Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

7 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Iulie 2012

УВАЖАЕМЫЕ

STIMAŢI UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Справки по телефону: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 1


INSM Iulie 2012

STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

44

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

61

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

63

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

65 67

Proiecte de standarde pentru anchetă publică METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0024-M din 04.07.2012

68

Hotărîrea INSM nr. 0025-M din 16.07.2012

69

Hotărîrea INSM nr. 0026-M din 19.07.2012

70

Ordinul nr. 123 al Ministerului Economiei

74

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Protejarea spiritului olimpic. Activitatea comună a comitetelor ISO și IEC – foarte importantă pentru75 organizarea. Jocurilor Olimpice Proiectarea pentru oameni. Tehnologiile susțin modul sănătos de viață 78

2


INSM Iulie 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Iulie 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.03 SMV ISO 18513:2012 Servicii turistice. Hoteluri şi alte tipuri de cazare turistică. Terminologie – Туристские услуги. Гостиницы и другие виды средств размещения туристов. Терминология (ISO 18513:2003, IDT) SMV ISO 20252:2012 Piaţa, opinia şi cercetarea socială. Vocabular şi cerinţe de serviciu – Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные требования (ISO 20252:2012, IDT) 01.120 SMV ISO/CEI Ghid 63:2012 Ghid pentru dezvoltarea şi includerea aspectelor privind siguranţa în standardele internaţionale pentru dispozitivele medicale – Руководство по разработке и включению аспектов безопасности в международные стандарты на медицинские изделия (ISO/IEC Ghide 63:2012, IDT) 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.020 SMV ISO 20252:2012 Piaţa, opinia şi cercetarea socială. Vocabular şi cerinţe de serviciu – Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные требования (ISO 20252:2012, IDT)

03.060 SMV ISO/TS 10674:2012 Servicii de evaluare. Evaluarea solvabilităţii organizaţiilor nelistate – Услуги по составлению рейтингов. Оценка кредитоспособности некотирующихся предприятий (ISO/TS 10674:2011, IDT) SMV ISO 20022-1:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 1: Metodologie generală şi specificaţii pentru formatul intrărilor şi ieşirilor repozitoriului conform ISO 20022 – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 1: Общая методология и спецификации формата для входа в репозиторий по ISO 20022 и выхода из него (ISO 20022-1:2004, IDT) SMV ISO 20022-2:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 2: Roluri şi responsabilităţi ale organismelor de înregistrare – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 2: Роли и обязанности органов регистрации (ISO 20022-2:2007, IDT) SMV ISO/TS 20022-3:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 3: Ghid pentru modelare conform ISO 20022 – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 3: Руководящие указания по моделированию согласно ISO 20022 (ISO/TS 20022-3:2004, IDT) SMV ISO/TS 20022-4:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 4: Reguli de proiectare XML conform ISO 20022 – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 4: Правила проектирования XML согласно ISO 20022 (ISO/TS 20022-4:2004, IDT) SMV ISO/TS 20022-5:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 5: Inginerie inversă conform ISO

3


INSM Iulie 2012 20022 – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 5: Обратное проектирование согласно ISO 20022 (ISO/TS 20022-5:2004, IDT) SMV ISO 20022-6:2012 Servicii financiare. Schema universală de mesaje pentru industria financiară. Partea 6: Caracteristici ale transportului de mesaje – Финансовые услуги. Универсальная финансовая промышленная схема сообщения. Часть 6: Характеристики передачи сообщений (ISO 20022-6:2009, IDT) SMV ISO 22222:2012 Planificarea financiară personală. Cerinţe pentru planificatorii financiari personali – Персональное финансовое планирование. Требования к специалистам по персональному финансовому планированию (ISO 22222:2005, IDT) 03.080.20 SMV ISO/TS 10674:2012 Servicii de evaluare. Evaluarea solvabilităţii organizaţiilor nelistate – Услуги по составлению рейтингов. Оценка кредитоспособности некотирующихся предприятий (ISO/TS 10674:2011, IDT) 03.080.30 SMV ISO 18513:2012 Servicii turistice. Hoteluri şi alte tipuri de cazare turistică. Terminologie – Туристские услуги. Гостиницы и другие виды средств размещения туристов. Терминология (ISO 18513:2003, IDT) 03.080.99 SMV ISO/CEI TR 20000-3:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 3: Ghid pentru definirea domeniului de aplicare şi aplicabilitate al ISO/CEI 20000-1 – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 3: Руководство по определению области применения и применимости ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI TR 20000-3:2009, IDT) SMV ISO/CEI TR 20000-4:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 4: Model de referinţă a procesului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 4: Эталонная модель процесса (ISO/CEI TR 20000-4:2010, IDT) SMV ISO/CEI TR 20000-5:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 5: Exemplu de plan pentru punerea în aplicare a ISO/CEI 20000-1 – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 5: Образец плана внедрения ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI TR 20000-5:2010, IDT)

03.100.20 SMV ISO/TS 10674:2012 Servicii de evaluare. Evaluarea solvabilităţii organizaţiilor nelistate – Услуги по составлению рейтингов. Оценка кредитоспособности некотирующихся предприятий (ISO/TS 10674:2011, IDT) 03.180 SMV ISO 29990:2012 Servicii de instruire pentru educaţie şi pregătire nonformale. Cerinţe de bază pentru prestatorii de servicii – Услуги по обучению для неоформального образования и подготовки. Основные требования к поставщикам услуг (ISO 29990:2010, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.99 SMV ISO 18416:2012 Cosmetice. Microbiologie. Detectarea Candida albicans – Косметика. Микробиология. Обнаружение Candida albicans (ISO 18416:2007, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.020 SMV ISO/CEI Ghid 63:2012 Ghid pentru dezvoltarea şi includerea aspectelor privind siguranţa în standardele internaţionale pentru dispozitivele medicale – Руководство по разработке и включению аспектов безопасности в международные стандарты на медицинские изделия (ISO/IEC Ghide 63:2012, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.060.30 SM SR EN ISO 5667-15:2012 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratarea probelor de nămol şi sediment – Качество воды. Отбор проб. Часть 15: Руководство по консервированию и обработке проб ила и отложений (SR EN ISO 5667-15:2010, IDT) 13.060.45 SM SR EN ISO 5667-15:2012 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratarea probelor de nămol şi sediment –

4


INSM Iulie 2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 15: Руководство по консервированию и обработке проб ила и отложений (SR EN ISO 5667-15:2010, IDT)

gazoasă – Качество почвы. Определение содержания углеводородов в диапазоне от C10 до C40 методом газовой хроматографии (EN ISO 16703:2011, IDT)

13.080.01

SMV ISO 18287:2012 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de hidrocarburi aromatice policiclice (PAN). Metoda prin cromatografie în fază gazoasă cu detecţie prin spectrometrie de masă (GS-MS) – Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов (РАН). Метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (GS-MS) (ISO 18287:2006, IDT)

SMV EN ISO 16133:2012 Calitatea solului. Linii directoare pentru instituirea şi întreţinerea programelor de supraveghere – Качество почвы. Руководство по установлению и поддержанию в рабочем состоянии программ мониторинга (EN ISO 16133:2011, IDT) 13.080.05 SMV ISO 10381-1:2012 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 1: Ghid pentru proiectarea programelor de eşantionare – Качество почвы. Отбор проб. Часть 1: Руководство по проектированию программ выборочного контроля (ISO 10381-1:2002, IDT) SMV ISO 10381-4:2012 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 4: Ghid pentru procedura de investigare a terenurilor naturale, aproape naturale şi cultivate – Качество почвы. Отбор проб. Часть 4: Руководство по процедуре исследования естественных, близких к естественных и культивированных участков (ISO 10381-4:2003, IDT) SMV ISO 10381-5:2012 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 5: Ghid pentru procedura de investigare a terenurilor urbane şi industriale referitor la poluarea solului – Качество почвы. Отбор проб. Часть 5: Руководство по процедуре исследования городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы (ISO 10381-5:2005, IDT) SMV ISO 10381-6:2012 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 6: Ghid pentru colectarea, manipularea şi conservarea solului în condiţii aerobe pentru evaluarea în laborator a proceselor, biomasei şi diversităţii microbiene – Качество почвы. Отбор проб. Часть 6: Руководство по сбору, обработке и хранению почвы в аэробных условиях для оценки микробиологических процессов, биомассы и разнообразия в лаборатории (ISO 10381-6:2009, IDT) SMV ISO 10381-8:2012 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 8: Ghid pentru eşantionare din stocuri – Качество почвы. Отбор проб. Часть 8: Руководство по отбору проб из отвалов (ISO 10381-8:2006, IDT) 13.080.10 SMV EN ISO 16703:2012 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de hidrocarburi din intervalul de la C10 pînă la C40 prin cromatografie în fază

SMV ISO 22155:2012 Calitatea solului. Determinarea hidrocarburilor aromatice şi halogenate volatile şi a eterilor selectaţi prin cromatografie în fază gazoasă. Metoda prin spaţiu superior stabil – Качество почвы. Газохроматографическое определение летучих ароматических и галогенированных углеводородов и выбранных эфиров. Метод с применением статического свободного пространства (ISO 22155:2011, IDT) 13.080.40 SMV EN ISO 15175:2012 Calitatea solului. Caracterizarea solurilor în relaţie cu protecţia apelor subterane – Качество почвы. Определение характеристик почвы, связанных с защитой грунтовых вод (EN ISO 15175:2011, IDT) 13.080.99 SMV EN ISO 19258:2012 Calitatea solului. Ghid pentru determinarea valorilor zgomotului de fond – Качество почвы. Руководство по определению величин фонового шума (EN ISO 19258:2011, IDT) 13.220.10 SM SR EN 1568-3:2012 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 3: Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide nemiscibile cu apa – Огнетушащие вещества. Пенообразующие концентраты. Часть 3: Требования к пенообразующим концентратам низкой кратности расширения для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой (SR EN 1568-3:2008, IDT) 13.220.20 SM SR EN 15004-3:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFC Blend A – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения.

5


INSM Iulie 2012 Часть 3: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества HCFC Blend A (SR EN 15004-3:2008, IDT)

приборы и мониторы для определения альфа-, бета- и альфа/бета загрязнения (бета энергия > 60 кeV) (EN 60325:2004, IDT)

SM SR EN 15004-4:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 4: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 125 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 4: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества HFC 125 (SR EN 15004-4:2008, IDT)

13.340.10

SM SR EN 15004-5:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 4: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 5: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества HFC 227ea (SR EN 15004-5:2008, IDT)

17

SM SR EN 15004-9:2012 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz Partea 4: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55 – Установки противопожарные стационарные. Газовые установки пожаротушения. Часть 9: Физические свойства и проектирование газовых установок пожаротушения для огнетушащего вещества IG-55 (SR EN 15004-9:2008, IDT) 13.220.40 SM SR EN ISO 9773:2012 Materiale plastice. Determinarea comportării la foc a epruvetelor flexibile subţiri, dispuse vertical în contact cu o sursă de aprindere sub formă de flacără mică – Пластмассы. Определение поведения при горении тонких гибких образцов в вертикальном положении при контакте с источником возгорания со слабым пламенем (SR EN ISO 9773:2002, IDT) 13.260 SM SR CEI/TS 61201:2012 Utilizarea limitelor convenţionale ale tensiunilor de atingere. Ghid de aplicare – Использование условных пределов напряжений прикосновения. Руководство по применению (SR CEI/TS 61201:2008, IDT) 13.280 SMV EN 60325:2012 Aparatură de radioprotecţie. Contaminometre şi monitoare de contaminare alfa, beta şi alfa/beta (energie beta > 60 keV) – Приборы радиационной защиты. Измерительные

SM SR EN 1486:2012 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului – Одежда защитная для пожарников. Методы испытаний и требования к огнестойкой одежде для особых условий пожаротушения. (SR EN 1486:2008, IDT) METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.060 SM SR EN ISO 1042:2012 Sticlărie de laborator. Baloane cotate – Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные с одной меткой (SR EN ISO 1042:2002, IDT) 17.220.20 SMV CEI 60060-1:2012 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiţii generale şi cerinţe referitoare la încercări – Методы и средства испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям (CEI 60060-1:2010, IDT) SM SR EN 60270:2012 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Măsurarea descărcărilor parţiale – Методы и средства испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов (SR EN 60270:2003, IDT) 17.220.99 SMV EN 60247:2012 Lichide electroizolante. Măsurarea permitivităţii relative, a factorului de pierderi dielectrice (tan δ) şi a rezistivităţii în curent continuu – Жидкости электроизоляционные. Измерение относительной диэлектрической проницаемости, коэффициента диэлектрических потерь (tan δ), и удельного сопротивления постоянному току (EN 60247:2004, IDT) 17.240 SMV CEI 62110:2012 Nivelurile cîmpului electric şi magnetic generat de sistemele de alimentare în curent alternativ. Procedurile de măsurare a nivelurilor de expunere a publicului – Уровни электрических и магнитных полей, генерируемые системами электропитания переменного тока.

6


INSM Iulie 2012 Процедуры измерения относительно воздействия на людей (CEI 62110:2009, IDT)

25

19

25.040.10

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.080 SM SR EN 60270:2012 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Măsurarea descărcărilor parţiale – Методы и средства испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов (SR EN 60270:2003, IDT) SM SR EN 61010-2-030:2012 Reguli de securitate pentru echipamentele electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-030: Cerinţe particulare pentru circuitele de încercare şi măsurare – Безопасность электрических контрольноизмерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030: Частные требования к испытательным и измерительным цепям (SR EN 61010-2-030:2011, IDT) SM SR EN 61180-1:2012 Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele de joasă tensiune. Partea 1: Definiţii, prescripţii şi proceduri referitoare la încercări – Методы и средства испытаний высоким напряжением низковольтного оборудования. Часть 1: Определения, требования к испытаниям и процедуре (SR EN 61180-1:2001, IDT) SM SR EN 61207-1:2012 Expresia performanţei analizoarelor de gaz. Partea 1: Generalităţi – Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 1: Основные положения (SR EN 61207-1:2011, IDT) SM SR EN 61207-3:2012 Analizoare de gaz. Expresia performanţei. Partea 3: Analizoare de oxigen paramagnetice – Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 3: Парамагнитные анализаторы кислорода (SR EN 61207-3:2004, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.30 SMV EN 13096:2012 Butelii transportabile de gaz. Condiţii de încărcare a gazului în recipiente. Gaz monocomponent – Баллоны газовые транспортируемые. Условия нагнетания газов в сосуды. Газы однокомпонентные (EN 13096:2003, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

SM SR ISO 9524:2012 Maşini-unelte. Suprafeţe frontale ale capetelor arborilor principali pentru centre de prelucrare. Dimensiuni funcţionale – Станки металлообрабатывающие. Передние поверхности держателей шпинделей для обрабатывающих центров. Функциональные размеры (SR ISO 9524:1999, IDT) SM SR ISO 10791-3:2012 Condiţii de verificare pentru centre de prelucrare. Partea 3: Verificări geometrice pentru maşinile cu capete universale integrate, indexabile sau continue (axa verticală Z) – Условия испытаний обрабатывающих центров. Часть 3: Геометрические испытания станков с интегральными делительными или непрерывными универсальными головками (вертикальная Z-ось) (SR ISO 10791-3:2002, IDT) SM SR ISO 10791-6:2012 Condiţii de verificare pentru centre de prelucrare. Partea 6: Precizia avansurilor, vitezelor şi interpolărilor – Условия испытаний обрабатывающих центров. Часть 6: Точность подач, скоростей и интерполяций (SR ISO 10791-6:2001, IDT) 25.040.40 SM SR ISO 13281:2012 Sisteme de automatizare industrială. Mediu de programare automată pentru fabricaţie (MAPLE). Arhitectura funcţională – Системы промышленной автоматизации. Среда программирования автоматизации производства (MAPLE). Функциональная архитектура (SR ISO 13281:2001, IDT) SM SR ENV 13550:2012 Tehnologie avansată de producţie. Arhitectura sistemelor. Execuţia modelului întreprinderii şi servicii de integrare – Технологии производственные передовые. Архитектура систем. Исполнение модели предприятия и услуги интеграции (SR ENV 13550:2002, IDT) SM SR ISO 14258:2012 Sisteme de automatizare industrială. Concepte şi reguli pentru modele de întreprindere – Системы промышленной автоматизации. Концепции и правила для моделей предприятий (SR ISO 14258:2001, IDT) SM SR EN ISO 19439:2012 Integrare în cadrul întreprinderii. Cadru de modelare a întreprinderii. Интеграция предприятия. Структура моделирования предприятия (SR EN ISO 19439:2006, IDT)

7


INSM Iulie 2012 25.060.10 SM SR ISO 2562:2012 Elemente standard pentru construcţia de maşini-unelte. Sănii de avans – Модули унифицированные для станкостроения. Салазки (SR ISO 2562:1993, IDT) SM SR ISO 2727:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Suporturi pentru capete multiax – Модули унифицированные для станкостроения. Передние бабки (SR ISO 2727:1996, IDT) SM SR ISO 2769:2012 Elemente standard pentru construcţia de maşini-unelte. Batiuri laterale pentru sănii de avans – Модули унифицированные для станкостроения. Станины с направляющими для салазок (SR ISO 2769:1993, IDT)

SM SR ISO 8526-1:2012 Elemente standard pentru maşini-unelte. Palete. Partea 1: Palete port-piesă cu dimensiuni nominale pînă la 800 mm – Модули для металлообрабатывающих станков. Спутники с устройством фиксации деталей. Часть 1: Спутники с устройством фиксации деталей с номинальным размером до 800 мм (SR ISO 8526-1:1995, IDT) SM SR ISO 8526-2:2012 Elemente standard pentru maşini-unelte. Palete. Partea 2: Palete port-piesă cu dimensiuni nominale peste 800 mm – Модули для металлообрабатывающих станков. Спутники с устройством фиксации деталей. Часть 2: Спутники с устройством фиксации деталей с номинальным размером более 800 мм (SR ISO 8526-2:1995, IDT) 25.060.20

SM SR ISO 2891:2012 Elemente standard pentru construcţia de maşini-unelte. Batiuri centrale şi montanţi – Модули унифицированные для станкостроения. Центральные станины и стойки (SR ISO 2891:1993, IDT) SM SR ISO 2934:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Batiuri laterale pentru montanţi – Модули унифицированные для станкостроения. Станина с направляющими для стойки (SR ISO 2934:2011, IDT) SM SR ISO 3476:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Antrenoare cu cep şi flaşă de fixare pentru capete multiax – Модули унифицированные для станкостроения. Поводковый привод и фланцы для крепления многошпиндельных головок (SR ISO 3476:2011, IDT) SM SR ISO 3589:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Montanţi cu ghidaje încorporate – Модули унифицированные для станкостроения. Стойки с внутренними направляющими (SR ISO 3589:2011, IDT) SM SR ISO 3590:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Unităţi cu arbore de prelucrare – Модули унифицированные для станкостроения. Узлы шпинделя (SR ISO 3590:1994, IDT) SM SR ISO 3970:2012 Elemente standard pentru construcţia maşinilor-unelte. Montanţi cu ghidaje încorporate. Tipuri cu montare pe sol – Унифицированные агрегатные узлы для станкостроения. Стойки с направляющими. Напольный тип (SR ISO 3970:2011, IDT)

SM SR ISO 238:2012 Reducţii şi prelungitoare pentru scule cu coadă conică Morse – Втулки переходные и удлинители для инструментов с коническим хвостовиком Морзе (SR ISO 238:2011, IDT) SM SR ISO 296:2012 Maşini-unelte. Conuri pentru cozi de scule cu conicitate mică – Станки металлообрабатывающие. Самофиксирующиеся конусы хвостовиков инструментов (SR ISO 296:1995, IDT) SM SR ISO 702-1:2012 Maşini-unelte. Dimensiuni de asamblare ale capetelor axelor principale şi ale mandrinelor port-piese. Partea 1: Asamblare conică – Станки металлообрабатывающие. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов. Часть 1: Коническое соединение (SR ISO 702-1:2011, IDT) SM SR ISO 702-4:2012 Maşini-unelte. Dimensiuni de asamblare ale capetelor axelor principale şi ale mandrinelor port-piese. Partea 4: Asamblare cilindrică – Станки металлообрабатывающие. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов. Часть 4: Цилиндрическое соединение (SR ISO 702-4:2011, IDT) SM SR ISO 839-1:2012 Arbori port-freze cu con 7/24. Partea 1: Dimensiuni şi notare – Оправки фрезерные с конусностью 7/24. Часть 1: Размеры и обозначение (SR ISO 839-1:2011, IDT) SM SR ISO 1080:2012 Maşini-unelte. Reducţii cu con Morse. Deschideri pentru fixare cu pană înclinată – Станки металлообрабатывающие. Хвостовики с конусом Морзе. Пазы под клиновую шпонку (SR ISO 1080:2011, IDT)

8


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 3936:2012 Reducţii cu antrenare prin cep, cu con exterior şi interior 7/24. Dimensiuni. Втулки переходные с поводковым срезом с внутренним и внешним конусами 7/24. Размеры (SR ISO 3936:2011, IDT) SM SR ISO 4202:2012 Reducţii cu con exterior 7/24 pentru scule cu coadă con Morse – Втулки переходные с внешним конусом 7/24 для инструментов с коническими хвостовиками Морзе (SR ISO 4202:2011, IDT) SM SR ISO 5415:2012 Reducţii cu con exterior 7/24 şi con interior Morse, cu şurub încorporat – Втулки переходные с внешним конусом 7/24 и внутренним конусом Морзе с встроенным винтом (SR ISO 5415:2011, IDT) SM SR ISO 7388-1:2012 Cozi pentru scule cu con 7/24 pentru schimbare automată. Partea 1: Dimensiunile şi notarea cozilor forma A, AD, AF, U, UD şi UF – Хвостовики инструментов с конусностью 7/24 для устройств автоматической смены инструмента. Часть 1: Размеры и обозначение хвостовиков форм A, AD, AF, U, UD и UF (SR ISO 7388-1:2011, IDT)

Геометрическая точность станков, работающих на холостом ходу или в режиме чистовой обработки (SR ISO 230-1:2000, IDT) SM SR ISO 298:2012 Maşini-unelte. Vîrfuri de centrare pentru strunguri. Dimensiuni de interschimbabilitate – Станки металлообрабатывающие. Центры токарных станков. Размеры, обеспечивающие взаимозаменяемость (SR ISO 298:2011, IDT) SM SR ISO 6155:2012 Maşini – unelte. Condiţii de verificare pentru strunguri cu cap revolver cu arbore port-piesă orizontal şi pentru strunguri automate cu un singur arbore port-piesă. Verificarea preciziei – Станки металлообрабатывающие. Условия испытаний автоматических токарно-револьверных станков с горизонтальным шпинделем и токарных автоматов с одиночным шпинделем. Проверка точности (SR ISO 6155:2001, IDT) SM SR ISO 8956:2012 Condiţii de recepţie a dispozitivelor de copiat pentru strunguri, integrate sau nu. Controlul preciziei – Условия приемки встроенных и невстроенных копировальных устройств для токарных станков. Проверка точности (SR ISO 8956:1993, IDT)

25.060.99 SM SR ISO 5169:2012 Maşini-unelte. Întocmirea instrucţiunilor pentru lubrifiere – Станки металлообрабатывающие. Оформление инструкций по смазке (SR ISO 5169:2011, IDT) SM SR ISO 5170:2012 Maşini-unelte. Instalaţii de lubrifiere – металлообрабатывающие. Системы смазки (SR ISO 5170:1994, IDT)

Станки

25.080.01 SM SR ISO 229:2012 Maşini unelte. Turaţii şi avansuri – Станки металлообрабатывающие. Скорости и подачи (SR ISO 229:2011, IDT) SM SR ISO 447:2012 Maşini-unelte. Sensuri de manevrare a organelor de comandă – Станки металлообрабатывающие. Направление действия органов управления (SR ISO 447:2011, IDT)

SM SR ISO 1708:2012 Condiţii de recepţie pentru strunguri paralele de uz general. Controlul preciziei – Условия приемки токарных станков общего назначения. Проверка точности (SR ISO 1708:1997, IDT) SM SR ISO 3655:2012 Condiţii de recepţie pentru strunguri verticale cu unul sau doi montanţi, cu un singur platou fix sau mobil. Introducere generală şi controlul preciziei – Условия приемки вертикальных токарно-карусельных станков с одной или двумя стойками и с одной неподвижной или подвижной планшайбой. Общее введение и проверка точности (SR ISO 3655:1994, IDT) 25.080.20 SM SR ISO 6545:2012 Condiţii de recepţie pentru maşini de frezat roţi dinţate cu freza melc. Controlul preciziei – Условия приемки зубофрезерных станков, работающих методом обката. Проверка точности (SR ISO 6545:1998, IDT) 25.080.40

25.080.10 SM SR ISO 230-1:2012 Cod de verificare pentru maşini-unelte. Partea 1: Precizia geometrică a maşinilor funcţionînd în gol sau în condiţii de finisare – Свод правил по испытанию металлообрабатывающих станков. Часть 1:

SM SR ISO 2772-1:2012 Condiţii de încercare pentru maşini de găurit verticale cu montant sau "de găurit-alezat". Controlul preciziei. Partea 1: Verificări geometrice – Условия испытаний вертикальносверлильных станков со стойкой коробчатого типа.

