţia şi desorbţia apei – Обувь. Методы испытаний стелек и вкладных стелек. Абсорбция и десорбция воды (SR EN 12746:2002, IDT) SM SR EN 12747:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri. Rezistenţa la abraziune – Обувь. Методы испытаний стелек. Прочность к износу (SR EN 12747:2003, IDT) SM SR EN 12749:2012 Încălţăminte. Condiţionare pentru îmbătrînire – Обувь. Условия для испытания на старение (SR EN 12749:2002, IDT) SM SR EN 12770:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa la abraziune – Обувь. Методы испытаний подошвы. Истираемость (SR EN 12770:2002, IDT) SM SR EN 12771:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa la sfîşiere – Обувь. Методы испытаний подошвы. Прочность на разрыв (SR EN 12771:2003, IDT)

65.040.10 SM SR ISO 11784:2012 Identificarea animalelor prin radiofrecvenţă. Structura codului – Идентификация животных по радиочастотным сигналам. Структура кода (SR ISO 11784:2007, IDT) 65.040.99 SM SR ISO 11785:2012 Identificarea animalelor prin radiofrecvenţă. Concept tehnic – Идентификация животных по радиочастотным сигналам. Техническая концепция (SR ISO 11785:2007, IDT) 65.060.01 SM SR ISO 4004:2012 Tractoare şi maşini agricole. Ecartamente – Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ширина колеи (SR ISO 4004:1995, IDT) SM SR ISO 5676:2012 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Cuple hidraulice. Circuit de frînare – Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Гидромуфты. Цепь торможения (SR ISO 5676:1998, IDT)

SM SR EN 12772:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Stabilitatea dimensională – Обувь. Методы испытаний подошвы. Устойчивость к усадке (SR EN 12772:2001, IDT)

SM SR ISO 5697:2012 Vehicule agricole şi forestiere. Determinarea performanţelor de frînare – Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик (SR ISO 5697:1999, IDT)

SM SR EN 12773:2012 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa punctului de cusătură – Обувь. Методы испытаний подошвы. Прочность на разрыв иглой (SR EN 12773:2002, IDT)

SM SR ISO 8016:2012 Maşini agricole. Roţi cu butuc integrat – Машины сельскохозяйственные. Колеса со встроенной ступицей (SR ISO 8016:1994, IDT)

SM SR EN 12940:2012 Deşeuri provenite de la fabricarea încălţămintei. Clasificarea şi gestionarea deşeurilor – Отходы от производства обуви. Классификация и управление отходами (SR EN 12940:2004, IDT) 61.080 SM SR HD 417 S2:2012 Sistemul CAMAC. Sistem de interfaţă a magistralei de date serie – Система CAMAC. Последовательная магистраль интерфейсной системы (SR HD 417 S2:2003, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.10 SM SR ISO 500-2:2012 Tractoare agricole. Prize de putere montate în partea din spate pentru tipurile 1, 2 şi 3. Partea 2: Tractoare cu ecartament îngust, dimensiuni ale manşonului protector şi ale zonei de degajare – Тракторы сельскохозяйственные. Задние валы отбора мощности Типы 1, 2 и 3. Часть 2: Тракторы с узкой колеей, размеры защитного козырька и зоны просвета (SR ISO 500-2:2011, IDT) SM SR ISO 789-1:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la priza de putere – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 1: Определение мощности (SR ISO 789-1:1998, IDT) SM SR ISO 789-2:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 2: Capacitate de ridicare a mecanismului de suspendare în trei

47


INSM Mai 2012 puncte montat în spate – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 2: Определение мощности и грузоподъемности гидравлической навесной системы (SR ISO 789-2:2011, IDT) SM SR ISO 789-3:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 3: Diametre de bracare şi de degajare – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 3: Определение диаметра окружностей, описываемых колесами и наиболее выступающими частями трактора при выполнении поворота (SR ISO 789-3:2011, IDT) SM SR ISO 789-4:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 4: Măsurarea fumului din gazele de evacuare – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 4: Измерение дымности выхлопных газов (SR ISO 789-4:2011, IDT) SM SR ISO 789-5:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 5: Putere parţială a prizei de putere (putere transmisă nemecanic) – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 5: Вал отбора мощности, не рассчитанный на передачу максимальной мощности двигателя и не имеющий с ним механической связи (SR ISO 789-5:2011, IDT) SM SR ISO 789-6:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 6: Centru de greutate – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 6: Определение центра тяжести (SR ISO 789-6:2011, IDT) SM SR ISO 789-9+A1:2012 Tractoare agricole. Metode de încercare. Partea 9: Încercări la bara de tracţiune – Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 9: Определение тяговых показателей (SR ISO 789-9+A1:1998, IDT) SM SR ISO 4253:2012 Tractoare agricole. Post de conducere pentru conducător în poziţia şezînd. Dimensiuni – Тракторы сельскохозяйственные. Расположение сиденья тракториста. Размеры (SR ISO 4253:1998, IDT) SM SR ISO 6489-1:2012 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehiculele de remorcare şi vehiculele remorcate Partea 1: Dimensiuni ale cârligului de remorcare – Машины сельскохозяйственные. Механические соединения между тягачом и буксируемой машиной. Часть 1: Размеры сцепных крюков (SR ISO 6489-1:2011, IDT) SM SR ISO 8759-1:2012 Tractoare agricole pe roţi. Echipament montat în partea din faţă. Partea 1: Priză de putere şi mecanism de suspendare în

trei puncte – Тракторы колесные сельскохозяйственные. Фронтально-монтируемое оборудование. Часть 1: Вал отбора мощности и трехточечное навесное устройство (SR ISO 8759-1:2011, IDT) SM SR ISO 8759-2:2012 Tractoare agricole pe roţi. Echipament montat în partea din faţă. Partea 2: Dispozitiv de legătură a echipamentelor staţionare – Тракторы колесные сельскохозяйственные. Фронтально-монтируемое оборудование. Часть 2: Присоединительная муфта для стационарного соединения (SR ISO 8759-2:2011, IDT) 65.060.20 SM SR ISO 5678:2012 Maşini agricole. Utilaje pentru prelucrarea solului. Dimensiuni principale şi zonele de degajare ale colţilor de formă S – Машины сельскохозяйственные. Оборудование для обработки почвы. Основные размеры и зоны зазоров S-образных пружинных стоек культиватора (SR ISO 5678:1997, IDT) SM SR ISO 5680:2012 Maşini şi utilaje de prelucrat solul. Colţi şi gheare reversibile de cultivator. Dimensiuni principale de fixare – Орудия для обработки почвы. Стойки и лапы культиваторов. Основные присоединительные размеры (SR ISO 5680:1998, IDT) SM SR ISO 8947:2012 Maşini agricole. Utilaje pentru prelucrarea solului. Metodă de încercare a colţilor de cultivator de formă S – Машины сельскохозяйственные. Оборудование для обработки почвы. Метод испытания S-образных пружинных стоек культиватора (SR ISO 8947:1997, IDT) 65.060.25 SM SR ISO 5690-1:2012 Echipamente de distribuire a materialelor fertilizante. Metode de încercare. Partea 1: Distribuitoare de îngrăşăminte de suprafaţă – Оборудование для внесения удобрений. Методы испытаний. Часть 1: Разбрасыватели удобрений по ширине колеи (SR ISO 5690-1:1995, IDT) SM SR ISO 5690-2:2012 Echipamente de distribuţie a materialelor pentru fertilizare. Metode de încercare. Partea 2: Distribuitoare de îngrăşăminte în linie – Оборудование для внесения удобрений. Методы испытаний. Часть 2: Машины для ленточного внесения удобрений (SR ISO 5690-2:1995, IDT) SM SR ISO 6720:2012 Maşini agricole. Maşini de semănat, de plantat, distribuitoare de îngrăşăminte şi echipamente de stropit. Lăţimi de lucru recomandate – Машины сельскохозяйственные. Сеялки, посадочные машины, разбрасыватели удобрений и

48


INSM Mai 2012 опрыскиватели. Рекомендуемые ширины (SR ISO 6720:1999, IDT)

значения

рабочей

65.060.30 SM SR ISO 6720:2012 Maşini agricole. Maşini de semănat, de plantat, distribuitoare de îngrăşăminte şi echipamente de stropit. Lăţimi de lucru recomandate – Машины сельскохозяйственные. Сеялки, посадочные машины, разбрасыватели удобрений и опрыскиватели. Рекомендуемые значения рабочей ширины (SR ISO 6720:1999, IDT) 65.060.35 SM SR EN 13742-1:2012 Tehnici de irigare. Sisteme de irigaţii prin aspersiune cu acoperire integrală. Partea 1: Selectare, proiectare, planificare şi instalare – Технические средства ирригации. Стационарные дождевальные системы. Часть 1: Выбор, проектирование, планирование и установка (SR EN 13742-1:2005, IDT) SM SR EN 13742-2:2012 Tehnici de irigare. Sisteme de irigaţii prin aspersiune cu acoperire integrală. Partea 2: Metode de încercare – Технические средства ирригации. Стационарные дождевальные системы. Часть 2. Методы испытаний (SR EN 13742-2:2005, IDT) 65.060.40 SM SR ISO 6686:2012 Maşini şi echipamente pentru protecţia plantelor. Duze cu antipicurător. Determinarea performanţelor – Оборудование для защиты посевов. Устройство для предотвращения слива жидкости из наконечников при включении распылительных устройств. Определение рабочих характеристик (SR ISO 6686:1999, IDT) SM SR ISO 8524:2012 Echipament de distribuire a granulelor fitosanitare. Metodă de încercare – Оборудование для внесения гранулированных пестицидов или гербицидов. Метод испытания (SR ISO 8524:1997, IDT) 65.060.50 SM SR ISO 8210:2012 Maşini de recoltat. Combine. Metodă de încercare – Оборудование уборочное. Комбайны. Методика испытания (SR ISO 8210:1998, IDT) SM SR ISO 8909-2:2012 Maşini de recoltat, tocat şi încărcat furaje. Partea 2: Caracteristici şi performanţe – Комбайны кормоуборочные. Часть 2: Требования к конструктивным и эксплуатационным характеристикам (SR ISO 8909-2:1999, IDT) SM SR ISO 8909-3:2012 Maşini de recoltat, tocat şi încărcat furaje. Partea 3: Metode

de încercare – Комбайны кормоуборочные. Часть 3: Методы испытаний (SR ISO 8909-3:1999, IDT) 65.150 SM SR EN 14011:2012 Calitatea apei. Prelevarea peştilor cu ajutorul electricităţii – Качество воды. Отбор проб рыбы с помощью электричества (SR EN 14011:2003, IDT) SM SR EN 14757:2012 Calitatea apei. Prelevarea peştilor utilizînd plase cu mărimi diferite ale ochiurilor – Качество воды. Отбор проб рыбы с помощью многоячеистых жаберных сетей (SR EN 14757:2006, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050 SM SR ISO 4112:2012 Cereale şi leguminoase. Ghid pentru măsurarea temperaturii seminţelor depozitate în vrac – Зерновые и бобовые. Руковобство по измерению температуры зерна, хранящегося навалом (SR ISO 4112:2002, IDT) SM SR ISO 6541:2012 Produse agricole alimentare. Determinarea indicelui de insolubil numit "celulozic". Metoda Scharrer modificată – Продукты сельскохозяйственные пищевые. Определение содержания сырой клетчатки. Модифицированный метод Шеррера (SR ISO 6541:1993, IDT) SM SR CR 13505:2012 Produse alimentare. Biotoxine. Criterii ale metodelor de analiza a micotoxinelor – Анализ пищевых продуктов. Биотоксины. Критерии аналитических метобов анализа микотоксинов (SR CR 13505:2003, IDT) SM SR CEN/TS 14537:2012 Produse alimentare. Determinarea neohesperidindihidrochalconei – Продукты пищевые. Определение неогесперидена- гидрохалькона (SR CEN/TS 14537:2003, IDT) 67.060 SM SR ISO 605:2012 Leguminoase. Determinarea impurităţilor, dimensiunilor, mirosurilor străine, insectelor şi a speciilor şi soiurilor. Metode de analiză – Бобовые. Определение примесей, размеров, посторонних запахов, насекомых, видов и разновидностей. Методы испытаний (SR ISO 605:2002, IDT) SM SR ISO 711:2012 Cereale şi produse cerealiere. Determinarea umidităţii (Metoda de referinţă fundamentală) – Зерновые и продукты из них. Определение содержания влаги

49


INSM Mai 2012 (основной контрольный метод) (SR ISO 711:1999, IDT) SM SR ISO 729:2012 Seminţe oleaginoase. Determinarea acidităţii libere a uleiurilor – Семена масличных культур. Определение кислотности масел (SR ISO 729:2002, IDT) SM SR ISO 2164:2012 Leguminoase. Determinarea acidului cianhidric provenit din glicozizi – Бобовые. Определение содержания гликозидоцианистоводородной кислоты (SR ISO 2164:2005, IDT) SM SR ISO 4174:2012 Cereale, seminţe oleaginoase şi leguminoase. Măsurarea pierderii de presiune pe unitate într-un unidimensional de aer prin masa de seminţe – Зерновые, бобовые и масличные. Измерение потери давления в результате прохождения однонаправленного воздушного потока через партию зерна насыпью (SR ISO 4174:2005, IDT) SM SR ISO 5530-1:2012 Făină de grîu. Caracteristici fizice ale aluatului. Partea 1: Determinarea absorbţiei apei şi a proprietăţilor reologice, folosind farinograful – Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 1: Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа (SR ISO 5530-1:1999, IDT) SM SR ISO 5530-2:2012 Făina de grîu. Caracteristici fizice ale aluatului. Partea 2: Determinarea proprietăţilor reologice, folosind extensograful – Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 2. Определение реологических свойств с применением экстенсографа (SR ISO 5530-2:1999, IDT) SM SR ISO 6322-1:2012 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 1: Recomandări generale pentru păstrarea cerealelor – Хранение зерновых и бобовых. Часть 1: Общие правила хранения зерновых (SR ISO 6322-1:2005, IDT) SM SR ISO 6322-2:2012 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 2: Recomandări practice – Хранение зерновых и бобовых. Часть 2. Практические рекомендации (SR ISO 6322-2:2002, IDT)

SM SR ISO 6639-2:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 2: Prelevarea probelor – Зерновые и бобовые. Определение скрытого заражения насекомыми. Часть 2: Отбор проб (SR ISO 6639-2:1996, IDT) SM SR ISO 6639-3:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 3: Metoda de referinţă – Зерновые и бобовые. Определение скрытого заражения насекомыми. Часть 3: Контрольный метод (SR ISO 6639-3:1996, IDT) SM SR ISO 6639-4:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse cu insecte. Partea 4: Metode rapide – Зерновые и бобовые. Определение скрытого заражения насекомыми. Часть 4: Ускоренные методы (SR ISO 6639-4:1996, IDT) SM SR ISO 6820:2012 Făină de grîu şi făină de secară. Reguli generale pentru elaborarea metodelor de realizare a probelor de coacere– Мука пшеничная и мука ржаная. Общее руководство по разработке испытаний для определения хлебопекарных свойств (SR ISO 6820:2002, IDT) SM SR ISO 7305:2012 Produse măcinate din cereale. Determinarea acidităţii libere a materiilor grase – Продукты помола зерновых. Определение содержания жирных кислот (SR ISO 7305:2002, IDT) SM SR ISO 7970:2012 Grîu (Triticum aestivum L.). Specificaţii – Пшеница (Triticum aestivum L.). Технические требования (SR ISO 7970:2001, IDT) SM SR ISO 7973:2012 Cereale şi produse rezultate prin măcinarea lor. Determinarea viscozităţii făinii. Metoda care utilizează un amilograf – Зерновые и размолотые зерновые продукты. Определение вязкости муки. Метод с применением амилографа (SR ISO 7973:2000, IDT)

