Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

noiembrie – decembrie

1 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2010

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 447 – ST din 15.12.2010……………………………………………..……………………….……………………….......4 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate.............................................................................................................................6 Перечень утвержденных националъных стандартов и предстандартов молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate…………………………………………………......…………………..13 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate………………………………………………………………………………………...............................15 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări/erate…………………………………………….....................17 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения/поправки Modificări aprobate la standarde/prestandarde moldovene……………………………………………………………………….….…….19 Измeнения утвержденные к стандартам и преgстантартам Молдовы Erate la standarde interstatale……………………………………………………………………………………………………………….29 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Erate la standarde Moldovene……………………………………………………………………………………………..……………….29 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Standarde pentru anulare în anchetă publică…………………………………………………………………………………………….31 Decembrie 2010 M ETRO LOGIE

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0028-M din 10.11.2010…………………………………………………………………………………………….……32 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0029-M din 12.11.2010……………………………………………………………………………………….………....33 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0030-M din 15.11.2010……………………………………………………………………………………………...…..34 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0031-M din 02.12.2010…………………………………………………………………………………………..……...39 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0032-M din 08.12.2010…………………………………………………………………………………………..…...…40 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0033-M din 28.12.2010…………………………………………………………………………………………..…...…41 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0034-M din 28.12.2010……………………………………………………………………………………………….....43 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0035-M din 29.12.2010.....................................................................................................................................................44 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Moldova a obţinut un nou statut în cadrul Comisiei Electrotehnice Internaţionale…………………………………………45 Siguranţa produselor alimentare şi influenţa standardelor asupra acestora…………………………………………………45 Menţinerea calităţii înalte a fructelor şi legumelor autohtone ……………………………………………………………...46 Calitate în construcţii – siguranţă şi durabilitate!...................................................................................................................47


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 447 – ST din 15.12.2010 În conformitate cu prevederile Legii nr. 590-XIII din 22.09.95 cu privire la standardizare şi ale CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” şi în baza cererii Î.S. Combinatului Poligrafic din Chişinău, privind înfiinţarea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Produse poligrafice”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta HOTĂRÎRE: 1. A aproba constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Produse poligrafice”, cu domeniul de activitate – standardizarea în domeniul produselor şi materialelor poligrafice. Comitetului Tehnic de standardizare „Produse poligrafice” i se atribuie nr. 31. În continuare, fiind numit Comitet Tehnic de standardizare CT 31 „Produse poligrafice”. 2. Secretariatul Comitetului Tehnic de Standardizare va fi deţinut de către Organismul Naţional de Standardizare (ONS), cu sediul Chişinău, Str. E. Coca, 28, MD 2064. 3. A aproba în calitate de preşedinte al Comitetului Tehnic de Standardizare CT 31 „Produse poligrafice” pe dna Lilia COVALI, şeful serviciului calitate la Î.S. „Combinatul Poligrafic” din Chişinău. 4. A aproba în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Tehnic de Standardizare CT 31 „Produse poligrafice” pe dna Viorica SCOBIOALĂ, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, şeful catedrei Design şi Tehnologii Poligrafice, UTM. 5. A aproba în calitate de reprezentant ONS şi totodată în calitate de secretar al Comitetului Tehnic naţional de standardizare CT 31 „Produse poligrafice” pe dna Eugenia ROMAN – specialist în sectorul standardizare domeniu nealimentar, INSM. 6. A aproba lista membrilor Comitetului Tehnic naţional de standardizare CT 31 „Produse poligrafice”conform anexei.

4


ANEXĂ la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 447 – ST din 15.12.2010

LISTA membrilor CT 31 „Produse poligrafice” Nr. crt.

Denumirea unităţii factorului interesat

Prenumele şi numele

Funcţia

Funcţia în cadrul CT

Date de contact

1.

Î.S. Combinatul Poligrafic din Chişinău

Lilia COVALI

Şef serviciu calitate

Preşedinte

Tel. 24 55 70; 29 56 50; Mob. 069656474 E-mail poligraf@mtc.md poligraf2003@mail.ru

2.

UTM Facultatea Industria Uşoară, Catedra Design şi Tehnologii Poligrafice

Viorica SCOBIOALĂ

Vicepreşedinte

3.

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Eugenia ROMAN

4.

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor Î.S. Firma Editorial-Poligrafică “Tipografia Centrală” Centrul Naţional de Sănătate Publică

Nadejda NOGA

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, şef catedră Specialist, sector standardizare domeniu nealimentar Inspector principal

7.

Ministerul Educaţiei

Gheorghe GÎRNEŢ

8.

Ministerul Culturii

Ecaterina RUDAKOV

9.

S.A. „MITRA-GRUP”

Andrei ABABII

10.

S.R.L. „RĂDOP-OPT”

Piotr RILSKII

5. 6.

Reprezentant ONS, secretar

Tel. 218 401 E-mail eugenia.roman@standard.md

Membru

Tel. 811 841 Mob. 079478705 E-mail nadejda.noga@gmail.com Tel. 43-03-62, GSM 069004243 E-mail: tipar@mtc.md Tel. 57-45-44 E-mail mtutunaru@cnsp.md

Ana TABĂRĂ

Inginertehnolog

Membru

Mariana TUTUNARU

Şef secţie Sănătatea Copiilor şi Tinerilor Director al Fondului Special pentru Manuale Consultant principal al Direcţiei politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă Manager

Membru

Director adjunct 5

Tel. 31-06-82; Mob. 079692571; E-mail: vioricascobioala@gmail.com

Membru

tel. 29 60 45 E-mail manuale@edu.md

Membru

Tel. 23-40-26 E-mail ecaterina.rudakov@gmail.com

Membru

Tel. 50-03-77 Mob. 069141900 E-mail aababii@mail.ru Tel. 52-00-00; 53-06-00; 52-21-00; Mob. 069601440 E-mail radop2008@mail.ru radbum-com@mail.ru

Membru


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (noiembrie – decembre 2010) 01

SMV ISO 2859-10:2010 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 10: Introducere la seria de standarde ISO 2859 destinate eşantionării pentru inspecţia prin atribute – Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 10: Введение к стандартам серии ISO 2859 на выборочный контроль по альтернативному признаку (ISO 2859-10:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 2859-0:2003)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.140.20 SMV ISO 9230:2010 Informare si documentare. Determinarea indicilor de preţ pentru documentele tipărite şi electronice achiziţionate de biblioteci – Информация и документация. Определение индекса цен печатных и электронных изданий, приобретаемых библиотеками (ISO 9230:2007, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 9230:2005)

13

SMV ISO 9707:2010 Informare şi documentare. Statistici referitoare la producţia şi distribuţia cărţilor, ziarelor, periodicelor şi publicaţiilor electronice – Информация и документация. Статистические данные о производстве и распределении книг, газет, периодических изданий и электронных публикаций (ISO 9707:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 9707:2005)

13.040.50 SM GOST R 41.24:2010 Prevederi uniforme referitoare la: I. Certificarea motoarelor cu aprindere prin compresiune privind fumul; II. Certificarea mijloacelor de transport auto privind instalarea pe ele a motoarelor cu aprindere prin compresiune, certificate după tipul construcţiei; III. Certificarea mijloacelor de transport auto cu motoare cu aprindere prin compresiune privind fumul;IV. Măsurarea puterii motoarelor – Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификация автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификация автотранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощности двигателей (GOST R 41.24−2003, IDT)

SMV ISO 11620:2010 Informare si documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci – Информация и документация. Показатели эффективности библиотек (ISO 11620:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 11620:2005) 03

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

13.060.10

03.120.30

SM ISO 5667-6:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevarea probelor din rîuri şi cursuri de apă. – Качество воды. Отбор проб. Часть 6: Руководство по отбору проб из рек и потоков (ISO 5667-6:2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-6:2007)

SMV ISO 2859-3:2010 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot – Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 3: Процедуры выборочного контроля с пропуском партий (ISO 2859-3:2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 2859-3:2003)

SM ISO 5667-11:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid pentru prelevarea apelor subterane – Качество воды. Отбор проб. Часть 11: Руководство по отбору проб грунтовых вод (ISO 5667-11:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-11:2007) 6


13.060.20

17.200.20

SM ISO 5667-5:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile de la staţiile de epurare şi sistemele de conducte de distribuţie –Качество воды. Отбор проб. Часть 5: Руководство по отбору проб питьевой воды из очистных сооружений и трубопроводных распределительных систем (ISO 5667-5:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-5:2007)

SM GOST 8.461:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки (GOST 8.461−2009, IDT) SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări – Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний (GOST 6651−2009, IDT)

13.060.45 SM ISO 5667-5:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile de la staţiile de epurare şi sistemele de conducte de distribuţie –Качество воды. Отбор проб. Часть 5: Руководство по отбору проб питьевой воды из очистных сооружений и трубопроводных распределительных систем (ISO 5667-5:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-5:2007)

19

SM ISO 5667-6:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevarea probelor din rîuri şi cursuri de apă. – Качество воды. Отбор проб. Часть 6: Руководство по отбору проб из рек и потоков (ISO 5667-6:2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-6:2007)

19. 060 SM GOST 31423:2010 Produse din tricot. Metoda de determinare a modificării dimensiunilor liniare după spălare – Изделия трикотажные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки (GOST 31423-2010, IDT)

SM ISO 5667-11:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid pentru prelevarea apelor subterane – Качество воды. Отбор проб. Часть 11: Руководство по отбору проб грунтовых вод (ISO 5667-11:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5667-11:2007) 17

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

23

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.10 SMV EN 253:2010 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă – Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы в сборе со стальными ответвлениями магистрального трубопровода, с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена (EN 253:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 253:2005)

17.020 SM GOST 8.381:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Etaloane. Moduri de exprimare a exactităţii – Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения точности (GOST 8.381−2009, IDT) SM GOST 8.596:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Analizoare cu rezonanţă magnetică nucleară (RMN) pentru determinarea conţinutului de ulei şi a umidităţii în produse agricole. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. ЯМР-анализаторы масличности и влажности сельскохозяйственных материалов. Методика поверки (GOST 8.596−2010, IDT)

23.040.20 SM GOST ISO 4065:2010 Ţevi de materiale termoplastice. Tabel universal al grosimilor de perete. Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок (GOST ISO 4065–2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 4065:2003)