9


INSM Iulie 2012 Проверка точности. Часть 1: Проверка геометрических параметров (SR ISO 2772-1:1996, IDT) SM SR ISO 2772-2:2012 Condiţii de încercare pentru maşini de găurit verticale cu montant sau "de găurit-alezat". Controlul preciziei. Partea 2: Proba practică – Условия испытаний вертикальносверлильных станков со стойкой коробчатого типа. Проверка точности. Часть 2: Проверка в работе (SR ISO 2772-2:1996, IDT) SM SR ISO 2773-1:2012 Condiţii de încercare pentru maşini de găurit cu coloană. Controlul preciziei. Partea 1: Verificări geometrice – Условия испытаний вертикально-сверлильных станков на колонне. Проверка точности. Часть 1: Проверка геометрических параметров (SR ISO 2773-1:1997, IDT) 25.080.50 SM SR ISO 1985:2012 Maşini-unelte. Condiţii de verificare pentru maşini de rectificat plan cu arbore vertical şi masă cu deplasare alternativă. Verificarea preciziei – Станки. Условия испытаний плоскошлифовальных станков с вертикальным шпинделем и столом возвратнопоступательного перемещения. Проверка точности (SR ISO 1985:2001, IDT) SM SR ISO 2407:2012 Condiţii de verificare pentru maşini de rectificat cilindricinterior cu arbore orizontal. Verificarea preciziei – Условия испытаний круглошлифовальных станков с горизонтальным шпинделем для обработки внутренних поверхностей. Проверка точности (SR ISO 2407:2001, IDT) 25.080.60 SM SR EN 61029-2-5:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă – Безопасность переносных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-5: Частные требования к ленточным пилам (SR EN 61029-2-5:2003, IDT) 25.100.01 SM SR ISO 237:2012 Scule rotative cu coadă cilindrică. Diametrele cozilor şi dimensiunile pătratelor de antrenare – Инструменты металлорежущие с цилиндрическими хвостовиками. Диаметры хвостовиков и размеры квадратов (SR ISO 237:1994, IDT)

твердосплавные (карбидные) пластинки с закругленными вершинами без крепежного отверстия. Размеры (SR ISO 883:1994, IDT) SM SR ISO 3365:2012 Plăcuţe schimbabile din metale dure (carburi metalice) cu teşituri, fără gaură de fixare. Dimensiuni – Сменные твердосплавные (карбидные) пластинки с зачистными кромками без крепежного отверстия. Размеры (SR ISO 3365:1994, IDT) SM SR ISO 4203:2012 Scule cu coadă cilindrică. Cepuri de antrenare şi bucşe extensibile. Dimensiuni – Инструменты с цилиндрическим хвостовиком. Поводковые срезы и гнезда. Размеры (SR ISO 4203:2011, IDT) SM SR EN ISO 4957:2012 Oţeluri pentru scule – Стали инструментальные (SR EN ISO 4957:2002, IDT) 25.100.10 SM SR ISO 242:2012 Plăcuţe din carburi metalice pentru cuţite de strung – Пластинки твёрдосплавныe для токарных резцов (SR ISO 242:2011, IDT) SM SR ISO 243:2012 Cuţite de strung cu plăcuţe din carburi metalice sinterizate Cuţite pentru exterior – Резцы токарные с твёрдосплавными пластинками. Резцы для обработки наружных поверхностей (SR ISO 243:2011, IDT) SM SR ISO 504:2012 Cuţite de strung cu plăcuţe din carburi metalice. Notare şi marcare – Резцы токарные с твёрдосплавными пластинками. Обозначение и маркировка (SR ISO 504:2011, IDT) SM SR ISO 514:2012 Cuţite de strung cu plăcuţe din carburi metalice. Cuţite pentru interior – Резцы токарные с твердосплавными пластинками. Резцы расточные (SR ISO 514:2011, IDT) SM SR ISO 5421:2012 Bare rectificate din oţel rapid – Заготовки шлифованные из быстрорежущей стали (SR ISO 5421:2011, IDT) SM SR ISO 5608:2012 Suporturi pentru cuţite de strung şi de copiere cu plăcuţe schimbabile. Notare – Державки обычного и картриджного типов для многогранных режущих пластинок, применяемые при токарных и копировальных работах. Обозначение (SR ISO 5608:2011, IDT)

SM SR ISO 883:2012 Plăcuţe schimbabile din metale dure (carburi metalice) cu vîrf rotunjit, fără gaură de fixare. Dimensiuni – Сменные

10


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 5609:2012 Cuţite cu plăcuţe schimbabile pentru strunjire interioară. Dimensiuni – Оправки расточные для многогранных режущих пластинок. Размеры (SR ISO 5609:2011, IDT) SM SR ISO 6261:2012 Cuţite cu plăcuţe schimbabile cu coadă cilindrică (cuţite pentru strunjire interioară). Simbolizare – Оправки инструментальные с цилиндрическим хвостовиком (оправки расточные) для сменных твердосплавных пластинок. Обозначение (SR ISO 6261:2011, IDT)

pană – Фрезы угловые двусторонние с гладким расточенным отверстием и шпоночной канавкой (SR ISO 6108:2011, IDT) SM SR ISO 6986:2012 Freze cu trei tăişuri cu plăcuţe schimbabile. Dimensiuni – Фрезы трехсторонние (пазовые) со сменными пластинками. Размеры (SR ISO 6986:2011, IDT)

25.100.10

SM SR ISO 7755-1:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 1: Condiţii generale – Борфрезы твердосплавные. Часть 1: Общие технические условия (SR ISO 7755-1:2011, IDT)

SM SR ISO 2584:2012 Freze cilindrice cu alezaj cilindric cu pană longitudinală. Serie metrică – Фрезы цилиндрические с цилиндрическим отверстием и шпоночной канавкой. Метрическая серия (SR ISO 2584:1993, IDT)

SM SR ISO 7755-2:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 2: Freze-pile cilindrice (forma A) – Борфрезы твердосплавные. Часть 2: Борфрезы цилиндрические (форма А) (SR ISO 7755-2:2011, IDT)

SM SR ISO 2585:2012 Freze de canelat cu alezaj lis, cu antrenare prin pană. Serie metrică – Фрезы прорезные с гладким расточным отверстием и шпоночной канавкой. Метрическая серия (SR ISO 2585:2011, IDT)

SM SR ISO 7755-3:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 3: Freze-pile cilindrice cu vîrf rotunjit (forma C) – Борфрезы твердосплавные. Часть 3: Борфрезы цилиндрические с закругленным наконечником (форма С) (SR ISO 7755-3:2011, IDT)

SM SR ISO 2586:2012 Freze cilindro-frontale, cu alezaj cilindric cu canal de pană frontal. Serie metrică – Фрезы цилиндрические насадные с цилиндрическим отверстием и поводковым срезом. Метрическая серия (SR ISO 2586:1993, IDT)

SM SR ISO 7755-4:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 4: Freze-pile sferice (forma D) – Борфрезы твердосплавные. Часть 4: Борфрезы сферические (форма D) (SR ISO 7755-4:2011, IDT)

SM SR ISO 2587:2012 Freze cu trei tăişuri cu alezaj lis, cu antrenare prin pană. Serie metrică – Фрезы трехсторонние с гладким расточенным отверстием и шпоночной канавкой. Метрическая серия (SR ISO 2587:2011, IDT)

SM SR ISO 7755-5:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 5: Freze-pile ovale (forma E) – Борфрезы твердосплавные. Часть 5: Борфрезы овальные (форма E) (SR ISO 7755-5:2011, IDT)

SM SR ISO 3337:2012 Freze pentru canale T, cu coadă cilindrică şi coadă cu con Morse. cu gaură filetată – Фрезы Т-пазовые с цилиндрическими хвостовиками и коническими хвостовиками Морзе, с резьбовым отверстием (SR ISO 3337:2011, IDT) SM SR ISO 3338-1:2012 Cozi cilindrice pentru freze. Partea 1: Caracteristici dimensionale ale cozilor cilindrice netede – Хвостовики цилиндрические для фрез. Часть 1: Размерные характеристики гладких цилиндрических хвостовиков (SR ISO 3338-1:2011, IDT) SM SR ISO 3859:2012 Freze conice cu con invers şi freze conice cu con direct, cu coadă cilindrică – Фрезы конические обратные и прямые с цилиндрическими хвостовиками (SR ISO 3859:2011, IDT) SM SR ISO 6108:2012 Freze unghiulare simetrice cu alezaj neted şi antrenare prin

SM SR ISO 7755-6:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 6: Freze-pile ogivă cu vîrf rotund (forma F) – Борфрезы твердосплавные. Часть 6: Борфрезы дугообразные с закругленным наконечником (форма F) (SR ISO 7755-6:2011, IDT) SM SR ISO 7755-7:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 7: Freze-pile ogivă cu vîrf ascuţit (forma G) – Борфрезы твердосплавные. Часть 7: Борфрезы дугообразные с заостренным наконечником (форма G) (SR ISO 7755-7:2011, IDT) SM SR ISO 7755-8:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 8: Freze-pile flacără (forma H) – Борфрезы твердосплавные. Часть 8: Борфрезы пламеобразные (форма Н) (SR ISO 7755-8:2011, IDT) SM SR ISO 7755-9:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 9: Freze-pile cu vîrf conic de 60º şi 90º (formele J şi K) – Борфрезы

11


INSM Iulie 2012 твердосплавные. Часть 9: Борфрезы с конусом 60º и 90º (формы J и К) (SR ISO 7755-9:2011, IDT)

Размеры концевых фрез с цилиндрическим хвостовиком (SR ISO 10145-1:1998, IDT)

SM SR ISO 7755-10:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 10: Freze-pile conice cu vîrf rotunjit (forma L) – Борфрезы твердосплавные. Часть 10: Борфрезы конические с закругленным наконечником (форма L) (SR ISO 7755-10:2011, IDT)

SM SR ISO 10145-2:2012 Freze cilindrice cu doua tăişuri cu plăcuţe elicoidale din metale dure brazate. Partea 2: Dimensiuni ale frezelor cu coadă conică 7/24 – Фрезы концевые с напаянными винтовыми твердосплавными пластинками. Часть 2: Размеры концевых фрез с хвостовиком с конусностью 7/24 (SR ISO 10145-2:1998, IDT)

SM SR ISO 7755-11:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 11: Freze-pile conice cu vîrf ascuţit (forma M) – Борфрезы твердосплавные. Часть 11: Борфрезы конические с заостренным наконечником (форма М) (SR ISO 7755-11:2011, IDT) SM SR ISO 7755-12:2012 Freze-pile din carburi metalice. Partea 12: Freze-pile cu con invers (forma N) – Борфрезы твердосплавные. Часть 12: Борфрезы с обратным конусом (форма N) (SR ISO 7755-12:2011, IDT)

25.100.30 SM SR ISO 236-1:2012 Alezoare de mînă – Развертки ручные (SR ISO 236-1:2011, IDT) SM SR ISO 236-2:2012 Alezoare de maşină cu canale lungi, cu coadă con Morse – Развертки машинные удлиненные с коническим хвостовиком Морзе (SR ISO 236-2:2011, IDT)

25.100.20 SM SR ISO 240:2012 Freze. Dimensiuni de interschimbabilitate pentru arbori sau mandrine portfreză – Фрезы. Размеры фрезерных оправок, обеспечивающие взаимозаменяемость (SR ISO 240:1998, IDT) SM SR ISO 1641-1:2012 Freze cilindro-frontale şi freze pentru canelat. Partea 1: Freze cu cozi cilindrice – Фрезы торцовые и шпоночные. Часть 1: Фрезы с цилиндрическими хвостовиками (SR ISO 1641-1:2011, IDT) SM SR ISO 1641-2:2012 Freze cilindro-frontale şi freze pentru canelat. Partea 2: Dimensiunile şi notarea frezelor cu coadă con Morse – Фрезы торцовые и шпоночные. Часть 2: Размеры и обозначение фрез с коническими хвостовиками Морзе (SR ISO 1641-2:2011, IDT) SM SR ISO 8688-1:2012 Determinarea durabilităţii sculelor de frezat. Partea 1: Frezare plană – Испытание на долговечность режущих инструментов для фрезерования. Часть 1: Торцевое фрезерование (SR ISO 8688-1:1996, IDT) SM SR ISO 8688-2:2012 Determinarea durabilităţii sculelor de frezat. Partea 2: Frezare cilindro-frontală – Испытание на долговечность режущих инструментов для фрезерования. Часть 2: Концевое фрезерование (SR ISO 8688-2:1998, IDT) SM SR ISO 10145-1:2012 Freze cilindrice cu două tăişuri cu plăcuţe elicoidale din metale dure brazate. Partea 1: Dimensiuni ale frezelor cu coadă cilindrică – Фрезы концевые с напаянными винтовыми твердосплавными пластинками. Часть 1:

SM SR ISO 239:2012 Conuri pentru mandrine portburghiu – Конусы сверлильных патронов (SR ISO 239:2011, IDT) SM SR ISO 521:2012 Alezoare de maşină, cu coadă cilindrică şi cu coadă con Morse – Развертки машинные с цилиндрическим хвостовиком и коническим хвостовиком Морзе (SR ISO 521:2011, IDT) SM SR ISO 522:2012 Toleranţe speciale pentru alezoare – Допуски специальные для разверток (SR ISO 522:2011, IDT) 25.100.40 SM SR ISO 2296:2012 Freze ferăstrău cu dinţi fini şi cu dinţi rari. Serie metrică – Пилы дисковые по металлу с мелкими и крупными зубьями. Метрическая серия (SR ISO 2296:2011, IDT) SM SR ISO 2336-1:2012 Pînze de ferăstrău pentru metale. Partea 1: Dimensiuni pentru pînze de mînă – Полотна ножовочные. Часть 1: Размеры полотен ручных ножовок (SR ISO 2336-1:2011, IDT) SM SR ISO 2336-2:2012 Pînze de ferăstrău pentru metale. Partea 2: Dimensiuni pentru pînze de maşină – Полотна ножовочные. Часть 2: Размеры полотен машинных ножовок (SR ISO 2336-2:2011, IDT) SM SR ISO 2924:2012 Ferăstraie circulare monobloc şi cu segmenţi pentru tăierea metalelor la rece. Dimensiunile interschimbabilităţii antrenării. Domeniul diametrului ferăstrăului de la 224 la

12


INSM Iulie 2012 2240 mm – Пилы дисковые цельные и сегментные для холодной резки металла. Взаимозаменяемые размеры привода. Диапазон диаметров от 224 до 2240 mm (SR ISO 2924:2011, IDT)

25.100.60 SM SR ISO 234-1:2012 Pile si raşpele. Partea 1: Dimensiuni – Напильники и рашпили. Часть 1: Размеры (SR ISO 234-1:2011, IDT)

25.100.50 SM SR ISO 2283:2012 Tarozi de maşină cu coadă lungă, cu diametrul nominal de la M3 la M24 şi 1/8 inch la 1 inch. Tarozi cu coadă redusă – Метчики машинные с длинным хвостовиком для номинальных диаметров от M3 до M24 и от 1/8 до 1 дюйма. Метчики с уменьшенным хвостовиком (SR ISO 2283:2011, IDT) SM SR ISO 2284:2012 Tarozi de mînă pentru filete cilindrice şi conice pentru ţevi. Dimensiuni generale şi marcare – Метчики ручные для цилиндрической и конической трубных резьб. Основные размеры и маркировка (SR ISO 2284:2011, IDT) SM SR ISO 5969:2012 Tarozi pentru filete gaz seria G şi seria Rp. Toleranţele părţii aşchietoare – Метчики шлифованные для трубной резьбы серий G и Rp. Допуски на резьбовую часть (SR ISO 5969:2011, IDT) SM SR ISO 8830:2012 Tarozi de maşină, din oţel rapid, cu filet rectificat. Condiţii tehnice – Метчики машинные из быстрорежущей стали с шлифованной резьбой. Технические условия (SR ISO 8830:1994, IDT) SM SR EN 22568:2012 Filiere de filetat rotunde, de mînă şi de maşină şi portfiliere de mînă – Плашки круглые ручные и машинные и воротки ручные (SR EN 22568:1996, IDT) SM SR EN 22857:2012 Tarozi cu filet rectificat pentru filete metrice ISO cu toleranţe 4H...8H şi 4G...6G cu pas normal şi cu pas fin. Toleranţe de execuţie ale părţii filetate – Метчики шлифованные для крупной и мелкой метрических резьб ISO с допусками классов от 4H до 8H и от 4 G до 6 G. Допуски на изготовление резьбовой части (SR EN 22857:1996, IDT) SM SR EN 24230:2012 Filiere rotunde de mînă şi de maşină, pentru filetarea ţevilor conice. Seria R – Плашки круглые ручные и машинные для нарезания конической трубной резьбы. Серия R (SR EN 24230:1998, IDT) SM SR EN 24231:2012 Filiere rotunde de mînă şi de maşină, pentru filete cilindrice ale ţevilor. Serie G – Плашки круглые ручные и машинные для нарезания цилиндрической трубной резьбы. Серия G (SR EN 24231:2004, IDT)

SM SR ISO 234-2:2012 Pile si raşpele. Partea 2: Caracteristici de aşchiere – Напильники и рашпили. Часть 2: Характеристики насечек (SR ISO 234-2:2011, IDT) 25.100.70 SM SR EN 1083-2:2012 Perii antrenate de motor. Partea 2: Cerinţe de securitate – Щетки приводные. Часть 2: Требования безопасности (SR EN 1083-2:2001, IDT) SM SR ISO 8486-1:2012 Materiale abrasive. Determinarea şi notarea distribuţiei granulometrice. Partea 1: Macrogranule de la F4 pînă la F220 – Материалы абразивные. Определение и обозначение гранулометрического состава. Часть 1: Макрозерна от F4 до F220 (SR ISO 8486-1:2001, IDT) SM SR ISO 9138:2012 Granule abrasive. Luarea şi divizarea probelor – Зерна абразивные. Отбор и разделение проб (SR ISO 9138:1995, IDT) SM SR ISO 9284:2012 Granule abrasive. Maşină de cernere de control – Зерна абразивные. Установкa для проведения ситового анализа (SR ISO 9284:1995, IDT) 25.120.20 SM SR ISO 1684:2012 Filiere pentru trefilare şi etirare. Specificaţii – Фильеры для волочения проволоки, прутков и труб. Технические условия (SR ISO 1684:2011, IDT) SM SR ISO 2804:2012 Filiere pentru trefilare şi etirare. Miezuri sinterizate din carburi metalice dure. Dimensiuni – Фильеры для волочения проволоки, прутков и труб. Заготовки спеченные из твердых металлокерамических сплавов. Размеры (SR ISO 2804:2011, IDT) 25.120.30 SM SR EN 1369:2012 Turnătorie. Examinare cu pulberi magnetice – Производство литейное. Магнитопорошковая дефектоскопия (SR EN 1369:1998, IDT)

13


INSM Iulie 2012 25.140.01 SM SR ISO 2351-1:2012 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Şurubelniţe acţionate mecanic. Partea 1: Capete de şurubelniţă pentru şuruburi cap crestat – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Отвертки с механическим приводом. Часть 1: Отвертки-вставки для винтов со шлицевой головкой (SR ISO 2351-1:2011, IDT) SM SR ISO 2351-3:2012 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Şurubelniţe acţionate mecanic. Partea 3: Capete de şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Отвертки с механическим приводом. Часть 3: Отвертки-вставки для винтов с шестигранным углублением (SR ISO 2351-3:2011, IDT) 25.140.10 SM SR ISO 1180:2012 Cozi pentru unelte pneumatice şi dimensiuni de interschimbabilitate pentru manşoane de prindere – Хвостовики пневматического инструмента и присоединительные размеры зажимных втулок (SR ISO 1180:2003, IDT) SM SR ISO 2787:2012 Maşini pneumatice rotative, percutante şi rotopercutante. Încercări de funcţionare – Инструменты пневматические ротационные и ударные. Эксплуатационные испытания (SR ISO 2787:1995, IDT) SM SR ISO 5393:2012 Maşini portative, rotative pentru elemente de asamblare filetate. Metoda de încercare a caracteristicilor de funcţionare – Инструменты переносные, ротационные для установки резьбовых крепежных деталей. Метод испытания для определения рабочих характеристик (SR ISO 5393:1999, IDT) 25.140.20 SM SR EN 50144-1:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescripţii generale – Безопасность ручных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 1: Общие требования (SR EN 50144-1:2003, IDT) SM SR EN 50144-2-7:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 27: Prescripţii particulare pentru pistolete de pulverizat – Безопасность ручных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-7: Частные требования к распылительным пистолетам (SR EN 50144-2-7:2003, IDT)

SM SR EN 50260-1:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile, alimentate de la baterii şi blocuri de baterii. Partea 1: Prescripţii generale – Безопасность ручных электроинструментов с приводом от двигателя, питающихся от батарей и аккумуляторов. Часть 1: Общие требования (SR EN 50260-1:2003, IDT) SM SR EN 50260-2-7:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile, alimentate de la baterii şi blocuri de baterii. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat – Безопасность ручных электроинструментов с приводом от двигателя, питающихся от батарей и аккумуляторов. Часть 2-7: Частные требования к распылительным пистолетам (SR EN 50260-2-7:2003, IDT) SM SR EN 50285:2012 Eficienţa energetică a lămpilor de uz casnic. Metode de măsurare – Энергоэффективность электрических ламп бытового назначения. Методы измерений (SR EN 50285:2001, IDT) SMV CEI 60745-1:2012 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Электроинструменты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 1: Общие требования (CEI 60745-1:2006, IDT) SM SR EN 60745-2-18:2012 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru maşini de nituit – Электроинструменты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 2-18: Частные требования к инструментам для обвязки (SR EN 60745-2-18:2010, IDT) SM SR EN 61029-2-5:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă – Безопасность переносных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-5: Частные требования к ленточным пилам (SR EN 61029-2-5:2003, IDT) 25.140.30 SM SR ISO 299:2012 Mese pentru maşini-unelte. Canale T şi şuruburi corespunzătoare – Столы станков. Т-образные пазы и соответствующие болты (SR ISO 299:2011, IDT) SM SR ISO 691:2012 Scule de montaj pentru şuruburi şi piuliţe. Deschideri pentru chei fixe şi tubulare. Toleranţe de uz general – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Зевы гаечных и отверстия торцовых ключей. Допуски для общего применения (SR ISO 691:2011, IDT)

14


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 1085:2012 Scule de montaj pentru şuruburi şi piuliţe. Chei duble. Combinaţii de deschideri – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Двусторонние гаечные ключи. Размерная пара (SR ISO 1085:2011, IDT)

16: Prescripţii particulare pentru maşini de capsat – Безопасность ручных электроинструментов с приводом от двигателя. Часть 2-16: Частные требования к степлерам (SR EN 50144-2-16:2003, IDT) 25.160.01

SM SR ISO 1174-2:2012 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Pătrate de antrenare. Partea 2: Pătrate de antrenare pentru scule acţionate mecanic – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Переходные квадраты. Часть 2: Переходные квадраты для механизированных торцевых инструментов (SR ISO 1174-2:1999, IDT) SM SR ISO 3317:2012 Scule pentru asamblare şuruburi şi piuliţe. Adaptoare pentru cap pătrat cu corp de antrenare hexagonal sau cilindric, pentru manşonul maşinii – Инструменты крепежные для винтов и гаек. Квадратные приводные переходники с шестигранной или цилиндрической копьевидной плоской вставкой для гайковертов (SR ISO 3317:2011, IDT) SM SR ISO 5747:2012 Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşte lat cu pîrghie ajutătoare pentru tăiere laterală, cleşte pentru tăiere diagonală şi frontal. Dimensiuni şi valori pentru încercare – Плоскогубцы и кусачки. Бокорезы, диагональные и торцовые кусачки с рычагом. Размеры и испытательные параметры (SR ISO 5747:2011, IDT) SM SR ISO 6480:2012 Condiţii de recepţie pentru maşini orizontale de broşat interior. Controlul preciziei – Условия приемки горизонтально-протяжных станков для внутреннего протягивания. Проверка точности (SR ISO 6480:1995, IDT) SM SR ISO 6779:2012 Condiţii de recepţie a maşinilor verticale de broşat interior . Controlul preciziei – Условия приемки вертикальнопротяжных станков для внутреннего протягивания. Проверка точности (SR ISO 6779:1996, IDT) SM SR ISO 9242:2012 Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti de tăiat sîrmă, pentru constructori. Dimensiuni şi valori pentru încercări – Плоскогубцы и кусачки. Строительные клещи. Размеры и испытательные параметры (SR ISO 9242:1998, IDT) SM SR ISO 9243:2012 Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti de tăiat sîrmă, pentru dulgheri. Dimensiuni şi valori pentru încercări – Плоскогубцы и кусачки. Плотницкие клещи. Размеры и испытательные параметры (SR ISO 9243:1998, IDT) 25.140.99 SM SR EN 50144-2-16:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-