SM SR ISO 6322-3:2012 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 3: Combaterea atacului de dăunători – Хранение зерновых и бобовых. Часть 3: Борьба с позвоночными и беспозвоночными животными (SR ISO 6322-3:2002, IDT)

SM SR ISO 8128-1:2012 Suc de mere, concentrate din suc de mere şi băuturi cu conţinut de suc de mere. Determinarea conţinutului de patulină. Partea 1: Metodă ce utilizează cromatografia de lichide de înaltă performanţă – Сок яблочный, концентраты яблочного сока и напитки, содержащие яблочный сок. Определение содержания патулина. Часть 1: Метод с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR ISO 8128-1:2007, IDT)

SM SR ISO 6639-1:2012 Cereale şi leguminoase. Determinarea infestării ascunse, cu insecte. Partea 1: Principii generale – Зерновые и бобовые. Определение скрытого заражения насекомыми. Часть 1: Общие принципы (SR ISO 6639-1:1996, IDT)

SM SR ISO 8128-2:2012 Suc de mere, concentrate din suc de mere şi băuturi ce conţin suc de mere. Determinarea conţinutului de patulină. Partea 2: Metodă prin cromatografie în strat subţire – Сок яблочный, концентраты яблочного сока и напитки, содержащие яблочный сок. Определение содержания

50


INSM Mai 2012 патулина. Часть 2: Метод тонкослойной хроматографии (SR ISO 8128-2:2007, IDT)

с

применением

SM SR ISO 8981:2012 Grîu. Identificarea soiurilor prin electroforeză – Пшеница. Определение сортов методом электрофореза (SR ISO 8981:1999, IDT) SM SR ISO 9648:2012 Sorg. Determinarea conţinutului de tanin – Сорго. Определение содержания танина (SR ISO 9648:2010, IDT) SM SR ISO 11050:2012 Făină de grîu şi făină grifică de grîu durum. Determinarea impurităţii de origine animală – Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы. Метод определения загрязнений животного происхождения (SR ISO 11050:2002, IDT) SM SR ISO 11051:2012 Grîu durum (Triticum durum Desf.). Specificaţii – Пшеница твердая (Triticum durum Desf.). Технические условия (SR ISO 11051:1999, IDT) SM SR ISO 16002:2012 Seminţe de cereale şi leguminoase depozitate. Linii directoare pentru detectarea infestării cu nevertebrate vii prin capcane – Зерна хлебных злаков и бобовые, хранящиеся в зернохранилищах. Руководство по обнаружению заражения живыми беспозвоночными с помощью ловушек (SR ISO 16002:2005, IDT) SM SR EN ISO 16050:2012 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a conţinutului total de aflatoxine B1, B2, G1 şi G2 în cereale, nuci şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă – Продукты пищевые. Определение афлатоксина В1 и общего содержания афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (SR EN ISO 16050:2011, IDT) 67.080.01 SM SR ISO 6662:2012 Prune. Ghid pentru depozitare frigorifică Руководство по хранению на холоде (SR ISO 6662:2008, IDT)

– Сливы.

SM SR ISO 8262-3:2012 Produse de lapte şi alimente pe bază de lapte. Determinarea conţinutului de grăsime prin metoda gravimetrică WeibullBerntrop (Metodă de referinţă). Partea 3: Cazuri particulare – Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. Определение содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла-Бернтропа (Контрольный метод). Часть 3: Специальные случаи (SR ISO 8262-3:2009, IDT)

SM SR ISO 9376:2012 Cartofi timpurii. Ghid pentru depozitare şi transport frigorific – Картофель ранний. Руководство по охлаждению и транспортированию в условиях охлаждения (SR ISO 9376:2008, IDT) 67.080.10 SM SR ISO 873:2012 Piersici. Ghid pentru depozitare frigorifică – Персики. Руководство по хранению в холодильных камерах (SR ISO 873:2008, IDT) SM SR ISO 931:2012 Banane verzi. Ghid pentru depozitare şi transport – Бананы зеленые. Руководство по хранению и транспортированию (SR ISO 931:1994, IDT) SM SR ISO 2169:2012 Legume şi fructe. Condiţii fizice în depozitele frigorifice. Definiţii şi măsurări – Фрукты и овощи. Физические условия хранения на холоде. Определения и измерения (SR ISO 2169:2008, IDT) SM SR ISO 2826:2012 Caise. Ghid pentru depozitare frigorifică – Абрикосы. Руководство по хранению в холодильнике (SR ISO 2826:2008, IDT) 67.100.10 SM SR ISO 5549:2012 Cazeina şi cazeinaţi. Determinarea conţinutului de proteină (Metoda de referinţă) – Казеины и казеинаты. Определение содержания белка (контрольный метод) (SR ISO 5549:1996, IDT) 67.100.99 SM SR ISO 5545:2012 Cazeine închegate (cu cheag) şi cazeinaţi. Determinarea cenuşii (Metodă de referinţă) – Казеины сычужные и казеинаты. Определение содержания золы (контрольный метод) (SR ISO 5545:2008, IDT) SM SR ISO 5547:2012 Cazeină. Determinarea acidităţii libere (Metodă de referinţă) – Казеины. Определение свободной кислотности (контрольный метод) (SR ISO 5547:2008, IDT) SM SR ISO 5549:2012 Cazeina şi cazeinaţi. Determinarea conţinutului de proteină (Metoda de referinţă) – Казеины и казеинаты. Определение содержания белка (контрольный метод) (SR ISO 5549:1996, IDT) SMV ISO 11869:2012 Lapte fermentat. Determinarea acidităţii titrabile. Metoda potenţiometrică – Продукция кисломолочная.

51


INSM Mai 2012 Определение титруемой кислотности. Потенциометрический метод (ISO 11869:2012, IDT) 67.120.10 SM SR ISO 937:2012 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de azot (Metodă de referinţă) – Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (контрольный метод) (SR ISO 937:2007, IDT) SM SR ISO 1443:2012 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de grăsime totală – Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания жира (SR ISO 1443:2008, IDT) SM SR ISO 1444:2012 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de grăsime liberă – Мясо и мясные продукты. Определение содержания свободного жира (SR ISO 1444:2008, IDT) SM SR ISO 2917:2012 Carne şi produse din carne. Măsurarea pH-ului. Metoda de referinţă – Мясо и мясные продукты. Определение рH. Контрольный метод (SR ISO 2917:2007, IDT) 67.140.10 SM SR ISO 1573:2012 Ceai. Determinarea pierderii de masă la 103°C – Чай. Определение потери массы при температуре 103°С (SR ISO 1573:1997, IDT) SM SR ISO 1575:2012 Ceai. Determinarea cenuşii totale – Чай. Определение общего содержания золы (SR ISO 1575:1999, IDT) SM SR ISO 1577:2012 Ceai. Determinarea cenuşii insolubile în acid – Чай. Определение содержания золы, не растворимой в кислоте (SR ISO 1577:1999, IDT) SM SR ISO 1839:2012 Ceai. Eşantionare – Чай. Отбор проб (SR ISO 1839:1997, IDT) SM SR ISO 6079:2012 Ceai solubil sub formă solidă. Specificaţii – Чай быстрорастворимый в твердой форме. Технические условия (SR ISO 6079:1999, IDT) SM SR ISO 7513:2012 Ceai solubil sub formă solidă. Determinarea conţinutului de apă (pierdere de masă la 103°C) – Чай быстрорастворимый в твердой форме. Определение содержания влаги (потеря массы при 103°С) (SR ISO 7513:1999, IDT)

Определение содержания общей золы (SR ISO 7514:1999, IDT) SM SR ISO 9768:2012 Ceai. Determinarea extractului apos – Чай. Определение содержания водного экстракта (SR ISO 9768:1998, IDT) 67.140.20 SM SR ISO 4052:2012 Cafea. Determinarea conţinutului de cafeină. Metoda de referinţă – Кофе. Определение содержания кофеина. Kонтрольный метод (SR ISO 4052:1994, IDT) SM SR ISO 6673:2012 Cafea verde. Determinarea pierderii de masă la 105 °C – Кофе сырой. Определение потери массы при температуре 105 °C (SR ISO 6673:2009, IDT) SM SR ISO 11294:2012 Cafea prăjita măcinată. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin pierderea de masă la 103°C (Metoda practică) – Кофе обжаренный молотый. Определение содержания влаги. Метод определения потери в массе при 103°С (Практический метод) (SR ISO 11294:1998, IDT) 67.140.30 SM SR ISO 2291:2012 Boabe de cacao. Determinarea conţinutului de apă (Metoda practică) – Какао-бобы. Определение содержания влаги (Практический метод) (SR ISO 2291:1997, IDT) SM SR ISO 2451:2012 Cacao boabe. Specificaţii – Какао-бобы. Технические условия (SR ISO 2451:1996, IDT) 67.180.10 SM SR ISO 1743:2012 Sirop de glucoză. Determinarea conţinutului de substanţă uscată. Metoda refractometrică – Сироп глюкозы. Определение содержания сухого вещества. Рефрактометрический метод (SR ISO 1743:2002, IDT) 67.200.10 SM SR ISO 934:2012 Grăsimi de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de apă. Metoda prin antrenare – Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания воды. Метод уноса (SR ISO 934:1997, IDT) SM SR ISO 1237:2012 Seminţe de muştar. Specificaţii – Семя горчичное. Технические условия (SR ISO 1237:2009, IDT)

SM SR ISO 7514:2012 Ceai solubil sub formă solidă. Determinarea cenuşii totale – Чай быстрорастворимый в твердой форме.

52


INSM Mai 2012 SM SR EN ISO 3961:2012 Uleiuri şi grăsimi de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de iod – Жиры и масла животные и растительные. Определение йодного числа (SR EN ISO 3961:2002, IDT) SM SR ISO 10540-3:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea conţinutului de fosfor. Partea 3: Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP) – Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания фосфора. Часть 3: Метод с применением оптической эмиссионной спектроскопии с индуцируемой плазмой (SR ISO 10540-3:2009, IDT) 67.200.20 SM SR ISO 735:2012 Reziduuri de seminţe oleaginoase. Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric – Жмыхи. Определение содержания золы, не растворимой в соляной кислоте (SR ISO 735:1999, IDT) SM SR ISO 749:2012 Reziduuri de seminţe oleaginoase. Determinarea cenuşii totale – Жмыхи. Определение общего содержания золы (SR ISO 749:1999, IDT) SM SR ISO 5500:2012 Şroturi de oleaginoase. Eşantionare – Жмыхи. Отбор проб (SR ISO 5500:1995, IDT) SM SR ISO 5502:2012 Şroturi de oleaginoase. Prepararea probelor de analizat – Жмыхи. Подготовка проб для испытаний (SR ISO 5502:1995, IDT) 67.220.10 SM SR ISO 10621:2012 Piper verde deshidratat. Specificaţii – Перец зеленый сушеный (Piper nigrum L.). Технические условия (SR ISO 10621:1998, IDT) 67.240 SM SR ISO 3591:2012 Analiză senzorială. Aparatură. Pahar pentru evaluarea vinului – Органолептический анализ. Аппаратура. Стаканы для дегустации вина (SR ISO 3591:2006, IDT) SM SR ISO 4121:2012 Analiză senzorială. Principii pentru utilizarea scalelor cantitative de răspuns – Органолептический анализ. Руководство по применению шкал количественных характеристик (SR ISO 4121:2008, IDT) SM SR ISO 5497:2012 Analiză senzorială. Metodologie. Linii directoare pentru prepararea eşantioanelor pentru care analiza senzorială directă nu este aplicabilă – Органолептический анализ.

Методология. Руководство по подготовке проб, для которых невыполним прямой органолептический анализ (SR ISO 5497:2006, IDT) SM SR ISO 6658:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Principii generale – Органолептический анализ. Методология. Общее руководство (SR ISO 6658:2007, IDT) SM SR ISO 8587:2012 Analiză senzorială. Metodologie. Clasificare – Сенсорный анализ. Методология. Ранжирование (SR ISO 8587:2008, IDT) SM SR ISO 8588:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Testul "A" - "non A" – Органолептический анализ. Методология. Испытание "A" - "не A" (SR ISO 8588:2007, IDT) SM SR ISO 11035:2012 Analiză senzorială. Identificare şi selecţie de descriptori pentru stabilirea unui profil senzorial prin abordare multidimensională – Органолептический анализ. Идентификация и выбор дескрипторов для установления сенсорного профиля посредством многомерного метода (SR ISO 11035:2007, IDT) SM SR ISO 11036:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Profil de textură – Органолептический анализ. Методология. Профиль текстуры (SR ISO 11036:2007, IDT) SM SR ISO 11056:2012 Analiză senzorială. Metodologie. Metoda de estimare a magnitudinii – Органолептический анализ. Методология. Метод оценки величины (SR ISO 11056:2008, IDT) SM SR ISO 13301:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Linii directoare generale pentru măsurarea pragului de detecţie a mirosului, aromei şi gustului prin procedura selecţiei forţate "1 din 3" (3-AFC ) – Органолептический анализ. Методология. Общее руководство по измерению порога обнаружения запаха, вкуса и аромата с применением процедуры 3-AFC (основанной на выборе из трех образцов) (SR ISO 13301:2008, IDT) SM SR ISO 13302:2012 Analiză senzorială. Metode pentru evaluarea modificărilor aromei alimentelor, cauzate de ambalaje – Органолептический анализ. Методы оценки изменений вкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой (SR ISO 13302:2008, IDT) SM SR ISO 16820:2012 Analiză senzorială. Metodologie. Analiza secvenţială – Сенсорный анализ. Методология. Последовательный анализ (SR ISO 16820:2008, IDT)

53


INSM Mai 2012 67.260

75.120

SM SR ISO 5223:2012 Site de cernere pentru cereale – Сита лабораторные для анализа зерновых культур (SR ISO 5223:1999, IDT)

SM SR ISO 4925:2012 Vehicule rutiere. Condiţii pentru lichidele de frînă în compoziţia cărora nu intră produse petroliere, utilizate pentru sistemele hidraulice – Транспорт дорожный. Технические условия на тормозные жидкости на ненефтяной основе для гидравлических систем (SR ISO 4925:2007, IDT)

SM SR ISO 7700-1:2012 Produse alimentare. Verificarea funcţionării umidometrelor aflate în utilizare. Partea 1: Umidometre pentru cereale – Продукты пищевые. Проверка характеристик влагомеров, находящихся в эксплуатации. Часть 1. Влагомеры для зерновых (SR ISO 7700-1:2009, IDT) 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.100.35 SM SR EN 1040:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) - Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки основной бактерицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических средств. Методы испытания и требования (фаза 1) (SR EN 1040:2006, IDT) SM SR EN 1275:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки основной фунгицидной или основной дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических средств. Методы испытания и требования (фаза 1) (SR EN 1275:2006, IDT) SM SR EN 1657:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественные испытания суспензии для оценки фунгицидной или дрожжевой активности химических дезинфицирующих и антисептических средств, используемых в ветеринарии. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 1657:2006, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.120.10 SM SR EN 13920-1:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 1: Condiţii generale, prelevare şi încercări – Алюминий и алюминевые сплавы. Лом. Часть 1: Общие требования, отбор проб и испытания (SR EN 13920-1:2003, IDT) SM SR EN 13920-2:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 2: Material recirculabil de aluminiu nealiat – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 2. Нелегированный алюминиевый лом (SR EN 13920-2:2003, IDT) SM SR EN 13920-3:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 3: Material recirculabil provenit de la sîrme şi cabluri – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 3: Проволочный и кабельный лом (SR EN 13920-3:2003, IDT) SM SR EN 13920-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 4: Material recirculabil provenit de la o singură marcă de aliaj deformabil – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 4: Лом, полученный из одного деформированного сплава (SR EN 13920-4:2003, IDT) SM SR EN 13920-5:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 5: Material recirculabil provenit de la două sau mai multe mărci de aliaje deformabile din aceeaşi serie – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 5: Лом, полученный из двух или больше деформированных сплавов одной серии (SR EN 13920-5:2003, IDT) SM SR EN 13920-6:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 6: Material recirculabil provenit de la două sau mai multe mărci de aliaje deformabile – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 6: Лом, полученный из двух или больше деформированных сплавов (SR EN 13920-6:2003, IDT) SM SR EN 13920-8:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 8: Material recirculabil constituit din materiale neferoase rezultate de la operaţiile de mărunţire, destinat proceselor de recuperare a aluminiului – Алюминий и алюминиевые