7


SMV ENV 13608-3:2010 Informatică medicală. Securitatea comunicării în medicină. Partea 3: Canale de date sigure – Информатика в здравоохранении. Безопасность коммуникации в здравоохранении. Часть 3: Защищенные каналы передачи данных (ENV 13608-3:2000, IDT)

SMV ISO 2505:2010 Ţevi de materiale termoplastice. Contracţie longitudinală la cald. Metoda de încercare şi parametri – Трубы из термопластов. Продольное расширение. Метод испытания и параметры (ISO 2505:2005, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 2505-1:2003; SM SR ISO 2505-1:2005)

35.240.15

SMV ISO 6310:2010 Vehicule rutiere. Garnituri de frînă. Metode de încercare la compresibilitate – Транспорт дорожный. Тормозные накладки. Метод испытания на сжимаемость (ISO 6310:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 6310:2007)

SMV ISO/CEI 7816-4:2010 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat cu contacte. Partea 4: Organizare, securitate şi comenzi pentru interschimburi – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4: Организация, безопасность и команды для взаимообмена (ISO/CEI 7816-4:2005, IDT)

23.100.40 SM GOST ISO 6162-2:2010 Acţionări hidraulice volumice. Îmbinări prin flanşe cu flanşe secţionate sau integrale montate liber, cu şuruburi metrice sau în inch. Partea 2: Îmbinări prin flanşe pentru utilizare la presiuni de la 35 MPa (350 bar) pînă la 40 MPa (400 bar) cu diametrele nominale de la DN 13 pînă la DN 51 – Гидроприводы объемные. Соединения фланцевые с разрезными или цельными свободными фланцами, с метрическими или дюймовыми винтами. Часть 2: Соединения фланцевые на давление от 35 МПа (350 бар) до 40 МПа (400 бар) с условными проходами от DN 13 до DN 51 (GOST ISO 6162-2–2009, IDT) 33

35.240.80 SMV ENV 13607:2010 Informatică medicală. Mesaje pentru schimbul de informaţii privind reţetele medicale – Информатика в здравоохранении. Сообщения для обмена информацией по медицинским рецептам (ENV 13607:2000, IDT) SMV ENV 13608-2:2010 Informatică medicală. Securitatea comunicării în medicină. Partea 2: Obiecte de date sigure – Информатика в здравоохранении. Безопасность коммуникации в здравоохранении. Часть 2: Защищенные объекты данных (ENV 13608-2:2000, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

SMV ENV 13608-3:2010 Informatică medicală. Securitatea comunicării în medicină. Partea 3: Canale de date sigure – Информатика в здравоохранении. Безопасность коммуникации в здравоохранении. Часть 3: Защищенные каналы передачи данных (ENV 13608-3:2000, IDT)

33.040.30 SM SR EN 50065-1:2010 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvenţe şi perturbaţii electromagnetice – Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 1: Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи (SR EN 50065-1:2005, IDT) 35

SMV ENV 13609-2:2010 Informatică medicală. Mesaje pentru întreţinerea suportului de informaţii în sistemele de sănătate. Partea 2: Actualizarea informaţiilor specifice medicale de laborator – Информатика в здравоохранении. Сообщения для обслуживания информации поддержки в системах здравоохранения. Часть 2: Обновление специальной лабораторной медицинской информации (ENV 13609-2:2000, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

SMV EN 13940-1:2010 Informatică medicală. Sistemul de concepte privind continuitatea îngrijirii. Partea 1: Concepte de bază – Информатика в здравоохранении. Система понятий непрерывной поддержки ухода. Часть 1: Основные понятия (EN 13940-1:2007, IDT)

35.040 SMV ENV 13608-2:2010 Informatică medicală. Securitatea comunicării în medicină. Partea 2: Obiecte de date sigure – Информатика в здравоохранении. Безопасность коммуникации в здравоохранении. Часть 2: Защищенные объекты данных (ENV 13608-2:2000, IDT) 8


SMV ISO 11565:2010 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Metode de încercare şi cerinţe – Транспорт дорожный. Свечи зажигания. Методы испытания и требования (ISO 11565:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 11565:2007)

SMV EN 14463:2010 Informatică medicală. Sintaxă pentru reprezentarea conţinutului sistemelor de clasificare medicală. ClaML – Информатика в здравоохранении. Синтаксис для представления содержания систем медицинской классификации. ClaML (EN 14463:2007, IDT) 43

SMV ISO 14508:2010 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Borne – Транспорт дорожный. Свечи зажигания. Клеммы (ISO 14508:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14508:2007)

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.020 SMV ISO 3779:2010 Vehicule rutiere. Număr de identificare a vehiculelor (VIN). Conţinut şi structură – Транспорт дорожный. Идентификационный номер транспортных средств (VIN). Содержание и структура (ISO 3779:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 3779:2006)

45

INDUSTRIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060 SM GOST 2593:2010 Furtunuri de cuplare pentru frînele materialului rulant feroviar. Condiţii tehnice – Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава. Технические условия (GOST 2593–2009, IDT)

SMV ISO 3780:2010 Vehicule rutiere. Cod de identificare mondială a constructorilor (WMI). Транспорт дорожный. Международный идентификационный код изготовителей (WMI) (ISO 3780:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 3780:2006)

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЬШЛЕННОСТЬ

61.020

43.060.01

SM GOST 31422:2010 Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici – Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических показателей (GOST 31422-2010, IDT)

SM GOST R 41.24:2010 Prevederi uniforme referitoare la: I. Certificarea motoarelor cu aprindere prin compresiune privind fumul; II. Certificarea mijloacelor de transport auto privind instalarea pe ele a motoarelor cu aprindere prin compresiune, certificate după tipul construcţiei; III. Certificarea mijloacelor de transport auto cu motoare cu aprindere prin compresiune privind fumul;IV. Măsurarea puterii motoarelor – Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификация автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификация автотранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощности двигателей (GOST R 41.24−2003, IDT)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050 SM GOST ISO 21570:2010 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode de determinare cantitativă bazate pe utilizarea acizilor nucleici – Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения, генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте (GOST ISO 21570 – 2009, IDT)

43.060.50 SMV ISO 2346:201 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere M14 x 1,25 compacte cu scaun plat şi hexaedru de 19 mm şi locaşul lor în chiulasă – Транспорт дорожный. Свечи зажигания М14 х 1,25 компактные с плоским седлом и 19-мм шестигранником и их гнездо в головке цилиндра (ISO 2346:2001, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 2346:2007)

SM GOST R 51159:2010 Băuturi de vin. Condiţii tehnice generale. Напитки винные. Общие технические условия (GOST R 51159-2009, MOD)

SMV ISO 7578:2010 Vehicule rutiere. Bujii de preîncălzire de tipul cu teacă. Cerinţe generale şi metode de încercare – Транспорт дорожный. Запальные свечи армированного типа. Общие требования и методы испытания (ISO 7578:2008, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 7578:2006)

SM GOST R 52179:2010 Margarină, grăsimi pentru culinărie, industria produselor de cofetărie, industria de panificaţie şi a laptelui. Reguli de recepţionare şi metode de verificare – Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля (GOST R 52179-2003, IDT)

67.160.10

67.200.10

9


SM GOST R 53158:2010 Uleiuri vegetale, grăsimi animale şi produse derivate. Determinarea conţinutului de grăsime solidă prin metoda de rezonanţă magnetică nucleară pulsatorie – Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. Определение содержания твердого жира методом импульсного ядерно-магнитного резонанса (GOST R 53158-2008, IDT)

SMV EN 15487:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda prin spectrometrie cu molibdat de amoniu – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания фосфора. Спектрометрический метод c молибдатом аммония (EN 15487:2007, IDT)

67.200.20

SMV EN 15488:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания меди. Спектрометрический метод атомной абсорбции с графитовой печью (EN 15488:2007, IDT)

SM GOST 8.597:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Seminţe oleaginoase şi produse derivate. Procedura de măsurare a conţinutului de ulei şi a umidităţii prin metoda de rezonanţă magnetică nucleară pulsatorie – Государственная система обеспечения единства измерений. Семена масличных культур и продукты их переработки. Методика измерений масличности и влажности методом импульсного ядерного магнитного резонанса (GOST 8.597−2010, IDT) 71

SMV EN 15489:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de apă. Metoda titrării coulometrice Karl Fischer – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования Карла Фишера (EN 15489:2007, IDT)

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.080.60

SMV EN 15490:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea pH-ului – Этанол в качестве составляющего компонента бензина. Определение pH (EN 15490:2007, IDT)

SMV EN 15376+A1:2010 Carburanţi pentru automobile. Etanol ca component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Требования и методы испытания (EN 15376:2007+A1:2009, IDT)

SMV EN 15491:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea acidităţii totale. Metoda titrării cu indicator de culoare – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение полной кислотности. Метод титрования с цветным индикатором (EN 15491:2007, IDT)

SMV EN 15484:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea clorului anorganic. Metoda potenţiometrică – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение неорганического хлорида. Потенциометрический метод (EN 15484:2007, IDT)

71.100.01 SMV EN 15485:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină, Determinarea sulfului. Metoda prin spectrometrie de raze X cu dispersie după lungimea de undă – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания серы. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длинам волн (EN 15485:2007, IDT)

SM GOST 24211:2010 Adaosuri pentru betoane şi mortare. Condiţii tehnice generale – Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (GOST 24211–2008, IDT) 75

SMV EN 15486:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания серы. Метод ультрафиолетовой флуоресценции (EN 15486:2007, IDT)

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.140 SM STB 1220:2010 Bitumuri rutiere modificate. Condiţii tehnice – Битумы модифицированные дорожные. Технические условия (STB 1220–2009, IDT)

10


75.160.20

91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

SMV EN 15376+A1:2010 Carburanţi pentru automobile. Etanol ca component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare – Топливо для автомобилей. Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Требования и методы испытания (EN 15376:2007+A1:2009, IDT)

91.100.10 SM STB EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Растворы и клеи для керамических плиток и плит. Технические характеристики термины и определения (STB EN 12004–2007, IDT) 91.100.25