SM SR EN ISO 3834-1:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerinţelor de calitate – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 1: Критерии выбора соответствующего уровня требований к качеству (SR EN ISO 3834-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 3834-2:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Cerinţe de calitate complete – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2: Всесторонние требования к качеству (SR EN ISO 3834-2:2006, IDT) SM SR EN ISO 3834-3:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Cerinţe de calitate normale – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 3: Стандартные требования к качеству (SR EN ISO 3834-3:2006, IDT) SM SR EN ISO 3834-4:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Cerinţe de calitate elementare – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 4: Элементарные требования к качеству (SR EN ISO 3834-4:2006, IDT) SM SR EN ISO 3834-5:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 5: Documente cu care este necesară conformarea pentru declararea conformităţii cu cerinţele de calitate ale ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4 – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 5: Документы, которым необходимо соответствовать, чтобы заявить о соответствии требованиям к качеству по ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 (SR EN ISO 3834-5:2006, IDT) SM SR CEN ISO/TR 3834-6:2012 Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 6: Ghid de implementare a ISO 3834 – Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 6: Руководство по внедрению ISO 3834 (SR CEN ISO/TR 3834-6:2008, IDT) SM SR CEN ISO/TR 15608:2012 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupe de materiale metalice – Сварка. Руководствo по системе

15


INSM Iulie 2012 группирования металлических материалов (SR CEN ISO/TR 15608:2009, IDT) SM SR EN ISO 17663:2012 Sudare. Cerinţe de calitate pentru tratamentul termic asociat sudării şi procedeelor conexe – Сварка. Требования к качеству термической обработки в процессе сварки и смежных процессов (SR EN ISO 17663:2009, IDT) 25.160.10 SM SR EN ISO 13920:2012 Sudare. Toleranţe generale pentru construcţii sudate. Dimensiuni pentru lungimi şi unghiuri. Forme şi poziţii – Сварка. Общие допуски для сварных конструкций. Размеры по длине и угловые размеры. Форма и положение (SR EN ISO 13920:1998, IDT) SM SR EN ISO 14731:2012 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi Координация сварки. Задачи и обязанности (SR EN ISO 14731:2007, IDT)

manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация (SR EN ISO 2560:2010, IDT) SM SR EN ISO 5182:2012 Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi şi echipamente anexe – Сварка контактная. Материалы для электродов и вспомогательного оборудования (SR EN ISO 5182:2009, IDT) SM SR EN ISO 6847:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Executarea unei depuneri de metal topit pentru analiza chimică – Материалы, расходуемые при сварке. Наплавка слоя металла для химического анализа (SR EN ISO 6847:2002, IDT)

SM SR EN ISO 6848:2012 Sudare şi tăiere cu arc electric. Electrozi neconsumabili de wolfram. Clasificare – Сварка и резка дуговые. Электроды нерасходуемые вольфрамовые. Классификация (SR EN ISO 6848:2005, IDT)

SM SR EN ISO 636:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sîrme şi depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Прутки, проволоки и наплавки для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа нелегированних и мелкозернистых сталей. Классификация (SR EN ISO 636:2008, IDT)

SM SR EN ISO 9539:2012 Echipament pentru sudare cu gaze. Materiale pentru echipamente utilizate la sudarea şi tăierea cu gaze şi procedee conexe – Оборудование для газовой сварки. Материалы для оборудования, используемое для газовой сварки, резки и аналогичных процессов (SR EN ISO 9539:2010, IDT)

25.160.20

SM SR EN 757 :2012 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей. Классификация (SR EN 757:1998, IDT) SM SR EN 760:2012 Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Флюсы для дуговой сварки под флюсом. Классификация (SR EN 760:1997, IDT) SM SR EN 1600:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки нержавеюших и жаростойких сталей. Классификация (SR EN 1600:2000, IDT) SM SR EN ISO 2560:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea

SM SR EN 13347:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sîrme pentru sudare şi pentru lipire tare – Медь и медные сплавы. Пруток и проволока для сварки и пайки-сварки (SR EN 13347:2003, IDT) SM SR EN ISO 14171:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Sîrme pline, sîrme tubulare şi cupluri sîrmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные электроды, трубчатые фитильные электроды и комбинации электрод/флюс для дуговой сварки под флюсом нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация (SR EN ISO 14171:2011, IDT) SM SR EN ISO 14172:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a nichelului şi aliajelor de nichel. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки никеля и никелевых сплавов. Классификация (SR EN ISO 14172:2009, IDT) SM SR EN ISO 14175:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin topire şi procedee conexe –

16


INSM Iulie 2012 Материалы, расходуемые при сварке. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и аналогичных процессов (SR EN ISO 14175:2008, IDT) SM SR EN 14532-1:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 1: Metode de bază şi evaluarea conformităţii materialelor consumabile pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel – Материалы, расходуемые при сварке. Методы испытания и требования качества. Часть 1: Основные методы и оценка соответствия присадочных материалов расходуемых при сварке стали, никеля и никелевых сплавов (SR EN 14532-1:2005, IDT) SM SR EN 14532-2:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 2: Metode suplimentare şi evaluarea conformităţii materialelor consumabile pentru sudarea oţelului, nichelului şi aliajelor de nichel – Материалы, расходуемые при сварке. Методы испытания и требования качества. Часть 2: Дополнительные методы и оценка соответствия присадочных материалов расходуемых при сварке стали, никеля и никелевых сплавов (SR EN 14532-2:2005, IDT) SM SR EN 14532-3:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Metode de încercare şi condiţii de calitate. Partea 3: Evaluarea conformităţii sîrmelor electrod, sîrmelor şi vergelelor pentru sudarea aliajelor de aluminiu – Материалы, расходуемые при сварке. Методы испытания и требования качества. Часть 3: Оценка соответствия проволочных электродов, проволоки и прутков для сварки алюминиевых сплавов (SR EN 14532-3:2005, IDT) SM SR EN ISO 17633:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Sîrme şi vergele tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Трубчатые фитильные электроды и прутки для дуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей в среде защитного газа и без защитного газа. Классификация (SR EN ISO 17633:2011, IDT) SM SR EN ISO 17634:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Sîrme tubulare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor termorezistente. Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Трубчатые фитильные электроды для дуговой сварки жаропрочных сталей в среде защитного газа. Классификация (SR EN ISO 17634:2006, IDT) SM SR EN ISO 21952:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Sîrme electrod, sîrme, vergele şi metal depus pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor rezistente la fluaj.

Clasificare – Материалы, расходуемые при сварке. Проволока электродная, проволока, прутки и наплавленный металл для дуговой сварки крипоустойчивых сталей в среде защитного газа. Классификация (SR EN ISO 21952:2008, IDT) SM SR EN 22401:2012 Electrozi înveliţi. Determinarea diferitelor randamente şi a coeficientului de depunere – Электроды покрытые. Определение разных коэффициентов полезного действия и коэффициента наплавки (SR EN 22401:1996, IDT) SM SR EN 25184:2012 Electrozi drepţi pentru sudare electrică prin presiune în puncte – Электроды прямые для контактной точечной сварки (SR EN 25184:2002, IDT) SM SR EN 28167 :2012 Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune – Рельефы для электрической контактной сварки (SR EN 28167:1994, IDT) 25.160.30 SM SR EN 1256:2012 Echipament pentru sudare cu gaz. Specificaţii pentru ansamblurile furtunurilor flexibile pentru echipamente pentru sudare, tăiere şi procedee conexe – Оборудование для газовой сварки. Технические условия на рукава в сборе для борудования для сварки, резки и аналогичных процессов (SR EN 1256:2006, IDT) SM SR EN ISO 2503:2012 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune şi reductoare de presiune cu debitmetre încorporate pentru butelii de gaze pînă la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe – Оборудование для газовой сварки. Регуляторы давления и регуляторы давления с расходомерами для газовых баллонов, применяемых при сварке, резке и аналогичных процессах с давлением газа до 300 бар (30 МПа) (SR EN ISO 2503:2010, IDT) SM SR EN ISO 5172:2012 Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare, încălzire şi tăiere cu gaze. Specificaţii şi încercări – Оборудование для газовой сварки. Горелки газовые для сварки, нагревания и резки. Технические условия и испытания (SR EN ISO 5172:2006, IDT) SM SR EN ISO 5821:2012 Sudare electrică prin presiune. Capete amovibile pentru electrozi pentru sudare în puncte – Сварка контактная. Съемные концы электродов для точечной сварки (SR EN ISO 5821:2010, IDT) SM SR ISO 5829:2012 Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap amovibil (con interior 1/10) – Сварка

17


INSM Iulie 2012 контактная точечная. Электрододержатели внутренним конусом 1:10 (SR ISO 5829:1993, IDT)

с

SM SR ISO 5830:2012 Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con exterior pentru electrod – Сварка контактная точечная. Cъемные концы электродов с посадкой по наружной поверхности (SR ISO 5830:1993, IDT)

Испытания приемочные машин для кислородной резки. Точность воспроизведения. Эксплуатационные характеристики (SR EN 28206:1995, IDT) SM SR EN 28430-1:2012 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 – Сварка контактная точечная. Электрододержатели. Часть 1: Хвостовики с конусностью 1:10 (SR EN 28430-1:2002, IDT)

SM SR ISO 6210-1:2012 Cilindri pentru capete pentru sudare electrică prin presiune montate pe robot. Partea 1: Condiţii generale – Цилиндры сварочных пистолетов для роботизированной контактной сварки. Часть 1: Общие требования (SR ISO 6210-1:1995, IDT)

SM SR EN 28430-2:2012 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse – Сварка контактная точечная. Электрододержатели. Часть 2: Хвостовики с конусом Морзе (SR EN 28430-2:2002, IDT)

SM SR EN ISO 8205-3:2012 Cabluri secundare răcite cu apă, pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări – Кабели соединительные вторичные с водяным охлаждением для контактной сварки. Часть 3: Требования к испытаниям (SR EN ISO 8205-3:2002, IDT)

SM SR EN 28430-3:2012 Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindrică prin presare – Сварка контактная точечная. Электрододержатели. Часть 3: Цилиндрические хвостовики с торцевым упором (SR EN 28430-3:2002, IDT)

SM SR EN ISO 9012:2012 Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale cu aspiraţie de aer. Specificaţii şi încercări – Оборудование для газовой сварки. Газовоздушные ручные горелки. Технические условия и испытания (SR EN ISO 9012:2012, IDT)

SM SR EN 29090:2012 Etanşeitatea la gaz a echipamentelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe – Газонепроницаемость оборудования для газовой сварки и аналогичных процессов (SR EN 29090:2001, IDT)

SM SR EN ISO 14113:2012 Echipamente pentru sudare cu gaze. Furtunuri şi furtunuri asamblate din cauciuc şi materiale plastice pentru utilizare la gaze industriale pînă la 450 bar (45 MPa) – Оборудование для газовой сварки. Резиновые и пластмассовые рукава и рукава в сборе для газов промышленного назначения на давление до 450 бар (45 МPа) (SR EN ISO 14113:2009, IDT) SM SR EN 20693:2012 Dimensiunile discurilor pentru role-electrod de sudare în linie – Размеры заготовок для сварочных роликов (SR EN 20693:1995, IDT)

SM SR EN 29313:2012 Maşini de sudat electric prin presiune în puncte. Ţevi de răcire – Оборудование для контактной точечной сварки. Охлаждающие трубки (SR EN 29313:1995, IDT) 25.160.40 SM SR EN 1320:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de rupere – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Испытания на излом (SR EN 1320:2000, IDT)

SM SR EN 21089:2012 Fixări pe con ale electrozilor pentru maşini de sudat în puncte. Dimensiuni – Посадки конические электродов для оборудования точечной сварки. Размеры (SR EN 21089:1993, IDT)

SM SR EN 1321:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Макроскопические и микроскопические испытания сварных швов (SR EN 1321:2000, IDT)

SM SR EN 27931:2012 Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune – Колпачки и втулки изоляционные для оборудования контактной сварки (SR EN 27931:2002, IDT)

SM SR EN 1435:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate – Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический контроль сварных соединений (SR EN 1435:2001, IDT)

SM SR EN 28206:2012 Verificarea la recepţie a maşinilor de tăiere cu oxigen. Precizia de reproducere. Caracteristici de funcţionare –

SM SR EN 1708-1:2012 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 1: Componente supuse la presiune – Сварка. Соединения

18


INSM Iulie 2012 сварные стальных деталей. Часть 1: Компоненты под давлением (SR EN 1708-1:2010, IDT)

обнаружение содержания галогенидов фторидов) (SR EN ISO 9455-6:2000, IDT)

SM SR EN 1711:2012 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex – Контроль неразрушающий сварных соединений. Вихретоковый контроль сварных соединений посредством анализа на комплексной плоскости (SR EN 1711:2002, IDT)

SM SR EN ISO 9455-9:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea conţinutului de amoniac – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 9: Определение содержания аммиака (SR EN ISO 9455-9:1998, IDT)

SM SR EN ISO 5173:2012 Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercări la îndoire – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Испытания на изгиб (SR EN ISO 5173:2010, IDT) SM SR EN ISO 5178:2012 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la tracţiune longitudinală a metalului depus din îmbinările sudate prin topire – Испытания разрушающие сварных соединений металлических материалов. Продольное испытание на растяжение металла шва в соединениях, полученных сваркой плавлением (SR EN ISO 5178:2011, IDT) SM SR EN ISO 5817:2012 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni – Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевую сварку). Уровни качества в зависимости от дефектов (SR EN ISO 5817:2008, IDT)

(кроме

SM SR EN 13347:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sîrme pentru sudare şi pentru lipire tare – Медь и медные сплавы. Пруток и проволока для сварки и пайки-сварки (SR EN 13347:2003, IDT) 25.180.10 SM SR EN 60239:2012 Electrozi de grafit pentru cuptoare cu arc electric. Dimensiuni şi denumire – Электроды графитовые для дуговых электропечей. Размеры и обозначение (SR EN 60239:2006, IDT) SM SR EN 60398:2012 Instalaţii electrotermice industriale. Metode generale de încercare – Промышленные электротермические установки. Общие методы испытаний (SR EN 60398:2004, IDT) SM SR EN 60676:2012 Echipament industrial de electrotermie. Metode de încercare a cuptoarelor cu arc electric cu acţiune directă – Промышленное электротермическое оборудование. Методы испытаний дуговых электропечей прямого нагрева (SR EN 60676:2003, IDT)

25.160.50 SM SR EN ISO 9455-2:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda ebuliometrică – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 2: Определение содержания нелетучих веществ эбуллиометрическим методом (SR EN ISO 9455-2:1998, IDT) SM SR EN ISO 9455-3:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea indicelui de aciditate prin metoda de titrare potenţiometrică şi vizuală – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 3: Определение кислотного числа методами потенциометрического и визуального титрования (SR EN ISO 9455-3:1995, IDT) SM SR EN ISO 9455-6:2012 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea şi detectarea conţinutului de halogenuri (cu excepţia fluorurilor) – Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 6: Определение и

SM SR EN 60779:2012 Echipamente electrotermice industriale. Metode de încercare pentru cuptoare de retopire sub zgură electroconductoare – Промышленное электротермическое оборудование. Методы испытаний печей электрошлакового переплава (SR EN 60779:2006, IDT) SM SR EN 61308:2012 Instalaţii de încălzire dielectrică de înaltă frecvenţă. Metode de încercare pentru determinarea puterii de ieşire – Установки высокочастотного диэлектрического нагрева. Методы испытаний для определения выходной мощности (SR EN 61308:2006, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 61180-1:2012 Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele de joasă tensiune. Partea 1: Definiţii, prescripţii şi proceduri

19


INSM Iulie 2012 referitoare la încercări – Методы и средства испытаний высоким напряжением низковольтного оборудования. Часть 1: Определения, требования к испытаниям и процедуре (SR EN 61180-1:2001, IDT) SM SR CEI/TS 61201:2012 Utilizarea limitelor convenţionale ale tensiunilor de atingere. Ghid de aplicare – Использование условных пределов напряжений прикосновения. Руководство по применению (SR CEI/TS 61201:2008, IDT) 29.035.01 SM SR EN 60243-1:2012 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la frecvenţe industriale Диэлектрическая прочность электроизоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 1: Испытания на промышленных частотах (SR EN 60243-1:2001, IDT) SM SR EN 60893-2:2012 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare – Материалы электроизоляционные. Промышленные жесткие слоистые листы на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 60893-2:2005, IDT) 29.040.10 SMV EN 60247:2012 Lichide electroizolante. Măsurarea permitivităţii relative, a factorului de pierderi dielectrice (tan δ) şi a rezistivităţii în curent continuu – Жидкости электроизоляционные. Измерение относительной диэлектрической проницаемости, коэффициента диэлектрических потерь (tan δ), и удельного сопротивления постоянному току (EN 60247:2004, IDT) 29.040.20 SM SR EN 60156:2012 Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de străpungere la frecvenţă industrială. Metodă de încercare – Жидкости электроизоляционные. Определение пробивного напряжения при промышленной частоте. Метод испытания (SR EN 60156:1997, IDT) 29.060.10 SMV CEI 60189-2:2012 Cabluri şi conductoare pentru joasă frecvenţă izolate cu PVC şi în manta de PVC. Partea 2: Cabluri în perechi, terţe, cuarte şi chinte pentru instalaţii interioare – Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 2. Кабели двух-, трех-, четырех- и пятижильные для внутренней прокладки (CEI 60189-2:2007, IDT)

29.060.20 SM SR 11388:2012 Metode de încercări comune pentru cabluri şi conductoare electrice – Общие методы испытаний для электрических кабелей и проводов (SR 11388:2000, IDT) SMV CEI 60189-2:2012 Cabluri şi conductoare pentru joasă frecvenţă izolate cu PVC şi în manta de PVC. Partea 2: Cabluri în perechi, terţe, cuarte şi chinte pentru instalaţii interioare – Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 2. Кабели двух-, трех-, четырех- и пятижильные для внутренней прокладки (CEI 60189-2:2007, IDT) SMV CEI 60502-1:2012 Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um = 1,2 kV) şi 3 kV (Um = 3,6 kV) – Кабели силовые с экструдированной изоляцией и их принадлежности на номинальные напряжения от 1 кV (Um=1,2 кV) до 30 кV (Um=36 кV). Часть 1: Кабели на номинальные напряжения 1 кV (Um=1,2 кV) и 3 кV (Um=3,6 кV) (CEI 60502-1:2009, IDT) SM SR CEI 60502-2:2012 Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 2: Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV) – Кабели силовые с экструдированной изоляцией и их принадлежности на номинальные напряжения от 1 кV (Um=1,2 кV) до 30 кV (Um=36 кV). Часть 2: Кабели на номинальные напряжения от 6 кV (Um = 7,2 кV) до 30 кV (Um = 36 кV) (SR CEI 60502-2:2006, IDT) SM SR EN 60885-3:2012 Metode de încercări electrice pentru cabluri electrice. Partea 3: Metode de încercare pentru măsurarea descărcărilor parţiale pe lungimi de cabluri de putere extrudate – Методы электрических испытаний для электрических кабелей. Часть 3. Методы испытаний для измерения частичных разрядов по длине экструдированных силовых кабелей (SR EN 60885-3:2004, IDT) 29.120.30 SM SR CEI 60884-1:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Prescripţii generale – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие требования (SR CEI 60884-1:2003, IDT) SMV CEI 60884-2-1:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Cerinţe particulare pentru fişe cu siguranţe fuzibile – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-

20


INSM Iulie 2012 1: Частные требования к вилкам с предохранителями (CEI 60884-2-1:2006, IDT)

плавкими

SMV CEI 60884-2-2:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-2: Cerinţe particulare pentru prize pentru aparate – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2: Частные требования к розеткам для приборов (CEI 60884-2-2:2006, IDT) SMV CEI 60884-2-3:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-3: Cerinţe particulare pentru prize fără zăvorîre cu întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3: Частные требования к розеткам с выключателями без блокировки для стационарных электроустановок (CEI 60884-2-3:2006, IDT) SMV CEI 60884-2-4:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-4: Cerinţe particulare pentru fişe şi prize pentru TFJS – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 24: Частные требования к вилкам и розеткам для БСНН (CEI 60884-2-4:2007, IDT) SM SR CEI 60884-2-5:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru adaptoare – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5: Частные требования к адаптерам (SR CEI 60884-2-5:2003, IDT) SM SR CEI 60884-2-6:2012 Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru prize cu zăvorîre cu întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe – Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6: Частные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных электроустановок (SR CEI 60884-2-6:2003, IDT)

29.140.30 SM SR EN 50285:2012 Eficienţa energetică a lămpilor de uz casnic. Metode de măsurare – Энергоэффективность электрических ламп бытового назначения. Методы измерений (SR EN 50285:2001, IDT) SM SR EN 60969:2012 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de performanţă – Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования к рабочим характеристикам (SR EN 60969:2003, IDT) 29.180 SMV CEI 60076-1:2012 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi – Трансформаторы силовые. Часть 1: Общие положения (CEI 60076-1:2011, IDT) SM SR EN 60076-3:2012 Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolaţie, încercări dielectrice şi distanţe de izolare în aer – Трансформаторы силовые. Часть 3: Уровни изоляции, диэлектрические испытания и внешние воздушные зазоры (SR EN 60076-3:2003, IDT) 29.240 SMV CEI 62110:2012 Nivelurile cîmpului electric şi magnetic generat de sistemele de alimentare în curent alternativ. Procedurile de măsurare a nivelurilor de expunere a publicului – Уровни электрических и магнитных полей, генерируемые системами электропитания переменного тока. Процедуры измерения относительно воздействия на людей (CEI 62110:2009, IDT) 29.240.99

29.120.50 SM SR EN 60871-4:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1000 V. Partea 4: Siguranţe fuzibile interne – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 4: Внутренние плавкие предохранители (SR EN 60871-4:2000, IDT) 29.120.99 SMV CEI 60358-1:2012 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale – Конденсаторы связи и емкостные делители. Часть 1. Общие правила (CEI 60358-1:2012, IDT)

SMV CEI 60358-1:2012 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale – Конденсаторы связи и емкостные делители. Часть 1. Общие правила (CEI 60358-1:2012, IDT) SM SR EN 60871-1:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 1: Generalităţi – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 1: Общие положения (SR EN 60871-1:2006, IDT) SMV CEI/TS 60871-2:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1000 V. Partea 2: Încercare de

21


INSM Iulie 2012 anduranţă – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 2: Испытание на износоустойчивость (CEI/TS 60871-2:1999, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

radiofrecvenţă. Intensitatea cîmpului în domeniul de frecvenţe de la 100 kHz pînă la 1 GHz – Измерение воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Напряженность поля в диапазоне частот от 100 kHz до 1 GHz (EN 61566:1997, IDT) 35

31.060.70 SMV CEI 60358-1:2012 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale – Конденсаторы связи и емкостные делители. Часть 1. Общие правила (CEI 60358-1:2012, IDT) SM SR EN 60871-1:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 1: Generalităţi – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 1: Общие положения (SR EN 60871-1:2006, IDT) SMV CEI/TS 60871-2:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1000 V. Partea 2: Încercare de anduranţă – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 2: Испытание на износоустойчивость (CEI/TS 60871-2:1999, IDT) SM SR CEI 60871-3:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1000 V. Partea 3: Protecţia condensatoarelor şunt şi a bateriilor de condensatoare şunt – Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 V. Часть 3: Защита шунтирующих конденсаторов и батарей шунтирующих конденсаторов (SR CEI 60871-3:1999, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.020 SMV ISO/CEI TR 20000-3:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 3: Ghid pentru definirea domeniului de aplicare şi aplicabilitate al ISO/CEI 20000-1 – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 3: Руководство по определению области применения и применимости ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI TR 20000-3:2009, IDT) SMV ISO/CEI TR 20000-4:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 4: Model de referinţă a procesului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 4: Эталонная модель процесса (ISO/CEI TR 20000-4:2010, IDT) SMV ISO/CEI TR 20000-5:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 5: Exemplu de plan pentru punerea în aplicare a ISO/CEI 20000-1 – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 5: Образец плана внедрения ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI TR 20000-5:2010, IDT) 35.240.70 SM SR ENV 13550:2012 Tehnologie avansată de producţie. Arhitectura sistemelor. Execuţia modelului întreprinderii şi servicii de integrare – Технологии производственные передовые. Архитектура систем. Исполнение модели предприятия и услуги интеграции (SR ENV 13550:2002, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

43.040.10 33.060.20 SM GOST R 50890:2012 Emiţătoare de televiziune de putere mică. Parametri de bază. Cerinţe tehnice. Metode de măsurare –Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений (GOST R 50890–96, IDT)

SMV ISO 6722-1:2012 Vehicule rutiere. Cabluri cu un singur conductor de 60 V şi 600 V. Dimensiuni, metode de încercare şi cerinţe pentru cabluri cu conductor de cupru – Транспорт дорожный. Кабели одножильные на 60 V и 600 V. Часть 1: Размеры, методы испытаний и требования к кабелям с медным проводником (ISO 6722-1:2011, IDT)

33.100

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

SMV EN 61566:2012 Măsurarea expunerii la cîmpuri electromagnetice de

22


INSM Iulie 2012 67.100.30 SM GOST R 53512:2012 Produse din brînză. Condiţii tehnice generale – Продукты сырные. Общие технические условия (GOST R 53512 – 2009, IDT) 67.160.10 SM STAS 6182/41:2012 Vin. Analiza microbiologică – Вино. анализ (STAS 6182/41:1975, IDT)