54


INSM Mai 2012 сплавы. Лом. Часть 8: Лом, полученный при измельчении цветных материалов, предназначенных для сепарации алюминия (SR EN 13920-8:2003, IDT)

и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 16: Лом, полученный из съемов, дросса, спели и металлических частей (SR EN 13920-16:2003, IDT)

SM SR EN 13920-9:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 9: Material recirculabil provenit de la procesele de recuperare a aluminiului din materiale neferoase mărunţite – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 9: Лом, полученный при сепарации алюминия из цветных измельченных материалов (SR EN 13920-9:2003, IDT)

79

SM SR EN 13920-10:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 10: Material recirculabil provenit de la cutii uzate de aluminiu, pentru băuturi – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 10: Лом, полученный из алюминиевых пивных бочонков (SR EN 13920-10:2003, IDT) SM SR EN 13920-11:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 11: Material recirculabil provenit de la radiatoare de aluminiu-cupru – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 11: Лом, полученный из алюминиево-медных радиаторов (SR EN 13920-11:2003, IDT) SM SR EN 13920-12:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 12: Strunjituri provenite de la o singură marcă de aliaj – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 12: Стружки, состоящие из одного сплава (SR EN 13920-12:2003, IDT) SM SR EN 13920-13:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 13: Strunjituri amestecate provenite de la două sau mai multe mărci de aliaje – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. 13: Смешанные токарные стружки из двух или больше сплавов (SR EN 13920-13:2003, IDT) SM SR EN 13920-14:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 14: Material recirculabil provenit de la ambalaje uzate de aluminiu – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 14: Лом, полученный из использованных алюминиевых упаковок (SR EN 13920-14:2003, IDT) SM SR EN 13920-15:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 15: Material recirculabil de aluminiu provenit de la ambalaje uzate de aluminiu, obţinut prin îndepărtarea acoperirilor – Алюминий и алюминиевые сплавы. Лом. Часть 15: Алюминиевый лом с удаленным верхним слоем, полученный из использованных алюминиевых упаковок (SR EN 13920-15:2003, IDT) SM SR EN 13920-16:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 16: Material recirculabil provenit de la zguri, cruste de solidificare, stropi de turnare şi bucăţi metalice – Алюминий

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.080 SM SR EN 13696:2012 Pardoseli de lemn. Metode de încercare pentru determinarea elasticităţii, rezistenţei la uzură şi rezistenţei la şoc – Деревянное покрытие пола. Методы испытания для определения эластичности и стойкости к истиранию и прoчности к удару (SR EN 13696:2009, IDT) 79.100 SM SR ISO 4711:2012 Rondele de plută aglomerată. Condiţii tehnice – Диски из агломерированной пробки. Технические условия (SR ISO 4711:1995, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.080.01 SM SR EN 15347:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea deşeurilor de materiale plastice – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика отходов пластмасс (SR EN 15347:2008, IDT) SM SR EN ISO 14855-1:2012 Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală – Определение способности к полному аэробному биологическому разложению пластмассы в контролируемых условиях компостирования. Метод с применением анализа выделяемого диоксида углерода. Часть 1: Общий метод (SR EN ISO 14855-1:2008, IDT) SM SR EN 14995:2012 Materiale plastic. Evaluarea compostabilităţii. Program de încercări şi specificaţii – Пластмассы. Оценка способности к образованию компоста. Плановые испытания и технические условия (SR EN 14995:2007, IDT) 83.080.20 SM SR EN 15342:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polistiren (PS) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы.

55


INSM Mai 2012 Характеристика рециркулированных полистиренов (SR EN 15342:2008, IDT) SM SR EN 15343:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Trasabilitatea reciclării materialelor plastice şi evaluarea conformităţii şi a conţinutului de produse reciclate – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Прослеживаемость рециклинга пластмасс и оценка соответствия и содержания рециклинга (SR EN 15343:2008, IDT)

83.180 SM SR EN 1392:2012 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Adezivi pe bază de solvenţi şi în dispersie. Metode de încercare pentru măsurarea rezistenţei la lipire în condiţii specificate – Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний для определения прочности склеивания в определенных условиях (SR EN 1392:2006, IDT)

SM SR EN 15344:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilenă (PE) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтиленов (SR EN 15344:2008, IDT)

91

SM SR EN 15345:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polipropilenă (PP) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полипропиленов (SR EN 15345:2008, IDT)

SM SR EN 15221-2:2012 Managementul facilităţilor. Partea 2: Ghid de elaborare a acordurilor de managementul facilităţilor – Менеджмент благоприятных условий. Часть 2: Руководство по подготовке соглашений по менеджменту благоприятных условий (SR EN 15221-2:2007, IDT)

SM SR EN 15346:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din policlorură de vinil (PVC) – Пластмассы. Рециклированные пластмассы. Характеристика рециркулированных поливинилхлоридов (SR EN 15346:2008, IDT) SM SR EN 15348:2012 Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea produselor reciclate din polietilentereftalat (PET) – Пластмассы. Рециркулированные пластмассы. Характеристика рециркулированных полиэтилентерефталатов (SR EN 15348:2008, IDT) 83.140.10 SM SR ISO 4591:2012 Materiale plastice. Film şi folie. Determinarea grosimii medii a unui eşantion şi a grosimii medii a unui rulou, precum şi a suprafeţei sale pe unitatea de masă, prin măsurări gravimetrice (grosime gravimetrică) – Пластмассы. Пленка и листы. Определение средней толщины образца и средней толщины и выхода рулона гравиметрическим методом (гравиметрическая толщина) (SR ISO 4591:1996, IDT) 83.140.30 SM GOST R 50838:2012 (ISO 4437:2007) Ţevi din polietilenă pentru conducte de gaz. Condiţii tehnice – Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия (GOST R 50838–2009 (ISO 4437:2007), IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.040.01

91.140.30 SM SR EN 13410:2012 Aparate de încălzit cu radiaţie care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe de ventilaţie a spaţiilor cu alte utilizări decît cele casnice – Отопительные газовыe установки с инфракрасными излучателями. Требование вентиляции для недомашних помещений (SR EN 13410:2003, IDT) 91.140.60 SM SR EN 12729:2012 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Clapetă de reţinere cu zonă de presiune redusă controlabilă. Familie B. Tip A – Устройства для предотвращения загрязнения обратным потоком питьевой воды. Управляемое устройство обратного потока с уменьшенной зоной давления. Семейство B, тип A (SR EN 12729:2003, IDT) 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.080.30 SM SR EN 124:2012 Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Principii de construcţie, încercări tip, marcare, inspecţia calităţii – Решетки и крышки водосточных колодцев для проезжих и пешеходных зон. Требования к конструкции, типовые испытания, маркировка и контроль качества (SR EN 124:1996, IDT)

56


INSM Mai 2012 93.100 SM SR EN 14969:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Sistem de calificare a contractorilor lucrărilor la cale – Железные дороги. Рельсовый путь. Система квалификации подрядчиков, выполняющих путевые работы (SR EN 14969:2007 , IDT) 97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.030 SM SR EN 62233:2012 Metode de măsurare a cîmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare referitor la expunerea umană – Методы измерений электромагнитных полей бытовых и аналогичных приборов, в части их воздействия на человека (SR EN 62233:2008, IDT) 97.040.01 SM SR ISO 3055:2012 Echipament de bucătărie. Dimensiuni de coordonare – Оборудование кухонное. Модульные размеры (SR ISO 3055:1993, IDT) 97.040.10 SM SR EN 1116:2012 Mobilier de bucătărie. Dimensiuni de coordonare pentru mobilierul de bucătărie şi aparatele pentru menaj – Мебель кухонная. Координация размеров кухонной мебели и кухонного оборудования (SR EN 1116:2004, IDT) SM SR EN 13200-6:2012 Amenajări pentru spectator. Partea 6: Tribune demontabile (temporare) – Сооружения для зрителей. Часть 6: Разборные (временные) трибуны (SR EN 13200-6:2007, IDT) 97.040.20 SM SR EN 50304:2012 Maşini electrice de gătit, rotisoare, cuptoare şi grătare pentru utilizări casnice. Metode pentru măsurarea aptitudinilor de funcţionare – Электрические плиты, конфорки, духовки и грили для домашнего использования. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 50304:2009, IDT) SM SR EN 60705:2012 Cuptoare cu microunde pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare – Печи микроволновые бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 60705:2002, IDT)

SM SR EN 61591:2012 Hote de bucătărie pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor – Шкафы вытяжные бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 61591:2000, IDT) 97.040.30 SM SR EN 153:2012 Metode de măsurare a consumului de energie electrică şi a caracteristicilor asociate ale refrigeratoarelor, conservatoarelor pentru produse congelate, congelatoarelor de uz casnic şi ale combinaţiilor lor – Методы измерений потребления электроэнергии и соответствующих характеристик бытовых холодильников, шкафов для хранения замороженных продуктов, морозильников и их комбинаций (SR EN 153:2006, IDT) 97.040.40 SM SR EN 50242:2012 Maşini electrice de spălat vase pentru uz casnic. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor – Посудомоечные машины электрические бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 50242:2008, IDT) SM SR EN ISO 15502:2012 Aparate de răcire de uz casnic. Caracteristici şi metode de încercare – Приборы холодильные бытовые. Характеристики и методы испытаний (SR EN ISO 15502:2006, IDT) SM SR EN 50416:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similar. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase cu transportor pentru utilizare comercială – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к промышленным электрическимконвейерным посудомоечным машинам для коммерческого применения (SR EN 50416:2005, IDT) 97.040.50 SM SR EN 60661:2012 Metode de măsurare a aptitudinilor de funcţionare a cafetierelor electrice pentru uz casnic – Методы измерений рабочих характеристик электрических бытовых кофеварок (SR EN 60661:2003, IDT) SM SR EN 61817:2012 Aparate electrocasnice mobile pentru gătit, fript şi alte utilizări similar. Metode pentru măsurarea aptitudinilor de funcţionare – Приборы бытовые переносные для варки, жарки на гриле и аналогичного использования. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 61817:2003, IDT)

57


INSM Mai 2012 97.060

97.120

SM SR EN 50229:2012 Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor – Машины стиральные с сушилкой электрические бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 50229:2008, IDT)

SM SR EN 50090-2-3:2012 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-3: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe funcţionale generale de securitate pentru produse destinate a fi integrate în HBES – Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 2-3: Обзор системы. Основные функциональные требования безопасности для изделий, используемых в HBES (SR EN 50090-2-3:2005, IDT)

SM SR EN 60311:2012 Fiare de călcat electrice pentru uz casnic şi scopuri similar. Metode de măsurare a aptitudinilor de funcţionare – Утюги электрические бытового и аналогичного назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 60311:2004, IDT) SM SR EN 60456:2012 Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare – Машины стиральные бытовые. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 60456:2005, IDT)

SM SR EN 50090-5-1:2012 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 5-1: Medii şi straturi dependente de medii. Transmisiuni pe linia de joasă tensiune pentru HBES Clasa 1 – Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 5-1: Среды и уровни, зависимые от сред. Шина питания для HBES Класса 1 (SR EN 50090-5-1:2005, IDT)

SM SR EN 61121:2012 Uscătoare cu tambur pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare – Барабаны сушильные бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 61121:2005, IDT)

SM SR EN 50344-1:2012 Încercări individuale de serie ale dispozitivelor de comandă. din domeniul standardului pe părţi EN 60730. Partea 1: Reguli generale – Стандартные испытания управляющих устройств из области стандартов серии EN 60730. Часть 1: Общие требования (SR EN 50344-1:2003, IDT)

97.080

97.130.20

SM SR EN 60312:2012 Aspiratoare de praf pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor – Пылесосы бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (SR EN 60312:2008, IDT)

SM SR ISO 5149:2012 Instalaţii frigorifice mecanice utilizate pentru răcire şi încălzire. Prescripţii de securitate – Системы холодильные механические, используемые для охлаждения и нагрева. Требования безопасности (SR ISO 5149:1998, IDT)

97.100.20

SM SR EN ISO 23953-2:2012 Vitrine frigorifice. Partea 2: Clasificare, cerinţe şi metode de încercare – Витрины-холодильники. Часть 2: Классификация, требования и методы испытаний (SR EN ISO 23953-2:2006, IDT)

SM SR EN 525:2012 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît cele de locuit, pentru debitul caloric mai mic sau egal cu 300 Kw – Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кW (SR EN 525:2009, IDT) SM SR EN 13410:2012 Aparate de încălzit cu radiaţie care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe de ventilaţie a spaţiilor cu alte utilizări decît cele casnice – Отопительные газовыe установки с инфракрасными излучателями. Требование вентиляции для недомашних помещений (SR EN 13410:2003, IDT) SM SR EN 14459:2012 Funcţii de comandă ale sistemelor electronice pentru arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare şi evaluare – Функции управления электронных систем для газовых горелок и газовых приборов. Методы классификации и оценки (SR EN 14459:2008, IDT)

SM SR EN 60335-2-89:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-89: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice de uz comercial cu un agregat de condensare a agentului frigorific sau cu un compresor încorporat sau neîncorporat – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-89: Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором (SR EN 60335-2-89:2010, IDT) 97.130.30 SM SR EN 1929-2:2012 Cărucioare cu coş pentru cumpărături. Partea 2: Prescripţii, încercări şi verificare pentru cărucioarele cu coş pentru cumpărături, cu sau fără loc pentru copil, destinate utilizării pe trotuarele rulante – Тележки закупочные. Часть 2: Требования, испытания и проверка к закупочных

58


INSM Mai 2012 тележек с приспособлением для перевозки детей и без него, предназначенных для использования на пассажирских конвейерах (SR EN 1929-2:2005, IDT) 97.140 SM SR EN 527-2:2012 Mobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinţe mecanice de securitate – Мебель для офисов. Рабочие столы для офисов. Часть 2: Требования механической безопасности (SR EN 527-2:2003, IDT) SM SR EN 581-2:2012 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 2: Cerinţe de securitate mecanică şi metode de încercare a scaunelor – Мебель, используемая на открытом воздухе. Сидения и столы для бытового и общественного использования и для кемпингов,. Часть 2: Требования механической безопасности и методы испытаний сидений (SR EN 581-2:2009, IDT) SM SR EN 1023-2:2012 Mobilier pentru birou. Pereţi despărţitori. Partea 2: Cerinţe de securitate mecanică – Мебель офисная. Перегородки. Часть 2: Требования механической безопасности (SR EN 1023-2:2002, IDT) SM SR EN 1023-3:2012 Mobilier pentru birou. Pereţi despărţitori. Partea 3: Metode de încercare – Мебель офисная. Перегородки. Часть 3: Методы испытаний (SR EN 1023-3:2002, IDT) SM SR EN 1129-1:2012 Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii tehnice de securitate şi încercări. Partea 1: Condiţii tehnice de securitate – Мебель. Кровати откидные. Требования безопасности и испытания. Часть 1: Tребования безопасности (SR EN 1129-1:2000, IDT) SM SR EN 1129-2:2012 Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii tehnice de securitate şi încercări. Partea 2: Metode de încercare – Мебель. Кровати откидные. Требования безопасности и испытания. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 1129-2:2000, IDT) SM SR EN 1130-1:2012 Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 1: Condiţii de securitate – Мебель. Детские кроватки и колыбели бытовые. Часть 1: Требования безопасности (SR EN 1130-1:1999, IDT) SM SR EN 1130-2:2012 Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare – Мебель. Детские кроватки и колыбели бытовые. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 1130-2:1999, IDT) SM SR EN 1729-1:2012 Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţii de învăţămînt. Partea 1: Dimensiuni funcţionale – Мебель. Стулья и