SMV EN 15492:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei de clorură anorganică şi sulfat. Metoda prin cromatografie ionică – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания неорганических хлоридов и сульфатов. Метод ионной хроматографии (EN 15492:2008, IDT)

SM STB EN ISO 10545-1:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor şi condiţii de recepţie – Керамические плитки и плиты. Часть 1. Отбор образцов и правила приемки (STB EN ISO 10545-1–2006, IDT)

SMV EN 15691:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea reziduului uscat (materii nevolatile). Metoda gravimetrică – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение сухого остатка (нелетучего материала). Гравиметрический метод (EN 15691:2009, IDT)

SM STB EN ISO 10545-2:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 2: Determinarea dimensiunilor şi calităţii suprafeţei – Керамические плитки и плиты. Часть 2. Определение размеров и качества поверхности (STB EN ISO 10545-2–2006, IDT)

SMV EN 15692:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de apă. Metoda titrării potenţiometrice Karl Fischer – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера (EN 15692:2009, IDT) 75.160.20

SM STB EN ISO 10545-3:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 3: Determinarea absorbţiei de apă, porozităţii aparente, densităţii relative aparente şi densităţii aparente – Плитки и плиты керамические. Часть 3. Определение водопоглощения, открытой пористости, кажущейся плотности и объемной плотности (STB EN ISO 10545-3–2007, IDT)

SMV EN 15721:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de alcooli superiori, metanol şi impurităţi volatile. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания высших спиртов, метанола и летучих примесей. Метод газовой хроматографии (EN 15721:2009, IDT)

SM STB EN ISO 10545-4:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere – Керамические плитки и плиты. Часть 4. Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки (STB EN ISO 10545-4–2006, IDT) SM STB EN ISO 10545-5:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 5: Determinarea rezistenţei la impact prin măsurarea coeficientului de restituire – Плитки и плиты керамические. Часть 5. Определение ударной прочности посредством измерения коэффициента отскока (STB EN ISO 10545-5–2007, IDT)

SMV EN 15769:2010 Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea aspectului. Metoda vizual – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение внешнего вида. Визуальный метод (EN 15769:2009, IDT) INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SM STB EN ISO 10545-6:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate – Плитки и плиты керамические. Часть 6. Определение износостойкости. Неглазурованные плитки и плиты (STB EN ISO 10545-6–2007, IDT)

SM STB EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Растворы и клеи для керамических плиток и плит. Технические характеристики термины и определения (STB EN 12004–2007, IDT)

SM STB EN ISO 10545-7:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 7: Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei pentru plăci şi dale glazurate – Плитки и плиты керамические. Часть 7. Определение износостойкости. Глазурованные плитки и плиты (STB EN ISO 10545-7–2007, IDT)

83

83.180

11


SM STB EN ISO 10545-16:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 16: Determinarea diferenţelor mici de culoare – Плитки и плиты керамические. Часть 16. Определение незначительных цветовых отклонений (STB EN ISO 10545-16–2007, IDT)

SM STB EN ISO 10545-8:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării termice liniare – Керамические плитки и плиты. Часть 8. Определение температурного коэффициента линейного расширения (STB EN ISO 10545-8–2006, IDT)

SM STB EN 14411:2010 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare – Плитки и плиты керамические. Определения, классификация, показатели качества и маркировка (STB EN 14411–2009, IDT)

SM STB EN ISO 10545-9:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic – Плитки и плиты керамические. Часть 9. Определение термической стойкости (STB EN ISO 10545-9–2007, IDT)

93 SM STB EN ISO 10545-10:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 10: Determinarea dilatării la umiditate – Керамические плитки и плиты. Часть 10. Определение влажностного расширения (STB EN ISO 10545-10–2006, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.080.20 SM GOST 25607:2010 Amestecuri de piatră spartă, pietriş şi nisip pentru îmbrăcăminţi şi straturi de bază ale autostrăzilor şi aerodromurilor. Condiţii tehnice – Смеси щебеночногравийно-песчанные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия (GOST 25607–2009, IDT)

SM STB EN ISO 10545-11:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 11: Determinarea rezistenţei la harisare pentru plăci şi dale glazurate – Керамические плитки и плиты. Часть 11. Определение устойчивости к растрескиванию глазури. Глазурованные плитки и плиты (STB EN ISO 10545-11–2006, IDT)

97 SM STB EN ISO 10545-12:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 12: Determinarea rezistenţei la îngheţ – Плитки и плиты керамические. Часть 12. Определение морозостойкости (STB EN ISO 10545-12–2007, IDT)

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.220.40 SM GOST R 50529:2010 Arme de foc civile şi de serviciu, dispozitive cu destinaţie industrială şi specială. Cerinţe de securitate şi metode de încercări la securitate - Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность (GOST R 50529–2010, IDT)

SM STB EN ISO 10545-13:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 13: Determinarea rezistenţei chimice. Плитки и плиты керамические. Часть 13. Определение химической стойкости (STB EN ISO 10545-13–2007, IDT) SM STB EN ISO 10545-14:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 14: Determinarea rezistenţei la pătare – Плитки и плиты керамические. Часть 14. Определение устойчивости к образованию пятен (STB EN ISO 10545-14–2007, IDT)

SM GOST R 50530:2010 Cartuşe pentru arme de foc civile şi de serviciu şi pentru dispozitive cu destinaţie industrială şi specială. Cerinţe de securitate şi metode de încercări la securitate – Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность (GOST R 50530–2010, IDT)

SM STB EN ISO 10545-15:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 15: Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu a plăcilor şi dalelor glazurate – Плитки и плиты керамические. Часть 15. Определение выделяющегося свинца и кадмия. Глазурованные плитки и плиты (STB EN ISO 10545-15–2007, IDT)

12


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (noiembrie – decembrie 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR EN 50065-1:2010

33.040.30

29.11.2010

426 – ST din 12.11.2010

SM ISO 5667-5:2010

13.060.20 13.060.45

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SM ISO 5667-6:2010

13.060.10 13.060.45

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SM ISO 5667-11:2010

13.060.10 13.060.45

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SM GOST 8.381:2010

17.020

22.11.2010

442 – ST din 04.11.2010

SM GOST 8.461:2010

67.200.20

22.11.2010

422 – ST din 04.11.2010

SM GOST R 41.24:2010

13.040.50 43.060.01

31.12.2010

444– ST din 10.12.2010

SM GOST 2593:2010

45.060

31.12.2010

442 – ST din 06.12.2010

SM GOST 6651:2010

17.200.20

31.12.2010

442 – ST din 06.12.2010

SM GOST 24211:2010

71.100.01

30.12.2010

440 – ST din 02.12.2010

SM GOST 25607:2010

93.080.20

30.12.2010

440 – ST din 02.12.2010

SM GOST 31422:2010

61.020

30.12.2010

445 – ST din 10.12.2010

SM GOST 31423:2010

19.060

30.12.2010

445 – ST din 10.12.2010

SM GOST R 50529:2010

97.220.40

28.12.2010

439 – ST din 29.11.2010

SM GOST R 50530:2010

97.220.40

28.12.2010

436 – ST din 29.11.2010

SM GOST R 51159:2010

67.160.10

01.01.2010

425 – ST din 08.11.2010

SM GOST R 52179:2010

67.200.10

10.12.2010

434 – ST din 22.11.2010

SM GOST R 53158:2010

67.200.10

15.11.2010

424 – ST din 08.11.2010

SM GOST ISO 4065:2010

23.040.20

16.12.2010

445 – ST din 10.12.2010

SM GOST ISO 6162-2:2010

23.100.40

31.12.2010

442 – ST din 06.12.2010

SM GOST ISO 21570:2010

67.050

30.12.2010

445 – ST din 10.12.2010

SM STB 1220:2010

75.140

31.12.2010

443– ST din 07.12.2010

SM STB EN ISO 10545-1:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-2:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-3:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-4:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-5:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-6:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-7:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-8:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-9:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-10:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-11:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-12:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-13:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-14:2010

91.100.25

05.11.2010

13

420– ST din 27.10.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM STB EN ISO 10545-15:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN ISO 10545-16:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN 12004:2010

91.100.10 83.180

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SM STB EN 14411:2010

91.100.25

05.11.2010

420– ST din 27.10.2010

SMV EN 15376+A1:2010

71.080.60 75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 253:2010

23.040.10

16.12.2010

436 – ST din 23.11.2010

SMV EN 13940-1:2010

35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV EN 14463:2010

35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV EN 15376+A1:2010

71.080.60 75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15484:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15485:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15486:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15487:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15488:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15489:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15490:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15491:2010

71.080.60

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15492:2010

75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15691:2010

75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15692:2010

75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15721:2010

75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN 15769:2010

75.160.20

27.12.2010

438 – ST din 25.11.2010

SMV EN ISO 2505:2010

23.040.20

16.12.2010

436 – ST din 23.11.2010

SMV EN ISO 6310:2010

23.040.20

16.12.2010

436 – ST din 23.11.2010

SMV ENV 13607:2010

35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV ENV 13608-2:2010

35.040 35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV ENV 13608-3:2010

35.040 35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV ENV 13609-2:2010

35.240.80

22.11.2010

421 – ST din 01.11.2010

SMV ISO 2346:2010

43.060.50

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 2859-3:2010

03.120.30

14.12.2010

433 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 2859-10:2010

03.120.30

14.12.2010

433 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 3779:2010

43.020

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 3780:2010

43.020

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 7578:2010

43.060.50

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 9230:2010

01.140.20

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SMV ISO 9707:2010

01.140.20

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SMV ISO 11565:2010

43.060.50

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO 11620:2010

01.140.20

20.12.2010

435 – ST din 23.11.2010

SMV ISO 14508:2010

43.060.50

07.12.2010

432 – ST din 18.11.2010

SMV ISO/CEI 7816-4:2010

35.240.15

14.12.2010

433 – ST din 18.11.2010

14


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (noiembrie – decembrie 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM 8-19:2005 SM 160:1997 SM SR EN 71-6:2006 SM SR EN 253:2005 SM SR EN 388:2004 SM SR EN 14133:2006 SM SR EN ISO 9999:2005 SM SR EN ISO 10185:2003