Микробиологический

67.250 SMV EN 13130-1:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 1: Ghid al metodelor de încercare pentru migrarea specifică în produsele alimentare şi în simulanţii alimentari a substanţelor conţinute în materialele plastice, determinarea substanţelor din materialele plastice şi alegerea condiţiilor de expunere la simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 1: Руководство к методам испытания на специфическую миграцию веществ от пластмасс к пищевым продуктам и пищевым имитантам, определение веществ в пластмассах и выбор условий воздействия на пищевые имитанты (EN 13130-1:2004, IDT) SMV EN 13130-2:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 2: Determinarea acidului tereftalic din simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы,подлежащие ограничениям. Часть 2: Определение терефталевой кислоты в пищевых имитантах (EN 13130-2:2004, IDT) SMV EN 13130-3:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 3: Determinarea acrilonitrilului din produse alimentare şi din simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 3: Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и в пищевых имитантах (EN 13130-3:2004, IDT) SMV EN 13130-4:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 4: Determinarea 1,3-butadienei din materiale plastice – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 4: Определение 1,3-бутадиена в пластмассах (EN 13130-4:2004, IDT)

SMV EN 13130-5:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 5: Determinarea clorurii de viniliden din simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 5: Определение винилинденхлорида в пищевых имитантах (EN 13130-5:2004, IDT) SMV EN 13130-6:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 6: Determinarea clorurii de viniliden din materiale plastice – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 6: Определение винилинденхлорида в пластмассах (EN 13130-6:2004, IDT) SMV EN 13130-7:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 7: Determinarea monoetilenglicolului şi dietilenglicolului din simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 7: Определение моноэтиленгликоля и диэтиленгликоля в пищевых имитантах (EN 13130-7:2004, IDT) SMV EN 13130-8:2012 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 8: Determinarea izocianaţilor din materiale plastice – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 8: Определение содержания изоцианатов в пластмассах (EN 13130-8:2004, IDT) 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.10 SM SR EN 61010-2-030:2012 Reguli de securitate pentru echipamentele electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-030: Cerinţe particulare pentru circuitele de încercare şi măsurare – Безопасность электрических контрольноизмерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030: Частные требования к испытательным и измерительным цепям (SR EN 61010-2-030:2011, IDT) 71.040.20 SM SR ISO 718:2012 Sticlărie de laborator. Şoc termic şi comportarea la şoc termic. Metode de încercare – Посуда лабораторная стеклянная. Термический удар и стойкость к термическому удару. Методы испытаний (SR ISO 718:1995, IDT)

23


INSM Iulie 2012 SM SR EN ISO 1042:2012 Sticlărie de laborator. Baloane cotate – Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные с одной меткой (SR EN ISO 1042:2002, IDT) SM SR EN ISO 4142:2012 Sticlărie de laborator. Eprubete – Посуда лабораторная стеклянная. Пробирки (SR EN ISO 4142:2003, IDT) SM SR ISO 10136-1:2012 Sticlă şi sticlărie. Analiza soluţiilor de atac. Partea 1: Determinarea dioxidului de siliciu prin spectrometrie de absorbţie moleculară – Стекло и стеклянная посуда. Анализ экстрагирующих растворов. Часть 1: Определение содержания диоксида кремния методом молекулярной абсорбционной спектрометрии (SR ISO 10136-1:2000, IDT) SM SR ISO 10136-2:2012 Sticlă şi sticlărie. Analiza soluţiilor de atac. Partea 2: Determinarea oxidului de sodiu şi a oxidului de potasiu prin spectrometrie de emisie în flacără sau absorbţie în flacără – Стекло и стеклянная посуда. Анализ экстрагирующих растворов. Часть 2: Определение содержания оксида натрия и оксида калия методами пламенной спектрометрии (SR ISO 10136-2:1999, IDT) SM SR ISO 10136-3:2012 Sticlă şi sticlărie. Analiza soluţiilor de atac. Partea 3: Determinarea oxidului de calciu şi a oxidului de magneziu prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără – Стекло и стеклянная посуда. Анализ экстрагирующих растворов. Часть 3. Определение содержания оксида кальция и оксида магния спектрометрическим методом атомной абсорбции в пламени (SR ISO 10136-3:1999, IDT) SM SR EN ISO 24450:2012 Sticlărie de laborator. Vase conice şi baloane cu gîtul larg – Посуда лабораторная стеклянная. Широкогорлые варочные колбы (SR EN ISO 24450:2006, IDT) SM SR EN 61207-2:2012 Expresia caracteristicilor funcţionale ale analizoarelor de gaz. Partea 2: Conţinutul de oxigen în gaz (utilizînd senzori electrochimici de temperatură înaltă) – Выражение эксплуатационных характеристик газовых анализаторов. Часть 2: Измерение кислорода в газе (использование высокотемпературных электрохимических датчиков) (SR EN 61207-2:2003, IDT) 71.040.30 SM SR ISO 6353-1:2012 Reactivi pentru analiza chimică. Partea 1: Metode generale de încercare – Реагенты для химического анализа. Часть 1: Общие методы испытаний (SR ISO 6353-1:1999, IDT)

71.040.40 SM SR ISO 78-2:2012 Chimie. Planuri de standarde. Partea 2: Metode de analiză chimică – Химия. Структура стандартов. Часть 2: Методы химического анализа (SR ISO 78-2:2002, IDT) SM SR ISO 78-3:2012 Chimie. Planuri de standard. Partea 3: Standard de analiză prin spectrometrie de absorbţie moleculară – Химия. Структура стандартов. Часть 3: Стандарт на молекулярную абсорбционную спектрометрию (SR ISO 78-3:1995, IDT) SM SR ISO 758:2012 Produse chimice lichide de uz industrial. Determinarea 0 densităţii la 20 C – Продукты химические жидкие технические. Определение плотности при 20 С° (SR ISO 758:1995, IDT) SM SR ISO 759:2012 Lichide organice volatile de uz industrial. Determinarea reziduului sec după evaporare pe baia de apă. Metodă generală – Жидкости органические летучие технические. Определение сухого остатка после выпаривания на водяной бане. Общий метод (SR ISO 759:1994, IDT) SM SR ISO 760:2012 Determinarea conţinutului de apă. Metoda Karl Fischer (Metoda generală) – Определение содержания воды. Метод Карла Фишера (Общий метод) (SR ISO 760:1994, IDT) SM SR ISO 918:2012 Lichide organice volatile de uz industrial. Determinarea caracteristicilor de distilare – Жидкости органические летучие технические. Определение дистилляционных характеристик (SR ISO 918:1994, IDT) SM SR ISO 1392:2012 Determinarea punctului de cristalizare. Metoda generală – Определение точки кристаллизации. Общий метод (SR ISO 1392:1994, IDT) SM SR ISO 2211:2012 Produse chimice lichide. Determinarea culorii în unităţi Hazen (scara platină-cobalt) – Продукты химические жидкие. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала) (SR ISO 2211:1994, IDT) SM SR ISO 2590:2012 Metoda generală de determinare a arsenului. Metoda fotometrică cu dietilditiocarbamat de argint – Общие методы определения содержания мышьяка. Фотометрический метод с применением диэтилдитиокарбамата серебра (SR ISO 2590:1995, IDT)

24


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 2718:2012 Plan standardizat pentru metoda de analiză chimică prin cromatografie în fază gazoasă – Структура стандарта на метод химического анализа с применением газовой хроматографии (SR ISO 2718:1997, IDT) SM SR ISO 3165:2012 Eşantionarea produselor chimice de uz industrial. Securitatea în eşantionare – Отбор проб химических продуктов промышленного назначения. Безопасность при отборе проб (SR ISO 3165:1995, IDT) SM SR ISO 5790:2012 Produse chimice anorganice de uz industrial. Metodă generală de determinare a clorurilor. Metoda mercurimetrică – Продукты химические неорганические технические. Общий метод определения содержания хлоридов. Меркуриметрический метод (SR ISO 5790:1995, IDT) SM SR EN ISO 6141:2012 Analiză de gaze. Prescripţii referitoare la certificatele gazelor şi amestecurilor de gaze pentru etalonare – Анализ газов. Требования к сертификатам на газы и газовые смеси для калибровки (SR EN ISO 6141:2007, IDT) SM SR EN ISO 6142:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare. Metoda gravimetrică – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки. Гравиметрический метод (SR EN ISO 6142:2007, IDT) SM SR EN ISO 6143:2012 Analiză de gaze. Metode comparative pentru determinarea şi verificarea compoziţiei amestecurilor de gaze pentru etalonare – Анализ газов. Методы сравнения для определения и проверки состава газовых смесей для калибровки (SR EN ISO 6143:2007, IDT) SM SR EN ISO 6144:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor etalon de gaze. Metoda volumetrică static – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки. Статический волюметрический метод (SR EN ISO 6144:2007, IDT) SM SR EN ISO 6145-1:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 1: Metode de etalonare – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки с использованием динамических волюметрических методов. Часть 1: Методы калибровки (SR EN ISO 6145-1:2009, IDT) SM SR ISO 6145-2:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 2: Pompe volumetrice – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки с использованием

динамических волюметрических методов. Часть 2: Объемные насосы (SR ISO 6145-2:2008, IDT) SM SR EN ISO 6145-4:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 4: Metoda continuă cu seringă de injecţie – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки. Динамические волюметрические методы. Часть 4. Метод непрерывной инжекции (SR EN ISO 6145-4:2009, IDT) SM SR EN ISO 6145-6:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 6: Orificii critice – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки с использованием динамических волюметрических методов. Часть 6: Критические отверстия (SR EN ISO 6145-6:2009, IDT) SM SR EN ISO 6145-8:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 8: Metoda difuziei – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки с использованием динамических волюметрических методов. Часть 8: Метод диффузии (SR EN ISO 6145-8:2009, IDT) SM SR EN ISO 6145-10:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 10: Metoda permeaţiei – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибровки с использованием динамических волюметрических методов. Часть 10. Метод проницаемости (SR EN ISO 6145-10:2009, IDT) SM SR EN ISO 6145-11:2012 Analiză de gaze. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare utilizînd metode volumetrice dinamice. Partea 11: Generare electrochimică – Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования с использованием динамических волюметрических методов. Часть 11: Электрохимическая генерация (SR EN ISO 6145-11:2009, IDT) SM SR ISO 6227:2012 Produse chimice de uz industrial. Metodă generală de determinare a ionilor clorură. Metoda potenţiometrică – Продукты химические технические. Общий метод определения ионов хлорида. Потенциометрический метод (SR ISO 6227:1996, IDT) SM SR ISO 6228:2012 Produse chimice de uz industrial. Metodă generală de determinare a urmelor de compuşi cu sulf, ca sulfat, prin reducere şi titrimetrie – Продукты химические технические. Общий метод определения следов сернистых соединений в форме сульфата с применением восстановления и титриметрии (SR ISO 6228:1996, IDT)

25


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 6375:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs pentru electrozi. Eşantionare – Материалы углеродистые для производства алюминия. Кокс для электродов. Отбор проб (SR ISO 6375:1999, IDT) SM SR ISO 6382:2012 Metoda generală de dozare a siliciului. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus – Общие методы определения содержания кремния. Спектрофотометрический метод с использованием восстановленного молибдосиликата (SR ISO 6382:1995, IDT) SM SR ISO 6685:2012 Produse chimice de uz industrial. Metodă generală de determinare a fierului. Metoda spectrofotometrică cu 1,10 – fenantrolină – Продукты химические технические. Общий метод определения содержания железа. Спектрофотометрический метод с применением 1,10фенантролина (SR ISO 6685:1996, IDT) SM SR ISO 8213:2012 Produse chimice de uz industrial. Tehnici de eşantionare. Produse chimice solide de granulaţie mică pînă la aglomerate grosiere – Продукты химические технические. Методика отбора образцов. Твердые химические продукты в виде частиц (от порошков до крупных кусков) (SR ISO 8213:1996, IDT) SM SR EN 10212:2012 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de arsen din fonte şi oţeluri. Metoda spectrofotometrică – Анализ химический черных металлов. Определение содержания мышьяка в стали и чугуне. Спектрофотометрический метод (SR EN 10212:1996, IDT) SM SR ISO/TS 14167:2012 Analiză de gaze. Aspecte generale de asigurare a calităţii la utilizarea amestecurilor de gaze de etalonare. Ghid – Анализ газов. Общие аспекты обеспечения качества при использовании калибровочных газовых смесей. Руководящие указания (SR ISO/TS 14167:2008, IDT) SM SR EN ISO 14912:2012 Analiză de gaze. Conversia datelor compoziţiei amestecului de gaze – Анализ газов. Преобразование данных о составе газовой смеси (SR EN ISO 14912:2007, IDT) SM SR EN ISO 16664:2012 Analiză de gaze. Manipularea gazelor şi amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare – Анализ газов. Обращение с калибровочными газами и смесями. Руководящие указания (SR EN ISO 16664:2009, IDT) SM SR EN ISO 21079-1:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 %

ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 1: Aparatură, reactivi şi dizolvare – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 1: Аппаратура, реактивы и растворение (SR EN ISO 21079-1:2008, IDT) SM SR EN ISO 21079-2:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 % ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 2: Analize chimice pe cale umedă – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 2. Жидкостный химический анализ (SR EN ISO 21079-2:2008, IDT) SM SR EN ISO 21079-3:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 % ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 3: Metode de spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) şi spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 3. Методы пламенной атомноабсорбционнойспектрофотометрии и атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) (SR EN ISO 21079-3:2008, IDT) SM SR EN 60746-3:2012 Calităţile funcţionale ale analizoarelor electrochimice. Partea 3: Conductivitate electrolitică – Анализаторы электрохимические. Выражение характеристик. Часть 3: Электролитическая проводимость (SR EN 60746-3:2003, IDT) SM SR EN 61207-1:2012 Expresia performanţei analizoarelor de gaz. Partea 1: Generalităţi – Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 1: Основные положения (SR EN 61207-1:2011, IDT) SM SR EN 61207-2:2012 Expresia caracteristicilor funcţionale ale analizoarelor de gaz. Partea 2: Conţinutul de oxigen în gaz (utilizînd senzori electrochimici de temperatură înaltă) – Выражение эксплуатационных характеристик газовых анализаторов. Часть 2: Измерение кислорода в газе (использование высокотемпературных электрохимических датчиков) (SR EN 61207-2:2003, IDT)

26


INSM Iulie 2012 SM SR EN 61207-3:2012 Analizoare de gaz. Expresia performanţei. Partea 3: Analizoare de oxigen paramagnetice – Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 3: Парамагнитные анализаторы кислорода (SR EN 61207-3:2004, IDT) 71.040.50 SM SR ISO 78-4:2012 Planuri de standarde. Partea 4: Standard de analiză prin spectrometrie de absorbţie atomică – Химия. Структура стандартов. Часть 4: Стандарт на спектрометрический анализ методом атомной абсорбции (SR ISO 78-4:1998, IDT) 71.060.30 SM SR ISO 904:2012 Acid clorhidric de uz industrial. Determinarea acidităţii totale. Metoda titrimetrică – Кислота соляная техническая. Определение общей кислотности. Титриметрический метод (SR ISO 904:2000, IDT) 71.060.50 SM SR ISO 1619:2012 Criolita naturală şi sintetică. Pregătirea şi conservarea probelor pentru analiză – Криолит природный и искусственный. Приготовление и хранение проб для испытания (SR ISO 1619:1994, IDT) SM SR ISO 1620:2012 Criolita naturală şi sintetică. Determinarea conţinutului de silice. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus – Криолит натуральный и искусственный. Спектрофотометрический метод определения содержания кремния с применением восстановленного молибдосиликата (SR ISO 1620:1995, IDT) SM SR ISO 1690:2012 Silicat de sodiu şi silicat de potasiu de uz industrial. Dozarea siliciului. Metoda gravimetrică prin insolubilizare – Силикаты натрия и калия технические. Гравиметрический метод определения содержания двуокиси кремния с переводом в нерастворимую форму (SR ISO 1690:2008, IDT) SM SR ISO 1692:2012 Silicat de sodiu şi silicat de potasiu de uz industrial. Determinarea alcalinităţii totale. Metoda titrimetrică – Силикаты натрия и калия технические. Определение общей щелочности титриметрическим методом (SR ISO 1692:2008, IDT) SM SR ISO 1693:2012 Criolita naturală şi sintetică. Determinarea conţinutului de fluor. Metoda Willard-Winter modificată – Криолит натуральный и искусственный. Определение

содержания фтора. Усовершенствованный Вилларда-Винтера (SR ISO 1693:1998, IDT)

метод

SM SR ISO 1694:2012 Criolita naturală şi sintetică. Determinarea conţinutului de fier. Metoda fotometrică cu 1,10-fenantrolină – Криолит натуральный и искусственный. Определение содержания железа. Фотометрический метод с использованием 1,10-фенантролина (SR ISO 1694:1995, IDT) SM SR ISO 2366:2012 Criolită naturală şi sintetică. Determinarea conţinutului de sodiu. Metode prin spectrofotometrie în flacără (emisie) şi prin absorbţie atomică – Криолит природный и искусственный. Пламенно-эмиссионный и атомноабсорбционный спектро-фотометрические методы определения содержания натрия (SR ISO 2366:1997, IDT) SM SR ISO 2367:2012 Criolită naturală şi sintetică. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină – Криолит природный и искусственный. Гравиметрический метод определения содержания алюминия с применением 8-гидроксихинолина (SR ISO 2367:1998, IDT) SM SR ISO 2479:2012 Clorură de sodiu de uz industrial. Determinarea substanţelor insolubile în apă sau în acid şi prepararea principalelor soluţii pentru efectuarea altor determinări – Хлорид натрия технический. Определение содержания водо- и кислотонерастворимых веществ и приготовление основных растворов для определения других параметров (SR ISO 2479:1995, IDT) SM SR ISO 2480:2012 Clorură de sodiu de uz industrial. Determinarea conţinutului de sulfaţi. Metoda gravimetrică sub formă de sulfat de bariu – Хлорид натрия технический. Определение содержания сульфатов в виде сульфата бария. Гравиметрический метод (SR ISO 2480:1995, IDT) SM SR ISO 2481:2012 Clorură de sodiu de uz industrial. Determinarea conţinutului de halogeni exprimat sub formă de clor. Metoda mercurimetrică – Хлорид натрия технический. Определение содержания галогенов по хлору. Меркуриметрический метод (SR ISO 2481:1995, IDT) SM SR ISO 2482:2012 Clorură de sodiu de uz industrial. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda complexometrică cu EDTA – Хлорид натрия технический. Определение содержания кальция и магния. Комплексометрический метод с применением двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) (SR ISO 2482:1995, IDT)

27


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 2483:2012 Clorură de sodiu de uz industrial. Determinarea pierderii de masă la 110 grade C – Хлорид натрия технический. Определение потери массы при температуре 110 С° (SR ISO 2483:1995, IDT) SM SR ISO 3393:2012 Criolită naturală şi sintetică şi fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea umidităţii. Metoda gravimetrică – Криолит природный и искусственный, и фтористый алюминий технический. Определение содержания влаги. Гравиметрический метод (SR ISO 3393:1998, IDT) SM SR ISO 4280:2012 Criolită naturală şi sintetică şi fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea conţinutului de sulfaţi. Metoda gravimetrică în stare de sulfat de bariu – Криолит природный и искусственный и алюминий фтористый технический. Определение содержания сульфатов. Гравиметрический метод с применением сульфата бария (SR ISO 4280:1998, IDT) 71.080.01 SM SR ISO 2209:2012 Hidrocarburi halogenate lichide de uz industrial. Eşantionare – Углеводороды галогензамещенные жидкие технические. Отбор проб (SR ISO 2209:2008, IDT) 71.080.10 SM SR ISO 3839:2012 Produse petroliere. Determinarea cifrei de brom a distilatelor şi a olefinelor alifatice. Metoda electrometrică – Нефтепродукты. Определение бромного числа дистилляторов и алифатических олефинов. Электрометрический метод (SR ISO 3839:1998, IDT) 71.080.15 SM SR ISO 5272:2012 Toluen pentru uz industrial. Specificaţii технический. Технические условия (SR ISO 5272:2000, IDT) SM SR ISO 5280:2012 Xilen pentru uz industrial. Specificaţii технический. Технические условия (SR ISO 5280:2000, IDT)

Толуол

Ксилол

71.080.20 SM SR EN 13697:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suprafeţei neporoase pentru evaluarea activităţii bactericide şi/sau fungicide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agro-alimentar, în industrie, în domeniul casnic şi

în colectivităţi. Metodă de testare fără acţiune mecanică şi cerinţe (fază 2, etapă 2) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Поверхностные количественные испытания для определения бактерицидного и/или фунгицидного воздействия химических дезинфицирующих средств в пищевых продуктах, промышленности, в общественных учреждениях и быту. Методы испытаний без механической обработки и требования (фаза 2/этап 2) (SR EN 13697:2002, IDT) 71.080.60 SM SR ISO 1388-1:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 1: Generalităţi – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 1: Общие положения (SR ISO 1388-1:2008, IDT) SM SR ISO 1388-4:2012 Etanol de uz industria. Metode de analiză. Partea 4: Estimarea conţinutului de compuşi carbonilici prezenţi în cantităţi moderate. Metoda titrimetrică – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 4: Определение карбонильных соединений, содержащихся в больших количествах. Титриметрический метод (SR ISO 1388-4:2008, IDT) SM SR ISO 1388-5:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 5: Determinarea conţinutului de aldehyde. Metoda colorimetrică vizuală – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 5: Определение альдегидов. Визуальный колориметрический метод (SR ISO 1388-5:2008, IDT) SM SR ISO 1388-6:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 6: Determinarea miscibilităţii cu apa – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 6: Испытание на смешиваемость с водой (SR ISO 1388-6:2008, IDT) SM SR ISO 1388-7:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 7: Determinarea conţinutului de metanol [conţinut de metanol între 0,01 % şi 0,20 % (V/V)]. Metoda fotometrică – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 7: Определение метанола (содержание от 0,01 до 0,20 процентов по объему (V/V)). Фотометрический метод (SR ISO 1388-7:2008, IDT) SM SR ISO 1388-8:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 8: Determinarea conţinutului de metanol [conţinut de metanol între 0,10 % şi 1,50 % (V/V)]. Metoda colorimetrică vizuală – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 8: Определение метанола (содержание от 0,10 до 1,50 процентов по объему (V/V)). Визуальный колориметрический метод (SR ISO 1388-8:2008, IDT)

28


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 1388-9:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 9: Determinarea conţinutului de esteri. Metoda titrimetrică după saponificare – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 9: Определение эфиров. Титриметрический метод после омыления (SR ISO 1388-9:2008, IDT)

SM SR ISO 804:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Aducerea în soluţie în vederea analizei. Metoda prin topire alcalină – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Приготовление раствора для анализа. Метод щелочного плавления (SR ISO 804:1995, IDT)

SM SR ISO 1388-10:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 10: Estimarea conţinutului de hidrocarburi. Metoda distilării – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 10: Определение углеводородов. Метод дистилляции (SR ISO 1388-10:2008, IDT)

SM SR ISO 805:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de fier. Metoda fotometrică cu 1,10-fenantrolină – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания железа. Фотометрический метод с применением 1,10фенантролина (SR ISO 805:1995, IDT)

SM SR ISO 1388-11:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 11: Metodă pentru detectarea furfurolului – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 11: Метод обнаружения фурфурола (SR ISO 1388-11:2008, IDT) SM SR ISO 1388-12:2012 Etanol de uz industrial. Metode de analiză. Partea 12: Determinarea timpului de permanganate – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 12: Определение времени обесцвечивания перманганата (SR ISO 1388-12:2008,IDT) SM SR ISO 2096:2012 Glicerină de uz industrial. Metode de eşantionare – Глицерин технический. Методы отбора проб (SR ISO 2096:2000, IDT) 71.080.80 SM SR ISO 1388-2:2012 Etanol de uz industrial. Metode de încercare. Partea 2: Detectarea alcalinităţii sau determinarea acidităţii la fenolftaleină – Спирт этиловый технический. Методы испытаний. Часть 2: Определение щелочности или кислотности по фенолфталеину (SR ISO 1388-2:1997, IDT) SM SR ISO 2227:2012 Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Determinarea conţinutului de formaldehidă – Формальдегид технический. Определение содержания формальдегида (SR ISO 2227:1997, IDT)

SM SR ISO 900:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de titan. Metoda fotometrică cu diantipirilmetan – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания титана. Фотометрический метод с применением диантипирилметана (SR ISO 900:1996, IDT) SM SR ISO 902:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Măsurarea unghiului de taluz la alunecare – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Измерение угла естественного откоса (SR ISO 902:1997, IDT) SM SR ISO 903:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea densităţii aparente – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение насыпной плотности (SR ISO 903:1997, IDT) SM SR ISO 1232:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de silice. Metoda spectrofotometrică cu complex de molibdosilicat redus – Окись алюминия, используемая для производства алюминия. Определение содержания кремния. Спектрофотометрический метод с применением восстановленной кремнемолибденовой сини (SR ISO 1232:1995, IDT)

71.100.10 SM SR ISO 802:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Pregătirea şi conservarea probelor pentru analiză - Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Приготовление и хранение проб для испытания (SR ISO 802:1994, IDT)