столы для учебных заведений. Часть 1: Функциональные размеры (SR EN 1729-1:2007, IDT) SM SR EN 14434:2012 Table de scris pentru instituţii de învăţămînt. Cerinţe ergonomice, tehnice şi de securitate şi metode de încercare corespunzătoare – Доски грифельные для учебных заведений. Эргономические, технические требования, требования безопасности и соответствующие методы испытания (SR EN 14434:2010, IDT) SM SR EN 14749:2012 Mobilier de uz casnic şi de bucatarie. Elemente pentru depozitare şi blaturi de lucru. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Мебель бытовая и кухонная. Установки для хранения и рабочие поверхности. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 14749:2006, IDT) 97.140.00 SM SR EN 597-1:2012 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor căptuşite. Partea 1: Sursă de aprindere: Ţigară aprinsă – Мебель. Оценка воспламеняемости матрасов и обитых кроватных рам. Часть 1: Источник воспламенения: тлеющая сигарета (SR EN 597-1:1998, IDT) SM SR EN 597-2:2012 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor căptuşite. Partea 2: Sursă de aprindere: Echivalentul unui chibrit – Мебель. Оценка воспламеняемости матрасов и обитых кроватных рам. Часть 2: Источник воспламенения: эквивалент пламени спички (SR EN 597-2:1998, IDT) SM SR EN 1957:2012 Mobilier de uz casnic. Paturi şi saltele. Metode de încercare pentru determinarea caracteristicilor funcţionale – Мебель бытовая. Кровати и матрацы. Методы испытаний для определения функциональных характеристик (SR EN 1957:2004, IDT) SM SR ISO 4211:2012 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţelor la lichide reci – Мебель. Оценка сопротивления поверхности действию холодных жидкостей (SR ISO 4211:1997, IDT) SM SR ISO 4211-2:2012 Mobilier. Încercări ale finisării suprafeţei. Partea 2: Evaluarea rezistenţei la căldură umedă – Мебель. Испытания поверхностей. Часть 2: Оценка сопротивления влажному теплу (SR ISO 4211-2:1997, IDT) SM SR ISO 4211-3:2012 Mobilier. Încercări ale finisării suprafeţei. Partea 3: Evaluarea rezistenţei la căldură uscată – Мебель. Испытания поверхностей. Часть 3: Оценка сопротивления сухому теплу (SR ISO 4211-3:1997, IDT)

59


INSM Mai 2012 SM SR ISO 4211-4:2012 Mobilier. Încercări ale suprafeţelor finisate. Partea 4: Verificarea rezistenţei la impact – Мебель. Испытания поверхностей. Часть 4: Оценка сопротивления удару (SR ISO 4211-4:1998, IDT) SM SR ISO 7171:2012 Mobilier. Corpuri de depozitare. Determinarea stabilităţii – Мебель. Секции для хранения. Определение устойчивости (SR ISO 7171:1996, IDT) SM SR ISO 7174-1:2012 Mobilier. Scaune. Determinare a stabilităţii. Partea 1: Scaune drepte şi taburete – Мебель. Стулья. Определение устойчивости. Часть 1: Стулья и табуреты (SR ISO 7174-1:1997, IDT) SM SR ISO 7174-2:2012 Mobilier. Scaune. Determinare a stabilităţii. Partea 2: Scaune înclinabile sau cu mecanism de înclinare completă pînă la poziţia de şezlong şi scaune cu basculă – Мебель. Стулья. Определение устойчивости. Часть 2: Стулья с механизмами наклона или полного откидывания и кресла-качалки (SR ISO 7174-2:1997, IDT) SM SR EN 12520:2012 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune de uz casnic – Мебель. Прочность, долговечность и безопасность. Требования к бытовой мебели для сиденья (SR EN 12520:2010, IDT) SM SR EN 12521:2012 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru mese de uz casnic – Мебель. Прочность, долговечность и безопасность. Требования к бытовым столам (SR EN 12521:2009, IDT) SM SR EN 13721:2012 Mobilier. Evaluarea gradului de reflexie a suprafeţelor – Мебель. Оценка отражательной способности поверхности (SR EN 13721:2005, IDT) SM SR EN 13722:2012 Mobilier. Evaluarea gradului de luciu al suprafeţelor – Мебель. Оценка блеска поверхности (SR EN 13722:2005, IDT) SM SR ENV 13759:2012 Mobilier de uz casnic. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea durabilităţii mecanismelor de basculare şi/sau de înclinare şi a mecanismelor de manevră ale canapelelor extensibile – Мебель бытовая. Мебель для сидения. Метод испытаний для определения долговечности механизмов опрокидывания и/или наклона и функциональных механизмов откидных диван-кроватей (SR ENV 13759:2003, IDT) SM SR EN 13761:2012 Mobilier de birou. Mobilier de şedere pentru vizitatori – Мебель офисная. Стулья для посетителей (SR EN 13761:2003, IDT)

SM SR CEN/TR 14073-1:2012 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 1: Dimensiuni – Мебель офисная. Мебель для хранения. Часть 1: Размеры (SR CEN/TR 14073-1:2005, IDT) SM SR EN 14073-2:2012 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 2: Cerinţe de securitate – Мебель офисная. Мебель для хранения. Часть 2: Требования безопасности (SR EN 14073-2:2005, IDT) SM SR EN 14073-3:2012 Mobilier pentru birou. Mobilier pentru depozitare. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea stabilităţii şi rezistenţei structurii – Мебель офисная. Мебель для хранения. Часть 3: Методы испытаний для определения стабильности и прочности структуры (SR EN 14073-3:2005, IDT) SM SR EN 14074:2012 Mobilier pentru birou. Mese de lucru pentru birou şi mobilier pentru depozitare. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei şi durabilităţii părţilor mobile – Мебель офисная. Столы рабочие офисные и мебель для хранения. Методы испытаний для определения прочности и долговечности движущихся частей (SR EN 14074:2005, IDT) 97.140.10 SM SR EN 14749:2012 Mobilier de uz casnic şi de bucatarie. Elemente pentru depozitare şi blaturi de lucru. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Мебель бытовая и кухонная. Установки для хранения и рабочие поверхности. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 14749:2006, IDT) SM SR EN 14465:2012 Materiale textile. Materiale textile pentru tapiţerie. Specificaţie şi metode de încercare – Текстильные материалы. Обивочные ткани. Технические условия и методы испытаний (SR EN 14465:2004, IDT) 97.140.30 SM SR EN 14459:2012 Funcţii de comandă ale sistemelor electronice pentru arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare şi evaluare – Функции управления электронных систем для газовых горелок и газовых приборов. Методы классификации и оценки (SR EN 14459:2008, IDT) 97.150 SM SR EN 424:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea efectului deplasării simulate a unui picior de mobile – Покрытия напольные упругие. Определение

60


INSM Mai 2012 воздействия, оказываемого ножками мебели при моделировании ее передвижения (SR EN 424:2003, IDT) SM SR EN 425:2012 Îmbrăcăminte stratificată rezistentă la şoc pentru pardoseală. Încercare la scaun cu rotile – Покрытия для пола упругие и многослойные. Испытание с применением кресла на колесиках (SR EN 425:2003, IDT) SM SR EN 432:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea forţei de forfecare – Покрытия напольные упругие. Определение усилия сдвига (SR EN 432:1998, IDT) SM SR EN 660-1:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la uzură. Partea 1: Încercarea Stuttgart – Покрытия напольные упругие. Определение износостойкости. Часть 1: Метод Штуттгарта (SR EN 660-1:2001, IDT) SM SR EN 660-2:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la uzură. Partea 2: Încercarea Frick – Taber – Покрытия напольные упругие. Определение износостойкости. Часть 2: Метод Фрика-Табера (SR EN 660-2:2001, IDT) SM SR EN 661:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea propagării apei – Покрытия напольные упругие. Определение распределения воды (SR EN 661:1997, IDT) SM SR EN 662:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea curbării la umiditate – Покрытия напольные упругие. Определение коробления при воздействии влаги (SR EN 662:1997, IDT) SM SR EN 663:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea adâncimii convenţionale a decorului – Покрытия напольные упругие. Определение глубины рисунка (SR EN 663:1997, IDT) SM SR EN 664:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea pierderii de materii volatile – Покрытия напольные упругие. Определение потери летучих материалов (SR EN 664:1997, IDT) SM SR EN 665:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea plastifianţilor – Покрытия напольные Определение выделения пластификаторов (SR EN 665:1997, IDT)

exsudării упругие.

SM SR EN 666:2012 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea gelifierii – Покрытия напольные упругие. Определение отверждения (SR EN 666:1996, IDT)

SM SR EN 1081:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei electrice – Покрытия напольные упругие. Определение электрического сопротивления (SR EN 1081:2001, IDT) SM SR EN 13329+A1:2012 Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Elemente cu strat de suprafaţă pe bază de răşini aminoplastice termorigide . Specificaţii, condiţii tehnice şi metode de încercare – Ламинированные напольные покрытия. Элементы с верхним слоем из аминопластовых термореактивных смол. Технические условия, требования и методы испытаний (SR EN 13329+A1:2009, IDT) SM SR EN 13553:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru pardoseală pe bază de policlorură de vinil pentru zone umede special. Specificaţii – Половые покрытия упругие. Поливинилхлоридные половые покрытия для особых влажных участков. Требования (SR EN 13553:2003, IDT) SM SR EN 13696:2012 Pardoseli de lemn. Metode de încercare pentru determinarea elasticităţii, rezistenţei la uzură şi rezistenţei la şoc – Деревянное покрытие пола. Методы испытания для определения эластичности и стойкости к истиранию и прoчности к удару (SR EN 13696:2009, IDT) SM SR EN 14837:2012 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Determinarea rezistenţei la alunecare – Поверхности спортивных арен. Определение сопротивления сдвигу (SR EN 14837:2006, IDT) SMV EN ISO 23997:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă – Покрытия для полов упругие. Определение массы на единицу площади (EN ISO 23997:2012, IDT) SMV EN ISO 23999:2012 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii dimensionale şi a deformării după expunere la căldură – Покрытия для полов упругие. Определение стабильности размеров и скручивания от воздействия тепла (EN ISO 23999:2012, IDT) SMV EN ISO 24011:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Specificaţie pentru linoleumul monocolor şi decorativ – Покрытия для пола упругие. Технические условия на обыкновенный и декоративный линолеум (EN ISO 24011:2012, IDT) SMV EN ISO 24340:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea grosimii staturilor – Покрытия для полов

61


INSM Mai 2012 упругие. Определение толщины слоев (EN ISO 24340:2012, IDT) SMV EN ISO 24343-1:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea poansonării remanente după aplicarea unei sarcini statice. Partea 1: Poansonare remanentă – Покрытия для полов упругие. Определение остаточной вмятины после статичной нагрузки. Часть 1: Остаточный продырявливаниею (EN ISO 24343-1:2012, IDT) SMV EN ISO 24344:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea flexibilităţii şi deflexiei – Покрытия для полов упругие. Определение гибкости и прогибание. (EN ISO 24344:2012, IDT) SMV EN ISO 24345:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la jupuire – Покрытия для полов упругие. Определение устойчивости к отслаиванию (EN ISO 24345:2012, IDT) SMV EN ISO 24346:2012 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea grosimii totale – Покрытия для полов упругие. Определение общей толщины (EN ISO 24346:2012, IDT) SMV EN ISO 26987:2012 Îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la pătare – Покрытия напольные упругие. Определение образования пятен и стойкости к химикатам (EN ISO 26987:2012, IDT) 97.160 SM SR EN 14:2012 Dimensiunile păturilor (de pat) – Одеяла. Размеры (SR EN 14:1996, IDT) SM SR EN ISO 12952-1:2012 Materiale textile. Evaluarea inflamabilităţii articolelor de lenjerie de pat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă – Текстиль. Характеристики горения постельных принадлежностей. Часть 1:Общие методы испытаний на воспламенение от тлеющей сигареты (SR EN ISO 12952-1:2011, IDT) SM SR EN ISO 12952-2:2012 Materiale textile. Evaluarea inflamabilităţii articolelor de lenjerie de pat. Partea 2: Sursă de aprindere: flacără echivalentă unui chibrit – Текстиль. Оценка воспламеняемости постельных принадлежностей. Часть 2: Источник воспламенения: эквивалент пламени спички (SR EN ISO 12952-2:2011, IDT)

97.170 SM SR EN ISO 11609:2012 Medicină dentară. Produse pentru igienă orală. Cerinţe, metode de încercare şi marcare – Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, методы испытания и маркировка (SR EN ISO 11609:2011, IDT) SM SR EN ISO 10873:2012 Stomatologie. Adezivi pentru proteze Стоматология. Клеи для зубных протезов (SR EN ISO 10873:2011, IDT)

dentare

SM SR EN 15618:2012 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice Materiale textile pentru tapiţerie. Clasificare şi metode de încercare – Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Обивочные ткани. Классификация и методы испытаний (SR EN 15618:2009, IDT) SM SR EN 61254:2012 Aparate de ras electrice pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare – Электробритвы бытового назначения. Методы измерения рабочих характеристик (SR EN 61254:2003, IDT) SM SR EN 60704-2-9:2012 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similar. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru aparatele electrice destinate îngrijirii părului – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытаний для определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2-9: Частные требования к электрическим приборам по уходу за волосами (SR EN 60704-2-9:2004, IDT) 97.180 SM SR EN ISO 9994:2012 Brichete. Specificaţii pentru securitate – Зажигалки. Требования безопасности (SR EN ISO 9994:2006, IDT) 97.190 SM SR EN 862:2012 Ambalaje. Ambalaje rezistente la manipularea de către copii. Cerinţe şi metode de încercare pentru ambalajele care nu se pot reînchide, destinate produselor nefarmaceutice – Упаковка с затрудненным для детей доступом к содержимому. Требования и методы испытаний для упаковки, предназначенной для однократного открывания нефармацевтических продуктов (SR EN 862:2006, IDT) SM SR EN 1130-1:2012 Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 1: Condiţii de securitate – Мебель. Детские кроватки и колыбели бытовые. Часть 1: Требования безопасности (SR EN 1130-1:1999, IDT)