SM SR ISO 254:2005 SM SR ISO 690-2:2005 SM SR ISO 1167:2003 SM SR ISO 2346:2007 SM SR ISO 2382-5:2005 SM SR ISO 2505-1:2003 SM SR ISO 2505-2:2005 SM SR ISO 2859-0:2003 SM SR ISO 2859-3:2003 SM SR ISO 3534-1:2002 SM SR ISO 3534-2:2003 SM SR ISO 3779:2006 SM SR ISO 3780:2006 SM SR ISO 3951:2003 SM SR ISO 4065:2003 SM SR ISO 4440-1:2003 SM SR ISO 5667-5:2007 SM SR ISO 5667-6:2007 SM SR ISO 5667-11:2007 SM SR ISO 6107-1:2005 SM SR ISO 6107-2:2005 SM SR ISO 6107-5:2007 SM SR ISO 6310:2005 SM SR ISO 6440:2004 SM SR ISO 7150-2:2005 SM SR ISO 7578:2006 SM SR ISO 7890-1:2007 SM SR ISO 7890-2:2005 SM SR ISO 8422+C1:2003

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

17.020 17.120.01 97.200.50 23.040.10 13.340.40 67.160.10 01.040.11 11.180.01 65.160 01.040.65 91.100.10

28.12.2010 01.04.2011 01.04.2011 23.11.2010 01.12.2011 01.12.2011 01.04.2011

RGML 01:2008 --------------------------------------------------------SMV EN 253:2010 SM SR EN 388:2010 SM SR EN 14133:2010 -----------------------------

429 – ST din 16.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 436 – ST din 23.11.2010 427 – ST din 15.11.2010 427 – ST din 15.11.2010 437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

-------------------------------------------------------------------------------------

423 – ST din 05.11.2010 437 – ST din 25.11.2010 423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011 01.04.2011 23.11.2010 23.11.2010 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

SMV ISO 2346.2010 ----------------------------SMV ISO 2505:2010 SMV ISO 2505:2010 SMV ISO 2859-10:2010 SMV ISO 2859-3:2010 -----------------------------

432 – ST din 18.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 436 – ST din 23.11.2010 436 – ST din 23.11.2010 433 – ST din 18.11.2010 433 – ST din 18.11.2010 423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 23.11.2010 01.04.2011

SMV ISO 3779:2010 SMV ISO 3780.2010 ----------------------------SMV ISO 2505:2010 -----------------------------

432 – ST din 18.11.2010 432 – ST din 18.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 436 – ST din 23.11.2010 423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011

SM ISO 5667-5:2010

435 – ST din 23.11.2010

01.04.2011

SM ISO 5667-6:2010

435 – ST din 23.11.2010

01.04.2011

SM ISO 5667-11:2010

435 – ST din 23.11.2010

01.140.20 67.120.20 97.160

43.060.50 01.040.35

23.040.20 23.040.20 03.120.30 03.120.30 01.040.03 03.120.30 03.120.30 01.040.03

43.020 43.020 03.120.30 23.040.20 23.040.45 23.040.20 13.060.20 13.060.45 13.060.10 13.060.45 13.060.10 13.060.45 13.060.01 01.040.13 01.040.13 13.060.01 13.060.01 01.040.13 23.040.20 01.040.11 11.180 13.060.50 43.060.50 13.060.50 13.060.01 13.060.50 03.120.30

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

23.11.2010 01.04.2011

SMV ISO 6310:2010 -----------------------------

436 – ST din 23.11.2010 437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

----------------------------SMV ISO 7578:2010 -----------------------------

423 – ST din 05.11.2010 432 – ST din 18.11.2010 423 – ST din 05.11.2010

01.04.2011 01.04.2011

----------------------------SM GOST ISO 8422:2010

423 – ST din 05.11.2010 433 – ST din 18.11.2010

15


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM SR ISO 8423+C1:2003 SM SR ISO 9230:2005 SM SR ISO 9707:2005 SM SR ISO 10185:2005 SM SR ISO 10381-6:2006 SM SR ISO 10957:2005 SM SR ISO 11565:2007 SM SR ISO 11620:2005 SM SR ISO 14508:2007 SM SR ISO 15161:2005 SM SR ISO 15161:2005 SM STAS ISO 238218:2005 SM STAS ISO 238222:2005

SM SR ISO/CEI 2382-7:2005 SM SR ISO/CEI 7816-4+A1:2004 SM SR ISO/CEI 9797:2006 SM SR CEI 607281+A1+A2:2004 SM SR ISO/TR 4227:2006 SM SR ISO/TR 8550:2003 SM SR ISO/TR 14032:2007 SM GOST R 50529:2009 SM GOST R 50530:2009 SM GOST R 50966:2010 SM STB 1220:2008 SM STB EN 15376:2010 SMV ISO 21570:2009 GOST 8.381-80 GOST 8.461-82 GOST 24211-2003 GOST 25607-94 GOST 2593-82 GOST 6651-94

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

03.120.30 01.140.20 01.140.20 65.160 01.040.65 13.080.01 01.140.20 43.060.50 01.140.20 43.060.50 03.120.10 67.020 03.120.10 67.020 35.020 01.040.35 35.020 01.040.35

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

----------------------------SMV ISO 9230:2010 SMV ISO 9707:2010 -----------------------------

423 – ST din 05.11.2010 435 – ST din 23.11.2010 435 – ST din 23.11.2010 437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

--------------------------------------------------------SMV ISO 11565.2010 SMV ISO 11620:2010 SMV ISO 14508.2010 -----------------------------

423 – ST din 05.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 432 – ST din 18.11.2010 435 – ST din 23.11.2010 432 – ST din 18.11.2010 437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

437 – ST din 25.11.2010

01.04.2011

-----------------------------

437 – ST din 25.11.2010

01.040.35

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

03.120.30

01.04.2011

35.040

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

33.060.40

01.04.2011

-----------------------------

423 – ST din 05.11.2010

13.040.20

01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011

-------------------------------------------------------------------------------------

423 – ST din 05.11.2010 423 – ST din 05.11.2010 423 – ST din 05.11.2010

01.03.2011 01.03.2011 01.03.2010 01.04.2011 01.06.2011

SM GOST R 50529:2010 SM GOST R 50530:2010 SM GOST R 31422:2010 SM STB 1220:2010 SMV EN 15376+A1:2010

439 – ST din 29.11.2010 439 – ST din 29.11.2010 445 – ST din 10.12.2010 443 – ST din 07.12.2010 438 – ST din 25.11.2010

01.03.2010 01.04.2011 01.04.2011 01.03.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.04.2011

SMV ISO 21570:2010 SM GOST 8.381:2010 SM GOST 8.461:2010 SM GOST 24211:2010 SM GOST 25607:2010 SM GOST 2593:2010 SM GOST 6651-94:2010

445 – ST din 10.12.2010 442 – ST din 06.12.2010 442 – ST din 06.12.2010 440 – ST din 02.12.2010 440 – ST din 02.12.2010 442 – ST din 06.12.2010 442 – ST din 06.12.2010

03.120.30 13.020.10 97.220.40 97.220.40 61.020 75.140 71.080.60 75.160.20 67.050 17.020 17.200.20 71.100.01 93.080.20 45.060 17.200.20

SMV ISO/CEI 7816-4:2010 433 – ST din 18.11.2010

16


INDICATIVELE DOCUMENTELOR NORMATIVE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (noiembrie – decembrie 2010) Indicativul documentului Обозначение документа SM 253:2005/A1:2010 SM 254:2005/A1:2010 SM 255:2005/A1:2010 SM SR EN 140:2010/AC:2010

Codul CSM Nr. mod. Nr. şi data hotărîrii Код CSM № изм. № и дата постановления 97.200.40 A1 428 – ST din 15.11.2010 91.200.40 A1 428 – ST din 15.11.2010 91.200.40 A1 428 – ST din 15.11.2010 13.340.30 AC 431 – ST din 17.11.2010

SM GOST R 50897:2003/A2:2010 SM GOST R 52175:2010/A1:2010

91.200.40 67.100.40

A1 A1

428 – ST din 15.11.2010 430 – ST din 17.11.2010

SM STB 753:2008/A2:2010

97.160

A2

446 – ST din 13.12.2010

SM GOST R 51270:2005/A1:2010 SMV ISO 11565:2010/C1:2010

71.100.30 43.060.50

A1 C1

441 – ST din 03.12.2010 432 – ST din 18.11.2010

17

Pag. Cтр. 19 21 23 Nu se publică 26 25 Nu se publică 27 Nu se publică


18


Modificări aprobate la standarde/prestandarde moldovene Измeнения утвержденные к стандартам и предстантартам Молдовы 97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

CSM 97.200.40 MODIFICARE

SM 253:2005/A1:2010

Automate de joc utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea сonformităţii Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 428 – ST din 15 noiembrie 2010 Capitolul 2. Referinţa „RG 29-03-26:2001 Sistemul Naţional de Metrologie. Mărci metrologice de verificare” se exclude. Punctul 8.2. Alineatul unu. Cuvintele „mărci de verificare conform RG 29-03-26” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”; alineatul doi. Cuvintele „mărcile de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliile de protecţie”; ultimul alineat. Cuvintele „mărci de verificare” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”, cuvintele „mărcilor de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliilor de protecţie”, cuvîntul „mărci” se înlocuieşte cu cuvintele „sigilii de protecţie”. Punctul 8.3. Cuvintele „mărcile de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliile de protecţie”. Anexa A. Punctul 2.1. Cuvintele „Seria mărcii” se înlocuiesc cu „Seria sigiliului de protecţie” (de două ori); punctul 7. Cuvintele „mărcii de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliului de protecţie” (de două ori). Anexa B Раздел 2. Исключить ссылку «RG 29-03-26:2001 Национальная система метрологии. Поверительные клейма». Пункт 8.2. Первый абзац. Заменить слова «клейма о проверке в соответствии с RG 29-03-26» на «защитные клейма»; второй абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма»; последний абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма», «клейм о проверке» на «защитных клейм», «клеймами» на «защитными клеймами». Пункт 8.3. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма». Приложение А. Пункт 2.1. Заменить слова «Серия клейма» на «Серия защитного клейма» (два раза); пункт 7. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитного клейма» (два раза).