SM SR ISO 1618:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de vanadiu. Metoda fotometrică cu N-benzoil-N-fenilhidroxilamină – Окись алюминия, преимущественно используемая для производства алюминия. Фотометрический метод определения содержания ванадия, с использованием N-бензол-Nфенилгидроксиламина (SR ISO 1618:1998, IDT)

29


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 2070:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de calciu – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания кальция (SR ISO 2070:1999, IDT)

SM SR ISO 2961:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea indicelui de adsorbţie – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение коэффициента адсорбции (SR ISO 2961:1998, IDT)

SM SR ISO 2071:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de zinc. Metoda prin absorbţie atomică în flacără – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания цинка пламенным атомноабсорбционным методом (SR ISO 2071:1997, IDT)

SM SR ISO 5931:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs calcinat şi produse carbonice calcinate. Determinarea sulfului total prin metoda Eschka – Материалы углеродистые для производства алюминия. Обожженный кокс и продукты из обожженного кокса. Определение содержания общей серы методом Эшка (SR ISO 5931:2002, IDT)

SM SR ISO 2072:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de zinc. Metoda fotometrică cu PAN – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания цинка. Панфотометрический метод (SR ISO 2072:1998, IDT)

SM SR ISO 5939:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea conţinutului de apă. Metoda prin antrenare azeotropică (Dean şi Stark) – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение содержания воды. Метод азеотропной дистилляции (метод Дина и Старка) (SR ISO 5939:2000, IDT)

SM SR ISO 2073:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Aducerea în soluţie în vederea analizei. Metoda prin atac cu acid clorhidric sub presiune – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Приготовление раствора для анализа. Метод с обработкой соляной кислотой под давлением (SR ISO 2073:1995, IDT) SM SR ISO 2828:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de fluor. Metoda spectrofotometrică cu complexon de alizarină şi clorură de lantan – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания фтора. Спектрофотометрический метод с содержанием фтора с применением ализаринового комплекса и хлорида лантана (SR ISO 2828:1998, IDT) SM SR ISO 2829:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda spectrofotometrică cu formare de fosfomolibdat redus – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Спектрофотометрический метод определения содержания фосфора с применением восстановленного фосфомолибдата (SR ISO 2829:1997, IDT) SM SR ISO 2927:2012 Oxid de aluminiu utilizat, în principal, la fabricarea aluminiului. Luarea probelor – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Отбор проб (SR ISO 2927:1995, IDT)

SM SR ISO 5940:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea punctului de înmuiere prin metoda bilă şi inel – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение точки размягчения методом кольца и шара (SR ISO 5940:2001, IDT) SM SR ISO 6376:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea conţinutului de substanţe insolubile în toluen – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение содержания веществ, не растворимых в толуоле (SR ISO 6376:2000, IDT) SM SR ISO 6791:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea conţinutului de substanţe insolubile în chinolină – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение содержания нерастворимых веществ, в хинолине (SR ISO 6791:2001, IDT) SM SR ISO 6998:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea reziduului de cocsificare – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение коксового числа (SR ISO 6998:2001, IDT) SM SR ISO 6999:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea densităţii. Metoda picnometrică – Материалы углеродистые для

30


INSM Iulie 2012 производства алюминия. Пек для электродов. Определение плотности. Пикнометрический метод (SR ISO 6999:2000, IDT) SM SR ISO 8004:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs calcinat şi produse carbonice calcinate. Determinarea densităţii în xilen. Metoda picnometrică – Материалы углеродистые для производства алюминия. Кальцинированный кокс и кальцинированные углеродистые продукты. Определение плотности в ксилоле. Пикнометрический метод (SR ISO 8004:2001, IDT) SM SR ISO 8006:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală pentru electrozi. Determinarea conţinutului de cenuşă – Материалы углеродистые для производства алюминия. Пек для электродов. Определение содержания золы (SR ISO 8006:2000, IDT) SM SR ISO 8007-1:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Planuri de eşantionare şi eşantionarea unităţilor individuale. Partea 1: Blocuri catodice – Материалы углеродистые для производства алюминия. Планы выборочного контроля и отбор проб из отдельных единиц. Часть 1. Катодные блоки (SR ISO 8007-1:2003, IDT) SM SR ISO 8220:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea distribuţiei granulometrice fine (mai mică de 60 µm). Metodă prin utilizarea sitelor electroformate – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение гранулометрического состава мелких фракций (менее 60 мкм) с применением сит, изготовленных методом гальванопластики (SR ISO 8220:1998, IDT) SM SR ISO 8658:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs crud şi calcinat. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără – Материалы углеродистые для производства алюминия. Неготовый кокс и кальцинированный кокс. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбции в пламени (SR ISO 8658:1999, IDT) SM SR ISO 9088:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Blocuri catodice şi anozi precopţi. Determinarea densităţii în xilen prin metoda picnometrică – Материалы углеродистые для производства алюминия. Катодные блоки и предварительно спеченные аноды. Определение плотности в ксилоле пикнометрическим методом (SR ISO 9088:1999, IDT)

SM SR ISO 9406:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs crud. Determinarea conţinutului de substanţe volatile prin analiză gravimetrică – Материалы углеродистые для производства алюминия. Неготовый кокс. Определение содержания летучих веществ методом гравиметрического анализа (SR ISO 9406:2001, IDT) SM SR ISO 10143:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs calcinat pentru electrozi. Determinarea rezistivităţii electrice a particulelor – Материалы углеродистые для производства алюминия. Кальцинированный кокс для электродов. Определение удельного электрического сопротивления гранул (SR ISO 10143:2003, IDT) SM SR ISO 11412:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs calcinat. Determinarea umidităţii – Материалы углеродистые для производства алюминия. Кальцинированный кокс. Определение содержания воды (SR ISO 11412:2001, IDT) SM SR ISO 11713:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Blocuri catodice şi anozi copţi. Determinarea rezistivităţii electrice la temperatura mediului ambiant – Материалы углеродистые для производства алюминия. Катодные блоки и спеченные аноды. Определение электрического удельного сопротивления при температуре окружающей среды (SR ISO 11713:2002, IDT) SM SR ISO 12980:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs crud şi cocs calcinat pentru electrozi. Analiză prin metoda cu fluorescenţă de raze X – Материалы углеродистые для производства алюминия. Неготовый кокс и кальцинированный кокс для электродов. Анализ с помощью рентгеноспектрального метода (SR ISO 12980:2003, IDT) SM SR ISO 12984:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Cocs calcinat. Determinarea distribuţiei granulometrice – Материалы углеродистые для производства алюминия. Обожженный кокс. Определение гранулометрического состава (SR ISO 12984:2003, IDT) SM SR ISO 12985-1:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi copţi şi blocuri catodice. Partea 1: Determinarea densităţii aparente prin metoda măsurării dimensiunilor – Материалы углеродистые, используемые для производства алюминия. Спеченные аноды и катодные блоки. Часть 1: Определение насыпной плотности с использованием метода измерения размеров (SR ISO 12985-1:2003, IDT)

31


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 12985-2:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi copţi şi blocuri catodice. Partea 2: Determinarea densităţii aparente şi a porozităţii deschise printr-o metodă hidrostatică – Материалы углеродистые, используемые для производства алюминия. Спеченные аноды и катодные блоки. Часть 2: Определение кажущейся плотности и открытой пористости гидростатическим методом (SR ISO 12985-2:2002, IDT) SM SR ISO 12986-1:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi precopţi şi blocuri catodice. Partea 1: Determinarea rezistenţei la încovoiere/rupere la forfecare prin metoda în trei puncte – Материалы углеродистые, используемые для производства алюминия. Предварительно обожженные аноды и катодные блоки. Часть 1: Определение предела прочности при изгибе/сдвиге посредством трехточечного метода (SR ISO 12986-1:2002, IDT) SM SR ISO 12989-1:2012 Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Anozi copţi şi dale. Determinarea reactivităţii faţă de aer. Partea 1: Metoda pierderii de masă – Материалы углеродистые, используемые для производства алюминия. Спеченные аноды и блоки для боковых стен. Определение реакционной способности на воздухе. Часть 1: Метод измерения потери массы (SR ISO 12989-1:2003, IDT) SM ISO 22716:2012 Cosmetice. Bune practici de fabricaţie (BPF). Ghid pentru bune practici de fabricaţie – Косметика. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике (ISO 22716:2007, IDT) 71.100.20 SM SR EN ISO 14175:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin topire şi procedee conexe – Материалы, расходуемые при сварке. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и аналогичных процессов (SR EN ISO 14175:2008, IDT) 71.100.30 SM SR EN 1783:2012 Chibrituri. Cerinţe de performanţă, securitate şi clasificare – Спички. Требования к характеристикам, безопасность и классификация (SR EN 1783:2002, IDT) SM SR EN 13938-6:2012 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 6: Combustibili solizi pentru rachete. Ghid pentru determinarea integrităţii straturilor de inhibitor – Взрывчатые вещества гражданского применения.

Ракетное топливо. Часть 6: Твердое ракетное топливо. Руководство по определению целостности ингибиторных покрытий (SR EN 13938-6:2004, IDT) SM SR EN 15947-2:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 2: Categorii şi tipuri de artificii de divertisment – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 2: Категории и типы фейерверка (SR EN 15947-2:2011, IDT) SM SR EN 15947-3:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 3: Cerinţe minime de etichetare – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 3: Минимальные требования к маркировке (SR EN 15947-3:2011, IDT) SM SR EN 15947-4:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 4: Metode de încercare – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 4: Методы испытаний (SR EN 15947-4:2011, IDT) SM SR EN 15947-5:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. Partea 5: Cerinţe constructive şi de performanţă – Изделия пиротехнические. Фейерверки, категории 1, 2, и 3. Часть 5: Требования к конструкции и характеристикам (SR EN 15947-5:2011, IDT) 71.100.35 SM SR EN 1276:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agro-alimentar, industrial, casnic şi în colectivităţi. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественные испытания взвеси для определения бактерицидного действия дезинфицирующих средств и антисептиков для пищевых продуктов, промышленности, домашнего хозяйства и общественных заведений. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 1276:2010, IDT) SM SR EN 1650:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic şi în colectivităţi. Metodă de testare şi cerinţe (faza 2, etapă 1) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание взвеси для оценки фунгицидной или дрожжевой активности химических дезинфецирующих средств и антисептиков для пищевых продуктов, промышленности, домашнего

32


INSM Iulie 2012 хозяйства и общественных заведений. Методы и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 1650:2008, IDT)

Определение общего содержания щелочи и жирных веществ (SR ISO 685:1998, IDT)

SM SR EN 13697:2012 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suprafeţei neporoase pentru evaluarea activităţii bactericide şi/sau fungicide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agro-alimentar, în industrie, în domeniul casnic şi în colectivităţi. Metodă de testare fără acţiune mecanică şi cerinţe (fază 2, etapă 2) – Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Поверхностные количественные испытания для определения бактерицидного и/или фунгицидного воздействия химических дезинфицирующих средств в пищевых продуктах, промышленности, в общественных учреждениях и быту. Методы испытаний без механической обработки и требования (фаза 2/этап 2) (SR EN 13697:2002, IDT)

SM SR ISO 696:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Măsurarea puterii de spumare. Metoda Ross-Miles modificată – Вещества поверхностноактивные. Определение вспениваемости. Модифицированный метод Росс-Майлеса (SR ISO 696:1997, IDT)

71.100.40 SM SR ISO 456:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Analiza săpunurilor. Determinarea conţinutului de alcalii caustice libere – Вещества поверхостно-активные. Анализ мыла. Определение содержания свободной едкой щелочи (SR ISO 456:1998, IDT) SM SR ISO 457:2012 Săpunuri. Determinarea conţinutului de cloruri. Metodă titrimetrică – Мыла. Определение содержания хлоридов. Титриметрический метод (SR ISO 457:1995, IDT) SM SR ISO 607:2012 Agenţi activi de suprafaţă şi detergenţi. Metode de divizare a unui eşantion – Вещества поверхностно-активные и средства моющие. Методы деления проб (SR ISO 607:2001, IDT) SM SR ISO 672:2012 Săpunuri. Determinarea apei şi a substanţelor volatile. Metoda prin uscare în etuvă – Мыла. Определение содержания влаги и летучих веществ. Метод с применением сушильного шкафа (SR ISO 672:1996, IDT) SM SR ISO 673:2012 Săpunuri. Determinarea conţinutului de substanţe insolubile în alcool etilic – Мыла. Определение содержания веществ, нерастворимых в этиловом спирте (SR ISO 673:1996, IDT) SM SR ISO 684:2012 Analiza săpunurilor. Determinarea conţinutului total de alcalii libere – Анализ мыла. Определение общего содержания свободной щелочи (SR ISO 684:1996, IDT) SM SR ISO 685:2012 Analiza săpunurilor. Determinarea conţinutului total de alcalii şi a conţinutului total de substanţe grase – Анализ мыла.

SM SR ISO 697:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Pudre de spălare. Determinarea densităţii aparente. Metoda prin cîntărirea unui volum dat – Вещества поверхностно-активные. Стиральные порошки. Определение кажущейся плотности. Метод измерения массы по заданному объему (SR ISO 697:2000, IDT) SM SR ISO 893:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Alcani sulfonaţi tehnici. Metode de analiză – Вещества поверхностно-активные. Алкансульфат технический. Методы анализа (SR ISO 893:2001, IDT) SM SR ISO 894:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Alchilsulfaţi primari de sodiu tehnici. Metode de analiză – Вещества поверхностноактивные. Алкилсульфаты натрия первичные технические. Методы анализа (SR ISO 894:1997, IDT) SM SR ISO 895:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Alchilsulfaţi secundari de sodiu tehnici. Metode de analiză – Вещества поверхностноактивные. Алкилсульфаты натрия вторичные технические. Методы анализа (SR ISO 895:1997, IDT) SM SR ISO/TR 896:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Clasificarea ştiinţifică – Вещества поверхностно-активные. Научная классификация (SR ISO/TR 896:1995, IDT) SM SR ISO 1064:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea densităţii aparente a pastelor de umplere – Вещества поверхностноактивные. Метод определения кажущейся плотности паст при заполнении (SR ISO 1064:2000, IDT) SM SR ISO 1066:2012 Analiza săpunurilor. Determinarea conţinutului de glicerină. Metodă titrimetrică – Анализ мыла. Определение содержания глицерина. Титриметрический метод (SR ISO 1066:1998, IDT) SM SR ISO 1067:2012 Analiza săpunurilor. Determinarea substanţelor nesaponificabile, a substanţelor nesaponificate şi a celor saponificabile nesaponificate – Анализ мыла. Определение содержания неомыляемых, неомыленных и омыляемых неомыленных веществ (SR ISO 1067:1998, IDT)

33


INSM Iulie 2012 SM SR ISO 1104:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Alchilsulfonaţi de sodiu tehnici (excluzînd derivaţii benzenici). Metode de analiză – Вещества поверхностно-активные. Алкиларилсульфонаты натрия технические (за исключением производных бензола). Методы анализа (SR ISO 1104:1997, IDT) SM SR EN 1262:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea valorii pH-ului soluţiilor sau dispersiilor – Вещества поверхностноактивные. Определение значения рH растворов или дисперсий (SR EN 1262:2004, IDT) SM SR EN 1557:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Caracterizarea colorimetrică a lichidelor (produselor) colorate optic clare prin componente tricromatice X, Y, Z în transmisie – Вещества поверхностно-активные. Колориметрическое описание оптически чистых цветных жидкостей с помощью трех показателей пропускной способности X, Y, Z (SR EN 1557:1998, IDT) SM SR EN 1772:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea puterii de udare prin imersie – Вещества поверхностно-активные. Определение смачиваемости погружением (SR EN 1772:2002, IDT) SM SR EN 1791:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Oxizi de alchildimetilamine grase. Determinarea conţinutului de oxid de amină – Вещества поверхностно-активные. Алифатический алкилдиметиламиноксид. Определение содержания аминоксида (SR EN 1791:2000, IDT) SM SR EN 1890:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea punctului de tulburare al agenţilor activi de suprafaţă neionici obţinuţi prin condensarea oxidului de etilenă – Вещества поверхностно-активные. Определение точки помутнения неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных в результате конденсации этиленоксида (SR EN 1890:2006, IDT) SM SR EN ISO 2870:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi. Determinarea conţinutului de substanţă activă anionică hidrolizabilă şi nehidrolizabilă în mediu acid – Вещества поверхностноактивные. Детергенты. Определение анионоактивных веществ, гидролизующихся и негидролизующихся в кислотной среде (SR EN ISO 2870:2009, IDT) SM SR EN ISO 2871-1:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi. Determinarea conţinutului de substanţă activă cationică. Partea 1: Substanţă activă cationică cu masă moleculară mare – Вещества поверхностно-активные. Средства моющие. Определение cодержания катионоактивных веществ.

Часть 1: Высокомолекулярные катионоактивные вещества (SR EN ISO 2871-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 2871-2:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi. Determinarea conţinutului de substanţă activă cationică. Partea 2: Substanţă activă cationică cu masă moleculară mică (între 200 şi 500) – Вещества поверхностно-активные. Средства моющие. Определение cодержания катионоактивных веществ. Часть 2: Низкомолекулярные катионоактивные вещества (между 200 и 500) (SR EN ISO 2871-2:2010, IDT) SM SR EN ISO 4320:2012 Agenţi activi de suprafaţă neionici. Determinarea indicelui de tulburare. Metoda volumetrică – Вещества поверхностноактивные неионные. Определение показателя точки помутнения. Объемный метод (SR EN ISO 4320:2000, IDT) SM SR ISO 4323:2012 Săpunuri. Determinarea clorurilor. Metoda potenţiometricăМыла. Определение содержания хлоридов. Потенциометрический метод (SR ISO 4323:1996, IDT) SM SR EN ISO 8799:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Sulfaţi de alcooli şi alchilfenoli etoxilaţi. Determinarea conţinutului de substanţă nesulfatată – Вещества поверхностно-активные. Этоксилированные сульфаты спиртов и алкилфенолов. Определение содержания несульфamированных веществ (SR EN ISO 8799:2009, IDT) SM SR EN 14480:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de agenţi activi de suprafaţă anionici. Metoda de titrare potenţiometrică în doua faze – Вещества поверхностноактивные. Определение содержания анионных поверхностно-активных веществ. Потенциометрический двухфазный метод титрования (SR EN 14480:2005, IDT) SM SR EN 14880:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de sulfat anorganic în agenţii activi de suprafaţă anionici. Metodă de titrare potenţiometrică cu electrod selectiv de plumb – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата в анионных поверхностно-активных веществах. Метод потенциометрического титрования с использованием свинцового селективного электрода (SR EN 14880:2006, IDT) SM SR ISO 2131:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Clasificare simplificată – Вещества поверхностно-активные. Упрощенная классификация (SR ISO 2131:1995, IDT) SM SR ISO 2268:2012 Agenţi activi de suprafaţă (neionici). Determinarea polietilenglicolilor şi a substanţei active neionice (aducţilor).

34


INSM Iulie 2012 Metoda Weibull – Вещества поверхностно-активные (неионные). Определение содержания полиэтиленгликоля и неионных активных веществ (продуктов присоединения). Метод Вейбула (SR ISO 2268:1995, IDT)

fosfor (V) total. Metoda gravimetrică cu fosfomolibdat de chinolină – Порошки стиральные. Определение общего содержания пятиокиси фосфора с применением фосфомолибдата хинолина. Гравиметрический метод (SR ISO 4313:2000, IDT)

SM SR ISO 2270:2012 Agenţi activi de suprafaţă neionici. Derivaţi polietoxilaţi. Determinarea iodometrică a grupelor oxietilenice – Вещества поверхностно-активные неионные. Полиэтоксилированные производные. Йодометрический метод определения оксиэтиленовых групп (SR ISO 2270:1995, IDT)

SM SR ISO 4314:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea alcalinităţii libere sau a acidităţii libere. Metoda titrimetrică – Вещества поверхностно-активные. Определение свободной щелочности или свободной кислотности. Титриметрический метод (SR ISO 4314:1997, IDT)

SM SR ISO 2271:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi. Determinarea conţinutului de substanţă activă anionică după o metodă manuală sau mecanică prin titrare directă în două faze – Вещества поверхностно-активные. Средства моющие. Определение содержания анионоактивного вещества методом прямого двухфазного титрования вручную или механическим путем (SR ISO 2271:2001, IDT) SM SR ISO 2272:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Săpunuri. Determinarea concentraţiilor scăzute de glicerină liberă prin spectrometrie de absorbţie moleculară – Вещества поверхностноактивные. Мыла. Определение низкого содержания свободного глицерина спектрофотометрическим методом молекулярной абсорбции (SR ISO 2272:2001, IDT)

SM SR ISO 4315:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea alcalinităţii. Metoda titrimetrică – Вещества поверхностно-активные. Определение щелочности. Титриметрический метод (SR ISO 4315:1997, IDT) SM SR ISO 4321:2012 Pulberi de spălare. Determinarea conţinutului de oxigen active. Metoda titrimetrică – Порошки стиральные. Определение содержания активного кислорода. Титриметрический метод (SR ISO 4321:1995, IDT) SM SR ISO 4322:2012 Agenţi activi de suprafaţă neionici. Determinarea conţinutului de cenuşă sulfatată. Metoda gravimetrică – Вещества поверхностно-активные неионные. Определение содержания сульфатированной золы. Гравиметрический метод (SR ISO 4322:1997, IDT)

SM SR ISO 2456:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Apă utilizată ca solvent pentru analize. Specificaţii şi metode de analiză – Вещества поверхностно-активные. Вода, применяемая в качестве растворителя для испытаний. Технические условия и методы испытаний (SR ISO 2456:2001, IDT)

SM SR ISO 4325:2012 Săpunuri şi detergent. Determinarea conţinutului de agenţi sechestranţi. Metoda titrimetrică – Мыла и средства моющие. Определение содержания хелатообразователя. Титриметрический метод (SR ISO 4325:2001, IDT)

SM SR ISO 2869:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi. Substanţă activă anionică hidrolizabilă în mediu alcalin. Determinarea substanţei anionice hidrolizabile şi nehidrolizabile – Вещества поверхностно-активные. Средства моющие. Анионоактивные вещества, гидролизирующиеся в щелочной среде. Определение гидролизующихся и негидролизующихся анионоактивных веществ (SR ISO 2869:2001, IDT)

SM SR ISO 4326:2012 Agenţi activi de suprafaţă neionici. Derivaţi polietoxilaţi. Determinarea indicelui de hidroxil. Metoda cu anhidridă acetică – Вещества поверхностно-активные неионные. Полиэтоксилированные производные. Определение гидроксильного числа. Метод с применением уксусного ангидрида (SR ISO 4326:1995, IDT)

SM SR ISO 4198:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Detergenţi pentru spălare manuală a veselei. Ghid de încercări comparative pentru evaluarea performanţei – Вещества поверхностноактивные. Средства для ручной мойки посуды. Руководство по проведению сравнительных испытаний для оценки эффективности (SR ISO 4198:1997, IDT) SM SR ISO 4313:2012 Pudre de spălare. Determinarea conţinutului de oxid de

SM SR ISO 6387:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea puterii de dispersare faţă de săpunul de calciu. Metoda acidimetrică (Metoda Schonfeld modificată) – Вещества поверхностноактивные. Определение способности к диспергированию кальциевого мыла. Ацидиметрический метод (модифицированный метод Шенфелдта) (SR ISO 6387:1997, IDT) SM SR ISO 6388:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea proprietăţilor de curgere cu ajutorul viscozimetrului rotational – Вещества

35


INSM Iulie 2012 поверхностно-активные. Определение характеристик текучести с помощью ротационного вискозиметра (SR ISO 6388:1999, IDT) SM SR ISO 6835:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Pudre de spălare. Determinarea conţinutului de bor total. Metodă titrimetrică – Порошки стиральные. Определение общего содержания бора. Титриметрический метод (SR ISO 6835:2001, IDT) SM SR ISO 6839:2012 Agenţi activi de suprafaţă anionici. Determinarea solubilităţii în apă – Вещества поверхностно-активные анионные. Определение растворимости в воде (SR ISO 6839:2001, IDT) SM SR ISO 6844:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de sulfat mineral. Metoda titrimetrică – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата. Титриметрический метод (SR ISO 6844:1995, IDT) SM SR EN ISO 6845:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Alcan sulfonaţi tehnici. Determinarea masei moleculare relative medii a alcan monosulfonaţilor şi a conţinutului de alcan monosulfonat – Вещества поверхностно-активные. Технические алкансульфонаты. Определение средней относительной молекулярной массы и содержания алканомоносульфонатов (SR EN ISO 6845:2003, IDT) SM SR ISO 8212:2012 Săpunuri şi detergent. Tehnici de eşantionare în cursul fabricaţiei – Мыла и средства моющие. Технология отбора проб в процессе производства (SR ISO 8212:2001, IDT) SM SR ISO 8214:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Pulberi de spălare. Determinarea conţinutului de sulfaţi anorganici. Metoda gravimetrică – Вещества поверхностно-активные. Стиральные порошки. Определение содержания неорганических сульфатов. Гравиметрический метод (SR ISO 8214:1995, IDT) SM SR ISO 8215:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Pulberi de spălare. Determinarea conţinutului de silice totală. Metodă gravimetrică – Вещества поверхностно-активные. Стиральные порошки. Определение общего содержания кремния. Гравиметрический метод (SR ISO 8215:1995, IDT) SM SR EN 12728:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea puterii de spumare. Metodă prin agitare cu ajutorul unui disc perforat – Вещества поверхностно-активные. Определение способности к вспениванию. Метод взбивания с