62


INSM Mai 2012 SM SR EN 1130-2:2012 Mobilier. Leagăne de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare – Мебель. Детские кроватки и колыбели бытовые. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 1130-2:1999, IDT) SM SR EN 1400-1:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 1: Cerinţe generale şi informaţii referitoare la produs – Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 1: Общие требования и информация об изделии (SR EN 1400-1:2003, IDT) SM SR EN 1400-2:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 2: Cerinţe mecanice şi încercări – Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 2: Механические требования и испытания (SR EN 1400-2:2003, IDT) SM SR EN 1400-3:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 3: Cerinţe chimice şi încercări – Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 3: Химические требования и испытания (SR EN 1400-3:2003, IDT) SMV EN 12586+A1:2012 Articole de puericultură. Element de susţinere al suzetei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Предметы ухода за детьми раннего возраста. Держатели для пустышек. Требования безопасности и методы испытаний (EN 12586:2007+A1:2011, IDT) SM SR EN 13209-1:2012 Articole de puericultură. Port-bebe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Partea 1: Port-bebe cu cadru, pentru spate – Изделия для ухода за детьми. Сумки для ношения детей. Требования безопасности и методы испытаний. Часть 1: Каркасные сумки для ношения сзади (SR EN 13209-1:2005, IDT) SM SR EN 13209-2:2012 Articole de puericultură. Port-bebe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Partea 2: Port - bebe moale – Изделия для ухода за детьми. Сумки для ношения детей. Требования безопасности и методы испытаний. Часть 2: Сумки для ношения мягкие (SR EN 13209-2:2006, IDT) SM SR EN 14350-1:2012 Articole de puericultură. Articole pentru alimentaţia lichidă. Partea 1: Cerinţe generale şi mecanice şi încercări – Изделия для ухода за детьми. Изделия для жидкого питания. Часть 1: Общие и механические требования и испытания (SR EN 14350-1:2005, IDT) SM SR EN 14350-2:2012 Articole de puericultură. Articole pentru alimentaţia lichidă. Partea 2: Cerinţe chimice şi încercări – Изделия для ухода за детьми. Изделия для жидкого питания. Часть 2:

Химические требования и испытания (SR EN 14350-2:2005, IDT) SM SR EN 14372:2012 Articole de puericultură. Tacîmuri şi veselă. Cerinţe de securitate şi încercări – Изделия для ухода за детьми. Столовые приборы и посуда для кормления. Требования безопасности и испытания (SR EN 14372:2005, IDT) SM SR EN 14682:2012 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii – Безопасность детской одежды. Карданная пряжа и шнуры для детской одежды. Технические условия (SR EN 14682:2008, IDT) SM SR EN 14878:2012 Materiale textile. Comportarea la foc a îmbrăcămintei de noapte pentru copii. Specificaţie – Текстиль. Характеристики горения детского ночного белья. Технические условия (SR EN 14878:2007, IDT) SM SR EN 50410:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru roboţi decorativi – Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к декоративным роботам (SR EN 50410:2008, IDT) 97.195 SM SR EN 15801:2012 Conservarea bunurilor culturale. Metode de încercare. Determinarea absorbţiei de apă prin capilaritate – Сохранение культурных ценностей. Методы испытаний. Определение водопоглощения капиллярностью (SR EN 15801:2010, IDT) SM SR EN 15802:2012 Conservarea bunurilor culturale. Metode de încercare. Determinarea unghiului de contact static – Сохранение культурных ценностей. Методы испытаний. Определение угла статического контакта (SR EN 15802:2010, IDT) SM SR EN 15803:2012 Conservarea bunurilor culturale. Metode de încercare. Determinarea permeabilităţii vaporilor de apă (δp) – Сохранение культурных ценностей. Методы испытаний. Определение проницаемости водяных паров (δp) (SR EN 15803:2010, IDT) 97.200.10 SM SR EN 13200-6:2012 Amenajări pentru spectator. Partea 6: Tribune demontabile (temporare) – Сооружения для зрителей. Часть 6: Разборные (временные) трибуны (SR EN 13200-6:2007, IDT)

63


INSM Mai 2012 97.200.30 SM SR EN 581-2:2012 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 2: Cerinţe de securitate mecanică şi metode de încercare a scaunelor – Мебель, используемая на открытом воздухе. Сидения и столы для бытового и общественного использования и для кемпингов,. Часть 2: Требования механической безопасности и методы испытаний сидений (SR EN 581-2:2009, IDT) 97.200.40 SM SR EN 1176-1:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare – Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1: Общие требования безопасности и методы испытаний (SR EN 1176-1:2008, IDT) SM SR EN 1176-2:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne – Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания качелей (SR EN 1176-2:2008, IDT) SM SR EN 1176-3:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane – Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания горок (SR EN 1176-3:2008, IDT) SM SR EN 1176-6:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante – Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания качалок (SR EN 1176-6:2008, IDT) SM SR EN 1176-11:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale – Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 11: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания пространственной сети (SR EN 1176-11:2008, IDT) 97.200.50

Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к декоративным роботам (SR EN 50410:2008, IDT) 97.220.10 SM SR EN 13200-6:2012 Amenajări pentru spectator. Partea 6: Tribune demontabile (temporare) – Сооружения для зрителей. Часть 6: Разборные (временные) трибуны (SR EN 13200-6:2007, IDT) SM SR EN 13672:2012 Suprafeţe pentru sport. Determinarea rezistenţei la abraziune a gazonului sintetic fără umplutură – Покрытия для спортивных площадок. Определение стойкости к истиранию синтетического газона без заполнения (SR EN 13672:2005, IDT) SM SR EN 14810:2012 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Determinarea rezistenţei la crampoane – Покрытия для спортивных площадок. Определение прочности к пробиванию шипами (SR EN 14810:2006, IDT) SM SR EN 14837:2012 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Determinarea rezistenţei la alunecare – Поверхности спортивных арен. Определение сопротивления сдвигу (SR EN 14837:2006, IDT) SM SR EN 14877:2012 Suprafeţe sintetice pentru activităţi sportive în aer liber. Specificaţie – Покрытия синтетические для спортивных площадок на открытом воздухе. Технические условия (SR EN 14877:2006, IDT) SM SR EN 15301-2:2012 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Partea 2: Determinare, în laborator, a rezistenţei de rupere la forfecare a stratului superior al suprafeţelor minerale neliate – Покрытия для спортивных площадок. Часть 2: Определение прочности на срез путем динамического испытания верхнего слоя несвязанных минеральных поверхностей в лаборатории (SR EN 15301-2:2007, IDT) SM SR EN 15330-2:2012 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe de gazon sintetic şi suprafeţe textile ţesute cu ace, destinate, în principal, utilizării în aer liber. Partea 2: Specificaţii pentru suprafeţe textile ţesute cu ace – Покрытия для спортивных площадок. Синтетические газоны и иглопробивные текстильные покрытия, предназначенные, главным образом, для использования на открытом воздухе. Часть 2: Технические условия для иглопробивных текстильных покрытий (SR EN 15330-2:2008, IDT)

SM SR EN 50410:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru roboţi decorativi –

64


INSM Mai 2012 97.220.30 SM SR EN 913:2012 Echipamente de gimnastică. Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare – Гимнастические снаряды. Общие требования безопасности и методы испытаний (SR EN 913:2009, IDT) SMV EN 957-4+A1:2012 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare – Тренажеры стационарные. Часть 4: Силовые тренажеры-скамьи, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (EN 957-4:2006+A1:2010, IDT) SMV EN 957-6:2012 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare – Тренажеры стационарные. Часть 6:

Бегущая дорожка. Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (EN 957-6:2010, IDT) SM SR EN 13537:2012 Cerinţe pentru saci de dormit – Требования к спальным мешкам (SR EN 13537:2003, IDT) 97.220.40 SM SR EN 13138-1:2012 Echipament ajutător de plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp – Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 1: Требования безопасности и методы испытаний надеваемых вспомогательных средств (SR EN 13138-1:2009, IDT)

65


INSM Mai 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Mai 2012)

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 957-4+A1:2012

97.220.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 957-6:2012

97.220.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 12586+A1:2012

97.190

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 1797-1:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 14641-1:2012

37.080

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 19794-2:2012

35.040

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 19794-4:2012

35.040

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 19794-8:2012

35.040

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 24789-2:2012

35.240.15

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 29109-2:2012

35.240

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 29109-4:2012

35.040

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV ISO/CEI 29109-5:2012

35.040

01.09.2012

877 – ST din 17.05.2012

SMV EN ISO 23997:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 23999:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24011:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24340:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24343-1:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24344:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24345:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 24346:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 26987:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

Standarde în limba de stat SM SR EN 14:2012

97.160

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 81-40:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 124:2012

93.080.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 153:2012

97.040.30

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 295-6:2012

23.040.50

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 415-2:2012

55.200

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 415-4:2012

55.200

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 424:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

66


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 425:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 432:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 455-2+A1:2012

11.140

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 455-4:2012

11.140

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 482:2012

13.040.30

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 525:2012

97.100.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 527-2:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 581-2:2012

97.140 97.200.30

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 597-1:2012

97.140.00

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 597-2:2012

97.140.00

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 660-1:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 660-2:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 661:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 662:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 663:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 664:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 665:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 666:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 840-1:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 840-2:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 840-3:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 840-4:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 840-5:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 840-6+A1:2012

13.030.40

20.06.2012

879 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 858-2:2012

13.060.99

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 862:2012

55.020 97.190

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 872:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 903:2012

13.060.20

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 913:2012

97.220.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1023-2:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1023-3:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1040:2012

11.080.20 71.100.35

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1081:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1116:2012

97.040.10

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1129-1:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1129-2:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

67


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 1130-1:2012

97.140 97.190

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1130-2:2012

97.140 97.190

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1176-1:2012

97.200.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1176-2:2012

97.200.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1176-3:2012

97.200.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1176-6:2012

97.200.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1176-11:2012

97.200.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1233:2012

13.060.40

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 1275:2012

11.080.20 71.100.35

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1392:2012

61.060 83.180

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 1400-1:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1400-2:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1400-3:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1420-1:2012

13.060.20

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 1483:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 1484:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 1499:2012

11.080.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1500:2012

11.080.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1610:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 1615:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1616:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1617:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1657:2012

11.080.20 71.100.35

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1671:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 1729-1:2012

97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1822-1:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 1822-2:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 1822-3:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 1899-1:2012

13.060.01

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 1929-2:2012

97.130.30

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1948-1:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 1948-2:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 1948-3:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 1957:2012

68


INSM Mai 2012

1

2

3

4

SM SR EN 2000:2012

49.020 03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 4128:2012

55.180.30

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 4170:2012

55.180.30

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 4171:2012

55.180.30

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 9103:2012

49.020 03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 9111:2012

49.020 03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 9121:2012

49.020 03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 9133:2012

49.020 03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12176:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 12195-1:2012

55.180.99

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 12195-2:2012

55.080 55.180.99

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12255-1:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-3:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-4:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-5:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-6:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-7:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-8:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-9:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-10:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-11:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-12:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-13:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-14:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-15:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12255-16:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12260:2012

13.060.50

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12341:2012

13.040.20 61.040

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 12406:2012

55.180.10

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 12410:2012

55.180.10

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 12439:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12222:2012

69


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 12457-1:2012

13.030.10 13.030.20

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12457-2:2012

13.030.10 13.030.20

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12457-3:2012

13.030.10 13.030.20

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12457-4:2012

13.030.10 13.030.20

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12461:2012

07.080 13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12520:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12521:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12619:2012

13.040.40

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 12641-1:2012

55.180.10

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 12641-2:2012

55.180.10

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 12673:2012

13.060.50

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 12729:2012

13.060.20 91.140.60

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 12743:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12744:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12745:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12746:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12747:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12749:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

13.040.40 25.220.01

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12770:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12771:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12772:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12773:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12879:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 12880:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 12920+A1:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12940:2012

13.030.01 61.060

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 12952-1:2012

12.220.40 97.160

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 12952-2:2012

12.220.40 97.160

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13052-1:2012

13.060.20 13.040.01

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 12753+A1:2012

70


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 13137:2012

13.030.40

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13138-1:2012

97.220.40

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13204:2012

11.160 13.220.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13209-1:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13209-2:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13211:2012

13.030.40

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13284-1:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13284-2:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13342:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13346:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13402-1:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13402-2:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13402-3:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13427:2012

13.030.99 55.020

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 13428:2012

13.030.99 55.020

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 13429:2012

13.030.50 55.020

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13431:2012

13.030.99 55.020

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 13432:2012

13.030.50 55.020

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13508-1:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13526:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13528-1:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13528-2:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13528-3:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 13537:2012

97.220.30

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13553:2012

97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13649:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13656:2012

13.040.40

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 13657:2012

13.040.40

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 13672:2012

97.220.10

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13696:2012

79.080 97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13969:2012

79.080 97.150

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13329+A1:2012

71


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 13721:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13722:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13742-1:2012

65.060.35

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 13742-2:2012

65.060.35

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 13758-1+A1:2012

59.080.30 61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13758-2+A1:2012

59.080.30 61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13761:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 13770:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13780:2012

61.040

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 13920-1:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-2:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-3:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-4:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-5:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-6:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-8:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-9:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-10:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-11:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-12:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-13:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-14:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-15:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 13920-16:2012

13.030.50 77.120.10

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 14011:2012

13.060.70 65.150

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

72


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 14012:2012

03.240

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14031:2012

13.040.30

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14039:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14042:2012

13.040.30

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14046:2012

13.030.99 55.040

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14047:2012

55.020

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 14048:2012

55.020

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 14073-2:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14073-3:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14074:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14139:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14148:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 14181:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14211:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14212:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14345:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14346:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14349:2012

11.080.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14350-1:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14350-2:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14372:2012

97.190

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14385:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14391:2012

11.180.30 55.120

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14395-1:2012

13.060.20 13.060.45

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 14407:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 14412:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14434:2012

03.180 13.180 97.140

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14540+A1:2012

13.220.10 23.040.70

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 14459:2012

97.140.40 97.100.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14465:2012

59.080.30 97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14582:2012

13.030.40

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14625:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

73


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 14626:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14662-1:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14662-2:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14662-3:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14662-4:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14662-5:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14671:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14672:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14682:2012

61.020 97.190

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14701-1:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14701-2:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14701-3:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14702-1:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14702-2:2012

13.030.20

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14717:2012

13.020.01 25.160.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14749:2012

97.040.10 97.140

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14757:2012

13.060.70 65.150

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 14789:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14790:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14791:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14792:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14806:2012

13.030.99 55.040

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14810:2012

97.220.10

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14837:2012

97.150 97.220.10

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14877:2012

97.220.10

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14878:2012

61.020 97.190

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14884:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14899:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14902:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14907:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 14959:2012

61.040

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 14962:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 14965:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

74


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 14969:2012

03.120.10 93.100

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 14995:2012

13.030.99 83.080.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 14996:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 15002:2012

13.030.01

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15038:2012

03.080.20

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15058:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15110:2012

13.060.45

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 15170:2012

13.030.40

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 15182-1+A1:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15182-2+A1:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15182-3+A1:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15182-4+A1:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15192:2012

13.030.10 13.080.10

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15196:2012

13.060.45

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 15204:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN 15221-2:2012

03.080.99 91.040.01

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15259:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15267-3:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15301-2:2012

97.220.10

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15309:2012

13.030.10 13.080.10

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15330-2:2012

97.220.10

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15342:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15343:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15344:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15345:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15346:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15347:2012

13.030.50 83.080.01

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15445:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15446:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN 15460:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

75


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN 15348:2012

13.030.50 83.080.20

01.11.2012

890 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15483:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 15528:2012

03.220.30 45.060.20

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15549:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 15618:2012

59.080.40 97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15733:2012

03.080.30

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15767-1:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15767-2:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15767-3:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 15801:2012

97.195

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15802:2012

97.195

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15803:2012

97.195

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 15927:2012

11.180.15

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 21563:2012

11.060.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 22206:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 22248:2012

55.180.40

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 22876:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 23964:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 24178:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN 25663:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 27787-1+AC1:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 27787-3:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 27828:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 28265:2012

13.060.30

01.11.2012

892 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 28474:2012

55.200

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN 45544-1:2012

13.040.30 13.320

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 45544-2:2012

13.040.30 13.320

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 45544-3:2012

13.040.30 13.320

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 45544-4:2012

13.040.30 13.320

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN 50090-2-3:2012

97.120

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50090-5-1:2012

97.120

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50229:2012

97.060

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50242:2012

97.040.40

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

76


INSM Mai 2012 1

2

3

4

13.320

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 50264-1:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50264-2-1:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50264-3-1:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50264-3-2:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50271:2012