(BS. nr. 1 – 2011)

19


20


CSM 97.200.40 MODIFICARE

SM 254:2005/A1:2010

Rulete utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 428 – ST din 15 noiembrie 2010 Capitolul 2. Referinţa „RG 29-03-26:2001 Sistemul Naţional de Metrologie. Mărci metrologice de verificare” se exclude. Punctul 8.2. Alineatul unu. Cuvintele „mărci de verificare conform RG 29-03-26” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”; alineatul doi. Cuvintele „mărcile de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliile de protecţie”; alineatul trei. Cuvintele „mărci de verificare” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”; ultimul alineat. Cuvintele „mărci de verificare” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”, cuvintele „mărcilor de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliilor de protecţie”, cuvîntul „mărci” se înlocuieşte cu cuvintele „sigilii de protecţie”. Punctul 8.3. Cuvintele „mărcile de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliile de protecţie”. Anexa A. Punctul 1.2. Cuvintele „mărcilor de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliilor de protecţie”; punctul 4. Cuvintele „mărcii de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliului de protecţie” (de două ori). Anexa B Раздел 2. Исключить ссылку «RG 29-03-26:2001 Национальная система метрологии. Поверительные клейма». Пункт 8.2. Первый абзац. Заменить слова «клейма о проверке в соответствии с RG 29-03-26» на «защитные клейма»; второй абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма»; третий абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма»; последний абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма», «клейм о проверке» на «защитных клейм», «клеймами» на «защитными клеймами». Пункт 8.3. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма». Приложение А. Пункт 1.2. Заменить слова «клейм о проверке» на «защитных клейм»; пункт 4. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитного клейма» (два раза)

(BS. nr. 1 – 2011)

21


22


CSM 97.200.40 MODIFICARE

SM 255:2005/A1:2010

Jocuri bingo utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 428 – ST din 15 noiembrie 2010 Capitolul 2. Referinţa „RG 29-03-26:2001 Sistemul Naţional de Metrologie. Mărci metrologice de verificare” se exclude. Punctul 7.2. Alineatul unu. Cuvintele „mărci de verificare conform RG 29-03-26” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”; alineatul unu enumerarea unu. Cuvintele „Această marcă” se înlocuiesc cu „Acest sigiliu de protecţie”; ultimul alineat. Cuvintele „mărci de verificare” se înlocuiesc cu „sigilii de protecţie”, cuvintele „mărcilor de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliilor de protecţie”. Punctul 7.3. Cuvintele „mărcile de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliile de protecţie”. Anexa A. Punctele 1.1, 1.2 şi 8. Cuvintele „mărcii de verificare” se înlocuiesc cu „sigiliului de protecţie” (de patru ori). Anexa B Раздел 2. Исключить ссылку «RG 29-03-26:2001 Национальная система метрологии. Поверительные клейма». Пункт 7.2. Первый абзац. Заменить слова «клейма о проверке в соответствии с RG 29-03-26» на «защитные клейма»; первый абзац, первое перечисление. Заменить слова «Это клеймо» на «Это защитное клеймо»; последний абзац. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма», «клейм о проверке» на «защитных клейм». Пункт 7.3. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитные клейма». Приложение А. Пункты 1.1, 1.2 и 8. Заменить слова «клейма о проверке» на «защитного клейма» (четыре раза). (BS. nr. 1 – 2011)

CSM 97.200.40

MODIFICARE

SM GOST R 50897:2003/A2:2010

Automate de joc. Cerinţe de securitate şi metode de încercări Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 428-ST din 15.11.2010. Preambul naţional Prezenta modificare este elaborată întru executarea ordinului Ministerului Economiei nr. 194 din 05.11.2010 Capitolul 2. Referinţa „GOST 12.2.006-87 (CEI 65-85) Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Требования безопасности и методы испытаний” trebuie citită „SM SR EN 60065:2010 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate”. În textul standardului referinţa „GOST 12.2.006” trebuie citită „SM SR EN 60065”.

(BS nr. 1-2011) 23


24


67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.100.40 MODIFICARE

SM GOST R 52175:2010/A1:2010

Îngheţată de lapte, de frişcă şi plombir. Condiţii tehnice Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 430-ST din 17.11.2010. Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52175–2003 „Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52175:2010. Corespondenţa dintre standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi standardele/prestandardele moldovene sau alte documente normative este următoarea: GOST R 51074-2003

-

[22]

GOST R 52173-2003

-

-

GOST R 52174-2003

-

-

GOST R 52182-2003

NEQ

SM 187:1998 Conserve. Sucuri şi băuturi de legume. Condiţii tehnice

GOST R 52183-2003

NEQ

SM 227:2002 Conserve. Suc de tomate. Condiţii tehnice

GOST R 52184-2003

-

GOST R 52185-2003

NEQ

GOST R 52186-2003

-

GOST R 52738-2007

NEQ

GOST R 52791-2007

-

SM 75:1994 Sucuri concentrate de fructe şi struguri. Condiţii tehnice SM 146:1996 Fabricarea îngheţatei. Terminologie [12]

GOST R 52814-2007(ISO 6579:2002)

NEQ

SMV ISO 6579:2008 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp

GOST R 52816-2007

NEQ

SM ISO 4831:2010 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi enumerarea bacteriilor coliforme. Tehnica numărului cel mai probabil SMV ISO 4832:2008 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea bacteriilor coliforme. Metoda de numărare a coloniilor

25


GOST R 52817-2007

-

[10]

GOST R 52827-2007 (ISO 6756:1984)

-

-

Standardele Federaţiei Ruse, la care se face referire şi pentru care nu există standarde/prestandarde modovene/naţionale corespunzătoare, se utilizează împreună cu prezentul standard. Aceste standarde pot fi consultate la INSM. Capitolul 3, alineatul 1 şi în continuarea textului. Cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Punctul 5.2.8 nu trebuie citit. Punctul 5.3.1. Cuvintele „последний абзац. Заменить ссылку [2] на [1]” nu trebuie citite. Punctul 5.3.2 nu trebuie citit. Punctul 5.5.3. Cuvintele „и [2]” nu trebuie citite. Punctul 7.1 nu trebuie citit. Punctul 7.22 nu trebuie citit. Punctul 7.23 nu trebuie citit. Punctul 8.3. Cuvintele „[6] и [7]” trebuie citite ”действующими национальными законодательными актами в области пищевых продуктов”. Anexa D. Punctul D.2.3 nu trebuie citit. Compartimentul „Библиография” prezentat în redacţie nouă nu trebuie citit. (BS nr. 1-2011)

26


71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

CSM 71.100.30 MODIFICARE

SM GOST R 51270:2005/A1:2010

Articole pirotehnice. Cerinţe generale de securitate Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 441 – ST din 03.11.2010 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51270–99 „Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 51270:2005. Punctul 6.1.3. Referinţa „ГОСТ Р 12.4.026” trebuie citită „SM GOST R 12.4.026”. Punctele 6.2.4, 6.2.5. Sintagma „(ТУ, стандарта)” trebuie citită (стандарта фирмы, стандарта). Punctul 6.3.5, alineatul doi. Sintagma „ТУ” trebuie citită „стандарта фирмы”. Punctul 6.4.2. Cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Punctul 6.4.5, ultimul alineat. Cuvintele „русском языке” trebuie citite „румынском языке”. Tabelul „Таблица B.1” trebuie citit: „Таблица В.1” Классы пиротехнической продукции по назначению 1 Изделия пиротехнические развлекательного характера, в том числе: 1.1 – пиротехнические игрушки (ПИ бытового назначения I класса) 1.2 – ПИ бытового назначения II – III классов 1.3 – ПИ технического назначения IV класса 2 Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе: 2.1 – средства термитные 2.2 – шнуры огнепроводные и стопиновые 2.3 – спички пиротехнические 3 Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные 4 Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 4.1 – общего назначения (сигналы) 4.2 – сигнальные патроны учебные 4.3 – ракеты сигнальные 4.4 – сигнальные средства и сигналы бедствия морского регистра 4.5 – сигнальные средства и сигналы бедствия речного регистра 4.6 – сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов 4.7 – охранные Классы пиротехнической продукции по назначению 5 Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: 5.1 – высотные 5.2 – парковые 5.3 – испытательные 5.4 – театральные (специальные) пиротехнические изделия 6 Средства пиротехнические дымовые, в том числе: 6.1 – бытового назначения 6.2 – шашки дымовые 6.3 – приборы дымовые 6.4 – прочие

27

Код NM MD 3604 3604 3604 3604 3603 3603 3604 3604 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 Код NM MD 3604 10 3604 10 3604 10 3604 10 3604 10 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90 3604 90


7 Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: 7.1 – пиротехнические источники тока и датчики 7.2 – замедлители 7.3 – резаки 7.4 – патроны для выдавливания жидкости 7.5 – средства создания помех (ИК, радиолокационных, гидроакустических) 7.6 – средства преодоления преград 7.7 – пиронагреватели 7.8 – прочие 8 Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: 8.1 – газогенерирующие и воздействия на добывающие скважины 8.2 – сварки, резки, наплавки 8.3 – средства уничтожения (утилизации) различных материалов 8.4 – пожаротушащие средства 8.5 – средства доставки (линеметы) 8.6 – прочие 9 Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: 9.1 – средства защиты растений от заморозков 9.2 – средства активного воздействия на атмосферные явления 9.3 – противоградные ракеты 9.4 - прочие 10 Средства пиротехнические имитационные, учебноимитационные и прочие, в том числе: 10.1 – средства учебно-имитационные (патроны, шашки, взрывпакеты) 10.2 – изделия имитационные, отметчики дымовые 10.3 – средства для проведения групповых игр 10.4 – средства для развития технического творчества 10.5 – имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции 11 Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: 11.1 – для двигателей промышленного назначения 11.2 – пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных Классы пиротехнической продукции по назначению 12 Средства инициирования пиротехнические, в том числе: 12.1 – механического действия (задействования) 12.2 – электрического запуска 12.3 – теплового запуска 13 Товары для туризма, в том числе: 13.1 – средства для обогрева и разогрева 13.2 – средства для дезинфекции 13.3 – средства для борьбы с насекомыми 14 Твердые ракетные топлива и составы пиротехнические, в том числе: 14.1 – твердые ракетные топлива пиротехнические 14.2 – составы пиротехнические 15 Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 Код NM MD 3603 3603 3603 3603 3606 3004 90 110 3008 10 900 3604 3604 3604 8543

Anexa „Приложение Г”. Punctul 1 trebuie citit: „1 При проектировании, строительстве и эксплуатации складов (помещений) хранения ПИ надлежит руководствоваться действующим законодательством Республики Молдова, действующими национальными стандартами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами в области производственной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда в тех частях, требования которых не противоречат настоящему стандарту.”. 28


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МКС 91.100.99 Группа Ж16 Поправка к ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия В каком месте Пункт 4.6, примeр условного обозначения Библиографические данные

Напечатано

Должно быть

ГКЛ-А-УК-3000 х 1200 х 12.5 ГОСТ 6266-97 ОКС 91.100.20

ГКЛ-А-УК-3000 х 1200 х 12.5 ГОСТ 6266-97 или МКС 9 Г 100.99 ГОСТ 6266-97 ГКЛ-А-УК-12,5 х 1200 х 3000

(ИУС№ 11 2010 г.)

ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.160.10

Erată la SM GOST R 51652-2008 „Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice.”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51652-2000. Поправка к ГОСТ Р 51652—2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 5-2008, № 1-2009)

В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 4Л.З. Таблица 2. Показатель «Массовая концентрация азотистых лстучих оснований, в пересчете на азот, в 1 дм3 безводного спирта, мг, нс более». В графах «высшей очистки», «Люкс», «Альфа» сноска** Показатель «Массовая концентрация сухого остатка, в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, нс более». В графе «Методы анализа»

1,0** ** Вводится в действие с 01.01.20011

Перспективный

ГОСТ Р 52968

(ИУС№ 7 2010 г.)

29


30


STANDARDE PENTRU ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Decembrie 2010 În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 01.03.2011, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. SM SR EN 71-4:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activităţi conexe (Standardul român SR EN 71-4:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 71-4:2010 – T; există EN 71-4:2010) SM SR EN 71-8:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane şi jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior (Standardul român SR EN 71-8:2004 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 71-8+A4:2010 – T; există EN 71-8:2003+A4:2009) SM SR EN 196-1:2003 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice (Standardul român SR EN 196-1:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 196-1:2006 – T; există EN 196-1:2005) SM SR EN 196-3:2003 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii (Standardul român SR EN 196-3:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 196-3+A1:2009 – T; există EN 196-3:2005+A1:2008) SM SR EN 196-6:2003 Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea fineţii (Standardul român SR EN 196-6:1994 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 196-6:2010 – T; există EN 196-6:2010) SM SR EN 539-1:2005 Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 1: Încercarea impermeabilităţii (Standardul român SR EN 539-1:2000 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 539-1:2006 – T; există EN 539-1:2005) SM SR EN 539-2:2005 Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ (Standardul român SR EN 539-2:2001 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 539-2:2006 – T; există EN 539-2:2006) SM SR EN 622-1:2005 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale (Standardul român SR EN 622-1:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 622-1:2004 – FC; există EN 622-1:2003) SM SR EN 622-2:2005 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru plăci dure (Standardul român SR EN 622-2:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 622-2:2004 – FC; există EN 622-2:2004) SM SR EN 622-4:2005 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru plăci izolante (Standardul român SR EN 622-4:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 622-4:2010 – T; există EN 622-4:2009) SM SR ISO 31-1:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Spaţiu şi timp (Standardul român SR ISO 31-1:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-3:2006) SM SR ISO 31-2:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 2: Fenomene periodice şi conexe (Standardul român SR ISO 31-2:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-3:2006) SM SR ISO 31-3:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 3: Mecanică (Standardul român SR ISO 31-3:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 80000-4:2010 – T; există ISO 80000-4:2006) SM SR ISO 690:2005 Documentare. Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură (Standardul român SR ISO 690:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 690:2010) SM SR ISO 4437+C1:2003 Ţevi de polietilenă (PE) utilizate la reţetele îngropate de distribuţie a combustibililor gazoşi. Serie metrică. Specificaţii (Standardul român SR ISO 4437+C1:2001 preluat ca SM este anulat; există ISO 4437:2007) SM STAS 10792:2005 Numerotarea internaţională standardizată a publicaţiilor seriale (ISSN) (Standardul român STAS 10792-89 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 3297:2010 – T; există ISO 3297:2007)

31


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0028-M din 10.11.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС cu numărul de fabricaţie 0408-Б-Г, producător ЗАО НПП «Доза», or. Moscova, Federaţia Rusă, solicitant Centrul de Sănătate Publică, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu nr. III-0174:2010. A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Centrul de Sănătate Publică, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0021UR pentru complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de gaz comprimat tip AS-120G, cu numerele de fabricaţie pentru distribuitoarele de gaz comprimat tip AS-120G, nr. 6290; tip AS-120 G AC, nr.6289 producător DELTA COMPRESIÓN S.R.L., Republica Argentina, solicitant „REDREX & CO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0175:2010. A elibera „REDREX & CO” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0158U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 6 luni (distribuitor de gaz comprimat). - 12 luni (semnalizator şi manometru). 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, transformator de curent tip OSKF 123, cu numerele de fabricaţie nr.2009/479242, nr.2009/479241, producător AREVA T&D Messwandler, Germania, solicitant Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0176:2010. A elibera Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0159U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 48 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, transformator de curent tip OSKF 123, cu numerele de fabricaţie nr.2009/479239, nr. 2009/479244, nr. 2009/479243, nr. 2009/479238, nr. 2009/479237, nr.2009/479234, nr.2009/479236, nr.2009/479233, nr. 2009/479235, nr. 2009/479240, producător AREVA T&D Messwandler, Germania, solicitant Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0177:2010. A elibera Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0160U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 48 luni.

32


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0029-M din 12.11.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cisterna auto pentru produse petroliere tip O-3-36 TR, cu numerele de fabricaţie nr. 40972, nr. 40971, producător LAG TRAILERS N.V., Belgia, solicitant Î.C.S. „BEMOL RETAIL” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0178:2010. A elibera Î.C.S. „BEMOL RETAIL” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0161U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrometrul de emisie în plasmă cuplată inductiv tip ICPE 9000, cu numărul de fabricaţie nr. B41844700419CZ, producător firma „SHIMADZU”, Japonia, solicitant Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0179:2010. A elibera Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0162U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni.

33


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0030-M din 15.11.2010 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de tensiune tip UMZ 12, producător ABB Sp. Z.o.o., Polonia, solicitant „ABS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0742:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 735 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „ABS” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru transformatorul de tensiune tip UMZ 12 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip GP (modificările GP-6220, GP-6621), producător „Geratherm Medical AG”, Germania, solicitant Întreprinderea Mixtă Moldo – Ungară „RIHPANGALFARMA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0743:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 736 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către Întreprinderea Mixtă Moldo - Ungară „RIHPANGALFARMA” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip GP (modificările GP-6220, GP-6621) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U (G1,6(T); G2,5(T); G4(T)), producător „Apator Metrix” S.A., Polonia, solicitant S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău, cu nr. I–0744:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 737 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U (G1,6(T); G2,5(T); G4(T)) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de gaz cu membrană tip G1,6; G2,5; G4; G6; G6T; G10; G10T; G10TS, producător „Apator Metrix” S.A., Polonia, solicitant S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău, cu nr. I–0745:2010. 34


A elibera certificatul de aprobare de model nr. 738 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de gaz cu membrană tip G1,6; G2,5; G4; G6; G6T; G10; G10T; G10TS verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de gaz cu membrană tip AM (G16; G16T; G16TS) şi G25; G40; G65, producător „Apator Metrix” S.A., Polonia, solicitant S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău, cu nr. I–0746:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 739 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.R.L. „VALDAS - COM”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de gaz cu membrană tip AM (G16; G16T; G16TS) şi G25; G40; G65 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip MULTICAL ®402, producător KAMSTRUP A/S, Danemarca, solicitant S.R.L. „TECHNO-TEST”, mun. Chişinău, cu nr. I–0747:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 740 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.R.L. „TECHNO-TEST”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip MULTICAL verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni; - 60 luni la blocuri locative.

®

402

7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” distribuitorul de combustibil tip SK700 producător Gilbarco GmbH & Co. KG, Germania, solicitant S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău, cu nr. I–0748:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 741 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru distribuitorul de combustibil tip SK700 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 742 pentru defectoscopul ultrasonic tip ПОИСК10ЭМ НЗД 009 producător şi solicitant S.A. „Introscop”, mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–015799, pe un termen de pînă la 15.11.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 743 pentru corectorul de volum de gaz tip ELCOR - 2 producător ELGAZ s.r.o., Republica Cehă, solicitant „ELISIO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0513:2007, pe un termen de pînă la 15.11.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - în conformitate cu perioada de verificare a contorului de gaz cu care se utilizează în complet. 35


10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 744 pentru contorul de gaz cu turbină tip CGT-02, producător S.A. „COMMON”, Polonia, solicitant „GHELAS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–018799 pe un termen de pînă la 15.11.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 11. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 745 pentru contorul de gaz cu rotor tip CGR-01, producător S.A. „COMMON”, Polonia, solicitant „GHELAS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–018899 pe un termen de pînă la 15.11.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 12. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 746 pentru contorul de energie electrică monofazat tip M2X producător „Itron International”, Indonezia, solicitant Î.C.S. „PROMELECTRO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0468:2006, pe un termen de pînă la 15.11.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 13. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 747 pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG producător ONBO Electronic (Shenzhen) CO LTD, R.P.China solicitant Î.M. „Delta - Medica” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0559:2007, pe un termen de pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 14. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 748 pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip 700K, 720 producător Tytan Medical Corporation RPC, Taiwan, solicitant Î.M. „Delta - Medica” S.R.L.,mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0563:2007 pe un termen de pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 15. 15.1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de conformitate pentru modelul aprobat a: - areometrului din sticlă; - termometrului agricol tip ТС-7-М1; - termometrului tehnic cu lichid tip ТТЖ-M; - higrometrului psihrometric tip ВИТ; - cilindrului de măsură din sticlă de laborator cu clasa de exactitate 1 şi 2; - pipetei cu un reper cu clasa de exactitate 1 şi 2; - pipetei gradată fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exactitate 1 şi 2; - retortei de măsură cu clasa de exactitate 1 şi 2; - biuretei tip I fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exctitate 1 şi 2; - manometrului tip ДМ05, manometru cu termometru tip ДМТ05, manometru cu semnalizare tip ДМСг05, vacuumetru tip ДВ05, manovacuummetru tip ДА 05, manovacuumetru cu semnalizare tip ДАСг05 efectuate de către Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum.