использованием перфорированного диска (SR EN 12728:2002, IDT) SM SR EN 13267:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de apă. Metoda Karl Fischer – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания воды. Метод Карла Фишера (SR EN 13267:2002, IDT) SM SR EN 13268:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea grupelor de oxid de etilenă şi de oxid de propilenă în aducţii pe bază de oxid de etilenă şi oxid de propilenă – Вещества поверхностноактивные. Определение содержания групп этиленоксида и пропиленоксида в аддитивных соединениях этиленоксида и пропиленоксида (SR EN 13268:2002, IDT) SM SR EN 13270:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de substanţă activă în alchildimetilbetaine – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания активного вещества в алкилдиметилбетаинах (SR EN 13270:2002, IDT) SM SR EN 13273:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de substanţe neionice în agenţii activi de suprafaţă anionici prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неионных субстанций в анионных поверхностно-активных веществах с помощью жидкостной хроматографии высокого разрешения (HPLC) (SR EN 13273:2002, IDT) SM SR EN 13405:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de dialchil-tetraline în liniar alchilbenzeni, prin cromatografie de lichide, de înaltă performanţă (HPLC) – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания диалкил-тетралина в линейном алкилбензоле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) (SR EN 13405:2003, IDT) SM SR EN 13435:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de amine libere în alchildimetilbetaine – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания свободного амина в алкил диметил бетаина (SR EN 13435:2002, IDT) SM SR EN 13560:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de azot prezent sub formă de amidă. Titrare potenţiometrică – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания амидного азота. Потенциометрическое титрование (SR EN 13560:2002, IDT)

36


INSM Iulie 2012 SM SR EN 13716:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de azot bazic total. Titrare potenţiometrică – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания всего основного азота. Потенциометрическое титрование (SR EN 13716:2002, IDT) SM SR EN 13717:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea conţinutului de azot aminic primar, secundar şi terţiar. Titrare potenţiometrică – Вещества поверхностно-активные. Определение содержания первичного, вторичного и третичного амидного азота. Потенциометрическое титрование (SR EN 13717:2003, IDT) SM SR EN 13926:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Derivaţi alcoxilaţi. Determinarea indicelui de hidroxil. Metoda cu N-metil imidazole – Вещества поверхностно-активные. Алкоксилированные производные. Определение гидроксильного числа. Nметил имидазольный метод (SR EN 13926:2003, IDT) SM SR EN 13955:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea punctului Krafft şi a solubilităţii agenţilor activi de suprafaţă ionici – Вещества поверхностно-активные. Определение точки-Краффт и растворимости ионных поверхностно-активных веществ (SR EN 13955:2003, IDT) SM SR EN 14370:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea tensiunii superficiale – Вещества поверхностно-активные. Определение поверхностного натяжения (SR EN 14370:2005, IDT) SM SR EN 14371:2012 Agenţi activi de suprafaţă. Determinarea capacităţii de spumare şi a gradului de spumare. Metoda de încercare cu recirculare – Вещества поверхностно-активные. Определение способности пенообразования и степени пенообразования. Циркуляционный метод испытания (SR EN 14371:2005, IDT)

для древесины. Определение эффективности защиты от недавно вылупившихся личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Часть 1: Применение при поверхностной обработке (лабораторный метод) (SR EN 46-1:2010, IDT) SM SR EN 46-2:2012 Produse pentru protecţia lemnului. Determinarea acţiunii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 2: Efect ovicid (Metoda de laborator) – Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от недавно вылупившихся личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Часть 2: Овицидное действие (лабораторный метод) (SR EN 46-2:2010, IDT) SM SR EN 49-1:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda de laborator) – Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от откладывания яиц и выживания личинок Anobium punctatum (De Geer). Часть 1: Обработка поверхности (лабораторный метод) (SR EN 49-1:2005, IDT) SM SR EN 73:2012 Produse de protecţie a lemnului. Încercări de îmbătrînire accelerată a lemnului tratat înainte de încercări biologice. Încercare de evaporare – Средства защитные для древесины. Ускоренное старение обработанной древесины перед биологическими испытаниями. Нагрузка испарением (SR EN 73:1995, IDT) SM SR EN 84:2012 Produse de protecţie a lemnului. Încercări de îmbătrînire accelerată a lemnului tratat înainte de încercări biologice. Încercare la spălare – Средства защитные для древесины. Ускоренные испытания на старение обработанной древесины методом выщелачивания перед биологическими испытаниями (SR EN 84:2000, IDT)

71.100.50 SM SR EN 20-1:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Lyctus brunneus (Stephens). Part 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metodă de laborator) – Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от жучков Lyctus brunneus (Stephens). Часть 1: Обработка поверхности (лабораторный метод) (SR EN 20-1:1998, IDT)

SM SR EN 113:2012 Produse de protecţie a lemnului. Metodă de încercare pentru determinarea eficacităţii protectoare faţă de ciupercile basidiomycete lignicole. Determinarea pragului de eficacitate – Средства защитные для древесины. Методы испытаний для эффективности защиты от разрушающих древесину базидиальных грибов. Определение порога эффективности (SR EN 113:2003, IDT)

SM SR EN 46-1:2012 Produse pentru protecţia lemnului. Determinarea acţiunii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda de laborator) – Средства защитные

SM SR EN 117:2012 Produse de protecţia lemnului. Determinarea pragului de eficacitate împotriva speciei Reticulitermes (termite europene) (Metodă de laborator) – Средства защитные для древесины. Определение порога токсического

37


INSM Iulie 2012 воздействия на Reticulitermes species термиты) (лабораторный метод) (SR EN 117:2005, IDT)

(европейские

SMV EN 152:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungice. Metodă de laborator – Средства защитные для древесины. Определение эффективности профилактической защитной обработки против появления сини на древесине в процессе эксплуатации. Лабораторный метод ( EN 152:2011, IDT) SM SR EN 252:2012 Încercarea în poligon pentru determinare a eficacităţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în contact cu solul – Средства защитные для древесины. Полевой метод испытания для определения относительной защитной эффективности средства защиты древесины в контакте с почвой (SR EN 252:1995, IDT) SM SR EN 275:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacităţii de protecţie împotriva organismelor marine sfredelitoare – Средства защитные для древесины. Определение эффективности защитного действия против морских организмов (SR EN 275:1995, IDT) SM SR EN 330:2012 Produse de protecţie a lemnului. Încercări de cîmp pentru determinare a lemnului pentru protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire şi în afara contactului cu solul: metoda cu îmbinare în L – Средства защитные для древесины. Полевые испытания для определения относительной эффективности защитного средства древесины под покрытием и без контактирования с землей: L-образный метод соединения (SR EN 330:1997, IDT) SM SR EN 335-3:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate ale lemnului. Definirea claselor de risc de atac biologic. Partea 3: Aplicaţii la plăci pe bază de lemn – Прочность древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3: Применение к древесным плитам (SR EN 335-3:1998, IDT) SM SR EN 350-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturală a lemnului şi de impregnabilitate a esenţelor de lemn alese după importanţă lor europeană – Прочность древесины и изделий из древесины. Естественная прочность цельной древесины. Часть 2: Руководство по естественной прочность и пропитываемости отдельных пород древесины, имеющих значение в Европе (SR EN 350-2:1997, IDT)

SM SR EN 351-1:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protective. Partea 1: Clasificarea penetrării şi retenţiei produselor de protective – Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1: Классификация по проницаемости и удерживанию защитного средства (SR EN 351-1:2007, IDT) SM SR EN 351-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protective. Partea 2: Ghid de eşantionare pentru analiza lemnului tratat cu un produs de protective – Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 2: Руководство по взятию проб для исследования древесины, обработанной защитными средствами (SR EN 351-2:2007, IDT) SM SR EN 599-1:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Eficacitatea produselor de protecţie preventivă a lemnului, stabilită prin încercări biologice. Partea 1: Specificaţie conform claselor de utilizare – Стойкость древесины и изделий из древесины. Эффективность профилактических антисептиков по опредаляемая данным биологических испытаний. Часть 1: Технические требования в соответствии с классом пользования (SR EN 599-1:2009, IDT) SM SR EN 599-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventivă a lemnului stabilite prin încercări biologice. Partea 2: Clasificare şi etichetare – Прочность древесины и изделий из древесины. Требования к средствам защиты древесины, полученные путем биологических испытаний. Часть 2: Классификация и этикетирование (SR EN 599-2:1998, IDT) SM SR ENV 807:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii faţă de microorganisme de putregai moale şi de alte microorganisme ale solului – Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от микроскопических грибов, вызывающих мягкую гниль, и других почвенных микроорганизмов (SR ENV 807:2003, IDT) SM SR EN 1014-1:2012 Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi de analiză. Partea 1: Procedură de eşantionare a creozotului – Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 1: Методика отбора образцов креозотa (SR EN 1014-1:2010, IDT) SM SR EN 1014-2:2012 Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi de analiză. Partea 2: Procedură

38


INSM Iulie 2012 pentru obţinerea unui eşantion de creozot din lemn creozotat supus unei analize ulterioare – Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 2: Методика отбора образца креозота из древесины, пропитанной креозотом, для последующего анализа (SR EN 1014-2:2010, IDT) SM SR EN 1014-3:2012 Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi de analiză. Partea 3: Determinarea conţinutului de benzo[a]piren din creozot – Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 3. Определение содержания бензопирена в креозоте (SR EN 1014-3:2010, IDT) SM SR EN 1014-4:2012 Produse de protecţia lemnului. Creozot şi lemn creozotat. Metode de eşantionare şi de analiză. Partea 4: Determinarea conţinutului de fenoli extractibili în apă din creozot – Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 4: Определение содержания экстрагируемых водой фенолов в креозоте (SR EN 1014-4:2010, IDT) SM SR ENV 1250-1:2012 Produse de protecţie a lemnului. Măsurarea pierderilor de materii active şi de alte componente ale produsului de protecţie la lemnul tratat. Partea 1: Metodă de laborator pentru obţinerea de eşantioane pentru analiză, în vederea măsurării pierderilor prin evaporare la aer – Средства защитные для древесины. Методы измерений потерь активных ингредиентов и других консервирующих ингредиентов обработанной древесины. Часть 1: Лабораторный метод получения образцов для анализа потерь выпариванием в воздух (SR ENV 1250-1:1997, IDT) SM SR ENV 1250-2:2012 Produse de protecţie a lemnului. Măsurarea pierderilor de materii active şi de alte componente ale produsului de protecţie, la lemnul tratat. Partea 2: Metodă de laborator pentru obţinerea de eşantioane pentru analiză, în vederea măsurării pierderilor după spălare cu apă sau cu apă de mare – Средства защитные для древесины. Методы измерений потерь активных ингредиентов и других консервирующих ингредиентов обработанной древесины. Часть 2: Лабораторный метод отбора проб для анализа потерь в результате выщелачивания в воде или искусственной морской воде (SR ENV 1250-2:1997 , IDT) SM SR EN 1390:2012 Produse pentru protecţia lemnului. Determinarea acţiunii curative împotriva larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Metodă de laborator – Средства защитные для древесины. Определение уничтожающего воздействия на личинки Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Лабораторный метод (SR EN 1390:2006, IDT)

71.100.60 SM SR ISO 280:2012 Uleiuri esenţiale. Determinarea indicelui de refracţie – Масла эфирные. Определение показателя преломления (SR ISO 280:2002, IDT) SM SR ISO 356:2012 Uleiuri esenţiale. Pregătirea eşantioanelor pentru analiză – Масла эфирные. Подготовка образцов для испытаний (SR ISO 356:1999, IDT) SM SR ISO 592:2012 Uleiuri esenţiale. Determinarea rotaţiei optice – Масла эфирные. Определение вращения плоскости поляризации света (SR ISO 592:2001, IDT) SM SR ISO 1241:2012 Uleiuri esenţiale. Determinarea indicelui de ester înainte şi după acetilare şi evaluarea conţinutului de alcooli liberi şi alcooli totali – Масла эфирные. Определение эфирного числа до и после ацетилирования и оценка содержания свободных и общих спиртов (SR ISO 1241:1999, IDT) SM SR ISO 1279:2012 Uleiuri esenţiale. Determinarea indicelui carbonil. Metode potenţiometrice care utilizează clorura de hidroxilamoniu – Масла эфирные. Определение карбонильного числа. Потенциометрические методы с применением гидроксиламмонийхлорида (SR ISO 1279:1999, IDT) SM SR ISO 1342:2012 Ulei esenţial de rosmarin (Rosmarinus officinalis L.) – Масло розмариновое (Rosmarinus officinalis L.) (SR ISO 1342:2001, IDT) SM SR ISO 3044:2012 Ulei esenţial de Eucalyptus citriodora Hook – Масло эвкалиптовое (Eucalyptus citriodora Hook.) (SR ISO 3044:2001, IDT) SM SR ISO 3218:2012 Uleiuri esenţiale. Principii de nomenclatură – Масла эфирные. Правила обозначения (SR ISO 3218:1999, IDT) SM SR ISO 3756:2012 Ulei esenţial de cubeba – Масло кубеба (SR ISO 3756:1999, IDT) SM SR ISO 7359:2012 Uleiuri eterice. Analiza prin cromatografie în fază gazoasă pe coloană umplută. Metodă generală – Масла эфирные. Анализ методом газовой хроматографии на колонках с набивкой. Общий метод (SR ISO 7359:1996, IDT) SM SR ISO 7609:2012 Uleiuri eterice. Analiza prin cromatografie în fază gazoasă pe coloană capilară. Metodă generală – Масла эфирные. Анализ методом газовой хроматографии на

39


INSM Iulie 2012 капиллярных колонках. Общий метод (SR ISO 7609:1996, IDT)

Косметика. Микробиология. albicans (ISO 18416:2007, IDT)

SM SR ISO 8432:2012 Uleiuri esenţiale. Analiza prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Metoda generală – Масла эфирные. Анализ методом жидкостной хроматографии высокого давления. Общий метод (SR ISO 8432:2001, IDT)

71.100.80

SM SR ISO 8897:2012 Ulei esenţial de fructe de ienupăr (Juniperus communis L.) – Масло из ягод можжевельника (Juniperus communis L.) (SR ISO 8897:2010, IDT) SM SR ISO 9909:2012 Ulei esenţial de salvia medicinală (Salvia officinalis L.) – Масло далматского шалфея (Salvia officinalis L.) (SR ISO 9909:2001, IDT) SM SR ISO 11024-1:2012 Uleiuri esenţiale. Ghid general pentru profiluri cromatografice. Partea 1: Elaborarea profilurilor cromatografice pentru prezentare în standard – Масла эфирные. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 1: Подготовка хроматографических профилей для представления в стандартах (SR ISO 11024-1:2002, IDT) SM SR ISO 11024-2:2012 Uleiuri esenţiale. Ghid general pentru profiluri cromatografice. Partea 2: Utilizarea profilurilor cromatografice ale eşantioanelor de uleiuri esenţiale – Масла эфирные. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 2: Применение хроматографических профилей образцов эфирных масел (SR ISO 11024-2:2002, IDT) SM SR ISO 11043:2012 Ulei esenţial de busuioc, tip metilcavicol (Ocimum basilicum L.) – Масло базилика метил-хавиколового типа (Ocimum basilicum L.) (SR ISO 11043:2001, IDT) SM SR ISO/TR 11018:2012 Uleiuri esenţiale. Directive generale pentru determinarea punctului de inflamabilitate – Масла эфирные. Общее руководство по определению температуры вспышки (SR ISO/TR 11018:1999, IDT) SM SR ISO 14714:2012 Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice. Determinarea conţinutului de benzen residual – Масла эфирные и вытяжки ароматических веществ. Определение остаточного содержания бензола (SR ISO 14714:2002, IDT) 71.100.70 SMV ISO 18416:2012 Cosmetice. Microbiologie. Detectarea Candida albicans –

Обнаружение

Candida

SM SR EN 878:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Sulfat de aluminiu – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Сульфат алюминия (SR EN 878:2004, IDT) SM SR EN 902:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Peroxid de hydrogen – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Перекись водорода (SR EN 902:2009, IDT) SM SR EN 937:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clor – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Хлор (SR EN 937:2009, IDT) SM SR EN 938:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clorit de sodium – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Хлорид натрия (SR EN 938:2009, IDT) SM SR EN 939:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Acid clorhidric – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Соляная кислота (SR EN 939:2009, IDT) SM SR EN 974:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Acid fosforic – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Фосфорная кислота (SR EN 974:2004, IDT) SM SR EN 1302:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Coagulanţi pe bază de aluminiu. Metode de analiză – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Коагулянты на основе алюминия. Аналитические методы (SR EN 1302:2000, IDT) SM SR EN 12120:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hidrogenosulfit de sodium – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гидросульфит натрия (SR EN 12120:2005, IDT)

40


INSM Iulie 2012 SM SR EN 12123:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Sulfat de amoniu – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Сульфат аммония (SR EN 12123:2005, IDT)

SM SR EN 13753:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Alumină activată granulată – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гранулированный активированный оксид алюминия (SR EN 13753:2009, IDT)

SM SR EN 12126:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Amoniac lichefiat – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Жидкий аммиак (SR EN 12126:2005, IDT)

SM SR EN 13754:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului umanl. Bentonită – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Бентонит (SR EN 13754:2009, IDT) 71.120.10

SM SR EN 12671:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Dioxid de clor generat in situ – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Двуокись хлора, получаемая на местах (SR EN 12671:2009, IDT) SM SR EN 12903:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ pulbere – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Порошкообразный активированный уголь (SR EN 12903:2009, IDT) SM SR EN 12915-1:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 1: Cărbune activ granulat, proaspăt – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гранулированный активированный уголь. Часть 1: Гранулированный активированный уголь прямой гонки (SR EN 12915-1:2009, IDT)

SM SR EN 573-1:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastic. Partea 1: Sistem numeric de simbolizare – Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформированных изделий. Часть 1: Цифровая система обозначения (SR EN 573-1:2005, IDT) 71.140.10 SM SR EN 13150:2012 Mese de lucru pentru laborator. Dimensiuni, specificaţii de securitate şi metode de încercare – Лабораторное оборудование. Размеры, требования безопасности и методы испытаний (SR EN 13150:2004, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM SR EN 12915-2:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 2: Cărbune activ granulat, regenerat – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гранулированный активированный уголь. Часть 2: Регенерированный гранулированный активированный уголь (SR EN 12915-2:2009, IDT) SM SR EN 12926:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Peroxidisulfat de sodium – Химикаты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Пероксодисульфат натрия (SR EN 12926:2009, IDT) SM SR EN 13752:2012 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Dioxid de mangan – Продукты, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Диоксид магния (SR EN 13752:2009, IDT)

SM SR ISO 3839:2012 Produse petroliere. Determinarea cifrei de brom a distilatelor şi a olefinelor alifatice. Metoda electrometrică – Нефтепродукты. Определение бромного числа дистилляторов и алифатических олефинов. Электрометрический метод (SR ISO 3839:1998, IDT) 75.160.20 SM GOST R 52087:2012 Hidrocarburi gazoase lichefiate combustibile. Condiţii tehnice - Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия (GOST R 52087–2003, IDT) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

41


INSM Iulie 2012 77.140.10 SM SR EN ISO 4957:2012 Oţeluri pentru scule – Стали инструментальные (SR EN ISO 4957:2002, IDT) 77.140.20 SM SR EN ISO 4957:2012 Oţeluri pentru scule – Стали инструментальные (SR EN ISO 4957:2002, IDT) 77.150.10 SM SR EN 573-1:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastic. Partea 1: Sistem numeric de simbolizare – Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформированных изделий. Часть 1: Цифровая система обозначения (SR EN 573-1:2005, IDT) 77.150.30 SM SR EN 13347:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Bare şi sîrme pentru sudare şi pentru lipire tare – Медь и медные сплавы. Пруток и проволока для сварки и пайки-сварки (SR EN 13347:2003, IDT)

SM SR EN 351-1:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protective. Partea 1: Clasificarea penetrării şi retenţiei produselor de protective – Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1: Классификация по проницаемости и удерживанию защитного средства (SR EN 351-1:2007, IDT) SM SR EN 351-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat cu produs de protective. Partea 2: Ghid de eşantionare pentru analiza lemnului tratat cu un produs de protective – Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 2: Руководство по взятию проб для исследования древесины, обработанной защитными средствами (SR EN 351-2:2007, IDT) SM SR EN 599-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventivă a lemnului stabilite prin încercări biologice. Partea 2: Clasificare şi etichetare – Прочность древесины и изделий из древесины. Требования к средствам защиты древесины, полученные путем биологических испытаний. Часть 2: Классификация и этикетирование (SR EN 599-2:1998, IDT) 81

77.160.00 SM SR EN 1369:2012 Turnătorie. Examinare cu pulberi magnetice – Производство литейное. Магнитопорошковая дефектоскопия (SR EN 1369:1998, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040 SM SR EN 335-3:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate ale lemnului. Definirea claselor de risc de atac biologic. Partea 3: Aplicaţii la plăci pe bază de lemn – Прочность древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3: Применение к древесным плитам (SR EN 335-3:1998, IDT) SM SR EN 350-2:2012 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturală a lemnului şi de impregnabilitate a esenţelor de lemn alese după importanţă lor europeană – Прочность древесины и изделий из древесины. Естественная прочность цельной древесины. Часть 2: Руководство по естественной прочность и пропитываемости отдельных пород древесины, имеющих значение в Европе (SR EN 350-2:1997, IDT)

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.080 SM SR EN ISO 21079-1:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 % ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 1: Aparatură, reactivi şi dizolvare – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 1: Аппаратура, реактивы и растворение (SR EN ISO 21079-1:2008, IDT) SM SR EN ISO 21079-2:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 % ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 2: Analize chimice pe cale umedă – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 2. Жидкостный химический анализ (SR EN ISO 21079-2:2008, IDT)

42


INSM Iulie 2012 SM SR EN ISO 21079-3:2012 Analiza chimică a materialelor refractare care conţin alumină, zirconă şi silice. Materiale refractare care conţin de la 5 % ZrO2 pînă la 45 % ZrO2 (metoda alternativă la metoda prin fluorescenţă cu raze X). Partea 3: Metode de spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) şi spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – Анализ химический огнеупорных изделий, содержащих оксид алюминия, двуокись циркония и окись кремния. Огнеупорные изделия, содержащие от 5 до 45 % ZrO2 (альтернативный рентгеновскому флуоресцентному методу). Часть 3. Методы пламенной атомноабсорбционнойспектрофотометрии и атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) (SR EN ISO 21079-3:2008, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

приводом от двигателя. Часть 2-7: требования к распылительным пистолетам (SR EN 50144-2-7:2003, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.140.50 SM SR CEI/TS 61201:2012 Utilizarea limitelor convenţionale ale tensiunilor de atingere. Ghid de aplicare – Использование условных пределов напряжений прикосновения. Руководство по применению (SR CEI/TS 61201:2008, IDT)

83.080.01 SM SR EN ISO 9773:2012 Materiale plastice. Determinarea comportării la foc a epruvetelor flexibile subţiri, dispuse vertical în contact cu o sursă de aprindere sub formă de flacără mică – Пластмассы. Определение поведения при горении тонких гибких образцов в вертикальном положении при контакте с источником возгорания со слабым пламенем (SR EN ISO 9773:2002, IDT) 83.140.40 SM SR EN ISO 14113:2012 Echipamente pentru sudare cu gaze. Furtunuri şi furtunuri asamblate din cauciuc şi materiale plastice pentru utilizare la gaze industriale pînă la 450 bar (45 MPa) – Оборудование для газовой сварки. Резиновые и пластмассовые рукава и рукава в сборе для газов промышленного назначения на давление до 450 бар (45 МPа) (SR EN ISO 14113:2009, IDT) 87

Частные

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

87.060.30 SM SR ISO 2209:2012 Hidrocarburi halogenate lichide de uz industrial. Eşantionare – Углеводороды галогензамещенные жидкие технические. Отбор проб (SR ISO 2209:2008, IDT) 87.100 SM SR EN 50144-2-7:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 27: Prescripţii particulare pentru pistolete de pulverizat – Безопасность ручных электроинструментов с

43


INSM Iulie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Iulie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 152:2012

71.100.50

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SMV EN 13096:2012

23.020.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SMV EN 13130-1:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-2:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-3:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-4:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-5:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-6:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-7:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 13130-8:2012

67.250

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN 60247:2012

17.220.99 29.040.10

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV EN 60325:2012

13.280

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV EN 61566:2012

33.100

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV EN ISO 15175:2012

13.080.40

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN ISO 16133:2012

13.080.01

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN ISO 16703:2012

13.080.10

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV EN ISO 19258:2012

13.080.99

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 6722-1:2012

43.040.10

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV ISO 10381-1:2012

13.080.05

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 10381-4:2012

13.080.05

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 10381-5:2012

13.080.05

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 10381-6:2012

13.080.05

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 10381-8:2012

13.080.05

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 18287:2012

13.080.10

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 18416:2012

07.100.99 71.100.70

30.12.2012

947 – ST din 12.07.2012

44


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

01.040.03 03.080.30

30.12.2012

947 – ST din 12.07.2012

SMV ISO 20022-1:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 20022-2:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 20022-6:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 22155:2012