13.320

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 50291:2012

13.320

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 50292:2012

13.320

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 50304:2012

97.040.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50305:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50306-1:2012

13.220.10 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50306-2:2012

13.220.10 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50306-3:2012

13.220.10 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50306-4:2012

13.220.10 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50344-1:2012

97.120

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50355:2012

13.220.10 29.060.20 45.060.01

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN 50402:2012

13.320

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN 50410:2012

97.190 97.200.50

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50416:2012

97.120

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60601-2-2:2012

11.040.30

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60300-3-12:2012

03.120.30 21.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60300-3-14:2012

03.100.40 03.120.01

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60311:2012

97.060

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60312:2012

97.080

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 50244:2012

77


INSM Mai 2012 1

2

3

4

97.130.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60456:2012

97.060

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60661:2012

97.040.50

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60704-2-9:2012

17.140.20 97.170

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60705:2012

97.040.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60812:2012

03.120.01 03.120.30 21.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61078:2012

03.120.01 03.120.99

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61121:2012

97.060

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

11.040.50

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61254:2012

97.170

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61591:2012

97.040.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61649:2012

03.120.01 03.120.30

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 61817:2012

97.040.50

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 62233:2012

97.030

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 62309:2012

03.120.30 21.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 62464-1:2012

11.040.50

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ENV 13759:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ENV 14237:2012

11.140 59.080.30

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR CR 13846:2012

13.030.20 13.060.30

01.11.2012

884 – ST din 18.05.2012

SM SR EN ISO 407:2012

11.040.10

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 595-2:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 1797-2:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 2157:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 2233:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN ISO 2234:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN ISO 2244:2012

55.180.40

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR EN ISO 2247:2012

55.180.40

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 2589:2012

59.140.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 2873:2012

55.180.40

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 3376:2012

59.140.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 3823-1:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 3961:2012

67.200.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60335-2-89:2012

SM SR EN 61223-3-4:2012

78


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN ISO 4165:2012

43.040.10

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN ISO 4591:2012

59.140.30

01.08.2012

858 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 5667-19:2012

13.060.45

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 5961:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7153-1:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7393-1:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7393-2:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7488:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7864:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7875-2:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 7886-1:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7886-3:2012

11.040.25

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 7980:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 8092-3:2012

43.040.10

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN ISO 8092-4:2012

43.040.10

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR EN ISO 8362-2:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8282:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8317:2012

55.020

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 8318:2012

55.180.40

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 8429:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8596:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8598:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8980-1:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8980-2:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 8980-4:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 9169:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 9377-2:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 9391:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 9626:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 9994:2012

97.180

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10301:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 10323:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10555-2:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10555-3:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10555-4:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10873:2012

97.170

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10940:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10942:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

79


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR EN ISO 10993-1:2012

11.100.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 10993-13:2012

11.100.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11070:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11138-1:2012

11.080.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11334-4:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11369:2012

13.060.30

01.11.2012

893 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 11609:2012

97.170

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11683:2012

11.180.30 55.020

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11737-2:2012

07.100.10 11.080.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 11986:2012

11.040.70

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 12870:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 13397-1:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 13397-3:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 13397-4:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 13402:2012

11.060.20 11.040.30

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 14063:2012

13.020.40

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR EN ISO 14534:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 14557:2012

13.220.10

01.11.2012

891 – ST din 24.05.2012

SM SR EN ISO 14593:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 14644-1:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14644-2:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14644-4:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14644-5:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14644-6:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14644-7:2012

13.040.35

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14729:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 14855-1:2012

13.030.99 83.080.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14889:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 14937:2012

11.080.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 14956:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 14971:2012

11.040.01

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15002:2012

97.040.30

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15012-1:2012

13.040.40 25.160.10

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN ISO 15088:2012

13.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

80


INSM Mai 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 15254:2012

11.180.30 11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 15502:2012

97.040.30

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 16017-1:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 16017-2:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 16021:2012

11.180.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 18113-1:2012

11.100.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 18113-2:2012

11.100.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 18113-3:2012

11.100.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 18113-4:2012

11.100.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 18113-5:2012

11.100.10

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 20079:2012

11.060.70

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR EN ISO 20988:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR EN ISO 21898:2012

55.180.99

01.11.2012

895 – ST din 25.05.2012

SM SR EN ISO 21969:2012

11.040.10

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 21987:2012

11.040.70

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO 23210:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR EN ISO 23953-2:2012

97.130.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO/CEI 17021:2012

03.120.20

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 500-2:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 595-1:2012

11.040.20

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 605:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 711:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 729:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 735:2012

67.200.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 749:2012

67.200.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 789-1:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-2:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-3:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-4:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-5:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-6:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 789-9+A1:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 873:2012

67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 931:2012

67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 934:2012

67.200.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 937:2012

67.120.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1237:2012

67.200.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

81


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 1443:2012

67.120.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1444:2012

67.120.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1573:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1575:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1577:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1743:2012

67.180.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 1839:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2164:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2169:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2291:2012

67.140.30

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2451:2012

67.140.30

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2826:2012

67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 2917:2012

67.120.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 3055:2012

97.040.01

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 3208:2012

43.040.60 43.040.80

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3394:2012

55.020

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3468:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3469:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3470:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3583:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3591:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 3636+AC1:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 3637+AC1:2012

61.020

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 3803:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 3958:2012

43.040.30

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 4004:2012

65.060.01

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 4039-1:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 4039-2:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 4052:2012

67.140.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4082:2012

43.040.20

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 4100:2012

43.020

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 4112:2012

67.050

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4115:2012

55.180.30

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 4121:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4130:2012

01.040.43 43.020

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 4174:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4211:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

82


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 4211-2:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4211-3:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4211-4:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4221:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 4253:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 4711:2012

79.100

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 4925:2012

43.040.40 75.120

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 5149:2012

97.130.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5223:2012

67.260

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5358:2012

11.040.10

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5497:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5500:2012

67.200.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5502:2012

67.200.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5530-1:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5530-2:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5545:2012

67.100.99

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5547:2012

67.100.99

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5549:2012

67.100.10 67.100.99

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5676:2012

65.060.01

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5678:2012

65.060.20

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5680:2012

65.060.20

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5690-1:2012

65.060.25

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5690-2:2012

65.060.25

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5697:2012

65.060.01

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 5832-3:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5832-4:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5832-6:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5832-7:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5832-8:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 5832-11:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6058:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6059:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6079:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6322-1:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6322-2:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6322-3:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6333:2012

83


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 6439:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6489-1:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 6517:2012

55.180.30

01.11.2012

882 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 6541:2012

67.050

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6639-1:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6639-2:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6639-3:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6639-4:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6658:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6662:2012

67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6686:2012

65.060.40

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 6673:2012

67.140.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 6703-2:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6703-3:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 6720:2012

65.060.25 65.060.30

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 6786:2012

43.040.40

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 6820:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7171:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7174-1:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7174-2:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7176-1:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7176-7:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7176-8:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7176-15:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7193:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7305:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7375-1:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7375-2:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7513:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7514:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7575:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7629:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7642:2012

43.040.40

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 7643:2012

43.040.40

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 7646:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7647:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7649:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7653:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

84


INSM Mai 2012 1

2

3

4

67.260

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7708:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 7736:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 7741:2012

11.040.30

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7803:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7804:2012

43.040.50

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7873:2012

03.120.30

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7935:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 7966:2012

03.120.30

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7970:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 7973:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8016:2012

65.060.01

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8109:2012

03.060

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8128-1:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8128-2:2012

67.100.01

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8165-1:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 8210:2012

65.060.50

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8258+C1:2012

03.120.30

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8262-3:2012

67.100.01

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8524:2012

65.060.40

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8548-2:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8548-3:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8548-4:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8548-5:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8551:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8587:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8588:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8615:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8670-3:2012

11.180.20

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 8759-1:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8759-2:2012

65.060.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8760:2012

13.040.30

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 8761:2012

13.040.30

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 8909-2:2012

65.060.50

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8909-3:2012

65.060.50

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8947:2012

65.060.20

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 8981:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9258:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 7700-1:2012

85


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 9259:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 9297:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 9376:2012

67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9390:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 9407:2012

61.060

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 9487:2012

13.040.30

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 9583:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9584:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9619:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 9626:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9648:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9704:2012

43.040.65

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 9768:2012

67.140.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 9835:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 9855:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 10001:2012

03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10003:2012

03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10083:2012

11.040.10

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10313:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 10334:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10382:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 10396:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 10486:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 10487-1:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 10487-2:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 10530:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 10540-3:2012

67.100.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10599-1:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 10599-2:2012

43.040.15

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 10566:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 10621:2012

67.220.10

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10668:2012

03.140

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 10694:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 10849:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 11035:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11036:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11048:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11050:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

86


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 11051:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11056:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11199-1:2012

11.180.10

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11222:2012

13.040.20

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 11260:2012

13.080.01

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11261:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11263:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11294:2012

67.140.20

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 11338-1:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 11338-2:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 11423-1:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11423-2:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11451-3:2012

33.100.20 43.040.10

01.11.2012

878 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 11461:2012

13.080.01

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11465:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11466:2012

13.080.10

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 11784:2012

65.040.10

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 11785:2012

65.040.99

01.11.2012

894 – ST din 25.05.2012

SM SR ISO 11932:2012

13.030.10 13.280

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 11948-1:2012

11.180.20

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 12039:2012

13.040.40

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 12884:2012

13.040.20

01.11.2012

880 – ST din 18.05.2012

SM SR ISO 12918:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 13200-6:2012

97.040.10 97.200.10 97.220.10

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13301:2012

67.240

01.08.2012

857 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13302:2012

67.240

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13358:2012

13.060.50

01.11.2012

897 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 13404:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13405-1:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13405-2:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13405-3:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13410:2012

91.140.30 97.100.20

01.08.2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 13752:2012

13.040.01

01.11.2012

886 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 14064-1:2012

13.020.40

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 14064-2:2012

13.020.40

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

87


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 14064-3:2012

13.020.40

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 14065:2012

13.020.40

01.11.2012

887 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 14164:2012

13.040.40 17.120.10

01.11.2012

885 – ST din 22.05.2012

SM SR ISO 14708-1:2012

11.040.40

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 14869-2:2012

13.080.01

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 14870:2012

13.080.01

01.11.2012

896 – ST din 28.05.2012

SM SR ISO 15190:2012

11.100.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 15378:2012

11.040.01 03.120.10

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 15713:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO 16002:2012

67.060

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 16050:2012

67.060 67.080.10

01.08.2012

860 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 16820:2012

67.240

01.08.2012

859 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 21069-1:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 21069-2:2012

43.040.40

01.11.2012

883 – ST din 21.05.2012

SM SR ISO 31000:2012

03.100.01

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR HD 417 S2:2012

29.020 61.080

01.11.2012

888 – ST din 23.05.2012

SM SR ISO IWA 1:2012

03.120.10 11.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO IWA 4:2012

03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/TS 10004:2012

03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/TS 16949:2012

03.120.10 43.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/PAS 17005:2012

03.120.20

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEN/TR 14310:2012

55.020

01.11.2012

881 – ST din 21.05.2012

SM SR CEN/TS 14537:2012

67.050

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEN/TS 15224:2012

03.120.10 11.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEN/TS 15675:2012

13.040.40

01.11.2012

889 – ST din 23.05.2012

SM SR CLC/TS 50349:2012

03.120.20 29.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-1:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-2:2012

03.220.30

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-3:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

88


INSM Mai 2012 1

2

3

4

SM SR CLC/TS 50459-4:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-5:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-6:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CLC/TS 50459-7:2012

03.220.30 13.180 35.240.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

67.050

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/TR 22869:2012

11.100.01

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/CEI 17007:2012

03.120.10

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/CEI 17050-1:2012

03.120.20

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO/CEI 17050-2:2012

03.120.20

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEN/TR 14073-1:2012

97.140

01.08.2012

862 – ST din 30.03.2012

SM SR CEN/TR 15592:2012

03.120.10 11.020

01.08.2012

863 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 60300-3-9:2012

03.120.10 29.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 60319:2012

03.120.01 31.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 60605-4+A1:2012

03.120.30 13.020

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 60930:2012

11.040.60

01.08.2012

864 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 61070:2012

03.120.01 03.120.99

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 61205:2012

11.060.20

01.08.2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR CEI 61650:2012

03.120.30 03.120.01

01.08.2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR CT 13505:2012

Standarde în SM GOST R 50838:2012

23.040.20 83.140.30

limba rusă 01.09.2012

876 – ST din 10.05.2012

89


INSM Mai 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (Mai 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

2

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SMV EN 81-40:2011

11.180.10

01.03.2013

SM SR EN 81-40:2012

864 – ST din 30.03.2012

SMV EN 840-1:2011

13.030.40

01.06.2013

SM SR EN 840-1:2012

879 – ST din 18.05.2012

SMV EN 913:2009

97.220.30

01.11.2012

SM SR EN 913:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 957-4:2009

97.220.30

01.11.2012

SMV EN 957-4+A1:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 957-6:2009

97.220.30

01.11.2012

SMV EN 957-6:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1129-1:2009

97.140

01.03.2013

SM SR EN 1129-1:2012

865 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1129-2:2009

97.140

01.03.2013

SM SR EN 1129-2:2012

865 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1130-1:2009

97.140 97.190

01.03.2013

SM SR EN 1130-1:2012

SMV EN 1130-2:2009

97.140 97.190

01.03.2013

SM SR EN 1130-2:2012

SMV EN 1400-1:2009

97.190

01.03.2013

SM SR EN 1400-1:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1400-2:2009

97.190

01.03.2013

SM SR EN 1400-2:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1400-3:2009

97.190

01.03.2013

SM SR EN 1400-3:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 1483:2010

13.060.30

01.06.2013

SM SR EN 1483:2012

893 – ST din 25.05.2012

SMV EN 12255-12:2009

13.060.30

01.06.2013

SM SR EN 12255-12:2012

892 – ST din 24.05.2012

SMV EN 12255-13:2009

13.060.30

01.06.2013

SM SR EN 12255-13:2012

892 – ST din 24.05.2012

SMV EN 12255-14:2009

13.060.30

01.06.2013

SM SR EN 12255-14:2012

892 – ST din 24.05.2012

SMV EN 12255-15:2009

13.060.30

01.06.2013

SM SR EN 12255-15:2012

892 – ST din 24.05.2012

97.190

01.11.2012

SMV EN 12586+A1:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV EN 13138-1:2010

97.220.40

01.03.2013

SM SR EN 13138-1:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 13209-1:2009

97.190

01.03.2013

SM SR EN 13209-1:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 14350-1:2009

97.190

01.03.2013

SM SR EN 14350-1:2012

862 – ST din 30.03.2012

SMV EN 14407:2009

11.060.70

01.06.2013

SM SR EN 14407:2012

896 – ST din 28.05.2012

SMV EN 14682:2009

61.020 91.190

01.06.2013

SM SR EN 14682:2012

SMV EN 25663:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR EN 25663:2012

892 – ST din 24.05.2012

SMV EN 60601-2-2:2010

11.040.25

01.03.2013

SM SR EN 60601-2-2:2012

863 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 7886-3:2010

11.040.25

01.03.2013

SM SR EN ISO 7886-3:2012

863 – ST din 30.03.2012

97.180

01.03.2013

SM SR EN ISO 9994:2012

862 – ST din 30.03.2012

11.100.20

01.03.2013

SM SR EN ISO 10993-1:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN 12586:2009

SMV EN ISO 9994:2009 SMV EN ISO 10993-1:2010

865 – ST din 30.03.2012 865 – ST din 30.03.2012

888 – ST din 23.05.2012

90


INSM Mai 2012 1

2

3

4

5

SMV EN ISO 10993-13:2010

11.100.20

01.03.2013

SM SR EN ISO 1099313:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 11737-2:2011