36


A elibera certificatele de recunoaştere a aprobării de model: - nr. 249R pentru areometrul din sticlă; - nr. 250R pentru termometrul agricol tip ТС-7-М1; - nr. 251R pentru termometrul tehnic cu lichid tip ТТЖ-M; - nr. 252R pentru higrometrul psihrometric tip ВИТ; - nr. 253R pentru cilindrul de măsură din sticlă de laborator cu clasa de exactitate 1 şi 2; - nr. 254R pentru pipeta cu un reper cu clasa de exactitate 1 şi 2; - nr. 255R pentru pipeta gradată fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exactitate 1 şi 2; - nr. 256R pentru retorta de măsură cu clasa de exactitate 1 şi 2; - nr. 257R pentru biureta tip I fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exactitate 1 şi 2; - nr. 258R pentru manometrul tip ДМ05, manometrul cu termometru tip ДМТ05, manometrul cu semnalizare tip ДМСг05, vacuumetrul tip ДВ05, manovacuummetrul tip ДА 05, manovacuumetrul cu semnalizare tip ДАСг05, producător ОАО „Стеклоприбор”, Ucraina, solicitant ”ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu: - nr. I-0619:2008 pe un termen de pînă la 30.11.2012; - nr. I-0621:2008 pe un termen de pînă la 11.08.2011; - nr. I-0305:2003 pe un termen de pînă la 13.02.2012; - nr. I-0306:2003 pe un termen de pînă la 24.04.2012; - nr. I-0627:2008 pe un termen de pînă la 24.04.2012; - nr. I-0625:2008 pe un termen de pînă la 23.10.2011; - nr. I-0626:2008 pe un termen de pînă la 13.02.2012; - nr. I-0624:2008 pe un termen de pînă la 23.10.2011; - nr. I-0623:2008 pe un termen de pînă la 23.10.2011; - nr. I-0733:2010 pe un termen de pînă la 10.06.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu: - verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 60 luni pentru areometrul din sticlă; - 36 luni pentru termometrul agricol tip ТС-7-М1; - 36 luni pentru termometrul tehnic cu lichid tip ТТЖ-M; - 24 luni pentru higrometrul psihrometric tip ВИТ; - 12 luni pentru manometrul tip ДМ05, manometrul cu termometru tip ДМТ05, manometrul cu semnalizare tip ДМСг05, vacuumetrul tip ДВ05, manovacuummetrul tip ДА 05, manovacuumetrul cu semnalizare tip ДАСг05. Verificarea metrologică iniţială pentru: - cilindrul de măsură din sticlă de laborator cu clasa de exactitate 1 şi 2; - pipeta cu un reper cu clasa de exactitate 1 şi 2; - pipeta gradată fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exactitate 1 şi 2; - retorta de măsură cu clasa de exactitate 1 şi 2; - biureta tip I fără timp de aşteptare stabilit cu clasa de exactitate 1 şi 2. 15.2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru aparatul de măsurat presiuni dinamice tip ДН05, aparatul de măsurat tirajul tip ДТ05, aparatul de măsurat presiuni dinamice şi tirajul tip ДГ05, producător ОАО „Стеклоприбор”, Ucraina, solicitant ”ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de măsurat presiuni dinamice tip ДН05, aparatul de măsurat tirajul tip ДТ05, aparatul de măsurat presiuni dinamice şi tirajul tip ДГ05 cu nr. I-0749:2010. 37


A autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către ”ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 259R pentru aparatul de măsurat presiuni dinamice tip ДН05, aparatul de măsurat tirajul tip ДТ05, aparatul de măsurat presiuni dinamice şi tirajul tip ДГ05 pe un termen de pînă la 10.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 16.A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 260R pentru areometru – alcoolmetru tip ПЛОТ -3С-М, producător ЗАО «Авиатех», or. Arzamas, Federaţia Rusă, solicitant S.C. „Energocredit-SL” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0732:2010, pe un termen de pînă la 01.01.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare12 luni. 17. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de conformitate pentru modelul aprobat a aparatului pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАДМ-01-Медтехника, producător ЗАО «Медтехника», Federaţia Rusă, solicitant Î.I. „Mediprof-Răileanu” S.R.L., or. Cimişlia, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 261R pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАДМ-01-Медтехника, producător ЗАО «Медтехника», Federaţia Rusă, solicitant Î.I. „Mediprof-Răileanu” S.R.L., or. Cimişlia, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0326:2003, pe un termen de pînă la 01.08.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare12 luni. 18. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de conformitate pentru modelul aprobat a analizorului pentru gaze de eşapament tip ИНФРАКАР-М, producător ООО «Альфа-динамика», Federaţia Rusă, solicitant „BERUF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 262R pentru analizorul pentru gaze de eşapament tip ИНФРАКАР-М, producător ООО «Альфа-динамика», Federaţia Rusă, solicitant „BERUF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0428:2005, pe un termen de pînă la 01.01.2014. De recunoscut verificarea metrologică iniţială pentru analizorul pentru gaze de eşapament tip ИНФРАКАР-М efectuată de ФГУ „РОСТЕСТ-МОСКВА”, Federaţia Rusă. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 19. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 263R pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР”, producător ЗАО „АДЪЮТОР”, Federaţia Rusă, solicitant S.R.L. „MAIAC-FARM”, mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0453:2005, pe un termen de pînă la 01.01.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare12 luni.

38


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0031-M din 02.12.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a fotometrului (aparat pentru determinarea permeabilităţii luminii prin sticlă) tip «ЛЮКС» ИС-2 cu numărul de fabricaţie 911027, producător ООО НПФ «Спецприлад», Ucraina, solicitant Î.M. „B&M TEST” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III fotometrul (aparat pentru determinarea permeabilităţii luminii prin sticlă) tip «ЛЮКС» ИС-2 cu nr. III-0180:2010. A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Î.M. „B&M TEST” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0022UR pentru fotometrul (aparat pentru determinarea permeabilităţii luminii prin sticlă) tip «ЛЮКС» ИС-2. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС, cu numărul de fabricaţie 9756-Б-Г, producător ЗАО НПП «Доза», or. Moscova, Federaţia Rusă, solicitant Întreprinderea de Stat „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”, rl. Sîngerei, or. Biruinţa, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu nr. III-0181:2010. A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Întreprinderea de Stat „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”, rl. Sîngerei, or. Biruinţa, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0023UR pentru complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare balanţele electrono– tenzometrice de cîntărire statică tip BS modificarea BS-15D1.3T1(T2), producător şi solicitant „Alex S&E”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţele electrono–tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul 0222:2000, în scopul includerii modificării BS-15D1.3T1(T2).

39


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0032-M din 08.12.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, fotometru (comparator de culori) tip 16-0210, cu numărul de fabricaţie 0416050301, producător „PETROTEST INSTRUMENTS GmbH&Co. KG.”, Republica Federală Germania, solicitant Serviciul Vamal al Republicii Moldova, mun. Chişinău, cu nr. III-0182:2010. A elibera Serviciului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0163U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spirometru tip SP-260, cu numărul de fabricaţie 527.00179 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, cu nr. III-0183:2010. A elibera Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0164U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

40


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0033-M din 22.12.2010

Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, producător şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0750:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 749 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 22.12.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB producător şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0751:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 750 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 22.12.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” debitmetrul electromagnetic tip Promag producător Endress+Hauser Instruments International AG, Elveţia, solicitant „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău,, cu nr. I–0752:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 751 pentru mijlocul de măsurare menţionate de către „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 22.12.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru debitmetrul electromagnetic tip Promag verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

41


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0034-M din 28.12.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, dozatorul tip Ohio Tandem, cu numărul de fabricaţie 912411 producător Ulrich GmbH&Co.KG, Republica Federală Germania, solicitant Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, cu nr. III-0184:2010. A elibera Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0165U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, dozatorul tip CT/MRI Injector tennessee (XD 2003), cu numărul de fabricaţie 990381 producător Ulrich GmbH&Co.KG, Republica Federală Germania, solicitant Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, cu nr. III-0185:2010. A elibera Î.C.S. „Centrul de Diagnostic German”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0166U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono– tenzometrice de cîntărire statică tip BS modificarea BS-6D1.3T1-2, BS-6D1.3T2-1, BS-6/15D1.3T1-2, BS-6/15D1.3T2-1, BS-15D1.3T1-2, BS-15D1.3T2-1, BS-15/30D1.3T1-2, BS-15/30D1.3T2-1, BS-30D1.3T1-2, BS-30D1.3T2-1, producător şi solicitant „Alex S&E”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţele electrono–tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul 0222:2000, în scopul includerii modificărilor BS-6D1.3T1-2, BS-6D1.3T2-1, BS-6/15D1.3T1-2, BS-6/15D1.3T2-1, BS-15D1.3T1-2, BS-15D1.3T2-1, BS-15/30D1.3T1-2, BS-15/30D1.3T2-1, BS-30D1.3T1-2, BS-30D1.3T2-1.

42


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0035-M din 29.12.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС cu numărul de fabricaţie 0357-Б-Г, producător ЗАО НПП «Доза», or. Moscova, Federaţia Rusă, solicitant Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu nr. III-0186:2010. A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0024UR pentru complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

43


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă MOLDOVA A OBŢINUT UN NOU STATUT ÎN CADRUL COMISIEI ELECTROTEHNICE INTERNAŢIONALE La 03.11.2010 Organismul Naţional de Standardizare din Republica Moldova a obţinut un nou statut în cadrul Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI) - statut de Affiliate PLUS. Această avansare în statut denotă o credibilitate sporită acordată Republicii Moldova din partea comunităţii internaţionale de standardizare în electrotehnică. Noul statut oferă o serie de avantaje, printre care dreptul gratuit de a adopta 400 standarde internaţionale, accesul la Programul CEI pentru Ţările Afiliate etc. Actualmente, procedurile de aderare la CEI în calitate de membru Asociat sunt în etapă de derulare. După finalizarea aderării la CEI va fi acordată accesibilitate la toate standardele internaţionale din domeniul electrotehnic şi posibilitatea participării la lucrările de elaborare a standardelor internaţionale în domeniul respectiv.