13.080.10

14.12.2012

936 – ST din 10.07.2012

SMV ISO 22222:2012

03.060

30.12.2012

947 – ST din 12.07.2012

SMV ISO 20252:2012

01.040.03 03.020

30.12.2012

947 – ST din 12.07.2012

SMV ISO 29990:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO/CEI Ghid 63:2012

01.120 11.020

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SMV ISO/CEI TR 200003:2012

03.080.99 35.020

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO/CEI TR 200004:2012

03.080.99 35.020

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO/CEI TR 200005:2012

03.080.99 35.020

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO /TS 10674:2012

03.060 03.080.20 03.100.20

30.12.2012

947 – ST din 12.07.2012

SMV ISO/TS 20022-3:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO/TS 20022-4:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV ISO/TS 20022-5:2012

03.060

17.12.2012

937 – ST din 10.07.2012

SMV CEI 60060-1:2012

17.220.20

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60076-1:2012

29.180

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60189-2:2012

29.060.10 29.060.20

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60358-1:2012

29.120.99 29.240.99 31.060.70

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60502-1:2012

29.060.20

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60745-12012

25.140.20

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60884-2-1:2012

29.120.30

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60884-2-2:2012

29.120.30

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60884-2-3:2012

29.120.30

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 60884-2-4:2012

29.120.30

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV CEI 62110:2012

17.220.20 29.240

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

SMV ISO 18513:2012

45


INSM Iulie 2012

1 SMV CEI/TS 60871-2:2012

2

3

4

29.240.99 31.060.70

10.08.2012

930 – ST din 05.07.2012

Standarde în limba de stat SM SR 11388:2012

29.060.20

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM ISO 22716:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 20-1:2012

71.100.50

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 46-1:2012

71.100.50

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 46-2:2012

71.100.50

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 49-1:2012

71.100.50

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 73:2012

71.100.50

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 84:2012

71.100.50

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 113:2012

71.100.50

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 117:2012

71.100.50

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 252:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 275:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 330:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 335-3:2012

71.100.50 79.040

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 350-2:2012

71.100.50 79.040

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 351-1:2012

79.040 71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 351-2:2012

79.040 71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 573-1:2012

71.120.10 77.150.10

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 599-1:2012

71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 599-2:2012

71.100.50 79.040

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 757:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 760:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 878:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 902:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 937:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 938:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 939:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 974:2012

71.100.80

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

46


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 1014-1:2012

71.100.50

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 1014-2:2012

71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 1014-3:2012

71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 1014-4:2012

71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 1256:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 1262:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR EN 1276:2012

71.100.35

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 1302:2012

71.100.80

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 1320:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 1321:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 1369:2012

25.120.30 77.160.00

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 1390:2012

71.100.50

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 1435:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 1486:2012

13.340.10

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 1557:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR EN 1568-3:2012

13.220.10

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 1600:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 1650:2012

71.100.35

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 1708-1:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 1711:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 1772:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR EN 1791:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 1890:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 10212:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 12120:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12123:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12126:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12671:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12728:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 12903:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12915-1:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12915-2:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 12926:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 13150:2012

71.140.10

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 13267:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

47


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 13268:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13270:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13273:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13347:2012

25.160.20 25.160.50 77.150.30

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 13405:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13435:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13560:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13697:2012

71.080.20 71.100.35

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 13716:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13717:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13752:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 13753:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 13754:2012

71.100.80

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR EN 13926:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 13938-6:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 13955:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 14370:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 14371:2012

71.100.40

30.12.2012

934 – ST din 09.07.2012

SM SR EN 14480:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 14532-1:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 14532-2:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 14532-3:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 14880:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN 15004-3:2012

13.220.20

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 15004-4:2012

13.220.20

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 15004-5:2012

13.220.20

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 15004-9:2012

13.220.20

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 15947-2:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 15947-3:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 15947-4:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 15947-5:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 20693:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 21089:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

48


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 22401:2012

25.160.20

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 22568:2012

25.100.50

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 22857:2012

25.100.50

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 24230:2012

25.100.50

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 24231:2012

25.100.50

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 25184:2012

25.160.20

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN 27931:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 28167:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN 28206:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 28430-1:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 28430-2:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 28430-3:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 29090:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 29313:2012

25.160.30

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN 50144-1:2012

25.140.20

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 50144-2-7:2012

25.140.20 87.100

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 50144-2-16:2012

25.140.99

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 50260-1:2012

25.140.20

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 50260-2-7:2012

25.140.20

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 50285:2012

25.140.20 29.140.30

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

29.180

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60156:2012

29.040.20

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60239:2012

25.180.10

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 60243-1:2012

29.035.01

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60270:2012

17.220.20 19.080

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60398:2012

25.180.10

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 60676:2012

25.180.10

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 60745-2-18:2012

25.140.20

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60746-3:2012

71.040.40

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 60779:2012

25.180.10

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 60871-1:2012

29.240.99 31.060.70

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60871-4:2012

29.120.50

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60076-3:2012

49


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN 60885-3:2012

29.060.20

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60893-2:2012

29.035.01

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 60969:2012

29.140.30

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 61010-2030:2012

19.080 71.040.10

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 61029-2-5:2012

25.080.60 25.140.20

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN 61180-1:2012

19.080 29.020

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR EN 61207-1:2012

19.080 71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 61207-2:2012

71.040.20 71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 61207-3:2012

19.080 71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN 61308:2012

25.180.10

20.07.2012

948 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 636:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 1042:2012

17.060 71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR EN ISO 2503:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 2560:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 2870:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 2871-1:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 2871-2:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 3834-1:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 3834-2:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 3834-3:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 3834-4:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 3834-5:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 4142:2012

71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR EN ISO 4320:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 4957:2012

25.100.01 77.140.10 77.140.20

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR EN ISO 5172:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 5173:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN ISO 5178:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN ISO 5182:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

50


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 5667-15:2012

13.060.30 13.060.45

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN ISO 5817:2012

25.160.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN ISO 5821:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 6141:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6142:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6143:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6144:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-1:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-4:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-6:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-8:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-10:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6145-11:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 6845:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR EN ISO 6847:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 6848:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 8205-3:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 8799:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 9012:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 9455-2:2012

25.160.50

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 9455-3:2012

25.160.50

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 9455-6:2012

25.160.50

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 9455-9:2012

25.160.50

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 9539:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 9773:2012

13.220.40 83.080.01

17.12.2012

940 – ST din 11.07.2012

SM SR EN ISO 13920:2012

25.160.10

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 14113:2012

25.160.30 83.140.40

17.12.2012

956 – ST din 23.07.2012

SM SR EN ISO 14171:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 14172:2012

25.160.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 14175:2012

25.160.20 71.100.20

17.12.2012

945 – ST din 12.07.2012

SM SR EN ISO 14731:2012

25.160.10

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 14912:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

51


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 16664:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 17633:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 17634:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 17663:2012

25.060.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR EN ISO 19439:2012

25.040.40

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR EN ISO 21079-1:2012

81.080 71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 21079-2:2012

81.080 71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 21079-3:2012

81.080 71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR EN ISO 21952:2012

25.160.20

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR EN ISO 24450:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 78-2:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 78-3:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 78-4:2012

71.040.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 229:2012

25.080.01

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 230-1:2012

25.080.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 234-1:2012

25.100.60

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 234-2:2012

25.100.60

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 236-1:2012

25.100.30

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 236-2:2012

25.100.30

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 237:2012

25.100.01

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 238:2012

25.060.20

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 239:2012

25.100.30

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 240:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 242:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 243:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 280:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 296:2012

25.060.20

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 298:2012

25.080.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 299:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 356:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 447:2012

25.080.01

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 456:2012

71.100.40

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 457:2012

71.100.40

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

52


INSM Iulie 2012

1

2

3

4

SM SR ISO 504:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 514:2012

25.100.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 521:2012

25.100.30

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 522:2012

25.100.30

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 592:2012

71.100.60

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 607:2012

71.100.40

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 672:2012

71.100.40

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 673:2012

71.100.40

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 684:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 685:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 691:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 696:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 697:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 702-1:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 702-4:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 718:2012

71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 758:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 759:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 760:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 839-1:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 893:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 894:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 895:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 918:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 802:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 804:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 805:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 883:2012

25.100.01

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 900:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 902:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 903:2012

71.100.10

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 904:2012

71.060.30

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1064:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 1066:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 1067:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 1080:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

53


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 1083-2:2012

25.100.70

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 1085:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 1104:2012

71.100.40

30.12.2012

954 – ST din 20.07.2012

SM SR ISO 1174-2:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 1180:2012

25.140.10

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 1232:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1241:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 1279:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 1342:2012

71.100.60

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 1388-1:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-2:2012

71.080.80

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 1388-4:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-5:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-6:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-7:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-8:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-9:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-10:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-11:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1388-12:2012

71.080.60

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 1392:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 1618:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1619:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1620:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1641-1:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 1641-2:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 1684:2012

25.120.20

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 1690:2012

71.060.50

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 1692:2012

71.060.50

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 1693:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1694:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 1708:2012

25.080.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 1783:2012

71.100.30

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 1985:2012

25.080.50

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2070:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2071:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2072:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

54


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 2073:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2096:2012

71.080.60

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2131:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2209:2012

87.060.30 71.080.01

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2211:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2227:2012

71.080.80

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2268:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2270:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2271:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2272:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2283:2012

25.100.50

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2284:2012

25.100.50

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2296:2012

25.100.40

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2336-1:2012

25.100.40

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2336-2:2012

25.100.40

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2351-1:2012

25.140.01

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2351-3:2012

25.140.01

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2366:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2367:2012

71.060.50

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2407:2012

25.080.50

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2456:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2479:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2480:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2481:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2482:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2483:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2562:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2584:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2585:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2586:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2587:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2590:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2718:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2727:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2769:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2772-1:2012

25.080.40

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

55


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 2772-2:2012

25.080.40

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2773-1:2012

25.080.40

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2787:2012

25.140.10

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2804:2012

25.120.20

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 28282012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2829:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 2869:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 2891:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2924:2012

25.100.40

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 2927:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 2934:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 2961:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 3044:2012

71.100.60

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 3165:2012

71.040.40

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 3218:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 3317:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 3337:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 3338-1:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 3365:2012

25.100.01

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 3393:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 3476:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 3589:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 3590:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 3655:2012

25.080.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 3756:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 3839:2012

71.080.10 75.080

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 3859:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 3936:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 3970:2012

25.060.10

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 4198:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4202:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 4203:2012

25.100.01

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 4280:2012

71.060.50

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4313:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4314:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4315:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

56


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 4321:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4322:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4323:2012

71.100.40

30.12.2012

953 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 4325:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 4326:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 5169:2012

25.060.99

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 5170:2012

25.060.99

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 5272:2012

71.080.15

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 5280:2012

71.080.15

30.12.2012

932 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 5393:2012

25.140.10

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 5415:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 5421:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5608:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5609:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5747:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 5790:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 5829:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 5830:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 5931:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5939:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5940:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 5969:2012

25.100.50

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 6108:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6145-2:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 6155:2012

25.080.10

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 6210-1:2012

25.160.30

17.12.2012

950 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 6227:2012

71.040.40

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6228:2012

71.040.40

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6261:2012

25.100.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6353-1:2012

71.040.30

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6375:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6376:2012

71.100.10

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6382:2012

71.040.40

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 6387:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6388:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6480:2012

25.140.30

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6545:2012

25.080.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

57


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 6685:2012

71.040.40

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 6779:2012

25.140.30

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6791:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 6835:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6839:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6844:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 6986:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 6998:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 6999:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 7359:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 7388-1:2012

25.060.20

17.12.2012

959 – ST din 25.07.2012

SM SR ISO 7609:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO 7755-1:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-2:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-3:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-4:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-5:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-6:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-7:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-8:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-9:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-10:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-11:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 7755-12:2012

25.100.20

17.12.2012

942 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 8004:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 8006:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 8007-1:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 8212:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 8213:2012

71.040.40

30.12.2012

939 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 8214:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 8215:2012

71.100.40

30.12.2012

933 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 8220:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 8432:2012

71.100.60

30.12.2012

958 – ST din 24.07.2012

SM SR ISO 8486-1:2012

25.100.70

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 8526-1:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 8526-2:2012

25.060.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 8658:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

58


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 8688-1:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 8688-2:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 8830:2012

25.100.50

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 8897:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR ISO 8956:2012

25.080.10

17.12.2012

941 – ST din 11.07.2012

SM SR ISO 9088:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 9138:2012

25.100.70

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 9242:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 9243:2012

25.140.30

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 9284:2012

25.100.70

17.12.2012

944 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 9406:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 9524:2012

25.040.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 9909:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR ISO 10136-1:2012

71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 10136-2:2012

71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 10136-3:2012

71.040.20

30.12.2012

931 – ST din 09.07.2012

SM SR ISO 10143:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 10145-1:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 10145-2:2012

25.100.20

17.12.2012

943 – ST din 12.07.2012

SM SR ISO 10791-3:2012

25.040.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 10791-6:2012

25.040.10

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 11024-1:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR ISO 11024-2:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR ISO 11043:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

SM SR ISO 11412:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 11713:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 12980:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 12984:2012

71.100.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO 12985-1:2012

71.100.10

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 12985-2:2012

71.100.10

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 12986-1:2012

71.100.10

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 12989-1:2012

71.100.10

30.12.2012

949 – ST din 16.07.2012

SM SR ISO 13281:2012

25.040.40

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 14258:2012

25.040.40

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM SR ISO 14714:2012

71.100.60

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ISO/TR 896:2012

71.100.40

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

SM SR ISO/TR 11018:2012

71.100.60

30.12.2012

951 – ST din 18.07.2012

59


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO/TS 14167:2012

71.040.40

30.12.2012

957 – ST din 24.07.2012

SM SR CEN ISO/TR 38346:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR CEN ISO/TR 15608:2012

25.160.01

17.12.2012

946 – ST din 13.07.2012

SM SR CEI 60502-2:2012

29.060.20

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR CEI 60871-3:2012

31.060.70

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR CEI 60884-1:2012

29.120.30

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR CEI 60884-2-5:2012

29.120.30

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR CEI 60884-2-6:2012

29.120.30

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR CEI/TS 61201:2012

13.260 29.020 91.140.50

10.08.2012

935 – ST din 10.07.2012

SM SR ENV 807:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ENV 1250-1:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ENV 1250-2:2012

71.100.50

30.12.2012

938 – ST din 10.07.2012

SM SR ENV 13550:2012

25.040.40 35.240.70

17.12.2012

952 – ST din 19.07.2012

SM STAS 6182/41:2012

67.160.10

30.12.2012

947 – ST din 13.07.2012

Standarde

în limba rusă

SM GOST R 50890:2012

33.060.20

06.08.2012

927 – ST din 02.07.2012

SM GOST R 52087:2012

75.160.20

06.08.2012

928 – ST din 02.07.2012

SM GOST R 53512:2012

67.100.30

06.07.2012

929 – ST din 03.07.2012

60


INSM Iulie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (Iulie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

SMV EN 1486:2010

13.340.10

30.06.2013

SM SR EN 1486:2012

957 – ST din 24.07.2012

SMV EN ISO 5667-15:2011

13.060.30 13.060.45

01.09.2013

SM SR EN ISO 5667-15:2012

940 – ST din 11.07.2012

SMV ISO 6141:2011

71.040.40

01.04.2013

SM SR EN ISO 6141:2012

958 – ST din 24.07.2012

SMV ISO 6142:2011

71.040.40

01.04.2013

SM SR EN ISO 6142:2012

958 – ST din 24.07.2012

SMV ISO 6143:2011

71.040.40

01.04.2013

SM SR EN ISO 6143:2012

958 – ST din 24.07.2012

SMV ISO 14912:2011

71.040.40

30.06.2013

SM SR EN ISO 14912:2012

957 – ST din 24.07.2012

SMV ISO 16664:2011

71.040.40

30.06.2013

SM SR EN ISO 16664:2012

957 – ST din 24.07.2012

SMV ISO/TS 14167:2011

71.040.40

30.06.2013

SM SR EN ISO 14167:2012

957 – ST din 24.07.2012

SMV CEN/TR 196-4:2011

91.100.30

30.12.2012

SM SR CEN/TR 196-4:2011

939 – ST din 11.07.2012

SM SR EN 60745-2-18:2010

25.140.20

01.09.2013

SM SR EN 60745-2-18:2012

935 – ST din 10.07.2012

29.120

01.09.2013

SM SR CEI 60884-1:2012

SM GOST R 51322.1:2003 (CEI 60884-1-94) GOST 9523-84 (ISO 237-75)

5

935 – ST din 10.07.2012

25.100

01.09.2013

SM SR ISO 237:2012

941 – ST din 11.07.2012

GOST 10112-2001 (ISO 1085-99)

25.140.30

01.09.2013

SM SR ISO 1085:2012

945 – ST din 12.07.2012

GOST 10673-75 (ISO 3337-78)

25.100.20

01.09.2013

SM SR ISO 3337:2012

942 – ST din 11.07.2012

GOST 12595-2003 (ISO 702-1:2001)

25.080.01

01.09.2013

SM SR ISO 702-1:2012

952 – ST din 25.07.2012

GOST 14111-90 (ISO 5184-79)

25.160.20

01.12.2013

SM SR EN 25184:2012

950 – ST din 16.07.2012

GOST 19090-93 (ISO 5969-79)

25.100.50

01.09.2013

SM SR ISO 5969:2012

943 – ST din 12.07.2012

GOST 21991-89 (CEI 447-74)

29.020

01.09.2013

SM SR ISO 447:2012

959 – ST din 25.07.2012

GOST 25827-93 (ISO 7388-1-83)

25.060.20

01.09.2013

SM SR ISO 7388-1:2012

959 – ST din 25.07.2012

61


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

5

GOST 29090-91 (ISO 9539-88)

25.160.30

01.09.2013

SM SR EN ISO 9539:2012

945 – ST din 12.07.2012

GOST 29118-91 (ISO 3859-91)

25.100.20

01.09.2013

SM SR ISO 3859:2012

942 – ST din 11.07.2012

GOST 29190-91 (ISO 1064-74)

71.100.40

01.04.2013

SM SR ISO 1064:2012

954 – ST din 20.07.2012

GOST 29197-91 (5169-77)

01.110 25.080.01

01.09.2013

SM SR ISO 5169:2012

959 – ST din 25.07.2012

62


INSM Iulie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Iulie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM

SM SR EN 50144-1:2012/A1:2012

25.140.20

A1

948 – ST din 13.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 50144-1:2012/A2:2012

25.140.20

A2

948 – ST din 13.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-1:2010/A43:2012

25.140.10

A43

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A3:2012

25.140.10

A3

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A4:2012

25.140.10

A4

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A5:2012

25.140.10

A5

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A6:2012

25.140.10

A6

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A7:2012

25.140.10

A7

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A23:2012

25.140.10

A23

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A24:2012

25.140.10

A24

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A25:2012

25.140.10

A25

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A27:2012

25.140.10

A27

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A28:2012

25.140.10

A28

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A29:2012

25.140.10

A29

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A30:2012

25.140.10

A30

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A31:2012

25.140.10

A31

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A32:2012

25.140.10

A32

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A33:2012

25.140.10

A33

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A34:2012

25.140.10

A43

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A35:2012

25.140.10

A43

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A36:2012

25.140.10

A36

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A37:2012

25.140.10

A37

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-2:2010/A38:2012

25.140.10

A38

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A1:2012

25.140.10

A1

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A2:2012

25.140.10

A2

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A3:2012

25.140.10

A3

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A23:2012

25.140.10

A23

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A24:2012

25.140.10

A24

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A25:2012

25.140.10

A25

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A26:2012

25.140.10

A26

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A27:2012

25.140.10

A27

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

2

Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii № изм. № и дата постановления 3

4

Pag. Cтр.

5

63


INSM Iulie 2012 1

2

3

4

5

SM SR EN 60061-3:2010/A28:2012

25.140.10

A28

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A29:2012

25.140.10

A29

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A30:2012

25.140.10

A30

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A31:2012

25.140.10

A31

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60061-3:2010/A32:2012

25.140.10

A32

955 – ST din 23.07.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 9773:2012/A1:2012

A1

940 – ST din 11.07.2012

Nu se publică

SM SR CEI 60884-1:2012/A1:2012

13.220.40 83.080.01 29.120.30

A1

935 – ST din 10.07.2012

Nu se publică

SM SR CEI 60969:2012/A1:2012

29.140.30

A1

935 – ST din 10.07.2012

Nu se publică

SM SR CEI 60969:2012/A2:2012

29.140.30

A2

935 – ST din 10.07.2012

Nu se publică

GOST 11016-93 (ISO 5970-79)

97.140

A1

960 – ST din 31.07.2012

Pag 65

SM SR EN 73:2012/AC:2012

79.040

AC

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 1568-3:2012/AC:2012

13.220.10

AC

940 – ST din 11.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 12417+A2:2011/AC:2012

25.040.10

AC

952 – ST din 19.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13096:2012/AC:2012

23.020.30

AC

948 – ST din 16.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13128+A2:2011/AC:2012

25.080.20

AC

959 – ST din 25.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13268:2012/AC:2012

71.100.40

AC

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13270:2012/AC:2012

71.100.40

AC

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13560:2012/AC:2012

71.100.40

AC

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 13898+A1:2011/AC:2012

25.080.60

AC

941 – ST din 11.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 14480:2012/AC:2012

71.100.40

AC

953 – ST din 19.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60076-3:2012/C91:2012

29.180

C91

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN 60884-1:2012/C91:2012

29.120.30

C91

934 – ST din 09.07.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 14912:2012/AC:2012

71.040.40

AC

957 – ST din 24.07.2012

Nu se publică

SM SR ISO 1241:2012/C1:2012

71.100.60

C1

938 – ST din 10.07.2012

Nu se publică

64


INSM Iulie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.140 Изменение № 1 ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) Стулья ученические. Типы и функциональные размеры Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 40 от 29.11.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6168 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Таблица2 мм Наименование размера

Значение для стула, номера 1

2

3

4

5

6

260

300

340

380

420

460

Эффективная глубина сиденья t* (допускается отклонение минус 20 мм) Ширина сиденья Ъ3, не менее

260

290

330

360

380

400

250

270

290

320

340

360

Высота линии перегиба спинки w, не более

160

170

190

200

210

220

Высота нижнего края спинки над сиденьем h6, не более Высота верхнего края спинки над сиденьем h7, не более Ширина спинки b4, не менее

120

130

150

160

170

190

250

280

310

330

360

400

250

250

250

280

300

320

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

Радиус спинки в плане r2, не менее***

300

300

300

300

300

300

Угол наклона сиденья δ, град*4

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

95130

95130

95130

95130

95130

95130

Высота сиденья h5

Радиус изгиба переднего края сиденья r1**

Угол наклона спинки β, град

* Эффективная глубина сиденья – размер по горизонтали от передней кромки сиденья до наиболее выпуклой части спинки, измеряемый по оси стула и соответствующий минимальной глубине сиденья. ** Отсутствует при наличии наклона передней половины сиденья Q. *** Допускается прямая спинка, не имеющая радиуса в плане. 4 * Допускается угол наклона передней половины сиденья Q до плюс 8°. (Продолжение см. с. 66)

65


INSM Iulie 2012 (Продолжение Изменения №1к ГОСТ 11016-93)

Чертеж заменить новым:

(ИУС№6 2012г.)

[BS nr. 7 - 2012]

66


INSM Iulie 2012 Proiecte de standarde pentru anchetă publică iulie 2012 Proiect SM 209:2012 „Material săditor pomicol. Butaşi înrădăcinaţi de coacăz şi de agriş. Condiţii tehnice”(Înlocuieşte SM 209:2006, standard conex la Reglementarea Tehnică „Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate”)

Proiect SM 210:2012 „Material săditor pomicol. Drajoni de zmeur. Condiţii tehnice” (Înlocuieşte SM 210:2006, standard conex la Reglementarea Tehnică „Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate”)

Asupra acestor proiecte de standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 20.09.2012, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.