07.100.10 11.080.01

01.03.2013

SM SR EN ISO 11737-2:2012

SMV EN ISO 12870:2010

11.040.70

01.03.2013

SM SR EN ISO 12870:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 14534:2010

11.040.70

01.03.2013

SM SR EN ISO 14534:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 14889:2010

11.040.70

01.03.2013

SM SR EN ISO 14889:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 14937:2010

11.080.01

01.03.2013

SM SR EN ISO 14937:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 14971:2010

11.040.40

01.03.2013

SM SR EN ISO 14971:2012

863 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 15190:2009

11.100.01

01.03.2013

SM SR EN ISO 15190:2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO 21969:2010

11.040.10

01.03.2013

SM SR EN ISO 21969:2012

863 – ST din 30.03.2012 856 – ST din 30.03.2012

861 – ST din 30.03.2012

SMV EN ISO/CEI 17050-1:2011

03.120.20

05.11.2012

SM SR EN ISO/CEI 170501:2012

SMV EN ISO/CEI 17050-2:2011

03.120.20

05.11.2012

SM SR EN ISO/CEI 170502:2012

856 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 605:2011

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 605:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 658:2011

67.200.20

01.11.2012

SM SR EN ISO 658:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 664:2011

67.200.20

01.11.2012

SM SR EN ISO 664:2012

858 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 1443:2010

67.120.10

01.11.2012

SM SR ISO 1443:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 2917:2010

67.120.10

01.11.2012

SM SR ISO 2917:2012

857 – ST din 30.03.2012

SMV ISO 4221:2009

13.040.20

01.06.2013

SM SR ISO 4221:2012

885 – ST din 22.05.2012

SMV ISO 6322-1:2010

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 6322-1:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 6322-2:2010

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 6322-2:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 6322-3:2010

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 6322-3:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 6333:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR ISO 6333:2012

897– ST din 28.05.2012

SMV ISO 7875-2:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR ISO 7875-2:2012

897– ST din 28.05.2012

SMV ISO 7970:2011

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 7970:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 7980:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR EN ISO 7980:2012

897– ST din 28.05.2012

SMV ISO 8981:2009

67.060

01.11.2012

SM SR ISO 8981:2012

860– ST din 30.03.2012

SMV ISO 10313:2009

13.040.20

01.06.2013

SM SR ISO 10313:2012

885 – ST din 22.05.2012

SMV ISO 10382:2008

13.080.10

01.06.2013

SM SR ISO 10382:2012

896 – ST din 28.05.2012

SMV ISO 10530:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR ISO 10530:2012

897– ST din 28.05.2012

SMV ISO 10566:2009

13.060.50

01.06.2013

SM SR ISO 10566:2012

897– ST din 28.05.2012

SMV ISO 11261:2009

13.080.10

01.06.2013

SM SR ISO 11261:2012

896 – ST din 28.05.2012

SMV ISO 11465:2009

13.080.20

01.06.2013

SM SR ISO 11465:2012

896 – ST din 28.05.2012

67.050

05.11.2012

SM SR CEN/TS 14537:2012

856 – ST din 30.03.2012

SMV CEN/TS 14537:2010 SM SR EN 455-2:2011

11.140

01.03.2013

SM SR EN 455-2:2012

861 – ST din 30.03.2012

SM SR EN 60335-2-89:2010

97.130.20

01.03.2013

SM SR EN 60335-2-89:2012

865 – ST din 30.03.2012

SM SR EN ISO/CEI 17021:2011

02.120.20

05.11.2012

SM SR EN ISO/CEI:2012

856 – ST din 30.03.2012

SM SR ISO 4437+C1:2003

83.140.30

01.06.2013

SM GOST R 50838:2012

876 – ST din 10.05.2012

SM STB EN 525:2008

91.140.10

01.03.2013

SM SR EN 525:2012

865 – ST din 30.05.2012

91


INSM Mai 2012 1

2

3

4

5

SM STB EN 7886-3:2009

11.040.25

01.03.2013

SM SR EN ISO 7886-3:2012

865 – ST din 30.05.2012

SM GOST ISO 3468:2009

43.040.65

01.06.2013

SM SR ISO 3468:2012

883 – ST din 30.05.2012

SM GOST ISO 3469:2009

43.040.65

01.06.2013

SM SR ISO 3469:2012

883 – ST din 30.05.2012

SM GOST ISO 7653:2009

43.080.01

01.06.2013

SM SR ISO 7653:2012

883 – ST din 30.05.2012

SM GOST R 50838:2005

23.040.20 83.140.30

01.06.2013

SM GOST R 50838:2012

SM GOST R ISO 7176-1-2009

11.180.10

01.03.2013

SM SR ISO 7176-1:2012

864 – ST din 30.03.2012

SM GOST R ISO 7176-15-2009

11.180.10

01.03.2013

SM SR ISO 7176-15:2012

864 – ST din 30.03.2012

SM GOST R 51081:2004 (ISO 7176-8-96)

11.180

01.03.2013

SM SR ISO 7176-8:2012

SM GOST R 51082:2004 (ISO 7176-7:1996)

11.180

01.03.2013

SM SR ISO 7176-7:2012

GOST ISO 5358-2002

11.040.10

01.03.2013

SM SR ISO 5358:2012

863 – ST din 30.03.2012

GOST ISO 7375-1:2004

43.040.40

01.06.2013

SM SR ISO 7375-1:2012

883 – ST din 30.05.2012

GOST ISO 7375-2:2004

43.040.40

01.06.2013

SM SR ISO 7375-2:2012

883 – ST din 30.05.2012

GOST ISO 8615-2002

11.040.40

01.03.2013

SM SR ISO 8615:2012

863 – ST din 30.03.2012

GOST ISO 10555.4-2002

11.040.20

01.03.2013

SM SR EN ISO 10555-4:2012

863 – ST din 30.03.2012

GOST ISO 10993.1-2002

11.040

01.03.2013

SM SR ISO 10993-1:2012

861 – ST din 30.03.2012

GOST ISO 10993.13-2002

11.120.20

01.03.2013

SM SR ISO 10993-13:2012

861 – ST din 30.03.2012

GOST 7983-99 (ISO 11609-95)

11.120.10

01.03.2013

SM SR EN ISO 11609:2012

GOST 19882-91 (ISO 7171-88)

97.140

01.03.2013

SM SR ISO 7171:2012

GOST 22090.1-93 (ISO 3823-1-86)

11.060.20

01.03.2013

SM SR ISO 3823-1:2012

GOST 26634-91 (ISO 1797-85)

11.060.20

01.03.2013

SM SR EN ISO 1797-1:2012

GOST 30211-94 (ISO 7174-1-88)

97.140

01.03.2013

SM SR ISO 7174-1:2012

GOST 30471-96 (ISO 7193-85)

11.180

01.03.2013

SM SR ISO 7193:2012

GOST 31055-2002 (ISO 8598:1993)

11.040.70

01.03.2013

SM SR ISO 8598:2012

GOST ISO 11451-3-2005

43.040.10

01.06.2013

SM SR ISO 11451-3:2012

876 – ST din 10.05.2012

864 – ST din 30.03.2012 864 – ST din 30.03.2012

861– ST din 30.03.2012 862– ST din 30.03.2012 861– ST din 30.03.2012 861– ST din 30.03.2012 862– ST din 30.03.2012 864– ST din 30.03.2012 864– ST din 30.03.2012 878– ST din 18.05.2012

92


INSM Mai 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Mai 2012)

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандартa 1

Codul CSM Код CSM

2

Nr. Mod. № изм.

3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

4

5

SM SR EN 1616:2012/A1:2012

11.040.20

A1

863 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 12746:2012/A1:2012

61.060

A1

888 – ST din 23.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 60065:2010/A2:2012

97.20

A2

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 60311:2012/A1:2012

97.060

A1

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 60311:2010/A2:2012

97.060

A2

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 60335-2-58:2010/A11:2012

97.130.20

A11

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 60705:2012/A1:2012

97.040.20

A1

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 60730-2-12:2010/A11:2012

97.130.20

A11

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 14557:2004/A1:2012

13.220.10

A1

891 – ST din 24.05.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 14729:2012/A1:2012

11.040.70

A1

861 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR ISO 5223:2012/A1:2012

67.260

A1

859 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR ISO 3496:2012/A1:2012

67.120.10

A1

857 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM STB 1033:2008/A1:2012

93.080.20

A1

874 – ST din 03.05.2012

Nu se publică

SM STB 1033:2008/A2:2012

93.080.20

A2

874 – ST din 03.05.2012

Nu se publică

GOST 10704-91

23.040.10

A1

875 – ST din 04.05.2012

Pag.95

GOST 10705-80

23.040.10

A2

875 – ST din 04.05.2012

Pag.97

SMV ISO/CEI 19794-8:2012/C1:2012

35.240

C1

877 – ST din 17.05.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 29109-4:2012/C1:2012

35.040

C1

877 – ST din 17.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 1131:2002/C1:2012

67.160.20

C1

857– ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 1137:2002/C1:2012

67.160.20

C1

857– ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 1657:2012/AC:2012

83.040.10

AC

861 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 12147:2002/C1:2012

67.160.20

C1

857– ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN 12255-3:2012/C1:2012

13.060.30

AC

892– ST din 24.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 12743:2012/AC:2012

61.060

AC

888– ST din 23.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 13211:2012/AC:2012

13.040.40

AC

884– ST din 22.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 13284-1:2012/C91:2012

13.040.40

C91

889– ST din 23.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 13410:2012/AC:2012

97.140.30 97.100.20 97.140.40 97.100.20 13.030.01

AC

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

AC

865 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

AC

887 – ST din 23.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 14459:2012/AC:2012 SM SR EN 14735:2011/AC:2012

93


INSM Mai 2012 1 SM SR EN 14878:2012/AC:2012

2

3

4

5

AC

888– ST din 23.05.2012

Nu se publică

SM SR EN 14907:2012/C91:2012

61.020 97.190 13.040.20

C91

880 – ST din 18.05.2012

Nu se publică

SM SR ISO 26777:2006/C91:2012

13.060.50

C91

897– ST din 97.05.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 8980-1:2012/AC:2012

11.040.70

AC

864 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 8980-2:2012/AC:2012

11.040.70

AC

864 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 10555-2:2012/AC:2012

11.040.20

AC

863 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 10555-3:2012/AC:2012

11.040.20

AC

863 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 10555-4:2012/AC:2012

11.040.20

AC

863 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 10993-1:2012/AC:2012

11.100.20

AC

861 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO/CEI 17021:2012/C91:2012 SM SR ISO 2854:2003/C1:2012

03.120.20

C91

856 – ST din 30.03.2012

Nu se publică

03.120.30

C91

856– ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR ISO 6332:2001/C91:2012

13.060.50

C91

897– ST din 97.05.2012

Nu se publică

SM SR ISO 6439:2012/C91:2012

13.060.50

C91

897– ST din 97.05.2012

Nu se publică

SM SR ISO 11249:2012/C91:2012

67.140.20

C91

857– ST din 30.03.2012

Nu se publică

SM SR ISO 12147:2012/C91:2012

67.140.20

C91

857– ST din 30.03.2012

Nu se publică

94


INSM Mai 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ CSM 23.040.10 Изменение № 1 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6091 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: KG, MD, UZ, RU, KZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 2. В таблице 1 для труб наружным диаметром 159 мм при толщине стенки 8 мм заменить значение теоретической массы 1 м труб: 26,24 на 29,79. Таблицу 1 дополнить следующими размерами наружного диаметра -219; 273; 325; 355,6; 377; 406,4; 426; 630 мм с соответствующими значениями теоретической массы 1 м труб: Наружный диаметр, мм

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

10

11

12

13

14

16

(17)

17,5

219

51,54

56,42

61,26

66,04

70,77

80,10

84,68

86,96

273 325 355,6 377 406,4 426 630

64,86 77,68

71,07 85,18 93,48 99,28

77,24 92,62 101,68 108,01

83,35 100,02 109,83 116,69 126,12 132,40

89,42 107,37 117,93 125,32 135,47 142,24

101,40 121,92 133,99 142,44 154,04 161,77

107,32 129,12 141,95 150,92 163,24 171,46

110,26 132,70 145,91 155,14 167,83 176,29

Наружный диаметр, мм 219 273 325 355,6 377 406,4 426 630

Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 18

19

20

21

22

23

24

89,22 113,19 136,27 149,85 159,35 172,40 181,10

93,71 119,01 143,37 157,71 167,74 181,51 190,70

98,15 124,78 150,43 165,52 176,07 190,57 200,24

102,54 130,50 157,43 173,28 184,36 199,58 209,73 315,38

106,88 136,17 164,38 180,98 192,59 208,54 219,18 329,85

— — — — — — — 344,28

— — — — — — — 358,66

(Продолжение см. с. 96)

95


INSM Mai 2012 (Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 10704-91) Пункт 3. Одиннадцатый, двенадцатый абзацы изложить в новой редак-ции: «при диаметре св. 219 до 630 мм - от 10 до 12 м. Трубы диаметром свыше 630 мм изготовляют немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы мерной длины допускается изготавливать до 12 м - при диаметре св. 70 до 219 мм, до 18 м -при диаметре свыше 219 до 630 мм». Пункт 9. Заменить слова: «диаметром до 530 мм включительно» на «диаметром до 630 мм включ.» (ИУС №3 2012 г.) [BS nr. 5 - 2012]

96


INSM Mai 2012 CSM 23.040.10 Изменение № 7 ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6092 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: KG, MD, UZ, RU, KZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 10 до 630 мм из углеродистых и низколегированных марок сталей, применяемые для трубопроводов, конструкций, а также изделий различного назначения». Пункт 2.2. Заменить слова: «(трубы диаметром от 114 до 530 мм)» на «(трубы диаметром от 114 до 630 мм включ.)» (4 раза). Пункт 2.5. Заменить слова: «свыше 152 до 530 мм включительно» на «свыше 152 до 630 мм включ.». Таблица 3. Головка. Заменить слова: «св. 377 до 530» на «св. 377 до 630». Пункт 2.14. Первый абзац изложить в новой редакции: «Трубы диаметром до 108 мм из углеродистых марок стали, указанных в таблице 5, должны выдерживать испытание на раздачу». Пункт 4.7. Первый абзац. Исключить слова: «(в виде полосы или отрезка трубы)». Пункт 4.12. Первый абзац. Исключить слова: «диаметром 50-530 мм». Информационные данные. Пункт 4. Ссылку на ГОСТ 18242-72 дополнить знаком сноски - *, сноской: «На территории Российской Федера-ции действует ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007». (ИУС № 3 2012г.)