SIGURANŢA PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI INFLUENŢA STANDARDELOR ASUPRA ACESTORA Fiecare dintre noi, aflîndu-se într-un supermarket, cumpără produse alimentare. Fiecăruia dintre noi îi pasă de sănătatea sa şi încearcă să cumpere produse alimentare nu doar delicioase, dar şi care nu vor dăuna sănătăţii. Din copilărie ştim că organismul nostru are nevoie de o cantitate echilibrată de proteine, grăsimi, lipide, vitamine şi minerale. În prezent, uitîndu-ne la componenţa produselor alimentare scrise cu litere mici pe ambalaj, devenim confuzi pentru că nu suntem specialişti tehnologi în produse alimentare, ci doar simpli consumatori şi nu putem şti ce înseamnă, de exemplu, aditiv alimentar E-210, dar de aceştia sunt o mulţime. Desigur, în ceea ce priveşte informaţia despre termenul de valabilitate, consumătorul îl poate afla de pe ambalaj şi nimeni nu va cumpăra produse expirate, însă informaţia referitoare la aditivii alimentari conservanţi, agenţi de îngroşare, praf de copt, emulgatori este confuză pentru majoritatea consumătorilor. Cît de sigure sînt aceste ingrediente alimentare pentru organism? Fiecare ingredient în parte poate fi inofensiv, dar în combinaţie cu altele, acestea pot duce la anumite consecinţe imprevizibile, şi aceste efecte pot apărea chiar după mai mulţi ani de întrebuinţare. În asemenea cazuri, unde îl putem găsi pe producătorul sau vânzătorul care este obligat să ne garanteze siguranţa produselor comercializate? Astfel, se conturează importanţa utilizării standardelor la fabricarea produselor alimentare. Chiar dacă o parte din produse astăzi nu sînt supuse certificării obligatorii, nu înseamnă că nu mai e necesar să fie fabricate conform unor norme bine prestabilite. Utilizarea standardelor în procesul de producţie este voluntară, însă aplicarea lor garantează calitatea înaltă şi siguranţa produselor alimentare. În Uniunea Europeană (UE) certificarea produselor este voluntară, dar în comparaţie cu ţara noastră, nici un supermarket sau unităţi de comercializare nu vor accepta bunuri spre vînzare fără un certificat de corespundere. Tot în UE, producătorul este primul care răspunde de siguranţa şi calitatea produselor, după care - importatorul, şi în cele din urmă - distribuitorul. Pe rafturile din magazinele noastre poţi întîlni produse alimentare cu o compoziţie care, de fapt, nu corespunde în totalmente cu informaţia descrisă pe ambalaj. 44


De ce se întîmplă acest lucru? Pentru că unii producătorii, care fabrică produse alimentare, se conduc de diferite documente normative care nu garantează siguranţa necesară bunului fabricat, iar consumatorii sînt induşi în eroare. De aceea, utilizarea standardelor în fabricarea produselor alimentare inspiră consumatorilor o siguranţă, în ceea ce priveşte calitatea acestora, iar producătorii devin competitivi pe piaţa naţională şi cea internaţională. Standardele sînt aprobate de către un organism de standardizare, iar la elaborarea lor sînt implicate mai multe instituţii specializate din diferite domenii, experţi. Astfel, dacă produsul corespunde unui standard, putem spune că acest produs este sigur, compoziţia sa este cunoscută şi, de asemenea, sîntem conştienţi de faptul că nu sînt utilizate ingrediente dăunătoare pentru sănătatea omului. Organismul Naţional de Standardizare oferă posibilitatea producătorilor de a fabrica produse alimentare nu doar gustoase, dar şi sănătoase, prin utilizarea standardelor care vor asigura calitate şi siguranţă bunurilor oferite.

MENŢINEREA CALITĂŢII ÎNALTE A FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR AUTOHTONE În ultimii ani, exporturile de fructe şi legume din Republica Moldova au înregistrat creşteri importante pe piaţa europeană. Acest lucru ne demonstrează faptul că produsele de acest gen au o cerere majoră pe pieţele externe. Producerea producţiei agricole de calitate înaltă oferă posibilitatea de a obţine cele mai mari profituri producătorilor agricoli. De aceea, fructele şi legumele sînt vîndute atît în formă proaspătă, cît şi conservate. Comercializarea lor pe piaţa naţională şi pe cea externă în formă proaspătă oferă cel mai înalt beneficiu producătorilor agricoli, astfel fiind cea mai profitabilă marfă, în cazul în care este asigurată calitatea înaltă a produsului. Pînă nu demult, pe segmentele de piaţă a fost livrată o mare parte a producţiei de valoare joasă, în ambalaj necorespunzător. În prezent, pe piaţa naţională, europeană şi cea internaţională corespunderea producţiei proaspete trebuie să fie în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale şi internaţionale privind securitatea alimentară şi protecţia mediului. Pentru a face faţă exigenţelor, în special pentru conformarea cu cerinţele de calitate şi de securitate alimentară, agenţii economici autohtoni trebuie să accelereze eforturile de ajustare a procedurilor interne la standardele naţionale, europene şi internaţionale. De aceea, produsele şi anume fructele şi legumele proaspete sau conservate, pentru a fi la cel mai înalt nivel de calitate, securitate şi încredere pe piaţa naţională, europeană şi internaţională trebuie să corespundă cerinţelor de calitate prevăzute în standardele naţionale aplicabile. În prezent sînt valabile cca. 663 standarde naţionale aplicabile domeniului ca: SM 211:2000 „Legume proaspete. Verdeţuri condimentate. Condiţii tehnice”, SM 212:2000 „Legume proaspete. Rădăcini de legume”, SM 245:2005 „Legume proaspete. Tomate. Condiţii tehnice”, SM SR 1490:2006 „Fructe şi legume proaspete. Struguri de masă. Condiţii tehnice” etc., şi Reglementări tehnice: „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”, „Fructe şi legume proaspete destinate consumului uman ca atare”, „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, etc. Reglementînd produsele Dvs. standardelor de calitate în vigoare, unele din ele fiind adopţii ale standardelor Comisiei Economice ONU (CEE/ONU), acestea pot fi ferm expuse şi comercializate consumului larg pe pieţele naţională şi internaţională. Organismul Naţional de Standardizare Vă oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii pe care sîntem deschişi să le oferim. 45


CALITATE ÎN CONSTRUCŢII – SIGURANŢĂ ŞI DURABILITATE! Ce reprezintă calitatea în construcţii ? Fără îndoială, este factorul responsabil pentru confortul şi siguranţa cetăţenilor, pentru liniştea lor sufletească şi sănătatea fizică. Un rol major în asigurarea calităţii îl au numeroase standarde naţionale, europene şi internaţionale elaborate de către experţi în domeniu. Îmbunătăţirea calităţii construcţiilor depinde de progresul ştiinţifico-tehnologic, ceea ce duce, în consecinţă, la creşterea eficienţei producţiei. Toate realizările din domeniul ştiinţei, ingineriei, organizarea producerii în cele din urmă reflectă calitatea produselor şi serviciilor. Indicatorul bunăstării economice a statului şi a cetăţenilor săi îl reprezintă sectorul construcţiilor şi în special construcţia de locuinţe. Prin urmare, calitatea înaltă a clădirilor moderne şi a instalaţiilor aferente este baza progresului ştiinţifico-tehnologic şi economic, îmbunătăţind nivelul de calitate a vieţii. Calitatea scăzută a produselor de construcţie este în mare măsură determinată de absenţa la întreprinderi a sistemului de management al calităţii, cît şi de neglijenţa respectării conformităţii unor standarde din domeniul construcţii, iar în cazul respectării prezumţiei de conformitate, întreprinderea cîştigă încrederea consumatorilor/clienţilor şi devine mai competitivă pe piaţă. Astfel, pentru definirea cadrului normativ de reglementare, evaluare a conformităţii şi supraveghere a lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente acestora utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi în scopul protecţiei consumatorilor, a fost elaborată „Reglementarea tehnică aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 cu privire la produsele pentru construcţii” care este armonizată cu Directiva Europeană de Noua Abordare 89/106/EEC produse pentru construcţii şi are drept parte componentă o listă de cca. 839 standarde conexe aprobată prin Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr.50 din 18.09.2008 şi Suplimentul la această listă aprobat prin Ordinul nr.36 din 30.03.2010. Trebuie menţionat faptul că, pînă la sfîrşitul anului 2010, vor fi adoptate în calitate de naţionale 376 de standarde europene armonizate cu Directiva menţionată. Calitatea lucrărilor de construcţie constituie rezultanta caracteristicilor de comportare în exploatare a tuturor produselor de construcţii încorporate în mod permanent într-o lucrare de construcţie, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a cerinţelor esenţiale. Produsele pentru construcţii trebuie să permită realizarea unor lucrări de construcţii care să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute de RT menţionată. Totodată, în conformitate cu prevederile pct.15 ale aceleaşi RT, se consideră că satisfac condiţiile de utilizare acele produse care sînt conforme cu standardele naţionale armonizate, incluse în lista standardelor conexe. Standardele din lista standardelor conexe conferă prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale din RT în cauză. Prin urmare, utilizînd standarde veţi avea şansa să măriţi siguranţa serviciilor Dvs., să economisiţi timp, efort şi cheltuieli, să furnizaţi servicii de înaltă calitate. Standardele reprezintă fundamentul unei afaceri şi succesul spre noile tehnologii, ele fiind nişte instrumente strategice sigure. Conformîndu-vă unui standard, deschideţi un segment nou de piaţă, promovînd o recunoaştere naţională şi europeană. INSM Vă oferă posibilitatea să aveţi în posesie acele standarde care vor facilita activitatea afacerii Dvs. şi vor garanta o calitate înaltă produselor/serviciilor oferite.

Cu stimă, Echipa INSM

46


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E: PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Cataraga

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Constantin Bordianu Victoria Prisac

47


48

Buletinul de Standardizare ianuarie 2011  
Buletinul de Standardizare ianuarie 2011  
Advertisement