Elaborator:Comitetul Tehnic de Standardizare CT-10 „Fructe proaspete” Instituţia Publică Instututul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, tel. 78-77-50

Textele proiectelor standardelor pot fi consultate în incinta INSM, bir. 26 la dna Rodica Siloci. Opiniile şi obiecţiile dvs rugăm să le transmiteţi pe site-ul:www.standard.md pînă la 19.09.2012. Telefoane de contact: 218-424; 218-426

67


INSM Iulie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0024-M din 04.07.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizatorul hematologic tip ABX Micros ES 60, cu numerele de fabricaţie: 110ESOH02868; 108ESOH02468; 105ESOH02276; 112ESOH03165; 201ESOH03440, producător „HORIBA ABX SAS”, Republica Franceză, solicitant ÎM „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0280:2012. A elibera ÎM „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0239U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către S.R.L. „Chişinău-Gaz”, mun. Chişinău, s-a hotărît: A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 033K-05/12, pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative, tip РЛ, nr. de fabricaţie 1208, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 014K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1207, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012. a)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 013K-01/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1206, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 032K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 225, eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012. c)

Director general

Vitalie DRAGANCEA

68


INSM Iulie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0025-M din 16.07.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la deflectometrul tip „Prima 100LWD” deţinut de către F.Ş.P. „Universinj” S.R.L. mun. Chişinău, s-a hotărît: a)

A recunoaşte, certificatul de etalonare a deflectometrului tip „Prima 100 LWD”, numărul de fabricaţie S/N06012012-PMV-1005004, eliberat de către Grontmij/Carl Bro A/S, Pavement Consultants, Danemarca, la 06.01.2012, din motivul lipsei de etaloane din cadrul laboratoarelor metrologice a Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, şi imposibilităţii de a efectua etalonarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova. Se recomandă să se efectueze etalonarea periodică a deflectometrului tip „Prima 100 LWD”, numărul de fabricaţie S/N-06012012-PMV-1005004, în laboratoarele desemnate cu acest drept şi care deţin trasabilitate la etaloanele internaţionale a Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM).

Director general

Vitalie DRAGANCEA

69


INSM Iulie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0026-M din 19.07.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la traductorul de deplasare tip „TR-25” şi la presa de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, deţinută de către ÎCS „Pa&Co International” S.R.L., mun. Bălţi, s-a hotărît: a)

De recunoscut, certificatul de etalonare nr. L-05/912/2011, pentru traductorul de deplasare tip „TR-25”, producător „NOVOTECHNIC”, Republica Federală Germană cu numărul de fabricaţie 105038/A; eliberat de către „S.C. GELUTECH LABORATOR FORTE S.R.L.”, România, la 27.10.2011.

b) De recunoscut, certificatul de etalonare nr. F-01/911/2011, pentru presa de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, producător „UTEST”, Turcia cu numărul de fabricaţie 11/091221, eliberat de către „S.C. GELUTECH LABORATOR FORTE S.R.L.”, România, la 27.10.2011.

Se recomandă să se efectueze etalonarea periodică a traductorului de deplasare tip „TR-25”, producător „NOVOTECHNIC”, Republica Federală Germană şi a presei de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, producător „UTEST”, Turcia în laboratoarele Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

70


INSM Iulie 2012 NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE Situaţia pe trimestrul II anul 2012 a)

Nr. crt.

Data înregistrării avizului

Eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care l-a eliberat 4

Genul de activitate

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

6

7

1

2

1.

04.04.2012

04.04.2015

PRMV/C nr.000235

Producere, 74 din reparare, montare, 04.04.2012 punere în funcţiune, vînzare

Defectoscoape ultrasonice

2.

04.04.2012

04.04.2015

PRMV/C nr.000235

Producere, 74 din reparare, montare, 04.04.2012 punere în funcţiune, vînzare

Defectoscoape ultrasonice

3.

04.04.2012

04.04.2015

V/C nr.000236

Vînzare

74 din 04.04.2012

4.

04.04.2012

04.04.2015

V/C nr.000237

Vînzare

74 din 04.04.2012

5.

17.04.2012

17.04.2015

RV/C nr.000238

Reparare, vînzare

83 din 17.04.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

6.

17.04.2012

17.04.2015

V/C nr.000239

Vînzare

83 din 17.04.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

3

5

Numărul ordinului privind înregistrarea

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Note

8 Întreprinderea de Cercetare şi Producţie „RDM” S.R.L., MD-2001, bd. Gagarin Iu. bd., 2 mun. Chişinău Întreprinderea de Cercetare şi Producţie „RDM” S.R.L., MD-2001, bd. Gagarin Iu. bd., 2 mun. Chişinău Întreprinderea Mixtă „CASAFARM” S.R.L.,MD-2001, str. Mitropolit Varlaam, 63 mun. Chişinău Societatea cu Răspundere Limitată„FITOSFERA ”,MD-2028, şos. Hînceşti, 62/A, ap. 77 mun. Chişinău Î.M. „DELTA MEDICA” S.R.L., MD2064, str. Livescu Ioan, 31, mun. Chişinău, Republica Moldova Firma „SARVN” S.R.L.,MD-2051, str. Liviu Deleanu, 5/A mun. Chişinău

71


INSM Iulie 2012 7.

19.04.2012

19.04.2015

V/C nr. 000240

Vînzare

88 din 19.04.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale

F.P.C. „ESCULAPFARM” S.R.L. str. Vasile Alecsandri, 17, ap. (of.) 2, mun. Chişinău, Republica Moldova Firma „PANAXGINSENG” S.R.L., str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici, 10/1, mun. Chişinău, Republica Moldova Societatea cu Răspundere Limitată „AZ CAS CENTRU”, MD-2075, str. Ginta Latină, 3, ap. (of.) 21, mun. Chişinău Firma Ştiinţifică de Producţie „GARDA” S.R.L., MD-2005, str. Feredeului, 4, mun. Chişinău

8.

19.04.2012

19.04.2015

V/C nr.000241

Vînzare

88 din 19.04.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

9.

03.05.2012

03.05.2015

RMV/C nr.000242

Reparare, montare, punere în funcţiune, vînzare

97 din 03.05.2012

Aparate cîntărit funcţionare neautomată

10.

14.05.2012

14.05.2015

RV/C nr.000243

Reparare, vînzare

104 din 14.05.2012

11.

14.05.2012

14.05.2015

V/C nr.000244

Vînzare

104 din 14.05.2012

12.

24.05.2012

24.05.2015

Î/C nr.000245

Închiriere

109 din 24.05.2012

Manometre (aparate pentru măsurarea presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AirForce Contoare de apă S.R.L. „UNIPLAST”, MD-2002, str. Pădurii, 6/2 mun. Chişinău, Republica Moldova Balanţe, COOPERATIVA greutăţi RAIONALĂ DE CONSUM HÎNCEŞTI „HÎNCOOP” MD3401, str. Mihalcea Hîncu, 158 or. Hînceşti

13.

24.05.2012

24.05.2015

R/C nr.000246

Reparare

109 din 24.05.2012

14.

11.06.2012

11.06.2015

V/C nr.000247

Vînzare

123 din 11.06.2012

de cu

Contoare de apă Patenta de rece şi caldă Întreprinzător „BABIN CONSTANTIN ANATOLII” str. Teilor, c.5, ap.30, Republica Moldova Aparate pentru Î.M. „Medicormăsurarea Farm” S.A., presiunii MD-2012, bd. Ştefan arteriale, cel Mare şi Sfînt, termometre, 148, mun. Chişinău, aparate de Republica Moldova cîntărit

72


INSM Iulie 2012 15.

29.06.2012

29.06.2015

V/C nr.000248

Vînzare

139 din 29.06.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

16.

29.06.2012

29.06.2015

V/C nr.000249

Vînzare

139 din 29.06.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale

17.

29.06.2012

29.06.2015

RV/C nr.000250

Repararea, vînzare

139 din 29.06.2012

Societatea cu Răspundere Limitată „OSP-FARM”,MD2015, str. Sarmizegetusa, 8, ap.(of.) 34, mun.Chişinău

S.R.L. „DENTIŢA FARM” MD-3601, str. Naţională, 10, or. Ungheni, Republica Moldova Aparate pentru Î.I. „MEDIPROFmăsurarea RĂILEANU”, str. Sf. presiunii Maria, 4, or. arteriale Cimişlia, Republica Moldova

b) Eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi Nr. crt.

1

Data înregistrării avizului

Data Seria, numărul expirării de înregistrare termenului a avizului şi de indicativul de valabilitate a identificare a avizului instituţiei care l-a eliberat

Genul de activitate

5

Numărul ordinului privind înregistrarea

2

3

4

6

1.

26.04.12

26.04.15

R/B nr. 002

Reparare

2

2.

17.05.12

17.05.15

RV/B nr.003

Reparare, vînzare

3

3.

26.06.12

26.06.15

Î/B nr.004

Închiriere

4

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Note

7

8

Repararea MM a Î.I. „Daraban”, mun. masei Bălţi,,str. Ungheni , 20 Repararea, S.R.L. „Alianţa vînzarea MM a comerţului” mun. debitului si Bălţi, str. Alexandru temperaturii cel Bun, 1 Închirierea S.R.L. „Bina Balan”, balanţelor şi mun. Bălţi, str. M. greutăţilor la Viteazu, 18A piaţă

8. 9. 0. 1. 2. 3. 4.

73


INSM Iulie 2012 O R D I N U L

M I N I S T E R U L U I Nr.

din “ 17 ”

123

E C O N O M I E I

iulie 2012

mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea documentelor normative ale Republicii Belarusi în calitate de reglementări de metrologie legală (proceduri de măsurări legale) în scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii masurărilor în Republica Moldova, conform Art 2, alin.(2), lit.d) al Legii Metrologiei nr..647-ХШ din 17.11.95 cu modificări şi completări ulterioare şi în baza Acordului privind schimbul şi rectoaşterea reciprocă a documentelor normative în domeniul standardizării şi metrologiei, semnat la Minsk, 7 mai 1998, între Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat Standarde, Metrologie, Certificare al Republicii Belarusi precum şi la solicitarea S.A. ,,Uzina Metalurgică Moldovenească”

ORDON 1. A aproba, cu aplicare din 26.07.2012, în calitate de documente normative naţionale - proceduri de măsurări legale urmatoarele documente normative din domeniul metrologiei ale Republic Belarusi:

2. -

-

PML MVI.MN 1120:2012 "Procedură de măsurare a conţinutului de radionuclizi naturali de radiu-226, toriu-232, potasiu-40 şi de cesiu-137 în materiale şi produse de construcţii cu spectrometre cu scintilaţie tip EL 1309 (МКГ-1309) şi MKC-AT1315";

-

PML MVI.MN 708:2012"Monitorizarea radiologică a metalelor". A pune în sarcină Direcţiei Metrologie din cadrul Ministerului Economiei transmiterea prezentului ordin: spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei şi Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) - spre publicare în ediţia oficială a „Buletinului de standardizare".

3. INSM va asigura publicarea specială „Buletinul de Standardizare".

referitor

la

procedurile

de

măsurări

legale

nominalizate

în

4. Controlul exercitării prezentului Ordin se pune în sarcină viceministrului Octavian CALMÎC

Viceprim-ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

74

ediţia


INSM Iulie 2012

PROTEJAREA SPIRITULUI OLIMPIC Activitatea comună a comitetelor ISO și IEC – foarte importantă pentru organizarea Jocurilor Olimpice Asigurarea securității unor evenimente sportive globale, precum Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială, reprezintă o provocare majoră pentru organizatori. Concursurile atrag mulțimi de oameni, fiind foarte mediatizate. Multe din măsurile tehnice, care stau la baza sistemului de securitate al Jocurilor din Londra, depind de dispozitive și instalații electronice ce se conformează standardelor internaționale elaborate de ISO/IEC JTC 1 - Comitetul tehnic comun al ISO și IEC care abordează problemele tehnologiei informaționale. Activitatea ISO/IEC JTC 1 este, de asemenea, utilizată pe larg în sistemele introduse pentru a ajuta atleții și spectatorii să se bucure de experiența la Jocurile Olimpice. Sfîrșitul inofensivității Nici un alt eveniment nu atrage atîta atenție ca Jocurile Olimpice. Mediatizarea extensivă și prezența atleților din toată lumea transformă participanții în ținte ideale pentru grupări, în special teroriste, care caută publicitate maximă și criminali care îi vad ca pe niște cîștiguri suplimentare bune.

75


INSM Iulie 2012 În același timp, națiunile gazdă, orașele și organizatorii în vizorul lumii trebuie să asigure securitatea maximă pentru concurenți și spectatori, ceea ce este dificil și foarte costisitor. De la evenimentele tragice din cadrul Jocurilor din Munich din 1972, securitatea a figurat în topul agendei organizatorilor, în particular în decursul Jocurilor de vară, care sînt vizibil mai greu de securizat. Și această grijă este deplin justificabilă, după cum au demonstrat clar incidentele din 1992 din Barcelona și cele din 1996 din Atlanta. Securitatea și tehnica extensivă și măsurile de supraveghere au fost introduse pentru prima dată în timpul Jocurilor Olimpice din 2004 din Atena, iar pentru Jocurile Olimpice din Londra de anul acesta agențiile și organizațiile implicate au accentuat faptul că securitatea va fi printre priorități. Costuri spirală pentru o abordare ierarhizată Costurile pentru asigurarea securității concurenților și spectatorilor, precum și a locației înainte și pe parcursul Jocurilor Olimpice au variat în decursul anilor. Bugetul pentru securitate la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney a atins 180 milioane USD. Cu patru ani mai tîrziu, acesta s-a mărit pînă la 1,5 miliarde USD pentru Atena. Costurile provizorii pentru operațiunile de securitate în cazul Jocurilor din Londra au fost stabilite la 865 milioane USD în raportul comitetului Camerei Comunelor, reprezentînd 5% din bugetul total alocat pentru Jocurile Olimpice. Necesitatea de a asigura securitatea maximă pentru aceste evenimente a dus treptat la o abordare ierarhizată, care include resurse fizice, umane și tehnologice. În cadrul Jocurilor din Londra, peste 27000 de contractanți privați din domeniul securității, polițiști și militari vor fi angajați în controlul accesului și asigurării securității atleților, spectatorilor și locației Jocurilor Olimpice. Sisteme și instalații high-tech vor servi drept suport pentru resursele umane. Rolul ISO/IEC JTC 1 în controlul accesului Multe din tehnologiile utilizate pentru siguranța Jocurilor Olimpice din Londra 2012, în special, controlul accesului pentru personalul autorizat, mișcarea indivizilor și alte aspecte ale Jocurilor se bazează pe standardele elaborate de diverse comitete tehnice și grupuri de lucru ale ISO/IEC JTC 1. Autoritatea olimpică londoneză a specificat în șirul de tendere organizate că există necesitatea utilizării soluțiilor tehnologice pentru securizarea locației, inclusiv sistemele de control al accesului ce cuprind identificarea prin frecvențe radio (IFR). IFR este o tehnologie fără fir, care permite comunicarea între dispozitivele de căutare și etichetele electronice încorporate. Aceasta poate fi utilizată la identificarea și urmărirea persoanelor sau tipului produselor. Standardele IFR sînt pregătite de subcomitetul JTC 1/SC 31: Identificarea automată și tehnici de captare a datelor. Scanerele biometrice ale irisului și mîinilor au fost instalate în octombrie 2009 pentru a permite muncitorilor autorizați să intre și să iasă din parcul olimpic. Scanerele pentru mîini oferă acces controlat pentru aproximativ 5000 de muncitori pe oră. În procesul de angajare, muncitorilor li s-au scanat mîinile pentru a le permite accesul în parcul olimpic. O fotografie digitală 3D a mîinii a fost făcută, păstrîndu-se mărimea unică și forma mîinii. Datele au fost codificate, stocate în siguranță și utilizate pentru oferirea accesului pe teren în timpul construcțiilor. Scanarea irisului a fost folosită în același mod la necesitate. Biometria este responsabilitatea ISO/IEC JTC 1/SC 37, care în iulie 2012 a publicat circa 80 standarde internaționale și rapoarte privind aplicații, schimburi de formate și chiar probleme sociale, culturale și etice referitoare la utilizarea

76


INSM Iulie 2012 tehnologiilor biometrice pentru identificarea oamenilor. Accesul atleților și personalului implicat în Jocurile Olimpice va continua în baza acestor identificări pe durata întregului eveniment. Contribuția la distracție Focusarea doar pe problemele de securitate ar putea crea o părere distorsionată a contribuției generale a ISO/IEC JTC 1 la întreaga experiență pentru atleți și spectatori. Majoritatea sistemelor utilizate pentru securitatea Jocurilor Olimpice au fost de asemenea angajate în facilitarea șederii atleților și sporirea distracției spectatorilor. Multe sisteme bazate pe tehnologiile informaționale și de comunicații vor fi instalate în parcul olimpic și în Londra. Toate vor depinde de standardele pregătite de ISO/IEC JTC 1. Ele vor contribui la cele mai bune și sigure condiții pentru participanți și spectatori, permițîndu-le să profite la maxim de experiența olimpică.

Sursa: E-tech, iulie 2012

77


INSM Iulie 2012 Proiectarea pentru oameni Tehnologiile susțin modul sănătos de viață Elaborarea standardelor este o activitate foarte importantă. Aceasta implică citirea și comentarea unui număr mare de documente, unele din ele fiind vaste și complicate. De asemenea, implică participarea la multe întruniri și discuții îndelungate și detaliate. Desigur, nu ne-am implica în elaborarea standardelor dacă nu am crede că rezultatul final contează și că lumea se schimbă spre bine datorită eforturilor noastre. Dar printre documentele detaliate și procedurile oficiale, este posibilă omiterea obiectivelor principale. Din acest motiv, uneori este util să facem o pauză și să evaluăm munca în context global.

Înțelegerea factorilor umani Oamenii utilizează tehnologii tot mai des, ceea ce potențial duce la probleme de sănătate. Din fericire, standardele asigură faptul că tehnologia este înalt funcțională, astfel contribuind la sănătatea și bunăstarea utilizatorilor. Într-o oarecare măsură, relația este clară. ISO/TC 159 „Ergonomia”, definește ergonomia (de asemenea cunoscută drept factorul uman) în planul său de afaceri ca “disciplina științifică, care studiază interacțiunea omului cu alte elemente ale sistemului și este profesia care aplică teoria, principiile, datele și metodele, ce trebuie elaborate pentru a optimiza performanța generală a sistemului și bunăstarea oamenilor.” Aceasta este definiția dată de Asociația Ergonomică Internațională, care include aproximativ 50 de societăți profesionale naționale drept membri. Totuși, mulți oamenii nu înțeleg corect ergonomia. Acest fapt poate fi datorat originii grecești a cuvîntului (ergon – muncă și nomos – legea naturală), impulsul major fiind primit după cel de-al doilea război mondial cînd ergonomia îmbunătățită la locul de lucru era considerată ca parte cheie a reabilitării economice. După război, ergonomia s-a axat pe productivitatea industrială, în special. Aplicarea ergonomiei în problemele productivității a rezultat într-o creștere în industrie între anii 1960 și 1980.

78


INSM Iulie 2012 Sănătatea și siguranța În Europa, ergonomia a devenit recent parte a legislației privind sănătatea și siguranța, ca urmare a reformei “six-pack” privind Directivele Comunității Economice Europene introdusă în 1992. Două dintre aceste directive (una privind gestionarea manuală și alta referitoare la echipamentele cu ecrane) au fost instrumentale în luarea în serios a ergonomiei de către angajatorii europeni. Drept rezultat al acestei legături cu sănătatea și siguranța, mulți oameni vad ergonomia ca fiind axată în special pe reducerea accidentelor și rănirilor. Această bază nu a fost elaborată imediat. Ea a apărut în anii 1980 cu referire la problemele abordate de reforma six-pack. Una din aceste probleme – lucrul cu echipamentul cu ecran – a fost punctul de pornire pentru crearea ISO/TC 159/SC 4 în 1983 pentru abordarea noului item de lucru cu titlul Procesarea informației vizuale. După cîțiva ani de muncă, a fost publicat standardul ISO 9241, Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul video-terminalelor (VDT). Acesta s-a concentrat pe îngrijorarea privind impactul muncii în fața ecranelor asupra sănătății oamenilor. Riscurile pentru sănătate asociate cu ecranele au stîrnit controverse privind natura și magnitudinea pericolului. Totuși, majoritatea autorităților științifice și de reglementare au recunoscut că riscurile sunt relativ minore în comparație cu domenii ca manufactura sau construcțiile, unde accidentele serioase sau chiar decesele sînt foarte comune. Însă, argumentele în favoarea reglementării au fost că oamenii utilizează foarte des echipamentele cu ecrane, ceea ce reprezintă un risc colectiv semnificativ pentru societate. În acest context, ISO/TC 159/SC 4 a elaborat o serie de standarde ISO 9241 în scopul asigurării unui minim al calității ergonomice a ecranelor pentru computere (Partea 3), tastaturi (Partea 4), locul de plasare a computerului (Partea 5) și mediul de muncă din oficiu (Partea 6). De la început, am recunoscut că, chiar dacă cineva ar avea ecranul, tastatura, masa și mediul înconjurător ideal din punct de vedere ergonomic, natura postului de lucru ar putea oricum crea probleme în decursul multor ore de muncă. Partea a 2-a a ISO 9241 a fost creată pentru a oferi ghidare privind proiectarea sarcinilor și lucrului pentru a ameliora astfel de probleme. De asemenea, am recunoscut anterior că software-ul joacă un rol important în determinarea experienței utilizatorului, astfel au mai fost adăugate alte cîteva părți la standard. ISO 9241 a fost un standard cu influență în toată lumea și la el se face referință în multe reglementări. Un total de 35 de state iau parte la activitatea ISO/TC 159/SC 4 și adoptă aceste standarde ca naționale. Utilizabilitatea Unul din cele mai procurate standarde este ISO 9241-210:2010, Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 210: Procesul de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul uman. Acesta este o revizuire a ISO 13407:1999, Procesul de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul uman. Aceste standarde au fost pe larg acceptate drept abordarea recomandată în elaborarea sistemelor, serviciilor și produselor utilizabile. Definiția utilizabilității, inclusă în ISO 924111:1998, Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul video-terminalelor (VDT). Partea 11: Ghid privind utilizabilitatea, explică utilizabilitatea ca fiind mai mult decît facilitarea lucrurilor. Utilizabilitatea este măsura în care un produs poate fi utilizat de anumiți utilizatori pentru a atinge obiective specifice cu eficiență, efectivitate și satisfacție într-un

79


INSM Iulie 2012 anumit context de utilizare. Deși eficiența, efectivitatea și satisfacția au tangențe cu productivitatea și siguranța, ele nu asigură doar ca tehnologia să nu rănească consumatorii. Satisfacția clienților ar putea părea un lux pentru cei ce au grijă de sistemele de lucru, în ciuda faptului că dacă oamenii sunt satisfăcuți de munca lor, calitatea muncii de asemenea crește. Totuși, în prezent la locurile de muncă cu computere, multe organizații se bazează pe faptul că personalul lor va deservi calitativ consumatorii. Unul din factorii cheie pentru deservirea consumatorilor este personalul motivat. Asigurarea utilizabilității tehnologiei nu este deloc un lux. Explozia tehnologică Una din cele mai mari schimbări în tehnologie (și în activitatea ISO/TC 159/SC 4) din ultimii ani este explozia tehnologică în domeniul informațiilor personale, care variază de la computere personale la laptop-uri, netbook-uri, asistenți personali digitali, tablete și smartphone-uri. Utilizabilitatea și designul interfeței afectează mai mulți oameni decît la început în 1983 cînd computerele erau destinate în special pentru mediul afacerilor. Astăzi, mulți oameni utilizează aceeași tehnologie atît la serviciu, cît și acasă. Acest lucru prezintă două implicații pentru standardele noastre: în primul rînd, contextul utilizării poate include acum și folosirea socială și de plăcere a computerelor; și în al doilea rînd, oamenii au așteptări mai mari de la utilizarea tehnologiilor – distracție și satisfacție.

Munca sănătoasă Ce are în comun acest lucru cu sănătatea? De fapt, destul de mult. În 1948, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a definit sănătatea ca starea de bunăstare fizică, mintală și socială completă și nu doar absența unei boli sau infirmități. Deci, tehnologia eficientă, efectivă și care produce satisfacție contribuie direct la sănătatea și bunăstarea

noastră.

Totuși,

includerea

vastă

a

tehnologiilor pe bază de computere în toate aspectele vieții noastre poate avea două consecințe negative, care reprezintă o provocare pentru elaborarea standardelor. În primul rînd, oamenii petrec mai mult timp în fața computerelor, ceea ce sporește probabilitatea dereglărilor musculare și ale vederii. În al doilea rînd, mulți oameni lucrează de acasă sau în oficii, care se aseamănă cu casa (aparate de cafea, zone de odihnă). În timp ce majoritatea oamenilor agreează acest lucru, dezavantajul este că persoanele utilizează computerele în locuri și poziții nepotrivite – scaunul ideal pentru a sta relaxat și a discuta cu colegii nu este deloc ideal pentru utilizarea unui laptop. Cel mai bun mod de a fi sigur că aceste două consecințe nu cauzează probleme este de a încuraja oamenii să ia pauze scurte și să-și schimbe poziția. După cum am menționat anterior, ISO 9241-2:1992 conține astfel de linii directoare, care

80


INSM Iulie 2012 au drept scop asigurarea faptului că angajatori nu creează funcții nesănătoase. Dar chiar și atunci cînd avem posibilitatea și libertatea de a lua pauze și de a face puțină mișcare, de exemplu acasă, există tendința de a uita și de a continua mai mult timp în aceeași poziție. Toți trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru sănătatea și bunăstarea proprie. Unul din obiectivele elaborării unui standard ținînd cont de oameni (ISO 9241-210:2010) este asigurarea angajării utilizatorilor în procesul de proiectare – fapt ce ar putea ajuta.

Sursa: ISO Focus +, iulie-august, 2012

81


INSM Iulie 2012

Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

Secretar

Olesea Patic

82


INSM Iulie 2012

83

Buletinul de standardizare iulie  
Buletinul de standardizare iulie  
Advertisement