[BS nr. 5 - 2012]

97


INSM Mai 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0017-M din 11.05.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cromatograful cu lichid

tip Flexar, cu numărul de fabricaţie 291N0101304F, producător

„PerkinElmer Inc”, SUA, solicitant „PROREDOX Group” SRL, mun. Chişinău, cu nr. III-0271:2012. A elibera PROREDOX Group” SRL, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0232U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul tip SP (modificările SP-830 PLUS, SP-8001) pentru modificarea SP-830 PLUS nr. 83002693, 83002660, 83002761, 83003234, 83003236, 83003235, pentru modificarea SP 8001nr. 800189144, 800189268, producător „Metertech Inc.”, Taiwan, Republica Populară Chineză, solicitant „DAC-SPECTROMED” SRL, mun. Chişinău, cu nr. III-0272:2012. A elibera „DAC-SPECTROMED” SRL, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0233U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

98


INSM Mai 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0018-M din 14.05.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip LOGIC P5, cu numărul de fabricaţie 122917SU8 cu traductorul tip 5CS numărul de fabricaţie 105469PD1, traductorul tip 11L numărul de fabricaţie 93404WP2, traductorul tip E8CS numărul de fabricaţie 023799TS0, producător „GE Medical Systems”, Republica Coreea, solicitant „CRISTELA-NORD” SRL, or. Făleşti, cu nr. III-0273:2012. A elibera „CRISTELA-NORD” SRL, or. Făleşti, certificatul de aprobare de model nr. 0234U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, echipamentul de evidenţă a timpului legăturilor telefonice tip MSS cu numărul de fabricaţie BFZ 102 115/48, producător „Ericsson AB”, Regatul Suediei, solicitant ÎM „MOLDCELL” SA, mun. Chişinău, cu nr. III-0274:2012. A elibera ÎM „MOLDCELL” SA, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0235U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 24 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

99


INSM Mai 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0019-M din 17.05.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport cu fixare video tip „БИНАР”, cu numerele de fabricaţie 1469 şi 1472, producător ООО „СИМИКОН”, Federaţia Rusă, solicitant „MEDEXIM” SRL, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III aparatul pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport cu fixare video tip „БИНАР” cu nr. III0275:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0045UR pentru aparatul pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport cu fixare video tip БИНАР. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

100


INSM Mai 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0020-M din 31.05.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic diagnostic tip COMBISON 401, cu numărul de fabricaţie LL91200855 cu traductorul tip EC 65/10 numărul de fabricaţie D80960398, producător „KRETZTECHNIK AG”, Republica Coreea, solicitant „ALNA-GINECOLOGIE” S.R.L., mun. Chişinău, cu

nr. III-0276:2012.

A elibera „ALNA-GINECOLOGIE” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0236U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, hemoglobinometru tip Hb-250 cu numerele de fabricaţie: 260039; 260044; 260045; 260046; 260047; 260048; 250054; 250055; 250056; 250057, producător „OPTIMA INC”, Japonia, solicitant F.Ş.P. „DACSPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0277:2012. A elibera F.Ş.P „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0237U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

101


INSM Mai 2012

Conferinţa Naţională în Standardizare La 31.05.2012, în incinta hotelului VisPas, a avut loc Conferința Națională în Standardizare cu genericul Importanța activității de standardizare în cadrul organizațiilor. Ghidul utilizatorului de standarde. La eveniment au participat reprezentanți ai întreprinderilor cu activități din diverse domenii, ai organismelor de certificare, ai laboratoarelor de încercări și ai mediului academic. Agenda conferinței a inclus următoarele teme: - Prezentarea ghidului utilizatorului de standarde (Ana Țurcan, șef adjunct Serviciul Standardizare al INSM); - Procesul de standardizare în cadrul organizației (Natalia Gafton, șef Sector Fondul Național de Standarde); - Standardele internaționale ca platformă de implementare a sistemelor de management și avantajele oferite (Alexandru Tarlajanu, doctor în științe tehnice, conferențiar al catedrei Electromecanică și Metrologie a UTM); - Rolul consumatorului în activitatea de standardizare la nivel național. Responsabilitatea socială conform standardului ISO 26 000 (Tatiana Rusu, șef Sector Dezvoltare și Cooperare Internațională); - Rolul standardelor în activitatea de antreprenoriat - studiu de caz al companiei JLC (Victor Ciubotaru, Director General al companiei JLC). Aducem mulțumiri pentru acceptul și bunăvoința de a efectua prezentări dlui Victor Ciubotaru, Director General al companiei JLC și dlui Alexandru Tarlajanu, doctor în științe tehnice, conferențiar al catedrei Electromecanică și Metrologie a Universității Tehnice din Moldova. Prezentările relatate în cadrul conferinței sunt următoarele:

.

102


INSM Mai 2012

Rezultatele Conferinței Naționale de Standardizare La 06.06.2012, în incinta hotelului VisPas, a avut loc Conferința Națională în Standardizare cu tema Standardizarea în suportul societății și dezvoltarea durabilă a economiei. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților de reglementare din domeniu, ai comitetelor tehnice naționale și ai mediului academic, printre care Ministerul Economiei, Institutul de Ecologie și Geografie, Ministerul Sănătății, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, etc. Agenda conferinței a inclus următoarele teme: - Rolul autorităților de reglementare în activitatea de standardizare (Jitari Lidia, șef, Direcția standardizare, reglementări tehnice și evaluarea conformității din cadrul Ministerului Economiei); - Referințe la standarde în reglementări tehnice (Ana Țurcan, șef adjunct Serviciul Standardizare al INSM); - Reglementări tehnice și suportul normativ-tehnic – standardele conexe (joasă tensiune, mașini, compatibilitatea electromagnetică, surse de energie regenerabilă) (Gheorghe Gangura, șef Serviciul Standardizare al INSM); - Necesitatea aplicării standardelor europene și internaționale pentru noi metode de încercări ale produselor agro-alimentare (Eugen Iorga, director științific al Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, președintele Comitetului Tehnic 2 – Produse alimentare); - Standardizarea europeană și internațională (Tatiana Rusu, șef Sector Dezvoltare și Cooperare Internațională); - Relația dintre mediul universitar și standardizare. Inovațiile și standardizarea (Ana Țurcan, șef adjunct Serviciul Standardizare al INSM). Aducem mulțumiri prezentatorilor și participanților la conferință. Prezentările relatate în cadrul conferinței sunt următoarele:

.

103


INSM Mai 2012

INSM a găzduit cea de-a doua ședință a Comitetului Electrotehnic Moldovean Ca urmare a constituirii Comitetul Electrotehnic Moldovean (CEM), Republica Moldova a obţinut posibilitatea de a adera la Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Astfel, la 27 ianuarie 2012, CEM a fost acceptat în calitate de membru asociat al IEC. Acest fapt oferă accesibilitate la standardele internaţionale din domeniul electrotehnic şi posibilitatea participării la lucrările de elaborare a standardelor internaţionale în domeniul respectiv. Statutul de membru al IEC oferă CEM atît noi posibilități, cît și noi obligațiuni. Fiind membru asociat al IEC, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline (P-membru) a 3 Comitete Tehnice ale IEC, la care avem obligațiunea de a participa activ: -

TC 13 - Măsurarea energiei electrice, tarife și controlul sarcinii; TC 34 - Lămpi și echipamentul asociat; TC 88 - Turbine eoliene.

Pentru a aduce în Republica Moldova standardizarea în domeniul electrotehnic la un nivel înalt, prin activitatea Comitetului Electrotehnic Moldovean şi pentru a îndeplini obligațiunile în calitate de membru cu drepturi depline, membrii CEM au participat pe 15.05.2012 la cea de-a doua ședință CEM, care a avut loc la sediul INSM. La ședință membrii CEM au analizat, în special, procedura de examinare a proiectelor de standarde în cadrul CEM. De asemenea, în rezultatul desfășurării ședinței, membrilor CEM li s-a adus la cunoștință despre atribuțiile CEM, drepturile și obligațiile membrilor CEM ca urmare a statutului de P-membru al Republicii Moldova în cele trei comitete tehnice oglindă (TC 13, TC 34, TC 88), precum și oportunitățile oferite de IEC membrilor CEM. De asemenea, membrilor CEM li s-a menționat despre dreptul de autor asupra standardelor și, în rezultat, toți au semnat un angajament de confidențialitate. Ședința Comitetului Electrotehnic Moldovean va permite conlucrarea cu succes a membrilor CEM în vederea eficientizării activității de standardizare în domeniul electrotehnic în Republica Moldova.

104


INSM Mai 2012

LIMBAJUL „INTERNAȚIONAL” Cum pot semnele și simbolurile grafice să reducă riscurile pentru oameni? Trecînd peste barierele lingvistice și culturale, semnele și simbolurile grafice ce țin de siguranță pot ameliora riscuri și pot evita situații potențial periculoase. Comitetul Tehnic al ISO - ISO/TC 145, Simboluri grafice, în particular subcomitetul 2, activează intensiv în acest domeniu, asigurînd ca aceste semne și simboluri să contribuie la sporirea siguranței la locul de muncă, acasă, în mașină sau în oricare altă parte. Utilizate local, înțelese la nivel global De ce este un simbol grafic atît de important? În primul rînd, simbolurile grafice sunt internaționale, întrucît nu se bazează pe o anumită limbă. În lumea noastră globalizată, simbolurile grafice internaționale standard permit tuturor să recunoască și să reacționeze rapid în situații periculoase. În al doilea rînd, simbolurile grafice sunt mai ușor expuse și sunt mai clare decît un mesaj sub formă de text. De asemenea, simbolul poate fi mai mare decît un semn format din cuvinte. În al treilea rînd, deseori, oamenii cărora le este dificil să citească litere sau cuvinte, consideră simbolurile mai ușor de înțeles. Similar, simbolurile grafice proiectate corect pot ajuta persoanele cu vedere scăzută. Tipurile de semne de siguranță Indicatoarele de siguranță sunt o combinație de culori, forme și simboluri grafice. Culoarea și forma ajută utilizatorii să recunoască tipul indicatorului. Indicatoarele de avertizare evidențiază pericolul potențial și permit oamenilor să întreprindă acțiunile corecte. Indicatoarele de siguranță înregistrate în ISO 7010:2011, Simboluri grafice – culori de siguranță si semne de siguranță – semne de siguranță înregistrate, includ indicatorul de avertizare pentru curent electric, care poate fi observat la locurile de muncă și în zonele publice, cît și indicatorul pentru materiale radioactive. Standardul pentru semnalizarea în cazul siguranței acvatice ISO 20712-1:2008, Semne de siguranță pentru apă și stegulețe de siguranță pe plajă – Partea 1: specificații pentru semnele de siguranță pentru apă folosite la locul de munca și în zone publice, indică pericole potențiale precum obstacolele subacvatice. Indicatoarele de interdicție avertizează despre interzicerea unui anumit comportament. Semnele pentru echipamentul de incendiu permit oamenilor să cunoască despre locația și/sau să identifice echipamentul. Indicatoarele privind acțiunile obligatorii indică faptul că o anumită acțiune trebuie întreprinsă și ele sunt afișate, în special, la locurile de muncă. De exemplu, semnele privind echipamentul personal de protecție instruiesc operatorii să poarte anumite haine de protecție pentru cap, ochi, etc. Deși, oamenii ar trebui să fie instruiți referitor la siguranță, simbolurile grafice vin să le amintească cînd și unde trebuie să poarte echipamentul de protecție. Indicatoarele privind condițiile sigure prevăd cazurile de evacuare de urgență și privind echipamentele de protecție, de exemplu, locația echipamentului de prim ajutor.

105


INSM Mai 2012 Evacuarea de urgență Probabil unul din cele mai importante exemple de semne de siguranță este cel referitor la evacuarea de urgență. În caz de incendiu sau tsunami, este esențial ca oamenii să găsească rapid drumul spre un loc sigur printr-un traseu sigur și clar semnalizat. Bine poziționată, semnalizarea este vitală în asigurarea evacuării persoanelor întrun mod calm, ordonat și sigur, chiar și într-o țară străină, cu o limbă străină, unde panica este foarte posibilă. Conform standardului ISO 23601:2009, Identificare de securitate – semne pentru planuri de evacuare și de salvare, indicatoarele apar, de asemenea, în planurile de evacuare expuse în hoteluri, fabrici sau oficii. Cunoașterea traseului sigur poate face diferența dintre viață sau moarte. Similar, ISO 16069:2004, Simboluri grafice – Semne de siguranță – Sisteme de ghidare pe un traseu sigur (SWGS), prevede sisteme de ghidare pe un traseu sigur, combinînd semnele de siguranță cu marcajele pe uși și pe pereți. ISO 20712-3:2008, Semne de siguranță pentru apă și stegulețe de siguranță pe plajă – Partea 3: Ghid de utilizare, prevede evacuarea în caz de tsunami și utilizarea optimă a semnelor de siguranță pentru apă și a stegulețelor de siguranță pe plajă. Alte modalități de utilizare a simbolurilor Alte tipuri de simboluri grafice pot ajuta, de asemenea, la sporirea înțelegerii și la reducerea riscurilor. Prevăzute în ISO 7000, simbolurile grafice pentru utilizarea echipamentului pot avea aceleași virtuți de recunoaștere. De exemplu, simbolurile din mașini permit înțelegerea rapidă a utilizării ștergătoarelor de parbriz, sporind siguranța rutieră. La locul de muncă sau acasă, beneficiem de echipamente cu simboluri recunoscute la nivel mondial. În beneficiul tuturor Împreună cu subcomitetele sale, ISO/TC 145 își asumă în serios rolul pentru a asigura faptul că simbolurile grafice contribuie la bunăstarea oamenilor de pretutindeni.

106


INSM Mai 2012

De la producător la consumator – Rețeta ISO pentru lanțuri reușite de aprovizionare cu produse alimentare agricole Soluțiile prin care ISO asigură calitatea si siguranța in industria alimentară constituie subiectul unei noi broșuri – ISO & Food (ISO & alimentele) – care oferă o generalizare succintă a standardelor internaționale disponibile în prezent și a modului în care ele pot ajuta în acest domeniu. Astăzi mai mult decît oricînd, produsele alimentare depășesc în mod regulat granițele la fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Standardele oferă încredere în produsele pe care le utilizăm în alimentație prin garantarea faptului ca în întreaga lume se folosește aceeași rețeta cînd vine vorba despre calitatea, siguranța si eficiența alimentelor. Noua broșură evidențiază beneficiile abordării ISO bazate pe consens, care pune la dispoziție o platformă pentru crearea unor instrumente practice datorită înțelegerii și cooperării cu toate părțile interesate – de la producătorii agricoli la producătorii de alimente, laboratoare, organisme de reglementare, consumatori etc. Din cele peste 19 000 de standarde internaționale ISO, aproximativ 1 000 sunt dedicate în mod special alimentelor și vizează diverse subiecte ca: utilaje agricole, logistică, mijloace de transport, producție, etichetare, ambalare și depozitare. Standardele ISO reunesc cunoștințe de ultimă oră, pe care le răspîndesc atît în țările dezvoltate, cît și în cele în curs de dezvoltare. Standardele sunt instrumente puternice prin care se iau măsuri împotriva provocărilor globale. Broșura scoate în evidenta beneficiile standardelor ISO pentru industrie, organismele de reglementare și consumatori, pledînd pentru susținerea ideii că prin implementarea voluntară a standardelor ISO, companiile își iau un angajament proactiv față de principiile pe care le apără: calitate, transparență, responsabilitate și siguranță. ISO conlucrează îndeaproape cu unele părți interesate din lanțul alimentar pentru a asigura relevanța standardelor pe piață și adoptarea lor. Mulțumită acestei abordări multilaterale, ISO grupează la un loc contribuțiile unor sfere variate de interes: industrială, guvernamentală, de cercetare, academică, precum și organizații internaționale și ONG-uri. Printre organizațiile care contribuie la elaborarea standardelor alimentare ISO se numără printre multe altele: Comisia Codex Alimentarius, Organizația pentru Alimentație și Agricultură, Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentelor, Federația Internațională a Lactatelor și Organizația Mondială a Sănătății. Broșura ISO & Food, publicată in limbile engleză și franceză, poate fi descărcată gratuit în format PDF de pe site-ul ISO, la adresa http://www.iso.org/iso/iso_and_food.pdf.

Traducere: ISO Focus+ nr. 3, 2012

107


INSM Mai 2012

Preşedinte Membrii colegiului :

Vitalie Dragancea Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

Secretar

Olesea Patic

108


INSM Mai 2012 ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE”NR. 4 – 2012 ПОПРАВКА, ВНЕСЕННАЯ В “BULETINUL DE STANDARDIZARE “N º 4 – 2012

În ce loc

Este tipărit

Trebuie citit

Fila 8 coloana 4, rînd 10

SM GOST 8.046:2012

SM GOST 8.393:2012

109


Buletinul de standardizare mai  
Buletinul de standardizare mai  
Advertisement